+ All Categories
Home > Documents > ! Documentatie de Atribuire - Proiect IGNIS - SONDAJE...

! Documentatie de Atribuire - Proiect IGNIS - SONDAJE...

Date post: 11-Feb-2020
Category:
Upload: others
View: 11 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
29
PROGRAMUL OPERAIONAL SECTORIAL “MEDIU” Proiect “Managementul Durabil al sitului Natura 2000 IGNI$” - cod SMIS- CSNR 16842 ________________________________________________________________________________________________ Nr. 17 / 29.10.2010 ! "# $##" %&’ (& %# )&&(*+ #"&’ , #" &#"# -.$/&#" #0" " &#"# &# 12* .! 3456 !"# !$% & # ’( )* + "# , - ./+&00001+ 2 " " ’( 3$ 4 +25 &006 $"3# % $## # $ " 7 8# ’( 6 ,# )$* ’( 2&069: # 3 , . $# " " 3# 3 /0 3+ 37 8/% #"/& & 0% "9 !"# !$%9 )"# ; < !9 = (9 > 9 ? 9 $ &.9 " )# 2+00.+9 @"# !$%9 #3 0&6&1&.6+029 /9 3A 0&6&1&.7&&&9 1$# 33B$$$ Director Executiv, Manager Proiect, " " 1:; UNIUNEA EUROPEAN/ GUVERNUL ROMÂNIEI Instrumente Structurale 2007 - 2013
Transcript
Page 1: ! Documentatie de Atribuire - Proiect IGNIS - SONDAJE ...apmmm-old.anpm.ro/.../04...SONDAJE_OPINIE-APMMM.pdf · cod CPV – 79320000-3 “Servicii de sondaje opinii” derulat: în

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “MEDIU” Proiect “Managementul Durabil al sitului Natura 2000 IGNIŞ” - cod SMIS- CSNR 16842

________________________________________________________________________________________________

Nr. 17 / 29.10.2010

�����������������

��������������� � � � �����

���������������������������������������� !������"#�����$�#�#��"���%��&'���(�&�������%�#����������)&���&�(���*+��

���#"�&'�,������#"�������&#"#��-.���$�/��&#"��#��0�"��"���&#"#����&#���� ��1��2*����� .� !�� ��3456��

������������������������������������ ����������������!�"��#���!���$���%�&���� �#���'�(�������)��*�����+����"�#���,�-�./+&00001+�2�� �����"���� "�� ��'�(����� ���3��$� ����4�� +25� &006� ��� $�"�3�����#�� %�� ��$ #�����#���#������������$ ������"�������7���8�����#���'�(������� ���������������������������6��,�#�������)��$���*������'�(�������2&0�69:��#���3�����,��.�����$���#�"��"� ���������3����#����3 �����/0����� 3 +�����3 7

��8��/�%��� �#�"�/��&���� ��� ��&� �0%���� "�9� �������� ������ ���������� !�"��#���!���$���%9����)�"��#�;��<����!���9�=���� (�9�>������9����?� 9���$��&.9���"� �)��#�2+00.+9�@�"���#� !���$���%9� ��#�3���� 0&6&1&.6+029� ����� ��/9� 3�A�� 0&6&1&.7&&&9� �1$��#���33���B� $$$���

Director Executiv, Manager Proiect, � �����"������� � � � � � ���"�����1:;�����

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Instrumente Structurale 2007 - 2013

Page 2: ! Documentatie de Atribuire - Proiect IGNIS - SONDAJE ...apmmm-old.anpm.ro/.../04...SONDAJE_OPINIE-APMMM.pdf · cod CPV – 79320000-3 “Servicii de sondaje opinii” derulat: în

&

APROBAT DIRECTOR EXECUTIV

IANCU VIOREL

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

pentru

PROCEDURA DE ATRIBUIRE: ACHIZITIE DIRECTA

“Evaluarea grupurilor ţintă vizate de acţiunea de conştientizare”, cod CPV – 79320000-3 “Servicii de sondaje opinii”

derulată în cadrul proiectului “Managementul Durabil al sitului Natura 2000 IGNIŞ”cod SMIS-CSNR 16842

Avizat: Ileana GLODEAN – Manager proiect

Întocmit: Nadia BREBAN – Preşedinte Comisie de întocmire documentaţie Ana MORARI – Membru Comisie de întocmire documentaţie Sorin MATEI – Membru Comisie de întocmire documentaţie Ecaterina GAIE - Membru Comisie de întocmire documentaţie Maria BABUTIU - Membru Comisie de întocmire documentaţie

Page 3: ! Documentatie de Atribuire - Proiect IGNIS - SONDAJE ...apmmm-old.anpm.ro/.../04...SONDAJE_OPINIE-APMMM.pdf · cod CPV – 79320000-3 “Servicii de sondaje opinii” derulat: în

+

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

pentru

PROCEDURA DE ATRIBUIRE: ACHIZITIE DIRECTA

“Evaluarea grupurilor ţintă vizate de acţiunea de conştientizare”, cod CPV – 79320000-3 “Servicii de sondaje opinii”

derulată în cadrul proiectului “Managementul Durabil al sitului Natura 2000 IGNIŞ”cod SMIS-CSNR 16842

1.Informatii generale

Agentia pentru Protectia Mediului a încheiat un contract de finanţare cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Direcţia Generală AM POS Mediu, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, pentru implementarea Proiectulului intitulat“Managementul durabil al sitului Natura 2000 Igniş, finantarea este asigurata prin Programului Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013,Axa Prioritara 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii , Domeniul major de interventie – Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management pentru protejarea biodiversitatii si retelei Natura 2000.

1.1.Localizarea proiectului:

Numele ariei protejate: Situl Natura 2000 IGNIŞ –

Codul sitului: Natura 2000ROSCI ROSCI0089 –

Regiunea de dezvoltare: Regiunea 6 Nord-Vest

UAT-uri : situl IGNIS este amplasat pe raza unităţilor teritorial-administrative: Baia Mare,

Câmpulung la Tisa, Deseşti, Giuleşti, Ocna Şugatag , Săpânţa, Sarasău, Sighetu Marmaţiei.

1.2.Obiectivele proiectului

Obiectivul general (scopul):

Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi patrimoniului natural prin dezvoltarea cadrului de management al situuil Natura 2000 IGNIŞ şi conştientizarea comunitatilor şi autorităţilor locale.

Obiectivele specifice:

� Dezvoltarea participativă a masurilor de management pentru menţinerea starii favorabile de conservare a habitatelor si speciilor regasite in sit;

� Creşterea gradului de informare şi conştientizare a populaţiei cu privire la importanta siturilor Natura 2000 si biodiversitatii regasite in situl Ignis;

Prin activitatile desfasurate in cadrul proiectului se urmareste cresterea gradului de conştientizare a publicului participant la activităţile de conştientizare cu un procent de 95 %.

Page 4: ! Documentatie de Atribuire - Proiect IGNIS - SONDAJE ...apmmm-old.anpm.ro/.../04...SONDAJE_OPINIE-APMMM.pdf · cod CPV – 79320000-3 “Servicii de sondaje opinii” derulat: în

2

1.3.Locul de realizare a serviciilor:Evaluarea grupurilor ţintă vizate de acţiunea de conştientizare, se va face in localităţile Baia

Mare, Sighetu Marmaţiei, Câmpulung la Tisa, Deseşti, Giuleşti, Ocna Şugatag, Săpânţa şiSarasău.

Activitatea de Evaluarea grupurilor ţintă vizate de acţiunea de conştientizare (formatori de opinie, factori decizionali, proprietari/administratori de teren ai comunităţilor aparţinătoare situlului IGNIS) este necesara pentru deteminarea rezultatelor activităţilor de conştientizare, schimbarea comportamentului publicului ţintă, în sensul contribuţiei la asigurarea stării favorabile de conservare a speciilor şi habitatelor.

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I. a. Autoritatea contractantăDenumire: AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MARAMURSE Adresă: Str.Iza , Nr. 1/A, , jud. Maramures Localitate: Baia Mare Cod poştal: 430073 Ţara: Romania Persoana de contact: Babutiu Maria Telefon: 0262-276304 interior 119

E-mail: [email protected] Fax: 0262-275222 Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.apmmm.ro Modalitate de comunicare : fax – 0262275222 , POSTA Documentatia de atribuire va fi accesibila sub forma unui fisier pe site-ul APM Maramures .

I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante □ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii naţionale □ autorităţi locale □ alte institutii guvernate de legea publică□ instituţie europeană/organizaţie internaţională□ altele (specificaţi) Agentie regionala

□ servicii publice centrale □ apărare □ ordine publică/siguranţă naţionalăx mediu □ afaceri economico-financiare □ sănătate □ construcţii şi amenajări teritoriale □ protecţie socială□ recreere, cultură şi religie □ educaţie □ activităţi relevante

□ energie □ apă□ poştă□ transport

□ altele (specificaţi) Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante da □

nu X

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: -Solicitare clarificari/raspunsuri la solicitarea de clarificari legat de documentatia de atribuire;

Ofertant: la adresa mai sus menţionată ( fax, e-mail)

I c) CĂI DE ATAC

Eventulalele contestaţii se pot depune: - la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor

Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor Adresă: Str. Stravopoleos nr. 6, Sector 3 Localitate: Bucuresti Cod poştal: 030084 Ţara: Romania E-mail: [email protected] Telefon: 021 / 310 4641 Adresă internet: www.cnsc.ro Fax: 021 / 310 4642

Page 5: ! Documentatie de Atribuire - Proiect IGNIS - SONDAJE ...apmmm-old.anpm.ro/.../04...SONDAJE_OPINIE-APMMM.pdf · cod CPV – 79320000-3 “Servicii de sondaje opinii” derulat: în

7

I.d.Sursa de finanţare: Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit

FEDR - 80%din cheltuielile eligibile ale proiectului; Bugetul de stat - 20% din cheltuielile eligibile ale proiectului ;

II.OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere II.1.1) Denumire contract : elaborarea unui raport a starii de referinta a gradului de constientizare si un raport privind evolutia gradului de constientizare fata de starea de referinta.

II. 1.2) Denumire contract şi locul de livrare sau prestare (a) Lucrări □ (b) Produse □ (c) Servicii X Execuţie □Proiectare şi execuţie □Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritatea contractantă □

Cumpărare □Leasing □Închiriere □Cumpărare în rate □

Categoria serviciului 2A X 2B □

Principala locaţie a lucrării Adresa pentru livrarea produselor Principalul loc de prestare

Sediul APM Maramures din Baia Mare, str.Iza, nr.1/A, Jud Maramurse

II.1.3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică: X

II.1.4) Durata contractului de achiziţie publică-de la semnarea contractului 33 LUNI

II.1.5) Divizare pe loturi da □ Nu x Ofertele se depun pe: Un singur lot

II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate da □ nu X II.2) Obiectul contractului: • două sondaje de opinie ; • 2546 chestionare - cu o marja de eroare maxima admisa de 2,8 - rezultate din cele 2 sondaje

de opinie • elaborarea unui raport de stare de referinta a gradului de constientizare; • elaborarea unui raport privind evolutia gradului de constientizare fata de starea de referinta;

II.3) Valoarea maxima admisa fara TVA - 42016,81 lei

III. Condiţii specifice contractului III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere ) III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi)

da□ nu X da□ nu X

IV: PROCEDURA IV.1) Procedura selectatăACHIZITIE DIRECTA x

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică Nu XDacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică – nu e cazul

Page 6: ! Documentatie de Atribuire - Proiect IGNIS - SONDAJE ...apmmm-old.anpm.ro/.../04...SONDAJE_OPINIE-APMMM.pdf · cod CPV – 79320000-3 “Servicii de sondaje opinii” derulat: în

6

IV.3) . LEGISLAŢIA APLICATĂ:

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, acontractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şicompletările ulterioare ;

• Legea nr. 337 /2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii ;

• Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare;

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţii publice;

Orice alte acte normative în vigoare care reglementează achiziţiile publice Legislaţia aplicată –

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE

V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului

Declaraţii privind neîncadrarea în prevederile art.181

din ordonanţă

Cerinţa este obligatorie în vederea calificării:� Se solicită completarea şi semnarea de către

reprezentantul legal al ofertantului a Formularului nr.3V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

Persoane juridice/fizice române Cerinţa este obligatorie în vederea calificării:

- Se solicita prezentarea Certificatului constatator, în original sau copie legalizată valabil la data deschiderii ofertelor , emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial, din care sărezulte că:- domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii; - nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, sau că societatea se află în incapacitate de plată.

