+ All Categories
Home > Documents > igiena spitalelor

igiena spitalelor

Date post: 01-Mar-2018
Category:
Upload: drvc
View: 251 times
Download: 2 times
Share this document with a friend

of 23

Transcript
 • 7/26/2019 igiena spitalelor

  1/23

  Instituiile medico-sanitaresunt prezentate de:1) dispensare policlinici, teritoriale i de ntreprinderi;2) dispensare (oncologice, fiziologice, psiho-neurologice, dermoto-ven.);

  3) spitale;) sanatorii, etc.;!) institu"ii de ocrotire a mamei i copilului (maternit#"i, consulta"ii de copii);$) institu"ii de med.urgent#;%) institu"ii sanitar-antiepidemice. &ele mai importante sunt spitalele, acestea fiind unit#"i care acord# asisten"a medical#

  profilactic#, curativ# i de recuperare.'ctualmente structura func"ional# a sistemului s#n#t#"ii sufer# anumite modific#ri. 'cum ease va integra n unul din cele trei modele func"ionale de stat, privat, de asigurare medical#. n repu*lica noastr# a func"ionat i mai e+ist# i ast#zi modelul de stat. n condi"iileacestui sistem as.medical# este gratuit# pentru to"i, ns# e rigid# n func"ionare sau practicirealiza*il# n situa"ia finan"#rii limitate i nesta*ile. Scopulprincipal al reformelorn structura serviciului medical este men"inerea, sporireacalit#"ii asisten"ei medicale. Succesele medicinii de ast#zi, dar mai ales a celei de mne vor depinde de reuitatuturor serviciilor i mai ales de eficien"a medicinii preventive, de orientarea as.medicale spre

  profila+ie. rofila+ia i mai ales se vor efectua nu numai funcional ci i n anumitecondiii ce se vor crea n institu"iile curative, adic# eficien"a lor va depinde de igienaspitalelor.

  /*iectul de studii al & este studierea rela"iilor dintre organizarea asisten"ei medicale istarea s#n#t#"ii popula"iei. 0a fel se ela*oreaz# i norme, cerin"e c#tre

  1) proiectare, planificare,2) amplasare,3) salu*rizare,) func"ionare a &.

  n perioada caz#rii *olnavul reprezint# un invalid fizic par"ial, cu o componen"# psihic#particular#, cu posi*ilit#"i minore de adaptare. 'cest fapt impune cazarea lui ntr-un mediuadecvat care creeaz# posi*ilit#"i optime de asigurare a func"iilor vitale ale organismului n

  scopul gr#*irii procesului de vindecare i recuperare a *olnavului. 'vnd n vedere, c# spitalul mai este i locul permanent de munc# a lucr#torilor medicalitre*uie de spus, c# condi"iile nefavora*ile de munc# n cel mai *un caz pot contri*ui osc#dere a capacit#"ii lor de munc#. ns# ele contri*uie i o cretere a mor*idit#"ii. armor*iditatea lucr#torilor medicali nu e chiar aa de mic# dup# cum ni se pare. ur i simpluea este r#u eviden"iat# deoarece lucr#torii medicali adeseori se autotrateaz# i nunregistreaz# toate cazurile cu certificatele medicale. ezvoltarea n permanen"# a tiin"ei, utilizarea cu scop diagnostic i curativ a sistemelortehnice complicate la fel au cerin"e c#tre amenaarea, func"ionarea i regimul igienic al

  spitalelor. pecificul muncii lucr#torilor medicali cum ar fi1) suprasolicitare neuropsihic#,

 • 7/26/2019 igiena spitalelor

  2/23

  2) servicii nocturne3) situa"ii e+tremale

  determin# necesitatea condi"iilor optime n & ntru profila+ia *.profesionale.La formarea ICP se va ine cont de 3 momente:

  1. 4ivelul contemporan de organizare i tehnologia serviciului medical.

  2. ro*lemele igienice.3. &erin"ele arhitecturii, esteticii sanitar-tehnice, economice. 4e vom opri n special la al 2 moment./ & contemporan# tre*uie s# corespund# celor mai stricte cerin"e igienice. entru aceastavor*esc urm#toarele argumente

  1) giena .c.p. e necesar# procesului de tratament. 5ermenul de cazare n spital, calitateatratamentului depind n aceia m#sur# de sistemul de lecuire ct i de regimul igienic dinspital. 6actorul igienic este o parte component# a ntregului comple+ de m#suri curativ-

  profilactice.2) &ondi"iile igienice sunt necesare la formarea regimului curativ protectoriu care e *azat

  anume pe condi"iile igienice.3) &ondi"iile igienice sunt necesare pentru profila+ia infec"iilor intraspitaliceti.) giena spitalelor e necesar# pentru a crea condi"ii optime de lucru personalului medical

  a) pentru prevenirea ac"iunii negative a factorilor profesionali;*) pentru a uura ngriirea *olnavilor;c) pentru men"inerea unei *une capacit#"i de munc#)

  !) giena spitalului e necesar# pentru introducerea n procesul de diagnostic i tratament anoilor descoperiri din tehnica medicin#.

  $) & sunt pentru *olnavi o coal# de educa"ie igienic#.

  'ceste $ argumente tre*uie s# le cunoate"i *ine i pe *aza lor s# aplica"i cunotin"ele d-str# n ntreprinderile unde ve-"i activa. 'ctualmente asisten"# medical# popula"iei se acord# n noi construite spitale, precum in cele reconstruite pe *aza celor e+istente. &el mai frecvent spitalele sunt construite dup# proiecte tip (7!8). roiectele suntefectuate n marea maoritate de c#tre nstitu"iile de tat de proiectare conformnomenclaturii de 9inisterului s#n#t#"ii i confirmate de &omitetul de tat de construc"ie iarhitectur#.

  Care este rolul medicului curativ n supravegherea sanitar preventiv?a ICP

  1. 9edicii efi ela*oreaz# pro*lema proiectului spitalului indicnd n ea condi"iileclimaterice, patologia preponderent#, grupurile de vrst#, profilul necesar etc.

  2. 'nalizeaz# proiectul.3. articip# la alegerea terenului de construc"ie avnd n vedere factorii naturali (relief, sol,

  masive verzi, *azine de ap#), dimensiunea, asisten"# medical# n caz de urgen"#, re"elelede comunica"ie, posi*ilit#"ile de conectare la re"elele de ap# i canalizare.

  . n perioada construc"iei urm#rete respectarea normelor sanitare n vigoare (normative

  igienice de construc"ie).

 • 7/26/2019 igiena spitalelor

  3/23

  Controlul sanitar curentncepe ndat# dup# darea n e+pluatare a o*iectului.&ontrolnd permanent condi"iile de mediu medicul tre*uie s# aprecieze corect

  1) ac"iunea factorilor mediului nconur#tor asupra manifest#rii *olii i efectelor detratament;

  2) s# prevad# posi*ilitatea apari"iei complica"iilor, su* influen"a factorilor

  nconur#tori; la timp s#-i neutralizeze;3) influen"a mediului spitalicesc asupra duratei de cazare n sta"ionar;) va organiza corect condi"iile de munc#, regimul i alimenta"ia n spital.

