+ All Categories
Transcript
Page 1: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

HIPERTENSIUNEA HIPERTENSIUNEA ARTERIALARTERIALĂĂ

(EXAMEN OBIECTIV (EXAMEN OBIECTIV ŞŞI DE LABORATOR)I DE LABORATOR)

Page 2: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

PROCEDURI PROCEDURI DIAGNOSTICEDIAGNOSTICE

SCOP 1. stabilirea valorilor TASCOP 1. stabilirea valorilor TA

2. identificatea cauzelor secundare de HTA2. identificatea cauzelor secundare de HTA

3. evaluarea riscului cardiovascular global( factori de risc, organe 3. evaluarea riscului cardiovascular global( factori de risc, organe ţţintintăă))

CUPRIND 1. mCUPRIND 1. măăsursurăători repetate ale TAtori repetate ale TA

2. anamneza2. anamneza

3. examenul clinic3. examenul clinic

4. investiga4. investigaţţii de laborator ii de laborator şşi paraclii paraclinniceice

Page 3: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

TENSIUNEA ARTERIALTENSIUNEA ARTERIALĂĂ

DEFINIDEFINIŢŢIE: Presiunea exercitatIE: Presiunea exercitatăă de s de sâânge asupra perenge asupra pereţţilor arterialiilor arteriali

TA SISTOLICTA SISTOLICĂĂ- cea mai mare valoare a presiunii arteriale din cursul unui cc- cea mai mare valoare a presiunii arteriale din cursul unui cc

- depinde de→ volumul, forvolumul, forţţa si viteza de ejeca si viteza de ejecţţie a VS;ie a VS;

→ → elasticitatea aortei;elasticitatea aortei;

TA DIASTOLICTA DIASTOLICĂĂ -cea mai mica valoare a presiunii arteri -cea mai mica valoare a presiunii arteriaale din cursul unui ccle din cursul unui cc

- depinde de - depinde de →rezistenţa periferică;

→vâscozitatea sângelui;

→competenţa valvelor aortice;

TA DIFERENTA DIFERENŢŢIALIALĂĂ- diferen- diferenţţa dintre TAS si TADa dintre TAS si TAD

Page 4: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

MMĂĂSURAREA TENSIUNII SURAREA TENSIUNII ARTERIALEARTERIALE

Page 5: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

MĂSURAREA TENSIUNII MĂSURAREA TENSIUNII ARTERIALEARTERIALE

Confortul pacienţilorConfortul pacienţilor Minim 2 determinări la 1Minim 2 determinări la 1-2 minute interval;-2 minute interval; ManManşşeta corespunzatoare ( L=12-13cm, l=35cm);eta corespunzatoare ( L=12-13cm, l=35cm); PoziPoziţţionarea manionarea manşşetei la nivelul cordului indiferent de pozietei la nivelul cordului indiferent de poziţţia pacientuluiia pacientului Identificarea primului si ultimului zgomot Korotkoff pentru TAS respetiv TADIdentificarea primului si ultimului zgomot Korotkoff pentru TAS respetiv TAD MMăăsurarea TA bilateral ( afecsurarea TA bilateral ( afecţţiuni vasculare periferice)iuni vasculare periferice) MMăăsurarea TA la 1 si 5 minute dupa trecerea surarea TA la 1 si 5 minute dupa trecerea îîn ortostatismn ortostatism MMăăsurarea frecvensurarea frecvenţţei cardiace prin palparea pulsului dupa cea de-a doua ei cardiace prin palparea pulsului dupa cea de-a doua

determinare determinare îîn pozin poziţţie ie şşezezâândndăă..

Page 6: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

CLASIFICAREA NIVELURILOR CLASIFICAREA NIVELURILOR TATA(mmHg)(mmHg)

CategoriaCategoria SistolicSistolicăă DiastolicDiastolicăă

OptimOptimăă

NormalNormalăă

Normal inaltNormal inaltăă

Hipertensiune grad 1Hipertensiune grad 1

Hipertensiune grad 2Hipertensiune grad 2

Hipertensiune grad 3Hipertensiune grad 3

Hipertensiune sistolicHipertensiune sistolicăă izolatizolatăă

<120<120

120-129120-129

130-139130-139

140-159140-159

160-179160-179

>180>180

>140>140

<80<80

80-8480-84

85-8985-89

90-9990-99

100-109100-109

>110>110

<90<90

Page 7: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

MODIFICĂRI ALE TENSIUNII MODIFICĂRI ALE TENSIUNII ARTERIALEARTERIALE

FiFizziologiceiologice - MSD=MSS+5mmHg - MSD=MSS+5mmHg - TAS-MI=TAS-MS+10-15mmHg- TAS-MI=TAS-MS+10-15mmHg - clinostatism- clinostatism→→ortostatism TA↑cu 10mmHg;ortostatism TA↑cu 10mmHg; Patologice 1. Patologice 1. HTA de rezistentHTA de rezistentăă (↑rezistenta periferic(↑rezistenta perifericăă); ↑TAD si TAS); ↑TAD si TAS - HTAE;- HTAE; - nefropatii;- nefropatii; - boala Cushing;- boala Cushing; - feocromocitom;- feocromocitom; - coarctatie de aort- coarctatie de aortăă.. 2. 2. HTA de elasticitateHTA de elasticitate ( rigiditatea peretelui aortei); ↑TAS( rigiditatea peretelui aortei); ↑TAS - vârsta - vârsta îînaintatnaintatăă;; - ateroscleroza.- ateroscleroza. 3. 3. HTA de debitHTA de debit ( ↑volumul ejec ( ↑volumul ejecţţiei VS); ↑↑TAS; TAD N/↓iei VS); ↑↑TAS; TAD N/↓ - Insuficienta aortic- Insuficienta aorticăă;; - persistenta de canal arterial, fistule arterio-venoase;- persistenta de canal arterial, fistule arterio-venoase; - bradicardii marcate( BAV complet)- bradicardii marcate( BAV complet) - hipotiroidism.- hipotiroidism.

Page 8: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

Modificarea formulei manometriceModificarea formulei manometrice( tensiune diferen( tensiune diferenţţialialăă)) →→ TA convergent TA convergentăă( tensiunea diferen( tensiunea diferenţţiatiatăă scade) scade) 1.TAS 1.TAS↓: cardiomiopatii↓: cardiomiopatii : insuficien : insuficienţăţă cardiac cardiacăă 2.TAD↑: HTA de “rezisten 2.TAD↑: HTA de “rezistenţăţă”” →TA divergent →TA divergentăă ( tensiunea diferen ( tensiunea diferenţţiatiatăă cre creşşte)te) 1. TAS↑: HTA de “elasticitate” si “de debit” 1. TAS↑: HTA de “elasticitate” si “de debit” 2. TAD↓: insuficien 2. TAD↓: insuficienţţa aortica aorticăă

ModificModificăări tensionale regionaleri tensionale regionale→HTAE – diferen→HTAE – diferenţţa intre braa intre braţţe poate cree poate creşşte pânte pânăă la 40-60mm la 40-60mm →Insuficien →Insuficienţţa aortica aorticăă- TA-Mb inf↑↑↑ fa- TA-Mb inf↑↑↑ faţăţă de TA-Mb sup de TA-Mb sup →Coarcta→Coarctaţţia de aortia de aortăă- TA-Mb sup↑ iar TA-Mb inf↓- TA-Mb sup↑ iar TA-Mb inf↓

ModificModificăări poziri poziţţionaleionale ale TA( clinostatism-ortostatism) ale TA( clinostatism-ortostatism) 1. la pacien 1. la pacienţţi cu HTA- ↑TAD: HTAE, HTA secundari cu HTA- ↑TAD: HTAE, HTA secundarăă nefropatiilor nefropatiilor - ↓TAD: HTA secundar - ↓TAD: HTA secundarăă ( ex. feocromocitom) ( ex. feocromocitom) 2. pacien 2. pacienţţi cu TA N/↓- hipotensiune ortostatici cu TA N/↓- hipotensiune ortostaticăă

Page 9: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

CLASIFICAREA HIPERTENSIUNII CLASIFICAREA HIPERTENSIUNII ARTERIALEARTERIALE

HTA ESENTIALHTA ESENTIALĂĂ ( Primar ( Primarăă sau idiopatic sau idiopaticăă)) HTA SECUNDARHTA SECUNDARĂĂ 1. HTA de origine 1. HTA de origine renalrenalăă - renoparenchimatoas- renoparenchimatoasăă: GN-ite, pielonefrit: GN-ite, pielonefrităă cronic cronicăă, rinichi polichistic, etc, rinichi polichistic, etc - renovascular- renovascularăă: stenoz: stenozăă a. renal a. renalăă; embolii/tromboze ale vaselor renale, etc; embolii/tromboze ale vaselor renale, etc 2. HTA de cauz2. HTA de cauzăă endocrinendocrinăă - feocromocitom, sdr. Cushing, hiperaldosteronism primar, hipertiroidism, etc- feocromocitom, sdr. Cushing, hiperaldosteronism primar, hipertiroidism, etc 3. HTA de cauz3. HTA de cauzăă cardiovascularcardiovascularăă - coarcta- coarctaţţia de aortia de aortăă, insuficien, insuficienţţa aortica aorticăă, fistule arterio-venoase, BAV, etc, fistule arterio-venoase, BAV, etc 4. HTA de cauz4. HTA de cauzăă neurologicneurologicăă -tumori intracraniene, encefalite, poliomielit-tumori intracraniene, encefalite, poliomielităă, etc, etc 5. HTA de origine 5. HTA de origine medicamentoasmedicamentoasăă - abuz de contraceptive orale- abuz de contraceptive orale - abuz de glucocorticoizi, mineralocorticoizi- abuz de glucocorticoizi, mineralocorticoizi - ciclosporin- ciclosporinăă, eritropoietin, eritropoietinăă etc etc

Page 10: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti
Page 11: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

Alţi factori de risc sau boli asociate

Gradul I

(HTA usoară) TAS – 140 – 159 TAD – 90 – 99

Gradul II

(HTA moderată) TAS 160 – 179 TAD 100 - 109

Gradul III

(HTA severă) TAS > 180 TAD > 110

I. Fără alţi factori de risc

Risc scăzut Risc mediu Risc înalt

II. 1-2 factori de risc

Risc mediu Risc mediu Risc foarte

inalt

III. 3 sau mai mulţi factori de risc sau afectare de organe

ţintă sau diabet zaharat

Risc inalt Risc înalt Risc foarte

înalt

IV. Condiţii clinice asociate

Risc foarte

înalt

Risc foarte

înalt

Risc foarte

înalt

Page 12: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

EVALUAREA CLINICEVALUAREA CLINICĂĂ A HTA A HTA

SIMPTOME CEREBRALESIMPTOME CEREBRALE Psihomentale- iritabilitatePsihomentale- iritabilitate

- modificarea ritmului somn-veghe- modificarea ritmului somn-veghe

- anxietate- anxietate

- astenie- astenie

- scaderea capacita- scaderea capacitaţţii de concentrareii de concentrare Neurologice- CEFALEEA- fronto-occipitalNeurologice- CEFALEEA- fronto-occipitalăă

- contrictiv- contrictivăă

- debut matinal, cedeaz- debut matinal, cedeazăă ziua ziua

-AME-AMEŢŢELI ELI

-TULBUR-TULBURĂĂRI AUDITIVE: acufeneRI AUDITIVE: acufene

- TULBUR- TULBURĂĂRI DE VEDERE: scotoame, vedere neclarRI DE VEDERE: scotoame, vedere neclarăă..

-AVC - tranzitorii: amauroz-AVC - tranzitorii: amaurozăă, afazie, mono/hemiplegii, afazie, mono/hemiplegii

- constituite: mono/hemi/tetraplegii- constituite: mono/hemi/tetraplegii

Page 13: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

EVALUAREA CLINICEVALUAREA CLINICĂĂ A HTA A HTA

SIMPTOME CARDIACESIMPTOME CARDIACE -palpita-palpitaţţiiii -dispnee-dispnee -dureri precordiale-dureri precordiale

SIMPTOME RENALESIMPTOME RENALE -nicturie-nicturie -poliurie-poliurie -hematurie-hematurie

SIMPTOME PERIFERICESIMPTOME PERIFERICE -extremi-extremităţtăţi recii reci -claudica-claudicaţţie intermitentie intermitentăă -parestezii-parestezii -impotent-impotentăă sexual sexualăă

Page 14: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

ISTORICUL PACIENTULUI ISTORICUL PACIENTULUI HIPERTENSIVHIPERTENSIV

VVâârsta de debut a HTA, variarsta de debut a HTA, variaţţii spontane sau sub tratament ale valorilor TAii spontane sau sub tratament ale valorilor TA PrezenPrezenţţa unor semne a unor semne şşi simptome relevatoare pentru afectarea organelor i simptome relevatoare pentru afectarea organelor ţţintintăă CondiCondiţţiile iile îîn care a debutat n care a debutat şşi a evoluat HTA( consum excesiv de sare, consum de i a evoluat HTA( consum excesiv de sare, consum de

cafea, stres profesional cafea, stres profesional şşi psihosocial, obiceiuri alimentare, excesul ponderal, etc)i psihosocial, obiceiuri alimentare, excesul ponderal, etc) MedicaMedicaţţia antihipertensiva urmatia antihipertensiva urmatăă ( clasa, doze, durata tratamentului, complian ( clasa, doze, durata tratamentului, complianţţa, a,

efecte secundare etc)efecte secundare etc) Alte medicamente utilizate ( anticoncepAlte medicamente utilizate ( anticoncepţţionale, corticosteroizi, AINS)ionale, corticosteroizi, AINS) Factori de risc cardiovasculari ( fumat, dislipidemie, DZ, dieta, sedentarismul etc)Factori de risc cardiovasculari ( fumat, dislipidemie, DZ, dieta, sedentarismul etc) Istoricul familial de HTA sau alte BCV corelate cu HTAIstoricul familial de HTA sau alte BCV corelate cu HTA Depistarea unor simptome de HTA secundarDepistarea unor simptome de HTA secundarăă

Page 15: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

EXAMENUL FIZICEXAMENUL FIZIC

Examenul general - facies pletoricExamenul general - facies pletoric - supraponderabilitate- supraponderabilitate Examinarea cardiaca- Examinarea cardiaca- şşoc apexian dinamic, amplu, deplasatoc apexian dinamic, amplu, deplasat - suflu sistolic la apex- suflu sistolic la apex - zgomot III,IV- zgomot III,IV - zgomot II accentuat - zgomot II accentuat îîn zona aortei n zona aortei - aritmii de diverse tipuri ( ESV, FA)- aritmii de diverse tipuri ( ESV, FA) Examinarea arterelor periferice- arterele carotideExaminarea arterelor periferice- arterele carotide - arterele Mb sup - arterele Mb sup şşi infi inf Examenul abdomenului - nefromegalieExamenul abdomenului - nefromegalie - palparea - palparea şşi auscultatia aortei abdominale, a. renalei auscultatia aortei abdominale, a. renale Examenul neurologic - simetriExamenul neurologic - simetriaa facial facialăă - examinarea pupilelor si mobilitatea GO- examinarea pupilelor si mobilitatea GO - tulbur- tulburăări de echilibru si coordonareri de echilibru si coordonare - ROT, reflexe cutanate- ROT, reflexe cutanate

Page 16: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

INVESTIGAINVESTIGAŢŢII PARACLINICEII PARACLINICE

INVESTIGAINVESTIGAŢŢII DE RUTINII DE RUTINĂĂ

HemoglobinHemoglobinăă, hematocrit, hematocrit Glicemie Glicemie àà jeun jeun Colesterol total, HDL-Cl, LDL-Cl, triglicerideColesterol total, HDL-Cl, LDL-Cl, trigliceride Acid uric sericAcid uric seric Creatinina sericCreatinina sericăă Clearance-ul creatinineiClearance-ul creatininei Dozarea potasemieiDozarea potasemiei Examen de urinExamen de urinăă EKGEKG

Page 17: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

MODIFICMODIFICĂĂRI EKGRI EKG

Page 18: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

MODIFICMODIFICĂĂRI EKGRI EKG

Page 19: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

MODIFICMODIFICĂĂRI EKGRI EKG

Page 20: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

INVESTIGAINVESTIGAŢŢII PARACLINICEII PARACLINICE

INVESTIGAINVESTIGAŢŢII RECOMANDATEII RECOMANDATE EcocardiografieEcocardiografie Ecografie carotidianEcografie carotidianăă Examenul fundului de ochiExamenul fundului de ochi Testul de toleranTestul de toleranţăţă la glucoz la glucozăă ( daca glicemie a jeun>100mg/dl) ( daca glicemie a jeun>100mg/dl) Monitorizarea TA ambulatorii pe 24 ore Monitorizarea TA ambulatorii pe 24 ore şşi la domiciliui la domiciliu

INVESTIGAINVESTIGAŢŢII COMPLEMENTAREII COMPLEMENTARE CCăăutarea suplimentarutarea suplimentarăă a leziunilor cerebrale, cardiace, vasculare si renale a leziunilor cerebrale, cardiace, vasculare si renale CCăăutarea HTA secundare cutarea HTA secundare câând aceasta este sugeratnd aceasta este sugeratăă de antecedente, examen fizic de antecedente, examen fizic

sau testele de rutinsau testele de rutinăă

-determinarea reninei, aldosteronului, corticoizilor, catecolaminelor-determinarea reninei, aldosteronului, corticoizilor, catecolaminelor

-arteriografie-arteriografie

-ecografie renal-ecografie renalăă si suprarenal si suprarenalăă

- CT, RMN- CT, RMN

Page 21: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

ECOCARDIOGRAFIEECOCARDIOGRAFIE

Page 22: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

Examenul fundului de ochiExamenul fundului de ochiClasificarea Keith-Wagener-BarkerClasificarea Keith-Wagener-Barker

Stadiul I Stadiul I - arteriole cu lumen redus, spastice, sinuoase, - arteriole cu lumen redus, spastice, sinuoase, îîn “fir de cupru”n “fir de cupru” - ve- vennule spiralateule spiralate Stadiul IIStadiul II - artere scleroase, calibru neregulat- artere scleroase, calibru neregulat - vene dilatate- vene dilatate - semnul - semnul îîncrucincrucişăşării arteriovenoase( semnul Sallus-Gunn)rii arteriovenoase( semnul Sallus-Gunn) Stadiul III - edem retinianStadiul III - edem retinian - hemoragii “- hemoragii “îîn flacn flacăărrăă” perivascular” perivascular - exudate- exudate Stadiul IV - artere filiformeStadiul IV - artere filiforme - vene foarte destinse- vene foarte destinse - hemoragii ”- hemoragii ”îîn pn pâânznzăă”” - exudate extinse- exudate extinse - edem macular, peripapilar, papilar- edem macular, peripapilar, papilar

Page 23: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

EXAMENUL FUNDULUI DE OCHIEXAMENUL FUNDULUI DE OCHI

Page 24: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

CAZ CLINICCAZ CLINIC

PacientPacientăă îîn varstn varstăă de 42 ani, f de 42 ani, făărrăă antecedente personale patologice semnificative, este antecedente personale patologice semnificative, este îîndrumata ndrumata îîn serviciul de specialitate de cn serviciul de specialitate de căătre medicul de familie pentru:tre medicul de familie pentru:

valori tensionale crescute (160/110mmHg);valori tensionale crescute (160/110mmHg); cefalee fronto-occipitalcefalee fronto-occipitalăă;; stare de obosealstare de obosealăă;; slabiciune muscularslabiciune muscularăă;; parestezii ale extremitaparestezii ale extremitaţţilor.ilor.

Page 25: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

Caz clinicCaz clinic

Laborator Laborator

HipokaliemieHipokaliemie HipernatriemieHipernatriemie HiperkaliurieHiperkaliurie HiponatriurieHiponatriurie

EKGEKG

Page 26: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

HIPERALDOSTERONISMUL HIPERALDOSTERONISMUL PRIMARPRIMAR

(Sindrom Conn)(Sindrom Conn)DefiniDefiniţţie: rezultatul unui adenom suprarenalian producie: rezultatul unui adenom suprarenalian producăător de aldosteron ( rar tor de aldosteron ( rar

secundar unui carcinom suprarenalian).secundar unui carcinom suprarenalian). Mai frecvent la femeiMai frecvent la femei Varsta 30-50 aniVarsta 30-50 ani Semne, simptome: cefaleeSemne, simptome: cefalee : : ↑ TAD↑ TAD : sl: slăăbiciune muscularbiciune muscularăă→paralizii musculare→paralizii musculare : parestezii musculare: parestezii musculare : poliurie, polidipsie: poliurie, polidipsie : foarte rar edeme: foarte rar edeme ModificModificăări EKG - HVSri EKG - HVS - unde U proeminente- unde U proeminente - aritmii cardiace- aritmii cardiace

Page 27: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

INVESTIGAINVESTIGAŢŢII DE LABORATORII DE LABORATOR

Ionograma sericIonograma sericăă si urinar si urinarăă- hipokaliemie<3mEq/l- hipokaliemie<3mEq/l

- hiperkaliurie >30mEq/24ore- hiperkaliurie >30mEq/24ore

- hipernatriemie- hipernatriemie

- hiponatriurie- hiponatriurie Echilibru acido-bazic: alcalozEchilibru acido-bazic: alcalozăă metabolic metabolicăă Determinarea concentraDeterminarea concentraţţiei serice si urinare a aldosteronului (iei serice si urinare a aldosteronului (↑ 34pg/ml)↑ 34pg/ml) Determinarea concentraDeterminarea concentraţţiei plasmatice a reninei (↓ 2mg/ml/ora)iei plasmatice a reninei (↓ 2mg/ml/ora) Raportul dintre aldosteron si ARP>400Raportul dintre aldosteron si ARP>400 Localizarea formaLocalizarea formaţţiunii tumorale- CT, RMNiunii tumorale- CT, RMN

Page 28: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

CAZ CLINICCAZ CLINIC

PacientPacientăă de 47 ani, se prezint de 47 ani, se prezintăă pentru astenie, pentru astenie, fatigabilitate, cefalee occipitalfatigabilitate, cefalee occipitalăă, crestere , crestere îîn n greutate, dureri articularegreutate, dureri articulare

Obiectiv: TA=160/90mmHgObiectiv: TA=160/90mmHg

: facies “de lun: facies “de lunăă plin plinăă””

: : ţţesut adipos bine reprezentatesut adipos bine reprezentat

: edeme gambiere: edeme gambiere

: hirsutism: hirsutism

: vergeturi: vergeturi

Page 29: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

SINDROM CUSHINGSINDROM CUSHING

= se caracterizeaz= se caracterizeazăă printr-o hipersecretie de corticosteroizi printr-o hipersecretie de corticosteroizi Adenom, hiperplazie sau carcinom suprarenalianAdenom, hiperplazie sau carcinom suprarenalian HipersecreHipersecreţţie de ACTH prin disfuncie de ACTH prin disfuncţţie hipotalamicie hipotalamicăă sau hipofizar sau hipofizarăă SecreSecreţţie ectopicie ectopicăă de ACTH de ACTH îîn carcinom bronsic, cancer de pancreas etc.n carcinom bronsic, cancer de pancreas etc. Tumori extrasuprarenaliene sau hipofizare care secretTumori extrasuprarenaliene sau hipofizare care secretăă îîn exces ACTH sau CRHn exces ACTH sau CRH

Semne si simptomeSemne si simptome- cre- creşşterea greutterea greutăţăţii;ii;

- fatigabilitate, astenie;- fatigabilitate, astenie;

- modific- modificăări de personalitate;ri de personalitate;

- TA> 150/90mmHg;- TA> 150/90mmHg;

- hirsutism;- hirsutism;

- amenoree; - amenoree;

- vergeturi;- vergeturi;

- echimoze;- echimoze;

- edeme;- edeme;

- poliurie, polidipsie- poliurie, polidipsie

Page 30: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

INVESTIGAINVESTIGAŢŢII DE LABORATORII DE LABORATOR

Dozarea cortizolului seric ( VN 6-25 mcg%)Dozarea cortizolului seric ( VN 6-25 mcg%)

cortizolului urinar ( VN<100mcg/24 ore)cortizolului urinar ( VN<100mcg/24 ore)

Testul de supresie cu Dexametazona- recoltarea cortizolemiei la ora 8 dimineaTestul de supresie cu Dexametazona- recoltarea cortizolemiei la ora 8 diminea ţţa a ( VN< 5mcg%) ( VN< 5mcg%)

CT, RMN efectuate la nivel suprarenalian, hipofizar sau alte regiuni suspectate cu CT, RMN efectuate la nivel suprarenalian, hipofizar sau alte regiuni suspectate cu tumori secretante de ACTH ectopic.tumori secretante de ACTH ectopic.

Page 31: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

CAZ CLINICCAZ CLINIC

Pacienta de 38 ani, prezintPacienta de 38 ani, prezintăă de aproximativ o lun de aproximativ o lunăă cefalee occipital cefalee occipitalăă îînsonsoţţitităă de stare de de stare de anxietate, nervozitate, palpitaanxietate, nervozitate, palpitaţţii, greii, greţţuri, transpirauri, transpiraţţii intense, scii intense, scăădere ponderaldere ponderalăă, , simptomatologie care a debutat brusc sub formsimptomatologie care a debutat brusc sub formăă de paroxisme, de paroxisme, îîn urma unui stres n urma unui stres psihic psihic şşi abuzului de nicotini abuzului de nicotinăă

Obiectiv la prezentareObiectiv la prezentare Stare de nutriStare de nutriţţie-subponderalie-subponderalăă TA=140/75mmHg- in clinostatism; TA=140/60mmHg-in ortostatismTA=140/75mmHg- in clinostatism; TA=140/60mmHg-in ortostatism afirmativ la domiciliu a prezentat valori repetate TA> 200/100mmHgafirmativ la domiciliu a prezentat valori repetate TA> 200/100mmHg Stare de anxietateStare de anxietate

Page 32: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

FEOCROMOCITOMULFEOCROMOCITOMUL

DefiniDefiniţţie: tie: tuumormorăă cromafin cromafinăă situat situatăă îîn medulosuprarenaln medulosuprarenalăă sau sau îîn structurile n structurile extrasuprarenale, care produce o HTA secundarextrasuprarenale, care produce o HTA secundarăă cu aspect clinico-evolutiv cu aspect clinico-evolutiv particular.particular.

Semne si simptomeSemne si simptome

frecventefrecvente rarerare

HTA permanentHTA permanentăă cu cu paroxismeparoxisme

Hipotensiune ortostaticHipotensiune ortostaticăă

CefaleeCefalee

TranspiraTranspiraţţiiii

PalpitaPalpitaţţii si tahicardieii si tahicardie

Anxietate si nervozitateAnxietate si nervozitate

GreaGreaţăţă, v, văărsrsăăturituri

ScScăădere ponderaldere ponderalăă

ModificModificăări ale FOri ale FO

Dureri Dureri abdominaleabdominale

Poliurie, Poliurie, polidipsiepolidipsie

AmeAmeţţelieli

PaloarePaloare

BradicardieBradicardie

DispneeDispnee

FebrFebrăă

AcrocianozAcrocianozăă

ConvulsiiConvulsii

Page 33: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

INVESTIGAINVESTIGAŢŢII DE LABORATORII DE LABORATOR

Dozarea catecolaminelor Dozarea catecolaminelor şşi a produsilor de metabolism i a produsilor de metabolism îîn n urina/24oreurina/24ore

◊ ◊ catecolamine libere -VN<0,1mg/24orecatecolamine libere -VN<0,1mg/24ore

- feocromocitom→0,1-10mg/24ore- feocromocitom→0,1-10mg/24ore

◊ ◊ produproduşşi de catabolism ai CA- metanefrine, normetanefrine- VN<1,2mg/24orei de catabolism ai CA- metanefrine, normetanefrine- VN<1,2mg/24ore

feocromocitom→1,2-100mg/24orefeocromocitom→1,2-100mg/24ore

- acidul vanil mandelic-VN<6,5 mg/24ore- acidul vanil mandelic-VN<6,5 mg/24ore

feocromocitom→7-600mg/24orefeocromocitom→7-600mg/24ore

Dozarea catecolaminelor Dozarea catecolaminelor plasmaticeplasmatice

◊ ◊ adrenalina-VN<100pg/mladrenalina-VN<100pg/ml

◊ ◊ noradrenalina-VN<500pg/mlnoradrenalina-VN<500pg/ml

InvestigaInvestigaţţii pentru localizarea tumoriiii pentru localizarea tumorii

◊ ◊ CT abdominalCT abdominal

Page 34: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

EXAMENUL OBIECTIV AL ARTERELOREXAMENUL OBIECTIV AL ARTERELORPULSUL ARTERIALPULSUL ARTERIAL

Inspecţia Inspecţia • anevrisme arteriale - anevrisme arteriale - tumori pulsatile, expansive, sediu• ATS - ATS - traiect sinuos, se întind în sistolă “dans arterial”• insuficienţa aorticăinsuficienţa aortică

• semn Musset semn Musset - capul• semn Mulsemn Mulller - er - istmul gâtului

• semn semn Huchard - amigdalian

• semnsemn Merklen - lueta

• semn semn Minervini - lingual

• hipus pupilar Landolfiipus pupilar Landolfi: mioză-midriază: mioză-midriază• puls capilar Quincke - puls capilar Quincke - faţa (semnul farului), mucoasa faţa (semnul farului), mucoasa bucala, frunte, ureche, degete, pat unghial; bucala, frunte, ureche, degete, pat unghial;

Page 35: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

..

..

Palparea Palparea • Modificările peretelui arterial - Modificările peretelui arterial - ATS; arterita Horton

• Sediul: Sediul:

•Existenţa Existenţa

•Simetria şi sincronismulSimetria şi sincronismul

• RitmicitateaRitmicitatea

• Frecvenţa Frecvenţa

• Calitatea Calitatea

• AmplitudineaAmplitudinea

• AlternantAlternant

• PardaoxalPardaoxal

• TensiuneaTensiunea

• CeleritateCeleritate

•Alte semne palpatorii

Page 36: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

..

..

Palparea Palparea

►► Modificările Modificările peretelui arterialperetelui arterial

►► Sediul: Sediul: • carotida carotida

• temporalătemporală

• subclavie,brahiala, subclavie,brahiala, radiala, radiala,

•femurala, poplitee, femurala, poplitee, tibiala posterioara, tibiala posterioara, pedioasapedioasa

Page 37: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

..

► ► Existenţa pulsuluiExistenţa pulsuluiØØpulsului= asfigmiepulsului= asfigmie

→ → embolie, trombozăembolie, tromboză

→ → arteriopatie obstructivăarteriopatie obstructivă

→ → compresiune externăcompresiune externă

▪ ▪ arteriopatii cronice obliterantearteriopatii cronice obliterante

▪ ▪ sindrom Lerichesindrom Leriche

▪ ▪ arterita Takayasuarterita Takayasu

Page 38: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

..

Page 39: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

►►Simetria şi sincronismulSimetria şi sincronismul- Stenoză arterialăStenoză arterială- AnevrismAnevrism- Coarctaţie de aortăCoarctaţie de aortă

►► RitmicitateaRitmicitatea- Aritmie sinusalăAritmie sinusală- Aritmie extrasistolicăAritmie extrasistolică- Aritmie completăAritmie completă

►► FrecvenţaFrecvenţa- Normală- Normală- Tahicardie ( sinusală, paroxistică)Tahicardie ( sinusală, paroxistică)- Bradicardie (sinusală, BAV grad III)Bradicardie (sinusală, BAV grad III)

Page 40: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

..

•CalitateaCalitatea

• Amplitudinea

• amplu (mare) - magnus

• generalizat - HVS - cardiomiopatii dilatative, IA, IM, HTA; dilatare arteriolară - anemie severă, tireotoxicoză

• localizat – coarctaţia de aortă

• mic - parvus

• generalizat - SA, SM, ICC, tahicardii;, vasoconstricţie arteriolară - şoc;

• localizat - distal faţă de obstrucţii arteriale sau anevrisme

• alternant - pulsaţie normală alternează cu una scăzută

Page 41: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

• Paradoxal Kusmaul - scăderea amplitudinii pulsului în inspiraţie;

• cauze: tamponada cardiacă - pericardită, hemopericard, etc; boli respiratorii - BPCO, ast bronşic;

Page 42: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

..

..

• Tensiune

• dur - HTA, HVS (ATS, IA, SA)

• moale - hTA, colaps, şoc, ICC

• Celeritate Celeritate

• Celer , rapid, săltăreţ - IA - semnul “manşetei” Donzelot; anemii, PCA, coarctaţia aortei;

• Tard, lent - SA

• Bisferian - SA + IA

Page 43: Hipertensiunea Arteriala-prezentare Studenti

..

AuscultaţieAuscultaţie

►► Insuficienţa aorticăInsuficienţa aortică- accentuarea Zg sistolic ( zgomot de pistol)- accentuarea Zg sistolic ( zgomot de pistol)

- Zg sistolo-diastolic (dublu ton arterial Traube-a. femurală)- Zg sistolo-diastolic (dublu ton arterial Traube-a. femurală)

- suflu sistolo-diastolic( dublu suflu crural Duroziez-a. femurala)- suflu sistolo-diastolic( dublu suflu crural Duroziez-a. femurala)

► ► Stenoza aorticăStenoza aortică- estomparea Zg sistolic arterial la a. Carotida- estomparea Zg sistolic arterial la a. Carotida

!!!!!! Suflu sistolic de ejecţie Suflu sistolic de ejecţie

►►Anevrismele aorteiAnevrismele aortei-suflu-suflu sistolicsistolic

►►Anevrismele arteriovenoase-Anevrismele arteriovenoase-suflu continuusuflu continuu

►►Stenozele arterelorStenozele arterelor


Top Related