Home >Documents >AirAware Brochure

AirAware Brochure

Date post:06-Apr-2018
Category:
View:219 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/3/2019 AirAware Brochure

  1/16

  Sistem desupraveghere [i avertizare

  a impactului polu\rii aeruluiasupra mediului urban

  Sistem desupraveghere [i avertizarea impactului polu\rii aeruluiasupra mediului urbanSistem de

  supraveghere [i avertizarea impactului polu\rii aerului

  asupra mediului urban

  Air pollution impact

  surveillance and warning systemfor urban environment AIR AWARE

  Air pollution impactsurveillance and warning systemfor urban environment AIR AWARE

  Air pollution impact

  surveillance and warning systemfor urban environment AIR AWARE

  Aer curat pentru o via]\ s\n\toas\!er curat pentru o via]\ s\n\toas\!Clean air for a healthy life!lean air for a healthy life!

 • 8/3/2019 AirAware Brochure

  2/16

  Titlu Proiect / Project Title:

  Sistem de supraveghere [i avertizare a impactului polu\rii aeruluiasupra mediului urban

  Air pollution impact surveillance and warning systemfor urban environment AIR AWARE

  http://life-airaware.inmh.ro

  Acronim / Acronym:AIR-AWARE

  LIFE05 ENV/RO/000106

  Beneficiar / Beneficiary:

  Administra]ia Na]ional\ de Meteorologie RAThe National Meteorological Administration (NMA)

  Parteneri / Partners:

  Agen]ia pentru Protec]ia Mediului Bucure[ti (APM-B)Environmental Protection Agency Bucharest (EPA-B)

  Centrul de Planificare Urban\ [i Metropolitan\ Bucure[ti (CPUM-B)Urban and Metropolitan Planning Centre Bucharest (UMPC-B)

  Autoritatea de S\n\tate Public\ Bucure[ti (ASP-B)Authority for Public Health of Bucharest (APH-B)

  Institutul de Biologie Academia Romn\ (IB-AR)The Institute of Biology of the Romanian Academy (IB-RA)

  METEO France

  Context european [i local European and Local Context

  Calitatea vie]ii a aprox. 97% din cet\]enii Europei ce tr\iesc `nzone urbane este direct influen]at\ de starea mediului urban,ace[tia fiind expu[i la niveluri ale polu\rii ce dep\[escobiectivele calitative stabilite pentru UE. Calitatea superioar\ amediului urban contribuie la ndeplinirea priorit\]ii stabiliteprin noua Strategie de la Lisabona, [i anume:

  . Atractivitateaora[elor Europene va ridica poten]ialul acestora pentrudezvoltare [i creare de noi locuri de munc\, [i de aceea ora[eleprezint\ o importan]\ cheie `n implementarea AgendeiLisabona.

  Al 6-lea Program de Ac]iune pentru Mediu, Environment2010: Our future, our choice, include Mediul & S\n\tatea ca

  fiind unul din cele 4 domenii de ac]iune prioritar\, pentru caresunt necesare eforturi suplimentare. Poluarea aerului este unadin problemele prioritare, obiectivul fiind acela de

  . Acela[i Program a condus la dezvoltarea unei StrategiiT em at ic e p r iv ind M ed iul ur b an, av nd c a ob iec t iv

  , precum [i ob]inerea

  S t r a t e g i a T e m a t i c \ p e n t r u M e d i u l U r b a n s p r i j i n \implementarea celui de-al 6-lea Program de Ac]iune pentruMediu, [i are patru teme prioritare: managementul urbandurabil, transportul urban durabil, mediul construit durabil, [iplanificarea urban\ durabil\.

  a face Europaun loc mai atractiv pentru a munci [i a investi

  a atingeacel nivel al calit\]ii aerului care nu genereaz\ un impact [iriscuri inaceptabile pentru s\n\tatea popula]iei [i pentrumediu

  `mbun\t\]irea calit\]ii vie]ii printr-o abordare integrat\concentrat\ asupra zonelor urbaneunui nivel ridicat al calit\]ii vie]ii [i al standardului social alcet\]enilor prin asigurarea unui mediu `n care nivelul polu\riinu genereaz\ efecte d\un\toare asupra san\t\]ii umane [imediului, precum [i prin stimularea dezvolt\rii urbanedurabile.

  The life quality of about 97% of European citizens which areliving in urban areas is directly influenced by the urbanenvironment state, these ones being exposed at pollutionlevels which exceed the qualitative objectives established forthe EU. The high quality of the urban environment contributesat achieving the priority established through the new Strategyfrom Lisbon, namely:

  . The attractiveness of the Europeancities will raise their potential for development and create new

  jobs and, from this reason, cities represent a key importancefor the implementation of the Lisbon Agenda.

  The 6th Environmental Action Programme, Environment2010: Our future, our choice, includes the Environment &

  Health as being one of the fourth priority action sectors, forwhich supplementary efforts are needed. The air pollution isone of priority problems, the objective being

  . The same Programme have lead to thedevelopment of a Thematic Strategy regarding the urbanenvironment, having as objective

  , aswell as achieving

  .

  The Thematic Strategy for Urban Environment is supportingthe implementation of the 6th Environmental ActionProgramme, and has four priority themes: sustainable urbanmanagement, sustainable urban transport, sustainable builtenvironment and sustainable urban planning.

  to make Europe a place more attractiveto work and to invest

  to achieve thatlevel for air quality which does not generate an impact andu n a c c e p t a b l e r i s k s f o r t h e p e o p l e h e a l t h a n d f o r environment

  improving life qualitythrough an integrated approach focused on urban areas

  a high level of life quality and of socialstandard of the citizens by ensuring an environment in whichthe pollution level do not generate injurious effectsconcerning human health and environment, as well as by

  stimulating urban sustainable development

 • 8/3/2019 AirAware Brochure

  3/16

  1

  ~n iunie 2003 Comisia European\ a lansat Strategia privindMediul [i S\n\tatea, document ce propune o abordareintegrat\ ce implic\ strnsa colaborare `ntre domeniilerelevante, [i anume s\n\tate, mediu [i cercetare. Astfel,valoarea ad\ugat\ const\ `n dezvoltarea unui Sistem la nivelulComunit\]ii ce integreaz\ informa]ia privind starea mediului,s\n\tatea ecosistemului [i s\n\tatea uman\. Efectele st\riimediului asupra grupurilor vulnerabile reprezint\ un aspect

  c\ruia i se acord\ o mare aten]ie. Strategia acord\ o aten]iespecial\ copiilor, deoarece expunerea [i vulnerabilitateaacestora sunt mai mari dect `n cazul adul]ilor. Astfel, actualaprovocare const\ `n punerea `n aplicare a angajamentelor luateprivind dreptul copiilor de a cre[te [i tr\i `ntr-un mediu s\n\tos,consemnate nu numai `n cadrul Strategiei, ci [i `n cadrulConven]iei pentru Drepturile Copiilor, [i `n cadrul Summit- uluiMondial pentru Dezvoltare Durabil\.

  este capitala [i cel mai mare ora[ al Romniei casuprafa]\ [i popula]ie (2 milioane locuitori, zona urban\acoperind o suprafa]\ de 228 km ). Bucure[tiul este singurulora[ din Romnia ce are statut de zon\ metropolitan\.

  Str ateg ia d e d ezv oltar e p entr u zona m unic ip al\ [ imetropolitan\ a Bucure[tiului a fost elaborat\ pentru unorizont de timp ce atinge anul 2025. Viziunea acestei strategiieste c\

  .

  Planul Urbanistic General (PUG) elaborat pentru Bucure[ti esteorientat c\tre stimularea dezvolt\rii economice, sociale [ispa]iale, conform principiilor dezvolt\rii durabile. Astfel, esteasigurat\ o ofert\ ct mai diversificat\ necesar\ atrageriiinvesti]iilor publice [i private, respectnd `n acela[i timpinteresele na]ionale, ale comunit\]ii locale [i ale fiec\ruilocuitor.

  n prezent Bucure[tiul se confrunt\ cu serioase probleme dinpunct de vedere al asigur\rii unui cadru de via]\ s\n\tospentru cet\]enii s\i, calitatea aerului fiind un factor de mediuinfluen]at negativ de multiple surse de poluare. Poluarea

  aerului in municipiul Bucure[ti are un caracter specific datorit\,in primul rnd condi]iilor de emisie, respectiv existen]ei unorsurse multiple, `n\l]imi diferite ale surselor de poluare, precumsi o reparti]ie neuniform\ a acestor surse, dispersate `ns\ pe

  ntreg teritoriul ora[ului.

  Astfel, Bucure[tiul estedatorit\ traficului intens, centralelor electrotermice [i

  industriei (rolul acesteia din urm\ sc\znd numai n ultimii anidatorit\ reducerii activit\]ii industriale urbane ct [i a m\suriloradecvate de protec]ie deja puse n practic\). Cu o distribu]ie deaproximativ 37% dintre autoturisme mai vechi de 8 ani(378 mii din totalul de peste 1 milion, conform celor mairecente date nregistrate la Registrul Auto Romn - RAR) [i cu operspectiv\ de cre[tere continu\ a parcului auto (de aprox.10-15% n ultimii ani), traficul de]ine o cot\ important\ din

  nivelul polu\rii (92% din totalul polu\rii atmosferice cu Nox ncentrul urban). Pe locul doi, conform inventarelor de emisii, seafl\ centralele termice la majoritatea poluan]ilor (de exp. 92%din poluarea cu SO ), urmnd industria poluatoare (utilaje,industria chimic\, industria u[oar\, etc., principal contribuabilla poluarea cu PM, unde numai 27% sunt datorate centralelortermice si 26% traficului), aceste surse fiind amplasate pe zone

  ntinse din estul, vestul [i sudul ora[ului. O importan]\semnificativ\ o are impactul polu\rii [i n plan tri-dimensional,odat\ cu intensificarea construirii cartierelor cu blocuri de cte10 niveluri.

  O alt\ particularitate a Bucure[tiului, din punct de vedereurbanistic, [i care contribuie la un nivel de poluare ridicat estefaptul c\ principalele artere [i bulevarde ale ora[ului suntdispuse `n form\ de stea al c\rei centru coincide cu centrulora[ului, acestea reprezentnd principalele conexiuni alecentrului cu celelalte zone ale ora[ului Astfel, acestconcept urbanistic este vizibil dep\[it de nivelul de dezvoltare [iexpansiune a ora[ului, precum [i de traficul tot mai intens alunui parc auto `n continu\ cre[tere, perspectivele deterior\riipermanente a calit\]ii aerului fiind evidente [i ngrijor\toare.

  Bucure[tiul

  Bucure[tiul va deveni o metropol\ European\,avnd un rol regional, continental [i inter-continentalbine definit

  2

  unul dintre cele mai poluate ora[e dinRomnia

  2

  (Figura 1).

  In June 2003 The European Commission has launched theStrategy regarding Environment & Health, document whichpropose an integrated approach including a close co-operationbetween the relevant sectors as health, environment andresearch. Thus the added value consists on development of aSystem at the Community level which integrates informationregarding the environment state, ecosystem and humanhealth. The effects of the environment state on the vulnerable

  groups represent an aspect on which is granted particularattention. The Strategy grants a special attention to childrenbecause of the exposure and vulnerability on these are muchbigger then for adults. Thus, the present challenge consists onapplying the commitments taken regarding the children rightsto grow in a healthy environment, underlined not only withinthe Strategy, but also within the Convention of the ChildrenRights and in The World Summit for Sustainable Development.

  is the capital and the biggest city in Romania asarea and population (2 millions citizens, the urban areacovering a 228 sq Km area). Bucharest is the single city inRomania with metropolitan area status.

  The development strategy for the municipal and metropolitanarea of Bucharest has been elaborated for a horizon of time upto 2025. The vision of this strategy is that

  .

  The General Urbanistic Plan (GUP) for Bucharest Municipality isfocused on stimulating economical, social and spatialdevelopment, according to sustainable development principles.Thus, it is ensured a much diversified offer necessary to attractpublic and private investments, respecting in the same time theinterests at national, local community and each citizen level.

  Presently, the Bucharest Municipality has serious problems inensuring a healthy life environment for its citizens, the airquality being an environmental aspect negatively influenced bythe multiple pollution sources. The air pollution in Bucharesthas a specific character firstly because of the emissionconditions, respectively the existence of multiple sources,

  various heights of pollution sources, as well as a non uniformspreading of these pollution sources, dispersed on the wholecity area.

  Thus, Bucharest isbecause of the intense traffic, thermal power plants, andindustry (the latters role decreased only in the last few yearsdue to a reduced industrial activity, and due to alreadyenforced measures for protection). With a distribution ofapproximately 37% for auto vehicles older than 8 years(378 thousand. out of a total of 1 million, according the mostrecent data of Romanian Auto Register - RAR) and with aperspective for continuous increasing of the vehicle park (ofapprox. 10-15% in the last years), traffic has got an importantquota from the pollution level (92% of total atmosphericpollution with NOx in the city centre). On the second place,

  according to emission inventories are the thermal power plantsfor major pollutants (e.g. 92% of the SO pollution), followingthe polluting industry (equipments, chemical industry, apparelindustry etc. main contributor to pollution with PM, where only27% are attributable to thermal power plants, and 26% totraffic), these sources being placed on a wide area, from east towest and south of the city. A significant importance has alsothe 3-dimmensional pollution impact, once with the increasedconstruction of residential areas with 10 level apartmentsblocks.

  Another particularity of Bucharest city, from urbanistic point ofview, and which contributes at a high level of pollution is thatthe main avenues and boulevards of the city are in a star shapeand its centre is the centre of the city also, these representingthe main connexions between the centre with the other areasof the city Thus, this urbanistical concept is clearlyover fulfilled by the development and expansion rate of thecity, as well as by the increased traffic of a continuouslydeveloping auto vehicle park. The perspectives of a permanentdeterioration of the air quality are quite evident andconcerning.

  Bucharest

  Bucharest willbecome a European metropolis, having a well definedregional, continental and inter-continental role

  one of the most polluted cities in Romania

  2

  (Figure 1).

 • 8/3/2019 AirAware Brochure

  4/16

  2

  Figura 1. Bucure[ti Harta General\ (zona pilot `n ro[u) Figure 1. Bucharest General Map (pilot area in red)

  n contextul inventarierii surselor de emisii n Bucure[ti, dar [ipentru a crea un cadru de informare reciproc\ [i colaborare nvederea diminu\rii impactului acestor surse asupra calit\]iiaerului, Agen]ia pentru Protec]ia Mediului Bucure[ti (APMB) aprimit concursul [i suportul unora dintre agen]ii industrialiprezen]i pe teritoriul administrativ al Bucure[tiului n demersulcomun de a proteja [i cre[te calitatea vie]ii urbane, cu care a

  ncheiat protocoale de colaborare, precum:

  ~n ceea ce prive[te perspectiva s\n\t\]ii publice exist\ raport\riprivind afec]iuni [i mboln\viri datorate impactului polu\riiatmosferice. Astfel, morbiditatea infantil\ specific\ grupei devrst\ 0-1 an datorat\ bolilor respiratorii define[te o clas\ deindicatori de s\n\tate deosebit de relevant\ n contextulpolu\rii urbane, datorit\ faptului c\ aceast\ categorie desubiec]i au o mobilitate redus\ [i sunt cei mai afecta]i demediul nconjur\tor locuin]ei, oferind o bun\ descrierestochastic\ a calit\]ii mediului. Datele rezultate pot ficomparate cu h\r]ile actuale [i de prognoz\ privind poluarea nvederea elabor\rii politicilor de alarmare public\ [i prevenireprivind s\n\tatea [i mediul. Autoritatea pentru S\n\tatePublic\ Bucure[ti a identificat acele unit\]i medicale care vor

  alimenta sistemul AIR-AWARE cu date [i indicatori de s\n\tate,unul dintre criteriile ce au stat la baza nominaliz\rii fiindreprezentativitatea acestor unit\]i (ca tip, loca]ie a sursei dedate) pentru efectul cumulat al polu\rii industriale, reziden]iale[i traficului, n condi]iile existen]ei unor condi]ii climaticespecifice.

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  B|NEASA Mor\rit Panifica]ie SA,CET Grivi]a,DOOSAN IMGB SA.

  IRIDEX Group Import-Export srl,Lasselsberger SA (fost CESAROM)LG METAL Industry srl,Nusco Imobiliar,ROMBETON SA.,Sucursala Electrocentrale Bucure[ti,STIROM SA,SIN S.A.,Vest EnergoZENTIVA SA.

  Pentru sursele de poluare de suprafa]\ datorate traficului, acesteasunt furnizate [i actualizate prin campanii de m\sur\tori de c\treDepartamentul de Cercetare al Registrului Auto Romn,colaborator n cadrul proiectului.

  In the context of inventory of emission sources responsible forair pollution in Bucharest, but also to create a mutualinformation and co-operation framework in order to reducethe impact of these sources on air quality, the BucharestsEnvironmental Protection Agency (EPA-B) benefited of thes up p or t of s ev er a l ind us tr ies op er at ing w ithin theadministrative territory of Bucharest, both with the commoninterest for protecting and improving the quality of life in theurban area, and with which have been concluded cooperationprotocols, as follows:

  From the public health perspective current reporting includesdiseases and illnesses due to atmospheric pollution impact.Thus, the specific 0-1 years children morbidity of respiratorydisease defines a class of health indicators extremely relevantfor the urban pollution context, due to the fact that thiscategory of subjects have little mobility and are highly affectedby the local home environment, offering a good stochasticdescription of the quality of their environment. The resulteddata shall be compared with the air pollution actual andforecasted mapping in order to document sanitaryenvironmental warning and prevention policies. The Public

  Health Authority of Bucharest (APH-B) identified those medicalunits which will feed the AIR-AWARE system with data andhealth indicators. One of the criteria used for selecting theseunits was the representativity (as type, location of data source)for the cumulated effect of industrial, residential and trafficpollution, in the context of existing specific climatic conditions.

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  BANEASA Milling and Bakery SA,

  CET Grivita,DOOSAN IMGB SA.IRIDEX Group Import-Export srl,Lasselsberger SA (former CESAROM)LG METAL Industry srl,Nusco Real Estate,ROMBETON SA.,Sucursala Electrocentrale Bucharest,STIROM SA,SIN S.A.,Vest EnergoZENTIVA SA.

  As regard the data on traffic pollution sources, these are providedand updated through measurement campaigns carried out by theResearch Department of Romanian Auto Register (RAR)collaborator within the project.

 • 8/3/2019 AirAware Brochure

  5/16

  3

  Figura 2. Zona pilotpentru colectarea bio-indicatorilor

  (parcuri din centrul Bucure[tiului) Figure 2. The target areafor bio-indicators collection

  (Bucharest central parks)

  Astfel, unit\]ile asociate n cadrul proiectului sunt:Departamentul Statistic\ al ASP-BServiciul de Ambulan]\ Bucure[tiSpitalul de Urgen]\ FloreascaSpitalul Universitar de Urgen]\ Bucure[tiSpitalul pentru copii Grigore Alexandrescu

  Spitalul pentru boli infec]ioase Victor Babe[Spitalul pentru boli infec]ioase Matei Bal[Institutul Alexandru Russescu7 cabinete medici de familie (Str. Avrig nr.9-19,sector 2, Bd. Nicolae Grigorescu nr. 41, sector 3,Str. Cricovul Dulce nr. 11, sector 4, P-ta Na]iunileUnite nr. 3-5, sector 4, Str. Malcoci nr. 4, sector 5,Bd. Timi[oara nr. 15, sector 6).

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  Metodele specifice de determinare a indicatorilor des\n\tate se aliniaz\ la tehnicile [tiin]ifice interna]ionale

  n domeniu: astfel ASP-B va util iza clasificareapersoanelor afectate pe baza a 4 grupe, [i anume: toatevrstele, 0-14 ani (copii), 15-64 ani (adul]i), 65+ ani(vrstnici), un indicator specific polu\rii urbane care va fi

  considerat n proiect fiind indicatorii de s\n\tate avndcodul D (mortalitate post-neonatal\, n care vor fi inclusedatele aferente cazurilor de deces pentru vrste cuprinse

  ntre 1 lun\ [i 11 luni).Un alt aspect important ce necesit\ aten]ia speciali[tiloreste reprezentat de identificarea [i utilizarea bio-indicatorilor (plante si animale) n monitorizarea calit\]iiaerului n zonele urbane. Ace[tia reac]ioneaz\ la efecteleasupra mediului, modificndu-[i func]iile vitale [i/sauc o m p o z i ] i a c h i m i c \ , n u m \ r u l , d i s t r i b u t i aspa]ial\/temporal\, f\cnd astfel posibil\ emiterea unorconcluzii privind starea mediului. Bioindicatoriiconsidera]i n proiect pot fi grupa]i n dou\ categorii, [ianume: indicatori de acumulare [i indicatori de r\spuns.Primii nmagazineaz\ cantit\]i de poluant f\r\ a

  prezenta schimb\ri evidente n metabolismul acestora.Indicatorii de r\spuns reac]ioneaz\ vizibil prezentndsimptome de deteriorare. Indicatorii de acumulare potreac]iona similar indicatorilor de r\spuns n cazul n carecantit\] i le de substan]e d\un\toare dep\[esccapacitatea lor de acumulare.

  Thus, the associated units within the project are:Statistics Department of APH-BAmbulance Service BucharestFloreasca Emergency HospitalUniversity Emergency Hospital BucharestGr. Alexandrescu Childrens Hospital

  Victor Babes Hospital for Infectious DiseaseMatei Bals Institute for Infectious Disease

  Institute Alexandru Russescu7 dispensary with physicians (9-19 Avrig Street, district2 , 4 1 B l v d . N i c o l a e G r i g o r e s c u , d i s t r i c t 3 ,11 Cricovul Dulce Street, district 4, 3-5 P-ta NatiunileUnite, distr ict 4, 4 Malcoci Street, distr ict 5,15 Blvd. Timisoara, district 6).