  :ste foarte curios, cnd apar conflicte ntre medici. nt cazuri, cnd medicii de medicin#profilactic# tre*uie s# le argumenteze celor curativi necesitatea unor m#suri, care ar contri*uila ameliorarea regimului sanitar-igienic n spital. 9ai mult ca aceasta, serviciul sanitar enevoit s# amendeze efii institu"iilor sau sec"iilor curative. 'iasta vor*ete numai despre o lipsa de cunotin"e o negliare total# de c#tre mediciicurativi, a profila+iei i , rolul ei n men"inerea i ameliorarea s#n#t#"ii. !-%8 dins#n#tate e asigurat# de profila+ie pe care nu o avem, mai *ine zis o neg#m. ('mosov) ro*lemele igienei spitalului, controlul regimului lor igienic vor fi la nivelul celorlalte

  pro*leme ce amelioreaz# permanent asigurarea medical# a popula"iei. 0a fel ca terapia igiena i are aportul s#u n resta*ilirea capacit#"ii de munc# a societ#"iii sporirea venitului na"ional. Sporirea eficacitii procesului de tratament i crearea condiiilor igienice n spitaledepind de factorii:

  1) locul amplas#rii n localitate;2) sectorul de p#mnt i sistematizarea lui;3) amenaarea i planificarea fiec#rei unit#"i;

  ) salu*rizarea sanitar-tehnic#;!) dotarea i regimul sanitar (func"ionarea).

  Cerinele igienice ctre amplasarea sectorului de spital

  entru asigurarea unor condi"ii optime de tratament, pentru crearea unui regim curativ

 • 7/26/2019 igiena spitalelor

  4/23

  ectorul ales va fi la distan"# de ntreprinderi industriale i alte surse de poluare a aerului,apei, solului (ta*el < plan situa"ional). lan situa"ional < este o copie din planul localit#"ii, unde va fi construit spitalul. =eliefulsectorului va fi pu"in nclinat pentru o scurgere rapid# a depunerilor atmosferice, va permitetraseul re"elelor de apeduct i canalizare. olul tre*uie s# fie uscat, poros, uor penetra*il

  pentru aer i ap#. 4ivelul apelor freatice nu va fi mai sus de ,!m de la adncimeafundamentului. 0a alegerea sectorului e necesar de a prevedea posi*ilitatea conect#rii & la re"elele deap#, canalizare, electrice i termice din localitate. ac# acestea lipsesc sau snt la o distan"#considera*il# e necesar de a rezolva ntre*area despre posi*ilitatea amena#rii apeductuluiautonom cu de*itul necesar de ap# pe terenul spitalului, sistemei de neutralizare a apeireziduale. &onstruc"ia *locurilor noi pe teritoriul spitalelor e+istente se admit numai n cazulrespect#rii normativelor de suprafa"# i zon#rii func"ionale. e aceea la construirea spitalelor noi e necesar de prev#zut posi*ilitatea creterii lor n

  perspectiv# i de rezervat suprafa"# suplimentar#.

  Cerinele igienice ctre sistematizarea terenului ICP

  >om precauta 2 momente 1. lanificarea comple+ului spitalicesc; 2. planificarea terenului. 0a organizarea procesului de tratament o deose*it# importan"# i revine planific#riicomple+ului spitalicesc. n ordinea cronologic# pot fi eviden"iate cteva etape de construc"ie fiecare cu sistemul

  s#u specific. 'stfel, spitalele sunt construite dup# sistemele decentralizat, centralizat, *loc-centralizat.1. istemul decentralizat. n acest caz comple+ul spitalului e mp#r"it pe sec"ii, care sunt

  amplasate n *locuri separate, ca regul# de un singur eta.Avantajele:- se previne r#spndirea infec"iilor intraspitaliceti;- sunt mai mari posi*ilit#"ile de folosire a factorilor naturali (zona verde, )- e mai uor de organizat n spital regimul curativ-protectorii.Dezavantajele:- pentru construc"ie se cer suprafe"e mari

  - datorit# izol#rii sec"iilor curative de la *locul diagnostic-curativ (radiologie, fizioterapie)acordarea autorului medical devine mai dificil#, distan"ele dintre *locuri sunt mari, cea ceincomodeaz# *olnavii i lucr#torii medicali.

  - /rganizarea alimenta"iei e dificil#, deoarece alimentele tre*uiesc transportate n diferite*locuri (indicii organoleptici < se nr#ut#"esc).

  &reterea nivelului de diagnostic, folosirea ct mai larg# a dispozitivelor tehnice scumpe,necesitatea sporirii coeficientului de utilizare a lor cer crearea unor noi tipuri de spitaldeoarece sistemul decentralizat devine o frn# n procesul diagnostic curativ. Sistemul centralizat se caracterizeaz# prin amplasarea tuturor sec"iilor, policlinicii,

  nc#perilor administrative (n afar# de *locul gospod#resc ) ntr-un singur *loc cu multe etae.Avantajele:- mai ra"ional se folosesc serviciile curativ-diagnostice;

 • 7/26/2019 igiena spitalelor

  5/23

  - e mai uoar# e+pluatarea dispozitivelor sanitar-tehnice;- se reduce traseul de micare a *olnavilor i lucr#torilor medicali;- se reduc considera*il (3-3!8) lucr#rile de construc"ie i e+pluatare;- alimentele sunt distri*uite pe unit#"i mai rapid, mai uor;- pentru construc"ie se cere o suprafa"# mai mic#, scade considera*il 8 de construc"ie (de la

  1!8 la %-78);- planificarea compact# a terenului permite de a m#ri norma de verdea"# la 1 pat (cu 2-

  38);Dezavantajele:- e mai dificil# organizarea regimului curativ-protectoriu;- mai dificil# profila+ia unfec"iilor intraspitaliceti;- e redus# posi*ilitatea *olnavilor de a se afla la aer li*er. 'ceast# sistem# de construc"ie e considerat# mai ra"ional fa"# de cea decentralizat#.entru a reduce la minim dezavantaele enumerate, caracteristice sistemului centralizat sevor respecta urm#toarele cerin"e la planificare:

  1) izolarea policlinicii de sta"ionar;2) izolarea sec"iilor ntre ele;3) asigurarea unor circuite salu*re n unit#"i, saloane, care evit# interferen"a cu sursa de

  contaminare;) salu*rizarea sanitar-tehnic# perfect#.

  &t privete reducerea posi*ilit#"ii *olnavilor de a se afla la aer li*er, tre*uie demen"ionat, c# *locul cu multe etae nu este unica ei cauz#. tarea *olnavului, specificul *olii,durata afl#rii n spital, momentele psihologice i au i ele aportul s#u n acest fapt. / mare

  parte din *olnavi (!-$8) nu se afl# la aer li*er chiar i atunci, snd *locurile cnt de pu"ine

  etae. 'ceasta arat# la necesitatea unei planific#ri interne specifice. &u ct e mai nalt *locul,cu att mai aproape de natur# va fi interiorul. : ra"ional de a organiza un hol de 1-2 etae su*form# de ungherae verzi. pitalele mai pot fi construite i dup# un al treilea sistem-mixt.ec"iile somatice,diagnostice, fizioterapeutice, de internare, farmacia sunt amplasate n *locul central. ec"iade *oli infec"ioase, de copii, maternitatea, policlinica, centrul administrativ ocup# *locuriseparate. 'cest sistem de construc"ie m*in# avantaele am*elor sisteme caracterizate i pn#n anii $ corespundea dezvolt#rii tiin"ei medicale i tehnice. ar, odat# cu dezvoltarea tiin"ei i tehnicii n scopul m*un#t#"irii asigur#rii medicale

  apare necesitatea de o permanent# modernizare a sistemelor de construc"ie a spitalelor. 'aau nceput s# apar# noi compozi"ii mai complicate < sistemul bloc-centralizatla care *loculcu ?9 apare ca element sine st#t#tor i se unete n diferite compozi"ii cu cel diagnostic-curativ. eci, n prezent n schim* mino-*locului i vine aa numita compoziie desfuratdinelemente sine st#t#toare unite ntre ele. 'cest fapt permite1) de a m#ri num#rul de etae a *locului (&@u-Aetae),2) de a proiecta spitalul pe o tehnologie mo*il#,3) ele mai adecvat se nscriu n peizaul natural i de arhitectur#.

  'cest tip de spitale poate fi uor modernizate, reprofilat, .&= de 1 paturi este construit dup# sistemul *loc-centralizat. 're 2 sec"ii, 7 sec"ii dediagnostic i au+iliare, policlinic# ntr-un *loc de 1$ etae. 0a *locul central sunt ane+ate

 • 7/26/2019 igiena spitalelor

  6/23

  ca*inetele de e+erci"ii fizice curative, grupa administrativ#, *locul alimentar. n *locuriseparate se g#sesc *locul de anatomie patologic#, *locul de gospod#rie, .

  Direciile principale de proiectare i construcie a spitalelor sunt:

  1. 'sigurarea unei structuri mo*ile a comple+ului spitalicesc, care ar permite dezmem*rarea

  lui ntr-un ir de *locuri func"ionale.2. &onstruc"ia e+tins# a *locurilor cu saloane i folosirea iluminatului artificial ntr-un ir de

  nc#peri au+iliare. /rientarea li*er# a saloanelor.3. &entralizarea serviciilor de diagnostic, curative i au+iliare n limitele institu"iei curative.. &entralizarea i cooperarea ntre spitale n limitele localit#"ii a serviciilor de diagnostic,

  au+iliare (la*orator, farmacie, sp#l#torie, de sterilizare).!. &rearea comple+elor spitaliceti.$. /rganizarea centrelor medicale oncologic, cardiologic, a mamei i copilului unde n *aza

  programelor comple+e medicii de diferite specialit#"i efectueaz# profila+ia i tratamentul

  patologiilor respective.%. ndustrializarea procesului curativ-diagnostic, dotarea cu tehnica medical# nou# careprezint# anumite cerin"e c#tre planificare, suprafe"ele suplimentare.

  7. &rearea institu"iilor medicale, sec"iilor nu dup# profil ci dup# gravitate.

  Sectorul spitalului

  reptunghiular cu raportul ntre laturi 12 sau 23 e mai comod de a amplasa comple+ulspitalicesc. e aa un teren e mai uor de format o zon# verde protectorie pe perimetru,

  parcul spitalului i terenurile curative necesare.

  &onform normativelor sanitare densitatea de construc"ie nu va dep#i 1!8. 4u mai pu"inde $8 din teritoriu o va ocupa zona verde (2!m2B1 pat). Pe terenul spitalului sunt create one:

  1) Clocurilor curative necontagioase.2) Clocurilor curative contagioase.3) oliclinicii.) Clocul de anatomie patologic#.!) e gospod#rie.$) >erde.

  Plan general ! planul sectorului pe care se construiete spitalul"

  e teritoriul spitalului vor fi cteva accese separate. : mai *ine ca c#ile de acces s# fie dindiferite p#r"i, str#zi.oliclinicava fi aproape de hotarul sectorului dup# un cordon verde de protec"ie. ectorulspitalului tre*uie *ine nverzit. e folosesc toate terenurile li*ere. e perimetru se s#dete ofie verde cu o l#"ime de 1!m. ec"iile contagioase, de copii tre*uiesc separate cu fiiverzi, vor avea parcuri speciale.

 • 7/26/2019 igiena spitalelor

  7/23

  Cerinele igienice ctre planificarea interioar a spitalelor

  5oate serviciile spitaliceti dup# destinul lor func"ional pot fi mp#r"ite n urm#toarelecomple+e1. ec"iile spitalului < curative.

  2. Drupa serviciilor medicale centralizate- serviciul de internare,- serviciul de sterilizare i dezinfec"ie,- *locul operatoriu,- serviciul radiologic,- la*oratorul,- serviciul fizioterapeutic,- farmacia,- serviciul de transfuzie a sngelui.

  - sec"ia de anatomie patologic#.3. erviciile gospod#reti- *locul alimentar- sp#l#toria- depozitele- nc#perile tehnice. Drupul administrativ- nc#perile administrative- nc#peri au+iliare pentru personal.

  Serviciul de primireSecia de internare este o subdiviziune structural a spitalului. nternarea *olnavilor poate fi efectuat# centralizat (pentru toate unit#"ile cu e+cep"ie-de

  *oli infec"ioase, pediatrie, o*stetric#)sau decentralizat, cnd fiecare sec"ie i are nc#perilesale de internare.erviciul de internare va avea o planificare care asigur# principiul de flu+ n micarea

  *olnavilor interna"i i cei e+terna"i. entru a fi respectat acest principiu ca minimum ncomponen"a serviciului de internare vor fi nc#perile

  1) sala de ateptare cu registratura, vestiar i *iroul de informa"ii2) ca*inetul medicului3) grupul sanitar unde *olnavul sufer# o prelucrare n sensul igienei corporale, dot#rii cu

  m*r#c#minte de spital i depozit#rii hainelor proprii.) ala de proceduri!) Co+# i saloane de diagnostic pentru *olnavii cu o diagnoz# nesta*ilit#$) Clocul sanitar%) ala de e+ternare, care va fi pe lng# fiecare sec"ie.

  n spitalele mari de profil larg n afar# de nc#perile enumerate mai snt sala de opera"iiurgente, la*orator de urgen"#, ca*inet radio-diagnostic etc.

