+ All Categories
Home > Documents > Motocoasa Kasei Bc 34

Motocoasa Kasei Bc 34

Date post: 29-Oct-2015
Category:
Upload: hansolothefirst
View: 527 times
Download: 22 times
Share this document with a friend
Description:
motocoasa
22
 SC O-MAC PADURE & GRADINA SRL Reprezentant unic in Romania
Transcript
Page 1: Motocoasa Kasei Bc 34

7/14/2019 Motocoasa Kasei Bc 34

http://slidepdf.com/reader/full/motocoasa-kasei-bc-34 1/22

 

SC O-MAC PADURE & GRADINA SRL

Reprezentant unic in Romania

Page 2: Motocoasa Kasei Bc 34

7/14/2019 Motocoasa Kasei Bc 34

http://slidepdf.com/reader/full/motocoasa-kasei-bc-34 2/22

 

CUPRINS

INTRODUCERE ......................................................................................................... 2DATE TEHNICE ......................................................................................................... 3SIMBOLURI DE AVERTIZARE .................................................................................. 4REGULI ŞI MĂSURI DE SIGURANłĂ ....................................................................... 5DESCRIERE............................................................................................................... 8MONTARE.................................................................................................................. 9REGULI DE SIGURANłĂ ........................................................................................ 11TĂIEREA CU FIRUL DE NAILON ............................................................................ 12

TUNDEREA CU LAMA............................................................................................. 15NIVELUL ULEIULUI DE MOTOR ŞI COMBUSTIBIL................................................ 16PAŞI ÎNAINTE DE UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI .............................................. 17UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI ............................................................................ 17ÎNTREłINERE ŞI ÎNGRIJIRE................................................................................... 18DEPANARE.............................................................................................................. 19GHID DE DEPANARE.............................................................................................. 20

Introducere

Vă mulŃumim pentru achiziŃionarea motocoasei produse de societatea noastră. Acestmanual explică modul de utilizare în mod corect a motocoasei. Înainte de folosireaechipamentului, vă rugăm să citiŃi manualul cu atenŃie, să folosiŃi echipamentul înmod corespunzător şi să efectuaŃi lucrările în condiŃii de siguranŃă. Din cauzamodificărilor specificaŃiilor tehnice, pot exista neconcordanŃe între echipamentuldumneavoastră şi acest manual.

Page 3: Motocoasa Kasei Bc 34

7/14/2019 Motocoasa Kasei Bc 34

http://slidepdf.com/reader/full/motocoasa-kasei-bc-34 3/22

 

Date tehnice

MODEL BC34AcŃionare de la distanŃă Ambreiaj automat centrifugal;

Angrenaj conic cu dinŃi elicoidali;arbore motor

Viteza maximă a arborelui/vitezamotorului (min -1)

7800/10000

Viteza de funcŃionare în gol (min -

1)3000±150

Valorile vibraŃiilor la fiecare mâner(m/s2) (în conformitate cu ISO22867)

≤ 15 incertitudine de măsurare:2,6 m/s2 

Nivel putere acustică LWA

av

(înconformitate cu ISO 22868) ≤ 116 incertitudine de măsurare:3dBNivel presiune sonoră LPA

av (înconformitate cu ISO 22868)

≤ 102 incertitudine de măsurare:3dB

Raport de transmisie 17:22DirecŃia de rotire a cutitului sensul invers acelor de ceasornic

(vedere de sus)Tipul mânerului Mâner dublu

Unitateaprincipală 

Greutate neta (kg) 7,5Denumirea motorului 139F-2Tipul Răcit cu aer; 4 timpi; piston de

distribuŃie vertical; motor cu

functionare pe benzină Cilindree (mL) 33,5Putere maximă. 1.1 C.P. / 6500 rot/minCarburator Cu diafragmă Aprindere Magnetou tranzistorMod de pornire Demaror cu reculCombustibil utilizat Benzină Capacitatea rezervorului decombustibil (L)

0,65

Capacitatea rezervorului de ulei(L)

0,1

Motorul

Greutate neta (kg) 3,8Lungimea tubului principal (mm) 1500Lungimea arborelui motor (mm) 1522Cutit de taiere standard (mm) CG420-2 255 mm 3 lame (255 x

1,4)Tambur cu fir standard / fir de nailon BC36,5/2,5 mm (nailon 66)

Datele tehnice pot face obiectul modificărilor fără notificare prealabilă.

Page 4: Motocoasa Kasei Bc 34

7/14/2019 Motocoasa Kasei Bc 34

http://slidepdf.com/reader/full/motocoasa-kasei-bc-34 4/22

 

Simboluri de avertizare

Deoarece trimmerul/motocoasa este o unealtă electrică ce funcŃionează la viteză ridicată şi poate tăia, trebuie să respectaŃi măsurile de siguranŃă pentru a reduceriscul vătămărilor corporale. CitiŃi cu atenŃie acest manual. FamiliarizaŃi-vă cudispozitivele de comandă  şi modul de utilizare corectă a unităŃii. InformaŃi-vă cuprivire la modul de oprire şi desfacere rapidă a unităŃii.

Acest simbol, însoŃit de cuvintele AVERTISMENT şi PERICOL atrageatenŃia asupra unei acŃiuni care poate duce la producerea unei VĂTĂMĂRIGRAVE.PURTAłI ÎNCĂLłĂMINTE DE SIGURANłĂ 

PURTAłI MĂNUŞI DE SIGURANłĂ.

Este necesar să CITIłI şi să ÎNTELEGEłI Manual de Utilizare şiInstrucŃiunile de SiguranŃă.

ESTE NECESAR SĂ PURTAłI ÎNTOTDEAUNA DISPOZITIVE DEPROTECłIE PENTRU OCHI ŞI URECHI.

ESTE NECESAR SĂ PURTAłI CASCĂ DE PROTECłIE ÎN CAZULEXISTENłEI PERICOLULUI DE CĂDERE A OBIECTELOR.

OPRIłI MOTORUL întotdeauna şi asiguraŃi-vă că dispozitivul de tăiere s-aoprit înainte de curăŃarea, îndepărtarea sau reglarea acestuia.

NU PERMITEłI APROPIEREA PRIVITORILOR LA MAI PUłINDE 15M/50 PICIOARE.

AVERTISMENT! Nu aduceŃi modificări trimmerului saumotocoasei. Utilizarea necorespunzătoare a oricărui trimmerpoate duce la VĂTĂMĂRI CORPORALE GRAVE SAU FATALE.AVERTISMENT! FERIłI-VĂ DE OBIECTELE ANTRENATE ŞIARUNCATE DE ECHIPAMENT.

AVERTISMENT! Nu apropiaŃi de lemn tare, piatră, oŃel.

AVERTISMENT PERICOLGazele de eşapament produse de acest echipamentconŃin substanŃe chimice ce pot duce la provocareacancerului, a defectelor congenitale sau a altor tulburăriale funcŃiei de reproducere.

SpecificaŃiile, descrierile şi materialul ilustrativ din acest manual suntcorespunzătoare, în măsura informaŃiilor deŃinute în momentul publicării, dar pot face

Page 5: Motocoasa Kasei Bc 34

7/14/2019 Motocoasa Kasei Bc 34

http://slidepdf.com/reader/full/motocoasa-kasei-bc-34 5/22

obiectul modificărilor, fără notificare prealabilă. Figurile pot include echipamente şiaccesorii opŃionale şi, de asemenea, pot omite echipamentele standard.

REGULI ŞI MĂSURI DE SIGURANłĂ 

Este necesar să respectaŃi măsurile de siguranŃă adecvate. Ca în cazul tuturorechipamentelor electrice, acest aparat trebuie manevrat cu atenŃie. NU VĂ EXPUNEłI PERICOLELOR CE VĂ POT AFECTA PE DUMNEAVOASTRĂ SAUPERSOANELE DIN JUR.UrmaŃi aceste reguli generale. Nu permiteŃi altor persoane să utilizeze acestechipament, decât dacă acestea sunt persoane responsabile şi au citit şi înŃelesinstrucŃiunile de utilizare, având competenŃa necesară operării aparatului.PurtaŃi întotdeauna ochelari de protecŃie. PurtaŃi îmbrăcăminte adecvată; acesta nutrebuie să fie largă, de asemenea, nu se permite purtarea bijuteriilor, deoareceacestea se pot prinde în piesele aflate în mişcare. Trebuie să purtaŃi întotdeauna încălŃăminte sigură, solidă, cu talpă antiderapantă. Părul lung trebuie legat la spate.

Se recomandă ca picioarele şi tălpile să fie acoperite, pentru a asigura protecŃiacontra reziduurilor antrenate şi aruncate de echipament.VerificaŃi întregul aparat pentru a vedea dacă există piese desfăcute (piuliŃe, bolŃuri,şuruburi, etc.) sau defecŃiuni. EfectuaŃi reparaŃiile sau înlocuiŃi piesele, după caz, înainte de utilizarea acestui aparat.NU UTILIZAłI niciun fel de accesoriu cu acest cap motor, în afara celor recomandatede societatea noastră. Pot rezulta vătămări grave ale operatorului sau persoanelor,precum şi defecŃiuni ale echipamentului.PăstraŃi mânerele curate, fără a permite prezenŃa urmelor de ulei şi combustibil.FolosiŃi întotdeauna mânerele adecvate şi breteaua pentru umăr când folosiŃiaparatul pentru tăiat.Nu fumaŃi atunci când amestecaŃi combustibilul sau umpleŃi rezervorul.

Nu faceŃi amestecul de combustibil într-un spaŃiu închis sau în apropierea flăcărilordeschise. AsiguraŃi o aerisire adecvată.AmestecaŃi şi depozitaŃi întotdeauna combustibilul într-un recipient marcat în modcorect, aprobat în baza codurilor şi ordonanŃelor locale aferente utilizării lor.Nu îndepărtaŃi capacul rezervorului de combustibil în timp ce motorul se află înfuncŃiune.Nu porniŃi şi nu lăsaŃi motorul să funcŃioneze în interiorul unui spaŃiu închis sau a uneiclădiri. Gazele de eşapament conŃin monoxid de carbon nociv.Nu încercaŃi să reglaŃi motorul în timp ce echipamentul este în func Ńiune, iaroperatorul are aparatul pe umăr. Întotdeauna reglaŃi motorul când aparatul se află peo suprafaŃă plană, curată.Nu trageŃi cablul.

Nu ridicaŃi aparatul, ci doar maneta arborelui.Nu lăsaŃi aparatul pe jos, în timp ce motorul se află în funcŃiune (de exemplu, laviteza de funcŃionare în gol).VerificaŃi regulat pentru a vedea dacă există defecŃiuni, piese, componente saucabluri desfăcute.Nu utilizaŃi aparatul dacă este deteriorat sau reglat în mod necorespunzător. Nu îndepărtaŃi niciodată dispozitivul de protecŃie al aparatului. Pot rezulta vătămărigrave ale operatorului sau persoanelor, precum şi defecŃiuni ale echipamentului.

Page 6: Motocoasa Kasei Bc 34

7/14/2019 Motocoasa Kasei Bc 34

http://slidepdf.com/reader/full/motocoasa-kasei-bc-34 6/22

VerificaŃi zona unde veŃi tăia iarba şi îndepărtaŃi toate reziduurile ce se pot prinde încapul de tăiere din nailon. De asemenea, îndepărtaŃi orice obiecte pe care aparatul lepoate antrena şi arunca în timpul funcŃionării.Nu permiteŃi apropierea persoanelor şi mai ales a copiilor şi animalelor de companiela mai puŃin de 15 metri (50 picioare) de zona de lucru.Nu lăsaŃi aparatul nesupravegheat.

Nu folosiŃi acest aparat pentru niciun alt tip de lucrări în afara celor pentru care a fostconceput şi este descris în acest manual.RespectaŃi precauŃiile. MenŃineŃi echilibrul aparatului şi sprijiniŃi-vă bine în picioare.Nu utilizaŃi aparatul pe o scară sau un suport instabil.Nu apropiaŃi mâinile şi picioarele de capul de tăiere din nailon în timp ce aparatul seaflă în funcŃiune.Nu utilizaŃi acest tip de echipament pentru îndepărtarea deşeurilor.Nu utilizaŃi echipamentul atunci când sunteŃi obosiŃi, bolnavi sau sub influenŃaproduselor medicamentoase, substanŃelor stupefiante sau băuturilor alcoolice.FolosiŃi capul de tăiere din nailon, care nu prezintă niciun risc. Dacă vă loviŃi de opiatră sau orice alt obstacol, opriŃi motorul şi verificaŃi capul de tăiere din nailon. Nuse permite utilizarea unui cap de tăiere din nailon care s-a rupt sau nu este bine

echilibrat.URMAłI INSTRUCłIUNILE DE SCHIMBARE A ACCESORIILOR.Nu depozitaŃi aparatul într-un spaŃiu unde vaporii de combustibili pot intra în contactcu surse de flacără deschisă de la boilere, încălzitoare, cuptoare, etc. DepozitaŃiechipamentul într-un spaŃiu ce se poate încuia şi care este bine aerisit.AsiguraŃi-vă că produsul dumneavoastră funcŃionează în mod sigur şi adecvat.Piesele de schimb sunt disponibile la distribuitorul dumneavoastră. Utilizarea oricăroralte accesorii poate duce la apariŃia potenŃialelor pericole sau la provocareavătămărilor corporale, a defecŃiunilor aparatului şi la anularea acestei garanŃii.CurăŃaŃi aparatul complet, în special rezervorul de combustibil, în jurul acestuia şifiltrul de aer.Când realimentaŃi cu combustibil, asiguraŃi-vă că opriŃi motorul şi că îl lăsaŃi să serăcească. Nu realimentaŃi când motorul este în funcŃiune sau este fierbinte. Atuncicând vărsaŃi benzină, asiguraŃi-vă că o ştergeŃi bine şi că eliminaŃi în mod adecvatacele materiale, înainte de pornirea motorului.Nu permiteŃi apropierea altor muncitori sau privitori la mai puŃin de 15 metri/50picioare.Atunci când vă apropiaŃi de operatorul aparatului, atrageŃi-i atenŃia cu grijă  şiasiguraŃi-vă că acesta opreşte motorul. AsiguraŃi-vă că nu speriaŃi sau distrageŃioperatorul, în caz contrar putând surveni riscuri.Nu atingeŃi niciodată capul de tăiere cu nailon când motorul se află în funcŃiune. Estenecesar să reglaŃi dispozitivul de protecŃie şi capul de tăiere cu nailon; asiguraŃi-vă că opriŃi motorul şi că respectivul cap de tăiere cu nailon s-a oprit.

Motorul trebuie să fie oprit atunci când echipamentul este mutat dintr-o zona de lucru în alta.AveŃi grijă să nu loviŃi capul de tăiere cu nailon de pietre sau sol.Utilizarea în condiŃii necorespunzătoare va reduce perioada de utilizare a aparatuluişi va crea un mediu nesigur pentru dumneavoastră şi cei din jur.FiŃi atenŃi la desfacerea sau supraîncălzirea pieselor. Dacă se remarcă anormalităŃiale echipamentului, opriŃi-vă de îndată şi verificaŃi aparatul în mod detaliat. Dacă estenecesar, apelaŃi la un distribuitor autorizat pentru a efectua lucrările asupraaparatului. Nu continuaŃi să folosiŃi un aparat care poate fi defect.

Page 7: Motocoasa Kasei Bc 34

7/14/2019 Motocoasa Kasei Bc 34

http://slidepdf.com/reader/full/motocoasa-kasei-bc-34 7/22

În cadrul procedurii de pornire sau în timpul func Ńionării motorului, nu atingeŃiniciodată componentele fierbinŃi, precum toba de eşapament, firul de tensiune înaltă sau bujia.După oprirea motorului, toba de eşapament este încă fierbinte. Nu aşezaŃi niciodată aparatul în locuri unde există materiale inflamabile (fân, etc.), gaze combustibile saulichide combustibile.

Trebuie să aveŃi o atenŃie deosebită în cazul utilizării aparatului în timpul ploilor sauimediat după trecerea ploii, căci terenul poate fi alunecos.Dacă alunecaŃi sau cădeŃi la pământ sau într-o groapă, eliberaŃi imediat maneta dereglare.AveŃi grijă să nu vă scape aparatul şi să nu îl loviŃi de diferite obstacole.Înainte de a proceda la reglarea sau repararea aparatului, asiguraŃi-vă că opriŃimotorul şi scoateŃi capacul bujiei.Atunci când echipamentul este depozitat pentru o perioadă lungă de timp, goliŃicombustibilul din rezervor şi carburator, curăŃaŃi piesele şi mutaŃi aparatul într-un locsigur, asigurându-vă în prealabil că motorul s-a răcit.EfectuaŃi inspecŃii periodice pentru a asigura funcŃionarea sigură  şi eficientă aaparatului. Pentru o inspecŃie detaliată a aparatului, vă rugăm să luaŃi legătura cu

distribuitorul dumneavoastră.Nu apropiaŃi aparatul de surse de foc sau scântei.Există păreri potrivit cărora o tulburare denumită fenomenul Raynaud, ce afectează degetele anumitor persoane, poate fi cauzată de expunerea la vibraŃii şi frig.Expunerea la vibraŃii şi frig poate provoca furnicături şi senzaŃii de arsură, urmate depaloare şi amorŃirea degetelor. Se recomandă luarea următoarelor precauŃii,deoarece expunerea minimă ce poate declanşa simptomele este necunoscută.AsiguraŃi-vă că menŃineŃi căldura corpului, în special la nivelul capului, gâtului,picioarelor, gleznelor, mâinilor şi încheieturilor.MenŃineŃi o bună circulaŃie sanguină, efectuând exerciŃii viguroase de braŃ în timpulpauzelor frecvente şi evitând fumatul.ReduceŃi numărul orelor de utilizare a aparatului. ÎncercaŃi să efectuaŃi în fiecare zilucrări ce nu necesită motocoasa sau alte aparate electrice portabile.Dacă aveŃi senzaŃii de disconfort, roşeaŃă şi umflături ale degetelor, urmate de albireaşi pierderea simŃului, consultaŃi medicul înainte de a vă expune frigului şi vibraŃiilor.PurtaŃi întotdeauna dispozitive de protecŃie pentru urechi, deoarece zgomoteleputernice pot provoca deficienŃe de auz sau chiar pierderea auzului.Dispozitivele de protecŃie pentru faŃă  şi cap trebuie purtate pentru evitareavătămărilor.PurtaŃi mănuşi de lucru antiderapante pentru a prinde mai bine mânerul motocoasei.Mănuşile reduc, de asemenea, transmiterea vibraŃiilor aparatului.AVERTISMENT: Zona de lucru este periculoasă dacă se află pe linia unei pante.

Notă: Zgomot şi vibraŃii1. FuncŃionarea la viteză redusă poate reduce nivelul zgomotelor şi vibraŃiilor.2. Pentru a reduce nivelul acustic, motocoasa trebuie utilizată într-un spaŃiu deschis.3. Nivelul vibraŃiilor poate fi redus dacă apucaŃi bine mânerul.4. Pentru a nu deranja persoanele din jur, aparatul trebuie folosit în timpul zilei.5. PurtaŃi echipament de protecŃie personală, cum ar fi mănuşi şi dispozitive deprotecŃie pentru urechi în timpul utilizării aparatului.6. Aparatul nu este destinat lucrărilor profesionale sau pentru funcŃionarea pentruintervale lungi.

Page 8: Motocoasa Kasei Bc 34

7/14/2019 Motocoasa Kasei Bc 34

http://slidepdf.com/reader/full/motocoasa-kasei-bc-34 8/22

7. Pentru menajarea operatorului şi prelungirea duratei de utilizare a echipamentului,nu se recomandă folosirea acestuia timp de mai mult de 2 ore pe zi, cu pauze lafiecare 10 minute.

DESCRIERE

LISTĂ UNELTEUNEALTĂ SPECIFICAłII

Cheie tubulară M19xM16,5Cheiehexagonală 

M4xM5

Descriere

INSTRUCłIUNILE DE SIGURANłĂ suntincluse. CitiŃi-le înainte de a folosiaparatul şi păstraŃi-le pentru a le consultaulterior şi pentru a vă familiariza cutehnicile adecvate şi sigure de utilizare.

MişcaŃi comutatorul în faŃă pentrufuncŃionare şi în spate pentru oprire.

1. LAMĂ. Lamă circulară pentru iarbă,buruieni sau dispozitiv pentru tăiereatufişurilor. Sunt necesare hamul,apărătoarea metalică  şi mânerele în Upentru folosirea lamei.

5. MANETĂ DE SIGURANłĂ. Înainte dea accelera, vă rugăm să apăsaŃi această manetă.

2. ANSAMBLU ARBORE MOTOR.Include un arbore motor flexibil specialconceput.3. MANETĂ REGLARE. Prevăzută cu arcpentru revenirea la starea iniŃială după acŃionare. Când acceleraŃi, apăsaŃimaneta treptat pentru o mai bună tehnică de folosire. Nu o ŃineŃi apăsată în timpulpornirii.

6. MÂNER ÎN U. Acest mâner poate fireglat după preferinŃe.

7. HAM. Accesoriu pentru purtarea peumeri, a cărui lungime se poate modifica.

8. CARCASĂ FILTRU AER. ConŃine unelement din pâslă ce se poate schimba.

Page 9: Motocoasa Kasei Bc 34

7/14/2019 Motocoasa Kasei Bc 34

http://slidepdf.com/reader/full/motocoasa-kasei-bc-34 9/22

4. COMUTATOR DE APRINDERE.AcŃionaŃi comutatorul montat în parteasuperioară a carcasei manetei dereglare.

9. CAPAC REZERVOR COMBUSTIBIL.

10. REZERVOR DE COMBUSTIBIL.ConŃine combustibilul şi filtrul de

combustibil.11. POMPĂ DE PURJARE. AcŃionândpompa de purjare (de 7 până la 10 ori înainte de pornire), aerul şi combustibilulvechi din sistemul de alimentare vor fi îndepărtate, iar carburatorul va primicombustibil proaspăt.

14. CUłIT TĂIERE. Taie firul de nailon lalungimea corectă, 7” (aproximativ 18 cm)

de la capăt până la sfârşitul firului. Dacă trimmerul este utilizat fără cuŃitul detăiere, firul devine prea lung (peste 7”),viteza de operare va încetini motorul,ducând la supraîncălzirea sau defectareaacestuia.

12. CLAPETĂ DE STRANGULARE.Aceasta se află în partea superioară acarcasei filtrului.PORNIRE LA RECE. TrageŃi maneta însus pentru a închide clapeta pentru

pornirea la rece; apăsaŃi maneta în jospentru poziŃia FUNCłIONARE.

15. CAP TĂIERE NAILON. Include un firde tăiere din nailon ce se poate înlocui şicare avansează când capul trimmeruluieste lovit uşor de pământ, în timp cecapul se roteşte la viteza normală de

operare.

13. APĂRĂTOARE DEŞEURI. Instalată deasupra accesoriului de tăiere. Ajută laprotejarea operatorului de deşeurileantrenate în timpul operaŃiunii de tăiere.Nu utilizaŃi aparatul fără a aveaapărătoarea montată.

Montare

MONTAREA APĂRĂTOAREI DINPLASTICMontaŃi capacul de siguranŃă pe arborecu ajutorul suportului pentru capacul desiguranŃă  şi al şuruburilor puse ladispoziŃie.

StrângeŃi şuruburile după montareasuportului pentru capacul de siguranŃă înpoziŃia corespunzătoare.

CARCASĂCUTIEVITEZE

ŞURUBURIM5X16

SUPORT

PROTECłIE

Page 10: Motocoasa Kasei Bc 34

7/14/2019 Motocoasa Kasei Bc 34

http://slidepdf.com/reader/full/motocoasa-kasei-bc-34 10/22

AVERTISMENT PERICOL

INSTALAREA CAPULUI DE TĂIERE CUFIR DE NAILON

AliniaŃi orificiul de pe dispozitivul de

cuplare cu orificiul arborelui şi aşezaŃiunealta de asamblare.ÎnşurubaŃi capul de tăiere pe arbore(răsucind în sensul acelor de ceasornic)şi strângeŃi bine. ÎndepărtaŃi unealta deasamblare.MONTAREA MÂNERULUIMontaŃi mânerul pe suport. AşezaŃimânerul într-o poziŃie confortabilă deoperare şi strângeŃi şurubul de fixare.MONTAREA LAMEIMontaŃi suportul A, lama triplă, suportul

B, şaiba dinŃată, în această ordine. ApoifixaŃi cu ajutorul şurubului filet stânga.AliniaŃi orificiul carcasei cutiei de viteze şisuportul A, introduceŃi cheia tubulară S=4mm.RăsuciŃi piuliŃa de fixare a lamei cu cheiatubulară în sensul invers acelor deceasornic şi strângeŃi bine.MontaŃi ştiftul 2x6 şi îndepărtaŃi-l.

AVERTISMENT PERICOL

ANSAMBLU MÂNER

ŞURUB FIXARE

CAPACSUPERIOR

SUPORT

CHEIE TUBULARĂ

CARCASĂ CUTIE VITEZE

APĂRĂTOARE

SUPORT A

ORIFICIU

LAMĂ TRIPLĂ

SUPORT B

ŞAIBĂ DINłATĂ

PIULIłĂ STÂNGA

ŞTIFT 2x16

Page 11: Motocoasa Kasei Bc 34

7/14/2019 Motocoasa Kasei Bc 34

http://slidepdf.com/reader/full/motocoasa-kasei-bc-34 11/22

ÎN CAZ DE VIBRAłII EXCESIVE –OPRIłI MOTORUL IMEDIAT

Dacă lamele vibrează excesiv, înseamnă că acestea nu au fost montate corect –opriŃi imediat motorul şi verificaŃi lamele.

În cazul în care acestea nu sunt montate în mod corect, pot surveni vătămăricorporale.FolosiŃi doar piese de schimb originaleproduse de societatea noastră atuncicând reparaŃi aparatul.

Reguli de siguranŃă 

AVERTISMENT PERICOLToate modelele de trimmere şimotocoase pot antrena şi arunca pietre,bucăŃi de metal sau obiecte dedimensiuni mici, precum şi materialultăiat. CitiŃi aceste Reguli de siguranŃă cuatenŃie.UrmaŃi instrucŃiunile din manualul deutilizare.

ZONA PERICULOASĂ corespunzătoaredumneavoastră. Zona periculoasă este ozonă având o rază de 15 metri(aproximativ 16 paşi) sau 50 de picioare.InsistaŃi ca persoanele aflate în ZONADE RISC, dincolo de zona periculoasă,să poarte dispozitive pentru ochi pentruprotejarea de obiectele antrenate şiaruncate de aparat. Dacă echipamentultrebuie folosit acolo unde există persoane fără astfel de protecŃie, operaŃila un nivel redus de acceleraŃie pentru areduce riscul proiectării obiectelor.

FamiliarizaŃi-vă cu dispozitivele de

comandă şi modul de utilizare corectă aunităŃii. InformaŃi-vă cu privire la modulde oprire şi desfacere rapidă a unităŃii.Nu permiteŃi nimănui să folosească aparatul fără a avea pregătirea necesară.AsiguraŃi-vă că purtaŃi dispozitive deprotecŃie pentru picioare, ochi, faŃă  şiurechi. Nu vă bazaŃi pe apărătoareacontra deşeurilor cu care este prevăzutechipamentul pentru a vă proteja deobiectele ce ricoşează sau sunt aruncate.Nu permiteŃi persoanelor, copiilor şi

animalelor de companie să se apropie.Nu permiteŃi niciodată copiilor să utilizezesau să se joace cu acest aparat.Nu permiteŃi nimănui să pătrundă în

AVERTISMENT PERICOLPe lângă dispozitive de protecŃie pentrucap, ochi, faŃă  şi urechi, purtaŃi încălŃăminte pentru protecŃia picioarelor,asigurând, de asemenea, un sprijin maibun pe suprafeŃele alunecoase. NupurtaŃi cravate, bijuterii sau îmbrăcămintelargă, deoarece acestea se pot prinde înaparat.Nu purtaŃi încălŃăminte decupată în faŃă şi nu staŃi cu picioarele goale. În anumitesituaŃii, trebuie să purtaŃi dispozitive

complete pentru protecŃia feŃei şi capului.

AveŃi grijă să nu smuciŃi aparatul în spateşi să nu acŃionaŃi brusc lamele.

MutaŃi comutatorul în poziŃia „STOP”când motorul funcŃionează în gol şiasiguraŃi-vă că acesta este în starecorespunzătoare înainte de tăiere. PuteŃi

Verificarea de rutină spre a vă asigura că accesoriul de tăiere se opreşte cândmotorul funcŃionează în gol.

Page 12: Motocoasa Kasei Bc 34

7/14/2019 Motocoasa Kasei Bc 34

http://slidepdf.com/reader/full/motocoasa-kasei-bc-34 12/22

continua să folosiŃi aparatul doar cândcomutatorul este în bună stare.

Tăierea cu firul de nailon

AVERTISMENT PERICOLApărătoarea adecvată contra deşeurilortrebuie să fie montată pe aparat când sefoloseşte firul de nailon. Firul de tăierepoate atârna dacă partea de fir expusă este prea lungă. FolosiŃi întotdeaunaapărătoarea de plastic contra deşeurilorcu cuŃitul de tăiere atunci când utilizaŃifirul de nailon.

Capul cu fir de nailon se roteşte în sensulACELOR DE CEASORNIC. CUłITUL DETĂIERE se va afla pe partea dreaptă aapărătorii contra deşeurilor.

Pentru aproape orice operaŃiune detăiere se recomandă să înclinaŃi capul de

tăiere cu fir de nailon pentru a facecontactul între partea corespunzătoarefirului ce se îndepărtează dedumneavoastră  şi apărătoarea contradeşeurilor. (A se vedea figuracorespunzătoare). Astfel, deşeurile suntnu aruncate în direcŃia dumneavoastră.

AVERTISMENT PERICOL

NU SE PERMITE PREZENłA NICIUNEI PERSOANE PE O RAZ DE 15 METRI N ZONA PERICULOAS , CU EXCEPłIAOPERATORULUI. OPERATORUL TREBUIE SĂ POARTE DISPOZITIVE DE PROTECłIE PENTRU OCHI, URECHI, FAłĂ,PICIOARE ŞI CORP. PERSOANELE AFLATE ÎN ZONA DE RISC SAU ÎN ZONA PERICULOASĂ TREBUIE SĂ POARTEDISPOZITIVE PENTRU PROTEJAREA OCHILOR DE OBIECTELE PROIECTATE. RISCUL SE REDUCE ODATĂ CUDISTANłAREA DE ZONA PERICULOASĂ.

CUłIT TĂIERE STÂNGA

Page 13: Motocoasa Kasei Bc 34

7/14/2019 Motocoasa Kasei Bc 34

http://slidepdf.com/reader/full/motocoasa-kasei-bc-34 13/22

Dacă înclinaŃi capul în parteanecorespunzătoare, deşeurile vor fiaruncate SPRE dumneavoastră. În cazul în care capul se Ńine în poziŃie plană pesol astfel încât tăierea să aibă loc pe întregul inel al firului, deşeurile vor fi

ARUNCATE spre dumneavoastră,motorul va încetini şi se va pierde mareparte din fir.

AVERTISMENT PERICOLFolosiŃi doar fir monofilamentar de nailonde bună calitate, având diametrul de 2,5mm. Nu folosiŃi sârmă sau fir ranforsat cusârmă în locul firului de nailon. PuneŃidoar fir de nailon de diametrul potrivit încapul de tăiere cu fir de nailon.

AVERTISMENT PERICOL

FiŃi extrem de aten

Ńi când utiliza

Ńi

echipamentul pe teren sterp şi pietriş,deoarece firul poate arunca pietre dedimensiuni mici, cu viteze mari.Apărătoarele contra deşeurilor montatepe aparat nu pot opri obiectele care sarsau ricoşează din suprafeŃele dure.

DEŞEURI

TĂIERE PEACEASTĂ PARTE

RĂSUCIRE SENS INVERS ACELOR DE CEASORNIC

Page 14: Motocoasa Kasei Bc 34

7/14/2019 Motocoasa Kasei Bc 34

http://slidepdf.com/reader/full/motocoasa-kasei-bc-34 14/22

 

TĂIERE:Trimmerul este introdus cu atenŃie înmaterialul pe care doriŃi să îl tăiaŃi.ÎnclinaŃi uşor capul pentru ca deşeurile să nu fie îndreptate spre dumneavoastră.Dacă tăiaŃi în apropierea unui obstacol

precum un gard sau copac, ŃineŃi aparatul într-un unghi ce nu va permite deşeurilorce ricoşează să se îndrepte spredumneavoastră. MişcaŃi încet capul cufirul de nailon până când iarba este tăiată până în apropierea obstacoluluirespectiv, dar nu apropiaŃi de obstacol.Dacă tăiaŃi iarba până la o plasă metalică sau un gard de plasă, aveŃi grijă să numergeŃi mai departe de gard. Dacă mergeŃi prea departe, firul se va rupe în jurul ochiurilor reŃelei. Trimmerul se poate

folosi pentru a tăia pe rând tulpinileburuienilor. AşezaŃi capul trimmerului înapropierea părŃii inferioare a tulpinilor –niciodată în partea de sus, căci buruienilese pot prinde în firul de tăiere. În loc să tundeŃi buruienile, folosiŃi extremitateafirului pentru a tăia încet tulpinile.

AVERTISMENT PERICOLNu folosiŃi o lamă de oŃel pentru tundereabordurilor şi părŃii superioare a gazonului.

TUNDEREA BORDURILOR ŞI PĂRłII

SUPERIOARE A GAZONULUIAmbele tipuri sunt efectuate cu capul cufir foarte înclinat. Tunderea părŃiisuperioare este îndepărtarea stratuluisuperior, tunderea bordurilor estetunderea ierbii crescute de-a lungul unuitrotuar sau alei. În timpul tunderii stratuluisuperior şi a bordurilor, ŃineŃi aparatulfoarte înclinat şi astfel încât deşeurile şipraful şi pietrele care se desprind să nuse îndrepte spre dumneavoastră, chiardacă ricoşează dintr-o suprafaŃă dură.

Deşi în imagini se poate vedea cum setunde stratul superior şi cum se tundbordurile, fiecare operator trebuie să găsească unghiurile care i se potrivesccel mai bine, în funcŃie de talia sa şi de împrejurări.

TĂIERE DE EURI

PARTE CUłITRIDICATĂ

UNGHI CUPERETELE

TĂIERE PARTESUPERIOARĂ

TUNDEREA BORDURILOR

UNGHICU SOLUL

Page 15: Motocoasa Kasei Bc 34

7/14/2019 Motocoasa Kasei Bc 34

http://slidepdf.com/reader/full/motocoasa-kasei-bc-34 15/22

 

AVERTISMENT PERICOLNu tundeŃi iarba în zonele în care există fire corespunzătoare gardurilor de plasă.sârmă echipament de protecŃie. Nu tăiaŃiacolo unde nu vedeŃi ce anume taie

dispozitivul de tăiere.

Tunderea cu lama

TUNDEREA CU LAMAApărătoarea neagră, ce include un cuŃitde tăiere, trebuie îndepărtată.Există multe tipuri de lame, cu toateacestea, cele mai des folosite sunturmătoarele.

CUłITUL PENTRU DESIŞ este folositpentru tăierea desişului şi buruieniloravând un diametru de până la ¾”.

AVERTISMENT PERICOLFolosiŃi hamul în permanenŃă. ReglaŃihamul şi clema de prindere astfel încâtaparatul să atârne la câŃiva centimetrideasupra solului. Capul de tăiere şiapărătoarea metalică contra deşeurilortrebuie să fie la nivel, în toate direcŃiile.AşezaŃi aparatul pe partea dreaptă acorpului.

AVERTISMENT PERICOLNU FOLOSIłI CUłITUL PENTRUDESIŞ PENTRU A TĂIA COPACI.

EVITAłI FIRELE

DE SÂRMĂ

AVERTISMENT PERICOL

NU ATINGEłI ACESTE TIPURI DEOBIECTE CU LAMA

ł RUŞI METALICI

CABLURI UTILIT łI CAUCIUC

ZIDĂRIE

PIETRE

GARDURI

Page 16: Motocoasa Kasei Bc 34

7/14/2019 Motocoasa Kasei Bc 34

http://slidepdf.com/reader/full/motocoasa-kasei-bc-34 16/22

 

AVERTISMENT PERICOLNu tăiaŃi folosindu-vă de o lamă boantă,crăpată sau deteriorată.Înainte de a tăia vegetaŃia, asiguraŃi-vă că nu există obstacole precum bolovani,

Ńăruşi de metal sau bucăŃi de sârmă dingarduri rupte. În cazul în care nu sepoate îndepărta un astfel de obstacol,marcaŃi poziŃia acestuia pentru a nu-latinge cu lama. Firele de sârmă se potprinde de capul lamei şi pot atârna.

NIVELUL ULEIULUI DE MOTOR ŞI COMBUSTIBIL

1. Nivelul uleiului de motor

ATENłIE:FuncŃionarea motorului cu ulei insuficientpoate cauza daune grave motorului.AsiguraŃi-vă că aŃi verificat motorul pe osuprafaŃă plană, motorul fiind oprit.a. aşezaŃi motorul cu partea rezervoruluide combustibil în jos, în poziŃieorizontală, pe o suprafaŃă plană.b. îndepărtaŃi ştuŃul pentru umplere cuulei şi verificaŃi nivelul uleiului: acestatrebuie să ajungă în partea de sus agâtului de umplere.

c. în cazul în care nivelul este redus,umpleŃi până în partea de sus a gâtuluide umplere cu uleiul recomandat.La fiecare 10 ore, verificaŃi nivelul uleiuluide motor şi umpleŃi cu ulei până în parteade sus a gâtului de umplere dacă motorulfuncŃionează mai mult de 10 ore încontinuu.FolosiŃi un ulei detergent superior, decalitate foarte bună, ce îndeplineşte saudepăşeşte cerinŃele producătorilor SUAdin domeniul autovehiculelor în ceea ce

priveşte clasificarea SG, SF.

Uleiurile de motor clasificate drept SG,

SF, vor avea indicat pe recipient: SAE10W -30, recomandate pentru utilizareagenerală, la orice temperatură.ATENłIE!Folosirea uleiului nedetergent sau auleiului pentru motoare în doi timpi potscurta durata de funcŃionare a motorului.

2. CombustibilUtilizaŃi benzină pentru motoarele cuardere internă (fără plumb sau cuconŃinut redus de plumb pentru a

minimiza depunerile din camera decombustie). Nu folosiŃi niciodată amestecde ulei/benzină sau benzină cu impurităŃi.EvitaŃi pătrunderea murdăriei, prafuluisau apei în rezervorul de combustibil.AVERTISMENT!Benzina este extrem de inflamabilă  şipoate produce explozii în anumitecondiŃii.AlimentaŃi cu combustibil în spaŃii bineaerisite, având motorul oprit. Nu fumaŃi,nu permiteŃi pătrunderea flăcărilor sau

scânteilor în spaŃiul unde este alimentatmotorul sau unde acesta este depozitat.

Nu umpleŃi excesiv rezervorul (nu trebuiesă fie combustibil în gâtul de umplere).După ce aŃi alimentat cu combustibil,asiguraŃi-vă că aŃi închis bine capaculrezervorului.AveŃi grijă să nu vărsaŃi combustibilulcând realimentaŃi.

Combustibilul vărsat sau vaporii decombustibil se pot aprinde. În cazulvărsării combustibilului, asiguraŃi-vă că zona este uscată înainte de a pornimotorul.EvitaŃi contactul repetat sau prelungit cupielea sau inhalarea vaporilor.

Page 17: Motocoasa Kasei Bc 34

7/14/2019 Motocoasa Kasei Bc 34

http://slidepdf.com/reader/full/motocoasa-kasei-bc-34 17/22

 

PAŞI ÎNAINTE DE UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI

BENZINĂ CU CONłINUT DE ALCOOLÎn cazul în care decideŃi să folosiŃi un tip de benzină ce conŃine alcool (gazool). Există 

două tipuri de „gazool”: unul conŃinând etanol, iar celălalt, conŃinând methanol. NuutilizaŃi benzină ce conŃine metanol (metil sau alcool metilic) ce nu conŃine nicicosolvenŃi sau inhibitori de coroziune pentru metanol. Nu utilizaŃi niciodată benzină cu un conŃinut de metanol mai mare de 5%, chiar dacă are cosolvenŃi sau inhibitoride coroziune.ATENłIE!Deteriorarea sistemului de alimentare cu combustibil sau randamentul scăzut almotorului datorate utilizării unui combustibil cu conŃinut de alcool, nu sunt acoperitede garanŃia producătorului. Nu putem aproba utilizarea de combustibili cu conŃinut demetanol, în condiŃiile în care nu sunt dovezi că acesta este corespunzător.Înainte de a cumpăra combustibil de la o staŃie de alimentare necunoscută, încercaŃisă aflaŃi dacă acesta conŃine alcool şi, dacă conŃine, aflaŃi tipul şi procentul de alcoolconŃinut. În cazul în care observaŃi simptome nedorite în funcŃionarea motoruluialimentat cu combustibil cu conŃinut de alcool, sau dacă bănuiŃi că ar conŃine alcool,schimbaŃi combustibilul cu cel cunoscut, care nu are conŃinut de alcool.Nu umpleŃi niciodată rezervorul de combustibil până sus (mai puŃin de ¾ dinrezervor).Nu adăugaŃi combustibil în rezervor într-un spaŃiu închis şi neaerisit.Nu adăugaŃi combustibil acestui echipament în condiŃiile în care vă aflaŃi înapropierea surselor de flacără deschisă sau scântei.AsiguraŃi-vă că ştergeŃi combustibilul vărsat înainte de a încerca să porniŃi motorul.Nu încercaŃi să alimentaŃi un motor fierbinte.

VERIFICARE ÎNAINTE DE UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI1. AsiguraŃi-vă că nu există bolŃuri, piuliŃe şi armături desfăcute.2. AsiguraŃi-vă că filtrul de aer nu este murdar. CurăŃaŃi filtrul de aer de impurităŃi, etc. înainte de utilizarea echipamentului.3. AsiguraŃi-vă că apărătoarea este bine fixată.4. AsiguraŃi-vă că nu există scurgeri de combustibil.5. AsiguraŃi-vă că lama nu este crăpată.

AVERTISMENT PERICOLGazele de eşapament produse de acest echipamentconŃin substanŃe chimice ce pot duce la provocarea

cancerului, a defectelor congenitale sau a altor tulburăriale funcŃiei de reproducere.

Utilizarea echipamentului7. LăsaŃi motorul să se încălzească timpde câteva minute înainte de utilizare.

Page 18: Motocoasa Kasei Bc 34

7/14/2019 Motocoasa Kasei Bc 34

http://slidepdf.com/reader/full/motocoasa-kasei-bc-34 18/22

Proceduri de pornire şi oprire a motoruluiPornirea motorului gold engine1. AduceŃi comutatorul în poziŃia„START”.2. ApăsaŃi şi daŃi drumul pompei decarburant în mod repetat (de 7-10 ori)

până când combustibilul ajunge înpompă.3. Pornirea la rece: TrageŃi maneta în suspentru a închide clapeta de strangulare.4. TrageŃi mânerul demarorului.5. ÎmpingeŃi maneta de strangulare(încercările excesive de pornire cumaneta de strangulare vor duce la înecarea motorului, pornirea acestuiafiind dificilă).6. TrageŃi mânerul demarorului până când motorul porneşte.

PORNIREA MOTORULUI CALD- Dacă rezervorul de combustibil nu

a funcŃionat fără a aveacombustibil, trageŃi demarorul de 1până la 3 ori, iar motorul va porni.

NU FOLOSIłI CLAPETA DESTRANGULARE

- Dacă rezervorul de combustibil nu afuncŃionat fără a avea combustibil, după realimentare, repetaŃi paşii 3 până la 7 dela PORNIREA MOTORULUI RECE.

OPRIREA MOTORULUI- Dacă doriŃi să opriŃi motorul, vă rugămsă îl lăsaŃi să funcŃioneze la viteza de

turare în gol timp de 5 minute, apoiaduceŃi comutatorul în poziŃia STOP.

 ÎntreŃinere şi îngrijireFILTRUL DE AER- Praful acumulat în filtrul de aer vareduce eficienŃa motorului, va creşteconsumul de combustibil şi va permiteparticulelor abrazive să pătrundă înmotor. ÎndepărtaŃi filtrul de aer de câteorice este necesar, pentru a-l menŃine

curat.- Praful de pe suprafaŃă poate fi îndepărtat imediat bătând uşor filtrul.Depunerile semnificative trebuie spălatecu un solvent adecvat. ÎndepărtaŃicarcasa filtrului desfăcând butonul de pecarcasă.

REGLAREA CARBURATORULUI

FILTRUL DE COMBUSTIBIL- Rezervorul de combustibil este prevăzutcu un filtru. Filtrul este montat la capătul

COMUTATOR OPRIRE

MANETACCELERAłIE

SIGURAN

CLAPETSTRANGULARE BUTON CARCAS FILTRU

Page 19: Motocoasa Kasei Bc 34

7/14/2019 Motocoasa Kasei Bc 34

http://slidepdf.com/reader/full/motocoasa-kasei-bc-34 19/22

Nu reglaŃi carburatorul decât dacă estenecesar. Dacă aveŃi probleme cucarburatorul, luaŃi legătura cudistribuitorul dumneavoastră. Reglareanecorespunzătoare poate duce ladeteriorări ale motorului şi la anularea

garanŃiei.

liber al conductei de combustibil şi sepoate scoate prin orificiul pentrucombustibil cu o sârmă în formă de cârligsau ceva asemănător.- VerificaŃi filtrul de combustibil periodic.EvitaŃi pătrunderea prafului în rezervorul

de combustibil. Un filtru ancrasat va aveadrept rezultat dificultăŃi la pornireamotorului sau anormalităŃi ale funcŃionăriiacestuia.

- Când filtrul este murdar, înlocuiŃi-l.- Când interiorul rezervorului estemurdar, acesta se poate curăŃa clătindrezervorul cu benzină.

VERIFICAREA BUJIEI- Nu încercaŃi să îndepărtaŃi bujia dintr-unmotor fierbinte în scopul evităriiposibilelor deteriorări ale filetului.

Depanare

CurăŃaŃi sau înlocuiŃi bujia dacă prezintă depuneri semnificative de ulei.- ÎnlocuiŃi bujia dacă electrodul centraleste uzat, fiind rotunjit la capăt.- Distan

Ńa dintre electrozi 0,6-0,7

(,023”,028”)- Cuplu de fixare = 145-155 kg cm (125-133 in.lb.)

TRANSPORT, MANIPULARE- Apărătoarea pentru lamă trebuiemontată în timpul transportului şimanipulării aparatului.

MONTAREA APĂRĂTORII PENTRU LAMĂ

LAMĂ

ŞTIFT FANT

AP R T OARE LAMViteză

maximă

Page 20: Motocoasa Kasei Bc 34

7/14/2019 Motocoasa Kasei Bc 34

http://slidepdf.com/reader/full/motocoasa-kasei-bc-34 20/22

 MONTAREA APĂRĂTORII PENTRULAMĂ 

DesfaceŃi apărătoarea pentru lamă  şimontaŃi-o pe lamă, apoi introduceŃi ştiftul

 în fanta apărătorii.

- Motorul trebuie să fie oprit atunci cândechipamentul este mutat dintr-o zona delucru în alta.

- După oprirea motorului, toba deeşapament este încă fierbinte. NuatingeŃi niciodată componentele fierbinŃi,precum toba de eşapament.

- AsiguraŃi-vă că nu s-a scurs combustibildin rezervor.

Ghid de depanare

1. APARATUL NU PORNEŞTE

problemă cauză probabilă remediere

sistemul de alimentare este în stare necorespunzătoare

nu există combustibil în

rezervorfiltrul de

combustibil esteancrasat

adăugaŃicombustibil în rezervorcurăŃaŃi filtrul

decombustibilbujie

bujie în starecorespunzătoar

esistemul de

alimentare este în stare

corespunzătoare

combustibil

combustibiluleste preamurdar

a pătruns apă încombustibil

există prea multcombustibil în

cilindru

schimbaŃicombustibilu

lschimbaŃi

combustibilul

scoateŃibujia şiuscaŃi-o

firele de înaltă tensiune produc

scânteie în modnormal

bujia

bujia esteancrasată din

cauzadepunerilor de

uleiizolaŃia bujiei

este deteriorată distanŃa dintreelectrozi esteprea mare sau

prea mică 

curăŃaŃidepunerile

de ulei înlocuiŃi

bujia

reglaŃidistanŃadintre

electrozi l0,6-0,7

presiune decompresie a

cilindruluinormală 

sistemul dealimentare este în stare

corespunzătoare

firele de înaltă tensiune sunt în stare necorespunzătoare

firul de înaltă tensiune s-a

deteriorat sau întreruptbobina s-a

 înlocuiŃi saustrângeŃistrângeŃi

Page 21: Motocoasa Kasei Bc 34

7/14/2019 Motocoasa Kasei Bc 34

http://slidepdf.com/reader/full/motocoasa-kasei-bc-34 21/22

desfăcut

presiunea de compresie este

mai mică 

segment pistonuzat

segment pistonrupt

 întărire segmentpiston

bujie desfăcută suprafaŃacomună a

cilindrului şi băiicarterului

 înregistrează scurgeri

 înlocuiŃi cuunul nou înlocuiŃi

eliminaŃistrângeŃieliminaŃisistemul de

alimentare este în stare

corespunzătoare

sistemul deaprindere este

 în starecorespunzătoar

e

compresie normală 

contactnecorespunzăto

r între fiul de înaltă tensiune

şi bujiedefectarea

comutatoruluide oprire sauscurtcircuitare

strângeŃicapacul

bujieireparare sau

 înlocuire

2. RANDAMENT REDUS

problemă cauză probabilă remedierela accelerare flacăra se stingefumul este subŃire, carburatorulemana gaze în parteaposterioară 

filtrul de combustibil s-aancrasatnu mai există combustibiltoba de eşapament s-a ancrasatdin cauza depunerilor de ulei

curăŃaŃi filtrul de combustibilcurăŃaŃi conductareglaŃi carburatorulcurăŃaŃi depunerile de ulei

presiunea de compresie estemai mică 

pistonsegmentul pistonuluicilindru uzat

 înlocuiŃi pistonulsegmentul pistonului

scurgere motor suprafaŃa comună a cilindrului şibăii carterului înregistrează scurgeri

reparaŃi

scurgeri înregistrate la nivelulextremităŃilor arborelui cotit

dispozitivul de etanşare nu estecorespunzător

 înlocuiŃi dispozitivul de etanşare

motorul se supraîncălzeştecamera de ardere s-a ancrasatdin cauza depunerilor de ulei

evitaŃi utilizarea pentru operioadă lungă de timp la vitezeridicate şi suprasarcinicurăŃaŃi depunerile de ulei

3. MOTORUL NU ESTE STABIL

problemă cauză probabilă remediere

se aud lovituri de la motor pistonsegmentul pistonuluicilindru uzatştift pistonpistonul uzat prin frecarelagărul arborelui cotit uzat prinfrecare

 înlocuiŃi pistonul – segmentulpistonului înlocuiŃi ştiftul pistonuluipiston înlocuiŃi lagărul

se aud lovituri metalice motorul se supraîncălzeştecamera de ardere s-a ancrasatdin cauza depunerilor de uleibenzina nu este adecvată 

evitaŃi utilizarea pe perioadelungi la viteză ridicată  şisuprasarcină curăŃaŃi depunerile de ulei

Page 22: Motocoasa Kasei Bc 34

7/14/2019 Motocoasa Kasei Bc 34

http://slidepdf.com/reader/full/motocoasa-kasei-bc-34 22/22

puneŃi combustibil având cifraoctanică cea mai mare

 întreruperea aprinderii motorului a pătruns apă în combustibildistanŃa dintre electrozii bujieinu este cea adecvată distanŃa aferentă bobinei nueste cea adecvată 

schimbaŃi combustibilulreglaŃi distanŃa dintre electroziibujiei la 0,6-0,7 mmreglaŃi distanŃa aferentă bobineila 0,3-0,4 mm

4. MOTORUL S-A OPRIT BRUSC

cauză probabilă remedierecombustibilul s-a consumatbujia s-a ancrasat din cauza depunerilor de ulei şifirul de înaltă tensiune a căzut

adăugaŃi combustibilcurăŃaŃi depunerile de uleiconectaŃi

SC O-MAC PADURE&GRADINA SRL

Reprezentant unic in Romania

Strada Depozitelor, nr.27, Pitesti,ARGES

Tel: 0248 211377

Fax: 0248 610193

e-mail: [email protected] 

site: www.oleo-mac.ro 


Recommended