+ All Categories
Home > Documents > Ziarul Mara 24 Februarie 2015

Ziarul Mara 24 Februarie 2015

Date post: 25-Dec-2015
Category:
Upload: fedayn-yani
View: 49 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul Mara 24 Februarie 2015
10
În ultimii ani, în România a fost înregistrat un ritm rapid şi constant de creştere a suprafeţelor agricole şi a numărului de operatori care lucrează pământul în sistem ecologic. (continuare în pagina 4) Conform noii legi care reglementează vânzarea terenurilor agricole în România, tranzacţiile sunt publice, orice intenţie de înstrăinare de teren agricol fiind afişată la sediul primăriei din localitatea pe raza căreia se află respectivele suprafeţe de teren, dar şi pe site- ul Ministerului Agriculturii, respectiv pe cele ale Direcţiilor judeţene pentru Agricultură. Deţinătorii de terenuri agricole în extravilanul localităţilor depun formularele cu oferta de vânzare la sediile primăriilor pe care se află respectivele suprafeţe, specificând suprafaţa (suprafeţele) de teren şi preţul de vânzare, numărul actului cadastral, tarlaua şi parcela unde se află terenul. (continuare în pagina 4) Zilele trecute, pompierii militari teleormăneni din cadrul ISU “A.D.Ghica”, au fost solicitaţi pentru a interveni de urgenţă în stingerea a trei incendii, care au lăsat în urmă importante pagube materiale, evaluate la aproximativ 25.000 de lei, dar care au curmat şi viaţa a doi fraţi. Aceştia au sfârşit carbonizaţi ne având şansa de a se salva. Unul dintre incendiile la care s-a intervenit se pare că a fost provocat intenţionat. Duminică seară în jurul orelor 20.49, dispecerii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „A.D. Ghica” al judeţului Teleorman au fost informaţi pe numărul unic de urgenţă 112 de izbucnirea unui incendiu la locuinţa lui Gheorghe D., de pe strada Viitorului din municipiul Turnu Măgurele. Pentru localizarea şi lichidarea focului, la faţa locului s-au deplasat rapid două echipaje de pompieri şi un echipaj de paramedici, formate din 13 subofiţeri şi un ofiţer, cu două autospeciale de lucru cu apă şi spumă, dar şi o ambulanţă SMURD. Sosite la locul evenimentului, forţele de intervenţie au constatat faptul că incendiul se manifesta la aproape întreaga locuinţă, aceasta fiind afectată în proporţie de aproximativ 70 la sută, cu riscul distrugerii întregului imobil cu riscul propagării flăcărilor la anexele învecinate. (continuare în pagina 2) Ziarul tuturor teleorm nenilor care au ceva de spus ă Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume Anul X, serie nouă, 2143, Marţi 24 Februarie 2015, preţ 75 I nr. 0, lei ( ) 1 EUR 4.4521 lei ( ) 1 USD 3.9378 lei $ 1 XAU 151.0349 lei ( ) 1 GBP 6.0396 lei £ E-mail: @email.com ziarulmara www.ziarulmara.ro (Gramul de aur) 2 7 Emoţii la simularea examenului de Evaluare Naţională PNDR 2014-2020 Fermierii pot primi plăţi compensatorii de până la 620 de euro pe hectar pentru conversia la agricultura ecologică În Teleorman, Comasarea suprafeţelor agricole, ţinută pe loc de lipsa cadastrului şi a intabularii terenului Nereguli la volan Doi fraţi au sfârşit carbonizaţi într-un incendiu
Transcript
Page 1: Ziarul Mara 24 Februarie 2015

În ultimii ani, în România a fost înregistrat un ritm rapid şi constant de creşterea suprafeţelor agricole şi a numărului de operatori care lucrează pământul însistem ecologic.

(continuare în pagina 4)

Conform noii legicare reglementeazăvânzarea terenuriloragricole în România,t r a n z a c ţ i i l e s u n tpublice, orice intenţiede înstrăinare de terenagricol fiind afişată lasediul primăriei dinlocalitatea pe razac ă r e i a s e a f l ărespectivele suprafeţede teren, dar şi pe site-u l M i n i s t e r u l u iAgriculturii, respectivpe cele ale Direcţiilorj u d e ţ e n e p e n t r uAgricultură. Deţinătorii

de terenuri agricole în extravilanul localităţilor depun formularele cu oferta devânzare la sediile primăriilor pe care se află respectivele suprafeţe, specificândsuprafaţa (suprafeţele) de teren şi preţul de vânzare, numărul actului cadastral,tarlaua şi parcela unde se află terenul.

(continuare în pagina 4)

Zilele trecute, pompierii militari teleormăneni dincadrul ISU “A.D.Ghica”, au fost solicitaţi pentru ainterveni de urgenţă în stingerea a trei incendii, care aulăsat în urmă importante pagube materiale, evaluate laaproximativ 25.000 de lei, dar care au curmat şi viaţa a

doi fraţi. Aceştia au sfârşit carbonizaţi ne având şansa dea se salva. Unul dintre incendiile la care s-a intervenit separe că a fost provocat intenţionat.

Duminică seară în jurul orelor 20.49, dispeceriiInspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „A.D. Ghica” aljudeţului Teleorman au fost informaţi pe numărul unic deurgenţă 112 de izbucnirea unui incendiu la locuinţa luiGheorghe D., de pe strada Viitorului din municipiul Turnu

Măgurele.Pentru localizarea şi lichidarea focului, la faţa locului

s-au deplasat rapid două echipaje de pompieri şi unechipaj de paramedici, formate din 13 subofiţeri şi unofiţer, cu două autospeciale de lucru cu apă şi spumă, dar

şi o ambulanţă SMURD. Sosite la locul evenimentului,forţele de intervenţie au constatat faptul că incendiul semanifesta la aproape întreaga locuinţă, aceasta fiindafectată în proporţie de aproximativ 70 la sută, cu risculdistrugerii întregului imobil cu riscul propagării flăcărilor laanexele învecinate.

(continuare în pagina 2)

Ziarul tuturor teleorm nenilor care au ceva de spusă

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume

Anul X, serie nouă, 2143, Marţi 24 Februarie 2015, preţ 75I nr. 0, lei

( ) 1 EUR4.4521 lei

€ ( ) 1 USD3.9378 lei

$ 1 XAU151.0349 lei

( ) 1 GBP6.0396 lei

£

E-mail: @email.comziarulmara www.ziarulmara.ro

(Gramulde aur)

2

7Emoţii

la simulareaexamenului de

Evaluare Naţională

PNDR 2014-2020

Fermierii pot primi plăţicompensatorii de până la 620 deeuro pe hectar pentru conversia

la agricultura ecologică

În Teleorman,Comasarea suprafeţelor agricole,ţinută pe loc de lipsa cadastrului

şi a intabularii terenului

Nereguli lavolan

Doi fraţi au sfârşit carbonizaţiîntr-un incendiu

Page 2: Ziarul Mara 24 Februarie 2015

(urmare din pagina 1)

Mirel MANAFU

C o n c o m i t e n t c uoperaţiunile de stingere,pompierii militari au efectuatşi misiunea de căutare-salvare a persoanelor aflateîn interiorul casei de locuit,a c e ş t i a g ă s i n d d o u ăpersoane carbonizate îndormitor. Este vorba despreGheorghe D., proprietarullocuinţei, în vârstă de 56 deani şi Mariana D., în vârstă de53 de ani, frate şi soră, ambiicu probleme medicale -handicap locomotor.

Incendiul a fost stins dupăapro ape două or e deintervenţie, în stadiul în care afost găsit, astfel au fostsalvate bunuri materiale depeste 10.000 de lei.

Au ars ori au fost distrusede foc două paturi, o masă şidouă scaune din lemn, mai

m u l t e a r t i c o l e d eîmbrăcăminte, un covor,mobilierul şi tâmplăria de ladouă camere de locuit, a cărorvaloare a fost apreciată lasuma de 5000 de lei.

Din primele cercetăriefectuate pentru stabilireacauzei probabile de incendiu,a reieşit faptul că incendiul aizbucnit din cauza unei sobemetalice, ce era amplasatănecorespunzător lângămaterialele combustibile.

De asemenea, în ziua de20 februarie a.c., în jurulorelor 19.28, locuinţa şianexele din gospodăria luiVictor N., din localitateaPoroschia au fost la un pas de

a fi cuprinse de flăcările carese manifestau la depozitul defuraje din imediata apropiere.

La acest eveniment au fostsolicitaţi şi au intervenit rapidpompierii militari din cadrulDetaşamentului Alexandria,cu două autospeciale de lucrucu apă şi spumă, dar şi oambulanţă SMURD.

În speţă, paramediciialexăndreni au acordat primulajutor Anetei G., de 69 de ani,care a suferit un atac depanică, aceasta refuzândtransportarea la spital.

Pompierii au localizat şilichidat incendiul în stadiul încare a fost găsit, fără caacesta să se propage labunurile învecinate. În timpulincendiului, f lăcările audistrus un depozit de furaje ceconţinea aproximativ 15 t depaie şi tulpini de porumb.

Valoarea pagubelor a fostapreciată la suma de 5000 delei, iar cea a bunurilor salvatela peste 80.000 de lei.

Din verificările efectuate lafaţa locului pentru stabilireacauzei probabile de incendiu,a reieşit faptul că incendiul afost declanşat intenţionat dec ă t r e o p e r s o a n ănecunoscută, prin folosireaunei surse de aprindere.Ceea ce a făcut ca acest cazsă fie preluat de către poliţişti,pentru efectuarea cercetărilorde r igoare în vedereadepistării autorului.

Şi tot în aceeaşi zi un altincendiu care s-a produs înjurul orelor 7.33 a generat

pagube materialeîn valoare de 15000 de lei.

Evenimentul a fost semnalatpe numărul unic de urgenţă112, de către o altă persoanăcare a solicitat intervenţiapompierilor militari roşiorenipentru stingerea incendiuluicare se manifesta la locuinţaBujorelei T., din comunaScrioaştea, sat Brebina.

Aici au intervenit în cel maiscurt timp posibil, douăechipaje de pompieri, cu douăautospeciale de lucru cu apăşi spumă dar şi un echipaj deparamedici, cu o ambulanţăSMURD.

La sosirea acestora,incendiul se manifesta laacoperişul locuinţei, pe osuprafaţă de aproximativ 80mp, la bunurile din holulacesteia, la tavanele din douăîncăperi, realizate din lemn,pe o suprafaţă de cca. 60 mp,la tâmplăria unei cămări şi lam a i m u l t e o b i e c t eelectrocasnice (3 frigidere şi omaşină de spălat), existândriscul propagării flăcărilor laîntregul imobil şi la anexeleînvecinate.

Incendiul a fost localizat şilichidat după aproape douăore de intervenţie, fără cafocul să producă şi altepagube materiale, valoareabunurilor salvate a fostapreciată la suma de 20.000de lei. Iar valoarea bunurilordistruse în incendiu se ridicăla suma de 15.000 de lei.

În urma acestui incendiu,Maria T., de 71 de ani, a suferitun atac de panică, aşa căaceasta a intrat în atenţiaparamedicilor roşioreni care i-au acordat primul ajutor şi autransportat-o de urgenţă laSpitalul Municipal din Roşioriide Vede.

Din primele cercetăriefectuate la faţa locului pentrustabilirea cauzei probabile deincendiu, a reieşit faptul căvinovat de izbucnirea acestuii n c e n d i u s e f a c e u ns c u r t c i r c u i t p r o du s l ai n s t a l a ţ i a e l e c t r i c ă af r i g i d e r u l u i , f l ă c ă r i l epropagându-se apoi latavanul şi acoperişul locuinţei.

2

Mulţi şoferi uită regulile de bază pe care le-au învăţat laşcoala de şoferi şi pun în pericol nu doar siguranţa lor, dar şi acelorlalţi participanţi la trafic.

De exemplu, un bărbat în vârstă de 37 ani din Zimnicea întimp ce conducea un autoturism pe DN 51 A, în comunaFântânele, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice a pierdutcontrolul volanului şi a acroşat un cap de pod, după care s-a opritîn şanţul din partea stângă a direcţiei de mers.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală acinci persoane cu vârste cuprinse între 14 şi 42 de ani, aceştiafiind transportaţi cu ambulanţa la spital pentru acordarea deîngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest,rezultatul fiind 1,00 mg/l alcool în aerul expirat, motiv pentru carei-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabiliriialcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal, urmând a se propunesoluţie prin Parchetul de pe lângă Judecătoria Zimnicea.

Un alt bărat, de această dată în vârstă de 43 ani a fostdepistat de poliţiştii teleormăneni în timp ce conducea unautoturism pe D.N. 52, în comuna Crângu, cu toate că se aflasub influenţa băuturilor alcoolice. Rezultatul în urma testării cuaparatul etilotest indicând o valoare de 0,60 mg/l alcool pur înaerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-aufost recoltate probe biologice de sânge.

Şi poliţiştii din Videle au depistat pe str. Plantelor din localitateun bărbat în vârstă de 30 de ani care conducea un moped cutoate că se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.

Cel în cauză a fost testat cu aparatul alcooltest care a indicato valoare de 1,22 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentrucare a fost condus la spital pentru a i se recolta probe biologicede sânge.

Atunci când alcoolul este asociat cu teribilismul situaţiadevine într-adevăr dramatică. Un tânăr în vârstă de 19 ani dincomuna Năsturelu, în timp ce conducea un autoturism pe D.N.5C, având alte preocupări în timpul mersului a acroşat un pietonîn vârstă de 46 de ani din comuna Năsturelu. Acesta se deplasape partea carosabilă.

Conducătorul auto a părăsit locul accidentului, poliţiştiiidentificându-l la locuinţa sa din comuna Năasturelu unde a fostgăsit şi autoturismul în cauză.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală apietonului care a fost transportat la spital în vederea acordării deîngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatulalcooltest, rezultatul fiind de 0,45 mg/l alcool.

În vreme ce mulţi şoferi se cred adevăraţi piloţi de curse dupăun pahar cu vin, mai este o categorie de „şoferi” care într-adevărsunt „bombe cu ceas” pe şosele.

Poliţiştii din municipiul Alexandria au depistat un bărbat învârstă de 44 ani din comuna Cosmeşti în timp ce conducea unautoturism pe str. Dunării din localitate având permisul deconducere suspendat din 27 noiembrie 2014.

Şi poliţiştii din Turnu Măgurele au depistat un bărbat în vârstăde 63 de ani din localitate care conducea un motociclu L6 e pestrada Mihai Eminescu din Turnu Măgurele, fără a posedapermis de conducere corespunzător categoriei din care faceparte vehiculul condus.

De asemenea, poliţiştii din cadrul Secţiei Poliţie RuralăZimnicea au depistat un tânăr în vârstă de 29 ani din comunaPiatra care conducea un autoturism pe o stradă laterală,perpendiculară cu DN 65 E din comuna Piatra, fără a posedapermis de conducere pentru nici o categorie.

În toate cele 3 cazuri de conducere fără permis a fost întocmitdosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unuivehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută şi pedepsităde art. 335 alin. 2 C.P., urmând a se propune soluţie prin Parchet.

C.D.

SC MARA PROD COM SRL angajeazăcontabil cu experienţă.Relaţii la telefon 0767.149.304.

SC MARA PROD COM SRL angajeazăcontabil cu experienţă.Relaţii la telefon 0767.149.304.

Doi fraţi au sfârşit carbonizaţiîntr-un incendiu

Nereguli la volan

Poliţiştii Postului de Poliţie Plosca au identificat autorul uneiinfracţiuni de furt comis în noaptea de 21/22 februarie a.c. înpersoana unui tânăr în vârstă de 31 de ani din comuna Plosca. Înfapt, persoana bănuită ar fi pătruns în curtea locuinţei părţiivătămate, un bărbat din comuna Plosca iar din interiorul uneianexe ar fi sustras o bicicletă.

Şi poliţiştii din cadrul postului de poliţie Drăgăneşti de Vedeau identificat autorul unei infracţiuni de furt comis în ziua de 21februarie a.c. în persoana unui bărbat în vârstă de 56 de ani dinlocalitate.

În fapt, persoana bănuită ar fi pătruns în curtea locuinţei părţiivătămate situată în comuna Drăgăneşti de Vede, judeţulTeleorman de unde ar fi sustras un atelaj hipo, prejudiciu care afost recuperat şi înapoiat părţii vătămate.

Oamenii legii din Zimnicea au depistat doi bărbaţi în vârstăde 27 şi 30 de ani, ambii din oraşul Zimnicea care sustrăseseră380 kilograme deşeuri metalice din incinta unei societăţi dinzonă, cantitate de fier pe care o transportau cu un atelaj hipo.

În toate cazurile a fost întocmit dosar penal pentru săvârşireainfracţiunii de furt calificat, urmând a s propune soluţie prinParchet.

C. D.

Furturi din judeţ

Page 3: Ziarul Mara 24 Februarie 2015

3

Uniunea Naţională pentru ProgresulRomâniei a pledat, încă de la înfiinţare, pentrustabilitate politică şi instituţională. În acestmoment, principalul factor de stabilitate îlreprezintă actuala coaliţie de guvernare, dincare UNPR face parte şi pe care o sprijină fărărezerve. Rămânem loiali parteneriatului corectcu PSD, alături de care formăm Alianţa deCentru-Stânga, şi vom continua colaborarea

foarte bună pe care o avem atât în Guvernulcondus de Victor Ponta cât şi în Legislativ.

În egală măsură, UNPR susţine orice actpolitic sau instituţional ce vizează consolidareastabilităţii. Un astfel de act este, fără îndoială,desemnarea de noi directori pentru ServiciulRomân de Informaţii şi pentru Serviciul deInformaţii Externe. Mai ales în actualul contextde securitate şi în faţa provocărilor interne şi

externe cărora România trebuie să le facăfaţă, tergiversarea din raţiuni politice a unorastfel de numiri ar fi un gest contrar interesuluinaţional.

Prin urmare, salutăm decizia preşedinteluiKlaus Iohannis de a propune un director SRI înpersoana lui Eduard Hellvig. UNPR va susţineaceastă propunere, aşa cum a susţinut şicreşterea bugetului pentru Apărare, tocmaipentru că aceste propuneri răspund unorexigenţe majore ce ţin de stabilitate şi deapărarea interesului naţional.

UNPR rămâne aşadar consecventprincipiilor sale şi modului în care a ales să facăpolitică. Confruntarea între partide, competiţiaşi polemica nu trebuie să afecteze bunafuncţionare a instituţiilor fundamentale ale ţării:Armata, Serviciile de informaţii şi Justiţia. Prinurmare, UNPR susţine fără rezerve coaliţia deguvernare din care face parte şi, în egalămăsură, susţine deciziile preşedintelui KlausIohannis menite să aducă stabilitate, eficienţăşi performanţă în cele trei domenii, evident înacord cu prerogativele sale constituţionale.

B.P.

Un grup de 16 parlamentari a iniţiat un proiect potrivitcăruia calitatea de parlamentar este incompatibilă cu cea depreşedintele, vicepreşedinte, director, administrator, membruCA al societăţilor comerciale doar în cazul în care acesteadesfăşoară activităţi comerciale conform documentelorANAF.

În prezent, Legea 161/2003 privind unele măsuri pentruasigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice,a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şisancţionarea corupţiei prevede că funcţia de deputat sausenator este incompatibilă cu cea de preşedintele,vicepreşedinte, director, administrator, membru CA alesocietăţilor comerciale.

Iniţiatorii au considerat că sunt foarte multe cazuri cândparlamentarii au înfiinţat societăţi comerciale care nu aufuncţionat niciodată sau "au uitat de ele" şi atunci ANI i-auconsiderat incompatibili, conform legislaţiei actuale.

"Reglementarea propusă este motivată de necesitateaeliminării multor procese care apar datorită unor neglijenţe,ceea ce duce inutil la consum de timp şi de bani. Sunt foartemulte cazuri când s-au înfiinţat societăţi comerciale care nuau funcţionat niciodată sau chiar s-a uitat de ele. Acestesituaţii au fost constatate de ANI care, conform legislaţieiactuale, sunt considerate ca stări de incompatibilitate. Pentrurezolvarea acestei situaţii trebuie urmată o cale destul delungă, plecând de la Instanţele judecătoreşti din teritoriu,până la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Considerăm cămodificarea propusă elimină multe procese birocratice careaduc deservicii statului de drept", au apreciat iniţiatorii.

Astfel proiectul prevede: "calitatea de deputat sau senatoreste, de asemenea, incompatibilă cu funcţia de preşedinte,vicepreşedinte, director, director general, director,administrator, membru al Consiliului de Administraţie, cenzorla societăţile comerciale care desfăşoară activităţicomerciale ce rezultă din documenteleANAF, inclusiv băncilesau alte instituţii de credit, societăţi de asigurare şi celefinanciare, precum şi la instituţiile publice".

Se n a t o r u l PN L C r i nA n t o n e s c u r e n u n ţ ă l apreşedinţia Comisieiparlamentare pentrurevizuirea Constituţiei,considerând că nu este"potrivit" să-şi maicontinue activitatea înaceastă comisie dinpoziţia de preşedinte,conform gandul.info.

" E u a m f ă c u tcunoscut şi Al ineiG o r g h i u , c o -preşedintele PNL, deasemenea şi domnuluiPonta şi domnuluiChelaru care m-auîntrebat în legătură cuacest lucru că nu considerpotr ivi t să mai continuiactivitatea în Comisia de

revizuire a Constituţiei, înfuncţia de preşedinte al

acesteia. În primul rând pentrucă această funcţie mi-a revenitîn condiţiile unei alte majorităţi,majoritatea USL după alegeri,

în al doilea rând pentru că aşacum mi se prezintă în acest

moment perspectivapă r e r i l o r c r ed c ăviziunea mea despreanumite capitole aleConstituţiei nu mai esteîmpărtăşită de către ceic a r e f o r m a u l amomentul 2012 – 2013o majoritate", a spusfostul preşedinte alPNL, duminică, pentrugandul.info

Antonescu a ţinut săprecizeze că nu a fostvorba de o schimbaredin această funcţie, nicidin partea PNL, nici din

partea PSD, ci că a fost deciziasa de a se retrage din aceastăpoziţie.

Confruntarea între partidenu trebuie să afecteze buna funcţionarea instituţiilor fundamentale ale ţării

Un deputat şi un europarlamentar PSDpropun, printr-un proiect de lege, interzicereapomenilor electorale. Să nu mai vedem pixurisau găleţi electorale, iar donaţiile către partidesă fie calculate şi limitate diferit. În cazulfirmelor, de exemplu, donaţia politică săreprezinte o parte din profit.

D e p u t a t u l C o s m i n N e c u l a ş ieuroparlamentarul Victor Negrescu susţin că,prin legea lor, banii ajunşi la partide din donaţiivor fi mai puţini.

„Ei (banii, n.r.) sa vină exclusiv din donaţiilecetăţenilor, în cuantum de un salariu mediu pean, sau din donaţiile firmelor, în cuantum de10% din cifra impozitului pe profit pe care l-auplătit anul anterior fiscal”, propune deputatulPSD Cosmin Necula.

Până acum, persoanele fizice puteau donao sumă echivalentă cu 100 de salarii medii, iarfirmele - o sumă echivalentă cu 200 de salariimedii.

În principiu, iniţiativa pare că limiteazădonaţiile către partide. În fapt, banii ar putea fimult mai mulţi, dacă firmele care îi dau auprofituri uriaşe.

Acelaşi proiect de lege va interzice afişelede campanie puse pe clădiri. Social-democraţiivor ca primăriile să delimiteze clar spaţiilepentru afişaj electoral, sub forma unor prismede trei metri înălţime. De asemenea, ar urma săfie interzise alte materiale electorale.

„Încurajăm ca un candidat sau un partid să-şi facă campanie patru ani, pentru că trebuie săajungi la uşa electorului timp de patru ani dezile, nu să ajungi în campanie, umplându-l demateriale, pixuri, brichete, căldări şi alteasemenea chestiuni în decursul unei luni”, maispune deputatul PSD Cosmin Necula.

Despre o mai mare transparenţă înfinanţarea partidelor şi a campaniilor au vorbitşi premierul Victor Ponta şi preşedintele KlausIohannis, după consultările cu toate partidele,de la Cotroceni.

„Trebuie să aducem oamenii mai aproapede politică, să nu avem două Românii, una apoliticienilor şi una a oamenilor. Integritatea,înţeleasă însă nu neapărat în sensul său juridic,ci ca mod de lucru care presupunetransparenţă şi corectitudine în funcţionareainstituţiilor, inclusiv în finanţarea partidelor şi acampaniilor electorale”, a fost de părerepreşedintele Klaus Iohannis.

„Am spus foarte clar că, în cadrul Comisieide modificare a legilor electorale, ne dorim săintre şi legea finanţării partidelor politice ca, prinmodificări legislative foarte clare şi moderne, săavem un sistem transparent şi foarte clar pentrutoate partidele politice referitor la modul definanţare a acestora şi a campaniilorelectorale”, a declarat şi premierul Victor Ponta.

În ceea ce priveşte finanţarea de la bugetulstatului, proiectul social-democraţilor prevedeca banii să fie alocaţi în funcţie de rezultateleobţinute de partide, parlamentare sau nu, laultimele alegeri.

Până acum, nu au existat alegeri fără capoliticienii să încalce legea.

Potrivit Autorităţii Electorale Permanente(AEP), în campania pentru prezidenţialele deanul trecut, unele formaţiuni, precum PSD,PMP şi ACL, nu au declarat toate sumeledonate. În plus, nu au scris pe materialeleelectorale numele firmei care le-a realizat. Aurămas cu datorii de sute de mii sau chiarmilioane de lei.

Crin Antonescu renunţă lafuncţia de preşedinte al Comisieipentru revizuirea Constituţiei

Proiect de lege:Bani mai puţini pentru partide

Preşedintele Klaus Iohannis va fi primit, joi, 26 februarie,în cadrul vizitei pe care o va efectua în Germania, depreşedintele Joachim Gauck şi de cancelarul Angela Merkel,potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Preşedinţiei germaneşi al Guvernului de la Berlin.

Site-ul Preşedinţiei germane anunţă că Joachim Gauck îlva primi, joi, 26 februarie, pe preşedintele român, KlausIohannis, la ora locală 12:00 (13:00, ora României), la PalatulBellevue, reşedinţa oficială a şefului de stat german.

Joachim Gauck va oferi un prânz oficial în cinsteapreşedintelui Iohannis.

Purtătoarea de cuvânt a cancelarului german, ChristianeWirtz, a anunţat, vineri, că Angela Merkel va avea convorbiri

oficiale cu preşedintele român, Klaus Werner Iohannis, joi, 26februarie, de la ora locală 14:00 (15:00, ora României).

Discuţiile vor viza relaţiile bilaterale, teme pe de agendaeuropeană şi internaţională, în special situaţia din Ucraina şiR. Moldova - ambele ţări vecine României - , precum şievoluţiile din Balcanii de Vest, potrivit unui comunicat pe desite-ul Guvernului german.

Iniţial, vizita preşedintelui român a fost programată pentru11 februarie, dar a fost amânată în semn de respect faţă defuneraliile fostului preşedinte Richard von Weizsäcker,organizate la această dată.

Parlamentarii cu funcţiiîn societăţi, incompatibilidoar dacă au activităţiconform ANAF

Klaus Iohannis seîntâlneşte, joi, cu omologulgerman, Joachim Gauck, şicu cancelarul Angela Merkel

Page 4: Ziarul Mara 24 Februarie 2015

(urmare din pagina 1)

George ZAVERA

Dacă le convine preţul cerut, persoanelejuridice şi fizice, utilizând de dreptul depreemţiune prevăzut în lege, în ordine :arendaş, vecini (de tarla), rude pot depune laprimărie declaraţia cu intenţia de cumpărare arespectivei suprafeţe de teren. Primăriacomunică în termen legal oferta de vânzarecătre Direcţia judeţeană pentru Agricultură.După curgerea intervalului de 30 de zileprevăzut de lege, Direcţia judeţeană pentruAgricultură emite decizia finală, desemnândcumpărătorul şi, prin urmare, dând cale liberăvânzătorului şi cumpărătorului să meargă lanotar pentru perfectarea actelor de vânzare-cumpărare.

În Teleorman, procesul de vânzare-cumpărare de terenuri agricole e la fel de lentca şi în anii trecuţi. Şi asta, în principal, datorităfaptului că mulţi dintre cei care ar vrea să vândăn-au reuşit să-şi perfecteze actele decadastrare şi intabulare a terenurilor, carecostă sume apreciabile de bani. Pe razajudeţului sunt câteva oferte de vânzarecuprinse între 200 şi 350 de hectare de terenagricol comasat, dar anunţurile nu sunt făcute,aşa cum prevede legea, la primării, ci doar pesite-urile imobiliare, în ideea probabil de a segăsi investitori cu putere financiară. Preţurilecerute trec de 20.000 de lei pe hectar, o sumăcare, cu siguranţă, nu va fi acceptată de vreun

fermier teleormănean. În general, suprafeţelede terenuri agricole scoase la vânzare în judeţsunt nesemnificative ca întindere, acestea, deregulă, fiind cuprinse între 0,5 hectare şi două-trei hectare. Singura suprafaţă ceva mai mare,de 23,73 hectare, teren comasat, a fostvândută de Teldrum SA pe raza comuneiCiuperceni, preţul solicitat fiind de 8.970,6 leipe hectar.

În comuna Orbeasca, pentru un hectar deteren, cu toate actele în regulă, vânzătorul asolicitat suma de 9.000 lei. În comuna Bujoru,proprietarul unei suprafeţe de teren însumând2,11 hectare, repartizat în cinci sole diferite, acerut 10.000 lei pe hectar. La Zimnicea, pentrusuprafaţa de 0,47 hectare suma cerută a fost de5.640 de lei, iar un alt proprietar din acelaşioraş, pentru suprafaţa de 0,5 hectare, a solicitatpreţul de 6.000 lei. La Bogdana, pentrusuprafaţa de 2,48 hectare s-a solicitat suma de24.800 lei. La Mârzăneşti, 2,23 hectare deteren s-au cumpărat cu suma de 22.000 lei şi totla Mârzăneşti proprietarul Mihai SlăvescuPutineanu a vândut 1,52 hectare de terenagricol cu suma de 12.000 lei, respectiv cu8.000 lei pe hectar. În comuna Dracea, pentruun teren în suprafaţă de 1,78 hectare de terenagricol s-a cerut 17.800 lei, urmând să segăsească şi cumpărătorul.

4

Mai puţin de o treime dintre cei care obţin prima de casareîn programul Rabla o şi folosesc pentru a cumpăra o maşinănouă, iar spre maşinile mai puţin poluante se îndreaptă maidegrabă cetăţenii decât instituţiile şi companiile, potrivitdatelor transmise Mediafax deAFM.

Potrivit acestor date, anul trecut, prin program au fostcasate 20.394 de maşini vechi şi au fost decontate tot atâteatichete pentru achiziţia de maşini noi, de către persoanelefizice şi juridice.

Dintre cei 16.834 de cetăţeni care, casându-şi vechilemaşini, au obţinut tichetele de reducere de 6.500 de lei pentruachiziţionarea unui autoturism nou, doar 5.446 le-au şifolosit, în timp ce ceilalţi 11.388 au preferat să cedeze primade casare.

Astfel, două treimi dintre cei care au achiziţionatautovehicule noi prin programul Rabla pentru persoane fiziceau fost cetăţeni care au preluat prima de casare de la cei careau avut o maşină mai veche de opt ani pe care au predat-opentru casare, dar nu au avut posibilitatea să şi cumpere omaşină nouă.

Pe lângă prima de casare au fost acordate şi eco-bonusuride 500 de lei, pentru achiziţionarea unor autoturisme noi câtmai nepoluante, mai exact pentru achiziţionarea unuiautovehicul nou, încadrat în norma de poluare Euro 6,achiziţionarea unui autovehicul nou, al cărui motorgenerează o cantitate de emisii ce CO2 mai mică de 100g/kmşi respectiv achiziţionarea unui autovehicul nou, cu sistem depropulsie hibrid. Cei care au optat pentru autoturisme cu maimulte dintre aceste caracteristici au putut beneficia de maximdouă eco-bonusuri, adică de o reducere suplimentară de1.000 de lei.

Anul trecut, au fost solicitate şi obţinute 1.607 eco-bonusuri, dintre care 1.531 de persoane fizice şi 76 depersoane juridice.

Doar 296 de eco-bonusuri au fost solicitate de cetăţenicare şi-au păstrat prima de casare, care le-au folosit pentru acumpăra 288 de autovehicule ecologice, în timp ce 1.235 deeco-bonusuri au fost folosite pentru achiziţia a 1.158 deautovehicule ecologice de persoane cărora le-a fost cedatăprima de casare.

În proiectul programului Rabla pentru 2015 este prevăzutca tichetul de reducere de 6.500 de lei să poată fi încontinuare transferat, iar valoarea eco-bonusului va creşteanul acesta de la 500 la 1.500 de lei.

Bugetul alocat anul acesta pentru Rabla va fi de 200 demilioane de lei, cu 33 la sută mai mare decât anul trecut. În2014, bugetul programului a fost de 140 de milioane de lei,din care a fost decontată suma de 132.869.500 de lei.

PNDR 2014-2020

Fermierii pot primi plăţi compensatoriide până la 620 de euro pe hectar pentruconversia la agricultura ecologică

În Teleorman,

Comasarea suprafeţelor agricole,ţinută pe loc de lipsa cadastrului

şi a intabularii terenului

(urmare din pagina 1)

George ZAVERA

Dată fiind cererea foartemare de produse ecologice pepiaţa europeană, dar şi în alteţări dezvoltate din întreagalume, Ministerul Agriculturii,prin noul Programul Naţionalde Dezvoltare Rurală (PNDR)2014-2020, susţine din punctde vedere f inanciar pefermierii care au ales săpractice agricultura ecologică,plăţ i le compensatori i launitatea de suprafaţă fiindsemnificative.

În PNDR 2014-2020,Măsura 11 – „Agriculturaecologică” bugetul pentruaceastă nouă măsură înRomânia este de 36,1milioane de euro, cuprinzândatât fondurile europene, cât şicontribuţia naţională, potrivitdatelor publicate de MinisterulAgriculturii.

S p r i j i n u l s e a c o r d ăfermierilor ca sumă fixă peunitatea de suprafaţă (ha) şireprezintă o compensaţie

pentru pierderile de venit şic o s t u r i l e s u p l im e n t a r esuportate de beneficiarii careîncheie angajamente privindconversia sau menţinereapracticilor de agriculturăecologică.

V a l o a r e a p l ă ţ i l o rcompensatorii, prin Măsura11 –Agricultura ecologică

Submăsura 11.1 – Sprijinpentru conversia la metodelede agricultură ecologică

Pentru culturi agricole peterenuri arabile (inclusiv plantede nutreţ) – 295 euro/ha/an,legume – 500 euro/ha/an,livezi – 620 euro/ha/an, vii –532 euro/ha/an, plantemedicinale şi aromatice – 460euro/ha/an.

Perioada de angajamentpentru conversie este demaximum 2 ani pentru culturileanuale şi de maximum 3 anipentru culturile perene.

Submăsura 11.2 – Sprijinpentru menţinerea practicilorde agricultură ecologică

Pentru culturi agricole peterenuri arabile (inclusiv plantede nutreţ) – 220 euro/ha/an,legume – 431 euro/ha/an,livezi – 442 euro/ha/an, vii –480 euro/ha/an, plantemedicinale şi aromatice – 427euro/ha/an.

Angajamentele se încheiepentru o perioadă de 5 ani.După perioada de conversiede la agricultura normală lacea ecologică angajamentelese pot prelungi anual.

La plăţile compensatoriiacordate fermierilor carepractică agricultura ecologicăse adaugă şi alte tipuri de plăţide care beneficiază toţifermierii şi anume: subvenţiaagricolă pe suprafaţă, ajutoarenaţionale tranzitorii, dar şi plăţiacordate în baza articolului 31– „Plăţi pentru zone care seconfruntă cu constrângerin a t u r a l e s a u c u a l t econstrângeri specifice”.

O eroare informatică a pus pe jar sute deagenţi economici din judeţul Teleorman. Dintr-oeroare informatică, titlurile executorii şisomaţiile de plată emise pe 5 şi 6 februarie auconţinut triplarea sumelor datorate bugetuluigeneral consolidat.

Fiscul teleormănean bagă spaima în agenţiieconomici. O eroare informatică a făcut caghişeele Finanţelor Publice Teleorman să fieluate cu asalt de sute de agenţi economici dinjudeţ care cereau explicaţii. Neregula a fostimediat descoperită, iar şeful FinanţelorPublice Teleorman, Lefterie Comănescu a venitşi cu scuzele de rigoare.

“Administraţia Judeţeană a FinanţelorPublice Teleorman aduce la cunoştinţaagenţilor economici aflaţi în aria de competenţăa Structurii de Colectare (fostă AdministraţiaMunicipiului Alexandria), că dintr-o eroareinformatică generată la constituirea fişierelor

transmise la UIR Vâlcea (cauzate de problemede reţea), titlurile executorii şi somaţiilegenerate în datele de 5 şi 6 februarie 2015conţin triplarea sumelor datorate bugetuluigeneral consolidat.

În actele administrative menţionate mai sus,aceeaşi sumă apare înscrisă de mai multe ori,având consemnat acelaşi număr de deciziesau declaraţie.

Ne cerem scuze agenţilor economici deaceastă regretabilă eroare iar pentruremedierea situaţiei avem rugămintea de a văadresa Serviciului Colectare şi Executare Silitădin cadrul AJFP Teleorman telefonic la nr.0247/421.168 int. 362, 354, 352 sau la sediulinstituţiei din str. Dunării nr. 188, Alexandria”,semnează Lefterie Comănescu.

Astfel de somaţii şi titluri executorii au fostexpediate către 644 de contribuabili.

C. DUMITRACHE

Fiscul bagă spaima în agenţii economici

Încă o lovitură pentru buzunarele oricum goale aleromânilor. Guvernul propune creşterea preţurilor la gazpentru populaţie cu aproape 9%, din aprilie, mai puţin decât acerut FMI, adică 16%. Chiar şi în cel mai optimist scenariu,gazele se vor scumpi semnificativ.

Guvernul de la Bucureşti a prezentat FMI o propunere decreştere a preţurilor la gaze din producţia internă livratepopulaţiei, mai mică decât au solicitat oficialii Fondului, iarpreţurile pentru populaţie ar urma să fie majorate de la 1aprilie, potrivit declaraţiilor preşedintelui Autorităţii Naţionalede Reglementare în Energie (ANRE), Niculae Havrileţ, citatde Economica.net.

"Propunerea Guvernului este de creştere la 58 delei/MWh, de la 1 aprilie" a spus Havrileţ. Momentan, preţulpentru gazul din producţia internă pentru populaţie este de53,3 lei, după că fostul ministru al Energiei a reuşit să amâneaplicarea calendarului de liberalizare. Dacă FMI va acceptapropunerea Guvernului, preţul gazelor pentru populaţie vacreşte cu 8,8%, de la 1 aprilie, mai puţin decât creştereasolicitată de experţii Fondului: 62 de lei, adică o creştere de16,3%.

Guvernul Ponta s-a angajat că începând din aprilie vorreuşi să prezinte un calendar de liberalizare a pieţei de gazpentru consumatorii casnici, dar nu a fost de acord cupropunerea iniţială a Fondului.

Gazele se vor scumpimasiv din 1 aprilie

Mai puţin de o treimedin beneficiarii Rablaîşi cumpără maşini noi

Page 5: Ziarul Mara 24 Februarie 2015

5

M M M MM M M MM M MM M M MM M M MM M MM M M MM M M MM M MM M M MM M M MM M MM M M MM M M MM M MM M M MM M M MM M MM M M MM M M MM M MM M M MM M M MM M MM M M MM M M MM M MM M M MM M M MM M M

S.C S.R.L.. MARA PROD COMLoc. Alexandria - Teleorman

E-mail: [email protected]

Tel./Fax: 0247 312 8540247 314 575

Str. Abatorului nr. 1 bis

M M M MM M M MM M MM M M MM M M MM M MM M M MM M M MM M MM M M MM M M MM M MM M M MM M M MM M MM M M MM M M MM M MM M M MM M M MM M MM M M MM M M MM M MM M M MM M M MM M MM M M MM M M MM M M

M M M MM M M MM MM M M MM M M MM MM M M MM M M MM MM M M MM M M MM MM M M MM M M MM MM M M MM M M MM MM M M MM M M MM MM M M MM M M MM MM M M MM M M MM MM M M MM M M MM M

V ofer zilnică ă

M M M MM M M MM M MM M M MM M M MM M MM M M MM M M MM M M

M M M MM M M MM M MM M M MM M M MM M MM M M MM M M MM M M

M M M MM M M MM MM M M MM M M MM MM M M MM M M MM M

M M M MM M M MM M M M M M MM M M MM M M M M M MM M M MM M

Page 6: Ziarul Mara 24 Februarie 2015

ORGANIZĂM:NUNŢI, MESE FESTIVE, SIMPOZIOANE, RECEPŢII

CAZARE ÎN CAMERE DOUBLEREZERVĂRI LA:

Mobil: ; 0723.148.613 Tel/Fax: 0247.312.8540721.391.471Mail: [email protected]

Îţi doreştio limuzinăpentrununtă saupentru oaniversare?Cu noi

acest lucruva devenirealitate!

www.motel-restaurant-mara.ro

Compania “Candras imobiliare” a finalizat la Alexandria, în zona de Nord aoraşului, în cartierul de vile “Veterani”, un bloc pe şase nivele, respectiv parter,patru etaje şi mansardă, cu 36 de apartamente 24 de apartamente sunt cu 2camere, cu o suprafaţă utilă 75m.p., şi 12 apartamente cu 3 camere – suprafaţăutilă 105m.p. ânzare 12 apartamente cu2 camere şi 6 apartamente cu 3 camere. Blocul de locuinţe este învelit cu tablă şieste izolat termic la exterior. Tâmplăria exterioară este din PVC cu cinci camerede izolare termică, iar cea interioară din material lemnos. Băile şi bucătăriilesunt foarte spaţioase. Fiecare apartament are centrală termică proprie racordatăla reţeaua de gaze, instalaţie de climatizare, telefonie fixă, internet, cablu.Preţurile de vânzare sunt accesibile, compania Candras imobiliare sprijinind

potenţialii cumpărători să acceseze credite bancare.

.

Dintre acesteamai sunt disponibile la v

Cei interesaţi pot obţine relaţii detaliatede la Dan Marin, administrator,

la telefon 07 .6 . ; 0788.014.40088 20 681

Page 7: Ziarul Mara 24 Februarie 2015

În Teleorman, ca şi în alte judeţe, simulareaexamenului de Evaluare Naţională, a creat emoţiiîn rândul elevilor de clasa a VIII-a. Şi asta pentrucă ieri, aceştia au trecut prin focurile unui examen,provocate de proba scrisă la limba şi literaturaromână. Cel puţin asta a susţinut un grup de elevide la una din unităţile de învăţământ în care ieri s-a derulat acest tip de evaluare a cunoştinţelor.

Pentru a trece prin simularea EvaluăriiNaţionale, în judeţul nostru s-au înscris 3185 deelevi de casa a VIII-a.

Examenul de simulare are drept scop,familiarizarea elevilor cu severitatea şi stricteţeaunui examen, şi totodată pregătirea lor pentruadevăratul examen de Evaluare Naţională care vadebuta în acest an în ziua de 22 iunie, prinsusţinerea probei la limba şi literatura română.

Chiar dacă notele obţinute în urma susţineriiacestei simulări nu vor fi trecute în catalog,examenul se va desfăşura sub supraveghereacamerelor video.

Examenul de simulare a Evaluării Naţionale vacontinua astăzi prin susţinerea probei dematematică. Mâine este programată proba delimba maternă, iar în ziua de 6 martie va avea locafişarea rezultatelor finale.

Aşa cum am mai spus, notele obţinute lasimulare nu vor fi trecute în catalog, însă ele vor fidezbătute şi analizate de către profesoriîmpreună cu elevii, la nivelul fiecărei unităţi deînvăţământ prin discuţii cu caracter constructiv, în

şedinţe cu părinţii dar şi prin intermediul comisiilorprofesorale. Pentru ca în faţa examenului real deEvaluare Naţională, elevii să fie mult mai binepregătiţi şi relaxaţi pentru a putea să seconcentreze la rezolvarea subiectelor.

Calendarul Evaluării Naţionale arată căexamenul real se va desfăşura în ziua de 22 iunieprin susţinerea probei la limba şi literaturaromână, urmată pe 23 iunie de proba la limbamaternă, iar în ziua de 24 iunie elevii vor susţineşi proba de matematică.

Potrivit calendarului, două zile mai târziu în 26iunie, până la orele 16.00 va avea loc şi afişarearezultatelor. Oră după care nemulţumiţii mai au oşansă în modificarea notei prin depunerea uneicontestaţii. Iar în ziua de 30 iunie 2015, se vorafişa şi rezultatele finale, după rezolvareacontestaţiilor.

Mai departe, în urma rezultatelor finale lanivelul fiecărei unităţi de învăţământ se vorpublica listele complete cu candidaţii la licee. Înperioada 3 -7 iulie se vor completa opţiunile înfişele de înscriere de către elevi împreună cupărinţii, operaţiune asistată de diriginţi.

Iar repartizarea computerizată, va avea loc înziua de 14 iunie 2015. O zi mai târziu, se va afişaîn şcolile gimnaziale listele cu absolvenţiirepartizaţi, dar şi listele cu locurile necompletateîn liceele din judeţ.

Mirel MANAFU

7

În perioada celor peste douăzeci de ani de laRevoluţie, învaţământul românesc a suferit modificări desubstanţă. S-au făcut experimente, mai mult sau maipuţin reuşite. Au apărut noi metode de abordare aînvătământului. Dascălii, în pas cu noutăţile apărute, aufost instruiţi, căpătând noi valenţe instructiv-educative, infolosul elevilor.

Cu toate acestea, după unii, învăţământul este preaîncărcat şi prea generalizat. Studiul, pentru elevi, lanivelul la care dascălii sunt pregătiţi să le ofere, trebuie sădevină o necesitate, pe care ei, elevii s-o abordeze cuplăcere, curiozitate şi seriozitate.

De câţiva ani,mai precis trei,în învăţământ afost introdusăc l a s apregătitoare cao punte întreciclul preprimar(grădinită) şiî n vă ţămâ n tu lpr imar. Dupăopinia multora,l a c l a s apregătitoare materia este prea stufoasă şi prea multă, unamalgam între cunoştinţe dintre diferite domenii. Dupăalţii, materia bine structurată este predată prin împletireajocului cu invatarea, îi stimulează pe copii, devine plăcută,evitând momentele de apatie şi anxietate.

Ca peste tot, şi în comuna Liţa, în după amiaza zilei dejoi 19 februarie, in cadrul Zilei porţilor deschise a avut locîntâlnirea intre direcţia şcolii, cadrele didactice din şcoală,parinţii şi copiii care vor veni anul acesta la clasapregatitoare. Din partea şcolii au fost prezenţi managerulunităţii de învăţământ - prof. George Grigore, prof. SitaruMihaela, inv. Geta Popescu, Surcel Rodica, MoscaluValentin, Măgură Costin şi educ. Meiroşu Iordana şiCornea Simona. În cuvântul de deschidere, prof. GrigoreGeorge sublinia printre altele "Avem o şcoală bună, cucadre didactice bine pregătite profesional care comunică,lucrează în echipă, împărtăşesc experienţe din care toţiînvaţă si care primesc feedback de la beneficiari precumelevi, părinţi, autoritatea locală, în scopul îmbunătăţiriistilului de predare-învăţare-evaluare. O şcoală bună areelevi cu rezultate bune, elevi care înregistrează progres."Aici în Şcoala Gimnazială Liţa, ca peste tot în ţară sepromovează un invăţământ în care toţi elevii să aibeşanse egale de progres şi formare pentru ca aceştia sădevină cetăţeni activi, apţi să se integreze cu succes atîtîn viaţa comunităţii cât şi pe piaţa forţei de muncă, lacerinţele acesteia, în permanentă schimbare.

Inv. Rodica Surcel afirmă că în al treilea an de laapariţia clasei pregătitoare s-au făcut paşi importanţi în

modul de abordare a tematicii pusă la dispozitie.Invăţătorul Valentin Moscalu, cel care acum lucrează cuclasa pregătitoare, a căutat să le expună atât copiilor câtşi parinţilor cum se desfăşoară procesul de învăţare prinjoc şi împletire a cunoştinţelor diferitelor materii pe carele abordează în cursul unei zile.Măgură Costin înv. laclasa întâi a intervenit sa le explice părinţilor cît durează ooră de curs, pauzele şi modul cum sunt urmăriţi şi folositicopiii. Părinţilor li s-a pus la dispozitie informaţii privindprogramul şi metodologia de înscriere în ciclul primar,etapele de înscriere, documentaţia, de ce, unde, când şicum se face evaluarea psihosomatică a copiilor. Părinţiiau pus întrebări şi au primit răspunsuri competenteprivind procesul de inscriere la ciclul primar.

A urmat apoi un frumos program artistic de danssportiv prezentat de elevii claselor a doua, a treia şi a optasub îndrumarea prof. de educaţie fizică Sitaru Mihaela,moment artistic care i-a încântat pe cei prezenţi. Şi ca unultim punct al activităţii a fost vizitarea şcolii şiprezentarea condiţiilor de învăţare cu ajutorul noilordotări constând în aparatură şi mobilier nou într-o şcoalămoderna, reabilitată după ultimele cerinţe.

O după amiază încununată de succes care si-a atinspe deplin scopul pentru care a fost organizată Ziua porţilordeschise la Şcoala Gimnazială Liţa.

Tudor Matreşu

Gigel Ştirbu, preşedinteleComisiei pentru Cultură dinCamera Deputaţilor, a declarat,sâmbătă, pentru Mediafax, căparlamentarii au hotărât catimbrul cultural să rămână laprocentul de 2%,afirmând că niciunprodus cultural nu seva scumpi, în urmaelaborării propuneriilegislative 583/2014.

"Parlamentarii auhotărât ca timbrulcultural să rămână la2%, urmând să fieaduse modificări înprivinţa măsurilorcoercitive vizavi deo b l i g a t i v i t a t e arespectării legii de ceic a r e î n c a s e a z ătimbrul cultural. (...)Nu se va scumpin i c i u n p r o d u scultural. Sub nicio formă nu seva scumpi. Eu, personal, nu voivota aşa ceva", a declaratpreşedintele Comisiei pentruCultură din Camera Deputaţilor,

Gigel Ştirbu, pentru Mediafax.El a precizat că "în urma

d e z b a t e r i l o r p u b l i c e ,parlamentarii au ajuns laconcluzia că acest cuantum nutrebuie să se modifice, trebuie

să rămână pe vechea formulă".Proiectul de Lege privind

instituirea timbrului cultural afost iniţiat de 84 de deputaţi şisenatori din mai multe partide,

printre care PSD, PNL, PDL,PP-DD şi UDMR, şi a fostadop ta t de Senat pe 8decembrie 2014. Totodată, pe15 decembrie 2014, proiectul deLege a fost prezentat în Biroul

P e r m a n e n t a lCamerei Deputaţilor,iar pe 3 februarie aprimit aviz de laComisia juridică, dedisciplină şi imunităţi.

Drep t urmare ,Federaţia Editorilordin România (FER),A s o c i a ţ i aProducător i lor ş iOrganizatorilor deSpectacole (APOSR)ş i U n i u n e aProducători lor deF o n o g r a m e d i nRomânia (UPFR)" luptă" împot r iva"taxei pe cultură",

care, potrivit acestora, va aveaun impact negativ asupradezvol tăr i i economice şiculturale.

Emoţii la simularea examenuluide Evaluare Naţională

Ziua porţilordeschise la ŞcoalaGimnazială Liţa

Prof. dr. Dan Cheţa de la Institutul Naţional deDiabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. Dr. N.Paulescu" spune că diabetul zaharat face partedin ceea ce se numeşte "patologia omuluimodern" sau "patologia prosperităţii" şi că peste20 de ani o persoană din zece la nivel mondial vasuferi de această afecţiune, pondere care se varegăsi şi în România.

"În principiu, diabetul zaharat are două maritipuri de cauze: cele genetice — moştenim de lapărinţi anumite predispoziţii, nu este neapărat săfacem şi boala — şi pe acest fond se adaugăcauzele de mediu. Printre factorii de mediu senumără stilul de viaţă negativ al omului modern.

Felul în care trăim astăzi determină capredispoziţia să fie împinsă înainte, în loc să fieoprită. Pe de o parte moştenim, iar pe de altă parte"ajutăm" şi noi prin felul în care trăim. În primulrând este vorba de alimentaţia nesănătoasă.Mâncăm mai mult decât trebuie în condiţiileactuale şi adeseori consumăm alimentedăunătoare.

Sedentarismul este al doilea factor dupăalimentaţie. Stresul, fumatul, noxele de toatefelurile, excesul de medicamente, dereglările

psihologice, toate acestea influenţează modul deviaţă al omului contemporan", a explicat prof. dr.Cheţa.

Potrivit lui, în prezent, la nivel mondial, suntpeste 382 de milioane de diabetici şi până în anul2035 se preconizează ca numărul persoanelor

care suferă de această afecţiune să ajungă la 592de milioane. Tot la nivelul anului 2035, potrivitprofesorului Cheţa, o persoană din 10 va aveadiabet şi acest raport va fi regăsit şi în România.

Timbrul cultural va rămâne la 2%

De ce boală gravă vor suferi româniiîn următoarele două decenii

Page 8: Ziarul Mara 24 Februarie 2015

88

Interesant un lucru privind Internaţionala Socialistă creatăla Frankfurt am main în 1951! După război I.V. Stalin le “taie”la băieţi mâna. A pus mâna pe “prada” din Răsărit. Salut!Comitetul anti-fascist evreiesc care a funcţionat şi la Moscovaşi Washington, salut de asemenea cu el. Tăcuca Stalin nu maiavea nevoie de ei. De aceea şi-n România va învinge grupul luiGh.Dej împotrina grupului Ana Pauker-Vasile Luca, deşibunicul meu care a luptat pe front împotriva ruşilor fiind rănit laPrut, a aşteptat în zadar să vină americanii. În 1959 la Hamburgare loc conferinţa de Înfiinţare a Internaţionalei Socialiste dinţările Est-Europene, care avea ca scop să se împotrivească“politicii de rusificare” a partidelor social-democrate din Bloculde Răsărit. Dar elemente din învăţătura marxistă rămân,considerându-se, că leninismul a “denaturat” (sanchi!) ceea ceMarx a spus. Cinci partide din Estul-European ca: Ungaria,Cehoslovacia, Bulgaria, Polonia şi Iugoslavia s-au reunit laLonda în 1949 pe data de 4-5 iulie sub “Apelul muncitoresc dinspatele cortinei de Fier”. În România, Titel Petrescu, dădusemâna cu comuniştii şi s-a înfiinţat PMR, dar care va fi “infestat”şi condus de comunişti. Uniunea Socialistă din ţările de Est vordeveni afiliate la Internaţionala Socialistă (care exista deja) laconferinţa de Frankfurt am Main din 1951. InternaţionalaPartidelor Socialiste Muncitoreşti se auto-desfiinţase în 1940,datorită ascensiunii hitlerismului. Căci partidul lui Hitler(atenţie) era de fapt: “Partidul Naţional-Socialist MuncitorescGerman”. După război se reînfiinţează la Frankfurt am Mainfiind luate, aşa “ca poză”, şi partidele din blocul Est-Comunistcăzute sub Sovietici şi vor fi “affiliate” la InternaţionalaSocialistă reînfiinţată la Frankfurt am Main în 1951. Iată cădupă atâţia ani sunt aşteptaţi din nou americanii să ne apere deRuşii care se vor din nou stăpâni pe ţări vecine.

Mihail TĂNASE

Viaţa e o chestie interesantă:Un cuvânt spus în faţa altarului - şi eşti însurat.Un cuvânt spus în somn - şi eşti divorţat.

***Doi prieteni stau de vorbă:- Cemai faci?-Uite, m-a lăsat nevasta pentru celmai bun prieten.- Credeamca eu sunt celmai bun prieten al tău…-Acume el...

***Banii sunt importanţi, dar banii nu sunt totul. Sunt pe

lume lucruri mult mai importante decât banii. Iar ca să aiparte de ele, nu trebuie decât să ai ceva bani.

Pastila de râs

De luni (23 februarie), credincioşii ortodocşiau intrat în Postul Paştelui 2015 şi, timp de 7săptămâni, până la 12 aprilie, când vomsărbători Învierea, toţi cei care vor ţine postpotrivit obiceiurilor creştin-ortodoxe vor trebuisă renunţe la carne, lactate şi ouă. Click! îţispune când sunt dezlegările la vin, untdelemnşi peşte, cu ce alimente să înlocuieşti carnea şicine nu ar trebui să ţină la post.

Dezlegare la untdelemn. În Postul Paştelui2015 se face „dezlegare” la untdelemn, la vinşi, mai rar, la peşte. Astfel, se consumă ulei şivin în zilele de sâmbătă şi duminică, precum şiîn zilele în care sunt sărbători însoţite desemnele „cruce roşie” şi „cruce neagră”, doardacă acestea nu cad în prima sau ultimasăptămână a Postului Mare, care suntsăptămâni de ajunare şi de post aspru.

Dezlegare la vin. Se mai face dezlegare lavin în ziua de joi, în săptămâna a cincea apostului, dar şi în Joia Mare, când s-a petrecutCina cea de Taină.

Dezlegare la peşte. În Postul Paştelui 2015se face şi dezlegare la peşte, însă doar dedouă ori: în ziua de 25 martie, când seprăznuieşte Buna Vestire, şi în duminica aşasea din Post, cea a Floriilor, care sesărbătoreşte anul acesta pe data de 5 aprilie.

Pentru a ţine corect Postul Paştelui 2015,trebuie să aveţi în vedere câteva reguli stabilitede Biserică. De asemenea, trebuie să ştii căanumite categorii de persoane nu ar trebui săse abţină de la mâncare (copiii, bătrânii,femeile gravide şi persoanele suferinde).

În primele două zile din Postul Paştelui serecomandă post complet, pentru aceia care pot

să-l ţină astfel. Pentru cine nu, esterecomandată ajunarea, adică ţinerea postuluipână seara, când se poate mânca pâine şi beaapă.

Aceeaşi regulă (post complet sau ajunare)este şi pentru primele trei zile din ultimasăptămână de post (luni, marţi şi miercuri), darşi pentru ultimele două (vineri şi sâmbătă).

Miercuri, a treia zi din Postul Paştelui 2015,se ajunează până seara. Apoi se mănâncăpâine şi legume fierte fără ulei.

În toate celelalte zile, cu excepţia zilelor dedezlegare, se mănâncă uscat o singură datăpe zi, în zilele luni-vineri, iar sâmbătă şiduminică de două ori pe zi, legume fierte cuuntdelemn şi puţin vin. De menţionat căaceastă variantă este specifică postului aspru.În postul obişnuit mâncăm la orele obişnuite,dar numai „mâncăruri de post”.

Postul negru din Postul Paştelui 2015 e totalinterzis copiilor, sunt de părere medicii şispecialiştii în nutriţie. Un copil nu trebuie săsufere de carenţe alimentare. El se află îndezvoltare, iar organismul său are alte nevoifaţă de organismul unui adult. Pentru copii,vitaminele, lipidele, glucidele, proteinele suntesenţiale.

De asemenea, persoanele care suferă deanumite afecţiuni şi care ţin post negru fără aconsulta un medic o fac pe propria răspundere.Bolile cronice se pot agrava şi persoana poatechiar muri. De aceea, cei care suferă de diferiteafecţiuni, copiii, bătrânii, femeile gravide saucele care alăptează pot vorbi cu duhovnicul şivor primi dezlegare la post. La fel pot procedaşi persoanele obosite, stresate sau care se aflăîn convalescenţă.

Dezlegări

Cum se ţine corect postul Paştelui

Cine nu posteşte?

Închiriez spaţiu comercial, zonă centrală, suprafaţa 40 mp, str.Libertăţii, bl. L4, et. 1, Alexandria. Relaţii la telefon0722.622.453.

Anunţ

Anunţ

Primăria comunei Scurtu Mare, judeţul Teleorman, organizează concurs pentru ocupareaposturilor vacante de casier, guard şi paznic, în data de 18.03.2015, orele 10:00.

Informaţii privind condiţiile ce trebuie îndeplinite şi modul de desfăşurare a concursului pot fiobţinute de la sediul Primăriei Scurtu Mare, jud. Teleorman.

Anunţ

Aproape o treime din viaţă o petrecem dormind – sau celpuţin aşa ar trebui. Somnul este mult mai mult decât o activitatepasivă: avem nevoie de acel timp pentru a ne curăţa mintea şi ane reenergiza trupul.

Dacă nu ne odihnim suficient, apar negreşit tulburări deordin fizic şi psihic, ca atunci când am băut prea mult alcool.Conform cercetătorilor, există patru stadii ale somnului, iar opersoană are nevoie de 90-110 minute pentru o completa unîntreg ciclu, ceea ce înseamnă că, pe noapte, parcurgem camde cinci ori toate cele patru stadii ale somnului.

Stadiul 1 are loc în primele 5-10 minute ale ciclului de somn.În acest interval este foarte uşor să fim treziţi, iar muşchii începsă se relaxeze. Acum este şi perioada în care este cel maiprobabil să experimentezi zvâcnituri ale muşchilor sau să simţică eşti în cădere liberă.

Stadiul 2 începe de la jumătatea ciclului de somn şi durează45-50 de minute. Dacă eşti trezit în acest interval, ar putea să tesimţi dezorientat. Respiraţia este relaxată, temperaturacorpului scade, dând inimii un uşor răgaz. Activitatea neuralăscade şi ea, pe măsură ce trupul se pregăteşte pentruurmătoarea fază a ciclului.

Stadiul 3 marchează momentul în care ai intrat deaproximativ 20 de minute în somn adânc, iar trupul are ocaziasă se regleze singur. Undele cerebrale sunt lente, muşchii şiţesuturile încep să se regenereze, iar o serie de hormoni suntsecretaţi de organism. Sistemele de management al deşeurilordin creier devin foarte active, eliminând ceea ce incomodeazăfuncţia cognitivă. În ciuda faptului că aceasta este perioada încare ne încărcăm bateriile, acum suntem cel mai multpredispuşi să mergem sau să vorbim în somn. În aceastăfază, este incredibil de greu să fim treziţi.

Rapid Eye Movement (REM) este stadiul final în acest ciclu,care durează aproximativ 20 de minute. Deşi ochii sunt închişi,aceştia se mişcă foarte repede pe sub pleoape. Activitateacerebrală este intensă, în acest interval având loc o mulţime devisuri. Tot acum, muşchii sunt paralizaţi, iar bătăile inimii suntneregulate.

România realăAşteptând americanii

Ce se întâmplă cu noicând dormim?

Pe 24 februarie, în ziuacând Biserica Ortodoxăsărbătoreşte Aflarea CapuluiSfântului Ioan Botezătorul,sp i r i tual i ta tea popularăc on s emn eaz ă z i ua lu iDragobete, zeu al tinereţii înPanteonul autohton, patron aldragostei şi al bunei dispoziţii.

La noi, Dragobete era ziuacând fetele şi băieţii seîmbrăcau în ha ine desărbătoare si, dacă timpul erafrumos, porneau în grupuriprin lunci si păduri, cântând sicăutând primele flori deprimăvară. Fetele strângeauîn această zi ghiocei, viorele şitămâioase, pe care le puneaula icoane, pentru a le păstrapână la Sânziene, când learuncau în apele curgătoare.

În dimineaţa zilei deDragobete fetele şi femeiletinere strângeau zăpadaproaspătă, o topeau şi sespălau cu apa astfel obţinutăpe cap, crezând că vor aveaparu l ş i t enu l p lăcu teadmiratorilor.

De obicei, tinerii, fete şibăieţi, se adunau mai mulţi la ocasă, pentru a-şi "face deDragobete", fiind convinşi că,în felul aces ta , vor f i

îndrăgostiţi întregul an, pânăla viitorul Dragobete. Aceastăîntâlnire se transformă,adesea, într-o adevăratăpetrecere, cu mâncare şibăutură. De multe ori băieţiimergeau în satele vecine,chiuind şi cântând peste

dealuri, pentru a participaa c o l o l a s ă r b ă t o a r e aD r a g o b e t e l u i . E r a osărbătoare a grupurilor detineri care ieşeau din sat lapădure, făceau o horă, sesărutau şi se îmbrăţişau. Aveatoate trăsăturile unei sărbătoripremaritale, de antamare aunor relaţii între tinerii din

comunitate, ce anticipaununţile.

Se mai credea că în ziua deD r a g o b e t e p ă s ă r i l enemigratoare se adună înstoluri, ciripesc, îşi alegperechea şi încep să-şicons t ru iasc ă cu ibu r i le ,

păsările neîmperecheateacum rămânând fără pui pestevară. Oamenii bătrâni ţineauaceastă zi pentru friguri şi alteboli.

Dragobetele era sărbătoritîn unele locuri şi la data de 1martie, deoarece se considerăcă el este fiul Dochiei şi primuldeschizător de primăvară.

Postul Paştelui, cel mai greupost pentru ortodocşi

Superstiţii, tradiţii şi obiceiuride Dragobete

Page 9: Ziarul Mara 24 Februarie 2015

1463: S-a născutGiovanni Pico dellaMirandola, umanistitalian (d. 1494).1704:

1810:

1815:

1842:

1856:

1929:

1939:

1953:2014:

A mur i tM a r c - A n t o i n eC h a r p e n t i e r ,compozitor francez(n. 1643).

A mur i tHenry Cavendish,f i z ic ian , ch imis tenglez (n. 1731).

A mur i tR o b e r t F u l t o n ,inventator american(n. 1765).

S-a născutA r r i g o B o i t o ,compozitor, poet italian (d. 1918).

A murit Nikolai Ivanovici Lobacevski,matematician rus (n. 1792).

S-a născut Marga Barbu, actriţă română deteatru şi film (d. 2009).

A murit Elena Alexandrina Bednarik, pictoriţăromână (n. 1883).

AmuritMihai Popescu, actor român (n. 1909).Amurit NicolaeHerlea, bariton român (n. 1927).

Dragobetele (Cap de primăvară) – este o sărbătoarepopulară semnificând venirea primăverii.

9

Marţi 24 Februarie 2015

07:00 Telejurnal matinal 09:00Starea naţiei 10:00 Biziday 11:30Nimic prea bun pentru un cowboy12:20 Discover România 12:30Tribuna partidelor parlamentare 13:00EURO polis 14:00 Telejurnal 15:30Maghiara de pe unu 16:50 DiscoverRomânia 16:56 Discover România17:10 Cu drag, de Dragobete! 18:15Clubul celor care muncesc în România18:20 Cu drag, de Dragobete! 19:40Sport 19:59 Telejurnal Studio UEFA CL21:40 Juventus - Borussia Dortmund23:50 Starea naţiei 00:30 RezumateleUEFACL

Di m in ea ta s - a rputea sa amanati ocalatorie in interes defamilie, din cauzabanilor. Este momentulsa va concentratiasupra proiectelorambitioase, pe termenlung.

Sunteti inhibat sinu va exprimati preaclar. Evitati intalnirilecu prietenii, pentru cas-ar putea sa fitiinteles gresit. Nufaceti investitii si nucumparati obiecte devaloare!

In cursul diminetii,v a i n d i s p u n e oproblema minora desanatate. Nu suntetip r ea so c i ab i l s ipreferati sa fiti singur.Nu refuzati dialogulcu prietenii sau cupartenerul de viata.

N u e s t er e c o m a n d a b i l s acalatoriti si nici sau r m a r i t i c a s t i g u r ifinanciare. Relatiilesentimentale nu au desuferit, cu conditia sa fitimai atent la problemelepartenerului de viata.

Se pare ca suntetiinhibat si irascibil.Fiti prudent si evitaticearta cu colegii deseviciu! Puteti sa vaascultati intuitia.Implicati-va mai multin problemele casei!

Nu aveti chef sadiscutati cu nimeni sin i c i m a c a r s arezolvati problemelecare va privesc inmod direct. Fiti atent,pentru ca va putetiizola la serviciu! Fitimai sociabil!

L a s e r v i c i u ,sunteti foarte binedispus si munciti cutragere de inima.Aveti insa gri ja,pentru ca sunt colegicare va sapa! Astazinu aveti cum sacastigati multi bani.

Dimineata simtitinevoia sa vorbiti cuc i n e v a d e s p r ep r o b l e m e l esent imenta le . Vasfatuim sa nu va lasatiprada sentimentelor,intrucat riscati sadeveniti melancolic.

S-ar putea sapierdeti o afacereprofitabila, din cauzaprudentei exagerate.Nu suntet i p reasociabil si va izolatide cei din jur. Candva veti da seama, arputea fi prea tarziu.

S u n t e t i d enerecunoscut si ceidin jur incearca sa vascoata din starea deapatie in care aticazut. Nu luati deciziide unul singur. Evitatisa va implicati inactivitati importante!

Se pare ca vaconcentrati mai greu,d i n c a u z ane in te lege r i l o r cupersoana iubita. Putetic a s t i g a b a n i c uusurinta, cu conditia sanu va fortati norocul. Fitimai atent cu cei din jur.

Astazi aveti succesin afaceri. Ori incheiatiun contract, ori va gasitiun al doilea serviciu.Evitati discutiile incontradic tor iu. Nurefuzati sfaturile uneip e r s o a n e c uexperienta!

Semnificaţii istorice pentru

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30 LaMaruţă 12:00 Trandafirul negru13:00 Ştirile Pro Tv 14:00 Suntcelebru, scoate-mă de aici! 16:00Puterea destinului 17:00 ŞtirilePro Tv 17:30 La Maruţă 19:00Ştirile Pro Tv 20:30 Sunt celebru,scoate-mă de aici! 22:30 ŞtirilePro Tv 23:05 CSI: New York –Criminaliştii 00:00 Nikita 01:00Ştirile Pro Tv 02:30 După 20 de ani03:30 CSI: New York – Criminaliştii04:30 Nikita 05:30 La Maruţă

08:00 Neatza cu Răzvan şiDani 10:50 În gura presei 12:00Mireasă pentru fiul meu 13:00Observator 14:00 Mireasă pentrufiul meu 16:00 Observator 17:00Acces direct 19:00 Observator20:00 Observator special 20:30Sărutul dulce al răzbunării 23:00Un show păcătos 01:00 Sărutuldulce al răzbunări i 03:00Observator 03:45 Acces direct06:00 Observator

07:00 Ştirile Kanal D 08:00Teo Show 10:30 Fatmagul12:00 Supermodels by CătălinBotezatu 12:30 Ştirile Kanal D13:30 Te vreau lângă mine16:45 Teo Show 18:45 Ştireazilei 19:00 Ştirile Kanal D 20:00Trădarea 22:30 WOWBiz00:30 Ştirile Kanal D 01:45Trădarea 03:45 WOWBiz05:30 Noră pentru Leana

07:30 Dosarele DNA 08:30Sănătate cu Stil 09:00 Râzi şicâştigi 10:00 Fii pe fază! 11:30Co du l mag ic i en i l o r 12 :00Mondenii 12:30 Familii la răscruce14:00 Click! Poftă bună! 15:00Codul magicienilor 15:30 Cireaşade pe tort 16:30 Focus 17:00Mondenii 17:30 Trăsniţi din NATO18:00 Focus 19:30 Salvaţi iubirea20:30 Nunţi de poveste 22:30Trăsniţi din NATO 23:00 Focus dininima României 23:30 Click! 00:00Revizie tehnică

08:00 La Maruţă 09:45La bloc 12:15 Krull 14:45De două ori da 16:15Jcul destinului - Partea I18:15 Kramer contraKramer 20:30 Oamenide onoare 23:30 Super-răi 01:45 Oameni deonoare 04:00 Lumea ProCinema 04:30 CineA.M.

07:00 Ştirile dimineţii 07:55Business B1 la zi 08:00 Ştiriledimineţii 09:00 Ştirile dimineţii 09:55Business B1 la zi 10:00 Ştiriledimineţii 11:00 Evenimentul Zilei12:00 Ştirile B1 13:00 Talk B1 14:00România, acum 15:00 Ştirile B116:00 România, acum 17:00Evenimentul Zilei 18:00 Ştirile B119:00 Butonul de panică 0:00 Bunăseara, România! 21:30 Actualitatearomânească 23:00 Lumea lui Banciu00:00 Ştirile B1 01:00 Actualitatearomânească 02:15 Bună seara,România!

07:00 Tânăr şi Neliniştit 08:00Clona 09:15 Regina inimilor12:00 Îngeri păzitori 14:00 Ingersalbatic 15:00 Cununa delacrimi 16:00 Tânăr şi Neliniştit17:00 Clona 18:00 Reginainimilor 19:00 Puterea destinului20:30 Îngeri păzitori 22:00Dragoste de viaţă 23:00 TerraNostra 00:00 Clona 01:00 Iubireca în filme 02:00 Doamne depoveste 03:00 Acasa inbucatarie 04:00 Iubire ca în filme

24 Februarie

Redacţia ISSN: 1843-4037

Redactor şef:

R Mihail TĂNASE,

Marketing şi publicitate:r ţ CĂRUŢĂ

Orice neregulă, orice problemă, orice necaz pot fisesizate reporterului de servici

la numărul de telefon: 0763.801.083

edactori: Claudiu DUMITRACHE,

Tehnoredacto : Ionu

Alexandria, str. Libert ii, nr. 271, bl. L4, jud. TeleormanTelefon :

ăţdirector executiv 0 804347. .447

Tip

E-mail: @email.comziarulmara

ărit la Tipografia “MARA”

Emil PETRESCUSecretar de redacţie: Dana PĂUNE

Monica MEILĂ,Mirel MANAFU, Carmen ROBESCU

Camelia MANTUFlorentina POPESCU,

Telefon/fax: 0347. .448804

www.ziarulmara.ro

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.Fotografiile cu indicativele şi reprezintă trucaj şi respectiv, pamflet.PT

Vrei să f i zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp depierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA vine latine acasă. Decupează talonul de abonament din ziar, achită

CB0245036735460001, deschis la Banca Comerciala Română sumaaferentă şi expediază talonul de abonament + copiachitanţei de plată pe adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl.L4 sau pe fax. 0347/ ţi veni direct la sediul cotidianului şi de lunaurmătoare uşă.

i

în contulRO52RN

lunilor de abonament alese

80.44.48 sau poziarul MARAvine la tine la

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

Vârsta ___ __ Profesia ____ _

CUI _____ __ Cont ___ ____ Banca ____ _____Vei primi abonamentul la adresa

Persoana fizică: Numele _______________ Prenumele _________________ _____________________________________

Persoană juridică: Nume firmă ___________________________________Domeniul de activitate __________________________________________

______ ___________ _______:

Str. _______________ nr ______ Bl. ______ Sc. ______ Et. _____Ap. _____Localitatea ________________ Cod poştal ____________ Judeţul _______Tel _______________Fax _____________E-mail______________________Doresc să achiziţionez un abonament la cotidianul MARAîncepând cu luna

Page 10: Ziarul Mara 24 Februarie 2015

10 Anul X, 2143 Marţi 24 Februarie 2015I nr.

Actualitatea într-un zâmbetB a s c h e t b a l i s t e l e

teleormănene au pierdut înultimele secunde. Echipaantrenată de MădălinPiperea n-a reuşit să serevanşeze în faţa celor del a P h o e n i x G a l a ţ i .Dunărencele au învinsechipa alexăndreană atâtîn tur, cât şi în retur.

Înfrângere dureroasăpentru baschetbalistelealexăndrene. Gălăţenceleau intrat motivate pe teren,lucru care le-a „şocat”puţin pe alexăndrence. Lapauză gazdele aveau unavans de doar 3puncte, scor 39-36.L a r e l u a r e ,teleormănencele,cu Webb şi Arnold,în mână bună, aupreluat iniţiativa şiau trecut în avantaj,scor 56-61. Ultimulsfert a fost unul deinfarct. Gazdele auînceput cursa deurmăr i re ş i aureuşit chiar să preiaconducerea petabela de marcaj,cu 49 de secundeînainte de final. Aurmat o serie dearuncări l ibere,gălăţencele au avutnervii mai tari şi auobţinut o victoried r a m a t i c ă ş i

surprinzătoare. Rezultatulfinal al meciului PhoenixGalaţi –CSBTAlexandria afost 78-76.

C e l e m a i b u n emarcatoare din loculalexăndrean au fostArnold(24 puncte), Webb (19

puncte) şi AncaŞipoş cu 15 puncte.

În urma acestuis u c c e s ec h i pagălăţeană a obţinutî n p r e m i e r ăcalificarea în play-off.

C S B TAlexandria ocupăî n c o n t i n u a r epoziţia a 5-a aClasamentului LigiiN a ţ i o n a l e d eBaschet feminin cu42 de puncte, iar înultima etapă dinacest sezon vaprimi vizita celor dela Olimpia CSUBraşov.

C.DUMITRACHE

- Anu ăsta ce o merge? Ceapa sau pepenii?’

- Altă cale, sigur, nu e decât sprijin de la UE!

- Şi unde dracu-i schimb, pe sărăcia asta?

- La oraş e altă viaţă, bancomatu-ţi dă bani gheaţă!

Laurenţiu Reghecampf,acest al l inclus iv AlNevestei, care se poateî n t o a r c e o r i c î n d î nGhencea.

Nu ştiu ce soluţii deviaţă şi de fotbal areReghecampf după severuleşec la arabi, după ce afost dat afară cu scandaldintr-un fotbal care nu

contează decît financiar,dar revenirea la Steauanu-i cea mai bună idee. Cesă spună el la reinstalare?Ce standarde de calitate arfi să proclame în eraReghecampf 2 ?

Steaua e s ingu raechipă din România careconstruieşte de deceniibiografii onorante defotbalişti şi de antrenori. Pela celelalte cluburi, jucătoriitrec, la Steaua devin. Cinenu se impune la Steaua nus e impun e n i c ă i e r i .Cîndva, Steaua i-a reprimitcîteva etape ca antrenoripe emblematicii echipei,

dar numai ca să le închidăconvingător şi pentrutotdeauna poarta.

Un proverb al săracilorspune că nu haina îl facepe om. Adevărul însă e departea celor care au cu cesă se îmbrace. TricourileStelei îi fac mari şi pefotbalişti, şi pe antrenori,fiindcă îi motivează într-un

mod superior. Chiar şiacum, cînd scriu acesttext, resimt numele Steleica pe un imperativ derespect. Reghecampf n-afăcut el Steaua, fiindcă aprimit-o de-a gata. El puteadoar s-o strice. Şi nicimăcar s-o strice cu totul. S-au mai ambiţionat şi alţiantrenori să-şi facă unnume prost din prăbuşireaStelei, dar clubul a fostînţelegător, chiar mai multdecît înţelegător şi i-a datdeoparte înainte de a fiprea tîrziu. Steaua e omaşinărie prea mare şiprea rodată în bine ca să-i

î n g ă d u i e l u i A lReghecampf un comeback jenant.

Nici Gâlcă nu se poatelăuda cu traseul său laSteaua. Şi nu pentru că arfi preluat o formaţie solidarticulată de Reghecampf.Dacă privim adevărul de ladistanţa de la care se vedet o t , o b s e r v ă m c ăReghecampf ar fi să revinăla o cu totul altă echipădecît aceea pe care a avut-o. La un cu totul alt lot, într-un campionat cu totul altulşi el.

Cum să se întoarcăReghecampf acasă cîndpînă şi casa e în plinproces de retrocedare, iarcîşt igul din vînzareaprecipitată a jucătorilor cunume ascunde intenţii pecare numai Gigi Becali şi,poate, domnul Argăsealăar şti să ni le desluşească?Iar lucrurile nu se oprescaici. Între timp, soaţa luiReghecampf a reuşit, prinmijloace specifice, să-iprepare un vizavi foartete ns i o na t c u me d iaromânească.

Ziariştii sînt o conjuraţieprofesională. Îl jigneşti peunul şi ţi-i faci duşmani pet o ţ i . P e n t r u m e d i aromânească, înainte de a fiun fost antrenor de succesAl Stelei şi o povestesportivă de tot interesul,Reghecampf este ş irămîne un all inclusive AlNevestei.

T. OCTAVIAN

Nu antrenorii fac Steaua,ci invers

Baschetbalistele au primitun duş rece


Recommended