Certificat de inregistrare emis de catre Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial,, original sau copie legalizata valabila la data deschiderii ofertelor; Nota: În cazul unui ONG / Persoane juridice non-profit, se

vor depune următoarele documente care să ateste căpersoana semnatară este autorizată:a) Statutul cu modificările la zi (incluzând şi încheierile de

şedinţă emise de Judecatorie) b) Certificat de inregistrare fiscala –in original sau in copie legalizata

Persoane juridice /fizice străine Cerinţă obligatorie: documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional.

V. 3) Situaţia economico-financiară

Informaţii privind situaţia economico-financiară

Solicitat □ Nesolicitat X

-

V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională

Page 7: ! Documentatie de Atribuire - Proiect IGNIS - SONDAJE ...apmmm-old.anpm.ro/.../04...SONDAJE_OPINIE-APMMM.pdf · cod CPV – 79320000-3 “Servicii de sondaje opinii” derulat: în

.

Informaţii privind capacitatea tehnică

Solicitat X Nesolicitat □

1.- Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani, minim 2 contracte având ca obiect prestări de servicii similare -Formular nr.4 ( se vor specifica minim 2 contracte finalizate la data procedurii);

V.5) Standarde de asigurare a calităţii

Solicitat XNesolicitat □

• Copie după certificarea sistemului de management al calităţii ISO 9001 sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor

V.6) Standarde de protecţia mediului

Solicitat □Nesolicitat x

VI. PREZENTAREA OFERTEI

VI.1) Limba de redactare a ofertei

Limba romana

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei

90 zile

VI.4) Modul de prezentare a propunerii

tehnice

Propunera tehnica trebuie intocmita si trebuie sa include urmatoarele documente si informatii:

a) Organizare şi metodologie - Formularului 6;8C 4��3���"��;�"� #�����������������#���-�<��/#"�����

VI.6) Modul de prezentare a ofertei

Oferta se va prezenta într-un colet sigilat, marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia « A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 10.11.2010, ora 11.

Plicul exterior va conţine 2 plicuri interioare (1 original şi 1 copie), care vor conţine câte 3 plicuri sigilate şi ştampilate cu:

- plicul nr. 1: documente de calificare; - plicul nr. 2: propunere tehnică;- plicul nr. 3: propunere financiară.

Pe lângă acestea se va prezenta şi un plic deschis, capsat de plicul care conţine oferte, care va conţine:

- Scrisoarea de înaintare, - Împuternicirea pentru participarea la şedinţa de deschidere

Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului.

Documentele trebuie sa fie tipărite sau scrise cu cerneală şi vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul/ reprezentanţiautorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract.

În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale.

�3�������������8#�������"������$������%��"����)�$���3������� ���������3�����9�

Page 8: ! Documentatie de Atribuire - Proiect IGNIS - SONDAJE ...apmmm-old.anpm.ro/.../04...SONDAJE_OPINIE-APMMM.pdf · cod CPV – 79320000-3 “Servicii de sondaje opinii” derulat: în

:

����$�%��"�������A������� =��#�"���$����#��� ��(��������

Pe lângă documentele de calificare, cele cuprinse în propunerea tehnică şi cea financiară solicitate, in afara plicului exterior se vor prezenta şi următoarele documente:

a) Scrisoarea de înaintare

Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul prevăzut în capitolul de formulare a documentatiei de atribuire. Se depune Formularul 1

b)Declaraţie privind calitatea de participant la şedinţa de deschidere împreună cu o copie după un document de identitate (Buletin de identitate/Cartea de Identitate/Paşaport) al persoanei care reprezintă ofertantul. Se depune Formularul 2Neprezentarea propunerii tehnice şi / sau financiare, are ca efect descalificarea ofertantului.Daca plicul exterior nu este marcat conform celor de mai sus, autoritatea contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.

Modificarea si retragerea ofertei nu este permisă după data şi ora limită pentru depunerea ofertelor. Conform art. 33 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si complentarile ulterioare SE RESPING: ofertele primite după data şi ora limită de depunere sau la o altă adresă decât cea stabilită in invitaţia de participare, Conform art 36 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare , Oferta se considera neconforma in urmatoarele situatii:

a) nu satisface in mod corespunzator cerintele caietului de sarcini;

b)contine in cadrul propunerii financiare preturi care NU sunt rezultatul liberei concurente si care nu pot fi justificate. Nota: Solicitare de clarificari - Formular 9

VI.7.Data limită de primire a solicitarilor de clarificari

04.11.2010 , ora 14,00

VI.8.Data limită de transmitere a raspunsurilor la clarificari

05.11.2010, ora 12,00

VI.9. Data limită de depunere a ofertelor

10.11.2010 , ora 10,00

VI.10) Deschiderea ofertelor

10.11.2010 , ora 11,00 la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului , str.Iza, nr.1/A , camera 39 . Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere: Împuternicire scrisă din partea reprezentantului legal al ofertantului şi copie act de identitate.

VI.11. Depunerea ofertelor

Ofertele se depun la sediul APM Maramures , str. Iza , nr. 1/A, camera (secretariat) 15.

VI.12. Posibilitatea retragerii sau modificării

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau retrage oferta numai înainte

Page 9: ! Documentatie de Atribuire - Proiect IGNIS - SONDAJE ...apmmm-old.anpm.ro/.../04...SONDAJE_OPINIE-APMMM.pdf · cod CPV – 79320000-3 “Servicii de sondaje opinii” derulat: în

/

ofertei de data limită stabilită pentru depunere.