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  The specific methods for determining the health indicators arein line with domain-related international scientific techniques:thus APH-B will use classification of the affected people on a 4groups base namely: all ages, 0-14 years (children), 15-64years (adults), 65+ years (old), a specific indicator for urbanpollution to be considered within the project being the health

  indicators with code D (post-neonatal mortality, in which casesof decease between 1 month and 11 months of age shall beincluded).

  Another important aspect which needs specialists attention isrepresented by the identification and use of bio-indicators(plants and animals) for air quality monitoring in urban areas.These organisms react to environmental effects by changingtheir vital functions and/or their chemical composition,number, spatial/temporal distribution thus making it possibleto draw conclusions on the state of the environment" (Arndt etal. 1987). Bio indicators considered within the project could begrouped in two categories, namely: accumulation indicatorsand response indicators. The first ones store pollutantswithout any obvious changes in their metabolisms. Response

  indicators react with v is ible symptoms of damage.Accumulation indicators could react as response indicators incase on which the amounts of harmful substances exceed theircarrying capacity..

 • 8/3/2019 AirAware Brochure

  6/16

  4

  Scopul Proiectului

  Proiectul AIR-AWARE [i propune s\ implementeze unsistem pilot de prognoz\ a polu\rii aerului, evaluareaimpactului acesteia asupra st\rii de s\n\tate apopula]iei [i avertizarea factorilor responsabili, ncorelare cu planurile de dezvoltare urbanistic\ petermen scurt, mediu [i lung n zona Bucure[ti.

  De asemenea, sistemul AIR-AWARE constituie un instrumentdeosebit de util ce va permite luarea deciziei, avnd o baz\complex\ de informa]ii deterministe geo-referen]iate, pentrudocumentarea, prevenirea [i diminuarea pericolului dedegradare cronic\ [i accidental\ a calit\]ii aerului, att `nbeneficiul popula]iei ct [i al mediului.

  Reunirea `ntr-un singur sistem: monitorizarea, prognoza,studiul impactului, aplicarea [i planificarea `n domeniul calit\]iiaerului, `ntr-un punct fierbinte precum Bucure[tiul va conducela crearea unui instrument al dezvolt\rii durabile `nmanagementul calit\]ii aerului `n mediul urban.

  The Project scope

  The AIR-AWARE project will build a pilot air qualitymonitoring and forecasting system, which will assessthe impact on peoples health, and will warn theresponsible institutions, in correlation with land-usemunicipal planning on short, medium and long term inBucharest area.

  Also, the AIR AWARE System represents an extremely usefultool which will allow decision makers, having a complex basisof determinist information geo-referenced for determining,prevention and mitigation of air quality chronically andincidental hazards, in the benefit of both the population andthe environment.

  The AIR-AWARE system brings together in one system: themonitoring, forecast, impact warning and survey. Theenforcement and planning for air quality in an Air Quality HotSpot such as Bucharest wi l l lead to bui ld a tool forsustainability in urban air quality management.

  Avnd n vedere aceste date actuale de emisii/imisii, indicatoride s\n\tate [i bio-indicatori, precum [i pentru a contribui laatingerea obiectivului asumat prin

  , institu]iile [i autorit\]ile cu responsabilit\]i au creat unparteneriat al c\rui scop principal este dezvoltarea unuiinstrument de decizie [i ac]iune n domenii precum planificarea[i amenjarea teritoriului, managementul traficului [i controlulpolu\rii n zona metropolitan\ Bucure[ti pe termen scurt [i lung.

  Strategia de dezvoltarepentru zona municipal\ [i metropolitan\ a Bucure[tiului(2005)

  Considering these actual data on emissions/imissions, healthindicators and bio-indicators, as well as to contribute onachieving the objective assumed by the

  , the ins t i tut ions and author i t ies w ithresponsibilities have build a partnership with the main scope todevelop a decision and action tool in specific domains as are:land use planning, traffic management and pollution control inthe Bucharest metropolitan area, on short and long term.

  Urban DevelopmentStrategy for Municipal and Metropolitan area of BucharestC i t y ( 2 0 0 5)

  Pentru Bucure[ti, principalele surse de bio-indicatorimonitoriza]i [i analiza]i se reg\sesc n parcurile Ci[migiu, Izvor[i Unirii , arealele definite ca control (indicator depoluare de fond la scar\ mare) fiind zona p\durilor B\neasa [iBalote[ti. ntre speciile vizate pentru selec]ia [i analiza bio-indicatorilor se afl\: arborii [i tufi[urile (ex.: ,

  , , ,

  etc.), plantele ierboase (ex.: ,, , ,etc.), etc.

  (Figura 2)

  Acer platanoidesAcer pseudoplatanus Ailanthus altissima Platanus hispanica

  Tilia cordata Achillea millefoliumBrasica elongata Festuca rubra Hedera helix Medicago sativa

  For Bucharest city, the main sources of the monitored andanalysed bio indicators are in Cismigiu, Unirii and Izvor parks

  , areas defined as control (indicator for pollution atbig scale) being the forest areas Baneasa and Balotesti. Withinthe main species of bio-indicators considered for selection andanalyse are trees and shrubs (e.g.:

  , , ,

  etc. and herbaceous (ex.:, , , ,etc.) etc.

  (Figure 2)

  Acer platanoides, Acer pseudoplatanus Ailanthus altissima Platanus hispanica Tilia

  cordata Figure 3) Achilleamillefolium Brasica elongata Festuca rubra Hedera helixMedicago sativa

  Figura 3. Atac al defoliatorilor [i praf pe speciileQuercus [i Tilia

  (sus)(jos stnga) (jos dreapta)

  Figure 3. Defoliators attack and dust onQuercus and Tilia species

  (upper photos)(left down) (right down)

 • 8/3/2019 AirAware Brochure

  7/16

  5

  Sistemul AIR-AWARE va integra urm\toarele sub-sisteme: The AIR AWARE System will integrate the following sub-systems:

  l Sub-sistemul de monitorizare a calit\]ii aerului la nivelulsolului. Sistemul de sta]ii fixe de monitorizare este formatdin 8 sta]ii automate ce monitorizeaz\ urm\torii poluan]i:NO , SO , O , particule (PM10 [i PM2.5), Pb, C H , CO. Datele

  sunt colectate n mod continuu nc\ din anul 2003 [i pot fiintegrate n cadrul oric\rei re]ele Europene a calit\]iiaerului. Sistemul de vizualizare este format din 3 panouriinformative externe [i respectiv 5 interne pentru informareapopula]iei ( arat\ 6 astfel de panouri). Sistemul demonitorizare al imisiilor este completat de m\sur\torimobile efectuate cu un autolaborator specializat. Inventarulemisiilor este realizat [i actualizat periodic de c\tre APMBpe baza datelor transmise de unit\]ile asociate n proiect,responsabile cu emisiile industriale, centrale termice [i altesurse. Inventarul emisiilor din trafic este realizat de c\treRAR (colaborator n proiect) [i actualizat prin campanii dem\sur\tori periodice.

  2 2 3 6 6

  figura 5

  l Air quality ground monitoring sub-system the existingair pollution / air quality fixed ground monitoring stationsmade up of 8 distributed automated stations whichmonitor the following pollutants: NO , SO , O , Particles

  (PM10 and PM2.5), Pb, C H , CO. The data are continuouslycollected since 2003 and could be integrated in anyEuropean air quality network. The visualisation system has 3outdoor and 5 indoor displays for informing the public( shows 6 such displays). The monitoring system forimissions is completed by mobile measurements carried outwith a specialised auto-laboratory. The emission inventory isbuild and updated periodically by EPA-B based on datatransmitted by units associated within the project,responsible for industrial emissions, thermal power plantsand other sources. The traffic emission inventory is build byRAR (collaborator within the project), and updated throughperiodical measurement campaigns;

  2 2 3

  6 6

  Figure 5

  Figura 4. Sub-sisteme AIR-AWARE

  Figura 5. Panouri externe [i interne pentru informarea popula]iei

  Figure 4. AIR-AWARE sub-systems

  Figure 5. Visualisation system with outdoor and indoor displaysfor informing the public

 • 8/3/2019 AirAware Brochure

  8/16

  (Dr. Ioan BALIN, Teza Doctorat EPFL2975/2004- CEO-EnviroScopY SA)

  Figure 6.Example of a long series of more

  than 24 h of continuous recordingof atmospheric backscattering

  i.e. Range Corrected Signalat 532 nm

  (Dr. Ioan BALIN, Ph.D Thesis EPFL2975/2004- CEO-EnviroScopY SA)

  l Subsistemul de modelare atmosferic\ [i prognoz\ acalit\]ii aerului. Implic\ modelarea proceselor chimice, detransport [i dispersie a norului poluant pentru o stareprognozat\ complex\ (3D) a atmosferei libere [i a stratuluilimit\ planetar; subsistemul are scopul de a prognozaevolu]ia insulei de poluant 3-dimensionale pentru diferiteanticipa]ii temporale, de la cteva ore pn\ la 2 zile,cunoscand emisiile din intervalul de timp prognozat siparametrii surselor . La scar\ mai mare traiectoriileprognozate furnizeaz\ estim\ri ale comportamentuluiclimatologic privind transportul poluantului care traverseaz\suprafa]a urban\ [i peri-urban\ a Bucure[tiului .Datele existente [i prognoza insulei de poluant vor fiutilizate n cadrul celor dou\ fluxuri informa]ionale: fluxul dedecizie rapid\ [i fluxul decizional pe termen lung.

  (figura 7)

  (figura 8)

  l Air quality atmospherical numerical modeling andforecast subsystem - involves chemical processes, transportand dispersion of pollutants for a complex, real orforecasted state (3-D) of the atmospheric boundary layer;the subsystem aims for forecasting the 3-Dimensional airpollutant hat evolution for various time rangesanticipation, from few hours to 2 days, knowing theemissions in the forecasted timeframe and parameters ofsources . At larger scale, the forecasted trajectoriesprovide a modeled-climatological behaviour estimates forpollutant transport over the urban and peri-urban areas ofBucharest . The existent and forecasted pollutionhat shall be used in the two information flows: rapiddecision flow and long-term decision flow.

  (Figure 7)

  (Figure 8)

  Figura 6.Exemplu de serie de nregistr\ri

  continue (mai mult de 24h),a retrodifuziei atmosferice

  ex. semnal corectat nintervalul 532 nm

  6

  l Subsistemul de monitorizare spa]ial\ 3D a calit\]iiaerului/polu\rii aerului. Utilizeaz\ n proiect un sistem deanalizoare a gazelor de tip DOAS (ce scaneaz\ atmosferaorizontal, pentru diferite n\l]imi) ct [i analizoare mobilepentru prelevarea de mostre din atmosfer\ de la nivelulsolului [i altitudine n diferite loca]ii. Sistemul demonitorizare 3D este necesar pentru determinarea cu

  precizie a st\rii actuale 3D a calit\]ii aerului [i ob]inerea decondi]ii ini]iale precise pentru simul\rile numericeprognostice, ct [i pentru calibrarea modelelor [i validarearezultatelor. Utilizarea m\sur\torilor spa]iale cu ajutorulechipamentului LIDAR/DIAL , extind m\sur\torile deaerosoli [i de parametri atmosferici specifici n ntreagatroposfer\ inferioar\ (< 5km), ceea ce permite modelareaprognostic\ 3-Dimensional\ cu un grad ridicat de acurate]eprecum [i definirea unui complex informa]ional spa]ial3-Dimensional al contamin\rii aerului ambiental n timp real.

  (figura 6)

  l Air quality / air pollution 3D spatial monitoringsubsystem uses within the project DOAS gas analysers(which scans horizontally the atmosphere for variousheights) as well mobile analysers for sampling theatmosphere on ground level and in altitude, in variouslocations. The 3D monitoring system is necessary forprecisely determining the actual air quality status, and for

  obtaining of precise initial conditions for numericalprognosis simulations, as well for calibrating models andresults validation. Using spatial measurements with the helpof LIDAR/DIAL equipment , allows extending themeasurements for aerosols and for atmospheric parametersspecific within the entire inferior troposphere (< 5km),which allows 3-Dimmensional prognosis modeling with ahigh level of accuracy, as well defining of a 3-Dimensionalspatial informational complex of ambient air contamination,in real-time;

  (Figure 6)

  Figura 7. Grosimea optic\ din date satelitare MODIS TERRA, pentrulungimea spectral\ de 0,55 microni (n imagine zona Bucure[tiapare cu un nivel important de poluare)

  Figura 8. Prognoza traiectoriei pentru 48 h, integrata n Open GIS,pornind din Bucure[ti la 850 hPa

  Figure 7. Optical depth from MODIS TERRA, on 0.55 microns(Bucharest heavily polluted)

  Figure 8. Open GIS integrated trajectory forecast for 48 hours,started at Bucharest, at 850 hPa

 • 8/3/2019 AirAware Brochure

  9/16

  7

  l Subsistemul distribuit pentru suport decizional. Situat lanivelul a patru parteneri: APM-B, ASP-B, CPUM-B [i IB-AR;fiecare dintre cele patru nuclee ale sub-sistemului trebuiedimensionate pe direc]iile specifice de luare a deciziilor

  . Aceasta const\ n func]ii de analiz\ specialconstruite n infrastructura OpenGIS. Fiecare func]ie estespecific\ loca]iei [i tipului de poluare [i furnizeaz\ suport

  pentru tipul ac]iunilor ce trebuie parcurse n fluxul rapid saun fluxul lent.

  (figura 9)

  l Distributed Subsystem for decision-support. Situated atthe four relevant partners: EPA-B, APH-B, UMPC-B and IB-RA;each of the distributed subsystem component shall betailored by specific directions of particular needs of thedecision-making . It consists of special analysisfunctions built in OpenGIS infrastructure. Each function issite-specific and pollution type-specific and provides

  support for actions to be taken in rapid-flow or slow-flow.

  (Figure 9)

  l Subsistemul ce realizeaz\ integrarea n OpenGIS aansamblului datelor implicate n subsistemul pentrusuport decizional n flux rapid [i lent. Acesta implic\integrarea on-line n OpenGIS pe info-straturi specifice adatelor: de monitorizare a calit\]ii aerului (spa]iale [i lanivelul solului), a datelor de prognoz\ a calit\]ii aerului [i deimpact al prognozei distribu]iei [i transportului poluan]ilorasupra: bio-indicatorilor, indicatorilor de s\n\tate apopula]iei [i de mortalitate ct [i asupra indicatorilor deplanificare urban\ [i de calitate a microclimatului

  . Aceast\ baz\ de date actuale (alimentat\ n fluxcontinuu) este n conexiune cu baza fix\ Open-GIS a indicilorstatistici de morbiditate uman\ [i de bio-indicatori pentruinterog\ri pentru analiz\ [i alimentare prin acces la distan]\

  via Internet. Serverul de date GIS poate fi interogat [iaccesat pe baza unui orar, permi]nd utilizatorilor s\ aib\acces periodic la date.

  (figura10)

  l Sub-system performing integration into OpenGIS ofdata involved in the sub-system for decisional support -rapid and slow flows. Involves OpenGIS-on-line integratingthe air quality monitoring data (spatial and ground onspecific layers), air quality forecast data, forecasted impactdata on: bio-indicators, indexes of public health and humanmorbidity and urban planning microclimate quality analysisindicators . The actual data connect (feed incontinuous flow) at the human morbidity GIS monitoringdata-basis and to the bio-indicator GIS data-basis and allowremote analysis using Internet. It functions as a remote GISdata server and may be accessed on hourly basis, allowingconcurrent users to access the data;

  (Figure 10)

  Figura 9.Fluxul de date n cadrul sistemului

  AIR-AWARE [i leg\turile dintre furnizoride date [i utilizatori finali

  Figura 10.Detec]ie [i distribu]ie automat\

  pentru modelul de prognoz\

  Figure 9.Data flow within the AIR-AWARE

  system, and connections betweendate providers and final users

  Figure 10.Automated detection and distribution

  for the forecast model

 • 8/3/2019 AirAware Brochure

  10/16

  8

  1. Realizareacare s\ permit\ o

  [i o planificaredeterminist\ a teritoriului,a zonei urbane n rapid\ extindere;

  2. Identificarea zonele [idatorat acestei polu\ri, utiliznd date si

  functii speciale geo-referen]iate GIS privind morbiditateapopula]iei;

  3. Eviden]iereaprin conexiunea

  dintre cadastrul contamin\rii aerului ambiant cu cadastruldedicat bio-indicatorilor, n mediu OpenGIS

  4. Construirea unui (24 ore), care s\permit\ -ul stadiului [i prognozei calit\]ii aerului

  Autoritatea deS\n\tate Public\ [i Agen]ia de Protec]ia Mediului identificnd sursele de emisie ridicat\ (din trafic [i fugitive) [i

  sursele concentrate, n vederea reducerii emisiilor: masurileindicate de suportul decizional GIS (prin analiza multipla ainformatiilor) vor fi re-integrate in sistemul numericprognostic pentru a furniza, in timp real, solutia deprevenire a situatiei de risc.

  5. Construirea unui (s\pt\mnal) c\treo baz\ de date stohastic\ accesibil\ de la distan]\, cepermite -ul privind parametri i nregistra] i aicalit\]ii aerului

  Prin rezultatele a[teptate, sistemul AIR-AWARE [i propune s\diminueze impactul polu\rii cronice a aerului care afecteaz\

  Bucure[tiul: sursele emisiilor de poluare (inclusiv cele difuze)trebuie identificate [i feed-back-ul decizional va fi aplicatasupra acestora de catre autorit\]ile responsabile ce fac partedin sistem; impactul asupra s\n\t\]ii omului [i asupra bio-indicatorilor trebuie adus la cuno[tin]a cet\]enilor, iar m\surilede diminuare trebuie aplicate de catre autorit\]ile de mediu [iresponsabile cu planificarea, acestea f\cnd deasemenea partedin noul sistem.

  unui sistem pilot de supraveghere [i prognoz\al impactului polu\ri i aeruluisupraveghere integrata spa]io-temporal\

  s\ asigure dezvoltarea durabil\

  poluate atmosferic impactul asupras\n\t\]ii umane

  riscurilor de mediu asupra bio-sistemelor dinzona urban\ asociate calit\]ii aerului

  flux rapid de informa]iifeed-back

  c\tre autorit\]ile locale responsabile

  flux lent de informa]ii

  feed-backpentru a aplica strategii n domenii

  precum planificarea teritoriului, reglement\ri n trafic,campanii de con[ientizare privind specii amenin]ate [iprotec]ia mediului.

  1. To build aenabling

  , and land-use municipal deterministplanning, of therapidly expansive urban area;

  2. To identify location of, using data and special functions, GIS geo-referenced

  regarding population morbidity;

  3. To point outby l inking ambient air

  contamination cadastre within OpenGIS environment.

  4. To build a (24 hours) , enablingof air quality status and forecast

  Public Health Authority andEnvironmental Protection Agency - identifying sources ofhigh emissions from diffuse (traffic or fugitive) andconcentrated sources, in order to emission reduction.

  Measures indicated by the GIS decisional support (throughmultiple analysis of information) will be re-integrated in theforecasting numerical system in order to provide, in real-time the prevention solution for the risk situation;

  5. To build a (weekly) to aremotely accessed stochastic database enablingon air quality recorded parameters by applying feed-backinformation

  By the expected results, the AIR AWARE system, will propose toreduce the chronical air pollution impact which affectBucharest: the emission of pollution sources (including thediffuse sources) shall be identified, in order to apply decisional

  feed-back enforcement for emission reduction by theresponsible authorities part of the system; the impact onhuman health and on bio-indicators shall warn the citizens,and the mitigation measures shall be implemented by theenvironmental authorities responsible with planning, thesebeing also part of the system.

  pilot air quality monitoring and forecastings ys te m m ul ti -i mp act s ur vei ll ance, s pati al -temporal integrated

  to ensure sustainable development

  air pollution impacts on humanhealth

  air pollution related environmental risks onbio-systems of urban area

  a dedicated bio-indicatorcadastre

  fast-flow information linkfeed-back to the localenforcement authorities

  slow-flow information linkfeed-back

  for mitigation strategies land-use planning,traffic regulations, awareness of endangered speciesand environment.

  }inta de mediu a Proiectului AIR-AWARE este aceea de astimula con[tiin]a [i a facilita luarea de m\suri deterministe dec\tre mai multe grupuri n ceea ce prive[te impactul calit\]iiaerului, cu o component\ important\ n favoarea ac]iunilor deprevenire [i diminuare.

  Ace[tia sunt speciali[ti `n cadrul unor echipe interdisciplinare lanivelul:

  , care se implic\n elaborarea de studii de analiz\, diagnostic [i prognoz\ sidocumenta]ii/ghiduri privind planificarea urban\ [iteritorial\. Pe baza rezultatelor prognostice pe termen lung,ace[ti exper]i pot elabora diferite scenarii privinddezvoltarea urban\, n vederea alegerii variantei optime careintegreaz\ cel mai bine op]iunile actorilor implica]i nprocesul strategiei de dezvoltare urban\, lund nconsiderare principiile dezvolt\rii durabile;

  , care sunt serviciipublice descentralizate implementnd politicile [i strategia

  n conformitate cu protec]ia mediului, respectiv s\n\tatepublic\ la nivel local/regional.

  I. Poten]ialii utilizatori ai sistemului AIR-AWARE

  -

  -

  Centrelor/direc]iilor de planificare urban\

  Autorit\]ilor locale [i regionale de mediu [i autoritatileresponsabile de s\n\tatea public\

  The environmental goal of AIR-AWARE project is to improve theawareness and to facilitate determinist decision making fromseveral groups concerning the air quality impact, with animportant component in favour of prevention and mitigationactions.

  These are specialists working in interdisciplinary teams at thelevel of:

  , which are involved inthe elaboration of analysis studies, diagnosis and prognosis,urban and territorial planning documentations/guides.Based on the long-term prognosis resulted, these expertscan elaborate various urban development scenarios, in orderto choose the optimal variant which best integrates theoptions of the different actors involved in the process withthe urban development strategy, considering the principlesof sustainable development;

  , which are decentralized public servicesimplementing the policy and strategy in relation toenvironment, respectively public health at local/regionallevel.

  I. Future potential users of the AIR-AWARE system

  -

  -

  urban planning centres/directions

  environmental and public health local and regionalauthorities

  Obiectivele Proiectului [iproblemele pe care le rezolv\

  The Project objectives andthe problems it solves

  Principalii beneficiariai rezultatelor proiectului

  The main Beneficiariesof project results

 • 8/3/2019 AirAware Brochure

  11/16

  9

  De asemenea, autorit\]ile de mediu [i de s\n\tate public\ suntresponsabile pentru organizarea diverselor activit\]i cu scopuride instruire, de formare [i educa]ionale, [i pentru informarea [icomunicarea c\tre to]i cei interesa]i asupra stadiului, evolu]ieisi m\surilor de protec]ie a mediului.II. Poten]iali utilizatori ai prognozei calit\]ii aerului

  III. Publicul larg

  Lund n considerare rolul deosebit [i responsabilitatea

  autorit\]ilor locale n privin]a protec]iei mediului la nivel urban,sistemul inovant AIR-AWARE va aduce beneficii importante,printre care luarea deciziilor deterministe, integrate de mediu [idezvoltare urbana, elaborarea [i actualizarea strategiilor [iplanurilor, integrnd informa]ia privind prognoza, scenariile deevolu]ie [i simularile de feed-back ale calit\]ii aerului generatede sistemul AIR-AWARE.

  Majoritatea cet\]enilor europeni afla]i n mediu urban, n zonedens populate ale Europei privesc dezvoltarea durabil\ azonelor urbane ca fiind esen]ial\ pentru binele comunit\]ii n

  ntregul s\u. n acest sens prin scopul proiectului [i prin accesul direct larezultate, cet\]enii locuitori ai zonelor urbane dens populate [iafectate frecvent de episoade de poluare atmosferic\ cu impactasupra s\n\t\]ii umane sunt beneficiarii finali ai implement\riisistemului inovant AIR-AWARE.Informarea [i inter-comunicarea la nivelul comunit\]ii estenecesar\ pentru analiza situa]iei sociale [i economice,identific\rii problemelor, mobiliz\rii resurselor, concepereamesajelor specifice [i pentru feedback-ul constant. Protec]iamediului devine o preocupare major\ a cet\]enilor europeni [ise fac eforturi pentru accesul facil al publicului larg lainformarea asupra rezultatelor proiectelor avant-gardiste deprotec]ia mediului.

  Also, the environment and public health autho-rities areresponsible for organising various activities with an instructive,formative and educational purpose, and for informing andcommunicating to those interested actors on the evolution andof measures for environmental protection.

  Considering the special role and responsibility that local

  authorities have in managing the urban environment, theinnovative AIR-AWARE system will bring important benefits,like environmental and urban planning determinist decisiontaking, elaborating and updating their strategies and plans byincorporating the prognosis, evolution scenarios and feed-backsimulations for air quality, generated by the AIR-AWAREsystem.

  For most European citizens, the future is an urban one, and in adensely populated Europe, the sustainable development ofurban areas is essential to the well-being of the Community asa whole.Thus, through the scope of the project and through directaccess to results, the citizens inhabiting in densely populatedurban areas, and affected by frequent episodes of air pollutionresulting impacts on the public health, are the final beneficiaryof the innovative AIR-AWARE system implementation.Information and inter-communication at the level ofcommunities is needed for social and economic situationanalysis, identification of issues and problems, mobilization ofresources, specific message design and delivery, and constantfeedback. The environment becomes a major preoccupationfor the European citizen and efforts to facilitate the access ofthe general public to results of avant-gardist environmentalprojects are important.

  III. General public

  II. Future users of information and air quality forecast

  Serviciul Meteorologic al Romniei a fost `nfiin]at `n iulie 1884, fiind una dintre cele mai vechi institu]ii din Romnia.~ncepnd cu anul 1948, Romnia este membr\ a Organiza]iei Meteorologice Mondiale.

  , nfiin]at\ prin Legea 216 / 2004 este o entit ate legal\ romn\, de interesna]ional public, al c\rei principal scop este asigurarea protec]iei meteorologice a vie]ii [i a bunurilor.

  Utilizarea [i `ntre]inerea sistemelor pentru colectarea datelor din observa]ii, controlul calit\]ii [i procesarea acestora;Realizarea [i rularea acelor modele [i sisteme de prognoz\ a vremii potrivite zonei geografice `n care se afl\ ]aranoastr\;Furnizarea de informa]ii despre vreme, de prognoze [i avertiz\ri c\tre comunitate, mai ales prin intermediul mass-media;Planificarea, implementarea, utilizarea [i `ntre]inerea re]elelor de suprafa]\ [i de sondaj aerologic, la nivelul `ntregului

  teritoriu al Romniei;Furnizarea unei game largi de servicii meteorologice opera]ionale c\tre utilizatori importan]i, cum sunt: agricultura,naviga]ia maritim\ [i aerian\, ap\rarea [i siguran]a na]ional\;

  Furnizarea de suport meteorologic prognozelor hidrologice [i activit\]ii de protec]ie a calit\]ii aerului;Administrarea bazei na]ionale de date meteorologice, furnizarea de date climatice [i asigurarea monitoriz\rii climei;~ndeplinirea obliga]iilor interna]ionale, inclusiv a acelora care decurg din Conven]ia OMM, precum [i urm\rireaintereselor na]ionale, prin participarea la programe [i activit\]i la nivel european [i mondial.coordoneaz\ activitatea Re]elei Meteorologice Na]ionale de Observa]ii `n cadrul a 7 Centre Meteorologice Regionale.

  Aceast\ re]ea include: 160 de sta]ii meteorologice, 3 sta]ii aerologice, 8 radare, 60 de sta]ii agrometeorologice [i 8 sta]iiactinometrice.

  - Prognoza vremii - prognoza pe foarte scurt\ durat\, prognoza pe durat\ scurt\, prognoza pe durat\ medie [i prognoza pelung\ durat\;- ~n cadrul Sistemelor de observa]ie - observa]ii de suprafa]\, sondaje aerologice, operarea re]elei de radare Doppler;achizi]ionarea datelor satelitare, operarea re]elei de detectare a fulgerelor;- Activitatea de transmitere a datelor, operarea bazei de date climatologice, urm\rirea respect\rii legisla]iei din domeniulmeteorologiei [i efectuarea inspec]iilor.

  - Modelarea numeric\; - Variabilitatea climatic\ [i schimb\rile climatice;- Fizica atmosferei [i poluarea aerului; - Teledetec]ie [i SIG.

  - Preg\tirea [i formarea profesional\ reprezint\ o parte integrant\ a activit\]ii ANM [i se desf\[oar\`n cadrul {colii Na]ionale de Meteorologie;

  Programe [tiin]ifice interna]ionale de colaborare (Proiectele: LIFE DIMINISH, NATO, ARENA, ALADIN, ENSEMBLES,CECILIA, COST);

  Programe bilaterale de colaborare [tiin]ific\;Programe de schimburi de date reprezentnd `ndatoriri asumate `n cadrul organiza]iilor interna]ionale:OMM - Organiza]ia Meteorologic\ Mondial\;ECMWF - Centrul European Pentru Prognoze Ale Vremii Pe Termen Mediu;EUMETSAT - Organiza]ia European\ Pentru Exploatarea Sateli]ilor Meteorologici;EMS - Societatea Meteorologic\ European\

  ~ncepnd cu anul 1999 a demarat reorganizarea ANM, `n conformitate cu Proiectul SIMIN (Sistem MeteorologicNa]ional Integrat)

  Administra]ia Na]ional\ de Meteorologie (ANM)

  Obiective [i sarcini:

  ANM

  Principalele activit\]i desf\[urate `n cadrul Administra]iei Na]ionale de Meteorologie sunt:Activit\]i Opera]ionale de Baz\;

  Activitatea de cercetare `n domeniile urm\toare:

  Educa]ie [i preg\tire

  Cooperare Interna]ional\

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  The Romanian Meteorological Service was set up in July 1884, being one of the oldest scientific institutions in Romania.Romania is a member of the World Meteorological Organization starting with 1948.The , settled through Law 216/2004, is a Romanian legal entity, ofnational, public interest, whose main aim is to ensure the meteorological protection of li fe and property.

  Supplying information on weather, forecasts and warnings to the community, mostly through the media;

  Supplying a wide range of operational meteorological services to the important users like: agriculture, maritime andair navigation, national defence and security;

  Supplying meteorological support to the hydrological forecast and the air quality protection;

  Planning, implementing, using and maintaining surface and upper air sounding observation networks at the level ofthe Romanian territory;

  Using and maintaining systems for meteorological observation-data collection, quality control and processing;Supplying and running weather forecasting models and systems suitable to the country's geographic area ;Administration of the national meteorological data base, supplying climatic data and climate monitoring;

  Fulfilling international obligations, including those deriving from the WMO Convention as well as pursuing the nationalinterests, through participating to specific programs and activities at European and world level.co-ordinates the activity of the National Meteorological Observations Network in the framework of 7 Regional

  Meteorological Centres, which includes: 160 weather stations, 2 upper air stations, 8 Doppler radar systems, 60agrometeorological stations and 8 actinometrical stations.

  - Weather Forecasting - nowcasting; short-range forecasts; medium -range forecasts and seasonal prognosticassessments;- Observation Systems - surface observations; upper-air soundings; Doppler Radar network; Satellite data; Lightningdetection network;- Telecommunication; Climatological database; Meteorological legislation.

  - Numer ical Model ling ; - C limate var iabi li ty and c limate change;- Physics of the atmosphere and air pollution; - Remote sensing and GIS.

  - Training and capacity building are an integral part of NMA and it is developed within the NationalSchool of Meteorology.

  International scientific collaboration programs (LIFE, NATO, ARENA, ALADIN, COSMO, ENSEMBLES, CECILIA, COST etc.Projects).

  Bilateral scientific collaboration programs. Representing Romania within international organizations:WMO - World Meteorological OrganizationECMWF - European Centre for Medium-Range Weather ForecastsEUMETSAT - European Organization for Exploitation of Meteorological Satellites EMS- European Meteorological Society.OPERA - Operational Programme for the Exchange of Weather Radar Information

  National Meteorological Administration - (NMA)

  Objectives and Tasks:

  NMA

  The main activities developed within the National Meteorological Administration:Basic Operational Activities:

  Research Activity

  Education and Training

  International Cooperation

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  Parteneri [i rolul acestora `n proiect Project Partners and their role in the project

  Administra]ia Na]ional\ de Meteorologie R.A.National Meteorological Administration

  Coordonator Proiect Project Coordinator

  Adresa: {os. Bucure[ti-Ploie[ti 97, Bucure[ti-013686, RomniaTelefon: +40 21 316 31 16; Fax: +40 21 316 31 43E-mail: [email protected] Web: www.inmh.ro

 • 8/3/2019 AirAware Brochure

  12/16

  10

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  Alimentarea zi lnic\ a bazei de date comune curezultatele rul\rii sistemului prognostic cuplat demodelele atmosferic [i de transport [i difuzie apoluan]ilor atmosferici pentru 24-48 ore la scar\regional\;

  Administra]ia Na]ional\ de Meteorologie va colabora cuMeteo-France la dezvoltarea unui sistem 3D de prognoz\ apolu\rii aerului la scar\ urban\, [i va furniza zilnic n baza dedate comun\ rezultatele rul\rii sistemului de prognoz\ apolu\rii la scar\ urban\, la termene stabilite de comun acordcu partenerii astfel nct s\ poat\ fi folosite la ini]ierea lan]uluide feed-back;

  Furnizarea periodic\ (date zilnice [i indici diagnosticilunar i) n baza de date comun\ a proiectului arezultatelor rul\rii modelului de prognoz\ a traiectoriilorla scara regional\ [i urban\;

  Alimenteaz\ baza de date comun\ cu rezultatele

  m o n i t o r i z \ r i i 3 D e f e c t u a t e z i l n i c c u a j u t o r u lechipamentului LIDAR-DIAL [i a analizoarelor de gaze(DOAS) asupra poluan]ilor din atmosfer\;

  Crearea, mpreun\ cu APMB a unei re]ele de m\sur\torimobile meteorologice [i de calitate a aerului [iactualizarea zilnic\ a bazei de date rezultate din acestem\sur\tori;

  Va realiza integrarea bazei de date comune din maimulte surse n sistem Open GIS n vederea ob]inerii unuisistem integrat. Aceasta va contine: rezultatele model\riizilnice GIS 3D a datelor privind monitorizarea polu\riiaerului, rezultatele modelelor de prognoz\ a polu\riiatmosferice, baza de date a indicatorilor de s\n\tate apopula]iei (periodic actualizat\), baza de date a bio-indicatorilor (periodic actualizat\) [i baza de datemodelului numeric digital de teren a zonei urbane pilot [ia scenariilor de planificare urban\ n sistem OpenGIS;

  Dezvoltarea unui flux rapid de distribu]ie a datelor deprognoz\ a calit\]ii aerului c\tre parteneri cu actualizarezilnic\; crearea [i procesarea unei baze de datestochastice GIS pentru analiza scenariilor de calitate aaerului n flux lent cu actualizare s\pt\mnal\.

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  Daily data feeding into the common database withresults from forecast model run coupled to modelsa t m o sp h e r i c a n d t r a n s po r t a n d d i f f u si o n o fatmospherically pollutants for 24-48 hours, at regionalscale;

  The National Meteorological Administration will cooperatewith Meteo-France on development of a 3D forecastingsystem for air pollution on urban scale, and will daily providein the common database the results of running the urban airpollution forecasting system, on deadlines commonly-agreed with partners, in order to be used in initiating thefeed-back chain.

  Periodically providing (daily data and monthly diagnosticindices) in the project common database of results fromrunning the trajectory forecast model at regional andurban scale;

  NMA will fed the common database with 3D monitoring

  results daily performed on atmospheric pollutants withLIDAR-DIAL, and with DOAS gas analysers;

  Building together with EPA-B of an extensive mobilemeteorological and air quality measuring network, anddaily updating the database with results obtained fromthese measurements;

  NMA will perform the common database integrationfrom various sources, in OpenGIS system in order toobtain an integrated system. This will include: resultsfrom daily 3D modeling in GIS regarding air pollutionmonitoring, results from air quality forecast model,database of human health indexes (periodicallyupdated), database of bio-indicators (periodicallyupdated) and database of Digital Terrain Modelscontaining 3D urbanistic model over the target area andurban planning scenario in OpenGIS system;Establishing a rapid flow distribution feedback towardsthe partners with daily updating; develop a remotelyaccessed stochastic database in GIS for analysing airquality scenarios in slow-flow with weekly update.

  Administra]ia Na]ional\ de Meteorologie R.A.Coordonator Proiect

  National Meteorological AdministrationProject Coordinator

  Rol Role

  Agen]ia pentru Protec]ia Mediului Bucure[ti Environmental Protection Agency Bucharest

  Partener Proiect

  Project Partner

  ~MPREUN| PENTRU UN MEDIU S|N|TOSAgen]ia pentru Protec]ia Mediului Bucure[ti (APM-B) ac]ioneaz\ prin toate mijloacele prev\zute de lege, pe `ntreg

  teritoriul capitalei, pentru protectia si ameliorarea starii mediului si a calitatii vietii, cu luarea in considerare anecesitatii punerii in aplicare pe plan local a prevederilor conventiilor si acordurilor internationale la care Romaniaeste parte si pentru realizarea obiectivelor, programelor si planurilor de activitate dezvoltate in baza acestor norme dedrept international.APM-B organizeaza activitati cu scop instructiv, fomativ si educational, asigura informarea curenta a populatiei, aautoritatilor administratiei publice locale si a serviciilor descentralizate ale celorlalte autoritati publice centrale cuprivire la starea si evolutia mediului in teritoriu, dezvolta cooperarea cu mass-media si publica materiale avand cascop sensibilizarea opiniei publice, implicarea populatiei si a comunitatilor locale in sustinerea si aplicarea masurilorpivind protectia mediului, conservarea naturii si a diversitatii biologice si ameliorarea calitatii vietii in zonele afectatede poluare.APM-B organizeaza consultari publice cu privire la problemele de mediu din localitate, analizeaza si ia in considerarein procesul de luare a deciziilor observatiile formulate de reprezentantii societatii civile.In competenta de solutionare a Agentiei se afla urmatoarele probleme:

  In egala masura APM-B participa la planificarea strategica de mediu prin elaborarea, implementarea si monitorizareaplanurilor locale de actiune si este partener al altor institutii in derularea unor proiecte nationale si internationale.

  l

  l

  l

  l

  l

  monitorizarea factorilor de mediu: aer, apa, sol, zgomot in vederea protectiei si ameliorarii starii mediului si a calitatiivietii;autorizarea activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului prin proceduri specifice de reglementare armonizatecu legislatia U.E.evidenta modului de gestionare a deseurilor, substantelor chimice periculoase si a ambalajelor;protejarea florei si faunei existente, a monumentelor naturii si a ariilor naturale protejateinterventia operativa in cazul poluarilor accidentale, realizarea de analize chimice si stabilirea masurilor necesarestoparii si remedierii acestora, in cooperare cu Garda Nationala de Mediu si alte institutii cu atributii in acest sens.

  TOGETHER FOR A HEALTHY ENVIRONMENTThe Environmental Protection Agency - Bucharest (EPA-B) acts through all legal means for the protection andimprovement of the environmental state and life quality. This aim may be attained by taking into consideration andby applying at capital level all international conventions and agreements which Romania is an integrating part. Amajor part of objectives, programs and activity plans may be achieved and developed through European standards.EPA-B organises various activities with an instructive, formative and educational purpose, keeps the inhabitants,local public authorities and decentralized services of the central public authorities, well informed, regarding the stateand evolution of environment. Also, the published materials, and of course a tight cooperation with mass - mediahave the purpose of rendering sensitive the public opinion and its involvement in sustaining and taking all duemeasures concerning environmental protection, biological diversity and increasing the quality of life in areasaffected by pollution.EPA-B settles public consultations on environmental issues, analyses and takes into consideration the commentsmade by civil society for taking the best decision.Several problems are under the jurisdiction of the Agency, like:

  To the same extent, EPA-B takes part at the strategic environmental planning through elaborating, implementing andmonitoring the local action plans, and also by partnering with other institutions in developing nationals andinternationals projects.

  l

  l

  l

  l

  l

  monitoring: air, soil, water, noise i n order to protect and improve the environmental protection and the quality of life;authorizing the activities with a considerable impact on environment through specific procedures according with E.U.legislation in force;database management of waste, packaging and dangerous chemical substances;protecting the existing flora and fauna, natural monuments and natural protected areas;an effective intervention in case of accidental pollutions, by carrying out chemical analyses and taking the mostefficient measures for pollution ceasing and abatement, in cooperation with the National Environmental Guard andother institutions with responsibilities in this field.

  Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucure[ti

  Tel: 0317 104 011, 0317 104 010, 0317 104 015 Fax: 021 430.66.75E-mail: [email protected] ; Web: http://www.apmb.ro

 • 8/3/2019 AirAware Brochure

  13/16

  11

  l

  l

  l

  l

  l

  Rularea zilnic\ a sistemului de monitorizare la sol acalit\]ii aerului [i alimentarea zilnic\ a bazei de datecomune cu rezultatele acestei rul\ri;

  Furnizarea zilnic\ a datelor privind emisiile rezultate dinactivitatea marilor poluatori industriali prin metodeagreate de UE (monitorizare on-line [i programCORINAIR);Furnizarea datelor de calitate a aerului prin masuratori inpuncte mobile efectuate n situa]ii care pot avea impactasupra s\n\t\]ii umane [i n campanii de m\sur\tori;

  Accesul zilnic la sistemul de distribu]ie a datelor deprognoz\ [i monitorizare a calit\]ii aerului n flux rapidpentru identificarea surselor de emisie accidental\ sau lanivelul de risc [i ini]ierea lan]ului de feedback pentruprevenirea/diminuarea impactului de mediu;

  Propuneri de activit\]i specifice ntre partenerii dinproiect [i realizarea m\surilor necesare n vedereareducerii emisiilor generate de responsabilii de poluare.

  l

  l

  l

  l

  l

  Daily operative run of ground air quality monitoringsystem and daily feeding common database withrunning results;

  Daily providing data regarding results from largeindustrial sources emission through methods agreed byEU (on-line monitoring and CORINAIR Programme);

  Air quality data providing through mobile pointsmeasurements made in situations which could have animpact on population health, and in measuringcampaigns;

  Daily access at forecast and monitoring data distributionsystem of air quality in rapid flow for identification ofsources with accidental emissions or at a high level ofr i s k a n d i n i t i a t e t h e f e e d b a c k c h a i n f o rprevention/abatement of environmental impact;

  Propose specific activities between project partners, andachieving necessary measures in order to emissionreduction on the non-complying polluter.

  CONDUCERE: Director interimar - arh. Doina Marilena CIOC|NEA

  Centrul de Planificare Urban\ [i Metropolitan\ Bucure[ti (CPUM-B)

  ACTIVITATEA CPUM-B - specific [i niveluri de decizie:

  Pentru a ndeplini sarcinile ce-I revin [i pentru a atinge scopul pentru care a fost nfiin]at, Centrul de PlanificareUrban\ [i Metropolitan\ Bucure[ti de]ine multiple competen]e, dintre care amintim:

  Elaborarea de documenta]ii de urbanism [i amenajarea teritoriului, ceea ce implic\ analize, diagnoze [i prognoze dedezvoltare spa]ial\

  elaborarea

  elaboreaz\ Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z.)

  coordoneaz\ elaborarea

  coordoneaz\ elaborarea unor studii complexe

  ECHIPA DE SPECIALISTI - niveluri de expertiz\:

  PARTICIPARE LA PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE:

  PARTICIPARE LA PROIECTE DE CERCETARE:

  este o institu]ie public\, cu specific multi disciplinar[i interdisciplinar, de importan]\ strategic\ la nivel municiapal, metropoli tan [i na]ional.

  CPUM-B este institu]ie public\ de interes municipal, cu personalitate juridic\, care func]ioneaz\ sub autoritatea ConsiliuluiGeneral al Municipiului Bucure[ti.

  Institu]ia este finan]at\ din aloca]ii bugetare [i extra-bugetare, n limitele competen]elor conferite de lege, prin Hot\rri aleConsiliului General al Municipiului Bucure[ti [i prin Dispozi]ii ale Primarului General al Capitalei.

  Colectivul de exper]i ai CPUM-B formeaz\ o echip\ inter-disciplinar\, compus\ din arhitec]i, urbani[ti, ingineri specializa]in probleme de trafic, de mediu [i de re]ele tehnico-edilitare, sociologi, juri[ti [i economi[ti.

  . Aceste proiecte sunt finalizate prin elaborarea de regulamente de urbanism [i de circula]ie pentru teritoriul urban bucure[tean sau prin strategii de dezvoltare/formulare de politici urbane integrate att pentru teritoriuladministrativ al municipiului Bucure[ti, precum [i pentru teritoriul sa\ de sus]inere [i influen]\ - zona metropolitan\.Scopul final al tuturor acestor ac]iuni este protejarea interesului public [i realizarea obiectivelor de utilitate public\necesare. Pornind de la astfel de prognoze, speciali[tii CPUM-B pot elabora diverse scenarii de dezvoltare spa]ial\, astfel

  nct varianta final\, ce va fi aprobat\, s\ armonizeze/integreze cel mai bine op]iunile diver[ilor actori urbani, cu strategiade dezvoltare a Bucure[tilor:

  Din acest punct de vedere, men]ion\m reglement\rilor de urbanism pentru ncadrarea pe categorii defolosin]\ a teritoriului municipiului Bucure[ti - delimitarea zonelor de fiscalitate (pentru anul 2003 [i 2004). Elaborareade asemenea reglement\ri presupune integrarea concluziilor rezultate n urma efectu\rii unor analize mono-criteriale,

  transferul acestor concluzii n palier multi-criterial, corelarea cu strategia de dezvoltare urban\ aprobat\ prin PlanulUrbanistic General al Municipiului Bucure[ti; de asemenea, acest demers presupune elaborarea mai multor variante de

  ncadrare pe zone de fiscalizare, corelate cu politicile urbane considerate a fi priorit are la un moment dat.Speciali[tii CPUM-B pentru suprafe]e mari de teren, situate nperimetrul ora[ului, n zone considerate a fi de importan]\ strategic\ pentru dezvoltarea pe termen mediu [i lung aCapitalei, ca de exemplu: organizarea circula]iilor la scara ntregului ora[ - nchiderea inelului principal de circula]ie npartea de Sud a Capitalei, reglementarea din punct de vedere urbanistic [i de circula]ie a zonelor ce cuprind

  principalele penetra]ii rutiere n Capital\, asigurndu-se racordarea circula]iilor or\[ene[ti la marile coridoare detransport- (Bucure[ti-Bra[ov, Bucure[ti-Constan]a), documenta]ii de urbanism pentru reabilitarea zonelor industrialedestructurate sau situate n Perimetrul Central (ex: zona Panduri), planuri urbanistice pentru suprafe]e de teren libere deconstruc]ii (ex: zona Lacului V\c\re[ti).CPUM-B, n calitate de reprezentant tehnic de specialitate al P.M.B., de documenta]ii deurbanism, contractate cu ter]i, finalizate prin reglement\ri [i regulamente, strategii [i planuri de ac]iune pentru zone aleora[ului cu impact la nivel na]ional (P.U.Z. Director Zona Bucure[ti 2000, P.U.Z. Zona Centrului Istoric).De asemenea, institu]ia noastr\ , finalizate prin strategii pe termenmediu [i lung pentru teritorii care dep\[esc limita administrativ\ a municipiului Bucure[ti. Actualmente, se afl\ nprocedur\ de avizare/aprobare studiul complex pentru Zona Aglometa]iei Urbane [i Zona Metropolitan\ ale municipiuluiBucure[ti. Acest proiect a elaborat att politici [i direc]ii de ac]iune n teritoriu pentru a armoniza dezvoltarea Capitaleicu cea a teritoriului s\u de sus]inere [i influen]\, precum [i mai multe scenarii de dezvoltare pentru acest teritoriu

  CPUM-B dispune de o echip\ de proiectare [i cercetare, format\ din arhitec]i, urbani[ti, ingineri de trafic, de mediu,sociologi, juri[ti [i economi[ti. To]i ace[ti speciali[ti formeaz\ o echip\ inter-disciplinar\, capabil\ sa ia decizii n ceea ceprive[te dezvoltarea spa]ial\ a Capitalei. Cei mai mul]i dintre membrii echipei sunt absolven]i ai unor cursuri post-universitare/de masterat, organizate de c\tre prestigioase institu]ii de nv\]\mnt superior din Romnia sau din str\in\tate(Institute for Housing and Urban Development Studies - Rotterdam, Universitatea de Arhitectur\ [i Urbanism Ion Mincu,Academia de Studii Economice Bucure[ti, cu specializare n dezvoltare regional\, management urban etc.).

  PHARE Project 2004 - 2006 - proiect n derulare Revitalizarea zonei Palatului Voievodal Curtea Veche din centrulistoric al Bucure[tilor - participare mpreun\ cu Prim\ria Municipiului Bucure[ti:E.I.B. - Project 2004 - 2008 - R eabilitarea infrastructurii educa]ionale din Bucure[ti, participare mpreun\ cu P rim\ria

  Municipiului Bucure[ti, consultant Hill International - Overseas Romania ltd.E.B.R.D. - Project 2004 - 2006. ROMANIA - BUCHAREST MULTI-SECTOR PROJECT - Revitalizarea Centrului Istoric almunicipiului Bucure[ti. Proiect n derulare; participare mpreun\ cu Prim\ria Municipiului Bucure[ti.

  Promovarea mobilit\]ii urbane durabile n municipiul Bucure[ti - MODUR, proiect finan]at de c\tre MinisterulEduca]iei [i Cercet\rii. CPUM-B particip\ la acest proiect derulat n cadrul Programului de Cercetare de Excelen]\, ncalitate de partener, al\turi de institu]ii academice de prestigiu - Universitate de Arhitectur\ [i Urbanism Ion Mincu,Universitatea Politehnic\ Bucure[ti. Proiectul se deruleaz\ pe o perioad\ de 3 ani, ncepnd cu 2005.

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  DIRECTOR: arch. Doina Marilena CIOC|NEA

  The Urban and Metropolitan Planning Centre of Bucharest (UMPC-B)

  ACTIVITY OF UMPC-B - types and levels of decision

  In a view of accomplishing its field of activity, the Urban and Metropolitan Planning Centre of Bucharest fulfilsdifferent competences, among which we emphasize:The elaboration of analysis studies, diagnosis and prognosis, urban and territorial planning documentations

  the elaboration

  elaborate Areas Urban Plans

  coordinates the elaboratio

  coordinates the elaboration of complex studies

  COMPETENCE SKILLS OF THE UMPC-B SPECIALISTS TEAM:

  PARTICIPATION IN PROJECTS FUNDED BY THE COMMUNITY:

  PARTICIPATION IN RESEARCH PROJECTS:

  is a public service with multidisciplinary andinterdisciplinary specific, having strategic significance at the municipal, metropolitan and national level. It functions as apublic institution of municipal interest, has juridical personality and is subordinated to the General Bucharest City Council.

  It is financed from budgetary allowances and out-budgetary incomes, within the limits of the competences given both bylaw, by Decisions of the General Bucharest City Council and Disposals of the General Mayor of Bucharest.

  The UMPC-B group of experts forms an interdisciplinary team, composed of architects, urban planners, environment,

  traffic and utilities engineers, sociologists, jurists and economists.

  . Thoseprojects are finalised by development regulations of the plots of the urban and metropolitan areas and territories, by trafficregulations, by development strategies and integrated policies on domains regarding the evolution of the urban areas and

  territories, the territories of the administrative sectors of Bucharest, the whole municipal territory and also the areas ofsupport and influence of the Capital. The final purpose of all these actions is the protection of the public interest and theachievement of the public utility objectives. Based on the prognosis, the UMPC-B experts can elaborate various urbandevelopment scenarios, in order to choose the optimum variant which best integrates the options of the different actorsinvolved in the process with the development strategy of Bucharest, based on the principles of sustainable development.

  From this matter, we can point out of Urban Regulations for the bordering on areas and utilisationcategories of the Municipal territory of Bucharest - Fiscal Zoning, in 2003 and in 2004. The elaboration of suchregulations presume the integration of conclusions obtained as a result of the accomplishment of mono-criterionanalysis, the transferring of those conclusions in a many-criterion bearing, the correlation with urban developmentestablished by the Master Plan of Bucharest, the simulation of much more variants of fiscal zoning, correlated withurban development policies considered being a priority at that moment. We mention that the environment state is animportant level of analysis.UMPC-B special is ts (P.U.Z.) which cover important surfaces of the town, for a reas ofstrategic importance for Romania Capital: the organisation of the traffics at the city level - the closure of the main trafficring in the South of Bucharest, main traffic penetrations in Bucharest with the connecting to the future arterial highways(Bucharest - Bra[ov, Bucharest - Constan]a), urban plan for the area which comprise the Northern Railway Station ofBucharest, old industrial areas placed in the Central Perimeter of the town (for example Panduri Area), vacant plots ofland with great surfaces (for example the area of V\c\re[ti Lake).UMPC-B, as a technical off icial of Bucharest Municipality, n of urban documentations,which are finalised by regulations, strategies and action plans for important areas of the city, of whose impact belongof national level: Master Plan of Bucure[ti 2000 Area, P.U.Z. Inner Centre of Bucharest.Also, UMPC-B , which are finalised with the establishment ofdevelopment strategies of medium and long delay, for territories which are going beyond the administrative limit ofBucharest. Thus, it is now in the proceeding of approval the complex study for the Metropolitan Area and UrbanAgglomeration of Bucharest. This project elaborates policies and regulations for the development of the connectionsand functional - administrative interactions among Bucharest and his influence and supporting territory. They arementioned various scenarios of development in the territory.

  UMPC-B has a specialised team formed by architects, urban planners, traffic, utilities and environment engineers,sociologists, jurists and economists. All this specialists form an interdisciplinary work team, able to take decisions about

  the urban development of Bucharest. Most cases of this te am are so students, so post-graduate of academically advancedstudies organized by prestigious universities from Romania or from abroad: Institute for Housing and Urban DevelopmentStudies - Rotterdam, The Netherlands, from Institute of Architecture and Planning "Ion Mincu" Bucharest (regionaldevelopment, urban management), Academy of Economic Studies, Bucharest (regional development).

  PHARE Project 2004 - 2006 - project in progress Revitalisation of Royal Palace Area Curtea Veche from HistoricalCentre of Bucharest - participation with Municipality of Bucharest:E.I.B. - Project 2004 - 2008 - Rehabilitation of the educational infrastructure in Bucharest, participation withMunicipality of Bucharest, consultant Hill International - Overseas Romania ltd.

  E.B.R.D. - Project 2004 - 2006. ROMANIA - BUCHAREST MULTI-SECTOR PROJECT - Regeneration of the HistoricTown Center. Project in progress; participation with Municipality of Bucharest.

  Facilitation of a sustainable urban mobility in Bucharest City - MODUR. UMPC-B is participating, like an associate, inthis project financed by the Education and Research Minister, together with prestigious academic institutions, like theInstitute of Architecture and Planning "Ion Mincu" Bucharest, the Polytechnic University of Bucharest. The project willcontinue till 2007.

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  l

  Rol Role

  Adresa: Str. Academiei nr. 3-5, BUCURE{TI, sector 3Telefon: 021.315.53.99; Fax: 021.313. 47.68Web-site: www.pmb.ro

  Centrul de Planificare Urban\ [i Metropolitan\ Bucure[tiUrban and Metropolitan Planning Centre Bucharest

  Partener Proiect Project partner

  CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE{TI / BUCHAREST CITY COUNCIL

 • 8/3/2019 AirAware Brochure

  14/16

  12

  l

  l

  l

  Creation and periodically updating the databaseregarding health indicators, from morbidity and

  mortality data attributable to air pollution (respiratoryand cardiovascular diseases, tumours, some of infectiousdiseases (TBC) and mortality data from cardio-respiratorydiseases) and development of methodologies foranalysis;

  Daily access at distribution system of forecast air qualitydata in rapid and slow flow in order to identifyaccidental contamination situations and/or at risk limitlevel of ambient air.

  Developing a remotely accessed stochastic database inGIS in rapid and slow flow for:

  - providing the health indicators and correlation withthe air pollution data: monitored, forecasted andclimatologic data;

  - population warning regarding air pollution impact onhealth status and elaboration of appropriate measures;- proposing specific actions shared with partners forhuman impact mit igation regarding pol lut ionreduction.

  l

  l

  l

  Crearea [i actualizarea periodic\ a bazei de date privindindicatorii de s\n\tate din date de morbiditate [i

  mortalitate asocia]i polu\rii aerului (boli respiratorii,cardiovasculare, tumori, unele boli infec]ioase (TBC),date de mortalitate prin boli cardio-respiratorii) [idezvoltarea metodologiilor de analiz\ a acestora;

  Accesul zilnic la sistemul de distribu]ie a datelor deprognoz\ a calit\]ii aerului n flux rapid [i lent n vedereaidentific\rii situa]iilor de contaminare accidental\ [i/saula limita nivelului de risc a aerului ambiental.

  Acces de la distan]\ la baza de date stochastic\ GIS nflux rapid [i lent pentru:

  - furnizarea indicatorilor de s\n\tate [i corelareaa c e s t o r a c u d a t e l e d e p o l u a r e a t m o s f e r i c \ :monitorizate, prognozate [i climatologice;- avertizarea popula]iei privind impactul polu\rii

  atmosferei asupra st\rii de s\n\tate [i elaborarea dem\suri adecvate;- propunerea de ac]iuni specifice ntre partenerii dinproiect privind diminuarea polu\rii.

  Autoritatea de S\n\tate Public\ a Municipiului Bucure[ti (ASP-B) [i desf\[oar\ activitatea n baza Legiinr.95/2006 si a Ord.MSP 880/2006. Structura organizatorica cuprinde: un director executiv, avnd n subordineservicii precum: runos, juridic, audit, informatica si biostatistica medicala, relatii cu publicul si comunicare;compartimentele de: inspectie sanitara de stat, coordonat de un inspector sanitar sef si serviciu programe desanatate, cu un coordonator de programe; un director executiv adjunct de sanatate publica care supravegheazacompartimentele: promovarea sanatatii, evaluarea factorilor de mediu, avizare-autorizare sanitara,supravegherea bolilor transmisibile, medicina scolara, supravegherea bolilor profesionale, depozitul de produseantiepidemice, compartimentul teritorial de sanatate publica si laboratoarele: radiatii, microbiologie, toxicologie,chimie; un director executiv adjunct medical avnd n subordine compartimentele de asistenta medicalaambulatorie de specialitate, prespitaliceasca si spitaliceasca; si un director executiv adjunct financiar contabil.

  ASP-B este un serviciu public deconcentrat al Ministerului Sanatatii Publice, care pune n aplicare politica siprogramele nationale de sanatate pe plan local, identifica probleme prioritare de sanatate publica siimplementeaza actiuni de sanatate publica. De asemenea organizeaza actiuni de prevenire a mbolnavirilor si depromovare a sanatatii, colecteaza si nregistreaza date privind sanatatea populatiei, elaboreaza studii asupraproblemelor de sanatate ale populatiei, coordoneaza activitate serviciilor de ambulanta a municipiului Bucuresti,organizeaza asistenta medicala in caz de calamitati, gestioneaza rezerva antiepidemica, colaboreaza cuautoritatile locale in aplicarea reglementarilor din domeniul sanatatii publice, organizeaza culegerea siprelucrarea informatiilor statistice medicale de la unitatile sanitare publice sau private, intocmeste rapoarteanuale privind starea de sanatate a comunitatii, coordoneaza implementarea activitatilor ce decurg din obligatiileasumate prin Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, colecteaza si inregistreaza datele privind

  tipurile, cantitatea si modul de gestionare a deseurilor medicale, efectueaza la cererea unor persoane fizice saujuridice servicii de sanatate publica, de asemenea indeplineste atributii specifice structurilor organizatorice pedomenii de activitate. Inspectia sanitara de stat verifica conformitatea la normele igienico-sanitare a obiectivelorsocio-economice si culturale, unde se desfasoara activitati cu impact asupra sanatatii populatiei.

  The Public Health Authority of Bucharest (APH-B) acts under the Law nr.95/2006 and Ord. MPH 880/2006.The organised structure consists of: a chief executive under whose subordination are the following services like:runos, juridical, audit, medical data and biostatistics, public relations and communication; the departments ofstate sanitary inspection, coordinated by a chief sanitary inspector and the department of health programmes,under the supervision of a programme coordinator; a public health executive who supervises the followingdepartments: health promotion, assessment of environmental factors, anti-epidemics product supplies,

  territorial public health and the laboratories of: radiation, microbiology, toxicology, chemistry; a medicalexecutive who supervises the department of special ambulatory medical assistance, both outside and insidehospital facilities; and an executive of finances.

  APH-B is a decentralized public service of the Ministry of Public Health, with juridical status and which

  implements the policy and national health programmes at local level, identifies priority public health programmesand carries out public health activities. It also organises sickness prevention and health promotion actions, itcollects and registers data regarding the health of the population, it elaborates studies on health issuesconcerning the population, it coordinates the activity of the Bucharest ambulance services, it organizes thecollection and the processing of data, it organizes medical assistance in case of natural disasters, it manages

  the anti-epidemic supplies, it collaborates with local authorities in enacting public health regulations, it organizesthe collection and processing of statistic data from public or private facilities, it draws up annual reportsconcerning community health, it coordinates the enactment of activities which devolve from the obligations

  taken on through Romania's Treaty of Accession to EU, it collects and registers the data concerning the types,the quantity and handling of medical waste, it provides public health services upon request from physical orjuridical personas, and it also acts out different attributions specific of organized structures on fields of activity.The public health inspection verifies the compliance with hygienic-sanitary norms, of socio-economic andcultural objectives where activities with an impact upon health take place.

  l

  l

  l

  l

  Building the altimetry digital terrain numerical modelwith performing horizontal altitudinal for 10 m in pilotarea commonly established;

  Developing and systematically updating of spatialdatabase of built area, including heights attributes, inestablished pilot areas;

  Access to the stochastic GIS database in slow flow forproposing some specific strategic actions for reducingthe impact on urban area and for a sustainabledevelopment in correlation with air pollution at a specifictime, and based on climatological scenarios for airquality evolution;

  Propose specific actions between project partners.

  l

  l

  l

  l

  Realizarea modelului numeric altimetric al terenului curezolu]ie spa]ial\ orizontal\ de 10 m n zonele pilotstabilite de comun acord;

  Realizarea [i actualizarea sistematic\ a bazei de datespa]iale a perimetrului construit, inclusiv atribuirea

  nal]imii, n zonele pilot stabilite de comun acord;

  Acces la baza de date stochastic\ GIS n flux lent de datepentru propunerea unor ac]iuni strategice specificepentru diminuarea impactului asupra zonei urbane [ipentru o dezvoltare durabil\ n corela]ie cu poluareaaerului din acel moment [i pe baza scenariilor climaticede evolu]ie a calit\]ii aerului;

  Propunerea de ac]iuni specifice ntre parteneriii dinproiect.

  Rol

  Rol

  Role

  Role

  Autoritatea de S\n\tate Public\ Bucure[tiAuthority for Public Health of Bucharest

  Partener Proiect- ProjectPartner

  Adresa: str. Avrig nr.72-74, sector 2, Bucure[ti RomniaTelefon: 021/252.79.78; 252.32.16 Fax: 021/252.55.20Web: www.aspb.ro

  MINISTERUL S|N|T|}II PUBLICE / MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

 • 8/3/2019 AirAware Brochure

  15/16

  l

  l

  l

  Periodically updating of GIS database regarding airpollution bio-indicators and of related parameters;

  Daily access at data distribution system in rapid flow inorder to identify bio-indicators on first year of the projectand then from the second year periodically feeding thecommon project database with pollution slow flow bio-

  indicators;Implication in the necessary feedback analysis byproposing strategic actions and methodology regardingmonitoring bio-indicators activity and air pollutionimpact reducing.

  l

  l

  l

  Actualizarea periodic\ a bazei de date GIS privind bio-ind

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended