Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.1847

Evenimente de Botosani nr.1847

Date post:10-Mar-2016
Category:
View:216 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I n r . 6 5 ( 1 8 4 7 ) Lun i , 4 a p r i l i e 2 0 1 1 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Alegericuacuza`ii\ihuiduielila

  PDL

  Sutedeboto\[neni

  cubolirare

  Ast[zi,Direc`iadeS[n[tatePublic[]nceperedistribui-reapersonaluluir[masf[r[locuridemunc[dup[desfi-in`areacelortreispitaledinjude`.}ns[,zecidepersoa-

  nevortrece]n\omaj.Pagina 3

  Pagina 5

  Pag. 2

  Profesoriicontest[plafonareasalariilordineduca`ie

  Pagina 5

  CMYK

  Cadre medicale redistribuite peposturi dup[ experien`a profesional[

 • O\edin`[tensionat[,cutax[rilaminut]ntremembriiParti-duluiDemocratLibe-ral(PDL).Comentariir[ut[cioase,acuze\imultevocifer[ri.A\apoateficaracterizat[\edin`adevinerisear[aorganiza`ieimunici-paleaPDL.

  |edin`apentrualegereacondu-cerii municipale a PartiduluiDemocratLiberala]nceputcuo]ntrziere de aproximativ o ju-m[tatedeor[.Timp]ncares-aupututauzitotfeluldecomentariihazlii, dar \i r[ut[cioase, maiales la adresa celor care candi-dau launadin func`iiledecon-ducere.Cas[fiesigurc[nugre\e\te

  \i-af[cutpliantul\icuportoca-liu\icuverde.Cas[deabinela\efii[imaimari,afostcomen-tariul, mai mult hazliu, a unuimembruPDLlaadresaunuican-didatlaofunc`iedeconducere.Dup[ lungia\tept[ri,pentrua

  permiteparticipareala\edin`[aprimarului C[t[lin Flutur \i asecretarului de stat Doina Me-linte, au ]nceput \i lucr[rile or-ganiza`iei municipale a PDLBoto\ani.Dup[ discursul,maimult sau

  mai pu`in plictisitor, al vicepri-marului Florin Ghiorghi`[, aizbucnit\iconflictulpefa`[]ntreuniimembriiPDL.Vreau s[ spun c[ sunt boto-

  \[nean,chiardac[ ]nanul2008amfosttrimis]nexil]nColegiulS[veni. Dar am luat-o ca un

  lucrubun,iarlaoraactual[Co-legiul S[veni este preg[tit delupt[\iv[anun`c[domnul~ur-canu va aveamari probleme ]nanul 2012, la o nou[ candida-tur[, a declarat pentru ]nceputsecretarul general al PDL,CristianAchi`ei.Dup[care,acestaacriticatdur

  un membru PDL care candidapentru o func`ie de vicepre\e-dinte,pemotivc[so`iaacestuiaeste membr[ PSD. Nu pot s[credc[unomcarecandideaz[laofunc`iedevicepre\edinteaor-ganiza`iei municipale Boto\anipoatefi]nPDL,iarso`iaacestu-ia ]n PSD.De aceea v[ rog s[nu-lsus`ine`i,a ]ncheiatsecre-tarulgeneral.Tensiuneadincadrul\edin`eia

  fostmen`inut[\idepre\edinteleConsiliului Jude`ean Boto\ani,

  Mihai~buleac,careavenitcucriticilaadresaconduceriiPDLpe motiv c[ s-a ]ntrziat preamultcualegeriledinpartid.Efoartebinec[]n]ntregPar-

  tidulDemocratLiberalsedesf[-\oar[ alegeri interne. }ns[, efoarter[uc[acestprocessedes-f[\oar[abiaacum,eramultmaibinedac[s-arfidesf[\uratmultmai repede\i astfelunelegreu-t[`i cu care ne confrunt[m noiacumarfifostmultmaiu\ordedep[\it,a]ncheiatMihai~bu-leac.Printre cei care au mai luat

  cuvntulaufostDanHumelnicu,Ion Diaconu, iar ca invita`i auvorbit Gheorghe Iavorenciuc(din partea partidului Na`ionalLiberal),secretaruldestatDoinaMelinte,\efaCaseideAsigur[ride S[n[tate, Rodica Hu`uleac,

  deputatul C[t[lin Buh[ianu \iprimarulcomuneiPomrla,Du-mitruChelaru.Finalul discursurilor a fost

  marcatdeprimarulmunicipiuluiBoto\ani,C[t[linFlutur.Amv[zutc[uniicolegidragi

  ]n discursurile de ]nceput au]ncercat s[ influen`eze oarecumun vot. Nu cred c[ este treab[noastr[ acum, a criticatFluturmodulcumuniimembriidepar-tid au ]ncercat s[ influen`ezevotullaorganiza`iamunicipal[.S[l[sa`iinfluen`eledeculise,

  s[]ialege`ipeceicareconsider[c[ trebuie s[ fie ]n acest biroumunicipal,pentruc[,dac[mer-gem cu umpluturi o s[ spunemdup[ dou[-trei luni c[ nu preavine la partid sau c[ sec`iile devotareaur[masp[r[site,amaiad[ugatprimarul.Dup[ discursul lui C[t[lin

  Fluturs-atrecutlaparteatehnic[a\edin`ei,cares-adesf[\uratcuu\ile]nchise.Attinvita`ii,ct\ireprezentan`ii mass-media aup[r[sitsalade\edin`[lacerereaedilului\ef.Dup[aproximativpatruorede

  num[rareavoturilor,afostalespre\edinte al organiza`iei muni-cipale PDL Boto\ani Dan Hu-

  melnicu(174voturi).Prim-vice-pre\edin`i au fost ale\i FlorinGhiorghi`[(165devoturi)\iIonDiaconu(145voturi).C[t[lin Alexa (40 voturi) a

  pierdutluptacuprimiidoi.Elafost\isingurulcares-adeclaratsurprins pentru rezultatul du-biosob`inutdeacesta.Carmen B[l[uc[ (183 de

  voturi)adevenitsecretargeneraliarsecretarigeneraliadjunc`iaufostale\iEugen~urcanu\iLu-cel Butnariuc, fiecare ob`inndcte172devoturi.Lista continu[cucei10vice-

  pre\edin`i \i num[rul de voturiob`inute: Ovidiu Luca (170 vo-turi), Victor Iv[nescu (169 vo-turi),LidiaBuc\inescu(161vo-turi), Nicolae Semenescu (156voturi),ElenaLazarec (156vo-turi), Volina\i Costin (155 vo-turi), Cezar Ila\ (154 voturi),Mircea Aionesei (152 voturi),Iulian Apotrosoaei (151 voturi)|tefan Mihai (150 voturi). Ul-timul vicepre\edinte ales a avutparte\idectevahuiduieli.Searatrziuaavutloc\ialege-

  reasecretarilorexecutivi,careacontinuat cu conflictul verbaldintreCristianAchi`ei\icelacu-zat c[ so`ia lui este membr[ aPartiduluiSocialDemocrat.Estevorba deDanielAlexandru, di-rectorul adjunct de la ANRSC.}nceledinurm[,celacuzatap[-r[sitsalade\edin`e,maialesc[era convins c[ nu va prinde unlocdesecretarexecutiv.Dup[alegereasecretarilorexe-

  cutiviauap[rut\icomentariile-gatedemembriidinconducereapartidului: c[ sunt mul`i fo\timembri ai Partidului RomniaMare(FlorinGhiorghi`[,Eugen~urcanu, |tefan Mihai, DinuAol[ri`ei,NicolinaChiril[).DinuAol[ri`ei,SimonaBunu,

  Gheorghe Carmocanu, NicolinaChiril[,ConstantinCiobanu,Si-monaHu`anu,GheorgheMaftei,Sebastian Mihalache, CristinaMiron,DumitruMonacu,Aris-totelSamoil[,IoanStrujan,An-dreea Suh[reanu sunt secretariiexecutiviale\i, iarGetaChebaccatrezorier.(AdrianDimitriu)

  2 4aprilie2011Romnia,peultimulloc]nEuropa]nprivin`asperan`eidevia`[. Romnceletr[iesc]nmedie77deani,]ntimpceb[rba`iidin`aranoastr[doar69deani.

  Cifrelesuntfoartemici`inndcontdefaptulc[media]nUniuneaEuropean[estede82deani.}nfrunteaacestuitopseafl[Fran`a,Spania,Italia\iSuedia,acoloundesperan`adevia`[estedeaproximativ80deanilab[rba`i\iaproape85deanila

  femei.Statisticaarat[,deasemenea,c[niciinstitu`iac[s[torieinumaiesteapreciat[]nEuropa,num[ruldivor`urilor\ina\terilor]nafarac[s[torieifiind]ncre\tere.

  TOPNEWS

  STIMA~ICET{~ENI,Societateacomercial[URBANSERVSAseocup[cusalubrizareamunicipiului]n

  bazacontractelor]ncheiatedirectcudumneavoastr[,cuinstitu`ii\iagen`ieconomi-ci,precum\icuPRIM{RIABoto\ani.Totcefacemestepentrucadumneavoastr[s[tr[i`i]ntr-unora\curat,cuadev[rateuropean.V[asigur[mdemaxim[seriozitate\icelemaibuneinten`ii]nactivitateapecareo

  desf[\ur[m,dorindsincercarela`iilenoastrecudumneavoastr[,precum\icucei-lal`ibeneficiari,s[sebazezeperespectulreciproc\ipedorin`acomun[deaexistaechitatentrecesed[\icesecere,pentruaexistaechilibru]ntrecantitatea,calita-teaserviciului\ipre`ulpl[tit.Numai]mpreun[vomputearealizacenedorim]nprivin`acur[`eniei,asalubrit[`ii

  ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentrucolectareaselectiv[ade\eurilordinsticl[,plastic,hrtie\ibiodegradabile,conformdirectiveloreuropene.Acestecontainereexist[laasocia`iiledeproprietari.Folosi`i-lePentrucea`if[cutpn[acum]nacestsens\ipentrucesperams[face`i]nviitor,

  URBANSERVV{MUL~UME|TE

  Publicitate

  Alegeri cu acuza`ii \i huiduieli la PDL

 • 4aprilie2011 3

  Tentativ[ deincendiere a unei

  brut[rii din municipiuOpersoan[a ]ncercats[deafoc

  uneibrut[riidinmunicipiulBoto\ani]n noaptea de smb[t[ spre dumi-nic[.Dinfericire,pompieriiauinter-venit prompt astfel c[ pagubele aufost reduse, fl[c[rile neajungnd ]ninteriorulbrut[riei.Apelul la112afostf[cut]njurulorei02.00,anga-ja`iiInspectoratuluipentruSitua`iideUrgen`[ Nicolae Iorga Boto\anifiindanun`a`ic[u\adelaintrarea]nBrut[riaPanexdinCap[tul liniei 1delaintersec`iastr[zilorPrim[veriicu bulevardul George Enescu estecuprins[defoc.Imediatlaloculres-pectiv s-a deplasat un echipaj depompieri. Interven`ia prompt[ apompierilor a f[cut ca incendiul s[nuseextind[\i ]n interiorulbrut[-riei. }n momentul izbucnirii incen-diuluinuseaflanimeni]nbrut[rie.}nurmacercet[rilorf[cutelafa`alo-culuipompieriiaustabilitc[foculafostpusinten`ionatdec[treopersoa-n[necunoscut[.Poli`i\tiiaudeschisoanchet[]nacestcazpentruastabiliidentitatea incendiatorului. (D[nu`Rotariu)

  Urm[rit na`ional prinsde jandarmii din

  Boto\aniUntn[rdat]nurm[rirena i`onal[a

  fost prins de jandarmii din Boto\anismb[t[,dup[ceaintrat]napartamen-tuluneipersoaneplecate]nstr[in[tate.Jandarmii au fost alerta`i de un

  vecinde-alproprietaruluiapartamen-tuluirespectiv,situatlaparterulunuiblocdepestradageneralGheorgheAvr[mescu,c[ ]n interiorsuntmaimultepersoanede\inuartrebuis[fienimeni]n[untru.Ajun\ilaadresacupricinajandarmiiausunatlau\[]ns[nule-ar[spunsnimeni,u\adelaintrarefiind]ncuiat[.Persoaneleaflate]napartamentau

  vruts[fug[prinbalcon,]ns[auc[zutexact]nbra`elejandarmilorcarep[-zeau locuin`a pe dinafar[. Cei treitineriIulianR.de25deani,DanielB.de29ani\iIonu `V.de22aniaufostcondu\ilasediulinspectoratuluipen-trucontinuareacercet[rilor.Tineriiaurecunoscut jandarmilor c[ au v[zutu\adelabalconulapartamentuluides-chis[\iprofitnddefaptulc[eralaparterauintrat]n[untru.Ceitreis-aualescudosarepenalepentruviolarededomiciliu\itentativ[defurt.}nurmaverific[rilor]ntreprinse,

  jandarmiiaudescoperitc[to`iauan-tecedentepenale,bamaimult,R.Iu-lian,de25ani,eradat]nurm[rirena`ional[pentruc[sesustr[geadelaexecutareauneipedepseprivativ[delibertatededoiani\i\aselunipentrus[vr\ireaunorinfrac`iunidefurt.R.Iulianafostpredatlucr[torilorPoli-`ieiMunicipiului,pentrua-\iexecutapedeapsacu]nchisoareadedoiani\i\aseluni,adeclaratmaiorCristianNi`uleac,ofi`errela`iipublicealIJJBoto\ani.(D[nu`Rotariu)

  De`inutulevadatdinMoreniafostprins.De`inutulcarela]nceputulluniimartieareu\its[p[c[leasc[vigilen`agardienilordelapenitenciarulM[rgineni\iafugitdesubnasulacestorapeun

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended