+ All Categories
Home > Documents > AirAware Brochure

AirAware Brochure

Date post: 06-Apr-2018
Category:
Author: dnassd
View: 220 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 16 /16
Sistem de supraveghere [i avertizare a impactului polu\rii aerului asupra mediului urban Sistem de supr av eghere [i av erti za re a impactului p lu\rii aerului asupra mediului urban Sistem de supraveghere [i avertizare a impactului polu\rii aerului asupra mediului urban  Air pollution impact surveillance and warning system for urban environment – AIR AWARE Air pollution impact surveillance and warning system for urban environment – AIR AWARE  Air pollution impact surveillance and warning system for urban environment – AIR AWARE  Aer curat pentru o via]\ s\n\toas\! er curat pentru o via]\ s\n\toas\! Clean air for a healthy life! lean air for a healthy life!
Transcript
Page 1: AirAware Brochure

8/3/2019 AirAware Brochure

http://slidepdf.com/reader/full/airaware-brochure 1/16

Sistem desupraveghere [i avertizare

a impactului polu\rii aeruluiasupra mediului urban

Sistem desupraveghere [i avertizare

a impactului polu\rii aeruluiasupra mediului urban

Sistem desupraveghere [i avertizare

a impactului polu\rii aeruluiasupra mediului urban

 Air pollution impact

surveillance and warning systemfor urban environment– AIR AWARE

Air pollution impact

surveillance and warning systemfor urban environment– AIR AWARE

 Air pollution impact

surveillance and warning systemfor urban environment– AIR AWARE

 Aer curat pentru o via]\ s\n\toas\!er curat pentru o via]\ s\n\toas\!Clean air for a healthy life!lean air for a healthy life!

Page 2: AirAware Brochure

8/3/2019 AirAware Brochure

http://slidepdf.com/reader/full/airaware-brochure 2/16

Titlu Proiect / Project Title:

Sistem de supraveghere [i avertizare a impactului polu\rii aeruluiasupra mediului urban

 Air pollution impact surveillance and warning systemfor urban environment – AIR AWARE 

http://life-airaware.inmh.ro

 Acronim / Acronym: AIR-AWARE

LIFE05 ENV/RO/000106

Beneficiar / Beneficiary:

 Administra]ia Na]ional\ de Meteorologie RA The National Meteorological Administration (NMA)

Parteneri / Partners:

 Agen]ia pentru Protec]ia Mediului Bucure[ti (APM-B)Environmental Protection Agency – Bucharest (EPA-B)

Centrul de Planificare Urban\ [i Metropolitan\ Bucure[ti (CPUM-B)Urban and Metropolitan Planning Centre – Bucharest (UMPC-B)

 Autoritatea de S\n\tate Public\ Bucure[ti (ASP-B) Authority for Public Health of Bucharest (APH-B)

Institutul de Biologie – Academia Român\ (IB-AR)The Institute of Biology of the Romanian Academy (IB-RA)

METEO France

Context european [i local European and Local Context

Calitatea vie]ii a aprox. 97% din cet\]enii Europei ce tr\iesc `nzone urbane este direct influen]at\ de starea mediului urban,ace[tia fiind expu[i la niveluri ale polu\rii ce dep\[escobiectivele calitative stabilite pentru UE. Calitatea superioar\ amediului urban contribuie la îndeplinirea priorit\]ii stabiliteprin noua Strategie de la Lisabona, [i anume:

. Atractivitateaora[elor Europene va ridica poten]ialul acestora pentrudezvoltare [i creare de noi locuri de munc\, [i de aceea ora[eleprezint\ o importan]\ cheie `n implementarea AgendeiLisabona.

Al 6-lea Program de Ac]iune pentru Mediu, “Environment2010: Our future, our choice”, include Mediul & S\n\tatea ca

fiind unul din cele 4 domenii de ac]iune prioritar\, pentru caresunt necesare eforturi suplimentare. Poluarea aerului este unadin problemele prioritare, obiectivul fiind acela de

. Acela[i Program a condus la dezvoltarea unei StrategiiT em at ic e p r iv ind M ed iul ur b an, av ând c a ob iec t iv

, precum [i ob]inerea

S t r a t e g i a T e m a t i c \ p e n t r u M e d i u l U r b a n s p r i j i n \implementarea celui de-al 6-lea Program de Ac]iune pentruMediu, [i are patru teme prioritare: managementul urbandurabil, transportul urban durabil, mediul construit durabil, [iplanificarea urban\ durabil\.

“a face Europaun loc mai atractiv pentru a munci [i a investi” 

“a atingeacel nivel al calit\]ii aerului care nu genereaz\ un impact [i riscuri inaceptabile pentru s\n\tatea popula]iei [i pentrumediu” 

“`mbun\t\]irea calit\]ii vie]ii printr-o abordare integrat\concentrat\ asupra zonelor urbane” “unui nivel ridicat al calit\]ii vie]ii [i al standardului social al cet\]enilor prin asigurarea unui mediu `n care nivelul polu\rii nu genereaz\ efecte d\un\toare asupra san\t\]ii umane [i mediului, precum [i prin stimularea dezvolt\rii urbanedurabile”.

The life quality of about 97% of European citizens which areliving in urban areas is directly influenced by the urbanenvironment state, these ones being exposed at pollutionlevels which exceed the qualitative objectives established forthe EU. The high quality of the urban environment contributesat achieving the priority established through the new Strategyfrom Lisbon, namely:

. The attractiveness of the Europeancities will raise their potential for development and create new

 jobs and, from this reason, cities represent a key importancefor the implementation of the Lisbon Agenda.

The 6th Environmental Action Programme, „Environment2010: Our future, our choice”, includes the Environment &

Health as being one of the fourth priority action sectors, forwhich supplementary efforts are needed. The air pollution isone of priority problems, the objective being

. The same Programme have lead to thedevelopment of a Thematic Strategy regarding the urbanenvironment, having as objective

, aswell as achieving

.

The Thematic Strategy for Urban Environment is supportingthe implementation of the 6th Environmental ActionProgramme, and has four priority themes: sustainable urbanmanagement, sustainable urban transport, sustainable builtenvironment and sustainable urban planning.

“to make Europe a place more attractiveto work and to invest” 

 „to achieve thatlevel for air quality which does not generate an impact and u n a c c e p t a b l e r i s k s f o r t h e p e o p l e h e a l t h a n d f o r  environment” 

  „improving life quality through an integrated approach focused on urban areas” 

  „a high level of life quality and of social  standard of the citizens by ensuring an environment in whichthe pollution level do not generate injurious effectsconcerning human health and environment, as well as by 

 stimulating urban sustainable development” 

Page 3: AirAware Brochure

8/3/2019 AirAware Brochure

http://slidepdf.com/reader/full/airaware-brochure 3/16

1

  ~n iunie 2003 Comisia European\ a lansat Strategia privindMediul [i S\n\tatea, document ce propune o abordareintegrat\ ce implic\ strânsa colaborare `ntre domeniilerelevante, [i anume s\n\tate, mediu [i cercetare. Astfel,valoarea ad\ugat\ const\ `n dezvoltarea unui Sistem la nivelulComunit\]ii ce integreaz\ informa]ia privind starea mediului,s\n\tatea ecosistemului [i s\n\tatea uman\. Efectele st\riimediului asupra grupurilor vulnerabile reprezint\ un aspect

c\ruia i se acord\ o mare aten]ie. Strategia acord\ o aten]iespecial\ copiilor, deoarece expunerea [i vulnerabilitateaacestora sunt mai mari decât `n cazul adul]ilor. Astfel, actualaprovocare const\ `n punerea `n aplicare a angajamentelor luateprivind dreptul copiilor de a cre[te [i tr\i `ntr-un mediu s\n\tos,consemnate nu numai `n cadrul Strategiei, ci [i `n cadrulConven]iei pentru Drepturile Copiilor, [i `n cadrul Summit- uluiMondial pentru Dezvoltare Durabil\.

este capitala [i cel mai mare ora[ al României casuprafa]\ [i popula]ie (2 milioane locuitori, zona urban\acoperind o suprafa]\ de 228 km ). Bucure[tiul este singurulora[ din România ce are statut de zon\ metropolitan\.

Str ateg ia d e d ezv oltar e p entr u zona m unic ip al\ [ imetropolitan\ a Bucure[tiului a fost elaborat\ pentru unorizont de timp ce atinge anul 2025. Viziunea acestei strategiieste c\

.

Planul Urbanistic General (PUG) elaborat pentru Bucure[ti esteorientat c\tre stimularea dezvolt\rii economice, sociale [ispa]iale, conform principiilor dezvolt\rii durabile. Astfel, esteasigurat\ o ofert\ cât mai diversificat\ necesar\ atrageriiinvesti]iilor publice [i private, respectând `n acela[i timpinteresele na]ionale, ale comunit\]ii locale [i ale fiec\ruilocuitor.

  În prezent Bucure[tiul se confrunt\ cu serioase probleme dinpunct de vedere al asigur\rii unui cadru de via]\ s\n\tospentru cet\]enii s\i, calitatea aerului fiind un factor de mediuinfluen]at negativ de multiple surse de poluare. Poluarea

aerului in municipiul Bucure[ti are un caracter specific datorit\,in primul rând condi]iilor de emisie, respectiv existen]ei unorsurse multiple, `n\l]imi diferite ale surselor de poluare, precumsi o reparti]ie neuniform\ a acestor surse, dispersate `ns\ pe

 ̀ ntreg teritoriul ora[ului.

Astfel, Bucure[tiul estedatorit\ traficului intens, centralelor electrotermice [i

industriei (rolul acesteia din urm\ sc\zând numai în ultimii anidatorit\ reducerii activit\]ii industriale urbane cât [i a m\suriloradecvate de protec]ie deja puse în practic\). Cu o distribu]ie deaproximativ 37% dintre autoturisme mai vechi de 8 ani(378 mii din totalul de peste 1 milion, conform celor mairecente date înregistrate la Registrul Auto Român - RAR) [i cu operspectiv\ de cre[tere continu\ a parcului auto (de aprox.10-15% în ultimii ani), traficul de]ine o cot\ important\ din

nivelul polu\rii (92% din totalul polu\rii atmosferice cu Nox încentrul urban). Pe locul doi, conform inventarelor de emisii, seafl\ centralele termice la majoritatea poluan]ilor (de exp. 92%din poluarea cu SO ), urmând industria poluatoare (utilaje,industria chimic\, industria u[oar\, etc., principal contribuabilla poluarea cu PM, unde numai 27% sunt datorate centralelortermice si 26% traficului), aceste surse fiind amplasate pe zone

  întinse din estul, vestul [i sudul ora[ului. O importan]\semnificativ\ o are impactul polu\rii [i în plan tri-dimensional,odat\ cu intensificarea construirii cartierelor cu blocuri de câte10 niveluri.

O alt\ particularitate a Bucure[tiului, din punct de vedereurbanistic, [i care contribuie la un nivel de poluare ridicat estefaptul c\ principalele artere [i bulevarde ale ora[ului suntdispuse `n form\ de stea al c\rei centru coincide cu centrulora[ului, acestea reprezentând principalele conexiuni alecentrului cu celelalte zone ale ora[ului Astfel, acestconcept urbanistic este vizibil dep\[it de nivelul de dezvoltare [iexpansiune a ora[ului, precum [i de traficul tot mai intens alunui parc auto `n continu\ cre[tere, perspectivele deterior\riipermanente a calit\]ii aerului fiind evidente [i ̀ ngrijor\toare.

Bucure[tiul

Bucure[tiul va deveni o metropol\ European\,având un rol regional, continental [i inter-continentalbine definit

2

unul dintre cele mai poluate ora[e dinRomânia

2

(Figura 1).

In June 2003 The European Commission has launched theStrategy regarding Environment & Health, document whichpropose an integrated approach including a close co-operationbetween the relevant sectors as health, environment andresearch. Thus the added value consists on development of aSystem at the Community level which integrates informationregarding the environment state, ecosystem and humanhealth. The effects of the environment state on the vulnerable

groups represent an aspect on which is granted particularattention. The Strategy grants a special attention to childrenbecause of the exposure and vulnerability on these are muchbigger then for adults. Thus, the present challenge consists onapplying the commitments taken regarding the children rightsto grow in a healthy environment, underlined not only withinthe Strategy, but also within the Convention of the ChildrenRights and in The World Summit for Sustainable Development.

is the capital and the biggest city in Romania asarea and population (2 millions citizens, the urban areacovering a 228 sq Km area). Bucharest is the single city inRomania with metropolitan area status.

The development strategy for the municipal and metropolitanarea of Bucharest has been elaborated for a horizon of time upto 2025. The vision of this strategy is that

.

The General Urbanistic Plan (GUP) for Bucharest Municipality isfocused on stimulating economical, social and spatialdevelopment, according to sustainable development principles.Thus, it is ensured a much diversified offer necessary to attractpublic and private investments, respecting in the same time theinterests at national, local community and each citizen level.

Presently, the Bucharest Municipality has serious problems inensuring a healthy life environment for its citizens, the airquality being an environmental aspect negatively influenced bythe multiple pollution sources. The air pollution in Bucharesthas a specific character firstly because of the emissionconditions, respectively the existence of multiple sources,

various heights of pollution sources, as well as a non uniformspreading of these pollution sources, dispersed on the wholecity area.

Thus, Bucharest isbecause of the intense traffic, thermal power plants, andindustry (the latter’s role decreased only in the last few yearsdue to a reduced industrial activity, and due to alreadyenforced measures for protection). With a distribution ofapproximately 37% for auto vehicles older than 8 years(378 thousand. out of a total of 1 million, according the mostrecent data of Romanian Auto Register - RAR) and with aperspective for continuous increasing of the vehicle park (ofapprox. 10-15% in the last years), traffic has got an importantquota from the pollution level (92% of total atmosphericpollution with NOx in the city centre). On the second place,

according to emission inventories are the thermal power plantsfor major pollutants (e.g. 92% of the SO pollution), followingthe polluting industry (equipments, chemical industry, apparelindustry etc. main contributor to pollution with PM, where only27% are attributable to thermal power plants, and 26% totraffic), these sources being placed on a wide area, from east towest and south of the city. A significant importance has alsothe 3-dimmensional pollution impact, once with the increasedconstruction of residential areas with 10 level apartment’sblocks.

Another particularity of Bucharest city, from urbanistic point ofview, and which contributes at a high level of pollution is thatthe main avenues and boulevards of the city are in a star shapeand its centre is the centre of the city also, these representingthe main connexions between the centre with the other areasof the city Thus, this urbanistical concept is clearlyover fulfilled by the development and expansion rate of thecity, as well as by the increased traffic of a continuouslydeveloping auto vehicle park. The perspectives of a permanentdeterioration of the air quality are quite evident andconcerning.

Bucharest

Bucharest willbecome a European metropolis, having a well definedregional, continental and inter-continental role

one of the most polluted cities in Romania

2

(Figure 1).

Page 4: AirAware Brochure

8/3/2019 AirAware Brochure

http://slidepdf.com/reader/full/airaware-brochure 4/16

2

Figura 1. Bucure[ti – Harta General\ (zona pilot `n ro[u) Figure 1. Bucharest –General Map (pilot area in red)

  În contextul inventarierii surselor de emisii în Bucure[ti, dar [ipentru a crea un cadru de informare reciproc\ [i colaborare învederea diminu\rii impactului acestor surse asupra calit\]iiaerului, Agen]ia pentru Protec]ia Mediului Bucure[ti (APMB) aprimit concursul [i suportul unora dintre agen]ii industrialiprezen]i pe teritoriul administrativ al Bucure[tiului în demersulcomun de a proteja [i cre[te calitatea vie]ii urbane, cu care a

 încheiat protocoale de colaborare, precum:

 ~n ceea ce prive[te perspectiva s\n\t\]ii publice exist\ raport\riprivind afec]iuni [i îmboln\viri datorate impactului polu\riiatmosferice. Astfel, morbiditatea infantil\ specific\ grupei devârst\ 0-1 an datorat\ bolilor respiratorii define[te o clas\ deindicatori de s\n\tate deosebit de relevant\ în contextulpolu\rii urbane, datorit\ faptului c\ aceast\ categorie desubiec]i au o mobilitate redus\ [i sunt cei mai afecta]i demediul înconjur\tor locuin]ei, oferind o bun\ descrierestochastic\ a calit\]ii mediului. Datele rezultate pot ficomparate cu h\r]ile actuale [i de prognoz\ privind poluarea învederea elabor\rii politicilor de alarmare public\ [i prevenireprivind s\n\tatea [i mediul. Autoritatea pentru S\n\tatePublic\ Bucure[ti a identificat acele unit\]i medicale care vor

alimenta sistemul AIR-AWARE cu date [i indicatori de s\n\tate,unul dintre criteriile ce au stat la baza nominaliz\rii fiindreprezentativitatea acestor unit\]i (ca tip, loca]ie a sursei dedate) pentru efectul cumulat al polu\rii industriale, reziden]iale[i traficului, în condi]iile existen]ei unor condi]ii climaticespecifice.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

B|NEASA Mor\rit Panifica]ie SA,CET Grivi]a,DOOSAN IMGB SA.

IRIDEX Group Import-Export srl,Lasselsberger SA (fost CESAROM)LG METAL Industry srl,Nusco Imobiliar,ROMBETON SA.,Sucursala Electrocentrale Bucure[ti,STIROM SA,SIN S.A.,Vest EnergoZENTIVA SA.

Pentru sursele de poluare de suprafa]\ datorate traficului, acesteasunt furnizate [i actualizate prin campanii de m\sur\tori de c\treDepartamentul de Cercetare al Registrului Auto Român,colaborator în cadrul proiectului.

In the context of inventory of emission sources responsible forair pollution in Bucharest, but also to create a mutualinformation and co-operation framework in order to reducethe impact of these sources on air quality, the Bucharest’sEnvironmental Protection Agency (EPA-B) benefited of thes up p or t of s ev er a l ind us tr ies op er at ing w ithin theadministrative territory of Bucharest, both with the commoninterest for protecting and improving the quality of life in theurban area, and with which have been concluded cooperationprotocols, as follows:

From the public health perspective current reporting includesdiseases and illnesses due to atmospheric pollution impact.Thus, the specific 0-1 years children morbidity of respiratorydisease defines a class of health indicators extremely relevantfor the urban pollution context, due to the fact that thiscategory of subjects have little mobility and are highly affectedby the local home environment, offering a good stochasticdescription of the quality of their environment. The resulteddata shall be compared with the air pollution actual andforecasted mapping in order to document sanitaryenvironmental warning and prevention policies. The Public

Health Authority of Bucharest (APH-B) identified those medicalunits which will feed the AIR-AWARE system with data andhealth indicators. One of the criteria used for selecting theseunits was the representativity (as type, location of data source)for the cumulated effect of industrial, residential and trafficpollution, in the context of existing specific climatic conditions.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

BANEASA Milling and Bakery SA,

CET Grivita,DOOSAN IMGB SA.IRIDEX Group Import-Export srl,Lasselsberger SA (former CESAROM)LG METAL Industry srl,Nusco Real Estate,ROMBETON SA.,Sucursala Electrocentrale Bucharest,STIROM SA,SIN S.A.,Vest EnergoZENTIVA SA.

As regard the data on traffic pollution sources, these are providedand updated through measurement campaigns carried out by theResearch Department of Romanian Auto Register (RAR)collaborator within the project.

Page 5: AirAware Brochure

8/3/2019 AirAware Brochure

http://slidepdf.com/reader/full/airaware-brochure 5/16

3

Figura 2. Zona pilotpentru colectarea bio-indicatorilor

(parcuri din centrul Bucure[tiului) Figure 2. The target areafor bio-indicators collection

(Bucharest central parks)

Astfel, unit\]ile asociate ̀ n cadrul proiectului sunt:Departamentul Statistic\ al ASP-BServiciul de Ambulan]\ Bucure[tiSpitalul de Urgen]\ FloreascaSpitalul Universitar de Urgen]\ Bucure[tiSpitalul pentru copii “Grigore Alexandrescu”

Spitalul pentru boli infec]ioase “Victor Babe[”Spitalul pentru boli infec]ioase “Matei Bal[”Institutul “Alexandru Russescu”7 cabinete medici de familie (Str. Avrig nr.9-19,sector 2, Bd. Nicolae Grigorescu nr. 41, sector 3,Str. Cricovul Dulce nr. 11, sector 4, P-ta Na]iunileUnite nr. 3-5, sector 4, Str. Malcoci nr. 4, sector 5,Bd. Timi[oara nr. 15, sector 6).

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Metodele specifice de determinare a indicatorilor des\n\tate se aliniaz\ la tehnicile [tiin]ifice interna]ionale

  în domeniu: astfel ASP-B va util iza clasificareapersoanelor afectate pe baza a 4 grupe, [i anume: toatevârstele, 0-14 ani (copii), 15-64 ani (adul]i), 65+ ani(vârstnici), un indicator specific polu\rii urbane care va fi

considerat în proiect fiind indicatorii de s\n\tate avândcodul D (mortalitate post-neonatal\, în care vor fi inclusedatele aferente cazurilor de deces pentru vârste cuprinse

 între 1 lun\ [i 11 luni).Un alt aspect important ce necesit\ aten]ia speciali[tiloreste reprezentat de identificarea [i utilizarea bio-indicatorilor (plante si animale) în monitorizarea calit\]iiaerului în zonele urbane. Ace[tia reac]ioneaz\ la efecteleasupra mediului, modificându-[i func]iile vitale [i/sauc o m p o z i ] i a c h i m i c \ , n u m \ r u l , d i s t r i b u t i aspa]ial\/temporal\, f\când astfel posibil\ emiterea unorconcluzii privind starea mediului. Bioindicatoriiconsidera]i în proiect pot fi grupa]i în dou\ categorii, [ianume: indicatori de acumulare [i indicatori de r\spuns.Primii înmagazineaz\ cantit\]i de poluant f\r\ a

prezenta schimb\ri evidente în metabolismul acestora.Indicatorii de r\spuns reac]ioneaz\ vizibil prezentândsimptome de deteriorare. Indicatorii de acumulare potreac]iona similar indicatorilor de r\spuns în cazul în carecantit\] i le de substan]e d\un\toare dep\[esccapacitatea lor de acumulare.

Thus, the associated units within the project are:Statistics Department of APH-BAmbulance Service BucharestFloreasca Emergency HospitalUniversity Emergency Hospital Bucharest“Gr. Alexandrescu” Children’s Hospital

“Victor Babes” Hospital for Infectious Disease“Matei Bals” Institute for Infectious Disease

Institute “Alexandru Russescu”7 dispensary with physicians (9-19 Avrig Street, district2 , 4 1 B l v d . N i c o l a e G r i g o r e s c u , d i s t r i c t 3 ,11 Cricovul Dulce Street, district 4, 3-5 P-ta NatiunileUnite, distr ict 4, 4 Malcoci Street, distr ict 5,15 Blvd. Timisoara, district 6).

l

l

l

l

l

l

l

l

l

The specific methods for determining the health indicators arein line with domain-related international scientific techniques:thus APH-B will use classification of the affected people on a 4group’s base namely: all ages, 0-14 years (children), 15-64years (adults), 65+ years (old), a specific indicator for urbanpollution to be considered within the project being the health

indicators with code D (post-neonatal mortality, in which casesof decease between 1 month and 11 months of age shall beincluded).

Another important aspect which needs specialists’ attention isrepresented by the identification and use of bio-indicators(plants and animals) for air quality monitoring in urban areas.These organisms react to environmental effects by changingtheir vital functions and/or their chemical composition,number, spatial/temporal distribution thus making it possibleto draw conclusions on the state of the environment" (Arndt etal. 1987). Bio indicators considered within the project could begrouped in two categories, namely: accumulation indicatorsand response indicators. The first ones store pollutantswithout any obvious changes in their metabolisms. Response

indicators react with v is ible symptoms of damage.Accumulation indicators could react as response indicators incase on which the amounts of harmful substances exceed theircarrying capacity..

Page 6: AirAware Brochure

8/3/2019 AirAware Brochure

http://slidepdf.com/reader/full/airaware-brochure 6/16

4

Scopul Proiectului

Proiectul AIR-AWARE î[i propune s\ implementeze unsistem pilot de prognoz\ a polu\rii aerului, evaluareaimpactului acesteia asupra st\rii de s\n\tate apopula]iei [i avertizarea factorilor responsabili, încorelare cu planurile de dezvoltare urbanistic\ petermen scurt, mediu [i lung în zona Bucure[ti.

De asemenea, sistemul AIR-AWARE constituie un instrumentdeosebit de util ce va permite luarea deciziei, având o baz\complex\ de informa]ii deterministe geo-referen]iate, pentrudocumentarea, prevenirea [i diminuarea pericolului dedegradare cronic\ [i accidental\ a calit\]ii aerului, atât `nbeneficiul popula]iei cât [i al mediului.

Reunirea `ntr-un singur sistem: monitorizarea, prognoza,studiul impactului, aplicarea [i planificarea `n domeniul calit\]iiaerului, `ntr-un punct fierbinte precum Bucure[tiul va conducela crearea unui instrument al dezvolt\rii durabile `nmanagementul calit\]ii aerului `n mediul urban.

The Project scope

The AIR-AWARE project will build a pilot air qualitymonitoring and forecasting system, which will assessthe impact on people’s health, and will warn theresponsible institutions, in correlation with land-usemunicipal planning on short, medium and long term inBucharest area.

Also, the AIR AWARE System represents an extremely usefultool which will allow decision makers, having a complex basisof determinist information geo-referenced for determining,prevention and mitigation of air quality chronically andincidental hazards, in the benefit of both the population andthe environment.

The AIR-AWARE system brings together in one system: themonitoring, forecast, impact warning and survey. Theenforcement and planning for air quality in an Air Quality HotSpot such as Bucharest wi l l lead to bui ld a tool forsustainability in urban air quality management.

Având în vedere aceste date actuale de emisii/imisii, indicatoride s\n\tate [i bio-indicatori, precum [i pentru a contribui laatingerea obiectivului asumat prin

, institu]iile [i autorit\]ile cu responsabilit\]i au creat unparteneriat al c\rui scop principal este dezvoltarea unuiinstrument de decizie [i ac]iune în domenii precum planificarea[i amenjarea teritoriului, managementul traficului [i controlulpolu\rii în zona metropolitan\ Bucure[ti pe termen scurt [i lung.

“Strategia de dezvoltare pentru zona municipal\ [i metropolitan\ a Bucure[tiului” (2005)

Considering these actual data on emissions/imissions, healthindicators and bio-indicators, as well as to contribute onachieving the objective assumed by the

, the ins t i tut ions and author i t ies w ithresponsibilities have build a partnership with the main scope todevelop a decision and action tool in specific domains as are:land use planning, traffic management and pollution control inthe Bucharest metropolitan area, on short and long term.

“Urban Development Strategy for Municipal and Metropolitan area of BucharestC i t y ” ( 2 0 0 5)

Pentru Bucure[ti, principalele surse de bio-indicatorimonitoriza]i [i analiza]i se reg\sesc în parcurile Ci[migiu, Izvor[i Unirii , arealele definite ca “control” (indicator depoluare de fond la scar\ mare) fiind zona p\durilor B\neasa [iBalote[ti. Între speciile vizate pentru selec]ia [i analiza bio-indicatorilor se afl\: arborii [i tufi[urile (ex.: ,

, , ,

etc.), plantele ierboase (ex.: ,, , ,etc.), etc.

(Figura 2)

 Acer platanoides Acer pseudoplatanus Ailanthus altissima Platanus hispanica

Tilia cordata Achillea millefoliumBrasica elongata Festuca rubra Hedera helix Medicago sativa

For Bucharest city, the main sources of the monitored andanalysed bio indicators are in Cismigiu, Unirii and Izvor parks

, areas defined as “control” (indicator for pollution atbig scale) being the forest areas Baneasa and Balotesti. Withinthe main species of bio-indicators considered for selection andanalyse are trees and shrubs (e.g.:

, , ,

etc. – and herbaceous (ex.:, , , ,etc.) etc.

(Figure 2)

 Acer platanoides, Acer   pseudoplatanus Ailanthus altissima Platanus hispanica Tilia

cordata Figure 3) Achilleamillefolium Brasica elongata Festuca rubra Hedera helix Medicago sativa

Figura 3. Atac al defoliatorilor [i praf pe speciileQuercus [i Tilia

(sus)(jos stânga) (jos dreapta)

Figure 3. Defoliators attack and dust onQuercus and Tilia species

(upper photos)(left down) (right down)

Page 7: AirAware Brochure

8/3/2019 AirAware Brochure

http://slidepdf.com/reader/full/airaware-brochure 7/16

5

Sistemul AIR-AWARE va integra urm\toarele sub-sisteme: The AIR AWARE System will integrate the following sub-systems:

l Sub-sistemul de monitorizare a calit\]ii aerului la nivelulsolului. Sistemul de sta]ii fixe de monitorizare este formatdin 8 sta]ii automate ce monitorizeaz\ urm\torii poluan]i:NO , SO , O , particule (PM10 [i PM2.5), Pb, C H , CO. Datele

sunt colectate în mod continuu înc\ din anul 2003 [i pot fiintegrate în cadrul oric\rei re]ele Europene a calit\]iiaerului. Sistemul de vizualizare este format din 3 panouriinformative externe [i respectiv 5 interne pentru informareapopula]iei ( arat\ 6 astfel de panouri). Sistemul demonitorizare al imisiilor este completat de m\sur\torimobile efectuate cu un autolaborator specializat. Inventarulemisiilor este realizat [i actualizat periodic de c\tre APMBpe baza datelor transmise de unit\]ile asociate în proiect,responsabile cu emisiile industriale, centrale termice [i altesurse. Inventarul emisiilor din trafic este realizat de c\treRAR (colaborator în proiect) [i actualizat prin campanii dem\sur\tori periodice.

2 2 3 6 6

figura 5

l Air quality ground monitoring sub-system – the existingair pollution / air quality fixed ground monitoring stationsmade up of 8 distributed automated stations whichmonitor the following pollutants: NO , SO , O , Particles

(PM10 and PM2.5), Pb, C H , CO. The data are continuouslycollected since 2003 and could be integrated in anyEuropean air quality network. The visualisation system has 3outdoor and 5 indoor displays for informing the public( shows 6 such displays). The monitoring system forimissions is completed by mobile measurements carried outwith a specialised auto-laboratory. The emission inventory isbuild and updated periodically by EPA-B based on datatransmitted by units associated within the project,responsible for industrial emissions, thermal power plantsand other sources. The traffic emission inventory is build byRAR (collaborator within the project), and updated throughperiodical measurement campaigns;

2 2 3

6 6

Figure 5

Figura 4. Sub-sisteme AIR-AWARE

Figura 5. Panouri externe [i interne pentru informarea popula]iei

Figure 4. AIR-AWARE sub-systems

Figure 5. Visualisation system with outdoor and indoor displaysfor informing the public

Page 8: AirAware Brochure

8/3/2019 AirAware Brochure

http://slidepdf.com/reader/full/airaware-brochure 8/16

(Dr. Ioan BALIN, Teza Doctorat EPFL2975/2004- CEO-EnviroScopY SA)

Figure 6.Example of a long series of more

than 24 h of continuous recordingof atmospheric backscattering

i.e. Range Corrected Signalat 532 nm

(Dr. Ioan BALIN, Ph.D Thesis EPFL2975/2004- CEO-EnviroScopY SA)

l Subsistemul de modelare atmosferic\ [i prognoz\ acalit\]ii aerului. Implic\ modelarea proceselor chimice, detransport [i dispersie a norului poluant pentru o stareprognozat\ complex\ (3D) a atmosferei libere [i a stratuluilimit\ planetar; subsistemul are scopul de a prognozaevolu]ia insulei de poluant 3-dimensionale pentru diferiteanticipa]ii temporale, de la câteva ore pân\ la 2 zile,cunoscand emisiile din intervalul de timp prognozat siparametrii surselor . La scar\ mai mare traiectoriileprognozate furnizeaz\ estim\ri ale comportamentuluiclimatologic privind transportul poluantului care traverseaz\suprafa]a urban\ [i peri-urban\ a Bucure[tiului .Datele existente [i prognoza „insulei de poluant” vor fiutilizate în cadrul celor dou\ fluxuri informa]ionale: fluxul dedecizie rapid\ [i fluxul decizional pe termen lung.

(figura 7)

(figura 8)

l Air quality atmospherical numerical modeling andforecast subsystem - involves chemical processes, transportand dispersion of pollutants for a complex, real orforecasted state (3-D) of the atmospheric boundary layer;the subsystem aims for forecasting the 3-Dimensional airpollutant “hat” evolution for various time rangesanticipation, from few hours to 2 days, knowing theemissions in the forecasted timeframe and parameters ofsources . At larger scale, the forecasted trajectoriesprovide a modeled-climatological behaviour estimates forpollutant transport over the urban and peri-urban areas ofBucharest . The existent and forecasted “pollutionhat” shall be used in the two information flows: rapiddecision flow and long-term decision flow.

(Figure 7)

(Figure 8)

Figura 6.Exemplu de serie de înregistr\ri

continue (mai mult de 24h),a retrodifuziei atmosferice

ex. semnal corectat înintervalul 532 nm

6

l Subsistemul de monitorizare spa]ial\ 3D a calit\]iiaerului/polu\rii aerului. Utilizeaz\ în proiect un sistem deanalizoare a gazelor de tip DOAS (ce scaneaz\ atmosferaorizontal, pentru diferite în\l]imi) cât [i analizoare mobilepentru prelevarea de mostre din atmosfer\ de la nivelulsolului [i altitudine în diferite loca]ii. Sistemul demonitorizare 3D este necesar pentru determinarea cu

precizie a st\rii actuale 3D a calit\]ii aerului [i ob]inerea decondi]ii ini]iale precise pentru simul\rile numericeprognostice, cât [i pentru calibrarea modelelor [i validarearezultatelor. Utilizarea m\sur\torilor spa]iale cu ajutorulechipamentului LIDAR/DIAL , extind m\sur\torile deaerosoli [i de parametri atmosferici specifici în întreagatroposfer\ inferioar\ (< 5km), ceea ce permite modelareaprognostic\ 3-Dimensional\ cu un grad ridicat de acurate]eprecum [i definirea unui complex informa]ional spa]ial3-Dimensional al contamin\rii aerului ambiental în timp real.

(figura 6)

l Air quality / air pollution 3D spatial monitoringsubsystem – uses within the project DOAS gas analysers(which scans horizontally the atmosphere for variousheights) as well mobile analysers for sampling theatmosphere on ground level and in altitude, in variouslocations. The 3D monitoring system is necessary forprecisely determining the actual air quality status, and for

obtaining of precise initial conditions for numericalprognosis simulations, as well for calibrating models andresults validation. Using spatial measurements with the helpof LIDAR/DIAL equipment , allows extending themeasurements for aerosols and for atmospheric parametersspecific within the entire inferior troposphere (< 5km),which allows 3-Dimmensional prognosis modeling with ahigh level of accuracy, as well defining of a 3-Dimensionalspatial informational complex of ambient air contamination,in real-time;

(Figure 6)

Figura 7. Grosimea optic\ din date satelitare MODIS TERRA, pentrulungimea spectral\ de 0,55 microni (în imagine zona Bucure[ti apare cu un nivel important de poluare)

Figura 8. Prognoza traiectoriei pentru 48 h, integrata în Open GIS,pornind din Bucure[ti la 850 hPa

Figure 7. Optical depth from MODIS TERRA, on 0.55 microns(Bucharest heavily polluted)

Figure 8. Open GIS integrated trajectory forecast for 48 hours,started at Bucharest, at 850 hPa

Page 9: AirAware Brochure

8/3/2019 AirAware Brochure

http://slidepdf.com/reader/full/airaware-brochure 9/16

7

l Subsistemul distribuit pentru suport decizional. Situat lanivelul a patru parteneri: APM-B, ASP-B, CPUM-B [i IB-AR;fiecare dintre cele patru nuclee ale sub-sistemului trebuiedimensionate pe direc]iile specifice de luare a deciziilor

. Aceasta const\ în func]ii de analiz\ specialconstruite în infrastructura OpenGIS. Fiecare func]ie estespecific\ loca]iei [i tipului de poluare [i furnizeaz\ suport

pentru tipul ac]iunilor ce trebuie parcurse în fluxul rapid sau în fluxul lent.

(figura 9)

l Distributed Subsystem for decision-support. Situated atthe four relevant partners: EPA-B, APH-B, UMPC-B and IB-RA;each of the distributed subsystem component shall betailored by specific directions of particular needs of thedecision-making . It consists of special analysisfunctions built in OpenGIS infrastructure. Each function issite-specific and pollution type-specific and provides

support for actions to be taken in rapid-flow or slow-flow.

(Figure 9)

l Subsistemul ce realizeaz\ integrarea în OpenGIS aansamblului datelor implicate în subsistemul pentrusuport decizional în flux rapid [i lent. Acesta implic\integrarea on-line în OpenGIS pe info-straturi specifice adatelor: de monitorizare a calit\]ii aerului (spa]iale [i lanivelul solului), a datelor de prognoz\ a calit\]ii aerului [i deimpact al prognozei distribu]iei [i transportului poluan]ilorasupra: bio-indicatorilor, indicatorilor de s\n\tate apopula]iei [i de mortalitate cât [i asupra indicatorilor deplanificare urban\ [i de calitate a microclimatului

. Aceast\ baz\ de date actuale (alimentat\ în flux continuu) este în conexiune cu baza fix\ Open-GIS a indicilorstatistici de morbiditate uman\ [i de bio-indicatori pentruinterog\ri pentru analiz\ [i alimentare prin acces la distan]\

via Internet. Serverul de date GIS poate fi interogat [iaccesat pe baza unui orar, permi]ând utilizatorilor s\ aib\acces periodic la date.

(figura10)

l Sub-system performing integration into OpenGIS ofdata involved in the sub-system for decisional support -rapid and slow flows. Involves OpenGIS-on-line integratingthe air quality monitoring data (spatial and ground onspecific layers), air quality forecast data, forecasted impactdata on: bio-indicators, indexes of public health and humanmorbidity and urban planning microclimate quality analysisindicators . The actual data connect (feed incontinuous flow) at the human morbidity GIS monitoringdata-basis and to the bio-indicator GIS data-basis and allowremote analysis using Internet. It functions as a remote GISdata server and may be accessed on hourly basis, allowingconcurrent users to access the data;

(Figure 10)

Figura 9.Fluxul de date în cadrul sistemului

AIR-AWARE [i leg\turile dintre furnizoride date [i utilizatori finali

Figura 10.Detec]ie [i distribu]ie automat\

pentru modelul de prognoz\

Figure 9.Data flow within the AIR-AWARE

system, and connections betweendate providers and final users

Figure 10.Automated detection and distribution

for the forecast model

Page 10: AirAware Brochure

8/3/2019 AirAware Brochure

http://slidepdf.com/reader/full/airaware-brochure 10/16

8

1. Realizareacare s\ permit\ o

[i o planificaredeterminist\ a teritoriului,a zonei urbane în rapid\ extindere;

2. Identificarea zonele [idatorat acestei polu\ri, utilizând date si

functii speciale geo-referen]iate GIS privind morbiditateapopula]iei;

3. Eviden]iereaprin conexiunea

dintre cadastrul contamin\rii aerului ambiant cu cadastruldedicat bio-indicatorilor, în mediu OpenGIS

4. Construirea unui (24 ore), care s\permit\ -ul stadiului [i prognozei calit\]ii aerului

– Autoritatea deS\n\tate Public\ [i Agen]ia de Protec]ia Mediului –identificând sursele de emisie ridicat\ (din trafic [i fugitive) [i

sursele concentrate, în vederea reducerii emisiilor: masurileindicate de suportul decizional GIS (prin analiza multipla ainformatiilor) vor fi re-integrate in sistemul numericprognostic pentru a furniza, in timp real, solutia deprevenire a situatiei de risc.

5. Construirea unui (s\pt\mânal) c\treo baz\ de date stohastic\ accesibil\ de la distan]\, cepermite -ul privind parametri i înregistra] i aicalit\]ii aerului

Prin rezultatele a[teptate, sistemul AIR-AWARE î[i propune s\diminueze impactul polu\rii cronice a aerului care afecteaz\

Bucure[tiul: sursele emisiilor de poluare (inclusiv cele difuze)trebuie identificate [i feed-back-ul decizional va fi aplicatasupra acestora de catre autorit\]ile responsabile ce fac partedin sistem; impactul asupra s\n\t\]ii omului [i asupra bio-indicatorilor trebuie adus la cuno[tin]a cet\]enilor, iar m\surilede diminuare trebuie aplicate de catre autorit\]ile de mediu [iresponsabile cu planificarea, acestea f\când deasemenea partedin noul sistem.

unui sistem pilot de supraveghere [i prognoz\al impactului polu\ri i aeruluisupraveghere integrata spa]io-temporal\

s\ asigure dezvoltarea durabil\

poluate atmosferic impactul asupras\n\t\]ii umane

riscurilor de mediu asupra bio-sistemelor dinzona urban\ asociate calit\]ii aerului

flux rapid de informa]iifeed-back

c\tre autorit\]ile locale responsabile

flux lent de informa]ii

feed-backpentru a aplica strategii în domenii

precum planificarea teritoriului, reglement\ri în trafic,campanii de con[ientizare privind specii amenin]ate [iprotec]ia mediului.

1. To build aenabling

, and land-use municipal deterministplanning, of therapidly expansive urban area;

2. To identify location of, using data and special functions, GIS geo-referenced

regarding population morbidity;

3. To point outby l inking ambient air

contamination cadastre within OpenGIS environment.

4. To build a (24 hours) , enablingof air quality status and forecast

– Public Health Authority andEnvironmental Protection Agency - identifying sources ofhigh emissions from diffuse (traffic or fugitive) andconcentrated sources, in order to emission reduction.

Measures indicated by the GIS decisional support (throughmultiple analysis of information) will be re-integrated in theforecasting numerical system in order to provide, in real-time the prevention solution for the risk situation;

5. To build a (weekly) to aremotely accessed stochastic database enablingon air quality recorded parameters by applying feed-back information

By the expected results, the AIR AWARE system, will propose toreduce the chronical air pollution impact which affectBucharest: the emission of pollution sources (including thediffuse sources) shall be identified, in order to apply decisional

feed-back enforcement for emission reduction by theresponsible authorities part of the system; the impact onhuman health and on bio-indicators shall warn the citizens,and the mitigation measures shall be implemented by theenvironmental authorities responsible with planning, thesebeing also part of the system.

pilot air quality monitoring and forecastings ys te m m ul ti -i mp act s ur vei ll ance, s pati al -temporal integrated

to ensure sustainable development

air pollution impacts on humanhealth

air pollution related environmental risks onbio-systems of urban area

a dedicated bio-indicatorcadastre

fast-flow information linkfeed-back to the localenforcement authorities

slow-flow information linkfeed-back

for mitigation strategies – land-use planning,traffic regulations, awareness of endangered speciesand environment.

}inta de mediu a Proiectului AIR-AWARE este aceea de astimula con[tiin]a [i a facilita luarea de m\suri deterministe dec\tre mai multe grupuri în ceea ce prive[te impactul calit\]iiaerului, cu o component\ important\ în favoarea ac]iunilor deprevenire [i diminuare.

Ace[tia sunt speciali[ti `n cadrul unor echipe interdisciplinare lanivelul:

, care se implic\ în elaborarea de studii de analiz\, diagnostic [i prognoz\ sidocumenta]ii/ghiduri privind planificarea urban\ [iteritorial\. Pe baza rezultatelor prognostice pe termen lung,ace[ti exper]i pot elabora diferite scenarii privinddezvoltarea urban\, în vederea alegerii variantei optime careintegreaz\ cel mai bine op]iunile actorilor implica]i înprocesul strategiei de dezvoltare urban\, luând înconsiderare principiile dezvolt\rii durabile;

, care sunt serviciipublice descentralizate implementând politicile [i strategia

  în conformitate cu protec]ia mediului, respectiv s\n\tatepublic\ la nivel local/regional.

I. Poten]ialii utilizatori ai sistemului AIR-AWARE

-

-

Centrelor/direc]iilor de planificare urban\

 Autorit\]ilor locale [i regionale de mediu [i autoritatileresponsabile de s\n\tatea public\

The environmental goal of AIR-AWARE project is to improve theawareness and to facilitate determinist decision making fromseveral groups concerning the air quality impact, with animportant component in favour of prevention and mitigationactions.

These are specialists working in interdisciplinary teams at thelevel of:

, which are involved inthe elaboration of analysis studies, diagnosis and prognosis,urban and territorial planning documentations/guides.Based on the long-term prognosis resulted, these expertscan elaborate various urban development scenarios, in orderto choose the optimal variant which best integrates theoptions of the different actors involved in the process withthe urban development strategy, considering the principlesof sustainable development;

, which are decentralized public servicesimplementing the policy and strategy in relation toenvironment, respectively public health at local/regionallevel.

I. Future potential users of the AIR-AWARE system

-

-

urban planning centres/directions

environmental and public health local and regionalauthorities

Obiectivele Proiectului [iproblemele pe care le rezolv\

The Project objectives andthe problems it solves

Principalii beneficiariai rezultatelor proiectului

The main Beneficiariesof project results

Page 11: AirAware Brochure

8/3/2019 AirAware Brochure

http://slidepdf.com/reader/full/airaware-brochure 11/16

9

De asemenea, autorit\]ile de mediu [i de s\n\tate public\ suntresponsabile pentru organizarea diverselor activit\]i cu scopuride instruire, de formare [i educa]ionale, [i pentru informarea [icomunicarea c\tre to]i cei interesa]i asupra stadiului, evolu]ieisi m\surilor de protec]ie a mediului.II. Poten]iali utilizatori ai prognozei calit\]ii aerului

III. Publicul larg

Luând în considerare rolul deosebit [i responsabilitatea

autorit\]ilor locale în privin]a protec]iei mediului la nivel urban,sistemul inovant AIR-AWARE va aduce beneficii importante,printre care luarea deciziilor deterministe, integrate de mediu [idezvoltare urbana, elaborarea [i actualizarea strategiilor [iplanurilor, integrând informa]ia privind prognoza, scenariile deevolu]ie [i simularile de feed-back ale calit\]ii aerului generatede sistemul AIR-AWARE.

Majoritatea cet\]enilor europeni afla]i în mediu urban, în zonedens populate ale Europei privesc dezvoltarea durabil\ azonelor urbane ca fiind esen]ial\ pentru binele comunit\]ii în

 întregul s\u.  În acest sens prin scopul proiectului [i prin accesul direct larezultate, cet\]enii locuitori ai zonelor urbane dens populate [iafectate frecvent de episoade de poluare atmosferic\ cu impactasupra s\n\t\]ii umane sunt beneficiarii finali ai implement\riisistemului inovant AIR-AWARE.Informarea [i inter-comunicarea la nivelul comunit\]ii estenecesar\ pentru analiza situa]iei sociale [i economice,identific\rii problemelor, mobiliz\rii resurselor, concepereamesajelor specifice [i pentru feedback-ul constant. Protec]iamediului devine o preocupare major\ a cet\]enilor europeni [ise fac eforturi pentru accesul facil al publicului larg lainformarea asupra rezultatelor proiectelor avant-gardiste deprotec]ia mediului.

Also, the environment and public health autho-rities areresponsible for organising various activities with an instructive,formative and educational purpose, and for informing andcommunicating to those interested actors on the evolution andof measures for environmental protection.

Considering the special role and responsibility that local

authorities have in managing the urban environment, theinnovative AIR-AWARE system will bring important benefits,like environmental and urban planning determinist decisiontaking, elaborating and updating their strategies and plans byincorporating the prognosis, evolution scenarios and feed-back simulations for air quality, generated by the AIR-AWAREsystem.

For most European citizens, the future is an urban one, and in adensely populated Europe, the sustainable development ofurban areas is essential to the well-being of the Community asa whole.Thus, through the scope of the project and through directaccess to results, the citizens inhabiting in densely populatedurban areas, and affected by frequent episodes of air pollutionresulting impacts on the public health, are the final beneficiaryof the innovative AIR-AWARE system implementation.Information and inter-communication at the level ofcommunities is needed for social and economic situationanalysis, identification of issues and problems, mobilization ofresources, specific message design and delivery, and constantfeedback. The environment becomes a major preoccupationfor the European citizen and efforts to facilitate the access ofthe general public to results of “avant-gardist” environmentalprojects are important.

III. General public

II. Future users of information and air quality forecast

Serviciul Meteorologic al României a fost `nfiin]at `n iulie 1884, fiind una dintre cele mai vechi institu]ii din România. ~ncepând cu anul 1948, România este membr\ a Organiza]iei Meteorologice Mondiale.

, ̀ nfiin]at\ prin Legea 216 / 2004 este o entit ate legal\ român\, de interesna]ional public, al c\rei principal scop este asigurarea protec]iei meteorologice a vie]ii [i a bunurilor.

Utilizarea [i `ntre]inerea sistemelor pentru colectarea datelor din observa]ii, controlul calit\]ii [i procesarea acestora;Realizarea [i rularea acelor modele [i sisteme de prognoz\ a vremii potrivite zonei geografice `n care se afl\ ]aranoastr\;Furnizarea de informa]ii despre vreme, de prognoze [i avertiz\ri c\tre comunitate, mai ales prin intermediul mass-media;Planificarea, implementarea, utilizarea [i `ntre]inerea re]elelor de suprafa]\ [i de sondaj aerologic, la nivelul `ntregului

 teritoriu al României;Furnizarea unei game largi de servicii meteorologice opera]ionale c\tre utilizatori importan]i, cum sunt: agricultura,naviga]ia maritim\ [i aerian\, ap\rarea [i siguran]a na]ional\;

Furnizarea de suport meteorologic prognozelor hidrologice [i activit\]ii de protec]ie a calit\]ii aerului;Administrarea bazei na]ionale de date meteorologice, furnizarea de date climatice [i asigurarea monitoriz\rii climei; ~ndeplinirea obliga]iilor interna]ionale, inclusiv a acelora care decurg din Conven]ia OMM, precum [i urm\rireaintereselor na]ionale, prin participarea la programe [i activit\]i la nivel european [i mondial.coordoneaz\ activitatea Re]elei Meteorologice Na]ionale de Observa]ii `n cadrul a 7 Centre Meteorologice Regionale.

Aceast\ re]ea include: 160 de sta]ii meteorologice, 3 sta]ii aerologice, 8 radare, 60 de sta]ii agrometeorologice [i 8 sta]iiactinometrice.

- Prognoza vremii - prognoza pe foarte scurt\ durat\, prognoza pe durat\ scurt\, prognoza pe durat\ medie [i prognoza pelung\ durat\;- ~n cadrul Sistemelor de observa]ie - observa]ii de suprafa]\, sondaje aerologice, operarea re]elei de radare Doppler;achizi]ionarea datelor satelitare, operarea re]elei de detectare a fulgerelor;- Activitatea de transmitere a datelor, operarea bazei de date climatologice, urm\rirea respect\rii legisla]iei din domeniulmeteorologiei [i efectuarea inspec]iilor.

- Modelarea numeric\; - Variabilitatea climatic\ [i schimb\rile climatice;- Fizica atmosferei [i poluarea aerului; - Teledetec]ie [i SIG.

- Preg\tirea [i formarea profesional\ reprezint\ o parte integrant\ a activit\]ii ANM [i se desf\[oar\ `n cadrul {colii Na]ionale de Meteorologie;

Programe [tiin]ifice interna]ionale de colaborare (Proiectele: LIFE DIMINISH, NATO, ARENA, ALADIN, ENSEMBLES,CECILIA, COST);

Programe bilaterale de colaborare [tiin]ific\;Programe de schimburi de date reprezentând `ndatoriri asumate `n cadrul organiza]iilor interna]ionale:OMM - Organiza]ia Meteorologic\ Mondial\;ECMWF - Centrul European Pentru Prognoze Ale Vremii Pe Termen Mediu;EUMETSAT - Organiza]ia European\ Pentru Exploatarea Sateli]ilor Meteorologici;EMS - Societatea Meteorologic\ European\

  ~ncepând cu anul 1999 a demarat reorganizarea ANM, `n conformitate cu Proiectul SIMIN (Sistem MeteorologicNa]ional Integrat)

Administra]ia Na]ional\ de Meteorologie (ANM)

Obiective [i sarcini:

ANM

Principalele activit\]i desf\[urate `n cadrul Administra]iei Na]ionale de Meteorologie sunt:Activit\]i Opera]ionale de Baz\;

Activitatea de cercetare `n domeniile urm\toare:

Educa]ie [i preg\tire

Cooperare Interna]ional\

l

l

l

l

l

l

l

l

The Romanian Meteorological Service was set up in July 1884, being one of the oldest scientific institutions in Romania.Romania is a member of the World Meteorological Organization starting with 1948.The , settled through Law 216/2004, is a Romanian legal entity, ofnational, public interest, whose main aim is to ensure the meteorological protection of li fe and property.

Supplying information on weather, forecasts and warnings to the community, mostly through the media;

Supplying a wide range of operational meteorological services to the important users like: agriculture, maritime andair navigation, national defence and security;

Supplying meteorological support to the hydrological forecast and the air quality protection;

Planning, implementing, using and maintaining surface and upper air sounding observation networks at the level of the Romanian territory;

Using and maintaining systems for meteorological observation-data collection, quality control and processing;Supplying and running weather forecasting models and systems suitable to the country's geographic area ;Administration of the national meteorological data base, supplying climatic data and climate monitoring;

Fulfilling international obligations, including those deriving from the WMO Convention as well as pursuing the nationalinterests, through participating to specific programs and activities at European and world level.co-ordinates the activity of the National Meteorological Observations Network in the framework of 7 Regional

Meteorological Centres, which includes: 160 weather stations, 2 upper air stations, 8 Doppler radar systems, 60agrometeorological stations and 8 actinometrical stations.

- Weather Forecasting - nowcasting; short-range forecasts; medium -range forecasts and seasonal prognosticassessments;- Observation Systems - surface observations; upper-air soundings; Doppler Radar network; Satellite data; Lightningdetection network;- Telecommunication; Climatological database; Meteorological legislation.

- Numer ical Model ling ; - C limate var iabi li ty and c limate change;- Physics of the atmosphere and air pollution; - Remote sensing and GIS.

- Training and capacity building are an integral part of NMA and it is developed within the NationalSchool of Meteorology.

International scientific collaboration programs (LIFE, NATO, ARENA, ALADIN, COSMO, ENSEMBLES, CECILIA, COST etc.Projects).

Bilateral scientific collaboration programs. Representing Romania within international organizations:WMO - World Meteorological OrganizationECMWF - European Centre for Medium-Range Weather ForecastsEUMETSAT - European Organization for Exploitation of Meteorological Satellites EMS- European Meteorological Society.OPERA - Operational Programme for the Exchange of Weather Radar Information

National Meteorological Administration - (NMA)

Objectives and Tasks:

NMA

The main activities developed within the National Meteorological Administration:Basic Operational Activities:

Research Activity

Education and Training

International Cooperation

l

l

l

l

l

l

l

Parteneri [i rolul acestora `n proiect Project Partners and their role in the project

 Administra]ia Na]ional\ de Meteorologie R.A.National Meteorological Administration

 – Coordonator Proiect  – Project Coordinator 

Adresa: {os. Bucure[ti-Ploie[ti 97, Bucure[ti-013686, RomâniaTelefon: +40 21 316 31 16; Fax: +40 21 316 31 43E-mail: [email protected] Web: www.inmh.ro

Page 12: AirAware Brochure

8/3/2019 AirAware Brochure

http://slidepdf.com/reader/full/airaware-brochure 12/16

10

l

l

l

l

l

l

Alimentarea zi lnic\ a bazei de date comune curezultatele rul\rii sistemului prognostic cuplat demodelele atmosferic [i de transport [i difuzie apoluan]ilor atmosferici pentru 24-48 ore la scar\regional\;

Administra]ia Na]ional\ de Meteorologie va colabora cuMeteo-France la dezvoltarea unui sistem 3D de prognoz\ apolu\rii aerului la scar\ urban\, [i va furniza zilnic în baza dedate comun\ rezultatele rul\rii sistemului de prognoz\ apolu\rii la scar\ urban\, la termene stabilite de comun acordcu partenerii astfel încât s\ poat\ fi folosite la ini]ierea lan]uluide feed-back;

Furnizarea periodic\ (date zilnice [i indici diagnosticilunar i) în baza de date comun\ a proiectului arezultatelor rul\rii modelului de prognoz\ a traiectoriilorla scara regional\ [i urban\;

Alimenteaz\ baza de date comun\ cu rezultatele

m o n i t o r i z \ r i i 3 D e f e c t u a t e z i l n i c c u a j u t o r u lechipamentului LIDAR-DIAL [i a analizoarelor de gaze(DOAS) asupra poluan]ilor din atmosfer\;

Crearea, împreun\ cu APMB a unei re]ele de m\sur\torimobile meteorologice [i de calitate a aerului [iactualizarea zilnic\ a bazei de date rezultate din acestem\sur\tori;

Va realiza integrarea bazei de date comune din maimulte surse în sistem Open GIS în vederea ob]inerii unuisistem integrat. Aceasta va contine: rezultatele model\riizilnice GIS 3D a datelor privind monitorizarea polu\riiaerului, rezultatele modelelor de prognoz\ a polu\riiatmosferice, baza de date a indicatorilor de s\n\tate apopula]iei (periodic actualizat\), baza de date a bio-indicatorilor (periodic actualizat\) [i baza de datemodelului numeric digital de teren a zonei urbane pilot [ia scenariilor de planificare urban\ în sistem OpenGIS;

Dezvoltarea unui flux rapid de distribu]ie a datelor deprognoz\ a calit\]ii aerului c\tre parteneri cu actualizarezilnic\; crearea [i procesarea unei baze de datestochastice GIS pentru analiza scenariilor de calitate aaerului în flux lent – cu actualizare s\pt\mânal\.

l

l

l

l

l

l

Daily data feeding into the common database withresults from forecast model run coupled to modelsa t m o sp h e r i c a n d t r a n s po r t a n d d i f f u si o n o fatmospherically pollutants for 24-48 hours, at regionalscale;

The National Meteorological Administration will cooperatewith Meteo-France on development of a 3D forecastingsystem for air pollution on urban scale, and will daily providein the common database the results of running the urban airpollution forecasting system, on deadlines commonly-agreed with partners, in order to be used in initiating thefeed-back chain.

Periodically providing (daily data and monthly diagnosticindices) in the project common database of results fromrunning the trajectory forecast model at regional andurban scale;

NMA will fed the common database with 3D monitoring

results daily performed on atmospheric pollutants withLIDAR-DIAL, and with DOAS gas analysers;

Building together with EPA-B of an extensive mobilemeteorological and air quality measuring network, anddaily updating the database with results obtained fromthese measurements;

NMA will perform the common database integrationfrom various sources, in OpenGIS system in order toobtain an integrated system. This will include: resultsfrom daily 3D modeling in GIS regarding air pollutionmonitoring, results from air quality forecast model,database of human health indexes (periodicallyupdated), database of bio-indicators (periodicallyupdated) and database of Digital Terrain Modelscontaining 3D urbanistic model over the target area andurban planning scenario in OpenGIS system;Establishing a rapid flow distribution feedback towardsthe partners with daily updating; develop a remotelyaccessed stochastic database in GIS for analysing airquality scenarios in slow-flow – with weekly update.

 Administra]ia Na]ional\ de Meteorologie R.A.Coordonator Proiect

National Meteorological AdministrationProject Coordinator 

Rol Role

 Agen]ia pentru Protec]ia Mediului Bucure[ti –Environmental Protection Agency Bucharest –

Partener Proiect 

Project Partner 

~MPREUN| PENTRU UN MEDIU S|N|TOSAgen]ia pentru Protec]ia Mediului Bucure[ti (APM-B) ac]ioneaz\ prin toate mijloacele prev\zute de lege, pe `ntreg

  teritoriul capitalei, pentru protectia si ameliorarea starii mediului si a calitatii vietii, cu luarea in considerare anecesitatii punerii in aplicare pe plan local a prevederilor conventiilor si acordurilor internationale la care Romaniaeste parte si pentru realizarea obiectivelor, programelor si planurilor de activitate dezvoltate in baza acestor norme dedrept international.APM-B organizeaza activitati cu scop instructiv, fomativ si educational, asigura informarea curenta a populatiei, aautoritatilor administratiei publice locale si a serviciilor descentralizate ale celorlalte autoritati publice centrale cuprivire la starea si evolutia mediului in teritoriu, dezvolta cooperarea cu mass-media si publica materiale avand cascop sensibilizarea opiniei publice, implicarea populatiei si a comunitatilor locale in sustinerea si aplicarea masurilor pivind protectia mediului, conservarea naturii si a diversitatii biologice si ameliorarea calitatii vietii in zonele afectatede poluare.APM-B organizeaza consultari publice cu privire la problemele de mediu din localitate, analizeaza si ia in considerarein procesul de luare a deciziilor observatiile formulate de reprezentantii societatii civile.In competenta de solutionare a Agentiei se afla urmatoarele probleme:

In egala masura APM-B participa la planificarea strategica de mediu prin elaborarea, implementarea si monitorizareaplanurilor locale de actiune si este partener al altor institutii in derularea unor proiecte nationale si internationale.

l

l

l

l

l

monitorizarea factorilor de mediu: aer, apa, sol, zgomot in vederea protectiei si ameliorarii starii mediului si a calitatiivietii;autorizarea activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului prin proceduri specifice de reglementare armonizatecu legislatia U.E.evidenta modului de gestionare a deseurilor, substantelor chimice periculoase si a ambalajelor;protejarea florei si faunei existente, a monumentelor naturii si a ariilor naturale protejateinterventia operativa in cazul poluarilor accidentale, realizarea de analize chimice si stabilirea masurilor necesarestoparii si remedierii acestora, in cooperare cu Garda Nationala de Mediu si alte institutii cu atributii in acest sens.

TOGETHER FOR A HEALTHY ENVIRONMENTThe Environmental Protection Agency - Bucharest (EPA-B) acts through all legal means for the protection andimprovement of the environmental state and life quality. This aim may be attained by taking into consideration andby applying at capital level all international conventions and agreements which Romania is an integrating part. Amajor part of objectives, programs and activity plans may be achieved and developed through European standards.EPA-B organises various activities with an instructive, formative and educational purpose, keeps the inhabitants,local public authorities and decentralized services of the central public authorities, well informed, regarding the stateand evolution of environment. Also, the published materials, and of course a tight cooperation with mass - mediahave the purpose of rendering sensitive the public opinion and its involvement in sustaining and taking all duemeasures concerning environmental protection, biological diversity and increasing the quality of life in areasaffected by pollution.EPA-B settles public consultations on environmental issues, analyses and takes into consideration the commentsmade by civil society for taking the best decision.Several problems are under the jurisdiction of the Agency, like:

To the same extent, EPA-B takes part at the strategic environmental planning through elaborating, implementing andmonitoring the local action plans, and also by partnering with other institutions in developing nationals andinternationals projects.

l

l

l

l

l

monitoring: air, soil, water, noise i n order to protect and improve the environmental protection and the quality of life;authorizing the activities with a considerable impact on environment through specific procedures according with E.U.legislation in force;database management of waste, packaging and dangerous chemical substances;protecting the existing flora and fauna, natural monuments and natural protected areas;an effective intervention in case of accidental pollutions, by carrying out chemical analyses and taking the mostefficient measures for pollution ceasing and abatement, in cooperation with the National Environmental Guard andother institutions with responsibilities in this field.

Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucure[ti

Tel: 0317 104 011, 0317 104 010, 0317 104 015 Fax: 021 430.66.75E-mail: [email protected] ; Web: http://www.apmb.ro

Page 13: AirAware Brochure

8/3/2019 AirAware Brochure

http://slidepdf.com/reader/full/airaware-brochure 13/16

11

l

l

l

l

l

Rularea zilnic\ a sistemului de monitorizare la sol acalit\]ii aerului [i alimentarea zilnic\ a bazei de datecomune cu rezultatele acestei rul\ri;

Furnizarea zilnic\ a datelor privind emisiile rezultate dinactivitatea marilor poluatori industriali prin metodeagreate de UE (monitorizare on-line [i programCORINAIR);Furnizarea datelor de calitate a aerului prin masuratori inpuncte mobile efectuate în situa]ii care pot avea impactasupra s\n\t\]ii umane [i în campanii de m\sur\tori;

Accesul zilnic la sistemul de distribu]ie a datelor deprognoz\ [i monitorizare a calit\]ii aerului în flux rapidpentru identificarea surselor de emisie accidental\ sau lanivelul de risc [i ini]ierea lan]ului de feedback pentruprevenirea/diminuarea impactului de mediu;

Propuneri de activit\]i specifice între partenerii dinproiect [i realizarea m\surilor necesare în vedereareducerii emisiilor generate de responsabilii de poluare.

l

l

l

l

l

Daily operative run of ground air quality monitoringsystem and daily feeding common database withrunning results;

Daily providing data regarding results from largeindustrial sources emission through methods agreed byEU (on-line monitoring and CORINAIR Programme);

Air quality data providing through mobile pointsmeasurements made in situations which could have animpact on population health, and in measuringcampaigns;

Daily access at forecast and monitoring data distributionsystem of air quality in rapid flow for identification ofsources with accidental emissions or at a high level ofr i s k a n d i n i t i a t e t h e f e e d b a c k c h a i n f o rprevention/abatement of environmental impact;

Propose specific activities between project partners, andachieving necessary measures in order to emissionreduction on the non-complying polluter.

CONDUCERE: Director interimar - arh. Doina Marilena CIOC|NEA

Centrul de Planificare Urban\ [i Metropolitan\ Bucure[ti (CPUM-B)

ACTIVITATEA CPUM-B - specific [i niveluri de decizie:

Pentru a îndeplini sarcinile ce-I revin [i pentru a atinge scopul pentru care a fost înfiin]at, Centrul de PlanificareUrban\ [i Metropolitan\ Bucure[ti de]ine multiple competen]e, dintre care amintim:

Elaborarea de documenta]ii de urbanism [i amenajarea teritoriului, ceea ce implic\ analize, diagnoze [i prognoze dedezvoltare spa]ial\

elaborarea

elaboreaz\ Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z.)

coordoneaz\ elaborarea

coordoneaz\ elaborarea unor studii complexe

ECHIPA DE SPECIALISTI - niveluri de expertiz\:

PARTICIPARE LA PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE:

PARTICIPARE LA PROIECTE DE CERCETARE:

este o institu]ie public\, cu specific multi disciplinar [i interdisciplinar, de importan]\ strategic\ la nivel municiapal, metropoli tan [i na]ional.

CPUM-B este institu]ie public\ de interes municipal, cu personalitate juridic\, care func]ioneaz\ sub autoritatea ConsiliuluiGeneral al Municipiului Bucure[ti.

Institu]ia este finan]at\ din aloca]ii bugetare [i extra-bugetare, în limitele competen]elor conferite de lege, prin Hot\râri aleConsiliului General al Municipiului Bucure[ti [i prin Dispozi]ii ale Primarului General al Capitalei.

Colectivul de exper]i ai CPUM-B formeaz\ o echip\ inter-disciplinar\, compus\ din arhitec]i, urbani[ti, ingineri specializa]i în probleme de trafic, de mediu [i de re]ele tehnico-edilitare, sociologi, juri[ti [i economi[ti.

. Aceste proiecte sunt finalizate prin elaborarea de regulamente de urbanism [i de circula]ie pentru  teritoriul urban bucure[tean sau prin strategii de dezvoltare/formulare de politici urbane integrate atât pentru teritoriuladministrativ al municipiului Bucure[ti, precum [i pentru teritoriul sa\ de sus]inere [i influen]\ - zona metropolitan\.Scopul final al tuturor acestor ac]iuni este protejarea interesului public [i realizarea obiectivelor de utilitate public\necesare. Pornind de la astfel de prognoze, speciali[tii CPUM-B pot elabora diverse scenarii de dezvoltare spa]ial\, astfel

 încât varianta final\, ce va fi aprobat\, s\ armonizeze/integreze cel mai bine op]iunile diver[ilor actori urbani, cu strategiade dezvoltare a Bucure[tilor:

Din acest punct de vedere, men]ion\m reglement\rilor de urbanism pentru încadrarea pe categorii defolosin]\ a teritoriului municipiului Bucure[ti - delimitarea zonelor de fiscalitate (pentru anul 2003 [i 2004). Elaborareade asemenea reglement\ri presupune integrarea concluziilor rezultate în urma efectu\rii unor analize mono-criteriale,

  transferul acestor concluzii în palier multi-criterial, corelarea cu strategia de dezvoltare urban\ aprobat\ prin PlanulUrbanistic General al Municipiului Bucure[ti; de asemenea, acest demers presupune elaborarea mai multor variante de

 încadrare pe zone de fiscalizare, corelate cu politicile urbane considerate a fi priorit are la un moment dat.Speciali[tii CPUM-B pentru suprafe]e mari de teren, situate înperimetrul ora[ului, în zone considerate a fi de importan]\ strategic\ pentru dezvoltarea pe termen mediu [i lung aCapitalei, ca de exemplu: organizarea circula]iilor la scara întregului ora[ - închiderea inelului principal de circula]ie înpartea de Sud a Capitalei, reglementarea din punct de vedere urbanistic [i de circula]ie a zonelor ce cuprind

principalele penetra]ii rutiere în Capital\, asigurându-se racordarea circula]iilor or\[ene[ti la marile coridoare de transport- (Bucure[ti-Bra[ov, Bucure[ti-Constan]a), documenta]ii de urbanism pentru reabilitarea zonelor industrialedestructurate sau situate în Perimetrul Central (ex: zona Panduri), planuri urbanistice pentru suprafe]e de teren libere deconstruc]ii (ex: zona Lacului V\c\re[ti).CPUM-B, în calitate de reprezentant tehnic de specialitate al P.M.B., de documenta]ii deurbanism, contractate cu ter]i, finalizate prin reglement\ri [i regulamente, strategii [i planuri de ac]iune pentru zone aleora[ului cu impact la nivel na]ional (P.U.Z. Director Zona «Bucure[ti 2000», P.U.Z. Zona Centrului Istoric).De asemenea, institu]ia noastr\ , finalizate prin strategii pe termenmediu [i lung pentru teritorii care dep\[esc limita administrativ\ a municipiului Bucure[ti. Actualmente, se afl\ înprocedur\ de avizare/aprobare studiul complex pentru Zona Aglometa]iei Urbane [i Zona Metropolitan\ ale municipiuluiBucure[ti. Acest proiect a elaborat atât politici [i direc]ii de ac]iune în teritoriu pentru a armoniza dezvoltarea Capitaleicu cea a teritoriului s\u de sus]inere [i influen]\, precum [i mai multe scenarii de dezvoltare pentru acest teritoriu

CPUM-B dispune de o echip\ de proiectare [i cercetare, format\ din arhitec]i, urbani[ti, ingineri de trafic, de mediu,sociologi, juri[ti [i economi[ti. To]i ace[ti speciali[ti formeaz\ o echip\ inter-disciplinar\, capabil\ sa ia decizii în ceea ceprive[te dezvoltarea spa]ial\ a Capitalei. Cei mai mul]i dintre membrii echipei sunt absolven]i ai unor cursuri post-universitare/de masterat, organizate de c\tre prestigioase institu]ii de înv\]\mânt superior din România sau din str\in\tate(Institute for Housing and Urban Development Studies - Rotterdam, Universitatea de Arhitectur\ [i Urbanism Ion Mincu,Academia de Studii Economice Bucure[ti, cu specializare în dezvoltare regional\, management urban etc.).

PHARE Project 2004 - 2006 - proiect în derulare «Revitalizarea zonei Palatului Voievodal Curtea Veche din centrulistoric al Bucure[tilor» - participare împreun\ cu Prim\ria Municipiului Bucure[ti:E.I.B. - Project 2004 - 2008 - «R eabilitarea infrastructurii educa]ionale din Bucure[ti», participare împreun\ cu P rim\ria

Municipiului Bucure[ti, consultant Hill International - Overseas Romania ltd.E.B.R.D. - Project 2004 - 2006. ROMANIA - BUCHAREST MULTI-SECTOR PROJECT - Revitalizarea Centrului Istoric almunicipiului Bucure[ti. Proiect în derulare; participare împreun\ cu Prim\ria Municipiului Bucure[ti.

«Promovarea mobilit\]ii urbane durabile în municipiul Bucure[ti - MODUR», proiect finan]at de c\tre MinisterulEduca]iei [i Cercet\rii. CPUM-B particip\ la acest proiect derulat în cadrul Programului de Cercetare de Excelen]\, încalitate de partener, al\turi de institu]ii academice de prestigiu - Universitate de Arhitectur\ [i Urbanism Ion Mincu,Universitatea Politehnic\ Bucure[ti. Proiectul se deruleaz\ pe o perioad\ de 3 ani, începând cu 2005.

l

l

l

l

l

l

l

l

DIRECTOR: arch. Doina Marilena CIOC|NEA

The Urban and Metropolitan Planning Centre of Bucharest (UMPC-B)

ACTIVITY OF UMPC-B - types and levels of decision

In a view of accomplishing its field of activity, the Urban and Metropolitan Planning Centre of Bucharest fulfilsdifferent competences, among which we emphasize:The elaboration of analysis studies, diagnosis and prognosis, urban and territorial planning documentations

the elaboration

elaborate Areas Urban Plans

coordinates the elaboratio

coordinates the elaboration of complex studies

COMPETENCE SKILLS OF THE UMPC-B SPECIALISTS TEAM:

PARTICIPATION IN PROJECTS FUNDED BY THE COMMUNITY:

PARTICIPATION IN RESEARCH PROJECTS:

is a public service with multidisciplinary andinterdisciplinary specific, having strategic significance at the municipal, metropolitan and national level. It functions as apublic institution of municipal interest, has juridical personality and is subordinated to the General Bucharest City Council.

It is financed from budgetary allowances and out-budgetary incomes, within the limits of the competences given both bylaw, by Decisions of the General Bucharest City Council and Disposals of the General Mayor of Bucharest.

The UMPC-B group of experts forms an interdisciplinary team, composed of architects, urban planners, environment,

 traffic and utilities engineers, sociologists, jurists and economists.

. Thoseprojects are finalised by development regulations of the plots of the urban and metropolitan areas and territories, by trafficregulations, by development strategies and integrated policies on domains regarding the evolution of the urban areas and

 territories, the territories of the administrative sectors of Bucharest, the whole municipal territory and also the areas ofsupport and influence of the Capital. The final purpose of all these actions is the protection of the public interest and theachievement of the public utility objectives. Based on the prognosis, the UMPC-B experts can elaborate various urbandevelopment scenarios, in order to choose the optimum variant which best integrates the options of the different actorsinvolved in the process with the development strategy of Bucharest, based on the principles of sustainable development.

From this matter, we can point out of «Urban Regulations for the bordering on areas and utilisationcategories of the Municipal territory of Bucharest - Fiscal Zoning», in 2003 and in 2004. The elaboration of suchregulations presume the integration of conclusions obtained as a result of the accomplishment of mono-criterionanalysis, the transferring of those conclusions in a many-criterion bearing, the correlation with urban developmentestablished by the Master Plan of Bucharest, the simulation of much more variants of fiscal zoning, correlated withurban development policies considered being a priority at that moment. We mention that the environment state is animportant level of analysis.UMPC-B special is ts (P.U.Z.) which cover important surfaces of the town, for a reas ofstrategic importance for Romania Capital: the organisation of the traffics at the city level - the closure of the main trafficring in the South of Bucharest, main traffic penetrations in Bucharest with the connecting to the future arterial highways(Bucharest - Bra[ov, Bucharest - Constan]a), urban plan for the area which comprise the Northern Railway Station ofBucharest, old industrial areas placed in the Central Perimeter of the town (for example Panduri Area), vacant plots ofland with great surfaces (for example the area of V\c\re[ti Lake).UMPC-B, as a technical off icial of Bucharest Municipality, n of urban documentations,which are finalised by regulations, strategies and action plans for important areas of the city, of whose impact belongof national level: Master Plan of «Bucure[ti 2000» Area, P.U.Z. Inner Centre of Bucharest.Also, UMPC-B , which are finalised with the establishment ofdevelopment strategies of medium and long delay, for territories which are going beyond the administrative limit ofBucharest. Thus, it is now in the proceeding of approval the complex study for the Metropolitan Area and UrbanAgglomeration of Bucharest. This project elaborates policies and regulations for the development of the connectionsand functional - administrative interactions among Bucharest and his influence and supporting territory. They arementioned various scenarios of development in the territory.

UMPC-B has a specialised team formed by architects, urban planners, traffic, utilities and environment engineers,sociologists, jurists and economists. All this specialists form an interdisciplinary work team, able to take decisions about

 the urban development of Bucharest. Most cases of this te am are so students, so post-graduate of academically advancedstudies organized by prestigious universities from Romania or from abroad: Institute for Housing and Urban DevelopmentStudies - Rotterdam, The Netherlands, from Institute of Architecture and Planning "Ion Mincu" Bucharest (regionaldevelopment, urban management), Academy of Economic Studies, Bucharest (regional development).

PHARE Project 2004 - 2006 - project in progress «Revitalisation of Royal Palace Area Curtea Veche from HistoricalCentre of Bucharest» - participation with Municipality of Bucharest:E.I.B. - Project 2004 - 2008 - «Rehabilitation of the educational infrastructure in Bucharest», participation withMunicipality of Bucharest, consultant Hill International - Overseas Romania ltd.

E.B.R.D. - Project 2004 - 2006. ROMANIA - BUCHAREST MULTI-SECTOR PROJECT - Regeneration of the HistoricTown Center. Project in progress; participation with Municipality of Bucharest.

«Facilitation of a sustainable urban mobility in Bucharest City - MODUR». UMPC-B is participating, like an associate, in this project financed by the Education and Research Minister, together with prestigious academic institutions, like theInstitute of Architecture and Planning "Ion Mincu" Bucharest, the Polytechnic University of Bucharest. The project willcontinue till 2007.

l

l

l

l

l

l

l

l

Rol Role

Adresa: Str. Academiei nr. 3-5, BUCURE{TI, sector 3Telefon: 021.315.53.99; Fax: 021.313. 47.68Web-site: www.pmb.ro

Centrul de Planificare Urban\ [i Metropolitan\ Bucure[tiUrban and Metropolitan Planning Centre Bucharest

 – Partener Proiect  – Project partner 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE{TI / BUCHAREST CITY COUNCIL

Page 14: AirAware Brochure

8/3/2019 AirAware Brochure

http://slidepdf.com/reader/full/airaware-brochure 14/16

12

l

l

l

Creation and periodically updating the databaseregarding health indicators, from morbidity and

mortality data attributable to air pollution (respiratoryand cardiovascular diseases, tumours, some of infectiousdiseases (TBC) and mortality data from cardio-respiratorydiseases) and development of methodologies foranalysis;

Daily access at distribution system of forecast air qualitydata in rapid and slow flow in order to identifyaccidental contamination situations and/or at risk limitlevel of ambient air.

Developing a remotely accessed stochastic database inGIS in rapid and slow flow for:

- providing the health indicators and correlation withthe air pollution data: monitored, forecasted andclimatologic data;

- population warning regarding air pollution impact onhealth status and elaboration of appropriate measures;- proposing specific actions shared with partners forhuman impact mit igation regarding pol lut ionreduction.

l

l

l

Crearea [i actualizarea periodic\ a bazei de date privindindicatorii de s\n\tate din date de morbiditate [i

mortalitate asocia]i polu\rii aerului (boli respiratorii,cardiovasculare, tumori, unele boli infec]ioase (TBC),date de mortalitate prin boli cardio-respiratorii) [idezvoltarea metodologiilor de analiz\ a acestora;

Accesul zilnic la sistemul de distribu]ie a datelor deprognoz\ a calit\]ii aerului în flux rapid [i lent în vedereaidentific\rii situa]iilor de contaminare accidental\ [i/saula limita nivelului de risc a aerului ambiental.

Acces de la distan]\ la baza de date stochastic\ GIS înflux rapid [i lent pentru:

- furnizarea indicatorilor de s\n\tate [i corelareaa c e s t o r a c u d a t e l e d e p o l u a r e a t m o s f e r i c \ :monitorizate, prognozate [i climatologice;- avertizarea popula]iei privind impactul polu\rii

atmosferei asupra st\rii de s\n\tate [i elaborarea dem\suri adecvate;- propunerea de ac]iuni specifice între partenerii dinproiect privind diminuarea polu\rii.

Autoritatea de S\n\tate Public\ a Municipiului Bucure[ti (ASP-B) î[i desf\[oar\ activitatea în baza Legiinr.95/2006 si a Ord.MSP 880/2006. Structura organizatorica cuprinde: un director executiv, având în subordineservicii precum: runos, juridic, audit, informatica si biostatistica medicala, relatii cu publicul si comunicare;compartimentele de: inspectie sanitara de stat, coordonat de un inspector sanitar sef si serviciu programe desanatate, cu un coordonator de programe; un director executiv adjunct de sanatate publica care supravegheazacompartimentele: promovarea sanatatii, evaluarea factorilor de mediu, avizare-autorizare sanitara,supravegherea bolilor transmisibile, medicina scolara, supravegherea bolilor profesionale, depozitul de produseantiepidemice, compartimentul teritorial de sanatate publica si laboratoarele: radiatii, microbiologie, toxicologie,chimie; un director executiv adjunct medical având în subordine compartimentele de asistenta medicalaambulatorie de specialitate, prespitaliceasca si spitaliceasca; si un director executiv adjunct financiar contabil.

ASP-B este un serviciu public deconcentrat al Ministerului Sanatatii Publice, care pune în aplicare politica siprogramele nationale de sanatate pe plan local, identifica probleme prioritare de sanatate publica siimplementeaza actiuni de sanatate publica. De asemenea organizeaza actiuni de prevenire a îmbolnavirilor si depromovare a sanatatii, colecteaza si înregistreaza date privind sanatatea populatiei, elaboreaza studii asupraproblemelor de sanatate ale populatiei, coordoneaza activitate serviciilor de ambulanta a municipiului Bucuresti,organizeaza asistenta medicala in caz de calamitati, gestioneaza rezerva antiepidemica, colaboreaza cuautoritatile locale in aplicarea reglementarilor din domeniul sanatatii publice, organizeaza culegerea siprelucrarea informatiilor statistice medicale de la unitatile sanitare publice sau private, intocmeste rapoarteanuale privind starea de sanatate a comunitatii, coordoneaza implementarea activitatilor ce decurg din obligatiileasumate prin Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, colecteaza si inregistreaza datele privind

 tipurile, cantitatea si modul de gestionare a deseurilor medicale, efectueaza la cererea unor persoane fizice saujuridice servicii de sanatate publica, de asemenea indeplineste atributii specifice structurilor organizatorice pedomenii de activitate. Inspectia sanitara de stat verifica conformitatea la normele igienico-sanitare a obiectivelor socio-economice si culturale, unde se desfasoara activitati cu impact asupra sanatatii populatiei.

The Public Health Authority of Bucharest (APH-B) acts under the Law nr.95/2006 and Ord. MPH 880/2006.The organised structure consists of: a chief executive under whose subordination are the following services like:runos, juridical, audit, medical data and biostatistics, public relations and communication; the departments ofstate sanitary inspection, coordinated by a chief sanitary inspector and the department of health programmes,under the supervision of a programme coordinator; a public health executive who supervises the followingdepartments: health promotion, assessment of environmental factors, anti-epidemics product supplies,

 territorial public health and the laboratories of: radiation, microbiology, toxicology, chemistry; a medicalexecutive who supervises the department of special ambulatory medical assistance, both outside and insidehospital facilities; and an executive of finances.

APH-B is a decentralized public service of the Ministry of Public Health, with juridical status and which

implements the policy and national health programmes at local level, identifies priority public health programmesand carries out public health activities. It also organises sickness prevention and health promotion actions, itcollects and registers data regarding the health of the population, it elaborates studies on health issuesconcerning the population, it coordinates the activity of the Bucharest ambulance services, it organizes thecollection and the processing of data, it organizes medical assistance in case of natural disasters, it manages

 the anti-epidemic supplies, it collaborates with local authorities in enacting public health regulations, it organizes the collection and processing of statistic data from public or private facilities, it draws up annual reportsconcerning community health, it coordinates the enactment of activities which devolve from the obligations

 taken on through Romania's Treaty of Accession to EU, it collects and registers the data concerning the types, the quantity and handling of medical waste, it provides public health services upon request from physical or juridical personas, and it also acts out different attributions specific of organized structures on fields of activity.The public health inspection verifies the compliance with hygienic-sanitary norms, of socio-economic andcultural objectives where activities with an impact upon health take place.

l

l

l

l

Building the altimetry digital terrain numerical modelwith performing horizontal altitudinal for 10 m in pilotarea commonly established;

Developing and systematically updating of spatialdatabase of built area, including heights attributes, inestablished pilot areas;

Access to the stochastic GIS database in slow flow forproposing some specific strategic actions for reducingthe impact on urban area and for a sustainabledevelopment in correlation with air pollution at a specifictime, and based on climatological scenarios for airquality evolution;

Propose specific actions between project partners.

l

l

l

l

Realizarea modelului numeric altimetric al terenului curezolu]ie spa]ial\ orizontal\ de 10 m în zonele pilotstabilite de comun acord;

Realizarea [i actualizarea sistematic\ a bazei de datespa]iale a perimetrului construit, inclusiv atribuirea

 înal]imii, în zonele pilot stabilite de comun acord;

Acces la baza de date stochastic\ GIS în flux lent de datepentru propunerea unor ac]iuni strategice specificepentru diminuarea impactului asupra zonei urbane [ipentru o dezvoltare durabil\ în corela]ie cu poluareaaerului din acel moment [i pe baza scenariilor climaticede evolu]ie a calit\]ii aerului;

Propunerea de ac]iuni specifice între parteneriii dinproiect.

Rol 

Rol 

Role

Role

 Autoritatea de S\n\tate Public\ Bucure[ti Authority for Public Health of Bucharest

 – Partener Proiect - ProjectPartner 

Adresa: str. Avrig nr.72-74, sector 2, Bucure[ti – RomâniaTelefon: 021/252.79.78; 252.32.16 Fax: 021/252.55.20Web: www.aspb.ro

MINISTERUL S|N|T|}II PUBLICE / MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

Page 15: AirAware Brochure

8/3/2019 AirAware Brochure

http://slidepdf.com/reader/full/airaware-brochure 15/16

l

l

l

Periodically updating of GIS database regarding airpollution bio-indicators and of related parameters;

Daily access at data distribution system in rapid flow inorder to identify bio-indicators on first year of the projectand then from the second year periodically feeding thecommon project database with pollution slow flow bio-

indicators;Implication in the necessary feedback analysis byproposing strategic actions and methodology regardingmonitoring bio-indicators activity and air pollutionimpact reducing.

l

l

l

Actualizarea periodic\ a bazei de date GIS privind bio-indicatorii polu\rii aerului [i a parametrilor asocia]i;

Accesul zilnic la sistemul de distribuire al datelor în flux rapid în vederea identificarii bio-indicatorilor in condi]iileactuale în primul an [i apoi începand din anul 2alimentarea periodic\ a bazei de date comune a

proiectului cu bio-indicatori de poluare în flux lent;Implicarea în analiza necesar\ ac]iunii de feedback prinpropuneri de ac]iuni strategice [i metodologii privindactivitatea de monitorizare a bio-indicatorilor [idiminuarea impactului polu\rii atmosferice.

l

l

l

Development, checking, and annual updating of modelused in partnership with the National Meteorological

Administration;C o - o p e r a t i o n w i t h N a t i o n a l M e t e o r o l o g i c a lAdministration on model implementation on cluster ormulti processor shared memory computational work platforms;

Training of experts on using the system.

METEO France has a number of special responsibilities towards the world meteorologicalcommunity, in addition of course to its role as France's national weather bureau. Here are just afew examples:

l

l

The Météo-France Centre in Toulouse has the job to collect meteorological data for Africa(as well as for France) and passing these to the rest of the world;

In the event of large-scale accidental atmospheric pollution (as happened at Chernobyl in1986), it is Météo-France's job to calculate the path of the cloud of pollution on behalf of theWMO and the International Atomic Energy Agency (IAEA) based in Vienna.

l

l

l

Actualizarea anual\ a modelului utilizat în parteneriatprin efort comun (cu Administra]ia Na]ional\ de

Meteorologie) de dezvoltare, up-date [i verificare;Colaborarea cu Administra]ia Na]ional\ de Meteorologiela implementarea modelului în platforma de lucru clustersau multi-procesor cu memorie distribuit\;

Instruirea exper]ilor privind utilizarea sistemului.

METEO France reprezint\ autoritatea na]ional\ a Fran]ei în domeniul meteorologiei [i esteimplicat\ în numeroase activit\]i ale comunit\]ii meteorologice interna]ionale precum:

l

l

Centrul Meteo-France din Toulouse are sarcina s\ adune date meteorologice pentru Africa(cât [i pentru Fran]a) [i s\ le transmit\ întregii lumi;

  În cazul unei polu\ri accidentale a atmosferei la scar\ mare (a[a cum s-a întâmplat laCernobîl în anul 1986), rolul Meteo France este s\ calculeze traiectoria norului poluantpentru Organiza]ia Meteorologic\ Interna]ional\ [i pentru Agen]ia Interna]ional\ pentruEnergie Atomic\ (AIEA) situat\ la Viena.

Prin abordarea unor aspecte aflate la , programele de cercetare din Institutul de BiologieBucuresti raman atasate de valorile fundamentale ale stiintelor biologie oferind in acelasi timp multiple valente decolaborare cu alte discipline, respectiv fizica, chimia, matematica si stiintele ingineresti. Chiar [i in contextualdezvoltarii tehnologice ( de exemplu) biologia nu trebuie `nteleas\ ca o disciplina in cadrulstiintelor ingineresti. Ea ramane in continuare o fereastra primara catre lume prin care impreuna cu informatiilefurnizate de alte stiinte contribuie in mod evident la dezvoltarea durabila.

SCOPES - Assessing the impact of environmental change on aquatic ecosystems in the Danube DeltaLIFE ENVIRONMENT- AIR Pollution ImpAct Surveillance and WArning System for URban EnvironmentM U R E S I A D - M u r e s R i v e r c a t c h m e n t s a p p r o a c h - s c i e n t i f i c b a c k g r o u n d i n f o r m a t i o nBIOSTRAT - Integrating and strengthening the European Research Area, Specific Support Action

"frontier research"

 nanobiotehonologii,

Principalele proiecte na]ionale:

Proiecte interna]ionale:

l

l

l

Cunoasterea si Managementul Diversitatii Biologice din Romania (biodiversitatea tufarisurilor colinare si a padurilor dequercinee din Muntenia, diversitatea structurala si functionala a comunitatilor acvatice din golful Musura (gura bratelor fluviale Chilia si Sulina), studii taxonomice si corologice privind flora Românie, inventarierea si delimitarea habitatelor naturale existente în România în vederea realizarii re telei de arii protejate Natura 2000)Biologia Microorganismelor in Conditii de Mediu Extreme si Ostile (impactul relatiei microorganism-mediu îndiversificarea caracterelor structurale, fiziologice si biochimice la microorganisme, în conditii extreme si ostile;implicatii în bionanotehnologii)

Exprimarea Structurala si Functionala a unor Procese Celulare Fundamentale (caracterizarea proceselor de dezvoltarein vitro a unor specii de plante protejate din flora României, în vederea conservarii ex situ si modificari structurale sifunctionale ale pancreasului endocrin induse experimental)

Domenii abordate:l

l

l

l

l

l

Ecologie terestraEcologie acvaticaConservarea NaturiiMicrobiologieCitobiologie vegetalaCitobologie animala

Approaching aspects at "frontier research", the research programs of the Institute of Biology are part of thefundamentals values of the biological sciences offering multiple valences for collaboration with other sciences(physics, chemistry, mathematics, and engineering sciences). Even in the context of the technology developing,biology should not be understood like being part of engineering sciences. Biology remains as a primary window

 towards world, contributing at the sustainable development together with information provided by other sciences.

SCOPES - Assessing the impact of environmental change on aquatic ecosystems in the Danube DeltaLIFE ENVIRONMENT- AIR Pollution ImpAct Surveillance and WArning System for URban EnvironmentM U R E S I A D - M u r e s R i v e r c a t c h m e n t s a p p r o a c h - s c i e n t i f i c b a c k g r o u n d i n f o r m a t i o nBIOSTRAT - Integrating and strengthening the European Research Area, Specific Support Action

The main national projects:

International Projects:

l

l

l

Biological diversity from Romania: knowledge and management: Hilly shrublands biodiversity and oak forests fromMuntenia, structural and functional aquatic communities diversity of Musura bay (beginning of Chilia and SulinaDanube River's branches), taxonomical and chorological studies regarding Romanian flora, inventory and limit ofexisting Romanian natural habitats for accomplishing the natural protected areas network Natura 2000.Microorganisms biology in extreme and hostile environmental conditions: The relationship between microorganismsand their environment and its impact upon diversification of their structural, physiologic and biochemical characters inextreme and hostile environmental conditions; implication for bio-nano-technologies.

Structural and functional expression of some fundamental celular processes. Characterize in vitro developingprocesses of some protected plant species from Romanian flora for ex situ conservation; structural and functionalcharacterize of experimental induces endocrine processes.

Approached fields:l

l

l

l

l

l

Terrestrial ecologyAquatic ecologyNature conservationMicrobiologyVegetal cytobiologyAnimal cytobiology

Rol 

Rol 

Role

Role

Director: Dr. Lucia DumitruDirector adjunct: Dr. M\d\lin EnacheSecretar [tiin]ific: Dr. Medana ZamfirTel: 021/221 92 02 Fax: 021/223 90 71 E-mail: [email protected] Web: www.ibiol.ro

Institutul de Biologie al Academiei Române

The Institute of Biology of the Romanian Academy

 – Partener Proiect 

- Project Partner 

METEO France - Partener Proiect / Project Partner 

Page 16: AirAware Brochure

8/3/2019 AirAware Brochure

http://slidepdf.com/reader/full/airaware-brochure 16/16

LIFEL I F E

LIFE+

LIFE+

reprezint\ acronimul de la Instrument Financiar pentruMediu ( ’ nstrument inancier pour l’ nvironnement), [i afost creat de Comisia European\ `n anul 1992 cu scopul dea contribui la implementarea [i dezvoltarea politiciiComunitare de mediu [i a legisla]iei `n acest domeniu.

Instrumentul financiar LIFE are 3 componente: LIFE-NATURA, LIFE-MEDIU, [i LIFE-}|RI TER}E, destinat ]\rilorriverane M\rii Mediterane [i M\rii Baltice.

România a fost prima ]ar\ candidat\ care a participat [ibeneficiat de sprijinul financiar al Programului LIFE,promovând `ncepând cu anul 1999, propuneri de proiecteatât pentru sec]iunea LIFE Natura, cât [i pentru sec]iuneaLIFE Mediu.

Comisia Europeana a adoptat `n Septembrie 2004 opropunere pentru un program viitor, LIFE+ ce urmeaz\ a fiderulat `n per ioada 2 0 0 7-2 0 1 3. Raportul pr iv indpropunerea LIFE+ a fost adoptat de Parlamentul Europeanla data de 7 iulie 2005.

Obiectivul general este de a contribui la dezvoltarea,monitorizarea implement\rii, evaluarea [i comunicareapoliticii [i legisla]iei de mediu Comunitare, ca o contribu]iela promovarea dezvolt\rii durabile `n UE. LIFE+ va sprijini `nspecial implementarea celui de-al 6-lea Program de Ac]iunepentru Mediu ce are drept scop combaterea schimb\rilorclimatice, stoparea declinului natural [i al bio-diversit\]ii,

  `mbun\t\]irea condi]iilor de mediu, a s\n\t\]ii [i calit\]iivie]ii, promovarea utiliz\rii durabile [i managementulresurselor naturale [i al de[eurilor, precum [i dezvoltareaunor strategii pentru dezvoltarea politicii, implementare [icre[terea inform\rii/con[tientiz\rii. Bugetul prev\zut pentruLIFE+ este de 2,1 miliarde pentru perioada 2007-2013.40% din aceast\ sum\ este rezervat\ componentei

.

va sprijini acele activit\]i care au:

Informa]ii suplimentare `n leg\tur\ cu proiectele dejafinan]ate, precum [i detalii referitoare la implementareanoului program LIFE+ pot fi consultate la adresa:

.

 

"natur\ [i biodiversitate"

http://ec.europa.eu/environment/life/home.htm

l

l

l

l

valoare ad\ugat\ la nivel European: va interveni numaiacolo unde exist\ `n mod cert o valoare ad\ugat\ lanivel UE, [i contribuie la economii de amploare la nivelEuropean;constituie o pârghie sau un efect multiplicator: vafurniza un mecanism de co-finan]are cu StateleMembre, autorit\]i regionale sau locale, [i al]i operatoripublici [i priva]i;caracter catalizator [i multiplicator: LIFE+ va sprijiniac]iuni ce demonstreaz\ modalit\]i inovante deabordare [i implementare a politicii de mediu;perspectiva pe termen lung: LIFE+ va interveni prinintermediul investi]iilor pentru viitor. Acestea au dreptscop punerea bazelor durabilit\]ii.

LIFE L I FE

LIFE+

LIFE+

represents the acronym of ’ nstrument inancierpour l’ nvironnement and it was created by The EuropeanCommission in 1992 to contribute at the implementationand development of Community policies and legislation onenvironmental protection.

The LIFE financial instrument has three components: LIFENATURE, LIFE ENVIRONMENT and LIFE THIRD COUNTRIESwhich is dedicated to some third countries bordering theMediterranean and the Baltic Sea.

Romania w as the f i rst assoc iated c ountry, w hic hparticipated and benefited from the financial support ofLIFE Programme, promoting beginning with 1999 projectproposals both for LIFE Nature section and for LIFEEnvironment section.

The European Commission has adopted in September 2004a proposal for a future programme, LIFE+ that would runfrom 2007-2013. A report concerning the LIFE+ proposal(1st reading, co-decision) was adopted by the EuropeanParliament on 7 July 2005.

The general objective of shall be to contribute to thedevelopment, implementation monitoring, evaluation andcommunication of Community environment policy andlegislation as a contribution to promoting sustainabledevelopment in the EU. LIFE+ will support in particular theimplementation of the 6th Environmental ActionProgramme which aims at combating climate change,stopping the decline in nature and bio-diversity, improvingenvironment, health and the quality of life, promoting thesustainable use and management of natural resources andwastes, and developing strategic approaches to policydevelopment, implementation and information/awarenessraising.

will support those activities which havel

l

l

l

European added value: it will intervene only wherethere is a clear EU value added and contributes toeconomies of scale on a European level;leverage or multiplier effect: it will provide a co-fundingmechanism with Member States, regional or localauthorities and other public and private operators;catalytic or demonstrative character: LIFE + will supportactions that show novel ways to approach andimplement environment policy;long term perspective: LIFE + interventions will beinvestments for the future. They will aim at setting thefoundations for sustainability.

Additional information related to the already financedprojects, as well as details about the implementation of then e w L I F E + p r o g r a m m e c o u l d b e a c c e s s e d a t :

.http://ec.europa.eu/environment/life/home.htm

Programul LIFE LIFE Programme

 Aceasta Bro[ur\ este realizat\ cu sprijinul instrumentului financiar LIFE al Comunit\]ii Europene

This Brochure is published with the contribution of the LIFE financial instrument of the European Community

Editor: ANM R.A.

Editor: NMA R.A.

cu suportul tehnic 3C Total Consult srl

with technical support of 3C Total Consult srl

2007

2007

Con]inutul acestei bro[uri nu reprezint\ în mod necesar pozi]ia oficial\ a Uniunii Europene.

The content of this brochure does not necessarily reflect the official position of the European Union.


Recommended