Home >Documents >CHASE, James Hadley - Si Cu Mine Ce o Sa Se Intample (v.1.0)

CHASE, James Hadley - Si Cu Mine Ce o Sa Se Intample (v.1.0)

Date post:03-Jun-2018
Category:
View:226 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/12/2019 CHASE, James Hadley - Si Cu Mine Ce o Sa Se Intample (v.1.0)

  1/186

 • 8/12/2019 CHASE, James Hadley - Si Cu Mine Ce o Sa Se Intample (v.1.0)

  2/186

  James Hadley CHASE

  i cu mine ce os se ntmple?Traducere de R. POPA

  Editura Genesis, Bucureti 2000

  2

 • 8/12/2019 CHASE, James Hadley - Si Cu Mine Ce o Sa Se Intample (v.1.0)

  3/186

 • 8/12/2019 CHASE, James Hadley - Si Cu Mine Ce o Sa Se Intample (v.1.0)

  4/186

  CAPITOLL !

  m 0ost tre,it de soneria tele0on%l%i1 am %itat la eas%lde4te!t+tor a0lat !e no!tier+1 $ra ora no%+ 4i ini min%tediminea'a1 m ar%nat !+t%ra de !e mine 4i am re%4it s+mi

  !%n t+l!ile !iioarelor !e !odea1 rin !eretele s%)'ire lam a%,it !e tat+lme% r+s!%n,*nd1 Tele0on%l tre)%ia s+ 0ie !entr% mine1 e tai+me% rar(l hema ine-a1 iam !%s halat%l 4i (n li!a (n are eram !e !%nt%lde a a!%a m*ner%l lan'ei iam a%,it -oea

  Te a%t+ ine-a Ja: olson;< Bolson;< n% iam re'in%t

  n%mele1am re!e,it s!re m+s%'a !e are st+tea a!arat%l 4i din trei !a4i

  %ria4i am 0ost l*n"+ ree!tor< on4tient + tat+l me% m+ !ri-ea 0oartetrist1

  Tomai m+ !re"+team s+ !le< (mi s!%se1 =mi dores a4a de m%lts+ !o'i s+ te soli !%'in mai de-reme1 m !%tea s+ l%+m mi%l de>%n

  (m!re%n+1 da1m a!%at ree!tor%l !entr% a s%"era + dis%'ia era terminat+1 Ja Crane< am s!%s< !ri-ind la )+tr*n%l me% are se (ndre!ta !e

  alee s!re ma4ina l%i< %n Che-y -ehi de ini ani< are %rma s+l ares!re o alt+ ,i de or-oad+ la )an+1

  Sal%t< Ja:Treis!re,ee l%ni din -ia'a mea< mai e/at %ltimele treis!re,ee l%nios1 Gi el (mi s!%nea + sa dat de eas%l mor'ii a s+ m+ "+seas+:Colonel%l Bernie @lson: Ge0%l me% din Fietnam: Ti!%l 0ormida)il!entr% are e% m+ d+d%sem !este a! s+l 'in (n aer !e !loaie< !e soare%nsese (na!oi la )a,+ dar ariera l%i

  de !ilot militar se s0*r4ise1 ?es!+r'irea de el mia r+mas (n memorie ael mai nenoroit moment din -ia'+1 $l a 0ost trimis aas+ iar e% am 0ostre!arti,at alt%i !ilot 4i< ?oamne:< *t sa str+d%it no%l me% 4e0 s+demonstre,e e >i"odie este: =l re"retam !e @lson< n% s!eram s+l mai-+d -reodat+ 4i iat+ + a%m< hiar da+ n%l !%team -edea< (l a%,eam

  -or)ind%mi;< d%!+ treis!re,ee l%ni1iam dat seama + (mi -or)ea (n tim! e e% retr+iam momenteledin Fietnam

  s%lt+m+ )ine< Ja: S%nt 0oarte "r+)it1 Tre)%ie s+ deole,!entr% %n ,)or la aris1 C%m te des%riA ot s+'i aran>e, o sl%>)+;< s+l%re,i % mine;< da+ te interesea,+;

  C%m s+ n% m+ interese,eA Nimi n% miar 0ae o !l+ere maimare:

  @: Trea)a 0ae inis!re,ee miare1 m s+'i trimit %n )ilet dea-ion 4i ni4te )ani de )%,%nar a s+ !%tem s+ st+m de -or)+ (n lini4te1

  Gi tot%4i e n% era (n re"%l+ % -oea aeastaA ?e e mi se !+rea4tears+A ?e e n% !%team s+ o asoie, % -oea !e are o 4tiam 4i arese !otri-ea de min%ne % ti!%l de e/e!'ie are era @lsonA

  Te -rea% aii< )+iete1 Te s%n din aradise City -reo s%t+do%+,ei de ilometri de iami1 Trea)a este d%r+ dar t% !o'i s+ 0ai

  0a'+1 sta )ine(n'eles da+ n% ai alte-a mai )%n de 0+%t; (n de0initi-e !ier,i da+ -ii s+ ar%ni o !ri-ireA Ierta'im+< domn%le olonel< a'i s!%s inis!re,ee mii de dolariA 4a am s!%s< dar o s+ ai de m%nit !entr% ei: N%mi dores nimi alte-a1 Bine< o s+ !rime4ti -e4ti de la mine1 %m tre)%ie s+ o 4ter"1 i

  "ri>+ de tine< Ja:Gi le"+t%ra a 0ost (ntrer%!t+1

  m !%s (net ree!tor%l >os 4i d%!+ aeea am !ri-it (n"*nd%rat s!reta-an sim'ind totodat+ %m %n -al de adrenalin+ m+ %!rinde1 Tre%ser+

  5

 • 8/12/2019 CHASE, James Hadley - Si Cu Mine Ce o Sa Se Intample (v.1.0)

  6/186

  4ase l%ni de *nd 0%sesem l+sat la -atr+1 Fenisem aas+ !entr% + n%a-%sesem alt lo %nde s+ m+ d%1 =mi !etre%sem aeste 4ase l%ni (ntr%n or+4el de ,ee en'i< to*nd soldele !rimite (n armat+ !e 0ete< !e)+%t%r+ 4i !e alte asemenea !rostii1 Na 0ost o !erioad+ 0eriit+ nii

  !entr% mine nii !entr% tat+l me% are era diretor%l )+nii loale1 =is!%neam tot tim!%l< a s+l lini4tes< +< mai de-reme sa% mai t*r,i% dar +sta era %ltim%l l%r% !e aremil doream< s+ de-in lo%itor%l %n%i ora4 de ,ee en'i< adi+ Ddomn%l,ee en'iE< a4a %m era el1 $% (mi doream )an%l ade-+rat:

  < )ine(n'eles + era %n or+4el dr+"%' 4i 0etele era% 0oarte oo!erante1-%sesem momente !l+%te< a-%sesem (ns+ m%lt mai m%lte momente

  de !litiseal+ a4a (n*t m+ hot+r*sem a at%ni *nd se -or termina)anii s+ a%t e-a de l%r% dar n% (n or+4el%l aesta1 Gi deodat+< dinea'a al)astr+< iat+ + a!+r%se olonel%l Bernie @lson< om%l !e are (ladmiram el mai m%lt !e l%mea asta< o0erind%mi !e ta-+ o sl%>)+ arese !l+tea % inis!re,ee miare: %,isem oare )ineA Cinis!re,eemii: Gi asta (n el mai o!%lent ora4 de !e oasta loridei: iam tras %n!%mn (n )ar)+1 $ram a4a de e/itat (n*t (mi -enea s+ sta% (n a!:

  4a + mam a!%at s+ a4te!t -e4ti de la @lson1 N% iam s!%s nimitat+l%i me% dar era %n -%l!oi )+tr*n 4i 4ia dat imediat seama + seoae e-a1 C*nd sa (ntors de la )an+ !entr% !a%,a de !r*n, lams%r!rins de mai m%lte ori !ri-ind%m+ !e 0%ri4 (n tim! e !re"+teamasa1 ama m%rise (n tim! e e% eram (n Fietnam 4i de at%ni el seo%!a de )%+t+rie1 -ea r%tina din are n%l !%teai soate %m!+ra!rod%sele semi!re!arate (n dr%m s!re as+ 4i a!oi "+tea m*narea (ntim! e e% m+ (n-*rteam !rin )%+t+rie1

  i !rimit -reo !ro!%nere )%n+< JaA m+ (ntre)+ el (n tim! er+st%rna (n 0ar0%rii ele do%+ 0ri!t%ri1 =n+ n% 4ti%1 Sar !%tea1 n !rieten ma (ntre)at da+ n% -rea% s+

  mer" la aradise City< (n lorida< %nde sar !%tea s+ ai)+ e-a de l%r%!entr% mine1

  aradise CityA da;< a!roa!e de iami;%se 0ar0%riile !e mas+

  $ de!arte de aii1 Se !oate 4i mai de!arte1

  6

 • 8/12/2019 CHASE, James Hadley - Si Cu Mine Ce o Sa Se Intample (v.1.0)

  7/186

  m m*nat o -reme (n t+ere d%!+ are s!%se Johnson -rea s+4i -*nd+ "ara>%l1 sta sar !%tea s+ 0ie o mare

  oa,ie !entr% tine1 4 !%tea s+ te a>%t e% % )anii1am !ri-it l%n" %n )+tr*n sin"%r (ner*nd (n mod dis!erat s+ se

  a"a'e de mine1 =n'ele"eam *t !oate 0i de de!rimant s+ tr+ie4ti sin"%r la)+tr*ne'e (ntro as+ *t o %ti%'+ dar< !e de alt+ !arte< e -ia'+ ar 0i 0ostasta !entr% mineA $l (4i tr+ise -ia'a< -roiam s+ mio tr+ies 4i e% !e amea1

  $ste o idee< tat+1Nam a-%t %ra>%l s+l !ri-es (n ohi a4a + am -or)it % nas%l (n

  0ar0%rie ad+%"*nd 4 -rea (ns+ mai (nt*i s+ -+d des!re e este -or)a % sl%>)a are

  mia o0erito !rieten%l me%1a a!ro)at Bine(n'eles1?is%'ia sa (m!otmolit aii1 $l a !leat la )an+ !entr% or-oada de

  d%!+ amia,+ iar e% mam tr*ntit (n !at a s+ !ot s+ "*ndes mai lar1Cinis!re,ee mii de dolari: oate + era o trea)+ d%r+ dar !entr% mine

  Gi t% ar+'i )ine< [email protected] l%i en%4ii n% m+ sl+)ea%1 sta (nseamn+ -e4ti )%ne1 Hai s+ ie4im de aii:m tra-ersat hol%l aero!ort%l%i are se a"lomerase 4i am ie4it (n

  soarele de a0ar+1 =n tim! e mer"eam (l eretam 4i e% % oadaohi%l%i1 %rta o +ma4+ de %n al)astr% (nhis< !antaloni al)i de sto0+ 4isandale e ar+ta% a 0i 0oarte s%m!e1 rin om!ara'ie e% ar+tam >alni (nost%m%l me% %,at 4i demodat 4i (n !anto0ii are a-ea% ne-oie de 0le%rinoi1

  arat la %m)r+ a4te!ta %n Ja" $ty!e de %loare al)+1 Se l+s+ s+al%nee la -olan (n tim! e e% m+ %ram l*n"+ el ar%n*nd%mi "eantade -oia> (n s!ate1

  r%moas+ ma4in+: da< mer"e1=mi ar%n+ o !ri-ire ra!id+

  N% este a mea< este a 4e0%l%i1m ie4it !e a%tostrad+1 $ra ora ,ee diminea'a 4i n% era ine 4tie etra0i1

  Gi % e 'iai omor*t tim!%l de *nd ai ie4it din armat+A m+(ntre)+ el (n tim! e de!+4eam %n amion %ria4 (n+rat ohi % l+,i %!ortoale1

  C% nimi s!eial1 m (nerat s+ m+ o)i4n%ies % sentiment%l +n% mai s%nt (n armat+1 am (ntors aas+ %nde lo%ies % )+tr*n%l me%

  tat+1 Gi )ine(n'eles am helt%it )anii !e are mi ia dat armata1 S%nt am!e terminate1 a'i !rins (n moment%l o!ort%n1 S+!t+m*na %rm+toare

  9

 • 8/12/2019 CHASE, James Hadley - Si Cu Mine Ce o Sa Se Intample (v.1.0)

  10/186

 • 8/12/2019 CHASE, James Hadley - Si Cu Mine Ce o Sa Se Intample (v.1.0)

  11/186

  marea1 %re, !entr% ane $sse/< s!%se 4i 0+% o !a%,+1am !ri-it %l%it1 N% 4ti% da+ e/ista% ti!i are s+ n% 0i a%,it de ane

  $sse/1 n%l din aei ti!i !itore4ti< %m ar 0i He0ner< !atron%l re-istei

  lay)oy< n%mai + m%lt mai )o"at de*t aesta1 $sse/ a-ea l%)%ri denoa!te< era !ro!rietar%l *te %n%i sa% mai m%ltor hotel%ri (n toateora4ele mari de !e "lo)< a-ea a,ino%ri< onstr%ia )lo%ri !entr% )iro%ri4i lo%in'e 4i a-ea o 0elie "roas+ din tort%l ind%striei de a%tomo)ile din?etroit %na !este alta 0+ea a la -reo do%+ miliarde de dolari1

  $ o hestie: am s!%s1 ane $sse/1 Frei s+ s!%i +mi o0eri %n !ost(n sl%>)a l%iA

  Cam a4a e-a< Ja< da+ te interesea,+1

  ?a+ m+ interesea,+A ?ar e 0ormida)il1 ane $sse/: S%n+ 0r%mos< n%A ?ar 'iam s!%s;< este o trea)+ d%r+1 ite< Jaorat+< nelini4tit+< se mi4a% tot tim!%l1 *inile n%a-ea% ast*m!+r se >%a tot tim!%l % !ahar%l< r+s%ea !ahet%l de'i"+ri< (4i aran>a !ermanent !+r%l (n+r%n'it1 N%< (n mod ert n% mai eraolonel%l Bernie @lson !e are (l %nos%sem (n Fietnam1

  $ hiar a4a de d%rA

  $sse/ are o -or)+< s!%se @lson (net1 $l ,ie + nimi !e l%meaasta n% este im!osi)il1 %m *te-a l%ni a on-oat to'i am+r*'ii aretr%des !entr% el (ntro sal+ de s!etaole )lestemat+1 -or)it 0oarte!%'in1 $sen'a a 0ost + da+ doreai s+ r+m*i % el tre)%ia s+ ae!'i +im!osi)il%l este !osi)il1 re am o!t s%te de oameni< )+r)a'i 4i 0emeilo are n%0%sese (n+ s!%s1

  Gi d%!+ trei l%ni< da+ termin !rel%n"irea !istei< % mine e se

  (nt*m!l+A B%n+ (ntre)are:Se >%+ % !ahar%l (n tim! e !ri-ea %nde-a de!arte (n ,are< !e

  deas%!ra a!ei1 m s+ am o dis%'ie serioas+ % $sse/1 @ri%m o s+ 0ie m%l'%mit1

  m s+ (ner s+l on-in" s+ te n%meas+ diretor%l aero!ort%l%i 4iat%ni o s+ !o'i s+ )as%le,i el !%'in trei,ei de m

of 186

Embed Size (px)
Recommended