Home >Documents >CURS Istoria Limbii Romane

CURS Istoria Limbii Romane

Date post:01-Mar-2018
Category:
View:264 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  1/76

  UNIVERSITATEA ,,1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA

  ISTORIA LIMBII ROMNE

  - SUPORT DE STUDIU -pentru studen!ii din domeniul FILOLOGIE

  anul II, semestrul 2

  ASIST. UNIV. DR. IULIANA WAINBERG-DR"GHICIU

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  2/76

  2

  1. NO#IUNI GENERALE

  - LIMBA= sistem de comunicare, specific oamenilor, prin care !i exprim"gndurile,sentimentele, dorin#ele; limbaj (defini#ie par#ial")

  - DIALECT= - o unitate distinct"a limbii, dar care p "streaz"cele mai multe tr "s"turiale limbii c"reia i apar#ine

  - unitatea cea mai cuprinz"toare n care se divizeaz"limba

  - prezint" o serie de particularit "#i: - fonetice- gramaticale- lexicale

  - distinc#ia dintre variet"#ile dialectale e dat" de ansamblul fenomenelorlingvistice nregistrate ntr-o anumit"zon "

  - SUBDIALECT= - subdiviziune a dialectului;- prezint"particularit "#i: - fonetice

  - lexicale- gramaticale (uneori)

  - GRAI= - ramifica#ie teritorial"a limbii;- subdiviziune a subdialectului;- prezint" n special particularit "#i - lexicale

  - fonetice

  A$adar,

  LIMB% ex: limba romn "

  !DIALECT ex: - dacoromn

  ! - aromn- meglenoromn- istroromn

  SUBDIALECT ex: pentru dacoromn: - moldovean! - muntean

  - cri$ean- b"n"&ean- maramure$ean

  GRAI ex: pentru sd. muntean: - gr. muntenesc propriu-zis

  - gr. oltenesc

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  3/76

  3

  2. FORMAREA POPORULUI ROMN $I A LIMBII ROMNE

  2.1. Teritoriul de formare a limbii %i a poporului romn

  S-au emis mai multe teorii n leg"tur"cu teritoriul de formare a limbii !i a poporuluiromn, teorii ce s-ar putea grupa n trei categorii:

  - Teoria care sus#ine formarea limbii !i a poporului romn exclusivla nord de Dun!re- Teoria form"rii limbii !i a poporului romn n sudul Dun!rii- Teoria form"rii limbii !i a poporului romn, att la nordul ct"i la sudul Dun!rii

  2.1.1. Teoria care sus&ine formarea limbii %i a poporului exclusiv la nord deDun!re:

  - sus#in"torii acesteia au fost D. Cantemir, P. Maior, B. P. Hasdeu !.a.- aceast"teorie nu a putut fi argumentat "din punct de vedere !tiin#ific, ea fiind infirmat"

  de existen#a dialectelor romne!ti din sudul Dun"rii (aromn, meglenoromn, istroromn).

  2.1.2. Teoria form'rii limbii %i a poporului romn n sudul Dun!rii:

  - a fost sus#inut" de mai mul #i cercet"tori, dintre care unii lingvi!ti romni, dar maiales de autori str"ini, cu puncte de vedere totu!i diferite. Se pot delimita:

  a) teorii ale unor istorici !i lingvi!ti str"ini :

  - ncepnd din ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea, istoriografi str"ini ca FranzJoseph Sulzer (?-1791), Iosif Carol Eder (1760-1810), Johann Christian Engel (1770-1814),

  P. Hunfalvy (1810-1891) vorbesc despre ipoteza etnogenezei romne!ti exclusiv sud-dun"rene, prin care negau categoric autohtonia romnilor n Dacia, mai pu#in originea lorroman". Conform teoriei enun#ate de Franz Joseph Sulzer !i Iosif Carol Eder, romnii s-ar fiformat n sudul Dun"rii !i ar fi imigrat spre nordul fluviului abia n secolele al XII lea alXIII-lea.

  - Conform opiniei lui Johann Christian Engel, deplasarea romnilor la nordul Dun"riiar fi avut loc ceva mai devreme, n secolul al IX-lea.

  - n secolul al XIX-lea, Robert Roesler (1840-1881) reia aceea!i teorie, fixnd trecerearomnilor la nordul Dun"rii la sfr!itul secolului al XII-lea !i n timpul imediat urm"tor1.

  - n sprijinul acestor teorii s-au adus dovezi istorice !i lingvistice, care au fostinfirmate ns" de cercet "rile !tiin#ifice.

  1 Apud Al. Philippide, Originea romnilor, I, Ce spun izvoarele istorice, Ia!i, Tipografia Via#a Romneasc",1925, p. 691.

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  4/76

  4

  Aceste teorii imigra#ioniste au avut un aspect politic, scopul lor fiind acela de afurniza argumente istorice pentru contestarea vechimii !i a continuit"#i romnilor nTransilvania2. Ele au fost prompt contestate ncepnd cu c"rturarii 'colii Ardelene (SamuilMicu, Gh. 'incai, Ioan Budai-Deleanu, Petru Maior), de B. P. Hasdeu etc.

  b) teoriile lingvi!tilor romni:

  - Ovid Densusianu (par#ial) !i Al. Philippide considerau c" romnii s-au deplasat nnordul Dun"rii n secolele al VI-lea !i al VII-lea. Argumentele aduse de Ovid Densusianu aufost asem"n"rile limbii romne cu dalmata !i albaneza, iar cele ale lui Al. Philippide s-aubazat pe cteva particularit"#i fonetice (precum tratamentul consoanelor c, g n diferite graiuri!i dialecte). Argumentele lor au avut pu#ini adep#i, numeroase dovezi demonstrndcontinuitatea popula#iei romanice n Dacia.

  2.1.3. Teoria form'rii limbii %i a poporului romn, att la nordul ct "i la sudulDun!rii:

  - Este teoria care sus#ine c" procesul de constituire a poporului romn !i a limbii romnea avut loc pe un ntins teritoriu romanizat, care cuprindea provincii situate la nordul !i la sudulDun"rii: Dacia !i Dobrogea, Pannonia, Dardania, Moesia Inferioar" !i Moesia Superioar"3.Astfel, pentru popula#ia romanizat"din acest spa #iu, Dun"rea nu a constituit o frontier"etnic ",lingvistic", economic"sau cultural ", ci a fost doar hotar administrativ, politic !i strategic 4 ,fapt ce a permis mobilitatea popula#iei !i a favorizat men#inerea caracterului unitar deansamblu al limbii romne5.

  - Teoria a fost sus#inut" de majoritatea istoricilor !i lingvi!tilor romni (c"rturarii 'coliiArdelene, A. D. Xenopol, N. Iorga, S. Pu!cariu, Al. Rosetti) !i este confirmat"de diversitateadovezilor istorice, arheologice !i lingvistice.

  n ceea ce prive!te teritoriul de formare a poporului !i a limbii romne s-a ajuns laconcluzia c"n sudul Dun "rii acesta s-a ntins pn" la linia stabilit "de istoricul ceh C. Jire (ek,pe baza inscrip#iilor latine!ti !i grece!ti, linie ce se ntindea de-a lungul Mun#ilor Haemus(Balcani) !i separa zonele de influen#" greac " !i roman"din Peninsula Balcanic ".

  Limita de sud-vest a fost stabilit" de E. Petrovici, pe baza isogloselor #t, $d (pentrumprumuturile vechi slave din romn" care con #in rezultate ale grupurilor *tj, *dj din slavacomun"). Ea coincide, n linii mari cu actuala grani#" ntre Bulgaria !i Serbia.6

  2 Florica Dimitrescu, Viorica Pamfil, Elena Barboric ", Maria Cvasni, Mirela Teodorescu, Cristina C"l"ra!u,Mihai Marta, Elena Toma, Liliana Rux"ndoiu, Istoria limbii romne (Curs universitar), Bucure !ti, EdituraDidactic" !i Pedagogic", 1978, p. 32. (n continuare Florica Dimitrescu et al.,Istoria limbii romne)3 Al. Rosetti, Istoria limbii romne de la origini pn!n secolul al XVII-lea, Bucure!ti, Editura pentru literatur",1968, pp. 77-78.4 Sextil Pu !cariu, Cercet!ri"i studii, Bucure!ti, Editura Minerva, 1974, pp. 352, 426-427.5 Limba romn!. Origini "i dezvoltare, Studiu, antologie de texte romne!ti vechi, explica#ii, glosar !ibibliografie de dr. Maria Cvasni C"t"nescu, Bucure!ti, Humanitas, 1996, p. 43.(n continuare Maria CvasniC"t"nescu,Limba romn!. Origini"i dezvoltare)6 Florica Dimitrescu et al.,Istoria limbii romne, p. 38.

 • 7/26/2019 CURS Istoria Limbii Romane

  5/76

  5

  2.2. Epoca de formare a limbii "i a poporului romn

  Formarea limbii !i a poporului romn reprezint" un proces ndelungat !i complex,desf"!urat de-a lungul mai multor veacuri.

  Poporul romn s-a format n urma procesului de romanizare a popula#iei autohtonetraco-geto-dace din regiunile carpato-balcanice, de-a dreapta !i de-a stnga Dun"rii.

  Pe un teritoriu care se ntindea la est de Nipru, n nord pn" la Vistula !i la Carpa#iipolonezi, nglobnd la vest Panonia !i la sud peninsula Balcanic"pn "la muntele Olimp, s-astabilit n jurul anului 2000 .Ch. un popor indo-european, tracii. Limba tracilor f"cea partedin acela!i grup ca !i cel al ilirilor, fixa#i la vestul teritoriului pn"la Marea Adriatic ", ai c"rorsupravie#uitori actuali sunt albanezii. Au suportat mai multe invazii precum cele ale cel#ilor,

  ale macedonenilor, iar mai apoi ale grecilor.Tracii au fost diviza#i n mai multe triburi dintre care cel mai important este cel alDacilor (Ge#ii). (Geto-dacii alc"tuiau o unitate etnolingvistic"; la nceput termenul get erafolosit de greci, iar dac de romani, f "cndu-se referire la popula#iile din zona Dun"riiInferioare, respectiv din regiunea intracarpatic").

  Asem"n"rile dintre limbile sanscrit", latin", greac" !i persan"au condus la concluziac" n vremea foarte ndep "rtat"(n ornduirea primitiv ") ar fi existat o limb"comun ", numit"conven#ional de c"tre speciali!ti, indo-european".

  Printre limbile ce apar#in acestei familii indo-europene se num"r" !i cele romanice,germanice, celtice, balto-slave, indo-iraniene, greaca, albaneza, armeana.

  Limba romn" face parte din familia limbilor romanice, ca, spre exemplu, !i franceza,spaniola, portugheza, italiana, sarda, retroromana, catalana, longobarda, provensala.Limba romn" este limba latin " vorbit " n mod nentrerupt n partea oriental " a

  Imperiului Roman, cuprinznd provinciile dun"rene romanizate (Dacia, Pannonia de Sud,Dardania, Moesia Superioar" !i Inferioar"), din momentul p"trunderii limbii latine n acesteprovincii !i pn"n zilele noastre. 7

  Nu se poate preciza cu date exacte cnd anume s-a format limba romn", deoareceprocesul de constituire !i formare al unei limbi este unul durativ !i presupune neap"ratsuccesiunea !i continuitatea mai multor stadii de evolu#ie. Cert este c" limba romn " s-aformat o dat" cu poporul romn; dificultatea o reprezint " stabilirea cu precizie a datei cndlatina popular"daco-moesic " s-a transformat n romn ".

  Faza de nceput o reprezint" momentul n care Dacia devine teritoriu roman.Ini#ial, Dacia era un teritoriu locuit de triburi sau de uniuni de triburi geto-dace. La

  sfr!itul secolului I . Cr., prin unirea triburilor dace sub domina#ia lui Burebista se pun bazelestatului dac, al c"

Embed Size (px)
Recommended