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1) Preţul cel mai scăzut X VII.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică □

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU

VIII.1) Ajustarea preţului contractului da □ nu X

-

VIII.2). Garanţia de bună execuţie a contractului

da □ nu X

-

Page 10: ! Documentatie de Atribuire - Proiect IGNIS - SONDAJE ...apmmm-old.anpm.ro/.../04...SONDAJE_OPINIE-APMMM.pdf · cod CPV – 79320000-3 “Servicii de sondaje opinii” derulat: în

�0

CAIET DE SARCINI

1. Descrierea - activitatilor specifice solicitate A.Perioada: decembrie 2010 – februarie 2011

A.1.Un sondaj aplicat grupurilor ţintă vizate de acţiunile de conştientizare la începutul proiectului, pentru determinarea stării de referinţă.

Grupurile ţintă ale proiectului:

• factori decizionali-181; • cadre didactice-160, • reprezentanţi mass media-14, • reprezentanţi ai ONG-urilor-18, • proprietari de teren/locuitori aparţinând sitului-400, • participanţi la dezbaterile publice aferente consultării măsurilor de

management 400 ; • persoane conştientizate la cele două conferinţe. 100.

Metodologia propusă – sondaj de opinie aplicat pe 1273 de persoane.

A.2.Chestionar

Pentru a măsura gradul de îndeplinire a obiectivului de mai sus(A1) propunem aplicarea unei metodologii cantitative, bazate prin culegerea datelor prin chestionar. Chestionarul se va întocmi împreună cu ACHIZITORUL, aplicandu-se ulterior persoanelor vizate pentru conştientizare (grupurile ţintă, câte aprox. 159 de chestionare în fiecare localitate).

Totalul chestionarelor aplicate în primul sondaj este de 1273. Esantionul se va stabili împreună cu ACHIZITORUL , respectându-se regulile de

eşantionare specifice cercetarilor sociologice. A.3.Raport cu starea de referinta a gradului de constientizare�

B.Perioada: iunie- august 2013

B.1.Un sondaj aplicat grupurilor ţintă conştientizate , dupa finalizarea actiunilor de constientizare. Grupurile ţintă ale proiectului:

• factori decizionali-181; • cadre didactice-160, • reprezentanţi mass media-14, • reprezentanţi ai ONG-urilor-18, • proprietari de teren/locuitori aparţinând sitului-400, • participanţi la dezbaterile publice aferente consultării măsurilor de

management 400 ; • persoane conştientizate la cele două conferinţe. 100.

Metodologia propusă – sondaj de opinie aplicat pe 1273 de persoane.

Page 11: ! Documentatie de Atribuire - Proiect IGNIS - SONDAJE ...apmmm-old.anpm.ro/.../04...SONDAJE_OPINIE-APMMM.pdf · cod CPV – 79320000-3 “Servicii de sondaje opinii” derulat: în

��

B.2.Chestionar

Pentru a măsura gradul de îndeplinire a obiectivului de mai sus(B.1.) propunem aplicarea unei metodologii cantitative, bazate prin culegerea datelor prin chestionar.

Chestionarul se va întocmi împreună cu ACHIZITORUL, aplicandu-se ulterior pe persoanele vizate pentru conştientizare (grupurile ţintă, câte aprox. 159 de chestionare în fiecare localitate). Totalul chestionarelor aplicate în primul sondaj este de 1273. Esantionul se va stabili împreună cu ACHIZITORUL, respectându-se regulile de eşantionare specifice cercetarilor sociologice. B.3.Raport privind evolutia gradului de constientizare fata de starea de referinta . Numărul total de chestionare aplicate în cadrul celor două sondaje este de 2546 de exemplare (1273 buc/set), fiecare chestionar având 2 coli, tipărite faţă verso de către PRESTATOR. C. Anunţarea efectuării evaluării se va face de către PRESTATOR prin ziarele locale, afişe postate în punctele principale din cadrul comunitaţilor evaluate.Fiecare set de chestionare (1273 *2=2546), împreună cu raportul se preda de catre

PRESTATOR la ACHIZITOR la sfirsitul fiecarei perioade mentionate la .- subpunct A si B.” Se va completa de catre ofertant - pentru activittaile propuse in oferta “ Graficul de îndeplinire a contractului” (Diagrama Gantt) pentru :A.Perioada: decembrie 2010 – februarie 2011 B.Perioada: iunie-august 2013:

Recepţia se va face pe bază de proces verbal de recepţie încheiat între prestator şireprezentaţii beneficiarului, pentru fiecare tranşă de livrare.

Elaborat:

COMISIA DE ÎNTOCMIRE DOCUMENTAŢIE

Avizat:

MANAGER PROIECT

Presedinte : Nadia BREBAN Ileana GLODEAN

Membrii : Ana MORARI

Ecaterina GAIE

Maria BABUTIU

Sorin MATEI

Page 12: ! Documentatie de Atribuire - Proiect IGNIS - SONDAJE ...apmmm-old.anpm.ro/.../04...SONDAJE_OPINIE-APMMM.pdf · cod CPV – 79320000-3 “Servicii de sondaje opinii” derulat: în

�&

SECŢIUNEA a III a

FORMULARE

1. Formular 1 - Scrisoare de înaintare 2. Formular 2 – Împuternicire 3. Formular 3 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2006 4. Formular 4 – Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani 5. Formular 5 – Formular de ofertă6. Formular 6 – Organizare şi metodologie 7. Formular 7 - Graficul de îndeplinire a contractului 8. Formular 8 – Propunerea financiară9. Formular 9 - Formular de solicitare clarificări 10.Contractul

Page 13: ! Documentatie de Atribuire - Proiect IGNIS - SONDAJE ...apmmm-old.anpm.ro/.../04...SONDAJE_OPINIE-APMMM.pdf · cod CPV – 79320000-3 “Servicii de sondaje opinii” derulat: în

�+

FORMULAR 1

OFERTANTUL Înregistrat la sediul autorităţii contractante

______________________ nr. _________ / __ . __ . 2010

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE

Către _______________________________________________

(denumirea autorităţii contractante si adresa completa)

Ca urmare a invitaţiei dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie publica)

noi ____________________________ va transmitem alăturat următoarele:

(denumirea/numele ofertantului)

1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de _____ copii:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa ca oferta noastră este corespunzătoare si va satisface cerinţele.

Data completării __ . __ . 2010

Cu stima,

Operator economic,

___________________

(semnătura autorizata)

Page 14: ! Documentatie de Atribuire - Proiect IGNIS - SONDAJE ...apmmm-old.anpm.ro/.../04...SONDAJE_OPINIE-APMMM.pdf · cod CPV – 79320000-3 “Servicii de sondaje opinii” derulat: în

�2

<��/#"�����OFERTANTUL

…….................…….........

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ1. Subsemnatul ………………………………………………, reprezentant împuternicit al

............................... [denumirea operatorului economic], declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică .................. (se menţionează procedura), având ca obiect ............................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an), organizată de ...................................... (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă:

□ în nume propriu;

□ ca asociat în cadrul asociaţiei .....................................;

□ ca subcontractor al ................................................;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

2. Subsemnatul declar că:

□ nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şiînţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ............................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

������$ #������������������������������� � � � � �

Ofertant,…..................................

(semnatura autorizata)

Page 15: ! Documentatie de Atribuire - Proiect IGNIS - SONDAJE ...apmmm-old.anpm.ro/.../04...SONDAJE_OPINIE-APMMM.pdf · cod CPV – 79320000-3 “Servicii de sondaje opinii” derulat: în

�7

Formular 3 OPERATOR ECONOMIC/ OFERTANT �__________________

� D"���$����5��$�#�C�

DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a) _______________________________, reprezentant împuternicit al

_______________________________________________ [se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se menţionează procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii contractante],

declar pe proprie răspundere că:a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator

judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată...............…

c1) in ultimii 2 ani …………………………………….. [se insereaza dupa caz daca si-a indeplinit sau nu] in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor;

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţejudecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şiînteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic, (semnatura autorizată )

Page 16: ! Documentatie de Atribuire - Proiect IGNIS - SONDAJE ...apmmm-old.anpm.ro/.../04...SONDAJE_OPINIE-APMMM.pdf · cod CPV – 79320000-3 “Servicii de sondaje opinii” derulat: în

�6

Formular 4

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND PRINCIPALELE PRESTARI DE SERVICII SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul ____________________ [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al ________________________________ [denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic] declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul, ________________________. declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

=�8)�$����#�������(�(� ���� ��(�������������)�������9�)�����������$�����#�9�8����9��#��� ��)�����?���"����)��3����(�(�� ��3��$����� �� ��(�������#��� ������(���� ��� EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE� F��������� � ������������� ��������������G ��� ��*����#���������) ������'����)��3������������#���������������*����������)�����

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de __________________[se precizează

data expirării perioadei de valabilitate a ofertei]

Operator economic,

……………………………..

(numele reprezentantului legal, in clar)

......................

Page 17: ! Documentatie de Atribuire - Proiect IGNIS - SONDAJE ...apmmm-old.anpm.ro/.../04...SONDAJE_OPINIE-APMMM.pdf · cod CPV – 79320000-3 “Servicii de sondaje opinii” derulat: în

�.

Formular 5

OFERTANTUL

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii ______________________________________, reprezentanţi ai ofertantului

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerinţele cuprinse in documentaţia mai sus menţionată, să prestăm___________________________________pentru suma totala de

(denumirea serviciului)

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE#��9�#�������)���"�������A�� ��*�#�������"�������;���

(suma in litere si in cifre)

*�#�����"������EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE#���

(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, în cazul in care oferta noastră este stabilita câştigătoare, să prestămserviciile in graficul de timp anexat.

3. Ne angajam să menţinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________

___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si

(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)

ea va rămâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câştigătoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Alături de oferta de baza: NU ESTE CAZUL

Nu se accepta oferta alternativa

Page 18: ! Documentatie de Atribuire - Proiect IGNIS - SONDAJE ...apmmm-old.anpm.ro/.../04...SONDAJE_OPINIE-APMMM.pdf · cod CPV – 79320000-3 “Servicii de sondaje opinii” derulat: în

�:

6. Am înţeles si consimţim ca, în cazul in care oferta noastră este stabilita ca fiind câştigătoare, sa constituim garanţia de buna execuţie in conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta oferta pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(semnătura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)

Page 19: ! Documentatie de Atribuire - Proiect IGNIS - SONDAJE ...apmmm-old.anpm.ro/.../04...SONDAJE_OPINIE-APMMM.pdf · cod CPV – 79320000-3 “Servicii de sondaje opinii” derulat: în

�/

Formular 6

ORGANIZARE ŞI METODOLOGIE A se completa de către ofertant>

1. Raţionament (cerinţă minimă): a) Orice comentariu pe marginea Caietului de sarcini privind execuţia cu succes a activităţilor, în special a obiectivelor şi a rezultatelor aşteptate, cu aceasta demonstrând gradul de înţelegere a contractului. b) Explicarea riscurilor şi supoziţiilor privind execuţia contractului si a strategiei de minimizare a riscurilor. 2. Strategie (cerinţă minimă): a) Un rezumat al abordării propuse pentru implementarea contractului b) Lista activităţilor necesare şi propuse pentru atingerea obiectivelor contractului c) Resursele folosite corelate cu rezultatele ce urmează a fi obţinute 3. Planificarea activităţilor şi Graficul de îndeplinire a activităţilor (cerinţă minimă): a) Perioada, frecvenţa şi durata activităţilor propuse, luându-se în calcul şi perioada organizării b) Identificarea şi Planificarea etapelor semnificative în execuţia contractului, indicându-se cum se vor reflecta rezultatele în raportări.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(semnătura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)

Page 20: ! Documentatie de Atribuire - Proiect IGNIS - SONDAJE ...apmmm-old.anpm.ro/.../04...SONDAJE_OPINIE-APMMM.pdf · cod CPV – 79320000-3 “Servicii de sondaje opinii” derulat: în

&0

Formular 7

Diagrama Gantt Operator economic, ________________________ (denumirea/numele)

Graficul de îndeplinire a contractului pentru perioada:A.Perioada: decembrie 2010 – februarie 2011

B.Perioada: iunie-august 2013

<Se completează de către ofertant - pentru activităţile propuse în ofertă>A.Perioada: decembrie 2010 – februarie 2011

Luna 1 2 3 Saptamina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Activitatea 1 Activitatea 2

Activitatea 3

.......................

B.Perioada: iunie-august 2013

Luna 1 2 3 Saptamina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Activitatea 1 Activitatea 2

Activitatea 3

.......................

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(semnătura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)

Page 21: ! Documentatie de Atribuire - Proiect IGNIS - SONDAJE ...apmmm-old.anpm.ro/.../04...SONDAJE_OPINIE-APMMM.pdf · cod CPV – 79320000-3 “Servicii de sondaje opinii” derulat: în

&�

Formular 8 Operator economic, ________________________ (denumirea/numele�

PROPUNEREA FINANCIARĂ

:���

Activităţi Tipuri de cheltuieli pe

activităţi

Pret

1. 2. 3. ……………………….. TOTAL FĂRĂ TVA TVA (lei TOTAL cu TVA

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(semnătura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)

Page 22: ! Documentatie de Atribuire - Proiect IGNIS - SONDAJE ...apmmm-old.anpm.ro/.../04...SONDAJE_OPINIE-APMMM.pdf · cod CPV – 79320000-3 “Servicii de sondaje opinii” derulat: în

&&

Formular 9 Operator economic, ________________________ (denumirea/numele)

SOLICITARE DE CLARIFICARI

Nr.crt Perioada ( A,B) Întrebări Răspunsuri 12…….

Va fi specificat de Autoritatea Contractantă.

Page 23: ! Documentatie de Atribuire - Proiect IGNIS - SONDAJE ...apmmm-old.anpm.ro/.../04...SONDAJE_OPINIE-APMMM.pdf · cod CPV – 79320000-3 “Servicii de sondaje opinii” derulat: în

&+

10.CONTRACT DE SERVICII

Nr. ____________________

Model

1.PREAMBUL În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şicompletări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,

între

�4>� ���>���������� ��! ��� �!���!��=� 9� ��� )�"��#� ���<����!���9� )���� (�� 9� ���� �5�9� ��#�3���0&6&&.6+029� 3�A� 0&6&&.7&&&9� cod fiscal 36273079 ����� <�>� ����������������������"�)�'�)� #�� ���(�������!����� ��#���<����!���9��� ��(������� ����"�$��#� ����#������"+�����&����=��#&��9 ;����#������"����>�(�&��9 ��"���� ����

şi

__________________, cu sediul social in ________________________, tel _________________ fax ________________ număr de înmatriculare ________________, cod unic de înregistrare _____________________, cont ______________________ deschis la __________________, reprezentat prin domnul/doamna ________________________________, in calitate de Prestator, pe de alta parte.

2. Definiţii 2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale; b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; d. servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului; e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza în legătură cu serviciile prestate conform contractului; f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile; h. Lună – lună calendaristică;i. Caietul de sarcini – documentul reprezentând Anexa …… a Contractului de prestări servicii, care include definirea obiectivelor serviciilor, specificând, acolo unde este cazul, metodele şi resursele care urmează a fi utilizate de către Prestator şi rezultatele ce trebuie realizate de către acesta; (Se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract.) 3. Interpretare 3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Page 24: ! Documentatie de Atribuire - Proiect IGNIS - SONDAJE ...apmmm-old.anpm.ro/.../04...SONDAJE_OPINIE-APMMM.pdf · cod CPV – 79320000-3 “Servicii de sondaje opinii” derulat: în

&2

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specificăîn mod diferit. Clauze obligatorii 4. Obiectul principal al contractului 4.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile de…………….

• două sondaje de opinie ; • 2546 chestionare - cu o marja de eroare maxima admisa de 2,8 - rezultate din cele 2

sondaje de opinie; • elaborarea unui raport de stare de referinta a gradului de constientizare; • elaborarea unui rapoart privind evolutia gradului de constientizare fata de starea de

referinta; 4.2. Rezultatele ce trebuie obţinute în urma activităţilor prestate la punctul 4.1 sunt: Deteminarea rezultatelor activităţilor de conştientizare, schimbarea comportamentului

publicului ţintă, în sensul contribuţiei la asigurarea stării favorabile de conservare a speciilor şi habitatelor.

4.3. – Prestatorul se obligă să presteze serviciile cuprinse la punctul 4.1 în perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract şi propunerea tehnică şi financiară.

4.4. - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 5. Preţul contractului 5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, conform graficului de plăţi, este de …………………. lei, la care se adaugă ……………………… TVA, valoare totala a contractului : 5.2. – Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează pe întreaga durată a derulării acestuia.6. Durata contractului 6.1. - . Durata contractului, respectiv durata de realizare a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, este de 33 luni calendaristicede .

7. MODALITĂŢI DE PLATĂ

7.1. – (1)Prestatorul va întocmi factura după efectuarea livrării produselor finite ce fac obiectul serviciilor prezentului contract.

(2) La finalizarea serviciilor PRESTATORUL va preda ACHIZITORULUI rezultatele obtinute , conform cerintelor achizitorului si se va întocmi un Proces verbal de Receptie care va fi semnat de reprezentanţii desemnaţi ai ACHIZITORULUI si pe baza căruia se va face plata facturii emise de PRESTATOR. (3) Factura / facturile trebuie transmisă ACHIZITORULUI în original. 7.2. – (1) ACHIZITORUL are obligaţia de a efectua plata către PRESTATOR, în Lei, în termen de 45 zile [avand in vedere O.U.G. nr. 34/ 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şireglementarea unor măsuri financiar-fiscale] de la data primirii facturii de către ACHIZITOR , la sediul său, pe baza Procesului verbal de recepţie cantitativa si calitativa semnat de către responsabilului desemnat de ACHIZITOR.

Plata se va efectua prin Ordin de plată din Trezoreria Baia Mare in contul de Trezorerie al PRESTATORULUI.

(2) Toate plăţile efectuate de către ACHIZITOR in contul de TREZORERIE notificat de către PRESTATOR au efect eliberator.

7.3. - Dacă ACHIZITORUL nu onorează factura/facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauza 7.2., PRESTATORUL are dreptul de a apela la clauzele prevăzute la art. 13

Page 25: ! Documentatie de Atribuire - Proiect IGNIS - SONDAJE ...apmmm-old.anpm.ro/.../04...SONDAJE_OPINIE-APMMM.pdf · cod CPV – 79320000-3 “Servicii de sondaje opinii” derulat: în

&7

8.Eşalonarea plăţilor 8.1 – Aplicarea prevederilor art. 7 din prezentul contract se face în limitele maxime ale cheltuielilor ce pot fi ordonanţate trimestrial aferente creditelor bugetare aprobate anual, pe durata implementării contractului. 8.2 - Achizitorul are obligaţia să asigure anual creditele bugetare pentru necesarul de plăţi aferente contractului şi să informeze Furnizorul cu privire la limita maximă până la care se pot ordonanţa şiefectua plăţi în cursul anului bugetar, pentru fiecare an aferent implementării proiectului. 9. Executarea contractului 9.1. - Executarea contractului începe la data semnării de către ambele părţi a contractului, 10. Documentele contractului 10.1. - Documentele contractului fac parte integrantă din acesta şi sunt:

a) Caietul de sarcini (anexa 1) b) Oferta financiară (anexa 2) c) Oferta tehnică: Organizare şi metodologie (anexa 3) d) Graficul de îndeplinire a contractului (anexa 4) e) h) Formularul raportului intermediar (anexa 8) f) Formularul raportului final (anexa 9) g) j) Formularul notei de certificare a serviciilor (anexa 10) h) k) Graficul de plăţi (anexa 11) i) (Se enumeră documentele pe care părţile le înţeleg ca fiind ale contractului.)

10.2 – În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 10.3 – La momentul semnării contractului, exemplarele acestuia si documentele aferente de la art.10.1 vor fi semnate şi ştampilate de prestator, pe fiecare pagină.11. Obligaţiile principale ale prestatorului 11.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract. 11.2. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de îndeplinire a contractului prezentat în Anexa nr. ……. 11.3. - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, aterialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şiii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 11.4. – Prestatorul va emite…..facturi aferente Rapoartelor intermediare şi Raportului final, conform graficului de îndeplinire a contractului (anexa nr. …..). 11.5. – Anterior emiterii facturilor, prestatorul are obligaţia transmiterii către Achizitor a rapoartelor în vederea aprobării, confirmate prin procesul verbal de receptie a serviciilor prestate. 11.6 – Factura va fi emisă de Prestator numai ca urmare a notificării acestuia de către Achizitor cu privire la aprobarea rapoartelor. Prestatorul are obligaţia întocmirii corecte a facturilor, având toate elementele de identificare ale acesteia, inclusiv ale Achizitorului menţionate corect conform documentelor legale în vigoare. 11.7. – Transmiterea unei facturi cu elemente greşite şi/sau greşeli de calcul, identificate de Achizitor, urmare a înregistrării acesteia atrage după sine obligaţia Prestatorului de a o storna şi de a transmite o nouă factură.12. Obligaţiile principale ale achizitorului 12.1. - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 12.2. - Achizitorul se obligă să efectueze plata facturilor emise de acesta, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate, în termen de 45 zile de la înregistrarea facturii. (Se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată.) 13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 13.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% /zi de întârziere din preţul contractului, care se vor constitui venituri la bugetul statului.

Page 26: ! Documentatie de Atribuire - Proiect IGNIS - SONDAJE ...apmmm-old.anpm.ro/.../04...SONDAJE_OPINIE-APMMM.pdf · cod CPV – 79320000-3 “Servicii de sondaje opinii” derulat: în

&6

13.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite,la punctul 12.2.din prezentul contract atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% /zi de întârziere din plata neefectuată.13.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. 13.4. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă,adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă, cu condiţia ca aceastăanulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 13.5. În cazul în care Achizitorul este prejudiciat prin serviciile furnizate de Prestator, răspunderea agregată a Prestatorului pentru orice pretenţii, obligaţii, pierderi, daune, costuri sau cheltuieli aferente prezentului Contract sau Serviciilor („Pretenţii”), alta decât cea decurgând din obligaţia de a plăti penalităţi, nu va depăşi cea mai mare sumă dintre: (a) suma onorariilor plătite de Achizitor, inclusive TVA–ul aferent sau (b) 10 % din valoarea contractului, inclusiv TVA-ul aferent. Clauze specifice .14. Alte responsabilităţi ale prestatorului 14.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 14.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de îndeplinire a contractului (Anexa ……….). Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toatădurata contractului. 15.3 – Prestatorul va furniza următoarele rapoarte: A).Raport cu starea de referinta a gradului de constientizare – la 12 . săptămâni de la demararea execuţiei contractului. Raportul iniţial va constitui principalul instrument de lucru şi se va face referire la el pe toatăperioada de implementare a contractului. B)Raport privind evolutia gradului de constientizare fata de starea de referinta (RAPORTUL FINAL) Raportul final – se va preda beneficiarului cu cel puţin 3 saptamani înainte de finalizarea perioadei de execuţie a contractului. Prestatorul trebuie să transmită Achizitorului draft-ul raportului final, pentru a fi analizat de experţii Beneficiarului. Raportul final trebuie să fie însoţit de raportul de analiză comparativă a rezultatelor celor douăsondaje de opinie, de factura finală şi de raportul financiar aferent. Rapoartele vor respecta cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. 15.4. – Aprobarea rapoartelor de către Achizitor, constituie baza pentru emiterea facturilor. 15.5. – Achizitorul are obligaţia primirii, înregistrării şi analizării documentelor de raportare transmise de către Prestator prin process verbal de recptie semnat de ambele parti contractuale. În situaţia în care există comentarii cu privire la informaţiile cuprinse în aceste rapoarte, Achizitorul va informa în scris Prestatorul cu privire la acestea. În situaţia în care se primesc comentarii din partea Achizitorului la rapoartele transmise, Prestatorul va modifica şi retransmite spre aprobarea Achizitorului, rapoartele revizuite în termen de maxim 5 zile de la data primirii oricărei notificări din partea Achizitorului.. – Prestatorul se va asigura că, pe toată perioada de implementare a contractului, toate materialele elaborate (ex. rapoarte, mape, chestionare etc.) vor conţine sigla Guvernului României, sigla UE şisigla Instrumentelor Structurale în România,si sigla POS Mediu. ,conform Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumentele Structurale in Romania 2007-2013 , care poate fi accesat la urmatoarea adresa web : http://www.fonduri-ue.ro/reguli-de-identitate-vizuala-169.

Page 27: ! Documentatie de Atribuire - Proiect IGNIS - SONDAJE ...apmmm-old.anpm.ro/.../04...SONDAJE_OPINIE-APMMM.pdf · cod CPV – 79320000-3 “Servicii de sondaje opinii” derulat: în

&.

16. Codul de conduită16.1. – Prestatorul va acţiona în permanenţă cu devotament şi imparţialitate şi ca un consultant loial al Achizitorului, precum şi cu discreţie adecvată. În mod particular, se va abţine de la orice declaraţie publică privind prezentul Contract de Servicii fără aprobarea prealabilă a Achizitorului, şide la a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu obligaţiile sale faţă de Achizitor. Prestatorul nu va putea angaja în nici un mod Achizitorul fără acordul scris prealabil al acesteia şiatunci când este posibil va face cunoscută această obligaţie terţilor. 16.2. – Când Prestatorul sau personalul, experţii, agenţii sau subordonaţii săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind Contractul de Servicii sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu Contractul de Servicii sau cu orice alt contract încheiat cu Achizitorul, aceştia vor răspunde în condiţiile legii, în funcţie de natura şigravitatea faptei. Achizitorul poate decide, în aceste condiţii, încetarea Contractului de Servicii, fără a aduce atingere nici unui drept anterior dobândit de Prestator în baza Contractului de Servicii. 16.3. – Plăţile către Prestator aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din Contractul de Servicii, şi atât Prestatorul cât şi personalul său salariat ori contractat,inclusiv conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta nici un comision, deducere, alocaţie, plată indirectă ori orice altă forma de retribuţie în legătură cu, sau pentru executarea obligaţiilor din Contractul de Servicii. 16.4. – Prestatorul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate în scopurile Contractului de Servicii, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului. 16.5. – Prestatorul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului de Servicii, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi după încetarea Contractului de Servicii. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Prestatorul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nici o informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nici o informaţie referitoare la recomandările primate în cursul sau ca rezultat al derulării Serviciilor. Totodată,Prestatorul şi personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării Contractului de Servicii. 16.6. – Executarea Contractului de Servicii nu trebuie să genereze cheltuieli comerciale neuzuale în afara celor înscrise în bugetul contractului. Dacă apar totuşi astfel de cheltuieli, Achizitorul nu va fi răspunzător şi nu va suporta cheltuielile comerciale în afara celor înscrise în bugetul contractului şi menţionate în Caietul de sarcini. 16.7. – Prestatorul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se execută Contractul de Servicii. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale. 17. Conflictul de interese 18.1. – Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a Contractului de Servicii. Conflictele de interese, astfel cum sunt acestea definite în Contractul de Servicii, pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor, legăturilor de rudenie ori afinitate sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării Contractului de Servicii trebuie notificat în scris Achizitorului - fără întârziere. 17.2. – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şipoate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Fără a aduce atingere obiectivului contractului, Prestatorul va înlocui orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie. 17.3. – Prestatorul se va abţine de la a stabili orice contact care ar putea să-i compromităindependenţa ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii

Page 28: ! Documentatie de Atribuire - Proiect IGNIS - SONDAJE ...apmmm-old.anpm.ro/.../04...SONDAJE_OPINIE-APMMM.pdf · cod CPV – 79320000-3 “Servicii de sondaje opinii” derulat: în

&:

din teritoriu. Când Prestatorul nu-şi menţine independenţa, Achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de drept şi cu efect imediat a Contractul de Servicii. 18. Alte responsabilităţi ale achizitorului 18.1. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 19. Verificări 19.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini. 19.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop. 20. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 20.1. – Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data menţionată în contract si graficul de activitati care face parte din contract. 20.2. – Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de îndeplinire a contractului (anexa nr. ……) trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 20.3. – Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, Prestatorul nu respectă graficul de îndeplinire a contractului (anexa nr. ………), acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare (anexa nr. ………….), se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 21. Amendamente 22.1. – Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezeazăinteresele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 23. Cesiunea - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 24. Forţa majoră24.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.24.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.24.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără aprejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 24.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 24.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 25. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 25.1 – Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătura cu îndeplinirea contractului. 25.2 – In termen de maxim 15 de zile de la apariţia unei dispute, părţile contractante se vor notifica reciproc in scris asupra poziţiilor adoptate, precum si cu privire la soluţiile propuse pentru rezolvarea disputei respective. In cazul in care vor considera necesar, părţile se pot întâlni in scopul soluţionării disputei. Fiecare parte are obligaţia de a răspunde in termen de 10 zile de la cererea transmisa de cealaltă parte referitor la soluţionarea pe cale amiabila a disputei. 25.3. – Daca după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, ACHIZITORUL si PRESTATORUL nu reuşesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate

Page 29: ! Documentatie de Atribuire - Proiect IGNIS - SONDAJE ...apmmm-old.anpm.ro/.../04...SONDAJE_OPINIE-APMMM.pdf · cod CPV – 79320000-3 “Servicii de sondaje opinii” derulat: în

&/

solicita ca disputa sa se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti aflate in raza teritoriala in care ACHIZITORUL are sediul. 26. Limba care guvernează contractul 26.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.27. Comunicări 27.1. - (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie săfie transmisă în scris. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 27.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 28. Legea aplicabilă contractului 28.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 28.2.Părţile au înţeles să încheie astăzi, .............., prezentul contract în trei exemplare originale, unul la Prestator şi două la Achizitor.

PRESTATOR, ACHIZITOR�


Recommended