+ All Categories
Home > Documents > Electricitatea in Cosmetica

Electricitatea in Cosmetica

Date post: 08-Feb-2016
Category:
Upload: angela-pelin
View: 83 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
22
.-*. l.lt *T*^t t* rl .'.r , 1 lr I I o Copitolul lV I.toTruNl DE EDUCAIIE PROFESIoNALA o 1. ASPEtI.UL CABINETULUI LA INTRAREA CLIENTEI Pentru ,.-o-'eo o stare de bund dispozilie $i de relaxat'e a clientei, cabinetul cosnietic trebuie sa fie curat, aerisit, iar mobilierul, apa- ;;t"." qi produsele in perfecta ordine. Armonia culolilor sd'fie intr-o ambian!f,'agreabilir, fiia note stridente. ; Arapjamentul cabinetului va conveni luct'ului in primul rind, N{obilierll t,r'ebuie sE fie in aqa fel aranjat incit s[ nu deranjeze cos- metit.i,ena in tit'npul lucru,lui. Cele dou6'md-sule pe 'l'otirle, .cu produ- .1*:.ltl sele gi ,aphlraturra neces'al'e lucn:Iui, vor fi al6tunrate fotoliului cosmeti'e' ;;"f]' pentru i ,rr, re face deplasdri inutile ;i pauze nepliicute in tim'pttl tra- 'i;i' tarncntului. Trebuiet.espectat,ereguiiledeigienaprofeSional5descriseinca- pitolul anterior. 2. PRIMIREA 9l PREGATIREA CLIENTEI iN VEDEREA EFECTUARII TRATAMENTUTUI COSMETIC " Prirlrirea ciientelei se -['ace cu buni dispozilie, amabilitate, oierin- ]',i1 Prirlrirea ciientelei se -['ace cu buni dispozilie, amabilitate, oferin- ]-t1 ;i serviciile ce-i sint necesare. i f clienta se va dezi:raca la garderobS, apoi, in cabinetul cosme-' al4 va scoate rochia sau biuzl, iqi va degaja decolteul. ' :,, - se va izola parui cu o fa:;d elastica sau ,bonet5, iar decolteul ...,r a proteja cu un co,har', pelerinA sau halat. -- Urmeazii demachierea fetei, a gituiui.qi a decolteului'9i, in.' tinuare, vaporizarea caldA- ..,,;,';ii _- Clienta va fi aqe*zatd pe fotoliui comedoanelor sub lanrpa-proiector. 19' lsI cosmetic Ai i se face ex ' .,:., ,'.J .;i
Transcript
Page 1: Electricitatea in Cosmetica

.-*.l.lt *T*^t t*rl .'.r ,

1

lrI

I

oCopitolul lV

I.toTruNl DE EDUCAIIE PROFESIoNALA

o

1. ASPEtI.UL CABINETULUI LA INTRAREA CLIENTEI

Pentru ,.-o-'eo o stare de bund dispozilie $i de relaxat'e a clientei,cabinetul cosnietic trebuie sa fie curat, aerisit, iar mobilierul, apa-;;t"." qi produsele in perfecta ordine. Armonia culolilor sd'fie intr-oambian!f,'agreabilir, fiia note stridente. ;

Arapjamentul cabinetului va conveni luct'ului in primul rind,N{obilierll t,r'ebuie sE fie in aqa fel aranjat incit s[ nu deranjeze cos-

metit.i,ena in tit'npul lucru,lui. Cele dou6'md-sule pe 'l'otirle, .cu produ- .1*:.ltl

sele gi ,aphlraturra neces'al'e lucn:Iui, vor fi al6tunrate fotoliului cosmeti'e' ;;"f]'pentru i ,rr, re face deplasdri inutile ;i pauze nepliicute in tim'pttl tra- 'i;i'tarncntului.

Trebuiet.espectat,ereguiiledeigienaprofeSional5descriseinca-pitolul anterior.

2. PRIMIREA 9l PREGATIREA CLIENTEI

iN VEDEREA EFECTUARII TRATAMENTUTUI COSMETIC "

Prirlrirea ciientelei se -['ace cu buni dispozilie, amabilitate, oierin- ]',i1Prirlrirea ciientelei se -['ace cu buni dispozilie, amabilitate, oferin- ]-t1;i serviciile ce-i sint necesare. i f

clienta se va dezi:raca la garderobS, apoi, in cabinetul cosme-' al4va scoate rochia sau biuzl, iqi va degaja decolteul. '

:,,

- se va izola parui cu o fa:;d elastica sau ,bonet5, iar decolteul ...,ra proteja cu un co,har', pelerinA sau halat.-- Urmeazii demachierea fetei, a gituiui.qi a decolteului'9i, in.'tinuare, vaporizarea caldA- ..,,;,';ii_- Clienta va fi aqe*zatd pe fotoliuicomedoanelor sub lanrpa-proiector.

19'

lsI

cosmetic Ai i se face ex'

.,:.,

,'.J

.;i

Page 2: Electricitatea in Cosmetica

Pentru aceasta, c(

si ry?:i!:.1X,,::iililuo1ff" trebuie sd aibd eu.t,id:"',

1

'".1rjj:ti,i:T,h5$Jl *n" dispozilie -,",

"il,rl, \1,,

fl"t1 f; "1,1T

".[:'H : J|'HTi. ffi :Tl,,la I H; :, ltl,,\

ril;':'ffililiiu,,. "c dea exnticallifilo.d',,'f i

;:i;r;..:rl:,1i ffi $jlr,,?ll* u"l,Hil;i, J r

fnilfi*$ffii,,,iffiii: ';iffi;; .i,,'auiiunir*un.(0r1rP0rht,r('rlt ;lc';:J;,i),.;:]:,,, :i",,

3. coMPoRTAMENTUI cos[4ETIcIENEIFATA DE CHENTA

bU.tigalia cosmeticienei este de a-qi insugi temeinic cunoqtinteleteoretice gi practice neces.are Si sI fie la cur.ent c"-il"i."noutAlile re-feritoare la'rnetodele de lucru, aparaturd, p.oaui^'T,iZ"st" se poaterealiza prin schimburi de experientd, conferintel-i"'i^; trebuie sdpdrticipe toate cosmeticienele. La aceste instruiri,' c6lliglcienele car.eau participat.la diferite schirirburi de exper.ientd .^-l"ese sau spe-cializdri in strainitate, vor comunica noutalile' utilil" qi celorlalte,prin referate sau demonstlatii practice.

Pentrn a-Ei forma o clientela stabila, gi in feh-rl q.nocrA pentru a-$irealiza cifra de plan, cosmeticiana treburie ,sa se

"o"iri,""r" unor'

n6i-l1rc de conduitd. Astfel :

- Trebuie sd lucreze corect, sa aplice toate proc"6leele cosme-tice cunoscute, [inind seama de masurile de igiene"^i,l.lr" operatiesd fie executata cu multa atentie, corecl, nu in- s";i. il,, cuperficial.

- Se nu faci diferenlieri intre cliente i" "e?JIl li.iveqie virsta,

pozilia sociala, sau in funclie de simpatie. Toerte "fi""i"fr

rjor fi ser-

clientele. Disculiile purtate in timpul tratamentui;,t-",; trebuie cot-"mentate cu'alte pelsoane. Trebuie sd fie discr.eti ai-io,;;.",t.;i sa nuse amestece in problemele pelsonale ale clientelor..

- O cosmeticiand trebuie sd qtie s5-Ei aproDie "lierrtcle,

sa letempereze dacd sint nervoase, cu cuvinte r.rrmoi*e".i'ii1 mtrlt t:rct.

-'Trebuie recpmandate toate serviciile de care ^,.1'-rvoi"

c,licntu,dar numai .c-ind.sr1! necesare. Recomandd.if" .i^.-o'i^:l:; tact, fir.zi

ite-prompt gi- conqliincios.

- coineticiana trebuie sd aibd o-atitu'dine d;;;l; retaliite cu-_..

-,1'#T{HiI;Vt,.B:i.;,,[l* i,

o ",

Sf iT,i'I 1,1? ilJ,1

i..T,6ilexl j,t."";i

I i,li r,,,,si s;1 r.especte statutr

ff ,3:3f ';'J';h C li'l:lldu

ro "."i "

i i "',".llf;r' * ; o"' 1, i

"l"fi i*iff tiililt,.",llil"hr:"Jli:*'il;,fl:"it;'

ilith:*}jH, ff :T tu,:M, i 1.r,1;.5 i's' r ;t{

,,,S:i'.1:l1ill,"i r[L1e.sd,se \specte pe sn ,--' .'' ", t"'"'.{1iro.te,',, ir'.u" igi desfirl(,x,.i a"tiurr".

ttt{si fi..,

turnentlll ei la locul de munci ""rLirlolr dopir,l,', ,,

\I;T,lg lTlu".1.gerviciile r'espective, ci doar sugerare, i"iliignn,a-o ci-i

fsint necesare.':H",."

"1'il'.;'' ' l' r

Page 3: Electricitatea in Cosmetica

oCopitolul V

II

I

I

o

{ia, urmati de hiperemie lbcalfl (inroqire). De asemenea' are efect se-drii,, ,rrpra sistimului nervos ;i o actiune antisepticti datorit;i ozo-

nizdrii aerului inconjurdtor, rezultat al descdlr:drilor electrice.Furnizat de reteaua electricir. acest r:urent este folosit ca sttt'sir de

i.. . energie.peTrtru alimentarea tuturor aparatelor electrice' pentt'u ilu-minat qi,pentru incdlzit.

Cur|ntul faradic este folosit in aparatelc cle masai pentru gim-'r- nasiicd musculari'in profunzime.

ELECTRICITATEA iN COSMETICA

__*- _ A. UTILTZAREA DTFERTTELOR TtpURt--.--__-DE CURENTI ELECTRICI

Curentul continuu este rezul'taful constant aI debitului de elec=troni emiqi de un generator. Intensitatea lui nu vari,azd in timp. Apli-carea acestui tip de curent este foarte f,recventd in cosmeticd 1a tra-tamentul tenului g,ras, pentru dezincrustlri 9i la celelalte tipuri deten pentru ionizdri. datoritd proprietdtii tui de a disocia soluliile inelec[roli1i. Felomenu,I este,cunoscu,t sub numele :de el.ectrolizd..

Curentll alternativ defineqte curentul care-qi schimbd perioclicsensul.

In curentul alternativ, sensul se schirnbd in aqa fef incit fiecarepol este succesiv negativ sau pozitir,. La o alternanti pozitivit- se vaiucced,a o alternanla negativii ;i raga mai depatte. An.s'amblul uneia,ltelnante pozitive qi al unei a'lternrante negative forme'aze o pet'i'o'a'Ca'

' Cadenta in car.e aceste peri,oer,de se s'tt'clced reprezinta frecr-enta c'ri-rentului. Numat'ttl perioadelor poaLe fi modificat'

_ Poate fi clasificat :

! - curent de joasd frecventi (0-300 perioade/s) ;

'-- : curent-de "medie frecr'.en{d (300---10 000 perioade/s) ;

- curent de inalta frecven(d (mai mult de 10 000 perioade/s).r Curentul alternativ este folosit pentru rcinteieri cu electrozii 'de

: siicla ai Electrodermului. Efectul este cildura locald, vasoconstric-

t

Efectele fiziologice ale curentului faradic depind de intensitatea

;i de frecvenla sal' Daci are o intensitate slabS qi o frecvenla rapidi, eI actioneaza

ro *pr"totd gi provoaci local agitatie ionicd ,cu efecte bune in tra-tamentul celulitei.-baca

are o frecvenfd lenti Ei intensitate ,mai 'ritare, el ac{ioneazd

mai in Profunzime.----a!1icat pe fatd, produce contractii musculare in ritmul frecvenfei

ctuentului.cind frecvenla atinge 50 sau mai multe perioade, curentui devine

titanic, producind coniraciii permanente,ale muqchiului'

curcn{ii interferen(iali rezultd din suprapunerea mai mul'tor: cu-

iuretii interferenliaii produc excitalii,musculare fiziologice. ne-

dureroase. Rezultd o gimnastica musculard Ei vasculari, deci o toni-Iicare a mugchilor ;i o normalizal-e a oi'rrculraJiei

B. APARATE ELECTRICE FOLOSITE IN COSMETICA

Aparatele electrice folosite in cosmetica ,-se pot grupa in doud ca-

tegorii : -itparate electriee pasiue (curentul electric ,pune in functiune

*pu."tri. fiind folosit ca sr'rrsd de energie, dar nu aclioneazd directasupra pielii) :

lioneazii direct asupr-a pielii). Aceste--apa'rate au anumite dispozitivecare transfor.mi, ,edreieazA sau modificd cut'entul electric continuusau alternativ' pri'mit de la releaua de aliimentare electrici'

APARATE PASIVE _-

I . VAPOFORUL (VAPORIZATORUL)

Scopul folosirii. \Ia1:oforu! (fig. 3) este un aparat care produce

vapori calzi.Pir(ile com'lronente sint utmitoat'ele :

- o carcasi ce inveieEte pirfile generatoare de vapori;

- un bazln cu aPi ;

' , . .-'.i 'r-a

23,,

Page 4: Electricitatea in Cosmetica

Fis. s. Vapoforul.

- pe carcase se afld: trei bu-toane ce regleza intensitatea vapo-rllor gi un bec samnalizator defunclionare a apar.atrului ;

- arparatul se sprijinii pe rrr-rpitcior de suslinere, pr.evdzut ,clr unbuton, pentru i'eglarea indltimii.

Modul de func{ionare. Prin in-

- doui rezistenle ea,re incil-zesc bazinu'I, adurcind apa Ia stilleode fier,bere 6i vapori ;

- un rezervor de apirgurri oanttitat ea nolma,lilclebazin;

- ,6,gi156{. din rnateritrl plastic,

pre'r,dzutd cu o desehirdele pentrtrintrodr,leerea .fetei ;

- o leavd conductoare a vapo-rilor ce face comuni,carea intrebazin qi-basce ; irLcasaa*se ailS-urL-*,-recipient cu frunze sau flori peste,care trec vaporii de apd ;

z) Ilrd.nire prin actiuareo circulotiei. Datoriti temperaiurii va-, .

porilor se produce o vasodilatatie a capilarelor de la nivelul pielii,adu'cind un aflux rnai mare de singe. bogat in substante.nutritive,;i inlesnind rrbsol'btiu substantelol' ce \ror fi aplicate in etapele ur-rniitoare.

3) sltrbir ltirlratare (prin inhibitie) ca un efect seeundar gi numaic'ind intensitatea vaporilor este slabd.

Incadrarea aparatului in tratament. vapoforul este fdlosit Ia in-ceputlrl trntamentului, drrpa' ce fata a fosl curatatd (demachiatd) qidupd ce s-a facut examenul cosmetic qi s-a aplicat o cremd grasi,protectoare, in jurul ochilor.

.Durata vapolizalii depinde de tiptrl de"ten,-Intrefinerea ttparatullLi se. face astfel r t

- nivelul ap,.i in bazin trebuie controlat zilnic ;

- irparatul va fi in functiune numai cit timp este folosit ;

- r'eglalea intensitatii vaporilor se face in funclie de sensibilita-ter persoanei gi de c,aracteristicile tenuiui.

2. VAPOZONULI

Scopul folosirii. \rapozonul (fig. +) este .un aparat folosit pentruproducerea vaporilor ozoniza{i.

PIr{ile componente ale trpar:ttului sint urmatoarele :

- un vas de sticlri Ce .Jena cu apd distilatd :

- o rezistenla care incalzeqte apa si o aduce in stare de vapori ;

- un tub conduc'tor al vaporilor de apa :

- o Iampd de cuart care genereaz.i raze ultr.aviolete ce ionizeazi\.'aporii de apa ;i oxigenul atmosferic ;

- o car'(lasa ce adaposte;te sistemlrl de aiirnentare clr curent aaparatului.

Pe ca,noasd se afld :

1) doud butoane:

- unul care ,pune in funcliune rezi.stenta :

- unul care aprinde lampa de c.uar! ;

' 2) doua beeu,ri :

- unul de ,semnaiizare a fr-rncliondrii aparatului ;' unul de somnalizare a funcliondrii lampii de

- aparatul se sprijind pe un suport de :susfiner.ebuton de legl,are a indltimii aparatului ;

cdlzirea bazinului, apa din interioreste adusd in stare de vapori; acegtia sint condugi prin leava con-ductoale in cascd, trec peste frunzele sau florile aflate in recipient,antren,ind uleiurile vol,ati,le. Vaporii sint proi,eetati.pe fala clientei.

Efectele vaporizlrii sint urrndtoarele ..

l) Cttrd.tire prin :

- inmuiet'ea sh'attiltti cortlos, u;urind indepirtarea celuielor.descuamate,. ,

-- -----:- tlilatarea porilor, ugurind extragerea cbmedoanelor ;

. .- stimularea luncliilor gtandelor sebacee. Datoritd tem,peraturiilldrcate, se realizeazd o golire a foiiculilor de sebum Ei o gresare asuprafelei epidermului ;

- inrtepiirtorea torinelor. prin st!rnularea glandelor sudo.iparese accentueaza transpiralia qi, plin ar'easta, eliminarea rlnor toxinedin piele ;

. - indepdrtarea iipttritd.litor gi ct urmelor cle cle-mctchiant ,. picit-

turile de ap6.condensate pe suprafa{a fetei antreneaz,a impuriialilesau ur,mele de emulsie rdmase pl fa1i.

tl .

cuar! ;

prevdzut'cu

24 25

Page 5: Electricitatea in Cosmetica

- un cordon de conectare laretea'u'a t'lectricii.

Modul de func(ionare. Se punein firnctiune aparatul, rezisientaincdlzegte apa din reci'pientul desticld pini la starea de vapori,acegtia fiind conduqi prin tubulconductor prin fata li,mpii decuar!. Vaporii sint ozonizati dato-ritd nadiaiiilor ultraviolete .5i sintproiectati pe fata clientei.- Apar:atul se fixeazd la_o dis-tan!5 de 50 ,em de fatri Ei nu,rn,aidupa conhol.a,r'ea jetului de vapori.

Etcctele aparatului sint :

7) Efect bactericid - datoritdozonului si a razelor ultra_.' violete.

2) Elect de hidratare prin pro_iectarea particu,lelor foartefine de apd care determin:jpatrunderea ,rnai u.Soard aacesteia in lesuturri.

3) Oxig.enare. Oxigenul sub forma actir,i (ozon) contribuie la onrai buna I'eFipiiratie a pieiii.1) Tonifiere datorita oxigenurui : pr.ocesele chinrice de ia nir.elul

mugchilor se desfdqoar,a mai intens, stirnulind ,starea de contrac-tie a lor.5) EJect cle hrdnire. Prin ugurarea patrunderii substantelor. hr.ti-nitoare ce stinruleaza p.ocesele metabolice. schimburlili irrt".-

celuiare ;i r.egenerarea circulard sint mai intense.

- irr tim'pul a'c{iunii mdqtilo.' ; se- apiirci .apar:atul peste ,-rii.5tigrase salr e.roli,ente. Se uqureaza astlel p,it.uira*i:ui i"uu*"!"il.aclive din lr ras<.ir :

- se poate iolosi l* sfi.qitul tr.ata,rentulr-ri nu,,rai. pent., hidr.a_tare.

Intre{inerea aparatu,lui -.e face astfel : " r'-:'}'!:I

foloseqte 1r|n*i apd.distilata, pent.u a nlr se clepune s.r.rrripe rezistenta ntet,alica din recipient ;

. --^ nivelul apei in recipient nu t.ebuie sa depdgeasca mai mr.rrtde 2/3 din capacitatea vasdlui sau mai pufin de 7/2 :.- o.ientarea 'apori,Ior

pe rata se l,a,ce ,unaii ,dupi r:ons[,nou1.girir-rtensitdtii 1,or ;

- irpai'irtul 'l i'trnctiona ,u,rili in timpul folosi'ii l,i.

3. SEBASPTRUT (VACOSPRAY)

scopul folosirii. .Aparattrr este

'forosit pentrn cnratirea tenr.rlui sipentru masai (fig. 5).

I

t

i

-In'Cadrarea aparatului in tratament.ionizati se face pe o duratri cle l0 min.

Varporizarea calcla cu.vaporii

lc

Vaporizarea se poate lac.e :

'.-. {.tina ext.agereir conrecioa'elor'. pentr.u dezinfectie ;i oxigen.-rea pielii ;

. in.tir{rpul masajului .osnretic. p.oier:ttr.e* vapor.iror in timprImasajului efectuat cu 'o c.emii grasi uqureazir ptitr.underea substan-telor nutritive din cremd in piel"e. prin folosi,'"u i.r- it*;l ma.sajuluiefectuat cu,o.cremd sa,po.,a.ri,i, la un ten gras, se realiieaza o hiclra_tare a tesuturilor cutanate ;- -t ..

FiC. 5. Sebaspirul (Vacospary).

Fig. {, \:rpozonul.

27

Page 6: Electricitatea in Cosmetica

3:!tt:""TX1r*" L]e aparatului stnt urmiitoarele: i :- la gurd s-e tace o xspifatie- dhnicd pe $anlut nazogenian de la^,,---:--ttpd ,' .e €dapostefte o p"-pa

"iJi6ii:"j'ii qi sistenrut d: I comisura. b.rcala spre rripa nasului. cu o mini se "u*i?" iiir". iiurrmeniare al apamlului : regilrDex li:ir.biei (unde incepe masajul) ;

: ll ^9lfrti{,:_.11 *: i" cuecreazd \€ntuzere de sticlii : ] ,.- "ll fc.llel 9br}ljilo; t'meeti ii*t 'pa,,a,te.te cu santu,l nrzose-

L^-- pe oal(osi 6e gAseSte un buton 2 de ,"rir*il li,llr'.tiiui'li I; I nirn llin.I susline,pielea [n xegiunea maxi,'L,en utui inter.iorii -, "-oec_'semnolizralor de tunrlionate ,c omrotutu-i. pi"i.i- iL'ii',i'i',itijii ; L, frunte se firc rnci multi trasee par.alete cu linio spr.inceni:tor.d€, pr.rn:Ie jn tu:r.ti.yjr!, I ElecLcle oparorutui sint:

"-_- .1rffijFr.1&rTiiiT*iJ*,f:rffi,*#i

.lodrir" {. . e,,- - ;ulm: *:jlm,*1;ff}:ji:}i;,:::;1xi:an,rsu, de singe- un cordon de mnecta"e ta ."te""J"iiii"i]-' ' ' ('x,'a-r pr.o\.o.ci,

"";i, id;i; il; ;;; 6;;; ir;;iti#;,:;iir'iil;'Jil!.:o.,rfi ,"'4'" de sedpul urmarit se alese

'entua corespunzaroc,.er tr,.I:ji#Jil',:I;)l;l:f;;,1 i,'r".:::I,"ff.i"*.il;;;,"ff;;;:*''

-.^;,La asPirarea-comeaoaneio. il"ioto"e$te ventuza de deschidere - prin aspimlie cu rcdaspirul se pioduc uqoore edenre ce contr:i-mrca {tiremmedonul). ventuza este prevezuia

"u ,n -i" "ri

ri"ir'i'"]..1 buie lx (liminudrea ridurilor.plasat perpendicular pe comedon, i"pi.a i" ini".io."i *riiir"t'i,1.': Pentlu a se obtine rczultatul dodt, se tine seamd de u,rmatoarelematiunea grasd - comedonul. \elrLuzet ror- indicalii,... '- l"r,rtlu golirea foliculilor pilosehacei de sebum.in cazul tenu_ - intensitatea de aspimlie-.se rcgleazd ill functie de deschiderealur grcs uleios. pentru indepSrrarea

"urplusului de sebum';; ,i"".;;- \'entuzei ; cu cit diamelrul ori fi ciu Iui ventuzei este'rnai mir{cuitit31.1Y"5""i31 se rolose$re

""^i,;" ;.il-".;;]4;;u'.,ii,i;d:: fi :1:: intpn{itetea de sspiralie trebuie sii rie_nrai mic6 ;merrul^de,marirne miilocie - ventuza de netlovase- trebuie se se line sexmc de calitatea pieiii, si anume: cu ci!- re lucreaza prin asDirilie m-ntinua sou n.spirarie l.ilmicl. Ven_ este mai putir lerme, cu atil intensitctea trebuie se fie mai micd, iar

;lfii":':Jfi:i$ii:.,,tii*:,:Xii*til;;iJi,H i;li;fui:';: "-1",1".1i0,#""Jlll';iiii';.n,,,,.-"" ,",.;o,,";;;;.;;,,-! Acoperind $i descoperind ritmic acest oriticiu se aspiri sebumul tcrFit tc micii:'^ '"":]1111 :: ql,-jte inaj-ntarea de la o legiune Ia alri - in, timpul n)usljuiui. depr,i.ar.er \.enruzei pe piele se tace or.in,, lT;;il';i,l?,Lljirli.:: iil"d:t'"

nr.,mai pentru trasee scurte. pen- ilunecare, dupe ce s-a indepirii,r deserut de pe oiifi;iuNelelpectarca tuturor acestol.r.eguli poate prcvoca echimoze pe

--..b).Pentru 7,raroj. Ivasajul cu nparatele se face in completarea ma_ , piele.saJutui manual.

-, -.!,"r:t"r! rid,uri * se forosegte ventuza speciald cu deschidere Intrclineren nDaratului' se rcco*ande :

alungitd (rcdaspirul). Se e*e."ia; *pi.;itu .ti;il,1il;;il';;: - cltliilirea ventuzelor plin spalale cu un deter€ent ti clSrirea

-ltfd.f*u,-. p"

'ia,'.p".uuu ;;;&;-G;;i;r;i;':;"i: i *

i":l'"|.,,,T l""Tl;"; ,,,",,,,," numai arira timp cir. se ruc,.eazii

o"*-,L?E i3'#i:"ffi:r#'#,ff1H1"..:,,:[:i-"::",:"llx: i *1irffiiiii1fi,i,ill"*".il.::i:'Luie sii rie perfect us-

nuatd sau in completarea mi*aletor corectoare. ] {'ate; urmele de lichid aspirate pol. defecta ponrpa ae orpir+ie._ Este conhaindicntd folosi|err ventuzei Ia tcnurile rongostionate- Ipentru ca-,atlcentueazi fenomenul de Uilatate gi sparge;;"; ;;i;;: I

t. T.sseelq d" *"r: "iri,-"'"' | . 4. vaPoRELUL (VACoSPRAY)

[5 ;*,,11ifli*ffli'"3rTlxixi,,*:JlJ:lr"f,:r* unehiur inrc,ir ar .. f, ."rifilll*?ffli,,i"x"jH;i,"]1,1,'i.;, este ,carizarea vaporizirii richi-r*[

Page 7: Electricitatea in Cosmetica

Pdr{ile componcnte sint :

,or*r,i,.iTcasa ce addpostegte sistetrlttl cle alime,tare clr cur.ent a

- pe carcasa un,.buton ce pune in functiune aparatul;- un bec semnaliza_tor au fil"c1io"rr.e a apar_atului ;- un tub fle-xib.ir de prastic sau rnetai p,;t;;;'cu o duzd depulr'e.iza.e' Dusur gg n;1";1!rrg',iirr" ti cri[uz, pentru pulverizari

iLt,,i j' :,."; iil J,,g,.,f ;r ;; iLl IJtl' p u r u",i, o i i, p,i"r1e, i a;,

-p;_

, Solu{ii de,lrtrlverizat: sucuri cle flnctc?l1rl., lo ti uni speci ale f t""i"il, tii,lrel,r, u.ap5 de mare, uleiuli vegetale. o -.

ltinc filtr.ate, .infuzii dcdctet'gen te). apa mine|ali,

Fis. 6. Vaporelul.(Vacospray).

dezin-

tenu-

este

ugura

Incadrarea aparatului in tratanrent. Aceste ltuh-erizari Ia ternpe_ratnra ambiantd se fac oi'i cte "it"'r,:i "rt" ,ru"'"Jo,i r.,"ii*p.rr tr.ta_mentulrri cosrnetic ; astfei :

- ld,pa demachi'ere, pent.u i^depa,rtarea ururelcir rle ermuisie cle-- nrachiantti si a urmero.',ie imprr:ititT a" pe pierc, cu infuzii sau Io_liuni detergente ;dupa extragerea

Iectante ;

,rr"f.*3'ite de rnasaj Ei in timpul lui, c'u uleiuri vegetate Ia

- dupa masai (lofiuni.detergente sau tonice, dupi cumcazul) ;

- peste mdEti astringente pentru inmuiere ;i pentru aindepirtarea lor;

comed<.ranelor., cu lot.irrni astr.ingente,

- la sfiir,gilul trataruentului, cu ioliuni tonice sau calmante.

Efectcle uparatului sitrt :

- eJecttLl de ltirlratare, folosind dugul difuz, care puiverizeazalichidele in particr"rle foat'te fine. cu putere mare de pdtrundere ;

- de toniJierc, cind sint pulverizate soluliile cu jetul filiform.Datoritd presiunii r;i pulverizarii in particule fine, lichi'deie pitrundmai uEor gi au o actiune de stitnulare a fibrelor elastice..

Intre{inerea aparatului. Este absolut necesar ca toate soiufiile sd

fie bine filtrate pentrtt a nu bloca'pulverizatorul. Dacd sisternul depr.rlverizab s-.,a infttndat, se lolose$te o mantdrind speci,a,ld ce indepeu'-teaza i'mpuritatiie dept{;e.

Flacoanele nu se r-or utupie tnai tnult de 2/3 din capacitatb.Dacir s-ar-r pulvelizat uleiuri. dupd golire se spali flacoanele cu

un clete;gent ;i ilpa.oaldd 'pina I'a indepd,r't,area comrpletd a 'u'rme,lor deulei qi se clatesc cu apa rece.

Pentru curaiirea pulverizatoluh,ti propriu-zis se pulverizeaza apacaldd cu detergentul din Ilaconul lespectiv. Se clStegte apoi cu apasirnpla.

Pulverizatoarele plopriu-zise. urontate pe capacele flacoanelot'.trebuie manevlate cu grijA. in tin-rpul umplerii gi aI golirii lor, ma-nevral'eel se tace nnt-1ai cu ajutorttl r:eipacului (pentru a nu dezlipipurlver-izatorul de capac, aceast,l ducind la piiitrunde,t'ea aer-ului ineventtlalele spalii ce se cteeazA. in care caz buu'a Iunclionare estecon-rplomisd).

Dupd schirnbarea soluliilor dil llacoalele de plasiic. acestei )c

-spald, pentru ca soluliile sA uu reactioneze intre ele. sa tlu producdprecipitate sau flacoane cnl'e ar infunda orificiul puh'erizatorul.r-ri.

5. ATOMIZORUL TIP CARBATOM

Scoptrl lolosirii estc re'alizatt'ea,dc ltulverizat'i ele ruiu;iLleci, "'ibpresiune.

Pdr{ile componente. r\paratul (fig. 7) este construit pe principiul

deschidele ;

- 9 gansla cu duza de puir,,erizare ;

- capsulele cle bioxid de carbon ce se ataseazi Ia recipientulplin iu apd.

recipientului de apa g'azoasa si este'alcirbuit din :

- recipient prevazut cu o supapa cu levier de

Principiul dc func[ionare a(infuzii sau apii) este introdusanumit nivel.

aparatului. Lichidul de pulverizatin recipientui aparatului pind la un

31

Page 8: Electricitatea in Cosmetica

-lII,ltip

F'ic. 7. Atornizorearbatom.

verticali ;tempela-

tura excesivd (pericol de explozie) ;

- r'e<:ipientui nu se va umple mult de 2/3 (presiunea ce secleeazii nr produc'e explozii) ;

- li<'hidele folosite pentrudeoalece impuritatile pot obturatului.

pulverizare trebuie bine filtrate,duza find de pulverizare a apara-

6. VIBRATORUL FACIAL

Scollul folosirii. Producerea r-ibra[iilor ce se transmit pieiii gir-nu;chiIor pieloqi prin intelmediul unor piese

I'ir{ile componente ale alraratului. Aparatul conline :

viblatol electronritgnetic ale car.ui rribratii se tr.ansmitpielii ;

-- piese anese de ebonitd sau de cauciuc de formf, rotundd, depieptene sau de ventuzA. Toate aceste piese au un dispozitiv de fixarela aparat.

Princiiriul de func{ionare. Prin punerea in funcfiune a aparatu-lui, vibratiile pieselor se tlansmit pielii Ei mugchilor din regiunea cese trateaza.

Efectele aparatttltti :

- vibratiile prcdr-rse de aparat qi tlansnrise pielii au o ac{itmeserkfiiud (actioneaza asupl'l terrninatiilor nervoilse periferice produ-cind o lelaxare nen,oasir) :

- ectioneuzd ctstLpru cupilu'elor scnxtttine ,i lint.fatice, plcducindo girnnasticd vascr-rlarii. ,\r'e r:a efect rrctivarea circulatiei la tenurileanemice, sau de normalizale a circulatiei la tenr-rrile conges:iohate ;

- rrctioneuzit nsuprtt Jibrelor elctstice din delnr; stirnulinci elasti-citatea acestora;

- cle hrdnire, d,atorita activarii cir:culaliei perirferic,e ; un -rflux de

singe mai oxigenat ;i bogat in substanle nutritive este adus la nive-lul pielii. Se realizeaza un schimb intelcelular mai intens :r stimu-leazi procesul de l'egenerlue celulard.

Vibromasajul facial nu inlocuieqte masajul facial, ci il cornpleteazd.Vibromasajul se face pe pielea in prealabil unsa cu crernd qi se

ttrmeazd tlaseele obi:;nuite ale masajului far.ial : circular in jurulochilor, Iira insa a se apropia loalLe nrult de uchi.

,cdi)

1 *- .1.ohni^r in(riiiril (,r)em.licn --'Od. 1?B

Intrcfinerca aparatului se face astfe\:

- in tirnpul funclioriirlii. apar.atul va fi tinut in pozitie

- se nrauipulc.r.:a rru itten[ie, evitindu-se lovirile sau

i[ffi i:=:i:i!n.i:,ti:'ix':x.3;"]io.it,olx#*,"ff r;"iou,.fl.uo. acua.tJffir"*:,rj;T::r" r --!',qd

'tn recipient o'"oiiir

Gazul carbo la se de'surubeazd i'

ii l:tffi # nT r *{ #tr';i jj :df# i ; Hltl*dEfectele aparatulul ,ir1 . ,

o";;:o*'itf;X,*#,*,l,l,fiEi:-r,,,, proiecrar cu p,esiune,i., ire j';#fi:".;,ji[i{i;#eii;iji:

s ;il,;;;", p,.c uc .-x]r*ti,;ru*#inH#*,m,iffi

rili*r,,, ;: : *i.# ;:i*:, ::# l#:.

-- rnarnte de rr

:r ffff :,ilr,riigrp:t

j;;1ffi :,"'* "' :"

*"It'

(Jr

I

t,i

t

$ 321,.

-{i

,|,.

;1."rI,ffi

Page 9: Electricitatea in Cosmetica

, .Se insistai irt lerrirr.pc -r^ r (

if';,f,tiff ',{j:ftI.ff: ffJ,xJ,l,'*',ii1 ,i::"i,", ;'1, 1:n,ily ]:e r idLrr ire

;,f,+ttl*}ffi 'il,ffi

,

; ;,;;; il;t l;{; l;, ";ffiH"!U',"*"rl;;;f .nurnai cit Linrp se rucreaza cu el pentr.u

- piesele se clezinfect"ora, dupri fol<.rsir.e, cu alcooi.

scopur ,,,,.,1,, :::': -otATrvA

- FRTM.DYNE

^^-lerfire "-;--i" : pent.u curafirea pieiii de celule desc,aruaru..

;-iliU:;Hl"fi ilii'"fl?'x'TL',,,f **,,!,ru;mx,,:1fl :i?Ii,t#:'Srffr,l:',"ti"l]i:" p'i,-,oli,{l'.'-'l"t'o'.'a,.ri' aii}ei'"i i, -,i"-

Erectere "r,,,,I',",;#;#T;ff;]"' pe piele'

"" '*ao"g? ;i ;::elect cle hrd

1,:.i".""i,i";";i'ffi;;;,"Ti:?,1::ll,!:::1:j.,dt,ceoactiva,eacii.cura_oe substante nutri,tive ; ' ""-.nind schinrbLrr.ile l.rtur,"ulrir,.o- curdlirect su,

*rhh,*il#i4iii1.I:":J;,clepa r t r, ea s t'iu t ui ui -

d e ce r L: i e

;1 .o inmuie.u u

"i.o1,ili:': " a

" i*e ;#, rf i'i': ;,Yi1":'l:';';. t''l ;; ;:i;

1 o.'" utan a ie'(;r "1J'01#r:r:;: i;

d e ci o u ; oi*'a i i, a "pjl.ijo:1 i ". :r :l: il

l_-

lntrc{incren irparatultri se Iace astfel :

- pcriile se spalir cLt un detergent 5i se lirnpezesr: in apd dupaIiecare intrebuintale ;

r-tsucir gi se pdstreazi intr-uu I()c uscat ;

- itpat'ittt-tl fr.tnclioneazd nurnai cit tirnp este folosit.

8. LAMPA DE UITRAVIOIETE.

Raciiatiile nltravioiete sint ladialii invizibile din spectrttl solar'.DeEi inr-izibile. in doze mari sint pericttlotrse pentru ochi 5i pentt'ttintregul olganisrn.- --i\r:tificial, se pot produce radia[ii ultlitr-iolete prin descarc;iri elec-trice in g'aze. Iampi de cu,ar! cu rnelcltr qi cu gaze inerte.

Scoptrl lolosirii. ln cosmeticir, I&mpa (fig. B) este folosita pentruprevenit'ea gi combatere,a acneei 5i pentt'tt bronzitrea pieiii.

I'ir{ile componente :

- apariltul este prer;azut cu t lir'nrpi de ult'r'aviolete ;i irlft'a-,t,OSii ;

- un ceas ce indici dut'ata expunerii ;

- butoane de conectare :tIaurpii l,:r ,r'etea ;

- ult ,pi,ciot' de sustine,l e pe()a,r'e glisealzA sistErnttl ce a,r'e mon-tate liin-rpt,le qi cal'e se poate lixt'r.la o anumi'ta ineltinte, plintr-un;u,t'ub.

Pentru apar:atul de 100-125 \\'.distanta optima intre lefleL-tor' gipielea expusa este de 70-80 r,,nr.

F ototeropla constrl in utilizraretrin scop terapeutirc a lazelo'r' spe'c-trului solar. r:izibi.le gi -inr-izib!Ie--(violete gi inir-aroqii).

Cnra lototela,peutir:er se poatelrace fie su,b Io;r'm'a bailor soi,ale.fie prtn ex'punsrea l,a apa,rate ,ce

genereaza laze ull"raviole,te qi ir:-ln arotii.

Lampile Iolosi'te in cor;meLircdca,re aso,ci,aza ladialiile inlr.aro;iicu ultravi,olete qi lumind albd sernrai numesc qi l.dmpi sollre.

- tonifierea se obt.; !-e,lid.ratarea rrn"'"

innrui,'d peti'a i, i,fuzii ;j sotulii tonice:tr, tn care se i,r.h;r-.<face folosind ape mineralp -;-+,,-.i. --i;'*h;r.'";,h: lii ;!:i i if:i : [ 1!" m in erare,,"iJii, ",jr1

T ;

ffi i1'g11 r :,,: :i 7 |:# i*i J ; i; iJ ;' :H[ ",ril",Y ,6 ", "

:r n cazurile,"

",,, i li-'j'" ai""''" li?,",:fi1j!',T J,"":::'*

ca pt:od u-In cazurile tu,,.'I]" "rrrrcrLUill'e sa patr.unda in piele.'*^" uo pruQU-

," :l:i:!r;;=;"# :'Ji:r

sensi bi ie, ace.s t masa: rrl a.ri"" t se race pes re

;x:i:ffi:Htll+?"'"::f ;:*T, ji,tl":::"0",J,"u?,t18,,f ";::: ji:ffi :

34 1

(

.rD

Page 10: Electricitatea in Cosmetica

f t

r,,..l,,dl.ltiiie, rrlr.lr.iolcrc sit ;J:$i:til":*i'l:l:J::ll:;";','i'$':;li',iol:xf,,:.::,1i,;ji,;,,?ie;

ll fiH*[:i,1"lfilff1l'"#i;riTl;,,,rr"";1,;.,"r?,.y1. 1r, "un.., sri*,r,raro,..

_. sensibiritabea pielii la n"r,,,.^. "^^",.:-' Ina.r, p.oduc turbu.ar.j

Pielea.en1.1.i.,.tq.un ec..n;;.:,::;;,..'gen[ilo. actinicj esre var.iabilii.Protectia ,niot;; r*_ _';". t'utec[ol'.u.v.i '" ,li,:!i"lii

imPotriv'a

"-t{*,T,"'"ff 3,*:,i[":ffi t',ili'111i?1".;:'ii:"[i,':ir,l:x'!i, .otuau.*'"' cornos este dotat cu prop.ietiili de l.eflew;o 6 ,.^rr ,..rl* -- .,-IVleranina-din ,eelurere oirr,,"-;^:* ^

, _ _--tft:*__11adier{iiror

Daeii expunetrea eote'de scurtd ditt'ra,t5, in rnai,multe gedinte, bron-.zrreit ce norlte obtine fiirii inrosirea pielii (td,rd eri,tem). Efe,efu,l sedatoreqte u,r'tiunii r',r'diatiilor U.V., pigmentogene (cu lr.rngime de unrddnral'e. de i) (i0() ^{").

Prin expunerea prelungitd Ia ac{iunea radialiilor U.V., intr-o qe-dinta, se produce eritem, insotit de temperaturd locald ridicatd Ei sen-zatie dureroasa. Eritemul apare la 6-8 ore dupit iradiere, iar intensi-tirtea variazd in rapolt cu doza administrata. Se datoregte radiatiilorr-rltraviolete cu lungimea de undd de 2 900 Ao, numite radialii erite-rnatoase.

Melirnogeneza este influentata Ei de actiunea glandelor cu seerelieinternd (tirgiQd, suplarenale, hipofizd), de sistemul nervos, de unelevitamine din grr-rpul B Ei unele medicamente fotosensibiiizante.

{) Stimrrlcrrea formdrii de anticorpi ia nivelui pielii. Bazat peacest principiu, ldmpile se folosesc in tratamentul acneii gi al furun-

-lI

I

L-

III

i

-ut ri, -,I^u."'i##

:":y:le.pigurrenraa.e are u n r.ot foron,.^r^tui co.nos. _..rq v nnu_iia%u;;;T,: .J[

:1.fi,,1:,::i:3,S;i1i""1,,X:;_

,, " "uHi ;,';,::i1',1,'

!H ry,: fiH,,",,,";,: _{j rrti, :, " ;, ere c t e b i o i o _*- efect dir.ect ar-- erecte ".il;'.1[X,|,Tl,,

;

- efecte generale.a) E.iect clirect

' 7) Electt't t,o")'a'sttpt'(I pielii :

sr a ciuper."ilo. .ii:::1',!'.Radialiile Lozonului outinur,l jneo.i "rrial.''i"'orY,

t inhil-ri inrnuiti.ea bacter.iilor.pentr.u ster.ilizar.ela,

trecerea .rAirtiiit''t-tge -\t'e{t efect se anto."ria

, ^,

?), ! :, i;;,;;;,,,;: :l#;:1., i n, : jl{i|i ;, ;r:,;' i. r r",;;itu' ::

!ii$.J il,fi I ff : ;. ffi 11? r;: :' ril:l' i ;"*:?: l't,'l : i, i:l' ::1 l:, : : fl: ? :_

,l:qir:l*ffi iTix#r:m:iiri:rllir.r,,lil:tf t-niil*f

*-tff*fi*$ilttfL*mtffi ::'i:HffiBronze"oo -,^,..]

bt'unii, u."il.ti'5,1ii,.n"ot' pigment -- mclct-

culozei.

. 5) Electul seclatit prin acfiunea 'asupt'a terminatiilor nervoase' din piele. Se folosesc in cornbaterea pruritului, in anumite afecliuni

cntanate.6) Sinteza uitaminei D. Radiatiiie U.V. sint folosite in tratamen-

tele de eornbatere si prevenire er rairitismuiui. Sub ac{iunea lor, ero-gosteroiul din piele se transformi in vitamina D, factor de creqtere;i fixare a calciului in oase (supladozdrile duc insi la distrugereaacestei vitamine).

7) ,\i ormalizarcu Jttncgiei glanclelor sebacee qi prevenirea infec-tiei la tenurile grase, r-rleioase gi asfixice.

l>) EJecte osuprc singelui :

,lctirctrei ciruLltttici sanguine gi cregterea numarului de globulerogii. Prin vaisodi'l'a,bali,a toe se produce se,realizeazd ;i o irnbundtatire aschimburilor nutritive (administreazi celulele tesuturilor cu sub-stitn[e nutritive ;i oxigen, qi se incarca cu CO2 qi produgi toxici nefo--I osi tori tesr-rturi lor').

c) EJecte generale:1') StimtLlarea J'uncfiilor uitcrle.2) EJeclttl fluorescent. Llumpa este folositd in e:i,amenul cosmetie,

pen,t,r'u ob-servarea detirliilor de struc:Lt-tla (l;,rrnpa Wootd).3) IleuctiiLe oculure. Ca efect negativ se semnaleazd inflamarea

conjuctivitei sub aclir..r.nea prelungitd a ldmpii. De aceea se reco-mandd in timpul tratamentului folosirea ochelarilor de protecfie.

{I

e-xpuneri pr.ogresive, in rnai

37

Page 11: Electricitatea in Cosmetica

,rrffi:'ii:"i':* i:?'h ?1illl:, :^l: if "^ :1,.:,,* o, ice s,,,s,i,,, -:"-:ldi' cele mai p".,"t.i,itu-ii;;=,r3]^'l piele va.iazii r:u ttrngi,rerro acfiune stimulatoi;;;;;; :;i.'j: rI:'::te^ t:u I ungir,e scur.rii. Ere .rr

^ ., -E:*pyn".;; ;;:fi;""::ti;,T:fTl""i"gerui -'' .u

orietrtatir', ur'"r,ii*."1e date , "'o si-t sc l'lttii .proslesi\-. s.. dirrr.

Pentru bronzarerlI

IiI

I

Ziua

l5l3ll t7 19 jlPiele normald

(min)Piele sensibili

(min)

,I

233445S(iI I 2 2 2 s .3 .l

67s:4ssi

Pentru tratament

Ziua

D

S:iptlminaSdptlmrnaSiptdminaSiptimina

I min,l

6min a

I

IIIIIIIV

mrn a;- 5 niin

mrn g

2min

7min

mrn

:- o mlnmln

l0 min

J mln

S *i,l0 min

APARATE ACTIVE

Fis. 9. Electrotlermul.

- ile cttr':asi : 'ln br.tton Ce punel'e in funcliune a aparatului, unbec semnalizator de funclionare. un buton de reglare a intensitaliide funclionale a aparatului ;

- atprrratlrl mai este prevazut cu o bobind 9i electrozi de sticla.Electroz,ii sint tubur-i dexiticlS de dilerite forme qi milimi cu vid par-tial - aer. r'arefilri sau cu gaze rare (neon). lrecerea c1r'entului de

inalta lrecventtl prin aceste tubu;i este marcata de o coloralie, fievioluc,ee (r,ipcl esie r.orba de aer ralefiat), fie portocaiie (in cazulneonulr_ri). La aplic;ar.ea eler:tr.odului la o rnica distanta de piele,ace:rsta ac!ione,aza asupra pielii, cit gi asupra aet'ului inconitt-rator'. plodur:ind ozonizltt'ea aerului (oxigen in formd nascinda), de

tuncie mirosui speci f ic.

Efectele aparatului :

- scil1-eic1i1e ce se produc inlt'e electrozi qi piele au un efectexcitant asupru termincttiilor neruoclse ;

I. ETECTRODERMUL .(APARAT DE TNALTA rnrcveNlEl

,..^^A"*.:t a,par.at (fig.__g) [oloseSte a,ctirt'ecvenfa intre i5b r<uz gi.0,5 MHz. ulleA rt'Lll'entulLli alter.rrutiv t-u

. Scopul folosiriisi piele

"u ;i;-"t" ;f,lil",XtllfiXrliflX;.",'"a scinteitor inrre erecr.ozi

PEr{ile componente :. - este prevdzuttare at ,p;;iltrfil:Hr?leaszl ce adipostelre si,sremut de atinren_

39

a/.

Page 12: Electricitatea in Cosmetica

- actit'area .ciraiariei sangtrirte ;i timfarice. Di.rtoritd scinteie_.ilor, se procuce. o vasoconstrictie, ur.matir" au o i.,onairat.tie. decio hiperemie r.c*ri. cee* ce ir"u""itaq".5te *,*rinib.iriiu intur.celulareclesubstan!enutritive' -"-:"Yv$:vr'rr'r\rurrruLtrrre

- e-fect cre tonifiere, dltor.itil rrc[iu.ii fizico-urecil'it.e a scinteie_.ilor qi dato.ita ozonului'"" .ii-"r"nzd proceser" "hil;;; din muqchi ;

- efect bactericicr, datoritd oio""r"i- p,"ar. ir'ii,r.,p.r scinteier.i_lor care impiedicA dezvoltarla-*i*oorgunismelor :

o ,rrr'I'und'tdtirea respiratiei cutanite - prin oxigenarea intensd

- stimularea cresterii linLlui cle pdr :

- efect de rt'rd.nire, pi'ir aplicaiea erectrodului peste creme sitn''qti nutriti'e ; uqureazi absoiblia pr-oduseroll nii"ito"r]" ii,-il"r,- hldratare; forosind electrodirr pe,.ste o compresd umezitii ;

- metaborizarea de;eur,or orqanice depuse i., r.egiunea barbieiduble' resorbtiu' Ior din lesutur ".ito"ut Ei topirea gr.isi.riro,r..Dif erite tipuri cle electrozi ;i intrebttintarea lorl) Electrodul plat facial se intrebuin{eazd:

- pentru asepsie, dupd e-xtragerea cornedoanelor ;

- dupd masajul manual peste o cremd grasd. Se lucreaza prinr,igcriri circula.e. scinteierii; ,i&ii inlesnesc patrunderea substun_;ii""l.lirJi:li;-:

ot" cre,rd Ei ,.unri^orli "" unu.. ;;;i;; ae si,,ge.1a

- la sfi.situi tratamentului pentru to,ifie.e ;i rahid'atar.e seiler's slscfl'odur oeste u "o-p.uii i-uit ati i,.,-l.lrrii -atr decoctr,.ide Plante. '-^"i'rvJs trt

2) Electroclur cLscu[it (crc/ se foroseqte pentru scinteieri in regiuni,ffi:"1y"1

ext.ager.ea p,r.tur"ro., ;i,i;;l "i "r."i ";;l;;i;;, .a regi unii3) Electrocrur cu spirard. metaricd in interior are formr r,.irindricirsi se poate intrebuinti pu"t'u **i;rt-inai.."t ,u, ,-"rril .,,tu,.a{ie,,,

'ia pe.soanele sensib,e care, nu supor.ta erectr.oduir aii=.t pu piere.Acesta.se line in rnind de cdtre "i;;;, in tim,p ee cosmeticiana exe-cuti miqcdrile de m1saj. scinteie.ite se produ" intr.e mina cosmeticie_nei Ei pielea crientei. s" ,pii"a p" r"ta gi in regiunea pierii capului.4) Electrodur-oieptene se foroseEte pe-ntru ing'ijirea pierii capului.Se executd miscari. de pieptinorl"i",'upi",d de la f.unie spr.e ceafa.A.e efect de stimura*;"T;;fu*1iui'-.,g,rine ce ra ac,est niver, r.ea_.lizindu-se o mai bunti hrdni.u r u.riIului piros, 9i deci o stimura.ea eresterii fi.elor de pir'. De,,,,.r',r.i."1,,,,,.u o a.fiune cle ozonizare aa acestei regiuni qi o ittiune ua,,te.ii.iJi.

5) Electrodul plat more se foloseEte pentru'ingrijirea pielii spa-telui sau a decolteului, in special la persoanele cu o piele seboreicdce.se infecteazri ugor. i\ctiunea este bactericidd qi de activare ir r:ir.-c'ulatiei sangtrine.

6) Electroclul nrlou este folosit pentru actiunea sedativd gi descon-gestionantd. Este indicat tenurilor congestiopate Ia care scinteierilefac o gimnastica vascul.ara. cu efect de normalizare a circulafiei qiindepdrtare a stazelor sanguine.

7) Electrochrl sub f ormd. de V. Se foloseqte la ingrijirea bdrbieidr"rble gi a regiunii een,icale. Datoritd activdrii circulatiei sanguine lanivelul bdrbiei are loc o rezorblie m:ri, rapidd er degeurilor organicede la acest nivel_ ;i o topire a grdsimilor;. Scintei.er.ile prqduc $i otonifiere a fibrelor musculare.de Ia nivelul sub,mentonier: ozonulprodus are efect bactericid atunci cind Eedinla se a,plicd in regiuneacervicala, regiune foarte sensibili la infeclii microbiene.

fntre{ineroa aparatulni '

Nu trebuie lasat in functiune decit. in tin-rpul folosirii.

- Electlozii se dezinfecteaza cu alcool inainte gi dupd folosire;se lasa sa se evapore alcoolul gi apoi se incepe lucrul pentru a pl'e-veni pericolul de aprinder': din cauza .scinteier.ilor.

- Electrozii nu trebuie sa prezirite fisr-rri (pericol de explozie).

- Intensitatea de functionare a aparatului se stabilegte in func-tie de sensibilitatea pielii liecirrei cliente.

. lfinrpnl de ltrcrrr este cle 2-lJ urin.

l\.Y z. oalvANoDERMUr/,

Este un aparat care iulnizeazir <:urent continuu oblinut prin re-dresarea curentului trltelnatir,' r:u ajtrtor.rrl unr.ri r.edresor 9i tr.ecutprin unele dispozitive de filtrare.

Scopul folosirii. ,\r:araLul (fig. 10) bste utilizat pentr.u tr'lrtamentc

- dezinc'rustare ;i ionizare.

PIr{ilc componente sint urmatoarele :

sri c.e adiposte;te sistenrul de alimentare ;

- pe catcasri un buton de puner.e in luncliune a apat.atului;

- ca aparate de eontrol, galvanoder.mul este dotat cu un mili-ampermetru ;i un voltmetru. Aparatul trebuie sd furnizeze cur.entde circa 80-100 V'

l

t---

404L

Page 13: Electricitatea in Cosmetica

-1

Fig. 10. Galvanodermul (Nemectoderm).

- aparatul mai este pl'evazut cu o fiEa conectate 1a polii apara-tului ; aceasta se ,continud cu doui fi,r'e oond,uctorewe. l,a capitul 1or.fiind electrozii ;

- o piese metalica sub foln-ra de lr.rlou ce se coltecteazti la elec-trodrrl pozitiv ;

- o piesd metalicd prevdzr-rtd cu o adinciturir unde se introdtrceun burete ce se imbibd in solutia folositd in timpul tlatamentului.Se conecteaza ia electrodul negativ.

Efectele aparatului. Galvanodermul este folosit in cosmeticd pen-tru tratamente ce au menirea de a curdti ;i hrdni pielea. Efecteleobtinutein timpul-folosirii aparatului sint : -

- efecte chimice :

- efecte fizice gi fiziologice :

- efecte estetice.

tleeercr (-urcntuhri galvanic prin soh.rtia cle cloruri de sodiu, aceastase diso<.inza in ioni de Na* ri Cl- gi migreaza in directii difer.ite.dupri cur.n unneitzi :

- ronii de sodiu (Nir.) nrigt.eazi spre poiul negatir', nnde secombini cu ilpa ploducind (NaoH) hidroxidrri de sodiu (r.eactie alca-lini) ;

- ionii de Cl- rnigreazd sple polul pozitiv, pierd sar.cina elec-tricd., devin atomi liberi. se conrbini cu apa formind acidul clorhidric(r'eactie acidii).

Bazat pe aceasta proplietate, in cosrnetici sint folosite multe so-Iutii, ce sint introduse in piele sub formd de ioni.

Bfecte fizice. Sub actiunea curentului galvanic.-din punct cle ve-dele fizic se produc modificiri importante, Ei anume :

- efecte polcLre - reactie acida la polul pozitiv (+) qi reactie al-calina la polul negativ. Acestea se manifestd numai sub electr.ozi :

- cataforezd. - este fenorr'renul de migrar.e, sub infiuenla cu-t'entului galvanic, a particulelol solutiilor coloidale, a celulelor sin-gelui 9i a bacteriilo,r ;

- clectroosmozd - sub influenta sarcinilor electrice achizitio-nate de nretnbranele protoplasmatice se produce o modificare a con-linutuiui in apa a celulelol si tesuturilor.

Efecte fiziologice. -\cestea se pot manifesta astfel :

- sZcrbe intepdttLri, furnichturi. la 1ocu1 de aplicare a electro-zilor. -{cestea slnt mai puternice sub electrodul negativ qi mai slabesub cel pozitir'. Senzatiile se dirninueaza pe mdsurd ce rezistentapielii cleqte qi se transfomrri in senzalii de caldura. Senzaliile sintdureroase, cind intensitatea culentului este mare. qi suportabiie,cind intensitatea curentului este mici. La o intensitate mare a cu-ientrrlui se pot produce arsuri 1a nivelul pielii ;

- hiperemie locald (inrosire tlecdtoale) ca urrnare a stimuldriir:himice a capilareior pielii. Actiunea vasomotoare determind un afluxde singe la nivelul pielii cuplinse intre eiectrozi Ei schimburi-mrtri- -tive mai intense in aceastd regiune ;

- actiune toni{iantd., stimulatoare sr.rb eieetrodul negatir, ;i ac-liune sedotiud sub electrodul pozitiv ;

- ctc{itu.te antalclicd - sub inflr-renta er.rrentului galvanic are loctrezorblia ,metabolitilor proceselor inilamatorii gi o diminuare a ede-melor (retentiile de apa din fesuturi).

Sub actiunea repetatii a r:urentului galvanic se produce o imbu-nritallirr .1 uutritiei pieiii, o stimullrre a proce,sului de regenerarecelulat'i, u inrbuii.,i..it,ire .r stdlii gener-i.rle (a somnului, poftei demincare, rezistertlei organismului, relaxare).

Efecte chimice. La trecelea r-,urentului galvanic ltrintr-ochimicd, aceasta se disociazat in ioni ce migi:aza spre polulsau negativ,.in functie de sat'r'ina electricii pe ('al'e rt r;ontin.

Fenomenul se nume;te ionoJorezd, transter cle irni satrlizd.

Celulele corpului onlenesc con!in substante dizolvate in apa. 1':cantitrili. mai mari se girseryte dizolvatd clorura de sodiu (NaCI). La

solutiepozi tiv

electro-

42 43

Page 14: Electricitatea in Cosmetica

Efccte cstctice:

- folosind curentul galvanic, la nivelul tenului se produee oimbuniitirtire rr aspectului estetic ;

- se indepirrteaza grdsirnile libere in exces de la suprafata epi-dermului ,si din foliculii pilosebacei. prin dezitr<'rr.tstirre :

menline aspectul neted, catifeli'rt al pielii priutt'-o hrdnireqi o hidratare a pielii datoritd ionizdrii.

l) Dezincrustarea este procedeul de curilile profunda a pielii,prin eare se indepirteazd de la suplerfala pielii qi din foliculii pilo-sebacei surplusul de sebum. Sub actiunea cttrentului galvanic, folo-sind o solutie de eat'bonat de sodiu 100/oo, se obline : o saponificat'e asebumului-, o-transfolmare- a'.acestuia in- produSi solubili in- ap5,-cese indepirrteazd u;or de pe piele (sebumul este fot't'tlat 'din t'olesterol.glasimi neutre gi acizi glaqi nesatura[i).

Durata de lucru este de maxiurum 10 rnin.Intensitatea curentuiui se citegte pe cadlanul r-niliampermetruh:i

;i nu trebuie sA depaEeasci 2.5 mA.Dezi:rct'ustarea'se poate erecuta fie sepalat, r'a tratament de sine

stitator. fie in cursul tratamentului cosmetic .obignuit. In acest caz,dezinclustarea se face dupd vaporizare qi este urnrati de extrageleacomedoenelor'. Detaliile privind tehnicl dezincrustarii sint date Iacapitolul Procestd rie ctrd.tire.

Precautii irt, timpul clezincrustdrii. ln tim'pul tt'attrmentttlui se iattlnumite misuri :

- se incepe cu intensitate mic.a gi se tine seemit de sensibilitateapersoanei tratate ;

- tot timpul lucrului, buretele trebuie siIutia respectivd :

- nu se atinge pielea cu marginea rnetalica a electrodului cepoartd buretele sau tamponul de r.ata ;

- buretele imbibat in solutie trebuie ntilcat tot timplrl pe pielepenll'u .:. nu produce lrsu|i ;

- mina, pemoanei oa're line 'r'uloul metalic nu trel:uie sd aibilobiecte de metal (se produce o senzalie nepldcutd, in{epdturi).

2) Ionizctrcrr este procedeul. folosit in cgsmeticti pentru introdu-cerea'in piele a nnor substante. sub formd de ioni. Sub actiunea cu-rentului galvanic, solutiile 1lt r:onlentralii bine stabilite, sucuri defructe. sint disociate in ioni ('u o mat'e putere de piirtrundet'e in stra-tu,nite profunde ,ale pielii, pind in del:rn, Ei ,in rrircr-i:latia 'de ia ac:e:sL

nivel.'de un'de sint distribuite la toate celulele.Ionizarile sint recomandate la tclate tipurile de ten, in special la

ienurile fanate, deshidratate, r:aEectir:e. In urtna acestui pt't-rcedeu,pielea igi recapdti aspectul neted, catifelat.

Prin .ionizlre se intloduc in piele o sprie de sirruri minerale ab-soiut necesiu'e proceselor metabolice de la nivelul pielii, vitamine cec:irtalizeaza retrc[iile metlbolice t:elulare, stimuleazd procesul de re-gellerare celulari. Se inlroduce. de lsemenea, :rpa, necesari tenut'ilordeshidlrtate, factor inrportant in vehicularear gi dizolvarea saru,rilolrninerale ; in rnenlinelea turgescen[ei celulelor, in desfd-;urarea prc-ceselor metabolice

Pentru ioniziiri, in cosnretieit. se pot foiosi f ructe proaspete, sucuride.fructe, nriele dizolvata. Pentrtt tenulile grase, la care se urmirreSterehidratarea, se folosesc : portocirle, grepiruturi, viqine.

Pentru tenurile deshidratate. alipice se folosesc fructe cu'acidi-tate slabA sau-emolient+;-portocale, banane,. piersici,.caise, suc- destrlrguri albi, rniere dizolvata.

'I'ehnica ioniz.irii

a) Cu lrtLcte. Se lucreazd cu

acest caz sistemul bipolar', adicdcr-r doi elech'ozi (fig. 11).

fig. tt. Ionizaroa,

i

I

I

I

I

I

r

jumdtali de fruct. Se foloseEte inse lucreazd pe fafi in acelagi timp

fie bir-re imbibat in so-

(

44

!l

45

Page 15: Electricitatea in Cosmetica

La cei 2 poli (+ Si -) ai aparatultri se [ixeaza cloui fite conduc-toare ce se terminl cu cei doi electrozi. Se ir-rtt'oduce in fiecare elec-trod cite o jumdtate de lruct (care a .[ost curitlitt de coajd in parteace se aplica pe fati) gi se aplica pe liecrt'e parte a fetei jumatatea defruct aitfel conectata Ia aparat. Se esecuti migcdri circulare pe falade Ia bar.rbie spre ureche ; comisunii-ureche ; pe |rurrte de la o timpllla alta ; pe git gi pe decolteu (evitind regittnea unde se afli tiroidaqi paratiroidele).

Dupi 5 ,min se iuverseazi cele dor-ri jurlrdtitti de fruct, astfel cape o parte a fetei sa se lucreze 5 min cu jttt,rirtatea de frttct conec-iata Ih polul pozitiv gi 5 min cu jumritatea de h'uct legatd la polul

- negativ.Este necesar ca fructul sa fie p|oaspirt gi ciestui de suculent. *-

b) cu, stLcuri cle fructe sau solulii cu cortcentralii stabilite. se fo-lolesc rdoud 'tzr,rn,po'ane rde vati sau buleli ce se ap'lici pe 'cei d9ielectr.ozi. Se im6iba bure[ii sau tampoanele in soluliile sau sucurilede fructe. Se Iucreazd cu un electrod pe o parte a felei gi cu trltulpe cealalta parte a fetei tirnp de 5 min, du,pd clre se inverseazd elec-trozii pe cele doua jumatali ale felei.

Efectele ionizdrii. Se o,bline :

- o hidratare prin irr*tro'ducerea apei in lesututi datoriti fenome-nr:Iui de electroosmoz5 ;

- o hrdnire Sr toniJ'iere prin aportul de substanle nutritive, sd-ruri, vitamine ce sint intloduse in straturile profunde ;

- o catiJelare a pieiii prin inmuierea, indepartarea ceiulelor des-cuamate Ei stimularea procesului de regenelare ceiularA;

- o m,chid,ere a pctrilor, cind se aplicir tenurilor grase, folosindsuculi sau fructe acide.

Ipcadrarea ionizirilor in tratamentul costnctic. Ionizdrile se potface ca tratament de sine stdtator ;i se apiicA in acest caz pe un tencurat, demachiat. In cadrul tr.atamentului, ionizalile se fac dupd ex-

- ---tragerea- comedoanelor Ei inaintea masajului 1acial, cind po-1!! sltil-deschigi, curalali de comedoane Ei permit pdtrunderea substanlelor

, t" profunzimea pielii.

. 3. EsTETODINUL

' Aparatul lolosegte ac{iunea culenlilor interferenliali, cu frec-, vente joase, producind contracfii musculare ritmate.

Sutpui !olosilii esl,e ulrrrirurui .

se realizeazd o gimnastici mu:rculalil tnenl.ta sa. menlinir s;i sa

irnbunitEleascd tonusril qi elasticitatea fibrelor din derm ;

leirlizeaza o girnnastica vrtscul;rrJr normalizind circulaliain cazul tenuriior rr$or corlgestionate ;i actir,.ind circulalia la tenurilepatide.

l'irr[ile conrpouente sinl :

1) o caroasf,, ce addposteqrtg sisternul de alirmentare a apa,rntuluictr c:ulettt. Pe calcasa se gtisesc :

- intrerupirtor biiscr,tiirnt pentru pllu.erea aparatului in fttnc[i-une ;

bec sernntrlizator de funclionare a ilparatului ;

- buton pentn-r leglarea intensitatii ;

- buton pentnr legialea frecr-enlei semnalizate de un bec r-erdede control (clipituli dese - fi'ecvenli male ; clipituri rare - frec-venlii rtrica :

2) fiqa rpentltl coneclale'a lra cei 2 poli ai'apala'tului a lirelor con-ductoare ;

3) eierct,r'ozi rnetalici de rnari,mi diferite ;

-l) saci de spontex, ,corespunzdtori md,rirnii e,Iectnozilor.

Efcctele aparatului sint urmdtoarele :

- actiuarect circulatiei sanguine Ei lirnfatice, sub acliunea stitntt-lilor chimici Ei electrici vasomotori :

- tcntifierecr mugchilo,r. ,prin contt.acliile ritm'ate pruduse de cu-lenti interlerenliali :

- ctctiuctreo proceselor metctbc.tlice cclulure, prin aportul crescutde vitamine, sdruli rninelale, introduse in piele in timpul tratatneu-tului ;

- mctctbolizctrr:a cle;eurilor ()rqani ce depuse in regiunea blrbieidr-rble qi rezorblia 1or din tesr-rturile conjr-tnctive ;i epiteliale ;

- secl,cttic - ci,Llrnarea senzaliilor durero:rse, teLaxai'ea clientei.

Tehnica rle lucru. Jparatul este folosit pentru tratamentul bar-biei duble. a gitulr"ri. sinilor. corpultti. picioarelot'.

Tratumentul {efei. Se eleclueaza lit persoaneie cu un ten ',"t-scat,

deshidratat. crr o piele atond gi cu deficienle cit'culatorii. Tratanren-tul cu aparatul se face dupd o pregatile prealabild ar fe1ei. r\ceastaconstd in :

- ds11111chiele cu o emulsie adecrrlrtii tipului de ten, ur-mata deo compietare a demachielii ctt lo[iune detergenta sau infuzie cal-manta (mr,rs;e!el, nalba. tei) ;

- curdlirea profundd de comedoane de la nivelul foliculilor pilo---l-.;, :: pl l--. '.-':p'l:'!:l'::''l ';i ar-l rlon"n'r ''^r11^rlnrnal61t' '

- nras..tj inuuual efecl,rul sub vapot'iL otoniza\i ai vapot'elului cu

crenre adecvate.

I

I

47

Page 16: Electricitatea in Cosmetica

trfectuind aceste manevrd asupra regir-rniior unde urmeaza tr fiaplicali electrozii, se dimirlueazi rezisten[a pielii la cu,rentul electric.

Tratamenttrl cu estetodin se face sub forma de curd ; durata sestabilegte in functie de necesitilile tenului. Cura not'mala este con-stituita din 30 de Sedinte efectuate in 10 sdptdmini, sau o cttt'ianuala de douA ;edinte pe Iuni.

Nu exidta o t'egulei generala iu ce'ea ce privegte numdrul Ei suc-cesiunea gedinlelor. Ele se aplica dupi particularitalile qi necesitf,-tile fiecalui individ.

Durata unei gedinletratamentului se insistii

nu trebuie sai depa5easr:d 30 min. ln tinlpulasupra regiunilor mai puternic afectate (ri-

'l'rotanrcrttrrl bdrbiei duble este indicat petsoanelor ce prezintileten[ii de limlir, depunet'i de grasimi gi deqeuli metabolice, hipo-tonie musr:uiarir, in t'egiunea submentoniet'd.

Tlirtlrnrentul se rertlizeazti ctt ajutorul mentoniereieste confec[ionata din spontex cu o formi speciaid,caleu ei pe git 5i pe r-na-xilalttl inferior.

In intelior'. se introduc -[ electt'ozi, ce se conecteazi incruciqat Ialuparat cu ajlttolr-tl a -l lire <'onducatoat'e.

Se ir-rcepe tlattttnentttl ctt intensitate Ei frecven{d micir. n:arindu-lepe pal'cllrs pinit se ob!in contt'aclii rnusculare. Intensitatea se stabi-le;te s;i in funclie de sensibilitatea clientei.

(fie. t2). Aceastace permite apli-

Aplicarea electrozilor in timpul geclintei se face astfei :

- Se aleg sacii de spontex de aceea.qi mit'ime, se inmoaie intr-osolulie de clorurd de sodiu stru apd de ,mare, se sto'r'c bine inainte deaplicarea pe fa!a. Prin umezirea ior se cieeazd un strat bun con-ducdtor de eleetricitate intre electrozi Ei piele.

- Se aleg eiectrozii (pliculele metalice) de aceeaEi rndrime qi seintroduc in sacii de spontex corespunzatori.

- Se conecteaza electrozii Ia aparzrt prin intermediul ceior douaIire conducdtoat'e.

Se aplicd electrozii astfel pregdti!i, pe fald, simetric. Cu'elec-trozii mai mali se lucleaza in regiunea geniana, iar ctt electrozii rnicise insista in regiunile tnai rirdi'cate (laba gi,gtii, ganlul nazogenian).

, Cu cit electrozii sint mai mari, cu atit acliunea curentului estemai profunda.

Frecven[a excitatiilot', indicatti de ttn bec semnalizator, pl'oduce :

- g6nh'sg1ii ritmate (frecvenla micd) ;

- Iurnicaturi (frecvenlti rnare).---- Crrcirfrecventa este mai ,micd, cu'atit acqiunea curentului elec-

tric este mai profundd.Tratatnentul se incepe c:Lt o lrect en!f, mdritti, corespunzdtoare

senzatiei de uqoare furnicf,turi, pentru producerea vasodilata!iei.Dupi 5 min, tratamentul se continud cu'o frecvenli micd, corespun-zdtoare contracliilor musculare ritmate. Se terrnind tratamentul cu2 min de flecven!5 foarte rapi,da.

Durata gedinlelor este de 30 min, in afara primelor doui qedinlecat'e nurvor'depaqi un srert de. ord, pentru a nu obosi clienta.

Producerea contrac{iilor musculare se va incepe.dupd ce. clientaeste relaxatd, destinsd

fig..12. Estetodinul |i n.rodul de luerucu aparatul:

4 - pArtile componente ale aparatului :

I - lntrerupator i 2 - bec de semnaliT-are ;3 - buton pentru variatia intensitalii :

bu',^:' "^riatia frecventel;6 - r)rl2l l)entru co-

i7-clcctrozimeta-spontex:9-electrozlpUcarea mentonlerel.

5 * bec de control :

ncctaIca elcctroz-ilorllcl:8-pungldln

tetra,Dolarl:b-a

48' , i:ll'

#S;ilo*ll .,.tiili

o.l ! rl

4g

Page 17: Electricitatea in Cosmetica

(

ca urmare a activrrii ci.culagiei sanguine locale se Ll$ureazir rne-tabolizarea gi resorbqia produEilor re[inu"fi li.r acest nivel, iar contrac-urle musculare ritmate produc o tonifiere a fibrelor'inusculare Eielastice.

.Reugita tratanrentului depinde de respectar.ea intervalului dintreqedinte, de aplicarea integrald a curei.Tratamentul'bu.stului trebuie si fie efectuat intr-o pozi{ie ini-

liala, cu capul aplecat ugor inainte.. Dupd o -curilire cu emulsie demachianta gi un effleLrlage manual

efectgat sub vapozon, se aplica electrozii tetrtrpolari mici] la o dis-tanli de l cnr sub tiroida. Sacii trebr.rie sti fie.perfect inmrriati in__:_olytig !9 glgrure de sodiu.

pe incepe tratamentut cu o frecven[a cr-i r:itm lent, apoi se corl-tinud cu un ritm rapid, revenind apoi iar. Ia o frecven{a cu litm lent.Intensitatea se regleazd pind la obtinerea contracliilor muscularerit,mate. se menfin electrozii in aceasta pozilie tirnp de trei perioadesuccesive ale ritmului : lent, rapid, lent. se deplaseazd electrozii apoiin regiunea sub clavicularS, unde se mentin timp de 3 rnin. Nluschiulmarele pectoral se trateazd folosind electr.ozii tetrapolari mari, perr-tru a obline contractii musculare vizibile. Baza sinilor se poate tratacu electrozii tetrapolari mari sau cu electrozii speciali, de forma cir-,culard. Frecvenla va fi de 10-1So.

Tratumentul corpului se adreseazi in mod particular- celuiitei qiobezitatii. Celulita este o afecliune a lesutului conjunctiv, ce producealterarea ritmului circulator in capilare, staze limfatice, localizarealobulilor grdsogi ce produc o complimare A nen'ilor senzitivi. Toateaceste modificdli sint deternrinate de sisternul glandular qi neuro-vegetativ.

Tehniba de lur:cru este aceeaqi ca in regiunea fe1ei, insu intensituteapoate atinge valori rnai .m,ari.

cu estetodinul se realizeazi qi clezincrustarea. pentru acsasta,se ataieazii La aparat un dezincrustor Ei se folosegte o soiujie de car-bona't de sodiu. Saponifircarea grdsi,mi,lor oblinutd pnin clezincnusttrrecu estetodinul este mai profunda. Aparatul este folosit Ei pentru efec-tuarea ionizdrilor.

Intre{inerea aparatului. Dupd folosire, pidcu!ere metalice sc'spald, se usuca ; sdculefii de spontex se spalii cu deter:gent qi se clei-[csc cu apa multa, apoi se usucri.

I

t

50k+i.'

&tu.

&

Tabela IAparate electrlce folosite penhu ingrijirl laciele

chirtricicalorici - inrnuierea stratului cornos

- dilatarea porilor .

- activarea glandelor sebosudorale- activarea circulaliei- indepdrtarea to.xinclor 5i a impu-

ritiIilor- slabd hidratare

VAPORELUL

CARBATO}1

SEBASPIRUL

----

mecanic:i qi

rnotorie

chimicdmotorie

chimicimotorie

chirnicdcaloricii

bactericidimbunitdIirea respiralieinatetonilierehidratare

- curdfire a foliculilor de sebum- stimularea librelor musculare si

elastice- activarea circulafiei

- rehidratare- stimularea

muscular

stimularea fibrelor elastice gi mus-cul are

- inrnuierea stratului cornos* indepdrtarea celulelor descua-

.. tonifiere--- rchidratare

- bactericid'- melanogenezi

- activarea circulaliei- regenerarea celulard

- bactericid

- activeazd circulalia- tonifiere +- hidratare i''- s.timularea crqterii firelor de pir

VIBRATORULFACIAL

PER IAROTATIVA

L.\MPA DEULTRAVIOLETE

ELECTRODER-MUL

\ ;+:\i+-

: ,,r;,.i! _rj.;-.

r I vAPoFoRUL

5L

Page 18: Electricitatea in Cosmetica

(con ti nu:rre)

ESTETODINUL

saponificarea sebumuluilrrdnire Iprin ionizarc)lridra taro-

circulafiei 5i norrnali-(prin gimnastici vascu-

- stimularea tonusului rnuscular- ioniziri _

-- saponificarea sebunrtrlui prin de-zincrustare

- activareazarea eilara)

'{ry.'r,'l:,

C. APARATE ELECTRICE FOLOSITE

. .e, e. iu-;:i,;,:::: ::::: :::::::::,., a u.n .asaatit_facial, cit gi corporal. v rrrrr'Lrtqr s PtdL

un corp sandtos prezinta un echilib.. ar,ronios in cea ce prive'tecrntitatea de arimenlu "o,r.u,r,ote

pr.in.o-"iaoi:u ij""o,rritot"o ingeratii.Astfet. se rearizeaza o balanli--uti,u"ii.i^ ""]-;iallo,.e erte pastratade

^apetit, asigurind

""hiilb;,ll ln-t." un centru ar senzatiei de foarneqr altul care semnarizeazit sfir;iiul oti,r-,uniJ,ii.".r*fuiu centre si,..tinfluen{ate de impurs;;'i-";;.';;;.care pornesc din int'egur orga_nism, din diferite iesuturi ;;; ;;- singeie:;;;-i; riiga, a'i,.,ci o com_ -pozilie diferitd in cazurile ae ttaminzire sau satietaie. I. acest sens,

--':? il:,1i:T:]Lt*' :$LT:.?1ri i r;i;,

"',=-0 ffi ,i,.4 " 1 "

cre s c u t ii,In cazul in care -se-ingereaiil o cantitate nrai rnar.e de arimente,ele se depoziteaza s"o to.ir,i a"-t"..r,.s,"-", ir"ai'iir.,," nir.eluri areorganismului. Depozitata intr-o- cintita?e 1.;;"r1";,' ;;-asimea face sirapard excesul oonderar gi alro.-orr _ale cor.pului, determi,incru_se

fl'jl:,.j::,""r "[;;i;i;; :il-"";1,,".,it ,,, n.iu,,a.ut ]ericol al vietiiIn gene/al1'este.obezb orice persoana ear.e pr.in aspectur sau indicao cepagire i-pol?"rl' ;!i;ilff .o.prraro irvi riiur€, pr i. depozirar cuunei cantitati lnsemnate-de g.d.i*".

{

Depigirea eu p-este lgoro o gre,td{ii corpurui dii semnarur de alar-nrii cri se instaleirzri obezitirtea.Depei$irea tn'1u^-11,+i 150/o !^greutdlii normale rnar.cheaza obezi-t<rtea moclerofd. depirgirea tu ro_-200/o'."p.urinta o'ituezitate mdre,iar la o depagi.e a greutirtii ror.rirle cu peste reo7o, <tbezifafec esteo.cnsofd, iar di.g.osticul trebuie .si ingri;oruiu. b6li;iatuo se poaterezolva nunrai prin tratanrent medical.

Celulito

un alt inamic al,esteticii corpuiui feminin este gi cerurita,o afee-liune a lesuturui subeutanat. N,i ;t;r'u neapdrat la percoanere grase5i nu dopinrde de virstd--d,ar este'mai frecve"ta-Ja'Grsta rnijloeie.faza incipientii. celulita se manifestd printr-o congestionareuqoarS ;i o dilatare a vaselor mici ce .se gdsesc in iesutul conjunc_tiv. In faza mai ar.ansatd ur.meazd o inuniare-i iur"i*relor compo_nente. cu o serozitate car.e cu tin.rpul, duce ta-o-l"if"_uti" eronicd Eifib'oasd a tesutur.i sub.utanat, t"l-i"o numerogi noduli cicatriceali.Cauzele cehtlitei sint :

- eliminarire defectuoase aie de5euriror gi toxineror care se acu_,ruleaza in tesr"rtul conjunctir,,, pro,rocirra i.rg.oiar€a^i;i ;

- cleficientele hepatice ;

- unele tulburari in functia intestinald ;.- tulburari ale sistemului nel.\.os ;

- lipsa de mi5ca.e.;i o-xigenare (sedentarismur), care favori-zerrzir epa.itia cer.ritei ra grezrie, genuncrrr, coapse, rese qi S0rduri ;' -_ lunctii ho.mo,ale anormare. de exemplu functionarea defec_ttroasa i, 0rrarelor'. tr hipofiz-ei gi a tiroidei, ce se manifestd in rrnelefaze ate vietii genitale la r*-Lie 1phrurtrt"", ;";;i;;,'menopauza).Se diferentiazti doua tipuri de celulitri :

l) cehilita super!iciazd. care se prezintA sub doua forme :a) cel'ulita nothdard. - ca.acterizatd prin formarea in tesu-tu'i a Lrno. .odl*i subcntanate de co.siste.tii i;.;, ;;;J"t,ii: ;il:gul;rt, de clir,ensir-rni

'ariabite si ]oa.te sensibile la pipiiit, fiind rocaldnreloase.b) Cerurittt triftad - <'aracte.izatii printr-o agromerare clifuzdsi a.ro.nrali a tesuturui ticlipoi

'ruir,iutnnut in regiunea umerilor, ab.a!elor', a t'efii, in.cee r"-ilii'ii'j"

"uupre. Apare ra femeile cutonus mus.urur diminuat sau cu obeiitate. a.u oro.rlistenta granu_

l::-.:^":^ll-".Ia pipiit nr-r este Jr,.".",iri; numai la apdsare apare oourel'e specificii.

Tabela I

f

I

I

I

I

I

I

I

liI

I

i

I

Ii

J52.'.q 53

Page 19: Electricitatea in Cosmetica

F. ,?',

2).Celulita prolundd.in profunzime.

In faza incipienti. celulita trebr-rie tratatai priu rtrusaje tnitnttale,meeanice gi electrice, in special .prin vibrotnasi'tj Qnai aies pentru ce-Iulita superticial6).

Se reeomandd un regim alimentar cu reducet'ea fiinoirselor. a

dulciulilor, pentru inlesnirea consumdrii lipidelor.Adjuvant in tratament il constituie exerci[iile lizice. in special

gimnastica zilnicd di,tnineafa in fata ferestt'ei deschise sau in aer li-ber, cu multe exercifii de respiralie pentru accelerareir ardel'ilor r;i

activalea schimburilor chimice.Dacd celulita nu este tratatd Ia timp, tesutui conjunetiv nfectat se

transforrni cu timpul iir lesut fibros, afecliunea devenind ireversi-bile. .

DeEi asupra stdrii generale a organismului celulita nu are reper-cusiuni grave, ea impdsteazi folmele corpului, dep5gind pl'oportiileideale, pind la deformiri care creeazd complexe.

Generqlitdli osupro ?ngriiirilor corporole

Cosmeticienele executd tehlicile metntiaie, necanice. termice, elec-trice etc. in scop igienic Ai estetic, pe pielea sdnitoasd.

Tehnicile rnanualeAu fost descrise in capitolul de masai cosmetic. exeetttat atit

facial, cit gi in anumite regiuni ale corpului (brate, picioare, spate).

Tehnicilc mecaniceAcfiuni vibratoare. In funclie de elementele de contact folosite,

se pot obiine : deconectare, calmare, euforie, activare a circulatiei

.I. VIBROMASORUL

(

- se prezinti sub fortla unor nodttli fisali Fis. 13. trrivromasorul.

llotorui se rni.sca cilcr-riar r;i produce o rni;care viblatd a chingi-Lor. Acestea se pot lixa in dilerite i'egiuni, qi anume : abdomen, fese,coapse. brale.

NlasajuI produs indepalteazd depozitele de grdsime de prisos. pre-cun-r qi celulita, stimuiind cilculatia sanguini gi tonusul muscular.

Este contraindicat in afectiuni interne. cum ar fi : afecliuni hepa-tice, r'enale. genitale. gastrice. cardiace. deci in generai se aplicd unuiorganism siindtos.

2. GIRODYNUT

Iiste tot un aparat (tig. 1A) ce realizeazd masajul vibrat. Este'for-mat dintr-Lrn motor, de care este fixat un cadru la. capitul c5ruia seallii piese clin cboni'tri .sau rnatc{'ial p,lastic, de diferitc forme r;i mi-t'imi, in funclie de regiunea unde se loiosesc.

Se poate execut,a un masaj vihrtat, circula'r, pe tot,corpru'l.Illucte : /.\ctrvarea cll'culalrei, strntularea tonusului muscular ;i a

terrnina!iilor nervoase.

I

I

I

capilare superf iciale.Existi ,apar,ate roare produrc acliuni vib|atoat'e qi ca,re se pun.la

-dispozilia-cii*rtelei in institute sau cabinete speciaie de ingt'iji'reco,rporala : vibnom,asorrr,l - chingi vibra'torii, fo;0o1ii ,crr sal'te'le vibr:a-tori-i (oar:e rproduc o relraxare rapidd;, Girodynul, masa vibranti,Vi,m'aS:

I

I

Este.un .aparat (fig. 13) cu acliune vibratorie, fiind alcituit din-t|-iin'notor la'care-sint hnexate chingi sirnple sau preyizute cu biiedin lemn pentuu masaj mai profund.

.tar;.'

H t,'

54 Db

Page 20: Electricitatea in Cosmetica

Fis. 1{. Girodinul.

ft'ecventa. E;te alcatuit dintr-or:aurciLrr: saLt l.nater.ial plastic. de

cirrf '.oeli.,-, 1e prin aer prrlsat nr.i,musr'Lriart si vasculare de profrrn-

56

5. AERODYNUL

Aerodinul pr"od.ree ac{ir.rni pr}elr,miltic e pr!? aer pursat. sub pre_siune.mo'der:ittii $i I,a temper..tti.ir .er.e sau ,caldd, ,r" urrtir," o actir,,ar.e::ang.inir qi li,.r:tratir... ('ar€ ilr"e ('. r.ezulbar. ";;il;;l,ibr.r*irniror. sr_perficitle si elimin.a,r.ea deqeu.r.ilor or ganrce.

. Dste .n irpa.irt de masaj ca.e folosegte aer.ul proiectat de lir inir_time' .u presi'une. Actiunei vibr,anrtii este modulatd d,upar do,rintagi leoomilndata ,a Ii utiliz,ata avind e,fectele a" ,"li .or. ieel,agi nrasajefectutrt sub ,apa ozonata .se numegte masozon.

_ - 6, AIRBLOW

Actiunile pneumatice. realiz,ate prin cotnprimare forosesc p,r.oce-deele <'unos:cute. -\pau-atele au for-mi unei cizme,uuu ,rrirru"i gonfl,a_bile. cr-r presiune r.ifmata, reglabile.s: pro.edeaza as,tfel: se infagoar.d pe picior benzi sau se incartdun cio.ap el.stic in.rbibat intr'-un decoct ain pra,te ;;;f;"i: ;:",illci.cuiatiei s.rrguine ;i apoi se aprica c'izma c. aer comprimat (fig. t5).

3. MASA VIBRANTA

_ Ser'e5te c:l un pat de masaj vibrator.. cornbirtind cu efir:eciiatccir.lol'rnatii.le prnduse de o ploasti cir.r.trlatie.

. 4. VIM,AS

Este un aparat de masaj de joirsac-arlrsA. un motor gi piese ane-xe dindilerite forrne. ;i mirimi.

, Se lroate efectuat un-masaj rnuscul.r gene'.1, ar,rembreior., arLi-r'Lrlatiilor. spatelui, capului., -'\paratul s.e poate folosi gi la dorrriciliu. datorita mirimii <:onve_IlabIle. l-teeJele sint acelea.li ca la nr.a.sajele r.il:r,trte. Facial nu se l.e_tomirndii, deoa.ece vibra{iile -sint puter.nic,e .i pot d.:plasa pieler peplanririle profunda. pr.odticind elerite inestetice.

Ac(iuni lrncumatice. Acesteagomprimare sau prin contrac{iiz]me.

't

Jr,

f

I.ig. 15. Aiiblorv.

Page 21: Electricitatea in Cosmetica

r . ,\.cest ma( este eficace incu'cula lra perifer.icd defectuoasir.pe cal.e o r.egleaztl.

7. SUPERNEMECTRONUL.

Actiunile pneumatice careproduc controctii muscttlare siuosc.ulare ae 1iro1tlniii" ' .i"lreatlzate cu spernemectronul,

^ ,\paratul are un principalefect inter.feren{iat ex"itomoto.-determinat in interiolul corpuJlui cu ajutorui a aoi cu.e-nE?medie frecventii (fig. 16).

Prezentare :

- doud reglatoare de in_ten-sitate :

- g:.:l priru p.rrt".,'.;;"rr, , tu'''t' 'doud

reslatoare de frec-

- qoua indicatoare optice de fi.ecventi ;- un intreruptor; ,

- un'comutator de variatie automatd a frec'enlei.lllodul de folosirc e.ste urmdtorul :

- inle.s.negr€ consurrlui de calorii .

; fi:' ::: "".:11":il*:, * :*: ; u. "",: 3: ii,J:::;::,er:t.ozii in siJetii de spontex trnreziti.

l,l,*.: ; ll-f*t ij t X".91',:11: il, i,,,1ff :Jl"l" iT, :ff li S i#St [: ; U f _-- se ineep' 5 rnin ?u'o 't.ewentd fixd l,a ,li,mi,ta rde clipire lumi_,:T;:[ ul""?:l,.lJi .l T ; ] ";"*'t;,! "o.uop,.,,ii;;."= un ei sen:zatii

,",;"*"*r',*#.{irki*"ciiff T"T:J,ffi**T,',ffi ilt,l.iSe terminl rcu Z,min t" ai=.pori,tivul.Z, fiind sfirqitul qedintei.Durata unei qedinte_esie-Je':d^;f.: in ararj-J" pn.il," doud qe_cunte care dur.eaza t5 min, pe;."'ll'iagllS. If pi.i*"iu qedinte seI,i,;;:tfiija sa nu se exciie ra.rtti"simpatic Ei sa se simtd nun:ai

,-,..*indicatii : Hipoclermite, ceru-ritii. reticuloze, infiltralii subcuta-

- se lixeazd.erectr'<-rzii pe regiunea dorit:i (pracute rnetalice in_qH Hril"X?:it *L',Tl :fr "H-

",, 1 i i n so r ut i J'dJ,.r o.,.J J. . " aL.

caaparatui.i"[ma"T""i'",;,T,.JJ!:l+XiiT:'ilfJfi:,p.::l:H:::|;:frecvenfa pind se- observa indic"i;.;r";lip;;j j"'i'i'r*,rr

exciLrtiiror..-* Se fixeazd firele "l;"l;;;ilr in prize.--se margqt-e inte"iitate"-J"".t. [i.ri ,u obfine fenrnrenur do.it

ffi"r"'opioi- iu;;;;;;, ii r, e",.onta -r"n-,;':

<.o.rr.ar.tic.,,rLrs_

Efectele Supernemectronului sint :_ calma,rea pdrlilor dureroase .

.- vasodilatafi.e qi ma.ireu-J.""ajului limfatic ;

rierea efect stimutat'o, ai"p.o i"rrr;rri ;;;;;;;,., irnpiecticinct. atr.o_

:-f" dd dru.mul aparatului. iar indiicatoarele de frecventa se ilu_mineazd.

Ac{iuni termice $i actinice se pot realiza prin :a) Termof otoesteticct.r.eprezentati pr.in :__ expune.e la soa.e - r'olui cosmeticienei este de a sfdtuiclienta curm .sa oblina o"Uiorrruou uniformd_Iiia a."u.i ;- raze urtraviolete

- se folosesc rampi cu puterea controlata(\,emcctroso^tttl) ; *u;i,-;;unea bron zantd. poate fi trtili_z:lta, exciuzi nd tna bam""trJ''t"rpeutirc. rV.m J"-r.orolul estefotosit penbru. b.o;;;;';;'u:oi:-r,," repetate,cu expune,r.ii[# i;iIJ#:': ;:"il[ii"l;' T t*r i'nt"*' p"' L'" e pre-rvpe'ci,ali sau tam,poane umezit:| "ot fi protejrati cu ochelari

- i:i"r::r"t:fl",l -- rnai pulin cunoscute, dar eficace in ca-

- r a z et e, r,:il*.= t;:n

J' "'r'"ffi i:;;f i : ;;:itl #,activind circuiatia,^".u, "J iirti t" ;d;;;;iJ.p.odrr"lo.. cosmetice, mdrind eficacitaiei,tor..

b) Alti agenfi termici., cum sint :bd.ile simpte __ su alge sau esenle aromatice

;

I

il

i

It58

59

FiS. t0. Supernemectronul.

Page 22: Electricitatea in Cosmetica

1

:_ bdile efe;.r.escenfe _ mai eficaee prin micromIlfi ;li},:: l. pe.et.aii,,"p,.oo..,.uro.

ctizotr.a,Jnlli:r pr.octus.

- ,i;;;;;'";t'e-n-et'voasit ; ,. "'"' rrrLur\-are $i produce tr

rn,l,,,r.,rlif mti. .multe ieturi

.fittfortne _ este cle aserreneo__ cti/r, r,, r, r .,.,,, lli,:lli'l:;;i);,: :1,i,,,'",.., * :l::.,,.,,.8. SANozoNut

o,"Iii'i:,ti:1::!::il: datoresc actiunii oxigenurui. a ozonurui gi a

:i[ffi ,f-8il,,1,g,*TF;xii"-**#r,:kr:^ Danozonut este:uij:'"Tlettante pentru piele.ra, n a ri n r a n d ez e r" r

". i" j'ri'.i;.,f : ffj i :,,:,X Bjlff

,

*;,,J LT,;r :1 " i,::

I ,' "' i.|li,,:; if;oo"tu"'iaa " ","."-

(

Indica[ii :

- tulburr:rr.i <:irr.tt

:$ffir,i*li,;,,.; ilil,:,- <_roezitate -- Die,

"a,.e t,.ata,rru[i],.0u,.u in greutate cle ia 500-_1 000 g

I

I

I

I

I

l

/I

I

I

rI

i

II

i

I

I

1

i

I

i

de asfixie,

;

dr-rpd fie_

i'is. tt. Sanozonul.

Efectele .sint ur.matoareje :

cr.estere ar eir.culati"i i"itt", i""";r a metaboli.snrului "uiu,rr.

..-.-

-, Ac.tiur:ef, telcperrticA ilozonului se dator.egt" p,.op,:il, i*Jii:,...,* oxidante. a; rrfiils;_lrre a tesutur.ilor. ,.u o-*igun i.,ir_iec.ular' .1i in sta,r.e natir.d. La ni_volul pielii ar.e .Si o ."1ir-,novasomotorie.

. _. Ozonul. o com,binatie insta_. biia a oxigenui,ui, pr.oduce des_compunerea radiatiei

",t'.,.rr,"_,ur:, car e patr.trnde pinii ir_r str.a_tur.ile prolunde ale pielii.

lizicri de la Nan,cy, Mersault aalirmat cd o ;edin{e a" ,r,onri"_iltl _.lturegalii cu o siipri-r.miniira m,unte.

60 ri

f,


Recommended