Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.1847

Evenimente de Botosani nr.1847

Date post:10-Mar-2016
Category:
View:222 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I n r . 6 5 ( 1 8 4 7 ) Lun i , 4 a p r i l i e 2 0 1 1 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Alegericuacuza`ii\ihuiduielila

  PDL

  Sutedeboto\[neni

  cubolirare

  Ast[zi,Direc`iadeS[n[tatePublic[]nceperedistribui-reapersonaluluir[masf[r[locuridemunc[dup[desfi-in`areacelortreispitaledinjude`.}ns[,zecidepersoa-

  nevortrece]n\omaj.Pagina 3

  Pagina 5

  Pag. 2

  Profesoriicontest[plafonareasalariilordineduca`ie

  Pagina 5

  CMYK

  Cadre medicale redistribuite peposturi dup[ experien`a profesional[

 • O\edin`[tensionat[,cutax[rilaminut]ntremembriiParti-duluiDemocratLibe-ral(PDL).Comentariir[ut[cioase,acuze\imultevocifer[ri.A\apoateficaracterizat[\edin`adevinerisear[aorganiza`ieimunici-paleaPDL.

  |edin`apentrualegereacondu-cerii municipale a PartiduluiDemocratLiberala]nceputcuo]ntrziere de aproximativ o ju-m[tatedeor[.Timp]ncares-aupututauzitotfeluldecomentariihazlii, dar \i r[ut[cioase, maiales la adresa celor care candi-dau launadin func`iiledecon-ducere.Cas[fiesigurc[nugre\e\te

  \i-af[cutpliantul\icuportoca-liu\icuverde.Cas[deabinela\efii[imaimari,afostcomen-tariul, mai mult hazliu, a unuimembruPDLlaadresaunuican-didatlaofunc`iedeconducere.Dup[ lungia\tept[ri,pentrua

  permiteparticipareala\edin`[aprimarului C[t[lin Flutur \i asecretarului de stat Doina Me-linte, au ]nceput \i lucr[rile or-ganiza`iei municipale a PDLBoto\ani.Dup[ discursul,maimult sau

  mai pu`in plictisitor, al vicepri-marului Florin Ghiorghi`[, aizbucnit\iconflictulpefa`[]ntreuniimembriiPDL.Vreau s[ spun c[ sunt boto-

  \[nean,chiardac[ ]nanul2008amfosttrimis]nexil]nColegiulS[veni. Dar am luat-o ca un

  lucrubun,iarlaoraactual[Co-legiul S[veni este preg[tit delupt[\iv[anun`c[domnul~ur-canu va aveamari probleme ]nanul 2012, la o nou[ candida-tur[, a declarat pentru ]nceputsecretarul general al PDL,CristianAchi`ei.Dup[care,acestaacriticatdur

  un membru PDL care candidapentru o func`ie de vicepre\e-dinte,pemotivc[so`iaacestuiaeste membr[ PSD. Nu pot s[credc[unomcarecandideaz[laofunc`iedevicepre\edinteaor-ganiza`iei municipale Boto\anipoatefi]nPDL,iarso`iaacestu-ia ]n PSD.De aceea v[ rog s[nu-lsus`ine`i,a ]ncheiatsecre-tarulgeneral.Tensiuneadincadrul\edin`eia

  fostmen`inut[\idepre\edinteleConsiliului Jude`ean Boto\ani,

  Mihai~buleac,careavenitcucriticilaadresaconduceriiPDLpe motiv c[ s-a ]ntrziat preamultcualegeriledinpartid.Efoartebinec[]n]ntregPar-

  tidulDemocratLiberalsedesf[-\oar[ alegeri interne. }ns[, efoarter[uc[acestprocessedes-f[\oar[abiaacum,eramultmaibinedac[s-arfidesf[\uratmultmai repede\i astfelunelegreu-t[`i cu care ne confrunt[m noiacumarfifostmultmaiu\ordedep[\it,a]ncheiatMihai~bu-leac.Printre cei care au mai luat

  cuvntulaufostDanHumelnicu,Ion Diaconu, iar ca invita`i auvorbit Gheorghe Iavorenciuc(din partea partidului Na`ionalLiberal),secretaruldestatDoinaMelinte,\efaCaseideAsigur[ride S[n[tate, Rodica Hu`uleac,

  deputatul C[t[lin Buh[ianu \iprimarulcomuneiPomrla,Du-mitruChelaru.Finalul discursurilor a fost

  marcatdeprimarulmunicipiuluiBoto\ani,C[t[linFlutur.Amv[zutc[uniicolegidragi

  ]n discursurile de ]nceput au]ncercat s[ influen`eze oarecumun vot. Nu cred c[ este treab[noastr[ acum, a criticatFluturmodulcumuniimembriidepar-tid au ]ncercat s[ influen`ezevotullaorganiza`iamunicipal[.S[l[sa`iinfluen`eledeculise,

  s[]ialege`ipeceicareconsider[c[ trebuie s[ fie ]n acest biroumunicipal,pentruc[,dac[mer-gem cu umpluturi o s[ spunemdup[ dou[-trei luni c[ nu preavine la partid sau c[ sec`iile devotareaur[masp[r[site,amaiad[ugatprimarul.Dup[ discursul lui C[t[lin

  Fluturs-atrecutlaparteatehnic[a\edin`ei,cares-adesf[\uratcuu\ile]nchise.Attinvita`ii,ct\ireprezentan`ii mass-media aup[r[sitsalade\edin`[lacerereaedilului\ef.Dup[aproximativpatruorede

  num[rareavoturilor,afostalespre\edinte al organiza`iei muni-cipale PDL Boto\ani Dan Hu-

  melnicu(174voturi).Prim-vice-pre\edin`i au fost ale\i FlorinGhiorghi`[(165devoturi)\iIonDiaconu(145voturi).C[t[lin Alexa (40 voturi) a

  pierdutluptacuprimiidoi.Elafost\isingurulcares-adeclaratsurprins pentru rezultatul du-biosob`inutdeacesta.Carmen B[l[uc[ (183 de

  voturi)adevenitsecretargeneraliarsecretarigeneraliadjunc`iaufostale\iEugen~urcanu\iLu-cel Butnariuc, fiecare ob`inndcte172devoturi.Lista continu[cucei10vice-

  pre\edin`i \i num[rul de voturiob`inute: Ovidiu Luca (170 vo-turi), Victor Iv[nescu (169 vo-turi),LidiaBuc\inescu(161vo-turi), Nicolae Semenescu (156voturi),ElenaLazarec (156vo-turi), Volina\i Costin (155 vo-turi), Cezar Ila\ (154 voturi),Mircea Aionesei (152 voturi),Iulian Apotrosoaei (151 voturi)|tefan Mihai (150 voturi). Ul-timul vicepre\edinte ales a avutparte\idectevahuiduieli.Searatrziuaavutloc\ialege-

  reasecretarilorexecutivi,careacontinuat cu conflictul verbaldintreCristianAchi`ei\icelacu-zat c[ so`ia lui este membr[ aPartiduluiSocialDemocrat.Estevorba deDanielAlexandru, di-rectorul adjunct de la ANRSC.}nceledinurm[,celacuzatap[-r[sitsalade\edin`e,maialesc[era convins c[ nu va prinde unlocdesecretarexecutiv.Dup[alegereasecretarilorexe-

  cutiviauap[rut\icomentariile-gatedemembriidinconducereapartidului: c[ sunt mul`i fo\timembri ai Partidului RomniaMare(FlorinGhiorghi`[,Eugen~urcanu, |tefan Mihai, DinuAol[ri`ei,NicolinaChiril[).DinuAol[ri`ei,SimonaBunu,

  Gheorghe Carmocanu, NicolinaChiril[,ConstantinCiobanu,Si-monaHu`anu,GheorgheMaftei,Sebastian Mihalache, CristinaMiron,DumitruMonacu,Aris-totelSamoil[,IoanStrujan,An-dreea Suh[reanu sunt secretariiexecutiviale\i, iarGetaChebaccatrezorier.(AdrianDimitriu)

  2 4aprilie2011Romnia,peultimulloc]nEuropa]nprivin`asperan`eidevia`[. Romnceletr[iesc]nmedie77deani,]ntimpceb[rba`iidin`aranoastr[doar69deani.

  Cifrelesuntfoartemici`inndcontdefaptulc[media]nUniuneaEuropean[estede82deani.}nfrunteaacestuitopseafl[Fran`a,Spania,Italia\iSuedia,acoloundesperan`adevia`[estedeaproximativ80deanilab[rba`i\iaproape85deanila

  femei.Statisticaarat[,deasemenea,c[niciinstitu`iac[s[torieinumaiesteapreciat[]nEuropa,num[ruldivor`urilor\ina\terilor]nafarac[s[torieifiind]ncre\tere.

  TOPNEWS

  STIMA~ICET{~ENI,Societateacomercial[URBANSERVSAseocup[cusalubrizareamunicipiului]n

  bazacontractelor]ncheiatedirectcudumneavoastr[,cuinstitu`ii\iagen`ieconomi-ci,precum\icuPRIM{RIABoto\ani.Totcefacemestepentrucadumneavoastr[s[tr[i`i]ntr-unora\curat,cuadev[rateuropean.V[asigur[mdemaxim[seriozitate\icelemaibuneinten`ii]nactivitateapecareo

  desf[\ur[m,dorindsincercarela`iilenoastrecudumneavoastr[,precum\icucei-lal`ibeneficiari,s[sebazezeperespectulreciproc\ipedorin`acomun[deaexistaechitatentrecesed[\icesecere,pentruaexistaechilibru]ntrecantitatea,calita-teaserviciului\ipre`ulpl[tit.Numai]mpreun[vomputearealizacenedorim]nprivin`acur[`eniei,asalubrit[`ii

  ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentrucolectareaselectiv[ade\eurilordinsticl[,plastic,hrtie\ibiodegradabile,conformdirectiveloreuropene.Acestecontainereexist[laasocia`iiledeproprietari.Folosi`i-lePentrucea`if[cutpn[acum]nacestsens\ipentrucesperams[face`i]nviitor,

  URBANSERVV{MUL~UME|TE

  Publicitate

  Alegeri cu acuza`ii \i huiduieli la PDL

 • 4aprilie2011 3

  Tentativ[ deincendiere a unei

  brut[rii din municipiuOpersoan[a ]ncercats[deafoc

  uneibrut[riidinmunicipiulBoto\ani]n noaptea de smb[t[ spre dumi-nic[.Dinfericire,pompieriiauinter-venit prompt astfel c[ pagubele aufost reduse, fl[c[rile neajungnd ]ninteriorulbrut[riei.Apelul la112afostf[cut]njurulorei02.00,anga-ja`iiInspectoratuluipentruSitua`iideUrgen`[ Nicolae Iorga Boto\anifiindanun`a`ic[u\adelaintrarea]nBrut[riaPanexdinCap[tul liniei 1delaintersec`iastr[zilorPrim[veriicu bulevardul George Enescu estecuprins[defoc.Imediatlaloculres-pectiv s-a deplasat un echipaj depompieri. Interven`ia prompt[ apompierilor a f[cut ca incendiul s[nuseextind[\i ]n interiorulbrut[-riei. }n momentul izbucnirii incen-diuluinuseaflanimeni]nbrut[rie.}nurmacercet[rilorf[cutelafa`alo-culuipompieriiaustabilitc[foculafostpusinten`ionatdec[treopersoa-n[necunoscut[.Poli`i\tiiaudeschisoanchet[]nacestcazpentruastabiliidentitatea incendiatorului. (D[nu`Rotariu)

  Urm[rit na`ional prinsde jandarmii din

  Boto\aniUntn[rdat]nurm[rirena i`onal[a

  fost prins de jandarmii din Boto\anismb[t[,dup[ceaintrat]napartamen-tuluneipersoaneplecate]nstr[in[tate.Jandarmii au fost alerta`i de un

  vecinde-alproprietaruluiapartamen-tuluirespectiv,situatlaparterulunuiblocdepestradageneralGheorgheAvr[mescu,c[ ]n interiorsuntmaimultepersoanede\inuartrebuis[fienimeni]n[untru.Ajun\ilaadresacupricinajandarmiiausunatlau\[]ns[nule-ar[spunsnimeni,u\adelaintrarefiind]ncuiat[.Persoaneleaflate]napartamentau

  vruts[fug[prinbalcon,]ns[auc[zutexact]nbra`elejandarmilorcarep[-zeau locuin`a pe dinafar[. Cei treitineriIulianR.de25deani,DanielB.de29ani\iIonu `V.de22aniaufostcondu\ilasediulinspectoratuluipen-trucontinuareacercet[rilor.Tineriiaurecunoscut jandarmilor c[ au v[zutu\adelabalconulapartamentuluides-chis[\iprofitnddefaptulc[eralaparterauintrat]n[untru.Ceitreis-aualescudosarepenalepentruviolarededomiciliu\itentativ[defurt.}nurmaverific[rilor]ntreprinse,

  jandarmiiaudescoperitc[to`iauan-tecedentepenale,bamaimult,R.Iu-lian,de25ani,eradat]nurm[rirena`ional[pentruc[sesustr[geadelaexecutareauneipedepseprivativ[delibertatededoiani\i\aselunipentrus[vr\ireaunorinfrac`iunidefurt.R.Iulianafostpredatlucr[torilorPoli-`ieiMunicipiului,pentrua-\iexecutapedeapsacu]nchisoareadedoiani\i\aseluni,adeclaratmaiorCristianNi`uleac,ofi`errela`iipublicealIJJBoto\ani.(D[nu`Rotariu)

  De`inutulevadatdinMoreniafostprins.De`inutulcarela]nceputulluniimartieareu\its[p[c[leasc[vigilen`agardienilordelapenitenciarulM[rgineni\iafugitdesubnasulacestorapeunadintreferestrelejudec[torieiafostprinsduminic[deoamenii

  legii,informeaz[RealitateaTV. EugenNicolaeGale\afostprinsdepoli`i\ti]njude`ulDmbovi`a]ntr-op[durelatreis[pt[mnidecndaevadat.De`inutuldormeacndafostg[sit\iini`ial\i-adatoalt[identitate,]ncercnds[-ip[c[leasc[peoameniilegii.

  B[rbatulaveadeexecutattreiani\ipatrulunipentruv[t[marecorporal[grav[.

  ESEN~IAL

  Ast[zi,Direc`iadeS[n[tatePublic[]nceperedistribui-reapersonaluluir[masf[r[locuridemunc[dup[des-fiin`areacelortreispitaledinjude`.}ns[,zecideper-soanevortrece]n\omaj.

  Nu r[mne niciun cadrumedical f[r[ post, declara,la sfr\itul s[pt[mnii trecu-te, directorul Direc`iei deS[n[tate Public[ (DSP)Boto\ani, medicul Dumitri`aMihailovici.Nu ne permitem s[ pier-

  dem vreun asistent medicalsaumedic. Avem nevoie deto`i ]n spitalele jude`ului,spunea \i prefectul CristianRoman, cu cteva zile ]nurm[, ]naintedegolirea spi-talelordebolnavi\iangaja`i.Pentru personalul medicallucrurile sunt clare: suntlocuri demunc[, chiar dac[acestea sunt la zeci de kilo-metridistan`[decas[.}nschimb,personalulTesa

  trece ]n \omaj. La redistri-buire intr[ 40 de asisten`imedicali \i zece medici, 14infirmiere \i 11 ]ngrijitoare.}n situa`ia ]n care pentru unpostvacant exist[maimulteop`iuni, departajarea se vaface]nfunc`iedeunpunctajpe care angajatul ]l prime\tedup[vechimea\icarierapro-fesional[ pe care a desf[-\urat-opn[]nprezent.

  Dac[ angaja`ii care aulucrat la Tesa ]\i vor facedosarelepentru\omaj,ca\ioparte din personalulmedicalcarenuaccept[s[fac[nave-ta, ceilal`i nu \tiu cine ]i vapl[ti pentru perioada de ladesfiin`area spitalului pn[vorajunge]nnoileposturi.Lanoiesteuncazfericit,

  chiardac[estenemul`umireacunaveta.Este bine c[ suntlocuridemunc[suficiente]njude`\ioameniinuvortrebuis[seduc[ laredistribuire ]naltejude`e,adeclaratLidiaOnofrei, purt[tor de cuvntalDSP.

  Posturi pe alese, darcheltuielile salariale]nc[ sunt plafonate}nspitalelejude`uluiesteloc

  deangajarepentruzecideme-dici\isutedeasisten`i\iinfir-miere. Cel pu`in asta arata olist[publicat[recentdeMinis-terul S[n[t[`ii. Nu mai pu`inde90demediciarmaiputeafiangaja`i ]n unit[`ile medicalecupaturi \i laServiciul Jude-`ean deAmbulan`[, dac[ estes[nelu[mdup[ceapublicatMinisterul S[n[t[`ii.Alte 354deposturideasisten`imedicali

  sunt neacoperite cu personal,iarcainfirmierisepotangaja209 persoane. Pentru ]n-grijitoare suntdisponibile157deposturiiarpentru\oferideambulan`[34deposturi.EsteceeaceacentralizatMinisterulS[n[t[`iipebazadatelorcomu-nicatedeconducerileunit[`ilormedicaledinjude`.Cum era de a\teptat, cele

  maimulteposturivacantesuntcomunicate de Spitalul Jude-`ean,undearmaifiloclaan-gaj[ride27demedici,153deasisten`i medicali, 113 infir-miere\i83]ngrijitori.|i SpitalulMunicipal Doro-

  hoi este pe list[ cu un num[rmaredeposturivacantepentrumedici,respectiv22deposturi,dar\iculocurivacantepentruasisten`i \i infirmieri. De\iministrulS[n[t[`iiadeclaratc[vaintervenilegislativpentruapermite salarizarea noilor an-gaja`if[r[aafectalefurileres-tuluiangaja`ilor,sunttemeric[spitalelecarevorpreluaperso-nalulvoraveaproblemedina-cestpunctdevedere.}n prezent, legisla`ia plafo-

  neaz[cheltuielilesalarialealeunuispitalla70lasut[dinbu-getultotalalunit[`ii,celemaimulte spitale fiind la limitaacestuiprag.MinistrulCsekeAttilaapro-

  mis c[ va interveni pe lng[institu`iadeasigur[rides[n[ta-te pentru a permite ca aceleunit[`icare]ncadreaz[laredis-tribuire personal s[ aib[ posi-bilitateadeadep[\iplafonulde70 la sut[dac[ cheltuielile cunoilesalariiimpunacestlucru.Deocamdat[ ]ns[ nu exist[

  nici un act normativ care s[prevad[aceast[modificarele-gislativ[.(AuroraDimitriu)

  Unb[rbat]nvrst[de43deanidinsatulLup[ria, comunaPr[jeni a ajuns laSpitaluldePsihiatrie]nvedereadiagnostic[riidup[cea amenin`at cu un topor angaja`ii prim[rieidincomun[.Pentrufaptelesale,b[rbatul,pelng[tratamentulpsihiatric,s-aales\icuundosarpenalpentrudou[infrac`iuni.Poli`i\tiidincomunaPr[jenis-auconfrun-

  tatprimadatc[MihaiV.]ndatade31mar-tie,]njurulorelor11:30.Acestaavndasu-pra sa un topor, a provocat scandal ]n fa`a

  Prim[rieicomuneiPr[jeni, tulburndactivi-tatea angaja`ilor \i \edin`a Consiliului localPr[jeni.AdouaziMihaiV.arevenit]nacela\iloc

  ]njurulorelor09:00,avndasuprasauncu`itprovocndscandal ]nfa`asediuluiPrim[riei]njurndu-i \i amenin`ndu-i pe trec[tori.Drept urmare s-a luat decizia intern[riib[rbatuluipentruacordaredeasisten`[medi-cal[ la Spitalul de Psihiatrie Boto\ani.Maimult, oameni legi au solicitat expertizarea

  psihiatric[ a persoanei ]n cauz[ pentru a sestabilidac[arediscern[mnt.S-au]ntocmitacteproceduralesubaspec-

  tul s[vr\irii infrac`iunilor de ultraj contrabunelor moravuri \i tulburarea ordinii \ilini\tiipublice\iportul,f[r[drept,]nlocuri-le\i]mprejur[rile]ncares-arputeaprimej-duivia`a\iintegritateacorporal[apersoane-lor, a cu`itului, a declarat comisarul \efGabrielMiron,ofi`er]ncadrulIPJBoto\ani.(D[nu`Rotariu)

  Angaja`iiprim[rieiPr[jeniamenin`a`icutoporul

  Cadre medicaleredistribuite pe posturi dup[

  experien`a profesional[

 • 4 4aprilie2011CMYK

  Uciga\uldoctori`ei,untraficantdedroguride21deani.Poli`i\tiidinBra\ovl-auarestatieripeprincipalulsuspect]ncazuldoctori`eiucise]ncas[,cu50delovituridecu`it.VictorErwinPre\mereanuaredoar21deani\iamaifostcondamnatpentrutraficdedroguri. }nfa`aanchetatorilor,VictorErwinPre\mereanu(21deani)arecunoscutc[a

  avutleg[turicufamiliadoctori`eiVioletaTeodorescu.MamasaafostclientaavocatuluiTeodorescu,so`ulvictimei,\ia\al-acunoscut\iVictor.Suspectulanegat]ns[c[araveavreoleg[tur[cucrima,de\ioameniilegiiaug[sit]ncas[oamprent[de-asa.Pre\mereanuare21deani\iamaifostcondamnat,]n2008,ladoianide]nchisoarecususpen-

  daresubsupravegherepentrutraficdedroguri.Acum,poli`i\tii]ncearc[s[aflecareafostmotivulcrimei.TOPNEWS

  Judec[tor numitprin decretpreziden`ial

  Unnoumagistratafostnumit ]n func`ie la Jude-c[toria Boto\ani de c[trepre\edintele Romniei,Traian B[sescu, decretulfiindsemnat]ndatade29martie 2011. }n total aufost semnate decretele denumire ]n func`ie pentru61de judec[tori \i 53deprocurori, care au fostdeclaratadmi\ilaconcur-suldeadmitere]nmagis-tratur[organizat deCon-siliul Superior al Magis-traturii.Proasp[tulmagis-trat se nume\te FlorinVerciuc, fiind numit laJudec[toria Boto\ani.(D.R.)

  CampanieRealitatea TVsprijinit[ de

  Direc`ia Silvic[Boto\ani

  Campania Romniaprinde r[d[cini a televi-ziuniiRealitateaTVvafidemarat[ \i ]n jude`ulBoto\ani,]nlunaaprilieaacestuian.Potrivitdecla-ra`iilor conducerii Direc-`iei Silvice Boto\ani re-prezentan`ii televiziuniiaucerutsprijin]ndemer-sul lor, urmnd s[ pri-measc[puie`iidepeplanlocal,delaBoto\ani.Ast-fel, ]ncepnd cu data de16aprilie2011princam-paniamaisusamintit[ sedore\tere]mp[durireaa5hectare de teren degradatdin zona Dorohoiului.Vor primi din parteanoastr[ 23.000 de puie`i,plop, paltin, tei, ulm \icire\, valoarea acestorafiindde7.000de lei f[r[TVA,adeclaratGabrielAmitrului, directorul Di-rec`iei Silvice Boto\ani.(D[nu`Rotariu)

  Plafonareasalariilordineduca`iemotivdelaud[pentrucelceconducefrieleedu-ca`ieilanivelna`ional.DanielFuneriu,minis-truleduca`iei,sus`inec[salariilecadrelordidacticedinBoto\ani\iSuceava,majorate]nurmaunordeciziialeinstan`ei,suntinco-rectecomparativcuacelorlaltecadredin`ar[.

  Noi nu am vorbit despreplafonarea salariilor. Asta]nsemnac[nimeninuaraveamaimult.Uncadrudidactic,pentruaceea\imunc[,s[pri-measc[acela\isalariu.Acumpunempunctfinalacesteisa-rabandedeac`iuni]ninstan`[\itratareainadecvat[.Salariile cadrelor didactice

  sunt, cel pu`in la intrarea ]nsistem,]nfunc`iederesurse-le pe care le avem azi, aspusministrulFuneriu.P[rerea cadrelor didactice

  despreministruleduca`ieiesteunatotalcontrar[,majoritateacernddemisiaceluidinfrun-teaMinisteruluiEduca`iei.nurm[cuos[pt[mn[,]n

  cadrulprotestelorceauavutloc la nivelul jude`ului, unadintre cerin`ele dasc[lilor afost demisia ministrului Fu-

  neriu. Profesorii boto\[neninuseconsider[colegicuFu-neriu,considerndc[egalita-tea cu acesta ar fi o ru\inepentruei.S[vin[s[deaBAC-ul la

  var[ la Boto\ani, c[ tot nuare studii, sus`in cei dineduca`iaboto\[nean[.Reamintimc[Executivulva

  promova ]n Parlament, posi-bil prin angajarea r[spunde-rii,unproiectdeactnormativcare s[ plafoneze majorareasalariilor pentru profesori,considernd c[ economia nupoatesuportalaacestmomento cre\tere salarial[ de 50 lasut[. MinistrulEduca`iei,Da-nielFuneriu, apropus sindi-

  catelorunproiectdeactnor-mativ pentru uniformizareasalariz[rii ]n]nv[`[mnt,ast-fel]nctceicareauc\tigat]ninstan`[ majorarea salariilors[nubeneficiezedeacestesu-me\is[r[mn[cusalariiegalecualecelorlal`iprofesori.Legea 221/2008 prin care

  sem[reausalariileprofesori-lor cu 50 la sut[, ]ncepnddin octombrie 2008, a fostaprobat[]nParlament]nsep-tembrie. Legea a fost pro-mulgat[]noctombriedepre-\edinteleTraianB[sescu.Lactevaziledelapromulgare,Guvernul a emis OUG136/2008, prin care amnaintrarea ]n vigoare a legii.

  Curtea Constitu`ional[ a de-cis,]n12noiembrie2008,c[OUG 136 este neconsti-tu`ional[, ]ns[ Guvernul aemis o nou[ ordonan`[ -151/2008 - prin care erauprev[zute major[ri gradualeale salariilor profesorilor cupn[ la 28 la sut[, ]n dou[tran\e,dinmartie\idinsep-tembrie 2009, de cele maimari cre\teri urmnd s[ be-neficiezecadreledidacticecuvenituri reduse. Totodat[,eraabrogat[vecheaordonan-`[ declarat[ neconstitu`iona-l[. La ]nceputul lunii iunie2009,CurteaConstitu`ional[ascos]nafaralegiiarticoleledin OUG 151/2008. CurteaConstitu`ional[aadmisdou[excep`ii de neconstitu`iona-litate ridicate ]n mai multeprocese dintre sindicate \i\coli.nmotivareadeciziilordeneconstitu`ionalitate,Cur-teaConstitu`ionalear[taprinsuccesiunea actelor normati-veprivindsalariileprofesori-lornus-arespectatConstitu-`ia,suprema`iasa\ialegilor.Guvernul a aprobat ]n 8 de-cembrie2010OUG113refe-ritoarelae\alonareapl[`ii,peo perioad[ de trei ani, ]nce-pnddin2012,adrepturilorsalariale c\tigate ]n instan`[debugetari.Sindicali\tiidin ]nv[`[mnt

  au c\tigat sute de proceseprincaresolicit[recuperareasumelor neacordate de Exe-cutiv.(PetronelaRotariu)

  CasaJude`ean[deAsigur[rideS[n[tate a continuat controalelelafurnizoriideserviciimedicale\i ]n cursul lunii trecute, ]ns[conducereaacesteiinstitu`iisus-`ine c[ neregulile depistate suntnesemnificative fa`[ de ceea cese g[sea la controalele din aniitrecu`i.Am f[cut verific[ri la toate

  categoriile de furnizori. Lamedicii speciali\ti \i la cei defamilie nu am mai g[sit defi-cien`e semnificative, care s[determine sanc`ionarea lor. Pur\isimplus-aug[sitgre\elimino-re ]n ]nscrisuri care pot fi pusepeseamaoboseliisauaunormo-mentedeneaten`ie.Mediciimaigre\escdinoboseal[,adeclarat

  Rodica Hu`uleac (foto), pre\e-dinta Casei Jude`ene de Asigu-r[rideS[n[tateBoto\ani.Dup[ceanultrecutinstitu`iajude`ean[de asigur[ri de s[n[tate s-a ]n-scriscusumemarire]ntoarselafonduls[n[t[`iidincauzagre\e-lilorunormedici,acumoameni-lor]nhalatealbenulisemaig[-sescmotivedesanc`ionare,spu-ne\efaCAS.Aceastapunepre-cau`ia \i aten`ia medicilor ]nprescrierea re`etelor compensa-te, ]n eliberarea trimiterilor lainvestiga`ii \i a certificatelorpentruconcediimedicalepesea-ma faptului c[ se tem de pena-lit[`ile \i amenzile care nu maisunt demult[ vreme simbolice.(AuroraDimitriu)

  RodicaHu`uleac:Mediciimaigre\escdinoboseal[

  Profesorii contest[ plafonareasalariilor din educa`ie

 • Aproape300deboto-\[nenisufer[debolirare.}n`aranoastr[,doar12bolirare,dinctevamiicunos-cutelanivelmondial,suntincluse]nPro-gramulNa`ionaldeBoliRare,benefici-inddebanidelastatpentrutratamente.

  Dintreceiaproximativ300deboto\[nenicubolirare,a-proape70suntcopii.Bolna-vii din aceast[ categorie su-fer[ de afec`iuni ca hemofi-lia, talasemia, osteogenesissauboalaoaselordesticl[,distrofiamuscular[,hiperten-siunea pulmonar[. De doarpatruanibolile rare sunt in-cluse]nProgramulNa`ional.De exemplu, cu hemofilie,suntmaipu`inde zece copii]n jude`. Hemofilia este oboal[ cu transmitere eredita-r[,oboal[]ncareexist[defi-cien`e de coagulare a snge-lui,cepoateducelahemora-gii grave chiar \i ]n cazulunorr[niriu\oare.La Spitalul de Copii sunt

  lua`i]neviden`[\icincicopiicuboalaoaselordesticl[,afec`iunecareeste,defapt,oform[ de osteoporoz[ la co-pil,determinat[genetic.Ori-ce lovitur[, ct de u\oar[,chiar simpla ridicare de pe

  scaun,lepoateprovocaaces-torcopiirupereaoaselor.Al`ic`ivacopiisuntlua`i]n

  eviden`ecutalasemie,oboal[hematologic[ ereditar[ (cutransmitere de la o genera`iela alta), ]n care organismulproduce prea pu`in[ hemo-globin[. Hemoglobina ajut[celulelero\iidinsnges[dis-tribuieoxigenul]ntoatecelu-lele organismului. Nivelulsc[zut al hemoglobinei ducela anemie, care semanifest[

  prinsl[biciune\ioboseal[.Cazurile severe de anemie

  duclaafectareaorganelor\i,]nfinal,potducechiarladeces.}n jude` sunt luate ]n evi-

  den`[ \i cteva zeci deper-soane diagnosticate cu dis-trofie muscular[, o boal[care produce atrofierea \isl[birea progresiv[ a mu\-chilor,lanivelulc[rorasuntprezente modific[ri micros-copice caracteristice. Cumucoviscidozaestediagnos-

  ticat]njude`unsingurcopil.Mucoviscidoza, sau fibrozachistic[,esteoboal[]ncaresecre`iile mucoase ale orga-nismuluiauconsisten`acres-cut[,suntuscate\iaderente.Acest mucus, asem[n[tor

  lipiciului, se ]nt[re\te \i de-termin[ simptomatologie,afectnd multe organe, ]nspecial pl[mnii \i pancrea-sul, boala agravndu-se ]ntimp.(AuroraDimitriu)

  Chirii mai mari pentruspa`iile de produc`ie

  \i serviciiAgen`iieconomicicevor]nchiria

  spa`ii pentru birouri vor pl[ti maipu`in fa`[ de cei care vor ]nchiriapentruproduc`ie\iservicii.Deciziaafostluat[]n\edin`adeconsiliulo-calceaavutlocs[pt[mnatrecut[,]n urma propunerii consilieruluiGheorgheVzdoag[.Pre`ulminimdepornirelalicita`ieconformaces-teihot[rrivaafectapeceicevor]nchiriaspa`iilecomerciale,garajele\iteraseledinCaleaNa`ional[,zonaStadion.Pre`ulminimdepornirelalicita`iepentruspa`iiledestinateacti-vit[`ilordeproduc`ie\iserviciivafide7lei/mp/lun[]ntimpcepentruspa`iiledestinateactivit[`ilordeco-mer`,birouri \ialimenta`iepublic[vafide5lei/mp/lun[.Pentruterase-ledinfa`aspa`iilorcomercialeafoststabilitunpre`depornirelalicita`iide4lei/mp/lun[, ]n timpcepentrugarajeacestavafide3lei/mp/lun[.Pre`urile minime nu con`in TVA.(PetronelaRotariu)

  F[r[ c[ldur[ ]ntimpul zilei

  Boto\[nenii racorda`i la sistemulde]nc[lzirecentralizatalmunicipiu-luinumaibeneficiaz[dec[ldur[petimpulzilei.Deciziaafostluat[deconducerea

  ModernCalor,caurmareatempe-raturile exterioare ce au crescut ]nultima perioad[. M[sura se ia peperioadazilei,iarboto\[neniibene-ficiariaitermofic[riicentralizatevorprimic[ldur[]nfunc`iedetempera-turile exterioare, a\a cum prev[dnormeledindomeniu.Concret,agentultermicvafisis-

  tat]ncursuldimine`ii,]njurulorei10\ireluatseara]ntreorele18\i19,]n concordan`[ cu ceea ce indic[aparaturadem[surareatemperatu-riiexterioarecucareestedotatdis-peceratul SCModern Calor SA,sus`ineIonDiaconu,directorulMo-dernCalor.}nacela\itimpdeluni,4aprilie,

  societateavasistafurnizareaagentu-luitermicpentru]nc[lzirelapuncte-letermiceTeilor1\iEminescu2.Motivul ]l constituie necesitateafinaliz[riilucr[rilordemodernizaredemarate]nrespectivelepuncteter-mice\ipere`elelededistribu`iecon-exe.Respectivelelucr[riaudemarat]n 2010 \i vor ]mbun[t[`i calitateaserviciiloroferiteclien`iloroperato-ruluidetermoficare.Conducerea SC Modern Calor

  SAasolicitatfirmelorcareexecut[lucr[riles[fac[totposibilulpentruca]nzoneleafectates[nusesisteze\i apa cald[. Asocia`iile arondatecelordou[punctetermicesunt15,22,7,13,10,67,74\i39,iarimo-bileleseafl[pestr[zileOctavOni-cescu,ElieRadu,Prim[verii(secto-rul dinspre strada Sucevei), AleeaNou[,AleeaPinului,AleeaPrim[-verii\iAleeaViilor.Lucr[rileaces-teavorfi finalizate ]n lunaaprilie.(PetronelaRotariu)

  CMYK

  54aprilie2011Cercet[toriiauinventatpastilele]mpotrivafricii.Oameniide\tiin`[aurealizatmaimultestudiipentruaoferiomeniriiopastil[capabil[dealupta]mpotrivafricii\iadiverselorfobiicareo]nso`esc,bazat[pecortizol,con-formAgerpres.Viitorulmedicamentare]ncompozi`ieunprocentmaredecortizol,cared[rezultateuimitoare.Astfel,estedeajunscaopersoan[

  c[reia]iesteteam[de]n[l`imes[iaopilul[\ivaurcalini\titpn[]nvrfulturnuluiEiffel. TOPNEWS

  Evaluareacabinetelorme-dicale]ivacostascump]nacestanpemediciidefa-milie.Nuaducenimicnou,darleiabanii.Mediciide

  familiesuntnemul`umi`idenouatax[deevaluareafurnizorilordeserviciimedicale\isus`inc[aucontestat-o]ninstan`[.

  Trebuie s[ pl[teasc[, anual,1.000deleipentrucadoirepre-zentan`i ai casei de asigur[ris[n[tate s[ verifice anumite do-cumente \i spa`iul ]n care func-`ioneaz[cabinetele.De\iimpuneaceast[ tax[,Casa deAsigur[rinuaducenimicnou]nevaluareafurnizorilordeserviciimedicale.Inspectoriivinlacabinetulme-

  dical,verific[ni\tedocumenteca-re au fost ]n prealabil depuse laCasadeAsigur[rideS[n[tate,a-poial`idoiinspectoriverific[spa-`iul respectiv. Taxa se ]ncaseaz[laintrarea]ncontractcuCJAS.D[m zece milioane de lei

  pentruc[secite\teundosarcuni\te acte.Documentele acesteaaumaifostverificatedevreodo-u[-treiori, inclusiv laob`inereaautoriza`iei sanitare de func`io-nares-auprezentat.Astanuesteevaluare,cndseiaulaverificat

  a treiaoar[ni\tedocumente.|i]nalte`[rialeUniuniiEuropenese face evaluarea cabinetelormedicilordefamilie,darlacere-reaacestora,\iexist[alteformedeevaluare,multmaieficiente,declara medicul Paul |erban,pre\edintele Asocia`iei Medici-lor de familie din Boto\ani \iconsilieralministruluiS[n[t[`ii.Medicilor li separeexagerat[

  taxa]ncondi`iile]ncareunspi-talcarearesub400depaturitre-buie s[ pl[teasc[ la evaluare2.500de lei ,iarspitalelecuunnum[rmaimarede400depaturipl[tesc3.500delei.Eispunc[nu este justificat[ diferen`a din-treuncabinetdemedicin[defa-milie\iunspital.Dealtfel,taxade evaluare a cabinetelormedi-caledinre`eauaprimar[vafaceobiectuluneiac`iuni]ninstan`[.(AuroraDimitriu)

  Medicinemul`umi`idebaniida`ipeevaluareacabinetelor

  Sute de boto\[neni cu boli rare

 • 4aprilie20116Aparadioactiv[delacentralajaponez[Fukushimas-ascurs]nPacific.Ap[puternicradioactiv[delareactorulnum[rul2alcentraleinucleareFukushimadinJaponia,afectat[gravdeseismulde9grade\itsunamiuldepe11martie,aajuns]napeleOceanuluiPacific,aanun`atunreprezentantalcompanieideelectricitatenipon[TEPCO.Ap[dinbazinul

  adncdedoimetriaflat]njurulreactoruluiseparec[sescurge]noceanprintr-ofisur[decirca20decentimetri.Oficialiicompanieinuaudeclaratcums-a]ntmplatacestlucru,]ns[

  auprecizatc[inten i`oneaz[s[acoperefisuradinincint[,pentruaopriscurgerea.TOPNEWS

  MembriiConsiliuluideAdmin-istra`iealAsesofttransmit,]ntr-uncomunicatremisMe-diafax,c[,]nurmaamenin-`[rilorcarele-aufostadresate,vordepuneplngeripenale]mpotrivaluiSorinOvidiuV]n-tu\iaasocia`ilors[i,cerndu-itotodat[patronuluiRealitateaTVs[]ncetezepresiunile.

  }ncadrulunordiscu`iiextremdetensio-nate, legate demanagementul \i activitateaeditorial[atrustuluiRealitateaMedia,dom-nul Sorin Ovidiu V]ntu \i asocia`ii s[i auinsistats[schimb[mcondi`iilecontractuluidemanagement \i s[ semn[munact adi`ionalcares[lepermit[exercitareadeingerin`e]nactivitatea editorial[. A fost realmente sur-prinz[torpentrunois[constat[mc[,]nab-sen`a unor rezultate ]n cadrul discu`iilor,domnulSorinOvidiuV]ntu\iasocia`iis[iaudeciss[utilizezemetodeprofundimorale\itotal]nfa`alegii,precum:\antajul\iamenin-`area,searat[]ncomunicatulAsesoftInter-nationalSA,remisduminic[Mediafax.Potrivit comunicatului, membrii CA al

  Asesoftau]n`elesc[aude-afacecuungrupmafiot, coordonat de domnul SorinOvidiuV]ntu,careesteimplicat]nactivit[`idecrim[organizat[ (sp[lare de bani, escrocherie,\antaj,utilizareasauamenin`areacuutilizareaviolen`eifiziceetc.).Totodat[,CAalAsesoftanun`[c[vaapela

  latoatemijloacelelegalenecesarepentruaconserva investi`ia realizat[ la RealitateaMedia-]nvaloaredepeste10milioaneeuro-\ivasolicitainstitu`iilorstatuluiprotejareavie`ii\iintegrit[`iifiziceamembrilorCA\iafamiliiloracestora.Reiter[mceeaceamprecizat\icuprilejul

  discu i`ilor cu domnul SorinOvidiuV]ntu \ianume c[ orice litigiu privind contractul demanagementpoate fi rezolvat fieprinnego-cieri,fie]ninstan`[,]ns[]nniciuncaz]nstilmafiot,a\acumdore\tedomniasa.Careac`ielaamenin`[rilecene-aufostadresate,amdeciss[depunemplngeripenale]mpotrivadomnu-luiSorinOvidiuV]ntu\iaasocia i`lors[i,semaispune]ncomunicatulCAalAsesoft.}n plus, Asesoft atrage aten`ia lui Sorin

  OvidiuV]ntu \i asocia`ilor s[i s[ ]ncetezepresiunile la adresa jurnali\tilor de la

  RealitateaMedia,]ntructcontroluleditorialpecaredorescs[-limpun[estelipsitdelegi-timitate\iafecteaz[credibilitateatrustului.Toateac`iunilepersoanelordesemnatede

  SCAsesoftInternationalSApentruderulareacontractului de management (]ncheiat cuRealitateaMediaSA,n.r.)auavutcaobiec-tive:evitareasuspend[riilicen`ei(licen`aau-diovizual[aRealitateaTV,n.r.),platataxe-lordatoratebugetuluidestat,achitareasala-riilorc[trejurnali\ti(]ncepndculunamartie2010) \i asigurarea unor condi`ii de lucrudecente,seprecizeaz[]ncomunicat.}ncomunicatnuseprecizeaz[numeleaso-

  cia`ilor lui Sorin Ovidiu V]ntu, ]mpotrivac[roravorfidepuseplngeripenale.Pedealt[parte,Asesoft]\ireafirm[anga-

  jamentul ferm fa`[ de finalizarea derul[riicontractului\iconsolidareapostuluiRealita-teaTV.Asesoftareu\its[modernizezedejaomarepartedinechipamenteletehnice\is[ob`in[]n`elegerifavorabilepentruRealitateaMedia din partea furnizorilor importan`i.Asesoft International SA consider[ c[ jur-nali\tiisuntresponsabilidepoliticaeditorial[\iniciCAalRealitatea\iniciCAalAsesoftnutrebuies[interferezecumuncaacestora,semaispune]ncomunicat.Reac`ia Asesoft vine dup[ ce vineri, tot

  printr-un comunicat,Consiliul deAdminis-tra`iealAsesoftatransmisc[pn[]nprezentaac`ionat]ninteresulRealitateaMedia,]ncer-

  cnds[protejezeinvesti`iadepeste10mili-oanedeeurof[cut[]nsocietateacarede`ineRealitateaTV \i nu s-a implicat ]n politicaeditorial[ateleviziunii.Pedealt[parte,joi,ConsiliuldeAdminis-

  tra i`ealRealitateaMediaafostconvocatpe5apriliepentruaanalizaexecu i`acontractuluidemanagementdec[treAsesoft,reprezentat[deSebastianGhi` [,]n]ncercareadea-ldeterminapeacestas[respecteclauzelecontractului\i,]ncazdenereu\it[,denun`areaacestuia.PotrivitunuicomunicatalRealitateaMe-

  dia,postat,joi,pesite-ulrealitatea.net,]ntl-nireaCAalRealitateaMediaafostconvocat[deSorinFreciu\iDrago\Nedelcu,membriaiConsiliuluideAdministra`ie.}n comunicatul Realitatea Media se mai

  spuneac[analizacaresevafacecontractuluidemanagement]ncheiatcucompaniaAsesoftseimpunedinmaimultemotive.Recent, directorul general al Realitatea

  Mediaaformulatplngerepenal[caurmareafolosiriiunordocumentefalsificatepentru]ncheiereacontractuluide]nchirieredespa`iudintreAsesoft\icompaniadestatCoresi.Oserie de alte deciziimanageriale au pus ]npericolexisten`aunorunit[`idebusinessdingrup.SubmanagementulasiguratdeAsesoft,s-au ]nregistrat ]ntrzieri de plat[ ale unordatorii, inclusiv c[tre bugetul de stat, faptcareaconduslablocareaconturilorRealita-teaMedia.Suntctevaexemplecarecontu-

  reaz[ o tentativ[ de sabotare a companieiRealitateaMedia,sespunea]ncomunicatulRealitateaMedia.Totodat[,potrivitcomunicatului,]n\edin`a

  din5aprilieaConsiliuluideAdministra`iealRealitateaMediavafidiscutat[\iimplica-reaagresiv[aAsesoft,prindomnulSebastianGhi`[,]nstrategiaeditorial[\i]ngriladepro-grameapostuluideteleviziune,faptcareapus]npericol]ns[\iemisiapostului.Deciziadeaeliminabrutaldingrilade

  programeemisiuneaOradefoca]nc[lcattoateregulileindustrieiTV\iaprodustelevi-ziuniiprejudiciicarenupotfi,]nc[,evaluatepede-a-ntregul.Aceea\iimplicareagresiv[aalteratprofund]ntregcon`inutulprogramelorRealitateaTV,semaispunea]ncomunicat.Totodat[,potrivitcomunicatului,]nultime-

  leluni,s-a]nregistratoabateregrav[delastrategia editorial[ tradi`ional[ a RealitateaTVprintabloidizareaexcesiv[.Unul dintre cele mai serioase exemple

  estedesf[\urareaconcursurilorCineeregi-na?\iDecetrebuies[pleceEmilBoc?-concursuricupremii]nbanimenites[atrag[audien`[ facil[ \i care,maigrav,contravinnormelorjurnalisticii.Dincolodeabatereadela aceste cutume profesionale, organizareacelordou[concursurinuarespectatnicinor-meleCNA,institu`iecareasanc`ionatseverRealitatea TV pentru aceste derapaje, sespunea]ncomunicat.Totodat[,princomunicatsetransmiteafap-

  tulc[ ]nurmaacestorabateri, ]ncepnddejoi,directoruleditorialC[t[linPopa\iredac-torul-\efalDepartamentuluide\tiri,M[d[-linaDulam[,suntschimba`idinfunc`ie.RealitateaTVtrebuies[revin[lacon i`nu-

  tuljurnalisticdecalitatecareaimpus-opepia-`[,unmijlocdeinformareechidistant\icorect,oteleviziunede\tiricareofer[spa i`ideexpri-mare]negal[m[sur[puterii\iopozi`iei,orica-rearfiacestea,semaispunea]ncomunicat.Decealalt[parte,SebastianGhi`[,mana-

  gerul Realitatea TV, a declarat joi pentruMediafxc[]iesteru\inedeceeacese]ntm-pl[]nprezentlaRealitateaTV,precizndc[situa`iaestedificil[,darsper[c[sevarezol-vaamiabilsauapelndlainstitu`iilestatului\ilajusti`ie.Site-uridemediaauanun`atduminicatre-

  cut[c[SorinOvidiuVntua ]ncercats[ ]lscoat[ din sediul Realitatea pe managerulSebastianGhi`[,]nscandalfiindimplica`imaimul`ibodyguarzi.

  PatriarhulDanielalRomnieis-arfi]ntlnit,]n2007,cuam-basadorulStatelorUnitelaBucure\ti,NicholasTaubman,pentruadiscutadesprelegaliza-reaprostitu`iei.Ceidoiarfic[zutdeacordc[prostitu`ianutrebuielegalizat[]nRomnia,searat[]ndocumenteleWikiLeaks,publicatedekami-kazeonline.ro.

  La pu`in timp dup[ ce MitropolitulMoldovei\iBucovinei,Daniel,adevenitPatriarhalRomniei,ambasadorulameri-canTaubmans-a]ntlnitcuacesta.}ntl-nirea,maidegrab[formal[,decurtoazie,atratat\isubiectullegaliz[riiprostitu`iei.}nacestpunct,Taubman\iPatriarhulauavutaceea\iopinie:prostitu`ianutrebuielegalizat[.Daniell-ainvitatpeambasadors[utilizezetrustuldepres[alPatriarhiei,undes[vorbeasc[despretraficuldeper-soane,searat[]ndocumentelefurnizatedeWikiLeaks.AmbasadorulSUAaspus,]ntimpulconvorbirii,c[problemeletrafi-

  culuidepersoane\iprostitu`ieilegalizateaumersfrecventmn[]nmn[\ic[lega-lizarea prostitu`iei a creat noi probleme.Taubman armai fi spus c[, ]n alte `[ri,legalizarea prostitu`iei a avut un efectcorozivlanivelsocial\iaf[cut]na\afel]nct`[rilerespectives[devin[destina`iipentruturismulsexual.PatriarhulDaniel (foto)s-adeclaratde

  parteaSUA]nceeaceprive\telegalizareaprostitu`iei, spunndc[sus`in[toriiaces-teilegiauscos]neviden`[beneficiilecare`indes[n[tate,darnuau`inutcontdealtecosturi.

  AmbasadaSUA\iPatriarhulDaniel,frontcomun]mpotrivalegaliz[riiprostitu`iei

  R[zboi total la Realitatea TV

 • *Vndapartament4came-re,str.CaleaNa`ional[nr.65,vizavidestadion,ultramodern,completmobilat,cugaraj.Rela`iilatelefon:742.123.272.(p)

  *V^ndteren14.100mp,des-chiderelaBT-SV47m,\i7.200mpdeschiderelaBT-SV180m,ambele]nzonaHudum,0746.261.466.(1495-p)

  *Vnd\ifoniernuc,recamier,mas[perotile-150lei/bucat[;fotoliupielenou-550lei;o-glind[cuvitrin[-60lei;mas[sticl[-20lei.Telefon:0728.032.612;0231.582.024.(G-1)

  *Prim[riacomuneiC[l[ra\i,jude`ulBoto\ani,organizeaz[ladatade05.04.2011,orele10.00licita`iepublic[deschis[

  pentruconcesionareasuprafe`eide241,68hap[\unedindomeniulprivatalcomuneiC[l[ra\i,jude`ulBoto\ani.Caietuldesarcini\iinforma`iilesuplimentaresepotob`inedelaviceprimarul\isecretarulcomuneiC[l[ra\i.

  *Cautlocdemunc[pentru]ngrijireb[trnisaupersoan[

  cuhandicap.Rog\ioferseriozitate.Telefon:0767.234.005.(2102-1)

  *FirmaXLWSTARangajeaz[OperatoriCallCenter,cunosc[toriailimbiiitalienelaunnivelconversa`ional,pentruunpro-iectdelucruladomiciliulanga-jatului.Programflexibil:FullTimesauPartTime.Beneficiigarantate:bonusurilunare,bonuridemas[.Posibilitateaunorc\tigurisub-stan`iale.Pute`iaplicala:[email protected]:0749.062.000sauwww.xlworld.eu.(2103-25)

  licita`ii

  v^nz[ri

  *Angajezcoafez[cuexperien`[,salarizareatractiv[.Rela`iilatelefon:0730.222.055.

  angaj[ri

  v^nz[riapartamente

  v^nz[ricase/teren

  *Vndapartamentcu2camere,Prieteniei,46mp,parter,lapre`ulde29.000euro,intrareseparat[,posibilitatedeextindere,CT,termopan,renovatrecent.Pretabilcabinetemedicale,sediidefirme.

  *Vndapartamentcu3camere,S[venilor,70mp,parter,lapre`ulde35.000euro,CT,termopan,u\[metalic[.

  *Vndapartamentcu4camere,CaleaNa`ional[,zonaStadion,100mp,et.V,lapre`ulde40.000euro,blocculift,CT.Posibilitatedepreluarecreditipotecarcuorat[de390eurolunar.Seaccept[creditPrimaCas[.

  *Vndapartamentcu3camere,88mp,parter,lapre`ulde46.000eurocuTVA,]nblocnou,CT,termopan,moderncompartimentat\ifinisat.Ratedirectcuproprietarulf[r[banc[\iadeverin`[devenit,cuavansde20%.Seaccept[creditPrimaCas[.

  *Vndcas[b[trneasc[,zonaPu\kin,4camere,500mpteren,utilitatipre`35.000euro,negociabil.

  *Vndvil[,232mp,ultramoderna,CT,5camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,beci,teren4.500mp]ngr[dit,situatla4kmdeora\,utilit[`ipre`85.000euronegociabil.

  *Oferspre]nchiriereapartament2camere,|tefanLuchian,renovatrecent,CT,nemobilat,pre`150euro/lun[.

  *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,Prim[verii,25mp,vadcomercial,lastrad[,T+G+F,pre`250euro.

  *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,Bucovina,140mp,zon[comercial[,lastrad[,pretabilalimenta`iepublic[,pre`600euro.

  *Vndspa`iucomercial,Prim[verii,60mp,vadcomercial,vitrin[termopan,pre`46.000euro.

  Salvare:112Pompieri:112Poli`ie:112Poli`iadefrontier[:959DistrigazNord:928;585886ApaGrup:584145Indexcontorap[:536441DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929Termica:535340;517953Agen`iaTAROM:518222

  Agen`iaCFR:517521Gar[:511806Autogar[:511129ACR:512345Tribunal:511739Jandarmerie:956Ad.pie`elor:512392Protec`iacivil[:982;511704Protec`iaconsumatorilor:512958;512221Protec`iamediului:584136

  Telefoane utile

  CotidianeditatdeSC GECOR SRL

  Director:GabrielaAneloriV{RG{NICINECHITA

  Secretar general redac `ie:AuroraDIMITRIU

  Redactori:PetronelaROTARIUD[nu`ROTARIU

  Tehnoredactor:AdrianDIMITRIU

  Distribu`ie:DanIACOB

  Responsabilitateaarti-colelordincotidianul

  EvenimentuldeBoto\aniapar`ineexclusivautorilor.

  Adresaredac`iei:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel.:0231.511.112Fax:[email protected]

  ISSN2065-4731

  7

  PUBLICITATEDirectorulpecare

  po`icontaBul[intr[]nbirouldirectorului:-Domnuledirector,m[ierta`i,mi-

  neso`iameaarefoartemult[treab[cu

  mine,trebuies[mutogr[mad[demo-bil[princas[,s[cur[`gr[dina,s[facordine ]n garaj. V-a\ fi recunosc[tordac[mi-a`ida\imieliber...-Nicis[nutegnde\ti-|tiameu,domnuledirectorc[pot

  contapedumneavoastr[.

  4aprilie2011

  TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATEPersoanefizice

  Nume:.............................................Prenume:................................Adresa:.........................................................................................Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr..............

  Textulanun`ului:...................................................................................................................................................................................................................................................................................Rubrica:..............................................................................R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura).........................

  Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singuranun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentruo singur[ apari`ie. Pentru a publicamaimulte anun`uritrebuie s[ completa`imaimulte taloane, iar pentrumaimulte apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatoriecompletareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

  mica publicitate mica publicitate mica publicitate mica publicitate

  AGENDA PREST|RI SERVICII

 • MONDENIonu`Dol[nescufacePa\tele]nAmerica.Ionu`Dol[nescu]\ivapetreces[rb[torilepascale]nStatele

  UnitealeAmericii.Cnt[re`ulseafl[pesteOcean]nc[dintoamnaanuluitrecut,al[turidemamasa,MariaCiobanu,dar\ideso`iasa,Doina\iceidoicopiiailor,Vl[du`Ion\iIoanaMaria.Cnt[re`ulaplecatpet[rmamericancuprilejulmaimultorspectacolepecarele-asus`inutpentruromniidindiaspor[.Ionu`Dol[nescunuarevenit]n`ar[nicim[carpentrupomanadedoianiatat[luis[u,prefernds[desemnezepecinevas[seocupedeamenajareamormntuluiacestuia.Elatransmisapropia`ilordinRomniac[nu

  vineacas[dectdup[s[rb[torilepascale\ic[sepreg[te\tes[vopseasc[ou[lero\ii]nSUA.

  8 4aprilie2011CMYK

  Pandele la Roma,de ziua lui

  Primarulora\uluiVolun-tari,FlorentinPandele,carea]mplinitsmb[t[50deani,aprimituncadoudeosebitdelaso`ialui,prezentatoareaTVGabrielaVrnceanuFi-rea(39deani):oexcur-sielaRoma.

  PrimarulPandeleavrutcadeziualuis[steaal[turidefamilie\ideceidragi.Mie]miplaces[d[ruiesc\imaipu`ins[primesc.Eadev[ratc[s[pt[mnatrecut[,cndAlbinu`a(n.r.-a\aoalint[peGabiFirea)m-aduslaRoma,nuampututs[m[sup[rpeeac[mi-a f[cut o a\a surpriz[. Amfost \i cu cei doi b[ie`i aimei,Andrei \i Bogdan, cu Tudor(n.r. - fiul vedetei TV) \i cumamaGabrielei,apovestitpri-maruldinVoluntaripentruliber-tatea.ro.Subalterniiluidelaprim[riei-

  auf[cutcadouotablet[SamsungGalaxyTab.Mi-aud[ruit-ocudrag\inormalc[amacceptat-o.Amstat pn[ la 4.00diminea`as[]nv[`s[lucrezcuea,amaispusacesta.

  Aucreatrumoare]nlumeaartis-tic[\inunumai,dup[ceaupozat]nipostazeincendiarepentru|te-fanIoni`[,darIurieDarie\iAncaPandreanuau`inutcontdenimic\i\i-auv[zutlini\ti`idevia`[.}n-s[acestepisodascoslaiveal[unaltul,]ncareesteimplicatfiulac-torului,DucuDarie.

  Sup[ratpeapari`iaacelorfotografii,regizorulaaruncatvinaasuprapartenereidevia`[atat[luilui.Iarde aici pn[ launnouconflict nu amai fostdect un pas. Acum, dac[ tot s-a deschis cutiaPandorei, Anca a povestit un episod nu tocmaipl[cutdinvia`aceluicareanilarndulne-a]ncn-tatcopil[ria.Acum20deani,Ducul-adatafar[dincas[pe

  Iura, cu zmbetul pe buze. Avea cas[ pe CaleaVictoriei\i,cndadivor`atDucudeMariaMiu,apierdut casa \i i-a zis lui Iura s[ p[r[seasc[locuin`a. Iar Iura i-a r[spuns tot cu zmbetul pebuze:Bine,plec.}ncasaluiIura\i-af[cutfostanevast[a luiDucucroitorie.|i lui Iura i-adatoc[m[ru`[, o debara lng[ cas[, ]n care s[ locu-iasc[.Eodebara]ncarenicifemeiadeserviciun-arsta.Noilocuimacum]ncasabuniciimele,cas[vechede208ani\ineebine,nuneplngem,am[rturisitactri`apentruNa`ional.Ctprive\tecomunicareadintretat[\ifiu,aceas-

  tanuesteunatocmaibun[.Ducud[declara`iic[l-afelicitatpeIuradeziualui.Nuesteadev[rat.Nicim[carnul-asunats[-ispun[lamul`iani.DeziualuiIura,totIuraalmeul-asunatpeDucu\il-a ]ntrebat: Ce faci, tat[? \iDucu i-a r[spuns:Bine, hai pa. Eu nu-mi doresc s[m[ iubeasc[Ducu, s[-l iubeasc[ pe taic[-su. Eu nu vreau uncopilcael,amaispusAncaPandrea.

  AndreeaB[lannulas[nimicla]ntm-plare\i\tiefoarteclarmomentul]nca-revadevenimam[.Interpretaa\teapt[camamaeis[ias[lapensie,peste4ani,pentruaoputeaaju-taatuncicndvafa-ceuncopil.

  Cndos[ias[mamalapensie peste patru ani,atunci am stabilit c[ voiface un copil, a\a amho-t[rt.Os[semute]nBu-cure\ti\iatuncios[facuncopil.O s[ am nevoie deajutorulei,adeclaratAn-dreeaB[lan(foto),]nemi-siunea Dincolo de apa-ren`e,delaAntena2.Cnt[rea`aa spus,dease-

  menea,c[\i-ardoris[fiemaicalm[pentruc[aremomente]ncareestepreaagitat[.

  Mi-ar pl[cea s[ fiumaicalm[pentruc[iubitulmeu,Keo,estefoartelini\tit,m[echilibreaz[\imi-ar pl[ceas[ fiu \i eu a\a, pentru c[sunt extrem de agitat[, aad[ugatAndreeaB[lan.

  Andreea B[lan:Voi face un copil

  peste patru ani, cndiese mama la pensie

  AncaPandrea:DucuDariel-adatafar[din

  cas[peIura

of 8/8
Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVII•nr.65(1847)•Luni,4aprilie2011•8pagini 50 BANI EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro Alegericu acuza`ii\i huiduielila PDL Sutede boto\[neni cu bolirare Ast[zi,Direc`iadeS[n[tate Public[]nceperedistribui- reapersonaluluir[masf[r[ locuridemunc[dup[desfi- in`areacelortreispitaledin jude`.}ns[,zecidepersoa- nevortrece]n\omaj. Pagina 3 Pagina 5 Pag. 2 Profesoriicontest[plafonarea salariilordineduca`ie Pagina 5 CMYK Cadre medicale redistribuite pe posturi dup[ experien`a profesional[
Embed Size (px)
Recommended