+ All Categories
Home > Documents > evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

Date post: 14-Jul-2015
Category:
Upload: marian-cirlig
View: 556 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Metodologia pentru evaluarea personalului didactic, auxiliar si nedidicatic
Embed Size (px)
of 102 /102
 PARTEA I LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE  Anul 179 (XXIII) — Nr. 824 bis Marți, 22 noiembrie 2011 SUMAR Pagina  Anexa la Or dinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.143/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxil iar .......................................................... 3–100
Transcript
Page 1: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 1/102

P A R T E A ILEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Anul 179 (XXIII) — Nr. 824 bis Marți, 22 noiembrie 2011

S U M A R

Pagina

 Anexa la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și

sportului nr. 6.143/2011 privind aprobarea Metodologiei

de evaluare anuală a activității personalului didactic și

didactic auxiliar .......................................................... 3–100

Page 2: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 2/102

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.20112

A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T EA L E A D M I N I S T R A Ț I E I P U B L I C E C E N T R A L E

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

O R D I Nprivind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic

și didactic auxiliar*) În baza prevederilor art. 92 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului

și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

  Art. 1. — Se aprobă Metodologia de evaluare anuală aactivității personalului didactic și didactic auxiliar, prevăzută înanexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin seabrogă Ordinul ministrului educației, cercetării și inovăriinr. 4.595/2009 privind aprobarea criteriilor de performanțăpentru evaluarea cadrelor didactice din învățământul

preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,nr. 554 din 10 august 2009, și orice dispoziții contrare.

 Art. 3. — Direcția generală management, resurse umane șirețea școlară din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului șiSportului, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ duc

la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,Daniel Petru Funeriu

București, 1 noiembrie 2011.Nr. 6.143.

*) Ordinul nr. 6.143/2011 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 22 noiembrie 2011 și este reprodus și în acest număr bis.

Page 3: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 3/102

1

 ANEX    

METODOLOGIA DE EVALUARE ANUAL A ACTIVITII PERSONALULUI DIDACTIC I DIDACTIC

AUXILIAR 

Capitolul I

Dispoziii generale

Art. 1 Metodologia de evaluare anual a activitii personalului didactic i didactic auxiliar 

din unitile de învmânt preuniversitar, numit în continuare Metodologie, reglementeaz 

  procedura de evaluare anual a activitii personalului didactic i didactic auxiliar din

unitile de învmânt preuniversitar, stabilete normele de evaluare a performanelor 

 profesionale individuale i de aplicare a criteriilor de evaluare precum i instrumentele de

evaluare.

Art. 2 (1) Evaluarea activitii personalului didactic i didactic auxiliar din unitile i

instituiile de învmânt preuniversitar se realizeaz anual, conform graficului prezentat în

anexa 1 la prezenta metodologie, pentru întreaga activitate desf urat pe parcursul anului

colar, la nivelul fiecrei uniti i instituii de învmânt preuniversitar  i are dou 

componente:

a) autoevaluarea;

 b) evaluarea potrivit fiei postului i a fiei de evaluare.

(2) Fiele cadru ale postului i fiele cadru de autoevaluare/evaluare pentru personalul

didactic i didactic auxiliar sunt incluse în anexele 2-31, care fac parte integrant din prezenta

metodologie.

(3) Fiele cadru ale postului pentru fiecare funcie didactic  i didactic auxiliar  se

operaionalizeaz/individualizeaz de ctre directorul i directorul adjunct al

unitii/instituiei de învmânt.

(4) Fia postului operaionalizat se aprob  i se revizuiete anual de ctre consiliul de

administraie i constituie anex la contractul individual de munc.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 3

Page 4: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 4/102

2

(5) Indicatorii de performan din cadrul fielor de autoevaluare/evaluare pentru toate cadrele

didactice i didactice auxiliare se stabilesc de ctre directorul i directorul adjunct al fiecrei

uniti/instituii de învmânt, împreun cu responsabilii/coordonatorii comisiilor metodice

sau al compartimentelor funcionale, cu respectarea domeniilor i criteriilor din fiele cadru.

(6) Consiliul profesoral, reunit conform graficului prevzut în anexa 1 la prezenta

metodologie, valideaz, prin vot majoritar, fiele de autoevaluare pentru personalul didactic i

didactic auxiliar, în baza crora se stabilete calificativul anual.

Art. 3 Metodologia are ca finalitate:

a) asigurarea cadrului necesar pentru o evaluare unitar , obiectiv  i transparent a

 personalului didactic i didactic auxiliar;

  b) asigurarea unui sistem motivaional care s determine creterea performanelor 

 profesionale individuale.

Art. 4 (1) Evaluarea anual a activitii personalului didactic i didactic auxiliar este realizat 

la nivelul fiecrei uniti i instituii de învmânt preuniversitar cu personalitate juridic.

(2) Activitatea de evaluare vizeaz personalul didactic i didactic auxiliar încadrat în unitatea

respectiv, având în vedere tipul i norma de încadrare a fiecrui angajat.

(3) În cazul în care un angajat, personal didactic sau didactic auxiliar, îi desf oar  

activitatea într-o unitate de învmânt preuniversitar cu personalitate juridic o perioad mai

mic decât un an colar, atunci evaluarea par ial a activitii se realizeaz pentru perioada

efectiv lucrat în unitatea sau instituia de învmânt – dar care trebuie sa fie de minim 90

zile, iar încadrarea s fie de minim de ½ norm.

(4) Calificativul par ial va fi acordat de consiliul de administraie conform punctajelor din

domeniile cuprinse în fia de autoevaluare/evaluare pe etapele parcurse pân la momentul

stabilirii calificativului respectiv. Calificativul par ial se acord la solicitarea scris a

 persoanei în cauz, cu respectarea prevederilor anterioare.

(5) În cazul în care un angajat, personal didactic sau didactic auxiliar, desf oar  activitate în

dou sau mai multe uniti sau instituii de învmânt, evaluarea anual a activitii se face în

fiecare unitate cu personalitate juridic în care angajatul funcioneaz. Cadrele didactice au

obligaia s îi completeze fiele de autoevaluare/evaluare în fiecare unitate de învmânt.

Unitatea de învmânt respectiv are obligaia de a elibera o adeverin din care s rezulte

  punctajul pe fiecare domeniu în parte. Aceste adeverine vor fi depuse de cadrul

didactic/didactic auxiliar la unitatea de învmânt unde are funcia de baz. Media

4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 5: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 5/102

3

 punctajelor se va realiza pe domenii, în consiliul de administraie al unitii de învmânt

unde se face evaluarea final i acordarea calificativului.

(6) Rezultatele activitii de evaluare stau la baza deciziei Consiliului de Administraie

  privind acordarea calificativului anual, conform prevederilor art. 92 alin. (2) din Legea

educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare.

.

CAPITOLUL II

Baza metodologic 

Art. 5 Evaluarea activitii personalului didactic i personalului didactic auxiliar din unitile

i instituiile de învmânt preuniversitar se realizeaz în urmtoarele etape:a) Autoevaluarea activitii realizat de fiecare angajat pe baza fiei de

autoevaluare/evaluare i a raportului de autoevaluare justificativ pentru punctajul acordat în

fia de autoevaluare.

  b) Evaluarea activitii personalului didactic/didactic auxiliar este realizat la nivelul

comisiei metodice sau al compartimentului funcional prin evaluare obiectiv - punctaj

acordat de ctre toi membrii comisiei pentru fiecare persoan evaluat.

c) Evaluarea final

a activit

ii personalului didactic/didactic auxiliar se face în cadrul

consiliului de administraie al unitii/ instituiei de învmânt.

Art. 6 Pentru fiecare etap de evaluare prevzut în prezenta Metodologie, vor fi luate în

considerare rezultatele auditrii periodice a resursei umane din învmântul preuniversitar 

realizat de inspectoratele colare, conform prevederilor art. 92 alin. (7) din Legea educaiei

naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i rezultatele altor 

evaluri externe din perioada analizat prin inspecie colar , evaluare instituional etc., dac 

acestea exist i fac referire explicit la activitatea cadrului didactic/didactic auxiliar evaluat.

Capitolul III

Domeniile i criteriile de evaluare anual a activitii personalului didactic

i didactic auxiliar

Art. 7 (1) Activitatea desf urat pe parcursul anului colar de ctre personalul didactic i

didactic auxiliar, prezentat în raportul de autoevaluare, se evalueaz pe baza fiei cadru de

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 5

Page 6: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 6/102

4

autoevaluare/evaluare, anex a prezentei metodologii, inându-se seama de urmtoarele

domenii i criterii de performan care trebuie îndeplinite de fiecare cadru didactic/didactic

auxiliar, în perioada pentru care se face evaluarea.

(2) Pentru evaluarea personalului didactic se au în vedere urmtoarele domenii de evaluare i

criterii de performan:

a) Domeniul Proiectarea activitii, cu urmtoarele criterii de performan:

i. Respectarea programei colare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare,

 precum i adaptarea acesteia la particularitile grupei/clasei;

ii. Implicarea în activitile de proiectare a ofertei educaionale la nivelul unitii;

iii. Folosirea Tehnologiei Informaiei i Comunicaiilor - TIC în activitatea de proiectare;

iv. Proiectarea unor activiti extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile

i interesele educabililor, planul managerial al unitii.

 b) Domeniul Realizarea activitilor didactice, cu urmtoarele criterii de performan:

i. Utilizarea unor strategii didactice care asigur  caracterul aplicativ al învrii i

formarea competenelor specifice;

ii. Utilizarea eficient a resurselor materiale din unitatea de învmânt în vederea

optimizrii activitilor didactice, inclusiv utilizarea TIC;

iii. Diseminarea, evaluarea i valorizarea activitilor;

iv. Organizarea i desf urarea activitilor extracurriculare, participarea la aciuni de

voluntariat;

v. Formarea deprinderilor de studiu individual i în echip în vederea

formrii/dezvoltrii competenei de ,,a înva s învei”.

c) Domeniul Evaluarea rezultatelor învrii, cu urmtoarele criterii de performan:

i. Asigurarea transparenei criteriilor, a procedurilor de evaluare i a rezultatelor 

activitilor de evaluare;

ii. Aplicarea testelor predictive, interpretarea i comunicarea rezultatelor;

iii. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de

instrumente de evaluare unic;

iv. Promovarea autoevalurii i interevalurii;

v. Evaluarea satisfaciei beneficiarilor educaionali;

vi. Coordonarea elabor rii portofoliului educaional ca element central al evalurii

învrii.

d) Domeniul Managementul clasei de elevi, cu urmtoarele criterii de performan:

6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 7: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 7/102

5

i. Stabilirea unui cadru adecvat - reguli de conduit, atitudini, ambient - , pentru

desf urarea activitilor în conformitate cu particularitile clasei de elevi;

ii. Monitorizarea comportamentului elevilor i gestionarea situaiilor conflictuale;

iii. Cunoaterea, consilierea i tratarea difereniat a elevilor;

iv. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bun practic.

e)  Domeniul Managementul carierei i al dezvoltrii personale, cu urmtoarele criterii de

 performan:

i. Participarea i valorificarea competenelor  tiinifice, metodice dobândite prin

 participarea la programele de formare/perfecionare;

ii. Implicarea în organizarea activitilor metodice la nivelul

comisiei/catedrei/responsabil;

iii. Realizarea/actualizarea portofoliului i dosarului personal;

iv. Dezvoltarea capacitii de comunicare i relaionare în interiorul i în afara unitii cu

elevii, personalul colii, echipa managerial i în cadrul comunitii;

v. Manifestarea atitudinii morale i civice, respectarea i promovarea deontologiei

 profesionale.

f) Domeniul Contribuia la dezvoltarea instituional  i promovarea unitii colare, cu

urmtoarele criterii de performan: 

i. Dezvoltarea de parteneriate i proiecte educaionale în vederea dezvoltrii

instituionale;

ii. Promovarea ofertei educaionale;

iii. Promovarea imaginii colii în comunitate prin rezultatele elevilor la olimpiade,

concursuri, competiii;

iv. Realizarea/participarea la programe/activiti de prevenire i combatere a violenei i

comportamentelor nesntoase în mediul colar;

v. Respectarea normelor, procedurilor de sntate i securitate a muncii i de PSI i ISU

 pentru toate tipurile de activiti desf urate în cadrul unitii de învmânt, precum

i a sarcinilor suplimentare;

vi. Implicarea activ în crearea unei culturi a calitii la nivelul organizaiei.

(3) Pentru personalul didactic auxiliar se au în vedere domenii de evaluare i criterii de

 performan specifice categoriilor de personal auxiliar, conform anexelor prezentei

metodologii.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 7

Page 8: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 8/102

6

Capitolul IV

Procedura de evaluare anual a personalului didactic i didactic auxiliar

Art. 8 (1) Cadrul didactic/didactic auxiliar are obligaia s îi completeze fia de autoevaluarea activitii desf urate i s o depun, împreun cu raportul de autoevaluare a activitii, la

secretariatul unitii de învmânt, conform perioadei prevzute în graficul din anexa 1 a

 prezentei metodologii.

(2) Fiele de autoevaluare/evaluare ale cadrelor didactice/didactice auxiliare se valideaz în

consiliul profesoral al unitii de învmânt. 

(3) La solicitarea comisiilor metodice/compartimentelor funcionale sau a consiliului de

administraie, dac este cazul, cadrele didactice/didactice auxiliare depun, ca anexe laraportul de autoevaluare, documente justificative pentru punctajul acordat la autoevaluare,

doar pentru activitile care nu s-au desf urat în coal  i nu exist, ca obligaie, la

 portofoliul personal.

Art. 9 (1) Evaluarea activitii cadrelor didactice se realizeaz în cadrul edinelor de comisie

metodic, pe specialiti/arii curriculare conform graficului activitilor de evaluare prevzut

în anexa 1 a prezentei metodologii.

(2) Evaluarea activit

ii personalului didactic auxiliar se realizeaz

în cadrul

edinelor/compartimentelor funcionale în care acestea îi desf oar  activitatea, conform

graficului activitilor de evaluare prevzute în anexa 1 la prezenta metodologie.

(3) Fiecare comisie metodic/compartiment completeaz rubrica de evaluare menionat în

fia de autoevaluare/evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar (în baza

  procesului-verbal încheiat) i înainteaz fiele i procesul-verbal din cadrul edinei 

consiliului de administraie.

Art. 10 (1) La solicitarea directorului unitii de învmânt se întrunete consiliul de

administraie al unitii de învmânt pentru acordarea punctajului final de evaluare pe baza

fiei cadru de evaluare a personalului didactic/didactic auxiliar.

(2) Consiliul de administraie evalueaz activitatea pe baza fielor  de autoevaluare/evaluare i

acord propriul punctaj de evaluare. Evaluarea final se face în prezena cadrului

didactic/didactic auxiliar în cauz care argumenteaz, la solicitarea membrilor Consiliului de

Administraie acordarea punctajului la autoevaluare.

(3) Consiliul de administraie completeaz fia de evaluare pentru fiecare cadru

didactic/didactic auxiliar i stabilete punctajul final de evaluare.

8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 9: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 9/102

7

(4) Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, în condiiile prezentei

metodologii, este:

- de la 100 pân la 85 de puncte, calificativul Foarte bine;

- de la 84,99 pân la 71 de puncte, calificativul Bine;

- de la 70,99 pân la 61 de puncte, calificativul Satisf ctor;

- sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisf ctor.

(5) În baza punctajului final acordat, consiliul de administraie stabilete calificativul anual

 pentru fiecare angajat în parte.

(6) Hotrârea consiliului de administraie privind punctajul final i calificativul anual al

cadrelor didactice/didactice auxiliare se adopt conform prevederilor art. 93 din Legea

educaiei naionale nr. 1/2011,cu modificrile i completrile ulterioare.

Art. 11 (1) Calificativul anual i punctajul corespunztor acordate de ctre consiliul de

administraie sunt aduse la cunotina fiecrui cadru didactic/didactic auxiliar în mod direct,

dac acesta este prezent la edina consiliului de administraie.

(2) Hotrârea consiliului de administraie cu punctajul i calificativul acordat va fi

comunicat, în termen de 3 zile, prin secretariatul unitii de învmânt, cadrelor didactice

care nu au putut fi prezente pentru evaluarea final la edina consiliului de administraie.

Capitolul V

Înregistrarea i rezolvarea contestaiilor

Art. 12 (1) Cadrele didactice/didactice auxiliare au drept de contestaie asupra

 punctajului/calificativului acordat de consiliul de administraie, în conformitate cu graficul

 prevzut în anexa1, parte integrant a prezentei metodologii.

(2) Toate contestaiile se înregistreaz la secretariatul unitii de învmânt în 2 zile

lucr toare de la expirarea termenului final de acordare i comunicare a calificativului.

Art. 13 (1) Comisia de soluionare a contestaiilor este numit prin decizia directorului i este

format din 3-5 membri - cadre didactice din unitatea de învmânt, recunoscute pentru

 profesionalism i probitate moral, alese de consiliul profesoral – cu 2/3 din voturile valabil

exprimate.

(2) Din comisie nu pot s fac parte persoanele care au depus contestaie sau care au realizat

evaluarea în consiliul de administraie.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 9

Page 10: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 10/102

8

(3) Contestaiile înregistrate în termen legal se soluioneaz de ctre comisia de soluionare a

contestaiilor, menionat la alin. 1, în cel mult 3 zile lucr toare de la expirarea termenului de

depunere.

Art. 14 Hotrârea comisiei de contestaii este definitiv  i poate fi atacat la instana de

contencios administrativ competent.

Art. 15 La solicitarea persoanei care a contestat punctajul i/sau calificativul acordat, la

lucr rile comisiei de contestaii particip i reprezentantul organizaiei sindicale din unitatea

de învmânt, în calitate de observator, care are drept de acces la toate documentele i poate

solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaii.

Capitolul VI

Dispoziii finale

Art. 16 Evaluarea anual a activitii personalului didactic i didactic auxiliar din unitile de

învmânt preuniversitar din sistemul de aprare, informaii, ordine public  i securitate

naional se realizeaz pe baza prevederilor prezentei metodologii i a normelor proprii.

Art. 17 Anexele de la nr. 1 la nr. 31 sunt parte integrant a prezentei metodologii.

Art. 18 Prevederile prezentei metodologii intr 

în vigoare începând cu anulcolar 2011 – 

2012.

10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 11: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 11/102

Anexa Nr. 1 la Metodologia de evaluare anual a activitii personalului didactic i didactic auxiliar  

GRAFICUL/CALENDARUL ACTIVITILOR DE EVALUARE

TERMENE ACTIVITI

15 iunie – 15 august  Depunerea fiei de autoevaluare/evaluare i a

raportului justificativ la secretariatul unitii. 

16 august - 20 august  Validarea de ctre consiliul profesoral a fielor de autoevaluare/evaluare ale personalului

didactic i didactic auxiliar. 

20 august – 28 august Evaluarea în comisii/compartimente

Pân la 31 august  Evaluare în consiliul de administraie

În termen de 3 zile lucr toare de la data

edinei consiliului de administraie de

acordare a calificativelor. 

Comunicarea, prin secretariatul unitii de

învmânt, hotrârii consiliului de

administraie ctre toate cadrele

didactice/didactice auxiliare care nu au putut fi

  prezente pentru evaluarea final, prin

secretariatul unitii de învmânt. 

În termen de 2 zile lucr toare de la expirarea

termenului final de acordare i comunicare a

calificativului prevzut la art. 10, alin (2) din

 prezenta Metodologie. 

Depunerea contestaiilor  

În termen de 3 zile lucr toare de la expirarea

termenului de depunere a contestaiilor. 

Soluionarea contestaiilor  i comunicarea în

scris a rezultatelor. 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 11

Page 12: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 12/102

        1

   A  n  e  x  a

   N  r .   2   l  a   M  e   t  o   d  o   l  o  g   i  a   d  e  e  v  a   l  u  a  r  e  a  n  u  a   l       

  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   i  p  e  r  s  o  n  a   l  u   l  u   i   d   i   d  a  c   t   i  c        i   d   i   d  a  c   t   i  c  a  u  x   i   l   i  a  r

A   N   T   E   T

   F   I        A   C   A   D   R   U   D   E   A   U   T   O   E   V   A   L   U   A   R   E   /   E   V   A   L   U   A   R   E

    Î   N   V   E   D   E   R   E   A   A   C   O   R   D          R   I   I   C   A   L   I   F   I   C   A   T   I   V   U   L   U   I   A   N   U   A

   L

   P   E   N   T   R   U   C   A   D   R   E   L   E   D   I   D   A   C   T   I   C   E   D

   I   N    Î   N   V                      M    Â   N   T   U   L   P   R   E   U   N   I   V   E   R   S   I   T   A   R

   N  u  m       r

  u   l   f   i      e   i  p  o  s   t  u   l  u   i  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   N  u  m  e   l  e       i  p  r  e  n  u  m  e   l  e  c  a   d  r  u   l  u   i   d   i   d  a  c   t   i  c

  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   S  p  e  c   i  a   l   i   t  a   t  e  a  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   P  e  r   i  o  a   d  a  e  v  a   l  u  a   t       : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   C  a   l   i   f   i  c  a   t   i  v  u   l  a  c  o  r   d  a   t  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     D  o  m  e  n

   i   i

  a   l  e  e  v  a   l  u       r   i   i

 

   C  r   i   t  e

  r   i   i   d  e  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

 

   I  n   d   i  c  a   t  o  r   i

   d  e

  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

   P  u  n  c   t  a   j

  m  a  x   i  m  

   P  u  n  c   t  a   j

  a  c  o  r   d  a   t

   V  a   l   i   d  a  r  e

  c  o  n  s   i   l   i  u   l

  p  r  o   f  e  s  o  r  a   l

   A  u   t  o

  e  v  a   l  u  a  r  e

   E  v  a   l  u  a  r  e

  c  o  m   i  s   i  e

   E  v  a

   l  u  a  r  e

   C

   A

    1 .   P  r  o   i  e  c   t  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t             i   i

 

   1 .   1   R  e  s  p  e  c   t  a  r  e  a  p  r

  o  g  r  a  m  e   i       c  o   l  a  r  e ,  a  n  o  r  m  e   l  o  r

   d  e

  e   l  a   b  o  r  a  r  e  a   d  o  c  u  m  e  n   t  e   l  o  r   d  e  p  r  o   i  e  c   t  a  r  e ,  p  r  e  c  u  m

        i

  a   d  a  p   t  a  r  e  a  a  c  e  s   t  e   i  a   l  a

  p  a  r   t   i  c  u   l  a  r   i   t                 i   l  e  g  r  u  p  e   i   /  c   l  a  s  e   i .

 

   1 .   2 .   I  m  p   l   i  c  a  r  e  a   î  n  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  e   d  e  p  r  o   i  e  c   t  a  r  e  a  o   f  e

  r   t  e   i

  e   d  u  c  a          i  o  n  a   l  e   l  a  n   i  v  e   l  u   l  u  n   i   t                 i   i .

 

   1 .   3   F  o   l  o  s   i  r  e  a   T   I   C   î  n

  a  c   t   i  v   i   t  a   t  e  a   d  e  p  r  o   i  e  c   t  a  r  e .

1 .   4   P  r  o   i  e  c   t  a  r  e  a  u  n  o  r

  a  c   t   i  v   i   t                 i  e  x   t  r  a  c  u  r  r   i  c  u   l  a  r  e  c  o  r  e

   l  a   t  e

  c  u

  o   b   i  e  c   t   i  v  e   l  e  c  u

  r  r   i  c  u   l  a  r  e ,  n  e  v  o   i   l  e

        i   i  n   t  e  r  e  s  e   l  e

  e   d  u  c  a   b   i   l   i   l  o  r ,  p   l  a  n  u   l  m  a  n  a  g  e  r   i  a   l  a   l  u  n   i   t                 i   i .

 

   1   5

 

12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 13: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 13/102

        2

   2 .   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t             i   l  o  r   d

   i   d  a  c   t   i  c  e

 

   2 .   1   U   t   i   l   i  z  a  r  e  a  u  n  o  r  s   t  r  a   t  e  g   i   i   d   i   d  a  c   t   i  c  e  c  a  r  e  a  s   i  g

  u  r       

  c  a  r  a  c   t  e  r  u   l

  a  p   l   i  c  a   t   i  v

  a   l

   î  n  v                       r   i   i

        i

   f  o  r  m  a  r  e  a

  c  o  m  p  e   t  e  n         e   l  o  r  s  p  e  c   i   f   i  c  e .

 

   2 .   2

   U   t   i   l   i  z  a  r  e  a  e   f   i  c   i  e  n   t       

  a  r  e  s  u  r  s  e   l  o  r  m  a   t  e  r   i  a   l  e

   d   i  n

  u  n   i   t  a   t  e  a

   d  e

   î  n  v                       m   â  n   t

   î  n

  v  e   d  e  r  e  a

  o  p   t   i  m   i  z

         r   i   i

  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  o  r   d   i   d  a  c   t   i  c  e  -   i  n  c   l  u  s   i  v  r  e  s  u  r  s  e   T   I   C .

 

   2 .   3   D   i  s  e  m   i  n  a  r  e  a ,  e  v  a   l  u  a  r  e  a        i  v  a   l  o  r   i  z  a  r  e  a  a  c   t   i  v   i   t       

          i   l  o  r

  r  e  a   l   i  z  a   t  e .

 

   2 .   4

   O  r  g  a  n   i  z  a  r  e  a

        i

   d  e  s   f              u  r  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t       

          i   l  o  r

  e  x   t  r  a  c  u  r  r   i  c  u   l  a  r  e ,  p  a  r

   t   i  c   i  p  a  r  e  a   l  a  a  c          i  u  n   i   d  e  v  o   l  u  n   t  a  r   i  a   t .

 

   2 .   5   F  o  r  m  a  r  e  a   d  e  p  r   i  n   d  e  r   i   l  o  r   d  e  s   t  u   d   i  u   i  n   d   i  v   i   d  u  a   l     

   i   î  n

  e  c   h   i  p       

   î  n  v  e   d  e  r  e  a   f  o  r  m         r   i   i   /   d  e  z  v  o   l   t         r   i   i  c  o  m  p  e   t  e  n         e   i   d  e

 , ,  a   î  n  v                a  s       

   î  n  v  e          i   ” .

 

   2   5

 

   3 .   E  v  a   l  u  a  r  e  a

  r  e  z  u   l   t  a   t  e   l  o  r

   î  n  v                 r   i   i

 

   3 .   1   A  s   i  g  u  r  a  r  e  a   t  r  a  n  s  p  a  r  e  n         e   i  c  r   i   t  e  r   i   i   l  o  r ,  a  p  r  o  c  e   d  u  r   i   l  o  r

   d  e  e  v  a   l  u  a  r  e        i  a  r  e  z  u

   l   t  a   t  e   l  o  r  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  o  r   d  e  e  v  a   l  u  a  r  e .

 

   3 .   2

   A  p   l   i  c  a  r  e  a

   t  e  s   t  e   l  o  r  p  r  e   d   i  c   t   i  v  e ,   i  n   t  e  r  p  r  e   t  a  r  e  a

        i

  c  o  m  u  n   i  c  a  r  e  a  r  e  z  u   l   t  a

   t  e   l  o  r .

 

   3 .   3   U   t   i   l   i  z  a  r  e  a   d   i  v  e  r  s  e   l  o  r   i  n  s   t  r  u  m  e  n   t  e   d  e  e  v  a   l  u

  a  r  e ,

   i  n  c   l  u  s   i  v  a  c  e   l  o  r   d   i  n

   b  a  n  c  a   d  e   i  n  s   t  r  u  m  e  n   t  e   d  e  e  v  a   l  u  a  r  e

  u  n   i  c        .

 

   3 .   4   P  r  o  m  o  v  a  r  e  a  a  u   t  o

  e  v  a   l  u         r   i   i        i   i  n   t  e  r  e  v  a   l  u         r   i   i .

 

   3 .   6   E  v  a   l  u  a  r  e  a  s  a   t   i  s   f  a  c          i  e   i   b  e  n  e   f   i  c   i  a  r   i   l  o  r  e   d  u  c  a          i  o  n  a   l   i .

 

   3 .   7   C  o  o  r   d  o  n  a  r  e  a  e   l  a

   b  o  r         r   i   i  p  o  r   t  o   f  o   l   i  u   l  u   i  e   d  u  c  a          i  o  n  a   l  c  a

  e   l  e  m  e  n   t  c  e  n   t  r  a   l  a   l  e  v  a   l  u         r   i   i  r  e  z  u   l   t  a   t  e   l  o  r   î  n  v                       r   i   i .

 

   2   0

 

   4 .   M  a  n  a  g  e  m  e  n   t  u   l

  c   l  a  s  e   i   d  e  e   l  e  v   i

 

   4 .   1   S   t  a   b   i   l   i  r  e  a  u  n  u   i  c  a   d  r  u  a   d  e  c  v  a   t   (  r  e  g  u   l   i   d  e  c  o  n   d  u

   i   t        ,

  a   t   i   t  u   d   i  n   i ,  a  m   b   i  e  n   t   )  p  e  n   t  r  u   d  e  s   f              u  r  a  r  e  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  o

  r   î  n

  c  o  n   f  o  r  m   i   t  a   t  e  c  u  p  a  r   t   i  c  u   l  a  r   i   t                 i   l  e  c   l  a  s  e   i   d  e  e   l  e  v   i .

4 .   2

   M  o  n   i   t  o  r   i  z  a  r  e  a

  c  o  m  p  o  r   t  a  m  e  n   t  u   l  u   i

  e   l  e  v   i   l  o  r

        i

  g  e  s   t   i  o  n  a  r  e  a  s   i   t  u  a          i   i   l  o

  r  c  o  n   f   l   i  c   t  u  a   l  e .

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 13

Page 14: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 14/102

        3

 

   4 .   3   C  u  n  o  a        t  e  r  e  a ,  c  o

  n  s   i   l   i  e  r  e  a        i   t  r  a   t  a  r  e  a   d   i   f  e  r  e  n          i  a   t       

  a

  e   l  e  v   i   l  o  r .

 

   4 .   4   M  o   t   i  v  a  r  e  a  e   l  e  v   i   l  o  r  p  r   i  n  v  a   l  o  r   i  z  a  r  e  a  e  x  e  m  p   l  e   l  o  r   d  e

   b  u  n       

  p  r  a  c   t   i  c        .

 

   1   5

 

   5 .   M  a  n  a  g  e  m  e

  n   t  u   l

  c  a  r   i  e  r  e   i       i  a   l

   d  e  z  v  o   l   t       r   i   i  p  e  r  s  o  n  a   l  e

 

   5 .   1   V  a   l  o  r   i   f   i  c  a  r  e  a  c  o  m  p  e   t  e  n         e   l  o  r        t   i   i  n          i   f   i  c  e ,   d   i   d  a  c   t   i  c

  e        i

  m  e   t  o   d   i  c  e   d  o   b   â  n   d   i   t  e

  p  r   i  n  p  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e  a   l  a  p  r  o  g  r  a  m  e   l  e   d  e

   f  o  r  m  a  r  e  c  o  n   t   i  n  u          /  p  e

  r   f  e  c          i  o  n  a  r  e .

 

   5 .   2   I  m  p   l   i  c  a  r  e  a   î  n  o  r

  g  a  n   i  z  a  r  e  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  o  r  m  e   t  o   d   i  c  e   l  a

  n   i  v  e   l  u   l  c  o  m   i  s   i  e   i   /  c  a   t  e   d  r  e   i   /  r  e  s  p  o  n  s  a   b   i   l .

 

   5 .   3   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a   /  a  c   t  u  a   l   i  z  a  r  e  a  p  o  r   t  o   f  o   l   i  u   l  u   i  p  r  o   f  e  s   i  o  n  a   l

        i   d  o  s  a  r  u   l  u   i  p  e  r  s  o  n  a   l .

 

   5 .   4

   D  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a

  c  a  p  a  c   i   t                 i   i

   d  e

  c  o  m  u  n   i  c  a  r  e

        i

  r  e   l  a          i  o  n  a  r  e   î  n   i  n   t  e  r   i  o  r  u   l        i   î  n  a   f  a  r  a  u  n   i   t                 i   i   (  c  u  e   l  e

  v   i   i ,

  p  e  r  s  o  n  a   l  u   l       c  o   l   i   i ,  e  c   h   i  p  a  m  a  n  a  g  e  r   i  a   l       

        i  c  u   b  e  n  e   f   i  c   i  a  r   i   i

   d   i  n  c  a   d  r  u   l  c  o  m  u  n   i   t       

          i   i  -   f  a  m   i   l   i   i   l  e  e   l  e  v   i   l  o  r   ) .

 

   5 .   5   M  a  n   i   f  e  s   t  a  r  e  a  a   t   i   t  u   d   i  n   i   i  m  o  r  a   l  e        i  c   i  v   i  c  e   (   l   i  m

   b  a   j ,

          i  n  u   t        ,

  r  e  s  p  e  c   t ,

  c  o  m  p  o  r   t  a  m  e  n   t   ) ,

  r  e  s  p  e  c   t  a  r  e  a

        i

  p  r  o  m  o  v  a  r  e  a   d  e  o  n   t  o   l  o  g   i  e   i  p  r  o   f  e  s   i  o  n  a   l  e .

 

   1   0

 

   6 .   C  o  n   t  r   i   b  u        i  a   l  a

   d  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a

   i  n  s   t   i   t  u        i  o  n  a   l            i   l  a

  p  r  o  m  o  v  a  r  e  a   i  m  a  g   i  n   i   i

  u  n   i   t             i   i      c  o   l  a  r

  e

 

   6 .   1

   D  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a

   d  e

  p  a  r   t  e  n  e  r   i  a   t  e

        i

   p  r  o   i  e  c   t  e

  e   d  u  c  a          i  o  n  a   l  e   î  n  v  e   d  e

  r  e  a   d  e  z  v  o   l   t         r   i   i   i  n  s   t   i   t  u          i  o  n  a   l  e .

 

   6 .   2   P  r  o  m  o  v  a  r  e  a  o   f  e  r   t  e   i  e   d  u  c  a          i  o  n  a   l  e .

6 .   3   P  r  o  m  o  v  a  r  e  a   i  m

  a  g   i  n   i   i       c  o   l   i   i   î  n  c  o  m  u  n   i   t  a   t  e  p  r   i  n

  p  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e  a

        i  r  e  z  u   l   t  a   t  e   l  e

  e   l  e  v   i   l  o  r

   l  a

  o   l   i  m  p   i  a   d  e ,

  c  o  n  c  u  r  s  u  r   i ,  c  o  m  p  e   t   i          i   i ,  a  c   t   i  v   i   t                 i  e  x   t  r  a  c  u  r  r   i  c  u   l  a  r  e

        i

  e  x   t  r  a       c  o   l  a  r  e .

 

   6 .   4   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a   /  p  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e  a   l  a  p  r  o  g  r  a  m  e   /  a  c   t   i  v   i   t                 i

   d  e

  p  r  e  v  e  n   i  r  e

        i

  c  o  m   b  a   t  e  r  e

  a

  v   i  o   l  e  n         e   i

        i

  c  o  m  p  o  r   t  a  m  e  n   t  e   l  o  r

  n  e  s         n          t  o  a  s  e

   î  n

  m  e   d   i  u   l       c  o

   l  a  r ,

 

14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 15: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 15/102

        4

   f  a  m   i   l   i  e        i  s  o  c   i  e   t  a   t  e .

   6 .   5   R  e  s  p  e  c   t  a  r  e  a  n  o  r

  m  e   l  o  r ,  p  r  o  c  e   d  u  r   i   l  o  r   d  e  s         n          t  a   t

  e        i

  s  e  c  u  r   i   t  a   t  e  a  m  u  n  c   i   i        i   d  e   P   S   I        i   I   S   U

  p  e  n   t  r  u   t  o  a   t  e

   t   i  p  u  r   i   l  e   d  e  a  c   t   i  v   i   t              

   i   d  e  s   f              u  r  a   t  e   î  n  c  a   d  r  u   l  u  n   i   t                 i   i   d  e

   î  n  v                       m   â  n   t  p  r  e  c  u  m        i  a  s  a  r  c   i  n   i   l  o  r  s  u  p   l   i  m  e  n   t  a  r  e .

 

   6 .   6   I  m  p   l   i  c  a  r  e  a  a  c   t   i  v

       

   î  n  c  r  e  a  r  e  a  u  n  e   i  c  u   l   t  u  r   i  a  c  a   l   i   t                 i   i

   l  a  n   i  v  e   l  u   l  o  r  g  a  n   i  z  a          i  e   i .

 

   1   5

 

   1   0   0

 

   D  a   t  a  :

 

   N  u  m  e        i  p  r  e  n  u  m  e  : 

   S  e  m  n          t  u  r   i  :

       

   C  a   d  r  u   d   i   d  a  c   t   i  c  e

  v  a   l  u  a   t  :

       

   R  e  s  p  o  n  s  a   b   i   l  c  o  m

   i  s   i  e  :

       

   D   i  r  e  c   t  o  r  :

       

   M  e  m   b  r   i   i   C   A  :

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 15

Page 16: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 16/102

1

Anexa Nr. 3 la Metodologia de evaluare anual a activitii personalului didactic i didactic auxiliar 

ANTET

FIA CADRU A POSTULUI - CADRU DIDACTIC ÎN ÎNVMÂNTULPREUNIVERSITAR 

În temeiul Legii educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrileulterioare, în temeiul contractului individual de munc înregistrat în Registrul general deeviden a salariailor cu numrul….., se încheie astzi,…..…., prezenta fi a postului:

 Numele si prenumele ......................................................

Specialitatea: .................................................................Denumirea postului:……………Decizia de numire: …Încadrarea: titular / suplinitor / cadru didactic asociat Numr de ore sarcini de serviciu: ….. Numr ore de predare: ....Profesor diriginte la clasa: .........

Cerine:- studii:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………- studii specifice postului...................................................................... ……………- vechime.................................................................................................... ………..- grad didactic.......................................................................................... ………….Relaii profesionale:

- ierarhice de subordonare: director; director adjunct; responsabil comisiemetodica/catedra;- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitii deînvmânt;- de reprezentare a unitii colare la activiti/concursuri/festivaluri etc. la care participaca delegat.

I. ATRIBUII SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVITII - ELEMENTE DE COMPETEN 

1.1. Analizarea curriculumului colar.1.2. Fundamentarea proiectrii didactice pe achiziiile anterioare ale elevilor.1.3. Stabilirea strategiilor didactice optime.1.4. Elaborarea documentelor de proiectare.

16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 17: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 17/102

2

1.5. Proiectarea activitilor/experienelor de învare care presupun utilizarearesurselor TIC.1.6. Actualizarea documentelor de proiectare didactic.1.7. Proiectarea activitii extracurriculare.

2. REALIZAREA ACTIVITILOR DIDACTICE CURRICULARE2.1. Organizarea i dirijarea activitilor de predare-învare.2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate.2.3. Integrarea i utilizarea TIC.2.4. Identificarea i valorificarea posibilitilor de învare ale elevilor.2.5. Asigurarea formrii competenelor specifice disciplinei.2.6. Elaborarea propunerilor i a coninuturilor curriculumului la decizia colii(CD).

3. REALIZAREA ACTIVITILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE3.1. Eficientizarea relaiei profesor familie.3.2. Organizarea, coordonarea sau/i implementarea activitilor extracurriculare.3.3. Implicarea partenerilor educaionali-realizarea de parteneriate.

4. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVRII4.1. Elaborarea instrumentelor de evaluare.4.2. Administrarea instrumentelor de evaluare.4.3. Aprecierea cantitativ i calitativ a rezultatelor elevilor.4.4 . Notarea, interpretarea i comunicarea rezultatelor evalurii.

4.5. Coordonarea i completarea portofoliilor educaionale al elevilor.

5. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI5.1. Organizarea, coordonarea i monitorizarea colectivelor de elevi.5.2. Elaborarea de norme specifice clasei la care pred sau/i este diriginte.5.3. Gestionarea situaiilor conflictuale în relaiile profesor-elevi, elevi-elevi, profesor-familie.5.4. Tratarea difereniat a elevilor, în funcie de nevoile lor specifice.5.5.Comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedback-ului bidirecional în

comunicare.

6. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLTRII PERSONALE6.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.6.2. Participarea la activiti metodice, stagii de formare / cursuri de perfecionare/grade didactice, manifestri tiinifice etc.6.3. Aplicarea cunotinelor/abilitilor/competenelor dobândite.

7. CONTRIBUIA LA DEZVOLTAREA INSTITUIONAL I LA PROMOVAREAIMAGINII UNITII COLARE

7.1. Implicarea în realizarea ofertei educaionale.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 17

Page 18: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 18/102

3

7.2. Promovarea ofertei educaionale i a sistemului de valori al unitii deînvmânt la nivelul comunitii locale.7.3. Facilitarea procesului de cunoatere, înelegere, însuire i respectare aregulilor sociale7.4. Participarea i implicarea în procesul decizional în cadrul instituiei i laelaborarea i implementarea proiectului instituional.7.5. Iniierea i derularea proiectelor i parteneriatelor.

II. ALTE ATRIBUII În funcie de nevoile specifice ale unitii de învmânt, salariatul este obligat s 

îndeplineasc si alte sarcini repartizate de angajator, precum i s respecte normele, procedurile de sntate i securitate a muncii, de PSI i ISU, în condiiile legii: ________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________ 

Atribuiile funciei de diriginte, ale responsabilului de comisie/catedr  i ale altor comisii funcionale din coal sunt prevzute în prezenta fi (dac este cazul).

R spunderea disciplinar: Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunztor 

atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sancionarea disciplinar , conform

 prevederilor legii.

Director,(nume, semn tur   ,  tampil  )

Semntura titularului de luare la cunotin:  ......................................

Data: ..................

18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 19: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 19/102

   1

    A

  n  e  x  a   N  r .   4   l  a   M  e   t  o   d  o   l  o  g   i  a   d  e  e  v  a

   l  u  a  r  e  a  n  u  a   l       

  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   i  p  e  r  s  o  n  a   l  u   l  u   i   d   i   d  a  c   t   i  c        i   d   i   d  a  c   t   i  c  a  u  x   i   l   i  a  r

A

   N   T   E   T

 

   F   I        A   C   A   D   R   U   D   E   A   U   T   O

   E   V   A   L   U   A   R   E   /   E   V   A   L   U   A   R   E    Î   N

   V   E   D   E   R   E   A   S   T   A   B   I   L   I   R   I   I   C   A

   L   I   F   I   C   A   T   I   V   U   L   U   I   A   N   U   A   L   P   E   N   T   R   U

   F   U

   N   C        I   I   L   E   D   E

    B   I   B   L   I   O   T   E   C   A   R ,   D   O   C   U   M   E   N   T   A   R   I   S   T ,   R   E

   D   A   C   T   O   R    Î   N

    Î   N   V                      M    Â   N   T   U   L   P   R   E   U   N   I   V   E   R   S   I   T   A   R

 

   N

  u  m       r  u   l   f   i      e   i  p  o  s   t  u   l  u   i  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   N

  u  m  e   l  e       i  p  r  e  n  u  m  e   l  e   t   i   t  u   l  a  r  u   l  u

   i  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   P  e  r   i  o  a   d  a  e  v  a   l  u  a   t       : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   C

  a   l   i   f   i  c  a   t   i  v  u   l  a  c  o  r   d  a   t  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

   D  o  m

  e  n   i   i

  a   l  e  e  v  a   l  u       r   i   i

   C  r   i   t  e  r   i   i   d  e  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

   I  n   d

   i  c  a   t  o  r   i

   d  e

  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

   P  u  n  c   t  a   j

  m  a  x   i  m

   P  u  n  c   t  a

   j

  a  u   t  o  e  v  a   l  u

  a  r  e

   P  u  n  c   t  a   j

  e  v  a   l  u  a  r  e

  c  o  m  p  a  r   t   i  m  e  n   t

   P  u  n  c   t  a   j

  e  v  a   l  u  a  r  e

    C   A

   V  a   l   i   d  a  r  e

  c  o  n  s   i   l   i  u   l

  p  r  o   f  e  s  o  r  a   l

1 .   P  r  o   i  e  c   t  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t             i   i

   1 .   1 .   R  e  s  p  e  c   t  a  r  e  a  n  o  r  m  e   l  o  r   b   i   b   l   i  o   t  e  c  o  n  o  m   i  c  e

   î  n  v   i  g  o  a  r  e  r  e  c  o  m  a  n   d  a   t  e  p  e  n   t  r  u   f  u  n  c          i  o  n  a  r  e  a

   b   i   b   l   i  o   t  e  c   i   i       c  o   l  a  r  e .

 

   1 .   2   R  e  s  p  e  c   t  a  r  e  a  p  r  o  c  e   d  u  r   i   l  o  r  e  x   i  s   t  e  n   t  e   l  a

  n   i  v  e   l  u   l  u  n   i   t                 i   i  c  u  p  r   i  v   i  r  e   l  a  :

       

  e   f  e  c   t  u  a  r  e  a  o  p  e  r  a          i   i   l  o  r   î  n   d  o  c  u  m  e  n   t  e   l  e

   d  e

  e  v   i   d  e  n              

   (   R   F   M ,   R   I ,   F   i       e   l  e

   d  e

  e  v   i   d  e  n               ,   F   i       e   d  e  c   i   t   i   t  o  r   )  ;

       

   t  r  a  n  s  m   i   t  e  r  e  a   i  n   f  o  r  m  a          i   i   l  o  r   î  n   i  n   t  e  r   i  o  r  u   l

        i  e  x   t  e  r   i  o  r  u   l  u  n   i   t                 i   i .

 

   1 .   3   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a  p   l  a  n

   i   f   i  c         r   i   i  c  a   l  e  n   d  a  r   i  s   t   i  c  e  a

  a  c   t   i  v   i   t                 i   i   b   i   b   l   i  o   t  e  c   i   i   î  n

  c  o  n  c  o  r   d  a  n              

  c  u

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 19

Page 20: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 20/102

   2

 

  s   t  r  u  c   t  u  r  a

  a  n  u   l  u   i       c  o   l  a  r

        i  a   d  a  p   t  a   t       

   l  a

  p  a  r   t   i  c  u   l  a  r   i   t                 i   l  e  u  n   i   t                 i   i       c  o   l  a  r  e .

   1 .   4

   P  r  o   i  e  c   t  a  r  e  a

  a  n  u  m   i   t  o  r

  a  c   t   i  v   i   t                 i

   d  e

   i  n   i          i  e  r  e

        i

  v  a   l  o  r   i  z  a  r  e

  a

   d   i  m  e  n  s   i  u  n   i   i

  e   d  u  c  a   t   i  v  e  a   T   I   C   î  n  c  a   d  r  u   l   b   i   b   l   i  o   t  e  c   i   i .

1 .   5

   E   l  a   b  o  r  a  r  e  a

   d  e

   i  n  s   t  r  u  m  e  n   t  e

   d  e

  p   l  a  n   i   f   i  c  a  r  e

  p  e

   t   i  p  u  r   i

   d  e

  a  c   t   i  v   i   t                 i  :

  p  e   d  a  g  o  g   i  c  e ,  c  u   l   t  u  r  a

   l  e ,   d  e  c  o  m  u  n   i  c  a  r  e        i   d  e

  g  e  s   t   i  o  n  a  r  e  a   b   i   b   l   i  o   t  e  c   i   i .

 

   2   0

 

   2 .   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t             i   i

   2 .   1   O  r  g  a  n   i  z  a  r  e  a  r  e  s  u  r  s  e   l  o  r   b   i   b   l   i  o   t  e  c   i   i   î  n

  v  e   d  e  r  e  a

  p  u  n  e  r   i   i

   l  o  r

   l  a

   d   i  s  p  o  z   i          i  a

  u   t   i   l   i  z  a   t  o  r   i   l  o  r   î  n  c  a   d  r  u   l  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  o  r .

 

   2 .   2

   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a  c  o

  m  p   l  e   t          /  c  o  r  e  c   t          /   l  e  g  a   l       

  a

  o  p  e  r  a          i   i   l  o  r

   b   i   b   l   i  o   t  e  c  o  n  o  m   i  c  e

   (  c  a   t  a   l  o  g  a  r  e ,

  c   l  a  s   i   f   i  c  a  r  e   /   i  n   d  e  x  a  r  e ,   d  e  p  o  z   i   t  a  r  e ,  e  v   i   d  e  n               ,

   î  m  p  r  u  m  u   t ,

   i  n  v  e  n   t  a  r   i  e  r  e ,

  c  a  s  a  r  e   )

  p  r   i  n

  c  o   l  a   b  o  r  a  r  e  c  u  a   l   t  e  c  o  m  p  a  r   t   i  m  e  n   t  e .

 

   2 .   3

   G  e  s   t   i  o  n  a  r  e  a  p

  r   i  n

  s  e  c  u  r   i   t  a   t  e        i   b  u  n       

  p         s   t  r  a  r  e  a   d  o   t         r   i   i        i

  c  o   l  e  c          i   i   l  o  r   b   i   b   l   i  o   t  e  c   i   i .

 

   2 .   4

   O  r  g  a  n   i  z  a  r  e  a

   d  e

  e  x  p  o  z   i          i   i ,  v   i  z   i   t  e

        i

   î  n   t   â   l  n   i  r   i   t  e  m  a   t   i  c  e ,  a   t  e   l   i  e  r  e   d  e  c  r  e  a          i  e  p  r   i  v   i  n   d

  p  r  o  m  o  v  a  r  e  a

  o   f  e

  r   t  e   i

   b   i   b   l   i  o   t  e  c   i   i

   î  n

  c  o  m  u  n   i   t  a   t  e        i  a   t  r  a  g  e  r  e  a  c   i   t   i   t  o  r   i   l  o  r .

 

   2 .   5   A   d  a  p   t  a  r  e  a   l  a  c  o  m  p   l  e  x   i   t  a   t  e  a  m  u  n  c   i   i  p  e

   b  a  z  a  n   i  v  e   l  u   l  u   i   d  e  c  o  n  c  e  p          i  e ,   d  e  a  n  a   l   i  z       

        i

  s   i  n   t  e  z       

  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   i .

 

   3   0

 

   3 .   C  o  m  u

  n   i  c  a  r  e       i

  r  e   l  a        i  o  n  a

  r  e

   3 .   1   A  s   i  g  u  r  a  r  e  a  u  n

  e   i   b  u  n  e  c  o  m  u  n   i  c         r   i        i

  r  e   l  a          i  o  n         r   i   l  a  n   i  v  e   l   i  n   t  e  r  n   (  c  u  e   l  e  v   i   i ,  c  a   d  r  e   l  e

   d   i   d  a  c   t   i  c  e ,   d   i   d  a  c   t   i  c  -  a  u  x   i   l   i  a  r  e   ) .

 

20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 21: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 21/102

   3

 

   3 .   2   C  o  m  u  n   i  c  a  r  e  a  e   f   i  c   i  e  n   t       

  c  u  u   t   i   l   i  z  a   t  o  r   i   i

  e  x   t  e  r  n   i   (  p         r   i  n          i ,  c  o  m

  u  n   i   t  a   t  e   )        i  p  a  r   t  e  n  e  r   i .

 

   3 .   3

   A   t  r  a  g  e  r  e  a  e   l  e

  v   i   l  o  r  c          t  r  e

  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  e

   b   i   b   l   i  o   t  e  c   i   i        i  s   t   i  m  u   l

  a  r  e  a   l  e  c   t  u  r   i   i   (  n  u  m         r   f   i       e

   d  e  c   i   t   i   t  o  r   ) .

 

   3 .   4   C  o  n  s  o   l   i   d  a  r  e  a  r  e   l  a          i  e   i   d   i  n   t  r  e       c  o  a   l       

        i

  c  o  m  u  n   i   t  a   t  e .

 

   3 .   5   C  o   l  a   b  o  r  a  r  e  a  c  u

   i  n  s   t   i   t  u          i   i   d  e  c  u   l   t  u  r       

        i

  e   d  u  c  a          i  e   î  n  v  e   d  e  r  e  a

  r  e  a   l   i  z         r   i   i  u  n  o  r  p  r  o   i  e  c   t  e

  c  u  c  a  r  a  c   t  e  r  c  u   l   t  u  r  a   l

        i  e   d  u  c  a   t   i  v .

 

   2   0

 

   4 .   M  a  n  a  g  e  m  e  n   t  u   l

  c  a  r   i  e  r  e   i       i  a   l

   d  e  z  v  o   l   t       r   i   i

  p  e  r  s  o  n  a   l  e

   4 .   1   A  n  a   l   i  z  a  n   i  v  e   l  u   l  u   i        i  s   t  a   d   i  u   l  u   i  p  r  o  p  r   i  e   i

  p  r  e  g          t   i  r   i  p  r  o   f  e  s   i  o  n  a

   l  e .

 

   4 .   2   P  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e  a  p  e  r  m  a  n  e  n   t       

   l  a  c  e  r  c  u  r   i        i

  a  c   t   i  v   i   t                 i  m  e   t  o   d   i  c  e

   l  a  n   i  v  e   l   l  o  c  a   l   /   j  u   d  e         e  a  n   /

  n  a          i  o  n  a   l .

 

   4 .   3   P  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e  a   l  a  p  r  o  g  r  a  m  e   d  e   f  o  r  m  a  r  e   î  n

  v  e   d  e  r  e  a   d  e  z  v  o   l   t         r   i   i

  p  r  o   f  e  s   i  o  n  a   l  e .

 

   1   5

 

   5 .   C  o  n   t  r

   i   b  u        i  a   l  a

   d  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a

   i  n  s   t   i   t  u        i  o

  n  a   l     

       i

   l  a

  p  r  o  m  o  v  a  r  e  a

   i  m  a  g   i  n   i   i

      c  o   l   i   i

   5 .   1

   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a   i  n

   t  e  g  r  a   l       

        i   l  a

   t   i  m  p

  a

  a   t  r   i   b  u          i   i   l  o  r  s   t  a   b   i   l   i   t  e

  p  r   i  n   f   i       a  p  o  s   t  u   l  u   i .

 

   5 .   2

   R  e  s  p  e  c   t  a  r  e  a

   R  e  g  u   l  a  m  e  n   t  u   l  u   i

   d  e

  o  r  g  a  n   i  z  a  r  e

        i   f  u  n

  c          i  o  n  a  r  e

  a

   b   i   b   l   i  o   t  e  c   i   i

       c  o   l  a  r  e

        i  a

   R  e  g

  u   l  a  m  e  n   t  u   l  u   i   i  n   t  e  r  n

  a   l

   b   i   b   l   i  o   t  e  c   i   i       c  o   l  a  r  e ,  r  e  s  p  e  c   t  a  r  e  a  n  o  r  m  e   l  o  r   d  e

  c  o  n  s  e  r  v  a  r  e        i  s  e  c  u  r   i   t  a   t  e  a  c  o   l  e  c          i   i   l  o  r ,  a

  n  o  r  m  e   l  o  r        i  p  r  o  c  e

   d  u  r   i   l  o  r   d  e  s         n          t  a   t  e        i

  s  e  c  u  r   i   t  a   t  e  a  m  u  n  c   i   i ,

   P   S   I        i   I   S   U .

 

   5 .   3

   P  r  o  m  o  v  a  r  e  a

  v  a   l  o  r   i   l  o  r

  c  u   l   t  u  r  a   l  e

  r  o  m   â  n  e        t   i  p  r   i  n  r  e  a

   l   i  z  a  r  e  a   d  e  p  a  r   t  e  n  e  r   i  a   t  e

  e   d  u  c  a   t   i  v  e  n  a          i  o  n  a   l  e

        i   i  n   t  e  r  n  a          i  o  n  a   l  e .

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 21

Page 22: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 22/102

   4

 

   5 .   4   I  n   i          i  a   t   i  v  e  p  e  r  s  o

  n  a   l  e  p  r   i  v   i  n   d  s   t   i  m  u   l  a  r  e  a

   d  o  n  a          i   i   l  o  r        i  o   b          i  n  e  r  e  a  u  n  o  r  s  p  o  n  s  o  r   i  z         r   i   î  n

  s  c  o  p  u   l   d  e  z  v  o   l   t         r   i   i  r  e  s  u  r  s  e   l  o  r   b   i   b   l   i  o   t  e  c   i   i .

 

   5 .   5

   U   t   i   l   i  z  a  r  e  a  r  a          i  o  n  a   l       

        i  e   f   i  c   i  e  n   t       

  a

  a   l  o  c  a          i   i   l  o  r

   b  u  g  e   t  a  r  e

  p  e  n   t  r  u

  a  c   h   i  z   i          i   i ,

  a   b  o  n  a  m  e  n   t  e .

 

   1   5

 

   T  o   t  a   l

 

   1   0   0

 

   D

  a   t  a  :

 

   N  u  m  e        i  p  r  e  n  u  m  e  :

 

   S  e  m  n          t  u

  r   i  :

       

   C  a   d  r  u   d   i   d  a  c   t   i  c  a  u  x   i   l   i  a  r  e  v  a   l  u  a   t  :

       

   R  e  s  p  o  n  s  a   b   i   l

  c  o  m  p  a  r   t   i  m  e  n   t  :

       

   D   i  r  e  c   t  o  r  :

       

   M  e  m   b  r   i   i   C   A

  :

 

22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 23: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 23/102

1

Anexa Nr. 5 la Metodologia de evaluare anual a activitii personalului didactic i didactic auxiliar 

ANTET

FIA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DEBIBLIOTECAR, DOCUMENTARIST, REDACTOR  

În temeiul Legii educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare,în temeiul contractului individual de munc înregistrat în Registrul general de eviden asalariailor cu numrul.…...., se încheie astzi,…..........…., prezenta fi a postului:

 Numele i prenumele ......................................................Specialitatea: .................................................................Denumirea postului:……………Decizia de numire: ….................

Încadrarea:..........................................

Cerine:- studii:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- studii specifice postului...................................................................... ……………- vechime.................................................................................................... ………..

Relaii profesionale:- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitii de învmânt;- de reprezentare a unitii colare.

I. ATRIBUII SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVITILOR 

1.1. Elaborarea documentelor de planificare i de organizare a activitii de bibliotec în

concordan cu :a) activitatea colar  anual; b) R.O.I. si proceduri elaborate la nivelul unitii;c) planul managerial al unitii;d) specificul i particularitile unitii colare.

1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului.1.3. Elaborarea ofertei bibliotecii.

2. REALIZAREA ACTIVITILOR 2.1. Organizarea serviciilor de informare i documentare.2.2. Gestionarea raional i eficient a resurselor materiale, financiare, informaionale i de

timp.2.3. Acordarea de consultan beneficiarilor (elevi, personal didactic, didactic auxiliar).

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 23

Page 24: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 24/102

2

3. COMUNICARE I RELAIONARE3.1. Comunicarea i relaionarea la nivel intern (elevi, personal didactic, didactic auxiliar).3.2. Comunicarea i relaionarea la nivel extern (factori ierarhici superiori, comunitate,

 parteneri sociali).3.3. Monitorizarea i rezolvarea situaiilor conflictuale.

4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLTRII PERSONALE

4.1. Nivelul i stadiul propriei pregtiri profesionale.4.2. Formarea profesionala i dezvoltarea în carier .4.3. Aplicarea cunotinelor/abilitilor/competenelor dobândite.

5. CONTRIBUIA LA DEZVOLTAREA INSTITUIONAL I LA PROMOVAREAIMAGINII UNITII COLARE

5.1. Promovarea ofertei bibliotecii în rândul elevilor, comunitii educative i comunitiilocale.

5.2. Valorizarea cultural a patrimoniului bibliotecii colare, al colii i comunitii locale. prin dezvoltarea de proiecte i parteneriate.5.3. Educarea elevilor în vederea dezvoltrii unei atitudini civice i a promovrii deschiderii

spre lumea contemporan.

II. ALTE ATRIBUII

În funcie de nevoile specifice ale unitii de învmânt, salariatul este obligat s îndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, precum i s respecte normele, procedurilede sntate i securitate a muncii, de PSI i ISU, în condiiile legii:

 _____________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________ 

R spunderea disciplinar: Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage

dup sine diminuarea calificativului i/sau sancionarea disciplinar , conform prevederilor legii.

Director,(nume, semn tur   ,  tampil  )

Semntura titularului de luare la cunotin: ......................................

Data: ..................

24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 25: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 25/102

        1

   A  n  e  x  a   N  r .   6   l  a   M  e   t  o   d  o   l  o  g   i  a   d  e  e  v  a   l  u  a  r  e  a  n  u  a   l       

  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   i  p  e  r  s  o  n  a   l  u   l  u   i   d   i   d  a  c   t   i  c        i   d   i   d  a  c   t   i  c  a  u  x   i   l   i  a  r

A   N   T   E   T

   F   I        A   C   A   D   R   U   D   E   A   U   T   O   E   V   A   L   U   A   R   E

   /   E   V   A   L   U   A   R   E    Î   N   V   E   D   E   R   E   A

   S   T   A   B   I   L   I   R   I   I   C   A   L   I   F   I   C   A   T   I   V   U   L   U   I   A   N   U   A   L   P   E   N   T   R   U   F   U

   N   C        I   A   D   E

 

   I   N   F   O   R   M

   A   T   I   C   I   A   N

   N  u  m       r  u   l   f   i      e   i  p  o  s   t  u   l  u   i  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   N  u  m  e   l  e       i

  p  r  e  n  u  m  e   l  e   t   i   t  u   l  a  r  u   l  u   i  : . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   P  e  r   i  o  a   d  a  e

  v  a   l  u  a   t       : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   C  a   l   i   f   i  c  a   t   i  v

  u   l  a  c  o  r   d  a   t  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

   D  o  m  e  n

   i   i

  a   l  e  e  v  a   l  u

       r   i   i

   C  r   i   t  e  r   i   i   d  e  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

   I  n   d   i  c  a   t  o  r   i   d  e

  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

   P  u  n  c   t  a   j

  m  a  x   i  m

   P  u  n  c   t  a   j

  a  u   t  o  e  v  a   l  u  a  r  e

   P  u  n  c   t  a   j

  e  v  a   l  u  a  r  e

  c  o  m  p  a  r   t   i  m  e  n   t

   P  u  n  c   t  a   j

  e  v  a   l  u  a  r  e

   C   A

   V  a   l   i   d  a  r  e

  c  o  n  s   i   l   i  u   l

  p  r  o   f  e  s  o  r  a   l

   1 .   P  r  o   i  e  c   t  a  r

  e  a

  a  c   t   i  v   i   t             i   i

 

   1 .   1   G  e  s   t   i  o  n  a  r  e  a        i  v  e  r   i   f   i  c  a  r  e  a  p  e  r  m  a  n  e  n   t       

  a  s   t         r   i   i   d  e

   f  u  n  c          i  o  n  a  r  e  a  e  c   h   i  p  a  m

  e  n   t  e   l  o  r   d  e  c  a   l  c  u   l   d   i  n   d  o   t  a  r  e        i

  a  s   i  g  u  r  a  r  e  a  u   t   i   l   i  z         r   i   i   î  n

   b  u  n  e  c  o  n   d   i          i   i  a  a  c  e  s   t  e   i  a .

 

   1 .   2

    Î  n   t  r  e          i  n  e  r  e  a        i  a   d  m

   i  n   i  s   t  r  a  r  e  a  r  e         e   l  e   i   I   N   T   E   R   N   E   T

  a       c  o   l   i   i .

 

   1 .   3   I  m  p   l   i  c  a  r  e  a   î  n  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  e   d  e  p  r  o   i  e  c   t  a  r  e  a  o   f  e  r   t  e   i

  e   d  u  c  a          i  o  n  a   l  e   l  a  n   i  v  e   l  u

   l  u  n   i   t                 i   i .

 

   1 .   4

   P  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e  a   l  a

  a  c   t   i  v   i   t                 i  e  x   t  r  a  c  u  r  r   i  c  u   l  a  r  e

  c  o  r  e   l  a   t  e

  c  u

  o   b   i  e  c   t   i  v

  e   l  e

  c  u  r  r   i  c  u   l  a  r  e

  e  x   t  r  a  s  e

   d   i  n

  p   l  a  n  u   l  m  a  n  a  g  e  r   i  a   l  a   l  u  n   i   t                 i   i .

 

   2   0

 

   2 .   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t             i   l  o  r

   d   i   d  a  c   t   i  c  e

   2 .   1   A  s   i  g  u  r  a  r  e  a  a  s   i  s   t  e  n         e   i   t  e   h  n   i  c  e  p  r  o   f  e  s  o  r   i   l  o  r   d  e

  a   l   t       

  s  p  e  c   i  a   l   i   t  a   t  e   d  e  c   â   t   i  n   f  o  r  m  a   t   i  c       

   î  n   t   i  m  p  u   l  o  r  e   l  o  r

   d  e  s   f              u  r  a   t  e   î  n   l  a   b  o  r  a

   t  o  r  u   l   A   E   L  s  a  u   î  n  o  r   i  c  a  r  e  a   l   t

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 25

Page 26: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 26/102

        2

   l  a   b  o  r  a   t  o  r   d  e   i  n   f  o  r  m  a   t   i  c        .

   2 .   2   U   t   i   l   i  z  e  a  z       

        i  g  e  s   t   i

  o  n  e  a  z       

  e   f   i  c   i  e  n   t  r  e  s  u  r  s  e   l  e  p  u  s  e

   l  a   d   i  s  p  o  z   i          i  a  p  o  s   t  u   l  u

   i  :   b   i   b   l   i  o   t  e  c       

   d  e  s  o   f   t  w  a  r  e        i

   d  o  c  u  m  e  n   t  a          i   i ,  e  c   h   i  p  a  m  e  n   t  e   d  e   t  e   h  n   i  c       

   d  e  c  a   l  c  u   l        i

  a  u  x   i   l   i  a  r  e ,  e   t  c .

 

   2 .   3

   P  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e  a   l  a

  a  c   t   i  v   i   t                 i  e  x   t  r  a  c  u  r  r   i  c  u   l  a  r  e ,

  p  r  e  c  u  m  s   i  p  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e

  a   l  a  a  c          i  u  n   i   d  e  v  o   l  u  n   t  a  r   i  a   t .

 

   3   0

 

   3 .   C  o  m  u  n   i  c  a  r  e       i

  r  e   l  a        i  o  n  a  r  e  

   3 .   1   D  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a  c  a  p  a  c   i   t                 i   i   d  e  c  o  m  u  n   i  c  a  r  e        i

  r  e   l  a          i  o  n  a  r  e  c  u  e   l  e  v   i   i .

 

   3 .   2   D  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a  c  a  p  a  c   i   t                 i   i   d  e  c  o  m  u  n   i  c  a  r  e        i

  r  e   l  a          i  o  n  a  r  e  c  u  p  e  r  s  o  n  a

   l  u   l       c  o   l   i   i .

 

   3 .   3   D  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a  c  a  p  a  c   i   t                 i   i   d  e  c  o  m  u  n   i  c  a  r  e        i

  r  e   l  a          i  o  n  a  r  e  c  u  e  c   h   i  p  a  m  a  n  a  g  e  r   i  a   l        .

 

   3 .   4   D  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a  c  a  p  a  c   i   t                 i   i   d  e  c  o  m  u  n   i  c  a  r  e        i

  r  e   l  a          i  o  n  a  r  e   î  n  c  a   d  r  u   l  c

  o  m  u  n   i   t                 i   i .

 

   3 .   5   R  e   l  a          i  o  n  a  r  e  a  c  u   f   i  r  m  e   l  e  p  r  o   d  u  c          t  o  a  r  e   d  e  s  o   f   t  u  r   i ,

   d  e  e  c   h   i  p  a  m  e  n   t  e   d  e  c  a   l  c  u   l ,  c  u   f   i  r  m  e   l  e  c  a  r  e  a  s   i  g  u  r       

  s  e  r  v   i  c  e  -  u   l  e  c   h   i  p  a  m  e  n   t  e   l  o  r   d  e  c  a   l  c  u   l ,  r  e   l  a          i  o  n  a  r  e  a  c  u

  p  r  o  v   i   d  e  r  u   l   d  e   I   N   T   E   R   N   E   T .

 

   2   0

 

   4 .   M  a  n  a  g  e  m  e  n   t  u   l

  c  a  r   i  e  r  e   i

       i

  a   l

   d  e  z  v  o   l   t       r   i   i

  p  e  r  s  o  n  a   l  e

 

   4 .   1   V  a   l  o  r   i   f   i  c  a  r  e  a  c  o  m

  p  e   t  e  n         e   l  o  r        t   i   i  n          i   f   i  c  e ,

   d  o   b   â  n   d   i   t  e  p  r   i  n  p  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e  a   l  a  p  r  o  g  r  a  m  e   l  e   d  e

   f  o  r  m  a  r  e   /  p  e  r   f  e  c          i  o  n  a  r  e

 .

 

   4 .   2   I  m  p   l   i  c  a  r  e  a   î  n  o  r  g  a  n   i  z  a  r  e  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  o  r  m  e   t  o   d   i  c  e

   l  a  n   i  v  e   l  u   l  c  o  m   i  s   i  e   i   /  c  a   t  e   d  r  e   i   d  e   i  n   f  o  r  m  a   t   i  c        .

 

   4 .   3

   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a   /  a  c   t  u  a   l   i  z  a  r  e  a

  p  o  r   t  o   f  o   l   i  u   l  u   i

        i

   d  o  s  a  r  u   l  u   i  p  e  r  s  o  n  a   l .

 

   4 .   4   M  a  n   i   f  e  s   t  a  r  e  a  a   t   i   t  u

   d   i  n   i   i  m  o  r  a   l  e        i  c   i  v   i  c  e   (   l   i  m   b  a   j ,

          i  n  u   t        ,  r  e  s  p  e  c   t ,  c  o  m  p  o  r   t  a  m  e  n   t   ) ,  r  e  s  p  e  c   t  a  r  e  a

        i

  p  r  o  m  o  v  a  r  e  a   d  e  o  n   t  o   l  o  g   i  e   i  p  r  o   f  e  s   i  o  n  a   l  e .

 

26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 27: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 27/102

        3

 

   1   5

 

   5 .   C  o  n   t  r   i   b  u

        i  a   l  a

   d  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a

   i  n  s   t   i   t  u        i  o  n  a

   l            i

   l  a  p  r  o  m  o  v  a

  r  e  a

   i  m  a  g   i  n   i   i  u  n

   i   t             i   i

      c  o   l  a  r  e

 

   5 .   1

   D  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a   d  e

  p  a  r   t  e  n  e  r   i  a   t  e

        i   p  r  o   i  e  c   t  e

  e   d  u  c  a          i  o  n  a   l  e   î  n  v  e   d  e  r  e  a   d  e  z  v  o   l   t         r   i   i   i  n  s   t   i   t  u          i  o  n  a   l  e .

 

   5 .   2   P  r  o  m  o  v  a  r  e  a  o   f  e  r   t  e   i  e   d  u  c  a          i  o  n  a   l  e .

 

   5 .   3   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a   /  p  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e  a   l  a  p  r  o  g  r  a  m  e   /  a  c   t   i  v   i   t                 i   d  e

  p  r  e  v  e  n   i  r  e

        i

  c  o  m   b  a   t  e  r  e

  a

  v   i  o   l  e  n         e   i

        i

  c  o  m  p  o  r   t  a  m  e  n   t  e   l  o  r  n  e  s         n          t  o  a  s  e   î  n  m  e   d   i  u   l       c  o   l  a  r .

 

   5 .   4   R  e  s  p  e  c   t  a  r  e  a  n  o  r  m

  e   l  o  r ,  p  r  o  c  e   d  u  r   i   l  o  r   d  e  s         n          t  a   t  e

        i  s  e  c  u  r   i   t  a   t  e  a  m  u  n  c   i   i ,   d  e   P   S   I        i   I   S   U  p  e  n   t  r  u   t  o  a   t  e

   t   i  p  u  r   i   l  e   d  e  a  c   t   i  v   i   t                 i   d

  e  s   f              u  r  a   t  e   î  n  c  a   d  r  u   l  u  n   i   t                 i   i   d  e

   î  n  v                       m   â  n   t  p  r  e  c  u  m        i

  a  s  a  r  c   i  n   i   l  o  r  s  u  p   l   i  m  e  n   t  a  r  e .

 

   5 .   5   I  m  p   l   i  c  a  r  e  a  a  c   t   i  v

       

   î  n  c  r  e  a  r  e  a  u  n  e   i  c  u   l   t  u  r   i  a

  c  a   l   i   t                 i   i   l  a  n   i  v  e   l  u   l  o  r  g  a  n   i  z  a          i  e   i .

 

   1   5

 

   T   O   T   A   L

 

   1   0   0

 

   D  a   t  a  :

 

   N  u  m  e        i  p  r  e  n  u  m  e  :

 

   S  e  m  n          t  u  r   i  :

       

   C  a   d  r  u   d   i   d  a  c   t   i  c  a  u  x   i   l   i  a  r  e  v  a   l  u  a   t  :

       

   R  e  s  p  o  n  s  a   b   i   l  c  o  m  p  a  r

   t   i  m  e  n   t  :

       

   D   i  r  e  c   t  o  r  :

       

   M  e  m   b  r   i   i   C   A  :

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 27

Page 28: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 28/102

1

Anexa Nr. 7 la Metodologia de evaluare anual a activitii personalului didactic i didactic auxiliar 

ANTET

FIA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DEINFORMATICIAN

În temeiul Legii educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrileulterioare, în temeiul contractului individual de munc înregistrat în Registrul general deeviden a salariailor cu numrul.…...., se încheie astzi,…..........…., prezenta fi a

 postului: Numele i prenumele ......................................................Specialitatea: .................................................................Denumirea postului:……………Decizia de numire: ….................Încadrarea:..........................................

Cerine:- studii:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- studii specifice postului...................................................................... ……………- vechime.................................................................................................... ………..

Relaii profesionale:- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitii de învmânt;- de reprezentare a unitii colare.

I. ATRIBUII SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVITII

1.1.Analizarea softurilor educaionale.1.2. Întreinerea i administrarea reelei INTERNET a colii.1.3. Elaborarea documentelor de proiectare.1.4. Actualizarea documentelor de proiectare didactic.

2. REALIZAREA ACTIVITILOR DIDACTICE CURRICULARE2.1. Asigurarea asistenei tehnice tuturor profesorilor colii.2.2. Organizarea i întreinerea echipamentelor de calcul i a soft-urilor necesareactivitilor de predare-învare.2.3. Utilizarea materialelor didactice adecvate.

28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 29: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 29/102

2

3. REALIZAREA ACTIVITILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE3.1. Implicarea/participarea la realizarea activitilor extracurriculare.3.2. Implicarea partenerilor educaionali, realizarea de parteneriate.

4. COMUNICARE I RELAIONARE4.1. Dezvoltarea capacitii de comunicare i relaionare cu elevii.4.2. Dezvoltarea capacitii de comunicare i relaionare cu personalul colii.4.3. Dezvoltarea capacitii de comunicare i relaionare cu echipa managerial.4.4. Dezvoltarea capacitii de comunicare i relaionare în cadrul comunitii.4.5. Utilizarea tuturor tipurilor de comunicare în interiorul i în afara unitii colare.

5. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLTRII PERSONALE5.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.5.2. Participarea la activiti metodice, stagii de formare/cursuri de perfecionare,manifestri tiinifice etc.5.3. Aplicarea cunotinelor/abilitilor/competenelor dobândite.

6.CONTRIBUIA LA DEZVOLTAREA INSTITUIONAL I LA PROMOVAREAIMAGINII UNITII COLARE

6.1. Implicarea în realizarea aciunilor de promovare a ofertei educaionale.6.2.Promovarea sistemului de valori al unitii la nivelul comunitii.6.3.Facilitarea procesului de cunoatere, înelegere, însuire i respectare a regulilor 

sociale.6.4.Iniierea i derularea proiectelor i parteneriatelor.6.5.Organizarea activitilor privind respectarea normelor, procedurilor de sntate i

securitate a muncii, de PSI i ISU pentru activitile desf urate în laborator.

II. ALTE ATRIBUII În funcie de nevoile specifice ale unitii de învmânt, salariatul este obligat s 

îndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, în condiiile legii: _________________________________________________________________________  _________________________________________________________________________  ______________________________________________________________________ 

R spunderea disciplinar:  Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunztor 

atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sancionarea disciplinar , conform prevederilor legii.

Director,(nume, semn tur   ,  tampil  )

Semntura titularului de luare la cunotin:  ......................................

Data: ..................

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 29

Page 30: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 30/102

        1

   A  n  e  x  a

   N  r .   8   l  a   M  e   t  o   d  o   l  o  g   i  a   d  e  e  v  a   l  u  a  r  e  a  n  u  a   l       

  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   i  p  e  r  s  o  n  a   l  u   l  u   i   d   i   d  a  c   t   i  c        i   d   i   d  a  c   t   i  c  a  u  x   i   l   i  a  r

     A   N   T   E

   T

   F   I        A

   C   A   D   R   U   D   E   A   U   T   O   E   V   A   L   U   A   R   E   /   E   V   A   L   U   A   R   E    Î   N   V   E   D   E   R   E   A   S   T   A   B   I   L   I   R   I   I   C   A   L   I   F   I   C   A   T   I   V   U   L   U   I   A   N   U   A   L   P   E   N   T   R   U   F   U   N   C        I   A   D   E

   L

   A   B   O   R   A   N   T

 

   N  u  m       r  u   l   f   i      e   i  p  o  s   t  u   l  u   i  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   N  u  m  e   l  e       i  p  r  e  n  u  m  e   l  e   t   i   t  u   l  a  r  u   l  u   i  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   P  e  r   i  o  a

   d  a  e  v  a   l  u  a   t       : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   C  a   l   i   f   i  c

  a   t   i  v  u   l  a  c  o  r   d  a   t  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . .

    D  o  m  e  n   i   i

  a   l  e  e  v  a   l  u       r

   i   i

   C  r   i   t  e  r   i   i   d  e

  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

   I  n   d   i  c  a   t  o  r   i   d  e

  p

  e  r   f  o  r  m  a  n          

   P  u  n  c   t  a   j

  m  a  x   i  m

   P

  u  n  c   t  a   j

  a  u   t  o  e  v  a   l  u  a  r  e

   P  u  n  c   t  a   j

  e  v  a   l  u  a  r  e

  c  o  m  p  a  r   t   i  m  e  n   t

   P

  u  n  c   t  a   j

  e  v

  a   l  u  a  r  e

   C   A

   V  a   l   i   d  a  r  e

  c  o  n  s   i   l   i  u   l

  p  r  o   f  e  s  o  r  a   l

   1 .   P  r  o   i  e  c   t  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t             i   i

 

   1 .   1   C  o  r  e   l  a  r  e  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   i  c  u  p  r  o  g  r  a  m  a       c  o   l  a  r       

        i

  c  u  n  o  r  m  e   l  e   d  e  e   l  a   b  o  r  a

  r  e  a   d  o  c  u  m  e  n   t  e   l  o  r   d  e

  p  r  o   i  e  c   t  a  r  e .

 

   1 .   2   I  m  p   l   i  c  a  r  e  a   î  n  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  e   d  e  p  r  o   i  e  c   t  a  r  e  a

  o   f  e  r   t  e   i  e   d  u  c  a          i  o  n  a   l  e   l  a  n   i  v  e   l  u   l  u  n   i   t                 i   i .

 

   1 .   3   F  o   l  o  s   i  r  e  a   T   I   C   î  n  a  c

   t   i  v   i   t  a   t  e  a   d  e  p  r  o   i  e  c   t  a  r  e .

 

   1 .   4   P  r  o   i  e  c   t  a  r  e  a   d  e  a  c   t   i  v

   i   t                 i  e  x   t  r  a  c  u  r  r   i  c  u   l  a  r  e

  c  o  r  e   l  a   t  e  c  u  o   b   i  e  c   t   i  v  e   l  e

  c  u  r  r   i  c  u   l  a  r  e  e  x   t  r  a  s  e   d   i  n

  p   l  a  n  u   l  m  a  n  a  g  e  r   i  a   l  a   l  u  n

   i   t                 i   i .

 

   `

 

   2   0

 

   2 .   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t             i   l  o  r

   2 .   1   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a  u  n  o  r  e

  x  p  e  r   i  m  e  n   t  e   d   i   d  a  c   t   i  c  e  c  a  r  e

  a  s   i  g  u  r       

  c  a  r  a  c   t  e  r  u   l  a  p   l   i  c  a   t   i  v

  a   l

   î  n  v                       r   i   i

        i

   f  o  r  m  a  r  e  a  c  o  m  p  e   t  e  n         e   l  o

  r  s  p  e  c   i   f   i  c  e .

 

30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 31: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 31/102

        2

   d   i   d  a  c   t   i  c  e

   2 .   2   U   t   i   l   i  z  a  r  e  a  e   f   i  c   i  e  n   t       

  a  r  e  s  u  r  s  e   l  o  r  m  a   t  e  r   i  a   l  e   d   i  n

  u  n   i   t  a   t  e  a   d  e   î  n  v                       m   â  n

   t   î  n  v  e   d  e  r  e  a  o  p   t   i  m   i  z         r   i   i

  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  o  r   d   i   d  a  c   t   i  c  e   i  n  c   l  u  s   i  v  r  e  s  u  r  s  e   T   I   C .

 

   2 .   3

   P  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e  a   l  a

  a  c   t   i  v   i   t                 i  e  x   t  r  a  c  u  r  r   i  c  u   l  a  r  e ,

  p  r  e  c  u  m        i  p  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e  a

   l  a  a  c          i  u  n   i   d  e  v  o   l  u  n   t  a  r   i  a   t .

 

   3   0

 

   3 .   C  o  m  u  n   i  c  a  r

  e       i

  r  e   l  a        i  o  n  a  r  e

 

   3 .   1   D  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a  c  a  p  a  c   i   t                 i   i   d  e  c  o  m  u  n   i  c  a  r  e        i

  r  e   l  a          i  o  n  a  r  e  c  u  e   l  e  v   i   i .

 

   3 .   2   D  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a  c  a  p  a  c   i   t                 i   i   d  e  c  o  m  u  n   i  c  a  r  e        i

  r  e   l  a          i  o  n  a  r  e  c  u  p  e  r  s  o  n  a   l  u   l       c  o   l   i   i .

 

   3 .   3   D  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a  c  a  p  a  c   i   t                 i   i   d  e  c  o  m  u  n   i  c  a  r  e        i

  r  e   l  a          i  o  n  a  r  e  c  u  e  c   h   i  p  a  m

  a  n  a  g  e  r   i  a   l        .

 

   3 .   4   D  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a  c  a  p  a  c   i   t                 i   i   d  e  c  o  m  u  n   i  c  a  r  e        i

  r  e   l  a          i  o  n  a  r  e   î  n  c  a   d  r  u   l  c  o

  m  u  n   i   t                 i   i .

 

   3 .   5   R  e   l  a          i  o  n  a  r  e  a  c  u   f   i  r  m

  e   l  e  p  r  o   d  u  c          t  o  a  r  e   d  e

  r  e  s  u  r  s  e  m  a   t  e  r   i  a   l  e  n  e  c  e  s

  a  r  e   l  a   b  o  r  a   t  o  a  r  e   l  o  r   d  e

  s  p  e  c   i  a   l   i   t  a   t  e        i  c  u   f   i  r  m  e   l  e  c  a  r  e  a  s   i  g  u  r       

  s  e  r  v   i  c  e  -  u   l

   d   i  s  p  o  z   i   t   i  v  e   l  o  r   d   i  n   d  o   t  a  r  e .

 

   2   0

 

   4 .   M  a  n  a  g  e  m  e  n   t  u   l

  c  a  r   i  e  r  e   i       i  a   l

   d  e  z  v  o   l   t       r   i   i

  p  e  r  s  o  n  a   l  e  

   4 .   1   V  a   l  o  r   i   f   i  c  a  r  e  a  c  o  m  p

  e   t  e  n         e   l  o  r        t   i   i  n          i   f   i  c  e ,

   d  o   b   â  n   d   i   t  e  p  r   i  n  p  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e  a   l  a  p  r  o  g  r  a  m  e   l  e   d  e

   f  o  r  m  a  r  e   /  p  e  r   f  e  c          i  o  n  a  r  e

 

   4 .   2

   I  m  p   l   i  c  a  r  e  a

   î  n

  o  r  g  a  n   i  z  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  o  r

  m  e   t  o   d   i  c  e   l  a  n   i  v  e   l  u   l  c  o  m

   i  s   i  e   i   /  c  a   t  e   d  r  e   i   /  r  e  s  p  o  n  s  a   b   i   l 

   4 .   3

   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a   /  a  c   t  u  a   l   i  z  a  r  e  a

  p  o  r   t  o   f  o   l   i  u   l  u   i

        i

   d  o  s  a  r  u   l  u   i  p  e  r  s  o  n  a   l

 

   4 .   4

   M  a  n   i   f  e  s   t  a  r  e  a

  a   t   i   t  u   d   i  n   i   i  m  o  r  a   l  e

        i  c   i  v   i  c  e

   (   l   i  m   b  a   j ,

          i  n  u   t        ,  r  e  s  p  e  c   t ,

  c  o  m  p  o  r   t  a  m  e  n   t   ) ,

  r  e  s  p  e  c   t  a  r  e  a

        i

  p  r  o  m  o  v  a  r  e  a

   d  e  o  n   t  o   l  o  g   i  e   i

  p  r  o   f  e  s   i  o  n  a   l  e .

 

   1   5

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 31

Page 32: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 32/102

        3

   5 .   C  o  n   t  r   i   b  u        i  a   l  a

   d  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a

   i  n  s   t   i   t  u        i  o  n  a   l            i   l  a

  p  r  o  m  o  v  a  r  e  a

   i  m  a  g   i  n   i   i  u  n   i   t     

        i   i

      c  o   l  a  r  e

 

   5 .   1   D  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a   d  e  p  a  r   t  e  n  e  r   i  a   t  e        i

  p  r  o   i  e  c   t  e

  e   d  u  c  a          i  o  n  a   l  e   î  n  v  e   d  e  r  e  a   d  e  z  v  o   l   t         r   i   i   i  n  s   t   i   t  u          i  o  n  a   l  e .

 

   5 .   2   P  r  o  m  o  v  a  r  e  a  o   f  e  r   t  e   i

  e   d  u  c  a          i  o  n  a   l  e .

 

   5 .   3   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a   /  p  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e  a   l  a  p  r  o  g  r  a  m  e   /  a  c   t   i  v   i   t                 i

   d  e

  p  r  e  v  e  n   i  r  e

        i  c  o  m   b  a   t  e  r  e

  a

  v   i  o   l  e  n         e   i

        i

  c  o  m  p  o  r   t  a  m  e  n   t  e   l  o  r  n  e  s         n          t  o  a  s  e   î  n  m  e   d   i  u   l       c  o   l  a  r .

 

   5 .   4

   R  e  s  p  e  c   t  a  r  e  a

  n  o  r  m  e   l  o  r ,

  p  r  o  c  e   d  u  r   i   l  o  r

   d  e

  s         n          t  a   t  e        i  s  e  c  u  r   i   t  a   t  e  a  m  u  n  c   i   i ,   d  e   P   S   I        i   I   S   U

  p  e  n   t  r  u   t  o  a   t  e   t   i  p  u  r   i   l  e   d  e  a  c   t   i  v   i   t                 i   d  e  s   f              u  r  a   t  e   î  n

  c  a   d  r  u   l  u  n   i   t                 i   i   d  e   î  n  v                       m   â  n   t  p  r  e  c  u  m

        i  a

  s  a  r  c   i  n   i   l  o  r  s  u  p   l   i  m  e  n   t  a  r  e .

 

   5 .   5   I  m  p   l   i  c  a  r  e  a  a  c   t   i  v       

   î  n  c  r  e  a  r  e  a  u  n  e   i  c  u   l   t  u  r   i  a

  c  a   l   i   t                 i   i   l  a  n   i  v  e   l  u   l  o  r  g  a  n   i  z  a          i  e   i .

 

   1   5

 

   T   O   T   A   L

 

   1   0   0

 

   D  a   t  a  :

 

   N  u  m  e        i  p  r  e  n  u  m  e  : 

   S  e  m  n          t  u  r   i  :

       

   C  a   d  r  u   d   i   d  a  c   t   i  c  a

  u  x   i   l   i  a  r  e  v  a   l  u  a   t  :

       

   R  e  s  p  o  n  s  a   b   i   l  c  o  m

  p  a  r   t   i  m  e  n   t  :

       

   D   i  r  e  c   t  o  r  :

       

   M  e  m   b  r   i   i   C   A  :

 

32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 33: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 33/102

1

Anexa Nr. 9 la Metodologia de evaluare anual a activitii personalului didactic i didactic auxiliar 

ANTET

FIA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DELABORANT

În temeiul Legii educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrileulterioare, în temeiul contractului individual de munc înregistrat în Registrul general deeviden a salariailor cu numrul.…...., se încheie astzi,…..........…., prezenta fi a postului:

 Numele i prenumele ......................................................

Specialitatea: .................................................................Denumirea postului:……………Decizia de numire: ….................Încadrarea:..........................................

Cerine:- studii:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- studii specifice postului...................................................................... ……………- vechime.................................................................................................... ………..

Relaii profesionale:- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitii de învmânt;- de reprezentare a unitii colare.

I. ATRIBUII SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVITII1.1. Analizarea curriculumului colar.1.2. Elaborarea documentelor de proiectare.1.3.Proiectarea activitilor/experienelor de învar e care presupun utilizarea resurselor TIC.1.4. Actualizarea documentelor de proiectare didactic.

2. REALIZAREA ACTIVITILOR DIDACTICE CURRICULARE2.1. Organizarea mijloacelor necesare activitilor de predare-învare.2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate.2.3. Integrarea i utilizarea TIC.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 33

Page 34: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 34/102

2

3. REALIZAREA ACTIVITILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE3.1. Implicarea/participarea la realizarea activitilor extracurriculare.3. 2. Implicarea partenerilor educaionali, realizarea de parteneriate.

4. COMUNICARE I RELAIONARE4.1.Dezvoltarea capacitii de comunicare i relaionare cu elevii.4.2.Dezvoltarea capacitii de comunicare i relaionare cu personalul colii.4.3.Dezvoltarea capacitii de comunicare i relaionare cu echipa managerial.4.4.Dezvoltarea capacitii de comunicare i relaionare în cadrul comunitii.4.5.Utilizarea tuturor tipurilor de comunicare în interiorul i în afara unitii colare.

5. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLTRII PERSONALE5.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.5.2. Participarea la activiti metodice, stagii de formare/cursuri de perfecionare,

manifestri tiinifice etc.5.3. Aplicarea cunotinelor/abilitilor/competenelor dobândite.

6. CONTRIBUIA LA DEZVOLTAREA INSTITUIONAL I LA PROMOVAREAIMAGINII UNITII COLARE

6.1. Implicarea în realizarea aciunilor de promovare a ofertei educaionale.6.2. Promovarea sistemului de valori al unitii la nivelul comunitii.6.3. Facilitarea procesului de cunoatere, înelegere, însuire i respectare a regulilor sociale.6.4. Iniierea i derularea proiectelor i parteneriatelor.6.5. Organizarea activitilor privind respectarea normelor, procedurilor de sntate i

securitate a muncii, de PSI i ISU pentru activitile desf urate în laborator.

II. ALTE ATRIBUII În funcie de nevoile specifice ale unitii de învmânt, salariatul este obligat s 

îndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, în condiiile legii: _________________________________________________________________________  _________________________________________________________________________  ______________________________________________________________________ 

R spunderea disciplinar:  Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunztor 

atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sancionarea disciplinar , conform prevederilor legii.

Director,(nume, semn tur   ,  tampil  )

Semntura titularului de luare la cunotin:  ......................................

Data: ..................

34 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 35: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 35/102

        1

   A  n  e  x  a   N  r .

   1   0   l  a   M  e   t  o   d  o   l  o  g   i  a   d  e  e  v  a   l  u  a  r  e  a  n  u  a   l       

  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   i  p  e  r  s  o  n  a   l  u   l  u   i   d

   i   d  a  c   t   i  c        i   d   i   d  a  c   t   i  c  a  u  x   i   l   i  a  r

   A   N   T   E   T

   F   I        A   C

   A   D   R   U   D   E   A   U   T   O   E   V   A   L   U   A   R   E   /   E   V   A   L   U   A   R   E    Î   N   V   E   D   E   R   E   A   S   T   A   B   I   L   I   R   I   I   C   A   L   I   F   I   C   A   T   I   V   U   L   U   I   A   N   U   A   L   P   E   N   T   R   U

   F   U   N   C        I   A   D   E

   T   E

   H   N   I   C   I   A   N

 

   N  u  m       r  u   l

   f   i      e   i  p  o  s   t  u   l  u   i  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   N  u  m  e   l  e       i  p  r  e  n  u  m  e   l  e   t   i   t  u   l  a  r  u   l  u   i  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   P  e  r   i  o  a   d  a

  e  v  a   l  u  a   t       : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   C  a   l   i   f   i  c  a   t   i  v  u   l  a  c  o  r   d  a   t  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   D  o  m  e  n   i   i  a   l  e

  e  v  a   l  u       r   i   i

 

   C  r   i   t  e  r   i   i   d  e  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

 

   I  n   d   i  c  a   t  o  r   i   d  e

  p  e  r   f  o  r

  m  a  n          

   P  u  n  c   t  a   j

  m  a  x   i  m  

   P  u  n  c   t  a

   j

  a  u   t  o  e  v  a   l  u

  a  r  e

   P  u  n  c   t  a   j

  e  v  a   l  u  a  r  e

  c  o  m  p  a  r   t   i  m  e  n   t

   P  u  n

  c   t  a   j

  e  v  a   l  u  a  r  e

   C

   A

   V  a   l   i   d  a  r  e

  c  o  n  s   i   l   i  u   l

  p  r  o   f  e  s  o  r  a   l

   1 .   P  r  o   i  e  c   t  a  r  e

  a

  a  c   t   i  v   i   t             i   i

   1 .   1 .   C  o  r  e   l  a  r  e  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   i   t  e   h  n   i  c   i  a  n  u   l  u   i  c  u

  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  e       c  o   l   i   i .

 

   1 .   2 .   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a  p   l  a  n  u   l  u

   i  m  a  n  a  g  e  r   i  a   l

  s  p  e  c   i   f   i  c  p  o  s   t  u   l  u   i .

 

   1 .   3 .   A  p   l   i  c  a  r  e  a  r  e  g   l  e  m  e

  n   t         r   i   l  o  r   l  e  g  a   l  e   î  n

  v   i  g  o  a  r  e   l  a   l  o  c  u   l   d  e  m  u  n  c       

        i   î  n  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  e

  r  e  a   l   i  z  a   t  e  c  u  e   l  e  v   i   i .

 

   2   0

 

   2 .   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t             i   i

   2 .   1 .

    Î  n   d  e  p   l   i  n   i  r  e  a  s  a  r  c   i  n

   i   l  o  r   d  e  s  e  r  v   i  c   i  u

  p  r  e  v         z  u   t  e   d  e   f   i       a  p  o  s   t  u

   l  u   i .

 

   2 .   2 .   U   t   i   l   i  z  a  r  e  a  r  a          i  o  n  a   l

       

        i  e   f   i  c   i  e  n   t       

  a

  r  e  s  u  r  s  e   l  o  r  m  a   t  e  r   i  a   l  e ,   f   i

  n  a  n  c   i  a  r  e ,

   i  n   f  o  r  m  a          i  o  n  a   l  e        i   d  e   t   i  m  p .

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 35

Page 36: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 36/102

        2

   2 .   3 .   F  o  r  m  a  r  e  a   /   d  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a   l  a  e   l  e  v   i  a  u  n  o  r

   d  e  p  r   i  n   d  e  r   i        i  a  u  n  o  r  a   b   i   l   i   t                 i  s  p  e  c   i   f   i  c  e

  c  a   l   i   f   i  c         r   i   i .

 

   3   0

 

   3 .   C  o  m  u  n   i  c  a

  r  e  a       i

  r  e   l  a        i  o  n  a  r  e  a

   3 .   1 .   C  a  p  a  c   i   t  a   t  e  a   d  e  a   f  a  c  e  e  c   h   i  p       

  c  u  c  a   d  r  e   l  e

   d   i   d  a  c   t   i  c  e        i  c  u  c  e   i   l  a   l          i  a  n  g  a   j  a          i  a   i       c  o   l   i   i .

 

   3 .   2 .   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a  c  o  m  u  n   i  c         r   i   i  c  u  e   l  e  v   i   i .

 

   3 .   3 .   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a  c  o  m  u  n   i  c         r   i   i  c  u  c  o  n   d  u  c  e  r  e  a .

 

   3 .   4 .   M  o  n   i   t  o  r   i  z  a  r  e  a  s   i   t  u

  a          i   i   l  o  r  c  o  n   f   l   i  c   t  u  a   l  e .

 

   2   0

 

   4 .   M  a  n  a  g  e  m  e  n   t  u   l

  c  a  r   i  e  r  e   i       i  a   l

   d  e  z  v  o   l   t       r   i   i

  p  e  r  s  o  n  a   l  e

   4 .   1 .   I   d  e  n   t   i   f   i  c  a  r  e  a  n  e  v  o

   i   l  o  r  p  r  o  p  r   i   i   d  e

   d  e  z  v  o   l   t  a  r  e .

 

   4 .   2 .   P  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e  a   l  a  s   t  a

  g   i   i   d  e   f  o  r  m  a  r  e   /

  c  u  r  s  u  r   i   d  e  p  e  r   f  e  c          i  o  n  a  r

  e  e   t  c .

 

   4 .   3 .   A  p   l   i  c  a  r  e  a  c  u  n  o        t   i

  n         e   l  o  r   /  a   b   i   l   i   t                 i   l  o  r   /

  c  o  m  p  e   t  e  n         e   l  o  r   d  o   b   â  n   d   i   t  e .

 

   1   5

 

   5 .   C  o  n   t  r   i   b  u        i  a   l  a

   d  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a

   i  n  s   t   i   t  u        i  o  n  a   l            i   l  a

  p  r  o  m  o  v  a  r  e  a

   i  m  a  g   i  n   i   i      c  o   l   i   i

   5 .   1 .   P  r  o  m  o  v  a  r  e  a  u  n  e   i

  a   t   i   t  u   d   i  n   i  p  r  o  a  c   t   i  v  e

   f  a              

   d  e  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  e       c  o   l

   i   i .

 

   5 .   2 .   P  r  o  m  o  v  a  r  e  a   î  n  c  o  m  u  n   i   t  a   t  e  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   i

   i  n  s   t   i   t  u          i  e   i ,  p  a  r   t   i  c   i  p   â  n   d

   l  a  p  r  o  g  r  a  m  e        i

  p  a  r   t  e  n  e  r   i  a   t  e .

 

   5 .   3 .   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  o  r   î  n  c  o  n   f  o  r  m   i   t  a   t  e

  c  u  p  o   l   i   t   i  c  a  e   d  u  c  a          i  o  n  a   l       

  a       c  o   l   i   i .

 

   5 .   4 .   R  e  s  p  e  c   t  a  r  e  a        i  a  p   l   i  c  a  r  e  a  r  e  g  u   l   i   l  o  r

       c  o   l   i   i .

 

   1   5

 

   1   0   0

 

   D  a   t  a  :

   N  u  m  e        i  p  r  e  n  u  m  e  :

   S  e  m  n          t  u  r   i  :

       

   C  a   d  r  u   d   i   d  a  c   t   i  c  a  u  x   i   l   i  a  r  e  v  a   l  u  a   t  :

       

   R  e  s  p  o  n  s  a   b   i   l  c  o  m  p  a

  r   t   i  m  e  n   t  :

       

   D   i  r  e  c   t  o  r  :

       

   M  e  m   b  r   i   i   C   A  :

36 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 37: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 37/102

1

Anexa Nr. 11 la Metodologia de evaluare anual a activitii personalului didactic i didactic auxiliar 

ANTET

FIA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DETEHNICIAN 

În temeiul Legii educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare,în temeiul contractului individual de munc înregistrat în Registrul general de eviden asalariailor cu numrul.…...., se încheie astzi,…..........…., prezenta fi a postului:

 Numele i prenumele ......................................................Specialitatea: .................................................................Denumirea postului:……………Decizia de numire: ….................

Încadrarea:..........................................

Cerine:- studii:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- studii specifice postului...................................................................... ……………- vechime.................................................................................................... ………..

Relaii profesionale:- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitii de învmânt;- de reprezentare a unitii colare.

I. ATRIBUII SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVITILOR 

1.1. Corelarea coninutului activitii cu obiectivele generale ale instituiei.1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului.1.3. Aplicarea reglementrilor legale în vigoare.

2. REALIZAREA ACTIVITILOR 

2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului.2.2. Utilizarea raional i eficient a resurselor materiale, financiare, informaionale i detimp.2.3. Contribuii la dezvoltarea personalitii elevului.

3. COMUNICAREA I RELAIONAREA3.1.Capacitatea de a se integra, a lucra în echip.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 37

Page 38: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 38/102

2

3.2. Realizarea comunicrii coal – familie, coal – comunitate colar /comunitatesocial.3.3. Monitorizarea situaiilor conflictuale.

4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLTRII PERSONALE

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.4.2. Participarea la activiti metodice, stagii de formare/cursuri de perfecionare etc.4.3. Aplicarea cunotinelor/abilitilor/competenelor dobândite.

5. CONTRIBUIA LA DEZVOLTAREA INSTITUIONAL I LA PROMOVAREAIMAGINII UNITII COLARE

5.1.Promovarea unei atitudini proactive fa de activitile colii.5.2.Promovarea în comunitate a activitii instituiei, participând la programe i

 parteneriate.5.3.Facilitarea procesului de cunoatere, înelegere, însuire i respectare a regulilor sociale.

II. ALTE ATRIBUII

În funcie de nevoile specifice ale unitii de învmânt, salariatul este obligat s îndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, precum i s respecte normele, procedurilede sntate i securitate a muncii, de PSI i ISU, în condiiile legii:

 _____________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________ 

R spunderea disciplinar: Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage

dup sine diminuarea calificativului i/sau sancionarea disciplinar , conform prevederilor legii.

Director,(nume, semn tur   ,  tampil  )Semntura titularului de luare la cunotin:  

......................................

Data: ..................

38 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 39: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 39/102

        1

   A  n  e  x  a   N  r .

   1   2   l  a   M  e   t  o   d  o   l  o  g   i  a   d  e  e  v  a   l  u  a  r  e  a  n  u  a   l       

  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   i  p  e  r  s  o  n  a   l  u   l  u   i   d

   i   d  a  c   t   i  c        i   d   i   d  a  c   t   i  c  a  u  x   i   l   i  a  r

   A   N   T   E   T

 

   F   I        A   C

   A   D   R   U   D   E   A   U   T   O   E   V   A   L   U   A   R   E   /   E   V   A   L   U   A   R   E    Î   N   V   E   D   E   R   E   A   S   T   A   B   I   L   I   R   I   I   C   A   L   I   F   I   C   A   T   I   V   U   L   U   I   A   N   U   A   L   P   E   N   T   R   U

   F   U   N   C        I   A   D   E

   P   E   D   A   G

   O   G        C   O   L   A   R

N  u  m       r  u   l

   f   i      e   i  p  o  s   t  u   l  u   i  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   N  u  m  e   l  e       i  p  r  e  n  u  m  e   l  e   t   i   t  u   l  a  r  u   l  u   i  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   P  e  r   i  o  a   d  a

  e  v  a   l  u  a   t       : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   C  a   l   i   f   i  c  a   t   i  v  u   l  a  c  o  r   d  a   t  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   D  o  m  e  n   i   i  a   l  e

  e  v  a   l  u       r   i   i

   C  r   i   t  e  r   i   i   d  e  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

 

   I  n   d   i  c  a   t  o  r   i   d  e

  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

   P  u  n  c   t  a   j

  m  a  x   i  m  

   P  u  n  c   t  a   j

  a  u   t  o  e  v  a   l  u  a  r

  e

   P  u  n  c   t  a   j

  e  v  a   l  u  a  r  e

  c  o  m  p  a  r   t   i  m  e  n   t

   P  u  n  c   t  a   j

  e  v  a   l  u  a

  r  e

   C   A

   V  a   l   i   d  a  r  e

  c  o  n  s   i   l   i  u   l

  p  r  o   f  e  s  o  r  a   l

1 .   P  r  o   i  e  c   t  a  r  e

  a

  a  c   t   i  v   i   t             i   i

   1 .   1 .   C  o  r  e   l  a  r  e  a  c  o  n          i  n

  u   t  u   l  u   i  a  c   t   i  v   i   t                 i   i

   d  e

  p  e   d  a  g  o  g

       c  o   l  a  r

  c  u

  o   b   i  e  c   t   i  v  e   l  e

  g  e  n  e  r  a   l  e  a   l  e   i  n  s   t   i   t  u          i  e   i .

 

   1 .   2 .   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a  p   l  a  n  u   l  u

   i  m  a  n  a  g  e  r   i  a   l  a   l

  p  e   d  a  g  o  g  u   l  u   i       c  o   l  a  r .

 

   1 .   3 .   A  p   l   i  c  a  r  e  a  r  e  g   l  e  m  e

  n   t         r   i   l  o  r   l  e  g  a   l  e

   î  n  v   i  g  o  a  r  e  c  e  a  u   î  n  v  e   d

  e  r  e  a  c   t   i  v   i   t  a   t  e  a

  p  e   d  a  g  o  g  u   l  u   i       c  o   l  a  r .

 

   2   0

 

   2 .   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a

   2 .   1 .

    Î  n   d  e  p   l   i  n   i  r  e  a  s  a  r  c   i  n

   i   l  o  r   d  e  s  e  r  v   i  c   i  u

  s  p  e  c   i   f   i  c  e  p  o  s   t  u   l  u   i .

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 39

Page 40: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 40/102

        2

  a  c   t   i  v   i   t             i   i

   2 .   2 .   U   t   i   l   i  z  a  r  e  a  r  a          i  o  n  a   l

       

        i  e   f   i  c   i  e  n   t       

  a

  r  e  s  u  r  s  e   l  o  r  m  a   t  e  r   i  a   l  e ,   f   i

  n  a  n  c   i  a  r  e ,

   i  n   f  o  r  m  a          i  o  n  a   l  e        i   d  e   t   i  m  p .

 

   2 .   3 .   C  o  n   t  r   i   b  u          i   i   l  a   d  e  z  v

  o   l   t  a  r  e  a

  p  e  r  s  o  n  a   l   i   t                 i   i  e   l  e  v  u   l  u   i .

 

   3   0

 

   3 .   C  o  m  u  n   i  c  a

  r  e       i

  r  e   l  a        i  o  n  a  r  e

   3 .   1 .   C  a  p  a  c   i   t  a   t  e  a   d  e  a  s  e

   i  n   t  e  g  r  a   /   l  u  c  r  a

   î  n  e  c   h   i  p        .

 

   3 .   2 .   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a  c  o  m  u  n   i  c         r   i   i  c  u  e   l  e  v   i   i .

 

   3 .   3 .   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a  c  o  m  u  n   i  c         r   i   i  c  u   f  a  c   t  o  r   i   i

   d  e  r         s  p  u  n   d  e  r  e   d   i  n       c  o  a

   l        .

 

   3 .   4 . .   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a  c  o  m  u  n

   i  c         r   i   i  c  u

   f  a  m   i   l   i  a .

 

   3 .   5 .   M  o  n   i   t  o  r   i  z  a  r  e  a  s   i   t  u

  a          i   i   l  o  r

  c  o  n   f   l   i  c   t  u  a   l  e   d   i  n  c         m   i  n .

 

   2   0

 

   4 .   M  a  n  a  g  e  m  e  n   t  u   l

  c  a  r   i  e  r  e   i       i  a   l

   d  e  z  v  o   l   t       r   i   i

  p  e  r  s  o  n  a   l  e

   4 .   1 .   I   d  e  n   t   i   f   i  c  a  r  e  a  n  e  v  o

   i   l  o  r  p  r  o  p  r   i   i   d  e

   d  e  z  v  o   l   t  a  r  e

 

   4 .   2 .   P  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e  a   l  a  s   t  a

  g   i   i   d  e   f  o  r  m  a  r  e   /

  c  u  r  s  u  r   i   d  e  p  e  r   f  e  c          i  o  n  a  r

  e  e   t  c .

 

   4 .   3 .   A  p   l   i  c  a  r  e  a  c  u  n  o        t   i

  n         e   l  o  r   /

  a   b   i   l   i   t                 i   l  o  r   /  c  o  m  p  e   t  e  n         e

   l  o  r   d  o   b   â  n   d   i   t  e .

 

   1   5

 

   5 .   C  o  n   t  r   i   b  u        i  a   l  a

   d  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a

   i  n  s   t   i   t  u        i  o  n  a   l            i

  p  r  o  m  o  v  a  r  e  a

   i  m  a  g   i  n   i   i      c  o   l   i   i

   5 .   1 .   M  a  n   i   f  e  s   t  a  r  e  a  u  n  e   i

  a   t   i   t  u   d   i  n   i

  p  r  o  a  c   t   i  v  e   î  n   l  e  g          t  u  r         c  u  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  e

  s  p  e  c   i   f   i  c  e  c         m   i  n  u   l  u   i .

 

   5 .   2 .   P  r  o  m  o  v  a  r  e  a   î  n  c  o  m

  u  n   i   t  a   t  e  a

  a  c   t   i  v   i   t                 i   i   i  n  s   t   i   t  u          i  e   i ,  p  a  r   t   i  c   i  p   â  n   d   l  a

  p  r  o  g  r  a  m  e        i  p  a  r   t  e  n  e  r   i  a   t  e   /  p  r  e  g          t   i  n   d

  p  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e  a  e   l  e  v   i   l  o  r   l  a

  p  r  o  g  r  a  m  e   /  p  a  r   t  e  n  e  r   i  a   t  e .

 

40 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 41: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 41/102

        3

   5 .   3 .   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a  u  n  u   i  c   l

   i  m  a   t   d  e

   d   i  s  c   i  p   l   i  n       

        i   d  e  s   i  g  u  r  a  n

              

   î  n  c  a   d  r  u   l

  c         m   i  n  u   l  u   i   d  e  e   l  e  v   i .

 

   1   5

 

   1   0   0

 

   D  a   t  a  :

   N  u  m  e        i  p  r  e  n  u  m  e  :

   S  e  m  n          t  u  r   i  :

       

   C  a   d  r  u   d   i   d  a  c   t   i  c  a  u  x   i   l   i  a  r  e  v  a   l  u  a   t  :

       

   R  e  s  p  o  n  s  a   b   i   l  c  o  m  p  a

  r   t   i  m  e  n   t  :

       

   D   i  r  e  c   t  o  r  :

       

   M  e  m   b  r   i   i   C   A  :

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 41

Page 42: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 42/102

1

Anexa Nr. 1 la Metodologia de evaluare anual a activitii personalului didactic i didactic auxiliar 

ANTET

FIA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE

PEDAGOG COLAR  

În temeiul Legii educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare,în temeiul contractului individual de munc înregistrat în Registrul general de eviden asalariailor cu numrul.…...., se încheie astzi,…..........…., prezenta fi a postului:

 Numele i prenumele ......................................................Specialitatea: .................................................................Denumirea postului:……………Decizia de numire: ….................

Încadrarea:..........................................Cerine:- studii:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- studii specifice postului...................................................................... ……………- vechime.................................................................................................... ………..

Relaii profesionale:- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;

- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitii de învmânt;- de reprezentare a unitii colare

I. ATRIBUII SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVITILOR 

1.1.Corelarea coninutului activitii cu obiectivele generale ale instituiei.1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului.

1.3. Aplicarea reglementrilor legale în vigoare.

2. REALIZAREA ACTIVITILOR 

2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului.2.2. Utilizarea raional i eficient a resurselor materiale, financiare, informaionale i detimp.2.3. Contribuii la dezvoltarea personalitii elevului.

3. COMUNICAREA I RELAIONAREA

3.1.Capacitatea de a se integra, de a lucra în echip.

42 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 43: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 43/102

2

3.2. Realizarea comunicrii coal – familie, coal – comunitate colar /comunitatesocial.3.3. Monitorizarea situaiilor conflictuale.

4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLTRII PERSONALE

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.4.2. Participarea la activiti metodice, stagii de formare/cursuri de perfecionare etc.4.3. Aplicarea cunotinelor/abilitilor/competenelor dobândite.

5. CONTRIBUIA LA DEZVOLTAREA INSTITUIONAL I LA PROMOVAREAIMAGINII UNITII COLARE

5.1.Promovarea unei atitudini proactive fa de activitile colii.5.2.Promovarea în comunitate a activitii instituiei, participând la programe i

 parteneriate.5.3.Facilitarea procesului de cunoatere, înelegere, însuire i respectare a regulilor sociale.

II. ALTE ATRIBUII

În funcie de nevoile specifice ale unitii de învmânt, salariatul este obligat s îndeplineasc  i alte sarcini repartizate de angajator, precum i s respecte normele normele,

 procedurile de sntate i securitate a muncii, de PSI i ISU, în condiiile legii: _____________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________ 

R spunderea disciplinar: Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage

dup sine diminuarea calificativului i/sau sancionarea disciplinar , conform prevederilor legii.

Director,(nume, semn tur   ,  tampil  )Semntura titularului de luare la cunotin:  

......................................

Data: ..................

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 43

Page 44: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 44/102

        1

   A  n  e  x  a   N  r .

   1   4   l  a   M  e   t  o   d  o   l  o  g   i  a   d  e  e  v  a   l  u  a  r  e  a  n  u  a   l       

  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   i  p  e  r  s  o  n  a   l  u   l  u   i   d

   i   d  a  c   t   i  c        i   d   i   d  a  c   t   i  c  a  u  x   i   l   i  a  r

   A   N   T   E   T

 

   F   I        A   C

   A   D   R   U   D   E   A   U   T   O   E   V   A   L   U   A   R   E   /   E   V   A   L   U   A   R   E    Î   N   V   E   D   E   R   E   A   S   T   A   B   I   L   I   R   I   I   C   A   L   I   F   I   C   A   T   I   V   U   L   U   I   A   N   U   A   L   P   E   N   T   R   U

   F   U   N   C        I   A   D   E

    I   N   S   T   R   U   C   T   O   R   D   E   E   D   U   C   A        I   E   E   X   T   R   A        C   O   L   A   R        

   N  u  m       r  u   l

   f   i      e   i  p  o  s   t  u   l  u   i  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   N  u  m  e   l  e       i  p  r  e  n  u  m  e   l  e   t   i   t  u   l  a  r  u   l  u   i  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   P  e  r   i  o  a   d  a

  e  v  a   l  u  a   t       : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   C  a   l   i   f   i  c  a   t   i  v  u   l  a  c  o  r   d  a   t  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   D  o  m  e  n   i   i  a   l  e

  e  v  a   l  u       r   i   i

   C  r   i   t  e  r   i   i   d  e  p  e

  r   f  o  r  m  a  n          

 

   I  n   d   i  c  a

   t  o  r   i

   d  e

  p  e  r   f  o  r  m

  a  n          

   P  u  n  c   t  a   j

  m  a  x   i  m  

   P  u  n  c   t  a   j

  a  u   t  o  e  v  a   l  u  a

  r  e

   P  u  n  c   t  a   j

  e  v  a   l  u  a  r  e

  c  o  m  p  a  r   t   i  m  e  n   t

   P  u  n  c   t  a   j

  e  v  a   l  u

  a  r  e

   C   A

   V  a   l   i   d  a  r  e

  c  o  n  s   i   l   i  u   l

  p  r  o   f  e  s  o  r  a   l

1 .   P  r  o   i  e  c   t  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t             i   l  o  r

   1 .   1 .   C  o  r  e   l  a  r  e  a

  c  o  n          i  n  u   t  u   l  u   i  a  c   t   i  v   i   t                 i   i  c  u

  p   l  a  n  u   l  m  a  n  a  g  e  r   i  a   l  a   l   d   i  r  e  c   t  o  r  u   l  u   i .

 

   1 .   2 .   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a  p   l  a  n  u   l  u   i  a  n  u  a   l        i  s  e  m  e  s   t  r   i  a   l

   d  e  a  c   t   i  v   i   t                 i  e  x   t  r  a       c  o   l  a  r  e

 .

 

   1 .   3 .   A  p   l   i  c  a  r  e  a

  r  e  g   l  e  m

  e  n   t         r   i   l  o  r   l  e  g  a   l  e

   î  n

  v   i  g  o  a  r  e .

 

   2   0

 

   2 .   1 .   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  o  r

  e  x   t  r  a       c  o   l  a  r  e

  p  r  o  p  u  s  e .

 

44 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 45: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 45/102

        2

2 .   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t             i   l  o  r

   2 .   2 .   U   t   i   l   i  z  a  r  e  a

  r  a          i  o  n  a   l       

        i  e   f   i  c   i  e  n   t       

  a

  r  e  s  u  r  s  e   l  o  r

  m  a   t  e  r   i  a   l  e ,

   f   i  n  a  n  c   i  a  r  e ,

   i  n   f  o  r  m  a          i  o  n  a   l  e        i   d  e   t   i  m  p .

 

   2 .   3 .

   A  s   i  g  u  r  a  r  e  a

  u  n  u

   i

  c   l   i  m  a   t

  p  r  o  p   i  c  e

   d  e  z  v  o   l   t         r   i   i  p  e  r  s  o  n  a   l  e .

 

   2 .   4 .

   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  o  r

  r  e  s  p  e  c   t   â  n   d

  p  r   i  n  c   i  p   i  u   l  e  g  a   l   i   t                 i   i   d  e       a  n  s  e .

 

   2 .   5 .   C  o  n   t  r   i   b  u          i   i   l  a   d  e  z  v

  o   l   t  a  r  e  a  p  e  r  s  o  n  a   l   i   t                 i   i

  e   l  e  v  u   l  u   i .

 

   3   0

 

   3 .   C  o  m  u  n   i  c  a  r  e  a       i

  r  e   l  a        i  o  n  a  r  e  a

   3 .   1 .   C  a  p  a  c   i   t  a   t  e  a   d  e  a   l  u  c  r  a   î  n  e  c   h   i  p        .

 

   3 .   2 .   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a  c  o  m  u  n

   i  c         r   i   i  c  u  e   l  e  v   i   i ,  c  u

  c  a   d  r  e   l  e   d   i   d  a  c   t   i  c  e ,  c  u  c  o  n   d  u  c  e  r  e  a       c  o   l   i   i .

 

   3 .   3 .   M  e  n          i  n  e  r  e  a

  r  e   l  a       

   i   i   l  o  r  c  u

   d   i   f  e  r   i          i

  p  a  r   t  e  n  e  r   i   d   i  n  c  o  m  u  n   i   t  a   t  e

  a   l  o  c  a   l       

 

   3 .   4 .   M  o  n   i   t  o  r   i  z  a  r  e  a  s   i   t  u  a          i   i   l  o  r  c  o  n   f   l   i  c   t  u  a   l  e

 

   2   0

 

   4 .   M  a  n  a  g  e  m  e  n   t  u   l

  c  a  r   i  e  r  e   i       i  a   l

   d  e  z  v  o   l   t       r   i   i

  p  e  r  s  o  n  a   l  e

   4 .   1 .   I   d  e  n   t   i   f   i  c  a  r  e  a

  n  e  v  o   i   l  o  r

  p  r  o  p  r   i   i

   d  e

   d  e  z  v  o   l   t  a  r  e .

 

   4 .   2 .   P  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e  a   l  a  a  c   t   i  v

   i   t                 i  m  e   t  o   d   i  c  e ,  s   t  a  g   i   i

   d  e   f  o  r  m  a  r  e   /  c  u  r  s  u  r   i   d  e  p  e

  r   f  e  c          i  o  n  a  r  e  e   t  c .

 

   4 .   3 .   A  p   l   i  c  a  r  e  a  c  u  n  o        t   i  n         e   l  o  r   /  a   b   i   l   i   t                 i   l  o  r   /

  c  o  m  p  e   t  e  n         e   l  o  r   d  o   b   â  n   d   i   t  e .

 

   1   5

 

   5 .   C  o  n   t  r   i   b  u        i  a

   l  a

   d  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a

   i  n  s   t   i   t  u        i  o  n  a   l     

       i   l  a

  p  r  o  m  o  v  a  r  e  a

   5 .   1 .   F  o  r  m  a  r  e  a

   l  a

  e   l  e  v

   i  a

  u  n  e   i  a   t   i   t  u   d   i  n   i

  p  r  o  a  c   t   i  v  e   f  a              

   d  e  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  e       c  o   l   i   i .

 

   5 .   2 .   P  r  o  m  o  v  a  r  e  a   î  n  c  o  m

  u  n   i   t  a   t  e  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   i

   i  n  s   t   i   t  u          i  e   i ,

  p  a  r   t   i  c   i  p   â  n   d

   l  a

  p  r  o  g  r  a  m  e

        i

  p  a  r   t  e  n  e  r   i  a   t  e .

 

   5 .   3 .   C  o  n   t  r   i   b  u          i  a

   l  a

   î  m   b  u  n          t                 i  r  e  a   / 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 45

Page 46: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 46/102

        3

   i  m  a  g   i  n   i   i      c  o   l   i   i

  c  o  n  s  o   l   i   d  a  r  e  a   i  m  a  g   i  n   i   i       c

  o   l   i   i   î  n  c  o  m  u  n   i   t  a   t  e

   5 .   4 .   F  a  c   i   l   i   t  a  r  e  a

  p  r  o  c  e  s  u   l  u   i   d  e

  c  u  n  o  a        t  e  r  e ,

   î  n         e   l  e  g  e  r  e ,   î  n  s  u        i  r  e        i  r  e  s  p  e  c   t  a  r  e  a  r  e  g  u   l   i   l  o  r

  s  o  c   i  a   l  e .

 

   1   5

 

   T   O   T   A   L

 

   1   0   0

 

   D  a   t  a  :

   N  u  m  e        i  p  r  e  n  u  m  e  :

   S  e  m  n          t  u  r   i  :

       

   C  a   d  r  u   d   i   d  a  c   t   i  c  a  u  x   i   l   i  a  r  e  v  a   l  u  a   t  :

       

   R  e  s  p  o  n  s  a   b   i   l  c  o  m  p  a

  r   t   i  m  e  n   t  :

       

   D   i  r  e  c   t  o  r  :

       

   M  e  m   b  r   i   i   C   A  :

46 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 47: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 47/102

1

Anexa Nr. 15 la Metodologia de evaluare anual a activitii personalului didactic i didactic auxiliar 

ANTET

FIA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE

INSTRUCTOR DE EDUCAIE EXTRACOLAR  

Legii educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, în temeiulcontractului individual de munc înregistrat în Registrul general de eviden a salariailor cunumrul.…...., se încheie astzi,…..........…., prezenta fi a postului:

 Numele i prenumele ......................................................Specialitatea: .................................................................

Denumirea postului:……………Decizia de numire: ….................Încadrarea:..........................................

Cerine:- studii:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- studii specifice postului...................................................................... ……………- vechime.................................................................................................... ………..

Relaii profesionale:- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitii de învmânt;- de reprezentare a unitii colare

I. ATRIBUII SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVITILOR 

1.1.Corelarea coninutului activitii cu obiectivele generale ale instituiei.1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului.1.3. Aplicarea reglementrilor legale în vigoare.

2. REALIZAREA ACTIVITILOR 

2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului.2. 2.Utilizarea raional i eficient a resurselor materiale, financiare, informaionale i detimp.2.3. Contribuii la dezvoltarea personalitii elevului.

3. COMUNICAREA I RELAIONAREA

3.1.Capacitatea de a se integra/ lucra în echip.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 47

Page 48: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 48/102

2

3.2. Realizarea comunicrii coal – familie, coal – comunitate colar , comunitatesocial.

3.3. Monitorizarea situaiilor conflictuale.

4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLTRII PERSONALE

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.4.2. Participarea la activiti metodice, stagii de formare/ cursuri de perfecionare etc.4.3. Aplicarea cunotinelor/abilitilor/competenelor dobândite.

5. CONTRIBUIA LA DEZVOLTAREA INSTITUIONAL I PROMOVAREA IMAGINIIUNITII COLARE

5.1.Promovarea unei atitudini proactive fa de activitile colii.5.2.Promovarea în comunitate a activitii instituiei, participând la programe i parteneriate.

5.3.Facilitarea procesului de cunoatere, înelegere, însuire i respectare a regulilor sociale.

II. ALTE ATRIBUII. In funcie de nevoile specifice ale unitii de învmânt, salariatul este obligat s 

îndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, precum i s respecte normele, procedurilede sntate i securitate a muncii, de PSI i ISU, în condiiile legii:

 _____________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________ 

R spunderea disciplinar: Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage

dup sine diminuarea calificativului i/sau sancionarea disciplinar , conform prevederilor legii.

Director,(nume, semn tur   ,  tampil  )

Semntura titularului de luare la cunotin:  ......................................

Data: ..................

48 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 49: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 49/102

  -   1  -

   A  n  e  x  a   N  r .   1   6

   l  a   M  e   t  o   d  o   l  o  g   i  a   d  e  e  v  a   l  u  a  r  e  a  n  u

  a   l       

  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   i  p  e  r  s  o  n  a   l  u   l  u   i   d   i   d  a

  c   t   i  c        i   d   i   d  a  c   t   i  c  a  u  x   i   l   i  a  r

   A   N   T   E   T

 

   F   I        A   C

   A   D   R   U   D   E   A   U   T   O   E   V   A   L   U   A   R   E   /   E   V   A   L   U   A   R   E    Î   N   V   E   D   E   R   E   A   S   T   A   B   I   L   I   R   I   I   C   A   L   I   F   I   C   A   T   I   V   U   L   U   I   A   N   U   A   L   P   E   N   T   R   U

   F   U   N   C        I   A   D   E

   A   S   I   S   T

   E   N   T   S   O   C   I   A   L

 

   N  u  m       r  u   l   f   i      e   i  p  o  s   t  u   l  u   i  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   N  u  m  e   l  e       i  p  r  e  n  u  m  e   l  e   t   i   t  u   l  a  r  u   l  u   i  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   P  e  r   i  o

  a   d  a  e  v  a   l  u  a   t       : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   C  a   l   i   f   i  c  a   t   i  v  u   l  a  c  o  r   d  a   t  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

   D  o  m  e  n

   i   i

  a   l  e  e  v  a   l  u

       r   i   i

   C  r   i   t  e  r   i   i   d  e  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

   I  n   d   i  c  a

   t  o  r   i   d  e

  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

   P  u  n  c   t  a   j

  m  a  x   i  m

   P  u  n  c   t  a   j

  a  u   t  o  e  v  a   l  u  a  r  e

   P  u  n  c   t  a   j

  e  v  a   l  u  a  r  e

  c  o  m  p  a  r   t   i  m  e  n   t

   P  u  n  c   t  a   j

  e  v

  a   l  u  a  r  e

   C   A

   V  a   l   i   d  a  r  e

  c  o  n  s   i   l   i  u   l

  p  r  o   f  e  s  o  r  a   l

1 .   P  r  o   i  e  c   t  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t             i   i

 

   1 .   1 .   P  r  o  g  r  a  m  a  r  e  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   i   d  e  a  s   i  s   t  e  n              

  s  o  c   i  a   l        .

 

   1 .   2 .   O  r  g  a  n   i  z  a  r  e  a  a  c   t   i

  v   i   t                 i   i        i  a   l  o  c  u   l  u   i

   d  e  m  u  n  c        .

 

   1 .   3 .   R  e  s  p  e  c   t  a  r  e  a  c  o   d

  u   l  u   i   d  e  o  n   t  o   l  o  g   i  c  a   l

  a  s   i  s   t  e  n   t  u   l  u   i  s  o  c   i  a   l .

 

   2   0

 

   2 .   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t             i   i

 

   2 .   1 .   R  e  s  p  e  c   t  a  r  e  a  p  r  o  g  r  a  m  u   l  u   i   d  e   l  u  c  r  u .

 

   2 .   2 .

    Î  n   d  e  p   l   i  n   i  r  e  a   l  a   t  e  r  m  e  n  a  o   b   l   i  g  a          i   i   l  o  r

   d  e  s  e  r  v   i  c   i  u .

 

   2 .   3 .   U   t   i   l   i  z  a  r  e  a  c  o  r  e  s  p  u  n  z          t  o  a  r  e  a

   d  o  c  u  m  e  n   t  e   l  o  r  s  p  e  c   i   f   i  c

  e   (   l  e  g   i  s   l  a          i  e ,

  m  e   t  o   d  o   l  o  g   i   i        i  p  r  o  c  e   d

  u  r   i   ) .

 

   2 .   4   U   t   i   l   i  z  a  r  e  a   l  o  g   i  s   t   i  c   i   i  u  n   i   t                 i   i   î  n  c  a  r  e   î        i

   d  e  s   f              o  a  r       

  a  c   t   i  v   i   t  a   t  e  a .

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 49

Page 50: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 50/102

  -   2  -

   D  o  m  e  n

   i   i

  a   l  e  e  v  a   l  u

       r   i   i

   C  r   i   t  e  r   i   i   d  e  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

   I  n   d   i  c  a

   t  o  r   i   d  e

  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

   P  u  n  c   t  a   j

  m  a  x   i  m

   P  u  n  c   t  a   j

  a  u   t  o  e  v  a   l  u  a  r  e

   P  u  n  c   t  a   j

  e  v  a   l  u  a  r  e

  c  o  m  p  a  r   t   i  m  e  n   t

   P  u  n  c   t  a   j

  e  v

  a   l  u  a  r  e

   C   A

   V  a   l   i   d  a  r  e

  c  o  n  s   i   l   i  u   l

  p  r  o   f  e  s  o  r  a   l

 

   3   0

 

   3 .   C  o  m  u  n   i  c  a  r  e       i

  r  e   l  a        i  o  n  a  r  e

   3 .   1

   D  e  m  o  n  s   t  r  a  r  e  a

  a   b   i   l   i   t                 i   l  o  r

   d  e

  c  o  m  u  n   i  c  a  r  e

   f  o  r  m

  a   l       

   i  n   t  r  a

        i

   i  n   t  e  r   i  n  s   t   i   t  u          i  o  n  a   l        .

 

   3 .   2 .   F  a  c   i   l   i   t  e  a  z       

  c  o  m  u  n   i  c  a  r  e  a

   f  o  r  m  a   l       

   i  n   t  r  a

        i

   i  n   t  e  r   i  n  s   t   i   t  u          i  o  n  a   l        ,

       c  o  a   l         -

   f  a  m   i   l   i  e ,       c  o  a   l       

  -  c  o

  m  u  n   i   t  a   t  e       c  o   l  a  r       

  -

  c  o  m  u  n   i   t  a   t  e  s  o  c   i  a   l        .

 

   3 .   3   M  o  n   i   t  o  r   i  z  a  r  e  a  s   i   t  u

  a          i   i   l  o  r  c  o  n   f   l   i  c   t  u  a   l  e .

 

   3 .   4 .   C  a  p  a  c   i   t  a   t  e   d  e  a

  s  e   i  n   t  e  g  r  a        i   d  e  a

   l  u  c  r  a   î  n  e  c   h   i  p        .

 

   2   0

 

   4 .   M  a  n  a  g  e  m  e

  n   t  u   l

  c  a  r   i  e  r  e   i       i  a   l

   d  e  z  v  o   l   t       r   i   i  p  e  r  s  o  n  a   l  e

   4 .   1 .   I   d  e  n   t   i   f   i  c  a  r  e  a  n  e  v  o   i   l  o  r  p  r  o  p  r   i   i   d  e

   d  e  z  v  o   l   t  a  r  e   î  n  c  a  r   i  e  r       

        i  p  e  r  s  o  n  a   l        .

 

   4 .   2 .   P  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e  a   l  a  a  c   t   i  v   i   t                 i  m  e   t  o   d   i  c  o  -

        t   i   i  n          i   f   i  c  e

   d  e

  s  p  e  c   i  a   l   i   t  a   t  e ,

  s   t  a  g   i   i

   d  e

   f  o  r  m  a  r  e   /  c  u  r  s  u  r   i   d  e  p  e

  r   f  e  c          i  o  n  a  r  e  e   t  c .

 

   4 .   3 .   A  p   l   i  c  a  r  e  a   î  n  a  c   t   i  v   i   t  a   t  e  a  c  u  r  e  n   t       

  a

  c  u  n  o        t   i  n         e   l  o  r   /  a   b   i   l   i   t              

   i   l  o  r   /  c  o  m  p  e   t  e  n         e   l  o  r

  p  r  o   f  e  s   i  o  n  a   l  e   d  o   b   â  n   d   i   t  e   î  n  p  r  o  g  r  a  m  e   l  e   d  e

   f  o  r  m  a  r  e  c  o  n   t   i  n  u          /  p  e  r

   f  e  c          i  o  n  a  r  e .

 

   1   5

 

   5 .   C  o  n   t  r   i   b  u        i

  a   l  a

   d  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a

   i  n  s   t   i   t  u        i  o  n  a   l     

       i   l  a

  r  o  m  o  v  a  r  e  a   i  m

  a  g   i  n   i   i

  u  n   i   t             i   i      c  o   l  a  r  e

 

   5 .   1 .

   P  r  o  m  o  v  a  r  e  a

   î  n

  c  o  m  u  n   i   t  a   t  e

  a

  a  c   t   i  v   i   t                 i   i  u  n   i   t                 i   i   d  e   î  n  v                       m   â  n   t ,  o   f  e  r   t  e   i

  e   d  u  c  a          i  o  n  a   l  e        i  a  r  e  z  u   l   t  a   t  e   l  o  r  o   b          i  n  u   t  e .

 

   5 .   2   R  e  s  p  e  c   t  a  r  e  a   i  n   t  e  g  r  a   l       

  a

  r  e  g  u   l  a  m  e  n   t  e   l  o  r   i  n   t  e  r  n  e        i  a  p  r  o  c  e   d  u  r   i   l  o  r

  s   t  a   b   i   l   i   t  e   l  a  n   i  v  e   l  u   l  u  n   i

   t                 i   i   d  e   î  n  v                       m   â  n   t .

 

   5 .   3   P  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e  a   l  a  a  c

   t   i  v   i   t                 i   l  e  o  r  g  a  n   i  z  a   t  e

   d  e

  u  n   i   t  a   t  e

  p  r   i  v   i  n   d

  c  u  n  o  a        t  e  r  e  a

        i

  a  p   l   i  c  a  r  e  a  n  o  r  m  e   l  o  r

        i  p  r  o  c  e   d  u  r   i   l  o  r   d  e

  s         n          t  a   t  e        i  s  e  c  u  r   i   t  a   t  e   î  n  m  u  n  c        ,   d  e   P   S   I        i

 

50 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 51: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 51/102

  -   3  -

   D  o  m  e  n

   i   i

  a   l  e  e  v  a   l  u

       r   i   i

   C  r   i   t  e  r   i   i   d  e  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

   I  n   d   i  c  a

   t  o  r   i   d  e

  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

   P  u  n  c   t  a   j

  m  a  x   i  m

   P  u  n  c   t  a   j

  a  u   t  o  e  v  a   l  u  a  r  e

   P  u  n  c   t  a   j

  e  v  a   l  u  a  r  e

  c  o  m  p  a  r   t   i  m  e  n   t

   P  u  n  c   t  a   j

  e  v

  a   l  u  a  r  e

   C   A

   V  a   l   i   d  a  r  e

  c  o  n  s   i   l   i  u   l

  p  r  o   f  e  s  o  r  a   l

   I   S   U .

   5 .   4   P  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e  a   l  a  p  r  o  g  r  a  m  e   /  a  c   t   i  v   i   t                 i   d  e

  p  r  e  v  e  n   i  r  e        i  c  o  m   b  a   t  e  r  e  a  v   i  o   l  e  n         e   i        i

  c  o  m  p  o  r   t  a  m  e  n   t  e   l  o  r  n  e  s         n          t  o  a  s  e .

 

   1   5

 

   T   O   T   A   L

 

   1   0   0

 

   D  a   t  a  :

 

   N  u  m  e        i  p  r  e  n  u  m  e  :

 

   S  e  m  n          t  u  r   i  :

       

   C  a   d  r  u   d   i   d  a  c   t   i  c  a  u  x   i   l   i  a  r  e  v  a   l  u  a   t  :

       

   R  e  s  p  o  n  s  a   b   i   l  c  o  m  p  a  r   t   i  m  e  n   t  :

       

   D   i  r  e  c   t  o  r  :

       

   M  e  m   b  r   i   i   C   A  :

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 51

Page 52: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 52/102

1

Anexa Nr. 17 la Metodologia de evaluare anual a activitii personalului didactic i didactic auxiliar 

ANTET

FIA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE

ASISTENT SOCIAL

În temeiul Legii educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare,în temeiul contractului individual de munc înregistrat în Registrul general de eviden asalariailor cu numrul.…...., se încheie astzi,…..........…., prezenta fi a postului:

 Numele i prenumele ......................................................Specialitatea: .................................................................Denumirea postului:……………Decizia de numire: ….................

Încadrarea:..........................................

Cerine:- studii:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- studii specifice postului...................................................................... ……………- vechime.................................................................................................... ………..

Relaii profesionale:- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitii de învmânt;- de reprezentare a unitii colare.

I. ATRIBUII SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVITII1.1 Programarea activitii de asisten social: întocmete documentaii specifice;

revizuiete documentaii specifice; respect codul deontologic al asistentului social.1.2 Organizarea activitii: realizeaz evaluarea psiho-social în echipa de specialiti;

stabilete coninutul activitii de asisten social; alege strategii de intervenie specifice;

monitorizeaz evoluia beneficiarilor.2. REALIZAREA ACTIVITII

2.1. Respectarea programului de lucru: respect programul de lucru stabilit prinregulamentul de ordine interioar .

2.2. Îndeplinirea la termen a obligaiilor de serviciu:- rezolv în termen legal sarcinile de serviciu;- respect termenul legal de soluionare a cazurilor.2.3. Utilizarea corespunztoare a documentelor specifice (legislaie, metodologii i

 proceduri):- analizeaz legislaia, metodologiile i procedurilor specifice;

- respect standardele de calitate.2.4 Utilizarea logisticii unitii în care îi desf oar  activitatea:- utilizeaz echipamentul din dotare;

52 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 53: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 53/102

2

- eficiena în gestionarea resurselor alocate.

3. COMUNICARE I RELAIONARE3.1. Alege modalitile corecte de comunicare.3.2. Faciliteaz comunicarea formal intra i interinstituional, coal-familie, coal-

comunitate colar -comunitate social.3.3. Monitorizarea situaiilor conflictuale.3.4. Capacitate de a se integra i de a lucra în echip.

4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLTRII PERSONALE4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare în carier  i personal.4.2. Participarea la activiti metodico-tiinifice de specialitate, stagii de formare/ cursuride perfecionare etc.4.3. Aplicarea în activitatea curent a cunotinelor/abilitilor/competenelor profesionaledobândite în programele de formare continu/perfecionare.

5. CONTRIBUIA LA DEZVOLTAREA INSTITUIONAL  I LA PROMOVAREA

IMAGINII UNITII COLARE5.1. Promovarea în comunitate a activitii unitii de învmânt, ofertei educaionale ia rezultatelor obinute.

5.2. Comunic eficient cu partenerii educaionali, cu comunitatea social. Dezvolt alturi5.3. de partenerii educaionali proiecte educaionale utile axei elev-coal-comunitate.5.4. Respectarea integral a regulamentelor interne i a procedurilor stabilite la nivelul

unitii de învmânt. Particip activ la elaborarea i implementarea regulamentuluiintern i a procedurilor specifice.

5.5. Participarea la activitile organizate de unitate privind cunoaterea i aplicareanormelor de SSM în domeniul situaiilor de urgen. Realizeaz/particip 

 programe/activiti de implementare a normelor de SSM în domeniul situaiilor de

urgen.5.6. Participarea la programe/activiti de prevenire i combatere a violenei i acomportamentelor nesntoase. Realizeaz/particip programe/activiti de

 prevenire i combatere a violenei i comportamentelor nesntoase.

II. ALTE ATRIBUII. În funcie de nevoile specifice ale unitii de învmânt, salariatul este obligat s 

îndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, precum i s respecte normele, procedurilede sntate i securitate a muncii, de PSI i ISU, în condiiile legii:

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________ 

R spunderea disciplinar: Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage

dup sine diminuarea calificativului i/sau sancionarea disciplinar , conform prevederilor legii.

Director,(nume, semn tur   ,  tampil  )

Semntura titularului de luare la cunotin: 

.........................................

Data: ..................

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 53

Page 54: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 54/102

  -  -   1

   A  n  e  x  a   N  r .   1   8

   l  a   M  e   t  o   d  o   l  o  g   i  a   d  e  e  v  a   l  u  a  r  e  a  n  u

  a   l       

  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   i  p  e  r  s  o  n  a   l  u   l  u   i   d   i   d  a

  c   t   i  c        i   d   i   d  a  c   t   i  c  a  u  x   i   l   i  a  r

   A   N   T   E   T

 

   F   I        A   C

   A   D   R   U   D   E   A   U   T   O   E   V   A   L   U   A   R   E   /   E   V   A   L   U   A   R   E    Î   N   V   E   D   E   R   E   A   S   T   A   B   I   L   I   R   I   I   C   A   L   I   F   I   C   A   T   I   V   U   L   U   I   A   N   U   A   L   P   E   N   T   R   U

   F   U   N   C        I   A   D   E

   C   O   R

   E   P   E   T   I   T   O   R

 

   N  u  m       r  u   l   f   i    

  e   i  p  o  s   t  u   l  u   i  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   N  u  m  e   l  e       i  p  r  e  n  u  m  e   l  e   t   i   t  u   l  a  r  u   l  u   i  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   P  e  r   i  o  a   d  a  e  v  a   l  u  a   t       : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   C  a   l   i   f   i  c  a   t   i  v  u   l  a  c  o  r   d  a   t  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    D  o  m  e  n   i   i

  a   l  e  e  v  a   l  u       r   i   i

   C  r   i   t  e  r   i   i   d  e  p  e  r   f  o  r  m

  a  n          

   I  n   d   i  c  a   t  o  r   i   d  e

  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

   P  u  n  c   t  a   j

  m  a  x   i  m

   P  u  n  c   t  a   j

  a  u   t  o  e  v  a   l  u  a  r  e

   P  u  n  c   t  a   j  e  v  a   l  u  a  r  e

  c  o  m  p  a  r   t   i  m  e  n   t

   P  u  n  c   t  a   j

  e  v  a   l  u

  a  r  e   C   A

   V  a   l   i   d  a  r  e

  c  o  n  s   i   l   i  u   l

  p  r  o   f  e  s  o  r  a   l

   1 .   P  r  o   i  e  c   t  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t             i   i

 

   1 .   1 .

   P  r  o  g  r  a  m  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t                 i   i

   d  e

  c  o  r  e  p  e   t   i   t   i  e ,

  c  o  n   f  o  r  m

  p  r  o   i  e  c   t         r   i   i

  a  c   t   i  v   i   t  a   t   i   i   d   i   d  a  c   t   i  c  e .

 

   1 .   2 .

   P  r  o   i  e  c   t  a  r  e  a

  u  n  o  r

  a  c   t   i  v   i   t                 i

  e  x   t  r  a  c  u  r  r   i  c  u   l  a  r  e  c  o  r  e   l  a   t  e  c  u  o   b   i  e  c   t   i  v  e   l  e

  c  u  r  r   i  c  u   l  a  r  e ,

  n  e  v  o   i   l  e

     

   i

   i  n   t  e  r  e  s  e   l  e

  e   d  u  c  a   b   i   l   i   l  o  r .

 

   1 .   3 .

   I  m  p   l   i  c  a  r  e  a

   î  n

  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  e

   d  e

  p  r  o   i  e  c   t  a  r  e

  a

  o   f  e  r   t  e   i  e   d  u

  c  a          i  o  n  a   l  e

   l  a

  n   i  v  e   l  u   l  u  n   i   t                 i   i .

 

   2   0

 

   2 .   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t             i   i

 

   2 .   1 .   O  r  g  a  n   i  z  a  r  e  a        i  a  m  e  n  a   j  a  r  e  a  s  p  a          i  u   l  u   i

   d  e   l  u  c  r  u .

 

   2 .   2 .

    Î  n   d  e  p   l   i  n   i  r  e  a   l  a   t  e  r  m  e  n

  a  o   b   l   i  g  a          i   i   l  o  r

   d  e  s  e  r  v   i  c   i  u .

 

   2 .   3 .

   U   t   i   l   i  z  a  r  e  a

  c  o  r  e  s  p

  u  n  z          t  o  a  r  e

  a

  m   i   j   l  o  a  c  e   l  o  r        i  m  e   t  o   d  e   l  o  r  s  p

  e  c   i   f   i  c  e .

 

54 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 55: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 55/102

  -  -   2

   D  o  m  e  n   i   i

  a   l  e  e  v  a   l  u       r   i   i

   C  r   i   t  e  r   i   i   d  e  p  e  r   f  o  r  m

  a  n          

   I  n   d   i  c  a   t  o  r   i   d  e

  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

   P  u  n  c   t  a   j

  m  a  x   i  m

   P  u  n  c   t  a   j

  a  u   t  o  e  v  a   l  u  a  r  e

   P  u  n  c   t  a   j  e  v  a   l  u  a  r  e

  c  o  m  p  a  r   t   i  m  e  n   t

   P  u  n  c   t  a   j

  e  v  a   l  u

  a  r  e   C   A

   V  a   l   i   d  a  r  e

  c  o  n  s   i   l   i  u   l

  p  r  o   f  e  s  o  r  a   l

   2 .   4 .   O  r  g  a  n   i  z  a  r  e  a

        i  p  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e  a

   l  a

  a  c   t   i  v   i   t                 i  e  x   t  r  a  c  u  r  r   i  c  u   l  a  r  e .

 

   2 .   5 .   F  o  r  m  a  r  e  a   d  e  p  r   i  n   d  e  r   i   l  o  r   d  e  s   t  u   d   i  u

   i  n   d   i  v   i   d  u  a   l        i   î  n

  e  c   h   i  p       

   î  n

  v  e   d  e  r  e  a

   f  o  r  m         r   i   i   /   d  e  z  v  o   l   t         r   i   i  c  o  m  p  e

   t  e  n         e   i   d  e , ,  a

   î  n  v                a  s       

   î  n  v  e          i   ” .

 

   3   0

 

   3 .   C  o  m  u  n   i  c  a  r  e       i

  r  e   l  a        i  o  n  a  r  e

 

   3 .   1

   D  e  m  o  n  s   t  r  a  r  e  a

  a   b   i

   l   i   t                 i   l  o  r

   d  e

  c  o  m  u  n   i  c  a  r  e

   f  o  r  m  a   l       

   i  n   t  r  a

        i

   i  n   t  e  r  -

   i  n  s   t   i   t  u          i  o  n  a   l        .

 

   3 .   2 .   C  o  m  u  n   i  c  a  r  e  a       c  o  a   l       

  –   f  a  m   i   l   i  e  –

  c  o  m  u  n   i   t  a   t  e .

 

   3 .   3 .   M  a  n   i   f  e  s   t  a  r  e  a  a   t   i   t  u   d   i  n

   i   i  m  o  r  a   l  e        i

  c   i  v   i  c  e

   (   l   i  m   b  a   j ,

          i  n  u   t        ,

  r  e  s  p  e  c   t ,

  c  o  m  p  o  r   t  a  m  e  n   t   ) ,

  r  e  s  p  e  c   t  a  r  e  a

        i

  p  r  o  m  o  v  a  r  e  a   d  e  o  n   t  o   l  o  g   i  e   i  p  r  o   f  e  s   i  o  n  a   l  e .

 

   2   0

 

   4 .   M  a  n  a  g  e  m  e  n   t  u   l

  c  a  r   i  e  r  e   i       i  a   l

   d  e  z  v  o   l   t       r   i   i

  p  e  r  s  o  n  a   l  e

 

   4 .   1 .   P  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e  a

   l  a

  p  r  o

  g  r  a  m  e   l  e

   d  e

   f  o  r  m  a  r  e  c  o  n   t   i  n  u       

        i  p  e  r   f  e  c       

   i  o  n  a  r  e .

 

   4 .   2 .   A  p   l   i  c  a  r  e  a   î  n  a  c   t   i  v   i   t  a   t  e  a  c  u  r  e  n   t       

  a

  c  u  n  o        t   i  n         e   l  o  r  p  r  o   f  e  s   i  o  n  a   l  e

   d  o   b   â  n   d   i   t  e   î  n

  p  r  o  g  r  a  m  e   l  e

   d  e

   f  o  r  m  a  r  e

  c  o  n   t   i  n  u       

        i

  p  e  r   f  e  c          i  o  n  a  r  e .

 

   4 .   3 .   I  m  p   l   i  c  a  r  e  a

   î  n

  o  r  g  a  n   i  z  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  o  r

  m  e   t  o   d   i  c  e

   l  a

  n   i  v  e   l  u   l

  c  o  m   i  s   i  e   i   /  c  a   t  e   d  r  e   i   /  u  n   i   t                 i   i .

 

   4 .   4 .   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a   /  a  c   t  u  a   l   i  z  a  r  e  a

  p  o  r   t  o   f  o   l   i  u   l  u   i

        i  a   d  o  s  a  r  u   l  u   i  p  e  r  s  o  n  a   l .

 

   1   5

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 55

Page 56: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 56/102

  -  -   3

   D  o  m  e  n   i   i

  a   l  e  e  v  a   l  u       r   i   i

   C  r   i   t  e  r   i   i   d  e  p  e  r   f  o  r  m

  a  n          

   I  n   d   i  c  a   t  o  r   i   d  e

  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

   P  u  n  c   t  a   j

  m  a  x   i  m

   P  u  n  c   t  a   j

  a  u   t  o  e  v  a   l  u  a  r  e

   P  u  n  c   t  a   j  e  v  a   l  u  a  r  e

  c  o  m  p  a  r   t   i  m  e  n   t

   P  u  n  c   t  a   j

  e  v  a   l  u

  a  r  e   C   A

   V  a   l   i   d  a  r  e

  c  o  n  s   i   l   i  u   l

  p  r  o   f  e  s  o  r  a   l

5 .   C  o  n   t  r   i   b  u        i  a   l  a

   d  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a

   i  n  s   t   i   t  u        i  o  n  a   l            i

  p  r  o  m  o  v  a  r  e  a

   i  m  a  g   i  n   i   i      c  o   l   i   i

   5 .   1 .   I  m  p   l   i  c  a  r  e  a

   î  n

   d  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a

   d  e

  p  a  r   t  e  n  e  r   i  a   t  e        i  p  r  o   i  e  c   t  e  e   d

  u  c  a          i  o  n  a   l  e   î  n

  v  e   d  e  r  e  a   d  e  z  v  o   l   t         r   i   i   i  n  s   t   i   t  u          i  o  n  a   l  e .

 

   5 .   2 .   P  r  o  m  o  v  a  r  e  a

   î  n

  c  o  m  u  n   i   t  a   t  e

  a

  a  c   t   i  v   i   t                 i   i  u  n   i   t                 i   i   d  e   î  n  v

                       m   â  n   t ,

  a

  o   f  e  r   t  e   i  e   d  u  c  a          i  o  n  a   l  e        i  a

  r  e  z  u   l   t  a   t  e   l  o  r

  o   b          i  n  u   t  e .

 

   5 .   3 .   P  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e  a   l  a  a  c   t   i  v   i   t              

   i   l  e  o  r  g  a  n   i  z  a   t  e

   d  e

  u  n   i   t  a   t  e

  p  r   i  v   i  n   d

  c  u  n  o  a        t  e  r  e  a

        i

  a  p   l   i  c  a  r  e  a  n  o  r  m  e   l  o  r        i  p  r  o

  c  e   d  u  r   i   l  o  r   d  e

  s         n          t  a   t  e        i  s  e  c  u  r   i   t  a   t  e  a  m  u  n

  c   i   i ,   d  e   P   S   I        i

   I   S   U

 

   5 .   4 .   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a   /  p  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e  a

   l  a

  p  r  o  g  r  a  m  e   /  a  c   t   i  v   i   t                 i   d  e  p  r  e  v  e  n   i  r  e

        i

  c  o  m   b  a   t  e  r  e

  a

  v   i  o   l  e  n         e   i

        i

  c  o  m  p  o  r   t  a  m  e  n   t  e   l  o  r

  n  e  s         n

          t  o  a  s  e

   î  n

  m  e   d   i  u   l          c  o   l  a  r .

 

   1   5

 

   T   O   T   A   L

 

   1   0   0

 

   D  a   t  a  :

   N  u  m  e        i  p  r  e  n  u  m  e  :

   S  e  m  n          t  u  r   i  :

       

   C  a   d  r  u   d   i   d  a  c   t   i  c  a  u  x   i   l   i  a  r  e  v  a   l  u  a   t  :

       

   R  e  s  p  o  n  s  a   b   i   l  c  o  m  p  a  r   t   i  m  e  n   t  :

       

   D   i  r  e  c   t  o  r  :

       

   M  e  m   b  r   i   i   C   A  :

 

56 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 57: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 57/102

1

Anexa Nr. 19 la Metodologia de evaluare anual a activitii personalului didactic i didactic auxiliar 

ANTET

FIA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DECOREPETITOR 

În temeiul Legii educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare,în temeiul contractului individual de munc înregistrat în Registrul general de eviden asalariailor cu numrul.…...., se încheie astzi,…..........…., prezenta fi a postului:

 Numele i prenumele ......................................................Specialitatea: .................................................................Denumirea postului:……………Decizia de numire: ….................

Încadrarea:..........................................Cerine:- studii:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- studii specifice postului...................................................................... ……………- vechime.................................................................................................... ………..

Relaii profesionale:- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;

- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitii de învmânt;- de reprezentare a unitii colare.

I. ATRIBUII SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVITII

1.1.Întocmete documentaii specifice.1.2. Respect planificarea activitilor. 

2. REALIZAREA ACTIVITII

2.1.Organizarea activitii i a locului de munc 2.1.1.Stabilete coninutul activitii de corepetiie.2.1.2.Organizeaz repetiiile conform planificrilor.2.1.3.Formeaz deprinderi de studiu individual i în echip în vedereaformrii/dezvoltrii competenei de „a înva s învei”.

2.2.Respectarea programul de lucru stabilit prin Regulamentul Intern2.2.1.Respect programul de lucru stabilit prin Regulamentul Intern. 2.2.2.Particip la dezvoltarea capacitilor de lucru. 

2.3. Îndeplinirea la termen a obligaiilor de serviciu2.3.1.Rezolv în termen legal sarcinile de serviciu.

2.4. Utilizarea corespunztoare a mijloacelor si metodelor specifice

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 57

Page 58: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 58/102

2

2.4.1.Utilizeaz mijloacele, metodologiile i procedurile specifice.2.4.2.Respect standardele de calitate.

2.5. Utilizarea logisticii unitii în care îi desf oar  activitatea.

2.5.1.Utilizeaz echipamentul din dotare. 2.5.2.Eficiena în gestionarea resurselor alocate.

3. COMUNICARE I RELAIONARE

3.1. Demonstrarea abilitilor de comunicare formal intra i inter instituional.Dezvolt capacitatea de comunicare i relaionare în interiorul i în afara unitii (cu elevii,

 personalul colii, echipa managerial i în cadrul comunitii).3.2. Comunicarea coal – familie - comunitate. Faciliteaz comunicarea coal – familie -comunitate.3.3. Manifest atitudini morale i civice (limbaj, inut, comportament etc.).

4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLTRII PERSONALE4.1. Participarea la programele de formare continu i perfecionare.

4.1.1. Identific nevoile proprii de dezvoltare.4.1.2. Particip la diferite forme de perfecionare în domeniul educaiei.4.1.3. Dezvolt competenele specifice.

4.2. Aplicarea în activitatea curent a cunotinelor profesionale dobândite în programele deformare continu i perfecionare

4.2.1.Selecteaz i utilizeaz cunotinele profesionale moderne. 

4.3. Participarea la activiti metodico-tiinifice de specialitate.4.3.1. Particip la programele i activitile comisiilor de specialitate.

5. CONTRIBUIA LA DEZVOLTAREA INSTITUIONAL  I LA PROMOVAREAIMAGINII UNITII COLARE

5.1. Promovarea în comunitate a activitii unitii de învmânt, ofertei educaionale i arezultatelor obinute.

5.1.1. Comunic eficient cu partenerii educaionali, cu comunitatea social.5.1.2. Participa alturi de partenerii educaionali la proiecte educaionale utile axei: elev-coal-comunitate. 

5.2. Respectarea integral a regulamentelor interne i a procedurilor stabilite la nivelul unitii deînvmânt.

5.2.1.Particip activ la elaborarea i implementarea Regulamentului Intern i a procedurilor specifice. 

5.3. Participarea la programe/activiti de prevenire i combatere a violenei i acomportamentelor nesntoase.

5.3.1. Realizeaz/particip la programe/activiti de prevenire i combatere a violenei i acomportamentelor nesntoase. 

II. ALTE ATRIBUII În funcie de nevoile specifice ale unitii de învmânt, salariatul este obligat s 

îndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, precum i s respecte normele, procedurilede sntate i securitate a muncii, de PSI i ISU, în condiiile legii:

58 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 59: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 59/102

3

 _____________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________ 

R spunderea disciplinar: Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunztor atrage

dup sine diminuarea calificativului i/sau sancionarea disciplinar , conform prevederilor legii.

Director,(nume, semn tur   ,  tampil  )

Semntura titularului de luare la cunotin:  ......................................

Data: ..................

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 59

Page 60: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 60/102

   1

A  n  e  x  a   N  r .

   2   0   l  a   M  e   t  o   d  o   l  o  g   i  a   d  e  e  v  a   l  u  a  r  e  a  n  u  a   l       

  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   i  p  e  r  s  o  n  a   l  u   l  u   i   d

   i   d  a  c   t   i  c        i   d   i   d  a  c   t   i  c  a  u  x   i   l   i  a  r

   A   N   T   E   T

 

   F   I        A

   C   A   D   R   U   D   E   A   U   T   O   E   V   A   L   U

   A   R   E   /   E   V   A   L   U   A   R   E    Î   N   V   E   D   E

   R   E   A   S   T   A   B   I   L   I   R   I   I   C   A   L   I   F   I   C

   A   T   I   V   U   L   U   I   A   N   U   A   L   P   E   N   T   R

   U   F   U   N   C        I   A   D   E

   M   E

   D   I   A   T   O   R        C   O   L   A   R

 

   N  u

  m       r  u   l   f   i      e   i  p  o  s   t  u   l  u   i  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   N  u

  m  e   l  e       i  p  r  e  n  u  m  e   l  e   t   i   t  u   l  a  r  u   l  u

   i  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   P  e

  r   i  o  a   d  a  e  v  a   l  u  a   t       : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   C  a

   l   i   f   i  c  a   t   i  v  u   l  a  c  o  r   d  a   t  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    D  o  m  e  n   i   i  a   l  e  e  v  a   l  u       r   i   i

   C  r   i   t  e  r   i   i   d  e  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

   I  n   d   i  c  a   t  o  r   i

   d  e

  p  e  r   f  o

  r  m  a          

   P  u  n  c   t  a   j

  m  a  x   i  m

   P  u  n  c   t  a   j

  a  u   t  o  e  v  a   l  u  a  r  e

   P  u  n  c   t  a   j

  e  v  a   l  u  a  r  e

  c  o  m  a  p  a  r   t   i  m  e  n   t

   P  u  n

  c   t  a   j

   E  v  a   l  u  a  r  e

   C   A

   V  a   l   i   d  a  r  e

  c  o  n  s   i   l   i  u   l

  p  r  o   f  e  s  o  r  a   l

   1 .   P  r  o   i  e  c   t  a  r  e

  a  a  c   t   i  v   i   t             i   i

   d  e  m  e   d   i  a   t  o  r

      c  o   l  a  r

 

   1 .   1 .   F  u  n   d  a  m  e  n   t  a  r  e  a  p  r  o   i  e  c   t         r   i   i

  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  o  r  s  p  e  c

   i   f   i  c  e   f  u  n  c          i  e   i  e  s   t  e

  r  e  a   l   i  z  a   t       

  c  o  n   f  o  r  m   f   i       e   i  p  o  s   t  u   l  u   i .

   S   t  a   b   i   l  e        t  e

  o   b   i  e  c   t   i  v  e   l  e

        i

   d  u  r  a   t  a

  a  c   t   i  v   i   t                 i   i   î  n

   f  u  n  c          i  e

   d  e

  s  p  e  c   i   f   i  c  u   l

  a  c   t   i  v   i   t                 i   i        i   t   i  m  p  u   l   d   i  s  p  o  n   i   b   i   l .

 

   1 .   2 .   S   t  r  a   t  e  g   i   i   l  e

   d  e   l  u  c  r  u  s  u  n   t  c  o  r  e  c   t

  s   t  a   b   i   l   i   t  e .

 

   1 .   3 .   E   l  a   b  o  r  e  a  z       

   i  n  s   t  r  u  m  e  n   t  e   d  e   l  u  c  r  u   /

  p  r  o   i  e  c   t  a  r  e .

 

   1 .   4 .   F  o   l  o  s  e        t  e   i  n  s   t  r  u  m  e  n   t  e   l  e   T   I   C   î  n

  p  r  o   i  e  c   t  a  r  e  a  a  c   t   i  v

   i   t                 i   l  o  r   /  e  x  p  e  r   i  e  n         e   l  o  r

   d  e  r  u   l  a   t  e .

 

   1 .   5 .   P  r  o   i  e  c   t  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t                 i   i

  e  x   t  r  a  c  u  r  r   i  c  u   l  a  r  e .

 

60 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 61: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 61/102

   2

 

   2   0

 

   2 .   R  e  a   l   i  z  a  r  e

  a  a  c   t   i  v   i   t             i   i

   d  e  m  e   d   i  a   t  o  r

      c  o   l  a  r

 

   2 .   1 .

   O  r  g  a  n   i  z

  a  r  e  a

        i

   d   i  r   i   j  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  o  r  p   l  a  n   i   f   i  c  a   t  e  s  u  n   t  r  e  a   l   i  z  a   t  e

  c  o  n   f  o  r  m  p   l  a  n   i   f   i  c         r   i   i .

 

   2 .   2 .

   U   t   i   l   i  z  e  a

  z       

  m  a   t  e  r   i  a   l  e

        i

   i  n  s   t  r  u  m  e  n   t  e

  s  p  e  c   i   f   i  c  e ,

  a   d  e  c  v  a   t  e

   f  u  n  c          i  e   i .

 

   2 .   3 .

   M  o  n   i   t  o  r   i  z

  e  a  z       

  c  o  p   i   i   i   d  e  v   â  r  s   t       

  p  r  e       c  o   l  a  r       

        i   d  e

  v   â  r  s   t       

       c  o   l  a  r        .

 

   2 .   4 .   A   j  u   t       

   l  a

  a  p   l   i  c  a  r  e  a

  p  r  a  c   t   i  c   i   l  o  r

   i  n  c   l  u  z   i  v  e   î  n       c  o  a   l        .

 

   2 .   5 .   P  r  o  m  o  v  e  a  z

       

   l   i  m   b  a ,   t  r  a   d   i          i   i   l  e        i

  o   b   i  c  e   i  u  r   i   l  e  c  o  m  u  n   i   t                 i   i   î  n       c  o  a   l        .

 

   3   0

 

   3 .   C  o  m  u  n   i  c  a

  r  e       i

  r  e   l  a        i  o  n  a  r  e

 

   3 .   1 .

   S   t  a   b   i   l  e        t  e

  m  o   d  a   l   i   t                 i   l  e

   d  e

  c  o  m  u  n   i  c  a  r  e  :

       

   T  r  a  n  s  m   i   t  e  r  e  a

  c  o  r  e  c   t       

  a   i  n   f  o  r  m  a          i  e   i  ;

       

   M  e   d   i  e  r  e  a  c  o  m

  u  n   i  c         r   i   i  ;

       

   S   t  a   b   i   l   i  r  e  a  m  o   d  e   l  e   l  o  r   d  e  c  o   l  a   b  o  r  a  r  e

  a   l  e       c  o   l   i   i  c  u   f  a  m   i   l   i  a ,  c  o  m  u  n   i   t  a   t  e  a

   l  o  c  a   l        ,   O   N   G

  -  u  r   i  ;

       

   C  o  n  s   i   l   i  e  r  e  a   f  a  m   i   l   i   i   l  o  r   d  e  z  a  v  a  n   t  a   j  a   t  e

  p  r   i  v   i  n   d

  r  o

   l  u   l

        i

   i  m  p  o  r   t  a  n         a

       c  o   l  a  r   i  z         r   i   i .

 

   3 .   2 .   T  r  a  n  s  m   i   t  e  c

  o  r  e  c   t   i  n   f  o  r  m  a          i  a .

 

   3 .   3 .   M  e   d   i  a  z         c  o  m  u  n   i  c  a  r  e  a   î  n  c  a  z  u  r   i   d  e

  c  o  n   f   l   i  c   t   d   i  n       c  o  a

   l        .

 

   3 .   4 .   S   t  a   b   i   l  e        t  e  m  o   d  e   l  e   d  e  c  o   l  a   b  o  r  a  r  e

  a   l  e

       c  o   l   i   i  c  u

   f  a  m   i   l   i  a ,  c  o  m  u  n   i   t  a   t  e  a

   l  o  c  a   l        ,   O   N   G  -  u  r   i .

 

   3 .   5 .   C  o  n  s   i   l   i  a  z       

   f  a  m   i   l   i   i   l  e   d  e  z  a  v  a  n   t  a   j  a   t  e

  p  r   i  v   i  n   d  r  o   l  u   l        i   i

  m  p  o  r   t  a  n         a       c  o   l  a  r   i  z         r   i   i .

 

   2   0

 

   4 .   M  a  n  a  g  e  m  e  n   t  u   l

   4 .   1 .   I   d  e  n   t   i   f   i  c       

  n  e  v  o   i   l  e

  p  r  o  p  r   i   i

   d  e

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 61

Page 62: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 62/102

   3

  c  a  r   i  e  r  e   i       i  a   l

   d  e  z  v  o   l   t       r   i   i

  p  e  r  s  o  n  a   l  e

   d  e  z  v  o   l   t  a  r  e .

   4 .   2 .   P  a  r   t   i  c   i  p       

   l  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   /  s   t  a  g   i   i   d  e

   f  o  r  m  a  r  e ,

  c  u  r  s  u

  r   i

   d  e

  p  e  r   f  e  c          i  o  n  a  r  e ,

  m  a  n   i   f  e  s   t         r   i        t   i   i  n

          i   f   i  c  e  e   t  c .

 

   4 .   3 .

   A  p   l   i  c       

  c  u  n  o        t   i  n         e   l  e   /  a   b   i   l   i   t                 i   l  e   /

  c  o  m  p  e   t  e  n         e   l  e   d  o

   b   â  n   d   i   t  e .

 

   4 .   4 .   I  n   t  e  g  r  a  r  e  a        i  u   t   i   l   i  z  a  r  e  a   T   I   C .

 

   4 .   5 .   M  a  n   i   f  e  s   t  a  r  e  a  a   t   i   t  u   d   i  n   i   i  m  o  r  a   l  e        i

  c   i  v   i  c  e

   (   l   i  m   b  a

   j ,

          i  n  u   t        ,

  r  e  s  p  e  c   t ,

  c  o  m  p  o  r   t  a  m  e  n   t   ) ,

  r  e  s  p  e  c   t  a  r  e  a

        i

  p  r  o  m  o  v  a  r  e  a   d  e  o

  n   t  o   l  o  g   i  e   i  p  r  o   f  e  s   i  o  n  a   l  e .

 

   1   5

 

   5 .   C  o  n   t  r   i   b  u        i  a   l  a

   d  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a

   i  n  s   t   i   t  u        i  o  n  a   l            i   l  a

  p  r  o  m  o  v  a  r  e  a

   i  m  a  g   i  n   i   i

      c  o   l   i   i .

 

   5 .   1 .

   R  e   l  a          i  o  n  a  r  e  a

  e   f   i  c   i  e  n   t       

  c  u

  p  a  r   t  e  n  e  r   i   i  e  c  o  n  o

  m   i  c   i        i  s  o  c   i  a   l   i .

 

   5 .   2 .   G  e  s   t   i  o  n  a  r  e  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  o  r  p  r  a  c   t   i  c  e

   î  n  c  a   d  r  u   l  u  n  o  r  p  r  o   i  e  c   t  e   î  n  p  a  r   t  e  n  e  r   i  a   t .

 

   5 .   3 .   I  m  p   l   i  c  a  r  e  a

   î  n  a  c   t   i  v   i   t  a   t  e  a  s  p  e  c   i   f   i  c       

  s   i  s   t  e  m  u   l  u   i   d  e  a  s   i  g  u  r  a  r  e  a  c  a   l   i   t                 i   i   d   i  n

   i  n  s   t   i   t  u          i  e .

 

   5 .   4 .   P  r  o  m  o  v  a  r  e  a  s   i  s   t  e  m  u   l  u   i   d  e  v  a   l  o  r   i

  a   l  u  n   i   t                 i   i   l  a  n   i  v  e   l  u   l  c  o  m  u  n   i   t                 i   i .

 

   5 .   5 .

   F  a  c   i   l   i   t  a  r  e  a

  p  r  o  c  e  s  u   l  u   i

   d  e

  c  u  n  o  a        t  e  r  e ,   î  n         e   l  e  g  e  r  e ,

   î  n  s  u        i  r  e

        i

  r  e  s  p  e  c   t  a  r  e  a  r  e  g  u   l   i   l  o  r  s  o  c   i  a   l  e .

 

   5 .   6 .   I  n   i          i  e  r  e  a        i   d  e  r  u   l  a  r  e  a  p  r  o   i  e  c   t  e   l  o  r        i

  p  a  r   t  e  n  e  r   i  a   t  e   l  o  r .

 

   1   5

 

   T   O   T   A   L

   1   0   0

 

   D  a   t  a  : 

   N  u  m  e        i  p  r  e  n  u  m  e  :

 

   S  e  m  n          t  u  r   i  :

       

   C  a   d  r  u   d   i   d  a  c   t   i  c  a  u  x   i   l   i  a  r  e  v  a   l  u  a   t  :

       

   R  e  s  p  o  n  s  a   b   i   l  c  o  m  p  a  r   t   i  m  e  n   t  :

       

   D   i  r  e  c   t  o  r  :

       

   M  e  m   b  r   i   i   C   A  :

62 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 63: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 63/102

1

Anexa Nr. 21 la Metodologia de evaluare anual a activitii personalului didactic i didactic auxiliar 

ANTET

FIA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE

MEDIATOR COLAR 

In temeiul Legii educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare,în temeiul contractului individual de munc înregistrat în Registrul general de eviden asalariailor cu numrul.…...., se încheie astzi,…..........…., prezenta fi a postului:

 Numele i prenumele ......................................................Specialitatea: .................................................................Denumirea postului:……………Decizia de numire: ….................

Încadrarea:..........................................

Cerine:- studii ..............................................................................- studii specifice postului: ..................................................- vechime: ............................................................................

Relaii profesionale:- ierarhice de subordonare: director; director adjunct- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitii de învmânt,

instituii partenere, ONG-uri;- de reprezentare.

I. ATRIBUII SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVITII DE MEDIATOR COLAR.1. 1. Fundamentarea proiectrii activitilor specifice funciei.1.2. Stabilirea strategiilor optime.1.3. Elaborarea instrumentelor de proiectare.1.4. Proiectarea activitilor/experienelor derulate care presupun utilizarea resurselor 

TIC.1.5. Proiectarea activitii extracurriculare.

2. REALIZAREA ACTIVITII DE MEDIATOR COLAR 2.1. Organizarea i dirijarea activitilor planificate.2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate.2.3. Monitorizeaz copiii de vârst precolar  i de vârst colar .2.4. Aplicarea practicilor incluzive.2.5. Promovarea în coal a limbii, obiceiurilor i tradiiilor comunitii.

3. COMUNICARE I RELAIONARE

3.1. Stabilirea modalitilor de comunicare.3.2. Transmiterea corect a informaiei.3.3. Medierea comunicrii.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 63

Page 64: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 64/102

2

3.4. Stabilirea modelelor de colaborare ale colii cu familia, comunitatea local, ONG-uri.3.5. Consilierea familiilor dezavantajate privind rolul i importana colarizrii copiilor.

4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLTRII PERSONALE4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.

4.2. Participarea la activiti metodice, stagii de formare/cursuri de perfecionare,manifestri tiinifice etc.4.3. Aplicarea cunotinelor, abilitilor, competenelor dobândite.4.4. Integrarea i utilizarea TIC.4.5.Manifestarea atitudinii morale i civice (limbaj, inut, respect, comportament),respectarea i promovarea deontologiei profesionale.

5. CONTRIBUIA LA DEZVOLTAREA INSTITUIONAL  I LA PROMOVAREAIMAGINII COLII.

5.1. Relaionarea eficient cu partenerii economici i sociali.

5.2. Gestionarea activitilor practice în cadrul unor proiecte în parteneriat.5.3. Implicarea în activitatea specific sistemului de asigurare a calitii din instituie.5.4. Promovarea sistemului de valori al unitii la nivelul comunitii.5.5. Facilitarea procesului de cunoatere, înelegere, însuire i respectare a regulilor sociale.5.6. Iniierea i derularea proiectelor i parteneriatelor. 

II. ALTE ATRIBUII In funcie de nevoile specifice ale unitii de învmânt, salariatul este obligat s 

îndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, precum i s respecte normele, procedurilede sntate i securitate a muncii, de PSI i ISU, în condiiile legii:

 _____________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________   

R spunderea disciplinar:

 Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunztor atrage

dup sine diminuarea calificativului i/sau sancionarea disciplinar , conform prevederilor legii.

Director,(nume, semn tur   ,  tampil  )

Semntura titularului de luare la cunotin:  ......................................

Data: ..................

64 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 65: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 65/102

   1

    A  n  e  x  a

   N  r .   2   2   l  a   M  e   t  o   d  o   l  o  g   i  a   d  e  e  v  a   l  u  a

  r  e  a  n  u  a   l       

  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   i  p  e  r  s  o  n  a   l  u   l  u   i   d   i   d  a  c   t   i  c        i   d   i   d  a  c   t   i  c  a  u  x   i   l   i  a  r

     A   N   T   E

   T

 

   F   I        A   C   A   D   R   U   D   E   A   U   T   O   E   V   A   L   U   A

   R   E   /   E   V   A   L   U   A   R   E    Î   N   V   E   D   E   R

   E   A   S   T   A   B   I   L   I   R   I   I   C   A   L   I   F   I   C   A

   T   I   V   U   L   U   I   A   N   U   A   L   P   E   N   T   R   U

   F   U   N   C        I   A   D   E

   S   E   C   R   E   T   A   R    Î   N

    Î   N   V            

          M    Â   N   T   U   L   P   R   E   U   N   I   V   E   R   S   I

   T   A   R

 

   N  u  m       r  u   l   f   i      e   i  p  o  s   t  u   l  u   i  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   N  u  m  e   l  e       i  p  r  e  n  u  m  e   l  e   t   i   t  u   l  a  r  u   l  u   i  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   P  e  r   i  o  a   d  a  e  v  a   l  u  a   t       : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   C  a   l   i   f   i  c  a   t   i  v  u   l  a  c  o  r   d  a   t  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     D  o  m  e  n   i   i  a   l  e

  e  v  a   l  u       r   i   i

   C  r   i   t  e  r   i   i   d  e  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

   I  n   d

   i  c  a   t  o  r   i

   d  e

  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

   P  u  n  c   t  a   j

  m  a  x   i  m

   P  u  n  c

   t  a   j

  a  u   t  o  e  v  a

   l  u  a  r  e

   P  u  n  c   t  a   j

  e  v  a   l  u  a  r  e

  c  o  m  p  a  r   t   i  m  e  n   t

   P  u  n

  c   t  a   j

  e  v  a   l  u  a  r  e

   C

   A

   V  a   l   i   d  a  r  e

  c  o  n  s   i   l   i  u   l

  p  r  o   f  e  s  o  r  a   l

   1 .   P  r  o   i  e  c   t  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t             i   i

   1 .   1 .   R  e  s  p  e  c   t  a  r  e  a  p   l  a  n  u  r   i   l  o  r  m  a  n  a  g  e  r   i  a   l  e  a   l  e

       c  o   l   i   i .

 

   1 .   2 .   I  m  p   l   i  c  a  r  e  a

   î  n

  p  r  o   i  e  c   t  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t                 i   i

       c  o   l   i   i ,   l  a  n   i  v  e   l  u   l  c  o  m

  p  a  r   t   i  m  e  n   t  u   l  u   i .

 

   1 .   3 .   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a  p   l  a  n   i

   f   i  c         r   i   i  c  a   l  e  n   d  a  r   i  s   t   i  c  e  a

  c  o  m  p  a  r   t   i  m  e  n   t  u   l  u   i .

 

   1 .   4 .   C  u  n  o  a        t  e  r  e  a        i

  a  p   l   i  c  a  r  e  a   l  e  g   i  s   l  a          i  e   i   î  n

  v   i  g  o  a  r  e .

 

   1 .   5 .   F  o   l  o  s   i  r  e  a

   t  e   h  n  o   l  o  g   i  e   i   i  n   f  o  r  m  a   t   i  c  e

   î  n

  p  r  o   i  e  c   t  a  r  e .

 

   2   0

 

   2 .   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t             i   l  o  r

   2 .   1 .   O  r  g  a  n   i  z  a  r  e  a   d  o  c

  u  m  e  n   t  e   l  o  r  o   f   i  c   i  a   l  e .

 

   2 .   2 .

   A  s   i  g  u  r       

  o  r   d  o  n  a  r  e  a

        i

  a  r   h   i  v  a  r  e  a

   d  o  c  u  m  e  n   t  e   l  o  r  u  n   i   t                 i   i .

 

   2 .   3 .   G  e  s   t   i  o  n  a  r  e  a   d  o

  c  u  m  e  n   t  e   l  o  r  p  e  n   t  r  u

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 65

Page 66: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 66/102

   2

 

  r  e  s  u  r  s  a  u  m  a  n       

  a  u  n

   i   t                 i   i   (  c  a   d  r  e   d   i   d  a  c   t   i  c  e ,

  p  e  r  s  o  n  a   l   d   i   d  a  c   t   i  c  a  u

  x   i   l   i  a  r ,  p  e  r  s  o  n  a   l

  n  e   d   i   d  a  c   t   i  c   ) .

    Î  n  r  e  g   i  s   t  r  a  r  e  a        i  p  r  e   l  u  c  r  a  r  e  a

   i  n   f  o  r  m  a   t   i  c       

  p  e  r   i  o   d   i  c

       

  a   d  a   t  e   l  o  r   î  n

  p  r  o  g  r  a  m  e   l  e   d  e  s  a   l  a  r   i  z  a  r  e        i   R   E   V   I   S   A   L .

   2 .   4 .

    Î  n   t  o  c  m   i  r  e  a

        i

  a  c   t  u  a   l   i  z  a  r  e  a

   d  o  c  u  m  e  n   t  e   l  o  r   d  e  s   t  u

   d   i   i  a   l  e  e   l  e  v   i   l  o  r .

 

   2 .   5 .   A   l  c          t  u   i  r  e  a   d  e  p  r  o  c  e   d  u  r   i .

 

   3   0

 

   3 .   C  o  m  u  n   i  c  a  r  e       i

  r  e   l  a        i  o  n  a  r  e

   3 .   1 .   A  s   i  g  u  r  a  r  e  a   f   l  u  x  u   l  u   i   i  n   f  o  r  m  a          i  o  n  a   l  a   l

  c  o  m  p  a  r   t   i  m  e  n   t  u   l  u   i .

 

   3 .   2 .   R  a  p  o  r   t  a  r  e  a  p  e  r   i  o

   d   i  c       

  p  e  n   t  r  u  c  o  n   d  u  c  e  r  e  a

   i  n  s   t   i   t  u          i  e   i .

 

   3 .   3 .   A  s   i  g  u  r  a  r  e  a   t  r  a  n  s

  p  a  r  e  n         e   i   d  e  c   i  z   i   i   l  o  r   d   i  n

  c  o  m  p  a  r   t   i  m  e  n   t .

 

   3 .   4 .   E  v   i   d  e  n         a ,  g  e  s   t   i  o

  n  a  r  e  a        i  a  r   h   i  v  a  r  e  a

   d  o  c  u  m  e  n   t  e   l  o  r .

 

   3 .   5 .   A  s   i  g  u  r  a  r  e  a   i  n   t  e  r   f  e         e   i  p  r   i  v   i  n   d

  c  o  m  u  n   i  c  a  r  e  a  c  u   b  e  n

  e   f   i  c   i  a  r   i   i   d   i  r  e  c          i        i

   i  n   d   i  r  e  c          i .

 

   2   0

 

   4 .   M  a  n  a  g  e  m  e  n   t  u   l

  c  a  r   i  e  r  e   i       i  a   l

   d  e  z  v  o   l   t       r   i   i

  p  e  r  s  o  n  a   l  e

   4 .   1 .   I   d  e  n   t   i   f   i  c  a  r  e  a  n  e

  v  o   i   l  o  r  p  r  o  p  r   i   i   d  e

   d  e  z  v  o   l   t  a  r  e .

 

   4 .   2 .   P  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e  a   l  a

  a  c   t   i  v   i   t                 i   d  e   f  o  r  m  a  r  e

  p  r  o   f  e  s   i  o  n  a   l       

        i   d  e  z  v

  o   l   t  a  r  e   î  n  c  a  r   i  e  r        .

 

   4 .   3 .   P  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e  a  p  e  r  m  a  n  e  n   t       

   l  a   i  n  s   t  r  u   i  r   i   l  e

  o  r  g  a  n   i  z  a   t  e   d  e   i  n  s  p  e  c   t  o  r  a   t  u   l       c  o   l  a  r .

 

   1   5

 

   5 .   C  o  n   t  r   i   b  u

        i  a   l  a

   d  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a

   i  n  s   t   i   t  u        i  o  n  a   l            i   l  a

  p  r  o  m  o  v  a  r  e

  a

   5 .   1 .   P   l  a  n   i   f   i  c  a  r  e  a  a  c   t

   i  v   i   t                 i   i

  c  o  m  p  a  r   t   i  m  e  n   t  u   l  u   i  p

  r   i  n  p  r   i  s  m  a   d  e  z  v  o   l   t         r   i   i

   i  n  s   t   i   t  u          i  o  n  a   l  e        i  p  r  o  m  o  v  a  r  e  a   i  m  a  g   i  n   i   i       c  o   l   i   i .

 

   5 .   2 .   A  s   i  g  u  r  a  r  e  a  p  e  r  m

  a  n  e  n   t       

  a   l  e  g          t  u  r   i   i  c  u

  r  e  p  r  e  z  e  n   t  a  n          i   i  c  o  m  u

  n   i   t                 i   i   l  o  c  a   l  e  p  r   i  v   i  n   d

  a  c   t   i  v   i   t  a   t  e  a  c  o  m  p  a  r   t   i  m  e  n   t  u   l  u   i .

 

66 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 67: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 67/102

   3

 

   i  m  a  g   i  n   i   i      c  o   l   i   i

   5 .   3 .

    Î  n   d  e  p   l   i  n   i  r  e  a  a   l   t  o  r  a   t  r   i   b  u          i   i   d   i  s  p  u  s  e   d  e

       e   f  u   l   i  e  r  a  r   h   i  c  s  u  p  e  r   i  o  r        i   /  s  a  u

   d   i  r  e  c   t  o  r  u   l ,

  c  a  r  e  p  o   t  r  e  z  u   l   t  a   d   i  n

  n  e  c  e  s   i   t  a   t  e  a   d  e  r  u   l         r   i   i   î  n

   b  u  n  e  c  o  n   d   i          i   i  a  a   t  r   i   b

  u          i   i   l  o  r  a   f   l  a   t  e   î  n  s   f  e  r  a  s  a

   d  e  r  e  s  p  o  n  s  a   b   i   l   i   t  a   t  e .

 

   5 .   4 .   R  e  s  p  e  c   t  a  r  e  a  n  o  r  m  e   l  o  r ,   R   O   I ,  a

  p  r  o  c  e   d  u  r   i   l  o  r   d  e  s         n          t  a   t  e        i  s  e  c  u  r   i   t  a   t  e  a

  m  u  n  c   i   i ,   d  e   P   S   I        i   I   S

   U  p  e  n   t  r  u   t  o  a   t  e   t   i  p  u  r   i   l  e

   d  e  a  c   t   i  v   i   t                 i   d  e  s   f              u  r  a   t  e   î  n  c  a   d  r  u   l  u  n   i   t                 i   i

   d  e   î  n  v                       m   â  n   t .

 

   1   5

 

   T   O   T   A   L

 

   1   0   0

 

   D  a   t  a  :

 

   N  u  m  e        i  p  r  e  n  u  m  e  : 

   S  e  m  n          t  u  r   i  :

       

   C  a   d  r  u   d   i   d  a  c   t   i  c  a

  u  x   i   l   i  a  r  e  v  a   l  u  a   t  :

       

   R  e  s  p  o  n  s  a   b   i   l  c  o  m

  p  a  r   t   i  m  e  n   t  :

       

   D   i  r  e  c   t  o  r  :

       

   M  e  m   b  r   i   i   C   A  :

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 67

Page 68: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 68/102

1

Anexa Nr. 23 la Metodologia de evaluare anual a activitii personalului didactic i didactic auxiliar 

ANTET

FIA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DESECRETAR 

În temeiul Legii educaiei naionale nr. 1/2011,  cu modificrile i completrileulterioare, în temeiul contractului individual de munc înregistrat în Registrul general deeviden a salariailor cu numrul.…...., se încheie astzi,…..........…., prezenta fi a postului:

 Numele i prenumele ......................................................Specialitatea: .................................................................Denumirea postului:……………Decizia de numire: ….................Încadrarea:..........................................

Cerine:- studii:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- studii specifice postului...................................................................... ……………- vechime.................................................................................................... ………..

Relaii profesionale:- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitii de învmânt;

- de reprezentare a unitii colare.

I. ATRIBUII SPECIFICE POSTULUI

1.PROIECTAREA ACTIVITILOR 1.1. Respectarea planurilor manageriale ale colii.1.2. Implicarea în proiectarea activitii colii, la nivelul compartimentului.1.3. Realizarea planificrii calendaristice a compartimentului.1.4. Cunoaterea i aplicarea legislaiei în vigoare.1.5. Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.

2. REALIZAREA ACTIVITILOR 2.1.Organizarea documentelor oficiale.2.2. Asigur  ordonarea i arhivarea documentelor unitii.2.3. Gestionarea documentelor pentru resursa uman a unitii (cadre didactice,

 personal didactic auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea i prelucrarea informatic  periodic a datelor în programele de salarizare i REVISAL.2.4. Întocmirea i actualizarea documentelor de studii ale elevilor.2.5. Alctuirea de proceduri.

3. COMUNICARE I RELAIONARE3.1. Asigurarea fluxului informaional al compartimentului. 3.2. Raportarea periodic pentru conducerea instituiei.

68 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 69: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 69/102

2

3.3. Asigurarea transparenei deciziilor din compartiment.3.4. Evidena, gestionarea i arhivarea documentelor.3.5. Asigurarea interfeei privind comunicarea cu beneficiarii direci i indireci.

4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLTRII PERSONALE4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.

4.2. Participarea la activiti de formare profesional i dezvoltare în carier .4.3. Participarea permanent la instruirile organizate de inspectoratul colar.

5. CONTRIBUIA LA DEZVOLTAREA INSTITUIONAL I LA PROMOVAREAIMAGINII COLII

5.1. Planificarea activitii compartimentului prin prisma dezvoltrii instituionale i promovarea imaginii colii.5.2. Asigurarea permanent a legturii cu reprezentanii comunitii locale privindactivitatea compartimentului.5.3. Îndeplinirea altor atribuii dispuse de eful ierarhic superior i/sau directorul, care

 pot rezulta din necesitatea derulrii în bune condiii a atribuiilor aflate în sfera sa de

responsabilitate.5.4. Respectarea ROI, normelor i procedurilor de sntate i securitate a muncii, dePSI i ISU pentru toate tipurile de activiti desf urate în cadrul unitii deînvmânt.

II. ALTE ATRIBUII. În functe de nevoile specifice ale unitii de învmânt, salariatul este obligat s 

îndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, în condiiile legii: ___________________________________________________________________________  ___________________________________________________________________________  __________________________________________________________________ 

R spunderea disciplinar:  Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunztor 

atrage dup diminuarea calificativului i/sau sancionarea disciplinar , conform prevederilor legii.

Director,(nume, semn tur   ,  tampil  )

Semntura titularului de luare la cunotin:  ......................................

Data: ..................

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 69

Page 70: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 70/102

   1

    A  n  e  x  a

   N  r .   2   4   l  a   M  e   t  o   d  o   l  o  g   i  a   d  e  e  v  a   l  u  a

  r  e  a  n  u  a   l       

  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   i  p  e  r  s  o  n  a   l  u   l  u   i   d   i   d  a  c   t   i  c        i   d   i   d  a  c   t   i  c  a  u  x   i   l   i  a  r

     A   N   T   E

   T

 

   F   I        A   C   A   D   R   U   D   E   A   U   T   O   E   V   A   L   U   A

   R   E   /   E   V   A   L   U   A   R   E    Î   N   V   E   D   E   R

   E   A   S   T   A   B   I   L   I   R   I   I   C   A   L   I   F   I   C   A

   T   I   V   U   L   U   I   A   N   U   A   L   P   E   N   T   R   U

   F   U   N   C        I   A   D   E

   A   D   M   I   N   I   S   T   R   A   T   O   R   F   I   N   A   N   C   I   A   R   (   C   O   N   T   A   B   I   L   )    Î   N

    Î   N   V                      M    Â   N   T   U

   L   P   R   E   U   N   I   V   E   R   S   I   T   A   R

 

   N  u  m       r  u   l   f   i      e   i  p  o  s   t  u   l  u   i  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   N  u  m  e   l  e       i  p  r  e  n  u  m  e   l  e   t   i   t  u   l  a  r  u   l  u   i  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   P  e  r   i  o  a

   d  a  e  v  a   l  u  a   t       : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   C  a   l   i   f   i  c

  a   t   i  v  u   l  a  c  o  r   d  a   t  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . .

 

   D  o  m  e  n   i   i  a   l  e

  e  v

  a   l  u       r   i   i

   C  r   i   t  e  r   i   i   d  e  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

   I  n   d   i  c  a   t  o  r   i   d  e

  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

   P  u  n  c   t  a   j

  m  a  x   i  m

   P  u  n  c   t  a   j

  a  u   t  o  e  v  a   l  u  a  r  e

   P  u  n  c   t  a   j

  e  v  a   l  u  a  r  e

  c  o  m  p  a  r   t   i  m  e  n   t

   P  u  n  c   t  a   j

  e

  v  a   l  u  a  r  e

   C   A

   V  a   l   i   d  a  r  e

  c  o  n  s   i   l   i  u   l

  p  r  o   f  e  s  o  r  a   l

   1 .   P  r  o   i  e  c   t  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t             i   i

   1 .   1 .   R  e  s  p  e  c   t  a  r  e  a

  p   l  a  n  u  r   i   l  o  r

  m  a  n  a  g  e  r   i  a   l  e

  a   l  e

       c  o   l   i   i .

 

   1 .   2 .   I  m  p   l   i  c  a  r  e  a   î  n  p

  r  o   i  e  c   t  a  r  e  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   i       c  o   l   i   i ,   l  a

  n   i  v  e   l  u   l  c  o  m  p  a  r   t   i  m  e  n   t  u   l  u   i   f   i  n  a  n  c   i  a  r .

 

   1 .   3 .   C  u  n  o  a        t  e  r  e  a

        i

  a  p   l   i  c  a  r  e  a

   l  e  g   i  s   l  a          i  e   i

   î  n

  v   i  g  o  a  r  e .

 

   1 .   4 .   F  o   l  o  s   i  r  e  a

   t  e   h  n  o   l  o  g   i  e   i

   i  n   f  o  r  m  a   t   i  c  e

   î  n

  p  r  o   i  e  c   t  a  r  e .

 

   2   0

 

   2 .   R  e  a   l

   i  z  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t             i   l  o  r

   2 .   1 .   O  r  g  a  n   i  z  a  r  e  a  a  c

   t   i  v   i   t                 i   i .

 

   2 .   2 .    Î  n  r  e  g   i  s   t  r  a  r  e  a

  s   i

  p  r  e   l  u  c  r  a  r  e  a

   i  n   f  o  r  m  a   t   i  c       

  p  e  r   i  o   d   i  c       

  a

   d  a

   t  e   l  o  r

   î  n

  p  r  o  g  r  a  m  e   l  e

   d  e

  c  o  n   t  a   b   i   l   i   t  a   t  e .

 

70 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 71: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 71/102

   2

 

   2 .   3 .   M  o  n   i   t  o  r   i  z  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t                 i   i .

 

   2 .   4 .

   C  o  n  s   i   l   i  e  r  e  a   /   î  n   d  r  u  m  a  r  e  a

        i

  c  o  n   t  r  o   l  u   l

  p  e  r   i  o   d   i  c  a   l  p  e  r  s  o  n  a   l  u   l  u   i  c  a  r  e  g  e  s   t   i  o  n  e  a  z       

  v  a   l  o  r   i

  m  a   t  e  r   i  a   l  e .

 

   2 .   5 .   A   l  c          t  u   i  r  e  a   d  e  p  r  o  c  e   d  u  r   i .

 

   3   0

 

   3 .   C  o  m

  u  n   i  c  a  r  e       i

  r  e   l  a        i  o  n  a  r  e

   3 .   1 .

   A  s   i  g  u  r  a  r  e  a

   f   l  u  x  u   l  u   i

   i  n   f  o  r  m  a          i  o  n  a   l

  a   l

  c  o  m  p  a  r   t   i  m  e  n   t  u   l  u   i .

 

   3 .   2 .   R  a  p  o  r   t  a  r  e  a  p  e  r   i  o   d   i  c       

  p  e  n   t  r  u

  c  o  n   d  u  c  e  r  e  a

   i  n  s   t   i   t  u          i  e   i .

 

   3 .   3 .   A  s   i  g  u  r  a  r  e  a   t  r

  a  n  s  p  a  r  e  n         e   i

   d  e  c   i  z   i   i   l  o  r

   d   i  n

  c  o  m  p  a  r   t   i  m  e  n   t .

 

   3 .   4 .   E  v   i   d  e  n         a ,

  g

  e  s   t   i  o  n  a  r  e  a

        i

  a  r   h   i  v  a  r  e  a

   d  o  c  u  m  e  n   t  e   l  o  r .

 

   3 .   5 .   A  s   i  g  u  r  a  r  e  a   i  n   t  e  r   f  e         e   i  p  r   i  v   i  n   d   l   i  c   i   t  a          i   i   l  e  s  a  u

   î  n  c  r  e   d   i  n   t         r   i   l  o  r   d   i  r  e

  c   t  e .

 

   2   0

 

   4 .   M  a  n

  a  g  e  m  e  n   t  u   l

  c  a  r   i  e  r  e

   i       i  a   l

   d  e  z  v  o   l   t       r   i   i

  p  e  r  s  o  n  a   l  e

   4 .   1 .   N   i  v  e   l  u   l

        i

  s   t  a   d   i  u   l

  p  r  o  p  r   i  e   i

  p  r  e  g          t   i  r   i

  p  r  o   f  e  s   i  o  n  a   l  e .

 

   4 .   2 .   F  o  r  m  a  r  e  p  r  o   f  e  s   i  o  n  a   l       

        i   d  e  z  v  o   l   t  a  r  e

   î  n

  c  a  r   i  e  r        .

 

   4 .   3 .   C  o  o  r   d  o  n  a  r  e  a

  p  e  r  s  o  n  a   l  u   l  u   i   d   i  n  s  u   b  o  r   d   i  n  e

  p  r   i  v   i  n   d  m  a  n  a  g  e  m  e

  n   t  u   l  c  a  r   i  e  r  e   i .

 

   4 .   4 .   P  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e  a

   l  a   i  n  s   t  r  u   i  r   i   l  e  o  r  g  a  n   i  z  a   t  e   d  e

   i  n  s  p  e  c   t  o  r  a   t  u   l       c  o   l  a

  r .

 

   1   5

 

   5 .   C  o  n   t  r   i   b  u        i  a   l  a

   d  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a

   i  n  s   t   i   t  u        i  o  n  a   l            i   l  a

  p  r  o  m  o  v  a  r  e  a

   i  m  a  g   i  n

   i   i      c  o   l   i   i

   5 .   1 .

   P   l  a  n   i   f   i  c  a  r  e  a

   b  u  g  e   t  a  r       

   p  r   i  n

  p  r   i  s  m  a

   d  e  z  v  o   l   t         r   i   i

   i  n  s   t   i   t  u          i  o  n  a   l  e

        i

  p  r  o  m  o  v  a  r  e  a

   i  m  a  g   i  n   i   i       c  o   l   i   i .

 

   5 .   2 .   A  s   i  g  u  r  a  r  e  a

  p  e  r  m  a  n  e  n   t       

  a

   l  e  g          t  u  r   i   i  c  u

  r  e  p  r  e  z  e  n   t  a  n          i   i  c  o  m  u  n   i   t                 i   i

   l  o  c  a   l  e

  p  r   i  v   i  n   d

  a  c   t   i  v   i   t  a   t  e  a  c  o  m  p  a  r   t   i  m  e  n   t  u   l  u   i .

 

   5 .   3 .

    Î  n   d  e  p   l   i  n   i  r  e  a  a   l   t  o  r  a   t  r   i   b  u          i   i   d   i  s  p  u  s  e   d  e       e   f  u   l

   i  e  r  a  r   h   i  c  s  u  p  e  r   i  o  r

        i   /  s  a  u

   d   i  r  e  c   t  o  r  u   l ,  c  a  r  e  p  o   t

  r  e  z  u   l   t  a   d   i  n  n  e  c  e  s   i   t  a   t  e  a   d  e  r  u   l         r   i   i   î  n   b  u  n  e  c  o  n   d   i          i   i

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 71

Page 72: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 72/102

   3

 

  a

  a   t  r   i   b  u          i   i   l  o  r

  a   f   l  a   t  e

   î  n

  s   f  e  r  a

  s  a

   d  e

  r  e  s  p  o  n  s  a   b   i   l   i   t  a   t  e .

   5 .   4 .   R  e  s  p  e  c   t  a  r  e  a

  n  o  r  m  e   l  o  r ,  p  r  o  c  e   d  u  r   i   l  o  r   d  e

  s         n          t  a   t  e        i  s  e  c  u  r   i   t  a   t  e  a  m  u  n  c   i   i ,   d  e   P   S   I        i   I   S   U

  p  e  n   t  r  u   t  o  a   t  e   t   i  p  u  r   i   l  e   d  e  a  c   t   i  v   i   t                 i   d  e  s   f              u  r  a   t  e   î  n

  c  a   d  r  u   l  u  n   i   t                 i   i   d  e   î  n  v                       m   â  n   t .

 

   1   5

 

   T   O   T   A   L

 

   1   0   0

 

   D  a   t  a  :

 

   N  u  m  e        i  p  r  e  n  u  m  e  : 

   S  e  m  n          t  u  r   i  :

       

   C  a   d  r  u   d   i   d  a  c   t   i  c  a

  u  x   i   l   i  a  r  e  v  a   l  u  a   t  :

       

   R  e  s  p  o  n  s  a   b   i   l  c  o  m

  p  a  r   t   i  m  e  n   t  :

       

   D   i  r  e  c   t  o  r  :

       

   M  e  m   b  r   i   i   C   A  :

72 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 73: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 73/102

1

Anexa Nr. 25 la Metodologia de evaluare anual a activitii personalului didactic i didactic auxiliar 

ANTET

FIA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DEADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL)

În temeiul Legii educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrileulterioare, temeiul contractului individual de munc înregistrat în Registrul de eviden acontractelor individuale de munc cu numrul.…...., se încheie astzi,…..........…., prezentafi a postului:

 Numele i prenumele ......................................................

Specialitatea: .................................................................Denumirea postului:……………Decizia de numire: ….................Încadrarea:..........................................

Cerine:- studii:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- studii specifice postului...................................................................... ……………- vechime.................................................................................................... ………..

Relaii profesionale:- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitii de învmânt;- de reprezentare a unitii colare

I. ATRIBUII SPECIFICE POSTULUI

1.PROIECTAREA ACTIVITILOR 

1.1. Respectarea planurilor manageriale ale colii.1.2. Implicarea în proiectarea activitii colii, la nivelul compartimentului financiar.1.3. Cunoaterea i aplicarea legislaiei în vigoare.1.4. Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.

2. REALIZAREA ACTIVITILOR 2.1. Organizarea activitii.2.2. Înregistrarea i prelucrarea informatic periodic a datelor în programele decontabilitate.

2.3. Monitorizarea activitii.2.4. Consilierea/îndrumarea i controlul periodic al personalului care gestioneaz valori materiale.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 73

Page 74: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 74/102

2

2.5. Alctuirea de proceduri.

3. COMUNICARE I RELAIONARE3.1. Asigurarea fluxului informaional al compartimentului. 3.2. Raportarea periodic pentru conducerea instituiei.3.3. Asigurarea transparenei deciziilor din compartiment.

3.4. Evidena, gestionarea i arhivarea documentelor.3.5. Asigurarea transparenei privind licitaiile sau încredinrile directe.

4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLTRII PERSONALE4.1. Nivelul i stadiul propriei pregtiri profesionale.4.2. Formare profesional i dezvoltare în carier .4.3. Coordonarea personalului din subordine privind managementul carierei.4.4. Participarea permanent la instruirile organizate de inspectoratul colar.

5. CONTRIBUIA LA DEZVOLTAREA INSTITUIONAL I LA PROMOVAREAIMAGINII COLII

5.1. Planificarea bugetar  prin prisma dezvoltrii instituionale i promovarea imaginiicolii.5.2. Asigurarea permanent a legturii cu reprezentanii comunitii locale privindactivitatea compartimentului.5.3. Îndeplinirea altor atribuii dispuse de eful ierarhic superior i/sau directorul care

 pot rezulta din necesitatea derulrii în bune condiii a atribuiilor aflate în sfera sa deresponsabilitate.5.4. Respectarea normelor, procedurilor de sntate i securitate a muncii, de PSI iISU pentru toate tipurile de activiti desf urate în cadrul unitii de învmânt.

II. ALTE ATRIBUII. 

În functie de nevoile specifice ale unitii de învmânt, salariatul este obligat s îndeplineasc i alte sarcini repartizate de angajator, în condiiile legii:

 ___________________________________________________________________________  _______________  ________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________________________ 

R spunderea disciplinar:  Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunztor 

atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sancionarea disciplinar , conform prevederilor legii.

Director,(nume, semn tur   ,  tampil  )

Semntura titularului de luare la cunotin:  ......................................

Data: ..................

74 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 75: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 75/102

        1

   A  n  e  x  a

   N  r .   2   6   l  a   M  e   t  o   d  o   l  o  g   i  a   d  e  e  v  a   l  u  a

  r  e  a  n  u  a   l       

  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   i  p  e  r  s  o  n  a   l  u   l  u   i   d   i   d  a  c   t   i  c        i   d   i   d  a  c   t   i  c  a  u  x   i   l   i  a  r

     A   N   T   E

   T

   F   I        A   C   A   D   R   U   D   E   A   U   T   O   E   V   A   L   U   A

   R   E   /   E   V   A   L   U   A   R   E    Î   N   V   E   D   E   R

   E   A   S   T   A   B   I   L   I   R   I   I   C   A   L   I   F   I   C   A

   T   I   V   U   L   U   I   A   N   U   A   L   P   E   N   T   R   U

   F   U   N   C        I   A   D   E

   I   N   S   T   R   U   C

   T   O   R  -   A   N   I   M   A   T   O   R

N  u  m       r  u   l   f   i      e   i  p  o  s   t  u   l  u   i  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   N  u  m  e   l  e       i  p  r  e  n  u  m  e   l  e   t   i   t  u   l  a  r  u   l  u   i  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   P  e  r   i  o  a

   d  a  e  v  a   l  u  a   t       : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   C  a   l   i   f   i  c

  a   t   i  v  u   l  a  c  o  r   d  a   t  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . .

 

   D  o  m

  e  n   i   i

  a   l  e  e  v  a

   l  u       r   i   i

   C  r   i   t  e  r   i   i   d  e  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

   I  n   d   i  c  a   t  o  r   i   d  e

  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

   P  u  n  c   t  a   j

  m  a  x   i  m

   P  u  n  c   t  a   j

  a  u   t  o  e  v  a   l  u  a  r  e

   P  u  n  c   t  a   j

  e  v  a   l  u  a  r  e

  c  o  m   i  s   i  e

   P

  u  n  c   t  a   j

  e  v  a   l  u  a  r  e

   C   A

   V  a   l   i   d  a  r  e

  c  o  n  s   i   l   i  u   l

  p  r  o   f  e  s  o  r  a   l

   1 .   P  r  o   i  e  c   t  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t             i   i

 

   1 .   1 .   E   l  a   b  o  r  a  r  e  a   d

  o  c  u  m  e  n   t  e   l  o  r   d  e  p  r  o   i  e  c   t  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t                 i   i  c  o  n   f  o  r  m

  s  p  e  c   i   f   i  c  u   l  u   i  p  o  s   t  u   l  u   i .

 

   1 .   2 .   F  u  n   d  a  m  e  n   t  a

  r  e  a

  p  r  o   i  e  c   t         r   i   i  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  o  r

  e   d  u  c  a   t   i  v  e   /   f  o  r  m  a   t   i  v  e

  p  e

  a  n  a   l   i  z  a

   d  e

  n  e  v  o   i

  e   f  e  c   t  u  a   t       

   î  n  u  n   i   t  a   t  e  a   d  e   î  n  v                       m   â  n   t .

 

   1 .   3 .   F  o   l  o  s   i  r  e  a   T   I   C

   î  n  a  c   t   i  v   i   t  a   t  e  a   d  e  p  r  o   i  e  c   t  a  r  e .

 

   1 .   4 .

   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a

  p  r  o   i  e  c   t         r   i   i

  p  r  o  g  r  a  m  e   l  o  r

  e   d  u  c  a   t   i  v  e  p  e  n   t  r  u  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  e   d  e   t   i  m  p   l   i   b  e  r        i   d  e

  v  a  c  a  n              

  p  e  c  a  r  e   l  e

  r  e  a   l   i  z  e  a  z       

   l  a  n   i  v  e   l  u   l       c  o   l   i   l  o  r ,

  a   l  c   l  u   b  u  r   i   l  o  r  c  o  p   i   i   l  o  r  s  a  u   î  n   t  a   b  e  r  e   l  e       c  o   l  a  r  e .

 

   1 .   5 .   E   l  a   b  o  r  a  r  e  a

  p  r  o   i  e  c   t  e   l  o  r   d  e  p  a  r   t  e  n  e  r   i  a   t  c  u

  a   l   t  e   i  n  s   t   i   t  u          i   i   d  e   î  n

  v                       m   â  n   t .

 

   2   0

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 75

Page 76: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 76/102

        2

   2 .   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t             i   l  o  r  

   2 .   1 .

   O  r  g  a  n   i  z  a  r  e

  a

  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  o  r

  e   d  u  c  a   t   i  v  e

  c  o  m  p   l  e  m  e  n   t  a  r  e

  c  a  r  e

  v   i  z  e  a  z       

   d  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a

  a  p   t   i   t  u   d   i  n   i   l  o  r  e   l  e  v

   i   l  o  r   î  n

   d  o  m  e  n   i   i   l  e  c  u   l   t  u  r  a   l  -

  a  r   t   i  s   t   i  c ,   t  e   h  n   i  c  -  a  p   l   i  c  a   t   i  v ,  s  p  o  r   t   i  v  -   t  u  r   i  s   t   i  c .

 

   2 .   2 .   D  e  s   f              u  r  a  r  e  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  o  r  a   t  e   l   i  e  r  e   l  o  r   d  e

   l  u  c  r  u

   t  e  m  a   t   i  c  e ,   î  n

  c  o  n   f  o  r  m   i   t  a   t  e  c  u

  n  e  v  o   i   l  e

  e   l  e  v   i   l  o  r        i  c  u  s  p  e  c

   i   f   i  c  u   l  u  n   i   t                 i   i   d  e   î  n  v                       m   â  n   t .

 

   2 .   3 .   C  o  o  r   d  o  n  a  r  e  a

   f  o  r  m  a          i   i   l  o  r  c  u   l   t  u  r  a   l  -  a  r   t   i  s   t   i  c  e .

 

   2 .   4 .   A  m  e  n  a   j  a  r  e  a

  s  p  a          i   i   l  o  r  a   d  e  c  v  a   t  e

  p  e  n   t  r  u

   d  e  s   f              u  r  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  o  r

  r  e  c  r  e  a   t   i  v  e

   î  n

  p  e  r   i  m  e   t  r  u   l  u  n   i   t                 i   i   d  e   î  n  v                       m   â  n   t  s  a  u   î  n   t  a   b  e  r  e

       c  o   l  a  r  e .

 

   2 .   5 .   F  a  c   i   l   i   t  a  r  e  a

   i  m  p   l   i  c         r   i   i  s  p  e  c   i  a   l   i        t   i   l  o  r   d   i  n

  p  a   l  a   t  e   l  e

        i  c   l  u   b  u  r   i   l  e

  c  o  p   i   i   l  o  r   î  n

  r  e  a   l   i  z  a  r  e  a

  p  r  o  g  r  a  m  e   l  o  r

        i

  p  r  o   i  e  c   t  e   l  o  r

   d  e  s   f              u  r  a   t  e

   î  n

  u  n   i   t  a   t  e  a   d  e   î  n  v                     

  m   â  n   t .

 

   3   0

 

   3 .   C  o  m  u  n   i  c  a  r  e       i

  r  e   l  a        i  o  n  a  r  e

 

   3 .   1   R  e   l  a          i  o  n  a  r  e  a  e   f   i  c   i  e  n   t       

  c  u   î  n   t  r  e  g  u   l  p  e  r  s  o  n  a   l

  a   l  u  n   i   t                 i   i   d  e   î  n  v       

                m   â  n   t .

 

   3 .   2   P  r  o  m  o  v  a  r  e  a  u

  n  u   i  c  o  m  p  o  r   t  a  m  e  n   t  a  s  e  r   t   i  v   î  n

  r  e   l  a          i   i   l  e  c  u  p  e  r  s  o  n

  a   l  u   l  u  n   i   t                 i   i   d  e   î  n  v                       m   â  n   t .

 

   3 .   4   F  a  c   i   l   i   t  a  r  e  a        i

  c  o   l  a   b  o  r  a  r  e  a       c  o   l   i   i  c  u   d   i  v  e  r  s  e

   i  n  s   t   i   t  u          i   i   (  c  e  n   t  r  e   d  e  p   l  a  s  a  m  e  n   t ,       c  o   l   i  s  p  e  c   i  a   l  e

  e   t  c .   ) ,  c  u  a   l   t  e  s   t  r  u  c   t  u  r   i  c  u  r  o   l  e   d  u  c  a          i  o  n  a   l  c  a  r  e

  c  o  n   t  r   i   b  u   i  e   l  a  e   d  u  c  a  r  e  a        i   i  n   t  e  g  r  a  r  e  a  e   l  e  v   i   l  o  r   î  n

  s  o  c   i  e   t  a   t  e .

 

   3 .   5 .   P  o  p  u   l  a  r   i  z  a  r  e  a

   î  n

  r   â  n   d  u   l

  e   l  e  v   i   l  o  r

  a

  p  r  o  g  r  a  m  e   l  o  r  p  r  o  p  u  s  e   d  e   i  n  s   t   i   t  u          i   i   l  e  s  p  e  c   i  a   l   i  z  a   t  e

   î  n  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  e   d  e   t   i  m  p   l   i   b  e  r .

 

   2   0

 

76 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 77: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 77/102

        3

   4 .   M  a  n  a  g  e  m  e  n   t  u   l

  c  a  r   i  e  r  e   i       i  a   l

   d  e  z  v  o   l   t       r   i   i

  p  e  r  s  o  n  a   l  e

 

   4 .   1   I   d  e  n   t   i   f   i  c  a  r  e  a  n

  e  v  o   i   l  o  r  p  r  o  p  r   i   i   d  e   d  e  z  v  o   l   t  a  r  e

  p  r  o   f  e  s   i  o  n  a   l        .

 

   4 .   2   P  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e  a   l  a  s   t  a  g   i   i   d  e   f  o  r  m  a  r  e   /  c  u  r  s  u  r   i   d  e

  p  e  r   f  e  c          i  o  n  a  r  e .

 

   4 .   3

   A  p   l   i  c  a  r  e  a

   î  n

  a  c   t   i  v   i   t  a   t  e  a

  c  u  r  e  n   t       

  a

  c  u  n  o        t   i  n         e   l  o  r   /  a   b   i   l   i   t                 i   l  o  r   /  c  o  m  p  e   t  e  n         e   l  o  r

   d  o   b   â  n   d   i   t  e  p  r   i  n   f  o  r

  m  a  r  e  c  o  n   t   i  n  u          /  p  e  r   f  e  c          i  o  n  a  r  e .

 

   1   5

 

   5 .   C  o  n   t  r   i   b  u        i  a   l  a

   d  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a

   i  n  s   t   i   t  u        i  o  n  a   l            i   l  a

  p  r  o  m  o  v  a  r  e

  a

   i  m  a  g   i  n   i   i  u  n

   i   t             i   i

      c  o   l  a  r  e

 

   5 .   1   P  r  o  m  o  v  a  r  e  a  s   i  s   t  e  m  u   l  u   i   d  e  v  a   l  o  r   i  a   l  u  n   i   t                 i   i

   l  a  n   i  v  e   l  u   l  c  o  m  u  n   i   t                 i   i .

 

   5 .   2

   F  a  c   i   l   i   t  a  r  e  a

  p  r  o  c  e  s  u   l  u   i

   d  e

  c  u  n  o  a        t  e  r  e ,

   î  n         e   l  e  g  e  r  e ,   î  n  s  u        i  r  e        i  r  e  s  p  e  c   t  a  r  e  a  r  e  g  u   l   i   l  o  r

  s  o  c   i  a   l  e .

 

   5 .   3

   E   l  a   b  o  r  a  r  e  a ,

  r  e   d  a  c   t  a  r  e  a        i  p  o  p  u   l  a  r   i  z  a  r  e  a

  u  n  o  r  m  a   t  e  r   i  a   l  e   i  n   f  o  r  m  a   t   i  v  e   (   b  u   l  e   t   i  n  e  m  e   t  o   d   i  c  e ,

  p  u   b   l   i  c  a          i   i   d  e  s  p  e

  c   i  a   l   i   t  a   t  e ,  c  u   l  e  g  e  r   i   t  e  m  a   t   i  c  e ,

  p   l  a  n       e ,

   f   i       e ,  s   t  u   d   i   i ,

  p  r  o  g  r  a  m  e ,

   t  r  a   d  u  c  e  r   i ,

  s  c  r   i  s  o  r   i  m  e   t  o   d   i  c  e ,

  p  o  r   t  o   f  o   l   i   i ,  a   l   b  u  m  e   ) .

 

   5 .   4

   I  n   i          i  e  r  e  a

        i

   d  e  r  u   l  a  r  e  a

  p  r  o   i  e  c   t  e   l  o  r

        i

  p  a  r   t  e  n  e  r   i  a   t  e   l  o  r .

 

   5 .   5   C  o   l  a   b  o  r  a  r  e  a

  c  u  m  a  s  s  -  m  e   d   i  a   î  n  v  e   d  e  r  e  a

   d   i   f  u  z         r   i   i

        i

  p  o  p  u   l  a  r   i  z         r   i   i

  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  o  r

   d  e  s   f              u  r  a   t  e   î  n  u  n   i   t  a   t  e  a   d  e   î  n  v                       m   â  n   t .

 

   1   5

 

   T   O   T

   A   L

 

   1   0   0

 

   D  a   t  a  :

 

   N  u  m  e        i  p  r  e  n  u  m  e  : 

   S  e  m  n          t  u  r   i  :

       

   C  a   d  r  u   d   i   d  a  c   t   i  c  a

  u  x   i   l   i  a  r  e  v  a   l  u  a   t  :

       

   R  e  s  p  o  n  s  a   b   i   l  c  o  m

  p  a  r   t   i  m  e  n   t  :

       

   D   i  r  e  c   t  o  r  :

       

   M  e  m   b  r   i   i   C   A  :

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 77

Page 78: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 78/102

1

Anexa Nr. 27 la Metodologia de evaluare anual a activitii personalului didactic i didactic auxiliar 

ANTET

FIA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE

INSTRUCTOR-ANIMATOR 

În temeiul Legii educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrileulterioare, în temeiul contractului individual de munc înregistrat în Registrul general deeviden a salariailor cu numrul.…...., se încheie astzi,…..........…., prezenta fi a

 postului:

 Numele i prenumele ......................................................Specialitatea: .................................................................Denumirea postului:……………Decizia de numire: ….................Încadrarea:..........................................

Cerine:- studii:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………- studii specifice postului...................................................................... ……………- vechime.................................................................................................... ………..

Relaii profesionale:- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitii de învmânt;- de reprezentare a unitii colare.

I . ATRIBUII SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVITII1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activitii conform specificului postului.1.2. Fundamentarea proiectrii activitilor educative/formative pe analiza de nevoiefectuat în unitatea de învmânt.1.3. Realizarea proiectrii programelor educative pentru activitile de timp liber i devacan pe care le realizeaz la nivelul colilor, al cluburilor copiilor sau în taberelecolare.1.4. Elaborarea proiectelor de parteneriat cu alte instituii de învmânt.1.5. Corelarea graficului activitilor educative cu manifestrile de la nivellocal/judeean/naional.

78 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 79: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 79/102

2

2. REALIZAREA ACTIVITILOR 2.1. Organizarea activitilor educative complementare care vizeaz dezvoltarea

aptitudinilor elevilor în domeniile cultural-artistic, tehnic-aplicativ, sportiv-turistic.2.2. Desf urarea activitilor atelierelor de lucru tematice în conformitate cu nevoileelevilor i cu specificul unitii de învmânt.2.3. Coordonarea formaiilor cultural-artistice.2.4. Amenajarea spaiilor adecvate pentru desf urarea activitilor recreative în

 perimetrul unitii de învmânt sau în tabere colare.2.5. Facilitarea implicrii specialitilor din palatele i cluburile copiilor în realizarea

 programelor i proiectelor desf urate în unitatea de învmânt.

3. COMUNICARE I RELAIONARE3.1. Asigurarea fluxului corect i rapid al informaiilor de specialitate la nivelul unitiicolare.

3.2. Promovarea unui comportament asertiv în relaiile cu personalul unitii deînvmânt.

3.3. Facilitarea colaborarea colii cu diverse instituii (centre de plasament, colispeciale, etc.), cu alte structuri cu rol educaional care contribuie la educarea iintegrarea elevilor în societate.

3.4. Asigurarea comunicrii/relaionrii cu palatele i cluburile copiilor i elevilor, cuageniile teritoriale ale taberelor i turismului colar.

3.5. Popularizarea în rândul elevilor a programelor propuse de institu iile specializate înactivitile de timp liber.

4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLTRII PERSONALE4.1. Identificarea nevoilor proprii de formare/perfecionare.4.2. Participarea la stagii de formare/cursuri de perfecionare.4.3.Aplicarea în activitatea curent a cunotinelor/abilitilor/competenelor 

dobândite prin formare continu/perfecionare.

5. CONTRIBUIA LA DEZVOLTAREA INSTITUIONAL I LA PROMOVAREAIMAGINII UNITII COLARE

5.1. Promovarea sistemului de valori al unitii la nivelul comunitii.5.2. Facilitarea procesului de cunoatere, înelegere, însuire i respectare a regulilor 

sociale.5.3. Participarea i implicarea în procesul decizional în cadrul instituiei i laelaborarea i implementarea proiectului instituional.5.4. Elaborarea/editarea unor prospecte, pliante de popularizare a activitilor  detimp liber i de vacan.5.5. Elaborarea, redactarea i popularizarea unor materiale informative (buletinemetodice, publicaii de specialitate, culegeri tematice, plane, fie, studii, programe,traduceri, scrisori metodice, portofolii, albume).5.6. Colaborarea cu mass-media în vederea difuzrii i popularizrii activitilor desf urate în unitatea de învmânt.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 79

Page 80: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 80/102

3

II. ALTE ATRIBUII

În funcie de nevoile specifice ale unitii de învmânt, salariatul este obligat s îndeplineasca i alte sarcini repartizate de angajator, precum i s respecte normele, procedurile de sntate i securitate a muncii, de PSI i ISU, în condiiile legii: _________________________________________________________________________  _________________________________________________________________________  ______________________________________________________________________ 

R spunderea disciplinar:  Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator 

atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sancionarea disciplinar , conform prevederilor legii.

Director,(nume, semn tur   ,  tampil  )

Semntura titularului de luare la cunotin:  ......................................

Data: ..................

80 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 81: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 81/102

        1

   A  n  e  x  a   N  r .

   2   8   l  a   M  e   t  o   d  o   l  o  g   i  a   d  e  e  v  a   l  u  a  r  e  a  n  u  a   l       

  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   i  p  e  r  s  o  n  a   l  u   l  u   i   d

   i   d  a  c   t   i  c        i   d   i   d  a  c   t   i  c  a  u  x   i   l   i  a  r

   A   N   T   E   T

    F   I        A   C   A   D   R   U   D   E   A   U   T   O   E   V   A   L   U   A   R

   E   /   E   V   A   L   U   A   R   E    Î   N   V   E   D   E   R   E

   A   S   T   A   B   I   L   I   R   I   I   C   A   L   I   F   I   C   A   T

   I   V   U   L   U   I   A   N   U   A   L   P   E   N   T   R   U   F   U   N   C        I   A   D   E

   A   D   M   I   N   I   S   T   R   A   T

   O   R   D   E   P   A   T   R   I   M   O   N   I   U

 

   N  u  m       r  u   l

   f   i      e   i  p  o  s   t  u   l  u   i  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   N  u  m  e   l  e       i  p  r  e  n  u  m  e   l  e   t   i   t  u   l  a  r  u   l  u   i  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   P  e  r   i  o  a   d  a

  e  v  a   l  u  a   t       : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   C  a   l   i   f   i  c  a   t   i  v  u   l  a  c  o  r   d  a   t  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

   D  o  m  e  n

   i   i

  a   l  e  e  v  a   l  u       r   i   i

   C  r   i   t  e  r   i   i   d  e

  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

   I  n   d   i  c  a   t  o  r   i   d  e

  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

   P  u  n  c   t  a   j

  m  a  x   i  m

   P  u  n  c   t  a   j

  a  u   t  o  e  v  a   l  u  a  r  e

   P  u  n  c   t  a   j

  e  v  a   l  u  a  r  e

  c  o  m  p  a  r   t   i  m  e  n   t

   P  u  n

  c   t  a   j

   E  v  a   l  u  a  r  e

   C

   A

   V  a   l   i   d  a  r  e

  c  o  n  s   i   l   i  u   l

  p  r  o   f  e  s  o  r  a   l

   1 .   P  r  o   i  e  c   t  a  r  e

  a

  a  c   t   i  v   i   t             i   i  

   1 .   1 .   E   l  a   b  o  r  a  r  e  a   d  o  c  u  m  e  n   t  e   l  o  r   d  e  p  r  o   i  e  c   t  a  r  e

  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   i  c  o  n   f  o  r  m  s  p  e  c   i   f   i  c  u   l  u   i  p  o  s   t  u   l  u   i        i

  c  o  r  e   l  a  r  e  a

  a  c  e  s   t  o  r  a

  c  u

   d  o  c  u  m  e  n   t  e   l  e

   d  e

  p  r  o   i  e  c   t  a  r  e  a   l  e  u  n   i   t                 i   i

   d  e   î  n  v                       m   â  n   t .

 

   1 .   2 .   I  m  p   l   i  c  a  r  e  a   î  n  e   l  a   b  o  r  a  r  e  a   d  o  c  u  m  e  n   t  e   l  o  r

   d  e  p  r  o   i  e  c   t  a  r  e  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   i  c  o  m  p  a  r   t   i  m  e  n   t  u   l  u   i

   f  u  n  c          i  o  n  a   l .

 

   1 .   3 .

   F  o   l  o  s   i  r  e  a

   T   I   C

   î  n

  a  c   t   i  v   i   t  a   t  e  a

   d  e

  p  r  o   i  e  c   t  a  r  e .

 

   1 .   4 .   E   l  a   b  o  r  a  r  e  a   t  e  m  a   t   i  c   i   i        i  g  r  a   f   i  c  u   l  u   i   d  e

  c  o  n   t  r  o   l

  a   l  e

  a  c   t   i  v   i   t                 i   i

  p  e  r  s  o  n  a   l  u   l  u   i

   d   i  n

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 81

Page 82: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 82/102

        2

  s  u   b  o  r   d   i  n  e .

 

   2   0

 

   2 .   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t             i   l  o  r

 

   2 .   1 .   I   d  e  n   t   i   f   i  c  a  r  e  a     

   i  a  p   l   i  c  a  r  e  a

  s  o   l  u          i   i   l  o  r

  o  p   t   i  m  e ,  p  r   i  n

  c  o  n  s  u

   l   t  a  r  e

  c  u

  c  o  n   d  u  c  e  r  e  a

  u  n   i   t                 i   i ,  p  e  n   t  r  u   t  o  a   t  e

  p  r  o   b   l  e  m  e   l  e  c  e  r  e  v   i  n

  s  e  c   t  o  r  u   l  u   i  a   d  m   i  n   i  s   t  r  a   t   i  v .

 

   2 .   2 .

   O  r  g  a  n   i  z  a  r  e  a

        i

  g  e  s   t   i  o  n  a  r  e  a

   b  a  z  e   i

  m  a   t  e  r   i  a   l  e  a  u  n   i   t                 i   i   d  e

   î  n  v                       m   â  n   t .

 

   2 .   3 .   E   l  a   b  o  r  a  r  e  a   d  o  c  u  m  e  n   t  a          i  e   i  n  e  c  e  s  a  r  e ,

  c  o  n   f  o  r  m

  n  o  r  m  e   l  o  r

   î  n

  v   i  g  o  a  r  e ,

  p  e  n   t  r  u

  r  e  a   l   i  z  a  r  e  a   d  e  a  c   h   i  z   i          i   i  p  u   b   l   i  c  e   î  n  v  e   d  e  r  e  a

   d  e  z  v  o   l   t         r   i   i   b  a  z  e   i   t  e   h  n

   i  c  o  -  m  a   t  e  r   i  a   l  e  a  u  n   i   t                 i   i

   d  e   î  n  v                       m   â  n   t .

 

   2 .   4 .   G  e  s   t   i  o  n  a  r  e  a   i  n  v  e  n   t  a  r  u   l  u   i

  m  o   b   i   l

        i

   i  m  o   b   i   l  a   l  u  n   i   t                 i   i   d  e   î  n  v                       m   â  n   t   î  n  r  e  g   i  s   t  r  u   l

   i  n  v  e  n   t  a  r

  a   l

  a  c  e  s   t  e   i  a

        i

   î  n

  e  v   i   d  e  n         e   l  e

  c  o  n   t  a   b   i   l  e .

 

   3   0

 

   3 .   C  o  m  u  n   i  c  a

  r  e       i

  r  e   l  a        i  o  n  a  r  e

 

   3 .   1 .

   R  e   l  a          i  o  n  a  r  e  a

  e   f   i  c   i  e  n   t       

  c  u

   î  n   t  r  e  g  u   l

  p  e  r  s  o  n  a   l  a   l  u  n   i   t                 i   i   d  e

   î  n  v                       m   â  n   t .

 

   3 .   2 .   P  r  o  m  o  v  a  r  e  a  u  n  u   i  c  o  m  p  o  r   t  a  m  e  n   t  a  s  e  r   t   i  v

   î  n

  r  e   l  a          i   i   l  e

  c  u  p  e

  r  s  o  n  a   l  u   l

  u  n   i   t                 i   i

   d  e

   î  n  v                       m   â  n   t .

 

   3 .   4 .   D  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a  c  a  p

  a  c   i   t                 i   i   d  e  c  o  m  u  n   i  c  a  r  e

        i  r  e   l  a          i  o  n  a  r  e   î  n   i  n   t  e  r   i  o  r  u   l        i   î  n  a   f  a  r  a  u  n   i   t                 i   i

   (  c  u

  e   l  e  v   i   i ,

  p  e  r  s  o  n

  a   l  u   l

       c  o   l   i   i ,

  e  c   h   i  p  a

  m  a  n  a  g  e  r   i  a   l       

        i   î  n  c  a   d  r  u   l  c  o  m  u  n   i   t                 i   i   ) .

 

   3 .   5   M  a  n   i   f  e  s   t  a  r  e  a  a   t   i   t  u   d   i  n   i   i  m  o  r  a   l  e        i  c   i  v   i  c  e

   (   l   i  m   b  a   j ,

          i  n  u   t        ,  r  e  s

  p  e  c   t ,  c  o  m  p  o  r   t  a  m  e  n   t   ) ,

  r  e  s  p  e  c   t  a  r  e  a

        i

  p  r  o  m  o  v  a  r  e  a

   d  e  o  n   t  o   l  o  g   i  e   i

  p  r  o   f  e  s   i  o  n  a   l  e .

 

   2   0

 

82 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 83: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 83/102

        3

   4 .   M  a  n  a  g  e  m  e  n   t  u   l

  c  a  r   i  e  r  e   i       i  a   l

   d  e  z  v  o   l   t       r   i   i

  p  e  r  s  o  n  a   l  e

 

   4 .   1 .

   I   d  e  n   t   i   f   i  c  a  r  e  a

  n  e  v  o   i   l  o  r

  p  r  o  p  r   i   i

   d  e

   d  e  z  v  o   l   t  a  r  e .

 

   4 .   2 .   P  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e  a   l  a

  s   t  a  g   i   i   d  e

   f  o  r  m  a  r  e   /

  c  u  r  s  u  r   i   d  e  p  e  r   f  e  c          i  o  n  a

  r  e  e   t  c .

 

   4 .   3 .   A  p   l   i  c  a  r  e  a

   î  n

  a  c   t   i  v   i   t  a   t  e  a

  c  u  r  e  n   t       

  a

  c  u  n  o        t   i  n         e   l  o  r   /  a   b   i   l   i   t                 i   l  o  r   /  c  o  m  p  e   t  e  n         e   l  o  r

   d  o   b   â  n   d   i   t  e  p  r   i  n   f  o  r  m  a  r  e  c  o  n   t   i  n  u          /

  p  e  r   f  e  c          i  o  n  a  r  e .

 

   1   5

 

   5 .   C  o  n   t  r   i   b  u        i  a   l  a

   d  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a

   i  n  s   t   i   t  u        i  o  n  a   l            i   l  a

  p  r  o  m  o  v  a  r  e  a

   i  m  a  g   i  n   i   i  u  n   i   t             i   i

      c  o   l  a  r  e

 

   5 .   1 .   P  r  o  m  o  v  a  r  e  a  s   i  s

   t  e  m  u   l  u   i   d  e  v  a   l  o  r   i  a   l

  u  n   i   t                 i   i   l  a  n   i  v  e   l  u   l  c  o  m

  u  n   i   t                 i   i .

 

   5 .   2 .   F  a  c   i   l   i   t  a  r  e  a  p  r  o  c

  e  s  u   l  u   i   d  e  c  u  n  o  a        t  e  r  e ,

   î  n         e   l  e  g  e  r  e ,   î  n  s  u        i  r  e     

   i  r  e  s  p  e  c   t  a  r  e  a  r  e  g  u   l   i   l  o  r

  s  o  c   i  a   l  e .

 

   5 .   3 .   P  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e  a        i   i  m  p   l   i  c  a  r  e  a   î  n  p  r  o  c  e  s  u   l

   d  e  c   i  z   i  o  n  a   l

   î  n

  c  a   d  r  u   l

   i  n  s   t   i   t  u          i  e   i

        i

   l  a

  e   l  a   b  o  r  a  r  e  a

        i   i  m  p   l  e  m  e  n   t  a  r  e  a

  p  r  o   i  e  c   t  u   l  u   i

   i  n  s   t   i   t  u          i  o  n  a   l .

 

   5 .   4 .   I  n   i          i  e  r  e  a        i   d  e  r  u   l  a  r  e  a  p  r  o   i  e  c   t  e   l  o  r        i

  p  a  r   t  e  n  e  r   i  a   t  e   l  o  r .

 

   5 .   5 .   A   t  r  a  g  e  r  e  a

   d  e

  s  p  o  n  s  o  r   i   î  n

  v  e   d  e  r  e  a

   d  e  z  v  o   l   t         r   i   i   b  a  z  e   i  m  a   t  e  r   i  a   l  e  a  u  n   i   t                 i   i .

 

   1   5

 

   T   O   T   A   L

 

   1   0   0

 

   D  a   t  a  :

 

   N  u  m  e        i  p  r  e  n  u  m  e  :

 

   S  e  m  n          t  u  r   i  :

       

   C  a   d  r  u   d   i   d  a  c   t   i  c  a  u  x   i   l   i  a  r  e  v  a   l  u  a   t  :

       

   R  e  s  p  o  n  s  a   b   i   l  c  o  m  p  a

  r   t   i  m  e  n   t  :

       

   D   i  r  e  c   t  o  r  :

       

   M  e  m   b  r   i   i   C   A  :

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 83

Page 84: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 84/102

1

Anexa Nr. 29 la Metodologia de evaluare anual a activitii personalului didactic i didactic auxiliar 

ANTET

FIA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DE

ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

În temeiul Legii educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrileulterioare, în temeiul contractului individual de munc înregistrat în Registrul general deeviden a salariailor cu numrul.…...., se încheie astzi,…..........…., prezenta fi a

 postului:

 Numele i prenumele ......................................................Specialitatea: .................................................................Denumirea postului:……………Decizia de numire: ….................Încadrarea:..........................................

Cerine:- studii:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………- studii specifice postului...................................................................... ……………- vechime.................................................................................................... ………..

Relaii profesionale:- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitii de învmânt;- de reprezentare a unitii colare.

I. ATRIBUII SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVITII1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activitii conform specificului postului.1.2. Realizarea planificrii activitii de distribuire a materialelor  i accesoriilor necesare desf ur rii activitii personalului din unitatea de învmânt.1.3. Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire i paz din unitateade învmânt.1.4. Elaborarea tematicii i a graficului de control ale activitii personalului dinsubordine.

84 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 85: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 85/102

2

2. REALIZAREA ACTIVITILOR 2.1. Identificarea soluiilor optime, prin consultare cu conducerea unitii, pentru toate problemele ce revin sectorului administrativ.

2.2. Organizarea i gestionarea bazei materiale a unitii de învmânt.2.3. Elaborarea documentaiei necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizareade achiziii publice în vederea dezvoltrii bazei tehnico-materiale a unitii deînvmânt.2.4. Înregistrarea întregului inventar mobil i imobil al unitii de învmânt înregistrul inventar al acesteia i în evidenele contabile.2.5. Asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinaiei bunurilor ceapar in unitii de învmânt.2.6. Recuperarea/remedierea pagubelor materiale, de orice fel, aflate în patrimoniulcolii.

3. COMUNICARE I RELAIONARE3.1. Asigurarea condiiilor de relaionare eficient cu întregul personal al unitii deînvmânt. 3.2. Promovarea unui comportament asertiv în relaiile cu personalul unitii deînvmânt. 3.3.Asigurarea comunicarii cu factorii ierarhici superiori, familia, partenerii economicii sociali. 

4. MANAGEMENTUL CARIEREI I AL DEZVOLTRII PERSONALE

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.4.2. Participarea la stagii de formare/cursuri de perfecionare etc.

4.3. Aplicarea în activitatea curent a cunotinelor/abilitilor/competenelor dobândite prin formare continu/perfecionare.

5. CONTRIBUIA LA DEZVOLTAREA INSTITUIONAL I LA PROMOVAREAIMAGINII UNITII COLARE5.1. Promovarea sistemului de valori al unitii la nivelul comunitii.5.2. Facilitarea procesului de cunoatere, înelegere, însuire i respectare a regulilor sociale.5.3. Participarea i implicarea în procesul decizional în cadrul instituiei i la elaborareai implementarea proiectului instituional.5.4. Iniierea i derularea proiectelor i parteneriatelor.5.5. Atragerea de sponsori în vederea dezvoltrii bazei materiale a unitii.

II. ALTE ATRIBUII În funcie de nevoile specifice ale unitii de învmânt, salariatul este obligat s 

îndeplineasca i alte sarcini repartizate de angajator, precum i s respecte normele, procedurile de sntate i securitate a muncii, de PSI i ISU, în condiiile legii: _________________________________________________________________________  _________________________________________________________________________  _________________________________________________________________________  _________________________________________________________________________ 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 85

Page 86: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 86/102

3

R spunderea disciplinar:  Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator 

atrage dup sine diminuarea calificativului i/sau sancionarea disciplinar , conform prevederilor legii.

Director,(nume, semn tur   ,  tampil  )

Semntura titularului de luare la cunotin:  ......................................

Data: ..................

86 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 87: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 87/102

 

   1

   A  n  e  x  a   N  r .   3   0   l  a   M  e   t  o   d  o   l  o  g   i  a   d  e  e  v  a   l  u  a  r  e  a  n  u  a   l       

  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   i  p  e  r  s  o  n  a   l  u   l  u   i   d   i   d  a  c   t   i  c        i   d   i   d  a  c   t   i  c  a  u  x   i   l   i  a  r

     A   N   T   E   T

 

   F   I        A   C

   A   D   R   U   D   E   A   U   T   O   E   V   A   L   U   A   R   E   /   E   V   A   L   U   A   R   E    Î   N   V   E   D   E   R   E   A   S   T   A   B   I   L   I   R   I   I   C   A   L   I   F   I   C   A

   T   I   V   U   L   U   I   A   N   U   A   L   P   E   N   T   R   U

   F   U   N   C        I   A   D   E

   P   R   O   F   E

   S   O   R   D   O   C   U   M   E   N   T   A   R   I   S   T   D

   I   N    Î   N   V                      M    Â   N   T   U   L   P   R   E   U   N   I   V   E   R   S   I   T   A   R

 

   N  u  m       r  u   l   f   i      e   i  p  o  s   t  u   l  u   i  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   N  u  m  e   l  e       i

  p  r  e  n  u  m  e   l  e  c  a   d  r  u   l  u   i   d   i   d  a  c   t   i  c  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   P  e  r   i  o  a   d  a  e  v  a   l  u  a   t       : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   C  a   l   i   f   i  c  a   t   i  v  u   l  a  c  o  r   d  a   t  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     D  o  m  e  n   i   i  a   l  e

  e  v  a   l  u       r   i   i

   I  n   d   i  c  a   t  o  r   i   d  e  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

   P  u  n  c   t  a   j

  m  a  x   i  m

   P  u  n  c   t  a   j  a  c  o  r   d  a   t

   V  a   l   i   d  a  r  e

  c  o  n  s   i   l   i  u   l

  p  r  o   f  e  s  o  r  a   l

   A  u   t  o

  e  v  a   l  u  a  r  e

   E  v  a   l  u  a  r  e

  c  o  m   i  s   i  e

   E  v  a   l  u  a  r  e

   C   A

   1 .   P  r  o   i  e  c   t  a  r  e  a

       i

  p   l  a  n   i   f   i  c  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t             i   l  o  r

   C  e  n   t  r  u   l  u   i   d  e

   D  o  c  u  m  e  n   t  a  r  e       i

   I  n   f  o  r  m  a  r  e   (   C   D

   I   )

   1 .   1 .   C  o  n  s  e  c  v  e  n              

        i  r   i   t  m

   i  c   i   t  a   t  e   î  n  c  o  n  c  e  p  e  r  e  a ,  a   d  a  p   t  a  r  e

  a ,  a  p   l   i  c  a  r  e  a        i

  a  n  a   l   i  z  a   i  n  s   t  r  u  m  e  n   t  e   l  o  r   d

  e  a  n  a   l   i  z       

  a  n  e  v  o   i   l  o  r   b  e  n  e   f   i  c   i  a  r   i   l  o  r  ;

   1 .   2 .   P  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e   l  a  e   l  a   b  o

  r  a  r  e  a  u  n  e   i  p  o   l   i   t   i  c   i   d  o  c  u  m  e  n   t  a  r  e

   l  a  n   i  v  e   l  u   l

  u  n   i   t                 i   i   d  e   î  n  v                       m   â  n   t  ;

   1 .   3 .   O   b   i  e  c   t   i  v  e   l  e  s  u  n   t  s   t  a

   b   i   l   i   t  e  p  e   t  e  r  m  e  n   l  u  n  g ,  m  e   d   i  u        i  s  c  u  r   t   î  n   f  u  n  c          i  e

   d  e  p   l  a  n  u   l  m  a  n  a  g  e  r   i  a   l  a   l

       c  o   l   i   i        i   d  e  r  e  s  u  r  s  e ,   î  n  r  a  p  o  r   t  c  u  e  x   i  g  e  n         e   l  e   l  a

  n   i  v  e   l  n  a          i  o  n  a   l ,  c  u  s  p  e  c   i   f   i  c  u   l  z  o  n  e   i  g  e  o  g  r  a   f   i  c  e ,  c  u   l  u  a  r  e  a   î  n  c  o  n  s   i   d  e  r  a  r  e  a

   d   i  n  a  m   i  c   i   l  o  r   d  e  m  o   d  e  r  n   i  z  a  r  e   /  s  c   h   i  m   b  a  r  e   l  a  n   i  v  e   l   i  n  s   t   i   t  u       

   i  o  n  a   l        i  z  o  n  a   l        i

  c  u  r  e  s  p  e  c   t  a  r  e  a  p  r  e  v  e   d  e  r

   i   l  o  r   l  e  g   i  s   l  a          i  e   i  ;

   1 .   4 .   A  c   t   i  v   i   t  a   t  e  a   C   D   I  e  s   t

  e  p  r  o   i  e  c   t  a   t       

   î  n  c  o  n   f  o  r  m   i   t  a   t  e  c  u

  o   b   i  e  c   t   i  v  e   l  e

  s   t  a   b   i   l   i   t  e  p  e   b  a  z  a  c  o  n  c   l  u  z   i   i   l  o  r   d   i  a  g  n  o  z  e   i        i  a  p  r  o  g  n  o  z  e   i        i  r         s  p  u  n   d  e

   f  u  n  c          i   i   l  o  r   C   D   I        i  m   i  s   i  u  n

   i   l  o  r  p  r  o   f  e  s  o  r  u   l  u   i   d  o  c  u  m  e  n   t  a  r   i  s   t ,  e  s   t  e  a   d  a  p   t  a   t       

  n  e  v  o   i   l  o  r  u   t   i   l   i  z  a   t  o  r   i   l  o  r        i  s  p  e  c   i   f   i  c  u   l  u   i       c  o   l   i   i  ;

   1 .   5 .   C  u  r  r   i  c  u   l  u  m   l  a   d  e  c   i  z   i  a       c  o   l   i   i   (   C   D          )  p  r   i  v   i  n   d   i  n   i          i  e  r  e

  a   î  n   t  e   h  n   i  c   i   d  e

   1   0

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 87

Page 88: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 88/102

 

   2

   D  o  m  e  n   i   i  a   l  e

  e  v  a   l  u       r   i   i

   I  n   d   i  c  a   t  o  r   i   d  e  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

   P  u  n  c   t  a   j

  m  a  x   i  m

   P  u  n  c   t  a   j  a  c  o  r   d  a   t

   V  a   l   i   d  a  r  e

  c  o  n  s   i   l   i  u   l

  p  r  o   f  e  s  o  r  a   l

   A  u   t  o

  e  v  a   l  u  a  r  e

   E  v  a   l  u  a  r  e

  c  o  m   i  s   i  e

   E  v  a   l  u  a  r  e

   C   A

  c  e  r  c  e   t  a  r  e   d  o  c  u  m  e  n   t  a  r       

  s  a  u  e   d  u  c  a          i  e  p  e  n   t  r  u   i  n   f  o  r  m  a          i  e  e  s   t  e  e   l  a   b  o  r  a   t   î  n

   f  u  n  c          i  e   d  e  p  a  r   t   i  c  u   l  a  r   i   t              

   i   l  e  g  r  u  p  u   l  u   i   i  n  s   t  r  u   i   t  ;

   1 .   6 .   P  r  o   i  e  c   t  u   l   C   D   I  e  s   t  e  e   l  a   b  o  r  a   t  p  r   i  n  c  o  n  s  u   l   t  a  r  e  a        i   î  n  c

  o   l  a   b  o  r  a  r  e  c  u

  c  a   d  r  e   l  e   d   i   d  a  c   t   i  c  e  ;

   1 .   7 .   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a  u  n  e   i  p  r  o   i  e  c   t         r   i  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   i  c  a  r  e  s       

  p  e  r  m

   i   t       

  p  u  n  e  r  e  a   î  n

  p  r  a  c   t   i  c       

  a  p  o   l   i   t   i  c   i   i   d  o  c  u  m  e  n   t  a  r  e   d  e   f   i  n   i   t  e ,  r  e  s  p  e  c   t   i  v  s          d

  e  z  v  o   l   t  e  s  e  r  v   i  c   i   i   l  e

  o   f  e  r   i   t  e  u   t   i   l   i  z  a   t  o  r   i   l  o  r  ;

   1 .   8 .   C  a  p  a  c   i   t  a   t  e  a   d  e  r  e   l  a          i  o  n  a  r  e  c  u  c  a   d  r  e   l  e   d   i   d  a  c   t   i  c  e  p  e  n

   t  r  u  e   l  a   b  o  r  a  r  e  a

  p  r  o   i  e  c   t  u   l  u   i   C   D   I  ;

   1 .   9 .

    Î  n  p   l  a  n  u   l  m  a  n  a  g  e  r   i  a   l  a   l   C   D   I  s  u  n   t  e  v   i   d  e  n          i  a   t  e  c   l  a  r  o

   b   i  e  c   t   i  v  e   l  e ,

  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  e  p   l  a  n   i   f   i  c  a   t  e ,  o

  r   i  z  o  n   t  u   l   d  e   t   i  m  p ,  p  a  r   t  e  n  e  r   i   i ,   i  n   d   i  c  a   t  o  r   i   i   d  e

  e   f   i  c   i  e  n              

  a   i  a  c   t   i  v   i   t                 i   i ,  m

  o   d  a   l   i   t                 i   d  e  c  o  r  e  c          i  e   /  a  c   t  u  a   l   i  z  a  r  e  a  o   b   i  e  c   t   i  v  e   l  o  r ,

  m  o   d  a   l   i   t                 i   l  e   d  e  m  o  n   i   t  o  r   i  z  a  r  e        i  e  v  a   l  u  a  r  e ,  r  e  z  u   l   t  a   t  e   l  e  a        t  e  p   t  a   t  e .

   1 .   1   0 .   P   l  a  n   i   f   i  c  a  r  e  a        i  o  r  g

  a  n   i  z  a  r  e  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  o  r       c  o   l  a  r  e        i

  e  x   t  r  a       c  o   l  a  r  e  s  u  n   t

   î  n  c  o  n  c  o  r   d  a  n              

  c  u  o   b   i  e  c

   t   i  v  e   l  e  e   d  u  c  a          i  o  n  a   l  e        i  g  r  a   d  u   l   d  e

   i  n   t  e  r  e  s  a   l

  e   l  e  v   i   l  o  r        i  a   l  c  o  m  u  n   i   t                 i

   i   l  o  c  a   l  e  ;

   2 .   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t             i   l  o  r   C   D   I

   2 .   1 .   F   l  e  x   i   b   i   l   i   t  a   t  e ,  a   d  a  p   t  a   b   i   l   i   t  a   t  e        i  c  r  e  a   t   i  v   i   t  a   t  e   î  n  c  o  n  c  e  p  e  r  e  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  o  r

        i  a  s  a  r  c   i  n   i   l  o  r   d  e   l  u  c  r  u ,  a  s   t   f  e   l   î  n  c   â   t  s       

   f   i  e  v  a   l  o  r   i   f   i  c  a   t  e   d   i   f  e  r   i   t  e   l  e  s   t   i   l  u  r   i   d  e

   î  n  v                a  r  e ,  s       

          i  n       

  c  o  n   t   d  e

  p  o  s   i   b   i   l   i   t                 i   l  e        i  r   i   t  m  u   l   d  e  a  s   i  m   i   l  a  r  e  p  r  o  p  r   i   i

  g  r  u  p  u   l  u   i   i  n  s   t  r  u   i   t  ;

   2 .   2 .   A  c   t   i  v   i   t                 i   l  e  o  r  g  a  n   i  z

  a   t  e  p  u  n   î  n  p  r  a  c   t   i  c       

  s   t  r  a   t  e  g   i   i   l  e   i  n   i          i  a   l  e   l  a   b  o  r  a   t  e        i

  s  u  n   t  c  u  p  r   i  n  s  e   î  n  p  r  o   i  e  c   t  u   l   C   D   I  ;

   2 .   3 .   U   t   i   l   i  z  a  r  e  a  u  n  o  r  s   t  r  a

   t  e  g   i   i   d   i   d  a  c   t   i  c  e  c  a  r  e  a  s   i  g  u  r       

  c  a  r  a  c   t  e  r  u   l  a  p   l   i  c  a   t   i  v

  a   l   î  n  v                       r   i   i ,   f  o  r  m  a  r  e  a  c  o

  m  p  e   t  e  n         e   l  o  r  s  p  e  c   i   f   i  c  e        i   d  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a

  c  o  m  p  e   t  e  n         e   l  o  r  c   h  e   i  e  a   l  e

  e   l  e  v   i   l  o  r  ;

   2 .   4 .   F  o  r  m  a  r  e  a   d  e  p  r   i  n   d  e  r   i   l  o  r   d  e  s   t  u   d   i  u   i  n   d   i  v   i   d  u  a   l        i   î  n  e

  c   h   i  p       

   î  n  v  e   d  e  r  e  a

   f  o  r  m         r   i   i   /   d  e  z  v  o   l   t         r   i   i  c  o  m

  p  e   t  e  n         e   i   d  e , ,  a   î  n  v                a  s       

   î  n  v  e          i   ”

   2 .   5 .   A  c   t   i  v   i   t                 i   l  e   d  e  s   f              u

  r  a   t  e   f  a  v  o  r   i  z  e  a  z       

  e  x  p   l  o  a   t  a  r  e  a  r  e  s  u  r  s  e   l  o  r   C   D   I  ;

   1   5

 

88 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 89: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 89/102

 

   3

   D  o  m  e  n   i   i  a   l  e

  e  v  a   l  u       r   i   i

   I  n   d   i  c  a   t  o  r   i   d  e  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

   P  u  n  c   t  a   j

  m  a  x   i  m

   P  u  n  c   t  a   j  a  c  o  r   d  a   t

   V  a   l   i   d  a  r  e

  c  o  n  s   i   l   i  u   l

  p  r  o   f  e  s  o  r  a   l

   A  u   t  o

  e  v  a   l  u  a  r  e

   E  v  a   l  u  a  r  e

  c  o  m   i  s   i  e

   E  v  a   l  u  a  r  e

   C   A

   2 .   6 .   V  a  r   i  e   t  a   t  e  a  r  e  s  u  r  s  e   l  o  r  u   t   i   l   i  z  a   t  e   î  n  c  a   d  r  u   l  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  o

  r   C   D   I  ;

   2 .   7 .   A  c  c  e  s  u   l   l  a  n  o   i   l  e  m   i   j   l  o  a  c  e   d  e   i  n   f  o  r  m  a  r  e        i  c  o  m  u  n   i  c

  a  r  e  e  s   t  e   f  a  c   i   l   i   t  a   t  ;

   2 .   8 .   U   t   i   l   i  z  a  r  e  a  e   f   i  c   i  e  n   t       

  a  r  e  s  u  r  s  e   l  o  r  m  a   t  e  r   i  a   l  e   d   i  n  u  n   i   t  a   t  e  a   d  e

   î  n  v                       m   â  n   t        i   C   D   I   î  n  v  e

   d  e  r  e  a  o  p   t   i  m   i  z         r   i   i  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  o  r   d

   i   d  a  c   t   i  c  e  -   i  n  c   l  u  s   i  v

  r  e  s  u  r  s  e   d   i  g   i   t  a   l  e        i   T   I   C  ;

   2 .   9 .   D   i  s  e  m   i  n  a  r  e  a ,  e  v  a   l  u  a  r  e  a        i  v  a   l  o  r   i  z  a  r  e  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  o  r  r  e  a   l   i  z  a   t  e .

   2 .   1   0 .   A  c   t   i  v   i   t                 i   l  e  c  u  c  a  r  a  c   t  e  r  c  u   l   t  u  r  a   l  s  u  n   t   d  e  r  u   l  a   t  e          i  n   â

  n   d  c  o  n   t   d  e

  p  r   i  o  r   i   t                 i   l  e       c  o   l   i   i ,  p  o   l   i   t   i  c  a  u  n   i   t                 i   i   d  e   î  n  v                       m   â  n   t ,   f   i   i  n   d   î  n  c  o  n   f  o  r  m   i   t  a   t  e

  c  u  r  e  g   l  e  m  e  n   t         r   i   l  e   M   E   C   T   S  ;

   2 .   1   1 .   P  r   i  n  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  e  o  r

  g  a  n   i  z  a   t  e  s  e  p  u  n  e   î  n  v  a   l  o  a  r  e  p  o   t  e  n          i  a   l  u   l  c  u   l   t  u  r  a   l

  a   l   f  o  n   d  u   l  u   i   d  o  c  u  m  e  n   t  a  r ,  p  r  o   d  u  c          i   i   l  e  c  u   l   t  u  r  a   l  e  r  o  m   â  n  e        t

   i        i  e  u  r  o  p  e  n  e ,   d   i  n

  p  e  r  s  p  e  c   t   i  v  a  u  n  e   i   i   d  e  n   t   i   t                 i  c  u   l   t  u  r  a   l  e  c  o  m  u  n  e  ;

   2 .   1   2 .   O   b   i  e  c   t   i  v  e   l  e   i  n   f  o  -   d

  o  c  u  m  e  n   t  a  r  e   d   i  n  p  r  o  g  r  a  m  e   l  e       c  o   l  a  r  e  s  u  n   t

   i   d  e  n   t   i   f   i  c  a   t  e  s   i   d  e  z  v  o   l   t  a   t  e        i  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  e   d  e  s   f              u  r  a   t  e   î  n  c  o   l  a   b  o  r  a  r  e  c  u

  p  r  o   f  e  s  o  r   i   i   d  e   d   i  s  c   i  p   l   i  n         ;

   2 .   1   3 .   I   d  e  n   t   i   f   i  c  a  r  e  a  c          i   l  o

  r        i  m  o   d  a   l   i   t                 i   l  o  r   d  e  c  o  o  p  e  r  a  r  e   î  n   t  r  e  a  r   i   i

  c  u  r  r   i  c  u   l  a  r  e        i   d   i  s  c   i  p   l   i  n  e ,  r  e  g         s   i  r  e  a   l  o  r   î  n  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  e   d  e  s

   f              u  r  a   t  e   î  n

  c  o   l  a   b  o  r  a  r  e  ;

   3 .   F  o  r  m  a  r  e  a

  e   l  e  v   i   l  o  r       i

   d  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a

  c  o  m  p  e   t  e  n       e   l  o  r

  s  p  e  c   i   f   i  c  e

   3 .   1 .   M  o   d  a   l   i   t                 i  v  a  r   i  a   t  e

   î  n  c  a  r  e  a  u   f  o  s   t  u   t   i   l   i  z  a   t  e  e   l  e  m  e

  n   t  e   d  e   i  n   i          i  e  r  e   î  n

  c  e  r  c  e   t  a  r  e  a   d  o  c  u  m  e  n   t  a  r       

  ;

   3 .   2 .   S   i   t  u  a          i   i   l  e   d  e   î  n  v

                a  r  e  a   l  e  s  e  s   t   i  m  u   l  e  a  z       

  g   â  n   d

   i  r  e  a  e   l  e  v  u   l  u   i        i

  c  a  p  a  c   i   t  a   t  e  a   d  e  a  r  g  u  m  e  n

   t  a  r  e ,   f  o  r  m  e  a  z       

   d  e  p  r   i  n   d  e  r   i   l  e   d  e

  m  u  n  c       

        i  s   t  u   d   i  u

  n  e  c  e  s  a  r  e   i  n  s   t  r  u   i  r   i   i  p  e   d  u

  r  a   t  a   î  n   t  r  e  g   i   i  v   i  e          i  ;

   3 .   3 .   G  r  a   d  u   l   d  e  e  x  p   l  o  a   t  a  r  e  a  n  o   i   l  o  r   t  e   h  n  o   l  o  g   i   i  a   l  e   i  n   f  o  r  m

         r   i   i        i

  c  o  m  u  n   i  c         r   i   i   (   T   I   C   )   î  n  a  c

   t   i  v   i   t                 i   l  e   d  e  s   f              u  r  a   t  e   î  n   C   D   I  ;

   3 .   4 .   F  o  r  m  e   l  o  r   d  e  c  e  r  c  e   t  a  r  e   d  o  c  u  m  e  n   t  a  r       

  s  u  n   t   d   i  v  e  r  s   i   f   i  c

  a   t  e ,   î  n

  c  o  n  c  o  r   d  a  n              

  c  u  c  e  r   i  n         e   l  e   î  n  v                       r   i   i   i  n   t  e  r   d   i  s  c   i  p   l   i  n  a  r  e  ;

   2   0

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 89

Page 90: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 90/102

 

   4

   D  o  m  e  n   i   i  a   l  e

  e  v  a   l  u       r   i   i

   I  n   d   i  c  a   t  o  r   i   d  e  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

   P  u  n  c   t  a   j

  m  a  x   i  m

   P  u  n  c   t  a   j  a  c  o  r   d  a   t

   V  a   l   i   d  a  r  e

  c  o  n  s   i   l   i  u   l

  p  r  o   f  e  s  o  r  a   l

   A  u   t  o

  e  v  a   l  u  a  r  e

   E  v  a   l  u  a  r  e

  c  o  m   i  s   i  e

   E  v  a   l  u  a  r  e

   C   A

   3 .   5 .   G  r  a   d  u   l   d  e  a  u   t  o  n  o  m

   i  e  a   l  e   l  e  v   i   l  o  r   î  n  u   t   i   l   i  z  a  r  e  a  r  e  s  u  r  s  e   l  o  r   C   D   I  ;

   3 .   6 .   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a  a  c   t   i  v   i   t       

          i   l  o  r   d  e  s   f              u  r  a   t  e   i  m  p   l   i  c       

  e  x  p   l  o

  a   t  a  r  e  a  r  e  s  u  r  s  e   l  o  r

  m  u   l   t   i  m  e   d   i  a ,   f  a  v  o  r   i  z  e  a  z

       

   i  n  o  v  a          i  a  p  e   d  a  g  o  g   i  c       

        i  u   t   i   l   i  z  a  r  e  a  m  e   t  o   d  e   l  o  r

  a  c   t   i  v  -  p  a  r   t   i  c   i  p  a   t   i  v  e  ;

   3 .   7 .   P  a  r   t  e  n  e  r   i  a   t  e   l  e  e   d  u  c

  a   t   i  v  e   l  a  n   i  v  e   l  u   l  u  n   i   t                 i   i   d  e   î  n  v                       m   â  n   t  u  r  m         r  e  s  c

  a   t   â   t  o   b   i  e  c   t   i  v  e  s  p  e  c   i   f   i  c  e   d   i  s  c   i  p   l   i  n  e   l  o  r   d  e  s   t  u   d   i  u ,  c   â   t

        i  o   b   i  e  c   t   i  v  e   d   i  n

   d  o  m  e  n   i  u   l   i  n   d  o  -   d  o  c  u  m  e  n   t  a  r  e ,   d  e   d  e  z  v  o   l   t  a  r  e   d  e  a  p   t   i   t  u   d   i  n   i        i  c  o  m  p  e   t  e  n         e

  s  p  e  c   i   f   i  c  e  ;

   3 .   8 .   T  e  m  e   l  e   t  r  a  n  s   d   i  c   i  p   l   i  n  a  r  e  r         s  p  u  n   d  n  e  v  o   i   l  o  r   d  e   f  o  r  m  a  r  e  a   l  e  e   l  e  v   i   l  o  r  ;

   3 .   9 .   A  c   t   i  v   i   t                 i   l  e   d  e  r  u   l  a   t  e  c  r  e  s  c   i  n   t  e  r  e  s  u   l  e   l  e  v   i   l  o  r  p  e  n   t  r  u

  s   t  u   d   i  u  ;

   3 .   1   0 .   A  c   t   i  v   i   t                 i   l  e  p  r   i  v   i  n   d  a  n   i  m  a  r  e  a   C   D   I   i  m  p   l   i  c       

        i  p  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e  a  e   l  e  v   i   l  o  r  ;

   4 .   M  o  n   i   t  o  r   i  z  a  r

  e  a       i

  e  v  a   l  u  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t             i   i   C   D   I

       i  a

  r  e  z  u   l   t  a   t  e   l  o  r

  e   l  e  v   i   l  o  r

   4 .   1 .   M  e   t  o   d  e   l  e   d  e  m  o  n   i   t  o  r   i  z  a  r  e        i  e  v  a   l  u  a  r  e  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  o

  r  s   t  a   b   i   l   i   t  e  p  e  n   t  r  u

  r  e  a   l   i  z  a  r  e  a  o   b   i  e  c   t   i  v  e   l  o  r  s

  u  n   t  a   d  a  p   t  a   t  e  s  p  e  c   i   f   i  c  u   l  u   i  a  s  p  e  c

   t  e   l  o  r  v   i  z  a   t  e        i  a   l

  r  e  s  u  r  s  e   l  o  r   d   i  s  p  o  n   i   b   i   l  e  ;

   4 .   2 .   A  c   t   i  v   i   t                 i   l  e  o  r  g  a  n   i  z

  a   t  e   î  n   C   D   I  s  u  n   t   d   i  v  e  r  s  e        i  r         s  p  u

  n   d   f  u  n  c          i   i   l  o  r

   C   D   I  ;

   4 .   3 .   N  u  m         r  u   l   d  e  p  a  r   t   i  c   i  p  a  n          i   l  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  e  o  r  g  a  n   i  z  a   t  e   î  n   C   D   I  ;

   4 .   4 .   N  u  m         r  u   l   d  e  u   t   i   l   i  z  a   t  o  r   i  ;

   4 .   5 .   N  u  m         r  u   l   d  e   d  o  c  u  m

  e  n   t  e  c  o  n  s  u   l   t  a   t  e   î  n  c  a   d  r  u   l   C   D   I  ;

   4 .   6 .   N  u  m         r  u   l   d  e  v  o   l  u  m  e   î  m  p  r  u  m  u   t  a   t  e  ;

   4 .   7 .   D   i  v  e  r  s   i   t  a   t  e  a  m  o   d  a   l   i   t                 i   l  o  r   d  e  e  v  a   l  u  a  r  e        i  v  a   l  o  r   i  z  a  r  e

  a  m  u  n  c   i   i

  e   l  e  v   i   l  o  r  ;

   4 .   8 .   G  r  a   d  u   l   d  e  a   t   i  n  g  e  r  e  a  o   b   i  e  c   t   i  v  e   l  o  r        i   d  e  r  e  a   l   i  z  a  r  e  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  o  r

  p   l  a  n   i   f   i  c  a   t  e  ;

   4 .   9 .   G  r  a   d  u   l   d  e

  c  o  r  e  c   t  a  r  e   /  a  c   t  u  a   l   i  z  a  r  e

  a

  o   b   i  e  c   t   i  v  e   l  o  r

  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  o  r

  p   l  a  n   i   f   i  c  a   t  e ,  a   t  u  n  c   i  c   â  n   d

  e  s   t  e  n  e  c  e  s  a  r  ;

   1   0

 

90 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 91: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 91/102

 

   5

   D  o  m  e  n   i   i  a   l  e

  e  v  a   l  u       r   i   i

   I  n   d   i  c  a   t  o  r   i   d  e  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

   P  u  n  c   t  a   j

  m  a  x   i  m

   P  u  n  c   t  a   j  a  c  o  r   d  a   t

   V  a   l   i   d  a  r  e

  c  o  n  s   i   l   i  u   l

  p  r  o   f  e  s  o  r  a   l

   A  u   t  o

  e  v  a   l  u  a  r  e

   E  v  a   l  u  a  r  e

  c  o  m   i  s   i  e

   E  v  a   l  u  a  r  e

   C   A

   4 .   1   0 .   P  r  o  m  o  v  a  r  e  a  a  u   t  o  e

  v  a   l  u         r   i   i        i   i  n   t  e  r  e  v  a   l  u         r   i   i  ;

   4 .   1   1 .   E  v  a   l  u  a  r  e  a  s  a   t   i  s   f  a  c

          i  e   i   b  e  n  e   f   i  c   i  a  r   i   l  o  r  e   d  u  c  a          i  o  n  a   l   i  ;

   4 .   1   2 .   P  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e  a   l  a  c  o

  m  p   l  e   t  a  r  e  a  p  o  r   t  o   f  o   l   i  u   l  u   i  e   d  u  c  a          i  o  n  a   l  c  a  e   l  e  m  e  n   t

  c  e  n   t  r  a   l  a   l  e  v  a   l  u         r   i   i  r  e  z  u   l   t  a   t  e   l  o  r   î  n  v                       r   i   i  ;

   5 .   M  a  n  a  g  e  m  e  n

   t  u   l

  c   l  a  s  e   i   d  e  e   l  e  v   i

   5 .   1 .   S   t  a   b   i   l   i  r  e  a  u  n  u   i  c  a   d  r  u  a   d  e  c  v  a   t   i  n  c   l  u  s   î  n  r  e  g  u   l  a  m  e  n

   t  u   l   d  e  o  r  g  a  n   i  z  a  r  e

        i   f  u  n  c          i  o  n  a  r  e  a   l   C   D   I   (  r  e  g  u   l   i   d  e  c  o  n   d  u   i   t        ,  a   t   i   t  u   d   i  n   i ,  a  m   b   i  e  n   t ,  r  e  g  u   l   i   d  e

  u   t   i   l   i  z  a  r  e        i  e  x  p   l  o  a   t  a  r  e  a

  r  e  s  u  r  s  e   l  o  r   C   D   I ,  r  e  g  u   l   i   d  e  a  c  c  e  s   î  n   C   D   I   )  p  e  n   t  r  u

   d  e  s   f              u  r  a  r  e  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  o

  r   î  n  c  o  n   f  o  r  m   i   t  a   t  e  c  u  p  a  r   t   i  c  u   l  a  r   i   t                 i   l  e  c   l  a  s  e   i   d  e

  e   l  e  v   i        i  s  p  e  c   i   f   i  c  u   l  a  c   t   i  v   i

   t                 i   i   î  n  s   t  r  u  c   t  u  r   i   i  n   f  o  -   d  o  c  u  m  e  n   t  a  r  e  ;

   5 .   2 .   M  o  n   i   t  o  r   i  z  a  r  e  a  c  o  m  p  o  r   t  a  m  e  n   t  u   l  u   i  e   l  e  v   i   l  o  r        i  g  e  s   t   i  o

  n  a  r  e  a  s   i   t  u  a          i   i   l  o  r

  c  o  n   f   l   i  c   t  u  a   l  e  ;

   5 .   3 .   M  o   t   i  v  a  r  e  a  e   l  e  v   i   l  o  r  p  r   i  n  v  a   l  o  r   i  z  a  r  e  a  e  x  e  m  p   l  e   l  o  r   d  e

   b  u  n       

  p  r  a  c   t   i  c        .

   5

 

   6 .   D  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a

   d  e

  p  a  r   t  e  n  e  r   i  a   t  e

   6 .   1 .   N  u  m         r  u   l  p  r  o   i  e  c   t  e   l  o

  r   d  e  s   f              u  r  a   t  e   î  n  c  o   l  a   b  o  r  a  r  e  ;

   6 .   2 .   V  a  r   i  e   t  a   t  e  a  a  c   t   i  v   i   t              

   i   l  o  r   d  e  s   f              u  r  a   t  e   î  n  c  o   l  a   b  o  r  a  r  e  ;

   6 .   3 .   N  u  m         r  u   l  p  a  r   t  e  n  e  r   i   l  o  r   i  m  p   l   i  c  a          i   î  n

   d  e  s   f              u  r  a  r  e  a

  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  o  r

  p  r  o  p  u  s  e  ;

   6 .   4 .   R  e   l  e  v  a  n         a  p  a  r   t  e  n  e  r   i  a   t  e   l  o  r   î  n  c  a   l   i   t  a   t  e  a   d  e  s   f              u  r         r   i   i        i  c  o  n          i  n  u   t  u   l  u   i

  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  o  r  ;

   6 .   5 .   A  p  o  r   t  u   l  p  a  r   t  e  n  e  r   i  a   t  e   l  o  r   î  n

  a   t   i  n  g  e  r  e  a  o   b   i  e  c   t   i  v  e   l  o  r  s   t  a   b   i   l   i   t  e   î  n

  p  r  o   i  e  c   t  u   l   d  e  a  c   t   i  v   i   t  a   t  e ,  r  e  s  p  e  c   t   i  v   î  n   f  o  r  m  a  r  e  a  u  n  e   i  c  u   l   t  u

  r   i   i  n   f  o  r  m  a          i  o  n  a   l  e

  a  e   l  e  v   i   l  o  r        i   î  n   d  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a  c  o  m  p  e   t  e  n  e         e   l  o  r  c   h  e   i  e  a   l  e  e   l  e  v   i   l  o  r .

   1   0

 

   7 .   C  o  m  u  n   i  c  a  r  e

   7 .   1 .   S  u  r  s  e   l  e   d  e   i  n   f  o  r  m  a  r  e   d   i  n  e  x   t  e  r   i  o  r  u   l        i   i  n   t  e  r   i  o  r  u   l  u  n

   i   t                 i   i   d  e

   î  n  v                       m   â  n   t  s  u  n   t   i   d  e  n   t   i   f   i  c  a   t  e        i  u   t   i   l   i  z  a   t  e  ;

   7 .   2 .   I  n   f  o  r  m  a          i  a   d  e   i  n   t  e  r  e  s  p  e  n   t  r  u   b  e  n  e   f   i  c   i  a  r   i  e  s   t  e  a  c   t  u  a   l   i  z  a   t       

  p  e  r   i  o   d   i  c  ;

   7 .   3 .   M  e   d   i  a   t   i  z  a  r  e  a  r  e  z  u   l   t  a   t  e   l  o  r  o   b          i  n  u   t  e        i  m  u   l   t   i  p   l   i  c  a  r  e  a

  e  x  p  e  r   i  e  n         e   l  o  r

  o   b          i  n  u   t  e   l  a  n   i  v  e   l  u   l   î  n   t  r  e  g   i   i  u  n   i   t                 i   d  e   î  n  v                       m   â  n   t  ;

   7 .   4 .   A  c   t   i  v   i   t                 i   l  e   d  e  p  r  o  m

  o  v  a  r  e  a   i  m  a  g   i  n   i   i        i  a  c   t   i  v   i   t                 i   i   C

   D   I  s  u  n   t

   5

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011 91

Page 92: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 92/102

 

   6

   D  o  m  e  n   i   i  a   l  e

  e  v  a   l  u       r   i   i

   I  n   d   i  c  a   t  o  r   i   d  e  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

   P  u  n  c   t  a   j

  m  a  x   i  m

   P  u  n  c   t  a   j  a  c  o  r   d  a   t

   V  a   l   i   d  a  r  e

  c  o  n  s   i   l   i  u   l

  p  r  o   f  e  s  o  r  a   l

   A  u   t  o

  e  v  a   l  u  a  r  e

   E  v  a   l  u  a  r  e

  c  o  m   i  s   i  e

   E  v  a   l  u  a  r  e

   C   A

  r  e  a   l   i  z  a   t  e  p  e  r   i  o   d   i  c  ;

   7 .   5 .   C  a  p  a  c   i   t  a   t  e  a   d  e  a  s  e

   i  m  p   l   i  c  a   î  n  a  c   t   i  v   i   t                 i  o  r  g  a  n   i  z  a   t  e

        i   d  e  s   f              u  r  a   t  e   d  e

   î  n  p  a  r   t  e  n  e  r   i  a   t  ;

   8 .

   G  e  s   t   i  o  n  a  r

  e  a

   C   D   I

   8 .   1 .   O  r  g  a  n   i  z  a  r  e  a  s  p  a          i  u   l  u   i   C   D   I  r  e  s  p  e  c   t       

  s   t  a  n   d  a  r   d  e   l  e        i

  c  r   i   t  e  r   i   i   l  e   d  e

  a  m  e  n  a   j  a  r  e  a   l  e  u  n  u   i   C   D   I

  ;

   8 .   2 .   G  r  a   d  u   l   d  e   f  u  n  c          i  o  n  a   l   i   t  a   t  e        i  r  e  s  p  e  c   t  a  r  e  a  p  a  r  a  m  e   t  r   i   l  o  r   t  e   h  n   i  c   i  a   i

  e  c   h   i  p  a  m  e  n   t  e   l  o  r  ;

   8 .   3 .   P  r   i  n  o  r  g  a  n   i  z  a  r  e  a   C   D   I        i  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  e  p  r  o  p  u  s  e  a  c  c  e  s  u

   l   l   i   b  e  r   l  a

   i  n   f  o  r  m  a          i  e  e  s   t  e   f  a  c   i   l   i   t  a   t

        i  a  s   i  g  u  r  a   t  ;

   8 .   4 .   G  r  a   d  u   l   d  e  a  u   t  o  n  o  m

   i  e  a  u   t   i   l   i  z  a   t  o  r   i   l  o  r   î  n  r  e  p  e  r  a  r  e  a  r  e  s  u  r  s  e   l  o  r

  p   l  u  r   i   d   i  s  c   i  p   l   i  n  a  r  e        i  m  u   l   t   i  s  u  p  o  r   t  ;

   8 .   5 .   P  r  a  c   t   i  c  a  r  e  a  u  n  e   i  p  o   l   i   t   i  c   i   d  o  c  u  m  e  n   t  a  r  e  p  r  o  s  p  e  c   t   i  v  e  ;

   8 .   6 .   R  e  a   l   i  z  a  r  e  a  o  p  e  r  a          i   i   l  o  r   b   i   b   l   i  o   t  e  c  o  n  o  m   i  c  e  c  o  n   f  o  r  m  n

  o  r  m  e   l  o  r   î  n

  v   i  g  o  a  r  e  ;

   8 .   7 .   G  r  a   d  u   l   d  e  r  e  s  p  e  c   t  a  r  e  a  s   i  s   t  e  m  u   l  u   i   d  e  c   l  a  s   i   f   i  c  a  r  e  a   d  o  c  u  m  e  n   t  e   l  o  r  ;

   8 .   8 .   G  r  a   d  u   l   d  e

  r  e  s  p  e  c   t  a  r  e

  a

  c  r   i   t  e  r   i   i   l  o  r   d  e

  s  e   l  e

  c          i  e

  a

   f  o  n   d  u   l  u   i

   d  o  c  u  m  e  n   t  a  r  ;

   8 .   9 .   C  a  p  a  c   i   t  a   t  e  a   d  e  a  p   l   i  c  a  r  e  a  n  o  r  m  e   l  o  r   d  e  a  c   h   i  z   i          i   i   d  o  c

  u  m  e  n   t  a  r  e  ;

   8 .   1   0 .   C  o  r  e   l  a  r  e  a  n  e  c  e  s  a  r

  u   l  u   i   d  e   f  o  n   d   d  o  c  u  m  e  n   t  a  r  c  u  n  a   t  u  r  a  a  c   t   i  v   i   t                 i   i   î  n

   C   D   I        i  c  u  n  e  v  o   i   l  e  u   t   i   l   i  z  a   t  o  r   i   l  o  r  ;

   8 .   1   1 .   S   t  a   d   i  u   l   i  n   f  o  r  m  a   t   i  z

         r   i   i   C   D   I        i   d  e  r  e  a   l   i  z  a  r  e  a   b  a  z  e   l  o  r   d  e   d  a   t  e  ;

   8 .   1   2 .   A  s   i  g  u  r  a  r  e  a  u  n  u   i  p  r  o  g  r  a  m   f   l  e  x   i   b   i   l  c  a  r  e  s       

  p  e  r  m   i   t       

  a  c  c  e  s  u   l

  u   t   i   l   i  z  a   t  o  r   i   l  o  r   î  n   C   D   I  a   t   â   t   î  n  c  a   d  r  u   l  c  u  r  s  u  r   i   l  o  r ,  c   â   t        i   î  n  a

   f  a  r  a   l  o  r  ;

   8 .   1   3 .   A   d  a  p   t  a  r  e  a  o  r  a  r  u   l  u

   i   C   D   I ,  a  p   l  a  n  u   l  u   i  m  a  n  a  g  e  r   i  a   l  a   l   C   D   I   l  a

  r  e  a   l   i   t  a   t  e  a  u  n   i   t                 i   i       c  o   l  a  r  e  ;

   8 .   1   4 .   R   O   I  a   l   C   D   I  e  s   t  e  p

  r  o  p  u  s  c  a  p  a  r   t  e   i  n   t  e  g  r  a  n   t       

  a   R   O   I  a   l  u  n   i   t                 i   i

   1   5

 

92 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 824 bis/22.XI.2011

Page 93: evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2)

5/12/2018 evaluarea cadrelor didactice[1]-2(2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/evaluarea-cadrelor-didactice1-22 93/102

 

   7

   D  o  m  e  n   i   i  a   l  e

  e  v  a   l  u       r   i   i

   I  n   d   i  c  a   t  o  r   i   d  e  p  e  r   f  o  r  m  a  n          

   P  u  n  c   t  a   j

  m  a  x   i  m

   P  u  n  c   t  a   j  a  c  o  r   d  a   t

   V  a   l   i   d  a  r  e

  c  o  n  s   i   l   i  u   l

  p  r  o   f  e  s  o  r  a   l

   A  u   t  o

  e  v  a   l  u  a  r  e

   E  v  a   l  u  a  r  e

  c  o  m   i  s   i  e

   E  v  a   l  u  a  r  e

   C   A

       c  o   l  a  r  e  ;

   8 .   1   5 .   U   t   i   l   i  z  a   t  o  r   i   i        i  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  e   d  e  r  u   l  a   t  e   î  n   C   D   I  s  u  n   t   î  n  r  e  g   i  s   t  r  a   t  e  r   i   t  m   i  c

  p  e  n   t  r  u  e  v   i   d  e  n          i  e  r  e  a        i  v  a   l  o  r   i  z  a  r  e  a   l  o  r        i  p  e  n   t  r  u  r  e  m  e   d   i  e

  r  e  a

   d   i  s   f  u  n  c          i  o  n  a   l   i   t                 i   l  o  r  ;

   8 .   1   6 .   N  e  c  e  s  a  r  u   l   d  e  a  c   h   i  z   i          i   i  a   f  o  s   t  p  r  o  p  u  s  ;

   9 .

   M  a  n  a  g  e  m  e  n   t  u   l

  c  a  r   i  e  r  e   i

       i

  a   l

   d  e  z  v  o   l   t       r   i   i

  p  r  o   f  e  s   i  o  n  a   l  e

   9 .   1 .   O   b   i  e  c   t   i  v   i   t  a   t  e   î  n  a  u   t  o  e  v  a   l  u  a  r  e        i   i   d  e  n   t   i   f   i  c  a  r  e  a  p  r  o  p  r   i   i   l  o  r  n  e  v  o   i   d  e

   f  o  r  m  a  r  e ,   î  n   f  u  n  c          i  e   d  e   d   i  n  a  m   i  c  a   i  n   f  o  r  m  a          i  e   i   î  n   d  o  m  e  n   i  u

  ;

   9 .   2 .   N  u  m         r  c  u  r  s  u  r   i   /  s   t  a  g

   i   i   d  e   f  o  r  m  a  r  e        i  s  c   h   i  m   b  u  r   i   d  e  e  x  p  e  r   i  e  n              

   l  a  c  a  r  e

  a  p  a  r   t   i  c   i  p  a   t   î  n  v  e   d  e  r  e  a  s

  a   t   i  s   f  a  c  e  r   i   i  n  e  v  o   i   l  o  r  p  e  r  s  o  n  a   l  e  p

  r   i  v   i  n   d

  p  e  r   f  e  c          i  o  n  a  r  e  a        i  a   l  e  o  r  g

  a  n   i  z  a          i  e   i  p  r   i  n  r  a  p  o  r   t  a  r  e   l  a  s   t  a  n   d  a  r   d  e   l  e   d  e

  c  a   l   i   t  a   t  e  ;

   9 .   3 .   G  r  a   d  u   l   d  e  a  p   l   i  c  a  r  e  a  c  u  n  o        t   i  n         e   l  o  r        i   d  e  u   t   i   l   i  z  a  r  e  a

  n  o   i   l  o  r

  c  o  m  p  e   t  e  n         e   d  e  z  v  o   l   t  a   t  e   î  n  c  a   d  r  u   l   f  o  r  m         r   i   l  o  r   î  n  a  c   t   i  v   i   t                 i   l  e   C   D   I  ;

   9 .   4 .   A  r   t   i  c  o   l  e ,  p  u   b   l   i  c  a          i   i ,  p  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e  a   l  a  s  c   h   i  m   b  u  r   i   d  e   b  u  n  e  p  r  a  c   t   i  c   i ,

  p  a  r   t   i  c   i  p  a  r  e  a   l  a  c  e  r  c  u  r   i   l  e

  p  e   d  a  g  o  g   i  c  e  ;

   9 .   5 .   G  r  a   d  u   l   d  e  u   t   i   l   i  z  a  r  e

  a  c  o  m  p  e   t  e  n         e   l  o  r   d  e  z  v  o   l   t  a   t  e   î  n  s

   t  a  g   i   i   l  e   d  e

   f  o  r  m  a  r  e  ;

   5

 

   1   0 .   C  o  n   t  r   i   b  u        i  a   l  a

   d  e  z  v  o   l   t  a  r  e  a

   i  n  s   t   i   t  u        i  o  n  a   l            i   l  a

  p  r  o  m  o  v  a  r  e  a

   i  m  a  g   i  n   i   i  u  n   i   t             i   i   d  e

   î  n  v                 m   â  n   t

   1   0 .   1 .   P  r  o  m  o  v  a  r  e  a  o   f  e  r   t  e   i  e   d  u  c  a          i  o  n  a   l  e .

   1   0 .   2 .   P  r  o  m  o  v  a  r  e  a   i  m  a  g   i  n   i   i       c  o   l   i   i   î  n  c  o  m  u  n   i   t  a   t  e  p  r   i  n  p  a

 &nb