+ All Categories
Home > Documents > Curriculum Rezi

Curriculum Rezi

Date post: 30-Aug-2014
Category:
Upload: cristina-si-sorin-deacu
View: 433 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
32
ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ 4 ANI STAGII PRACTICE ŞI CURSURI CONFERINŢĂ ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ (I.1) 6 luni IMUNOLOGIE FUNDAMENTALĂ (I.2) 2 luni MEDICINĂ INTERNĂ (I.3) 6 luni GASTROENTEROLOGIE (I.4) 1 lună TERAPIE INTENSIVĂ (I.5) 1 lună PEDIATRIE (I.6) 3 luni MEDICINA MUNCII (I.7) 1 lună BIOETICĂ (I.8) 2 săpt. REUMATOLOGIE (I.9) 1 1 / 2 luni PNEUMOLOGIE (I.10) 2 luni DERMATOLOGIE (I.11) 3 luni O.R.L. (I.12) 1 lună OFTALMOLOGIE (I.13) 1 lună BOLI INFECŢIOASE (I.14) 1 lună ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ (I.15) 18 luni AN ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV STAGIU I.1 I.2 I.3 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 I.9 I.10 I.11 I.12 I.13 I.14 I.15 I.15
Transcript
Page 1: Curriculum Rezi

ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ 4 ANI

STAGII PRACTICE ŞI CURSURI CONFERINŢĂ

ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ (I.1) 6 luni

IMUNOLOGIE FUNDAMENTALĂ (I.2) 2 luni

MEDICINĂ INTERNĂ (I.3) 6 luni

GASTROENTEROLOGIE (I.4) 1 lună

TERAPIE INTENSIVĂ (I.5) 1 lună

PEDIATRIE (I.6) 3 luni

MEDICINA MUNCII (I.7) 1 lună

BIOETICĂ (I.8) 2 săpt.

REUMATOLOGIE (I.9) 11/2 luni

PNEUMOLOGIE (I.10) 2 luni

DERMATOLOGIE (I.11) 3 luni

O.R.L. (I.12) 1 lună

OFTALMOLOGIE (I.13) 1 lună

BOLI INFECŢIOASE (I.14) 1 lună

ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ (I.15) 18 luni

AN ANUL

I

ANUL

II

ANUL

III

ANUL

IV

STAGIU

I.1 I.2 I.3 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 I.9 I.10 I.11 I.12 I.13 I.14 I.15 I.15

Page 2: Curriculum Rezi

ANATOMIE PATOLOGICĂ

4 ani

STAGII PRACTICE ŞI CURSURI - CONFERINŢĂ

STRUCTURA STAGIILOR

Anul I

1.1.1 Etapa de angajare ( 2 săptămâni)

Anatomie patologică generală, principii şi tehnici

1.1.2 Patologie generală, tehnici de macro- şi microscopie 6 luni

1.1.3 Patologie cardiorespiratorie 3 luni

1.1.4 Tehnici de citogenetică şi interpretare 2 luni

1.1.5 Lucrări practice de bioetică 2 săpt

1.1.6 Tehnici de microscopie electronică 2 săpt

Anul II

1.2 Imunohistochimie: tehnici şi interpretare 6 luni

1.3 Stagiul de morfopatologie hepato - digestivă 4 luni

1.4 Necropsii pediatrice / Patologie pediatrică 2 luni

Anul III

1.5 Patologie leucemică şi limfoidă 3 luni

1.6 Nefropatologie şi patologie urogenitală masculină 3 luni

1.7 Patologie ORL 1lună

1.8 Dermatopatologie 3 luni

1.9 Oftalmopatologie 1 lună

1.12 Stagiul de medicină legală 1 lună

Anul IV

1.10 Patologia ap. endocrin 1lună

1.11 Stagiul de patologie osteoarticulară 1 lună

1.13 Patologia ap. genital feminin 6 luni

1.14 Stagiul în patologie oncologică 3 luni

1.15 Stagiul în neuropatologie 1 lună

Page 3: Curriculum Rezi

BOLI INFECŢIOASE

STAGII PRACTICE ŞI CURSURI-CONFERINŢE

ANUL NR. LUNI STAGIU

I 6 luni Boli infecţioase

3,5 luni Medicină internă

0,5 luni Bioetică

2 luni Terapie Intensivă

II 2 luni Neurologie

1 lună Dermatologie

1 lună Hematologie clinică

3 luni Pediatrie

2 luni Epidemiologie

3 luni Laborator:

1,5 luni - Bacteriologie

0,5 luni - Virusologie

0,5 luni - Parazitologie

0,5 luni - Genetică moleculară

III 12 luni Boli infecţioase

IV

6 luni

Boli infecţioase — activitate de cercetare (din

care 1 lună de biostatistică)

6 luni Boli Infecţioase

*În cadrul stagiului cl inic , pentru , f iecare bolnav se va urmări: managementul general ,

diagnosticul pozitiv şi diferenţial, conduita terapeutică.

** În cadru l s t ag iu lu i d e labora tor c l in ic se vo r însuş i e lemente l e de b ază în s t ab i l i rea

d iagno s t icu lu i d e l abo ra tor a l bo l i lo r i n fec ţ ioa se p r e cum ş i p r inc ip i i l e ch imio ter ap ice

antibacteriene.

*În cadrul stagiului de epidemiologie se vor însuşi pr incipiile şi practici le imunizăr ii ,

managementul în controlul şi prevenirea infecţiilor nosocomiale şi comunitare.

Page 4: Curriculum Rezi

CARDIOLOGIE

5 ANI

A. Trunchi comun

MEDICINA INTERNĂ INCLUSIV 3 LUNI AMBULATORIU (I.1) – 8 luni

NEUROLOGIE (I.2) – 2 luni

GASTROENTEROLOGIE (I.3) – 2 luni

ATI (I.4) – 2 luni

DIABET ZAHARAT, NUTRIŢIE ŞI BOLI METABOLICE (I.5) – 2 luni

ENDOCRINOLOGIE (I.6) – 2 luni

B. Cardiologie

CARDIOLOGIE CLINICĂ ŞI EXPLORĂRI NEINVAZIVE (I.7) – 15 luni

TERAPIE INTENSIVĂ CARDIOLOGICĂ (TIC) (I.8) – 6 luni

ECOCARDIOGRAFIE (I.9) – 6 luni

CARDIOLOGIE INVAZIVĂ (I.10) – 6 luni

CHIRURGIE CARDIOVASCULARĂ (I.11) – 3 luni

CARDIOLOGIE PREVENTIVĂ ŞI RECUPERARE CARDIOVASCULARĂ (I.12) – 3

luni

STAGII OPŢIONALE DE APROFUNDARE (I.13) – 2 ½ luni

BIOETICĂ (I.14) – ½ lună

ANUL I ANUL II ANUL

III

ANUL IV ANUL V

I.7 I.1 I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 I.8 I.9 I.10 I.10 I.11 I.12 I.13 I.14

N.B. Pregătirea se începe cu un modul de cardiologie de 6 luni, pentru dobândirea abilităţilor

generale în specialitate, conform cu recomandările UEMS.

Page 5: Curriculum Rezi

CHIRURGIE PLASTICĂ-MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ

5 ani

STAGII PRACTICE ŞI CURSURI CONFERINŢĂ

CHIRURGIE GENERALĂ (I.1) 6 LUNI

ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE (I.2) 2 LUNI

O.R.L. (I.3) 1 LUNĂ

CHIRURGIE OMF (I.4) 1 LUNĂ

RECUPERARE (I.5) 1 LUNĂ

DERMATOLOGIE (I.6) 1 LUNĂ

CHIRURGIE VASCULARĂ PERIFERICĂ (I.7) 1 LUNĂ

GINECOLOGIE (I.8) 1 LUNĂ

UROLOGIE (I.9) 1 LUNĂ

ANESTEZIE ŞI TERAPIE INTENSIVĂ (I.10) 1 LUNĂ

OFTALMOLOGIE (I.11) 1 LUNĂ MEDICINĂ LEGALĂ (I.12) ½ LUNĂ

BIOETICĂ (I.13) ½ LUNĂ

STAGIU ŞI CURS DE CHIRURGIE PLASTICĂ ( II.1) 2 ani si 6 luni

MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ (II.2) 1 an

Page 6: Curriculum Rezi

CHIRURGIE TORACICĂ

5 ANI

CHIRURGIE GENERALĂ 1 AN

BIOETICĂ 2 SĂPT.

CHIRURGIE CARDIOVASCULARĂ 3 LUNI

ENDOSCOPIE BRONŞICĂ 3 LUNI

IMAGISTICĂ TORACICĂ (RX, CT, MRI) 1 LUNĂ

EXPLORĂRI FUNCŢIONALE RESPIRATORII

SPECIALE 2 LUNI

STAGIU ŞI CURS CHIRURGIE TORACICĂ 3 ANI 2 ½ LUNI

Page 7: Curriculum Rezi

DDEERRMMAATTOO –– VVEENNEERROOLLOOGGIIEE

44 aannii

SSTTAAGGIIII PPRRAACCTTIICCEE şşii CCUURRSSUURRII CCOONNFFEERRIINNŢŢĂĂ

AANNUULL II

IIIIII..11..11 DDeerrmmaattoo--vveenneerroollooggiiee 66 lluunnii

II..11 MMeeddiicciinnăă iinntteerrnnăă 33 lluunnii

II..22 RReeuummaattoollooggiiee 11lluunnăă

II..33 CChhiirruurrggiiee ppllaassttiiccăă 11lluunnăă

IIII..11 AAlleerrggoollooggiiee şşii iimmuunnoollooggiiee cclliinniiccăă 11 lluunnăă

AANNUULL IIII

IIII..22 BBoollii iinnffeeccţţiiooaassee şşii ppaarraazziittaarree 22 lluunnii IIII..33 GGiinneeccoollooggiiee 11 lluunnăă

IIII..44 EEnnddooccrriinnoollooggiiee ½½ lluunnăă

IIII..55 HHiissttooppaattoollooggiiee 22 lluunnii

IIII..66 BBiiooeettiiccăă ½½ lluunnăă

IIIIII..11..11 DDeerrmmaattoo--vveenneerroollooggiiee 66 lluunnii AANNUULL IIIIII

IIIIII..11..22 DDeerrmmaattoo--vveenneerroollooggiiee 1122 lluunnii

AANNUULL IIVV

IIIIII..11..33 DDeerrmmaattoo--vveenneerroollooggiiee 1122 lluunnii

ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV

STAGIUL III.1.1, I.1,I.2,I.3,II.1 II.2,II.3,II.4,II.5,II.6,III.1.1 III.1.2 III.1.3

Page 8: Curriculum Rezi

ENDOCRINOLOGIE

(PROGRAMA ANALITICĂ PENTRU REZIDENŢIAT)

4 ani

STAGII PRACTICE şi CURSURI/CONFERINŢĂ/SEMINARII A. A.1. CARDIOLOGIE 4 luni 2 săptămâni

TRUNCHI A.2. GASTROENTEROLOGIE 2 luni

COMUN A.3. NEFROLOGIE 3 luni

MEDICAL - 1 ani A.4. NEUROLOGIE 2 luni

A.5. BIOETICĂ 2 săptămâni

B. - 3 ani

ENDOCRINOLOGIE, DIABET ZAHARAT, NUTRIŢIE şi BOLI METABOLICE

B.1. ENDOCRINOLOGIE GENERALĂ 24 luni

NEUROENDOCRINOLOGIE (200 ore/an) TIROIDOLOGIE

SEXUALIZARE NORMALĂ şi PATOLOGICĂ

ENDOCRINOPEDIATRIE

PATOLOGIA SUPRARENALĂ

PATOLOGIA OSOASĂ HORMONO DEPENDENTĂ

ECOGRAFIE ENDOCRINĂ 3 luni

URGENŢE ENDOCRINO-METABOLICE 3 luni

INCLUSIV DIABET

GENETICA MEDICALĂ 3 luni

B.2. DIABET ZAHARAT, NUTRIŢIE şi BOLI METABOLICE 1 an

ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV

STAGIUL Endocrinologie 6 luni (B.1.)

A.1 A.2 A.2 A.3 A.4 A.5

Endocrinologie (B.1.)

B.2 Endocrinologie (B.1.)

Endocrinologie (B.1.)

Page 9: Curriculum Rezi

EPIDEMIOLOGIE

3 ANI

Modul I. Sănătate Publică şi Management sanitar-BioEtică- -Educaţie / Promovarea sănătăţii şi Informatică medicală 6.5 luni

Elemente fundamentale de sănătate publică şi management sanitar

(3 luni), Bioetică (2 săptămâni),

Educaţie pentru sănătate şi promovarea sănătăţii (2 săptămâni),

Biostatistică şi Informatică medicală (2,5 luni). Modul II. Epidemiologie generală (la catedră) 6.0 luni Modul III. Stagiu practic de epidemiologie boli netransmisibile 3.5 luni (pediatrie, cardiologie, oncologie, boli de nutriţie, ftiziologie, venerologie) Modul IV. Laborator de diagnostic (practică de laborator) 2.5 luni

laborator clinic (0.5 luni) laborator de microbiologie medicală (2 luni)

Modul V. Boli Infecţioase (practică clinică) 3.0 luni Modul VI. Igiena 2.5 luni Modul VII. Epidemiologie specială Pregătire teoretică (la catedră) 6.0 luni Pregătire practică (de teren) din care: 6.0 luni

4 luni la DSP şi INSP

1 lună în SPCIN-ul unui spital

1 lună la un cabinet de medicină de familie --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: 36.0 luni

Page 10: Curriculum Rezi

EXPERTIZA MEDICALĂ A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ

3 ANI

EXPLORĂRI FUNCŢIONALE (I.1) 6 LUNI

RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE

MUNCĂ ŞI REINSERŢIE SOCIO-PROFESIONALĂ (I.2) 4 LUNI

EXPERTIZA MEDICALĂ A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ(I.3) 6 LUNI

MEDICINA MUNCII (I.4) 1 LUNĂ

RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE (I.5) 1 LUNĂ

ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE (I.6) 1 LUNĂ

MEDICINĂ INTERNĂ(I.7) 6 LUNI

NEUROLOGIE(I.8) 3 LUNI

PSIHIATRIE(I.9) 3 LUNI

STAGIU PRACTIC ÎN TERITORIU LA NIVELUL

OFICIILOR ŞI CABINETELOR DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ

ŞI RECUPERAREA CAPACITĂŢII DE MUNCĂ(I.10) 4 LUNI şi 2 săpt.

BIOETICĂ MEDICALĂ (I.11) 2 săptămâni

ANUL I ANUL II ANUL III

STAGIUL I.1, I.4, I.5,I.6,I.7 I.7, I.8,I.9,I.3 I.3,I.2,I.11,I.10

Page 11: Curriculum Rezi

GASTROENTEROLOGIE

4 ANI

STAGII PRACTICE ŞI CURSURI CONFERINŢĂ

GASTROENTEROLOGIE (I.1) 6 luni

MEDICINĂ INTERNĂ (I.2) 7 ½ luni

ONCOLOGIE (I.3) 1 lună

HEMATOLOGIE (I.4) 1 lună

A.T.I. (I.5) 2 luni

IMAGISTICĂ (CT,RMN,ECOGRAFIE ABDOMINALA GENERALA) (I.6) 3 luni

ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ DIAGNOSTICĂ (I.7) 3 luni

GASTROENTEROLOGIE (I.8) 2 ani

BIOETICĂ (I.9) ½ lună

ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV

STAGIUL I.1, I.2 I.2, I.3, I.4,

I.5,I.6,I.7,I.9

I.8 I.8

Page 12: Curriculum Rezi

GENETICĂ MEDICALĂ

4 ani

STAGII PRACTICE şi CURSURI CONFERINŢĂ

-1.4.1. Stagiul de Genetică fundamentală – 1 an

-Substagii de laborator::

-a) Citogenetică – 4 luni;

-b) Genetică moleculară – 4 luni;

-c) Genetică biochimică – 2 luni;

-d) Informatică şi biostatistică – 1 lună şi 2 săptămâni.

Stagiul de Bioetică – 2 săptămâni.

-1.4.2. Stagiul de Genetică medicală – 1 an

-Substagii clinice:

-a) Genetică medicală – 4 luni;

-b) Medicină internă – 4 luni;

-c) Pediatrie (1 lună chirurgie pediatrică) – 4 luni.

-1.4.3. Stagiul de Genetică clinică – 2 ani

-Substagii de genetică clinică, dirijate de conducatorul de rezidentiat:

-a) Pediatrie – 4 luni;

-b) Neonatologie – 2 luni;

-c) Neurologie adulţi/Neurologie pediatrică – 2 luni;

-d) Endocrinologie – 2 luni;

-e) Dermatologie – 2 luni;

-f) Genetică clinică – 12 luni.

Page 13: Curriculum Rezi

GERIATRIE ŞI GERONTOLOGIE

4 ANI

STAGII PRACTICE ŞI CURSURI CONFERINŢǍ

GERIATRIE ŞI GERONTOLOGIE (I.1) 4 luni

MEDICINǍ INTERNǍ (I.2) 3 luni

CARDIOLOGIE (I.3) 2 luni

NEUROLOGIE (I.4) 3 luni

GERONTOPSIHIATRIE (I.5) 3 luni

PNEUMOLOGIE (I.6) 1 lună

HEMATOLOGIE (I.7) 1 lună

DIABET ZAHARAT, NUTRIŢIE ŞI BOLI METABOLICE

ŞI ENDOCRINOLOGIE (I.8) 1 lună MEDICINĂ

FIZICĂ ŞI DE REABILITARE (I.9) 2 luni

ECOGRAFIE GENERALĂ (I.10) 3 luni

BIOETICǍ (I.11) 2 săpt.

NEFROLOGIE/UROLOGIE(I.12) 1 lună

GASTROENTEROLOGIE şi HEPATOLOGIE(I.13) 1 lună

PSIHOLOGIA ÎMBĂTRÂNIRII (I.14) 1 lună

MEDICINA LONGEVITĂŢII (I.15) 2 săpt.

DERMATOLOGIE ŞI VENEROLOGIE (I.16) 2 săpt.

ONCOLOGIE(I.17) 2 săpt.

GERIATRIE ŞI GERONTOLOGIE (I.18) 1 an 8 luni

ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV

STAGIUL I.1,I.2,I.3,I.4 I.5,I.6,I.7,I.8,I.9,I.10,I.11,I.15 I.12,I.13,I.14,I.16,I.17I.18 I.18

Page 14: Curriculum Rezi

HEMATOLOGIE

4 ani

STAGII PRACTICE ŞI CURSURI CONFERINŢĂ

3.1.HEMATOLOGIE CLINICĂ 6 luni

3.2.MEDICINĂ INTERNĂ 9 luni

3.3.NEUROLOGIE 1 lună

3.4.BOLI INFECŢIOASE 1 lună

3.5.HEMOBIOLOGIE 2 luni

3.6.BIOETICĂ 2 săptămâni

3.7.HEMATOLOGIE PEDIATRICĂ 6 săptămâni

3.8.TRANSPLANT DE CELULE STEM HEMATOPOIETICE 4 săptămâni

3.9.HEMATOLOGIE CLINICĂ 2 ani şi 2 luni

Anul I Anul II Anul III Anul IV

Stagiul 3.1 3.2 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.9 3.9

Page 15: Curriculum Rezi

IGIENĂ

3 ani

Sănătate publică şi managementul serviciilor de sănătate -3,5

luni

Bioetica -2 săpt.

Informatica medicală- 2 luni Igiena mediului- 9 luni

Igiena alimentaţiei şi nutriţiei -9 luni

Igiena copiilor, adolescenţilor şi tinerilor- 9 luni

Epidemiologie- 2 luni

Sănătate ocupaţională- 1 lună

Page 16: Curriculum Rezi

MEDICINA DE LABORATOR

4 ANI

Biochimie I.1 – 6 luni

Biologie moleculară si Genetica I.2 – 3 luni

Imunologie I.3 - 3 luni

Organizarea şi Managementul laboratorului de analize medicale I.4– 3 luni

Bacteriologie I.5 – 9 luni

Parazitologie I.6 – 2 luni

Micologie I.7 – 1 lună

Virusologie I.8 – 3 luni

Hematologie I.9 – 9 luni

Epidemiologie

Biostatistica Medicală

Bioetică Medicală

I.10 – 1,5 luni

I.11 – 1 lună

I.12 – 0,5 luni

Perfecţionare aplicativă într-un domeniu curricular opţional şi cu acordul

coordonatorului de program

I.13 - 6 luni

ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV

STAGIUL I.1 , I.2, I.3 I.4, I.5 I.6, I.7, I.8, I.9 I.9, I.10, I.11,

I.12, I.13

Page 17: Curriculum Rezi

MEDICINĂ LEGALĂ 4 ANI

Stagiul principal/durată Stagiul secundar/durată

Anul 1 Medicină legală modul I:Tanatologie şi

patologie medico–legală traumatică

1 an

Tanatologie medico-legală 6 luni

Patologia medico–legală

traumatică

6 luni

Anul 2 Anatomie patologică Patologie medico-legală netraumatică

6 luni

6 luni

Anul 3 Medicină legală modul II: Laborator

medico-legal

3 luni

Toxicologie medico-legală

1 lună

Identificare medico-legală,

odontostomatologie,

antropologie medico-legală,

entomologie medico-legală

1 lună

Laborator criminalistic şi

medico-legal

Serologie şi hematologie

medico-legală

2 săpt

2 săpt.

Stagii pe Specialităti chirurgicale,

traumatologice, paraclinice

3 luni

Neurochirurgie

Ortopedie-traumatologie

Rad. şi Imagistică

medicală

1 lună

1 lună

1 lună

Psihiatrie şi psihopatologie medico-legală 4 luni

Elemente juridice şi drept medical 6 săpt.

Bioetică 2 săpt.

Anul 4 Medicină legală clinică 1 an Propedeutică şi semiologia

medico-legală a examinării

pe persoană

6 luni

Evaluarea gravităţii

leziunilor traumatice în

raport cu prevederile legale

6 luni

Page 18: Curriculum Rezi

MEDICINĂ SPORTIVĂ 4 ani

I.1.Stagiul de Medicină Sportivă: 1 an

I.2.Stagiul de Medicină fizică şi recuperare medicală : 6 luni

I.3.Ortopedie şi traumatologie sportivă: 6 luni

I.4. Medicină internă: 3 luni

I.5.Cardiologie: 3 luni

I.6. Nutriţie şi boli metabolice : 3 luni

I.7. Medicină de Urgenţă: 3 luni

I.8. Electromiografie 3 luni

I.9. Echo-Mio-Diagnostic cu Ultrasunete: 3 luni

I.10.Activitate practică la baze sportive şi practică la loturi naţionale:5 luni 2 săpt.

I.11.Bioetică: 2 săpt.

ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV

STAGIUL I.1

I.2 I.3

I.4

I.5 I.6 I.7 I.8 I.9 I.10;I.1

1

Page 19: Curriculum Rezi

NEFROLOGIE

4 ANI

Structura generală a Programului de Rezidenţiat în Nefrologie – pregătire de

specialitate

I. PREGĂTIRE GENERALĂ de MEDICINĂ INTERNĂ II. PREGĂTIRE SPECIALĂ de NEFROLOGIE

ANUL I ANUL al II-lea ANUL al III-lea ANUL al IV-lea

S

T

A

G

I

U

L

Pneumologie-Ftiziologie 6 Boli de metabolism/nutriţie 8 Nefrologie clinică - adulţi 8 Nefrologie clinică - adulţi 16

Cardiologie 14 Endocrinologie 4 TI nefrologică - adulţi 6 TI nefrologică - adulţi 6

Gastroenterologie, hepatologie

8 Neurologie 4 Nefrologie clinică – pediatrie 8 Dializă 12

Medicină de

urgenţă/Terapie intensivă

8 Boli infecţioase 8 Dializă 12 Chirurgie de abord 4

Hematologie 8 Nefrologie clinică - adulţi 24 Ecografie generală* 12 Transplant renal +Urologie 10

Reumatologie 4

Bioetică 2

Vacanţă 4 Vacanţă 4 Vacanţă 4 Vacanţă 4

TOTAL 52 52 52 52

OPŢIONALE1 12

Nefrologie clinică generală 4-12

Terapie intensivă nefrologică (adulţi/pediatrie)& 4-12

Terapie de substituţie a funcţiilor renale (dializă/transplant renal) 4-12

Chirurgie de abord & 4

Imunologie & 4-12

(Imuno) Genetică & 4-12

Morfopatologie & 4-12

Explorări funcţionale renale & 4-12

Nutriţie, metabolism, diabet & 4-12

Cercetare & 4-12

Conducere sanitară 4

Pregătire de specialitate – Nefrologie pentru rezidenţiat de 4 ani (trunchi comun de 18 luni; pregătire de specialitate 30

luni)

Maximum 2 stagii opţionale, maximum 24 de săptămâni. În cazul în care rezidentul va solicita efectuarea de stagii

opţionale, acestea se vor desfăşura pe seama timpului afectat pregătirii

de Nefrologie clinică generală - adulţi

Page 20: Curriculum Rezi

NEONATOLOGIE

DURATA 4 ANI

STAGII PRACTICE şi CURSURI CONFERINŢĂ

PEDIATRIE şi GENETICĂ(I.1) 8 LUNI şi 2 săpt.

CHIRURGIE şi ORTOPEDIE PEDIATRICĂ( I. 2.) 2 LUNI

BOLI INFECŢIOASE şi EPIDEMIOLOGICE ( I.3) 2 LUNI

NEONATOLOGIE (I.4) 2 ANI şi 11 luni

BIOETICĂ (I.5) 2 săptămâni

ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV

STAGIUL

I.1, I.2,I.3 I.3,I.5,I.4 I.4 I.4

Page 21: Curriculum Rezi

NEUROCHIRURGIE DURATA 6 ANI

- STAGII PRACTICE ŞI CURSURI -

ANUL PREGĂTIRE / STAGII DURATA

I I.1. NEUROCHIRURGIE GENERALĂ 3 luni

I.2. MEDICINĂ DE URGENŢĂ 1 lună

I.3. CHIRURGIE GENERALĂ 2 luni

I.4. ORL 1 lună

I.5. CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ 1 lună

I.6. OFTALMOLOGIE 1 lună

I.7. IMAGISTICA MEDICALĂ 2 luni

I.8. NEUROANESTEZIE 1 lună

II II.1. NEUROLOGIE GENERALĂ ŞI NEUROFIZIOLOGIE 3 luni

II.2. BIOETICĂ ½ lună

II.3. NEUROCHIRURGIE – TRAUMATOLOGIE CRANIOCEREBRALĂ 8 ½ luni

III III.1. NEUROCHIRURGIE – PATOLOGIE SPINALĂ 12 luni

IV IV.1. NEUROCHIRURGIE – TUMORI INTRACRANIENE 12 luni

V V.1. NEUROCHIRURGIE PEDIATRICĂ,

ANOMALII CONGENITALE ŞI DE DEZVOLTARE

12 luni

VI VI.1. NEUROCHIRURGIE – PATOLOGIE VASCULARĂ ŞI

NEUROCHIRURGIE SPECIALĂ

12 luni

Page 22: Curriculum Rezi

NEUROLOGIE PEDIATRICĂ

4 ANI

I. Specialităţi pediatrice – trunchi comun – 1 an:

I.1. Pediatrie generală – 6 luni

I.2. Neonatologie – 2 luni

I.3. Boli infecţioase pediatrie – 1 lună

I.4. Neurochirurgie pediatrică - 1 lună

I.5. Psihiatrie pediatrică – 2 luni

Anul Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4

Modul I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 II. III.2 III.1 III.2 III.2

Submodul b,d b,d a,b a, b a,

b

a,c a,b,c,d

,e

- a,b,c,d

,e

a,b,c,d,

e

Durata 6

lun

i

2

lun

i

1

lun

a

1

lun

a

2

lun

i

3

lun

i

9 luni 3 luni 8 luni

2 săpt.

bioetic

ă

1an

II. Neurologie adulţi – 3 luni

III. Neurologie pediatrică - 2 ani 8 luni 2 săptămâni, din care:

III.1. EEG - 3 luni

III.2. Neurologie pediatrică – 2 ani 5 luni 2 săptămâni

IV Bioetică-2 săptămâni

Submodule:

a. Neuroimagistică (submodul în cadrul: neurologie adulti, neurochirurgie,

neurologie pediatrică)

b. Echografie transfontanelară (submodul în cadrul: pediatrie,

neonatologie, neurologie pediatrică)

c. EMG, VCN, PEC (submodul în cadrul: neurologie adulţi, neurologie

pediatrică)

d. Neurogenetica (submodul în cadrul: neonatologie, pediatrie, neurologie

pediatrică)

e. Recuperare - reabilitare pediatrică (submodul în cadrul: neurologie

pediatrică)

N.B. ORDINEA EFECTUĂRII STAGIILOR ESTE OBLIGATORIE

Page 23: Curriculum Rezi

NEUROLOGIE DURATA 4 ANI

A. STAGII PRACTICE ŞI CURSURI CONFERINŢĂ

MEDICINĂ INTERNĂ 6 LUNI

NEURORADIODIAGNOSTIC 2 LUNI

PSIHIATRIE 2 LUNI

NEUROCHIRURGIE 2 LUNI

EXPLORĂRI FUNCŢIONALE în NEUROLOGIE 3 LUNI

BIOETICĂ 2 SĂPTĂMÂNI

NEUROLOGIE 2 ANI 8 LUNI 2 SĂPTĂMÂNI

Anul I: stagiul de medicină internă ( 6 luni ) + 6 luni din stagiul de neurologie

Anul II: stagiu de neurologie ( 12 luni )

Anul III: stagiul de neuroradiodiagnostic ( 2 luni )

stagiul de explorări funcţionale în neurologie ( 3 luni )

stagiul de neurochirurgie ( 2 luni )

stagiul de psihiatrie ( 2 luni )

stagiu de neurologie (3 luni )

Anul IV : stagiu de bioetică ( 2 săptămâni )

stagiu de neurologie ( 11 luni 2 săptămâni )

B. Acumularea în fiecare an de rezidenţiat a unui minimum de 15 puncte EMC (

educaţie medicală continuă ) validate de către CMR, prin participarea la

manifestari stiinţifice medicale ( din ţară şi / sau internaţionale ), cu un total de

minimum 60 puncte EMC la sfârşitul stagiului de rezidenţiat – condiţie obligatorie

pentru înscrierea la examenul de medic specialist.

Page 24: Curriculum Rezi

OFTALMOLOGIE

4 ani

CHIRURGIE GENERALĂ (I.1) 1 lună

OFTALMOLOGIE (I.2) 12 luni

NEUROLOGIE (I.3) 1 lună

NEUROCHIRURGIE (I.4) 1 lună

CHIRURGIE PLASTICĂ ŞI REPARATORIE (I.5) 1 lună

BIOETICĂ (I.6) 0,5 luni

OFTALMOLOGIE (I.7) 31,5 luni

ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV

STAGIUL I.1 I.2 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.7

N.B. Stagiul de chirurgie generală trebuie să fie primul. Celelalte stagii vor fi intercalate în stagiul de oftalmologie, după ce

rezidentul a efectuat cel puţin un an din acest stagiu.

Page 25: Curriculum Rezi

OTORINOLARINGOLOGIE

4 ANI

Stagiile obligatorii:

1. ORL stagiu de bază, 3 ani 3 luni la care se adaugă următoarele module de pregătire în specialitate:

- Audiologie, audiologie pediatrică: 1 lună

- Foniatrie: 1 lună

- ORL pediatrie: 1 lună

- Chirurgie endoscopică ORL: 1 lună

- Laser în ORL: ½ lună

2. Chirurgie generală: 1 lună

3. Chirurgie BMF: ½ lună

4. Oncologie: ½ lună

5. Traheobronhoscopie, pneumologie: ½ lună

6. Neurochirurgie: ½ lună

7. Chirurgie plastică şi reparatorie: 1lună

8. Bioetică: ½ lună

A. Stagiile opţionale sau aprofundare stagiu de bază ORL:

Chirurgie vasculară: ½ lună

Chirurgie toracică: ½ lună

Chirurgie oftalmologică: ½ lună

Desfăşurarea stagiului de chirurgie generală propunem a se efectua în primul an de rezidenţiat, după primele 6 luni de

familiarizare cu specialitatea.

Stagiile obligatorii cu specific ORL se vor efectua în anii 1,2, 3 de rezidenţiat. Stagiile opţionale vor fi în număr de

minim 3, în anul 4.

An 1

An 2 An 3 An 4

ORL

(6 l.)

Chir. Gen (1 l.)

BMF (0,5 l.)

Onco (0,5 l.)

Traheo-bronho

(0,5 l.)

Bioetică(0,5 l.)

ORL(3 l..)

ORL

(9 l.)

ORL pediatrie (1

l.)

Laser ORL (0,5

l..)

Endo. ORL (1 l.)

Neurochir. (0,5

l.)

ORL

(9 l.)

Audiologie (1 l.)

Foniatrie (1 l.)

Chir. Plastică (1 l.)

ORL

(12 l.)

Sau

opţionalele

Page 26: Curriculum Rezi

PEDIATRIE

5 ANI

ANUL I ANUL II ANUL III ANUL I V ANUL V

Pediatrie

5 luni

Neonatologie

6 luni

Pediatrie

4 luni

Pediatrie

9 luni

Pediatrie

7 luni

Genetică

2 luni+ 2 săpt.

Bioetică 2 săpt..

Boli infecţioase

6 luni

Ecografie generală

3 luni

Neurologie

pediatrică

3 luni

Oncologie-

hematologie

pediatrică

3 luni

Diabet zaharat

2 luni

Psihiatria copilului şi

adolescentului

3 luni

Dermatologie

2 luni

Chirurgie şi

ortopedie pediatrică

2 luni

Pneumologie

2 luni

Page 27: Curriculum Rezi

PNEUMOLOGIE - 4 ANI

STAGII PRACTICE ŞI CURSURI – CONFERINŢĂ

I PNEUMOLOGIE (II.1) 6 luni

MEDICINĂ INTERNĂ (I.1) 6 luni

RADIOLOGIE - IMAGISTICĂ MEDICALĂ (I.2) 2 luni

CARDIOLOGIE (I.3) 2 luni

BOLI INFECŢIOASE (I.4) 2 luni

ALERGOLOGIE – IMUNOLOGIE CLINICĂ (I.5) 1 lună

ATI (I.6) 2 luni

EPIDEMIOLOGIE (I.7) 6 săpt.

BIOETICĂ (I.8) 2 săpt.

RADIOTERAPIE- ONCOLOGIE (I.9) 1 lună

II EXPLORĂRI FUNCŢIONALE RESPIRATORII

SPECIALE (II.2) 3 luni

ENDOSCOPIE BRONŞICĂ (II.3) 3 luni

DISPENSAR PNEUMOLOGIE (II.4) 3 luni

STAGIU + CURS PNEUMOLOGIE (II.5) 1 an şi 3 luni

Anul I Anul II Anul III Anul IV

Stagiul II.1 I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 I.9 II.2 II.3 II.4,II.5 II.5

Page 28: Curriculum Rezi

PSIHIATRIE PEDIATRICĂ

4 ANI

Anul

I

Psihiatria copilului şi adolescentului

12 luni

Anul

II

Pediatrie

3 luni

Neurologie pediatrică şi EEG

3 luni

Psihiatrie adulţi

6 luni

Anul

III

Psihiatrie comunitară

2 luni

Psihiatrie de urgenţă

1 lună

Psihiatrie de legătură

1 lună

Psihiatrie forensică

1 lună

Management sanitar

1 lună

Bioetică 2 săptămâni

Psihiatria şi psihoterapia copilului şi adolescentului 5 luni 2

săptămâni

Anul

IV

Psihiatria copilului şi adolescentului

12 luni

Page 29: Curriculum Rezi

PSIHIATRIE

4 ani

STAGII PRACTICE ŞI CURSURI CONFERINŢĂ

PSIHIATRIE (I.1) 12 LUNI

PSIHIATRIA COPILULUI ŞI ADOLESCENTULUI (I.2) 6 LUNI

NEUROLOGIE ŞI NEUROIMAGISTICĂ (I.3) 2 LUNI

MEDICINA INTERNĂ (I.4) 1 LUNĂ

PSIHIATRIE COMUNITARĂ ŞI

PSIHIATRIE DE LEGĂTURĂ (I.5) 3 LUNI

PSIHIATRIE FORENSICĂ (I.6) 1 LUNĂ

PSIHOTERAPIE (I.7) 8 LUNI

BIOETICĂ (I.8) ½ LUNĂ

PSIHIATRIE (1.9) 14 LUNI SI 2 SĂPT.

ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV

STAGIUL I.1 I.2,I.3,I.4,I.5 I.6,I.7 I.9 I.8,I.9

Page 30: Curriculum Rezi

RADIOLOGIE-IMAGISTICĂ MEDICALĂ

4 ANI

Radiologie standard 9 luni şi 2 săptămâni

Radiologie aparat cardiovascular 3 luni

Radiologie toracică 3 luni

Radiologie gastrointestinală 6 luni

Radiologie musculo-scheletală 3 luni

Neuroradiologie 6 luni

Radiologie urogenitală 4 luni

Radiologie pediatrică 3 luni

Senologie imagistică 2 luni

Radiologie intervenţională 4 luni

Radiologie şi imagistică de urgenţă 4 luni

Bioetică 2 săptămâni

Page 31: Curriculum Rezi

RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE

4 ani

STAGII PRACTICE ŞI CURSURI- CONFERINŢĂ

I.

RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE (I.1) - 10 luni (anul I)

REUMATOLOGIE (I.2) -3 luni

CARDIOLOGIE (I.3) - 2 luni

PNEUMOLOGIE (I.4) - 1 lună

GERIATRIE ŞI GERONTOLOGIE (I.5) - 1 lună

NEUROLOGIE (I.6) - 5 luni

NEUROCHIRURGIE (I.7) – 1 lună

ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE (I.8) - 1 lună BIOETICĂ (I.9) – 2 săptămâni (anul IV)

II. EMG (II.1) - 2 luni trimestrul 4, anul III ECODIAGNOSTIC MIO-ENTEZO-OSTEOARTICULAR (II.2) - 2 luni trimestrul 1, anul IV

III. RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE (I.1) - 19½ luni

ANUL I

ANUL II ANUL III ANUL IV

I.1 I.2 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 I.1 I.9 II.1 II.2 I.1

Page 32: Curriculum Rezi

REUMATOLOGIE

4 ani

STAGII PRACTICE ŞI CURSURI CONFERINŢĂ

REUMATOLOGIE (I.1) 6 LUNI

MEDICINĂ INTERNĂ (I.2) 18 LUNI

RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI

BALNEOLOGIE (I.3) 3 LUNI

IMAGISTICĂ MUSCULO-SCHELETALĂ (I.4) 3 LUNI

BIOETICĂ (I.5) ½ LUNĂ

REUMATOLOGIE (II.1) 1 AN 5 LUNI ŞI 2 SĂPT.

ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV

STAGIUL I.1,I.2 I.2 I.3,I.4,I.5,II.1 II.1


Recommended