Home >Documents >2015 Rezi Bucuresti_medicina

2015 Rezi Bucuresti_medicina

Date post:19-Feb-2018
Category:
View:217 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/23/2019 2015 Rezi Bucuresti_medicina

  1/33

  NR.CONCURS

  JUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  1 981 B OBRIC D. BOGDAN 943 501,576324

  2 218 B CAPOT A. RZVAN-IONU 941 522,481079

  3 121 B BERCEANU N. DANIEL-FLORIN 941 500,283508

  4 665 B *** - cerere anonia! - * 940 501,943512

  5 749 B LEFTER N.A. ANTONIA 939 489,700897

  6 38 B *** - cerere anonia! - * 932 461,440002

  7 201 B BUTACU V. ALE"ANDRA-IRINA 931 475,3759468 597 B GRECU V. IULIA 931 456,677979

  9 1449 B VA#ILAC$E V. IONU-LIVIU 930 451,123657

  10 818 B *** - cerere anonia! - * 929 475,564972

  11 329 B *** - cerere anonia! - * 928 474,757874

  12 1349 B *** - cerere anonia! - * 928 448,136200

  13 985 TM OLARU D. GEORGIANA 927 496,194214

  14 186 B *** - cerere anonia! - * 927 455,814697

  15 768 B LUPE#CU G. IOAN-CRI#TIAN 926 436,800140

  16 1019 B *** - cerere anonia! - * 925 462,206451

  17 1518 B ZGUR #. RO"ANA-DANIELA 925 449,322021

  18 1162 B RADU I.D. RZVAN-ALE"ANDRU 922 421,373505

  19 1433 B *** - cerere anonia! - * 921 442,032440

  20 585 P G%LCV. IULIAN-ANDREI 921 437,694275

  21 1067 B *** - cerere anonia! - * 920 456,403259

  22 794 B *** - cerere anonia! - * 920 428,548065

  23 1066 B PETRE#CU A. &IRELA 919 427,620789

  24 954 B NICULAE &. CRI#TIAN-&I$AIL 917 456,445007

  25 1024 B PARA#C$IV D. &ARINA-FELICIA 917 431,144562

  26 1044 B *** - cerere anonia! - * 917 427,240234

  27 1470 B VI#COPOLEANU G.&. &ARIA 917 427,059784

  28 1462 A! *** - cerere anonia! - * 917 414,354370

  29 377 B CUCU CRI#TINA 917 408,615997

  30 339 B *** - cerere anonia! - * 916 438,351715

  31 141 B *** - cerere anonia! - * 915 446,484863

  32 1333 B *** - cerere anonia! - * 914 442,241943

  33 93 B *** - cerere anonia! - * 914 418,664276

  34 1385 B *** - cerere anonia! - * 914 413,363861POZIIE NR.

  CONCURSJUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  35 1263 CT #OFRONE I. DANA-ADINA 914 411,725739

  36 412 B *** - cerere anonia! - * 914 408,777466

  37 923 B *** - cerere anonia! - * 913 461,029205

  38 316 B *** - cerere anonia! - * 913 425,186646

  39 223 B *** - cerere anonia! - * 913 418,908264

  40 1186 B RI#TEA I. ALE"ANDRU 912 443,450073

  41 1501 B VUZITA# G. ALE"I# 912 424,54736342 1217 B *** - cerere anonia! - * 912 415,910553

  43 793 B *** - cerere anonia! - * 912 414,058289

  44 1098 "L POPA C. ELENA-ALINA 912 404,49063145 86 B *** - cerere anonia! - * 911 422,779449

