Transcript
 • CONSCIINTI'A LATINITII INTRE R O M A N I I

  keea ctu

  (Lungi

  D I X S E C O L 1 I T R E C U T ] Conferinta rostita la Ateneu de V. A

  Cndu cinev'a intra pentru prim'a-ora in Mos-sultanului Mahmud, la Constantantinopole, ori din Amvone aude cuventndu-se turcesce,

  ori-ctu din piepturile inchinatoriloru ingenunchiati pe covore s rogojini resuna vorbele : Alah ! alah !. . nu pote se nu semtia impresiunea c este intr'unu templu ciestinu. 436 de ani de rogatiuni maho-metane n'au isbutitu se nabusesca intre vechile ziduri ale S-tei Sofia, Amentirea cretina.

  Edificiile seculari suntu c unu feliu de fonografe; ele spunu, cu graiu dumeritu, din generatiune in generatiune, istori'a loru s a seculiloru trecui.

  Unu asemenea fonografu neamuttu va fi pentru viitoriu acestu edificiu maretu alu Ateneului romnii. Elu va spune generatiuniloru viitore ce pote face voint'a, devotamentulu s energi'a unui singuru omu . . . . (aplause prelungite.)

  Elu va pstra, in vre unu unghetu alu seu, versurile ce unu glumetu le nscocise contr'a Ateneului, dar' care a devenitu frumos'a lui legenda :

  Urechia. *) Ateneului acelu romnii cnta :

  Am unu leu Nu-lu mai beu Am se-lu dau la Ateneu ! " . . . .

  Dai unu leu Pentru-Ateneu "

  nainte de acesta legenda, Romnulu cnta:

  Am unu leu S am se-lu beu.

  *) Dup notele stenografice ale Revistei Literare.

  s ntreite salve de aplause.) Mai presusu de tote, acestu edificiu maretu va

  spune numele lui Constantinii Esarcu! (Vii aplause.) Aceste nesferste aplause ale d.-vostre 'mi

  spunu c aveau dreptate Ateneistii s c semtu c intreg'a tiera, femeile romne, cari se asociara cu Ateneistii spre a oferi palatului loru unulu din larii seu penatii, care va fi tutelaru noului templu. Care e acelu zeu tutelaru ? Va fi bustulu lui Const. Esarcu . . . (vii aplause.)

  Bustulu comandatu la abilulu sculptoru alu lui Mironu Costinu, d. Hegel, la Paris, a sositu s profitamu asta-sera de prim'a conferinta, pentru a-lu oferi noului nostru palatu, mpreuna cu o diploma in duplu esemplaru, din care unulu se va depune in archivele Ateneului, er' alu doilea se va inmanu multu iubitului nostru vice-presedinte C. Esarcu.

  Eta cuprinsulu actului in cestiune. (Urmeza actulu.)

  Pe cndu d. Urechia ceti cuprinsulu, d. Stef. Vellescu descopere bustulu acoperitu cu unu tulu de metasa ceremoniara pentru punerea pietrei fundamentale a palatului, er' d. Marianu lundu actulu de la d. Urechia -lu oferi d.-lui Esarcu, c-c d. Urechia nu-lu aflase pe estrada: Eta cum e

 • 150

  d. Esarcu, dse d. Urecha. 'Lu aflamu mereu aci cndu este du'a de munca Adi cndu este vorb'a se-lu sanctionamu, nu-lu aflamu lng no i ! . . j (ntreite aplause, MM. LL . Regele s Regin'a de-deu semnalulu acestoru aplause).

  Dup ace'a d. Esarcu multumi d.-lui Urechia, I membriloru Ateneului, femeiei romne s mai alesu MM. LL. , cu cuvinte forte emoionate s multu aplaudate.

  In urma d. Urechia -si continua conferinti'a s'a in midiloculu neintrerupteloru aplause s aprobri.

  Dar ' att 'a nu ajunge! Mi-am dsu c noi Ateneistii suntemu

  datori se confidemu ziduriloru neuitatore ale acestei i aule festive, idei roditore de bine, de adeveru, de frumos u

  S mai pre susu de tote ide'a mntuitore a Patriei, a Naionalitii.

  Datori suntemu, noi Ateneistii confereniari, j se facemu in noulu nostru templu atmosfer'a calda ce nasce ide'a directiva.

  Numescu idea directiva ace'a idea, care ca-leuzesce generatiunile succesive in evolutiunea loru. ,

  Apoi nu cunoscu eu idea directiva mai mare, de la care nu se cuvine se ne abatemu nic-odata, c ide'a naionala, ide'a romanitii nemului nostru. (Aplause.)

  Ide'a Naionala! In teorie s'ar' cuveni c \ omenimea se tinda la cev'a contrariu ideiei naionale, adec, la nimicirea diferinteloru de naionalitate in profitulu legaminteloru dintre toi omenii, fra osebire de origine. Nationalitattn se opune de teor ie : Umanitarismulu.

  Naional i ta te! Umanitarismu! Eta cele doua scoli, care -si disputa astadi victori'a

  De la Christ., umanitaristulu per excel-lentiam, eu nu credu c scol'a umanitarismului a progresatu multu. Ba, dincontra, evulu mediu a stabiliii hotare noua intre popora s evulu modernu, 1 de la pacea Westfalica incoce, a consfinttu acele demarcatiuni, s, in numele echilibrului poteriloru, departeza nemurile de la Umanitarismu.

  Apoi, istori'a contemporana duce la culmi-nanta demarcatiunea naionala, proclamndu uni-tatea Italiei, a Romniei, a Germaniei s recunos- j cundu legitime tendintiele la ace'asi unitate a ' Slaviloru.

  S in mijloculu valmaselei sternita de mi- carea, adesea violenta, cu care ramurile aceluiai poporu se caut un'a pe alfa, c se se fusioneze, j poporele mici din calea loru suntu strivite, popo-rele mari trecu, calcndu-le in petiore, pe de-asupr'a poporeloru eteroetnice. Aces te popora mic, insule eteroetnice in mijloculu razeloru tindiendu la unitate, nu potu fi mntuite dectu deca suntu des-cepte s sciu a-se pune la tempu in stare de re-sistentia, de aperare.

  Nu totu-de-a-un'a prin poterea sbiei inlatura poporele mari din calea loru p re poporele mici. Adesea ele au recursu la mijloce mai puinu sngerase, dar' nu mai pucjnu sigure.

  Intre aceste mijloce numeramu : resboiulu pe calea economica s insinurile falificndu consciinti'a naionala, cu scopu de a le asimila loru, facindu-le a-s uita ori necunosce originile.

  Voiu aduce onor. auditori, in conferinti'a mea din 1890, de voiu trai, studiulu mieu asupr'a resboiului ce se face Romniei de la I699 incoce, pe calea economica.

  Asta sera voiu atinge numai alu doilea mijlocu. Pentru ajungerea acestui alu doilea, poporele

  mari, interesate, au datu nascere unei literaturi pline de surprinderi, pretinse scientifice, literatura produsu alu condeiului salariaii se graiesca alf-mintrelea de cum graiesce adeverulu s natur'a.

  Budgetele unoru tieri . . . au platitu s pla-tescu numeroi condotieri, cari in numele profanatu alu sciintei s alu istoriei, pretindu buna-ora a dovedi c Romnii suntu de origine comuna cu poporele din budgetele caror'a suntu pltite scorniturile aceloru scriitori.

  Ce se dci de reptilele mici ale jurnalismului modernu, cndu insusi Voltaire -si scus nerusnatu cadelnitiarile ctra Ecaterin'a a Rusiei, dcindu: Je sui frileux et S. M. me donne de si chaudes flourrures ! (Vii aplause.)

  * Eta ce ve va esplic teorii nesbuite c ale

  lui Topeltin din Mediasiu, c Dacii suntu Deutsche s c deci Romnii cari au snge dacu nu potu se nu aib in vine snge de Deutsche; ori teorii c ale Panslavistiloru, c Dacii er Sarmati. de ore-ce capital'a Daciei se chiam Sarmi&aghetuza (cetatea sarmatica) s slavii fiendu Sarmati, er' R o mnii fiendu descindetori din Daci, ergo: slavi suntu s Romnii.

  * Prin urmare : Fie ci-c umanitarismulu e o utopie, care nu

  s'a potutu realis in 1889 ani de potere asupr'a conscientei omului; fie c elu este unu re-sultatu contr'a naturei, care diversifica mereu fien-tele s prin semne anumite externe s interne intre individi constitue, din gruparea individiloru remasi simili, naionalitatea; fie c din umanitarismu, idea mreia s morala de alt'feliu, naiunile mari s-au facutu numai o arma de estensiune teritoriala: noi Romnii, din ori-ce punctu de vedere, deca tenemu se traimu c naiune romna, trebue se repudiamu acelu umanitarismu, sub care, in casulu nostru, se ascunde panslavismulu s pangermanis-mulu. (Vii aplause.)

  Suntu ctv'a ani, la Iai, se manifesta doc-trin'a umanitarismului, deghizata sub altu nume, acelu d e : ,.cosmopolitismu," c opusu patriotismului.

  Contr'a acestui cosmopolitismu, care nu serva dectu totu interesele poporeloru, a raseloru mari, s'au redicatu in Ateneu, voci cu dragu ascultate. Amiculu meu d.-nulu Palade, v'a spusu alta-data ce este cosmopolitismulu s v'a facutu a intielege adeveratulu patriotismu.

 • 151

  Despre cosmopolitismu, eu voiu dce, numai in trecatu, cu J. J. Rousseau: .. Defiezvoas de ces cosmopolitf>s qui vont chercher au loin dans leurs lirres

 • 152

  contopitu in marele totu romanescu, gratie poter-nicei s'ale a/regari naionale deplinu consciente.

  In prim'a mea conferintia, la vechiulu A'eneu, vai! suntu acumu 24 de ani (5 Februarie, 1865 \ am spusu eu secretulu acestui mare fenomenu.

  Factorulu celu mai poternicu, cehi mai ve-chiu alu nationalitatei romne a fostu fetnei'a romna main'a romna. (Aplause.)

  Da, meterulu Manole nu a aflaii altu mijlocii de a intari zidurile Curtiei de Argesu, dectu n-castrndu in ele o femeia.

  Chiar' Ateneulu nostru, acestu p ilatu, nu l'a potutu redic, cu tota staruint'a ce a pusu d Esarcu, dectu in du'a cndu a zditu murii acestui templu pe anime de femei...

  Ce ? nu credei ?. . . ntrebai pe d. Esarcu ; domnialui ve va spune, cum a furatu acele animi pentru Ateneu s cum din du'a cndu avu asigu-ratu concursulu femeiei romne, din ace'a d dom-nealui avii bani, avu potere se merga zidirea in sporiu. (Aplause.)

  # Dup femeia romna, cine contribui multu la

  neincetat 'a desvoltare a consciintei nostre naionale, fu Baserin'a.

  Istori'a nu este nici deista nici atee. Istori'a romniloru nu pote nega ce a cscigatu naiunea dela baserica, ori ce a pierduii prin ea Deca, pentru unu motivu ori altulu, baseric'a a intrdatu desvoltarea limbei romane scrisa, in favorea slavonei, pe atunci nepericulosa Romnismului, dar ' utila in lupta contr'a veciniloru mari . . . . , totu baseric'a a scrisu s tipriii in secolulu alu XV-lea, alu XVI-lea s alu XVII-lea primele crti in limb'a .romanesca. Lupt 'a basericei de mai apoi contr 'a Greciloru, pregti revolutiunea care salva tierile de fanarioi.

  Negresra, alturea cu baseric'a, s sincronis-ticu cu aciunea minunata a mamei romne, a mai contribuiii s altu poternicu factoru: instruciunea.

  Mai nainte de tote, impregurarea c i la Unguri s la Poloni, limb'a oficiala este cea latina, scutesce pre romni dela influeni culturali de alta limba. De aci vine c prim'a scriere profana a Romniloru, este unu letopiseul latinescu.

  * colile polone, inse au celu mai determinanii

  rolu in evolutiunea nostra culturala s in directi'a nostra etnica.

  Iagelonii fondndu universitatea dela Craco-vi'a, ea deveni unu focaru caldu de cultura romanesca s cu direciune latina.

  Renascerea italiana atragundu ateniunea lu-mei asupr'a invetiatloru s literatloru italieni, Universitatea polona se grbi a chiem, c profesori, numeroi italieni.

  In colile jesuitice, scale numerose s poter-nice, de asemenea venir muli profesori din Itali ' i .

  Acesta impregurare puse in contactu pe Moldoveni cu Italienii . . . 'Mi inchipuescu pe unu Gr. Urechia, pe Mironu s Velicco Costin graindu ro-

  I mnesce, la aceste scoli, cu ali moldoveni.

  Profesorii italieni, audu o vorba ce semena cu limb'a loru proprie. Ateniunea loru e desceptata

  ;' s apoi, la rendulu loru, descepta pe Urechia, pe Costinu, asupr'a identitatei de origine a Romni-

  1 loru cu Italienii.

  Chiar' s mai trdu Jtivonu Costinu iubi se stea la vorba cu unu episcopii catolicii din tiera, pentru-c er italianu s cci -i grai s-lu entu-

  i siasm despre latinitatea orighieloru Romniloru.

  Consciint'a origineloru romne, motenit prin traditiune dela senulu mamei, intarita apoi prin cultura la dasclii italiani, se manifesta vie s bine-facatore dela celu antiu momentu cndu Romnulu incepe a tiene unu condeiu.

  Primele crti tiprite 'si fcu o datorie plcuta, unu titlu de recomendare de-a se numi:

  J Carte romnesca, macaru c ce importa la ele nu er limb'a, ci objectulu ce tratau. Pn si unu rece codice de legi, se chiem sub Vasile Lupu : Carte romanesca.

  Consciint'a naionalitii a nemului intregu romanescu respira din tote scrierile tiprite s ne-tiparite, dela Corezi pana la A'itimu Ioirtanulu, la inceputulu secolului alu XlX-lea.

  Asia Corezi dce: cu mil'a lui D deu, eu diaconulu Corezi, deca vediui c mai tote limbile

  ; au cuventulu lui D -deu in limb'a loru, numai noi Romnii n'avemu, s Christ. dce (Mat. 20, 9.): cine cetesce se intielega s Pavelu Apostolulu inca dce (la Corint. 3, 55) c: intru baserica mai vertosu 5 cuvinte cu intelesulu meu se graescu, c s altii se invete, dectu unu intunericu de cuvinte neintie-lese intr'alte limbi. Dreptu ace'a v'amu datu acesta psaltire . . . ce amu scosu din psaltirea serbesca, c se fie de invetiatura toturoru rominiloru etc. . . .

  Deci : htu,roru ro n li'or .. *

  Varlaamu metropolitulu, care la [642 nu-j mesce prologele toturoru sfintiloru, cu dulcele epi-

  tetu de carte romtiesca de invetatur'a doaiine-ciloru e t c , dedica acesta carte : catra totu semintVa romanesca s e fericiii c;\ pote d acestu daru limbei romnesci a tota semint'a romanesca.

  Duc'a-Voda in prefagi'a cartiei lui Dositeu, din 1679: Domnedieesca liturgie, adreseza: Cu-ventu catra tota semliiti'a ronaesca de pretotin-denea."

  Stefanu metropolitulu Ardeiului din 1648 voia se fac crti nu numai pentru Ardeleni, ci pentru toi Romnii, de-ace'a caut cuvintele din limba ce le pri-

  I cepu toi Romnii: Cuvintele, dce prelatulu filologii; I suntu c banii, eh banii acei'a suntu buni cari umbla-

  in tote tierile. Asia s cuvintele acelea suntu bune, | care le intielegu toi. Noi, dreptu ace'a ne-amu si-

 • Unu artistu intre musicantii de sate.

 • 104

  litu se isvodimu asia cum se pricepa toi Romnii, er' nu numai cei din Ardelu. (Aplause.)

  Conscienti de totalitatea seminiei romne, sciu scriitorii notri c acesta seminie 'si are originile la latini. Gr. Urechia. Dosofteiu, Miionu si N . Costinu, pana s Scoliastii Eustratie logofetulu, Si-mionu dascalulu s Misailu calugarulu. Nasturelu, Grecenii, toi cari in secolvlu X^HXVJ11-lea alu XlX-lea afirmau latinitatea seminiei celei Romne, in prosa s in versuri, ei proclama cu mndrie acesta latinitate, s amintit-ve c fceau acest 'a in unu tempu cndu cestiunea religiosa urma se dea unu feliu de repugnantia Romnului de-a se d ce : latinv. Din contra M. Costinu, dupa-ce a doveditu aceste nobile origini ale natiunei s'ale, apoi esclama cu fala: Cautte dar' acumu, ceti-toriule s privesce de unde eti, lapedendu tote celelalte basme, cte au insemnatu de tine .. . Nu numai numele acest 'a Vlahu, ci s dintr'altele 'ti vei cunosce: obiceiurile, firea, graiulu, pn astadi c eti Vlahu, adec romnu, Italianu, latinu !

  La psaltirea lui Dosofteiu se aplica o cronica versificat a Romniloru, incependu cu acei'a-si afirmare:

  Nemulu terei Moldovei de unde dereaza ? Din tter'a Italiei, totu omulu se creaza.

  Aiurea, cronicariulu, dupa-ce areta cum nemulu romnescu este desparttu in Munteni, Moldoveni, Ardeleni, adaug : ,.Macaru dar' c s la istorie s la graiulu loru s cu vreme, cu veacurile, acesti'a au dobenditu s altu nume, st intemeiatu s nrdcinaii numele de romnu cum vedemu. St dar' numele celu vechiu, c unu temeiu neclatitu! (Vii aplause.)

  Cu ce admirare caut se fimu noi pentru M. Costinu care cuteza a afirma, in plin'a curte slava a regelui polonu Ionu alu ]ll-lea, c Romnii se falescu, de a fi latini, romni !

  Si cu ce indignare nu scriu Costinii contr'a scoliastiloru, cari nu nega nici ei latinitatea nemului romnescu, dectu dcu c suntu romnii esti din temnitiele Rmului.

  Dar ' cronic'a anonima din secolulu alu Vll-lea, cu ce indignare respinge numele ce grecii dau romniloru Macedoneni de Cotiovlahi, s-i proclama de Romni, latini c s romnii din principate?

  S acei Cotiovlahi toi din romni suntu s se tragu. S intr'acele vremi ce Galianu seu altu imperatu au redicatu o suma dintr'ensii de aici s i-au dusu de i-au asiedatu; pe acolo au remasu s pana acumu.

  Cotovlahi le dcu Grecii adec chiopi, orbi, blastemati, hoi s c acestea le dcu c suntu, ridlendu-i s batjocura facendu-si de d e n s i i . . . precum s de aceti romni de pe aicea rdu s inca destule cuvinte grozave le dcu s de nimicu -i fcu s cumc din hoi se tragu, povestescu s bas-muescu intre ei. Ci de acest'a, cci Grecii acetia dup cum rdu de romni s graescu asa de reu, au socotita mare, pentru-c vedendu s ei pe tota alta lume rdendu de densii s batjocorindu-i, au

  sttu s au obositu s ei prin gunoiele loru c cocoii rcaindu, parendu-le c au mai remasu ceva-si vlagu s de e i ; unde vedu zugraviturile celoru vechi ai loru, ei intru densii 'si fcu mngierea s bu-curi'a, soii parendu-le c au pe cinev'a-si batjocurei loru. (aplause )

  In contactu cu lumea slavica, lume poternica, consciint'a naionala romna, nu capituleza, nu concede nimicu din ce'a-ce scie c este dreptulu seu. C se probeze latinitatea romnului, Luda Stivici, marele boieriu, c s M. Costinu, nu se uita c le-ar' place prea bine Poloniloru se se apropie Moldovenii de ei. scria tatalu nostru in litere latine, c Polonulu se recunosca in vorbele romne, mbrcate in hain'a latina, ins'a-si latinitatea limbe nostre.

  Acestu faptu 'mi aduce aminte de altu ta-talu nostru, datu c romnescu de catra unu pro-fesoru de liceu din Parisu la congresulu din Parisu dela 1878.

  (Va urma)

  Visuri Eu 'ti cntm de stele, luna S de dragostea-mi nebuna,

  Tu tceai s me priveai S dor' nici nu m'asculti

  'Ti cntam de floricele, Se ne 'ncununamu cu ele,

  S vism de-alu nostru raiu, Tu mereu, mereu tacei.

  Cu unu zimbetu de 'ntristare Am curmatu a mea visare,

  Viirsulu meu mi l'am schimbatu S pe placu-ti am cntatu. . .

  Nu de luna, nici de stele Nici de dragostele mele.

  Nici de flori s nici de raiu Ci de lume s de traiu !

  De brilante sclipit6re, De smaralde lucitore,

  De rubini. margaritari, De trasuri cu telegari.

  De petreceri, soarele, De rochi scumpe cu dantele,

  S ti-am spusu c suntu bogatu,... S cu visu-ti te-am lasatu.

  THEOCHAR A L E X I .

  Mngaere nu mai era, . . . Mi-a fostu maxim'a vieii, c la ori s ce dorere Se-i aducu o alinare, prin cuventu de mngaere.. . . Cndu am sttu inse in iaYa cu fetior'a inselata,. . . M'am cutremuratu de groza . . . s atunci anti'a-data Am tacutu, c-c mngaere nu mai er 'n lumea t6ta!. . . -

  GEORGIU SIMU.

 • 155

  CUGETRI DESPRE VALOREA SI TAREA CARACTERULUI.

  (Urmare.)

  DESVOL-

  3. Cei-alalti rmi de sciinte, cari ia scalele midiulocie, cumu dsemu, se propun s se trac-tMa ca fundamentu, era in scalele superiori ca complemeatu scientificu, se potu imparii in doue grupe mari: ia scientele spiretului seu ale espe-rintei interne, s iu scientele corpuriloru s6u ale esperintei esterue. De prim'a grupa se tnu filosofi'a iu anti'a liuia cu psichologi'a, apoi cu logic'a, estetic'a, moral'a s teologi'a; mai departe scieutiele sociali-politice cu varii rmi de juris-pr ude ut ia, cumu s cele istorice; in fine scientele filologice limbistice. La a d6u'a grupa se auumera scientele demustrative seu abstracte cu matema-tic'a, s aplecarea acestei la fisica, mechanica, astronomia; m?i incolo scientele esperimentali, erasi cu fisic'a, fisiologi'a s chemi'a; pe urma scientele descriptive seu istori'a naturale cu zoloogi'a, bota-nio'a s mineralogi'a.

  Se considermu ctu de pre scurtu s partea educativa a acestor'a seu adec influiuta lom asu-pr'a formrii caracterului morale alu teneretului.

  a) Filosofi'a s'a numitu, s nu fora cuventu, regin'a scientieloru. Ea scrutedia iuceputulu s6u originea, scopulu ultimu s legile supreme, cari guverne'da viet'a a totu ce esista, viet'a universului. Obiectulu filosofiei in generale s alu sub-specieloru ei, alu psieholo,riei, logicei, eticei, esteticei, teologiei scl. in speciale 'lu-form6da in prim'a linia spiretulu s6u sufletulu omeuescu, apoi priucipiele s legile cele mai generali, de cari e condusa lumea morala s materiale.

  Cu deosebire psichologi'a, s anume attu cea teoretica, ce caut se afle sistem'a, prin care se se p6ta esplic totalitatea fapteloru s fenome-neloru relative la sufljtu, ctu s mai vertosu cea practica, ce se cuprinde numai cu observarea s descrierea fenomeneloru vietiei spiretuali a omului, S cu espunerea legiloru intiuintiatorie asupr'a des-voltrii acestoru fenomene, are cea mai mare importanta in educatiune s preste totu in vietfa practica. Ea ne da potinti'a de a gci s adesea chiaru sci ce se petrece iu iuteriorulu acelor'a, cu caii venimu in contactu, s ast'felu a destinge manifestrile sincere de cele false. Cine nu vede, ce avantagiu e acest'a pentru ori-care din noi in midiuloculu toiului vietei de t6te dlele, uude, dorere, att'a ipocrisia, fariseismu si falsitate in-tempinmu?!

  Dara afora de ace'a se pbte afirm, c nu esista profesiune s cariera a activitatei uostre, carea se nu trag mai multe au mai puine fo-lose din studiulu cestiunatu. Judecatoriulu p. e. "vrendu a condamn pre vre unu individu pentru vre-o fapta contraria legei, trebue se apretiede reu'a lui voiiuta s deci se scia, ce s'a petrecutu cu ocasiunea patrrii faptei rele iu couscienti'a respectivului, s estmodu se cumpeuesea motivele ac-tiunei lui. Nu mai pucinu medicului i suntu ne

  aprate studiele filosofico-psichologice pentru rela-tiuuea strinsa, ce esista intre corpulu s sufletulu omului, asia ctu adesea morbulu trupescu nu e alta ce, dectu urmarea cutarei perturbatiuui su-fletesci, s vice-versa. Poetulu s preste totu scrie-toriulu zugravindu caractere, scene s imagiui din viet'a omeailoru s din natura, acele uumai atunci voru corespunde cerinteloru frumosului s voru posiede meritu, deca voru ave corectitate psicho-logica. Ce se dcemu apoi despre pedagogu s profesoriu, cari ocupndu-se cu cea mai grea din t6te artile, cu educarea s instruirea juuimei, trebue neapraii se cuuosca ctu mai cu temeiu legile, dup cari se desvolta mintea s auim'a s preste variele faculti ale plapaudei fiintie omenesci?!

  Ci multu folosit6ria, ba nocesaria e scienti'a din vorba nu numai c materia de iuvetiamentu, carea ar' trebui, dup noi, se se propun teneretului mai de ani in mesura mai estensiva s mai intensiva, decumu se propune ea adi aprope pre-totindeni. Ea e s din punctu-de-vedere mai speciale educativu o gimnastica potiute pentru spiretu, desvelindu s desvoltndu poterile reflecsive, de-prindieudu inteligiut'a a se degagi s desbar de obiectele sensibili, facundu-o mai capace de o ateniune iucordata pentru lucrurile abstrase, de-dndu spiretulu a vede lucrurile iu totalitatea loru s a intelege legatur'a prtiloru unui totu cumu s reporturile cestiuuiloru intre ele, s prin tote aceste stimulndu facultatea de inventiuue in ori-ce ordine seu ramu alu scientieloru. ])

  b) Trecemu fugitivii preste scientele sociali-juridice, cari des moment6se s pana la unu auu-mitu punctu necesarie pentru fiacare cetateuu, alesu iu state constitutiuuali, unde suveranitatea resiede in poporu s cetatenii suntu chiamati a partecip intr'o forma s6u alfa la afacerile publice ; totui pentru marea massa nespecialista studiulu loru este s caut se fia margiuitu la ctev'a principie generali, pre cari inse le d deja edu-catiunea morale. Venimu la

  c) scientele istorice, cari au de scopu a conduce prin espunerea templamenteloru trecutului la preceperea presintelui s la prevederea veni-toriului. Instruire\ diu istoria se intielege c inca are se fia gradata: se incpa cu biografie, se continue cu etnografie seu descrieri de popora, se termine cu istori'a universala s pragmatica. Aste grade de propunere istorica unoru pedagogi le place a le numi s caracteris dup Robinson Crusoe, Odise'a lui Homeru, Herodotu s Liviu. T6te c tote inse istori'a se nu fia o enumerare seca de ani, de imperati, regi, principi s beliduci, de sutele s miiele omeniloru ucii s prini, de btlie, pierderi s nvingeri s alte asemeni. O atare propunere a istoriei nice c ar' merit numele acest'a.

  Istori'a e pentru cei din presinte oclind'a trecutului s compasulu venitoriului. In ea vedemu resultatulu esperientei epocelorn trecute, din ea

  ') Vasile Simionov Rolulu scientieloru in educatiune, in revist'a George Lazaru" 1889 nru. 11. pag. 420421.

 • 15G

  audmu vocile s invetaturele generatiuniloru precese. C ea inse se fia aievea acest'a, propunerea ei trebue in t6te gradele se arete prectu numai se p6te desvoltarea pragmatica a intempla-riloru, se iuvederede legatur'a iutre causa s cau-satu, se justifice psichobgicu cutri determinatiuni s aciuni ale individiloru au popdra-loru, se in-faciosiede fidelu desfasiorarea poterei spiretuali s activitatea cumu s victori'a au cderea individiloru istorice destini dimpreun cu cuele mai interue ale inaltirii au decadiutiei loru. Cu unu cuveutu: istori'a s propunerea ei adeverata, j acurata s corespundatdria are se fia unu inve-tameutu descriptivu alu societii respective ntregi s considerate din tdte laturile.

  Estumodu propusa istori'a va inriuri potericu, [ mai potericu dectu multe alte discipline, asupr'a formrii caracterului. Cci scrutarea sinvederirea j legaturei causeloru cu templamentele iusesi va invetia pre elevu a cugeta seriosu. Credinti'a iu D.-dieu, printele pre bunu s ingrigitoriu s atotu-potiutele urdtoriu s guberuatoriu alu des-t'neloru nostre, fora care credintia, des diversele gini i dedera in diverse moduri espre-siuue, de cnd ii lumea n'a esistatu vie o ginte !), asta credintia istori'a o iutaresce s d valoroii spriginu nisuiutieloru morali. Totti istori'a d nutrementu iubirei s compatimirei facia de deaprdpele nostru s facia de onienimea iutrega. I Anca s judecat'a estetica o refineda scient'a din vorba, descriendu starea culturale a societii, s in acestu scopu facundu eleviloru cunoscute opurile clasice ale scrietoriloru cumu s capu-d'operele artiti loru mai renumii. Totu atte momente ponderase acestea, cari concurgu la desvoltarea caracterului.

  Mai multu anca dectu istori'a universale contribue in acestu respectu istori'a patriei s ua-tiuuei nostre. Lucru pre firescu. Cci iubirea bine ordinat incepe de la noi insi-ne, s ast'felu oniulu dup ins'asi legea naturei si-iubesce inainte de t6te famili'a; apoi naiunea s pamentulu natale, nude s'a nascutu s si-a petrecuii anii copilrie: de asia de dulce suvenire; in urma ome-nimea iutrega. Prin conscienta naiunea s patri'a propria, chiarn dup legea naturale, ne suntemu | mai aprdpe dectu altele strine; deunde figurele mai miestrise ce s'au redicatu din sinulu patriei s natiunei nostre, ne interesedia iudecitu, s pentru ace'a posiedu indecita potere de a ne insuflet, stimula s determin spre totu ce e bunu, onestu s frumoii. Istori'a patriei s natiunei trebue drept'ace'a se formede centrulu propunerei istorice; cu ea se incepa s cu ea se remana in nentrerupii legamentu s propunerea istoriei altoru gini.

  (Va urmi.) D r . Gr . Si las .

  !) Plutarch. adv. Colot. dce pr dreptu s frumosu: De vei calatori in tota lumea, vei afla urbi fra muri, fara rege, fra scientie; dra urbe fra baserice, carea se nu inaltie rogatiuni, carea se nu produc sacrificie, c se cscige bunetti, s se nu-si de silintia, c prin sacrificie se delature nenorocirile, nimene n'a aflatu."

  INFLUINT 'A MNDRIEI. Novela originala.

  (Fine.)

  Paulin'a, care in diferite renduri era in punc-tulu de a isbucni, nemai potendu-se stapeni acum, i lu capulu intre manile s'ale s mngaindu-lu cu o iubire sincera s profunda, depuse unu sarutu ardetoriu pe fruntea lui, s dse cu pasiune.

  George! scumpulu meu, de ce nu potu uita! i1 Cu tota schimbarea mea totui te rogu scriemi . . . d, scrisorile t'ale 'mi fcu att'a bine! s in solitudinea mea prin ele voiu fi mngiata de reulu ce mi-ai facutu! . . .

  Aceste cuvinte avur o impresiune po-ternica s nedescrisa de fericire asupr'a lui Radialu s elu repet necontenitu:

  Asa dar' me mai iubesci ? . . . ce fericire mi-ai reservatu, D.-dieulu meu !

  Deca voiesci a me convinge pe deplinu despre supunerea s respectulu teu George 'ti ceru c proba se nu te mai ncerci nic-odata de a mai reveni in cas'a mea; suntu slabitiuni s legaturi care te tenu lng famili'a, soci'a t 'a; respecta-le s me respecta s pe mine.

  Elu pari sdrobitu Ori-ce tentativa din parte-i de a o induplic

  fu de prisosii, ea suferise prea multu ! Dar' elu sermanulu ?! . . Numai acei'a cari au iubitu sinceru s s'au vedutu desprii pentru eternitate de idolulu amorului loru, numai acei'a potu crede s aproba pasiunea acestui omu plinu de devotamentu s care a facutu att'a reu acelei fiintie insuflettu numai de sentimentulu umanitarii

  Desprirea loru fu rece in aparentia, dar' impresiunea ei las urme sngernde in inimile amenduror'a. . . In tempu de ctev'a luni George Radialu -i scrise mereu scrisori pline de semtre, de regrete s de dom, unde fie ce rendu respira o melancholie dorerosa.

  O vednica tristeta invalui acum surisulu s privirea Paulinei; pare obosita s indiferenta de totu O rana vie, incurabila sngera inim'a ei, cu tote acestea scrisorile lui calma dorerile s'ale comprimate ! Erau o radia de bucurie s de usora spe-ranta in singurtatea in care se gasi acum cu copil'a ei, c-c sermanulu seu printe, Jancu Ideanu le paresise asa de curendu trecundu la viet'a eterna. De-odata s scrisorile lui Radialu ncetar cu deseversre, s Paulin'a nu scie la ce se atribue acest'a.

  Me va fi uitatu elu ore, 'si dce ea plngundu s petrecundu-si lungile seri de ierna plecata pe cte o carte in care pare c cetesce, dar' gndulu ei sbur la elu, la scumpele s'ale suveniri ce nu se poteu terge.

  Serman'a Victorina nu sci nimicu din sufe-rintele maicei s'ale pe care parte le atribuia dorerei pentru pierderea bunicului ei s mai alesu c Paulin'a totu-de-a-un'a ascundea motivulu fortndu-o asi petrece dlele in famili'a X unde ea dedea lectiuni s unde fiic'a s'a era multu simpatisata.

 • 157

  Vedendu acesta indelungata tcere din par tea lui Radialu negrele-i idei revenir, o descuragare cumplita, inevitabila o abtu; vechi'a ei boia incepu a d ore care simptome si ea care se gase ast'-feliu in mijloculu unei ierni prea rigurose se es-pune cu mai mari sfortari a munci dlnicu pentru a produce existenti'a s'a s a copilei s'ale, c-c i acum se gasiu lipsite de ajutoriulu ce-lu mai avuseser din partea bunului loru tata s ea cscig asa de puinii!

  Suferindele pe de-o parte, privaiunile s ri-gorea tempului pe de alt 'a o facura se cada la patu, er' copilit'a s'a, care o represent acum in famili'a unde predase dens'a lectiuni, trebuia se in-dure la rendulu ei incovenientele s umilirile ce vestejescu bucuri'a s ilusiunile unei fete mai alesu seraca s fra vre-o protecie in contr'a perversi-tatei. . . Nefericit'a muma 'si agrava chinurile cu-getndu du'a s noptea la sortea fiicei s'ale ! . . .

  Intr'o d George Radialu veni in orasulu unde locuia Paulin'a. Trecu de nenumerate-ori pela port 'a caseloru s nimicu nu aret c aci s'ar' afla vre-o fiinta vie. In fine, se decise s intr ; percurse curtea s batii la o usa; nimeni nu respunse. Dup o a dou'a s a trei'a ncercare, elu se hotr a deschide . . . intr ; nimeni nu er acolo. I-se pru c aude unu gemetu slabu, dup care urm o tusa seca s cobitore care-lu inghiat. Instinctivu mpinse o alta usa s remase c trasnitu de pri-veliscea grozava ce avea naintea ochiloru. Paulin'a er culcata intr'unu patu, o mna se repaus pe plapoma . . . . frumosulu ei peru intr'o desordine plcuta; fac'a alba abia o distingeai din rufari'a cu care er imbracate perinele s patulu; carnea secat depe obrazii scofalciti; buzele albe nguste abia deca se mai poteu strnge spre a-i nchide gur ' a ; espresiunea fecei stinse de obosel'a s su-ferint'a care in curundu tradu c au se se sfer-sesca. Unu cercnu negru impregurulu ochiloru sei luciosi s espresivi avea o privire ciudata.

  Radialu abia avu tempu de a privi o clipa acestu sfasetoriu tablou s se reped spre patu unde aprope se stingea ace'a ce adorase elu a t tu! . . .

  Se arunca cu disperare in genunchi s incepu se plng s se se svercolesca. . . .

  Paulina, sufletulu meu, adorat 'a mea, pri-vesce-me . . . . redica-te spre a-me imbracis c alta-data

  Apoi stergendu-si lacremile s privindu-o cu focu :

  Tu tac i ! Ce feliu, nu me vedi ? Nu me audi ? . . .

  Vediendu-o ast'feliu nesemttore elu avu o idea grozava . . . instinctivu -i duse mn'a la pieptu c se semta pulsatiunile ei, ea trai dar' emotiunea o sfersse. Elu incerc s dup multe silinte re'n-viihdu-o ea -i d se :

  Ce fericire, George ! se te mai revedu! Dup imbraciseri s lacremi, dup sbucumari

  dorerose, ea 'Iu privi mai cu atenie s relu: Dar' ce vedu ! ? Eti in doliu . . . alu cui

  doliu pori?

  Bun'a mea socia m'a parasi tu! . . . D -deule ! De multu ? De optu dle. Paulin'a -si terse o lacrima sincera. George o privi cu focu. De ce in tempu de trei luni nu mi-ai

  mai scrisu, George? A m fostu bolnavu, forte bolnavii, nu am

  mai sciutu nimicu de mine s cndu me intramasemi s cugetam a veni e te vedu de-odata Mari'a se imbolnavesce s ea, si dup ctev'a dle more. Dup ce mi-am facutu datori 'a am alergatu plinu de sperantia la tine Paulina, se impartasmu s bucuri'a s dorerile nostre reciproce. Astadi cndu sum liberii s cndu credeam c tote chinurile nostre se voru sfers, te gasescu pe tine attu de prpdi ta !

  George! scumpulu meu, ierta-me ; te-am judecatu prea aspru D.-dieu m'a pedepsi tul Dar ' te-am iubitu ! . . . te-am iubitu cu mai multa pietate, cu mai multu entusiasmu c in trecutu. A h ! dar' apartenei altei'a s in locu de o bucuria viitore, de unu bine ori-ctu de micu s care mi-ar' fi folositu attu, eu sub amerintiarea destinului meu a trebuitu se traiescu numai cu suve-nirea dleloru unei fericiri p ierdute! Suntu doi ani de cndu ne-am despriii dela Zalesci, o eternitate de suferinte pentru noi. Vedi tu, adaog ea animndu-se, acestea suntu perinitele pe care te-ai repaosatu tu s copilit'a mea ; in exilulu meu de atunci s in singurtatea mea de acum am traitu numai cu ele strngundu-le la pieptulu meu ori de cte-ori amentirea vostra scumpa apes de doru si de regrete anim'a mea Pe candu ermu cu toii la Zalesci sperant 'a unei fericite casatorii, a unui amoru impartastu, dulceti'a unui ac-cordu de idei s dorinte m'au re'nviatu, mi-au re-datu forti'a, voint'a, bucuri'a, curagiulu, increderea s stim'a de person'a mea. Cndu deceptiunea, cndu realitatea cruda a venitu am traitu cu totulu pentru altu scopu : pentru copil'a mea numai. 'Mi forma-semi inse credint'a c am acum in tine unu amicu dovotatu s poternicu, care o se me conduc s se-mi alunge miseri'a la t empu! . . A m asceptatu . . . am speratu ndelungii, inse dup ctv'a tempu tote loviturile venir pe capulu m e u : me credui abandonata de tine, ui tata! Bol'a se manifesta iute mai alesu cndu me amerint miseri'a, cndu vedui c tu, acel'a pe care comptm nu erai aci spre a o a lunga! Ce am suferitu! Vedeam pe serman'a mea copilitia, o fienta neformata inca muncindu spre a ne intretene acest 'a nemernica vieta. O h ! atunci regretm de ce am reclamatu-o din acelu pensionatu, c-c pote de acolo i s'ar' fi creatu o sorte mai buna. . . Acum, tu ngerulu nostru celu bunu, salvatoriulu de alta-data ai revenitu plinu de ace'asi iubire dar' de-o speranta noua, nu este asa ? O h ! dar' vedi tu D.-deu e fra indurare pentru noi! Privesce, visulu teu se stinge : viet'a me pa-rasesce s acum tu s nemargimtulu teu amoru numai potu nemicu ! Dcundu acestea ea se serai sfersta, inchise ochii s stete ast'feliu multu tempu.

 • 15b

  In totu cursulu acestei vorbiri ea se intre-rupse de nenumerate-ori spre a tus. . . . Radiaiu mutu de dorere si de mila vedea c intr'adeveru viet'a pucinu cte pucjnu se stingea din acea fientia attu de scumpa. Elu petrecu ctev'a dle lng dens'a facmdu recursu la sciint'a doctoriloru spre a-i mai prolungi dlele, dar' totulu fu inzadaru!

  Intr'un'a din seri semtndu-se cu totulu sfer-sta chiam pe Radiaiu s-lu conjur a avea griga de copil'a ei.

  Elu promise in modulu celu mai solemnu; dup o ora ea 'si dede sufletulu ! . . .

  A mai descrie lacremile s desperatulu aban-donu la care se las Radiaiu s ace'a nefericita copila e de prisosu.

  George chibzui c inmormentarea se se fac ctu de imposanta, cu tote astea numai elu cu Victorin'a fura singurile fiinte care o petrecura pn la cimiteriu.

  Dup ce acesta ultima datoria fu indeplinita, George Radiaiu lu pe Victorin'a s o incredint acelei bune s devotate amica Leli'a Zalescu in-grigndu-o s iubindu-o c pre propri'a loru copila.

  Ctiv'a ani in urma la maritisiulu Victorinei elu -i test tota averea s'a care er indestulu de nsemnata. . . .

  Destinu seu ntmplare, cum sacrificai voi fericirea, liniscea s viitoriulu nostru chiar'! Ce'a-ce Jancu Ideanu n'a potutu prin munca s sacrificiile a doua existinte printr'unu capriciu a Ui sortei viitoriulu a indeplinitu-o.

  PAULINA ROVINARU.

  ^fS^A,^

  CANTARETI'A. Nove la .

  i.

  Ciudata intemplare" dse eonsilieriulu de comerciu Bolnau catra unu cunoscutu, ce iutelui pe strad'a cea lata din B . . . ; spuue nu traimu noi in teinpuri grele?"

  Vrei se dci istori'a din nordu?" respuuse cunoscutulu.

  Ai primiii soiri comerciale, domnule con-silieriu? Te-au informata pote ministrulu de es-terne c vechiu amicu cev'a mai iu specialu ?"

  Ah ian lasa-me cu politic'a s cu obligaiile de sttu; ctu despre mine, fia cum va fi. Nu, gndulu meu este la istori'a cu Bianetta."

  La cutaret'a ? Ce, e angaglata inca odat? Se dce d6ra c capelmaistru a rupt'o cu ea."

  Oara pentru l).-deu", esclam eonsilieriulu uimitu, in ce feliu de cotlOne petreci de nu scii ce s'a intemplatu cu Bianetta ?"

  Neci o jota, pe cinste, dara ce-i cu dens'a?" Vedi alt'a uti-i nimica cu dens'a, numai c

  fu asasinata iu asta nopte." Consilieri ulii trecea de bufonii intre cunos

  cuii sei, lui -i plcea se opresca omenii 'n cale,

  cndu se preumbla deminet'a intre 6rele 11 s 12 pe strad'a cea mare, s se li spun cte un'a de cele

  gogonate. Cunoscutulu deci nici nu se pre infior de teribil'a veste, ci respuuse: Pentru adi n'ai

  I alta noutate domnule Bolnau? Paremi-se c t-s'a impueiuatu glumele, de o spui attu de gogonata.

  I Era deca ine vei opri in viitorii! pe strad'a acest'a, i atunci cugeta-te la cev'a mai seriosu, cci la din-; contra, voiu ii silitu se fcu dela birou spre casa

  unu iucungiui'u. Na-to buna, era nu crede!" dse preum-

  : blatoriulu. Eta, era nu crede! De t-asiu ti spusu, c imperatulu de Maroco fu asasinaii, atunci striug-i biuisioru vestea s-o duceai mai departe s ace'a din causa, pentru-c acolo s'a mai intemplatu de alu de aste. Inse cndu aice iu B. fu asasinata o cutareta, atunci uu crede uiinene liana ce nu vede alaiulu; dar' acu fratca, acu-i adeveratu, asta se traiescu !"

  Omule, recugeta ce vorbesci!" esclam ami-culu ingroztu. Asasinata dci? Bianett'a-i asasinata?"

  nainte cu o 6ra inc.a nu morise, inse e sigurii, c-i pe patulu morii."

  Dar' pentru D.-deu, vorbesce! Cum se pote iutempl " o cutareta se fie asasinata ? Traimu noi in Itali'a? N'avenui aice o politia vrednica de t ta laud 'a? Cum s'a intemplatu? Asasinata?"

  Nu striga in gur'a mare," dse Bolnau, mulcomindu-lu ; omenii vra deja capurile prin ferestre spre sgomotulu de pre strada. Poi lamenta s in linisce. ctu t-a place. Cum s'a intemplatu ? Vedi, ast'a-i ce inca nu se scie. Eri n6pte la reduta a fostu frumdsa copila totu asia de amabila s in cntat 6 re c totu-de-a-un'a s asta nopte pre la 12 Ore fu chiematu din patu Lange eonsilieriulu de medicina la signorin'a Bia-uett'a, care s'ar' afla pre patulu morii strpuns fiiudu in inima. Iutregu orasulu vorbesce deja despre acest'a, dara se'utelege cele mai mari ne-rodii. Intr'adeveru fatale impregurari, c nu esci

  ; in stare se scii lucrulu curatu ; intrarea in casa nu-i coucesa nimenui, numai medicului s omeui-loru ce o servescu. S curtea a aflat u deja s a interdsu santinelei trecerea pe lng casa; iutregu batalionulu a trebuiii se iucungiure priu piatia."

  Nu mai dce! Nu se scie de feliu cum s'a intemplatu? Nu-i nici o urma?"

  Greu lucru-i a scote nedulu din atte faime. Bianetta, ast'a trebue se-o concedi, e o copila carei'a nu i se pote imputa neci ctu-i negru sub unghie. Inse cum suntu omenii, mai alesu damele, strngu din umere cndu -i vorba despre vi6tfa onorifica a unei copile sermane s vr6u se scie multe despre viet'a ei precedenta. Viti'a ei precedenta!? Ea numera abia 17 ani s-i deja de unu anu s jumetate aice! ncape aicia vorba de-

  ; o vieta precedenta?" Nute opri att'a la iuceputu" 'Iu intrerupse

  cunoscutulu, ci pasesce spre tema. Nu s'a aflatu I cine a sasinatu-o ?"

 • 159

  Ast'a-i tocmai; se pote se fi fostu unu amantu refusatu ori gelosu, care a omortu-o. Firesce, im-pregurarile-sn ciudate. Eri la reduta se fi vorbitn ea singura cm multisioru cu-o masca necunoscuta. S niscari omeni dcu ca au vedutu pre ace'a masca urcndu-se in trasur'a ei, cndu ea se indepart. Mai multu nu scie nimene cev'a siguru, inso eu voiu sci iucurendu cum s ce."

  Eu sciu, ca d.-t'a ai suruburile d.-t'ale s de buna sema vei fi avendu s la Biauetta vre-unu demonu slujitoriu. Suutu Omeni, cari te numescu cronic'a orasului."

  Prea multu onoru, prea multu onoru," zimbi consilieriuli; de comerciu s se pavea cm curter nitu. De asta data n'am altu spionii, dectu pre consilieriulu de medicina in persana. Pote ai observaii, c nu rae preumblu ca de obiceiu pre intrega strad'a ctu e de lunga, ci rae totu co-descu intre stradele lui Carolu s Fridericu."

  Da am observaii, dara gndeam c faci promenada pe la ferestrele ddmnei consilierite de sttu Baruch."

  Eu' lasa-me cu Baruch a d.-t'ale! Noi amu ruptu-o deja de trei dle, c-ci feinei'a mea se uita reu la acest'a intriga, pentru-c ace'a porta nasulu cm susu. Nu, inse consilieriulu de medicina Lange in totu-de-a-un'a la orele 12 trece pe strad'a ace"st'a mergendu la curte s eu me punu aice la pnda, c se-lu iutlnescu, cndu va sosi din cornii."

  Daca-i asa treb'a apoi remnu s eu cu d.-t'a" dse amiculu, istori'a Biauettei trebue se o cunoscu mai in detaliu. Te invoiesci d.-le Bol-nau ?

  Nu te super, amice" respunse elu; eu sciu c'dinezi la 6rele 12 s sup'a t s'ar' pote reci. In fine s Lange pote c n'ar' voi se le spun tote in presentfa d.-t'ale; vino mai bine dup mesa la cafenea s acolo ai se scii tote. Inse cauta-ti de drumu, cci eta-lu vine de-acolo din cornii."

  (Va urma.)

  Nu este oohiu. . . .

  Nu este ochiu se fi privitu Spre ceriu mai eu manie, C ochii miei cndu to-a pierdutu Iubito ! pre vecie.

  Oh! ceriulu numai a potutu Din bratle-mi se te ie, C-cT din podob'a lui lipsea O palida femeia

  GEOB.GIU SIMU.

  Primesca noulii episcopu sincerele nostre fe-licitri la acesta nalta dignitate!

  Noi canonici. Capitululu metropolitanii din Blasm a alesu iu locurile vacante de canonici pe Rvsmii dd. Gavrila Popu, archidiacouu alu trac-tului Clusu, s Dr. Alexandru Grama, profesorii de teologia s rectorii alu internatului Vauceauu din Blasu.

  Gratulamu din anima la acesta nimerita alegere s felicitamu pre noii canonici!

  Pentru crescerea feteloru. Albin'a* din Sibiiu a votatu din surn'a destinata spre scopuri de binefacere: 500 fi. pentru trebuintiele cureute ale scdlei Associatiuuei," s alte oOO fi. cu scopu c din acele se se creeze 10 stipendii 50 11. pe anulu scolasticu 1889/.)o pentru copile de prini mai seraci. care vom fi primite in internatulu institutului Associatiuuei."

  Stipendii pentru fetite romne. Comitetulu Associatiuuei transilvane pentru literatur'a s cul-tur'a poporului romnii escrie Coucursu la 10 stipendii de cte 50 ti. pe anulu scol. l8S9faO pentru acelea copile de pariuti mai seraci, cari voru fi primite in internatulu institutului Associatiuuei. Cererile au a se inaint amentitului Comitetu la Sibiiu pn iu I augustu n. a. c. accludn-du-so la ele: Carte de botezu, testimoniu scol. Je pe seni. II. alu anului scol. 1888/9, precum s atestaii despre conditiuuea s starea materiala a parintloru.

  Premiu pentru costumu naionalii. La biroulu Comitetului Associatiuuei transilvane s'au depusn doi napoleoni in auru destinai c premiu de ondre pentru unu costumu femeiescu naionalii romuu, judecatu c celu mai frumosu la adunarea generala dela Fagaraui.

  O s c r i s o r e p o e t i c a a R e g i n e i R o m n i e i . Regin'a Romniei a adresatu directorului dela Revue telibreenne" urmatorea scrisore : Domnule, am cetitu cu o viua emo-tiune paginole ce mi-au fostu dedicate din revist'a d.-vostre. Ele n'au facutu dectu se re'noiesca prerile mele de reu, ca n'am potutu se fcu aripi, pentru a me gsi in mijloculu toturoru aceloru poei a ttu de simpatici s a ttu de plini de cldura ! Amu fi facutu se reinvie evulu mediu fra greutate, pentru-c tempu nu exista. Elu este o inventiune a n6stra acesti'a efemerii otTeliti, care trecemu preste apa, credtendu c trecemu malulu. Din punctulu de vedere alu lui Archimede, nu e nici tempu, nici spaiu, s nu e vorba dectu de o ore-care dosa de imaginatiuiie pentru a fi fostu pretutindeni. Am fostu printre d -vostra cu totu sufictulu. Numai acei care au inventata sermanele regine nu iutielegu pe Archimede 1 Ei au luatu bucati de creione roii s au stri-catu globu u prin totu feliulu de linii, pe care le-a numim frontiere, limite, margini, tote cuvinte fantastice, care nu

 • 1G0

  exista pentru poetu! Dar' pentru regine! Eta pentru-ce nu | voiescu se fiu regina dectu a unei republice. Asceptndu acesta d fericita, primii multumirile mele, rogndu-ve a smt emotiunea vocii mele prin aceste linii reci s ne'n- I destulitre. Elisabeta."

  Pentru scolele confesionale. Ministeriulu ung. de culte s de invetamentu a datu ordinatiune catra tdte comitetele administrative s catra toi inspectorii colari ung. impunendu-le c pentru < delaturarea scaderiloru observate se se adreseze mai antiu catra autoritile besericesci respective, car oi'a se le s dee totu putiutiosulu sprijinu spre acestu scopu. Era de cumv'a acesta procedura ar' ; remue fra resultatu, atunci se arete cu de-ame- j runtulu la ministeriu tdte, cte au iucercatu, precum s caus'a din care ncercrile u'au succesu.

  Fondurile stipendiiloru erau supuse pn acum de catra inspectorii de dare la plat'a darii. Dup o decisiune inse a tribunalului administrativii fi-nanciaru, venitulu intereseloru dela capitalulu fon-duriloru stipendiiloru, care servescu nemijlocita pentru scopuri de instruciune publica, suntu scutite de dare dup interesele capitaluriloru s dup venitu.

  Baserici romane in Turci'a. Dlu Alexandru Labovaiy, ministrulu de esterne alu Romniei, a obtuutu dela inalt'a P6rta dreptulu pentru coreligionarii notri romani de a cldi baserici romne in imperiulu otomanii.

  Sciintiele militare la universitate. Din Pest'a se vestesce, c ministrulu instr publice Csky a anuntatu crearea unei catedre de sciinte militare la universitatea din Pest'a, care se nlesneasc stu-clentloru a depune esamenulu de ofceri in reserva.

  Manevrele din anulu acest'a. Din Vien'a se scrie, c Maiestatea S'a cu o mare suita, iusoitu de Arcliiducii Albrecht, Vilhelm s Josifu, de ministru de resboiu s de sefulu statului majoru generalu, precum s de atasatii militari strini, va asista din ultim'a septenina a lunei Augustu pn in a trei'a septemna din Septemvre la manevrele de lng Komorn, in Moravi'a, in Galiti'a, la Uello' s la Tapio-Siily.

  Dela esposit'a din Paris. D6ue curiositati atragu ateniunea cercetatoriloru espositiunei din Paris: s anume: 1. Un.: lantu de auru care ntr intr'unu degetariu de cusutu, lungu cu tdte aceste de sese metri. Lantulu se compune din inele simple circulare 2. O luntre, care se p6te transforma, la trebuinta, in trsura eleganta, cu rdte care se desfcu in septedeci s patru de bucati, seu iu balouu cu o forta ascensionala de 500 chilograrne.

  Congresu antropologicu in Vien'a. Pregtirile pentru cougresulu comuuu alu societii antropologice germane s vieuese, ce se va tume" in Vien'a din 5 pana in 10 Augustu, suntu aprdpe terminate. Programulu congresului, e aprdpe stabilitu. Inca in dlele aceste va sosi la Ven'a presedintele societii germane, consilieriulu prof. Virkoff.

  Fspositiunea asociatiunei regnicolare a pom pieriloru. Dupa-cum ni se coinuuica din partea

  Proprietariu, Redactoru respundietoriu si Gherl'a Imprimari'a Auror'i

  comitetului arangritoriu, adunarea generala a acestei asociatiuni se va ticne" in anulu acest'a iu Alb'a regala la 2 0 - 22 Augustu, s va fi impreu-nata eu o espositiune de diferite recuisite apar-' tenat6re acestei institutiuui. Obiectele destinate \ fi espuse trebue a se tramite comitetului aran-gatoriu celu multu pn la 31 Juliu a. c. In pri-vint'a transportului ministrulu de agricultura, industrie s comerciu da favoruri forte mari.

  Bibliografia. Unu opu de mare valore. Distinsulu nostru publicitii s literatu, domnulu G e o r g i u B a r i t i u a scosu de su tipariu in propri'a s'a editiune, unu pre" interesanii opu. Opulu acest'a pdrta titlulu:

  Parti alese din Istori'a Transilvaniei pre doua sute de ani din urma. Volumu I. dup introduc-tiune s ctev'a schite biografice cuprinde o lunga serie de evenimente dintre anulu 1G83 pn in predlele catastrofeloru din 1848 s unu suplementu cu 44 documente. Iu 50 de cdle tiprite formatu 8 mare ; testulu cu litere cicero nerarite, notele s documentele cu litere garmond s petit.

  Prttiulu unui exempl. legatu usoru (brosatu) este de 4 fl. 50 cr. Legatu frumosu iu pnza 5 fi.

  Cu scopu de a scote celu pucinu un'a parte din spesele considerabili avute pana acum, s a d ctu mai cureudu la tipariu alu Il-lea volumu din acsstu opu, auctorulu s-a reservatu a ficsa" unu preiiu numai de 4 fl. 20 cr. inclusive trimiterea franco pentru toi lectorii ci voru bievof a prenumer la elu de-a dreptulu pn la 1-a Augustu c. n.

  Dela 5 seu mai multe exemplarie pltite dintru odat se d 10% rabatu.

  Comandele s plat'a se potu face mai usoru s mai siguru prin asemnatiuni (mandate) potali, dup care espeditiunea esemplarieloru urme'za cu tdta precisiunea, numai adresele se fie scrise limpede, era locuint'a dup inpregurari, chiar' s in cte ddue limbi ale patriei.

  In comande se fia au urnita curatu: legtura usdra, s6u tare s elegauta.

  Dup 1 Augustu a. c. cartea va trece in co-missiune s se va pote comanda numai la librari cu preui de 4 fl. 50 cr. s 5 fl. legata, iuse n e-f r a n c a t .

  Recomendamu cu totu adinsulu toturoru Ro-maniloru sciutori de carte c se-si procure acestu opu, care i lumineaz asupr'a evenerninteloru din veacurile din urma s preste ace'a lamuresce multe cestiuni istorice cu cari cea mai mare parte a carturariloru notri nu este in curatu pn adi.

  Crti colare aprobate. Cartle de lectura, compuse de dlu Vasile Petri, au obtenutu aprobarea naltului ministeriu reg. ung. de culte s instruciune publica, s adec :

  Legendariulu s'au cartea de cetire pentru alu 3-le s alu 4-le anu de scdla" sub nr 11.295 exl889, dr'

  Noulu Abcdariu Romnescu" sub Nru 10.006 ex 1889.

  Editoru: N - I C O L A E F . N E G R U T I U . ["p.'ArTodoranu 1889


Top Related