  Funcia serviciului de internare:1. nregistrarea

 • 7/26/2019 igiena spitalelor

  8/23

  2. e+amenul medical3. prelucrarea sanitar#. acordarea primului autor medical. rincipala unitate de structur# a spitalului este unitatea de !n"rijire medical. rinaceasta se n"elege un num#r de paturi, care depind de o echip# de lucru i presupune oautonomie de servire. :a este o su*diviziune func"ional# de planificare c#reia depinde

  planificarea intern# a ntregului *loc. 4u o confunda"i cu secia care este o unitateadministrativ#. nt situa"ii ns#, cnd unitatea de ngriire coincide cu sec"ia ca num#r de

  paturi. Planificarea unitiide ngrijire medical va corespunde urmtoarelor cerine:1. &omponen"a nc#perilor va corespunde specificului *olii.2. 'sigurarea unei serii de circuite salu*re. rin ele n"elegem traseul pe care-l parcurge un

  o*iect, o persoan# sau alimentul n spital, urm#rindu-se interferen"a cu sursa decontaminare.

  3. lanificarea uor mo*il#, care ar permite o modernizare datorit# aunsurilor tiin"ei i

  tehnicii. n prezent e unanim accentat# crearea blocului cu saloane, n care sunt amplasate sec"iilecu profil asem#n#tor. Clocul poate include unit#"i de ngriire medical# sine st#t#toare. :levor fi de netrecut, la intrarea fiec#reia va fi o ecluz.

  #iecare $%& va include:- zona cu saloane

  1) cu s#li de tratamente,2) ca*inetul medicilor,2) camera de gard#,

  ) nc#perea pentru zi;- zona nc#perilor au+iliare (*locul sanitar);- zona nc#perilor comune (sala de mas#, *ufetul, ca*inetul efului, depozitele de al*ituri),

  n hol neutral.#.$.%.pot fi 1) nguste cu coridorul construit din una sau am*ele p#r"i2) < cu 2 coridoare n form# rotund#, p#trat# sau diferite alte modifica"ii. imensiunile ?..9. depind de m#rimea i forma etaului, adic# de distan"a de la locul degard# surorii medicale pn# la cel mai ndep#rtat salon (3m).'stfel, n ?..9. cu un singur coridor num#rul de paturi va fi mai mic.

  ntre*uin"area sistemelor de condi"ionare i iluminare artificial#, planificarea cu 2coridoare n diferite modific#ri permite de a m#ri num#rul de paturi n unitate i n aceeaivreme reducerea distan"ei de la garda medical# pn# la salon (pn# la 11-1!m). 4um#rul de paturi n ?..9. e de 3, iar pentru copii pn# la 1 an

 • 7/26/2019 igiena spitalelor

  9/23

  dependen"# de destinul salonului cele contagioase

 • 7/26/2019 igiena spitalelor

  10/23

  0a *olnavii de vrst !naintat cu patologia sistemului cardiovascular condi"iile dediscomfort au o ac"iune mai pronun"at#. 0a ei adaptarea organismului e redus# datorit#schim*#rilor < scleroz#rii vaselor sangvine i reac"iilor reflectorii flasce. eoarece la multe st#ri patologice intr-o m#sur# oarecare se deregleaz# termoreglareaorganismului cu mediul nconur#tor la fi+area valorilor factorilor microclimatici se iau nconsidera"ie- particularit#"ile termoregl#rii *olnavului- stadia procesului patologic- vrsta *olnavului- clima localit#"ii. 5emperatura aerului n nc#perile spitaliceti e fi+at# n - 4ormative igienice.

  'l doilea factor component a microclimatului este umiditatea aerului. : normat#umiditatea relativ#. &ercet#ri speciale dedicate ac"iunii umidit#"ii nu sau efectuat. nt numaistudii despre influen"a umidit#"ii asupra st#rii generale i decurgerea unor *oli. n special afost constatat# influen"a ei asupra astmului *ronice.

  6recven"a acceselor astmatice crete la o umiditate de 78. n nc#perile spitalicetiumiditatea optim# va fi - !!-$8.

  Micarea aerului.n nc#perile de locuit i spitale nu e favora*il# nici micarea sporit# ct icei sc#zut# a aerului. 9icarea prea sc#zut# de o*icei ne vor*ete despre un multiplunesuficient, ceea ce e ndeose*i de nefavora*il pentru nc#perile spitaliceti, unde seacumuleaz# produi ai discompunerii elimen#rilor din plag#, n rezultatul transpira"iei irespira"iei. eci rezult#, c# micarea insuficient# a aerului din nc#peri poate servi dreptindice indirect a calit#"ii lui. 0a toate acestea mai tre*uie spus, c# micarea insuficient# aaerului contri*uie la o dezvoltare a reac"iilor vasculare interne ce provoac# senza"ii

  nepl#cute. :le pot fi e+plicate cu formarea n urul corpului a unui tegument de aer nemicatm*i*at cu vapori, care nlesnesc termoliza, e aceea aerul n nc#peri tre*uie s# se mite. nacest caz el va fi un uor iritant tactil < stimulator al centrelor de termoreglare. n afar# deaceasta n condi"ii normale aerul care se mic# stimileaz# termoliza prin covecie ievaporare. >iteza de micare a aerului nu va dep#i ,! mBs. 'cum ne vom opri la to"i indicii igienici folosi"i la aprecierea calit#"ii aerului dinnc#perile spitaliceti.

  1) propriet#"ile fizice ale aerului,2) componen"a chimic#,

  3) concentra"ia de pul*eri,) impurificarea cu m.o.,!) starea electrostatic#,$) indicii organoleptici.

  2. >alorile optime a compuilor chimici snt /2-2-218; &/2-,!8 (f.c.), ,%8 (c.c),18 (s.c.); &/-,2mgBl; concentra"ia altor compui chimici Gcu &9' pentru aerulatmosferic; ocsida*ilitatea aerului pn# la $mgBm3 (c),1mgBm3 (suf.c), F12mgBm3

  (impurificat),3. &oncentra"ia de pul*eri ,1 mgBm3F,1!(imp)

  . 4um#rul total de microorganisme 1m

  3

 • 7/26/2019 igiena spitalelor

  11/23

  hemolitici streptococi 1$; 3$!. rept indici electrostatici cnt lua"i concentra"ia aeroionilor uor < 1-3Bcm3aer.$. ndicii organoleptici (scara lui =ait de $ *aluri) saloanele olumul de ventila"ie natural# nu poate fi reglat, el depinde de factorii meteorologici.'cest fapt ne vor*ete de necesitatea dot#rii spitalelor cu ventila"ie artificial#. &onform datelor prof. ?glov durata c#z#rii n spitalele dotate cu ventila"ie artificial# emai mic# dect n cele f#r# ea n sec"iile de *oli contagioase < cu 28, chirurgicale < 178,terapeutice < 18. uritatea aerului, confortul termic n nc#peri se asigur# prin 1) volumul de aer,2) multiplul schim*ului de aer. >olumul de aer depinde de suprafa"# (%m2) i n#l"ime (3,3m), deci n saloane 23m3. up#normativele igienice la un *olnav vor reveni minim 7m3Bor#. 'cest volum de ventila"ie

  poate fi asigurat numai datorit# unui schim* de aer organizat < ventila"ie artificial# (aspira"ie-

  refulare). >olumul optim de ventila"ie se determin# r $,$ (&/2) l

 • 7/26/2019 igiena spitalelor

  12/23

  >m3B*olnav G

 • 7/26/2019 igiena spitalelor

  13/23

  nc#perile, care nu necesit# unele cerin"e speciale fa"# de iluminare (ca*ineteleradiologice, fizioterapeutice).> pa"iile deschise, folosite pentru odihn#, tratament. 4ormativele igienice prev#d o iluminare cu raze solare directe (insolare) nu mai pu"in de3 ori pe zi a tuturor nc#perilor locative. =eferitor la spitale < pentru nc#perile grupului . ntensitatea ilumin#rii naturale depinde de orientarea nc#perii. up# 4ormele igieniceeste interzis# orientarea spre apus a ferestrelor din saloanele de terapie intensiv#, de pediatriecu vrsta copiilor pn# la 3 ani, ct i a s#lilor de ocuri pentru sec"iile de pediatrie. 6erestrelealtor nc#peri a & pot fi orientate indiferent de punctele cardinale, eci poate fi vor*anumai despre orientare optim# a saloanelor. : considerat# cea de sud, sud-vest i vest. /

  parte din saloane (cu circa 18 din paturi) vor fi orientate spre nord. luminatul natural de o intensitate i spectru diferit ac"ioneaz# diferit la mersul *olilor.'a o iluminare de intensitate sc#zut# ac"ioneaz# *inef#c#tor la *olnavii de hipertonieepilepsie, tetanus. luminatul de intensitate sporit# ac"ioneaz# *inef#c#tor la *olnavii derahitism, tu*erculoz#, n perioada postoperatorie.

  4ivelul ilumin#rii naturale depinde i de coeficientul de luminozitate. entru saloane 1!;1$.

  Iluminarea artiicial

  n maoritatea nc#perilor spitaliceti nu este nevoie de o iluminare intens#. 'ici un roldeose*it l are calitatea luminii.

  4u sunt admise- str#luciri puternice-

  spectru de iluminare nefavora*il- o pulsare vizi*il#- zgomotul dispozitivului. luminarea artificial# o va ilumina n deplin# m#sur# pe cea natural# dup# spectru. 'cestfapt are importan"# pentru nc#perile de diagnostic unde e nevoie de a determina precisnuan"ele de culoare ale pieleii i mucoaselor.luminarea a nc#perilor spitaliceti cu l#mpi incandescente nu asigur# condi"ii optime nici

  pentru lucrul personalului medical, nici pentru linitea *olnavilor. ntre*uin"area lor e admis#numai n caz de prezen"# a armaturii, care d# o lumin# difuz#, uniform# (corp de iluminat). / iluminare cu un spectru ma+im apropiat de cel de lumina zilei o dau l#mpileluminiscente. ot fi folosite n nc#perile spitaliceti l#mpile de tipul 0@CJ, 0J-1, 00 & etc. luminarea local# se va asigura cu un corp de iluminate la capul fiec#rui *olnav, care vada un flu+ de lumin# local#, va feri ochii de or*ire, de str#luciri n cmpul vizual. luminareageneral# n saloane

  !-1l+ local# - 1!-3 l+ luminarea ca*inetelor medicale pentru consulta"ii 3-! l+; s#li de opera"ii general#3-!l+, cmp de opera"ii

 • 7/26/2019 igiena spitalelor

  14/23

  !provizionarea cu ap i "ndeprtarea#neutralizarea reziduurilor

  5oate spitalele indiferent de num#rul paturilor vor fi aprovizionat cu ap# prin apeduct. :mai ra"ional de conectat spitalul la re"eaua e+istent# n localitate. ac# ea lipsete seinstaleaz# un apeduct autonom. &a surs# de ap# poate fi luat# fntna artezian#. &alitatea

  apei va corespunde cerin"elor 5' K'pa pota*il#E. &antitatea de ap# e determinat# la un patpe zi i la vizit# n policlinic# (1-1!l i 1l autonom) (2!-l i 1!l -central). ndep#rtarea apelor reziduale din toate ?9 (cu e+cep"ie a sec"iilor contagioase) poate fiefectuat# prin re"eaua de canalizare din localitate f#r# o epurare suplimentar#. n lipsa re"elei de canalizare (spitalele s#teti) n localitate apele reziduale vor fi epurate ninstala"ii locale. ot fi ntre*uin"ate 2 metode de epurare a apelor reziduale n condi"ii naturale iartificiale. $n condiii naturale< apele reziduale se epureaz# n *azine de sedimentare, dup# care se

  ndep#rteaz# pe cmpurile de filtrare sau prigare. oate fi folosit# irigarea su*teran# sau canalizarea local: *azin de sedimentare,instala"ie de dozare, re"ea de "evi drenate. n condi"ii artificiale - apele reziduale din *locuri sunt nl#turate prin re"ea su*teran# lasta"ia *iologic# de epurare (*azinul de reparti"ie < distri*uitor, decantor, *iofiltru, *azin desedimentare, camera de clorinare). up# concordarea cu serviciul sanitar apele epurate suntdeversate n *azine sau su*teran. n ultimii ani pentru epurare se folosesc larg instala"iile care lucreaz# pe principiulKo+id#rii sumareE, unde apele reziduale sunt epurate f#r# a fi sedimentate.

  &onform legisla"iilor n vigoare apele rezidualedin spitalele de *oli infec"ioase sedezinfecteaz# o*ligator. Knstruc"ia despre regimul spitalelor de *oli infec"ioase i sec"iilor de*oli infec"ioaseE reglementeaz# dezinfectarea elimin#rilor *olnavilor pe loc nainte de a findep#rtate prin canalizare. ar mai ra"ional# va fi o epurare centralizat# a apelor rezidualedin aceste spitale i apoi evacuarea lor prin canalizare (sedimentare clorinare cu doze maride &l2; clorinare electrolitic#). in mediul spitalicesc zilnic provin o cantitate mare i de reziduuri solide, care snt sau

  pot deveni periculoase s#n#t#"ii. =eziduurile rezultate din procesul acord#rii asisten"eimedicale < vat#, pansamente, hrtie, resturi organice sunt considerate puternic contamicatecu germeni patogeni. &olectarea lor ncepe chiar la locul de lucru n saci de hrtie sau dematerial plastic. 5ratarea se recomand# de a fi f#cut# prin incinerarea lor n crematoriispitaliceti. =estul reziduurilor spitaliceti cu un grad mic de contaminare sau cele menaere,

  pot fi colectate cu reziduurile ur*ane dar necesit# n preala*il o dezinfec"ie.

 • 7/26/2019 igiena spitalelor

  15/23

  $egimul sanitar igienic "n seciile i spitalele specializate

  &erin"ele generale c#tre planificarea i func"ionarea spitalelor au fost prezentate nprelegerile precedente. 'ici ne vom referi numai la acele din ele, care snt specifice pentruunele spitale sau sec"ii.

  Spitalul sau secia de boli conta"ioaseprezint# situa"ii de risc de contaminare att pentru*olnavii interna"i, ct i pentru personal medical. 'cest tip de spital se amplaseaz# izolat, ladistan"# de cartiere de locuit sau de cl#diri de locuit. ei ca structur# el se aseam#n# cuspitalul general, totui acesta tre*uie s# dispun# de un serviciu de primire foarte *ineorganizat, cu nc#peri separate pentru *olnavi, cu posi*ilit#"i de consulta"ie pe profil de *olii de dezinfec"iea nc#perilor la necesar. tructura serviciului de primire este separat# pentru copii i adul"i, cu *o+e pentru grupede *oli sau chiar pentru fiecare *olnav, la care se ane+az# un serviciu de tria i diagnostic. Co+a de internare e alc#tuit# din 1) o ecluz# sau spa"iu tampon, 2) sala de tria idiagnostic, 3) antreu.

 • 7/26/2019 igiena spitalelor

  16/23

  emi*o+a e alc#tuit# din aceleai nc#peri ca i *o+a complet#, cu e+cep"ia c# lipseteeirea separat#. Hi *olnavii i personalul intr# din coridor.

 • 7/26/2019 igiena spitalelor

  17/23

  &a surse de raze ?-> cu ac"iune *actericid# snt (l#mpile de mercur-cuar", l#mpile*actericid uveole) (C?>). =azele ?-> pot i folosite n 3 variante raze directe, reflectate i prelucrare cu ?-> aaerului de*itat n dispozitivele de ventilare. / iradiere prelungit# i intensiv# cu ?> poate provoca o inflama"ie a mucoaselor ochilor,arsuri dureroase a pielii mniilor i fe"ei. ersoanele simt o o*oseal# pronun"at# i odispozi"ie minor#. e aceea la folosirea razelor u-v. directe n nc#pere nu se vor afla oameni.n prezen"a oamenilor pot fi folosite numai l#mpi cu raze ?-> reflectate (1vtBm 3). n s#lile deopera"ii (3vtBm3) se folosesc raze ?-> directe n lipsa oamenilor. e asupra uilor n saloane

  pot fi folosite l#mpi *actericide montate n "evi metalice cu o deschiz#tur# ngust#, careformeaz# o perdea *actericid#. :ficacitatea trat#rii cu ?> va depinde de1) puterea l#mpilor2) durata trat#rii

  3) >olumul nc#perii. u*stan"ele chimice (propilenglicola i trietilenglicola) posed# o presiune sc#zut# agazelor, datorit# c#reia uor poate fi creat# o concentra"ie anumit# n aer. ulverizarea lor (1gla -!m2)manifest# o ac"iune *actericid# pronun"at#. 'cidul lactic se folosete n form# de vapori n lipsa oamenilor.@2/2 - ,!8 solu"ie e pulverizat# cu ,!8 solu"ii de detergent.uprafe"ele sunt dezinfectate cu solu"ia de cloramin# (,28), var clorat (,28).

  Proila%ia ineciilor intraspitaliceti &nozocomiale'

  n prezent n toat# lumea se o*serv# o cretere a mor*idit#"ii pe contul infec"iilorintraspitaliceti. . de diferit# etiologie micoreaz# *rusc eficacitatea tratamentului, aduc

  pagu*e materiale considera*ile cu (1-1! zile crete durata spitaliz#rii), adic# se reflect#direct asupra economiei "#rii. 'a n ?' la $,38 din pacien"i, care sau tratat n spital au fostanual nregistrate infec"ii intraspitaliceti, pierderile de pe urma c#rora aung pn# la 1mlrd.de dolari. n 9oldova nivelul . este destul de mare mai ales n sta". de o*stretic# 1-1!8. n ultimii 3 ani n 9oldova din num#rul total de . %A,18 cazuri au fost nregistrate nspitalele raionale; 2,A8 - spitale or#eneti; %$,8 - spitalele i sec"iile de pediatrie; 23,$8- sec"iile de o*stetric#. 5ermenul K.E include toate *olile infec"ioase, care apar la pacien"i n perioada detratament (spitale, policlinici, la domiciliu). :le pot s# se manifeste att n perioada deinternare ct i dup# e+ternare. . se mpart n 3 grupuri dup# locul apar"iei1) am*ulatorii; 2) i. &are apar n rezultatul interven"iilor cu scop de profila+ie;3) propriu zis i. pitaliceti.Dup etiolo"ienfec"iile intraspitaliceti se pot mparte n 2 grupuri

  1) *oli transmisi*ile contactate n spital, determinate de o*icei de germeni patogeni;2) infec"ii cu Kgermeni condi"ionat patogeniE sau cu KoportunitiE.

 • 7/26/2019 igiena spitalelor

  18/23

  Colile din grupul 1 sunt favorizate de condi"iile de igien# comune oric#rei colectivit#"iorganizate, n care popula"ia utilizeaz# n comun aceleai- condi"ii de cazare;- alimentare cu ap#, alimente preparate n acela *loc;- instala"ii sanitare i al"i factori igienico-sanitari ntlni"i i n alte unit#"i pu*lice sau

  colective de cazare i alimenta"ie.: necesar de men"ionat, c# dac# riscul de apari"ie a epidemiilor ,idrice i a to+iinfec"iiloralimentare n spitale nu este diferit fa"# de alte colectivit#"i din acela teritoriu, apei risculm*oln#virilor prin contact+ prim convuie"ire este mai mare i crete n raport cuaglomera"ia i deficien"ele de igien# ale caz#rii. e e+emplu n timpul epidemiilor de grip#riscul *olnavilor spitaliza"i de a contacta gripa este mai mare dect al celor nespitaliza"i.'celeai lucruri se ntmpl# i cu celelalte infec"ii respiratorii. &eea ce apare particular n evolu"ia iz*ucnirilor epidemice n spitale este nota de"ravitate+ imprimat# de rezisten"a sc#zut# la infec"ie a unor grupe de *olnavi :ste suficients# compar#m dou# grupe nozologice infec"iile stafilocococe i *olile diareice ap#rute la nou

  n#scut n spital cu aceleai infec"ii la copii din leag#ne, cree. atorit# rezisten"ei sc#zute laprimii infec"iile prezint# mai frecvent tendin"# de trecere de la leziune local# la leziunisistemice (septicemie, deces). n cree, gr#dini"e aceast# evolu"ie este e+ep"ional de rar#. 'pari"ia infec"iilor din grupul ' e cauzat# de rezisten"a sc#zut# la infec"ie i e+punerela proceduri medico-chirurgicale care se pot asocia cu infec"ii cu Lc.patogeniK sauKoportunitiE :+punerea la procedurile medico-chirurgicale moderne ca punc"ii, cateterizme, perfuzii,transfuzii, respira"ie artificial#, interven"ii chirurgicale la*orioase, dializa, grefele, protezeleetc., creeaz# por"i noi de intrare i favorizarea introducerea unor Kg.c.p sau op.E n "esuturi n

  mod normal lipsite de germeni.&ondi"iona"i de sc#derea capacit#"ii locale sau generale de rezisten"# la infec"ie acetigermeni, n mod o*inuit nepatogeni, determin# apari"ia unor infec"ii localizate sausistemice. n plus, tratamentele cu anti*iotice cu spectrul larg duc la selec"ia unor tulpinianti*iorezistente care persist#, constituind germeni de spital... apar n rezultatul factorilor1) sc#derea reactivit#"ii2) acumul#rii i circula"iei germenilor patogeni3) selec"iei germenilor foarte virulen"i i rezisten"i la anti*iotici.

  ) :ventualitatea sporit# de contactare i infectare. &u no"iunea de .. se mai asociaz# i o nc#lcare a normativelor igienice din spital.Cazndu-se pe chimio-terapie medicii au nceput a nega regulile asepsiei i par"ial alantisepsiei.

  n rezultatul 1) dezvolt#rii germenilor rezisten"i la preparatele chimio-terapeutice i 2)neg#rii regulilor de igien# a spitalelor .. n ultimii ani au devenit pro*lema num#rul unu.5oate st#ruin"ele de a *irui aceast# afec"iune practic se reduce la o Krevenire a igieneispitalelorE n comple+itate cu m#surile actuale antimicro*iene.3 grupe 1. eptice

  2. intestinale 3. tradi"ionale

 • 7/26/2019 igiena spitalelor

  19/23

  up# inciden"# .. pe primul loc sau plasat i.aerogene (gripa, scarlatina, paroita,anginele, variola, rueola etc.)e locul doi infec"iile stafilo i streptococice ale pielii i "esutului su*cutanat, mucoaselor,complica"iile purulente postoperatorii, sepsisul.e locul trei actualmente sau plasat infec"iile intestinale (dizenteria, salmonelozele). n sta"ionarele de pediatrie mai des snt ntlnite infec"iile aerogene. ns# n ultimii !-1ani pe loc de vaz# au nceput s# se plaseze i infec"iile intestinale. n sec"iile de chirurgie io*stetric# ca regul# predomin# infec"iile septice-purulente. 'a n decursul ultimelor ! ani, dup# datele institutului 4r.1 din eter*urg, mortalitatea nrezultatul complica"iilor purulente postoperatorii a constituit 28 din toate letalit#"ile dinclinicele chiguricale.Surse de I.I pot fi:

  1) *olnavii infecta"i, care au fost interna"i n perioada de incu*are;2) *olnavii cu infec"ii mi+te;3) *olnavii, care nu au respectat termenul de carantin#;

  ) purt#torii de germeni patogeni (pacien"i, personalul medical). 1A7$ fiecare 1A7% fiecare ! din lucr#torii medicali (9oldova) era purt#tori de stafilococi.0a 8 din lucr#torii medicali au fost g#si"i stafilococi pe mni.!) vizitatorii *olnavilor < pot fi purt#tori de germeni sau *olnavi de o infec"ie pu"in

  pronun"at#. (MNO.PQRNSQ 1AA.T fiecare al 7 locuitor din 9oldova < purt#tor de virusulhepatiei infec"ioase).

  &reterea permanent# a cazurilor de .. poate fi motivat# de un ir de cauze1) ' crescut contingentul de risc < persoane cu rezisten"a sc#zut#, imunodeficit, dia*et

  saharat.2) 'lergizarea popula"iei3) e complic# tehnologia medical# (transplantarea organelor, opera"ii de diagnostic i

  tratament complicate, traumatice - endoscopia)) &rete num#rul de pacien"i de o vrst# naintat# i infantil#!) ntre*uin"area larg#, adesea nera"ional# i f#r# sistem a anti*ioticilor$) nc#lcarea regulilor sanitar-igienice.. sunt provocate de curca 3 de germeni1. *acteriile aero*e gram U (staf.strept,pnevmococi)

  2. *acteriile aero*e gram < (:. coli, *ac. piocianic)3. germenii anaero*i. *lastomice"i (dro.pod.gri*ci)!. virusuri (', hepatita infec"ioas#).

  Diicultile "n combaterea I(I le cauzeaz:1. &ircula"ia vast# a germenilor n mediul spitalicesc2. 9ultitudinea c#ilor de transmitere3. ersisten"a crescut# a germenilor la factorii mediului.

  . =eceptivitatea sporit# a *olnavilor!. 0ipsa metodelor efective a profila+iei specifice.

 • 7/26/2019 igiena spitalelor

  20/23

  ro*lema . e n primul rnd o pro*lem# igienic#. entru a o rezolva e nevoie de ocola*orare ntre medicii tuturor specialit#"ilor.n com*aterea . e nevoie de a folosi ra"ional toate metodele necesare. 5oate metodele suntnglo*ate n aa numitul Ksistem protectoriuE, n care sunt inscluse toate m#surile de

  profila+ie a . efectuate n 3 direc"ii1) crearea unui regim antimicro*ian,;2) sporirea rezisten"ei organismului;3) optimizarea factorilor de mediu.

  rincipala m#sur# din regimul antimicro*ian este distan"area, separarea. :a includesepararea al*-negru, adic# separarea zonelor, materialelor, instrumentelor, utilaului totodat#i a persoanelor contaminate de cele necontaminate. :fectivitatea acestor m#suri depinde de1) planificarea i utilizarea ?9; 2) organizarea lucrului; 3) comportarea personalului,cunotin"ele i deprinderile lor igienice.

  )surile de planiicare i arhitectur

  0a planificarea & se aleg terenuri optime pentru toate su*diviziunile spitaliceti. /deose*it# aten"ie e acordat# traseurilor de comunicare pentru a separa diferite zone (asepticede cele septice etc.).& vor avea un hotar strict ntre sectoarele de sta"ionar i am*ulator. 'desea sec"iile dediagnostic i medico-tehnice se afl# ntre aceste dou# sectoare. n acest caz se va asigura oseparare strict# a traseurilor de comunicare. / deose*it# importan"# va fi acordat# proiect#rii i amplas#rii n *loc a ?9. n ?9 vorfi cele trei zone necesare pentru un circuit salu*ru.

  n sta"ionarele chirurgicale *locul operatoriu se va separa complect de celelaltesu*diviziuni, avnd comunica"ii salu*re cu ?9 anesteziologie, reamimare.Drupurile nc#perilor de salvare pentru o terapie intensiv# postoperatorie vor fi n apropierea

  *locului operatoriu. entru asigurarea asensiei *locul operatoriu va avea 3 zone1. s#lile de opera"ii, sterilizare cu cel mai strict regim2. s#lile preoperatorii, de anestezie, care au leg#tur# direct# cu 1 zon#3. nc#perile pentru p#strarea sngelui, aparatelor, la*oratorul de urgen"#, zona curat# a

  grupului sanitar pentru personal. :cluzele vor fi peste tot unde e necesar# o separare a zonelor de diferit grad deimpurificare. :cluza va fi unica cale de trecere din zon# n zon#. :le au menirea de a preveni

  p#trunderea curen"ilor de aer, germenilor dintr-o zon# n alta. entru s#lile operatorii, denatere, ?9 de terapie intensiv#, pediatrie prematur#, contagioase, *uc#t#riile de prepararea lactatelor ecluzele sunt strict necesare. mportan"a lor n prevenirea . devine tot mai marei e necesar de a le amenaga ct mai des. ns# ecluzele vor fi efective numai n cazul dac# sevor respecta regulile de regim i comportare, iar cola*oratorii le-ar cunoate importan"a i le-ar respecta. :cluzele sunt diferite1) pentru un schim* al nc#l"#mintei

  2) pentru o schim*are a hainelor, prelucrare sanitar# a corpului, dezinfectarea minilor. 'ici vor fi dispozitive pentru dezinfectarea aerului, sp#larea i dezinfectarea minilor, locspecial p#strarea nc#l"#mintei, dulapuri pentru haine de lucru i cele speciale

 • 7/26/2019 igiena spitalelor

  21/23

  ?ile ecluzelor se vor deschide alternativ. / ventila"ie, care formeaz# o presiune sc#zut#va fi necesar# pentru prevenirea r#spndirii n zona curat# a curen"ilor de aer impurificat. 0a crearea unui regim antimicro*ian contri*uie i m#surile de dezinfec"ie i sterilizare,care duc la sc#derea num#rului germenilor pe suprafa"a pielii corpului, minilor, o*iectelor,utilaului, aparatelor, instrumentelor. (unt ntre*uin"ate metode fizice prelucrarea mecanic#,tn.,rad.?C, V-iradiere; chimice). n decurs de cteva decenii antisepsia a fost negat# complect, ns# ea are rezerve destulde mari pentru o com*atere efectiv# a .. 'ctualmente dezinfec"ia trece o perioad# derenatere i scopul ei este1) e a crea su*stan"e efective, f#r# ac"iuni nocive asupra oamenilor, materialelor; cu unspectru larg de ac"iune; 2) perfec"ionarea aparataului de dezinfec"ie. 'c"iunea factorilor de mediu asupra s#n#t#"ii omului e demult sta*ilit#. n spitale laformarea condi"iilor optime n mare m#sur# contri*uie m#surile sanitar-tehnice ventilarea,condi"ionarea aerului, iluminatul optim, aprovizionarea cu ap# pota*il#, n l#turareareziduurilor, protec"ia de zgomot. 'ceste m#suri sunt primordiale la etapa de proiectare i

  construc"ie.?n rol deose*it n men"inerea purit#"ii aerului o are ventila"ia, condi"ionarea, epurarea

  aerului de*itat n nc#peri. aralel cu un volum necesar de aer este necesar de creat o direc"iede micare, care ar preveni r#spndirea germenilor n mediul spitalicesc. 0a amplasarea ?9

  pe etae tre*uie s# "inem cont, c# pe m#sura creterii etaelor crete impurificarea aerului cu*acterii pe paliere, n lifturi i la etaele superioare. entru reducerea p#trunderii aerului de laetaele inferioare n cele superioare prin canalele cu lift aici se instaleaz# o ventila"ie deaspira"ie i toate ?9 sunt izolate de palier prin ecluze. n *locul operatoriu micarea maselor de aer va fi din s#lile de opera"ie n cele al#turate,

  iar din ele n coridoare, care vor avea o ventila"ie de aspira"ie. 0a profila+ia . contri*uie ivolumul de ventila"ie (7m3Bor#) la *olnav n salon. 9ultiplul schim*ului de aer n sala deopera"ii va fi 2-, iar n s#lile de opera"ii cu un grad nalt de puritate

 • 7/26/2019 igiena spitalelor

  22/23

  eoarece n & nu putem avea un mediu complet steril e imposi*il de evitat . n total.ns# la o 1) respectarea strict# a regimului antimicro*ian; 2) nf#ptuire corect# a m#surilornecesare n cazurile concrete; 3) controlul permanent . pot fi reduse la minimum.

  Staionarele de obstetric

  9aternit#"ile se amplaseaz# n *loc separat al comple+ului spitalicesc sau n *loc cu terenpropriu. n unul i acela *loc pot fi amplasate consulta"ie de femei, maternitate,ginecologie. n astfel de situa"ie ele se vor izola, vor avea accese separate. n componen"a maternit#"ii sunt 3 grupuri de nc#peri1) primise i e+aminare

  2) natere3) postnatale. ta"ionarele de o*stetric# vor avea urm#toarele su*diviziuni 1) de primire, 2) *locul denatere, 3) sec"ia fiziologie postnatal#, ) sec"ia de o*servare, !) sec"ia patologiea gravidit#"ii,$) sec"ia pentru noi n#scu"i, %) serviciul administrativ, 7) la*orator, farmacie, nc#periau+iliare. u*diviziune primar# a sta"ionarului de o*stetric# serviciul de primire i examinare cuanumite particularit#"i. 'cest serviciu include sala de ateptare, filtrul, nc#peri pentrue+aminare, pentru prelucrare sanitar# (du, W&). nc#peri pentru e+aminare vor fi 2 una

  pentru primirea gravidelor i pacientelor n unitatea fiziologie; una - n unitatea de o*servare.ac# n componen"a maternit#"ii este unitate de ginecologie, ea va avea nc#peri de primire ie+aminare separate. n camera de ateptare gravida sau pacienta i scoate haina apoi trece n filtru. 'icimedicul decide n ce unitate va fi ndreptat# parturienta. ac# gravida a fost e+aminat#, nuare simptome de *oli contagioase, nu a fost n contact cu *olnavi contagioi ea estendreptat# n sala de primire i e+aminare / dac# au fost depistate caractere de *olicontagioase < n sala de primire i e+aminare '

 • 7/26/2019 igiena spitalelor

  23/23


Recommended