  ANEXA 1

  CONCURSUL NATIONAL DE REZIDENTIAT, sesiunea 15.11.2015CENTRUL UNIVERSITAR BUCURETI

  n

  CLASIFICARE FINALD!"eniu# $EDICIN

  %un&'a( "a)i"* +- %un&'a(

  ANE"A ' - BUCURETI - Doeni() &EDICIN - ei(nea '+.''.,'+ ''/0

 • 7/23/2019 2015 Rezi Bucuresti_medicina

  2/33

  46 231 B *** - cerere anonia! - * 911 410,430878

  47 581 B *** - cerere anonia! - * 911 407,667297

  48 88 B *** - cerere anonia! - * 911 407,065674

  49 1269 B #ORO$AN R.C. BOGDAN-&ARIAN 910 403,441315

  50 1061 B PETRE D. GEORGE 909 423,839142

  51 363 DJ *** - cerere anonia! - * 909 423,398071

  52 119 B BERARIU I. ANDREEA 908 427,157623

  53 755 B LI#IEVICI &.G. CRI#TINA-VICTORIA 907 415,70343054 692 B IONE#CU R.A. &I$AI-RADU 907 410,275940

  55 615 MA GUZGANU T. IONU 907 399,064453

  56 1150 B PRODE#CU . #ILVIA-VICTORIA 907 397,002441

  57 95 B BADEANUR.ANDREEA-&ARIA 906 446,463013

  58 881 B *** - cerere anonia! - * 906 426,244171

  59 111 B B1R#AN I.C. TA&ARA-GABRIELA 906 402,153839

  60 1193 B ROBU G. CORNEL 906 400,389984

  61 1027 B PA#CAL P.&. ANA &ARIA 905 430,680359

  62 56 B *** - cerere anonia! - * 905 416,031647

  63 476 B DU&ITRE#CU C.. IRINA-ELENA 905 398,582428

  64 509 B *** - cerere anonia! - * 905 397,358337

  65 448 B *** - cerere anonia! - * 905 383,754395

  66 13 B *** - cerere anonia! - * 904 407,587311

  67 1431 B URCANU I. IRINA 904 378,310120

  68 419 MJ *** - cerere anonia! - * 903 441,231659

  69 1291 B #TANCA V. ALINA ELENA 903 421,567810

  70 483 B DU&ITRU F. ALE"ANDRA-#%NZIANA 903 414,290771

  71 1280 B *** - cerere anonia! - * 903 399,849274

  72 1060 B *** - cerere anonia! - * 903 395,925751

  73 1002 B *** - cerere anonia! - * 903 382,045898

  74 884 B *** - cerere anonia! - * 902 413,432739

  75 331 B *** - cerere anonia! - * 900 412,286804

  76 1466 B *** - cerere anonia! - * 900 397,964508

  77 726 B 2UGRAVE#CUN. DANIELA 900 397,654480

  78 1105 B POPA &. &I$AELA-ANDREEA 900 384,631165

  79 114 B BELEIU G.&. OANA-&ARIA 900 383,625000

  80 763 B LU$OV#C$I A. CRI#TIAN-&I$AI 900 383,437439

  POZIIE NR.CONCURS

  JUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  81 546 B *** - cerere anonia! - * 899 421,127563

  82 1257 B *** - cerere anonia! - * 899 398,633545

  83 142 B *** - cerere anonia! - * 899 391,030304

  84 262 B *** - cerere anonia! - * 899 369,833435

  85 1406 B *** - cerere anonia! - * 898 407,939331

  86 25 B A&ANOLE#EI . IRINA 898 389,808472

  87 649 CT *** - cerere anonia! - * 898 386,068939

  88 1222 NT #AVA AL.RU"ANDRA-IRINA 897 402,770294

  89 239 DJ CECOLTAN N. #ERG$EI 896 408,319794

  90 159 B *** - cerere anonia! - * 896 407,411041

  91 1131 B *** - cerere anonia! - * 896 391,67651492 552 B *** - cerere anonia! - *

  896363,699829

  ANE"A ' - BUCURETI - Doeni() &EDICINA - ei(nea '+.''.,'+ ,'/0

 • 7/23/2019 2015 Rezi Bucuresti_medicina

  3/33

  93 234 B *** - cerere anonia! - * 895 415,063782

  94 402 B DANCAUA. &IRUNA 895 403,362915

  95 573 B *** - cerere anonia! - * 895 394,117340

  96 920 B *** - cerere anonia! - * 895 384,655334

  97 1331 IS *** - cerere anonia! - * 895 367,300903

  98 1214 B *** - cerere anonia! - * 894 397,455688

  99 1191 B ROATEI 2. LUCIA-&ARIA 894 392,307953

  100 564 B *** - cerere anonia! - * 894 373,638336

  101 685 B ION &. ALE"ANDRA-VICTORIA 893 394,017578

  102 72 B *** - cerere anonia! - * 893 381,642029

  103 212 B *** - cerere anonia! - * 892 407,697571

  104 517 B *** - cerere anonia! - * 892 377,955933

  105 855 B *** - cerere anonia! - * 892 369,197540

  106 498 C *** - cerere anonia! - * 892 355,448608

  107 747 B LECAA.G. BIANCA-&ARIA 891 392,591400

  108 362 B CR1&ARIU C. &I$AI-GABRIEL 891 383,884918

  109 610 IS GROZA ALINA 891 377,947418

  110 647 B *** - cerere anonia! - * 890 381,101471

  111 178 B *** - cerere anonia! - * 890 362,136047

  112 931 B *** - cerere anonia! - * 890 353,406372

  113 1315 B #TOIAN &. ALE"ANDRU 890 352,285614

  114 1342 B *** - cerere anonia! - * 889 392,800323

  115 593 B *** - cerere anonia! - * 889 369,462311

  116 1430 B *** - cerere anonia! - * 889 355,467651

  117 1262 B *** - cerere anonia! - * 888 402,900909

  118 1034 B *** - cerere anonia! - * 887 427,864227

  119 1414 B *** - cerere anonia! - * 887 368,376038

  120 319 B *** - cerere anonia! - * 887 364,103790

  121 508 B *** - cerere anonia! - * 886 387,835052

  122 887 B" &OOIU G$. #ILVIA-ALINA 886 366,246063

  123 742 A! *** - cerere anonia! - * 886 366,097351

  124 364 B *** - cerere anonia! - * 886 349,207092

  125 656 B *** - cerere anonia! - * 885 414,121582

  126 636 BC *** - cerere anonia! - * 885 365,598846

  POZIIE NR.

  CONCURS

  JUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  127 1463 B *** - cerere anonia! - * 885 364,299500

  128 528 B *** - cerere anonia! - * 885 335,434875

  129 416 DJ *** - cerere anonia! - * 884 410,327179

  130 1121 B *** - cerere anonia! - * 884 407,101959

  131 1068 B *** - cerere anonia! - * 884 373,343109

  132 1080 B *** - cerere anonia! - * 884 368,418610

  133 785 IS &ARCU F. IULIAN-CON#TANTIN 884 352,142548

  134 289 B *** - cerere anonia! - * 883 391,643402

  135 78 B BALAN V. &ADALINA 883 372,216797

  136 542 DJ *** - cerere anonia! - * 883 364,835114

  137 40 A! *** - cerere anonia! - * 882 378,824402

  138 1380 B TIU C.I. VLAD-EUGEN 882 370,563812

  139 906 B *** - cerere anonia! - * 882 360,082275ANE"A ' - BUCURETI - Doeni() &EDICINA - ei(nea '+.''.,'+ /'/0

 • 7/23/2019 2015 Rezi Bucuresti_medicina

  4/33

  140 1168 B *** - cerere anonia! - * 882 344,725677

  141 1249 B *** - cerere anonia! - * 882 339,930420

  142 211 B *** - cerere anonia! - * 880 357,567841

  143 595 B GRA&A I.V. &ARIA-ALE"ANDRA 880 342,511047

  144 282 CT *** - cerere anonia! - * 879 377,749146

  145 1465 IS VICOL V. ALE"ANDRA 879 370,723694

  146 353 B *** - cerere anonia! - * 879 347,044800

  147 441 B *** - cerere anonia! - * 879 330,990234148 1107 B *** - cerere anonia! - * 878 364,713287

  149 434 B *** - cerere anonia! - * 878 360,627869

  150 567 B *** - cerere anonia! - * 878 358,970398

  151 140 B BOB%LCA A. OANA 878 348,580078

  152 311 B

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended