Home >Documents >DEZVOLTARE STRATEGICA A MICROREGIUNII MARA MARA NATUR MODIFICATPDF file1 dezvoltare strategica a...

DEZVOLTARE STRATEGICA A MICROREGIUNII MARA MARA NATUR MODIFICATPDF file1 dezvoltare strategica a...

Date post:02-Sep-2019
Category:
View:1 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 1

  DEZVOLTARE STRATEGICA A MICROREGIUNII

  MARA NATUR

  PLAN DE DEZVOLTARE LOCALA

  CUPRINS

  I. INTRODUCERE...................................................................................... ..........................................2

  II. PLAN DE DEZVOLTARE LOCALA............................................................................................8

  II.1 Lista localităţilor cuprinse în teritoriu.............................................. ................................8

  II.2 Strategia de dezvoltare locala.................................................................................... ........11

  II.2.1 Prezentarea geografică şi fizică................................................................... .......48

  II.3 Planul de finanţare..................................................................................................... .........240

  III. REALIZAREA PARTENERIATULUI ŞI FUNCŢIONAREA GAL-ULUI.............................248

  III.1 Prezentarea procesului de elaborare a planului de dezvoltare locala..........................248

  III.2 Prezentarea parteneriatului decizional...........................................................................261

  III.2.1 Descrierea partenerilor........................................................... ...........................261

  III.2.2 Crearea şi funcţionarea GAL - ului..................................................................265

  III.3 Organizarea Gal-ului........................................................................................................269

  III.3.1 Resurse umane....................................................................................................269

  III.3.2 Resurse materiale...............................................................................................270

  III.3.3 Buget indicativ anual de funcţionare a GAL-ului...........................................271

  III.3.4 Dispozitivul de comunicare şi informare..........................................................273

  III.4 Implementarea proiectelor în cadrul GAL-ului.............................................................275

  III.5 Implicarea GAL-ului în acţiunile de cooperare şi în RNDR.........................................285

  III.5.1 Cooperare................................................................................. ...........................285

  III.5.2 Crearea şi implementarea reţelei......................................................................291

 • 2

  I. INTRODUCERE

  Grupul de Actiune Locala MARA NATUR s-a constituit ca urmare a înţelegerii de către

  administraţiile locale partenere a faptului că lipsa unei planificări comune, bazată pe o

  colaborare activă şi pe un proces comun de luare a deciziei determină o folosire

  neraţională a resurselor naturale si de mediu şi poate conduce la migraţii nejustificate si

  neindreptatite a forţei de muncă. In plus, lipsa unei coordonări a politicilor locale poate

  conduce la ineficienţă în funcţionarea pieţei de muncă, educaţie, cercetare, agricultura sau

  sanatate.

  GAL MARA NATUR reprezintă o mai bună configuraţie a resurselor locale în interesul

  dezvoltării economice regionale, oferind entităţilor locale şansa să-şi creeaze şi ulterior să

  folosească un avantaj instituţional pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii, ridicarea nivelului

  de dezvoltare a zonei şi pentru a asigura, prin redistribuţie, grupurilor dezavantajate acces

  la beneficiile dezvoltării economice şi sociale.

  Obiectivele de cooperare sunt legate de înlăturarea disparitãţilor dintre unităţile

  administrativ-teritoriale partenere, reducerea disparităţilor sociale şi economice prin

  îmbunãtăţirea calităţii vieţii şi creşterea competitivităţii economice a localităţilor din

  GAL faţă de regiunile învecinate.

  Avand la baza motivatia conform careia „spaţiul rural românesc se confruntă cu

  numeroase carenţe, acestea reprezentând şi motivul pentru disparităţile între urban-rural

  prin prisma tuturor componentelor sale: economia rurală, potenţialul demografic,

  sănătate, şcoală, cultură, etc.”, grupul de actiune locala MARA NATUR se concretizeaza

  in instrumentul unor strategii integrate de dezvoltare elaborate si implementate de către

  comunităţile locale, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local şi

  potenţialul endogen.

  Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone, contribuie la realizarea unei

  dezvoltări dinamice administrată de reprezentanţi ai GAL-ului, care vor reprezenta

  interlocutorii populaţiei din teritoriul respectiv, în vederea îmbunătăţirii continue a

  strategiei şi a acţiunilor ce vor fi implementate.

  Practic, dezvoltarea teritoriilor rurale va fi programată şi coordonată de actorii locali ce

  vor reprezenta factorul decizional şi care vor purta responsabilitatea evoluţiei în timp.

  Parteneriatul public-privat astfel constituit isi concentreaza atentia exclusiv asupra

  spatiului rural romanesc, asupra masurilor de dezvoltare rurala: cresterea competitivitatii

  sectorului agricol si forestier, imbunatatirea mediului si a spatiului rural, calitatea vietii in

  zonele rurale, diversificarea economiei rurale, raportandu-se mereu si facand totodata

  dovada coerentei si omogenitatii teritoriale, economice si sociale a regiunii GAL.

  Având în vedere că majoritatea populaţiei ocupată din regiunea vizata este atrasă în

  agricultură, trebuiesc găsite metode ca această populaţie să rămână în continuare la

  această ocupaţie, oferindu-i-se şi condiţii optime şi o motivaţie materială, începând a

 • 3

  atrage şi tineri în această activitate, mai ales că 66 % din populaţia rurală este în vârstă de

  peste 65 de ani, iar veniturile celor de la sate sunt cu 50 % mai mici decât cele din mediul

  urban.

  Acest concept modern a dezvoltării durabile pentru regiunile rurale prin întărirea

  nivelului regional, fără intervenţii în rolul statului sau a formelor de conducere locală,

  urmăreste principiile parteneriatului, subsidiarităţii, descentralizării şi concentrării

  folosirii resurselor cautand solutii propice pentru a relansa agricultura si a mentine forta

  de munca tanara in aceasta ramura a economiei.

  De asemenea, intre motivele conceperii acestui parteneriat puternic, al acestui grup de

  localitati partenere se incadreaza si faptul ca micile comunitati nu au administratie

  publica locala, nu dispun de resurse sa plateasca personal si nici experti locali pentru

  proiecte care le acopera necesitatile, astfel incat, acest gen de proiecte se finanteaza greu

  si sunt mai costisitoare decat daca sunt gandite si implementate in echipa, incadrate intr-

  un proiect comun complex.

  Un rol aparte in acest deziderat il ocupa spiritul comunitar din zona rurala, caracterizat

  prin existenţa unei comunităţi unite şi responsabile, ce participă la viaţa publică şi îşi

  manifestă interesul faţă de domeniul public al localităţii si al localitatilor vecine si

  infratite.

  Se urmareste sprijinirea zonelor rurale, atât prin creşterea accesibilităţii locuitorilor la

  servicii şi dotări sociale de bază cât şi prin îmbunătăţirea condiţiilor de echipare edilitară

  a localităţilor, sprijinirea activităţilor economice de bază şi a celor care asigură

  diversificarea economică.

  Avem convingerea ca in teritoriu, grupul de actiune locala reprezinta motorul care va

  putea pune in functiune angrenajul in vederea intaririi capacitatilor de dezvoltare si

  implementare a strategiilor locale, a conservarii patrimoniului cultural si natural si de

  eficientizare a agriculturii, dezvoltare a turismului si micilor afaceri, de valorificare a

  traditiilor.

  Viziunea Gal Mara Natur

  Scopul viziunii de dezvoltare comună a GAL Mara Natur este acela de a agrega

  obiectivele socio-economice formulate la nivelul partenerilor GAL cu priorităţile

  naţionale şi regionale şi cu schimbările care au loc în prezent în dinamica spaţială,

  economică şi socială a zonei.

  Tinând cont de natura cooperării în cadrul GAL Mara Natur şi de problematica diversă a

  acestui teritoriu, viziunea trebuie să răspundă dezideratelor comune de dezvoltare ale

  tuturor cetăţenilor zonei, dar şi celor specifice ale locuitorilor din mediul rural in scopul

 • 4

  asigurării creşterii economice a zonei pe termen mediu şi lung, combaterii disparităţilor

  sociale şi teritoriale şi conformării progresive cu standardele de mediu.

  Microregiunea avand un puternic caracter rural, iar spatiul delimitat fiind omogen din

  punct de vedere geografic, economic si social, caracteristicile teritoriului Mara Natur

  corespund principiilor LEADER, avand suficienta capacitate si consecventa pentru a

  elabora si aplica strategii de dezvoltare viabi

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended