+ All Categories
Home > Documents > BC Analiza

BC Analiza

Date post: 18-Dec-2014
Category:
Upload: victor-zamaru
View: 77 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
71
CUPRINS 1. Misiunea şi strategia băncii.......................... 3 2................................Scopuri generale şi specifice ale activităţii....................... .....................4 3...................................................Domenii funcţionale (de credit, valutare, operaţii de casă, conturi cu populaţia, operaţii interbancare)........................ ....7 4.......................Schema structurii dirijării cu banca. Caracteristica verigilor, nivelurilor şi interdependenţa între ele.,........................ .... . . . .....................25 5.................................Analiza materialelor normative ce caracterizează structura formală (instrucţiunile de post, de secţii, servicii)............. ....... ...........26 6.Personalul: numărul, calificarea, calităţile profesionale, obligaţiile şi datoriile (pe baza nivelului superior, mediu şi inferior).................................................. 27 7................................................... Motivarea personalului............................................. . 27 8...........................Controlul în sistema dirijării cu banca.. ..................................................28 9.Cultura organizaţională şi responsabilitatea socială a băncii 29 10........................................Procesul de comunicare în sistema de dirijare cu banca (luând în consideraţie mediul exterior). Tipurile de comunicare şi factorii de perfecţionare. Sistemul informaţional.......... ...........35 11.Primirea şi realizarea deciziilor pe baza fundamentării şi îndeplinirii problemelor strategice şi operative...........37 12........................................Managementul riscurilor în activitatea bancară.............. ............39
Transcript
Page 1: BC Analiza

CUPRINS

1.. .Misiunea şi strategia băncii..................................................................................... 3

2..............................................................................Scopuri generale şi specifice ale activităţii

.................................................................................4

3........................................................................................................................Domenii

funcţionale (de credit, valutare, operaţii de casă, conturi cu populaţia, operaţii interbancare).

....7

4.......................................................Schema structurii dirijării cu banca. Caracteristica

verigilor, nivelurilor şi interdependenţa între ele.,... ................................................................

25

5...............................................................................Analiza materialelor normative ce

caracterizează structura formală (instrucţiunile de post, de secţii, servicii)..............................

...................................................................................26

6.Personalul: numărul, calificarea, calităţile profesionale, obligaţiile ş i datoriile (pe baza

nivelului superior, mediu şi inferior).....................................................................................27

7..........................................................................................................................Motivarea

personalului...................................................................................................................... ....27

8..................................................................Controlul în sistema dirijării cu banca.. ... 28

9......................................Cultura organizaţională şi responsabilitatea socială a băncii 29

10................................................................................................Procesul de comunicare în

sistema de dirijare cu banca (luând în consideraţie mediul exterior). Tipurile de comunicare şi factorii

de perfecţionare. Sistemul informaţional...............................................................................35

11.Primirea şi realizarea deciziilor pe baza fundamentării şi îndeplinirii problemelor strategice

şi operative.............................................................................................................................37

12...............................................................................................Managementul riscurilor în

activitatea bancară................................................................................... .............................39

13.......................................Computerizarea activităţii. Situaţia actuală şi perspectiva ....42

14.........................................................................CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 44

15........................................BIBLIOGRAFIE..............................................................45

16....................................................................................................................ANEXE 46

Page 2: BC Analiza

6

INTRODUCERE

BC „Moldindconbank” S.A. este una din cele mai mari şi mai vechi bănci din Moldova,

activând în sistemul bancar autohton de la 1 iulie 1959 în calitate de filială a Stroibank-ului din URSS.

Principalele obiective ale acesteia au fost finanţarea obiectelor industriale, a întreprinderilor

complexului energetic, a magistralelor de transport.

La 25 octombrie 1991, conform hotărârii Adunării Constitutive banca a fost reorganizată în

Banca Comercială pe Acţiuni pentru Industrie şi Construcţii - BC "Moldindconbank" S.A.

Reorganizarea nu a reprezentat doar schimbarea denumirii şi a structurii organizatorico - juridice, dar

şi lărgirea semnificativă a serviciilor prestate cu scopul de a transforma banca într-o instituţie

financiară universală.

Experienţa acumulată în perioada anterioară, când banca avea statut de subdiviziune a Băncii

de construcţii a URSS, capitalul impunător, au permis băncii să se plaseze chiar de la început printre

cele mai importante instituţii bancare din Republica Moldova.

Astăzi BC "Moldindconbank" S.A. este una din cele mai mari bănci din Republica Moldova cu

o infrastructură bine dezvoltată şi cu o reputaţie înaltă pe piaţa financiară internaţională.

Reţeaua de filiale şi reprezentanţe ale băncii reprezintă factorul principal de succes pentru

bancă. Prin intermediul reţelei de subdiviziuni teritoriale banca acordă intreaga gamă de servicii, se

apropie de clienţi, extinde aria de acoperire a clienţilor existenţi şi potenţiali.

BC „Moldindconbank” S.A dispune de o reţea largă de subdiviziuni teritoriale, care se extinde

rapid şi prestează întreaga gamă de servicii bancare. Astfel, în prezent, Banca este reprezentată in

majoritatea localităţilor importante de pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul a 106 de

subdiviziuni, dintre care 47 filiale,(anexa 1) 50 reprezentanţe (Anexa 2) şi 9 case de schimb valutar1.

în viitor BC „Moldindconbank” S.A prevede dezvoltarea atât cantitativă, cât şi calitativă a

reţelei de distribuţie. De asemenea, Banca tinde să-şi optimizeze reţeaua sa corespondentă cu marile

instituţii financiare avînd peste 50 de corespondenţi bancari din 19 ţări printre care Citibank NA

(USA), The Bank of NewYork Mellon (USA), Standard Chartered Bank (USA), Commerzbank

(Germania), Rai ffeizcn Zentralbank Oestereich (Austria), Sberbank (Rusia), Privatbank (Ukraina),

Credit Suisse (Switzerland) etc.

Un segment important în activitatea băncii pe plan internaţional îl reprezintă colaborarea cu

organismele financiare internaţionale, cum ar ti Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi

Dezvoltare (BERD), Banca Mondială. Asociaţia Internaţională de Dezvoltare (IDA), Fondul

Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (FIDA).

Principii esenţiale, care stau la baza activităţii curente a băncii sunt:

a) creşterea rentabilităţii;

b) efectuarea operaţiunilor în acele regiuni unde există proiecte sigure şi de perspectivă;

c) creşterea ponderii pe piaţa bancară prin acordarea serviciilor de o calitate înaltă;

d) asigurarea creşterii continue a veniturilor prin investirea resurselor în active de cea mai

Page 3: BC Analiza

6

bună calitate;

e) satisfacerea maximă a necesităţilor tuturor clienţilor.

BC „Moldindconbank” S.A. prestează clienţilor săi un spectru larg de servicii, inclusiv:

a) deschiderea şi deservirea conturilor bancare în diferite valute;

b) transferuri băneşti rapide în orice punct al lumii în cadrul sistemelor de plată

internaţionale Western Union, SWIFT;

c) emiterea cârdurilor Maestro, MasterCard, deservirea cârdurilor American Express;

d) deservirea cecurilor de călătorie şi emiterea cârdurilor American Express;

e) operaţii documentare privind operaţiile de export-import;

f) emiterea cecurilor nominative Deutsche Bank AG şi Citibank NA, cecurilor de

călătorie American Express ;

g) efectuarea plăţilor bancare cu utilizarea sistemului “Client - Bancă” în regim on-line;

h) servicii în domeniul activităţii investiţionale;

i) operaţii pe piaţa valorilor mobiliare;

j) acceptarea diverselor plăţi de la populaţie;

k) creditarea în monedă naţională şi valută străină, inclusiv din liniile de credite ale

organismelor financiare internaţionale (BERD; IDA, FIDA, IFC etc.);

1) acceptarea unui larg spectru de depozite de la persoanele fizice şi juridice; m) păstrarea

valorilor în safeuri individuale.

într-o perspectivă pe termen mediu se va implementa politica dezvoltării consecvente a băncii

cu o reţea mai largă de filiale, care desfăşoară o activitate şi prestează toate tipurile de servicii

financiare, bazate pe tehnologii bancare performante.

Cel mai preţios capital al băncii sunt clienţii. La momentul de taţă BC „Moldindconbank S.A.

deserveşte majoritatea organizaţiilor de construcţie din republică, organizaţii de transport,

întreprinderea de stat „Moldtelecom”, Calea ferată din Moldova, SRL „Moldovatransgaz”, fabrica de

covoare „Covoare Ungheni”, SA „Frigo”, fabrica de vinuri din Călăraşi, , SA „VISMOS”, SA

„Farmaco”, „Air Moldova”, întreprinderi din industria prelucrătoare, firme de comerţ private,

persoane fizice.

Fiind una dintre băncile de frunte în sistemul bancar al ţării, BC “Moldindconbank” S.A. tinde

să-şi menţină şi să-şi consolideze sporirea poziţiilor sale, să atragă noi clienţi şi să stimuleze

businessul clienţilor săi vechi, investind în viitorul economei naţionale.

Sarcina de bază a băncii este: „Sporirea eficienţei activităţii băncii în vederea maximizării

profitului şi minimizării riscurilor”.

1. Misiunea si strategia bancii.Metode de fundamentare a alegerii strategiei. 2.Scopuri

generale si specifice ale activitatii. MISIUNEA BĂNCII

Acordarea serviciilor şi produselor bancare calitative şi moderne cu scopul obţinerii veniturilor

pentru creşterea pe termen lung a capitalului acţionarilor.

Page 4: BC Analiza

6

PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE ACTIVITĂŢII

Moldindconbank - una din băncile cheie ale sistemului bancar moldovenesc

• Moldindconbank - una din cele mai mari bănci din Moldova

• Moldindconbank - bancă cu o istorie şi tradiţii bogate

• Moldindconbank - bancă cu o reţea teritorială dezvoltată

Moldindconbank - bancă universală în prestarea serviciilor financiare de calitate

• Moldindconbank deserveşte cele mai variabile categorii de clienţi - de la deponenţi

individuali pînă la întreprinderi mari

• Moldindconbank acordă un spectru larg de servicii bancare

• Moldindconbank prestează servicii de înaltă calitate

Moldindconbank - banca de dezvoltare a businessului clienţilor săi

• Moldindconbank - consultant şi asistent în dezvoltarea businessului clienţilor

• Moldindconbank - partener fidel şi de încredere pentru clienţi

• Moldindconbank - bancă deschisă şi transparentă în relaţii cu clienţi

• Moldindconbank acordă o atenţie individuală fiecărui client

Moldindconbank - bancă eficientă

• Moldindconbank evaluează şi minimizează riscurile aferente activităţii

• Moldindconbank optimizează permanent cheltuielile şi veniturile

• Moldindconbank asigură rentabilitate maximă a capitalului

Moldindconbank - bancă mobilă în permanentă dezvoltare

• Moldindconbank permanent modernizează şi perfecţionează tehnologiile

informaţionale

• Moldindconbank optimizează procesele business şi structura organizatorică

• Moldindconbank implementează tehnologii avansate, oferă servicii bancare noi

Moldindconbank - bancă cu o înaltă responsabilitate socială

• Moldindconbank promovează valorile naţionale în societate

• Moldindconbank susţine cultura, arta şi sportul moldovenesc

• Moldindconbank acordă ajutor material păturilor social vulnerabile

SARCINA DE BAZĂ „Sporirea eficienţei activităţii băncii în vederea maximizării profitului şi

minimizării riscurilor”

DIRECŢIILE PRIORITARE DE ACTIVITATE Activizarea vînzărilor produselor şi

serviciilor bancare.

Banca va promova politica de vînzare a serviciilor bancare, orientată spre diversificarea

produselor pentru businessul mic şi mijlociu, dezvoltarea managementului pe relaţii cu clienţii prin

apropierea de necesităţile şi cerinţele individuale. Banca va utiliza cele mai moderne şi eficiente

instrumente de promovare a produselor şi serviciilor bancare. Banca va majora vînzărea de produse

non-creditare, în special prin canalele de distribuire electronică.

Page 5: BC Analiza

6

Optimizarea structurii organizatorice a băncii.

Banca va optimiza structura organizatorică a băncii în vederea activizării procesului de vînzări

şi majorarea calităţii serviciilor prestate.

Atragerea resurselor.

Banca va promova o politică activă în domeniul atragerii resurselor financiare de pe piaţa

locală şi externă prin promovarea unui spectru larg de depozite şi alte instrumente financiare. Banca

va Creşterea potenţialului de marketing prin publicitate mai activă şi vînzări directe

e. Diversificarea ofertelor pentru finanţarea agriculturii şi încurajarea exporturilor

f. Formarea unui stat de cadre tinere şi calificate prin instruirea permanentă şi

motivarea angajaţilor prin pachet salarial individual

Principiile esenţiale, care stau la baza activităţii curente a băncii sunt:

o reţea larga de filiale, care desfăşoară o activitate profitabilă şi prestează toate tipurile de

servicii financiare, bazate pe tehnologii bancare performante. Cel mai preţios capital al băncii sunt

clienţii. La momentul de faţă BC "MOLDINDCONBANK" S.A. deserveşte organizaţii de construcţie

din republică, organizaţii de transport, întreprinderi de stat, întreprinderi din industria agricolă,

întreprinderi din industria prelucrătoare, firme de comerţ şi industrie private, persoane fizice.

BC “MOLDINDCONBANK” S.A. prestează clienţilor săi un spectru larg de servicii, inclusiv:

• deschiderea şi deservirea conturilor bancare multivalutare;

• transferuri băneşti rapide în orice punct al lumii în cadrul sistemelor de plată

internaţionale Western Union, RUS-Express, VMT, STRADA ITALIA, cât şi prin intermediul reţelei

conturilor corespondente cu utilizarea sistemei S.W.I.F.T.;

• emiterea şi deservirea cârdurilor MasterCard şi American Express;

• operaţii documentare privind operaţiile de export-import;

• emiterea cecurilor nominative şi a cecurilor de călătorie American Express;

• servicii de consultanţă în sfera investiţiilor;

• servicii de brokeraj pe piaţa hîrtiilor de valoare şi pe piaţa Forex;

1

.

universalitatea;2

.

loialitatea;

o responsabilitatea socială;

4

.

nivelul internaţional de dezvoltare;

5

.

deservirea complexă în orice oficiu al băncii;

6

.

implementarea continuă a tehnologiilor performante;

7

.

susţinerea sistemului adecvat de monitorizare a riscurilor;

8

.

rentabilitatea înaltă a activităţii.

într-o perspectivă pe termen mediu se va implementa politica dezvoltării consecvente a

băncii cu

Page 6: BC Analiza

continua conlucrarea cu organizaţiile financiare internaţionale, fondurile de investiţi şi băncile

străine în vederea atragerii resurselor accesibile de pe piaţa externă.

Optimizarea reţelei de reprezentare teritorială a băncii.

Banca va activiza extinderea geografică a reţelei de subdiviziuni teritoriale în regiuni cu

potenţialul economic înalt, va monitoriza şi eficientiza activitatea subdiviziunilor existente ale băncii.

Banca va dezvolta tehnologiile de deservire a clienţilor la distanţă şi va lărgi infrastructura de

deservire a cârdurilor bancare (bancomate, POS-terminale).

Managementul riscurilor

Banca va intensifica activitatea de prevenire şi gestiune a riscului prin optimizarea tuturor

procedurilor şi proceselor interne, dezvoltarea mecanismelor de control şi imunizarea portofoliului

bancar.

Tehnologiile informaţionale bancare.

Banca va continua modernizarea tehnologiilor informaţionale, automatizarea proceselor

bancare cu scopul de a minimiza costurile operaţionale ale băncii şi optimizarea proceselor de

business. Banca va majora gradul de asigurare a activităţii băncii cu echipament bancar modern şi

tehnica de calcul.

Politica de cadre.

Managementul resurselor umane în bancă va fi orientat spre majorarea productivităţii muncii

angajaţilor. Banca va intensifica instruirea personalului inclusiv şi în domeniul tehnicilor de vînzări,

va dezvolta spiritul corporativ în colectivul băncii.

Activitatea social-filantropică.

Banca în continuare va acorda ajutorul material păturilor vulnerabile ale societăţii, va susţine

cultura şi sportul naţional, va participa la acţiunile de păstrare şi promovare a valorilor naţionale.

Principalele direcţii strategice ale băncii BC Moldindconbak SA vor fi orientate spre:

a. Introducerea inovaţiilor în deservirea clienţilor

b. Fidelizarea clienţilor cu istorie de credit foarte bună şi experienţă de colaborare cu

banca

c. Majorarea cotei de piaţă creditare, prin promovarea activă a creditelor ipotecare

d. Implimentarea unui management al riscurilor orientat spre analiza mai calitativa

a clienţilor şi formarea rezervelor suplimentare

• servicii bancare electronice: “Internet-banking”, “Telebanking”, “Client — Bank” şi

extrase electronice din conturile clienţilor;

• emiterea cambiilor bancare;

• servicii în domeniul activităţii investiţionale;

• creditarea în monedă naţională şi valută străină, inclusiv din liniile de credite ale

organismelor financiare internaţionale;

• finanţarea şi asigurarea operaţiilor de export-import;

Page 7: BC Analiza

7

• acceptarea unui larg spectru de depozite;

• păstrarea valorilor în safeuri individuale.

BC "MOLDINDCONBANK" S.A. îşi intensifică colaborarea cu partenerii străini în diverse

domenii ale activităţii financiare. Câţiva ani la rînd, au fost valorificate mijloacele financiare pentru

finanţarea operaţiunilor comerciale din liniile de credite oferite de către Citibank, N.A. şi

Commerzbank, Frankfurt. Din anul 1999 s-a început utilizarea liniei de credit de la Banca Mondială în

cadrul proiectului de dezvoltare a sectorului privat. în anul 2000 banca a aderat la sistemul Europay,

ceea ce i-a permis să emită cârdurile bancare Cirrus/Maestro şi MasterCard. In 2001 a fost deschisă

linia de credit de la Corporaţia Financiară Internaţională, mijloacele căreia sunt valorificate cu succes.

Extinderea relaţiilor externe şi-a găsit expresia în cooperarea BC “MOLDINDCONBANK” S.A. cu

băncile străine - Citibank, Commerzbank, Drezdnerbank, Rabobank, Interbanka, Eximbank

(Washington). De asemenea se duc tratative de cooperare cu alte instituţii financiare internaţionale.

Echipa de specialişti a BC “MOLDINDCONBANK” S.A. este formată din profesionişti, şi

este capabilă să rezolve în mod eficient obiectivele băncii. Mulţi specialişti ai băncii şi-au făcut stagiul

în instituţiile bancare şi financiare din Europa şi America. Eficienţa echipei de specialişti a BC

„MOLDINDCONBANK” S.A. se datorează şi repartizării eficace a funcţiilor şi formării reuşite a

organigramei băncii. în vedrea documentării cu informaţia cu privire la membrii consiliului, organului

executiv, vicepreşedinţii băncii şi contabilul şef a BC “MOLDINDCONBANK” S.A.

Reţeaua de filiale s-a dezvoltat continuu până la 71 de filiale şi reprezentanţe care sunt situate

pe tot teritoriul republicii, acestora atribuindu-se anumite funcţii.

3.Domenii funcţionale (de credit, valutare, operaţii de casa, conturi cu populaţia, operaţii

inerbancare).

Page 8: BC Analiza

Pentru persoane particulare

Tipurile de credite acordate de către BC ,Moldindconbank” S.A.

jf ’ Credite investiţionale; Credite de consum: ‘

1 Credite pentru capital circulant; Credite pentru procurarea

1 Credite documentare; bunurilor in rate;

Finanţarea bazată pe active; Overdrafturi pe cârdurile de

1 Facilităţi overdraft; ! debit; ;

Operaţiuni de leasing; Cârduri de credit;

1 Credite cambiale; Creditele lombard;

Credite consorţiale. J | Credite ipotecare. j

Fig. 1. Tipurile de credite acordate de către BC „Moldindconbank” S.A.

Sursa: „site-ul Moldindconbank"

Creditul bancar reprezintă operaţiunea prin care Banca eliberează resurse fiananciare, în

schimbul unui acord de rambursare viitoare, însoţit de plata unei dobânzi (comisioane, speze,

penalităţi etc.) în favoarea Băncii.

Pentru oferirea creditului bancar Banca percepe anumite comisioane de deservire. Mărimea

comisioanelor încasate de Bancă în activitatea de creditare se aprobă de către Comitetul de conducere

al Băncii şi fac parte din politica de creditare a Băncii. Comisioanele, cât şi valoarea lor se revizuiesc

periodic. (Anexa 3)

Banca acordă credite următoarelor categorii de clienţi:

1) Companii (clienţi corporativi) - persoane juridice rezidente ale RM (inclusiv filialele

întreprinderilor străine), care au capacitate juridică şi sunt înregistrate în conformitate cu legislaţia sub

orice formă organizatorico-juridică;

2) Persoane particulare (Retciil) - persoane fizice, care sunt rezidenţi ai RM, precum şi

4 2 nerezidenţi şi au capacitate juridică deplină,"

In dependenţă de diverşi parametri (destinaţie, acitivtatea de bază a agentului economic,

termen de acordare, statutul solicitantului) Banca acordă următoarele tipuri de credite

prezentate

în fig. 1. de mai jos:

Page 9: BC Analiza

Procedura de examinare a creditului presupune examinarea setului de documente,

întocmirea dosarului de credit, a concluziei economistului şi a Autorizaţiei de credit a Filialei care va

avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare începând cu ziua primirii de la client a ultimului

document din setul de documente standard. în cazul solicitării de la client a unor documente

suplimentare, termenul de examinare se prelungeşte până la prezentarea de către client a

documentelor.

Preşedintele Băncii sau alte persoane împuternicite au dreptul să refuze acceptarea dosarelor în

lucru la Centrala Băncii în cazul în care:

a) nu a fost prezentat setul complet de documente necesar pentru solicitarea unui credit;

b) calitatea documentelor prezentate nu corespunde exigenţelor stipulate în reglementările

interne ale Băncii;

c) analiza efectuată de fdială şi concluziile sunt mediocre, ceea ce nu permite luarea unei

decizii;

d) concluzia economistului responsabil de credite este întocmită contrar prevederilor

metodologice şi nu corespunde concluziei-tip;

e) tabelele de analiză şi evaluare a performanţelor financiar-economice a potenţialului

debitor au fost întocmite cu erori;

f) procesul-verbal al Comitetului de creditare a filialei este întocmit contrar prevederilor

metodologice.

Procedura de examinare a creditului presupune parcurgerea următoarelor etape:

Etapele procedurii de examinare a creditului

I

1. Ftapa preliminară

2. Analiza sursei primare de rambursare

3. Analiza sursei secundare de rambursare Fig. 1.2 Etapele procedurii

de examinare a creditului

Sursa: „site-ul Moldindconbank"

I. Etapa preliminară presupune o informare-documentară reciprocă, Bancă-agent economic

în vederea identificării necesarului de credit, condiţiile de obţinere a creditului, de rambursare, de cost

etc. Putem spune că este etapa “primei impresii”. Această etapă are ca scop şi eliminarea solicitărilor

nedorite. La etapa iniţială persoana responsabilă din filială în urma discuţiilor purtate cu potenţialul

debitor urmează să aprecieze dacă solicitarea acestuia corespunde exigenţelor generale stipulate în

Politica de creditare şi în regulamentele interne ale Băncii. In baza dialogului iniţiat ofiţerul de credite

prezintă clientului informaţii referitor la produsele creditare oferite de Bancă şi propune variantele de

finanţare posibile.

Page 10: BC Analiza

10

Examinarea cererii debitorului. După etapa de negociere şi examinare preliminară a solicitării

de credit, în cazul în care aceasta a fost acceptată în procedură de lucru, colaboratorul filialei cere

clientului să perfecteze cererea de solicitare a creditului (Anexa3 ) şi certificatul de salariu Se admite

perfectarea cererii în formă liberă care obligatoriu trebuie să conţină următoarele elemente: suma

solicitată, destinaţia,termenul, tipul creditului, asigurarea, semnăturile persoanelor autorizate, data şi

ştampila. Cererea se prezintă în filiala Băncii persoanei împuternicite pentru primirea, verificarea şi

înregistrarea cererilor. Colaboratorul filialei înregistrează cererea în Registrul filialei şi o remite

conducerii băncii pentru a li vizată, conducerea la rândul său nominalizează persoana responsabilă de

examinarea ulterioară a cererii. Concomitent cu recepţionarea cererii se întocmeşte lista de documente

prezentată la bancă care obligatoriu trebuie să conţină rubrica unde urmează a fi indicată data de

primire a documentelor şi data restituirii din bancă.

(1) Acumularea şi verificarea actelor prezentate de solicitant. Documentele juridice urmează

a fi prezentate la Bancă în original cu ştampila şi semnătura persoanelor împuternicite, precum şi

copiile acestora. Ulterior originalele documentelor vor fi înapoiate clientului, iar copiile vor rămâne în

dosarul de credit al Băncii. Documentele ce ţin de asigurarea creditului urmează a fi prezentate în

original şi se păstrează la Bancă până la achitarea completă a creditului, cu excepţia actelor care sunt

necesare pentru asigurarea funcţionalităţii gajului.

La această etapă se verifică:

a) împuternicirile legale ale conducerii potenţialului debitor, dreptul juridic de a depune

cerere de obţinere a creditului, de a senina contractele de credit şi de gaj si alte documente;

b) înregistrarea potenţialului debitor la Camera înregistrării de Stat, existenţa codului

fiscal, solicitantul activează în baza Statutului şi a fost constituit în baza contractului sau a unei

hotărâri;

c) restricţiile stipulate în documentele de constituire şi statutul solicitantului;

d) dreptul de proprietate asupra valorilor propuse în gaj;

e) afilierea sau activitatea în comun cu alţi agenţi economici - debitori ai Băncii;

f) afilierea în raport cu Banca;

g) specificul juridic al genului de activitate practicat de solicitant (deţinerea

licenţelor/autorizaţiilor),

h) baza contractuală existentă a potenţialului debitor cu alte persoane terţe.

Agenţii economici trebuie să întocmească şi să prezinte la bancă rapoarte financiare cu

ştampila Departamentului Statistică. Raportul financiar anual include bilanţul contabil, raportul

privind rezultatele financiare, raportul privind fluxul capitalului propriu, raportul privind fluxul

mijloacelor băneşti, anexele la rapoartele financiare, nota explicativă la rapoartele financiare. Raportul

financiar trimestrial include bilanţul contabil, raportul privind rezultatele financiare, raportul privind

fluxul mijloacelor băneşti.

Agenţii economici sunt obligaţi să prezinte:

Page 11: BC Analiza

11

a) raportul financiar trimestrial la termen de la data de 15 şi până la 25 ale lunii

următoare, după trimestrul gestionar;

b) raportul financiar anual la termen de la 25 ianuarie până la 15 martie ale anului

următor, după anul gestionar.

II. Analiza sursei primare de rambursare a debitorului potenţial are drept scop

identificarea riscurilor eventuale ce pot apărea în cazul acordării unui credit solicitantului prin

cunoaşterea evoluţiei situaţiei în perioadele precedente şi prognozarea performanţelor sale în viitor.

Realizarea acestui obiectiv presupune divizarea acestui proces în 2 etape distincte de analiză:

a) analiza activităţii clientului sub aspect financiar;

b) analiza activităţii clientului sub aspect non-financiar.

Analiza Financiară are ca obiectiv stabilirea unui diagnostic al situaţiei economico- linanciare

indispensabil pentru decizia de creditare. Pentru aceasta, analiza financiară se bazează pe documentele

de sinteză contabilă (Bilanţul Contabil, Raportul privind Rezultatele financiare şi Raportul privind

fluxul mijloacelor băneşti). Astfel, managerul de cont solicită de la client bilanţurile contabile pentru

ultimii trei ani, ultimul bilanţ trimestrial şi bilanţul trimestrial pentru perioada respectivă a anului

trecut.

Din bilanţul contabil se obţin unele informaţii care trebuie să corespundă necesităţilor de

analiză a Băncii: indicatori de structură a Activelor şi Pasivelor; analiza prin rate, analiza Cash Flow.

Analiza non-financiară vizează credibilitatea clientului, ca element psihologic esenţial cu

privire la formarea de către Bancă a convingerilor referitoare la calităţile morale şi profesionale ale

conducătorilor agenţilor economici solicitanţi de credite, a principalilor asociaţi şi colaboratori ,

precum şi a reputaţiei privind calitatea produselor, serviciilor şi a modului de îndeplinire a

obligaţiunilor asumate în relaţiile cu partenerii de afaceri.

Un accent deosebit în analiza non-financiară trebuie pus pe relaţia client-bancă şi anume:

istoria creditară în MICB şi în alte bănci corectitudinea rambursării creditelor, lipsa cazurilor de

restructurare a creditelor şi a celor de sistare de către debitor a angajamentelor sale faţă de bancă prin

oferirea în schimb a dreptului de posesiune asupra averii gajate.

La etapa analizei sursei primare o deosebită atenţie ofiţerul de credit urmează să acorde

studiului business-planului sau a argumentării tehnico-economică. Concluziile ofiţerului de credit de

pe urma analizei business planului sau analizei tehnico-economice trebuie să conţină următoarele

aspecte:

a) suma şi termenul creditului solicitat să fie argumentate prin activitatea desfăşurată de

debitor;

b) suma creditului solicitat să nu fie determinată de valoarea presupusă a averii propuse în

gaj;

c) scopul pentru care se solicită creditul să fie logic şi să permită achitarea creditului la

scadenţă şi a dobânzilor aferente lunar;

Page 12: BC Analiza

12

d) în cazul solicitării creditului pentru completarea mijloacelor circulante - veniturile

lunare ale debitorului trebuie să fie suficiente minimum pentru achitarea lunară a dobânzilor aferente

creditului solicitat şi a altor cheltuieli operaţionale;

e) în cazul solicitării creditului pentru investiţii capitale sau procurarea de mijloace fixe -

veniturile lunare ale clientului să fie suficiente minimum pentru achitarea lunară a dobânzilor, a

cheltuielilor operaţionale, precum şi a sumei principalului divizat pe luni în perioada solicitată.

III. Analiza sursei secundare de rambursare care presupune prezentarea garanţiilor.

Garanţiile la credit trebuie să reprezinte ultima sursă de rambursare a creditului, dar nici intr-un caz nu

unica. Principiul de bază al asigurării creditului este că, asigurarea nu garantează rambursarea

creditului, ci reduce riscul.

Garanţiile la creditele acordate trebuie să asigure rambursarea ratelor din credit şi achitarea

dobânzilor aferente calculate pentru 3 luni.

în relaţiile sale cu debitorii, Banca este expusă unor riscuri care impun luarea unor măsuri

pentru garantarea creanţei. în cazul în care în ziua scadenţei debitorul nu poate să-şi achite datoriile şi

nu mai poate să-şi execute obligaţia asumată, Banca are garanţii constituite în condiţiile legii, pe baze

contractuale, le poate executa îndestulându-şi creanţa.

După natura lor, garanţiile pot fi reale şi personale.

Garanţiile reale sunt mijloace juridice de garantare a obligaţiilor prin afectarea unui bun al

debitorului în vederea asigurării executării obligaţiei asumate. Ele conferă Băncii:

a) Dreptul de preferinţă în temeiul căruia, în cadrul executării silite, din valoarea bunului

respectiv se va asigura mai întâi satisfacerea integrală a Băncii.

b) Drept de urmărire, în temeiul căruia Banca va putea urmări bunul în mâinile oricui s-ar

afla, în măsura necesară satisfacerii creanţei garantate.

Cea mai utilizată formă a creditelor asigurate prin garanţii reale sunt creditele asigurate prin

gaj. Gajul ca formă de asigurare a rambursării creditului, este reglementat de Legea Republicii

Moldova cu privire la gaj nr.449-XV din 30.07.2001. Conform Legii, “gajul este o garanţie reală în al

cărei temei creditorul gajist poate urmări bunul gajat având prioritate faţă de alţi creditori, inclusiv faţă

de stat, la satisfacerea creanţei garantate”. Gajul poate fi: gajul bunurilor mobile, gajul bunurilor

imobile şi gajul bunurilor procurate în viitor.

Totodată, gajul se clasifică în două tipuri de bază: gaj înregistrat şi amanetul, în cazul gajului

înregistrat, obiectul gajului rămâne în posesia debitorului gajist sau a unui terţ care acţionează în

numele debitorului gajist, iar în cazul amanetului, obiectul gajului se transmite în păstrare Băncii sau

unui terţ care acţionează în numele Băncii, sau se lasă la debitorul gajist dacă obiectul gajului este

încuiat şi sigilat de Bancă.

Garanţiile personale reprezintă mijloace juridice de garantare a obligaţiilor prin care una sau

mai multe persoane se angajează printr-un contract accesoriu încheiat cu Banca, să plătească acestuia

datoria debitorului în cazul în care acesta nu o va plăti el însuşi. Formele de garanţii personale

Page 13: BC Analiza

13

aplicabile conform reglementărilor în legislaţia în vigoare sunt:

a) Fidejusiunea (cauţiunea);

b) Garanţiile prezentate sub formă de scrisoare de garanţie emise de bănci,

c) Cesiunea de creanţă - deşi nu face parte din categoria garanţiilor reale sau personale -

întrucât este un mijloc specific de transmitere a obligaţiilor, se constituie pentru garantarea propriu-

zisă a creditelor acordate de Bancă. Prin rezultatul său, cesiunea de creanţă asigură, ca orice garanţie,

recuperarea creanţelor Băncii.

d) Cesiunea încasărilor în conturile curente.

Pentru a fi acceptate de Bancă, garanţiile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele

condiţii:

a) Să poată fi transformate rapid în lichidităţi;

b) Să se afle în proprietatea solicitantului sau a girantului şi să nu fie afectate de alte

creanţe;

c) Valorile gajate aflate în proprietate comună pot fi depuse în gaj doar cu acordul tuturor

coproprietarilor;

d) Proprietarul bunurilor să aibă capacitatea de a gaj a sau ipoteca;

e) Bunurile trebuie să fie în stare corespunzătoare de exploatare;

f) Existenţa pieţelor de desfacere sau de potenţiali cumpărători pentru bunurile propuse

drept garanţie.

Neîndeplinirea acestor criterii şi neidentificarea altor garanţii conduce la imposibilitatea

acordării creditului solicitat.

La compartimentul analiza sursei secundare de rambursare ofiţerul de credit trebuie să

examineze:

a) documentele ce confirmă proprietatea asupra valorilor propuse in gaj;

b) documentaţia tehnică sau certificatele de calitate ale valorilor propuse în gaj;

c) decizia de depunere a bunurilor în gaj;

d) în cazul gajării unor valori materiale procurate prin import - au fost obţinute dovezile

achitării accizelor, taxelor vamale, TVA la import;

e) dreptul de proprietate asupra terenului de pământ (achitat 100%) pe care este amplasat

bunul gajat (in cazul gajării unor valori imobiliare) sau, în caz contrar - a fost obţinută permisiunea

scrisă a organelor locale de a gaja valorile respective;

f) în cazul gajării unor valori imobiliare situate pe terenurile de pământ aflate în posesia

unor persoane terţe - terenurile respective sunt gajate şi ele de către persoanele terţe sau acceptă

gajarea lor-în cazul proprietăţii publice asupra terenului dat în folosinţă;

g) şi alte documente prezentate de potenţialul debitor şi/sau persoanele terţe.

Cererile de credite nu pot fi aprobate numai pe baza faptului că bunurile oferite drept garanţie

de solicitanţi pot fi valorificate, dacă din analiza financiară rezultă că rambursarea împrumutului şi

Page 14: BC Analiza

14

plata dobânzilor aferente nu este asigurată în primul rând din lichidităţile generate de activitatea

economică desfăşurată, aceasta constituind sursa principală de rambursare, valorificarea garanţiilor

fiind o sursă secundară, de protecţie a Băncii în cazul unor împrej urări neprevăzute.

Domenii funcţionale Valutare

în activitatea sa cu operaţiunile valutare Banca ţine cont de următoarele regulamente:

a) Regulamentul BNM privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare

nr.8 din 28.01.2010;

b) Regulamentul privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către BNM nr. 51 din

05.03.2009;

c) Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate

nr. 11 din 22.01.2009;

d) Regulamente interne.

Operaţiunile valutare ale băncii sunt toate tipurile de tranzacţii efectuate de bancă în altă valută

decât moneda naţională. Banca poate efectua operaţiuni valutare în două moduri:

1) din contul şi numele clientului:

a) gestiunea de operaţiuni import - export ale clientului;

b) efectuarea transferurilor internaţionale;

c) acordarea de credite în valută;

d) cumpărarea/vînzatrea valutei;

e) emisiunea de documente necesare pentru efectuarea plăţilor internaţionale şi garantarea

lor;

f) acceptarea de depozite în valută;

g) servicii de consultanţă pe piaţa valutară;

h) serviciul de dealing.

2) din cont şi nume propriu:

a) procurarea şi vînzarea de valută pe piaţa interbancară şi de la BNM inclusiv scopurile

speculative;

b) efectuarea de tranzacţii interbancare şi internaţionale;

c) operaţii de acoperirea riscurilor (hedging valutar).

BC „Moldindconbank” S.A., este unul dintre cei mai activi operatori pe piaţa valutară

interbancară şi oferă clienţilor săi cele mai favorabile condiţii pentru efectuarea operaţiunilor de

convertire a valutei străine:

a) Cumpărarea valutei străine prin virament contra lei moldoveneşti din numele clientului;

b) Vînzarea valutei străine prin virament contra lei moldoveneşti din numele clientului;

c) Convertirea valutei străine prin virament din numele clientului.

BC „Moldindconbank” S.A. efectuează operaţiuni de convertire a diferitor valute străine.

Pentru efectuarea operaţiilor de convertire, Banca zilnic cotează următoarele tipuri de valute străine:

Page 15: BC Analiza

15

a) Dolari SUA, EUR, ruble ruseşti, hrivne ucraineşti contra leului moldovenesc;

b) Dolari australieni, dolari canadieni, franci elveţieni, crone daneze, lire sterline, yeni

japonezi, crone norvegiene, crone suedeze contra dolarului SUA.

c) Dolari SUA, dolari australieni, dolari canadieni, franci elveţieni, crone daneze, lire

sterline, yeni japonezi, crone norvegiene, crone suedeze contra EUR.

BC „Moldindconbank” S.A. efectuează operaţiuni de convertire din numele persoanelor

juridice, care au deschise conturi în BC „Moldindconbank” S.A. şi în alte bănci. Valuta străină

cumpărată sau lei moldoveneşti obţinute din vînzarea valutei străine, Banca îi poate transfera pe contul

clientului deschis în altă bancă.

Convertirea valutei din numele clienţilor băncii se efectuează în baza cererii de

vînzare/cumpărare a valutei străine.

BC „Moldindconbank” S.A, permite clienţilor săi să efectueze operaţiuni de convertire

forward. Cursul pentru operaţiunile forward se stabileşte individual în luncţie de condiţiile tranzacţiei.

Page 16: BC Analiza

16

Convertirea mijloacelor băneşti se efectuează la cursul stabilit de Bancă, tară perceperea

comisioanelor.

Operaţiunile de casă efectuate de bancă

Casieria bancara are următoarele funcţii principale: primirea, verificarea, păstrarea şi

eliberarea numerarului şi a altor valori ale băncii sau ale clienţilor ei. în cadrul fiecărei bănci

sunt organizate casierii bancare. Casieriile bancare sunt gestionate de conducătorul

departamentului respectiv, contabilul-şef şi şeful de casierie din bancă, în funcţiile cărora intră

organizarea, asigurarea funcţionarii şi controlul activităţilor de casierie în conformitate cu

prevederile normelor bancare în vigoare. Totodată, ei sunt obligaţi să asigure efectuarea corectă

şi la zi a evidenţelor operativ-contabile şi statistice, în scopul reflectării în orice moment şi cu

exactitate a existenţei şi a mişcării numerarului şi a celorlalte valori gestionate de către

personalul casieriei. De asemenea, asigură respectarea tuturor dispoziţiilor cu privire la

păstrarea şi paza numerarului şi a celorlalte valori, pentru asigurarea integrităţii acestora.

(Anexa 4)

In cadrul casieriei se pot organiza mai multe tipuri de case:

• case operative;

• case de încasări serale;

• case pentru primirea diverselor valori depuse spre păstrare de deponenţi

(persoane juridice şi

fizice);

• case cu program prelungit;

• case de verificare a numerarului;

• case pentru schimbul valutar.

La deschiderea conturilor în BC „Moldindconbank” S.A. veţi avea acces la o gamă

largă de servicii bancare, care vă vor permite să economisiţi timp şi bani, totodată veţi obţine un

partener de încredere şi stabil - BC „Moldindconbank” S.A.

Operaţiunile de decontări şi de casă:

Sunt primul pas spre cultura bancară.

Sunt siguranţa afacerilor şi economiilor Dumneavoastră,

Sunt modalitatea cea mai eficientă de gestionare a fluxului de numerar.

Operaţiunile de decontări şi de casă includ:

■ Evidenţa conturilor în diferite valute;

■ înregistrarea mijloacelor băneşti în conturi;

■ Operaţiuni de convertire a valutei;

■ Operaţiuni cu documentele de plată;

■ Transferuri internaţionale a mijloacelor băneşti;

■ Obţinerea extraselor din conturile bancare;

■ Servicii de informare cu privire la tranzacţiile efectuate;

Page 17: BC Analiza

17

■ Ajutor în căutarea sumelor care nu au fost înregistrare în contul clientului;

■ Eliberarea numerarului din cont pentru diferite scopuri;

■ Servicii de curier DHL, TNT, UPS;

* Servicii de consultanţă.

Documentele necesare a fi prezentate pentru deschiderea contului:

■ Cerere de deschidere a contului în forma stabilită de bancă

■ Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinderilor individuale,

eliberat de Camera înregistrării de Stat a Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi

Comunicaţiilor al R.M. (original şi copia);

■ Adeverinţa a Biroului Naţional de Statistică al R.M. (original şi copia);

* Certificatului de înregistrare sau documentul recunoscut ca atare (original şi

copia);

■ Actul de identitate a persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului

(original şi copia);

* Ordin de angajare a contabilului -şef, director adjunct, etc.;

■ Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei, legalizată notarial (2

exemplare);

■ Chestionarul clientului;

■ Contractul privind deservirea de decontări şi de casă

Conturi curente

Contul curent este un cont bancar destinat depunerii mijloacelor băneşti, fără fixarea

termenului de păstrare. Conturile curente pot fi deschise atît în lei, cît şi în valută străină.

Contul curent poate servi deopotrivă la păstrarea banilor şi la efectuarea de plăţi, încasări sau

transferuri bancare. (Anexa 4)

BC „Moldindconbank” SA deschide conturi curente persoanelor fizice în lei

moldoveneşti şi valută străină.

Pentru a deschide un cont curent persoanele fizice rezidente sau nerezidente care nu

practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate prezintă următoarele documente:

* cererea de deschidere a contului;

* copia actului de identitate a titularului de cont;

• chestionarul pentru persoana fizică

In cazul deschiderii contului curent pentru persoanele fizice rezidente şi nerezidente,

care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate, de către persoana

împuternicită se prezintă următoarele documente:

• cererea de deschidere a contului perfectată de persoana împuternicită;

• copia actului de identitate a titularului de cont, legalizată notarial (la prima

prezentare la bancă titularul contului pentru identificare va prezenta originalul actului de

identitate);

Page 18: BC Analiza

18

• copia actului de identitate a persoanei împuternicite cu dreptul de a prezenta

documentele pentru deschiderea contului;

• actul autentificat notarial sau copia actului legalizat notarial, care confirmă

împuternicirile persoanei de a prezenta documentele pentru deschiderea contului; chestionarul

pentru persoana fizică;

Depozit

Depozitul bancar reprezintă o sumă de bani depusă la bancă, pe o perioadă definită

pentru care banca plăteşte deponentului o dobîndă.

BC "Moldindconbank" SA Vă pune la dispoziţie o serie de depozite cu avantaje unice

pe piaţă. Astfel, Condiţiile politicii procentuale a depozitelor persoanelor fizice sunt

următoarele:

(Anexa 5)

Cum să deschideţi un depozit?

BC "Moldindconbank" SA deschide conturi de depozit în lei moldovenşti şi valută

străină Pentru a deschide un cont de depozit persoanele fizice prezintă următoarele documente:

In cazul prezentării actelor de către deponent:

• actul de identitate al deponentului în original şi copia acestuia;

• suma de bani pe care doriţi să o puneţi la depozit. în cazul prezentării actelor

prin persoana împuternicită:

• actul de identitate al persoanei împuternicite în original şi copia acestuia;

• copia autentificată notarial a actului de identitate al deponentului;

• procura în original sau copia acesteia autentificată notarial;

• suma de bani pe care doriţi să o depuneţi la depozit.

în cazul persoanelor care nu au atins majoratul, persoanelor limitate/lipsite de

capacitatea de exerciţiu, deschiderea depozitelor se efectuează de către părinţi sau de tutore

(curatore)cu următoarele acte:

• actul de identitate al persoanei care prezintă actele deponentului în original şi

copie;

• certificatul de naştere al deponentului care nu a atins majoratul, sau copia

autentificată notarial a actului de identitate al deponentului;

• actul autorităţii de tutelă şi curatelă - în cazul când deponentul este prezentat

prin tutore (curator);

• copia hotărârii instanţei de judecată conform căreia persoana a fost declarată

limitată/lipsită de capacitatea de exerciţiu şi necesită instituirea tutelei (curatelei) - în cazul când

deponentul este prezentat prin tutore (curator);

• suma de bani pe care doriţi să o depuneţi la depozit.

Cârduri

Sumarul condiţiilor de eliberare şi deservire a cârdurilor bancare

Page 19: BC Analiza

19

Documentele necesare pentru deschiderea contului de cârd, emiterea şi reemiterea

cârdului, acordarea altor servicii Termenul de eliberare a cârdului:

2-5 zile de lucru în subdiviziunile Băncii din mun. Chişinău, pentru alte localităţi

termenul este comunicat la solicitare (şi diferă în funcţie de marca cârdului şi localitate).

Perioada de valabilitate a cârdului, taxele şi comisioanele referitoare la emiterea

cârdului, efectuarea operaţiunilor şi prestarea serviciilor suplimentare, modalitatea calculului

dobânzii la contul de card.

Regulile de administrare a contului de card şi utilizare a cârdului:

Reguli de utilizare a cârdului (Anexa 6)

Cursul valutar aplicat la efectuarea operaţiunilor cu cârduri:

în cazul în care valuta tranzacţiei diferă de valuta contului de card, suma tranzacţiei este

convertită în valuta contului de card conform următoarelor reguli:

suma tranzacţiei se converteşte conform cursului comercial al Băncii stabilit pentru

tranzacţiile

cu cârdurile bancare, în cazul în care tranzacţia:

a fost efectuată în orice valută în reţeaua băncii sau

a fost efectuată în MDL sau USD în afara reţelei Băncii sau

a fost efectuată în EUR în afara reţelei Băncii cu card Maestro sau MasterCard.

în celelalte cazuri, suma tranzacţiei efectuate este mai întâi convertită în USD de către

sistemul

de plăţi la cursul zilnic stabilit de către acesta, iar suma obţinută de USD din conversie

este

ulterior convertită de către Bancă conform cursului comercial al Băncii stabilit pentru

tranzacţiile

cu cârdurile bancare.

Operaţiunile interbaneare

Necesitatea operaţiunilor interbaneare deriva din faptul ca:

■ clienţii au conturi la mai multe banei;

■ băncile au nevoie unele de altele in gestionarea resurselor ;

* băncile trebuie sa se supună unei discipline comune.

Reglementarea plaţilor

Cand operaţiunile au loc in numerar, băncile oferă serviciul de casa (retrageri sau

varsaminte efective), sau de schimb valutar manual.

Cand se foloseste moneda scripturala, rolul băncilor este mai mare. Daca contul

debitorului si al creditorului sunt in aceeaşi tara si in aceeaşi banca operaţiunea este relativ

simpla: se debiteaza un cont si se crediteaza un altul. Cand conturile sunt la doua banei diferite,

dar in aceeaşi tara, reglementarea are loc prin compensare, modernizata continuu, pentru a

reduce timpul si costul operaţiunii.

Page 20: BC Analiza

20

Situatia este mai complexa cand e vorba de tranzactii internaţionale sau de tranzactii in

interiorul tarii, dar exprimate intr-o moneda străină.

Compensarea

Din punct de vedere istoric si al practicii bancare, băncile trebuiau sa se intalneasca

zilnic, in acelaşi loc, pentru a restitui unul sau mai multe pachete de cecuri (sau alte instrumente

de plata) la fiecare dintre banei, si cum multe se compenseaza intre ele, si numai diferenţa sau

soldul net va fi inregistrat in credit sau in debit.

Pentru a reduce cheltuielile, unele banei se grupeaza sau sunt reprezentate de altele.

In toate tarile s-au organizat case de compensaţie, care, in multe cazuri, sunt sub

responsabilitatea Băncii Centrale, acolo unde toate băncile comerciale au conturi deschise, si

unde se opereaza rezultatul compensărilor.

Compensarea se face nu numai pentru cecuri ci si pentru alte titluri de plata inscrise pe

suport de hârtie: efecte de comerţ, ordine de virament. Pentru titluri inscrise pe suport magnetic,

viramente si prelevări automatizate, retrageri de bani sau reglementari de cumpărături făcute cu

cârduri, compensările sau transferurile centralizate se fac de către o reţea de calculatoare de

compensaţie, ce functioneaza atat in capitala fiecărei tari cat si in marile oraşe.

Zilnic, fiecare banca aderenta aduce pana la o anumita ora, o banda magnetica cu

operaţiunile in care intervin si alte banei. Dupa cateva ore ea ridica o alta banda cu ansamblul

operaţiunilor ce o privesc. Si in acest caz soldurile in urma compensării se opereaza in contul

băncilor respective. Operaţiunile se fac totuşi semiautomat: colectarea benziloi din teritoriu,

transportul lor, etc.

Acest lucru a dus la inlocuirea treptata a acestor calculatoare in favoarea unui sistem

interbancar de telecompensare, adica printr-un sistem de teletransmisie intre diferite

calculatoare din diferite banei.

Page 21: BC Analiza

Efectuarea plaţilor internaţionale

Băncile mari au unul sau mai mulţi corespondenţi in interiorul flecarei tari mai

importante. Băncile mai mici se pot grupa sau sa pot incheia convenţii de reprezentare cu alte

banei. Intre băncile corespondente exista conturi reciproce, persoane abilitate sa opereze in

aceste conturi si o cheie pentru descifrarea mesajelor. Conturile poarta denumirea de “voştri” si

“noştri”, si au, pentru motive de evidenta fiecare cate un cont “oglinda” tinut la sediul central

al băncii, ce reflecta operaţiunile efectuate (evidenta contabila se tine atat in moneda locala cat

si in moneda străină respectiva).

Asfel, daca o persoana din Romania trebuie sa plateasca o suma de lei unei persoane din

SUA, banca romaneasca la care banca americana are un cont corespondent (vostro), va debita

contul persoanei respective cu aceeaşi suma si va credita contul vostro. Banca americana va

debita contul oglinda (in lei si dolari) al contului ce-1 deţine la banca romaneasca si va credita

contul persoanei din SUA cu suma corespunzătoare in dolari.

Schimbul valutar.

Schimbul valutar scriptura/, este afacerea băncilor, ca de alfel si schimbul manual si

cecurile de călătorie, in buna masura. Cand banca respectiva nu dispune de monedele cerute

apeleaza la alte banei din tara sau din strainatate.

Piaţa schimbului valutar nu are o localizare geografica precisa . Ea functioneaza prin

telefon intre un număr mare de specialisti din banei si casele de curtaj sau persoane autorizate

din intreaga lume.

In băncile mari exista o sala de schimb valutar, unde isi desfasoara activitatea

specialiştii băncii in acest domeniu; ei preiau ordinele clientelei de la agenţi si comunica cu

parteneri internaţionali pentru a satisface ordinele respective.

Orele de lucru tin seama de fusul orar. Cursurile principalelor devise Înregistrate inr-un

loc trebuie considerate ca simple repere, deoarece acea piaţa locala nu este decât un segment al

pieţei mondiale. Ele oferă, totuşi, o referinţa oficiala pentru cursurile ce urmeaza a se aplica in

schimbul valutar scriptural. In principiu, rata ce trebuie retinuta este aceea la care banca se

refmanteaza. Acesta, insa nu se poate face in fiecare caz in parte; multe din operaţii se

compenseaza reciproc, iar pentru celelalte banca poate sa-si aduca contributia, in masura in care

riscul nu esta prea mare.

Banca poate profita grupând anumite ordine sau separindu-le, anticipand sau intarziind

operaţiile, in speranţa unei ocazii favorabile. Deci refinantarea băncii este destul de diferita de

tranzacţiile clientelei.

In cazul schimbului la termen, un importator, de exemplu, poate cere băncii sale sa-i

furnizeze moneda respectiva la termen, dar la un pret convenit in momentul solicitării.

Page 22: BC Analiza

22

Banca poaate gasi o contrapartida pe piaţa cu aceeaşi scadenta sau poate cumpără moneda

respectiva pe care sa o depună la termen cu dobanda, asteptand sa-i o ofere clientului la

momentul respectiv.

Gestiunea trezoreriei

Contul pe care o banca il are cu Banca Centrala nu trebuie sa scada sub un anumit

plafon pe o perioada mai lunga; banca va cauta sa procure fonduri, imprumutand cateva zile sau

saptamani. Alte banei vor avea si ele nevoie, dar in alte perioade, asfel incat se va institui o

adevarata piaţa interbancara. Pe langa astfel de perturbări accidentale, poate sa existe si cazul

unui dezechilibru, mai mult sau mai puţin de structural.

Trezoreria reprezintă ansamblul mijloacelor de plata de care dispune un agent

economic, pentru a face fata cheltuielelor si datoriilor. Intr-un fel, operaţiile bancare sunt la

baza trezoreriei clienţilor lor.

Ca urmare, cu atat mai mult capata importanta pentru banei, gestiunea propriilor lor

trezorerii, realizata, in esenţa, cu celelalte banei, atat in moneda naţionala cat si in devize

străine.

Pe piaţa interbancara, pentru a profita de diferenţa de dobanda sau de variaţiile cursului

de schimb, o banca poate vinde si cumpără in aceeaşi perioada. In domeniul devizelor străine,

banca poate efecua operaţiuni speculative pe cont propriu.

Exista banei ce se consacra acestor operaţiuni de trezorerie, fara sa aiba contact direct

cu clienţi persoane fizice sau intreprinderi; sunt asanumitele banei de trezorerie.

Piaţa interbancara sau piaţa monetara se institue spontan in fiecare tara. Banca Centrala,

intervine insa asupra lichidităţilor băncilor comerciale, si prin aceasta asupra ratei dobânzii si

masei monetare. Băncile pot interveni pe pieţele monetare străine, atat prin intermediul

corespondentiilor lor cat si independent.

Piaţa monetara

Prin faptul ca functioneaza prin telefon, aceasta piaţa seamana cu piaţa schimburilor

valutare, doar ca participanţii sunt in majoritate localizaţi in capitala, dand posibilitatea Băncii

Centrale sa joace rol de dirijor.

Participanta principali sunt băncile, care se pot afla in diferite poziţii: împrumutat

imprumutator, ambele in acelaşi timp, etc.

Statul intervine si el in calitate de imprumutat, plasand bonuri de tezaur cu durate

variabile. Aceste bonuri diferă de cele oferite publicului: sume unitare ridicate, emisiune prin

licitatie, inscriere obligatorie in cont la Banca Centrala, posibilitatea de vanzare pe aceeaşi piaţa

monetara.

Page 23: BC Analiza

Banca Centrala intervine aproape tot timpul ca imprumutator, pentru ca insasi vocaţia ei

este de a credita sistemul bancar, care la rândul sau va credita agenţii economici.

Curtierii de banca, intr-un număr limitat se mulţumesc sa puna in contact pe

imprumutatori cu imprumutatii, fiind remuneraţi de cei din urma printr-un comosion. Unii

dintre aceştia opereaza si pe piaţa schimbului valutar.

Casele de reescont, in număr si mai mic, au statutul de banca si se comporta ca băncile

de trezorerie, imprumutand de la anumiţi participanţi pentru a credita pe alţii, obţinând profit

din diferenţa de dobanda.

Piaţa ipotecara, care este o prelungire a pieţei monetare, opereaza cu bilete ce pot atinge

durata de 12 ani. ■

Tranzacţiile efecuate pe piaţa monetara sunt:

■ tranzacţiile intre banei, fara interventia Băncii Centrale;

■ tranzacţiile băncilor cu Banca Centrala, denumite “open market”.

Primul fel de tranzactii se refera la imprumuturi de cateva ore pana la cateva decenii (20

ani) . Pentru perioade scurte operaţiunile se fac fara garanţie de titluri, asa cum se face la piaţa

schimbului valutar, “in alb ”. Cand durata este de peste 7 ani creditul se materializeaza prin

cumpararea unui bilet ipotecar. In celelalte cazuri se cumpără titluri sau se lasa titlurile in

garanţie.

Daca sunt bonuri de trezorerie, operaţiunea se face la Banca Centrala, transferandu-se

bonurile dmtr-un cont in altul.

Daca sunt efecte private acestea sunt livrate efectiv imprumutatorului, dar cel mai

adesea ele sunt pur si simplu “puse in dosar” pe numele lui si raman la imprumutat.

Atunci cand presa de specialitate se refera la rata pieţei monetare, se refera, de fapt, la

rata medie a piatei intre banei, din fiecare zi, publicata de Banca Centrala.

Reglementarea creditului

Obiectivul reglementarii il constituie atat prevenirea falimentelor bancare, impiedicand

băncile sa-si asume riscuri excesive in comparaţie cu fondurile lor proprii si cu resursele pe

termen lung, cat si combaterea inflaţiei, impiedicand băncile in ansamblul lor sa creeze o

cantitate excesiva de moneda scripturala. Redăm mai jos instrumentele folosite:

■ Coeficientul fondurilor proprii (adecvarea capitalului) exprima raportul dintre

fondurile proprii si angajamentele băncii si trebuie sa fie de cel puţin 8%,B Riscul pe un singur client nu poate depasi 20% din fondurile proprii.

■ Creditele acordate persoanelor aflate in relaţii speciale cu banca nu trebuie sa

depaseasca 20% din fondurile proprii ale băncii.

■ Poziţia valutara exprimata in lei nu poate depasi 10% din fondurile proprii.

Page 24: BC Analiza

24

■ Coeficientul resurselor stabile indica in ce proporţie creditele lungi (cu derulare

de peste 5 ani sunt acoperite in bilanţul băncii de fonduri proprii sau de datorii obligatare. In

Franţa acest coeficient este de minim 60%.

■ Creditele sunt grupate in credite standard, in observaţie, substandard, indoielnice

si pierdere.

■ Rezerve pentru credite (2% din soldul creditelor de la sfarsitul anului precedent).

■ Se asteapta ca băncile sa modifice rata dobânzii, ca urmare a anuntarii ratei de

refinanatare de către Banca Centrala (prin anunţarea ratei reescontului si a creditelor pe baza

titlurilor). Băncile centrale prefera insa operaţiunile de open market, permitandu-le sa intervină

atunci cand doresc, fara sa fie angajate in prealabil. Oricum, ratele de interventie orienteazaa

intr-o anumita masura ratele de dobanda pe care băncile comerciale le vor aplica debitorilor si

creditorilor lor, actionand prin aceasta asupra volumului de credite.

Acţiunile asupra ratei dobânzii, in cadrul politicii monetare, reprezintă o chestiune

delicata: creşterea dobânzii creditoare va atrage mai mult capital străin, in timp ce creşterea

dobânzii debitoare va umfla costurile, stimulând de fapt inflaţia pe care politica monetara

pretinde ca o combate. Chiar in cazul cel mai favorabil, modificările de rata a dobânzii sunt

folosite pentru a combate inflaţia si nu pentru a preveni falimentele bancare. Modificarea ratei

dobânzii nu poate asigura prin ea insasi o reglementare satisfacatoare a creditului.

Operaţii interbancare

Băncile intervin pe aceste pieţe ca vanzatori, cumpărători sau ca intermediari.

Intermedierea financiara e mai puţin sistematica ca intermedierea bancara; ele aduc anumite

servicii, dar nu se constituie interfata intre cererea si oferta manifestate pe aceste pieţe.

Pana prin anii’ 80 exista o ruptura intre piaţa financiara si piaţa monetara(careia ii

putem adauga si piaţa schimburilor valutare).

Piaţa financiara este deschisa marelui public si are locuri precise numite burse de

valori, unde se schimba valori mobiliare, ce sunt titluri de participare la capital sau creanţe pe

termen lung.

Piaţa monetara nu are localizare precisa si este rezervata de obicei băncilor si trezorerie

publice, ce o utilizeaza pentru a vinde sau a cunpare creanţe, in general pe termen scurt. Numai

SUA are o piaţa de “harţii comerciale” ce tine atat de piaţa financiara (prin diversitatea

participanţilor) cat si de piaţa monetara (prin orientarea spre termen scurt si a localizarea

precisa). Aceasta situatie se explica prin aceea ca băncile americane, fiind cantonate intr-un

singur stat, un anumit număr de mari Întreprinderi, in loc sa se adreseze mai multor banei

diferite, au laut obiceiul de a-si procura resurse direct de la public.

Page 25: BC Analiza

4.Schema structurii dirijării cu banca. Caracteristica verigilor, nivelurilor si

interdependenta dintre ele.

BC „ Moldinconbank” SA avind statut de Societate pe Acţiuni conform Regulamentului

cu privire la statutul Băncilor Comerciale, are urmatoare structură organizatorică :La

31.01.2010 BC „Moldinconbank” SA conform listei subdiviziunilor avea 45 de filiale (Anexa

1) în aproape orice oraş de pe teritoriul Republicii Moldova, dintre care 21 sunt situate în

Chişinău. Reprezentanţele băncii deasemenea sunt concentrate în Chişinău (7reprezentanţe),

acestea fiind la număr mai puţine decît filialele, numărul lor este de 16 repartizate pe un

teritoriu mai îngust fiind aplasate în doar 10 localităţi ale ţării ( Anexa 2). Conform

regulamentului intern cu privire la structura funcţională a băncii fiecare departament are

subdiviziunile sale, funcţiile fiind: şef de departament, şef de secţie,şef de direcţie, economist

superior, economist, contabil-şef, contabil, inginer superior, inginer, economist şa. acestea în

dependenţă de departament. Filialele şi reprezantanţele au o structură fucţională mult mai

simplă, acesta diferenţiindu-se de la filială la filială şi de la reprezentanţă la reprezentanţă în

funcţie de marimea filialei, reprezentanţei. Marimea filialei nu influienţează tipurile de servicii

şi produse acordate, drept exemplu poate servi Filiala „ Paris” care este o filială relativ mică, cu

personal minim însă tipurile de servicii şi produse acordate şi volumul acestora nu diferă de alte

filiale.

5. Analiza materialelor normative ce caracterizeaza structura formala (instrucţiunile de

post, de secţii, de servicii).

• Filialele BC „Moldindconbank” S.A. conform regulamentului prestează

următoarele servicii:

• Organizarea şi asigurarea deservirii operaţionale şi de decontare a persoanelor

fizice şi

• juridice;

• Deschiderea şi evidenţa conturilor curente în valută naţională, a celor în valută

străină, de

• depozit şi altor conturi ale persoanelor fizice şi juridice;

• Efectuarea creditării persoanelor juridice şi fizice din contul mijloacelor atrase

de tdială

• în limitele stabilite de regulamentele corespunzătoare ale Băncii;

• Cumpărarea şi vînzarea valutei străine;

• Emiterea şi administrarea instrumentelor de plată;

• Efectuarea operaţiunilor în valută străină;

Page 26: BC Analiza

26

• Primirea plăţilor pentru serviciile comunale, a impozitelor, taxelor de stat etc.;

• Darea în arendă a safeurilor şi asigurarea păstrării individuale a documentelor şi

altor

• obiecte de preţ ale persoanelor fizice şi juridice;

• Acordarea consultaţiilor şi altor servicii, privind activitatea bancară care sunt

permise de

• către licenţa Băncii Naţionale a Moldovei.

Reprezentanţele BC „Moldindconbank” S.A. conform regulamentului prestează

următoarele servicii:

• încasarea plăţilor prin numerar pentru servicii comunale şi a altor plăţi de la

persoane

• fizice;

• Ţinerea evidenţei încasărilor în conturile bancare ale agenţilor economici,

indiferent de

• forma organizatorico-juridică şi tipul de proprietate al acestora;

• Acceptarea depozitelor (contractele de depozit sunt semnate de Bancă);

• Comercializarea valutei străine în conformitate cu politica valutară a Băncii şi

actele

• normative ale Băncii Naţionale a Moldovei ce reglementează acest gen de

activitate;

• Efectuarea operaţiunilor de casă, încasarea numerarului la sfîrşitul zilei

operaţionale cu

• dreptul casei de seară;

• Efectuarea transferurilor băneşti prin diferite sisteme de plăţi internaţionale;

• Efectuarea operaţiunilor de Consulting bancar din numele Băncii;

• Eliberarea numerarului prin intermediul cârdurilor bancare.

6. Personalul: numărul, calificarea, calitatile profesionale, obligaţiile si datoriile

(Anexa 7)

7. Motivarea personalului.

Politica si activitatea in domeniul resurselor umane este strins corelata cu strategia

băncii in ansamblu. Majoritatea volumelor de activitate, extinderea reţelei de filiale si agenţii,

imbunatatirea indicatorilor cantitativi si calitativi, in mare masura se datoreaza echipei de

profesionişti care activeaza in banca, efectivul careia la finele anului 2011 a constituit 950

Page 27: BC Analiza

persoane.

Pentru acoperirea necesarului de personal se perfecţionează continuu procesul de

angajare, care oferă posibilitatea sa fie selectate persoane cu cel mai inalt potential, specialist!

experimentaţi de la alte banei, din sectorul real al economiei sau absolvenţi cu rezultate

excelente ai institutiilor superioare de invatamint din tara si de peste hotare. O deosebita atentie

s-a acordat selectării personalului pentru completarea funcţiilor vacante din Front Office-

manageri (relaţii si vinzari) si (manageri operaţiuni bancare). Acordind o atentie deosebita

businessului bancar si avind ca scop obţinerea rezultatelor performante in realizarea planului de

afaceri, pe parcursul anului trecut a fost întărit managementul la 10 filiale, fiind aprobate

persoane îa funcţia de administrator. Banca a acordat numeroase posibilitati angajaţilor sai

pentru dezvoltarea potenţialului si formarea carierei. Politica băncii este de a promova in primul

rind personalul din

27

cadrul Băncii, astfel, pe parcursul anului trecut, au fost promovaţi din rezervade

personal 21 persoane.

Conducerea băncii este mereu preocupata de dezcoltarea businessului, astfel acordind o

atentie sporita segmentelor- cheie, asa incit, in scopul impulsionării ereditarii a fost elaborat si

implimentat conceptul ce normare si remunerare a muncii lucratorilor antrenati in creditare cu

stabilirea normativelor de remunerare a muncii, calitatea portofoliului de credite si atragerea

noilor clienţi. In anul 2011 BC „Moldinconbank" SA a continuat sa investeasca si sa-si

valorifice capitalul uman prin istruirea personalului, 297 angajaţi au urmat cursuri de instruire,

din care 60 de conducători ai subdiviziunilor băncii. Au participat activ la training-uri, seminare

cu diferite tematici cele mai importante fiind: Activitatea Bancara si dezvoltare (Londra si

Dublin). Conferinţa cu tematica: Cultura plaţilor internaţionale relaţii de corespondenta si

parteneriat, Riscuri aferente( Atena) un sir de seminare cu tematica:„Standartele internaţionale

de raportare financiare" organizat de compania de audit:,, Grant Thornton Audit" SRL.

Seminare consecrate securitatii informaţionale IP-guard, Administrarea riscurilor creditare -

analiza evaluarea managementului ( Vienna), Strategy and Management in banking (Londra).

De asemena, o atentie sporita s-a acordat asigurarii dezvoltării in domeniul cârdurilor

bancare prin participarea colaboratorilor Departamentului cârduri bancare la Cursurile

Academiei Open Way( Sank-Petersburg). Totodata, s-a acordat posibilitate unor specialisti de a

acumula experienţe de lucru de la colegii din strainate , prin participarea la seminare si

conferinţe internaţionale organizate in: Rusia, Ucraina, Marea Britanie, Grecia, Irlanda, Austria.

In anul 2011 a fost investita in instruire suma de 334, 7 mii lei, sau de 1,6 ori mai mult decit in

anul 2010.

Page 28: BC Analiza

28

8. Controlul in sistema dirijării cu banca. Tipuri de control. Evidenta aspectelor de

control, de comportare si caracteristica controlului efectiv.

Sistemul de control intern reprezintă totalitatea politicilor şi procedurilor interne

adoptate de Cosiliul şi Comitetul de Conducere a Băncii, care indică modul de repartizare a

funcţiilor între persoanele responsabile de crearea, verificarea, autorizarea şi executarea

documentelor. Evaluarea independent a tuturor aspectelor activităţii băncii în cadrul

subdiviziunilor este exercitată de Direcţia Auditului Intern.

Controlul intern se înparte în mai multe subdiviziuni cum ar fi: controlul în cadrul

filialei şi controlul asupra filialei din parte Centralei.

în cadrul filialei “Paris” controlul îl efectuiază contabilul şef (acesta verifică

corectitudinea întocmirii documentelor a personalului subaltern, în acest caz a casierului),

dasemenea directorul filialei la fel verifică toate documentele din cadrul filialei, începînd de la

cererea de acordare a creditului şi terminînd cu cel mai important document al unei zile

operaţionale Bilanţul Contabil, acesta verifica dacă nu au fost produse erori în întocmirea

documentelor, cît şi eronarea unor rezultate, care pot avea un prejudiciu grav asupra activităţii

şi imaginei filialei.

Controlul din partea Centralei se efectuiază lunar de către o comisie, delegaţie

competenţi în domeniu. Aceasta verifică toate documentele, atît veridicitatea lor cît şi

întocmirea, arhivarea corectă a acestora. La finele controlului, Comisia întocmeşte un raport în

care se prezintă situaţia filialei, deasemenea se indică şi neregulele depistate, în cazul existenţei

acestota. în cazul depistărilor unor încălcări grave se va face un control mai amănunţit pentru a

depista persoana vinovată de încălcarea produsă, aceasta va fi pedepsită prin anumite restricţii

sau concedierea acesteia. Durata controlului intern din partea Centralei nu este limitată, acesta

poate să dureze de la 2 zile pîna la o lună, chear şi mai mult în cazul depistărilor a careva

nereguli.

Controlul intern are drept scop prevenirea unor neregularităţi ce pot influienţa

decurgerea normal a activităţii filialei şi respectiv a Băncii in întregime.

9. Cultura organizationala si responsabilitatea sociala a băncii.

Organizaţiile au culturi “tot asa cum oamenii au personalitate”. Cultura este miezul

intregii reţele organizationale. Ea influenteaza si este influentata de strategie, structura, sistem,

personal si deprinderi. Este elementul de identificare a unei organizaţii. Toate organizaţiile au

propria lor cultura individualizata. Cultura unei companii cuprinde colecţia ei de convingeri si

reacţii organice aproape instinctive, de eroi si personaje negative, de realizari, de interdictii si

porunci. Unele dintre acestea, ca si nevrozele oamenilor, sunt atat de profund inradacinate,

incat originea lor se pierde in negura evenimentelor trecute, in timp ce altele au cauze vii,

Page 29: BC Analiza

vizibile.

Aspectul important referitor la cultura unei organizaţii este acela ca oamenii pot sa se

familiarizeze mai bine ci organizaţia sau chiar sa-i anticipeze modul de comportare daca

reusesc sa inteleaga “chimia” alcatuirii ei. Fiecare organizaţie este “impregnata cu valori in

spatele regulilor tehnice, care produc o identitate distincta a fiecărei organizaţii”. Cultura

organizationala este o încercare de a pătrunde in trairea, sensul, atmosfera, caracterul sau

imaginea unei organizaţii, arata S. Selznick.

Aplicând conceptul de cultura la organizaţii, ne referim la ideile, credinţele, traditiile si

valorile lor, care isi găsesc expresie, de exemplu, in stilul managerial dominant, in felul in care

sunt motivati membrii acestora, in imaginea publica etc. Acestea diferă in ceea ce priveşte

atmosfera,

felul in care se lucreaza. nivelul energiei, orizontul individual toate acestea fiind

influentate de istorie si traditii. de situatia actuala, de tehnologie etc.

Sunt diverse moduri de abordare a culturii organizationale; s-au formulat numeroase

definiţii termenului de cultura organizationala, fiecare dintre acestea evidenţiind anumite

elemente componente ale acestuia. Astfel, prin cultura organizationala se intelege: simbolurile,

ceremoniile si miturile care exprima valorile si credinţele specifice membrilor organizaţiei

“convingerile impartasite de managerii unei organizaţii referitoare la modul cum isi vor

organiza ei impreuna cu angajaţii afacerile “traditiile si convingerile unei organizaţii prin care

ea se distinge de alte organizaţii si care inculca siguranţa si trăinicie intr-o organizaţie”; “ceea

ce oamenii cred despre ceea ce merita sa fie făcut si ceea ce nu” Cultura organizaţiei este vazuta

ca expresie a normelor si valorilor, ea reprezentând acel pattern al valorilor si normelor care

disting o organizaţie de cealalta, depistând ceea ce este important pentru organizaţia respectiva.

Cultura organizationala include, potrivit acestor autori, urmatoarele componente:

- acţiuni comportamentale regulate care apar in interacţiunea dintre oameni, cum

ar fi ritualuri si ceremonii organizationale si limbaje frecvent folosite;

- normele care sunt impartasite/acceptate de grupurile de lucru din toata

organizaţia, cum ar li “un salariu bun pentru o zi de munca buna”;

- valorile dominante impuse intr-o organizaţie, cum ar fi “calitatea produsului”;

- filosofia dupa care se ghideaza politica organizationala in privinţa angajaţilor si

clienţilor;

- regulile pentru integrarea in organizaţie pe care un nou venit trebuie sa le invete

pentru a deveni un membru acceptat;

- sentimentul sau climatul care transpare intr-o organizaţie prin aspectul fizic si

prin felul in care membrii acesteia interactioneaza cu “clienţii” sau alte persoane din exterior.

Page 30: BC Analiza

30

La următorul nivel sunt eroii culturali, persoane (in viata sau decedate/reale sau

imaginare) care au caracteristici mult apreciate si astfel ele servesc drept modele pentru cultura.

Ritualurile si ceremoniile organizationale sunt activitati si ritualuri planificate si

organizate care au un inteles cultural important.

In sfarsit, cel mai adanc nivel sau “inima” culturii sunt valorile culturale. Aceste valori

acceptate/impartasite reprezintă credinţe, răspunderi si sentimente colective in funcţie de care

lucrurile sunt bune, normale, raţionale, valoroase si asa mai departe.

Miturile si credinţele cuprind istoricul faptelor care au determinat un comportament sau

altul, succese din trecut, oameni de baza ai organizaţiei, acei vizionari care au transformat

compania, care i-au dat o alta direcţie. Aceste “istorioare” ajuta noii angajaţi sa-si formeze o

idee despre semnificaţia normelor, valorilor, atitudinilor, comportamentelor membrilor

organizaţiei pentru a si le putea insusi in vederea adaptarii la organizaţie.

Sistemul de metafore si limbajul specific

Acestea se refera la valorile de baza ale organizaţiei. Multe companii pornesc in

competitie prin a se asigura ca au o deviza care sa le permită sa atraga atentia asupra lor si sa

monopolizeze piaţa. In acelaşi timp, in cadrul fiecărei organizaţii se vehiculeaza un limbaj

specializat, folosindu-se anumite coduri de limbaj. De multe ori se foloseste laconic, sintetizat,

inteles numai de către membrii organizaţiei.

Simboluri, ceremonialuri si ritualuri

Acestea arata ce este important de respectat in organizaţie. Steagurile, sigla companiei

s.a., releva importanta si locul pe care il ocupa anumite idei sau evenimente.

Motourile

Sunt importante pentru membrii organizaţiei. Criteriile de elaborare a unui moto: sa

transmita si sa promoveze filosofia organizaţiei; sa aiba mai mult un apel emoţional decât unul

raţional; sa nu fie un indemn direct la loialitate, productivitate, calitate si nici la alte obiective

organizationale; sa fie misterios pentru public, dar nu si pentru membrii organizaţiei. Exemplu

de motto: "Calitatea este nr.l”.

Valorile si normele

Sistemul de valori si normele de comportare sunt reflectate in strategii, structura,

sisteme politice, reguli, proceduri, aratand ce este permis si ce nu este permis. Ele sunt trecute

in comunicarea informala, de exemplu modul de structurare a organizaţiei arata daca indivizii

pot participa sau nu intr-o maniera critica la valorile sistemului. Chiar si marimea organizaţiei

influenteaza semnificaţia valorilor.

In concluzie, cultura organizationala trebuie înţeleasa la doua niveluri: a) partea mitica

(de istorie), care include mituri, povestiri, eroi, simboluri, sloganuri si ceremonii; b) “drumul pe

Page 31: BC Analiza

care ne aflam (prezentul)”, care este indicat de strategii, structura, sisteme, conducere, reguli,

norme, îndeletniciri etc. managerul trebuie sa invete sa conducă si aceste valori (impartasite).

Cunoaşterea culturii organizationale este necesara si utila, intrucat constituie, probabil,

unicul si cel mai folositor element anticipativ, pe termen lung, al unei organizaţii. Poate ti

dificil pentru cineva atat din interior cat si din afara sa pătrundă in cultura organizaţiei, aceasta

fiind deseori considerata drept un univers de convingeri, valori si concepţii oferite odata pentru

totdeauna si

Page 32: BC Analiza

32

care este rareori declarat ori supus chestionării, mai ales de cei care au o experienţa

limitata in privinţa altor organizaţii sau culturi. Cu toate acestea, o asemenea intelegere a

comportării colective este esenţiala, in situatiile in care este nevoie ca organizaţia sa se adapteze

unor condiţii schimbătoare, incluzând aspiraţiile si asteptarile membrilor ei.

Menţinerea culturii organizationale

Modalitatile prin care o organizaţie functioneaza si este condusa pot avea atat efecte

intentionate, cat si efecte neintentionate in menţinerea sau schimbarea culturii organizationale.

Organizaţia incearca sa angajeze persoane care se potrivesc cu cultura organizaţiei. In plus,

culturile sunt mentinute prin eliminarea angajaţilor care in mod frecvent se indeparteaza de

activitatea si comportamentul acceptat.

Metodele specifice de menţinere a culturii organizationale sunt insa mult mai

complicate decât angajarea sau concedierea anumitor persoane. Cele mai adecvate metode de

consolidare a culturii organizationale au in vedere:

-felul in care managerii (in mod special cei de sus) reactioneaza la incidentele critice si

la crizele organizationale;

rolul modelării, invatarea si antrenarea manageriala;

-criterii de alocare a recompenselor;

-criterii pentru angajare, selecţie, promovare si eliminare din organizaţie;

-ritualuri, ceremonii si povestiri organizationale.

Schimbarea culturii organizationale

Aceleaşi metode folosite pentru a menţine o cultura organizationala pot servi si la

schimbarea ei. Cultura ar putea fi schimbata, de exemplu, prin;

-schimbarea obiectivelor conducerii;

-schimbarea modalitatilor de rezolvare a situatiilor critice;

-schimbarea criteriilor de recrutare de noi membri;

-schimbarea criteriilor de promovare in organizaţie;

-schimbarea criteriilor de recompensare;

-schimbarea ritualurilor si ceremoniilor organizationale.

De exemplu, o cultura organizationala care se indreapta spre pedepsirea asumarii

riscurilor si inovaţiilor si spre recompensarea evitării riscului ar putea fi in mod deliberat

transformata prin schimbări in sistemul de recompensare. Angajaţii pot fi incurajati sa-si

stabileasca obiective mai riscante sau mai inovative in şedinţe de instruire (antrenament) si de

stabilire a obiectivelor, in şedinţele de apreciere a performantelor, existând posibilitatea de a fi

răsplătite pentru incercari mai riscante, chiar daca ele uneori nu reusesc decât atingerea unor

obiective sigure care nu implica o comportare inovativa si altele.

Page 33: BC Analiza

33

In schimbarea culturii organizationale sunt doua aspecte care trebuie studiate cu atentie.

Primul, dupa cum afirma Peter Drucke, este ca schimbarea comportamentului se poate realiza

numai daca se bazeaza pe cultura existenta. Al doilea aspect rezulta din dificultatea aprecierii

precise a culturii organizationale.

Problemele de etică ale comunicării trebuie analizate cu şi mai mare prudenta în cazul

mesajelor negative cu implicaţii emoţionale, de influenţate/convingere, al mesajelor legate de

conflicte, în legătură cu acestea pot să apară cerinţe contradictorii întră a comunica cu tact dar a

nu fi manipulativ, a spune adevărul dar a nu fi lipsit de diplomaţie etc.. Pentru a putea "naviga"

printre aceste jaloane managerul va trebui să facă alegerea corectă a organizării şi formatului

mesajului, a stilului de comunicare, a limbajului şi să aibă în vedere multe alte aspecte.

Problemele de etică trebuie analizate şi prin prisma prevederilor legale şi a preceptelor

morale naţionale specifice. Managerul operând în mediul internaţional trebuie să cunoască

sensibilităţile culturale, caracteristicile regionale şi etnice, obiceiurile şi elementele specifice ale

ţărilor unde sau în legătură cu care îşi desfăşoară activitatea

Etica in afaceri inseamna a introduce in deciziile de zi cu zi si in strategiile de

management si alte norme decât cele impuse de lege. O companie este responsabila social in

masura in care tine seama nu doar de interesele acţionarilor, ci de interesele tuturor grupurilor

afectate de activitatea ei. Ca atare, etica in afaceri este un cost. Etica in afaceri presupune a

abate nişte resurse de la traseul impus de calculul strict al eficientei economice. Etica in afaceri

costa: bani, resurse umane si de timp, expertiza, oportunitati, precum investiţii sau dezvoltare.

Mai mult, etica in afaceri si forma ei cea mai vizibila, implicarea sociala a companiilor, sunt

opţiuni nedeterminate de lege. In forma clasica a filantropiei corporatiste, in forma

reglementata a donaţiei si sponsorizării ori in forma moderna a programelor de responsabilitate

sociala corporatista (RSC) integrate in strategiile de management, implicarea sociala a

companiilor a fost multa vreme perceputa drept un cost mai mult sau mai puţin necesar, un lux

al marilor corporaţii.

Pe de o parte, implicarea comunitara a constituit apanajul celor puternici, un semn

distinctiv al forţei economice. Astfel, ea a luat chipul generozităţii companiilor prospere.

Corporaţiile, ca organizaţii detinatoare de putere economica si sociala, trebuia sa isi asume nu

numai rolul de agenţi economici, ci si pe acela de proteguitori ai interesului public, actionand in

sprijinul

Page 34: BC Analiza

34

comunităţilor in vecinatatea carora operau. Ca membri instariti ai societarii, marile

companii se simţeau obligate sa ajute grupurile sociale defavorizate.

Pe de alta parte, in cazul companiilor din domeniile de risc, precum industria tutunului,

alimentara, a medicamentelor, a extractiei si prelucrării petrolului, implicarea comunitara a luat

forma convenabila social a strategiilor de management al riscului, fiind considerata o cale

eficienta de a preveni si rezolva crizele create de poluare, de produsele daunatoare, de condiţiile

de lucru improprii.

Managerii cu atribuţii în domeniul resurselor umane au datoria de a se implica în

problemele de responsabilitate socială, cu atât mai mult cu cât sunt direct răspunzători de

evoluţia angajaţilor firmei. Totodată, pornind de la cunoaşterea profundă a problemelor

angajaţilor şi de la armonizarea acestora cu obiectivele generale ale organizaţiei, managerul de

resurse umane va trebui să susţină şi să se implice şi în problematica celorlalte grupuri sociale

implicate, de la proprietari şi clienţi până la membrii comunităţii afectate de activitatea firmei si

din care fac parte angajaţii. Nu trebuie să se neglijeze nici faptul că fiecare angajat poate să fie

la un moment dat, atat client cât şi proprietar sau membru al comunităţii, expus vicisitudinilor

poluării, creşterii preţurilor, informării incorecte, violenţei sau riscurilor de orice fel.

Responsabilitatea socială este principiul etic fundamental, care exprimă faţă de cine şi

pentru ce este răspunzător un manager, prin prisma propriilor principii etice.

Responsabilitatea socială corporatistă reprezintă noţiunea sau conceptul prin care se

conoateză obligaţiile firmelor faţă de grupurile constituite în societate, altele decât acţionarii şi,

de asemenea, cele prescrise de lege şi sindicate. Cele două feţe ale acestei definiţii sunt: în

primul rând, obligaţia trebuie să fie voluntar acceptată (deci comportamentul influenţat de

forţele coercitive ale legilor sau sindicatelor nu este voluntar), în al doilea rând, obligaţia este

ceva mai larg, respectiv ea se întinde dincolo de tradiţionala datorie faţă de acţionari, la alte

grupuri ale societăţii, precum consumatorii, salariaţii, furnizorii şi comunităţile învecinate.

Esenţialul acestui aspect conceptual este problema dacă organizaţiile au obligaţii pentru alte

grupuri sociale decât acţionarii.

Deci trăsătura esenţială a responsabilităţii sociale corporatiste, este că trebuie să fie

voluntară şi să implice direcţionarea managerilor de a acţiona într-o modalitate sau alta.

Un element al responsabilităţii sociale corporatiste este disponibiltatea de anticipare a

unui act nou, a acţiunii asupra problemelor potenţiale sociale, tară a aştepta acţiunile legale sau

de constrângere directă. Responsabilitatea socială corporatistă cuprinde perspectivele

economice,

legale, etice şi discreţionare, pe care societatea le are în privinţa organizaţiilor de afaceri

la un moment dat.

Page 35: BC Analiza

35

Responsabilitatea socială merge dincolo de responsabilităţile economice şi legale,

incluzând responsabilităţile discreţionare şi etice. Societatea se aşteaptă ca organizaţia să-şi

dezvolte şi responsabilităţile etice. Sunt forme de comportare care nu sunt codificate în legi dar

sunt aşteptate de la organizaţii. Responsabilităţile discreţionare interesează domeniile în care

societatea doreşte ca organizaţia sa-şi asume responsabilităţile sociale. Asemenea exemple pot

fi prevederea de programe de instruire a şomerilor, programe de sprijinire a comunităţii, acţiuni

în sprjinul prevenirii şi corectării degradării mediului, precum şi sprijinirea reînoirii şi

reconstrucţiei urbane.

10. Procesul de comunicare in sistema de dirijare cu banca (luind in consideraţie

mediul exterior). Tipurile de comunicare si factorii de perfecţionare. Sistemul informaţional.

Situaţia macroeconomica internă şi externa

Evoluţia cadrului macroeconomic în anul 2011 a avut un impact pozitiv asupra

dezvoltării mediului de afaceri şi a sistemului bancar în ansamblu. Condiţiile favorabile pentru

dezvoltarea economiei naţionale au fost asigurate de procesul de recuperare a economiei

mondiale înregistrat în anul 2010 şi care a continuat in 2011 .Astfel, Produsul global brut

pentru anul 2011 a înregistrat un avans de 3,8% faţă de 5.2% în anul 2010. Din cele mai

avansate economii ale lumii doar Japonia a anunţat o diminuare a PIB-lui cu -0,9% restul

statelor au finalizat anul 2011 cu o dinamică pozitivă, SUA +1,8% Germania+3,0%. Franţa

+1,6%. U.K. +• 0,9%, Italia +• 0,5%. Totodată, principalele economii emergente au înregistrat

pentru anul 2011 o reducere a ritmului creşterii economice. PIB-ul Chinei a avansat cu

9.2% .Parteneri comerciali externi strategici precum Rusia, Ucraina şi România de asemenea au

anunţai creşteri ale PIB-IUL Astfel, avansul Rusiei a constituit +4,1%. repetînd performanţa

anului 2010 (+4,0%). Economia Ucrainei a reuşit sa sporească ritmul Lcresterii PIB-IU pentru

anul 2011 pînă la 5,2% comparativ cu 4,2% în anul 2010. După doi ani consecutivi de

recesiune, economia României a anunţat un avans de 2.5% pentru anul 2011, intrînd astfel în

faza ascensiunii.

Cu toate acestea, procesul de consolidare a economiei mondiale a fost în mare parte

compromis in a doua jumătate a anului 2011 de riscurile economico-fmanciare, care au afectat

ţările Uniunii Europene şi SUA. Principalele ameninţări s-au dovedit a fi criza datoriilor

statelor europene precum Grecia, Portugalia, Italia, Spania, Irtanda. fapt ce a impus aplicarea de

către guverne a măsurilor aspre de reducere a deficitului bugetar, care s-a refleclat în

micşorarea

cererii din partea populaţi ei şi încetinirea creşterii economice in majoritatea Ţărilor UE.

în consecinţă economia uniunii monetaro Europene a însemnat pentru finele anului 2011 o

creştere moderata de 1,6% faţa de, 9% in anul 2010. In timp ce recuperarea economică în lume

râmîne e fi una neechilibrată, economia Republicii Moldova a înregistrat în anul 2011 un avans

Page 36: BC Analiza

36

economic de +6,4%. Majorarea PiB-lui s-a datorat in mare parte creşterii consumului intern, cît

si a cererii la produsele exportate. Cererea internă a fost favorizată de majorarea spre finele

anului 2011 a volumului remitenlelor de peste hotare cu 16 9%- pînâ la 1450 mi 1 USD fapt ce

a contribuil la evoluţii pozitive în majoritatea ramurilor economice ale tării. Astfel, sectorul

industrial a înregistrat o sporire a producţiei cu 7,4% iar cel agricol o majorare de 4,6%

Comerţul exterior de asemenea s-a evidenţiat prin performanţe deosebite, exporturile

majorindu-se cu 44.1 % iar importurile cu 34,7%.

Inflaţia pentru anul 2011 a fost una moderata, la nivel de 7,8% (8,1% în 2010),

determinată preponderent de majorarea preturilor la produsele energetice importate (gaz.petrol),

diminuind semnificativ din eficienţa masurilor de stabilizare aplicate de autoritati .Rata de

schimb a monedei naţionale nu a înregistrat modificări esenţiale pe tot parcursul anului 2011,

fapt ce a favorizat comerţul exterior. Dependenta economiei naţionale de dinamica remitentelor

de peste hotare, reprezintă un risc major in procesul de dezvoltare şi reformare a economiei.

Stagnarea si recesiunea prognozată pentru anul 2012 în majoritatea economiilor Uniunii

Europene (Italia - 2.2%, Spania -1.7%, Franţa -0,2%), unde lucrează o mare parte a cetăţenilor

Republicii Moldova (oficial estimativ peste 200 mii), sporeşte incertitudinea privind creşterea

stabilă a economiei in următorii ani. Un alt factor de influentă externa este riscul diminuării

fluxului investiţiilor şi a împrumuturilor externe, in special din statele Europene.

Referitor la riscurile interne, anul 2011 s-a caracterizat prin incertitudinea politică care a

Fost deblocată spre finele anului prin alegerea Preşedintelui tarii şi respectiv finalizăm

procesului de formare a instituţiilor statului. Totodată, factori precum inflaţia şi creşterea

neesenţialâ a veniturilor populaţiei au împiedicat redresarea sectorului construcţiilor de locuinţe

ramură care reprezintă o componentă importantă în creşterea calitativă a sectorului real al

economiei.

Totodată, pe parcursul ultimilor doi ani Guvernul Republicii Moldova a întreprins un şir

de măsuri active pentru facilitarea procesului de contractare a împrumuturi lor de la

organizaţiile financiare internaţionala (BERD,Banca Mondiala si FMI) infrastructurii şi

agriculturii. Astfel, pentru următorii ani se prevede o continuare a proiectelor de infrastructura

in special cele legale de reabilitarea drumurilor şi eficienţa energetică, fapt care inevitabil va

îmbunătăţi climatul investitional al Tării şi va stimula domeniul de afaceri.

11. Primirea si realizarea deciziilor pe baza fundamentării si îndeplinirii problemelor

strategice si operative.

Prognoza evoluţiei pieţei bancare pentru anul 2012, prevede o creşteie moderată a

principalilor indicatori de volum, iar dezvoltarea sectorului bancar se va baza în mare parte pe

politica ratelor dobîzilor mai avantajoase la credit şi diversificarea surselor de finanţare, fmd

create astfel condiţiile necesare pentru menţinerea de către bănci a nivelului suficient de

Page 37: BC Analiza

37

lichidităţii cererii la credite.

Astfel, direcţiile principale de activitate stabilite de Moldindconbank pentru perioada

anilor 2012-2014 sunt următoarele:

■ Menţinerea ponderii de piaţa a Băncii.

■ Păstrarea băncii în topul celor 3 Bănci din sistemul bancar autohton

■ Asigurarea creşterii portofoliului de credite cu cel puţin 10% mediu anual şi a

creşterii bazei de resurse atrase cu cel puţin 9% mediu anual.

■ Continuarea dezvoltării relaţiilor cu organizaţiile financiare internaţionale şi

atragerea resurselor financiare suplimentare

■ Asigurarea creşterii veniturilor neaferente dobinzilor cu ritmul de peste nivelul

mediu in sistemul bancar şi acoperirea cheltuielilor neprocentuale.

■ Asigurarea rentabilităţii activelor Băncii la nivelul minim de 2% şi a

rentabilităţii capitalului la nivel minim de 13%.

■ Asigurarea marjei nete a dobînzii la un nivel de cel puţin 5%.

■ Asigurarea ponderii creditelor neperformante în total credite la nivel maxim de

8.0% şi a ponderii creditelor expirate în loial credite la nivel maxim de 5,0%

■ Dezvoltarea in continuare a reţelei de subdiviziuni teritoriale ale Băncii şi

asigurarea prezenţei Băncii în toate raioanele tării pînă la finele anul ui 2014.

■ Asigurarea creşterii bazei de clienţi inclusiv preponderent din segmentele

întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a persoanelor fizice.

■ Dezvoltarea activitati Băncii pe piaţa cârdurilor bancare prin implementarea

spectrului larg de produse noi şi atragerea clienţilor noi cu scopul majorării ponderii de piaţă a

Băncii pe cârdurile bancare.

■ Asigurarea creşterii productivităţii muncii angajaţilor prin selectarea

personalului calificat, instruirea angajaţilor Băncii şi molivarea conform rezultatelor obţinute

■ Dezvoltarea în continuare a bazei materiale a Băncii.

Atingerea acestor obiective va asigura îndeplinirea sarcinii de bază urmărite de către

Bancă pentru următorii 2 ani si anume „majorarea eficienţei activităţii Băncii şi creşterii

capitalizarii. Activitatea internaţională

Pe parcursul anului 2011 Banca a optimizat în continuare reţeaua sa corespondentă cu

manie instituţii financiare internaţionale, avind peste 50 corespondenţi bancari, din 18 ţări,

printre care The Bank of New York Mellon (SUA), Deutsche Bank Trust Company Americas

(SUA), Commerzbank (Germania) Deutsche Bank (Germania) Raiffeizen Zenlralbank

Qestereich (Austria), Sberbank (Rusia), Credit Suisse (Elveţia), Privalbank (Ukraina), Banca

Comerciala Română (România) ete.

Un segment important în activitatea Banca pe plan internaţional reprezintă colaborarea

Page 38: BC Analiza

38

cu organismele financiare internaţionale ca Banca Europeană pentru Reconstrucţie si

Dezvoltare (BERD}, Compania Olandeză de Dezvoltare si Finanţare (FMO), Banca Marii

Negre pentru Comerţ şi Dezvoltare (BSTDB).

In anul 2011 Banca a continuat activitatea de atragere şi utilizare a resurselor

internaţionale pe termen lung. Astfel, la 23 iunie 2011 a fost semnat un acord nou cu Banca

Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare de finanţare a întreprinderilor mici si mijlocii din

Moldova, suma totală a tuturor creditelor primite de la BERD depăşind suma de 25 mln Euro.

De asemenea, în scopul atragerii resurselor financiare pe termen lung, la 25 octombrie

2011 Banca a semnat în premieră cu Banca Mării Negre pentru Comerţ şi Dezvoltare (BSTDB)

un acord de împrumut în sumă de 10 milioane dolari SUA.

Resursele financiare oferite de BSTDB sunt menite dezvoltării şi extinderii sectorului

întreprinderilor mici şi mijlocii, un segment cheie al economiei Republicii Moldova

Către sfîrşitul anului 2011 resursele primite dela organizaţiile internaţionale şi

instituţiile financiare străine, direct sau prin intermediul Ministerului Finanţelor a constituit

echivalentul a 874,4 milioane lei.

Activitatea de binefacere

Constientizînd faptul ca viitorul economiei naţionale este inseparabil de bunăstarea

socială de nivelul de dezvoltare a culturii şi educaţiei in ţară. Banca tradiţional a fost şi continuă

sa rămână o bancă cu o responsabilitate socială înaltă. Fiind una din principalele instituţii

financiare din ţara. Banca se implică activ la dezvoltarea culturii, artei, sportului moldovenesc

participă în acţiuni de caritate şi de binefacere.

Anul 2011 nu a fost o excepţie şi, traditional, Banca s-a remarcat pozitiv in sfera

filantropică. Astfel, în scopun de binefacere au fost alocate 700 mii lei, dintre care o mare parte

scolii internat din Nisporani, Federaţiei Naţionale a Femeilor din Moldova, Asociaţiei

chirurgilor „Nicolae Anestiadi", „Asociaţiei Obşteşti Baschet club Veteran din Moldova",

„ Academiei Naţionale de şah" şi altele Banca este sponsorul general al Teatrului Naţional

„Mihai Eminescu". Au mai fost alocate mijloace băneşti pentru plata tratamentului unor

persoane fizice.

Servicii de încasare a numerarului

In cadrul BC „Moldindconbank"' S.A. funcţionează o subdiviziune speciala, care

prestează agenţilor servicii de încasare si transportare a mijloacelor băneşti, dotată cu transport

specializat şi pază paramilitară, asigurind securitatea şi integritatea banilor clienţilor.

Experienţa şi profesionalismul lucrătorilor Băncii permit în mod calificat de a efectua toate

tipurile de încasări si de transportare a mijloacelor băneşti si altor valori, atît pe teritoriul mun.

Chişinău, cit şi pe întregul teritoriu al Republicii Moldova.

Page 39: BC Analiza

39

12. Managementul riscurilor in activitatea bancara.

In activitatea sa Banca este supusa unui şir de riscuri, administrarea cărora se consideră

ca parte integrantă şi importantă a dezvoltării Băncii Organele de conducere ale Băncii îşi pun

problema de a gestiona ameninţările sau da a fructifica oportunilăţile în beneficiul Băncii.

Managerii Băncii nu se limitează la tratarea, de fiecare dată, a consecinţelor unor evenimente

care s-au produs, dar au adoptat un stil de management reactiv ceea ce înseamnă că s-au

implementat masuri capabile de a atenua manifestarea riscurilor.

Totodată, managementul riscurilor faciliteaza realizarea eficientă si eficace a

obiectivelor Băncii, în mod evident cunoaşterea ameninţărilor permite o ierarhizare a acestora

în funcţie de eventualitatea materializarii lor, de amploarea impactului asupra obiectivelor şi de

costurile pe care le presupun măsurile menite de a reduce şansele de apariţie sau de a limita

efectele nedorile. Totodată, revizuirea periodică a riscurilor, aşa cum este prevăzut in standarde,

conduce la realocări ale resurselor, in concordanţă cu modificarea ierarhiilor şi implicit a

priorităţilor.

Managementul riscurilor asigură condiţiile de bază pentru un control intern sănătos.

Dacă controlul intern este ansamblul măsurilor stabilite de conducere pentru a se obţine

asigurări rezonabile că obiectivele vor fi atinse, rezultă ca managementul riscurilor este unul

din mijloacele importante prin care se realizează acest lucru, deoarece managementul riscurilor

urmăreşte tocmai gestiunea ameninţărilor ce ar putea avea impact negativ asupra obiectivelor.

Managementul riscurilor se efectuează permanent şi presupune următoarele etape de

bază:,, Identificarea, Estimarea, Monitorizarea, Controlul/reducerea.”

Identificarea riscurilor (atât a celor curente, cât şi a celor viitoare) şi constituie primul

pas în construirea profitului riscurilor Băncii. Riscurile nu sunt identificate prin impactul lor

asupra obiectivelor, dar în raport cu obiectivele a căror realizare este afecta ta de materializarea

lor.

Pentru identificarea riscurilor aferente activităţii sale Banca cormbina următoarele

abordări:

Autoapreciere - managerii diferitor niveluri identifica permanent riscurile aferente

subdiviziunilor lor

Analiza scenariilor - elaborarea diferitor scenarii de risc.

Brain-storming - In scopul identificam sistematice atât a riscurilor linanciare. cât şi

celorlalte riscuri, inclusiv riscuri le politice, tehnologice, de competiţie si ale proceselor interne.

Estimarea riscurilor constă in parcurgerea următoarelor etape:

a evaluarea probabilităţii de materializare a riscului identificat;

b.evaluarea impactului asupra obiectivelor în cazul în care riscul s-ar materializat

c. evaluarea expunerii ia risc ca o combinaţie între probabilitate şi impact

Page 40: BC Analiza

40

Riscul (le credit- reprezintă posibilitatea pierderiior în urma incapacităţii contragentului

de a îndeplini obligaţiile contractuale, incluzând riscul incapacităţii de plată, riscul de tara,

riscul gajului, riscul activităţii extrabilantiere, riscul concentrării, riscul înlocuirii debitorului,

riscul migrării debitorului, riscul ramurii; riscul corelaţiei.

Politicile specifice de estimare a riscului de credit sunt:

■ Limitarea concentrărilor de risc de credit prin stabilirea unui platou maximal

datoriei unui debitor sau grup de debitori ce acţionează în comun

■ Limitarea concentrărilor de risc în cadrul unui segment de activitate economica

prin stabilirea limitelor pe ramuri şi acordarea creditelor în diferite ramuri ale economiei

naţionale;

■ Diversificarea portofoliului bancar, stabilirea limitelor de competenţă la

acordarea creditelor pe filiale, pe tipuri de produse, pe tipuri de asigurare, pe tipuri de clienţi,

etc.;

■ Monitorizarea continuă a tuturor procedurilor şi proceselor interne, dezvoltarea

mecanismelor de control si administrare a portofoliilor inclusiv pantm identificarea si

administrarea creditelor neperformante şi pentru realizarea unor ajustări de valoare şi

constituirea unor proviz ioane adecvate;

■ Dispunerea de procese clar stabilite şi bine definite privind aprobarea noilor ere

d i le, modificarea clauzelor refnnoireaşirefmanţareacelorexislenle

Riscul operaţional - este riscul cauzat de erori de factor uman şi factor tehnic, fraude,

caracterul inadecvat sau nefuncţionare a proceselor interne şi evenimente externe, inclusiv

riscul juridic, riscul fraudei, riscul de personal, riscul proceselor interne, riscul sistemelor

interne. Sistemul estimării riscului operaţional este partea componenta a procesului

administraţii riscului Băncii, iar pentru funcţionarea sa banca efectuează colectarea şi analiza

dalelor privitor la pierderile financiare şi materiale în urma riscului operaţional pentru direcţiile

de activitate de bază. Datele cu privire le pierderile cauzale de riscul operaţional se aduc la

cunoştinţă conducerii subdiviziunilor, conducem de vârf a Băncii in mod regulat.

Riscul operaţional reprezintă un risc complex, estimarea cantitativă a căruia reprezintă o

anumită dificultate. Banca va rezolva această problema reiesind din două sarcini ale estimării

riscului operaţional:

> Estimarea pierderilor neaşteptate aferente riscului operaţional;

'y Formarea bazei de date electronice penlru acumularea datelor statistice privind

riscurile operaţionale.

Riscul valutar - este riscul pierderilor potenţiale in rezultatul reevaluării conturilor

bilantiere şi extrabilantiere, exprimate in valută străină în legătură cu schimbarea cursului

valutar.

Page 41: BC Analiza

41

Banca efectuează gestiunea riscului valutar prin intermediul poziţiei valutare deschise.

Banca permanent efectuează analiza poziţiei valutare deschise şi evaluează regulat structura

activelor şi obligaţiunilor pe valute cu scopul respectării limitelor stabilite pe poziţia valutara

deschisă. Indicatorul principal a riscurilor valutare, este volumul si structura poziţiei valutare

deschise. Gestiunea curentă a riscului valutar se efectuează în Bancă in baza zilnică în

corespundere cu prevederile documentelor normative interne.

Riscul ratei dobinzii - presupune riscul pierderilor la care este supusă Banca in urma

modificării ratei dobînzii. Acest risc apare în cazul în care activele Băncii (creditele, investiţiile

etc.) devin scadente sau ale căror preţuri noi se stabilesc în aria periodică de timp decit pasivele

Băncii (depozitele, împrumuturile) care reprezintă sursa de mijloace pentru active.

Procesul de gestionare a riscului ratei dobinzii presupune examinarea tendinţelor de

dezvoltare a ratelor dobînzilor pe piaţă în baza situaţiei macroeconomice şi a factorilor de

influentă asupra nivelului ratelor dobînzilor.

Analiza sensibilităţii Băncii la riscul ratei dobînzii, analiza rezultatelor modelărilor şi

stress-te stingurilor efectuate pentru identificarea măsurii de influientă a riscului ratei dobînzii

asupra beneficiului, examinarea profitabilităţii activelor şi a costului obligaţiunilor Băncii,

analiza indicatorilor respectivi si elaborarea propunerilor de optimizare şi maximizare a

rentabilităţii Băncii.

Riscul de lichiditate - presupune riscul pierderilor în rezultalul incapacităţii Băncii de a-

şi onora obligaţiunile la maturitatea lor Conform Reglementărilor emise de Benca Naţională a

Moldovei, Banca monitorizează zilnic indicatorii de lichiditate calculaţi pe baza informaţiilor

financiare întocmite potrivit celor două principii stabilite conform cerinţelor Băncii Naţionale a

Moldovei

Procesul de gestionare a riscului lichidităţii presupune efectuarea analizei activelor şi

pasivelor Băncii pe maturităţi, analizei bazei de resurse, analizei indicatorilor de concentrare şi

stabilitate a resurselor atrase ale Băncii, construirea modelelor stării activelor şi pasivelor şi a

lichidităţii, efectuarea stress - testelor ale riscului de lichiditate cu scopul elaborării deciziilor in

privinţa gestionării lichidităţii curente a Băncii, poziţiei monetare curente, respectării regimului

rezervelor obligatori, precum si a lichidităţii Băncii pe termen mediu şi lung, optimizarea şi

stabilirea normativelor limitelor necesare.

13. Comuterizarea activitatii. Situatia actuala si perspectiva.

In prezent BC "Moldindconbank" SA. utilizează sistema de deservire la distanţă

(SDBD) WebClient pentru persoanele fizice si juridice.

WebClient pentru persoane juridice este un serviciu de administrare a contului si

efectuare a plăţilor prin internet în condiţii de maximă securitate şi mobilitate. Serviciul oferă;

• Efectuarea plaţilor in lei

Page 42: BC Analiza

42

• Efectuarea plăţilor în valută

• Cumpărarea si vînzarea valulei

• Accesarea extrasului din cont pentru orice perioada

• Consultarea cursurilor va Iu la re BN M

Sistemele de deservire la distanţa sunt utilizate de ceste 3 300 de clienţi ai băncii şi

zilnic sunt procesate mai mult de 3 200 de documente ale clienţilor. Cota parte a documentelor

electronice trecute prin sistemul WebClieni constituie mai mult de 60% din lotal documente de

plata.

In anul 2010 s-a implementat sistemul WebClieni pentru persoane fizice: accesibil

24/24. din orice colţ al lumii, de la orice calculator conectat la Internet.

Web Client pentru persoane fizice permite:

• Achitarea serviciilor comunale şi a altor servicii şi produse prin intermediul cârdurilor

bancare

• Vizualizarea extrasului din cont

S-a depus efortul maxim pentru asigurarea soluţiilor efective în vederea perfecţionării

continue, promovării şi utilizaţii in masă a serviciului de deservire bancară la distantă.

Tehnologii informaţionale

In anul 2011 Departamentul tehnologii informaţionale a asigurat activitatea

informaţională a Băncii, prin: implementarea, testarea şi întreţinerea aplicaţiilor soft,

dezvoltarea reţelei locale şi corporative, telecomunicaţiilor inlerbancare, dotarea subdiviziunilor

cu tehnică şi aplicaţii soft. Departamentul tehnologii informaţionale a implementat sistemul

Q&ystems. Bank-Onhne in două filiale noi: Ceadir-Lunga si Criuleni. A asigurat dezvoltarea şi

mentenanta sistemelor Qsystems.Bank-Online. Qsystems Retail.Qsystems WebClient pentru

persoane juridice şi fizice se îmbunătăţeşte calitatea sistemelor de deservire la distanţă, are loc

perfecţionarea sistemelor conform cerinţelor moderne de securitate si funcţionalitate. Sistemele

de deservire la distantă ele Băncii sunt utilizate in total de către 7 050 clienţi, atit persoane

juridice, cit şl persoane fizice. Totodată, pe parcursul anului, au fost instalate reţele locale în

filialele "Premium" si din oraşele Soroca, Cimişlia, Leova, Rezina, Ceadir-Lunga, Cnuleni şi în

subdiviziunile nou deschise. Este renovată tehnica de calcul.

In anul de referinţă am reuşit să efectuam migrarea de pe Microsoft SQL 2005 pe

Microsoft SQL 2008 a sistemelor Qsystems. Bank-Gnline, Retail şi WebClieni şi înlocuirea

serverelor bazelor de date pentru Qsystems, Bank-Online, Qsysterms Ketail si Qsystems

WebClient cu servere mai performante. Afost implementat modulul schimbului de date cu

Biroul de Credit. Au tost executate lucrări de implementare a planului nou de conturi.

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Activitatea BC „Moldindconbank” S.A. pe parcursul ultimilor ani a fost îndreptată

Page 43: BC Analiza

43

primordial spre consolidarea parteneriatului pe termen lung cu clienţii săi corporativi, prin

întărirea relaţiilor deja definite cu clienţii existenţi şi stabilirea

relaţiilor durabile şi reciproc avantajoase cu clienţii noi, preocuparea permanentă pentru

satisfacerea deplină a necesităţilor clientului, profesionalismul, competenţa şi eficienţa

devenind elementele centrale ale strategiei sale.

BC „Moldindconbank” S.A. manifestă o tendinţă de dezvoltare cu consecvenţă a

relaţiilor sale de afaceri cu clienţii săi, de aceea amplifică şi perfecţionează continuu gama de

produse şi servicii adecvate necesităţilor şi dorinţelor clienţilor.

In urma petrecerii practicii la filiala “Centru” a BC „Moldindconbank” S.A. am analizat

organizarea evidenţei şi petrecerii operaţiunilor de atragere a resurselor Băncii şi de plasare a

acestora, valutare, de decontare, de casă.

Fiecare secţie îşi are conducătorul său şi are împărţite volumul lucrului conform

locurilor de muncă.

Activitatea bancară în filiala “Centru” a BC „Moldindconbank” S.A. se manifestă prin

atragerea cât mai cantitativă a clienţilor avându-se în vedere şi capacitatea acestora, stăruinţa de

a îndeplini cerinţele financiare ale clientului, după măsura accesibilă acordarea în mai multe

cazuri a creditelor, facilitarea acestora în caz de necesitate.

Fiecare secţie a filialei se conduce de acte legislative, interne bancare, de cărţi

tehnologice precum şi de codul de etică a angajaţilor.

Pentru creşterea eficienţei operaţiunilor acestei filiale aş recomanda micşorarea în unele

cazuri a comisioanelor, care sunt uneori exagerate, acordarea facilităţilor clienţilor mai mici,

implementarea cât mai eficientă a produselor bancare noi, obţinerea unei limite de păstrare a

numerarului în casa filialei mai mari, corespunzătoare cerinţelor clienţilor, sporirea numărului

de clienţi care vor lucra prin sistema client-bancă.

Totuşi, BC „Moldindconbank” S.A. desfăşoară o activitate intensivă cu clienţii,

orientată spre abordarea individuală, oferirea condiţiilor şi produselor adecvate şi avantajoase.


Recommended