+ All Categories
Transcript

)

)

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINE~TI

Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacau, cod 605400 Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: [email protected]

www.moinesti.ro

"' A

PROJECT DE HOTARARE

~ ' l!1§;~-~;

~L~~! ~:Y: ---- , --· "'e 110 ,COI/IIOU/QMSIJAS. C Q)l7/0711t

ISO ICOOl/llOU/fMS/JJU • C oeo.1')147 <»&SAS 18001/IIOCJ/OHSAS/JAS. C 000511)1"

privind aprobarea Regulamentului de Organizare ~i Functionare al Directiei de Asistenta Sociala Moine~ti, judetul Bacau

Consiliul Local al municipiului Moine~ti> judetul Bacau, A vand in vedere: - Raportul de specialitate nr. 50404/17.01.2018 al Directiei de Asistenta Social a Moine~ti; - Expunerea de motive nr. 50405/ 17.01.2018 a Primarului municipiului Moinesti; - prevederile Legii nr. 272/2004 privind protectia ~i promovarea drepturilor copilului, republicata,

cu mofificarile ~i completarile ulterioare; - prevederile Legii asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare; - Hotararea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare ~i

functionare al serviciilor publice de asistenta sociala ~i a structurii orientative de personal; - Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata (r2), cu modificarile ~i

completarile ulterioare; - Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice; - prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile ~i completarile ulterioare; - Hotararea Consiliului Local al Municipiului Moine~ti nr. 104/21.08.2015 privind aprobarea Organigramei ~i a Statului de functii ale Directiei de Asistenfa Sociala Moine~ti:

Vazand raportul Comisiei juridica, de disciplina, de munca, protectie sociala, protectie copii, turism ~i sport, raportul Comisiei pentru activitati economico-financiare, social-culturale, culte, invatamant, sanatate ~i familie ~i raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, gospodarie comunala ~i protectie mediu, din cadrul Consiliului Local al municipiului Moine~ti;

In temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (2) lit. a) raportat la alin. (3) lit.b}, art. 45 alin. (I), art. 48 alin. (2} ~i ~i art. 115, alin. (I) lit. b) din Legea administratiei pub lice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare,

HOTARA~TE:

Art. 1. - Se aproba Regulamentul de Organizare ~i Functionare al Directiei de Asistenta Sociala Moine~ti, judetul Bacau, cuprins in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. - De la data adoptarii prezentei Hotarari se abroga prevederile art. 3 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Moine~ti nr. I 04/21.08.2015 privind aprobarea Organigramei ~i a Statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala Moine~ti.

Art. 3. - Prezenta hotarare va ti comunicata Institutiei Prefectului Judetului Bacau, Primarului municipiului Moine~ti, Directiei de Asistenta Sociala Moine~ti ~i va fi adusa la cunostinta publica, in conditiile legii.

EGALITATE: AR,

DIRLAU

)

UNITATEA ADM!NISTRATIV TERITORIALA MUNIClPJUL MOINl~~TI

JAS~.~~~ 1 '

I

Str. Vasik Alecs.~ndri. nr. 14.jud. Badiu, cod 605400

Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: offic~moinesti.r.Q

WW\\ moinc~ti.ro

I • I

PRll\lARUL i\IUNJClPILLLJI \tOINESTI.

Nr. 50405/17.01.2018

EXPUNERE MOTIVE

~.~ ·~.--,-~ ~ ; -~

f';O ?001/P.OU OMSIJAS ·Coo: 71078?

ISO 14001/~CUifMS JM ·C OOOiJO Hl OHSAS l.001/ROU OHSASiJJ.S -C 000~,014?

la Proiectul de Hotararr priYind aprobarca Regulamcntului de Organizarc si Functionarc

al Dircctici de Asistcnta SociaJa Moinrsti

Pouivit art.36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b, din Lcgea nr.215/200 l, privind administratia publica locala, repuhlicata, cu modificarile si completarile ultc1ioare, consiliu local aproba organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si li.mctionare ale institutiilor si ~erviciilor publice de interes local. asigurand ca<lml necesHr pentru fornizarea serviciilor sociale pentru protcctia copilului. a persoanelor varstnice. a familici si a altor persoane sau gmpuri allate in nevoie sociala.

In temeiul a1t. I 08 din Constitutia Romfiniei, repuhlicata, al m1. 113 alin. (5) din Lcgea asisten{ei sociale nr. 292/201 L cu modificarile ~i completnrilc ulterioarc, prccum ~i al art. 116 alin. (5) din Legeu nr. 272/2004 privind protectia ~i promovarea drepturilor copilului. republicata. cu modifkarile ~i completarile ulterioare, Guvernul Romfiniei a adoptat Hotararea nr.797/2017 pentru aprobarea regulmnentelor - cadru de organizare ~i 11.mqionare ale serviciilor pub!ice de asistenta sociala ~i a structurii or:ientative de personal.

Conlbnn a,t. 6. - {I) din Hotararea nr.797/2017 pentru aprobarea rcgulamentului - cadrn

de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a strnctu1ii orientative

de personal, in termen de 120 de zile de la d,Ha intrarii in vigoare a hot,1rarii, consiliile locale ~i consiliile judetene au obliga\ia adoptarii hotararilor consiliului !ocal/consiliului jude{ean/consiliului local al sectoarelor municipiului Bucurc~ti/Consiliului General al

) Municipiului Bucure~ti pentru conformare cu prevederile art. 41 ~i art. 113 - 116 din Lcgea nr. 292/2011, cu modificai'ilc ~i completarile ulterioare. ~i adoptarea regulamcntelor de org:::mizare ~i fonqionare ale servicii lor pub lice de asistenta social a in baza regulamentelor - cadru pre, azute de prezenta hotar.1re.

rn acest context si tin and cont de raportul de specialitate nr.50404/17 .01.2018. intocmit de catre Directia de Asistcnta Sociala Moinesti. propun Consiliului Local al municipiului Moinesti aprobarca Rcgulament1dui de Organizarc si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala Moinesti, in fonna prezcntata de executiv.

UNITATEA ADMINISTRATIVTERITORIALA MUNlCIPIUL MOINE~TI DIRECTJA DE ASISTENTA SOCIALA

Str. Vasile Akcsandri, nr. 52, jud. 8acau, cod 605400 Td: 023436101 l; 0234363111.; 0756192213;

Fax:0234363111,e-mail: dm;(a)mointsti.ro www.moin<..-sli.ro

Nr. 50404/ l 7 .0l.2018

RAPORT

JAS:~.~~

,~· I . '

' ' , ...... ~ ' ' ~:

110 !(10! RO•J QMS J.~S • C c,;17 076!

.~c 1400! ROU ~Ul<I • C oooi 0147 CHll<l 18001 ~OU O!iS.AS l~S • C OOOS 0141

la Proiectul de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Dircctici de Asistenta Sociala Moiuesti

Directia de;: Asistenta Sociala Moinesli cste structurn specializata in ndministrarca si ) acordarea bencliciilor de asistcnta sociala si a serviciilor sodalc, cu personalitate ju1idica,

inliincala in suhordinea Consiliului Local al municipiului Moinesti, cu scopul de a asigurn aplicarca politicilor sociale in domeniul protcctici copilului. familiei. persoanclor varstnice, persoanelor cu dizabilitati. precum si altor persoane. gmpuri sau comunitati aflate in nevoie sociala.

Pottivit art.36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b. din Legea nr.215,2001, privind admi.nistrntia publica locala. republicata, cu modifica1ile si completarile ulterioare, consiliu local aproba organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale institutiilor si serviciilor publice de interes local, asigurand ca<lrul necesar pentru fi.tmizarea se1viciilor sociale pentru prorecria copilului., a persoanelor varstnice, a fomiliei si a altor persoane sau gmpuri atlate in nevoie sociala.

in temeiul att. I 08 din Constitutia Romaniei, republicata. al art. 113 al in. (5) din L.egea asistentei sociale nr. 292/20 l l, cu moditicarile ~i completarile ulterioare, prccum ~i al art. I 16 alin. (5) din Legea nr. 272/2004 privind proteqia ~i promovarca drcpturilor copilului. republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Guvernul Romanici a adoptat Hotarnrea

_) nr.797 /2017 pentlu aprobarea regulmncntelor - cadni de organizare ~i functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala ~i a structmii orientative de personal.

Confo1m mt. 6. - (l) din Hotararea nr.797/2017 pentru aproharea regulamentului - cadn:i cle organizarc si funcrionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si ::i. structurii 01ientative de personal. in tennen de 120 <le zile de la data intrarii in vigoare a hotararii, consiliilc locale ~i consiliile judetene au obligatia adoptarii hotararilor consiliului local/consiliului judetean/consiliului local al sectoarelor municipiului Bucure~ti/Consiliului General al Municipiului Bucure~ti pentru conformare cu prevederile art. 4 l ~i alt. I 13 - 116 din Legea nr. 292/2011, cu modificiirile ~i completarile ulterioare, ~i adoptarea rcgulamentelor de organizarc ~i functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala 111 baza regulamentelor - cadru prevazute de prezenta hotarare.

Potrivit mt.9, alin.1 din Hotarnrea Guvemului nr.797/2017 pentrn aprobarea regulamentului - cadm de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal. strnctura organizatorica si numarul de posturi aforent aparatului pmpriu al Dircctiei de Asistenta Sociala Moinesti se aproba de consiliu local, astfol

)

)

incat functionarca acesteia sa asigure indcplinirca atributiilor cc ii revin potrivit Jcgii si tinand

contd~ serviciilc socialc organizate in stmctrura sau in subordinea Dircctiei.

Ptin Horararea Consiliu lui Local al municipiului Moinesti nr.204/21.12 .20 l 7 s-a a pro bat

Orgm1igrama si a Statul de fo.nctii ale Directiei de Asistenta Sodala Moinesti,judetul Bacau.

In acest context, propunem Consiliului Local al municipiului Moinesti aprobarea

Rcgulamentului de Organizare si Funclionare al Directici de Asistcnta Sociala Moincsti.

Director executiv,

BOGDAN PETRU CEHAN Sef servi.ciu A. S., ADELA FODOR

)

_)

UNIT/\TEA ADMINISTRATIV TERITORJALJ\ M Cl NICI PI UL MOINES TI i~ ~' DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

A A fl(• An J Str. Vasile Alecsandri, nr.52, jud. Bacau, cod 605400 : ~ V \\:_ ?1 Tel: 023436l01 l; 0756192213; !..--- J l Fax: 023436311 l, e-mail: [email protected]

~

WWW m·iin ·,·,ti f ('

rAS-:ANZ ' , __ ' ' .

~ :. - ......... ,. ...... -i:,

ISO '10011!tOV/QM.S/JA.$ ~ C 0017i070? SSO 14001/RO~/EMS/JAS • C 0006/0547

OH~A! 16G01jit0U/0..(SAS/JA.S • C OQO.$j0149

ANEXA LA H.C.L. NR. I 2018

REGULAMENT DE ORGANlZARE SI FUNCTION ARE

>

Di.rectia de Asistenta Sociala Moinesti Regulamcnt de Organizare ~i Fu net ionare

pag.1/29

)

_)

CU PRINS

Capitolul I Dispozitii generate

Capitolul II Functii, atributii, principii

Capitolul III Structura 01·ganizatorica si atributiilc principalc

Capitolul I\' Atrihutiile structmilor funcfionalc Sec(i1117ea a-1-a Atributiile Serviciului Asistenta Sociala

• Atributii Cmnpartiment Autoritate Tutelara si Protectia Copi/11/ui

• Atribulii Compartiment Consiliere si sprUin persowze qflate in situatii de rise

• Atrihutii Compartiment Prestatii Sociale

• Atrihutii Compartiment Emluare si Monitorizare

• Atributii Compartiment Asistenti personali

Seqiunea a 2-a Atributiile Biroului Economic Scctiunea a 3-a Atributiile Compartimentului Juridic, Rcsurse Umanc, SSM

Sectiunca a 4-a Atributiilc Compartimentului Rcgistratura, Relatii Publice, Administrativ

Capitolul V Circuitul documcntclor

Capitolul V[ Dispozitii finale

Directia de Asistenta Sociala Moinesti Regulament de Organizarc ~i Funqionare

pag.2/29

CAPITOLUL I Dis1>ozitii gcncralc

Art. I. -(1) Dispozitiile Regulamentului de organizare ~i fi.mctionare, denumit 1n continuare Regulwnent, se aplica fundionarilor publici si personalului contractual din cadrul Directiei de Asistenta Socialu a municipiului Moinesti

(2) Directia de Asistenta Sociala ;:t municipiului Moinesti se organizeaza si lunctioneaza potrivit prevederilor Legii m.2 I 5/200 l privind adm.inistrntia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii m.292/20 I l privind Legea asistentei sociale, Hotararii Guvernului nr. 79712017 pentru abrobarea regulamentului-cndru de organizare si fonctionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, ale prezentului Regulmnent de organizare si functionare, precum si a altor prcvcderi kgale in vigoare.

(3) Directia de Asistenta Sociala a municipiului Moincsti este structura specializata in administrarea si acordarca bcncficiilor de asistenta sociala si a scrviciilor sociale, cu personalitate

) juridica, infiintata in subordinca Consiliului Local al municipiului Moinesti, ca dircctic de a.sistcnta

socia!a, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor socialc in domcniul protectici copilului, familiei, persoanclor varstnice, pcrsoanclor cu dizabilitati, precum si altor persoane, grupuri sau comunitati atlatc in nevoie sociala.

)

(4) Prezentul regulament stabile~te procedura de desfa~urare a activitatii institutiei, atrihutiile pcrsonalului de specialitate ~i administrntiv din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Moinesti.

CAPITOLUL rI Functii, atributii, principii

Art.2. In aplicarea politicilor sociale in domeniul protectiei copilului, fomiliei, persoanelor varstuice, persoanelor cu dizabilitati, precum si altor persoane, grupuri sau comunitati atlate in nevoie sociala, Directia de Asistenta Sociala Moinesti indeplineste, in principal, urmatoarele fi.mctii:

a} de realizare a diagnozei sociale la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale Moinesti, prin evaluarea ncvoilor sociale ale comunitatii, realizarea de sondaje si anchete sociale, valorificarea potentialului comunitatii in vederea prevenirii si depistarii precoce a situatiilor de neglijare, abuz, abandon, violenta, a cazurilor de rise de excluziune sociala etc.;

b) de coordonare a masurilor de prevcnire si combatere a situatiilor de marginalizare si excludere sociala in care se pot atla anumite grupuri sau comunitati;

c) de stratcgie, prin care asigura elaborarea strategiei de dezvoltare a scrviciilor sociale si a planului anual de actiune, pe care le va supune spre aprobare consiliului local;

d) de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare pentru acordarea benc:ficiilor de asistcnta sociala si furnizarea serviciilor sociale;

e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane pe care le are la dispozitie; t) de comunicare si colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale altor

autoritati ale administratiei publice centrale, cu alte institutii care au responsabilitati in domeniul asistentei - sociale, cu serviciile publice locale de asistenta sociala din alte unitati administrativ - teritoriale, cu reprezentantii furnizorilor privati de servicii sociale) precum si cu persoanele beneficiare;

Directia de Asistenta Sociala Moinesti Regulament de Organizare ~i Functionare

pag.3/29

)

g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitivc a persoanelor, familiilor~ grupurilor vulnerahile;

h) de rcprezentare a unitatii adrninistrativ - tcrito1iale in domcniul asistcntei sociale.

Art.3. - (l) Atributiile Directiei de Asistenta Sociala Moinesti in domcniul beneficiilor de asistentn sociala sunt unnatoarele:

a) asigura si orgunizeaza uctivitatea de p1imire a solicitarilor privind beneficiile de asistenta sociala;

b) pentru beneficiile de asistenta sociala acordate din bugetul de stat rcalizeaza colcctarea lunara a cererilor si transmiterea acestorn catre agentia teritoriala pentru plati si inspectie sociala;

c) verifica indeplinirea conditiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenta sociala, conform procedurilor prevazute de lege sau, dupa caz, stabilite prin hotarare a consiliului local, si pregateste documentatia necesara in vederea stabilirii drcptului la masurile de asistenta sociala~

d) intocmcstc dispozitii de acordare/respingcrc sau, dupa caz, de modificare/suspendare/incetare a beneficiilor de a.sistcnta sociala acordate din bugctul local si le prezinta primarului pentru aprobare;

e) comunica bcneficiarilor dispozitiile cu privire la drcpturilc si facilitatile la care sunt indreptatiti. potrivit lcgii;

t) mmareste si raspunde de indeplinirea conditiilor legate de catre titularii si persoancle indreptatite la beneficiile de asistenta sociala;

g} efectueaza sondaje si anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de rise de

excluziune sociala sau a altar situatii de necesitate in care se pot atla membrii comunitatii si propune masuri adecvate in vederea sprijinirii acestor persoane;

h) realizeaza activitatea financiar-contabila privind beneficiile de asistenta sociala achninistrnte;

i) elaboreaza si fundamenteaza propunerea de buget pentru finantarea beneficiilor de asistentasociala;

j) indeplineste orice alte atributii prevazute de reglementarile legate in vigoare. ) (2) Atributiile Dircctici de Asistenta Sociala Moinesti in domeniul organizarii, administrarii si

acordarii scrviciilor sociale sunt unnatoarele: a) claboreaza, in concordanta cu strategiilc nationale si judetene, precum si cu nevoile locale

identificatc, strategia locala de dezvoltare a serviciilor sociale, pc tem1en mediu si lung, pentru o perioada de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aproharc consiliului local si raspunde de aplicarea acesteia;

b) elaboreaza planurile anualc de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul consiliului local si le propune spre aprobare consiliului local; acestca cuprind date

detali.:ite privind numarul si categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi infii.ntate, prob,ramul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat si sursele de finantare;

c) initeaza, coordoneaza si aplica masw·ile de prevenire si combatere a situatiilor de marginalizare si excludere sociala in care se pot ana anumite grupuri sau comunitati;

cl) identifica fomiliile si persoanele atlate in dificultate, precum si cauzele care au generat situatiile de rise de excluziune sociala;

Directia de Asistenta Sociala Moinesti Rcgulament de Organizarc ~i Functionare

pag.4/29

)

)

c) rcalizeaza atributiile prevazute de lege in procesul de acordnre a serviciilor sociale; t) propunc infiintarea serviciilor sociale de interes local; g) colecteaza, prclucreaza si administreaza datcle si int<.mnatiilc, privind bcncficiarii, furnizorii

publici si privati si serviciile administrate de acestia si le comunica scrviciilor publice de asistenta sociala de la nivelul judetului, precum si Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, la solicitarea acestuia;

h) rnonitorizeaza si evalueaza serviciile atlate in propria administrare; i) elaboreaza si implementeaza proiecte cu finantare nationala si internationala in domeniul

serviciilor sociale; j) elaboreaza proiectul de buget anual pentru sustinerea serviciilor sociale, in conformitate cu

planul anual de actiune, si asigura finantarea/cofinantarea acestora; k) asigura informarea si consilierea beneficiarilor, precum si informarea populatiei privind

drepturile sociale si serviciile sociale disponibile; l) fi.irnizeaza si administrcaza serviciilc sociale adrcsatc copilului, familiei, pcrsoanclor cu

dizabilitati, persoanelor varstnicc, precum si tuturor categoriilor de bencficiari prcvazute de lcgc, fiind responsabila de calitatea scrviciilor prestate~

m) incheie contracte individuate de munca si asigura formarca continua de asistcnti pcrsonali; ernluean si monitorizeaza activitatea acestora, in conditiile Jegii;

n) sprijina compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, infiintat potrivit prcvederilor art.113 alin.( 1) din Lcgea nr.292/201 I, cu modificarile si complcctarilc ulterioare, in clahorarea documcntatici de atribuirc si in aplicarea procedurii de atrihuire, potrivit lcgii;

o) planifica si realizeaL:a activitati de informare, formare si indrnmare metodologica, in vederea cresterii performantei personalului care administreaza si acorda servicii sociale;

p) colaboreaza permanent cu organizatiile societatii civile care reprezinta interesele diteritelor categorii de beneficiari;

q) sprijina dezvoltarea voluntariatului in serviciile sociale, cu respectare prevederilor Legii nr.78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania, cu ·modificarile s1

completarile ulterioare; r) indeplineste orice alte atlibutii prevazute de reglementarile legale in vigoare; s) asigura, pentru relatiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdoceciti:lte, interpreti

autorizati ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al pcrsoanei cu sur<locecitate. [n aplicarea prevederilor alin.2 lit.a si b Directia de Asistenta Sociala Moinesti organizeaza consultari cu fornizorii puhlici si privati, cu asociatii profosionale si organizatii reprezentative ale beneficiarilor. (3) Pentru indeplinirea atributiilor prevazute la alin.(2) lit.a) si b) Dircctia de Asistenta Sociala a municipiului Moinesti organizcaza consultari cu furnizorii publici si privati, cu asociatiile profesionale si organizatiile reprezcntative ale bcneficiarilor.

Art.4. In vederea asigurarii efi.cientei si tansparentei in planificarea, finantarea si acordarea serviciilor sociale, Directia de Asistenta Sociala Moinesti are urmatoarele obligatii principnle:

u) asigurarea informarii comunitatii prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci cand aceast lucru nu e posibil, prin afisarea la sediul institutiei a infonnatiilor privind: 1. activitatea proprie si serviciile atlate in proprie adrninistrare - fonnulare/modele de

cereri in format editabil, progrnmul institutiei, conditii de eligibilitate, etc;

Directia de Asistenta Sociala Moinesti Regulament de Organizare ~i Functionare

pag.5/29

)

)

Art.5.

11. infonnatii privind scrviciile sociale disponibile la nivelul unitatii administrativ -teritorialc, acordatc de tiJrnizori publici ori privati;

111. infonnatii privind altc servicii de intercs public care nu au organizate compartimente dcconccntrate la nivclul unitatii administrativ - teritoriale.

b) transmiterca catre scrviciul public de asistcnta sociala de la nivcl judetcan a stratcgiilor

locale de dezvoltnre a serviciilor sociale si a planurilor anuale de actiune, in termen de I 5 Lile de la data aprobarii acestora;

c) transmierea trimestriala, in format electronic, serviciului public de asistenta sociala de la

nivel judetean a datelor si infonnatiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale si serviciile sociale administrate de acestia, precum si a rapoartelor de monitorizare si evaluare u serviciilor sociale;

d) organizarea de sesiuni de consultari cu reprezentanti ai organiLatiilor beneficiarilor si ai furnizorilor de servicii sociale, in scopul fundamentarii strategiei de dczvoltare a serviciilor sociale si a planului anual de actiune;

e) comunicarea informatiilor solicitate sau, dupa caz, punerea accstora la dispozitia institutiilor/structurilor cu atributii in monitorizarea si controlul respcctarii dreptu1ilor omului, in monitorizarea utilizarii procedurilor de prevenire si combatcrc a ori.caror tonne de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor scrviciilor sociale si, dupa caz, institutiilor/structurilor cu atributii ririvind prevenirea to11urii si acordarea de sprijin in

rcalizarca vizitclor de monitorizare, in conditiile legii.

In administrarea si acordarea serviciilor sociale, Directia de Asistenta Sociala Moinesti realizeaza urmatoarele:

a) solicita acreditarea ca fornizor de servicii sociale si licenta de functionare pentru serviciile sociale ale autoritatii administrntiei publice locale din unitatea administrativ teritoriala respecti va:

b) primeste si im·egistreaza solicitarile de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, reprezentantii legali ai acestora, precum si sesizarile altor persoane/institutii/furnizori privati de servicii sociale privind persoane/familii/grupmi de persoane aflate in difkult:1te:

c) evalueaza nevoile sociale ale populatiei din unitatea administrativ-teritoriala in vederea identificarii familiilor si persoanelor atlatc in dificultate, precum si a cauzclor care au generat situatiile de rise de excluziune sociala;

d) elaboreaza, in baza evaluarilor initiale, planurile de intcrventie, care cuprind masuri de asistcuta sociala, respcctiv serviciile recomandate si bcneficiile de asistenta sociala la care persoana are dreptul;

e) realizeaza diagnoza sociala la nivclul grupului si comunitatii si elaboreaza planul de servicii comunitare;

f) acorda se1vicii de asistenta comunitara, in baza masurilor de asistenta sociala incluse de directie in planul de actiune;

g) recomanda realizarea evaluarii complexe si faciliteaza accesul persoanelor la servicii sociale; h) acorda direct sau prin centrele proprii servicii sociale pentru care detin licenta de fi.mctionare cu

respectarea etapelor obligatorii prevazute la art.46 din Legea m·.292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, a standardelor minime de calitate si a standardelor de cost.

Serviciile sociale acordate de di..rectie au drept scop exclusiv prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala si sunt adresate persoanelor si familiilor fara venitnri sau cu venituri

Di..rectia de Asistenta Sociala Moinesti Regulament de Organizare ~i Functionare

pag.6/29

)

red use, pcrsoanclor fora adapost, victimelor traficului de persoane, victimelor vio lentei in familiei, pcrsoanelor cu dizahilitati, persoanclor varstnicc. De asemenea dirccba acorda servicii sociale destinate protectici si promovarii drcpturilor copilului , celc de prevcnire a separarii copilului de parintii sai~ precum si cclc menite sa ii sprijine pe acestia in ceea ce privcste crestcrea si ingrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familiala, organizate in conditiile legii.

Art.6. Principiile care stau la baza furnizarii serviciilor sociale, conform prevederilor Legii 292/ 2011 a asistentei sociale, sunt:

a) solidaritatea sociala, potrivit careia intreaga comunitate partidpa la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesita supo11 si masuri de protectie sociala pentru depasirea sau limitarea unor situatii de dificultate, in scopul asigurnrii incluziunii sociale a acestei categorii de populatie;

b) subsidiaritatea, potrivit careia~ in situatia in cnre persoana sau familia nu isi poate asigura integral nevoile sociale~ intervin coledivitatea locala si structurile ei asociative si, complementar, statul:

c) univcrsalitatea, potrivit careia fiecare pcrsoana are dreptul la asistenta sociala, in conditiilc prevazute de lege;

d) respectm:ca dcmnitatii umane, potrivit carcia ficcarei persoane ii cstc garantata dezvoltarea libcra si deplina a personalitatii, ii sunt respectate statutul individual si social si dreptul la intimitate si protectie impotriva oricarui abuz fizic, psihic, intclectual, p0litic sau economic;

e) abordarea individuala, potrivit carcia masurile de asistenta sociala trchuie adaptate situatiei particulare de viata a :fiecarui individ; acest principiu ia in considernrc caracterul si cauza unor situatii de urgenta care pot afocta abilitatilc individuale, conditia fizica si mentala, precum si nivelul de integrare sociala a persoanei: supo11ul adresat situatiei de dificultate individuala consta inclusiv in masuri de sustinere adresate membrilor familiei beneficiarului~

t) parteneriatul, potrivit: caruia autoritatile publice centrale si locale, institutiile publice si private,

organizatiile neguvernamentale, institutiile de cult recunoscute de lege, precum si membrii comunitatii stabilesc obiective comune, conlucreaza si mobilizeaza toate resursele necesare pentru asigurarea unor conditii de viata decente si demne pentru persoanele vulnerabile;

g) participarea beneficiarilor, potrivit careia beneficiarii participa la formularea si implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individuatizate de suport social si se implica activ in viata comunitatii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activitati

) voluntare desfasurate in folosul pcrsoanelor vulnerabile; h) transparenta, potrivit careia se asigura cresterea grndului de responsabilitatc a administratiei pu.blice

centrale si locale fata de cetatean, precum si stimularea pm1iciparii active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor~

i) nediscriminarca, potlivit careia persoanele vulnerabile beneficiaza de masuri si actiuni de protectie sociala fara restrictie sau prcferinta fata de rasa, nationalitate, originc etnica, limba, religie, categorie sociala, opinie, sex ori orientare sexuala. varsta, apa1tenenta politica, dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infoctare HIV sau apartenenta la o categoric defavorizata;

j) eficacitatea, potrivit careia utilizarea resurselor publice are in vedere indeplini.rea obiectivelor

pro1:,,ramate pentru fiecare dintre activitati si obtinerea celui mai bun rezultat in rapott cu efectul proiectat;

k) eficienta, pottivit careia utilizarea resurselor publice are la baza respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu;

Directia de Asistenta Sociala Moinesti Regulamcnt de Organizare ~i Functionare

pag.7/29

_)

I) respectarea dreptului la autodctcrminarc, potrivit careta fiecare persoana arc drcptul de a face

propriile alcgeri, indiferent de valorilc sale socia!e, asigurandu-se ca aceasta nu ameninta drepturile sau interescle legitimc ale celorlalti;

m) activizarea, potrivit careia masurilc de asistcnta sociala au ca obiectiv final incurajarea ocuparii, in scopul integrnrii/rcintegrarii sociale si crcsterii calitatii vietii persoanci, si intarirea nuclcului familial;

n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenta sociala, potrivit caruia pentru aceeasi nevoie sau situntie de rise social se poate acorda un singur beneficiu de acelasi tip;

o) proximitatea, potrivit careia serviciile sunt organizate cat mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului si mentinerea persoanei cat mai mult posibil in propriul mediu de viata;

p) complementaritatea si abordarea integrata, potrivit carora, pentru asigurarca intregului potential de fundionare sociala a persoanei ca membru deplin al familiei, comunitatii si societatii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului si acordate integrat cu o gama largn de masuri si servicii din domeniul economic, educational, de sanatate, cultural ct~.;

q) concurenta si competitivitatea, potrivit carora furnizorii de servicii socialc publici si privati trcbuie .sa sc prcocupe permanent de cresterea calitatii scrviciilor acordate si sa bcncficie7e de tratamcnt egal pe piata serviciilor sociale;

r) egalitatea de sanse, potrivit careia bencficiarii, fora niciun fol de discriminare, au acces in mod cgal la opottunitatile de implinire si dczvoltare personala, dar si la masurilc si actiunile de protcctic .social a;

s) confidentialitatca, potrivit carcia, pcntru respectarea victii private, hcnc:ficiarii au dreptul la pastrarea confidentialitatii asupra datelor personale si informatiilor reforitoare la viata privata si situatia de clificultate in care se atla:

t} echitatea, potrivit careia toate persoanele care dispun de resurse socio-economice similare, pentru aceleasi tipuri de nevoi. beneficiaza de drepturi sociale egale;

u) focalizarea, potrivit careia benefici.ile de asistenta sociala si serviciile sociale se adreseaza cdor mai vulnerabile categorii de persoane si se acorda in fi.mctie de veniturile si bunurile acestora;

v) dreptul la libera alegere a furnizornlui de servicii, potrivit caruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditafi.

CAPITOLUL III

Structura 01·ganizatorica si atributiile principalc

A1t. 7. Structura organizatorica si numarul de posturi aferent aparatului propriu al Directiei de

Asistenta Sociala Moinesti, se aproba de consiliul local, astfel incat functionarea acesteia sa asigure indeplinirea atribut'iilor ce ii revin pottivit legii si tinand cont de serviciile sociale organizate in structura sau in subordinea Directiei.

Prin Hotararea ConsiliuJui Local al municipiului Moinqti nr.204 din data de 21. I 2.2017 a fost aprobata structura organizatorica a Directiei de Asistcnta Sociala a municipiului Moinesti in temeiul careia a fost intocmit prezentul regu!ament.

Serviciile, birourile ~i compartimcntelc care intra 111 alcatuirea Directici de Asistenta Sociala a municipiului Moinesti sunt structurate conform organigramei aprobata ca anexa I la Hotararea Consiliului Local nr.204/21.12.2017.

Directia de Asistenta Sociala Moinesti Regulament de Organizare ~i Functionare

pag.8/29

)

CO!VIPARTIMENTE SUBORDONATE DlRECTORULUI' EXECUTIV

SERVlClUL ASISTENTA SOCIA.LA

o Compartimcnt autoritate tutelara si protectia copilului

• Compartiment consiliere si sprijin pentru persoanele aflate in situatii de rise

• Compartiment prestatii sociale

• Compartiment evaluare si monitorizare

• Compartiment asistenti personali BIROUL ECONOMIC

Compartimcnt jul'idic, resursc umanc, SSlVI Compartiment rcgistratura, rclatii publicc, administrativ

Art. 8.- Conducerea Directiei de Asistcnta Sociala a municipiului Moincsti sc asigurn de catre directorul executiv side colegiul director.

Art.9. (1) Componcnta colegiului director al Directici Socialc a Municipiului Moincsti cste stabilita prin hotarare a consiliului local.

(2) Prcsedintele colegiului director cste secretarul unitatii administrntiv-teritorialc. [n situatia in care presedintele colegiului clirector nu isi poate cxercita atributiile, acestea sunt exercitate de catre directorul executi, al Directiei.

Aa·t.10. (1) Organizarca, funcfionarca ~i atributiile colcgiului director se stabilesc prin regulamentul de organizare ~i functionare al di.rectiei. (2) Colegiul director se intrune~te in ~edin\a ordinara trimestrial, la convocarea di.rectorului executiv, precum $i 111 $edinta extraordinara. ori de dite ori este necesar, la cererea directorului/directorului executiv.

(3) $edin\ele colegiului director se desta$oara in prezenta a eel puth1 doua treirni din numarul ) membrilor sai ~i a pre$edintelui. in exercitaren atributiilor ce ii revi11: colegiul. director adopta hotarari

cu votul a jumatatc plus unu din totalul membrilor sai. (4) La ~edintele colegiului director pot patticipa. fara drept de vot, primarul unitatii administrativ­teritoriale ~i alti consilieri locali. precum ~i altc persoane invitate de membrii colegiului director. (5) Colcgiul director indcplinc~tc urmatoarelc atribufii principale: a) analizeaza activitatea dircctiei §i propune dircctorului executiv al Direqiei rnasurile necesare

pentru tmbunatatirea activitatii acesteia;

b) aYizeaza proiectul bugetului propriu al directiei ~i contul de inchciere a exercitiului bugetar; avizul este consultativ;

c) avizeaza proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale ~i al plannlui anual de ac\iune, precum $i rapoartele de activitate ale directiei: avizul este consultativ;

d) propune consiliului local modificarea structurii organizatorice ~i a regulamentului de organizare ~i functiona.re ale di.rectiei1 prt!cum ~i rectificarea bugetului. Ill vederea imbunatatirii activita\ii acesteia;

Di.rectia de Asistenta Sociala Moinesti Regulament de Organizare ~i Functionare

pag.9/29

)

e) propunc consiliu.lui local induclcrca 111 progrumul de dezvoltarc economica locala a une1 componcnte privind scrviciile socialc;

t) 'intocmc~tc ~i propunc spre avizarc, rcspccdv aprobarc, potrivit lcgii, statul de ti.mctii; precum ~i prcmicrca ~i sporurile care se acorda la salariul personalului dircqici. cu 1ncadrarea l!l resurselc

financiarc alocate de consiliul local, 1n conditiile legii.

(6) Colegiul director fodepline$le $i alte atributii stabilite de lege sau prin hotarare a consiliului local.

Art.1 t. (1) Dircctorul cxccutiv:

a) asigurn conducerea executiva a directiei si raspund~ de buna ei functionare in indeplinirea

ntributiilor ce ii revin. Directorul executiv emite dispozitii.

b) reprezinta Directia. in relatiile cu autoritatile si institutiile publice, cu persoanele fizice si

juridice din tarn si din strninatate, precum si in justitie.

Directorul executiv indeplincstc, in conditiile Jegii, urmatoarele atributii principale:

a) exercita atributiilc cc revin Dircctici in calitate de persoana juridica;

b) exercita fimctia de ordonator secundar de credite;

c) intocmeste proiectul hugetului propriu al Directici si contul de incheiere a exercitiului

bugetar, pc care le supunc avizarii co!egiului director si aprobarii consi!iului local;

<l) claborca7a proicctele rapoartelor de activitate, ale rapoat1elor privind stadiul implementarii

strntegiei de dezvoltare a serviciilor sociale si propunerile de masuri pentru imbunatatire a

activitatii, pe care le prezinta spre avizare colegiului director;

e) numeste si elibereaza din functie personalul din cadrul Directiei: potrivit legii;

f) elaboreaza si propune spre aprobare consiliului local statul de functii al Di.rediei, avand

avizul consultativ al colegiului director;

g) controleaza activitatea personalului din cadrul Directiei;

h) aplica sanctiun.i disciplinare, in conformitate cu prevederile legate.

Directorul executiv indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau stabilite prin hotarare a

consiliului local.

) In abscnta directorului exccutiv, atributiile acestuia se cxercita de unul din sefii de compartiment,

desemnat prin decizie a dircctorului executiv, in conditiile prcvazute de regulamentul de organizare si

functionare al directiei.

(2) Sefii de scrvicii, de birou au in principal urmatoarek: atributii, competente si responsabilitati

in functie de specificul structurilor pe care le conduc si functie de limitele de compctenta stabilite in

fisa postului:

a) organizeaza, coordoncaza, controleaza si raspund de activitatea structurilor pc care le coordoneaza;

b) stabilesc obiective generale, obiect'ivele specitice si indicatorii de performanta ale

strncturilor pe care le coordoneaza;

c) stabilesc obiectivele individuale pentru personalul din subordine;

d) evalueaza perfonnantele pro.fesionale pentru personalul din subordine;

e) raspund de aducerea la cunostinta personalului din subordine a Regulamentului de

organizare si functionare, a regulmnentului de ordine interionra, a Coduiui etic si a tuturor

Directia de Asistenta Sociala Moinesti Regulament de Organizare ~i Functionare

pag.10/29

)

masurilor/deciziilor conducerii Directiei de Asistenta Sociala Moinesti, care au implicatii asupra personalului din subordine; 1) elaborcaza si revizuiesc fisclc postului pentru pcrsonalul din subordinc; g) raspund de solutionarea curcnta a problemelor, verifica si semneaza lucrarile structurii pe care o coordoneaza;

h) stabilesc masurile necesare pentru cunoasterea si aplicarea legilor si dispozitiilor conduceriiinstitutiei, care vizeaza domeniile de activitate ale strncturilor pe care le coo rdo neaza;

i) propun si, dupa caz, iau masuri in vederea imbunatatirii activitatii din cadrul structurii pe care o coordoneaza, colaboreaza si conlucreaza cu celelalte structuri din cadrul institutiei; j)analizeaza si sprijina propunerile si initiativele motivate ale personalului din subordine in vederea imbunatatirii activitatii structurii pe care o coordoneaza; k) asigura si rnspund de aplicarea prevederilor legale privind intocmirea, circuitul si pastrarea actelor si documentelor in cadrul structurii pc care o coordoneaza; I) asigurn intocmirea/elabornrea/actualizarea documcntatiei necesarc implernentarii/dezvoltarii Sistcmului de Control [ntern/Managerial si urmaresc respcctarca de catre personalul din subordine a reglementarilor continute de acestea; m) urmaresc rcspectarea normelor de conduita si disciplina de catrc pcrsonal.ul din subordinc; n) raspund de crestcrea gradului de compctenta profesionala si de asigurarea unui comportament corect in cadrul institutiei, in scopul cresterii prestigiului functionarilor puhlici si

a personalului contractual din directie.

CAPlTOLUL IV Atributiilc structurilor functionale

Secfiunea l

Art. 12 Atributiile Serviciului Asistcnta Sociala (1) Co111partime11tul Autoritate Tutelara ~,.; Protectia Copilului

Efectuarea de anchctc sociale referitoare la minorii implicati in procesele de divoq. incredinfare, reincrcdinrare. stabilire program de relatii personale ~i veghere la cre~terea ;;i e<lucarea minorului sau stabilirc domiciliu;

Efectuarca de anchete sociale referitoare la persoanele condamnate care au depus ccrerc de intrerupere a executarii pedepsei;

Tine evidenta dosarelor de tutela minor ~i tutela bolnav pus sub inlerdictie si monitorizeaza modul in care tutorele isi exercita atrilmtiile cu privire la bunurile minorului sau ale interzisului judecatoresc~

lntocmirea rnpoaitelor de monitorizare pentru copiii pentru care s-a instituit masura tutelei conform prevederilor Ordinului 1733/2015;

Rezolvarea cerin!elor instan~elor de judecata, orgru1elor de politie cat ~i a spitalelor de psihiatric;

Asista la audierea minorilor delincventi la secfiile de politie sau la Parchetele de pe langa instantele judecatorc~ti;

Directia de Asistenta Sociala Moinesti Regulamcnt de Organizru·c ~i Funqionare

pag. l l/29

~ .. )

Conform Legii 17/2000 privind Asistenta Sociala a Persoanelor Varstnice, un reprezentant al autoritatii tutelare, va asista persoanele varstnice la incheierea contractului de intrctinerc;

f nslituirea curatelei pentru reprezentarea/asistarea minorilor ~i autorizarea actdor privind bunurile acestora (acceptm·ea succesiunii, contracte de vanzare-cumparare. contracte de donatie, contracte de 1nchiriere, etc) la ccrcrca notarului;

i.ntocme~te pe baza investiga{iilor etectuate in tcren~ anchete psihosociak so licit ate de catre biroul notarial, privind desfacerca casatoriei. prin acordul sotilor, stabi!irea locuintei minorilor ~i cxcrcitarea autoritatii parintc~ti;

Verifica in teren si intocmeste anchete sociale privind completarea dosarului de acordare a indcmnizatiei pentru cresterea copilului in cazurile prevazutc de lege;

intocme~te adrese in wderea solutionarii unor sesizari, scrisori, etc. ale petitionarilor: Acorda consulta\ii de specialitatc conform competentelor;

Sc ocupa de afi$arca ~i dczafisarea hotararilor judccatore~ti de numirc a· curatoru.lui pentru persoanele bolnave ~i intocme$1C procesele verbale de afi~are ~i dezafi~are ale acestora ;;i le comunica ulterior instantelor de judecata;

Se ocupa de afi~area $i dezafi~area hotararilor judecatore~ti de numire a tutorelui pentru

persoanele puse sub interdictie judecatoreasca ~i intocme~te procesele verba!e de afi~are ~i dezafi~are ale ace.stora $i le comunica ulterior instantelor de judecata; Consilierea $j inform.area farniliilor cu copii in 1ntretinere asupra drepturilor ~i obligatiilor acestora, asupra drepturilor copilului ~i asupra serviciilor de care ace$tia pot beneficia, pe plan local sau prin intermediul institufiilor care au atribufii in domeniul protec!iei drepturilor copilului ( DGASPC, ONG, ti.mda~ii ) .

Activitatc de prevcnire a separarii copilului de familia sa prin i.dentificarca copiilor atlaii in

situafie de rise, evaluarea situariei existente ( electuarea anchetei sociale sau a unui rnport de evaluare ) ~i intocmirea planului de servicii, care cuprinde acordarea serviciilor ~i prestafiilor destinate menfinerii copilului in familie, conform Ordinului m. 286/06.07.2006 pentru aprobarea Norrnelor metoclologice privind intocmirea Planului de servicii. Monitorizarea copiilor dupa intocmirea plmmlui de servicii.

Intocmirea anchetei psiho-sociale, intrunirea membrilor Consiliului Cornunitar Consultativ ~i incheierea unui proces- verbal, a unui reforat, intocmirea plnnului de servicii in cazul copilului abuzat. neglijat sau exploatat. cu propunerea de instituire a unei masuri de proteqie speciala a copilului. numai daca, dupa acordarea serviciilor prevazute de acest plan, se constata ca mentinerea copilului alaturi de parintii sai nu este posibila.

Monitorizarea copiilor din unitatea administrativ - teritoriala, centralizarea ~i sintetizarea datelor $i informatiilor relevanle, prin intocmirea fi~ei de monitorizare in domeniul proteqiei

drepturilor copilului ( trimestrial ) ~i transmiterea accsteia catre DGASPC Bacau.

Monitorizarea copiilor cu parinti plecafi la munca in strainatate contorm H.G. nr. 691/ 2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizarc a modului de cre$1er~ ~i 111grijire a copilului cu

parinJi plecati la munca in strainatatc ~i a serviciilor de care ace~tia pot bencftcia, prccum ~i pentru aprobarea Metodologiei de lucrn privind colaborarea dintre dircctiilc generate de asistenta ~i protectia copilului ~i serviciile publicc de asistenta sociala ~i a modelului standard al documentelor elaborate de catre acestea : adrcsc catre institutiile de invatamant de pe raza adm-tiv teritoriala a municipiului Moine$ti, prin care se solicita date ~i infonnatii cu privire la copiii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate ; intocmirca Fi~ei de obscrvatic ~i a

Directia de Asistenta Sociala Moinesti Regulament de Organizare ~i Functionare

pag.12/29

)

Fi~ei de idcntificare a riscurilor ptr. copiii aflafi in aceasta situafic; vizitc la domiciliu.l persoanei dcsemnate de instanta, 111 cazul delegarii autoritatii parinte~ti. 111 conditiilc prevazute de art. l 05 al in. (9) din Legea nr. 272/ 2004 privind protcqia ~i prornovnrca drcpturilor copilului ~i tntocmirea raportului de vizita.

Sprijina persoana sau familia care solicita Ju.area unni copil 111 plasament familial, prin intocmirea documentatici ncccsarc, conform Ordinului nr. 1733/ 2015 privind aprobarea Proccdurii de stabilire ~i plata a alocatiei lunare de plasamcnt.

ldentifica ~i contacteaza rudele pan5 la gradul IV inclusiv care dor~sc sau nu, pot sau nu sa-$i asume responsabilitatea cre~terii, ingr~jirii ~i educarii minorilor. in situatia 111 care nu mai cste

posibila mentinerea lor 111 frunilia naturala.

Efoctuarea de vizite la domiciliul copiilor aflati in plasament familial ( impreuna cu reprczentantii DGASPC) , pcntru a vcrificn condi~iilc de intrctincre, cre$terc ~i cducare a

acestora.

urmarirea evolu\iei dezvoltarii copilul.ui ~i a modu!ui tn care parintii acestuia i$i exercita drepturile ~i i~i i'ndcplinesc obligatiilc cu privire la copilul care a beneficiat de o masuril de protectie spccialn ~i a fost rcintegrat in fmnilia sa.

Reevaluarea minorilor care beneliciaza de o masura de ocrotire ( intr-un centrn rezidential sau la AMP ) prin efectuarea anchctclor psiho-sociale la domiciliul fomiliei minorilor in cauza. fntocmirea de anchete soc.iale la solicitarea Politiei cu privire la minorii care au savar$il fapte penale dar nu riispund penal sau prczinta un cornpo1tamcnt dclincvcnt.

Intocmirea documentatiei necesare, la solicitarea DGASPC ( ancheHi social.\ plan de servicii ) pentru minorii care au savar~it fapte penale dar nn raspund penal, in vedcrca instituirii unei masuri de ocrotire .

lntocmirea de anchete sociale la solicitarea reprezentantului legal, pentru copiii cu cerinte educationale specialc. conf. Ordinului nr. l 985i201.6.

Intocrnirea de anchete sociale pentru atestarea ca asistent maternal profosionist.

Aplicarea prevederilor Legii m.248/2015 privincl stimularea participarii in invatamantul pre~colar a copiilor provenind din fomilii defovorizate ( verificarea cererii de acordare a stimulentului educational, adrese la institutiile de invafamant pre~colar, reterat ~i dispozitie de acordare a dreptului la stimulcnt cducafionaL verificarea situanei privind prezenta copiilor la gradinita. intocmirea situatiei analitice ) .

Colaborare cu Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilulni ~i transmiterea datelor ~i informatiilor solicitate cu pri\'irc la diverse situafii.

Colaborarea in permanenta cu celelalte compartimente in vederea iclentificarii copiilor aflafi 111 situaiie de rise, care necesita intervenfie, in scopul prevenirii separarii lor de fomilie;

Intalniri de lucru cu membrii Consiliului Comunitar Consultativ, la solicitarea DGASPC sau confonn regulmnentului, in vederea solutionarii unor cazuri sau pe problematici din domeniul protecJiei drepturilor copilului;

Electuarea de anchete sociale la solicitarea cetatenilor, m situatii care privesc respectarea drepturilor copilului:

Efectuarea de anchete sociale la solicitarea altor institutii;

In exercitarea atribu\iilor de serviciu colaboreaza atat cu personalul din cadrul structurii functionalc din care face parte: cat ~i cu celclaltc compartimente din aparatul de specialitate al primarului precum ~i cu scrviciilc I institutiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local;

Directia de Asistenta Sociala Moinesti pag.13/29 Regulament de Organizase ~i Functionare

)

Ia masuri. de arhivare a documentelor din cadrul comparlimentului.

(2) Co111partime11t11l Consiliere si ,\Jn#i11 pellfru persoa11ele a.flare ill simatii de rise Efoctueaza activitate de consiliere a persoanelor I familiilor atlate in situatie de rise de natura

socialn;

Intreprinde masuri in vederea sprijinirii persoanelor atlate in situatie de rise: l. lnterventii in situatie de rise:

evalueaza situatia socio-economica a persoanei, identifica nevoile si resursele acesteia; idcntifica situatiile de rise si stahilestc masuri de preventic si de rcinsertie a persoanclor in mediu familial si in comunitate; elaboreaza planurilc individualizate privind masurilc de asistenta so<.:iala pcntru prevenirea sau combaterea situatiilor de rise social, inclusiv intervcntii fi.Jcalizate pentru consumatorii de alcool, precum .si pcntrn persoanelc cu probleme psihosociale; organizeaza acordarea drepturilor de asistenta social.a si asigura c0nsultanta de specialitate in domeniul asistentei sociale, colahorcaza cu alte institutii responsabilc pcntru <! facilita accesul pcrsoanelor la aceste drepturi;

organizeaza si raspunde de plasarea personnei intr-o institutie de asistenta sociala si faciliteaza accesul acesteia in alte institutii specializate; evalueaza si monitorizeaza aplicarea masurilor de asistenta sociala de care beneficiaza persoana precum si respectarea drepturilor acesteia; asigura consiliere si informatii privind problematica sociala; colaboreaza cu responsabilul de zona ~i cu serviciile specializate din cadrul institutiei, pentru monitorizarea beneficiarului; asigurn prin instrumente si activitati specifice asistentei sociale prevenirea si combaterea situatiilor care implica rise crescut de marginalizarea si exdudere sociala, cu prioritate a situatiilor de urgenta:

asigura relationarea cu diverse servicii publice sau cu altc institutii cu responsabilitati in domcniul protectiei sociale; rcalizcaza evidenta beneficiarilor de masuri de asistenta sociala; dezvolta parteneriate si colaborcaza cu institutii neguvernamcntale si cu alti reprezcntanti ai societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale in functie de realitatile locale pentru persoanele cu handicap si persoanele varstnice; asigura sprijin pentru persoanele varstnice sau pcrsoanele cu handicap, prin realizarea une1 retele eficiente de asistenti personali si ingrijitori la domiciliu pentru acestia; intocme$te $i tnmsmite solicitantilor raspunsuri la petitii; intocme~te situatii ~i informari statistice cu privire la staturnl. persoanelor aflate in situatii de nsc;

asigura realizarea activitatilor ~e asistenta sociala in conforrnitate cu responsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare.

2. Aplicarea pa·evedcrilor OUG nr.70/2011 privind masurilc de p1·otcctie sociala in pcrioada sczonului rcce, modificata si completata de OG nr.27/2013 si HG 920/201 l pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OUG 70/2011.

lntocmirea documentatiei cu privire la informarea bcneficiarilor de acest drcpt;

Directia de Asistenta Sociala Moinesti Regulament de Organizare ~i Functionare

pag.14/29

Intocmirea si gestionarea hazei de date E.ON-Myline, Enel, Encrgie S.A, Restart Energy One

SRL privind ajutorul pentru incalzirca en gaze naturale ( casnici si asociatii) si ajutorul pentru

incalzirca locuintei cu energie electrica;

lntocmirea si gestionarea bazei de date pentru incalzirea locuintei cu lemne; Verificarea conformitatii datclor introdusc in calculator, verificand datele din documcntele beneficinrilor;

hu-egistrnre dosare gaze, lemne, energie electrica in Registrul Special;

lntroducere si gestionare manuala a rnodificarilor intervenite in cursul fiecarei luni asupra

beneficiarilor ajutoarelor de incalzire ca unnare a noi.lor cereri sau a anchetelor sociale;

Intocmire referate, dispozitii de stabilire/rcspingere a ajutoarelor acordate, anexe, silllatii centralizatoare, rapoal1e statistice, solicitari virament ajutor pentru incalzirea locuintei cu

le1m1e, adrese de inaintare; Transmiterea ditrc furnizori de servicii si asociatiilor bazele de date cnprinzand beneficiarii si

cuantumul ajutoarelor pentru 1ncalzirea locuintci cu gaze naturale si energie electrica;

r ntocrnirea statelor de plata 'in vederea plat ii c."1.tre bcneficiari prin casieria institutiei - pentru beneficiarii ajutorului pcntru facalzirea cu lemne: Transmitcrc in format electronic si format hartie a documcntatici privind incalzirca locuintei in sezonul rcce catrc AJPIS.

3. lmplemcntarea Programul operational Aj utorarea persoaneloa· clefavorizate tinantat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.

Intocmirea documentatiei cu privire la informarea beneficiarilor de acest drept;

Asigura consilierea persoanelor vulnerabile, beneficiare ale ajutoarelor sociale oforite in cadml programelor POAD;

Se comunica la institutia preteclului numarul de beneficiari din toate categoriile de persoane

defavorizate de ajutoare alirnentare din cadrul POAD, depozitul, persoana de contact de depozit

si persoana imputernicita sa semneze procesele verbale de receptie, precum si tabelul

ceniralizator;

Se solicita listdc initiate de la serviciile deconcentrate ale Casei de Pensii. Agentia de Plati si

[nspectie Sociala si Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca si de la Directia de Asistenta

Sociala si Protectia copilului; Sc completcaza tabelul cu listele initiale cu urmatoarele coloane: numar de cutii primite, data

primirii, semnatura de primire, observatii, categorii de rapo11at; Se intocmesc listele de suplimentarc;

Se receptioncaza integral cantitatile de ajutoare alimentare alocate prin contractele de furnizare,

la datcle din graficul de livrari, pe baza proccselor verbale de receptie cantitativa si calitativa;

Se transmite un proces verbal de receptie cantitativa si calitativa catre Ministerul Fondurilor

Europene;

Se comunica institutiei prefectului cantitatea receptionata impreuna cu numarul de proces

verbal de receptie;

Se tine evidenta de gestiune a intrarilor, iesirilor si stocurilor, de la prima receptie si pana la

consemnarea de stoc zero;

La finalizarea distributiei se transmite institutiei prefoctului Sinteza datelor privincl derularea

POA..D si sinteza privind realizarea masurilor auxiliare;

Directia de Asistenta Sociala Moinesti Regulament de Organizare ~i Functionare

pag. l 5/29

')

4. Puucrca in aplicarca a Hotararii Consiliului Local al nmnicipiului Moincsti privind acordarea unui

sprijin material constand in tichetc sociale, in vedcrca achizitionnrii de alimcntc si mcdicamente pentru

pensionarilor din municipiul Moinesti, cu vcnituri pana in 700 lei/luna, persoanelor avand varsta peste

60 ani care nn realizcaza altc vcnituri si vcteranilor de razboi, conform precedurii aprobatc de Consiliul

Local.

5. Puucrca in aplicarea prcvcderilor LEGH 448/2006, privind protcctia si prnmovarea drcpturilor persoanelor cu handicap, repulicata - consilierea si sprijinirea solicitantilor in vederea intocmiriildepunerii dosarului la Comisia de evaluare

a persoanclor adulte cu handicap;

- efoctuarea de anchete sociale pcntru intocmirea dosarului de cvaluare in vederea incadrnrii in grad de

handicap (evaluarc/reevaluarc);

- intocmirea de refcrare si dispozitii acordare indcmnizatic lunarn cf art.42 alin 4,5,6;

- consilicrc privind angajarca asistentului personal;

- intocmire documentatie angajare asistent personal al pcrsoanei cu handicap s1 transmitere catre

compartiment resurse umane;

- transmitere la DGASPC, lunar, a contractelor de munca a nsistentilor personali

- monitorizarea activitatii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap - intocmire pontaje lunare asistenti personali;

- intocmire evidenta asistenti personali ai persoanelor cu handicap/ indemnizatii lunare si tn.msmiterc

catre biroul economic in vederea achitarii drepturilor salariale/indemnizatii;

- intocmire raport semestrial de activitate a asistentilor personali;

- evidenta tennenelor de valabilitate a certificatelor de incadrare in grad de handicap I grav;

- intocmirea anchetelor sociale familiilor bolnavilor internati in centre de specialit:ate;

- transmiterc la DGASPC Bacau a documentatiei privind acordarea unor drepturi persoanclor cu

handicap ( rovignete, biletc transport, dosare pt. comisia de evaluarc a perso:melor cu handicap, CAS Bacau)

- efectuarea raportului semestrial N7 privind numarul de asistenti personali si plata salariilor cuvenite

accstorn si numarul total de indemnizatii cnvenite parintilor sau adultului/ rcprezentant legal -

intocmirea si transmiterea catrc DGASPC Bacau a documcntatiei privind optiunea persoanci cu

handicap ( asistent personal sau indemnzatie) - efectua.rea anchetelor sociale pentru persoancle care

intocmesc documentatia in vedcrea pensionarii din. motive de invaliditate.

6. Punerea in aplicarea a prcvederilor Legii 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor

varstnice

- identifica persoanele varstnice aflate in nevo i - intocmirca evidcntei acestora - consiliere cu privire la dreptu1ile si obligatiile acestora - sprijinirea persoanelor varstnice

7. Punerea in aplicare a OMMFPSVnr. 1985/04.10.2016 pl'ivind aprobarea metodologiei pentru evaluarea si interventia intcgrata in vederea incadrnrii copiilor cu dizabilitati in grad de handicap, a orientarii scolare si profesionale a copiilor cu ccrinte educationalc speciale, precum si in vederca abilitarii si reabilitarii copiilor cu dizabilitati si /sau ccrintc cducationale speciale

- monitorizare lunara copii cu handicap gradul I, II, Ill,

Di.rectiu de Asistenta Sociala Moinesti Regulament de Organizare ~i Fu net ionare

pag.16/29

- intocmirea rapoartelor lunarc de vi7ita la domiciliul copiilor cu hnndicap si transmiterca accstora lunara catre DGASPC Bacau - Serviciul monitorizare

(3) Compartimentul l'restt1tii socia/e: l. Punerea in aplicarea a Legii nr. 416/2001 priYind vcnitul minim garantat, cu modificarile si

completarile ulterioare

- Operarea datelor in programul informatic de asistenta sociala cu privire la situal'ia dosnrelor de venit minim garantat ;

- Intocmirea di_spozitiilor si reforatelor de acordare/moclificare/incetare/suspendare/repunere, precum si

documentele aforente aplicarii Legii m-.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare; - Intocmirea situatiilor~ a bazei de date sau alte evidente sau instrumente de lucru interne ori solicitate de alte institutii cu privire la aplicarea 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioarc; - lntocmirea si transmiterea lunar la AJP[S Bacau, a urmatoarelor documente:

- dispozitiile primarului de acordare/mo<lificare ale dreptului la ajutorul social, insotitc de copiile cererilor de acordare a ajutorului si a declnratici pc propria raspumkre, certi:ficata de primar, prccum si fisele de calcul, pc baza de borderou ;

- dispozitiile primarului de incetare/suspendare/repuncrc ale dreptului la ajut0rul social, pe baza de bordcrou ;

- rapo11ul statistic privind venitul minim garantat, aferent lunii pcntru cares-a facut raportatca ; - situatia centralizatoare p1ivind titularii ajutorului social si surncle de plata: - situatia lunara privind persoanele aptc de munca din familiile beneficiarc de vcnit m1111m garantat si activitatile realizate de acestia, confonn planului de actiuni ;

- lista cu persoanele apte de munca din fomiliile bendiciare de venit minim garantnt : - reforate pentrn constituire debite a sumelor incasate necuvenit cu titlu de venit m11111n

garuntat;

- Intocmirea si transmiterea lunar la lnspectoratul Teritorial de Munca Bacau a listei care cuprinde persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat; - Intocmirea si tnmsmiterea lunar la Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca Moinesti a listei care cuprinde persoanele apte de munca din fomiliile beneficiare de venit minim garantat si a persoanelor in cautaren unui loc de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat, inregistratc in evidenta AJOFM Bacau~ pentru care trebuic cliberate adeverintc in conditiile legii; - Trnnsmitcrca lunar in format electronic la AJPIS Bacau a listei cu pcrsoane!e apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat si a situatiei lunara privind pcrsoanele aptc de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat si activitatilc realizate de acestia, conform planului de actiuni ;

- Transmitcrea lunar in format electronic la Inspectoratul Teritorial de Munca Bacau a listei care cuprinde persoanclc apte de munca din familiile beneficiare de vcnit minim garantat ; - Intocmirca lunar a listei cu persoane!e inapte de munca din fmniliile beneficiare de venit minim garantat;

- Intocmirea lunar a tabelului nominal cu beneficiarii de venit minim garantat si me1nbrii fomiliilor acestora aflati in evidenta ;

- Intocmi.rea dispozitiilor, reforatelor si a statelor de plata de acordare a ajutoarelor de inmormantare in cazul decesului unei persoane din familia beneficiara de ajutor social sau al persoanei smgure beneficiare de ajutor social;

Directia de Asistenta Sociala Moinesti Regulament de Organizare ~i Functionare

pag.17/29

)

- [ntocmirea dispozitiilor si referatclor privin<l acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirca locuintei cu lemne pcntru familiile beneficire de vcnit minim garantat, confonn Ordonantci de Urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, cu modificarile si completm·ilc ulterioare . - Transmiterea lunar in format electronic a situatiilor centrnlizatoare privind bencticiarii si cuantumurile ajutoardor pentru incalzirea locuintei cu kmme pentru familiile beneficire de venit minim garnntat, conform Orclonantei de Urgent a a Guvemului nr.70/2011 privind masurile de protedie sociala in perioada sezonului rece, cu modificarile si cornpletarile ultcrioare. - lntocmirea listelor cu beneficiarii de ajutor social (familii sau persoane singure) pentru care se emit polite de asigurare obligato1ii a locuintelor impotriva dezastrelor naturale conform legii 260/2008.

2. Pune1·ea in aplicarc a Lcgii nr. 6 l/ 1993, privind alocatia de stat pcntru cop ii, republicata

- Consilierea, infonnnrea1 primirca si vcrificarea documcntelor ncccsare intocmirii <losarului de alocatie de stat conform Lcgii nr.61/1993, republicata ; - Primirea, vcrificarea, inregistrarca si intocmirea borderoului privind cererile de restantc/schimb numc/titular/virare card/ sau altc ccreri privind alocatia de stat ; - .lntocmirea anchctelor socialc la ccrcre privind transforul alocatiei de stat pe numcle solicitantului sau dupa caz persoanei indreptatite ; - Inrcgistrarea dosarclor de alocatie de stat in registrnl special ; - lntocmirea borderouiui privind solicitnrilc de acordare a alocatici de stat pentru copii ; - Transmiterea lunara la AJPIS Bacnu a dosarelor si a cererilor primite in luna anterioara ;

3. Punerea in aplicarc a Lcgii nr. 208/1997, p1·ivind cantiuelc de a.iutor social - Consilierea, informarea si primirea documentelor necesare intocmirii dosarului de masa la cantina de ajutor social, ct: Legii nr.208/1997 ;

- Intocmirea anchetelor sociale si a actelor aditionale periodice ; - [ntocmirea dispozitiilor si reforatelor de acordare/modificare/incetare/ masa la cantina de ajutor social ct: Legii m·.208/1997 ;

4. Puncrea in aplicare a Legii nr.277/2010, p.-ivind alocatia pentru sustinerea familiei cu modificarile si completarile ulterioare - Opcrarea datelor in programul infonnatic de asistenta sociala cu privirc la situatia dosarelor de alocatie pentru sustinerea familiei;

- lntocmirca dispozitiilor si referatelor de acordare/modificarelincetare/suspendare/repunere,precum si documentele aferente aplicarii Lcgii nr.277/2010, cu modi:ficarile si compktarile ulterioare; - lntocmire referate privind constituire debite a sumclor incasate necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei ;

- Intocmi.rea situatiilor, a bazei de date sau alte evidente sau instrumente de lucru interne ori solicitate de alte institutii cu privire la aplicarea Legii 277/2010 cu moclificarile si completarile ulterioare; -lntocmirea si transmiterea lunara la AJPIS Bacau, a borderourilor privind acordarea/ modificarea/suspendarea/repunerea/incetarea/ AS F.

Directia de Asistenta Sociala Moinesti Regulament de Organizm·e ~i Functionare

pag.18/29

(4) Compartimentul Evaluare si 1lf 011itoriz<1re: Misiunc: Monitorizarea permanenta a zonci arondatc in scopul identificarii familiilor/persoanelor aflatc

in situatie de rise si sprijinirii acestora pentru a depasi situatia in care .se atla. Aducerea la cunostinta

conduccrii institutici a tuturor situatiilor constatc in tcrcn~ in scopul abordarii acestora in sistem

integrat, prin colahornrea tuturor compartimentclor.

1. Intocmirc si gestionare dosare venit minim garnntat, conforni Legii 416/2001

- primeste spre rezolvare soli.citarile de acordare beneficiu de asistenta sociala~

- infonnea:za/consiliaza solicitantii cu privire la cunditiile pe care. conform legislatiei, trebuie sa le indeplineasca o familie pentru a beneficia de prestutii socinle;

efectueaza ancheta sociala la domiciliul solicitantului;

- informeaza/consiliaza solicitantii cu privire la documentele pe care trebuie sa le prezinte in vederea

intocmirii dosarului care sta la baza acordarii dreptului la beneficii de asistenta sociala;

- intocmeste documente nccesare solicitantului catre ALOFM/ Comisie de Expertiza medicala, pentru

completarea dosarului; ', 1 - wrifica toate documentele din dosarul solicitantului !:ii concluzioneaza daca acesta poate beneficia de

)

prestatii sociale;

~ intocmeste referat acordare/respingcre solicitarc pe care ii inainteaza Compartimentului Prestatii

sociale in vcderea intocmirii dispozitiei de acordarc/neacordare drept beneficii de asistenta sociala;

- gestioncaza dosarele beneficiarilor;

- efoctuarc anchetc socialc periodice sau la nevoic ;

- verificarea pontajului lunar, cu orele de munca efectuate;

- intocmire reterat modiftcare/suspendare/incetare drept benc:ficii de asistenta sociala s1 inaintarca

acestuia catre Compartimentului Prcstatii sociale in vederea intocmirii dispozitiei.

- verificare lunar a persoanelor apte/inapte de muncu:

- intocmire situatie persoane apte de munca;

- verificare polite de asigurare pentru beneficiarii VMG proprietari de locuinte;

- verificare state de plata incalzire locuinte~

2. lntocmirc si gestionare dosa1·c alocatic pcntru sustinerea familici, conform Legii 272/2010: - primeste spre rezolvare solicitnrile de acordare beneficiu de asistenta sociala;

- informeaza/consiliaza solicitantii cu privire la conditiile pe care, confon11 Jegislatiei, trebuie sa le

indeplineasca o familie pentru a beneficia de prestatii !:iOCiale;

efectucaza ancheta sociala la domiciliul solicitantului;

- informeaza/consiliaza solicitantii cu privire la documentcle pc care trebuie sa le prczinte in vederca

intocmirii dosarului care sta la baza acordarii dreptului la bcneficii de asistenta sociala;

- verifica toatc documentele din dosarul solicitantului si concluzioneaza daca acesta poate beneficia de

prestatii sociale;

- intocmeste referat acordare/rcspingere solicitare pe care il inainteaza Compa11imentului Prestatii

sociale in vederca intocmirii dispozitiei de acordarc/ncacordare drept beneficii de asistcnta sociala;

- gestioneaza <losarelc bcneficiarilor;

- efoctuare anchete sociale periodice sau la nevoie ;

- intocmire referat modificare/suspendare/incetare drept beneficii de asistenta sociala si inaintarea

acestuia catre C'ompartiment:ului Prestatii sociale in vederea i.ntocmirii dispozitiei.

Directia de Asistenta Sociala Moinesti Regulament de Organizare ~i Functionarc

pag.19/29

)

)

- verificare copii care nu frecventeaza cursurilc scolare~

3. lntocmire/gestionare dosare stimulent educational conform Legii nr.248/2015 privind stimularea pa11iciparii in invafamantul prc~colar a copiilor provcnind din familiile dcfa,,orizatc;

4. Intocmire/gestionare dosare subventii gaze/lemnc/energie electrica conform OUG nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in pcrioada sezonului rece, modificata si completata de OG

nr.27/2013 si HG 920/201 l pentru aprobarea Nonnelor Metodologice de aplicare a prevederilor OUG 70/2011.

5. Distribuirc tichctc socialc pentru pensionari/vctcrani de razboi

6. Efoctuarc anchcte sociale pcntru:

- persoane cu handicap in vederea reevaltmrii mcdicale; - ohtincrea unei locuinte cu chirie/socialn/ ANL; - masn la Cantina de Ajutor Social; - ajutoare de urgenta/inmormantarc - burse si rechizite pentru elevi/studcnt -solicitantilor de ti.chet social pcntru pensionari/veteran de razboi

7. Monitorizarea persoanelor atlate in situatie de rise

8. lmJ>lemcntarca Programul operational A,jutorarea pe1·soanelor defavorizate finantat din FonduJ de aJutor curopean dcstinat cclor mai dcfavorizate persoane.

-verificare liste cu beneficiarii ASF, VMG, pensionari, someri, persoane cu handicap - distribuire in teren la persoanele nedeplasabile;

9. Monitorizare familii cu copii ai caror sunt parinti plecati la munca in stt·ainatatc.

(5) Compartimeut Asistenti personali -Aplicarea prevederilor Legii 448/2006 republicata

Sec(iu11ea a 2-a

Art.13. Atributiile Biroului Economic Elaborarea proiectnlui de buget ~i supunerea aprobarii acestuia Consiliului Local; Organizarea contabilitatii cheltuielilor etectuate potrivit bugetului aprobat, a mijloacelor extrabugetare ~i a fondurilor cu destinatie speciala odata cu evidenta rntregului patrimoniu aflat in dotare; Contabilitatea mijloacelor fi.xe; Contahilitatea matcrialelor si obiectelor de inventor; Contabilitatea decontarilor cu personalul institutiei; Contabilitatca operatiunilor de trezoreric, casa si a mijloacelor bancsti; Verificarea docmnentelor justificat h·e ~i certificarea achitarii obligatiilor financiare; Exercitare control financiar preventive propriu; Organizarea inventarierii anuale. Coordoneaza activitatea privind achizitiilc publice si raspunde de incadrarea in prevederile bugetare aprobate pentru activitatea de achizitii publice.

Directia de Asistenta Sociala Moinesti Regulament de Organizare ~i Functionare

pag.20/29

)

)

Art.14

Intreprindc dcmcrsuri necesare pentru inregistrarea/reinoirea/recupernrca inregistrnrii autoritatii contractante in SEAP sau recuperarea certificatului digital~ daca este cazul; Elaboreaza si, dupa caz actualizeaza, pe baza necesitatilor trnnsmise de celelnlte compm1imente ale autoritatii contractante, strategia de contractarc si programul anual al achizitiilor publice; Elaboreaza sau, dupa caz, coordoneaza activitntea de elaborare a documentatiei de atribuire si a documcntelor - suport, in cazul organizm·ii unui concurs de so lutii, a documcntatiei de concurs, pc baza nccesitatilor transmise de compartimentelc de specialitate. lndeplineste obligatiile referitoare la publicitate, astfol cum sunt acestea prevatute in legislatia privind achizitiile publice. Aplica si finalizeaza procedurile de atribuire. Realizeaza achizitii directe. Constituie si pastreaza dosarcle achizitiilor publicc. Unnareste derularea contractelor de achizitie de bunuri si servicii conti.mn clauzelor stabilite si in momentul constatarii de incalcari a accstora infonncaza in scris conduccrca in vederea eliminarii acestora si intrarii in legalitate. lntocmeste, publica in SEA.P si trnnsmite catre operatorii economici documentde constntatoare emise in conformitate cu prevedcrilc Lcgii 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si complctarile ulterioare.

Sec{ilmea a 3-a

Atributiile Compartimemului Juridic, Resurse Uuume, SSJl1 Instrnmenteaza dosarele din instan\ele de judecata in care Directia de Asistenta Sociala Moinesti este park. prin promovarea de actiuni, formularea de intampinari ~i promovarea cail.or de atac; Acorda consultanta juridica compartimentelor in indcplinirea atrihutiilor lor; Asigura avizarea din punct de vedere juridic a actelor in care Directia de Asistenta Sociala Moinesti este parte; Asigura asistenta juridica persoanclor varstnice in fata notarilor publici; Asigura angajarea personalului prin organizarea concursurilor de recrutare. Organizeaza concursuri/examene de promovare in clasa ~i 'in grad profesional ale functionarilor publici/personalului contractual: Asigura indeplinirea procedurii privind mohilitatea functionarilor publici $i personalului contractual (transfer: deta$are, delegare. mutare definitiva, exercitare cu caracter temporar a unei fimctii de conducere, incetare a raporturilor de serviciu I mundi): Gestioneaza fi$e le de post ~i dosarele protesionale I persona le ale flmqionarilor publici I personalului contractual; Monitorizeaza depunerea declaratiilor de avere $1 interese; Coordoneaza ~i urmare$te realizarea activita\ii de evaluare a performantelor proiesionale individuale; Stabileste ~i urmareste realizarea programului de pregatire protesionala; Monitorizeaza respcctarea normelor de conduita ale fi.mctionarilor publici ~i ale personalului cu contract individual de munca; Gestioneaza baza de date reforitoare la resursele urnane ale institu{iei ~i elaboreaza, la solicitare, documentele; Asigurara rnasuri privind sanatatea si securitatea in munca sanatatea ~i securitatea in munca a angajatilor ~i efoctuarea instruirilor periodice si in domeniul situatiilor de urgenta; Elaboreaza ~i propune spre aprobarea Consiliului Local Regulamentul de organizare $i functionare a institutiei; Pai1icipa la implementarea, mcntinerea si imbunatatirea SM[

Di.rectia de Asistenta Sociala Moinesti Regulament de Organizare ~i Functionare

pag.21/29

)

Sec{iunea a 4-a

Art. 15 Atl'ihutiilc Compartime11tul11i Registratura_. Relatii Pub/ice, A,lmiuistratb, - Asigura furnizarca de informatii en privirc la organizarea, functionarea si actiunile organizatc de

autoritatile institutici, rcprczcntantilor mass-media, din oficiu si la so licitarca acestora, cu respectarca prevederilor Legii 544/ 200 I privind accesul liber la informatiile de interes public ; - Organit.eaza si desfasoara activitat:ile de informare a publicului cu privire la activitatea institutiei,

comunica din ofidu snu la cercrc informatiile de intcres public ; - lndruma publicul care se prezinta la institutie pentru rezolvarea unor prohkme, catrc compartimentcle unde vor sa se adreseze; - Asigura desfasurarea corespunzatoare a circuitului documentelor in caclrul DAS Moinesti, in confom1itate cu Regulamentul aprobat prin Dispozitia Primarului Municipiului Moinesti nr. 345/18.02.2009; - Asigura functionarea corecta si eficicnta a centralei tennice din cladirea DAS Moinesti respectand parametrii nominali de fi.mctionare 11 acesteia . - Respecta Normclc in domeniul. securitatii si sanatatii in munca privind functionarea instalatiilor tennice de incalzit ( centrale terrnice pe gaze ). - Executa lucrari de igienizare ~i dezinfectare zilnica - Asigura evidenta si gestionarea alimentelor. materialelor, mijloacelor t1xe1 obiectelor de inventar, combustibilului, consumabilelor prin magazia de alimcntc, rcspectiv de materiale, conform Procedmilor Opcrationale - Materiale, alimentc, obiectc de inventar si Gestiuni, gestionari, garnntii materiale. - Atributii privind ci..rculatia pe drumuril.e publice. - Atributii privind transportul marfurilor.

CAPITOLUL VI Circuitul documentelor

Art. I 6. - ( 1) Circuitul documcntelor ~i informatiilor din cadru I DAS \\.foine~ti este sup us optimizarii, simplificarii ~i. rationalizarii 1n cadrul Manualul Sistemelor Integrate aprobat de primar ~i reactualizat la zi.

(2) Circuitul documentelor inscrisc in Manualul Sistemelor Inte6rratc va cuprinde in mod obligatoriu ~i urmatoarele precizari:

a) Toate documentele transmise in 1ara sau strainatate institutiilor publice sau persoanelor fizice ~i juridice vor purta antetul institutiei. vor fi senmate de catre directorul executiv, ~efii de compartimente funqionale si fi.mctionarul/ii care a/au intocmit respectivul document.

b) Dispozitiilc emise de primar vor fi semnate de acesta, in baza documcntatiilor prezcntate de emitent ~i avizate de secretar pentru legalitate.

c) imegistrarea actelor se face pe ani cnlendaristici, in baza secventei de numere care se rezerva. prin dispozi1ie emisa pana la 31 dccembrie a fiecarui an pentru anul urmator.

d) Pe fiecare document prim it se inscrie, in coltul din dreapta sus, numarul de inregistrare. e) Compartimentul care asigura activitatea de registratura prin persoanele desenmate, va

proceda la inregistrarea corespondentei depuse personal, comunicand pe lac petentului numarul de inregistrarc, dupa care. intreaga corespondenta, atat cea inregistrata, cat si cea in pliclU·i va ti transmisa~ intr-o mapa de lucru pentru repaitizarea sprc rezolvare.

l) Dupa aplicarea de catre directorul executiv a rezolutiei de repartizare spre rezolvare catre compartimentele func1ionale sau persoanele numite direct, corespondenfa va ti predata. pe baza de condica compartimcntclor functionalc mentionate 1n rezolutie. sub semnatura, dupa ce au operat in registrul de intrnre - ie~ire;

g) Actele rezolvate ~i expediate au un singur numar de inregistrare, care este eel distribuit in registrul general la intrarea document:elor.

Directia de Asistenta Sociala Moinesti Regulament de Organizare ~i Functionare

pag.22/29

)

)

h) Termenul general de rezolvare a corespondcntei estc eel prcvazut de O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activiH'itii de solutionare a pel"i\iilor, in general de 30 zile.

i) Corespondenta trebuie redactatii ortografic ~i estdic, cu un continut concis ~i complet, cu dia~riticc, 111 format Times New Roman, font 1.2, cu spaiicre la un rand.

C'orespondenta va purta antetul stabil.it de conducerea institutiei. Pe ultima filii a coresponden\ci in partea de jos, coltul stang, se rnr men\iona initialele

persoanelor care au redactat lucrarea, au dactilografiat-o. numarul de exernplare.

Art. 17. - (l) Raspunsurile la scrisori, adresek, avizele, prccum ~i rapoartele, pro<.:eselc verbale, notele care sunt transmise autoritatilor ~i institutiilor publice, persoanelor fizice sau persoanelor juridice se intocmesc: dt:" regula, 111 doua exemplare, astfol · 1ncat un exemplar original sa ramfina 1n arhiva institutiei.

(2) Corespondenta externa sc intocmqtc 111 mod obligatoriu cu respec.:tarea urmatoarc.lor elemente:

a) antetul aprobat care confine adresa institutiei, codul po~tal, numarul de telefon. numarul de fax ~i adresa paginii de internet;

b) numarul ~i data de 1nregistrnrc; c) destinatarul (denumirea institu\iei. functia, numele ~i premunele); d) formula de introducere. cu precizarea numarului lucrarii la care se face rderire (dadi este

cazu l); c) continutul corcspondentei (prezentarea problemei tratatc); f) formula de incheiere; g) semnaturile cdor autorizati (functia, numele ~i prenumele); h) numarul de excmplare; i) viza de legalitatc, daca cste cazul.

Art. 18. - Actele adminis~rative se emit numai pe baza ~i in executarea legilor, a hotararilor ~i a ordonantelor Guvernului. In formula introductiva a accstor acte administrative vor fi cuprinse autoritatea emitenta, denumirea generica a actului, 111 fi.mctic de natura sa juridic,1. prernm ~i temeiurile juridice pe baza ~i in executarea carom actul a fost emis.

Art. 19. - in formula introductiva a proiectului de act administrativ adoptat sau emis de autoritatile administratiei publice locale se men1ioneaza ~i temeiul legal din Legea administra\iei publice locale nr. 215/2001, republicata*, cu modificarile ~i completarile ulterioare.

Art. 20. - in vederea intrarii lor in vigoare, actele administrative adoptate de autoritiitile administratiei publice locale se aduc la cuno~tinta public a, 111 conditiile Legii nr. 215/200 L rcpublicata, cu modificarile ~i completiirile ulterioare. prin afi~are 111 loc.uri autorizate ~i prin publicare intr-un cotidian local de mare tiraj.

Art. 21 - (I) Proiectcle de acte administrative se redactcaza in forma prescripfoa proprie nonnelor juridice.

(2) Prin modul de exprinmre actul administrativ trebuie sa asigure dispozitiilor sale un caracter obligatoriu.

(3) Dispo7itiile cuprinse 1n actul administrativ pot fi} dupa caz. imperative. supletivc, permisive, alternative, derogatorii, facultative, tranzitorii, temporare, de recomandare sau altele asemenea: aceste situatii trebuie sii rezulte expres din redactarea normelor.

(4) Textul trebuie sa fie formulat clar, fluent ~i inteligibil, fara dificultati sintactice ~i pasaje obscure sau echivoce. Nu se folosesc termeni cu indi.rcatura afectiva. Forma ~i cstctica cxprimarii nu trebuie sa prejudicieze stilul juridic, precizia ~i claritatea dispozitiilor.

Directia de Asistenta Sociala Moinesti Rcgulament de Organizare ~i Funqionare

pag.23/29

Art. 22. - In cazurilc prevazute de lege, in foza de daborare a proiectclor de acte administrative initiatorul trebuie sa solicite avizul autoritatilor interesate 111 aplicarea acestora. in funqie de obiectul reglementarii.

Art. 23. - Actul administrativ trcbuic sa se integreze organic in sistemul legislatici. scop in care: a) proiectul de act administrativ trebuie corelat cu prevederile actelor administrative de nivel

superior sau de acela~i nivel, cu care se alla 111 conexiune; b) proiectul de act administrativ, intocmit pc baza unui act de nivel superior. nu poatc dcpa~i

limitcle competentei instituite prin acel act ~i nici nu poate contraveni principiilor ~i dispozitiilor aeestuia;

c) proiectul de act administrativ trebuie sa fie corelat cu reglementflrile comunitare !;,i cu tratatcle intcrna{ionale la care Romania este pa1te.

A11. 24. - (1) Reglementarile de acda~i nivel ~i avand acela~i obiect se cuprind, de regula, intr-un singur act administrativ.

(2) Un act admini.strativ poate cuprindc reglementari ~i din alte materii concxc numai 111 masura tn care sunt indispensabile rcalizarii scopului urmarit prin acest act.

) Art. 25. - (I) in procesul de legiferare este interzisa instituirea acelora~i reglementari in mai multe articole sau alineatc din acclasi act administrativ ori in doua sau mai multe acte admi11istrative. Pentru suhlinicrca unor conexiuni legislative sc utilizeaza normn de trimiterc.

(2) in cazul exiskntei unor para!elisme acestea vor fi inlaturate fie prin abrogare, fie prin concent rarea materiei in reglementari unice.

)

(3) intr-un act administrativ cmis pe bazn ~i 111 executarea altui act administrativ de nivel superior nu se utilizcaza reproduccrea unor dispozitii din actul superior, fiind rccomandabiln numai indicarea textelor de reterinta. In asemenea cazuri preluarea unor nonne 111 actul inferior poate fi facuta numai pentru dezvoltarea ori detalierea solutiilor din actul de baza.

Art.26.-(l) Proiccte!e de acte administrative trebuic 1nsotite de urmntoarele documente de motivare: a) expuneri de motive; b) rapoarte de specialitate; c) note de fundamentare; d) rcfernte de propunerc/aprobare: e) studii de impact (2} Expunerile de motive, rnpom1e de specialitate, notele de fundnmentare. reforntele de

propunere/aprobare ~i studiile de impact constituie instrumcntele de prezentare ~i motivarc ale acte!or administrative propuse.

Art. 27. - (1) Actele administrative trebuie redactate intr-un limbaj ~i stil juridic .specific normativ. concis. sobru, clar ~i precis, care sa excluda orice echivoc. cu rcspectarea stricta a regulilor gramaticale ~i de ortografie.

(2) Termenii de specialitate pot fi utilizati numai dadi sunt consacrati in domeniul de activitate la care se retera reglementarea.

(3) Rcdactarea textelor se face prin fo!osirea cuvintelor in intelesul lor curcnt din Iimbn romana moderna, cu cvitarea regionalismelor. Redactarea cstc subordonata dezideratului 1ntelegerii cu usurinta a textului de catre destinatarii acestuia.

Art. 28. - ( l) Textul a1iicoklor trcbuic sa aiba caracter dispozitiv, sa prezintc normu instituita fara explicatii sau justificari.

(2) In redactarea actului normativ, de regula, verbele se utilizeaza la timpul prezent. fonna afirmativa. pentru a se accentua caracterul imperativ al dispozitiei respective.

Directia de Asistenta Sociala Moinesti Regulament de Organizare ~i Functionare

pag.24/29

)

)

(3) Utilizarea unor explicatii prin normc interpretative este pcrmisa numai 111 mi'i.sura 111 care elc sunt strict necesare pentru 1ntelegerea textului. Nu este permisa prezentarea unor explica\ii prin folosirea parantezelor.

Art. 29. - Actul a<lmi.nistrntiv are urmatoarele parti constitutive: titlul ~i, daca cstc cazul, prcambulul. formula introductiva, partea dispozitiva, formula de atestare a autenticitatii actului. Art. 30. - (.1) Titlul actului administrativ cuprinde <lenumirea generica a actului, i:n t'unctie de categoria sa juridica ~i de autoritatca emitenta, precum ~i obiectul reglemcntarii cxprimal sintctic.

(2) Catcgoria juriclica a actului administrntiv este dctcrminata de regimul competcntdor stabilit prin Constitntie, legi !?i prin alte acte normative prin care se acorda prerogative de reglemcntnre juridica nutoritatilor publice.

(3) Autoritatea publica cste accea 1nvestita prin Legea 215/2001, rcpublicata. (4) Se interzice ca dcirnmirea proiectului unui act administrativ sa fie aceea~i cu cea a altui act

administrativ in vigoare. (5) in cazul actelor administrative prin care se modiiica ori se completea.lfl un alt act

administrativ, titlul actului va exprima operatiunca de modificare sau de complctare a actului administrativ avut in vedere.

(6) Ca element de identificare, titlul se intrege~te, dupa adoptarea actului administmtiv. cu llll

numar de ordine, la care se adauga anul fo care a fost adoptat acesta.

Art. 31. - (I) Elementul structural de baza al pat1ii dispozitive ii constituic articolul. Articolul cuprinde, de regula, o singura dispozitie aplicabila unei situatii date.

(2) Structura articolului trebuie sa fie echilibrata, abordfind exclusiv aspectele juridice necesare context uh, i reglemcntarii.

(3) Arti.colul se exprima in textul actului prin abrevierea "art.". Articolelc se numerotcan1 1n continuare, 111 ordinea din text, de la tnceputul pana la sfi1r~itul actului administrativ, cu cifre arabe. Daca actul administrntiv cuprinde un singur articol, acesta se va defini prin expresia "Articol unic".

(4) In cazul actelor administrative care au ca obiect moditkari sau completari ale altor acte administrative, mticolelc sc numerotcaza cu cifre romane, pastn1ndu-se numcrotarea cu cifre arabe pentru textele modificate sau completate.

Art. 32. - (1) in cazul 111 care din d ispozitia administrativa prirnara a unui artico I dccurg, in mod organic, mai multe ipoteze juridice, acestea vor ti prezentate 111 alincak distincte, asigurandu-se articolului o succesiune logica a ideilor ~i o coerenta a reglementarii.

(2) Alineatul, ca subdiviziune a articolului. este constituil. de regula. dintr-o singura propozitie sau fraza, prin care se reglementcaza o ipotc7i't juridica specitica ansmnblului articolului; daca dispozitia nu poatc fi cxprimata intr-o singura propozitie sau fraza, se pot adauga noi propozitii sau fraze, separate prin punct $i virgnla. Alineatnl se evidentiaza printr-o u~oarii retragere de la alinierea textului pe vet1icala.

(3) Daca in cuprinsul unui articol sc utilizcaza tm tcnnen sau o exprcsie care are in contextul actului administrativ un alt inteles decat eel obi~nuit. 1ntelcsul specific al acesteia trebuie definit in cadrul unui alineat subsecvent. in cazul 111 care frecvenia unor astfel de tenneni ~i expresii este mare, actul normativ trebuie sa cuprinda in structura sa un grupaj de definitii sau o anexa cu un index de termeni.

( 4) In actelc administrative cu o anumita intindere. daca un articol are doua sau mai multe alineate, acestea se numeroteaza la inceputul fiecaruia cu cifre arnbe cuprinse in paranteza. Pentru claritatea. concizia ~i caracterul unitar al textului unui articol se recomandii ca acesta sa nu fie format dintr-un numar prea mare de alineate.

Art. 33. - {.I) Daca textul unui articol sau alineat con\ine enumerari prezentate distinct. acestea se identifica prin utilizarea literelor alfabetului romanesc $i nu prin liniute sau alte semne grafice.

Directia de Asistenta Sociala Moinesti Regulamcnt de Organizarc ~i Functionare

pag.25/29

)

(2) 0 cnumerarc distincta, marcata cu o litera, nu poate cuprindc, la randul ei, o alta enumerarc ~i nici alineate noi.

(3) Daca ipoteza marcata cu o litera necesita o dezvoltare sau o explicare separata, nceasta se va face printr-un alincal distinct care sa urmezc ultimei enumerari.

Art. 34. - (.1) in cazul in care o norma este complementara altei norme, pentru evitarea repetarii in text a acelei norme se va face trimitere la arlicolul, resp~ctiv la actul administrativ care o contine. Nu poate ft tacutit de regula. o trimitcre la o alta norma de trimitere.

(2J Daca nonna la care se face trimitcre estc cuprinsa in alt act administrntiv. cste obligatorie indicarea titlului acestuia, a numaru.lui. ~i a celorlalte elemente de identificare.

(3) Trirniterea la nonnele unui alt act administrativ se poate ti:1ce la fotregul sau confinut ori numai la o subdiviziune, precizata ca a.tare. Cand actul cc face obicct de trimitere a fost modificat, compietat ori republicat, se face mcntiune ~i despre aceasta.

(4) La modificarea, completarea ~i abrogarea dispozitiei la cares-a focut trimitere, 111 actul de modificare, completare sau abrogare trebuie avuta in vedere situutia juridica a normei de trimitere.

Art. 35. - Dupa intrarea 111 vigoare a unui act administrativ, pe clurata existentei acestuin pot interveni diforite evenimente legislative, cum sunt: moclificarea, completarea, abrogarea, republicarea, suspendarea sau altele asemenea.

Art. 36. - Cl) Modificarea unui act administrntiv consta in schimbarea expresa a textului unora sau mai multor articole ori alineate ale acestuia ~i in redarea !or 1ntr-o noua fonnulare.

(.2) Pentru exprimarea normativa a intentiei de modificare a unui act administrativ se nominalizeaza expres textul vizat, cu toatc elcmcntcle de identificarc ncccsare. iar <lispo7i\ia propriu -zisa se formulcaza utilizandu-se sintagma "sc modifica ~i va avea urmatorul cuplins:''. urmata de redarea noului text.

(J) Procedeul de a se mentiona generic, in finalul nnui act administrati\. ca tm alt act administrntiv conex sau texte din acel act "se modifica corespunzator" trebuie cvitat. De ascmcnea, nu sc utilizeaza. pentru a exprima o modificare, redarea doar a unor fragmente ori sintagmc dintr-un text. Modificart!a trebuie sa cuprincla in intregime textul vizat, cuprins in arlicoL alineat sau in elementnl marcat al unei enumerari.

Art. 37. - (l) Completarea actului administrntiv consta 111 introducerea unor dispo7itii noi. cuprinzand solutii legislative ~i ipoteze suplimentare. exprimate in texte care se adauga elementelor structurale existente, prin utilizarea unei formule de exprimare~ cum ar fi: "Dupa articolul ..• se introduce un nou articol, ...... , cu urmatornl cuprins: ".

(2) Daca actul de complctare nu dispune renumcrotarea actului completat. structurile, inclusiv articolele sau alineatele nou - introduse, Yor dobandi numarul structmilor corespunzatoare celor din textul vechi, dupii care se introduc. insotite de un indice cifric. pentru difereniiere.

Art. 38. - { 1) Modificarca sau complet.u·ea unui act administrativ este admisa numai daca nu se afocteaza concep1ia generala ori caracterul unitar al acelui uct sau daca nu prive~te intreaga ori cea mai mare parte a reglementarii in cauza; in caz contrar actul se inlocuie~te cu o noua reglementare, urmand sa fie in intregime ahrogat.

(2) Prcvederile modificate sau care completeaza actul administrativ trebuie sa se integreze armonios in actul supus modifidirii ori completarii. asigurandu-se unitatea de stil ~i de terminologie. precum ~i succesiunea normala a articolelor.

Art. 39. - Dispozitiilc de modificare ~i de completare se incorporcaza. de la data intrarii tor in vigoare. in actul de baza, identificandu-se cu acesta. lnterventiile ulterioare de modiiicare sau de completare a acestora trebuie raportate tot la actul de baza.

Directia de Asistenta Sociala Moinesti Rcgulament de Organizare ~i Functionare

pag.26/29

)

Art. 40. - (I) Prcvederile cuprinse 1ntr-l111 act administrativ, contrare unei noi reglcmentari de acela~i nivel sau de nivel superior, trebuie abrogate. Abrogarea poate ti totala sau partiala.

(2) in cazul unor abrogari partiale intervenite succesiv. ultima abrogare se va reJeri la intregul act administrativ, nu numai la textele ramasc 111 vigoare.

(3) Abrogarca unei dispozitii sau a unui act administrativ are caractcr definitiv. Nu este adrnis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior sa se repuna 111 vigoare actul normativ initial. Fae excep{ie prevederile din ordonantele Guvernului care au previ'izut norme de abrogare ~i au fi)st respinse prin lcge de catrc Parlament.

Art. 41. - Abrogarea poate fi dispusa. de regul~t printr-o dispozi{ie distincta 111 finalul unui act adminislrativ care reglementeaza o anumiU\ problematica, daca aceasta alecteaza dispozitii administrative anterioare, concxe cu ultima reglementarc.

Art. 42. - (1) Actele administrative pot a\'ea aplicare limitata in timp~ in spatiu sau privind obiectul reglementarii.

(2) Prin actc administrative ulterioarc sc poate prelungi, extinde sau rcstrangc durata actelor administrative tempornre, precum ~i a cclor cu aplicare limitata 111 spatiu sau privind obiectul reglementarii.

(3) Dispozitia de prelungi.re a termenului de aplicare a actului administrativ tempornr trebuie sa intervina 1nainte de expirarea termcnului ~i sa indi.ce, cand este cazuL noul tcnnen.

Art. 43. - ln trimestrul r al fieci'irui an. va avea Joe. prin grija ~efilor compartimentelor func{ionale. constituir~a dosarelor din anul precedent. Dupa constituire. numerotare. semnarea procesului verbal de final. dosarcle sc vor pastra pana in al doilca an de la constituirc cand se Yor preda la arhiva instilutiei.

Capitolul VII Dispozitii finale

Art. 44. Dircqia de Asistenta Sociala Moinesti dispune de o structura de personal capabil sa asigure activitalile $i serviciile acorclate, in concordanta cu scopul/funqiile directiei !;,i cu nevoile beneficiarilor. a) structura de personal a directiei corespundc din punct de vedere al calificarii cu serviciile acordate b) sarcinilc ~i atribntiile de serviciu ale persona!ului sunt consemnate 111 fi~a postului, in concordanta

cu dispo:tiliile legate, de catre ~eful ierru:hic. c) conducerea direqiei se asigura ca personalul propriu are create oportunitatile ~i conditiile necesa1:e

cre~terii performantclor profesionale.

A11. 45. Obliga1iile personalului angajat (1) de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul cetatenilor. prin participarea activli la luarea

deciziilor ~i la transpuncrea lor in practica, 111 scopul realizarii competentelor autoritatilor ~i ale institu\iilor publice~ in limitele atributiilor stabilite prin fi$a postului.

(2) de a avea un comportament profesionist, precum ~i de a asigura, in conditiile legii, transparenta administrativa. pentru a ca~tiga ~i a mentine increderea publicului 111 integritatea, impat1ialitatea $i cficacitatea autoritatilor ~i institutiilor pub I ice.

(3) ca, prin actele ~i faptele lor, sa respecte Constiwtia, lcgile tarii ~i sa actionczc pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitale cu atributiile care le revin, cu respectarea etici i profosionale.

( 4) de a se conforma dispozitiilor legale privind restrangcrea exercitiului unor drcpturi. datorata naturii fonqiilor de\inute.

Directia de Asistenta Sociala Moinesti Regulament de Organizare ~i Functionare

pag.27/29

)

)

(5) de a apftra cu loialitatc prestigiul. autorit{ttii sau institutiei publice in care i~i desra~oarfl activitatea, precum ~i de a se abtine de la orice act ori fapt care puate produce prejudicii imaginii sau intereselor legate ale acesteia.

(6) de a pastra datele stocatc 111 sistem el.ectronic, la sediul institutiei. ~tergerea intenfionata a acestora duce la sanc\ionarea administrntiva sau penala.

(7) cle a pastrn confidentialitatea tuturor datelor si informa~iilor privitoare la beneficiari ~i asuprn activitatii destasurate.

' ' (8) de a ofori colegilor respect reciproc. consi.dera\ie, dreptul la opinic. evcntualele divergente,

ncn:iultmniri aparute intre acc~tia solutionandu-se fi'ira sa af.ecteze relatia de colcgialitate, evitandu­se utilizarea cuvintelor. a expresiilor ~i gesturile inadecvate, manife~tand o alitudine concilianta;

(9) de a awa un comportament bazat pe respect, bnna-credin\a, corectitudine ~i mnabilitate atat fa1a de colcgi cat ~i fata de beneficiarii de servicii sociale;

( 10) de a nu aduce atingere onoarci, rcputa1iei ~i denmitatii persoanclor din cadrul institutiei, precum ~i a persoanelor cu care intra ,n legatura in exercitarea funqiei, prin 1ntrebuintarea unor expresii j ignitoare;

( 1 I) de a folosi timpul de lucru) precum $i bunurile apartiniind institutiei numai pentru dcsfa~urarca activitatilor aterente fonctici dctinutc:

( 12) de a intocmi rapoarte privind acti vita tea pe care o desfa~oara ori de cute ori acestea sunt solicitate;

(13) de a indcplini ~i alee atributii din domeniul de activitatc al directiei din care face parte, care decurg din actele normative in vigoare ~i ccle nou aparute, precum ~i sarcinile de serviciu dispuse de conducerea inst itutiei de natura sa 1mbunatateasdi acti vitatea acesteia, atat fo timpul progrmnului de lucru dt ~i 111 afora acestuia;

( 14) de a cunoa~tc lcgislntia in vigoare ~idea sc perfectiona la zi; ( 15) de a participa la oricc fcl de actiuni cu t;aractcr social dispuse de condut;erea Directiei de

Asistenta Sociala Moinesti. ( 16) de a rumnta $eful ierarhic in vederea deplasarii in afara institutiei precum ~i avizarea ordinului

de deplasare de catre ~efii ierarhici; ( 17) de a folocui orice co leg de serviciu, 111 perioada CO conform dispozitiitor conducerii D.A.S.; ( 18) de a respecta programul de lucru; ( I 9) de a avea o tinuta morala ~i un aspect fizic ingrij it $i irepro~abil; (20) de a rcspecta norme de co111po1tament $i conduita in scopul: de a ghida persoana implicata in

acordarea serviciilor, in momentul in care aceasta se con:frunta cu dileme practice care implica o problematica etica, de a reglementa compo11amentul persoanelor implicate in acordarea serviciilor sociale precum $i rela\iile acestora cu beneficiarii, cu colegii, cu reprezentantii altor institu\ii, de a asigura supcrvizare ~i consultanti'\ personalului biroului implicat 111 acordarea serviciilor socia e in vcderea eval.uarii activitatii acestora;

Art. 46. Conducerea directiei ~i ~efii de structuri se asigura ca personalul propnu are create oportunitatik ~i conditiile necesare cre~terii performantelor profosionale. ~efii de structuri elaboreaza $i prezinta conducerii diree,tiei spre aprobare planul de instruire $i formare prolesiomila pentru angajatii din subordine. Directia de Asistenta Soc.iala Moinesti realizeaza anual. evaluarea personalului.

Art. 47. Directia de Asistenta Sociala Moinesti t~i organizeaza arhiva proprie pc care o pastreaza in conformitate cu prevederile legale, avand documente de personal, financiar cantabile ~i cele specifice activitatii sale curente.

Art. 48. Personalul din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Moincsti raspunde disciplinar ~i material in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Directia de Asistenta Sociala Moinesti Rcgulament de Organizare ~i Functionare

pag.28/29

)

)

Art. 49. $efii scr\ iciilor de specialitate au obligatia de a sesiza directoruL in lcgatura cu cvcntualele disfunctionaliti'iti, in aplicarea acestui regulament.

Art. 50. Ndndcplinirea sau ·1ndeplinirea necorcspunzatoare, precum ~i incalcarea cu intentic a atributiilor Jc ser\·iciu atrage raspunderea administrativa, civila sau penalfi a salariatului vinovat.

Art. 51. Prevederile preLentului. regulament se complekaza d~ drept, cu prevederile actelor nonnative 1101.

Art. 52. Direc\ia de AsistenFi Socia la Moinesti va 1ncheia parteneriate cu diwrse organizati i negu\·ernamentale ~i alte institutii publice.

Art. 53. Dircctici de Asistcnta Sociala Moincsti Ya asigura ca 111 activitatea desfa~urata sa se respectc prevederile legislapei specifice transparen\ei decizionale in administra\ia publica.

Art. 54. Disp0zitiilc prezcntului rcgularnent sc complctcaza cu cde!ahe dispozitii lcgale incidcntc in rnatcric, precum ~i cu reglemcntarile ulterioarc cc vor ti aduse Ja cuno~tinta compartimentelor de specialita1e de catre directorul cli.rec\iei.

Art. 55. Prc7entul regulament sc aplica inccpancl cu data aprobarii Jui de catrc Consiliul Local.

Art. 56. Modificarea prezentului regulament se va face numai prin hotan-'\re a Consiliului Local.

Art. 57. Respcctarca prcvederilor prezentului regulamentului constituic sarcina de sen·iciu pcntru toti angajatii din cadrul Direqiei Asistenta Sociala Moinesti.

Director exccutiv. BOGDAN-PET U CEHAN

Di.rectia de Asistenta Sociala Moinesti Regulamcnt de Organizarc ;;i Functionare

Scf serviciu A.S., ADELA FODOR

pag.29/29


Top Related