+ All Categories
Home > Documents > Demo - Cosmetica

Demo - Cosmetica

Date post: 26-Dec-2015
Category:
Upload: mariana-calcii
View: 111 times
Download: 10 times
Share this document with a friend
21
Transcript
Page 1: Demo - Cosmetica

29

7 m

m

Page 2: Demo - Cosmetica

LECŢIE

DEMONSTRATIVĂ

INTRODUCERE

Nevoia curăţeniei corporale şi dorinţa omului de a se înfrumuseţa au origini foarte îndepărtate. Iniţial, acestea au fost manifestări ale instinctului de apărare faţă de acţiunile nefaste ale forţelor supranaturale şi faţă de condiţiile naturale vitrege. Treptat, interesul pentru întreţinere şi înfrumuseţare s-a extins, ca urmare a conştientizării rolului propriei imagini. Dacă în secolele trecute grija pentru cosmetică constituia îndeosebi o preocupare a unei minorităţi privilegiate, în societatea modernă aceasta a devenit o necesitate.

Femeia contemporană îşi alocă o mare parte a timpului său tratării, îngrijirii/prevenirii şi înfrumuseţării corpului. Tehnicile estetice s-au diversificat şi perfecţionat foarte mult, făcând posibilă efectuarea unor intervenţii cosmetice superfi ciale sau profunde într-un timp scurt, cu rezultate uimitoare. Nici una dintre cele trei componente ale cosmeticii (cosmetica cu scop terapeutic, cosmetica de îngrijire-menţinere şi cosmetica de înfrumuseţare) nu poate fi neglijată. Fiecare perioadă din viaţa omului are avatarurile sale; în plus, uneori, ceea ce este natural are nevoie de un plus de corecţie. Cosmetica oferă soluţii tuturor problemelor

impuse de vârstă şi nu numai. A fi frumoasă şi sănătoasă înseamnă a şti care sunt cele mai efi ciente mijloace prin intermediul cărora poate fi atins acest deziderat.

Cursul de Cosmetică elaborat de Institutul EUROCOR reprezintă ghidul perfect în acest sens. Sunt prezentate cele mai importante aspecte legate de îngrijirea corpului, fi ind menţionate atât aplicaţiile cosmetice tradiţionale, ce şi-au demonstrat în timp efi cacitatea, cât şi cele specifi ce cosmeticii moderne, aplicabile la domiciliu, dar şi în cabinetele cosmetice. Veţi găsi în materialul acestui curs informaţii utile din istoria cosmeticii despre structura pielii, a părului, despre îngrijirea mâinilor şi a unghiilor, despre aromoterapie şi tehnici de machiaj, iar lista subiectelor de mare interes pentru femeia modernă poate continua.

Page 3: Demo - Cosmetica

Cosmeticălecie demonstrativă2

Cursul, structurat în 12 caiete (24 de lecţii), este elaborat la un nivel care satisface cerinţele celor doritori să-şi schimbe look-ul, să fi e frumoşi şi sănătoşi, oferind, în egală măsură, cunoştinţele de bază celor care vor să se iniţieze în profesia de cosmetician. Structura sa clară facilitează semnifi cativ însuşirea cunoştinţelor. În ceea ce priveşte conţinutul său, cursul are un pronunţat caracter practic, menit să vă ajute în aplicarea corectă a tuturor tehnicilor prezentate. Reprezentările grafi ce vin şi ele în sprijinul învăţării, făcând procesul de asimilare a cunoştinţelor mai accesibil şi mai plăcut. La sfârşitul fi ecărei lecţii se afl ă o scurtă recapitulare referitoare la cele mai importante aspecte prezentate, având atât rolul de a sistematiza materia predată, cât şi de a verifi ca modul în care au fost asimilate cunoştinţele. Pentru buna înţelegere a limbajului de specialitate, fi nalul fi ecărei lecţii prevede o secţiune de vocabular şi, acolo unde este cazul, anexe cu menţionarea tipurilor de substanţe sau produse necesare îngrijirii pielii. Fiecare lecţie se încheie cu o temă pentru acasă, pe care, după rezolvare, o puteţi trimite spre corectare profesorului dumneavoastră personal, pe adresa Institutului EUROCOR; acesta vă va asista pe întreg parcursul studiului, oferindu-vă recomandările necesare pentru a vă îmbogăţi cunoştinţele de specialitate.

Lecţiile sunt elaborate astfel încât să vă faciliteze la maximum studiul şi să asigure obţinerea cât mai rapidă a rezultatelor practice. Pentru aceasta, în lecţii au fost introduse câteva semne grafi ce speciale, care vă vor ajuta să vă orientaţi mai uşor în materialele de studiu:

Textul tipărit cu caractere italice şi însoţit de acest semn conţine defi niţii şi informaţii esenţiale privind aspectele abordate.

În acest chenar sunt încadrate sfaturi, recomandări utile pentru fi ecare dintre dumneavoastră.

{TIAŢI CĂ?Astfel se marchează informaţiile suplimentare, curiozităţile din curs.

TEMĂ PRACTICĂSub acest titlu vă sunt propuse o serie de exerciţii, pe care vă sugerăm să le rezolvaţi atunci când parcurgeţi fi ecare lecţie. Scopul lor este de a vă dezvolta abilităţile cosmetice corespun-zătoare elementelor de teorie prezentate în cadrul cursului.

Indică faptul că tema respectivă a mai fost abordată într-o lecţie anterioară (în acest caz, tema respectivă a mai fost prezentată în lecţia 2, la pagina 15).

Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă, care doreşte să vă familiarizeze cu metoda de studiu EUROCOR. Din punctul de vedere al numărului de pagini, ea reprezintă aproape jumătate din conţinutul unui modul de studiu. Veţi găsi aici fragmente din structura lecţiilor acestui curs, recomandări, teme practice, precum şi un model de recapitulare, de vocabular şi de temă pentru acasă.

2 (15)

i

Page 4: Demo - Cosmetica

3lecţie demonstrativăCosmetică

Programa cursului de COSMETICĂ

Lecţia 1 O scurtă istorie a cosmeticiiLecţia 2 Structura şi caracteristicile pielii

Lecţia 3 Îngrijirea tenului acasăLecţia 4 Metode de îngrijire a tenului într-un salon de cosmetică

Lecţia 5 Îngrijirea ochilorLecţia 6 Îngrijirea corpului

Lecţia 7 Tratamente peeling de profunzime (I) – peeling chimic şi mecanic

Lecţia 8 Tratamente peeling de profunzime (II) – peeling biologic şi fi zic

Lecţia 9 Îngrijirea mâinilorLecţia 10 Îngrijirea picioarelor

Lecţia 11 Principalele tratamente de întreţinere a păruluiLecţia 12 Vopsirea, oxigenarea, ondularea părului; îndepărtarea părului de

prisos

Lecţia 13 Muşchii feţei şi ai gâtuluiLecţia 14 Masajul

Lecţia 15 Aromoterapia în cosmeticăLecţia 16 Folosirea uleiurilor esenţiale la domiciliu

Lecţia 17 Corecţia feţeiLecţia 18 Sprâncenele şi genele

Lecţia 19 Alegerea machiajului în funcţie de trăsăturile proprii (I) – tipurile vară şi iarnă

Lecţia 20 Alegerea machiajului în funcţie de trăsăturile proprii (II) – tipurile toamnă şi primăvară

Lecţia 21 Machiajul pentru femeile care poartă ochelariLecţia 22 Machiajul permanent

Lecţia 23 Plante folosite în cosmeticăLecţia 24 Utilizarea plantelor la domiciliu

Page 5: Demo - Cosmetica

Cosmeticălecie demonstrativă4

Din lecţia 2, unde vă sunt prezentate câteva elemente teoretice de bază referitoare la structura pielii, am selectat câteva fragmente ce conţin

defi niţii, informaţii şi recomandări importante.

Pielea este alcătuită din trei niveluri: epidermul dermul hipodermul

Structura (histologia) pielii

Structura pieliiÎn ceea ce priveşte grosimea pielii, aceasta nu este uniformă, ci variază între câţiva milimetri (pielea de pe călcâie, genunchi sau coate) şi câteva zecimi de milimetru (pielea de pe faţă – tenul – sau de pe tâmple). În jurul ochilor, grosimea pielii este de numai 0,3 mm, de aceea este nevoie de o îngrijire specială.

Suprafaţa pielii unei persoane adulte se ridică la aproximativ 2m2, dacă se ia în considerare fi ecare strat.

Pielea

Hipodermul Dermul

fi bre celule substanţă intracelulară

1. de colagen 1. fi broblaste

2. de elastină 2. histiocite

3. de reticulină 3. mastocite

4. monocite şi limfocite

Epidermul

1. stratul bazal

2. stratul spinos

3. stratul granulos

4. lucidum

5. stratul cornos

6. stratul exfoliativ

epidermul

dermul (stratul papilar)

glandele sebacee

dermul (stratul reticular)

rădăcina părului

hipodermul

glandele sudoriparemastocitele

i

Page 6: Demo - Cosmetica

5lecţie demonstrativăCosmetică

Epidermul

Epidermul este nivelul exterior, periferic al pielii; este un epiteliu stratifi cat, alcătuit la rândul lui din şase straturi suprapuse:

Este stratul cel mai profund dinspre interiorul epidermei, format dintr-un rând de celule cilindrice dispuse paralel, cu nuclei alungiţi; acest strat este poziţionat perpendicular pe membrana bazală, care îl desparte de derm.

Stratul bazal îndeplineşte două funcţii:

– creează celule noi (keratocite) prin diviziunea celulelor existente;

– contribuie la formarea pigmentului pielii prin intermediul melano citelor, celule care au capacitatea de a forma pigmentul melanic.

Stratul bazal este despărţit de nivelul de bază al pielii printr-o membrană.

Este cel mai gros strat al epidermei, alcătuit din câteva rânduri de celule, care se aplatizează pe măsură ce se apropie de stratul granulos. Celulele din acest strat au câte un apendice protoplasmatic, alcătuind aşa-numitele „poduri intercelulare”, care pătrund în protoplasma celulelor învecinate. Între aceste celule rămân şi mici spaţii libere (spaţiile intercelulare), prin care circulă limfa. Limfa este cea care îndeplineşte funcţia de nutriţie a acestui strat.

stratul bazalgerminativ

i

stratul fi lamentos(spinos, mucos,al lui Malpighi)

Epiderma nu este vascularizată, ci este hrănită cu ajutorul lichidului limfatic – un lichid interstiţial, care transportă substanţele nutritive şi energizante de care au nevoie celulele epidermei. Printre altele, lichidul limfatic conţine proteine, lipide, aminoacizi şi vitamine.

Pâna la vârsta de zece ani, nu doar stratul bazal, ci şi stratul spinos are capacitatea de a crea celule noi. În schimb, la adulţi, stratul bazal este singurul strat care are capacitatea de reproducere. În cazul deteriorării epidermei, stratul spinos poate ajuta la refacerea celulelor, indiferent de vârstă.

În procesul de reînnoire a celulelor, se înregistrează o mişcare pe verticală a celulelor proaspăt create în stratul bazal, care urcă spre stratul granulos; concomitent cu această mişcare pe verticală, ele se aplatizează şi mor, luându-le locul celulele nou formate.

i

Page 7: Demo - Cosmetica

Cosmeticălecie demonstrativă6

stratul granulos

i

Este format din unul, două, iar câteodată chiar patru şiruri de celule alungite, fusiforme, amplasate paralel cu suprafaţa pielii. Nucleul unei astfel de celule nu este compact, ci disipat. În substanţa protoplasmatică a acestei celule, exceptând marginea exterioară a acesteia, este răspândită keratohialina, un compus lipido-proteic, care joacă un rol important în procesul de cornifi care.

Datorită numărului mare de granule, stratul granulos se constituie ca o membrană opacă, numită bariera Rein.

Bariera Rein nu este un strat al epidermei, ci doar o barieră care protejează celulele vii de sub ea. Această barieră împiedică pierderea apei din piele, dar şi absorbţia excesivă de apă.

Întrucât bariera Rein este penetrabilă doar pentru gaze, apa poate trece prin aceasta doar sub formă de vapori.

În afară de gaze, prin bariera Rein mai pot pătrunde unele lipide şi compuşi solvabili în lipide, cum ar fi vitaminele A, D, E, F, K şi provitaminele lor, precum şi enzime, aminoacizi, hormoni sexuali, substanţe bioactive (cum ar fi lipozomii), radiaţii şi glucoză, dar şi substanţe nocive (acizi, săruri, substanţe alcaline), unele metale grele (mercur, plumb) şi nicotina. Aceste substanţe nocive distrug bariera Rein şi ajung la celulele vii ale pielii. Dacă ajung la vasele capilare, intră în circulaţia sângelui şi produc otrăvirea întregului organism.

De aceea, chiar dacă nu fumaţi, dar staţi în aceeaşi încăpere cu o persoană care fumează, nicotina vă poate intra în sânge. Aşa că, pentru binele organismului dumneavoastră, încercaţi să evitaţi încăperile în care se fumează.

Este alcătuit din două-trei rânduri de celule lipsite de nucleu, conţinând eleidină, un derivat al keratohialinei. Eleidina face ca acest strat să fi e transparent şi îi conferă proprietăţi hidrofi le (de atragere a moleculelor de apă) şi hidroscopice (de absorbţie a moleculelor de apă).

Proprietăţile de hidrofi lie şi hidroscopie sunt deosebit de importante pentru crearea unei emulsii naturale la suprafaţa epidermei, precum şi pentru păstrarea gradului adecvat de hidratare în interiorul acesteia, graţie căruia pielea este fermă şi catifelată.

i

stratul lucid (lucidum)

Page 8: Demo - Cosmetica

7lecţie demonstrativăCosmetică

Din lecţia 3, ce prezintă elementele defi nitorii pentru îngrijirea corespunzătoare a tenului la domiciliu, vă prezentăm un fragment care vă oferă informaţii deosebit de utile privitoare la modul de preparare a unor produse cosmetice acasă, pentru un anumit tip de ten. În fi nalul acestui fragment se găseşte o temă practică, având rolul de a vă determina să

puneţi în aplicare cunoştinţele asimilate.

Reţete pentru prepararea unor produse cosmetice

În ciuda faptului că există pe piaţă o gamă variată de produse cosmetice, vă recomandăm ca pe unele dintre acestea să le preparaţi chiar dumneavoastră. Este adevărat, prepararea lor durează ceva timp, dar veţi obţine produse la fel de bune ca cele de pe piaţă, şi, în plus, veţi fi sigură că ele nu conţin conservanţi. Vă recomandăm să pregătiţi în casă în special măştile, care trebuie să fi e cât mai variate, întrucât ele oferă pielii agenţii biologici nutritivi şi hidratanţi.

Ten gras şi acneic

Reţeta 1 Lapte demachiant din lapte bătut şi mărar

Se amestecă un pahar şi jumătate de lapte bătut cu două linguri de seminţe de mărar măcinate. Se încălzeşte amestecul în baie de abur timp de 30 de minute. Se lasă două ore, după care se strecoară şi se toarnă într-o sticlă. Se păstrează la frigider şi se foloseşte în aceeaşi săptămână.

Reţeta 2 Lapte demachiant din lapte bătut şi panseluţă sălbatică

Două linguri de fl oare se amestecă cu un pahar şi jumătate de lapte bătut. Se procedează ca în reţeta de mai sus. Se aplică pe faţă cu ajutorul unui tampon de vată, îndepărtându-se surplusul.

Reţeta 1 Se amestecă un pahar şi jumătate de zeamă de varză acră (murată) cu un litru şi jumătate de apă minerală. Se păstrează la frigider.

Reţeta 2 Pentru spălarea feţei se foloseşte un amestec de apă şi zeamă de lămâie (o linguriţă de zeamă de lămâie la un litru de apă).

Reţeta 3 Se fi erbe o cană de apă cu două frunze de mentă. Se strecoară după ce s-a răcit complet. Se păstrează la frigider.

Reţeta 4 Se aplică aceeaşi procedură ca mai sus, folosindu-se două frunze de urzică.

lapte demachiant

loţiune tonică

Page 9: Demo - Cosmetica

Cosmeticălecie demonstrativă8

Reţeta 5 Se foloseşte tinctura de crin, a cărei reţetă a fost prezentată an-terior; se diluează însă în proporţia de o parte tinctură la o parte de apă.

Reţeta 6 Un pahar de apă călduţă se toarnă peste coji de portocală sau de grape-fruit, după ce au fost spălate bine şi curăţate de pieliţa albă. După câteva ore, se strecoară şi se toarnă într-o sticlă. Se păstrează la frigider.

Reţeta 1 Se aplică pe faţă felii sau coji de castravete. Se ţin timp de 20 de minute, după care se îndepărtează. Nu se clăteşte faţa.

Reţeta 2 Se amestecă o lingură de drojdie de bere proaspătă şi zeama de la un castravete. Se aplică pe faţă. Se clăteşte cu apă caldă după 20 de minute. Nu se recomandă pentru ten acneic.

Reţeta 3 Se toacă o legătură de pătrunjel verde şi se amestecă cu o lingură de brânză de vaci omogenizată şi o linguriţă de ulei de măsline. Se aplică pe faţă. Se clăteşte cu apă călduţă după 20 de minute.

Reţeta 4 Stoarceţi o mână de coacăze negre. Amestecaţi zeama cu o linguriţă de făină de cartofi . Clătiţi-vă după 20 de minute şi ştergeţi-vă bine pe faţă.

Reţeta 5 Se aplică pe faţă felii de portocală. Se clăteşte faţa după 15 minute. Se şterge bine faţa.

Reţeta 6 Se amestecă zeama unei portocale, două linguri de făină de cartofi şi o mână de fulgi de ovăz. Se aplică pe faţă. Se clăteşte după 20 de minute şi se şterge bine faţa.

Reţeta 7 Se dă un morcov prin răzătoare. Se aplică pe faţă, acoperindu-se cu tampoane de vată pentru a evita scurgerea sucului. Se clăteşte cu apă caldă după 20 de minute.

măşti

Page 10: Demo - Cosmetica

9lecţie demonstrativăCosmetică

Reţeta 8 Se aplică pe faţă felii de roşie. Se clăteşte şi se şterge faţa după 20 de minute.

Măşti similare se pot prepara folosind dovleac, cartof fi ert, la care se adaugă trei picături de vitamina A + D3, brânză de vaci omogenizată, sămânţă de in, recomandate pentru ten sensibil.

Pentru aplicarea măştilor, trebuie să respectaţi urmă toarele reguli:

1. masca se aplică pe o faţă perfect demachiată;

2. se evită zona ochilor şi a gurii;

3. după clătirea cu apă caldă şi uscarea feţei, se aplică o cremă hidratantă sau nutritivă.

TEMĂ PRACTICĂ1. Aplicaţi o mască adecvată tipului de ten

pe care îl aveţi. Relaxaţi-vă timp de 20 de minute. Observaţi ce diferenţe sesizaţi şi fe-lul cum vă simţiţi şi arătaţi după ce înlăturaţi masca şi vă clătiţi.

2. Preparaţi o mască pentru o prietenă sau un membru al familiei. Aplicaţi-o. Ce rezultate observaţi?

3. Preparaţi o loţiune tonică adecvată tenului dumneavoastră. Aplicaţi-o. Comparaţi rezultatele cu cele obţinute după folosirea unei loţiuni cumpărate din comerţ.

Page 11: Demo - Cosmetica

Cosmeticălecie demonstrativă10

„Ceea ce e neplăcut trebuie mascat, ceea ce e frumos trebuie evidenţiat” – iată principiul de bază al cosmeticii. Ilustrativ este fragmentul următor

al lecţiei 18, ce surprinde modul în care poate fi schimbată radical estetica feţei prin conturarea corespunzătoare a sprâncenelor. Veţi remarca şi de această dată prezentările grafi ce atractive, menite a facilita înţelegerea

materialului prezentat.

Îngrijirea sprâncenelor

Tipul şi forma sprâncenelor sunt importante pentru echilibrul feţei şi pentru evidenţierea caracterului personal al fi ecărei feţe. Linia sprâncenelor este adesea neglijată, deşi constituie un element important de frumuseţe.

Forma şi grosimea sprâncenelor sunt frecvent supuse schimbării în modă. S-au impus de-a lungul timpului o multitudine de tipuri: sprâncene complet nepensate, sprâncene atât de subţiri încât sunt aproape invizibile, sprâncene drepte, arcuite etc.

Nu urmaţi orbeşte tendinţele modei. Adaptaţi forma şi grosimea sprâncenelor la tipul de frumuseţe care vă caracterizează şi la forma feţei dumneavoastră.

Această lecţie vă va ajuta să obţineţi o serie de informaţii utile legate de acest aspect.Este bine să ţineţi cont de următoarele reguli, înainte de a decide să vă aranjaţi sprâncenele:

1. Alegeţi forma sprâncenelor care se potriveşte feţei dumneavoastră. Vă sfătuim să urmaţi recomandările unei cosmeticiene atunci când le aranjaţi pentru prima oară.

2. Sprâncenele ascendente, care au o formă curbată delicată, fac ca faţa să arate mai tânără şi mai senină.

3. Sprâncenele drepte, groase sau mult curbate, dau feţei o impresie de duritate.

4. Sprâncenele descendente, arcuite în jos (pe pleoape) la colţurile exterioare ale ochilor fac ca faţa să arate tristă sau nepăsătoare.

Se consideră că forma ideală a sprâncenelor este aceea în care baza se găseşte pe aceeaşi linie orizontală cu vârful (linia orizontală porneşte de la rădăcina nasului spre tâmple), iar intervalul dintre pleoapa deschisă şi arcada sprâncenoasă este egală cu diametrul irisului.

Culoarea sprâncenelor trebuie armonizată cu cea a părului şi se va evita folosirea culorilor contrastante, de exemplu sprâncene negre la un păr platinat.

Page 12: Demo - Cosmetica

11lecţie demonstrativăCosmetică

După cum am precizat deja, forma sprâncenelor trebuie ajustată în funcţie de forma feţei.

ajustarea for-meisprâncenelordupă formafeţei

Sprâncenele feţei alungite trebuie să fi e drepte şi depărtate faţă de rădăcina

nasului

Faţa hexagonală Faţa alungită

Sprâncenele feţei hexagonale nu trebuie să fi e drepte, ci ridicate,

dar nu atât de mult ca în cazul feţei triunghiulare

Faţa ovală Faţa pătrată

Sprâncenele unei feţe ovale trebuie să fi e delicat curbate

Sprâncenele unei feţe pătrate trebuie să fi e lungi, ridicate mult şi delicat curbate

Faţa rotundă Faţa triunghiulară

Sprâncenele feţei rotunde trebuie să fi e uşor ridicate şi puţin rotunjite la capete

Sprâncenele feţei triunghiulare nu trebuie să fi e niciodată drepte, ci, dimpotrivă, trebuie să fi e ridicate şi

rotunjite

Page 13: Demo - Cosmetica

Cosmeticălecie demonstrativă12

Lungimea şi grosimea sprâncenelor sunt factori importanţi. Punctul din care începe şi cel în care se termină linia sprâncenelor trebuie stabilite cu foarte multă grijă. Imaginile arată diferite tipuri de aranjare a sprâncenelor; foarte importante pentru un aspect estetic sunt locul care marchează punctul din care începe a fi trasată linia sprâncenelor, modalitatea în care stabilim înălţimea corespunzătoare şi lungimea sprâncenelor.

1. Linia de început a sprâncenelor2. Înălţimea sprâncenelor3. Linia de terminare a sprâncenelor

Trasarea liniei de început a sprâncenelor

Pentru a marca punctul de start al liniei sprâncenelor, aşezaţi un creion imediat lângă baza nasului, astfel încât creionul să unească trei puncte: baza nasului, colţul interior al ochiului şi sprânceana. Sprânceana trebuie să înceapă de la punctul pe care l-a indicat creionul (adică de deasupra colţului interior al ochiului).

Atenţie: pentru a nu smulge mai mult decât este necesar, marcaţi punctul respectiv cu un creion cu mină albă. Firele de păr care se pot vedea dincolo de această linie (în apropierea mijlocului feţei) sunt de prisos şi trebuie să fi e

alegerea uneiliniicorespunzătoarea sprâncenelor

Trasarea liniei de terminare a sprâncenelor

Aşezaţi un creion sau o pensulă lângă laterala nasului, astfel încât aceasta să unească baza nasului, colţul exterior al ochiului şi colţul exterior al sprâncenei. Dacă sprânceana este mai lungă decât punctul indicat, va trebui scurtată prin pensare. În cazul în care sprânceana este mai scurtă, va trebui lungită cu un creion pentru sprâncene de culoare cât mai apropiată

de cea naturală.

Înălţimea sprâncenelor

Cel mai înalt punct al sprâncenelor trebuie să fi e plasat pe prelungirea liniei trasate din centrul buzei superioare, trecând prin pupila ochiului, spre sprânceană.

Distanţa potrivită dintre sprâncene şi ochi

Distanţa trebuie să fi e egală cu diametrul irisului (măsurat pe ochiul deschis).

Page 14: Demo - Cosmetica

13lecţie demonstrativăCosmetică

Tabelele sintetice reprezintă un alt element deosebit de util pentru găsirea rapidă a soluţiilor optime. Iată, de exemplu, cum puteţi stabili machiajul corespunzător persoanelor aparţinând diferitelor tipuri de frumuseţe, cu

ajutorul prezentărilor făcute în lecţia 21.

CARACTERISTICILE CULORILOR PENTRU HAINELE {I MACHIA-JUL PERSOANELOR APARŢINÂND DIFERITELOR TIPURI DE

FRUMUSEŢE

TIPUL PRIMĂVARĂ

culoarea hainelor ruj de buze fard de obrazfard de pleoape

luminos accentuat

pastel cald, roz, roz-coral, roz foarte deschis, violet mediu

roz cald,roz-coral

roz cald,roz pur roz cald verde cald, violet

roz-portocaliu roz-portocaliu roz-portocaliu roz caldmiere, albastru cu nuanţe de verde sau verde cald

coral-luminos coral roz-portocaliu, roşu mac delicat piersică-pală maroniu-auriu,

arămiu-deschis

toate nuanţele de piersică, porto-caliu deschis

piersică, caisă, portocaliu deschis piersică, caisă piersică-pală

maroniu-auriu, verde-albastru,verde cald, aramă viu colorată sau arămiu deschis

roşu-portocaliu, roşu foarte de-schis

roşu-portocaliu, roşu de mac roşu-mac discret piersică-pală,

verde-albastru

maroniu-auriu, prună, arămiu-deschis, turcoaz

galben-cafeniu, auriu-deschis, galben-auriu deschis

piersică, roz-por-tocaliu, coral

piersică, roz-portocaliu, roşu intens (mac)

ivoriu, galben-auriu pal

maroniu-deschis, prună, verde-al-bastru sau albastru

toate nuanţele de verde-galben, verde-delicat

orice culoare în ton cu buzeleculoarea şampaniei, galben-auriu palid

maroniu-auriu, verde cald sau verde pin, prună

toate nuanţele de albastru orice culoare în ton cu buzele culoarea

şampanieimiere, albăstrui sau violet

smarald, verde-turcoaz, verde-albastru delicat

orice culoare în ton cu buzele transparent, albastru

miere, verde-al-bastru sau albastru ca apa

ivoriu, bej cald delicat, brun-ciocolată

orice culoare în ton cu buzele ivoriu, culoarea şampaniei

miere sau orice altă culoare

verde cald delicat, verde cald mediu, bleumarin delicat, bleumarin deschis

orice culoare în ton cu buzele culoarea şampaniei

cenuşiu cald sau orice altă culoare

Page 15: Demo - Cosmetica

Cosmeticălecie demonstrativă14

Toate liniile de cosmetice prezentate în lecţia 19 oferă o gamă vastă de culori, care permite oricărei femei, indiferent de tipul căruia îi aparţine, să aleagă diverse cosmetice în culorile care se asortează tipului ei. Tipul PRIMĂVARĂ are o faţă deschis colorată, care necesită culori delicate: fard de obraz de culoarea piersicii, ruj de culoarea naturală sau deschisă a piersicii, fard de pleoape ivoriu, maroniu-auriu, de culoarea caisei sau verde-turcoaz şters.

PRIMĂVARA

Nu trebuie neapărat să aveţi o trusă de frumuseţe conţinând cosmetice de la o singură fi rmă. Compuneţi-vă trusa personalizată, folosind de la fi ecare fi rmă articolul potrivit. Femeia de tip VARĂ are, de regulă, tenul roz; prin urmare, i se recomandă următoarele culori: fard de obraz ciclamen, ruj roz-deschis, fard de pleoape alb-fi n, gri-albastru deschis, roz-violet, gri-verde.

VARA

Page 16: Demo - Cosmetica

15lecţie demonstrativăCosmetică

TIPUL VARĂ

culoarea hainelor ruj de buze fard de obraz

fard de pleoape

luminos accentuat

toate nuanţele de roz şi de roşu, lavandă, violet mediu, orhidee

roz, roşu roz delicat, roz mediu roz palid

cenuşiu rece, strugure sau lavandă

roşu-pepene, roşu-albastru

roşu-pepene, roşu delicat cu nuanţe albastre

roşu-pepene culoarea şampaniei

cenuşiu rece, albastru oţel, verde pin sau verde-albastru

fucsie delicată (roz-roşu) fucsie delicată fucsie delicată roz-pal

cenuşiu rece, strugure, verde pin, albastru oţel

prună, căpşună, burgundia, roşu-lilá, orice nuanţă de roz închis

prună delicată sau căpşună, roşu ca vinul, roz închis

prună delicată roz-pal

cenuşiu rece, strugure, verde pin sau albastru oţel, argintiu, roz închis

galben deschis, lămâie roşu-pepene, roz roşu-pepene, roz

mediugalben pal, cu-loarea şampaniei

cacao, verde-albastru, verde mentă sau albastru-verde

albastru ca cerul, albastru mediu, albăstrea

orice culoare în ton cu buzeleculoarea şampaniei, cenuşiu palid

cenuşiu rece sau albastru rece, albastru oţel, strugure

toate nuanţele de albastru marin

orice culoare în ton cu buzeleculoarea şampaniei, nuanţe marine

cacao sau cenuşiu rece, albastru-verde marin, strugure

toate nuanţele de verde-albas-tru, verde pin

orice culoare în ton cu buzeleculoarea şampaniei, verde mentă

cacao, verde mentă, verde pin, verde-albas-tru, strugure

cenuşiu-albastru marin, albastru cenuşiu, verde-albastru delicat, verde-albastru

orice culoare în ton cu buzeleculoarea şampaniei, cenuşiu palid

cenuşiu rece, albastru-oţel, strugure, roz-argintiu închis

TEMĂ PRACTICĂ1. În cazul în care purtaţi ochelari, trebuie să

stabiliţi dacă forma şi culoarea ramei pe care o folosiţi se potrivesc feţei dumneavoastră. Dacă observaţi că regulile enunţate în lecţie nu sunt respectate, schimbaţi-vă ochelarii.

2. Stabiliţi dacă bijuteriile preferate se asortează ramei ochelarilor. Dacă nu, operaţi schimbările necesare.

Page 17: Demo - Cosmetica

Cosmeticălecie demonstrativă16

În încheierea lecţiei demonstrative am selectat un fragment al lecţiei 23, care prezintă câteva produse naturale ale unor renumite game cosmetice,

un model de recapitulare şi de vocabular de specialitate.

Gama Galenic

Este o gamă ce cuprinde produse pentru îngrijirea atât a tenului, cât şi a corpului în general. Produsele acestei game au texturi care permit asimilarea rapidă prin piele, fi ind realizate pe baza unor principii active naturale.

Produsele demachiante conţin extracte vegetale de agud alb de Japonia, care intensifi că oxigenarea şi microcirculaţia cutanată, extracte de bace sălbatice bogate în alfa hidroxi-acizi, tanini, pectine, vitaminele A şi P, apă de trandafi ri, roze şi albăstrele, care tonifi ază tenul.

Cremele şi loţiunile hidratante conţin, în afară de elementele prezente şi în produsele demachiante, acidul hialuronic (moleculă naturală de hidratare), care are rolul de asimila apa, pe care o depozitează în straturile superioare ale epidermei.

Măştile şi loţiunile purifi catoare din aceeaşi gamă sunt realizate pe bază de apă termală de Cauterets din Munţii Pirinei, care este un remediu natural bio-echilibrant. Acestea reglează producţia de sebum, calmează iritaţiile tenului şi combat acţiunea radicalilor liberi.

Secretul cremelor nutritive Galenic îl constituie extractul vegetal de soia, folosit datorită conţinutului bogat de fosfolipide purtătoare de acizi graşi esenţiali, care se absorb în piele cu mare uşurinţă şi reduc pierderile de apă din epidermă.

Gama La Prairie

Această gamă pune la dispoziţie produse cu ingredienţi bio-activi extraşi din diferite plante cu acţiune terapeutică de calmare a tenului iritat, alergic. Plantele folosite sunt, în mare parte, de origine marină (alge marine şi extract de Shiso), dar şi multe alte plante despre care s-a vorbit anterior: extracte de ginseng şi coada-

Page 18: Demo - Cosmetica

17lecţie demonstrativăCosmetică

calului pentru hidratarea, energizarea şi hrănirea tenului; echinaceea, aloe, balsam de lămâie, roze, muşeţel care calmează tenul stresat; ceai verde pentru reducerea roşeţei; ananas şi papaia pentru producerea exfolierii naturale a pielii; extract de măr pentru a conferi fermitate tenului.

Produsele acestei game au fost concepute atât pe baza formulelor cosmetice moderne, cât şi pe baza celor tradiţionale. Gama conţine produse de demachiere, măşti exfoliante, creme nutritive, loţiuni calmante şi fl uide cu SPF 15.

Emulsia demachiantă este astfel concepută încât să nu irite tenul. Extractul de aloe vera are rolul de a calma şi decongestiona tenul în timpul curăţării.

Loţiunea calmantă, sub formă de spray, are rolul unei loţiuni tonice fără coloranţi, conservanţi sau parfum, care combate roşeaţa tenului şi formează un strat fi n de umezeală la suprafaţa pielii, refăcând astfel echilibrul hidric.

Crema nutritivă contribuie la refacerea echilibrului hidric al tenului, îl hrăneşte şi îi redă fermitatea.

Fluidul protector asigură un strat de protecţie care nu permite agenţilor de mediu să ajungă la ten.

Cosmeticele L’Angelica Istituto Erboristico

Produsele oferite de această companie sunt realizate pe baza principiului combinării plantelor medicinale. Cele mai importante produse sunt:

– şampoane cu extracte de muşeţel, coada calului, mesteacăn, ginseng, germeni de grâu, urzică, brusture sau genţiană, concepute pentru fi ecare tip de păr;

– gel de duş cu extracte de ceai verde, eucalipt, ginseng, lapte de ovăz, nalbă, melisă, ienupăr – în funcţie de tipurile de piele;

– spumante de baie cu extracte de ceai verde, eucalipt, ginseng, nalbă, fl ori de portocal, melisă;

– pastă de dinţi şi ape de gură cu mentă şi salvie (antitartru) sau cu nalbă şi salvie (împotriva infl amaţiei gingivale).

Cosmeticele Dalton

Compania Dal ton a oferit numeroase game de cosmetice pe bază de plante şi extracte de plante; cele mai efi ciente produse cosmet ice con ţ i n ingrediente active obţinute din extracte din plante de mare (plancton, alge, caviar şi scoici).

Page 19: Demo - Cosmetica

Cosmeticălecie demonstrativă18

Combinaţia de plante şi extracte marine din produsele gamei Body Contour Perfect asigură următoarele efecte: stimulează procesele metabolice, elimină substanţele toxice din ţesuturi şi reduce depunerile de apă şi grăsimi.

Produsele cosmetice conţin extracte din următoarele plante: hamei, iederă, rozmarin, trestie de zahăr, jojoba, geranium, gălbenele, cimbru, lavandă, alge, păr de cal, ginko şi castane.

Gama oferă, de asemenea, produse de peeling, geluri de zi şi de noapte împotriva celulitei, loţiuni de îngrijire a sânilor şi produse adiţionale care susţin acţiunea gelurilor anti-celulită.

Efectul calmant şi relaxant al plantelor este evidenţiat în produsele de baie cu paracelsus. Plantele transformă aceste produse într-un tip deosebit de „cură” vegetală, cu efect relaxant, revitalizant şi de creştere a imunităţii organismului, de exemplu:

– plantele alpine: stimulează procesele metabolice;

– rozmarinul şi arnica: împrospătează, revigorează şi stimulează circulaţia;

– măceşul: ajută la relaxarea muşchilor şi a corpului;

– muşeţelul şi grâul: protejează tenul sensibil, uscat sau iritat;

– băile de eucalipt şi salcie: contribuie la tratarea răcelilor.

TEMĂ PRACTICĂ1. Estimaţi starea de sănătate a unghiilor dumnea-

voastră. Pentru aceasta, observaţi dacă nu se rup uşor, nu sunt brăzdate sau decolorate. În cazul apariţiei unor astfel de deteriorări, administraţi vitaminele şi mineralele necesare, prezentate în această lecţie.

2. Dacă observaţi că părul dumneavoastră este mat, se rupe sau cade mai mult decât este permis, încercaţi să afl aţi motivul şi să luaţi imediat măsuri. Nu uitaţi că părul refl ectă funcţionarea proceselor metabolice din organism. Administraţi mineralele şi vitaminele corespunzătoare. Dacă acest lucru nu vă ajută, trebuie să faceţi o vizită la medicul dermatolog.

Page 20: Demo - Cosmetica

19lecţie demonstrativăCosmetică

RECAPITULAREA LECŢIEI 23

Plantele pot fi caracterizate ca adevărate „laboratoare” foarte efi ciente, care procesează componentele solului şi aerului în diverse substanţe vitale,

necesare pentru menţinerea echilibrului în corpul omenesc.

Producerea cosmeticelor naturale pe bază de plante este acum unul dintre domeniile cele mai dinamice ale cosmetologiei contemporane. Datorită acestui fapt, orice persoană poate găsi cosmetice ideale, care se potrivesc tenului său şi care tratează eventualele boli. Am reuşit să vă prezentăm doar câteva dintre aceste cosmetice, iar factorul nostru de selecţie a fost recunoaşterea şi disponibilitatea lor pe piaţa românească. După cum probabil aţi remarcat, pe piaţă este disponibilă o gamă largă de cosmetice, iar posibilităţile de selecţie sunt foarte mari. Suntem siguri că aceste cunoştinţe de cosmetică pe care le-aţi acumulat pe parcursul cursului vă vor ajuta la alegerea cosmeticelor potrivite, dezvoltând îndeosebi abilitatea dumneavoastră de a vă estima necesităţile şi cerinţele tenului.

Vocabular de specialitate

asulene – hidrocarburi care se afl ă în unii vapori de ulei

fl avone – compus cristalin prezent în plante; pigmenţi ai plantelor (afl aţi în cantităţi mari în fl ori şi frunze)

osteoporoză – afecţiune caracteristică printr-o fragilitate mare a oaselor, din cauza unor disfuncţii hormonale, a lipsei unei cantităţi sufi ciente de calciu şi vitamina D

pectine – polizaharide care se găsesc în ţesuturile vegetale, solubile în apă, care formează, prin fi erbere, gelatine

radicali liberi – diverşi produşi metabolici caracterizaţi printr-o activitate intensă, dăunătoare organismului uman

tanin – compus solid vegetal astringent cu compoziţie chimică complexă

Page 21: Demo - Cosmetica

Cosmeticălecie demonstrativă20

Cu aceste fragmente ale temei pentru acasă se încheie lecţia demonstrativă a cursului de cosmetică.

vă aşteptăm să deveniţi cursant al institutului nostruînscriindu-vă la cursul de COSMETICĂ!

În speranţa că materialul prezentat v-a convins de accesibilitatea şi atractivitatea cursului nostru pentru toţi cei interesaţi de acest domeniu,

Temele se rezolvă pe formularele speciale dispuse la mijlocul caietului. Iată, pentru ilustrare, tema lecţiei 17.


Recommended