+ All Categories
Home > Documents > Genetica II C3

Genetica II C3

Date post: 28-Dec-2015
Category:
Upload: alexandra-usurelu
View: 44 times
Download: 4 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 22 /22
Feb – Mai 2014 Cursul Cursul 3 3
Transcript
Page 1: Genetica II C3

Feb –

Mai 2014

Cursul Cursul 33

Page 2: Genetica II C3

EtapeEtape InițiereElongareTerminare

Pre‐inițiere

Pre‐inițiere

Regiunea unde începe replicarea moleculei de ADN = origine a replicăriiO moleculă ADN poate avea:

1 regiune ori Cromozom bacterian

Plasmide bacteriene

ori

C

ori

VCromozomul bacterian este un replicon unic

INIȚIEREA REPLICĂRII ADN 

Page 3: Genetica II C3
Page 4: Genetica II C3

mai multe regiuni ori  Cromozomi de la eucariote

Cromozomii de tip eucariot sunt structuri multirepliconice

Page 5: Genetica II C3

INIȚIEREA REPLICĂRII ADN 

Formarea unei bifurcaFormarea unei bifurcaţţii de replicare necesită separarea celor ii de replicare necesită separarea celor 2 catene parentale2 catene parentale

Replicarea unei molecule de ADN NU Replicarea unei molecule de ADN NU îîncepe ncepe îîn orice punct al moleculei,n orice punct al moleculei,ci ci îîn anumite situsuri = n anumite situsuri = origini de replicareorigini de replicare

((oriori))

RepliconReplicon

= fragment de ADN replicat de la 1 origine de replicare= fragment de ADN replicat de la 1 origine de replicare

Cromozomul de Cromozomul de E.coliE.coli are 1 are 1 oriori ►►cromozom unirepliconic (replicon unic)cromozom unirepliconic (replicon unic)

Majoritatea bacteriilor au cromozomi unirepliconiciMajoritatea bacteriilor au cromozomi unirepliconici

Fiecare cromozom de la eucariote are mai multe regiuni Fiecare cromozom de la eucariote are mai multe regiuni ori ori ►►cromozomi multirepliconicicromozomi multirepliconici

Sistemul de iniSistemul de iniţţiere a replicării ADN este format din iere a replicării ADN este format din 2 componente:2 componente:

replicatorreplicatori i şştă tă regiunea ori, denumiregiunea ori, denumi = = Componenta ADNComponenta ADNare o anumită secvenare o anumită secvenţţă de nucleotideă de nucleotide

iator , PRIMOSOMiator , PRIMOSOMţţiniinii i şşiere, denumite iere, denumite ţţ= proteine de ini= proteine de iniComponenta proteicăComponenta proteicăse atase ataşşează la ează la oriori (replicator)(replicator)

Page 6: Genetica II C3

Majoritatea secvenMajoritatea secvenţţelor replicator de la diverse organisme conelor replicator de la diverse organisme conţţin:in:--

o regiune de legare a proteinelor de inio regiune de legare a proteinelor de iniţţiereiere-- o regiune bogată o regiune bogată îîn A/Tn A/T

uuşşor de desfăcut legăturile de H or de desfăcut legăturile de H de către proteinele inide către proteinele iniţţiatoriator

Situsul oriC este Situsul oriC este îîn afara acestei regiunin afara acestei regiuni5 cutii dna A (9)5 cutii dna A (9)= regiuni 9= regiuni 9--mericemericeaici se ataaici se ataşşează proteina Dna A ează proteina Dna A

3 regiuni 133 regiuni 13--merice (13)merice (13)bogate bogate îîn A/Tn A/Taici se desface dublul helixaici se desface dublul helix

E.coli E.coli

SV40SV404 situsuri P4 situsuri P= regiuni 5= regiuni 5--mericemericeaici se ataaici se ataşşează proteina iniează proteina iniţţiatoriator

––

antigenul Tantigenul T

2 regiuni EP 2 regiuni EP (Early Palindrome(Early Palindrome) ) = 20 pb= 20 pbaici se desface dublul helixaici se desface dublul helix

S.cerevisiaeS.cerevisiae2 regiuni A, B12 regiuni A, B1aici se ataaici se ataşşează proteina ORCează proteina ORC

1 regiune B21 regiune B2aici se ataaici se ataşşează helicazaează helicazaaici se desface dublul helixaici se desface dublul helix

proteine iniproteine iniţţiatoriator

3 13-mersDna A5 dna A, 9-mersE.coli

2 EP (20pb)antigenul T4 P, 5-mersSV40

1 B2ORC2 A, B1S.cerevisiae

situsuri de atasitusuri de ataşşareare situsuri de desfaceresitusuri de desfacere

Page 7: Genetica II C3

Proteinele iniProteinele iniţţiator:iator:--

se atase ataşşează la replicatorează la replicator, situs, situs--specific: specific: E.coliE.coli ––

5 cutii dnaA 5 cutii dnaA --

interacinteracţţionează cu alte proteine pe care le ionează cu alte proteine pe care le ““aducaduc””

la replicator la replicator --

unele desfac dublul helix unele desfac dublul helix îîn reginile adiacente situsului de legaren reginile adiacente situsului de legare

E.coliE.coliierii replicării cromozomului ierii replicării cromozomului ţţPrincipalele etape ale iniPrincipalele etape ale ini

(a) (a) Mai multe exemplare de proteină DnaAMai multe exemplare de proteină DnaA--ATP ATP →→

situsurile dnaAsitusurile dnaA

(b) Desfacerea dublului helix (b) Desfacerea dublului helix îîn zona situsurilor 9n zona situsurilor 9--mers mers

(c) Ata(c) Ataşşarea helicazei bacteriene area helicazei bacteriene –– Dna B Dna B, a, adusă de către Dna Cdusă de către Dna C

(complexul Dna B (complexul Dna B ––

Dna C)Dna C)

(d) Deplasarea helicazei (d) Deplasarea helicazei îîndepărtează proteinele Dna A ndepărtează proteinele Dna A

https://highered.mcgrawhttps://highered.mcgraw--hill.com/sites/dl/free/0072835125/126997/animation17.htmlhill.com/sites/dl/free/0072835125/126997/animation17.html

Page 8: Genetica II C3
Page 9: Genetica II C3

Cromozomii de la EK se replică o singură dată per ciclu celularCromozomii de la EK se replică o singură dată per ciclu celularReplicarea ADN cromozomal Replicarea ADN cromozomal ––

numai numai îîn faza S a ciclului celularn faza S a ciclului celular toată cantitatea de ADN cromozomal toată cantitatea de ADN cromozomali doar o singură datăi doar o singură datăşşo dată o dată n faza S este replicată n faza S este replicată ÎÎ

Originile de replicare de pe cromozomii EK sunt separate de Originile de replicare de pe cromozomii EK sunt separate de ~~

30 kpb 30 kpb : : crz EK mici au crz EK mici au >>

10 10 orioricrz crz umani mari umani mari au au mii de mii de oriori

Ptr ca fiecare crPtr ca fiecare crtt

EKEK să fie replicat integral să fie replicat integral îîn timpul fiecărei faze Sn timpul fiecărei faze S, t, trebuie activat un număr suficient de mare de rebuie activat un număr suficient de mare de oriori(nu (nu neapărat toate neapărat toate oriori, d, dar dacă sunt prea puar dacă sunt prea puţţine, atine, atunci anumite regiuni din genom vor rămâne neunci anumite regiuni din genom vor rămâne ne--replicate) replicate)

ÎÎn mod normal, nici un n mod normal, nici un oriori nu poate ininu poate iniţţia 2 runde de replicare ia 2 runde de replicare îîn aceean aceeaşşi fază Si fază S;; deci, estdeci, este inactivat până la următoarea S e inactivat până la următoarea S

Un crz EK cu 5 secvenUn crz EK cu 5 secvenţţe replicatore replicator

--

mai mai îîntâi sunt activate secvenntâi sunt activate secvenţţele 3 ele 3 şşi 5i 5-- se formează se formează 2 bucle de replicare 2 bucle de replicare ––

4 bifurca4 bifurcaţţii de ii de replicare bidirecreplicare bidirecţţională ională

--

secvensecvenţţele ele oriori de pe moleculele fiice sunt blocate de pe moleculele fiice sunt blocate până la următoarea rundă până la următoarea rundă ((XX))

--

elongarea bifurcaelongarea bifurcaţţiilor de replicare depăiilor de replicare depăşşeeşşte te replicatorii 2 replicatorii 2 şşi 4 i 4 îînainte ca acenainte ca aceşştia să se activezetia să se activeze

--

ca urmare, 2 ca urmare, 2 şşi 4i 4 nu se mai activează nu se mai activează, iar refginile , iar refginile respective sunt replicate respective sunt replicate îîn mod n mod ““pasivpasiv””

--

îîn contrast, replicatorul 1 se inin contrast, replicatorul 1 se iniţţiază iază îînainte ca nainte ca replicarea să ajungă replicarea să ajungă îîn regiunea lui n regiunea lui

PrezenPrezenţţa pe un crz a mai multor replicatori decât ar fi a pe un crz a mai multor replicatori decât ar fi necesar este o redundannecesar este o redundanţţăă, d, dar asigură replicarea ar asigură replicarea

completă a fiecărui crzcompletă a fiecărui crz..

Page 10: Genetica II C3

ÎÎncărcarea helicazei ncărcarea helicazei –– Prima etapă Prima etapă îîn inin iniţţierea replicării la EKierea replicării la EK

La EK, etapele iniLa EK, etapele iniţţierii replicării ADN se desfăierii replicării ADN se desfăşşoară oară îîn faze distincte ale ciclului celular n faze distincte ale ciclului celular şşi i îîn ordine diferită fan ordine diferită faţţă de PK ă de PK

ÎÎncărcarea helicazei la toncărcarea helicazei la toţţi replicatorii i replicatorii ––

îîn n G1G1

((îînainte de S)nainte de S)

Activarea replicatorilor (inclusiv activarea helicazei)Activarea replicatorilor (inclusiv activarea helicazei)Asamblarea replisomuluiAsamblarea replisomului îîn n SS

ÎÎncărcarea helicazei pe crz EKncărcarea helicazei pe crz EK

--

proteina ORCproteina ORC~ATP~ATP

se atase ataşşează la replicator ează la replicator

--

se atase ataşşează proteina Cdcează proteina Cdc6 6

-- helicaza helicaza (Mcm2(Mcm2--7) 7) este adusă de Cdteste adusă de Cdt11

--

helicaza este helicaza este îîncărcată pe ADN ncărcată pe ADN (ca dimer) (ca dimer)

--

sunt eliberate Cdc6 sunt eliberate Cdc6 şşi Cdt1i Cdt1

Cdc6, Cdt1 sunt similare cu DnaC de la PKCdc6, Cdt1 sunt similare cu DnaC de la PK

Page 11: Genetica II C3

Helicazele Helicazele îîncărcate sunt activate de ncărcate sunt activate de 2 protein2 protein--kinaze: kinaze: CDK (cyclinCDK (cyclin--dependentdependent--kinase)kinase) DDK (Dbf4DDK (Dbf4--dependentdependent--kinase), kinase),

[ [ ProteinProtein--kinaze = proteine care atakinaze = proteine care ataşşeazăează, c, covalent, gruovalent, grupări fosfat la alte proteinepări fosfat la alte proteine, , ţţintăintă

]]

ce sunt activate la intrarea ce sunt activate la intrarea îîn faza Sn faza S

Aceste 2 proteinAceste 2 protein--kinaze sunt activate la inrarea in faza S kinaze sunt activate la inrarea in faza S si, fie direct, fie prin intermediul altor proteinesi, fie direct, fie prin intermediul altor proteine::

--

ddesfac helicaza in monomeresfac helicaza in monomer

--

aataseaza cate un monomer de helicazataseaza cate un monomer de helicazape cate o monocatena ADN pe cate o monocatena ADN

--

In final are loc asamblarea replisomului = complex proteicIn final are loc asamblarea replisomului = complex proteic

Primaza (ADN pol Primaza (ADN pol ))ADN pol ADN pol ADN pol ADN pol ClampClamp, clamp loader, clamp loaderHelicaza Helicaza

Page 12: Genetica II C3

G1G1 SS+ ORC

Incarcarea helicazei pe ADN

Activarea helicazeiDeschiderea dublului helix

Formarea replisomului

Page 13: Genetica II C3

TERMINAREA REPLICĂRII MOLECULELOR ADNTERMINAREA REPLICĂRII MOLECULELOR ADN

Necesită un set de evenimente specificeNecesită un set de evenimente specifice

Diferă de la molecule ADN Diferă de la molecule ADN CIRCULARECIRCULARE

la molecule ADN la molecule ADN LINEARELINEARE

Terminarea replicării ADN circular Terminarea replicării ADN circular ––

cromozomul cromozomul E.coliE.coli

La terminarea replicării, cele 2 molecule fiice ramân legate una de alta într-o structură de tip catenancatenan

Catenan = structură formată din 2 cercuri interconectate

(2 zale dintr-un lanţ)

Separarea celor 2 cromozomi = segregare Separarea celor 2 cromozomi = segregare Ptr că cei Ptr că cei 2 crz sunt circulari: segregarea = decatenare2 crz sunt circulari: segregarea = decatenare

Topoizomeraze de clasă IITopoizomeraze de clasă II-

taie una din cele 2 molecule (ambele catene)-

trage molecula întreagă (netăiată) prin tăietură- reface molecula tăiată

Replicarea avansează pe cele 2 bifurcaţii

(replicare bidirecţională)

Molecula ia forma literei greceşti THETA replicare pe model THETA

Topoizomerază IITopoizomerază II

Topoisomerase 1 and 2.flvTopoisomerase 1 and 2.flv

Page 14: Genetica II C3

Terminarea replicării ADN linearTerminarea replicării ADN linear--

cromozomii de la eucariotecromozomii de la eucariote

Topoizomeraze de clasă IITopoizomeraze de clasă II

1.

Deşi cromozomii d ela EK sunt molecule ADN lineare, datorită dimensiunii mari, la terminarea replicării cele 2 molecule fiice sunt înfăşurate una în jurul celeilalte

2.2.

Replicarea catenei Replicarea catenei îîntârziate ridică probleme ntârziate ridică probleme îîn n regiunile terminale ale cromozomilor (telomere) regiunile terminale ale cromozomilor (telomere)

-

ultimul primer se găseşte exact la capătul 3’

al catenei parentale

-

după îndepărtarea acestui primer de către RNaza H, molecula rămâne cu o catenă mai lungă –

capul 3’

- dacă procesul s-ar opri aici, atunci la fiecare rundă de replicare, cromozomii s-ar scurta semnificativ, în final cu pierdere de gene

Telomeraza Telomeraza

Page 15: Genetica II C3

TELOMERAZA = o ADN poTELOMERAZA = o ADN pol ce nu necesită primer l ce nu necesită primer separatseparatCapetele cromozomilor eucariotici = TELOMERECapetele cromozomilor eucariotici = TELOMERE

RepetiRepetiţţii ii ““capcap--coadăcoadă””

ale unei secvenale unei secvenţţe bogate e bogate îîn TGn TGdde ex., telomerele cromozomilor umani = repetie ex., telomerele cromozomilor umani = repetiţţii ale secvenii ale secvenţţei ei 55’’

––

TTAGGG TTAGGG ––

33’’

Majoritatea acestor repetiMajoritatea acestor repetiţţii suntii sunt

d.c., dar capul 3d.c., dar capul 3’’ al fiecărui cromozom se prelunge al fiecărui cromozom se prelungeşşte monocatenarte monocatenar

Această structură acAceastă structură acţţionează ca o nouă origine de replicare pentru o ADN polimerază sionează ca o nouă origine de replicare pentru o ADN polimerază specială pecială --

TELOMERAZATELOMERAZA

TELOMERAZA TELOMERAZA = r= ribonucleoproteină ibonucleoproteină ==Complex de proteine, una din ele = Complex de proteine, una din ele = reverstranscriptază telomerazică TERTreverstranscriptază telomerazică TERT

--

ca ca şşi alte ADN pol, extinde capul 3i alte ADN pol, extinde capul 3’’

al unui primeral unui primer

--

pe post de primer, folosepe post de primer, foloseşşte capul 3te capul 3’’--OH al catenei parentaleOH al catenei parentale

-- include o scurtă regiune complementară cu repeti include o scurtă regiune complementară cu repetiţţia telomericăia telomerică

La om:La om:

55’’––

AAUCCCAAUC AAUCCCAAUC ––

33’’

O moleculă de ARN O moleculă de ARN = = ARN telomerazicARN telomerazic

TERTER

-- pe post de catenă matri pe post de catenă matriţţă foloseă foloseşşte ARNte ARN--ul propriuul propriu

--

astfel, extinde capul 3astfel, extinde capul 3’’

al catenei ADN parentaleal catenei ADN parentale

-- telomeraza se desprinde de pe catena ADN telomeraza se desprinde de pe catena ADN,, se deplasează spre capul se deplasează spre capul 33’’

şşi se reai se reaşşeazăează

Procesul se reia de multe oriProcesul se reia de multe ori

Capul 3Capul 3’’--OH este prelungitOH este prelungitcu multe repeticu multe repetiţţii TTAGGGii TTAGGG

Apoi telomeraza se desprinde complet Apoi telomeraza se desprinde complet ADN pol ADN pol ““obiobişşnuitănuită””

prelungeprelungeşşte capul 5te capul 5’’

ÎÎn final, la EK cromozomii au capul 3n final, la EK cromozomii au capul 3’’

extins, prelungit monocatenar extins, prelungit monocatenar

Page 16: Genetica II C3

MBOG 8 MBOG 8 ––

Action of telomeraseAction of telomerase

Page 17: Genetica II C3

Ordinea evenimentelor Ordinea evenimentelor îîn replicarea telomerelorn replicarea telomerelor

--

Telomeraza (T) se aTelomeraza (T) se aşşează cu ARNează cu ARN--ul propriu (TER) ul propriu (TER) îîn zona de complementariatte a monocatenei ADN de la capul 3n zona de complementariatte a monocatenei ADN de la capul 3’’--OHOH

-- extinde această monocatenă ADN extinde această monocatenă ADN, folosind drept primer capul 3, folosind drept primer capul 3’’--OH al acesteiaOH al acesteia

drept matridrept matriţţă ă ––

propriul ARN propriul ARN

-- T repetă de multe ori acest ciclu T repetă de multe ori acest ciclu Extinde capul 3Extinde capul 3’’

cu multe repeticu multe repetiţţii [ TTAGGG ] ii [ TTAGGG ]

--

apoi T se desprinde complet apoi T se desprinde complet

--

capul 5capul 5’’

este prelungit, pe modelul unei catene este prelungit, pe modelul unei catene îîntârziate, de ntârziate, de către o ADN pol către o ADN pol ““obiobişşnuitănuită””

ÎÎn final, la EK cromozomii au capul 3n final, la EK cromozomii au capul 3’’

extins, prelungit monocatenar extins, prelungit monocatenar

Page 18: Genetica II C3

REPLICAREA ADNREPLICAREA ADN

I. INII. INIŢŢIEREAIEREA oriori 1 1 oriori pe crz bacterian pe crz bacterian

crz unirepliconiccrz unirepliconicn n oriori pe crz EK pe crz EK

crz multirepliconicicrz multirepliconici Replicon = secvenReplicon = secvenţţă ADN replicată de la un ă ADN replicată de la un oriori

SecvenSecvenţţele ADN din ele ADN din oriori au funcau funcţţie de ie de replicatorreplicator

++ Proteine iniProteine iniţţiator = iator = PRIMOSOMPRIMOSOMsitusuri de legare a proteinelor inisitusuri de legare a proteinelor iniţţiatoriator

regiunile A/Tregiunile A/T, , uuşşor de desfăcut or de desfăcut Aici se formează bucla de replicareAici se formează bucla de replicare

PK PK PK PK Complexul proteic primosomComplexul proteic primosom

Proteina Proteina DnaADnaA

se atase ataşşează la cutiile dnaA ează la cutiile dnaA

Distorsionarea ADN Distorsionarea ADN îîn zona de legaren zona de legare

Desfacerea dublului helix Desfacerea dublului helix îîn regiunile A/Tn regiunile A/T

ÎÎncărcarea ncărcarea helicazeihelicazei

((DnaBDnaB) p) pe ADN de către e ADN de către DnaCDnaC

Formarea buclei de replicare cu cele 2 bifurcaFormarea buclei de replicare cu cele 2 bifurcaţţiiiiAsamblarea replisomuluiAsamblarea replisomului

Proteina ORCProteina ORC~ATP~ATP

se atase ataşşează la replicator ează la replicator

Complexul proteic de iniComplexul proteic de iniţţiereiere

+ proteine CDC ( + proteine CDC ( --

DnaC)DnaC)

ÎÎncărcarea ncărcarea helicazeihelicazei

((MCMMCM) pe ADN) pe ADN G1G1

+ proteine CDK + proteine CDK

Activarea helicazeiActivarea helicazei SS

Desfacerea dublului helix Desfacerea dublului helix

Formarea buclei de replicare cu cele 2 bifurcaFormarea buclei de replicare cu cele 2 bifurcaţţiiiiAsamblarea replisomuluiAsamblarea replisomului

recapitularerecapitulare

Page 19: Genetica II C3

II. ELONGAREAII. ELONGAREA

REPLISOMREPLISOM

PrimazăPrimazăHelicază Helicază ADN polimerazăADN polimerazăProteine ajutătoare Proteine ajutătoare –– Sliding Clamp Sliding Clamp, C, Clamp loaderlamp loaderRNază RNază Ligază Ligază

PKPKADN pol III holoenzimaADN pol III holoenzima

3 copii ADN pol III miez 3 copii ADN pol III miez 1 sliding clamp1 sliding clamp1 clamp loader1 clamp loader

Catena ADN nouă este sintetizată Catena ADN nouă este sintetizată îîn direcn direcţţie 5ie 5’’

33’’

Catena ADN matriCatena ADN matriţţă este citită ă este citită îîn direcn direcţţie inversă ie inversă

Catena ADN nouă este sintetizată prin complementaritate cu cea vCatena ADN nouă este sintetizată prin complementaritate cu cea vecheeche

La o bifurcaLa o bifurcaţţie de replicareie de replicareUna din catenele noi = cUna din catenele noi = catena conducătoareatena conducătoare, in direc, in direcţţia de deplasare a bifurcaia de deplasare a bifurcaţţieiiei

Cealaltă catenă nouă Cealaltă catenă nouă = catena = catena îîntârziatăntârziată, , îîn direcn direcţţie inversă ie inversă

Page 20: Genetica II C3

EucarioteEucarioteProcarioteProcarioteFuncFuncţţiiiiORCDnaAPrincipala proteină de iniţiere a replicării

MCMDnaBDesfacerea legăturilor de H - Helicază

RPASsbStabilizarea monocatenelor ADN

ADN pol DnaGSinteză de primeri – Primază = o ARN polimerază specială

PCNASliding Clamp (-Clamp)Menţine ADN pol pe ADN şi îi creşte procesivitatea

RFCClamp Loader (subunităţi: ’

)Încarcă sliding clamp pe ADN

ADN pol pe catena întârziatăADN pol pe cat.conducătoare

ADN pol III miezADN polimeraza replicativă

RNaza HRNaza HProcesarea fragmentelor Okazaki(a) Eliminarea primerilor

Dna2, FEN1ADN pol I(b) Umplerea golurilor prin sinteză ADN

ADN ligaza IADN ligaza H(c) Ligarea fragmentelor Okazaki

Topoizomerază de clasă ITopoizomerază de clasă II

Topoizomerază de clasă ITopoizomerază de clasă II (ADN girază)

Derăsucirea ADN parental în faţa buclei de replicare

Topo cls I, Topo cls IITopo cls I, Topo cls IIDerăsucirea moleculelor d.c. fiice

Topoizomerază cls IITerminarea replicăriiPK –

segregarea celor 2 crz bacterieni

TelomerazaEK – terminarea replicării la telomere

Page 21: Genetica II C3

III. TERMINAREAIII. TERMINAREA

PK PK PK PK

Cromozomul bacterian = ADN dc CIRCULAR Cromozomul bacterian = ADN dc CIRCULAR Cromozomii eucariotelor = ADN dc LINEAR Cromozomii eucariotelor = ADN dc LINEAR

Terminarea replicării Terminarea replicării

2 molecule ADN dc circulare2 molecule ADN dc circulareinterconectateinterconectate

Desfacerea celor 2 molecule Desfacerea celor 2 molecule ––

TOPO cls IITOPO cls II

Terminarea replicării Terminarea replicării

capul 3capul 3’’

al moleculei parentale este extinsal moleculei parentale este extins

TELOMERAZA TELOMERAZA

(a) Prelunge(a) Prelungeşşte capul 3te capul 3’’

cu multe repeticu multe repetiţţii TTAGGGii TTAGGG

--

Primer = capul 3Primer = capul 3’’

al catenei vechi al catenei vechi --

MatriMatriţţă ă = ARN telomerazic (TER)= ARN telomerazic (TER)

Acest proces de reverstranscriere se repetă de multe ori Acest proces de reverstranscriere se repetă de multe ori

(b) Se desprinde complet de pe ADN (b) Se desprinde complet de pe ADN

(c) ADN pol (c) ADN pol

prelungeprelungeşşte capul 5te capul 5’’(sinte(sinteză prin fragmente Okazakiză prin fragmente Okazaki))

ÎÎn final, cromozomii au capul 3n final, cromozomii au capul 3’’

extins, prelungit monocatenar extins, prelungit monocatenar

Page 22: Genetica II C3

Alfabet grecesc Alfabet grecesc

Se citeşteLiteră micăLiteră mareSe citeşteLiteră micăLiteră mare

niualfaksibetaomicrongamapideltarho (ro)epsilonsigmazetatauetaipsilon thetaphi (fi)iotachi (hi)kappapsilambdaomegamiu


Recommended