+ All Categories
Home > Documents > ELEMENTE DE MATEMATICĂ APLICATĂ Nivelul VI...proprietăţilor simple ale unor figuri geometrice...

ELEMENTE DE MATEMATICĂ APLICATĂ Nivelul VI...proprietăţilor simple ale unor figuri geometrice...

Date post: 29-Jul-2020
Category:
Upload: others
View: 15 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
18
1 CES43 E E L L E E M M E E N N T T E E D D E E M M A A T T E E M M A A T T I I C C Ă Ă A A P P L L I I C C A A T T Ă Ă N N i i v v e e l l u u l l V V I I ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRIE EXERCIŢII DE OBSERVARE A UNOR OBIECTE CU FORMĂ DE: CUB, SFERĂ, PRISMA, PIRAMIDA, CILINDRU, CON Manualul Profesorului Indicaţii metodologice de utilizare
Transcript
Page 1: ELEMENTE DE MATEMATICĂ APLICATĂ Nivelul VI...proprietăţilor simple ale unor figuri geometrice Obiective operaţionale O1 Să recunoască cubul şi părţile sale componente. O2

1

CES43

EELLEEMMEENNTTEE DDEE MMAATTEEMMAATTIICCĂĂ AAPPLLIICCAATTĂĂ

NNiivveelluull VVII

EELLEEMMEENNTTEE IINNTTUUIITTIIVVEE DDEE GGEEOOMMEETTRRIIEE

EEXXEERRCCIIŢŢII II DDEE OOBBSSEERRVVAARREE AA UUNNOORR OOBBII EECCTTEE CCUU FFOORRMMĂĂ DDEE:: CCUUBB,, SSFFEERRĂĂ,, PPRRII SSMM AA,, PPII RRAAMM II DDAA,, CCII LL II NNDDRRUU,, CCOONN

Manualul Profesorului Indicaţii metodologice de utilizare

Page 2: ELEMENTE DE MATEMATICĂ APLICATĂ Nivelul VI...proprietăţilor simple ale unor figuri geometrice Obiective operaţionale O1 Să recunoască cubul şi părţile sale componente. O2

2

CCUUPPRRIINNSS::

I. Lista Figurilor ................................................................................. 3

II. Informaţii generale .......................................................................... 4

III. Terminologie ................................................................................ 6

IV. Structură generală .......................................................................... 8

IV.1. Obiective educaţionale .......................................................................... 8

V. Conţinut ..................................................................................... 10

În acest subcapitol se prezintă lista Momentelor de lecţie (notate cu M) şi informaţii generale despre fiecare dintre acestea. ............................................................ 10

V.1. M01 - Pe scurt .................................................................................... 10

V.2. M02 – Cubul ..................................................................................... 11

V.3. M03 – Corpuri cu muchii şi vârfuri .......................................................... 13

V.4. M04 – Corpuri rotunde ......................................................................... 15

V.5. M05 – Diploma .................................................................................. 17

VI. Realizatori .................................................................................. 18

Page 3: ELEMENTE DE MATEMATICĂ APLICATĂ Nivelul VI...proprietăţilor simple ale unor figuri geometrice Obiective operaţionale O1 Să recunoască cubul şi părţile sale componente. O2

3

I. LISTA FIGURILOR

Figura 1 – M01 - Pe scurt .................................................................................................................................. 10

Figura 2 – M02 – Cubul .................................................................................................................................... 12

Figura 3 – M03 – Corpuri cu muchii şşşşi vârfuri ............................................................................................. 14

Figura 4 – M04 - Corpuri rotunde .................................................................................................................... 16

Figura 5 – M05 - Diploma .................................................................................................................................. 17

Page 4: ELEMENTE DE MATEMATICĂ APLICATĂ Nivelul VI...proprietăţilor simple ale unor figuri geometrice Obiective operaţionale O1 Să recunoască cubul şi părţile sale componente. O2

4

II. INFORMAŢII GENERALE

Materia Elemente de matematică aplicată clasele I-X

Titlu Elemente intuitive de geometrie - exerciţii de observare a unor obiecte cu formă de: cub, sferă, prisma, piramida, cilindru, con

Clasa Nivelul VI

Codul lecţiei CES 43

Scurtă descriere a

materialului

Reprezintă un material foarte sugestiv pentru prezentarea corpurilor geometrice, face o frumoasă paralelă între obiectele din viaţa reală şi corpurile geometrice. Prin interacţiunea la fiecare moment dintre elev şi propria-i învăţare se pune un mare accent pe:

- acoperirea dificultăţilor de învăţare precise care apar atunci când materia este predată în mod tradiţional

- facilitarea înţelegerii sensurilor şi terminologiilor

- cunoaşterea şi utilizarea conceptelor în relaţie cu dezvoltarea capacităţilor de explorare, investigare şi rezolvare de probleme

- favorizarea relaţiei nemijlocite a elevului cu obiectele cunoaşterii şi învăţarea prin efort propui dirijat

- suscitarea şi menţinerea interesul elevilor

Cunoştinţe ştiinţifice /

teoretice pentru atingerea

obiectivelor operaţionale

propuse

Elevul trebuie să cunoască la momentul utilizării lecţiei:

- Figurile geometrice de bază

Cuvinte-cheie

Paralelipiped, cub, piramidă, prismă, cilindru, con, sferă

Timp total 45 min

EDUCAŢIONALI

Tip resursă aplicaţie multimedia interactivă pentru stimularea obiectivelor afective şi susţinerea obiectivelor cognitive

Page 5: ELEMENTE DE MATEMATICĂ APLICATĂ Nivelul VI...proprietăţilor simple ale unor figuri geometrice Obiective operaţionale O1 Să recunoască cubul şi părţile sale componente. O2

5

Obiective operaţionale

1. Să recunoască cubul şi părţile sale componente. 2. Să recunoască paralelipipedul, prisma, piramida. 3. Să recunoască corpurile rotunde.

Page 6: ELEMENTE DE MATEMATICĂ APLICATĂ Nivelul VI...proprietăţilor simple ale unor figuri geometrice Obiective operaţionale O1 Să recunoască cubul şi părţile sale componente. O2

6

III. TERMINOLOGIE

Avatar

Personajul virtual uman din partea stângă a ecranului, care are rolul de a introduce sarcinile de lucru şi de a furniza feedbackul explicativ.

Companion

Personajul virtual în formă de creion din partea stângă a ecranului, care are rolul de a furniza feedbackul vizual, dependent de context.

Moment de lecţie

Un ansamblu independent de resurse care prezintă informaţii grupate din punct de vedere tematic, care nu pot fi prezentate separat. Un moment poate avea mai multe scene.

Submoment de lecţie

Un cadru în componenţa unui moment de lecţie. Are caracterul de a răspunde unui obiectiv operaţional printr-o sarcină de lucru punctuală şi foarte concretă adresată elevului.

Moment de pauză

Reprezintă momentele în care imaginea vizualizată este statică, permiţând utilizatorului - profesor comentarea sau detalierea fenomenelor, obiectelor sau informaţiilor vizualizate.

Identificatori

Aceştia reprezintă informaţii generale pe baza cărora poate fi înţeles la nivel general conţinutul unei unităţi de învăţare sau a unui obiect de conţinut.

Scenă

Un cadru în componenţa unui moment de lecţie. Are caracterul de a răspunde unui obiectiv operaţional printr-o sarcină de lucru punctuală şi foarte concretă adresată elevului.

Text ştiinţific

Este situat în partea activă aunui moment, în zona de jos a ecranului şi prezintă concentrat şi într-un limbaj accesibil un rezumat al termenilor, noţiunilor şi / sau mărimilor studiate în cadrul momentului.

Zone de interacţiune (hot-spots)

Sunt situate în partea activă a lecţiei şi reprezintă modalitatea prin care utilizatorul poate controla acţiunea asupra obiectelor asupra cărora interacţionează. Zonele de

Page 7: ELEMENTE DE MATEMATICĂ APLICATĂ Nivelul VI...proprietăţilor simple ale unor figuri geometrice Obiective operaţionale O1 Să recunoască cubul şi părţile sale componente. O2

7

interacţiune pot fi obiecte bine definite, sau suprafeţe din cadrul aplicaţiei unde utilizatorul poate declanşa cu ajutorul mouse-ului diverse evenimente.

Buton de navigare liniară

Este situat în partea activă a lecţiei şi reprezintă modalitatea prin care utilizatorul poate controla durata momentelor de pauză. În schimb, cu ajutorul acestui butoane nu se poate controla ordinea în care sunt vizualizate momentele de pauză, cursul desfăşurării acestora fiind cel predefinit.

Butoane de interacţiune

Sunt situate în partea activă a lecţiei şi reprezintă modalitatea prin care utilizatorul poate controla acţiunea asuprea obiectelor asupra cărora interacţionează. Poate acţiona asupra corpurilor prin rotire, desfăşurare, analiză de detaliu, mărire sau micşorare

Ferestre de detaliu

Sunt ferestrele care oferă informaţii suplimentare sau detalii despre o anumită informaţie (termen, imagine, concept etc.). Aceste ferestre apar în momentul în care

cursorul are forma şi se apasă în zona respectivă de ecran.

Page 8: ELEMENTE DE MATEMATICĂ APLICATĂ Nivelul VI...proprietăţilor simple ale unor figuri geometrice Obiective operaţionale O1 Să recunoască cubul şi părţile sale componente. O2

8

IV. STRUCTURĂ GENERALĂ

Materialul elaborat are ca scop general familiarizarea elevilor cu corpurile geometrice, recunoaşterea în mediul înconjurător a obiectelor cu forme asemănătoare corpurilor geometrice prezentate.

Prin interacţiunea la fiecare moment dintre elev şi propria-i învăţare se pune un mare accent pe:

- acoperirea dificultăţilor de învăţare precise care apar atunci când materia este predată în mod tradiţional

- facilitarea înţelegerii sensurilor şi terminologiilor

- cunoaşterea şi utilizarea conceptelor în relaţie cu dezvoltarea capacităţilor de explorare, investigare şi rezolvare de probleme

- favorizarea relaţiei nemijlocite a elevului cu obiectele cunoaşterii şi învăţarea prin efort propriu dirijat

- suscitarea şi menţinerea interesul elevilor

Modul de elaborare modularizat al materialului permite atingerea scopului general prin asamblarea şi folosirea în mai multe moduri a obiectelor de conţinut în lecţii.

IV.1. Obiective educaţionale Detaliere

Obiective cadru (MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI CENTRUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR CURRICULUM pentru şcolarizarea elevilor/ tinerilor cu deficienţe grave, profunde sau asociate prin ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ DE PEDAGOGIE CURATIVĂ) OC1 1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii

OC2 2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/ investigare şi rezolvare

de probleme

OC3 3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic

OC4 4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea

matematicii în contexte variate.

Page 9: ELEMENTE DE MATEMATICĂ APLICATĂ Nivelul VI...proprietăţilor simple ale unor figuri geometrice Obiective operaţionale O1 Să recunoască cubul şi părţile sale componente. O2

9

Obiective de referinţă Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii OR1 1.6. Recunoaşterea formelor plane şi spaţiale, identificarea şi descrierea

proprietăţilor simple ale unor figuri geometrice

Obiective operaţionale O1 Să recunoască cubul şi părţile sale componente. O2 Să recunoască paralelipipedul, prisma, piramida. O3 Să recunoască corpurile rotunde.

.

Page 10: ELEMENTE DE MATEMATICĂ APLICATĂ Nivelul VI...proprietăţilor simple ale unor figuri geometrice Obiective operaţionale O1 Să recunoască cubul şi părţile sale componente. O2

10

V. CONŢINUT

În acest subcapitol se prezintă lista Momentelor de lecţie (notate cu M) şi informaţii generale despre fiecare dintre acestea.

V.1. M01 - Pe scurt

Descriere Acest moment are rolul de captare a atenţiei, introduce elevul în lecţie

Descrierea conţinutului până la nivelul itemilor

Un filmuleţ în care obiecte cunoscute se transformă în corpuri geometrice.

Reprezentare vizuală a lecţiei la care se referă momentul lecţiei sau submomentul (capturi de ecran)

În descrierea de mai jos

Instrucţiuni de utilizare Utilizatorul trebuie să apese pe butonul de pornire a filmului.

Figura 1 – M01 - Pe scurt

Page 11: ELEMENTE DE MATEMATICĂ APLICATĂ Nivelul VI...proprietăţilor simple ale unor figuri geometrice Obiective operaţionale O1 Să recunoască cubul şi părţile sale componente. O2

11

V.2. M02 – Cubul Obiectivele educaţionale acoperite de moment, submoment şi itemul de învăţare

Obiective operaţionale

O1

Descriere Prezentarea cubului, pornind de la obiecte din mediul înconjurător, desfăşurarea sa, colorarea feţelor şi refacerea cubului.

Durata în timp pentru utilizarea la clasă

10 min

Descrierea conţinutului până la nivelul itemilor

În descrierea de mai jos

Reprezentare vizuală a lecţiei la care se referă momentul lecţiei sau submomentul (capturi de ecran)

În descrierea de mai jos

Instrucţiuni de utilizare Sunt introduse la începutul aplicaţiei prin intermediul avatarului sau pe masura executarii sarcinii de lucru. Instructiunile cadrului didactic sunt necesare pentru nivelul cognitiv al copiilor.

Tipul de Itemi de învăţare (II)

Text, Animaţie, Simulare, Imagini, Sunet

Activitate pedagogică propusă

Recunoaşterea cubului, a desfăşurării sale, a feţelor sale.

Metode de evaluare prin învăţare

Prezentare, observare, investigare, descoperire, aplicare

Funcţii cognitive aplicate şi/sau solicitate şi/sau utilizate

cunoaştere, înţelegere, aplicaţie

Durata în timp pentru utilizarea la clasă

10 min

Page 12: ELEMENTE DE MATEMATICĂ APLICATĂ Nivelul VI...proprietăţilor simple ale unor figuri geometrice Obiective operaţionale O1 Să recunoască cubul şi părţile sale componente. O2

12

Patru imagini în care apar obiecte în formă de cub. Elevul poate apăsa pe oricare dintre ele. Obiectul din poza respectivă se transformă în cub geometric. Cubul se desfăşoară. Elevul participă la colorarea feţelor sale, apoi cubul se reface, putând fi studiat în mişcare. Interacţiunea elevului are loc de fiecare dată, prin apăsare cu mouse-ul pe imaginea sau obiectul indicat de avatar. La nevoie, companionul îl ajută.

Figura 2 – M02 – Cubul

Page 13: ELEMENTE DE MATEMATICĂ APLICATĂ Nivelul VI...proprietăţilor simple ale unor figuri geometrice Obiective operaţionale O1 Să recunoască cubul şi părţile sale componente. O2

13

V.3. M03 – Corpuri cu muchii şşşşi vârfuri Obiectivele educaţionale acoperite de moment, submoment şi itemul de învăţare

Obiective operaţionale

O2

Descriere Prezentarea paralelipipedului, prismei şi piramidei, pornind de la obiecte din mediul înconjurător, desfăşurărilr lor, colorarea feţelor şi refacerea corpurilor.

Durata în timp pentru utilizarea la clasă

10 min

Descrierea conţinutului până la nivelul itemilor

În descrierea de mai jos

Reprezentare vizuală a lecţiei la care se referă momentul lecţiei sau submomentul (capturi de ecran)

În descrierea de mai jos

Instrucţiuni de utilizare Sunt introduse la începutul aplicaţiei prin intermediul avatarului sau pe masura executarii sarcinii de lucru. Instructiunile cadrului didactic sunt necesare pentru nivelul cognitiv al copiilor.

Tipul de Itemi de învăţare (II)

Text, Animaţie, Simulare, Imagini, Activitate de evaluare,Sunet

Activitate pedagogică propusă

Recunoaşterea corpurilor cu muchii şi vârfuri.

Metode de evaluare prin învăţare

Prezentare, observare, investigare, descoperire, aplicare

Funcţii cognitive aplicate şi/sau solicitate şi/sau utilizate

cunoaştere, înţelegere, aplicaţie

Durata în timp pentru utilizarea la clasă

10 min

Patru imagini în care apar obiecte în formă de paralelipiped dreptunghic, prismă triunghiulară, piramidă triunghiulară şi piramidă patrulateră.. Elevul poate apăsa pe oricare dintre ele. Obiectul din poza respectivă se transformă în corp geometric.

Page 14: ELEMENTE DE MATEMATICĂ APLICATĂ Nivelul VI...proprietăţilor simple ale unor figuri geometrice Obiective operaţionale O1 Să recunoască cubul şi părţile sale componente. O2

14

Corpul se desfăşoară. Elevul participă la colorarea feţelor sale, apoi corpul se reface, putând fi studiat în mişcare. Interacţiunea elevului are loc de fiecare dată, prin apăsare cu mouse-ul pe imaginea sau obiectul indicat de avatar. La nevoie, companionul îl ajută.

Figura 3 – M03 – Corpuri cu muchii şi vârfuri

Page 15: ELEMENTE DE MATEMATICĂ APLICATĂ Nivelul VI...proprietăţilor simple ale unor figuri geometrice Obiective operaţionale O1 Să recunoască cubul şi părţile sale componente. O2

15

V.4. M04 – Corpuri rotunde Obiectivele educaţionale acoperite de moment, submoment şi itemul de învăţare

Obiective operaţionale

O3

Descriere Sunt prezentate corpurile rotunde: sfera, cilindrul şi conul şi o serie de obiecte reale de forme asemănătoare.

Durata în timp pentru utilizarea la clasă

10min

Descrierea conţinutului până la nivelul itemilor

În descrierea de mai jos

Reprezentare vizuală a lecţiei la care se referă momentul lecţiei sau submomentul (capturi de ecran)

În descrierea de mai jos

Instrucţiuni de utilizare Sunt introduse la începutul aplicaţiei prin intermediul avatarului sau pe masura executarii sarcinii de lucru. Instructiunile cadrului didactic sunt necesare pentru nivelul cognitiv al copiilor.

Tipul de Itemi de învăţare (II)

Text, Animaţie, Simulare, Imagini, Activitate de evaluare, Sunet

Activitate pedagogică propusă

Prezentarea corpurilor rotunde.

Metode de evaluare prin învăţare

Prezentare, observare, investigare, descoperire, aplicare

Funcţii cognitive aplicate şi/sau solicitate şi/sau utilizate

cunoaştere, înţelegere, aplicaţie

Durata în timp pentru utilizarea la clasă

10 min

Page 16: ELEMENTE DE MATEMATICĂ APLICATĂ Nivelul VI...proprietăţilor simple ale unor figuri geometrice Obiective operaţionale O1 Să recunoască cubul şi părţile sale componente. O2

16

Pe ecran apar sfera, cilindrul şi conul. Pe o bandă situată în partea de jos a ecranului sunt asezate mai multe obiecte, unele dintre ele având forme asemănătoare cu ale corpurilor de pe ecran. La îndemnul avatarului, elevul va da click cu mouse-ul pe acele obiecte ce au forme asemănătoare cu ale corpurilor rotunde de pe ecran. Avatarul îl anunţă mereu câte mai are de găsit.

Figura 4 – M04 - Corpuri rotunde

Page 17: ELEMENTE DE MATEMATICĂ APLICATĂ Nivelul VI...proprietăţilor simple ale unor figuri geometrice Obiective operaţionale O1 Să recunoască cubul şi părţile sale componente. O2

17

V.5. M05 – Diploma Reprezintă un moment important al lecţiei, care ajută la stimularea elevului cu nevoi speciale, îi creşte încrederea în sine şi îl recompensează pentru atenţia cu care a parcurs lecţia. Cu ajutorul cadrului didactic, elevul poate printa diploma primită.

Figura 5 – M05 - Diploma

Page 18: ELEMENTE DE MATEMATICĂ APLICATĂ Nivelul VI...proprietăţilor simple ale unor figuri geometrice Obiective operaţionale O1 Să recunoască cubul şi părţile sale componente. O2

18

VI. REALIZATORI

Proiectare didactică: Prof. Dorina Jugureanu

Coordonare metodologică: Lector Univ. Dr. Marilena Bratu

Prof. Radu Jugureanu

Scenariu de realizare: Prof. Dorina Jugureanu

Coordonator tehnic: Cosmin Mălureanu, Aurelian Jurcoane, Daniel Constantinescu, Anatol Oprea

Concepţie grafică, interfaţă, ergonomie: Aurelian Jurcoane, Otilia Arhip, Claudiu Pălărie

Echipa de testare: Andreea Neagu

Redactare manual profesor: Prof. Dorina Jugureanu

Coordonator QA: Andreea Neagu

Coordonator proiect: Andreea Neagu

Coordonator disciplină: Andreea Neagu

Director proiect: Prof. Radu Jugureanu


Recommended