+ All Categories

Download - Anuar Calarasi

Transcript
Page 1: Anuar Calarasi

DIRECÞIA REGIONALÃ DE STATISTICÃ CÃLÃRAªI

ANUARUL STATISTIC AL

JUDEÞULUI CÃLÃRAªI 2010

Ediþie 2012

Page 2: Anuar Calarasi

Coordonatori :

Ionuþ Cristian Dragu Maria Oprea

Colectivul de elaborare :

Jenica PascuLigia Nicoleta ÞurluiIoana VulpeMihaela Iorga

Tehnoredactare:

Mihaela Iorga

DIRECÞIA REGIONALÃ DE STATISTICÃ CÃLÃRAªI

Cãlãraºi-910088 ; str. Flacãra, bl. BBB, et. 2,telefon 0342 401001, fax 0242 312746e-mail tele @ calarasi.insse.rohttp:// www.calarasi.insse.ro

Page 3: Anuar Calarasi

CUVÂNT ÎNAINTE

Dintre toate publicaþiile anuale, ca cea mai reprezentativã, se detaºeazã Anuarul Statistic,datoritã importanþei cât ºi varietãþii conþinutului.

Sintezã a informaþiilor privitoare la starea economico-socialã a judeþului, ANUARUL asigurãprezentarea dinamicii societãþii, în cvasi totalitatea segmentelor componente: geografie,organizare administrativ-teritorialã, mediul înconjurãtor, populaþie, forþã de muncã, veniturilepopulaþiei ºi protecþie socialã, sãnãtate, educaþie, economie, etc.

Prin diversitatea ºi volumul sãu informaþional, Anuarul este un instrument de lucru pentruadecvarea la realitate a proiectelor ºi acþiunilor concepute pe termen scurt, dar ºi cea mai bunãsursã documentarã pentru proiecþiile de perspectivã ºi conturarea unei viziuni cuprinzãtoarepe termen lung, prin care cercetãtorul obiºnuit, cât ºi autoritatea angajatã într-o acþiunedecizionalã de interes pentru întreaga comunitate gãsesc cheile de interpretare a fenomenelordin societate, aºa încât deciziile care se vor lua în viitor sã þinã seama de acumulãrile de valoare,dar ºi de capcanele economice sau sociale ale trecutului.

În conformitate cu principiul transparenþei ºi ca urmare a preocupãrii pentru dezvoltareaunei culturi statistice la nivelul utilizatorilor, fiecare capitol din Anuar conþine informaþii referitoarela sursa datelor, precizãri metodologice privind sfera de cuprindere ºi modul de determinareal indicatorilor statistici.

Aflat la a zecea ediþie, Anuarul statistic al judeþului Cãlãraºi oferã o imagine complexã asituaþiei de ansamblu a judeþului, dar ºi în profil teritorial (nivel de localitate).

Conexiunile între diferiþi indicatori, în condiþiile diversificãrii ºi lãrgirii ariei lor decuprindere, oferã un plus de relevanþã în reflectarea evoluþiilor economico-sociale.

Sinteza principalilor indicatori economico-sociali, locul ºi ponderea judeþului Cãlãraºi îneconomia þãrii, face posibilã identificarea punctelor tari ºi a punctelor slabe, precum ºi apoziþionãrii judeþului în context naþional.

Deºi Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi este elaborat ºi redactat de specialiºtii instituþieinoastre, el reprezintã efortul conjugat al tuturor celor care, ca furnizori sau utilizatori de date,ne sunt colaboratori.

Tuturor acestora, reprezentanþi ai instituþiilor publice, agenþi economici, unitãþi deînvãþãmânt, etc., le transmitem ºi pe aceastã cale, mulþumirile noastre.

IONUT CRISTIAN DRAGU

Director executiv

Page 4: Anuar Calarasi
Page 5: Anuar Calarasi

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

SINTEZA CUPRINSULUI

pag.

Notã metodologicã generalã .................................................................................................................. ILocul ºi ponderea judeþului Cãlãraºi în economia naþionalã .................................................... 11. Geografie ºi organizare administrativ teritorialã,

meteorologie ºi mediu înconjurãtor .............................................................................................. 72. Populaþie ................................................................................................................................................ 153. Piaþa forþei de muncã ........................................................................................................................ 554. Câºtiguri salariale ................................................................................................................................ 695. Locuinþe ºi utilitãþi publice .............................................................................................................. 756. Securitate ºi asistenþã socialã ........................................................................................................ 897. Sãnãtate ................................................................................................................................................ 958. Educaþie .............................................................................................................................................. 1059. Culturã ºi sport .................................................................................................................................. 11510. Preþuri ................................................................................................................................................ 11911. Conturi ................................................................................................................................................ 12512. ªtiinþã, tehnologie ºi inovare .................................................................................................... 12913. Agriculturã ºi silviculturã ............................................................................................................ 13514. Activitatea întreprinderii.............................................................................................................. 14915. Industrie ............................................................................................................................................ 15916. Transporturi, poºtã ºi telecomunicaþii .................................................................................. 16317. Comerþ internaþional .................................................................................................................... 16918. Turism ................................................................................................................................................ 17519. Finanþe .............................................................................................................................................. 18120. Justiþie ................................................................................................................................................ 183

Page 6: Anuar Calarasi
Page 7: Anuar Calarasi

I

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

NOTÃ METODOLOGICÃ GENERALÃ

1. Cadrul legal

Legea nr. 226/2009 – a organizãrii ºi funcþionãrii statisticii oficiale în România. Prezenta legereglementeazã organizarea ºi funcþionarea statisticii oficiale în România, constituirea,dezvoltarea ºi coordonarea sistemului statistic naþional, pentru elaborarea sistematicã ºiprogramatã de statistici oficiale în vederea formulãrii, implementãrii, modernizãrii ºi evaluãriipoliticilor naþionale, a planurilor de dezvoltare naþionale ºi locale, în conformitate cu principiilefundamentale ale statisticii oficiale, cu prevederile Regulamentului (CE) al Consiliului din 17februarie 1997 nr. 322/1997 privind statisticile comunitare ºi ale Codului de practici alestatisticilor Europene.

Statistica oficialã în România este organizatã ºi coordonatã de Institutul Naþional de Statisticã,organ de specialitate al Administraþiei Publice Centrale, cu personalitate juridicã, în subordineaGuvernului, finanþat de la bugetul de stat.

Institutul Naþional de Statisticã este autorizat sã solicite ºi sã obþinã cu titlu gratuit datele ºiinformaþiile statistice de la toate persoanele fizice sau juridice,care deþin capital sub orice formãsau desfãºoarã activitate de orice fel pe teritoriul României .

Principiile pe care se întemeiazã activitatea statisticã, în deplinã concordanþã cu principiilefundamentale privind funcþionarea statisticii într-o societate democraticã, adoptatã pe planinternaþional, constau în: autonomie, confidenþialitate a datelor individuale, transparenþã,

relevanþã, proporþionalitate, deontologie statisticã ºi raport cost/ eficienþã.

Atât contextul general, cât ºi principiile de funcþionare a statisticii, precum ºi producerea de datestatistice de calitate, armonizate la normele ºi standardele Uniunii Europene conferã rezultateloractivitãþii statistice garanþia satisfacerii cerinþelor utilizatorilor de date statistice.

2. Sursele de date statistice

Datele prezentate în Anuarul statistic sunt rezultatul a douã categorii de surse:

� cercetãrile statistice exhaustive sau prin sondaj cuprinse în Programul Statistic Anual (PSA);

� surse administrative.

3.Programul Statistic Naþional Anual (PSNA)

Reprezintã instrumentul de bazã prin care Institutul Naþional de Statisticã ºi ceilalþi producãtoride statistici oficiale sunt autorizaþi sã realizeze colectarea, stocarea, procesarea, analiza ºidiseminarea datelor statistice oficiale, în vederea asigurãrii informaþiilor necesare utilizatorilorinterni, precum ºi a celor ce decurg din legislaþia Uniunii Europene ºi din recomandãrile altororganizaþii internaþionale.

Programul Statistic Naþional Anual cuprinde informaþii, responsabilitãþi, resurse ºi termene derealizare, cu privire la: cercetãri statistice; lucrãri de sintezã, studii ºi analize statistice; publicaþiistatistice.

Programul Statistic Naþional Anual se avizeazã de Consiliu Statistic Naþional ºi se aprobã prinhotãrâre a Guvernului.

Page 8: Anuar Calarasi

II

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

4. Cercetarea statisticã

Reprezintã o lucrare complexã de culegere, prelucrare, analizã ºi diseminare a datelor cu privirela starea ºi evoluþia fenomenelor ºi proceselor economice ºi sociale. Cercetarea statisticã serealizeazã pe bazã de proiecte în care sunt definite concepte generale, scopul cercetãrii ºiinstrumentarul statistic ce stã la baza acesteia (modul de organizare al cercetãrii: chestionarul,clasificãrile, nomenclatoarele, normele, instrucþiunile etc.). Potrivit criteriului sferei decuprindere, datele din Anuarul statistic au fost determinate pe baza a douã tipuri de cercetãristatistice:

� Cercetare statisticã exhaustivã (totalã). În cadrul acestui tip de cercetare datele suntînregistrate de la toate unitãþile populaþiei statistice denumitã ºi colectivitate statisticã, binedelimitatã.

Populaþia statisticã desemneazã totalitatea elementelor supuse observãrii statistice, de aceeaºinaturã, asemãnãtoare sau omogene din punctul de vedere al anumitor criterii. Prin astfel decercetãri statistice exhaustive se obþin rezultate detaliate în diferite structuri administrative,geografice, grupãri pe activitãþi potrivit Clasificãrii Activitãþilor din Economia Naþionalã (CAEN)etc. Cele mai cunoscute cercetãri exhaustive sunt recensãmintele populaþiei ºi locuinþelor,recensãmântul produselor ºi serviciilor industriale, recensãmântul general agricol.

� Cercetare statisticã prin sondaj. În cadrul acestui tip de cercetare, datele sunt înregistrate doarde la o parte a populaþiei statistice, numitã eºantion. Eºantionul este determinat pe bazacriteriilor de reprezentativitate, prin utilizarea unor metode probabiliste, ale cãror rezultate suntextinse la întreaga populaþie statisticã.

5. Sursele administrative

Reprezintã sursele de evidenþã organizate ºi deþinute de organisme ale administraþiei publicesau non-guvernamentale pentru alte scopuri decât cele statistice. Sunt utilizate numai acelesurse care au un potenþial adecvat cerinþelor statistice ºi corespund rigorilor ºtiinþifice de sferãde cuprindere, calitate ºi completitudine care le fac utilizabile ºi în scopuri statistice. Folosireaacestor surse de date ºi informaþii în scopuri statistice se realizeazã fie direct, ca date de bazã(asimilate datelor statistice), fie prin prelucrãri ºi adaptãri corespunzãtoare pentru a satisfacecerinþele de calitate, comparabilitate ºi coerenþã, fie pentru reconcilierea ºi validarea datelorstatistice obþinute în urma cercetãrilor statistice.

6. Sfera de cuprindere a datelor

Datele prezentate în Anuar caracterizeazã ansamblul economiei judeþului, cu excepþia cazurilorcând, prin notele specifice care prefaþeazã fiecare capitol al Anuarului, se precizeazã altfel.

7. Mãrimile statistice folosite

În Anuar sunt prezentate, cu precãdere, date absolute ºi date relative (indici, ponderi,indicatori de intensitate etc.).

� Indicatorul statistic este expresia numericã a unor fenomene, procese, activitãþi sau categoriieconomice sau sociale, manifestate în timp, spaþiu ºi structuri.

� Indicele este un raport între valori ale aceleiaºi variabile înregistrate în unitãþi de timp sauteritoriale diferite.

Page 9: Anuar Calarasi

III

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Indicii statistici utilizaþi în Anuar, sunt:

� Indicele Laspeyres este o medie aritmeticã ponderatã a indicilor individuali ai aceleiaºivariabile; ponderile utilizate sunt cele din perioada de bazã;

� Indicele Paasche este o medie aritmeticã ponderatã a indicilor individuali ai aceleiaºi variabile, ponderile utilizate fiind din perioada curentã.

� Unitatea statisticã este un obiect al cercetãrii ºi purtãtor al caracteristicilor statistice urmãriteprin program.

� Unitatea de observare este acea entitate de la care/pentru care sunt colectate date ºi informaþiiprimare, pe baza cãreia se construiesc statistici.

� Unitatea de raportare este entitatea care furnizeazã datele ºi informaþiile primare în cadrul uneicercetãri statistice.

� Unitatea cu personalitate juridicã reprezintã entitatea (întreprinderea, societatea comercialã,asociaþia, instituþia bugetarã, organizaþia fãrã scop patrimonial etc.) care desfãºoarã o activitateeconomicã, are contabilitate proprie ºi ia decizii în exercitarea funcþiei principale.

� Unitatea fãrã personalitate juridicã reprezintã o persoanã, o gospodãrie, o familie, o asociaþiesau orice altã entitate ce nu dispune de autonomie de decizie în exercitarea funcþiei principale.

8. Datele în preþuri curente

Se referã la volumul producþiei, veniturilor, cheltuielilor sau valoarea produselor, serviciilor etc.exprimate în preþurile anului curent. Valorile din diferite perioade în preþuri curente nu suntdirect comparabile ºi, în consecinþã, nu pot fi utilizate la calculul indicilor fãrã a fi, în prealabil,deflatate cu indicii de preþuri corespunzãtori.

9. Formele de proprietate sunt:

� proprietate majoritar de stat – cuprinde capitalul integral de stat, public, de interes naþional ºilocal ºi mixt, unde statul deþine 50% ºi peste din capitalul social ;

� proprietate majoritar privatã - cuprinde capitalul integral privat, mixt, în care peste 50% dincapitalul social este privat, capital integral strãin, cooperatist ºi obºtesc. Tot aici sunt cuprinse ºiactivitãþile desfãºurate de cãtre persoanele fizice ºi/sau gospodãriile populaþiei.

10. Clasificãri ºi nomenclatoare

Sunt principalele instrumente care fac posibilã structurarea dupã criterii obiective ºi corecte aunitãþilor statistice, a proceselor ºi fenomenelor observate. Clasificãrile utilizate în Anuar, potrivitdiferitelor scopuri sau diferitelor domenii de activitate, sunt :

� Clasificarea Activitãþilor din Economia Naþionalã (CAEN) reprezintã un sistem coordonatºi coerent de grupare, dupã criterii ºtiinþifice de omogenitate, a datelor referitoare la unitãþilestatistice.

În Anuar este utilizatã versiunea actualizatã a CAEN, respectiv CAEN Rev. 1, implementatã prinOrdinul nr. 601/2002 al Preºedintelui Institutului Naþional de Statisticã, în conformitate cuHotãrârea Guvernului României nr. 656/1997. CAEN Rev. 1 este total armonizatã cuNomenclatorul Activitãþilor din Comunitatea Europeanã NACE Rev. 1.1.

Page 10: Anuar Calarasi

IV

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Structura CAEN Rev. 1 este urmãtoarea :

� Secþiuni – codificate printr-o literã;

� Subsecþiuni – codificate prin douã litere;

� Diviziuni – codificate prin douã cifre;

� Grupe – codificate prin trei cifre;

� Clase – codificate prin patru cifre.

În cuprinsul Anuarului, datele sunt prezentate, de regulã, pe secþiuni sau pe diviziuni CAEN.

De asemenea, în Anuar este utilizatã ºi versiunea actualizatã a CAEN, respectiv CAEN Rev.2,implementatã prin Ordinul nr. 337/2007 al Preºedintelui Institutului Naþional de Statisticã,publicat în Monitorul Oficial nr.293/2007 ºi revizuit în Monitorul Oficial nr. 403/2008. CAEN Rev.2respectã standardele europene, fiind total armonizatã cu Nomenclatorul Activitãþilor dinComunitatea Europeanã NACE Rev.2.

Structura CAEN Rev.2 este urmãtoarea:

� Secþiuni – codificate printr-o literã

� Diviziuni – codificate prin douã cifre

� Grupe – codificate prin trei cifre

� Clase – codificate prin patru cifre

Pentru interpretarea corectã a structurii datelor potrivit CAEN Rev.2, clasificarea la nivelulsecþiunilor ºi diviziunilor se prezintã astfel:

� Gruparea dupã mãrime a întreprinderilor;

� Clasificarea produselor asociate activitãþilor utilizatã de Uniunea Europeanã – CPA;

� Clasificarea produselor ºi serviciilor asociate activitãþilor – CPSA 2002;

� Clasificarea produselor ºi serviciilor asociate activitãþilor – CPSA 2008, aprobatã prinHotãrârea de Guvern nr. 53/1999 ºi revizuitã prin Ordinul Preºedintelui Institutului Naþional deStatisticã nr. 605/15.X.2008.

CPSA 2008 reprezintã o detaliere a CAEN Rev.2, prin ordonarea dupã principiul omogenitãþii atuturor familiilor de produse ºi servicii pe niveluri ierarhice succesive. CPSA 2008 asigurãinformaþii pentru:

- satisfacerea cerinþelor de agregare ºi detaliere a datelor referitoare la producþia de bunuri ºi servicii;

- identificarea sistematizatã a produselor ºi serviciilor din economia naþionalã;

- compararea ºi interpretarea unitarã a datelor statistice.

CPSA 2008 este total armonizatã cu Clasificarea Produselor Asociate Activitãþilor (CPA 2008)utilizatã în cadrul UE. Clasificarea conþine explicaþii la nivelul diverselor entitãþilor de clasificareîn funcþie de necesitãþi.

Page 11: Anuar Calarasi

V

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

� PRODROM – Nomenclatorul de produse ºi servicii industriale elaborat de InstitutulNaþional de Statisticã (INS) ºi utilizat pentru cercetãri statistice privind producþia industrialã.Nomenclatorul PRODROM este armonizat cu lista PRODCOM utilizatã în cadrul UniuniiEuropene. Legãtura CAEN Rev. 1 cu PRODROM este asiguratã la nivel de 4 cifre (clasã), întrucâtpoziþiile PRODROM au fost realizate prin detalierea subclaselor elementare CPSA 2002 iarlegãtura CAEN Rev.2 cu PRODROM este asiguratã la nivel de patru cifre (clasã), întrucât poziþiilePRODROM au fost realizate prin detalierea subclaselor elementare CPSA 2008.

11. Definirea activitãþilor

În practicã, majoritatea unitãþilor de producþie efectueazã activitãþi cu caracter mixt, respectivactivitate principalã, activitãþi secundare ºi activitãþi auxiliare. Identificarea activitãþilorsecundare este necesarã pentru a încadra o unitate într-o anumitã poziþie din CAEN Rev.1,respectiv CAEN Rev.2.

� Activitatea principalã, în sensul clasificãrii, este identificatã prin metoda ordiniidescrescãtoare (de sus în jos). Ea reprezintã acea activitate care contribuie în cea mai maremãsurã la valoarea adãugatã totalã a unitãþii luatã în considerare.

� Activitatea secundarã este orice altã activitate din cadrul unitãþii producãtoare de bunurisau servicii.

� Activitatea auxiliarã este o activitate conexã, indispensabilã funcþionãrii unei entitãþi, precum:contabilitate, transport, depozitare, achiziþionare, promovare, întreþinere ºi reparaþie etc.

12. Împãrþirea teritorialã

Din punct de vedere al structurii teritoriale, datele din Anuar sunt prezentate la nivel judeþean,precum ºi pe diferite unitãþi teritoriale, în funcþie de specificul indicatorilor. Unitãþile teritorialedupã statutul lor, sunt administrative (comunã, oraº, oraº-municipiu, judeþ).

13. Denominarea monedei naþionale a României

Conform Legii nr. 348/14 iulie 2004 privind denominarea monedei naþionale a României

(începând cu data de 1 iulie 2005), seriile de date exprimate în valori absolute au fost recalculateîn lei (RON).

Un leu nou (RON) este egal cu 10000 lei vechi (ROL).

Seriile de indici nu sunt afectate de denominare.

Page 12: Anuar Calarasi

VI

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

CLASIFICAREA ACTIVITÃÞILOR DIN ECONOMIA NAÞIONALÃ CAEN Rev.1

(aprobat prin Ordinul nr. 601/26.XI.2002 apãrut în M.O. nr. 908/13.XII.2002 privind actualizarea

CAEN, aprobat prin H.G. nr.656/1997)

Secþiune Diviziune Denumire

A AGRICULTURÃ, VÂNÃTOARE, SILVICULTURÃ

01 Agriculturã, vânãtoare ºi servicii anexe02 Silviculturã, exploatare forestierã ºi servicii anexe

B PESCUITUL ªI PISCICULTURA

05 Pescuitul, piscicultura ºi serviciile anexe

C INDUSTRIA EXTRACTIVÃ

10 Extracþia ºi prepararea cãrbunelui11 Extracþia hidrocarburilor ºi servicii anexe12 Extracþia ºi prepararea minereurilor radioactive13 Extracþia ºi prepararea minereurilor metalifere14 Alte activitãþi extractive

D INDUSTRIA PRELUCRÃTOARE

15 Industria alimentarã ºi a bãuturilor16 Fabricarea produselor din tutun17 Fabricarea produselor textile18 Fabricarea articolelor de îmbrãcãminte; aranjarea ºi vopsirea blãnurilor19 Tãbãcirea ºi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj ºi marochinãrie,

a harnaºamentelor ºi încãlþãmintei20 Fabricarea lemnului ºi a produselor din lemn ºi plutã, cu excepþia mobilei;

fabricarea articolelor din împletiturã de pai ºi alte materiale vegetale21 Fabricarea celulozei, hârtiei ºi a produselor din hârtie22 Edituri, poligrafie ºi reproducerea pe suporþi a înregistrãrilor23 Industria de prelucrare a þiþeiului, cocsificarea cãrbunelui ºi tratarea

combustibililor nucleari24 Fabricarea substanþelor ºi a produselor chimice25 Fabricarea produselor din cauciuc ºi mase plastice26 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice27 Industria metalurgicã28 Industria construcþiilor metalice ºi a produselor din metal

(exclusiv maºini, utilaje ºi instalaþii)29 Industria de maºini ºi echipamente30 Industria de mijloace ale tehnicii de calcul ºi de birou31 Industria de maºini ºi aparate electrice32 Industria de echipamente pentru radio, televiziune ºi comunicaþii33 Industria de aparaturã ºi instrumente medicale, de precizie, optice ºi

fotografice, ceasornicãrie34 Industria mijloacelor de transport rutier35 Industria altor mijloace de transport n.c.a.36 Producþia de mobilier ºi alte activitãþi industriale n.c.a.37 Recuperarea deºeurilor ºi resturilor de materiale reciclabile

E ENERGIE ELECTRICÃ ªI TERMICÃ, GAZE ªI APÃ

40 Producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã, gaze ºi apã caldã41 Captarea, tratarea ºi distribuþia apei

F CONSTRUCÞII

45 Construcþii

Page 13: Anuar Calarasi

VII

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Secþiune Diviziune Denumire

G COMERÞUL CU RIDICATA ªI CU AMÃNUNTUL, REPARAREA AUTOVEHICULELOR, MOTOCICLETELOR ªI A BUNURILOR PERSONALE ªI DE UZ GOSPODÃRESC

50 Comerþ cu ridicata ºi cu amãnuntul, întreþinerea ºi repararea autovehiculelor ºi a motocicletelor; comerþ cu amãnuntul al carburanþilor pentru autovehicule

51 Comerþ cu ridicata ºi servicii de intermediere în comerþul cu ridicata (cu excepþia comerþului cu autovehicule ºi motociclete)

52 Comerþ cu amãnuntul (cu excepþia comerþului cu autovehicule ºi motociclete); repararea bunurilor personale ºi gospodãreºti

H HOTELURI ªI RESTAURANTE55 Hoteluri ºi restaurante

I TRANSPORT, DEPOZITARE ªI COMUNICAÞII60 Transporturi terestre; transporturi prin conducte61 Transporturi pe apã62 Transporturi aeriene63 Activitãþi anexe ºi auxiliare de transport, activitãþi ale agenþiilor de turism64 Poºtã ºi telecomunicaþii

J INTERMEDIERI FINANCIARE65 Intermedieri financiare (cu excepþia activitãþilor de asigurãri ºi ale caselor de pensii)66 Activitãþi de asigurãri ºi ale caselor de pensii (cu excepþia celor din sistemul

public de asigurãri sociale)67 Activitãþi auxiliare intermedierilor financiare

K TRANZACÞII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI ªI ACTIVITÃÞI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR

70 Tranzacþii imobiliare71 Închirierea maºinilor ºi echipamentelor, fãrã operator ºi a bunurilor personale ºi

gospodãreºti72 Informaticã ºi activitãþi conexe73 Cercetare-dezvoltare74 Alte activitãþi de servicii prestate în principal întreprinderilor

L ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ ªI APÃRARE; ASIGURÃRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC

75 Administraþie publicã ºi apãrare; asigurãri sociale din sistemul public

M ÎNVÃÞÃMÂNT80 Învãþãmânt

N SÃNÃTATE ªI ASISTENÞÃ SOCIALÃ85 Sãnãtate ºi asistenþã socialã

O ALTE ACTIVITÃÞI DE SERVICII COLECTIVE, SOCIALE ªI PERSONALE90 Eliminarea deºeurilor ºi a apelor uzate; asanare, salubritate ºi

activitãþi similare91 Activitãþi asociative diverse92 Activitãþi recreative, culturale ºi sportive93 Alte activitãþi de servicii personale

P ACTIVITÃÞI ALE PERSONALULUI ANGAJAT ÎN GOSPODÃRII PARTICULARE95 Activitãþi ale personalului angajat în gospodãrii personale96 Activitãþi desfãºurate în gospodãrii private, de producere a bunurilor destinate

consumului propriu97 Activitãþi ale gospodãriilor private, de servicii pentru scopuri proprii

Q ACTIVITÃÞI ALE ORGANIZAÞIILOR ªI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE99 Activitãþi ale organizaþiilor ºi organismelor extrateritoriale

Page 14: Anuar Calarasi

VIII

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

CLASIFICAREA ACTIVITÃÞILOR DIN ECONOMIA NAÞIONALÃ CAEN Rev.2

(aprobat prin Ordinul nr. 337/20.IV.2007 privind actualizarea Clasificãrii activitãþilor din economia

naþionalã - CAEN, publicat în M.O. nr. 293/03.V.2007 ºi revizuit în M.O. nr. 403/29.V.2008)

Secþiune Diviziune Denumire

A AGRICULTURÃ, SILVICULTURÃ ªI PESCUIT

01 Agriculturã, vânãtoare ºi servicii anexe02 Silviculturã ºi exploatare forestierã 03 Pescuitul ºi acvacultura

B INDUSTRIA EXTRACTIVÃ

05 Extracþia cãrbunelui superior ºi inferior06 Extracþia petrolului brut ºi a gazelor naturale07 Extracþia minereurilor metalifere08 Alte activitãþi extractive09 Activitãþi de servicii anexe extracþiei

C INDUSTRIA PRELUCRÃTOARE

10 Industria alimentarã 11 Fabricarea bãuturilor12 Fabricarea produselor din tutun13 Fabricarea produselor textile14 Fabricarea articolelor de îmbrãcãminte15 Tãbãcirea ºi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj ºi marochinãrie,

harnaºamentelor ºi încãlþãmintei; prepararea ºi vopsirea blãnurilor16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn ºi plutã, cu excepþia mobilei;

fabricarea articolelor din paie ºi din alte materiale vegetale împletite17 Fabricarea hârtiei ºi a produselor din hârtie18 Tipãrire ºi reproducerea pe suporþi a înregistrãrilor19 Fabricarea produselor de cocserie ºi a produselor obþinute din prelucrarea þiþeiului20 Fabricarea substanþelor ºi a produselor chimice21 Fabricarea produselor farmaceutice de bazã ºi a preparatelor farmaceutice22 Fabricarea produselor din cauciuc ºi mase plastice23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice24 Industria metalurgicã25 Industria construcþiilor metalice ºi a produselor din metal exclusiv maºini,

utilaje ºi instalaþii26 Fabricarea calculatoarelor ºi a produselor electronice ºi optice27 Fabricarea echipamentelor electrice28 Fabricarea de maºini, utilaje ºi echipamente n.c.a.29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor ºi semiremorcilor30 Fabricarea altor mijloace de transport 31 Fabricarea de mobilã32 Alte activitãþi industriale n.c.a.33 Repararea, întreþinerea ºi instalarea maºinilor ºi echipamentelor

D PRODUCÞIA ªI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICÃ ªI TERMICÃ, GAZE,

APÃ CALDÃ ªI AER CONDIÞIONAT

35 Producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat

E DISTRIBUÞIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEªEURILOR,

ACTIVITÃÞI DE DECONTAMINARE

36 Captarea, tratarea ºi distribuþia apei37 Colectarea ºi epurarea apelor uzate38 Colectarea, tratarea ºi eliminarea deºeurilor; activitãþi de recuperare a

materialelor reciclabile39 Activitãþi ºi servicii de decontaminare

Page 15: Anuar Calarasi

IX

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Secþiune Diviziune Denumire

F CONSTRUCÞII

41 Construcþii de clãdiri42 Lucrãri de geniu civil43 Lucrãri speciale de construcþii

G COMERÞ CU RIDICATA ªI CU AMÃNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ªI

MOTOCICLETELOR

45 Comerþ cu ridicata ºi cu amãnuntul, întreþinerea ºi repararea autovehiculelor ºi a motocicletelor

46 Comerþ cu ridicata cu excepþia comerþului cu autovehicule ºi motociclete47 Comerþ cu amãnuntul, cu excepþia autovehiculelor ºi motocicletelor

H TRANSPORT ªI DEPOZITARE

49 Transporturi terestre ºi transporturi prin conducte50 Transporturi pe apã51 Transporturi aeriene52 Depozitare ºi activitãþi auxiliare pentru transporturi53 Activitãþi de poºtã ºi de curier

I HOTELURI ªI RESTAURANTE

55 Hoteluri ºi alte facilitãþi de cazare56 Restaurante ºi alte activitãþi de servicii de alimentaþie

J INFORMAÞII ªI COMUNICAÞII

58 Activitãþi de editare59 Activitãþi de producþie cinematograficã, video ºi de programe de televiziune;

înregistrãri audio ºi activitãþi de editare muzicalã60 Activitãþi de difuzare ºi transmitere de programe61 Telecomunicaþii62 Activitãþi de servicii în tehnologia informaþiei63 Activitãþi de servicii informatice

K INTERMEDIERI FINANCIARE ªI ASIGURÃRI

64 Intermedieri financiare, cu excepþia activitãþilor de asigurãri ºi ale fondurilor de pensii

65 Activitãþi de asigurãri, reasigurãri ºi ale fondurilor de pensii (cu excepþia celor din sistemul public de asigurãri sociale)

66 Activitãþi auxiliare intermedierilor financiare, activitãþi de asigurare ºi fonduri de pensii

L TRANZACÞII IMOBILIARE

68 Tranzacþii imobiliare

M ACTIVITÃÞI PROFESIONALE, ªTIINÞIFICE ªI TEHNICE

69 Activitãþi juridice ºi de contabilitate70 Activitãþi ale direcþiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activitãþi

de management ºi de consultanþã în management71 Activitãþi de arhitecturã ºi inginerie; activitãþi de testãri ºi analizã tehnicã72 Cercetare-dezvoltare73 Publicitate ºi activitãþi de studiere a pieþei74 Alte activitãþi profesionale, ºtiinþifice ºi tehnice75 Activitãþi veterinare

Page 16: Anuar Calarasi

X

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Secþiune Diviziune Denumire

N ACTIVITÃÞI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ªI ACTIVITÃÞI DE SERVICII SUPORT

77 Activitãþi de închiriere ºi leasing78 Activitãþi de servicii privind forþa de muncã79 Activitãþi ale agenþiilor turistice ºi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare ºi

asistenþã turisticã80 Activitãþi de investigaþii ºi protecþie81 Activitãþi de peisagisticã ºi servicii pentru clãdiri82 Activitãþi de secretariat, servicii suport ºi alte activitãþi

de servicii prestate în principal întreprinderilor

O ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ ªI APÃRARE; ASIGURÃRI SOCIALE DIN

SISTEMUL PUBLIC

84 Administraþie publicã ºi apãrare; asigurãri sociale din sistemul public

P ÎNVÃÞÃMÂNT

85 Învãþãmânt

Q SÃNÃTATE ªI ASISTENÞÃ SOCIALÃ

86 Activitãþi referitoare la sãnãtatea umanã87 Servicii combinate de îngrijire medicalã ºi asistenþã socialã, cu cazare88 Activitãþi de asistenþã socialã, fãrã cazare

R ACTIVITÃÞI DE SPECTACOLE, CULTURALE ªI RECREATIVE

90 Activitãþi de creaþie ºi interpretare artisticã91 Activitãþi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor ºi alte activitãþi culturale92 Activitãþi de jocuri de noroc ºi pariuri93 Activitãþi sportive, recreative ºi distractive

S ALTE ACTIVITÃÞI DE SERVICII

94 Activitãþi asociative diverse95 Reparaþii de calculatoare, de articole personale ºi de uz gospodãresc96 Alte activitãþi de servicii

T ACTIVITÃÞI ALE GOSPODÃRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE

PERSONAL CASNIC; ACTIVITÃÞI ALE GOSPODÃRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE

DE BUNURI ªI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU

97 Activitãþi ale gospodãriilor private în calitate de angajator de personal casnic98 Activitãþi ale gospodãriilor private de producere de bunuri ºi servicii destinate

consumului propriu

U ACTIVITÃÞI ALE ORGANIZAÞIILOR ªI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

99 Activitãþi ale organizaþiilor ºi organismelor extrateritoriale

Page 17: Anuar Calarasi

1

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

LOCUL ªI PONDEREA JUDEÞULUI CÃLÃRAªI ÎN ECONOMIA NAÞIONALÃ

AN 2010

INDICATORI U.M. Date Ponderea Locul

absolute judeþului (%) judeþului*)

Împãrþirea administrativã a teritoriului

Suprafaþa totalã ha 508785 2,1 28Numãrul municipiilor nr. 2 1,9 34Numãrul oraºelor nr. 3 1,4 36Numãrul comunelor nr. 50 1,7 36

Numãrul satelor nr. 160 1,2 35- din care, aparþinând de oraºe nr. 8 1,7 22

Populaþia

Populaþia, la 1 iulie – total nr. 311898 1,5 36din care:

- masculin nr. 152708 1,5 36- feminin nr. 159190 1,4 36

din total populaþie :- în mediul urban nr. 120373 1,0 38- în mediul rural nr. 191525 2,0 28

Miºcarea naturalã a populaþiei- nãscuþi-vii nr. 3305 1,6 31- decedaþi nr. 4436 1,7 11- spor natural nr. -1131 2,4 21- cãsãtorii nr. 1341 1,2 38- divorþuri nr. 597 1,8 16- nãscuþi morþi nr. 21 2,5 30- decedaþi în vârstã sub 1 an nr. 50 2,4 27

Durata medie a vieþii ani 71,84 - 40- masculin ani 67,61 - 41- feminin ani 76,47 - 33

Forþa de muncã ºi ºomajul

Populaþia ocupatã la sfârºitul anului mii pers. 139,4 1,7 30- din care: femei mii pers. 50 1,3 37

Numãrul mediu al salariaþilor pers. 40767 0,9 38

Câºtigul salarial mediu nominal net lei 1071 - 38Câºtigul salarial mediu nominal brut lei 1449 - 37Numãrul ºomerilor înregistraþi, la sfârºitul anului nr. 9630 1,5 8- din care: femei nr. 3645 1,4 6

Rata ºomajului % 8,8 - 31- din care: femei % 6,8 - 17

*) În cadrul celor 42 judeþe (inclusiv Municipiul Bucureºti).

Page 18: Anuar Calarasi

2

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

LOCUL ªI PONDEREA JUDEÞULUI CÃLÃRAªI ÎN ECONOMIA NAÞIONALÃ - continuare

AN 2010

INDICATORI U.M. Date Ponderea Locul

absolute judeþului (%) judeþului

Suprafaþa dupã modul de folosinþã,

la sfârºitul anului

Suprafaþa agricolã ha 425054 2,9 9din care :

- arabilã ha 410677 4,4 5- pãºuni ha 9361 0,3 40- fâneþe ha 72 - 37- vii ºi pepiniere viticole ha 4710 2,2 14- livezi ºi pepiniere pomicole ha 234 0,1 40

Pãduri ºi alte terenuri cu vegetaþie forestierã ha 22295 0,3 41Ape ºi bãlþi ha 28291 3,4 4

Construcþii ha 18269 2,5 18Cãi de comunicaþie ºi cãi ferate ha 12517 3,2 6Terenuri degradate ºi neproductive ha 2359 0,5 36

Suprafaþa cultivatã ºi producþia obþinutã

la principalele culturi

Suprafaþa cultivatã – total ha 412599 5,3 2din care, cu :

Cereale pentru boabe ha 251151 5 5din care:- grâu ºi secarã ha 146230 6,7 4- orz ºi orzoaicã ha 39866 7,7 3- porumb ha 64118 3,1 14

Leguminoase pentru boabe ha 5332 14,2 1Floarea soarelui ha 62370 7,9 4Cartofi ha 428 0,2 39Legume ha 3047 1,2 35Furaje verzi în teren arabil ha 14732 1,7 30

Producþia obþinutã Cereale boabe ha 795629 4,8 6din care :- grâu ºi secarã tone 365012 6,2 5- orz ºi orzoaicã tone 111128 8,5 3- porumb tone 317809 3,5 12Leguminoase pentru boabe tone 8580 14,0 1Floarea soarelui tone 104097 8,2 5Cartofi tone 3336 0,1 39Legume tone 32545 0,8 36Struguri tone 15506 2,1 16Fructe tone 2789 0,2 39

Page 19: Anuar Calarasi

3

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

AN 2010

INDICATORI U.M. Date Ponderea Locul

absolute judeþului (%) judeþului

Producþia medie vegetalãGrâu ºi secarã kg./ha 2496 - 31Orz ºi orzoaicã kg./ha 2788 - 7Porumb kg./ha 4957 - 8Floarea soarelui kg./ha 1669 - 11Cartofi kg./ha 7290 - 40

Efectivele de animale, la 1 decembrie

Bovine – total cap. 21375 1,1 39din care :

- vaci, bivoliþe ºi juninci cap. 10755 0,8 40- vaci ºi bivoliþe cap. 10102 0,8 40- juninci cap. 653 0,6 37

Porcine – total cap. 135002 2,5 15din care:

- scroafe de prãsilã cap. 12633 3,6 6Ovine – total cap. 115765 1,4 34

din care :- oi ºi mioare cap. 95724 1,3 34Caprine – total cap. 30999 2,5 15Cabaline – total cap. 9402 1,5 34Pãsãri –total cap. 4323646 5,3 1

din care:- pãsãri ouãtoare adulte cap. 1429694 3,2 9

Albine fam. 20060 1,6 36

Producþia agricolã animalã

Producþia de carne sacrificatã - total mii t.g. viu 71,9 5,5 2din care:- carne de porcine mii t.g.viu 16,8 3 7

Lapte de vacã ºi bivoliþã - fizic mii hl. 419 1 39Lapte de oaie ºi caprã - fizic mii hl. 82 1,3 35Lânã tone 297 1,5 34Ouã mil. buc. 99 1,6 33Miere extrasã tone 417 1,9 28

Valoarea producþiei agricole

Total mii lei 1591439 2,5 18din care :

- vegetalã mii lei 1080146 2,5 18- animalã mii lei 484724 2,4 23- servicii agricole mii lei 26569 4,8 9

LOCUL ªI PONDEREA JUDEÞULUI CÃLÃRAªI ÎN ECONOMIA NAÞIONALÃ - continuare

Page 20: Anuar Calarasi

4

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

AN 2010

INDICATORI U.M. Date Ponderea Locul

absolute judeþului (%) judeþului

Parcul de tractoare ºi maºini agricole

Tractoare agricole fizice nr. 4519 2,5 15Semãnãtori mecanice nr. 2566 3,7 7Combine autopropulsate pentru recoltatcereale pãioase nr. 987 3,9 8

Întreprinderi active

Numãrul întreprinderilor active nr. 4526 0,9 36din care :Dupã mãrime

- micro (0-9 salariaþi) nr. 4052 0,9 36- mici (10-49 salariaþi) nr. 406 0,9 36- mijlocii (50-249 salariaþi) nr. 54 0,7 40- mari (peste 250 salariaþi) nr. 14 0,9 34

Cifra de afaceri mil. lei 5748 0,6 31Investiþii brute mil. lei 517 0,5 35Investiþii nete mil. lei 258 0,4 37Efectivul de personal pers. 28133 0,7 40

Fondul de locuinþe

Locuinþe existente, la 31 dec. nr. 117613 1,4 36din care în :

- municipii ºi oraºe nr. 43117 0,9 38Suprafaþa locuibilã, la 31 dec. mp. 4138494 1,3 38

din care în :- municipii ºi oraºe mp. 1538550 0,9 40

Locuinþe terminate (exclusiv lãrgiri)

Locuinþe terminate nr. 497 1 32Suprafaþa construitã mp. 73426 0,9 30Suprafaþa utilã mp. 56385 0,9 30Suprafaþa locuibilã mp. 33235 0,9 32

Lungimea reþelei de cãi ferate ºi drumuri

Lungimea cãilor ferate km. 188 1,7 27din care :

- electrificate km. 147 3,7 11Lungimea drumurilor publice km. 1324 1,6 36

din care :- modernizate km. 534 2,1 23

LOCUL ªI PONDEREA JUDEÞULUI CÃLÃRAªI ÎN ECONOMIA NAÞIONALÃ - continuare

Page 21: Anuar Calarasi

5

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

AN 2010

INDICATORI U.M. Date Ponderea Locul

absolute judeþului (%) judeþului

Dotarea tehnico-edilitarã

Lungimea strãzilor orãºeneºti km. 334 1,2 36- modernizate km. 204 1,2 34

Suprafaþa spaþiilor verzi din municipii ºi oraºe ha. 221 1,0 32Lungimea totalã simplã a reþelei de distribuþie a apei km. 1068,2 1,7 31Lungimea totalã simplã a conductelor de canalizare km. 170,8 0,8 42Lungimea totalã simplã a reþelei de gaze km. 186,2 0,5 39Gaze distribuite mii mc. 49623 0,5 37

- pentru uz casnic mii mc. 17558 0,6 36Numãrul vehiculelor (autobuzelor) din inventar nr. 32 0,6 31

Cãlãtori transportaþi cu autobuze mii cãl. 5449 0,5 25

Turism

Unitãþi de cazare turisticã existente nr. 11 0,2 41Capacitatea de cazare turisticã locuri 534 0,2 42Turiºti cazaþi nr. 10600 0,2 42

Învãþãmântul de toate gradele

Unitãþi de învãþãmânt nr. 111 1,5 37- grãdiniþe de copii nr. 23 1,5 26- primar ºi gimnazial nr. 67 1,6 38- secundar ciclul 2 – (liceal, de arte ºi meserii) nr. 20 1,2 39- postliceal ºi tehnic de maiºtri nr. 1 1,2 34

Populaþia ºcolarã – total pers. 50012 1,2 35- copii înscriºi în grãdiniþe pers. 9647 1,4 34- elevi înscriºi – total pers. 39568 1,5 35

din care în:- primar ºi gimnazial ( inclusiv învãþãmântul special) pers. 27259 1,6 33- secundar ciclul 2 (liceal, de arte ºi meserii) pers. 11632 1,3 37- postliceal, de maiºtri pers. 677 1,0 34

- studenþi înscriºi – total (public ºi privat) pers. 797 0,1 31

Personal didactic – total pers. 2987 1,2 37din care :

- preºcolar pers. 498 1,3 37- primar ºi gimnazial (inclusiv învãþãmântul special) pers. 1628 1,3 40- secundar ciclul 2 (liceal, de arte ºi meserii) pers. 852 1,4 36- superior pers. 9 - 28

LOCUL ªI PONDEREA JUDEÞULUI CÃLÃRAªI ÎN ECONOMIA NAÞIONALÃ - continuare

Page 22: Anuar Calarasi

AN 2010

INDICATORI U.M. Date Ponderea Locul

absolute judeþului (%) judeþului

Reþeaua ºi activitatea unitãþilor de sãnãtate - total

Spitale nr. 6 1,2 34Dispensare medicale nr. 4 2,0 28Farmacii nr. 63 0,9 38Ambulatorii integrate spitalelor nr. 6 1,5 32Cabinete medicale de familie nr. 119 1,1 38Cabinete stomatologice nr. 67 0,6 40Cabinete medicale de specialitate nr. 80 0,9 36Cabinete medicale de medicinã generalã nr. 16 1,6 17Centre de transfuzie nr. 1 2,4 40Laboratoare medicale nr. 40 1,3 28Laboratoare de tehnicã dentarã nr. 12 0,5 36Puncte farmaceutice nr. 14 1,1 30

Paturi în spitale( inclusiv in centre de sãnãtate) nr. 1256 1,0 39Creºe nr. 1 0,3 41Paturi în creºe nr. 60 0,4 40Medici nr. 313 0,6 40Stomatologi nr. 67 0,5 40Personal sanitar mediu nr. 1201 0,9 38Personal sanitar auxiliar nr. 726 1,2 36Farmaciºti nr. 52 0,4 42

Prevederi sociale

Numãrul mediu al pensionarilor- pensionari asigurãri sociale de stat nr. 67414 1,4 35- pensionari agricultori nr. 16854 2,3 21

Pensia medie lunarã- pensionari asigurãri sociale de stat lei 625 - 38- pensionari agricultori lei 321 - 4

Justiþie ºi starea infracþionalã

- persoane condamnate definitiv de instanþele judecãtoreºti nr. 675 1,6 32

- rata criminalitãþii – persoane condamnate definitiv la 100000 locuitori nr. 216 - 25

- infracþiuni cercetate de poliþie nr. 5308 1,8 13- rata infracþionalitãþii – la 100000 locuitori nr. 1702 - 36

LOCUL ªI PONDEREA JUDEÞULUI CÃLÃRAªI ÎN ECONOMIA NAÞIONALÃ - continuare

6

Page 23: Anuar Calarasi

1CAPITOLUL

GEOGRAFIE ªI ORGANIZARE ADMINSTRATIV TERITORIALÃ,METEOROLOGIE ªI MEDIU ÎNCONJURÃTOR

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Page 24: Anuar Calarasi

8

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Cuprins tabele pag.

Geografie ºi organizare administrativ - teritorialã

1.1. Poziþia geograficã a judeþului .................................................................................................................. 10

1.2. Altitudine.......................................................................................................................................................... 11

1.3. Principalele cursuri de apã ........................................................................................................................ 11

1.4. Principalele lacuri de acumulare (acumulãri permanente) .......................................................... 111.5. Organizarea administrativã a judeþului la 31 decembrie 2010 .................................................. 11

Meteorologie

1.6. Precipitaþiile atmosferice (cantitatea lunarã ºi anualã) .................................................................. 11

1.7.Temperatura aerului (media lunarã ºi anualã) .................................................................................... 11

1.8. Temperatura aerului (maxima absolutã ºi minima absolutã lunarã ºi anualã) ...................... 12

Mediu înconjurãtor

1.9. Arii protejate .................................................................................................................................................. 12

Teritorial

1.10. Suprafaþa, numãrul de sate ºi populaþia, pe localitãþi .................................................................. 13

Sursa datelor

Surse administrative:

� Agenþia pentru Protecþia Mediului Cãlãraºi

� Administraþia Naþionalã „Apele Române” Direcþia Apelor Buzãu - Ialomiþa - SGA Cãlãraºi

� Centrul Meteorologic Regional Dobrogea (date înregistrate la Staþia meteorologicã Cãlãraºi)

Precizãri metodologice

Judeþul reprezintã unitatea administrativ-teritorialã tradiþionalã în România, alcãtuitã din oraºeºi comune, în funcþie de condiþiile geografice, economice, social-politice ºi de legãturile culturaleºi tradiþionale ale populaþiei.

Municipiul este un oraº cu un rol economic, social, politic ºi cultural însemnat având, de regulã,funcþie administrativã.

Oraºul reprezintã o concentrare umanã cu o funcþie administrativã ºi un mod de viaþã specificariilor urbane ºi o structurã profesionalã a populaþiei în care predominã cea ocupatã în ramurileneagricole.

Comuna este unitatea administrativ-teritorialã care cuprinde populaþia ruralã unitã princomunitate de interese ºi tradiþii, fiind alcãtuitã din unul sau mai multe sate (din care unul estereºedinþã de comunã).

Satul este cea mai micã unitate teritorialã, având caracteristicile aºezãrilor de tip rural.

Cercetarea proceselor ºi fenomenelor fizice din atmosfera terestrã, care determinã stareatimpului ºi clima, are la bazã mãsurtorile ºi observaþiile meteorologice ce se efectueazãpermanent sau periodic în diferite puncte de pe suprafaþa globului terestru ºi la diferite înãlþimiîn atmosfera liberã. Programul unitar al mãsurãtorilor ºi observaþiilor, precum ºi alte activitãþimeteorologice se asigurã prin colaborare internaþionalã în cadrul Administraþiei Naþionale deMeteorologie cu Organizaþia Meteorologicã Mondialã.

� Staþia meteorologicã reprezintã punctul de pe suprafaþa terestrã unde se efectueazã observaþiiºi mãsurãtori asupra tuturor elementelor ºi fenomenelor meteorologice, conform programuluistabilit. Majoritatea observaþiilor, mãsurãtorilor ºi determinãrilor meteorologice de la staþii seefectueazã pe platforma meteorologicã situatã pe un teren deschis, tipic pentru regiunearespectivã, cu dimensionarea standard de 26 m x 26 m.

Page 25: Anuar Calarasi

9

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Pentru cercetarea proceselor ºi fenomenelor atmosferice ºi pentru calculul diferiþilor parametrimeteorologici ºi climatici, este necesarã raportarea observaþiilor ºi mãsurãtorilor, care serealizeazã atât în spaþiu cât ºi în timp.

� Programul climatologic reprezintã complexul observaþiilor ºi mãsurãtorilor meteorologice cese executã la staþii, dupã timpul solar mediu local, atât la termenele fixe, cât ºi continuu în 24 deore. Permanent, la termenele climatologice (1, 7, 13, 19 timp solar mediu local) se efectueazãobservaþii ºi mãsurãtori asupra: presiunii atmosferice, vântului, temperaturii ºi umezelii aerului,temperaturii suprafeþei solului, nebulozitãþii, precipitaþiilor, vizibilitãþii orizontale.Continuu, în tot cursul zilei ºi nopþii se determinã caracteristicile tuturor fenomenelormeteorologice (hidrometeori, litometeori, electrometeori, etc.)

� Observaþiile asupra temperaturii aerului constau în mãsurarea temperaturii aerului latermenele stabilite ºi în determinarea valorilor maxime ºi minime ale acesteia în intervalele detimp dintre aceste termene.Temperatura aerului se mãsoarã cu instrumente cu citire directã, psihrometrul cu ventilaþieartificialã, termometrul de maximã cu mercur ºi termometrul de minimã cu alcool ºi cu aparateînregistratoare (termografe). Pentru ca instrumentele cu care se mãsoarã temperatura ºi umezealaaerului sã nu fie influenþate direct de radiaþia solarã, de radiaþia terestrã, de precipitaþii ºi de rafalelevântului, ele se instaleazã în adãpostul meteorologic situat la 2 m înãlþime deasupra solului.

� Mãsurarea cantitãþilor de apã ce provin din precipitaþii atmosferice sau care se depun din alþihidrometeori se efectueazã cu ajutorul pluviometrului, iar înregistrarea continuã a precipitaþiilor(lichide) se face cu pluviograful. Cantitãþile de apã se mãsoarã zilnic la termenele climatologice (1, 7, 13, 19) ºi se exprimã prin grosimea stratului de apã cãzutã, în mm (1mm = 1 l/m2).

� Resursele de apã reprezintã potenþialul hidrologic format din apele de suprafaþã ºi subterane înregim natural ºi amenajat, inventariate la începutul anului, din care se asigurã alimentareadiverselor folosinþe.

� Ariile naturale protejate, conform O.U.G. nr. 57/2007, reprezint zone terestre, acvatice ºi/sausubterane, cu perimetrul legal stabilit ºi având un regim special de ocrotire ºi conservare, în careexistã specii de plante ºi animale sãlbatice, elemente ºi formaþiuni biogeografice sau de altãnaturã, cu valoare ecologicã, ºtiinþificã sau culturalã deosebitã ºi cuprind:- rezervaþii naturale – arii naturale protejate al cãror scop este protecþia ºi conservarea unorhabitate ºi specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, hidrologic,geologic, speologic, paleontologic, pedologic;

- monumente ale naturii – arii naturale protejate al cãror scop este protecþia ºi conservareaunor elemente naturale cu valoare ºi semnificaþie ecologicã, ºtiinþificã, peisagisticã deosebite,reprezentate de specii de plante sau animale sãlbatice rare, endemice sau ameninþate cudispariþia, arbori seculari, asociaþii floristice ºi faunistice, fenomene geologice – peºteri, martoride eroziune, chei, cursuri de apã, cascade ºi alte manifestãri ºi formaþiuni geologice, depozitefosilifere, precum ºi alte elemente naturale cu valoare de patrimoniu natural prin unicitatea sauraritatea lor.

Scurtã prezentare a judeþului

� Cu o suprafaþã de 5088 km2, reprezentând 2,1% din teritoriul României, judeþul Cãlãraºi ocupãlocul 28 ca mãrime în rândul judeþelor þãrii.Situat în sud-estul Câmpiei Române, pe cursul Dunãrii ºi al Braþului Borcea, judeþul Cãlãraºi esteintersectat de paralela 440 20’ latitudine nordicã ºi meridianul de 270 longitudine esticã.

Se învecineazã la nord cu judeþul Ialomiþa, la est cu judeþul Constanþa, la vest cu judeþul Giurgiuºi judeþul Ilfov ºi la sud cu Bulgaria.

� Dispune de un relief în care caracteristica predominantã o reprezintã Câmpia Românã, cuprincipalele sale componente:- câmpia tabularã acoperitã cu loess de tip Bãrãgan, câmpie tabularã fragmentatã de tip Burnasºi câmpie piemontanã - deltaicã sau terminalã, de asemenea acoperitã cu loess;

- lunci puternic aluvionate de tipul Argeºului sau Dâmboviþei ºi lunci de tipul bãlþilor (Dunãrea);

- vãi, vãiugi largi ºi bãlþi de tip Mostiºtea precum ºi terase.

Page 26: Anuar Calarasi

10

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

� Clima judeþului este temperat continentalã cu regim omogen, ca urmare a uniformitãþiireliefului de câmpie, caracterizat prin veri foarte calde ºi ierni relativ reci. În extremitatea sudicãa judeþului, se individualizeazã topoclimatul specific al Luncii Dunãrii, cu veri mai calde ºi iernimai blânde decât în restul câmpiei.În anul 2010 temperatura medie anualã a fost de 12,20 C, maxima anualã de 37,70C (în datele de13 ºi 28 august 2010), iar minima anualã de – 23,50 C (în data de 26 ianuarie 2010).

Temperatura maximã absolutã înregistratã pânã în prezent pe teritoriul judeþului a fost de 440 Cla Valea Argovei (10 august 1957), iar minima absolutã a fost înregistratã la Cãlãraºi pe 9 ianuarie1938 (-30,00C).

� Reþeaua hidrograficã a judeþului este tributarã în totalitate fluviului Dunãrea.În afara râurilor Argeº ºi Dâmboviþa, care prin sectoarele lor inferioare dreneazã partea de SV ajudeþului, celelalte râuri de mai micã importanþã aparþin reþelei autohtone. Dintre acestea suntde menþionat Mostiºtea, cu izvoarele în judeþul Ialomiþa, Berza ºi Zboiul.

Lacurile din judeþul Cãlãraºi sunt în general de naturã antropicã, reprezentate prin iazurirãspndite în majoritate pe valea Mostiºtei ºi afluenþii acestuia, pe Rasa, Luica, Zboiul, Berza ºiPasãrea.

Dintre lacurile naturale trebuie menþionate, în primul rând, limanele fluviale situate de-a lungulDunãrii precum ºi lacurile: Mostiºtea, Gãlãþui ºi Potcoava, amplasate pe cursul inferior al vãiiBerza. Lacurile de luncã mai numeroase altãdatã sunt reprezentate astãzi doar de Ciocãneºti ºiIezer Cãlãraºi din Lunca Dunãrii, Mitreni din Lunca Argeºului ºi Tãtarul din Lunca Dâmboviþei.

� Fauna sãlbaticã a judeþului este bogatã în specii cinegetice, reprezentate prin: mistreþ, iepure,cãprior, cerb, vulpi, porumbei, turturele, guguºtuci, prepeliþe, grauri, sturzi, ciocârlani, gâºte,gârliþe, raþe, liºiþe, gãinuºi de baltã, sitari, etc.În zona ariei protejate Iezer-Cãlãraºi se întâlneºte viezurele, lutra, cârtiþa, popândãul, ºobolanulde apã, broasca þestoasã, specii caracteristice zonei umede.

Referitor la fauna acvaticã din lacurile judeþului ºi din apele curgãtoare ce brãzdeazã teritoriulacestuia, aceasta este reprezentatã de: caras, crap, novac, sanger, ºalãu, ºtiucã, somn, sturion ºiscrumbie de Dunãre.

� Resurse naturale. Principala bogãþie naturalã o constituie terenurile agricole care ocupã circa84% din suprafaþa judeþului. Solurile constituite în cea mai mare parte din diferite tipuri decernoziomuri ºi din soluri aluvionale, au o fertilitate ridicatã, ceea ce permite practicarea pe scarãlargã a agriculturii, predominant fiind caracterul cerealier al producþiei vegetale. Pe Dunãre, între km 368-400 s-a dezvoltat un zãcãmânt de agregate minerale (nisip, pietriº,bolovãniº), aflat în exploatare conform Legii 61/1998, Legea minelor.

Zãcãmântul se regenereazã anual în funcþie de nivelul apelor Dunãrii.

În NV-ul judeþului, în zona comunei Ileana existã un zãcãmânt de petrol aflat în exploatare.

Vegetaþia forestierã care ocupã 4,3% din suprafaþa judeþului este formatã îndeosebi din speciile:plop euro-american, salcâm, stejar brumãriu, salcie albã, frasin de câmp, stejar peduncular, ulm,tei, arþar tãtãresc.

O resursã naturalã importantã o constituie ºi fauna cu multitudinea de specii de interes cinegetic(menþionatã anterior).

� Din punct de vedere al organizãrii administrative a teritoriului, la data de 31.12.2010, judeþulCãlãraºi cuprinde: 2 municipii, 3 oraºe, 50 comune ºi 160 sate. Oraºele principale: Cãlãraºi ºi Olteniþa.

1.1. POZIÞIA GEOGRAFICÃ A JUDEÞULUI CÃLÃRAªI

Punctul extrem (localitatea) Longitudinea Latitudinea Vecinii

Nord Vlãiculeºti 26040’00’’ 44035’11’’ BulgariaSud Oltenþia 26038’31’’ 44005’34’’ Jud. ConstanþaEst Borcea 27045’17’’ 44019’58’’ Jud. GiurgiuVest Postãvari 26016’25’’ 44019’58’’ Jud. Ilfov

Jud. Ialomiþa

Page 27: Anuar Calarasi

11

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Altitudine medie 46 mAltitudine maximã 83 mAltitudine minimã 8 mAltitudine medie

- municipiul Cãlãraºi 13 m

1.2. ALTITUDINE

1.3. PRINCIPALELE CURSURI DE APÃ

1.4. PRINCIPALELE LACURI DE ACUMULARE (acumulãri permanente)

1.5. ORGANIZAREA ADMINISTRATIVÃ A TERITORIULUI JUDEÞULUI CÃLÃRAªI (la 31.12.2010)

1.6. PRECIPITAÞIILE ATMOSFERICE ( cantitatea lunarã ºi anualã)

1.7. TEMPERATURA AERULUI ( media lunarã ºi anualã)

Lungimea (km)

Fluviul Dunãrea 150Braþul Borcea 100Râul Argeº 42Râul Dâmboviþa 28Râul Mostiºtea 74

Denumirea Suprafaþa (ha)

Iezer 2840Frãsinet 1460Gãlãþui 610Gurbãneºti 680Fundulea 440Mãriuþa 246

Suprafaþa totalã (km. pãtraþi) 5088Numãrul oraºelor ºi municipiilor 5

din care : municipii 2Numãrul comunelor 50Numãrul satelor 160

- mm -

- grade Celsius -

An 2010

Ianua- Februa- Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septem- Octom- Noiem- Decem- Anualãrie rie brie brie brie brie

64,9 59,8 56,0 21,4 43,8 114,4 185,2 19,0 29,6 80,4 29,4 87,3 791,2

An 2010

Ianua- Februa- Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septem- Octom- Noiem- Decem- Medierie rie brie brie brie brie anualã

-2,7 0,4 5,8 12,2 18,2 21,7 23,9 25,6 18,8 9,7 12,1 0,7 12,2

Page 28: Anuar Calarasi

12

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

1.8. TEMPERATURA AERULUI (maxima absolutã ºi minima absolutã lunarã ºi anualã)

1.9. ARII PROTEJATE

- grade Celsius -

An 2010

Maxima lunarã Minima lunarã Maxima anualã Minima anualã

Ianuarie 17,2 -23,5 - -Ziua 9 26 - -

Februarie 13,7 -18,8 - -Ziua 24 10 - -

Martie 23,0 -8,9 - -Ziua 22 10 - -

Aprilie 24,5 0,0 - -Ziua 30 28 - -

Mai 32,4 5,4 - -Ziua 27 4 - -

Iunie 35,8 11,3 - -Ziua 15 7 - -

Iulie 33,8 14,3 - -Ziua 22 30 - -

August 37,7 11,8 - -Ziua 13 ºi 28 23 - -

Septembrie 31,7 6,2 - -Ziua 18 22 - -

Octombrie 19,0 -1,5 - -Ziua 24 29 - -

Noiembrie 27,7 0,7 - -Ziua 15 1 - -

Decembrie 18,3 -13,6 - -Ziua 25 30 - -

Anul 2010 - - 37,7 -23,5( 13 ºi 28 .08.2010) (26.01.2010)

Denumirea ariei Suprafaþa Vegetaþia Fauna

(ha)

SCI–Sit de importanþã comunitarã 18967,28 - pãdure tip ºleau de câmpie - cãpriorul, mistreþul,� ROSCI0022 Canaralele-Dunãrii; cu: stejar, stejar brumãriu, iepurele, veveriþa, vulpea,� ROSCI0131 Olteniþa- Mostiºtea-Chiciu; carpen, tei, frasin, cerbul carpatin, fazanul,

viºin turcesc, etc. pisica sãlbaticã, etc.

SPA – Sit de importanþã

specialã avifaunisticã 28277,08 - rogozul, papura, - gâsca cu gât roºu, raþa cu � ROSPA0012 Braþul Borcea; stuful, pipirigul, etc. cap alb, pelicanul comun, � ROSPA0021 Ciocãneºti – Dunãre; lebãda de iarnã, vidra, � ROSPA0038 Dunãre – Olteniþa; broasca de baltã, cormorani,� ROSPA0039 Dunãre – Ostroave; stârci, pescãruºi, egrete etc.� ROSPA0051 Iezerul Calãraºi;� ROSPA0055 Lacul Gãlãþui;� ROSPA0106 Valea Mostiºtea;

Page 29: Anuar Calarasi

13

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

1.10. SUPRAFAÞA, NUMÃRUL DE SATE ªI POPULAÞIA, PE LOCALITÃÞI ALE JUDEÞULUI

Municipiul, Suprafaþa totalã Numãrul Populaþia oraºul, comuna (la 31.12.2010) satelor (la 1.01.2010)

(km2) - locuitori -

Total judeþ 5088 160 312697

Municipii ºi oraºe 505 8 120512Municipiul Cãlãraºi 133 - 73077Municipiul Olteniþa 105 - 27256Oraº Budeºti 83 3 7190Oraº Fundulea 102 2 6679Oraº Lehliu Garã 82 3 6310

Comune 4583 152 192185Alexandru Odobescu 63 3 2810Belciugatele 80 5 1933Borcea 386 1 8653Cãscioarele 26 1 1905Chirnogi 197 1 7867Chiselet 83 1 3489Ciocãneºti 131 1 4454Crivãþ 23 1 2282Curcani 55 2 5273Cuza Vodã 140 3 4119Dichiseni 91 4 1689Dor Mãrunt 157 6 6972Dorobanþu 103 3 2901Dragalina 181 3 8636Dragoº Vodã 128 3 2932Frãsinet 85 6 1746Frumuºani 73 6 4619Fundeni 69 1 4859Gãlbinaºi 19 1 3448Grãdiºtea 177 4 4709Gurbãneºti 75 6 1416Ileana 138 9 3255Independenþa 59 3 3487Jegãlia 128 3 4503Lehliu 56 2 2778Luica 38 2 2106Lupºanu 95 5 3270Mânãstirea 124 3 5834Mitreni 51 3 4294Modelu 111 4 9824Nana 78 1 2460Nicolae Bãlcescu 36 3 1583Periºoru 213 3 5305Plãtãreºti 56 4 3743Radovanu 58 2 4504Roseþi 85 1 6010Sãruleºti 74 7 3127Sohatu 87 2 3058ªoldanu 42 2 3336Spanþov 68 3 4619ªtefan cel Mare 23 1 3315ªtefan Vodã 72 1 2480Tãmãdãu Mare 41 7 2304Ulmeni 55 1 5140Ulmu 70 4 1549Unirea 93 2 2762Vâlcelele 65 2 1805Valea Argovei 88 5 2434Vasilaþi 63 3 4316Vlad Þepeº 74 2 2272

Page 30: Anuar Calarasi
Page 31: Anuar Calarasi

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2CAPITOLUL

POPULAÞIE

Page 32: Anuar Calarasi

16

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Cuprins tabele pag.2.1. Populaþia pe medii .................................................................................................................................... 23

2.2. Populaþia dupã etnie, la Recensãmântul populaþiei ºi locuinþelor din 18 martie 2002 ........ 24

2.3. Populaþia dupã religie, la Recensãmântul populaþiei ºi locuinþelor din 18 martie 2002 ...... 24

2.4. Populaþia pe grupe de vârstã ºi sexe, la 1 iulie ................................................................................ 25

2.5. Populaþia pe grupe de vârstã ºi sexe, la 1 iulie - mediul urban ................................................ 26

2.6. Populaþia pe grupe de vârstã ºi sexe, la 1 iulie - mediul rural .................................................. 27

2.7. Populaþia pe grupe de vârstã ºi medii, la 1 iulie .............................................................................. 28

2.8. Populaþia pe sexe, grupe mari de vârstã ºi medii, la 1 iulie ........................................................ 29

2.9. Structura populaþiei pe sexe, grupe mari de vârstã ºi medii, la 1 iulie .................................. 29

2.10. Gruparea localitãþilor dupã numãrul locuitorilor, la 1 iulie 2010 ............................................ 30

2.11. Municipiile, oraºele ºi primele cinci comune ale judeþului dupã numãrul locuitorilor la 1 iulie 2009 ºi 2010 ...................................................................................... 30

2.12. Miºcarea naturalã a populaþiei în perioada 1982 - 2010 - total judeþ .................................... 31

2.13. Miºcarea naturalã a populaþiei în perioada 1982- 2010 - mediul urban .............................. 32

2.14. Miºcarea naturalã a populaþiei în perioada 1982 - 2010- mediul rural ................................ 33

2.15. Nãscuþi-vii dupã grupa de vârstã a pãrinþilor ................................................................................ 34

2.16. Nãscuþi-vii dupã rangul nãscutului viu ºi grupa de vârstã a mamei ...................................... 36

2.17. Vârsta medie a mamei la naºtere, pe medii .................................................................................... 38

2.18. Ratele de fertilitate, pe grupe de vârstã ºi medii .......................................................................... 38

2.19. Decese, pe grupe de vârstã ºi sexe .................................................................................................... 39

2.20. Decese sub 1 an, dupã grupa de vârstã .......................................................................................... 40

2.21. Ratele de mortalitate, pe grupe de vârstã ...................................................................................... 40

2.22. Decese, pe cauze de deces .................................................................................................................... 41

2.23. Rate specifice de mortalitate, pe cauze de deces .......................................................................... 41

2.24. Decese sub 1 an, pe cauze de deces .................................................................................................. 42

2.25. Durata medie a vieii, pe sexe ºi medii .............................................................................................. 42

2.26. Cãsãtorii dupã grupa de vârstã corelatã a soþilor ........................................................................ 43

2.27. Cãsãtorii dupã starea civilã anterioarã corelatã a soþilor ............................................................ 45

2.28. Vârsta medie a soþilor la data încheierii cãsãtoriei, pe medii .................................................... 45

2.29. Divorþuri dupã grupa de vârstã a soþilor .......................................................................................... 46

2.30. Divorþuri dupã numãrul copiilor minori rãmaºi prin desfacerea cãsãtoriei ........................ 48

2.31. Migraþia internã determinatã de schimbarea domiciliului, pe medii .................................... 48

2.32. Soldul schimbãrilor interne de domiciliu, pe sexe ºi medii ...................................................... 48

Teritorial

2.33. Populaþia pe sexe ºi localitãþi, la 1 ianuarie 2010 .......................................................................... 49

2.34. Populaþia pe sexe ºi localitãþi, densitatea populaþiei, la 1 iulie 2010 .................................... 50

2.35. Populaþia pe grupe de vârstã ºi localitãþi, la 1 iulie 2010 .......................................................... 51

2.36. Miºcarea naturalã a populaþiei pe localitãþi, în anul 2010 (date absolute) ........................ 52

2.37. Miºcarea naturalã a populaþiei pe localitãþi, în anul 2010 (rate la 1000 loc.) .................... 53

2.38. Miºcarea migratorie a populaþiei pe localitãþi, în anul 2010 .................................................... 54

Page 33: Anuar Calarasi

17

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Sursa datelor

Cercetãri statistice:� Recensãmintele populaþiei;

� Statistici din evidenþa curentã a populaþiei, pentru datele referitoare la numãrul ºi structurademograficã a populaþiei;

� Înregistrãri din evidenþa stãrii civile:

Buletine statistice demografice completate de oficiile de stare civilã cu date referitoare la naºteri,decese, cãsãtorii ºi de judecãtorii pentru divorþuri.

Surse administrative:� Baza de date a Ministerului Administraþiei ºi Internelor, privind evidenþa persoanelor, pentru

migraþia internã ºi internaþionalã, determinatã de schimbarea domiciliului.

Precizãri metodologice� Numãrul populaþiei în perioada intercensitarã s-a determinat pe baza datelor de la

recensãminte ºi a celor din evidenþa curentã referitoare la miºcarea naturalã ºi migratorie.� Numãrul populaþiei s-a calculat pornind de la datele Recensãmântului Populaþiei ºi al

Locuinþelor, 18 martie 2002, cu privire la populaþia cu domiciliul în România, la care s-a adãugatsporul natural al populaþiei ºi soldul migraþiei internaþionale determinat de schimbãrile dedomiciliu, pentru populaþia la nivel naþional; pentru populaþia la nivel de localitate s-a adãugatsoldul migraþiei interne determinat de schimbãrile de domiciliu ºi numãrul persoanelor cureºedinþa în localitate.

� Repartizarea populaþiei pe medii s-a fãcut astfel:

- pentru anul 1960, pânã în anul 1966, în mediul urban sunt cuprinse municipiile, oraºeleºi localitãþile asimilate mediului urban;

- pentru anii 1966 ºi 1967 în mediul urban sunt incluse datele referitoare la municipii,oraºe ºi comune asimilate urbanului;

- începând cu anul 1968, în mediul urban sunt cuprinse numai municipiile ºi oraºele.� Vârsta este exprimatã în ani împliniþi (de exemplu, o persoanã care are vârsta de 24 ani ºi 11 luni

la 1 iulie este cuprinsã la vârsta de 24 ani).� La nivelul unitãþilor teritoriale (judeþ, localitate) datele cu privire la populaþie se referã la

populaþia stabilã.� Populaþia stabilã a unei localitãþi la 1 iulie cuprinde:

- persoanele care la data de 1 iulie aveau domiciliul permanent în localitatea respectivã,cu excepþia persoanelor care la data respectivã aveau reºedinþa temporar în alte localitãþi;

- persoanele care la data de 1 iulie aveau domiciliul permanent în alte localitãþi, dar carela data respectivã aveau reºedinþa temporar în localitatea respectivã.

� Definiþiile evenimentelor demografice sunt în concordanþã cu principiile ºi recomandãrileComisiei de Statisticã a Organizaþiei Naþiunilor Unite:

- nãscut-viu este produsul concepþiei, expulzat sau extras complet din corpul mamei,independent de durata sarcinii ºi care, dupã aceastã separare, prezintã un semn de viaþã(respiraþie, activitate cardiacã, pulsaþii ale cordonului ombilical sau contracþii muscularedependente de voinþã);

- nãscut-mort este produsul concepþiei, extras sau expulzat complet din corpul mameidupã o duratã a sarcinii de cel puþin 28 sãptãmâni ºi care, dupã aceastã separare, nuprezintã nici un semn de viaþã;

- decedat este persoana cãreia i-au încetat definitiv funcþiile vitale dupã trecerea unuitimp oarecare de la naºtere ;

- cãsãtoria reprezintã uniunea dintre un bãrbat ºi o femeie, încheiat în concordanþã culegislaþia þãrii, în scopul întemeierii unei familii ºi din care rezultã drepturi ºi obligaþiiîntre cei doi soþi, precum ºi ale acestora faþã de copii;

- divorþul reprezintã desfacerea unei cãsãtorii încheiate legal, printr-o hotãrâre definitivãa organelor judecãtoreºti.

� Sporul natural reprezintã diferenþa dintre numãrul nãscuþilor-vii ºi numãrul persoanelordecedate, în anul de referinþã.

Page 34: Anuar Calarasi

18

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

� Durata medie a vieþii reprezintã numãrul mediu de ani pe care îi are de trãit un nou nãscut,dacã ar trãi tot restul vieþii în condiþiile mortalitãþii pe vârste din perioada de referinþã.

� Rata de natalitate reprezintã numãrul de nãscuþi-vii dintr-un an raportat la populaþia medie dinanul respectiv ºi se exprimã în numãr de nãscuþi-vii la 1000 locuitori.

� Rata de mortalitate reprezintã numãrul persoanelor decedate dintr-un an raportat la populaþiamedie din anul respectiv ºi se exprimã în numãr de decese la 1000 locuitori.

� Rata mortalitãþii infantile reprezintã numãrul de decedaþi în vârstã de sub un an la 1000nãscuþi – vii din anul respectiv .

� Rata de mortinatalitate reprezintã numãrul anual de nãscuþi-morþi dintr-un an, raportat lanumãrul de nãscuþi-vii ºi morþi din acelaºi an ºi se exprimã în numãrul de nãscuþi-morþi la 1000nãscuþi-vii ºi morþi din anul respectiv.

� Rata de nupþialitate reprezintã numãrul cãsãtoriilor dintr-un an raportat la populaþia medie dinanul respectiv ºi se exprimã în numãr de cãsãtorii la 1000 locuitori.

� Rata de divorþialitate reprezintã numãrul divorþurilor dintr-un an raportat la populaþia mediedin anul respectiv ºi se exprimã în numãr de divorþuri la 1000 locuitori.Repartizarea evenimentelor demografice în profil teritorial s-a fãcut dupã urmãtoarelecriterii:

- pentru nãscuþi-vii ºi nãscuþi-morþi, dupã domiciliul mamei;- pentru decese, dupã domiciliul persoanei decedate;- pentru cãsãtorii, dupã locul înregistrãrii cãsãtoriei;- pentru divorþuri, dupã ultimul domiciliu comun al soþilor.

� Migraþia internã reprezintã schimbãrile de domiciliu ºi stabilirile temporare de reºedinþã în altãlocalitate decât cea de domiciliu în interiorul graniþelor þãrii.

� Schimbarea domiciliului s-a înregistrat în cazul persoanelor pentru care organele de poliþie auînscris noul domiciliu în cartea de identitate ºi în fiºa de evidenþã a persoanei. Nu sunt incluseschimbãrile de domiciliu în interiorul aceleaºi localitãþi sau în acelaºi sector, ºi nici dintr-un sat înaltul, în cadrul aceleiaºi comune.

� Migraþia internaþionalã reprezintã schimbarea domiciliului în altã þarã sau, din altã þarã înRomânia.

PIRAMIDA VÂRSTELOR LA 1 IULIE 2010

Masculin

4000 3000 2000 1000 0

Feminin

0 1000 2000 3000 4000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

persoane persoane

Vârsta (ani)

Page 35: Anuar Calarasi

19

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

STRUCTURA POPULAÞIEI PE SEXE, LA 1 IULIE

STRUCTURA POPULAÞIEI PE GRUPE DE VÂRSTÃ, LA 1 IULIE

STRUCTURA POPULAÞIEI PE MEDII, LA 1 IULIE

2005

50,849,2

Masculin

2010

4951

Feminin

2005

16,2

66,7

17,1

0-14 ani

2010

17,1 16,4

66,5

15-64 ani 65 ani si peste

2005

60,9 39,1

Urban

2010

61,4 38,6

Rural

Page 36: Anuar Calarasi

20

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

NATALITATEA, MORTALITATEA ªI SPORUL NATURAL AL POPULAÞIEI,

ÎN PERIOADA 1981 – 2010

Rate (la 1000 locuitori)

Natalitate Mortalitate

Spor natural pozitiv Spor natural negativ

RATELE DE FERTILITATE PE GRUPE DE VÂRSTÃ

59

,7

95

,4

86

,1

43

,4

15

,1

4,9

0,2

67

,1

85 9

0,1

45

,1

14

,3

2,9

0,2

75

,4

92

,7

89

,6

47

,4

17

4,1

0,1

60

,1

87

,4

80

,8

52

,4

17

,9

3,9

0,1

0

20

40

60

80

100

120

140

Nascu

ti-v

ii la 1

000 f

em

ei d

e 1

5 -

49 a

ni

2005 2007 2009 2010

15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 30-34 ani 35-39 ani 40-44 ani 45-49 ani

Page 37: Anuar Calarasi

21

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

DECESE, PE CAUZE DE DECES

RATE SPECIFICE DE MORTALITATE, PE PRINCIPALELE CAUZE DE DECES

2800273227662658

28212811

677 679 753 750 784 729

261

220

222

197

212

200220

223

203

222

210

218

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

- n

um

ar -

Boli ale aparatului circulator

Tumori

Boli ale aparatului respirator

Leziuni traumatice , otraviri, consecinte ale cauzelor externe1

39

4,8

13

50

,6

13

77

,5

14

14

,9

88

4

84

0,2

86

8,2

89

3,1

21

2,9

23

8

24

9,2

23

2,5

67

,4

70

,2

82

,1

63

,8

66

,7

64

,2

69

,2

69

,5

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2005 2007 2009 2010

rate

la

10

00

00

locu

ito

ri

Total

Boli ale aparatului circulator

Tumori

Boli ale aparatului respirator

Leziuni traumatice , otraviri, consecinte ale cauzelor externe

Page 38: Anuar Calarasi

22

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

EVOLUÞIA CÃSÃTORIILOR ªI DIVORÞURILOR

DURATA MEDIE DE VIAÞÃ, PE SEXE (ani)

1944

715

2249

690

3117

851

2025

691

1714

592

1341

597

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

nu

ma

r

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Casatorii Divorturi

66,57

74,35

67,63

74,81

67,58

75,83

67,33

76,08

67,57

76,47

67,61

76,47

0 20 40 60 80 100

2003/2005

2004/2006

2005/2007

2006/2008

2007/2009

2008/2010

ani

Masculin Feminin

Page 39: Anuar Calarasi

23

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2.1. POPULAÞIA PE MEDII

Numãrul locuitorilor În % faþã de total

Total Urban Rural Urban Rural

29 decembrie 19301) 228165 28442 199723 12,5 87,525 ianuarie 19481) 287722 34732 252990 12,1 87,921 februarie 19561) 318573 39666 278907 12,5 87,515 martie 19661) 337261 54307 282954 16,1 83,95 ianuarie 19771) 338807 74141 264666 21,9 78,11 iulie 1981 341620 84816 256804 24,8 75,21 iulie 1982 339942 87701 252241 25,8 74,21 iulie 1983 340388 90842 249546 26,7 73,31 iulie 1984 342263 92831 249432 27,1 72,91 iulie 1985 345588 97124 248464 28,1 71,91 iulie 1986 345936 98717 247219 28,5 71,51 iulie 1987 347312 102771 244541 29,6 70,41 iulie 1988 348616 105651 242965 30,3 69,71 iulie 1989 351183 131726 219457 37,5 62,51 iulie 1990 341631 131260 210371 38,4 61,61 iulie 1991 340320 130128 210192 38,2 61,87 ianuarie 19921) 338804 132167 206637 39,0 61,01 iulie 1992 339788 134025 205763 39,4 60,61 iulie 1993 337756 134107 203649 39,7 60,31 iulie 1994 336657 134178 202479 39,9 60,11 iulie 1995 336176 134379 201797 40,0 60,01 iulie 1996 334164 132606 201558 39,7 60,31 iulie 1997 332884 132444 200440 39,8 60,21 iulie 1998 332309 131692 200617 39,6 60,41 iulie 1999 331368 130964 200404 39,5 60,51 iulie 2000 331843 130188 201655 39,2 60,81 iulie 2001 330553 130593 199960 39,5 60,518 martie 20021) 324617 120207 204410 37,0 63,01 iulie 2002 320387 124321 196066 38,8 61,21 iulie 2003 319701 124383 195318 38,9 61,11 iulie 2004 318588 124031 194557 38,9 61,11 iulie 2005 317652 124149 193503 39,1 60,91 iulie 2006 316294 121734 194560 38,5 61,51 iulie 2007 315187 121497 193690 38,5 61,51 iulie 2008 313626 120358 193268 38,4 61,61 iulie 2009 312879 120483 192396 38,5 61,51 iulie 2010 311898 120373 191525 38,6 61,4

1) Recensãmânt.

Page 40: Anuar Calarasi

24

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2.2. POPULAÞIA DUPÃ ETNIE, LA RECENSÃMÂNTUL POPULAÞIEI ªI LOCUINÞELOR

DIN 18 MARTIE 2002

Populaþia stabilã din total, în:

Etnia - total judeþ - Urban Rural

persoane % persoane % persoane %

TOTAL 324617 100,00 120207 100,0 204410 100,0Români1) 305536 94,12 112045 93,21 193491 94,66Maghiari 97 0,03 54 0,04 43 0,02Rromi (þigani) 18343 5,65 7546 6,28 10797 5,28Ucrainieni 17 **) 4 **) 13 **)Germani 26 **) 17 0,01 9 **)Ruºi - lipoveni 34 0,01 19 0,02 15 **)Turci 469 0,14 452 0,38 17 **)Tãtari *) **) *) **) - -Sârbi 3 **) *) **) *) **)Slovaci *) **) *) **) - -Bulgari 18 **) 11 **) 7 **)Croaþi *) **) - - *) **)Greci 8 **) 4 **) 4 **)Evrei 4 **) *) **) *) **)Cehi *) **) *) **) - -Polonezi 4 **) 4 **) - -Italieni 9 **) 5 **) 4 **)Chinezi 7 **) 7 **) - -Armeni *) **) *) **) - -Ceangãi 3 **) 3 **) - -Altã etnie 32 0,01 26 0,02 6 **)Nedeclaratã 7 **) 7 **) - -

1) Inclusiv aromâni ºi macedoromâni.*) Sub 3 persoane.**) Sub 0,01%.

2.3. POPULAÞIA DUPÃ RELIGIE, LA RECENSÃMÂNTUL POPULAÞIEI ªI LOCUINÞELOR

DIN 18 MARTIE 2002

Populaþia stabilã din total, în:

Religia - total judeþ - Urban Rural

persoane % persoane % persoane %

TOTAL 324617 100,0 120207 100,0 204410 100,0Ortodoxã 320740 98,81 118882 98,90 201858 98,75Romano-catolicã 317 0,10 175 0,15 142 0,07Reformatã 22 **) 9 **) 13 **)Penticostalã 1184 0,36 287 0,24 897 0,44Greco-catolicã 51 0,02 34 0,03 17 **)Baptistã 150 0,05 116 0,10 34 0,02Adventistã de ziua a ºaptea 1121 0,35 190 0,16 931 0,46Musulmanã 376 0,12 348 0,29 28 0,01Unitarianã *) **) *) **) - -Creºtinã dupã evanghelie 228 0,07 45 0,04 183 0,09Creºtinã dupã rit vechi 74 0,02 8 **) 66 0,03Evanghelicã lutheranã sinodo-presbiterianã *) **) *) **) - -Evanghelicã 57 0,02 10 **) 47 0,02Evanghelicã de confesiune augustanã 3 **) *) **) *) **)Mozaicã *) **) *) **) - -Altã religie 203 0,06 49 0,04 154 0,08Fãrã religie 25 **) 8 **) 17 **)Atei 39 0,01 20 0,02 19 **)Nedeclaratã 27 **) 25 0,02 2 **)

*) Sub 3 persoane.**) Sub 0,01%.

Page 41: Anuar Calarasi

25

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2.4. POPULAÞIA PE GRUPE DE VÂRSTÃ ªI SEXE, LA 1 IULIE

- persoane -

Grupa de vârstã (ani) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

TOTAL JUDEÞ

Total 317652 316294 315187 313626 312879 3118980 – 4 16657 16789 16970 17041 17224 172935 – 9 17079 16969 16989 16936 16753 16692

10 – 14 17751 17832 17421 17514 17209 1715315 – 19 27173 25449 23044 20924 19351 1756120 – 24 21157 21393 22963 23925 25310 2548125 – 29 23088 22389 21437 20155 19499 2017130 – 34 23854 23289 23180 23406 23240 2253135 – 39 26475 28636 29500 26021 24370 2358440 – 44 16294 15813 16372 20726 23808 2621545 – 49 20696 19694 18685 17692 16764 1607250 – 54 19988 20313 20424 20747 20794 2013555 – 59 17582 18389 18979 19765 19340 1907660 – 64 15475 15048 14859 14702 15315 1648265 – 69 18354 17570 16693 15825 15035 1398770 – 74 16116 16090 16196 15926 15696 1568675 – 79 11784 11930 12075 12333 12549 1267180 – 84 6059 6519 6899 7278 7504 766985 ºi peste 2070 2182 2501 2710 3118 3439

Masculin

Total 156130 155459 154725 153682 153153 1527080 – 4 8507 8639 8746 8767 8815 88715 – 9 8889 8795 8720 8655 8581 8522

10 – 14 9058 9124 9003 9082 8968 893915 – 19 13834 12926 11581 10483 9656 893520 – 24 11087 11232 12002 12329 13048 1300025 – 29 11815 11528 11175 10537 10255 1063930 – 34 12251 11952 11835 11947 11784 1151535 – 39 13768 14792 15192 13379 12475 1205340 – 44 8493 8235 8529 10717 12369 1357345 – 49 10563 10112 9639 9154 8645 829650 – 54 9660 9863 10019 10270 10358 1010155 – 59 8131 8521 8802 9256 9065 896160 – 64 7116 6919 6778 6660 6855 734565 – 69 8006 7675 7264 6903 6568 613370 – 74 6983 6896 6863 6598 6434 645375 – 79 4887 4931 4982 5109 5218 512980 – 84 2320 2517 2715 2857 2925 297985 ºi peste 762 802 880 979 1134 1264

Feminin

Total 161522 160835 160462 159944 159726 1591900 – 4 8150 8150 8224 8274 8409 84225 – 9 8190 8174 8269 8281 8172 8170

10 – 14 8693 8708 8418 8432 8241 821415 – 19 13339 12523 11463 10441 9695 862620 – 24 10070 10161 10961 11596 12262 1248125 – 29 11273 10861 10262 9618 9244 953230 – 34 11603 11337 11345 11459 11456 1101635 – 39 12707 13844 14308 12642 11895 1153140 – 44 7801 7578 7843 10009 11439 1264245 – 49 10133 9582 9046 8538 8119 777650 – 54 10328 10450 10405 10477 10436 1003455 – 59 9451 9868 10177 10509 10275 1011560 – 64 8359 8129 8081 8042 8460 913765 – 69 10348 9895 9429 8922 8467 785470 – 74 9133 9194 9333 9328 9262 923375 – 79 6897 6999 7093 7224 7331 754280 – 84 3739 4002 4184 4421 4579 469085 ºi peste 1308 1380 1621 1731 1984 2175

Page 42: Anuar Calarasi

26

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2.5. POPULAÞIA PE GRUPE DE VÂRSTÃ ªI SEXE, LA 1 IULIE - MEDIUL URBAN

- persoane -

Grupa de vârstã (ani) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

URBAN

Total 124149 121734 121497 120358 120483 1203730 – 4 6186 6387 6569 6680 6877 69115 – 9 5820 5691 5844 5737 5777 5985

10 – 14 6609 6365 6071 5888 5787 564215 – 19 11904 10746 9614 8492 7490 646220 – 24 9361 9377 9930 10309 10944 1093425 – 29 9757 9448 9068 8591 8396 877130 – 34 9562 9149 9209 9425 9451 938635 – 39 11776 12361 12587 10696 9766 932540 – 44 7878 7404 7492 9369 10576 1140145 – 49 10106 9383 8924 8371 7954 748250 – 54 9459 9568 9563 9667 9640 939755 – 59 7123 7640 8112 8555 8575 861160 – 64 4961 4892 4992 5136 5674 636465 – 69 5051 4813 4738 4542 4358 422970 – 74 3934 3821 3936 3918 3993 407575 – 79 2765 2752 2728 2771 2852 291280 – 84 1403 1422 1539 1623 1678 170985 ºi peste 494 515 581 588 695 777

Masculin

Total 60004 58811 58616 57933 57886 578830 – 4 3227 3368 3471 3482 3559 35875 – 9 3062 2973 3026 2967 3012 3110

10 – 14 3410 3290 3157 3066 3031 297115 – 19 5975 5375 4789 4219 3726 327820 – 24 4808 4799 5013 5159 5448 541425 – 29 4867 4822 4648 4407 4301 449730 – 34 4648 4474 4542 4734 4704 471235 – 39 5515 5758 5919 5039 4666 451140 – 44 3800 3533 3548 4372 4935 534645 – 49 4858 4499 4301 4017 3813 354050 – 54 4478 4525 4493 4539 4514 444155 – 59 3446 3654 3855 4086 4052 397660 – 64 2347 2304 2337 2393 2620 294565 – 69 2201 2122 2113 2009 1935 188870 – 74 1617 1566 1613 1611 1657 166875 – 79 1082 1058 1039 1054 1097 112680 – 84 485 515 557 577 586 60985 ºi peste 178 176 195 202 230 264

Feminin

Total 64145 62923 62881 62425 62597 624900 – 4 2959 3019 3098 3198 3318 33245 – 9 2758 2718 2818 2770 2765 2875

10 – 14 3199 3075 2914 2822 2756 267115 – 19 5929 5371 4825 4273 3764 318420 – 24 4553 4578 4917 5150 5496 552025 – 29 4890 4626 4420 4184 4095 427430 – 34 4914 4675 4667 4691 4747 467435 – 39 6261 6603 6668 5657 5100 481440 – 44 4078 3871 3944 4997 5641 605545 – 49 5248 4884 4623 4354 4141 394250 – 54 4981 5043 5070 5128 5126 495655 – 59 3677 3986 4257 4469 4523 463560 – 64 2614 2588 2655 2743 3054 341965 – 69 2850 2691 2625 2533 2423 234170 – 74 2317 2255 2323 2307 2336 240775 – 79 1683 1694 1689 1717 1755 178680 – 84 918 907 982 1046 1092 110085 ºi peste 316 339 386 386 465 513

Page 43: Anuar Calarasi

27

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2.6. POPULAÞIA PE GRUPE DE VÂRSTÃ ªI SEXE, LA 1 IULIE - MEDIUL RURAL

- persoane -

Grupa de vârstã (ani) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

RURAL

Total 193503 194560 193690 193268 192396 1915250 – 4 10471 10402 10401 10361 10347 103825 – 9 11259 11278 11145 11199 10976 10707

10 – 14 11142 11467 11350 11626 11422 1151115 – 19 15269 14703 13430 12432 11861 1109920 – 24 11796 12016 13033 13616 14366 1454725 – 29 13331 12941 12369 11564 11103 1140030 – 34 14292 14140 13971 13981 13789 1314535 – 39 14699 16275 16913 15325 14604 1425940 – 44 8416 8409 8880 11357 13232 1481445 – 49 10590 10311 9761 9321 8810 859050 – 54 10529 10745 10861 11080 11154 1073855 – 59 10459 10749 10867 11210 10765 1046560 – 64 10514 10156 9867 9566 9641 1011865 – 69 13303 12757 11955 11283 10677 975870 – 74 12182 12269 12260 12008 11703 1161175 – 79 9019 9178 9347 9562 9697 975980 – 84 4656 5097 5360 5655 5826 596085 ºi peste 1576 1667 1920 2122 2423 2662

Masculin

Total 96126 96648 96109 95749 95267 948250 – 4 5280 5271 5275 5285 5256 52845 – 9 5827 5822 5694 5688 5569 5412

10 – 14 5648 5834 5846 6016 5937 596815 – 19 7859 7551 6792 6264 5930 565720 – 24 6279 6433 6989 7170 7600 758625 – 29 6948 6706 6527 6130 5954 614230 – 34 7603 7478 7293 7213 7080 680335 – 39 8253 9034 9273 8340 7809 754240 – 44 4693 4702 4981 6345 7434 822745 – 49 5705 5613 5338 5137 4832 475650 – 54 5182 5338 5526 5731 5844 566055 – 59 4685 4867 4947 5170 5013 498560 – 64 4769 4615 4441 4267 4235 440065 – 69 5805 5553 5151 4894 4633 424570 – 74 5366 5330 5250 4987 4777 478575 – 79 3805 3873 3943 4055 4121 400380 – 84 1835 2002 2158 2280 2339 237085 ºi peste 584 626 685 777 904 1000

Feminin

Total 97377 97912 97581 97519 97129 967000 – 4 5191 5131 5126 5076 5091 50985 – 9 5432 5456 5451 5511 5407 5295

10 – 14 5494 5633 5504 5610 5485 554315 – 19 7410 7152 6638 6168 5931 544220 – 24 5517 5583 6044 6446 6766 696125 – 29 6383 6235 5842 5434 5149 525830 – 34 6689 6662 6678 6768 6709 634235 – 39 6446 7241 7640 6985 6795 671740 – 44 3723 3707 3899 5012 5798 658745 – 49 4885 4698 4423 4184 3978 383450 – 54 5347 5407 5335 5349 5310 507855 – 59 5774 5882 5920 6040 5752 548060 – 64 5745 5541 5426 5299 5406 571865 – 69 7498 7204 6804 6389 6044 551370 – 74 6816 6939 7010 7021 6926 682675 – 79 5214 5305 5404 5507 5576 575680 – 84 2821 3095 3202 3375 3487 359085 ºi peste 992 1041 1235 1345 1519 1662

Page 44: Anuar Calarasi

28

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2.7. POPULAÞIA PE GRUPE DE VÂRSTÃ ªI MEDII, LA 1 IULIE

- persoane -

Grupa de vârstã (ani) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

TOTAL JUDEÞ

Total 317652 314294 315187 313626 312879 3118980 – 4 16657 16789 16970 17041 17224 172935 – 9 17079 16969 16989 16936 16753 16692

10 – 14 17751 17832 17421 17514 17209 1715315 – 19 27173 25449 23044 20924 19351 1756120 – 24 21157 21393 22963 23925 25310 2548125 – 29 23088 22389 21437 20155 19499 2017130 – 34 23854 23289 23180 23406 23240 2253135 – 39 26475 28636 29500 26021 24370 2358440 – 44 16294 15813 16372 20726 23808 2621545 – 49 20696 19694 18685 17692 16764 1607250 – 54 19988 20313 20424 20747 20794 2013555 – 59 17582 18389 18979 19765 19340 1907660 – 64 15475 15048 14859 14702 15315 1648265 – 69 18354 17570 16693 15825 15035 1398770 – 74 16116 16090 16196 15926 15696 1568675 – 79 11784 11930 12075 12333 12549 1267180 – 84 6059 6519 6899 7278 7504 766985 ºi peste 2070 2182 2501 2710 3118 3439

Urban

Total 124149 121734 121497 120358 120483 1203730 – 4 6186 6387 6569 6680 6877 69115 – 9 5820 5691 5844 5737 5777 5985

10 – 14 6609 6365 6071 5888 5787 564215 – 19 11904 10746 9614 8492 7490 646220 – 24 9361 9377 9930 10309 10944 1093425 – 29 9757 9448 9068 8591 8396 877130 – 34 9562 9149 9209 9425 9451 938635 – 39 11776 12361 12587 10696 9766 932540 – 44 7878 7404 7492 9369 10576 1140145 – 49 10106 9383 8924 8371 7954 748250 – 54 9459 9568 9563 9667 9640 939755 – 59 7123 7640 8112 8555 8575 861160 – 64 4961 4892 4992 5136 5674 636465 – 69 5051 4813 4738 4542 4358 422970 – 74 3934 3821 3936 3918 3993 407575 – 79 2765 2752 2728 2771 2852 291280 – 84 1403 1422 1539 1623 1678 170985 ºi peste 494 515 581 588 695 777

Rural

Total 193503 194560 193690 193268 192396 1915250 – 4 10471 10402 10401 10361 10347 103825 – 9 11259 11278 11145 11199 10976 10707

10 – 14 11142 11467 11350 11626 11422 1151115 – 19 15269 14703 13430 12432 11861 1109920 – 24 11796 12016 13033 13616 14366 1454725 – 29 13331 12941 12369 11564 11103 1140030 – 34 14292 14140 13971 13981 13789 1314535 – 39 14699 16275 16913 15325 14604 1425940 – 44 8416 8409 8880 11357 13232 1481445 – 49 10590 10311 9761 9321 8810 859050 – 54 10529 10745 10861 11080 11154 1073855 – 59 10459 10749 10867 11210 10765 1046560 – 64 10514 10156 9867 9566 9641 1011865 – 69 13303 12757 11955 11283 10677 975870 – 74 12182 12269 12260 12008 11703 1161175 – 79 9019 9178 9347 9562 9697 975980 – 84 4656 5097 5360 5655 5826 596085 ºi peste 1576 1667 1920 2122 2423 2662

Page 45: Anuar Calarasi

29

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2.8. POPULAÞIA PE SEXE, GRUPE MARI DE VÂRSTÃ ªI MEDII, LA 1 IULIE

- numãr -

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total 317652 316294 315187 313626 312879 311898

Pe sexe

Masculin 156130 155459 154725 153682 153153 152708Feminin 161522 160835 160462 159944 159726 159190

Pe grupe de vârstã

0 – 14 ani 51487 51590 51380 51491 51186 5113815 – 64 ani 211782 210413 209443 208063 207791 20730865 ani ºi peste 54383 54291 54364 54072 53902 53452

Pe medii

Urban 124149 121734 121497 120358 120483 120373Rural 193503 194560 193690 193268 192396 191525

2.9. STRUCTURA POPULAÞIEI PE SEXE, GRUPE MARI DE VÂRSTÃ ªI MEDII, LA 1 IULIE

- % -

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Pe sexe

Masculin 49,2 49,2 49,1 49,0 48,9 49,0Feminin 50,8 50,8 50,9 51,0 51,1 51,0

Pe grupe de vârstã

0 – 14 ani 16,2 16,3 16,3 16,4 16,4 16,415 – 64 ani 66,7 66,5 66,5 66,3 66,4 66,565 ani ºi peste 17,1 17,2 17,2 17,3 17,2 17,1

Pe medii

Urban 39,1 38,5 38,5 38,4 38,5 38,6Rural 60,9 61,5 61,5 61,6 61,5 61,4

Page 46: Anuar Calarasi

Nr. crt. Localitatea Numãrul locuitorilor

2009 2010

1. Municipiul Cãlãraºi 73020 730052. Municipiul Olteniþa 27285 271703. Oraºul Budeºti 7188 71784. Oraºul Fundulea 6671 66965. Oraºul Lehliu Garã 6319 63246. Comuna Modelu 9794 98227. Comuna Borcea 8678 86368. Comuna Dragalina 8637 86569. Comuna Chirnogi 7885 7851

10. Comuna Dor Mãrunt 6958 6965

30

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2.11. MUNICIPIILE, ORAªELE ªI PRIMELE CINCI COMUNE ALE JUDEÞULUI DUPÃ

NUMÃRUL LOCUITORILOR, LA 1 IULIE 2009 ªI 2010

2.10. GRUPAREA LOCALITÃÞILOR DUPÃ NUMÃRUL LOCUITORILOR, LA 1 IULIE 2010

Grupe de municipii, Numãrul municipiilor, Numãrul locuitorilor

oraºe ºi comune, dupã oraºelor ºi comunelor

numãrul locuitorilor Date În % faþã Date În % faþã

absolute de total absolute de total

Municipii ºi oraºe

Total 5 100,0 120373 100,0

6000 - 7999 3 60,0 20198 16,88000 - 9999 - - - -

10000 - 29999 1 20,0 27170 22,630000 - 39999 - - - -40000 ºi peste 1 20,0 73005 60,6

Comune

Total 50 100,0 191525 100,0

1000 - 1999 8 16,0 13565 7,12000 - 3999 22 44,0 63741 33,34000 - 5999 14 28,0 66270 34,66000 - 6999 2 4,0 12984 6,87000 - 7999 1 2,0 7851 4,18000 - 8999 2 4,0 17292 9,09000 - 9999 1 2,0 9822 5,1

Page 47: Anuar Calarasi

31

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2.12. MIªCAREA NATURALÃ A POPULAÞIEI

TOTAL JUDEÞNãscuþi -vii Decese Spor Cãsãtorii Divorþuri Decese la o

Anii total natural vârstãsub 1 an

Date absolute (numãr)

1982 5253 3765 1488 2338 385 2421983 4984 3818 1166 2106 395 1541984 5613 3789 1824 2135 308 1891985 6051 4173 1878 2188 280 1851986 6643 4084 2559 2370 264 1751987 6728 4417 2311 2216 333 2701988 6710 4315 2395 2603 394 1941989 6677 4085 2592 2680 407 1961990 4783 4154 629 2986 385 1831991 3861 4096 -235 2648 467 881992 3788 4362 -574 2619 342 1071993 3879 4153 -274 2489 331 1111994 3794 4388 -594 2121 459 1061995 3717 4620 -903 2158 470 1051996 3381 5003 -1622 1946 461 941997 3722 4674 -952 1875 644 1121998 3733 4491 -758 1768 650 801999 3709 4318 -609 1702 478 882002 3427 4572 -1145 1469 488 792003 3504 4564 -1060 1570 546 872004 3394 4349 -955 1869 633 732005 3497 4380 -883 1944 715 652006 3611 4341 -730 2249 690 782007 3432 4273 -841 3117 851 462008 3547 4330 -783 2025 691 482009 3576 4389 -813 1714 592 512010 3305 4436 -1131 1341 597 50

Rate (la 1000 locuitori)

1982 15,1 10,8 4,3 6,7 1,11 46,11983 14,3 11,0 3,3 6,1 1,14 30,91984 16,1 10,9 5,2 6,1 0,89 33,71985 17,3 11,9 5,4 6,3 0,80 30,61986 18,9 11,6 7,3 6,8 0,75 26,31987 19,1 12,5 6,6 6,3 0,94 40,11988 18,9 12,2 6,7 7,3 1,11 28,91989 18,7 11,5 7,2 7,5 1,14 29,41990 13,9 12,1 1,8 8,7 1,12 38,31991 11,3 12,0 -0,7 7,8 1,37 22,81992 11,2 12,9 -1,7 7,7 1,01 28,21993 11,5 12,3 -0,8 7,4 0,98 28,61994 11,2 13,0 -1,8 6,3 1,36 27,91995 11,1 13,8 -2,7 6,4 1,40 28,21996 10,1 15,0 -4,9 5,8 1,38 27,81997 11,2 14,0 -2,8 5,6 1,93 30,11998 11,2 13,5 -2,3 5,3 1,95 21,41999 11,2 13,0 -1,8 5,1 1,44 23,72002 10,7 14,2 -3,5 4,6 1,52 23,12003 10,9 14,2 -3,3 4,9 1,70 24,82004 10,6 13,6 -3,0 5,8 1,98 21,52005 11,0 13,8 -2,8 6,1 2,25 18,62006 11,4 13,7 -2,3 7,1 2,18 21,62007 10,8 13,5 -2,7 9,9 2,69 13,42008 11,2 13,7 -2,5 6,4 2,19 13,52009 11,4 13,9 -2,5 5,4 1,88 14,32010 10,5 14,1 -3,6 4,3 1,90 15,1

Notã: Ratele pentru decesele la o vârstã sub un an s-au calculat la 1000 nãscuþi – vii.

Page 48: Anuar Calarasi

32

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2.13. MIªCAREA NATURALÃ A POPULAÞIEI

URBANNãscuþi -vii Decese Spor Cãsãtorii Divorþuri Decese la o

Anii total natural vârstãsub 1 an

Date absolute (numãr)

1982 1486 696 790 724 165 681983 1528 792 736 738 173 551984 1864 747 1117 705 138 561985 2080 806 1274 725 122 531986 2248 798 1450 793 148 561987 2174 854 1320 771 173 671988 2160 837 1323 930 207 521989 2528 1033 1495 1114 253 581990 1914 1137 777 1233 231 741991 1466 1069 397 1027 264 261992 1460 1152 308 983 196 371993 1506 1134 372 909 184 401994 1448 1248 200 763 251 431995 1450 1277 173 801 257 401996 1239 1318 -79 795 281 401997 1369 1350 19 776 368 381998 1405 1234 171 741 374 251999 1371 1227 144 713 286 292002 1264 1263 1 698 298 282003 1286 1288 -2 818 341 272004 1309 1215 94 990 414 362005 1416 1247 169 1110 504 272006 1465 1221 244 1305 469 222007 1382 1258 124 1093 553 192008 1391 1249 142 915 379 242009 1411 1241 170 780 340 132010 1351 1261 90 610 343 15

Rate (la 1000 locuitori)

1982 17,9 8,4 9,5 8,7 1,98 45,81983 17,8 9,2 8,6 8,6 2,02 36,01984 21,0 8,4 12,6 7,9 1,55 30,01985 22,6 8,8 13,8 7,9 1,32 25,51986 23,7 8,4 15,3 8,4 1,56 24,91987 22,2 8,7 13,5 7,9 1,77 30,81988 21,5 8,3 13,2 9,3 2,06 24,11989 19,7 8,1 11,6 8,7 1,97 22,91990 14,9 8,9 6,0 9,6 1,80 38,71991 11,4 8,3 3,1 8,0 2,05 17,71992 11,0 8,7 2,3 7,4 1,48 25,31993 11,3 8,5 2,8 6,8 1,38 26,61994 10,8 9,3 1,5 5,7 1,87 29,71995 10,8 9,5 1,3 6,0 1,91 27,61996 9,3 9,9 -0,6 6,0 2,11 32,31997 10,3 10,1 0,2 5,8 2,77 27,81998 10,6 9,3 1,3 5,6 2,82 17,81999 10,4 9,3 1,1 5,4 2,16 21,22002 10,1 10,1 - 5,6 2,39 22,22003 10,3 10,3 - 6,6 2,74 21,02004 10,5 9,8 0,7 7,9 3,32 27,52005 11,4 10,0 1,4 8,9 4,05 19,12006 12,0 10,0 2,0 10,7 3,84 15,02007 11,3 10,3 1,0 9,0 4,53 13,72008 11,5 10,3 1,2 7,5 3,12 17,32009 11,6 10,2 1,4 6,4 2,80 9,22010 11,1 10,4 0,7 5,0 2,83 11,1

Notã: Ratele pentru decesele la o vârstã sub un an s-au calculat la 1000 nãscuþi – vii.

Page 49: Anuar Calarasi

33

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2.14. MIªCAREA NATURALÃ A POPULAÞIEI

RURALNãscuþi -vii Decese Spor Cãsãtorii Divorþuri Decese la o

Anii total natural vârstãsub 1 an

Date absolute (numãr)

1982 3767 3069 698 1614 220 1741983 3456 3026 430 1368 222 991984 3749 3042 707 1430 170 1331985 3971 3367 604 1463 158 1321986 4395 3286 1109 1577 116 1191987 4554 3563 991 1445 160 2031988 4550 3478 1072 1673 187 1421989 4149 3052 1097 1566 154 1381990 2869 3017 -148 1753 154 1091991 2395 3027 -632 1621 203 621992 2328 3210 -882 1636 146 701993 2373 3019 -646 1580 147 711994 2346 3140 -794 1358 208 631995 2267 3343 -1076 1357 213 651996 2142 3685 -1543 1151 180 541997 2353 3324 -971 1099 276 741998 2328 3257 -929 1027 276 551999 2338 3091 -753 989 192 592002 2163 3309 -1146 771 190 512003 2218 3276 -1058 752 205 602004 2085 3134 -1049 879 219 372005 2081 3133 -1052 834 211 382006 2146 3120 -974 944 221 562007 2050 3015 -965 2024 298 272008 2156 3081 -925 1110 312 242009 2165 3148 -983 934 252 382010 1954 3175 -1221 731 254 35

Rate (la 1000 locuitori)

1982 14,2 11,6 2,6 6,1 0,83 46,21983 13,2 11,5 1,7 5,2 0,85 28,61984 14,5 11,7 2,8 5,5 0,66 35,51985 15,4 13,1 2,3 5,7 0,61 33,21986 17,2 12,8 4,4 6,2 0,45 27,11987 17,9 14,0 3,9 5,7 0,63 44,61988 17,9 13,7 4,2 6,6 0,74 31,21989 18,2 13,4 4,8 6,9 0,67 33,31990 13,3 14,0 -0,7 8,1 0,71 38,01991 11,3 14,3 -3,0 7,7 0,96 25,91992 11,3 15,5 -4,2 7,9 0,71 30,11993 11,6 14,8 -3,2 7,7 0,72 29,91994 11,6 15,5 -3,9 6,7 1,02 26,91995 11,3 16,6 -5,3 6,7 1,06 28,71996 10,6 18,3 -7,7 5,7 0,89 25,21997 11,7 16,6 -4,9 5,5 1,38 31,41998 11,6 16,3 -4,7 5,1 1,38 23,61999 11,7 15,4 -3,7 4,9 0,96 25,22002 11,0 16,8 -5,8 3,9 0,97 23,62003 11,3 16,7 -5,4 3,8 1,05 27,12004 10,7 16,1 -5,4 4,5 1,12 17,72005 10,7 16,2 -5,5 4,3 1,09 18,32006 11,0 16,0 -5,0 4,8 1,13 26,12007 10,5 15,5 -5,0 10,4 1,53 13,22008 11,1 15,9 -4,8 5,7 1,61 11,12009 11,2 16,3 -5,1 4,8 1,30 17,62010 10,2 16,5 -6,3 3,8 1,32 17,9

Notã: Ratele pentru decesele la o vârstã sub un an s-au calculat la 1000 nãscuþi – vii. Pentru perioada 1981 - 1988 „mediul rural” cuprinde comune suburbane + comune.

Page 50: Anuar Calarasi

Grupa Nãscuþi Grupa de vârstã a tatãlui (ani)

de vârstã vii Sub 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 Nedeclaratã

a mamei total 15 ºi peste

(ani)

2005

Total 3497 - 159 572 1005 826 405 103 50 9 368

sub 15 13 - 3 3 1 1 - - - - 515 - 19 799 - 135 292 155 44 9 - 2 - 16220 - 24 974 - 19 231 438 145 35 3 - 1 10225 - 29 975 - 1 41 367 377 114 17 7 - 5130 - 34 504 - 1 5 36 229 158 33 11 1 3035 - 39 192 - - - 8 30 81 35 19 3 1640 - 44 38 - - - - - 8 13 11 4 245 - 49 2 - - - - - - 2 - - -50 ºi peste - - - - - - - - - - -

2006

Total 3611 - 173 587 1083 755 464 105 54 18 372

sub 15 21 - 10 5 1 - - - - - 515 - 19 836 - 143 312 159 41 11 - 1 2 16720 - 24 1009 - 18 229 484 142 36 6 1 - 9325 - 29 977 - 2 34 375 363 113 22 8 4 5630 - 34 493 - - 7 56 172 195 20 13 2 2835 - 39 243 - - - 7 35 104 53 16 7 2140 - 44 32 - - - 1 2 5 4 15 3 245 - 49 - - - - - - - - - - -50 ºi peste - - - - - - - - - - -

2007

Total 3432 - 170 630 939 811 396 90 51 16 329

sub 15 18 - 8 3 - - - - - - 715 - 19 780 - 134 320 138 44 9 1 2 - 13220 - 24 963 - 23 258 402 148 38 3 1 1 8925 - 29 929 - 5 41 335 380 99 11 2 2 5430 - 34 512 - - 6 53 219 164 27 12 1 3035 - 39 205 - - 2 8 18 85 41 26 9 1640 - 44 23 - - - 3 2 1 7 7 2 145 - 49 2 - - - - - - - 1 1 -50 ºi peste - - - - - - - - - - -

34

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2.15. NÃSCUÞI-VII DUPÃ GRUPA DE VÂRSTÃ A PÃRINÞILOR

Page 51: Anuar Calarasi

35

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2.15. NÃSCUÞI-VII DUPÃ GRUPA DE VÂRSTÃ A PÃRINÞILOR - continuare -

Grupa Nãscuþi Grupa de vârstã a tatãlui (ani)

de vârstã vii Sub 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 Nedeclaratã

a mamei total 15 ºi peste

(ani)

2008

Total 3547 - 187 689 926 841 393 128 39 21 323

sub 15 34 - 12 5 2 1 - - - - 1415 - 19 756 - 140 315 133 37 12 2 - 2 11520 - 24 1093 - 33 313 424 184 29 9 2 - 9925 - 29 851 - 2 46 305 344 76 17 10 4 4730 - 34 570 - - 8 56 246 169 45 9 4 3335 - 39 206 - - 2 5 26 95 50 11 5 1240 - 44 35 - - - 1 3 12 5 7 4 345 - 49 2 - - - - - - - - 2 -50 ºi peste

2009

Total 3576 - 157 767 887 909 354 173 34 18 277

sub 15 20 - 7 8 1 - - - - - 415 - 19 744 - 126 348 112 29 12 4 - - 11320 - 24 1183 - 21 375 435 228 34 13 3 - 7425 - 29 835 - 3 29 287 369 69 22 3 3 5030 - 34 544 - - 7 46 250 165 50 6 4 1635 - 39 202 - - - 6 30 65 58 17 7 1940 - 44 47 - - - - 3 9 26 4 4 145 - 49 1 - - - - - - - 1 - -50 ºi peste - - - - - - - - - - -

2010

Total 3305 - 135 643 829 850 381 156 43 24 244

sub 15 32 - 18 8 - - - - - - 615 - 19 529 - 90 247 85 26 7 2 - - 7220 - 24 1132 - 24 338 448 187 43 13 3 3 7325 - 29 777 - 2 42 244 338 85 14 2 3 4730 - 34 579 - 1 5 45 264 160 59 12 5 2835 - 39 206 - - 3 6 31 81 47 13 10 1540 - 44 49 - - - 1 4 5 21 12 3 345 - 49 1 - - - - - - - 1 - -50 ºi peste - - - - - - - - - - -

Page 52: Anuar Calarasi

36

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Rangul Nãscuþi Grupa de vârstã a mamei (ani)

nãscutului-viu vii Sub 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 ºi peste

total 15

2005

Total 3497 13 799 974 975 504 192 38 2 -

Primul 1714 13 653 535 371 101 37 4 - -Al doilea 1107 - 129 318 378 223 53 5 1 -Al treilea 373 - 17 94 128 97 32 4 1 -Al patrulea 124 - - 18 54 30 16 6 - -Al cincilea 82 - - 9 28 23 17 5 - -Al ºaselea 38 - - - 12 16 8 2 - -Al ºaptelea 36 - - - 3 10 18 5 - -Al optuleaºi peste 23 - - - 1 4 11 7 - -

2006

Total 3611 21 836 1009 977 493 243 32 - -

Primul 1767 21 686 537 353 124 44 2 - -Al doilea 1159 - 132 351 397 199 76 4 - -Al treilea 355 - 15 94 130 70 41 5 - -Al patrulea 157 - 3 21 59 45 24 5 - -Al cincilea 87 - - 6 29 26 22 4 - -Al ºaselea 38 - - - 9 12 12 5 - -Al ºaptelea 18 - - - - 12 5 1 - -Al optuleaºi peste 30 - - - - 5 19 6 - -

2007

Total 3432 18 780 963 929 512 205 23 2 -

Primul 1736 18 631 559 367 115 43 3 - -Al doilea 1031 - 134 294 328 220 54 1 - -Al treilea 349 - 12 83 132 79 38 5 - -Al patrulea 152 - 3 20 62 37 27 2 1 -Al cincilea 73 - - 6 27 26 10 4 - -Al ºaselea 46 - - - 9 23 12 2 - -Al ºaptelea 18 - - 1 3 5 8 1 - -Al optuleaºi peste 27 - - - 1 7 13 5 1 -

2.16. NÃSCUÞI-VII DUPÃ RANGUL NÃSCUTULUI-VIU ªI GRUPA DE VÂRSTÃ A MAMEI

Page 53: Anuar Calarasi

37

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Rangul Nãscuþi Grupa de vârstã a mamei (ani)

nãscutului-viu vii Sub 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 ºi peste

total 15

2008

Total 3547 34 756 1093 851 570 206 35 2 -

Primul 1791 34 607 608 350 154 30 8 - -Al doilea 1088 - 129 363 297 221 71 7 - -Al treilea 343 - 19 87 122 77 35 3 - -Al patrulea 158 - 1 31 41 56 25 4 - -Al cincilea 68 - - 4 19 30 11 4 - -Al ºaselea 47 - - - 14 18 12 3 - -Al ºaptelea 25 - - - 7 8 7 1 2 -Al optuleaºi peste 27 - - - 1 6 15 5 - -

2009

Total 3576 20 744 1183 835 544 202 47 1 -

Primul 1811 20 598 662 336 142 42 11 - -Al doilea 1114 - 122 390 308 223 63 8 - -Al treilea 333 - 20 98 106 80 25 4 - -Al patrulea 143 - 3 29 45 38 22 6 - -Al cincilea 80 - 1 4 25 28 19 3 - -Al ºaselea 45 - - - 10 18 11 6 - -Al ºaptelea 19 - - - 3 6 8 2 - -Al optuleaºi peste 31 - - - 2 9 12 7 1 -

2010

Total 3305 32 529 1132 777 579 206 49 1 -

Primul 1537 32 406 574 331 143 44 7 - -Al doilea 1087 - 109 421 258 230 61 8 - -Al treilea 339 - 10 100 106 80 31 12 - -Al patrulea 163 - 3 27 49 53 26 5 - -Al cincilea 85 - 1 9 23 31 13 7 1 -Al ºaselea 45 - - 1 6 23 11 4 - -Al ºaptelea 23 - - - 3 8 10 2 - -Al optuleaºi peste 26 - - - 1 11 10 4 - -

2.16. NÃSCUÞI-VII DUPÃ RANGUL NÃSCUTULUI-VIU ªI GRUPA DE VÂRSTÃ A MAMEI - continuare -

Page 54: Anuar Calarasi

38

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2.17. VÂRSTA MEDIE A MAMEI LA NAªTERE, PE MEDII- ani -

2.18. RATELE DE FERTILITATE, PE GRUPE DE VÂRSTÃ ªI MEDII

- nãscuþi vii la 1000 femei -

Vârsta medie a mamei la prima naºtere Vârsta medie a mamei la toate naºterile

Anii Total Urban Rural Total Urban Rural

2005 22,6 23,8 21,5 25,2 25,9 24,82006 22,6 24,0 21,2 25,2 25,7 24,82007 22,7 24,1 21,7 25,2 25,7 24,82008 23,0 24,3 21,9 25,3 25,9 24,92009 22,9 24,2 21,8 25,2 25,8 24,82010 23,6 24,9 22,4 25,8 26,3 25,4

Grupa de vârstã (ani) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total judeþ 45,2 47,0 45,0 46,8 47,5 44,0

15 - 19 59,7 66,1 67,1 71,2 75,4 60,120 - 24 95,4 96,7 85,0 90,1 92,7 87,425 - 29 86,1 89,5 90,1 87,5 89,6 80,830 - 34 43,4 43,5 45,1 49,6 47,4 52,435 - 39 15,1 17,6 14,3 16,3 17,0 17,940 - 44 4,9 4,2 2,9 3,5 4,1 3,945 - 49 0,2 - 0,2 0,2 0,1 0,1

Municipii ºi oraºe 39,2 41,8 39,9 40,6 42,0 40,5

15 - 19 46,5 55,2 55,2 60,3 62,4 57,120 - 24 76,5 80,1 68,9 71,2 75,8 70,325 - 29 90,7 93,4 97,8 86,1 90,4 86,430 - 34 48,7 47,8 47,7 53,7 51,9 57,035 - 39 13,0 16,5 12,7 15,8 17,4 16,440 - 44 3,7 2,6 1,5 2,2 2,8 3,145 - 49 - - - 0,2 - -

Comune 50,4 51,5 49,3 51,8 51,9 46,8

15 - 19 70,2 74,3 75,8 78,8 83,7 61,820 - 24 111,2 110,7 98,4 105,8 106,8 101,225 - 29 82,6 86,7 84,3 88,7 88,9 76,230 - 34 39,6 40,4 43,3 46,7 44,2 49,035 - 39 17,2 18,5 15,7 16,7 16,6 18,940 - 44 6,2 6,0 4,4 4,8 5,4 4,645 - 49 0,4 - 0,5 0,2 0,3 0,3

Page 55: Anuar Calarasi

39

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2.19. DECESE, PE GRUPE DE VÂRSTÃ ªI SEXE- numãr -

Grupa de vârstã/sexul (ani) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

TOTAL JUDEÞ

Total 4380 4341 4273 4330 4389 44360 – 4 77 86 56 59 56 625 – 9 3 5 4 9 8 4

10 – 14 10 8 13 4 7 -15 – 19 22 23 16 14 9 920 – 24 17 18 20 20 30 1325 – 29 17 20 27 22 10 1830 – 34 29 18 32 26 30 3435 – 39 47 58 59 51 44 4640 – 44 73 61 67 61 86 7845 – 49 143 123 142 116 129 8750 – 54 182 187 208 210 230 22455 – 59 228 229 251 307 298 27360 – 64 276 274 268 279 264 30565 – 69 515 467 426 413 410 38070 – 74 695 636 625 610 580 59875 – 79 823 788 768 768 797 75180 – 84 739 812 747 751 786 87885 ºi peste 484 528 544 610 615 676

Masculin

Total 2377 2386 2337 2389 2405 24700 – 4 43 58 30 31 28 405 – 9 2 4 3 7 7 3

10 – 14 6 5 12 3 6 -15 – 19 17 15 13 12 8 820 – 24 11 15 15 17 22 1225 – 29 11 17 22 17 7 1630 – 34 17 13 21 18 25 2635 – 39 34 36 44 40 32 3540 – 44 51 50 44 41 61 5645 – 49 102 92 109 88 97 7050 – 54 142 133 142 152 166 16555 – 59 144 162 178 216 217 20260 – 64 176 193 179 200 185 20665 – 69 324 287 273 265 256 24470 – 74 388 370 357 346 311 32675 – 79 407 393 385 380 405 38780 – 84 310 343 327 316 346 43285 ºi peste 192 200 183 240 226 242

Feminin

Total 2003 1955 1936 1941 1984 19660 – 4 34 28 26 28 28 225 – 9 1 1 1 2 1 1

10 – 14 4 3 1 1 1 -15 – 19 5 8 3 2 1 120 – 24 6 3 5 3 8 125 – 29 6 3 5 5 3 230 – 34 12 5 11 8 5 835 – 39 13 22 15 11 12 1140 – 44 22 11 23 20 25 2245 – 49 41 31 33 28 32 1750 – 54 40 54 66 58 64 5955 – 59 84 67 73 91 81 7160 – 64 100 81 89 79 79 9965 – 69 191 180 153 148 154 13670 – 74 307 266 268 264 269 27275 – 79 416 395 383 388 392 36480 – 84 429 469 420 435 440 44685 ºi peste 292 328 361 370 389 434

Page 56: Anuar Calarasi

40

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2.20. DECESE SUB 1 AN, DUPÃ GRUPA DE VÂRSTÃ- numãr -

2.21. RATELE DE MORTALITATE, PE GRUPE DE VÂRSTÃ- decedaþi la 1000 locuitori -

Grupa de vârstã 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total judeþ 65 78 46 48 51 50

Neonatale 28 37 24 33 23 16

Sub 7 zile 14 31 17 21 14 117 - 13 zile 4 5 5 7 2 2

14 - 29 zile 10 1 2 5 7 3

Postneonatale 37 41 22 15 28 34

1 lunã 7 7 10 4 7 52 luni 7 13 3 3 9 83 - 4 luni 11 5 5 5 8 85 - 6 luni 7 7 1 - 2 57 - 8 luni 3 6 - 2 2 19 - 11 luni 2 3 3 1 - 7

Grupa de vârstã (ani) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total judeþ 13,8 13,7 13,5 13,7 13,9 14,1

0 - 4 4,6 5,1 3,3 3,5 3,2 3,65 - 9 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5 0,2

10 - 14 0,6 0,4 0,7 0,2 0,4 -15 - 19 0,8 0,9 0,7 0,7 0,5 0,520 - 24 0,8 0,8 0,8 0,8 1,1 0,525 - 29 0,7 0,9 1,3 1,1 0,5 0,930 - 34 1,2 0,8 1,4 1,1 1,3 1,535 - 39 1,8 2,0 2,0 2,0 1,8 1,940 - 44 4,5 3,9 4,1 2,9 3,6 3,045 - 49 6,9 6,2 7,6 6,6 7,7 5,450 - 54 9,1 9,2 10,2 10,1 11,1 11,155 - 59 13,0 12,5 13,2 15,6 15,4 14,360 - 64 17,8 18,3 18,1 19,1 17,3 18,565 - 69 28,1 26,6 25,5 26,2 27,3 27,270 - 74 43,1 39,5 38,6 38,3 37,0 38,175 - 79 69,8 66,0 63,5 62,2 63,4 59,380 - 84 122,0 124,4 108,1 102,9 104,4 114,285 ºi peste 233,8 240,7 217,3 224,5 196,3 195,5

Page 57: Anuar Calarasi

41

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2.22. DECESE, PE CAUZE DE DECES- numãr -

2.23. RATE SPECIFICE1) DE MORTALITATE, PE CAUZE DE DECES

Cauze de deces 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total judeþ 4380 4341 4273 4330 4389 4436Boli infecþioase ºi parazitare 53 39 44 39 48 48

din care :Tuberculozã 43 32 38 34 39 29

Tumori 677 679 753 750 784 729Boli endocrine, de nutriþie ºi metabolism 44 35 34 18 18 18

din care :Diabet zaharat 22 24 28 17 15 14

Tulburãri mentale ºi de comportament 7 4 6 6 7 8Boli ale sistemului nervos 20 27 32 13 24 38Boli ale aparatului circulator 2811 2821 2658 2766 2732 2800

din care :Boala ischemicã a inimii 646 684 622 680 611 495Boli cerebro-vasculare 1030 1022 837 1057 1058 1081

Boli ale aparatului respirator 261 220 222 197 212 200Boli ale aparatului digestiv 211 206 246 250 278 296Boli ale aparatului genito-urinar 32 33 30 33 34 40Sarcinã, naºtere, lehuzie - 1 1 - - -Afecþiuni perinatale 19 27 19 21 14 10Malformaþii congenitale, deformaþii ºianomalii cromozomiale 19 18 11 14 10 12Leziuni traumatice, otrãviri, consecinþe ale cauzelor externe 220 223 203 222 210 218Alte cauze 6 8 14 1 18 19

Cauze de deces 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total judeþ 1377,5 1368,9 1350,6 1372,8 1394,8 1414,9Boli infecþioase ºi parazitare 16,7 12,3 13,9 12,4 15,3 15,3

din care :Tuberculozã 13,5 10,1 12,0 10,8 12,4 9,2

Tumori 212,9 214,1 238,0 237,8 249,2 232,5Boli endocrine, de nutriþie ºi metabolism 13,8 11,0 10,7 5,7 5,7 5,7

din care :Diabet zaharat 6,9 7,6 8,9 5,4 4,8 4,5

Tulburãri mentale ºi de comportament 2,2 1,3 1,9 1,9 2,2 2,6Boli ale sistemului nervos 6,3 8,5 10,1 4,1 7,6 12,1Boli ale aparatului circulator 884,0 889,6 840,2 876,9 868,2 893,1

din care :Boala ischemicã a inimii 203,2 215,7 196,6 215,6 194,2 157,9Boli cerebro-vasculare 323,9 322,3 264,6 335,1 336,2 344,8

Boli ale aparatului respirator 82,1 69,4 70,2 62,5 67,4 63,8Boli ale aparatului digestiv 66,4 65,0 77,8 79,3 88,3 94,4Boli ale aparatului genito-urinar 10,1 10,4 9,5 10,5 10,8 12,8Sarcinã, naºtere, lehuzie2) - 27,5 28,9 - - -Unele afecþiuni a cãror origine se situeazãîn perioada perinatalã 6,0 8,5 6,0 6,7 4,4 3,2

Malformaþii congenitale, deformaþii ºi anomalii cromozomiale 6,0 5,7 3,5 4,4 3,2 3,8

Leziuni traumatice, otrãviri, ºi alteconsecinþe ale cauzelor externe 69,2 70,3 64,2 70,4 66,7 69,5Alte cauze 1,9 2,5 4,4 0,3 5,7 6,1

1) Rate la 100000 locuitori;2) Ratele pentru “sarcinã, naºtere ºi lehuzie” se calculeazã la 100000 nãscuþi.

Page 58: Anuar Calarasi

42

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2.24. DECESE SUB 1 AN, PE CAUZE DE DECES- numãr -

2.25. DURATA MEDIE A VIEÞII, PE SEXE ªI MEDII- ani -

Cauze de deces 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total judeþ 65 78 46 48 51 50

Boli infecþioase ºi parazitare 1 2 - 1 1 2Boli ale sistemului nervos - 2 3 - 2 -Boli ale aparatului respirator 29 26 12 13 21 22

din care:pneumonie 27 26 12 12 20 20

Boli ale aparatului digestiv - 2 2 - - 1din care:

gastritã, enteritã ºi colitã neinfecþioasã - 1 1 - - -Afecþiuni din perioada perinatalã 19 27 19 21 14 10

din care:hemoragii fetale ºi neonatale 11 15 9 12 9 2

Malformaþii congenitale, deformaþii ºi anomalii cromozoniale 15 16 7 12 9 10

din care: malformaþii congenitale ale aparatului circulator 10 7 4 5 4 4

Leziuni traumatice, otrãviri ºi alte cauze externe 1 1 2 1 3 5Alte cauze - 2 1 - 1 -

Pe sexe Pe medii

Anii Urban Rural

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin

2003 – 2005 70,28 66,57 74,35 70,50 66,44 74,78 69,95 66,42 73,952004 – 2006 71,10 67,63 74,81 71,51 67,80 75,23 70,62 67,21 74,412005 – 2007 71,54 67,58 75,83 72,17 68,34 76,03 70,91 66,87 75,492006 – 2008 71,51 67,33 76,08 72,01 67,76 76,29 71,05 66,86 75,812007 – 2009 71,81 67,57 76,47 72,10 67,73 76,74 71,41 67,30 76,102008 - 2010 71,84 67,61 76,47 72,48 68,18 77,05 71,18 67,03 75,91

Notã: Durata medie a vieþii în anul de referinþã s-a calculat pe baza numãrului populaþiei ºi a deceselor pentru o perioadã de 3 ani.

Page 59: Anuar Calarasi

43

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2.26. CÃSÃTORII DUPÃ GRUPA DE VÂRSTÃ CORELATÃ A SOÞILOR

Grupa de vârstã Grupa de vârstã a soþiei (ani)

a soþului Total Sub 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 ºi

(ani) peste

2005

Total 1944 344 700 434 211 115 48 43 26 11 12

Sub 20 71 34 23 9 2 2 - 1 - - -20 - 24 472 178 243 38 8 3 1 1 - - -25 - 29 680 93 326 220 32 6 1 1 - 1 -30 - 34 331 31 84 119 77 17 2 1 - - -35 - 39 184 4 18 34 60 57 10 1 - - -40 - 44 66 3 3 10 23 15 9 3 - - -45 - 49 66 1 1 3 8 10 22 15 5 1 -50 -54 28 - - 1 1 3 1 13 9 - -55 - 59 23 - 2 - - 1 2 5 8 5 -60 ºi peste 23 - - - - 1 - 2 4 4 12

2006

Total 2249 410 726 524 217 175 68 63 34 21 11

Sub 20 98 51 31 6 4 6 - - - - -20 - 24 478 184 238 35 14 2 4 1 - - -25 - 29 787 121 340 266 39 16 2 3 - - -30 - 34 409 36 91 161 73 38 8 1 - 1 -35 - 39 201 8 18 42 57 62 8 3 3 - -40 - 44 103 7 5 10 16 30 24 8 3 - -45 - 49 74 1 2 3 5 13 18 22 7 3 -50 -54 37 1 1 1 5 6 1 13 5 3 155 - 59 28 1 - - 3 2 2 11 7 2 -60 ºi peste 34 - - - 1 - 1 1 9 12 10

2007

Total 3117 496 958 737 413 219 84 85 58 40 27

Sub 20 90 74 15 1 - - - - - - -20 - 24 604 257 293 49 4 1 - - - - -25 - 29 1010 135 494 326 44 10 1 - - - -30 - 34 636 24 131 263 177 30 10 1 - - -35 - 39 369 4 22 84 147 93 11 5 3 - -40 - 44 120 1 3 10 24 49 23 8 1 1 -45 - 49 105 1 - 2 12 27 25 29 9 - -50 -54 77 - - 1 3 6 11 28 22 5 155 - 59 54 - - 1 1 2 3 10 15 16 660 ºi peste 52 - - - 1 1 - 4 8 18 20

Page 60: Anuar Calarasi

44

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2.26. CÃSÃTORII DUPÃ GRUPA DE VÂRSTÃ CORELATÃ A SOÞILOR - continuare -

Grupa de vârstã Grupa de vârstã a soþiei (ani)

a soþului Total Sub 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 ºi

(ani) peste

2008

Total 2025 289 715 457 262 132 55 44 31 23 17

Sub 20 56 30 26 - - - - - - - -

20 - 24 446 166 247 29 3 1 - - - - -

25 - 29 665 70 329 212 49 5 - - - - -

30 - 34 417 19 100 161 102 31 4 - - - -

35 - 39 173 3 11 42 67 39 9 2 - - -

40 - 44 96 1 2 7 29 34 17 5 1 - -

45 - 49 58 - - 2 7 13 14 14 7 1 -

50 -54 45 - - 2 2 5 6 16 10 2 255 - 59 37 - - - 2 4 4 5 10 10 260 ºi peste 32 - - 2 1 - 1 2 3 10 13

2009

Total 1714 211 648 409 201 99 66 25 23 20 12

Sub 20 29 20 8 1 - - - - - - -20 - 24 406 120 256 28 2 - - - - - -25 - 29 544 49 279 183 29 3 1 - - - -30 - 34 362 15 85 147 93 16 5 1 - - -35 - 39 159 6 16 37 56 29 12 2 - 1 -40 - 44 74 1 3 11 16 26 16 1 - - -45 - 49 45 - 1 1 2 13 17 8 1 1 150 -54 37 - - - 1 7 9 8 10 2 -55 - 59 30 - - - 1 2 4 4 7 11 160 ºi peste 28 - - 1 1 3 2 1 5 5 10

2010

Total 1341 141 538 332 156 76 49 11 18 10 10

Sub 20 11 9 2 - - - - - - - -

20 - 24 300 91 174 32 2 1 - - - - -

25 - 29 481 32 257 152 31 8 1 - - - -

30 - 34 283 8 86 105 66 13 5 - - - -

35 - 39 120 - 15 27 47 20 10 - 1 - -

40 - 44 69 1 2 11 5 24 21 2 2 1 -

45 - 49 18 - - 2 3 7 4 2 - - -

50 -54 21 - 1 2 2 2 4 4 3 3 -

55 - 59 18 - 1 - - 1 3 2 6 4 160 ºi peste 20 - - 1 - - 1 1 6 2 9

Page 61: Anuar Calarasi

Vârsta medie la data încheierii cãsãtoriei (ani)

Soþ Soþie

Anii Total Urban Rural Total Urban Rural

2005 30,1 29,8 30,5 26,6 27,1 26,02006 30,5 30,3 30,8 27,2 27,6 26,72007 31,5 31,2 31,6 27,9 28,2 27,72008 31,0 30,7 31,2 27,5 27,8 27,42009 31,1 31,2 30,9 27,4 27,9 27,12010 30,7 30,3 27,2 27,2 28,1 26,4

45

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2.27. CÃSÃTORII DUPÃ STAREA CIVILÃ ANTERIOARÃ CORELATÃ A SOÞILOR

2.28. VÂRSTA MEDIE A SOÞILOR LA DATA ÎNCHEIERII CÃSÃTORIEI1), PE MEDII

Starea civilã anterioarã Total Starea civilã anterioarã a soþiei

a soþului Necãsãtoritã Divorþatã Vãduvã

2005

Total 1944 1596 309 39

Necãsãtorit 1580 1480 85 15Divorþat 345 111 215 19Vãduv 19 5 9 5

2006

Total 2249 1790 411 48

Necãsãtorit 1774 1618 139 17Divorþat 446 167 262 17Vãduv 29 5 10 14

2007

Total 3117 2780 294 43

Necãsãtorit 2818 2671 132 15Divorþat 272 104 149 19Vãduv 27 5 13 9

2008

Total 2025 1678 299 48

Necãsãtorit 1690 1566 112 12Divorþat 304 102 177 25Vãduv 31 10 10 11

2009

Total 1714 1452 226 36

Necãsãtorit 1446 1359 82 5Divorþat 248 85 139 24Vãduv 20 8 5 7

2010

Total 1341 1154 173 14

Necãsãtorit 1155 1082 69 4Divorþat 170 66 96 8Vãduv 16 6 8 2

1) Se referã la toate cãsãtoriile incheiate, indiferent de rang.

Page 62: Anuar Calarasi

46

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2.29. DIVORÞURI DUPÃ GRUPA DE VÂRSTÃ A SOÞILOR

Grupa de vârstã Grupa de vârstã a soþiei (ani)

a soþului Total Sub 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 ºi

(ani) peste

2005

Total 715 26 101 166 146 123 58 52 29 6 8

Sub 20 7 2 3 1 1 - - - - - -20 - 24 70 16 41 9 3 1 - - - - -25 - 29 113 4 38 55 11 4 1 - - - -30 - 34 153 3 14 69 58 7 2 - - - -35 - 39 157 1 3 25 57 63 6 1 1 - -40 - 44 74 - 2 6 12 31 21 2 - - -45 - 49 75 - - 1 4 15 18 27 10 - -50 -54 38 - - - - 2 8 17 9 2 -55 - 59 17 - - - - - 1 4 8 4 -60 ºi peste 11 - - - - - 1 1 1 - 8

2006

Total 690 34 117 130 116 142 49 41 35 15 11

Sub 20 16 7 7 1 - 1 - - - - -20 - 24 63 13 37 7 4 - 1 1 - - -25 - 29 111 8 45 46 8 4 - - - - -30 - 34 138 5 19 55 44 10 4 - 1 - -35 - 39 127 1 7 17 43 54 5 - - - -40 - 44 83 - 1 4 13 48 15 1 1 - -45 - 49 62 - 1 - 4 19 20 16 2 - -50 -54 49 - - - - 3 3 21 19 3 -55 - 59 22 - - - - 1 1 1 10 8 160 ºi peste 19 - - - - 2 - 1 2 4 10

2007

Total 851 30 105 160 152 74 89 69 39 24 9

Sub 20 9 3 2 4 - - - - - - -20 - 24 57 10 32 9 3 3 - - - - -25 - 29 108 9 35 49 8 5 1 1 - - -30 - 34 164 4 28 60 58 8 2 3 1 - -35 - 39 178 1 6 29 64 67 8 2 1 - -40 - 44 118 3 1 5 14 55 35 4 1 - -45 - 49 101 - - 3 3 33 30 28 2 2 -50 -54 61 - - - 2 2 10 25 16 6 -55 - 59 36 - 1 1 - - 3 4 16 10 160 ºi peste 19 - - - - 2 6 8

Page 63: Anuar Calarasi

47

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2.29. DIVORÞURI DUPÃ GRUPA DE VÂRSTÃ A SOÞILOR - continuare -

Grupa de vârstã Grupa de vârstã a soþiei (ani)

a soþului Total Sub 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 ºi

(ani) peste

2008

Total 691 14 89 115 142 115 89 49 40 22 16

Sub 20 3 1 2 - - - - - - - -20 - 24 36 6 17 4 7 2 - - - - -25 - 29 87 4 37 32 11 1 1 - 1 - -30 - 34 125 2 21 52 42 5 2 - 1 - -35 - 39 140 1 6 22 54 46 7 3 1 - -40 - 44 89 - 3 2 22 39 21 1 1 - -45 - 49 92 - 1 2 4 17 44 18 5 1 -50 -54 60 - 2 1 1 5 14 21 13 1 255 - 59 29 - - - - - - 5 13 11 -60 ºi peste 30 - - - 1 - - 1 5 9 14

2009

Total 592 8 71 97 115 101 78 51 44 16 11

Sub 20 1 - 1 - - - - - - - -20 - 24 26 4 14 5 2 1 - - - - -25 - 29 74 1 38 22 7 2 1 1 2 - -30 - 34 114 2 13 52 42 4 - 1 - - -35 - 39 99 1 5 16 40 32 4 - 1 - -40 - 44 108 - - 2 21 43 34 8 - - -45 - 49 70 - - - 3 15 26 18 7 1 -50 -54 45 - - - - 3 11 16 11 3 155 - 59 33 - - - - - 1 6 18 8 -60 ºi peste 22 - - - - 1 1 1 5 4 10

2010

Total 597 6 86 92 129 101 103 32 23 16 9

Sub 20 - - - - - - - - - - -20 - 24 29 1 23 4 1 - - - - - -25 - 29 77 5 41 20 8 2 - 1 - - -30 - 34 99 - 15 43 34 4 2 - - - 135 - 39 127 - 5 20 63 27 11 1 - - -40 - 44 121 - 1 3 21 52 40 1 2 1 -45 - 49 59 - 1 2 1 8 36 7 4 - -50 -54 48 - - - 1 5 10 16 9 6 155 - 59 14 - - - - 1 2 3 6 1 160 ºi peste 23 - - - - 2 2 3 2 8 6

Page 64: Anuar Calarasi

48

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2.30. DIVORÞURI DUPÃ NUMÃRUL COPIILOR MINORI RÃMAªI PRIN DESFACEREA CÃSÃTORIEI

Anii Total Fãrã Cu Cu Cu Cu Cu 5 copiicopii 1 copil 2 copii 3 copii 4 copii ºi peste

2005 715 360 240 80 24 8 32006 690 390 219 67 7 4 32007 851 496 259 81 14 1 -2008 691 418 191 71 7 3 12009 592 331 191 60 6 4 -2010 597 305 199 86 7 - -

2.32. SOLDUL SCHIMBÃRILOR INTERNE DE DOMICILIU, PE SEXE ªI MEDII

Total Urban Rural

Anii Ambele Masculin Feminin Ambele Masculin Feminin Ambele Masculin Feminin

sexe sexe sexe

2005 -50 -1 -49 -169 -97 -72 119 96 232006 -388 -96 -292 -284 -142 -142 -104 46 -1502007 -122 -35 -87 -413 -258 -155 291 223 682008 157 136 21 -415 -229 -186 572 365 2072009 -4 24 -28 -215 -120 -95 211 144 672010 -293 24 -317 -699 -351 -348 406 375 31

2.31. MIGRAÞIA INTERNÃ DETERMINATÃ DE SCHIMBAREA DOMICILIULUI, PE MEDII

Sosiþi Plecaþi Soldul schimbãrilor

Anii Total în urban în rural Total din urban din rural de domiciliu

2005

Total 3732 1217 2515 3782 1386 2396 -50din / în judeþ 2186 736 1450 2186 753 1433din / în alte judeþe 1546 481 1065 1596 633 963

Inclusiv migraþia externã 3740 - - 3812 - - -722006

Total 4679 1605 3074 5067 1889 3178 -388din / în judeþ 2319 824 1495 2319 742 1577din / în alte judeþe 2360 781 1579 2748 1147 1601

Inclusiv migraþia externã 4697 - - 5102 - - -4052007

Total 5356 1678 3678 5478 2091 3387 -122din / în judeþ 2934 919 2015 2934 1087 1847din / în alte judeþe 2422 759 1663 2544 1004 1540

Inclusiv migraþia externã 5387 - - 5511 - - -1242008

Total 5790 1815 3975 5633 2230 3403 +157din / în judeþ 2795 910 1885 2795 1036 1759din / în alte judeþe 2995 905 2090 2838 1194 1644

Inclusiv migraþia externã 5829 - - 5668 - - +1612009

Total 4599 1497 3102 4603 1712 2891 -4din / în judeþ 2233 743 1490 2233 703 1530din / în alte judeþe 2366 754 1612 2370 1009 1361

Inclusiv migraþia externã 4613 - - 4641 - - -282010

Total 5969 1744 4225 6262 2443 3819 -293din / în judeþ 2963 874 2089 2963 1070 1893din / în alte judeþe 3006 870 2136 3299 1373 1926

Inclusiv migraþia externã 5983 - - 6302 - - -319

Page 65: Anuar Calarasi

49

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2.33. POPULAÞIA PE SEXE ªI LOCALITÃÞI, LA 1 IANUARIE 2010- persoane -

MediuLocalitate Ambele sexe Masculin Feminin

Total judeþ 312697 153096 159601

Mediu urban 120512 57936 62576Municipiul Cãlãraºi 73077 35070 38007Municipiul Olteniþa 27256 13082 14174Oraº Budeºti 7190 3537 3653Oraº Fundulea 6679 3254 3425Oraº Lehliu Garã 6310 2993 3317

Mediu rural 192185 95160 97025Alexandru Odobescu 2810 1392 1418Belciugatele 1933 958 975Borcea 8653 4260 4393Cãscioarele 1905 936 969Chirnogi 7867 3914 3953Chiselet 3489 1727 1762Ciocãneºti 4454 2174 2280Crivãþ 2282 1096 1186Curcani 5273 2627 2646Cuza Vodã 4119 1989 2130Dichiseni 1689 855 834Dor Mãrunt 6972 3407 3565Dorobanþu 2901 1477 1424Dragalina 8636 4370 4266Dragoº Vodã 2932 1459 1473Frãsinet 1746 845 901Frumuºani 4619 2256 2363Fundeni 4859 2380 2479Gãlbinaºi 3448 1710 1738Grãdiºtea 4709 2348 2361Gurbãneºti 1416 676 740Ileana 3255 1655 1600Independenþa 3487 1716 1771Jegãlia 4503 2260 2243Lehliu 2778 1341 1437Luica 2106 1028 1078Lupºanu 3270 1517 1753Mânãstirea 5834 2884 2950Mitreni 4294 2122 2172Modelu 9824 4940 4884Nana 2460 1219 1241Nicolae Bãlcescu 1583 807 776Periºoru 5305 2653 2652Plãtãreºti 3743 1831 1912Radovanu 4504 2207 2297Roseþi 6010 3051 2959Sãruleºti 3127 1601 1526Sohatu 3058 1504 1554ªoldanu 3336 1601 1735Spanþov 4619 2307 2312ªtefan cel Mare 3315 1707 1608ªtefan Vodã 2480 1246 1234Tãmãdãu Mare 2304 1188 1116Ulmeni 5140 2552 2588Ulmu 1549 759 790Unirea 2762 1392 1370Vâlcelele 1805 858 947Valea Argovei 2434 1199 1235Vasilaþi 4316 2085 2231Vlad Þepeº 2272 1074 1198

Page 66: Anuar Calarasi

50

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2.34. POPULAÞIA PE SEXE ªI LOCALITÃÞI, DENSITATEA POPULAÞIEI, LA 1 IULIE 2010

Mediu Numãrul locuitorilor (pers.) În procente faþã de total Densitate

Localitate Ambele sexe Masculin Feminin Masculin (%) Feminin (%) loc./km2

Total judeþ 311898 152708 159190 49,0 51,0 61,3

Mediu urban 120373 57883 62490 48,1 51,9 238,4Municipiul Cãlãraºi 73005 35045 37960 48,0 52,0 548,0Municipiul Olteniþa 27170 13036 14134 48,0 52,0 259,0Oraº Budeºti 7178 3526 3652 49,1 50,9 86,1Oraº Fundulea 6696 3254 3442 48,6 51,4 66,0Oraº Lehliu Garã 6324 3022 3302 47,8 52,2 77,1

Mediu rural 191525 94825 96700 49,5 50,5 41,8Alexandru Odobescu 2792 1385 1407 49,6 50,4 44,6Belciugatele 1951 969 982 49,7 50,3 24,3Borcea 8636 4249 4387 49,2 50,8 22,4Cãscioarele 1885 925 960 49,1 50,9 72,2Chirnogi 7851 3904 3947 49,7 50,3 39,9Chiselet 3494 1721 1773 49,3 50,7 42,3Ciocãneºti 4370 2133 2237 48,8 51,2 33,3Crivãþ 2247 1079 1168 48,0 52,0 95,0Curcani 5282 2613 2669 49,5 50,5 95,7Cuza Vodã 4107 1988 2119 48,4 51,6 29,2Dichiseni 1665 841 824 50,5 49,5 18,3Dor Mãrunt 6965 3404 3561 48,9 51,1 44,3Dorobanþu 2892 1469 1423 50,8 49,2 28,1Dragalina 8656 4394 4262 50,8 49,2 47,9Dragoº Vodã 2941 1458 1483 49,6 50,4 23,0Frãsinet 1749 852 897 48,7 51,3 20,5Frumuºani 4611 2247 2364 48,7 51,3 63,2Fundeni 4862 2381 2481 49,0 51,0 70,8Gãlbinaºi 3446 1718 1728 49,9 50,1 181,6Grãdiºtea 4706 2360 2346 50,1 49,9 26,5Gurbãneºti 1404 667 737 47,5 52,5 18,8Ileana 3236 1634 1602 50,5 49,5 23,4Independenþa 3477 1705 1772 49,0 51,0 59,4Jegãlia 4476 2243 2233 50,1 49,9 35,0Lehliu 2780 1345 1435 48,4 51,6 49,4Luica 2094 1023 1071 48,9 51,1 55,2Lupºanu 3250 1508 1742 46,4 53,6 34,2Mânãstirea 5784 2864 2920 49,5 50,5 46,8Mitreni 4242 2109 2133 49,7 50,3 82,9Modelu 9822 4944 4878 50,3 49,7 88,2Nana 2466 1220 1246 49,5 50,5 31,5Nicolae Bãlcescu 1571 807 764 51,4 48,6 44,2Periºoru 5317 2650 2667 49,8 50,2 24,9Plãtãreºti 3583 1755 1828 49,0 51,0 64,5Radovanu 4469 2192 2277 49,0 51,0 76,8Roseþi 6019 3059 2960 50,8 49,2 70,8Sãruleºti 3120 1592 1528 51,0 49,0 42,2Sohatu 3051 1497 1554 49,1 50,9 35,1ªoldanu 3314 1592 1722 48,0 52,0 78,4Spanþov 4622 2306 2316 49,9 50,1 68,3ªtefan cel Mare 3320 1706 1614 51,4 48,6 141,6ªtefan Vodã 2476 1243 1233 50,2 49,8 34,6Tãmãdãu Mare 2319 1194 1125 51,5 48,5 55,9Ulmeni 5126 2541 2585 49,6 50,4 92,6Ulmu 1540 752 788 48,8 51,2 22,1Unirea 2756 1387 1369 50,3 49,7 29,7Vâlcelele 1800 864 936 48,0 52,0 27,9Valea Argovei 2419 1188 1231 49,1 50,9 27,5Vasilaþi 4296 2075 2221 48,3 51,7 68,1Vlad Þepeº 2268 1073 1195 47,3 52,7 30,5

Page 67: Anuar Calarasi

51

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2.35. POPULAÞIA PE GRUPE DE VÂRSTÃ ªI LOCALITÃÞI, LA 1 IULIE 2010- persoane -

Mediu

Localitate Total 0-14 ani 15-64 ani 65 ani ºi peste

Total judeþ 311898 51138 207308 53452

Mediu urban 120373 18538 88133 13702Municipiul Cãlãraºi 73005 11172 54847 6986Municipiul Olteniþa 27170 3586 20169 3415Oraº Budeºti 7178 1518 4414 1246Oraº Fundulea 6696 1226 4408 1062Oraº Lehliu Garã 6324 1036 4295 993

Mediu rural 191525 32600 119175 39750Alexandru Odobescu 2792 391 1580 821Belciugatele 1951 306 1151 494Borcea 8636 1227 5830 1579Cãscioarele 1885 212 1163 510Chirnogi 7851 1099 5146 1606Chiselet 3494 560 2127 807Ciocãneºti 4370 545 2599 1226Crivãþ 2247 341 1480 426Curcani 5282 954 3379 949Cuza Vodã 4107 577 2571 959Dichiseni 1665 243 1095 327Dor Mãrunt 6965 1421 4256 1288Dorobanþu 2892 406 1564 922Dragalina 8656 1738 5739 1179Dragoº Vodã 2941 522 1872 547Frãsinet 1749 269 997 483Frumuºani 4611 917 2847 847Fundeni 4862 975 3135 752Gãlbinaºi 3446 487 2354 605Grãdiºtea 4706 614 2904 1188Gurbãneºti 1404 254 691 459Ileana 3236 619 1742 875Independenþa 3477 569 2087 821Jegãlia 4476 678 2867 931Lehliu 2780 428 1649 703Luica 2094 297 1231 566Lupºanu 3250 496 1836 918Mânãstirea 5784 961 3452 1371Mitreni 4242 551 2679 1012Modelu 9822 2288 6481 1053Nana 2466 418 1378 570Nicolae Bãlcescu 1571 307 927 337Periºoru 5317 951 3718 648Plãtãreºti 3583 628 2280 675Radovanu 4469 477 2628 1364Roseþi 6019 1285 3987 747Sãruleºti 3120 644 1885 591Sohatu 3051 474 1562 1015ªoldanu 3314 653 1991 670Spanþov 4622 917 2959 746ªtefan cel Mare 3320 592 2303 425ªtefan Vodã 2476 450 1575 451Tãmãdãu Mare 2319 427 1447 445Ulmeni 5126 758 3404 964Ulmu 1540 194 732 614Unirea 2756 417 1753 586Vâlcelele 1800 232 1003 565Valea Argovei 2419 430 1327 662Vasilaþi 4296 1072 2586 638Vlad Þepeº 2268 329 1226 713

Page 68: Anuar Calarasi

52

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2.36. MIªCAREA NATURALÃ A POPULAÞIEI PE LOCALITÃÞI, ÎN ANUL 2010

Date absolute – numãr

Mediu Nãscuþi Decese Spor Cãsãtorii Divorþuri Decese la o

Localitate -vii natural vârstã sub 1 an

Total judeþ 3305 4436 -1131 1341 597 50

Mediu urban 1351 1261 90 610 343 15Municipiul Cãlãraºi 828 659 169 411 262 12Municipiul Olteniþa 253 339 -86 132 53 2Oraº Budeºti 121 92 29 13 6 -Oraº Fundulea 81 89 -8 32 12 1Oraº Lehliu Garã 68 82 -14 22 10 -

Mediu rural 1954 3175 -1221 731 254 35Alexandru Odobescu 25 48 -23 5 4 1Belciugatele 19 29 -10 7 2 -Borcea 71 129 -58 28 7 2Cãscioarele 13 42 -29 8 - 1Chirnogi 53 109 -56 33 11 1Chiselet 34 68 -34 12 1 1Ciocãneºti 32 93 -61 16 7 1Crivãþ 1 41 -40 5 3 -Curcani 73 72 1 24 4 -Cuza Vodã 31 87 -56 22 4 1Dichiseni 14 37 -23 7 1 -Dor Mãrunt 83 103 -20 24 13 2Dorobanþu 27 80 -53 17 4 1Dragalina 99 85 14 31 9 -Dragoº Vodã 28 46 -18 14 7 1Frãsinet 21 45 -24 4 4 -Frumuºani 52 73 -21 18 5 -Fundeni 66 66 - 32 2 -Gãlbinaºi 10 28 -18 19 2 1Grãdiºtea 43 103 -60 18 13 -Gurbãneºti 9 36 -27 - 3 -Ileana 42 67 -25 18 3 2Independenþa 30 64 -34 10 4 -Jegãlia 44 112 -68 19 2 1Lehliu 31 43 -12 10 5 -Luica 19 47 -28 6 3 -Lupºanu 33 64 -31 9 5 -Mânãstirea 56 116 -60 25 8 2Mitreni 23 90 -67 24 12 -Modelu 128 88 40 46 16 2Nana 33 47 -14 3 1 -Nicolae Bãlcescu 14 29 -15 2 1 -Periºoru 38 51 -13 18 5 -Plãtãreºti 54 63 -9 16 5 2Radovanu 31 89 -58 11 8 1Roseþi 82 65 17 21 11 3Sãruleºti 46 32 14 12 2 -Sohatu 21 65 -44 3 1 -ªoldanu 54 54 - 9 6 1Spanþov 67 59 8 16 9 -ªtefan cel Mare 24 42 -18 18 7 1ªtefan Vodã 21 32 -11 7 5 -Tãmãdãu Mare 21 51 -30 8 4 -Ulmeni 47 73 -26 25 6 2Ulmu 16 43 -27 2 1 1Unirea 20 52 -32 6 6 -Vâlcelele 17 35 -18 8 2 -Valea Argovei 21 44 -23 9 2 2Vasilaþi 98 73 25 19 3 2Vlad Þepeº 19 65 -46 7 5 -

Page 69: Anuar Calarasi

53

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2.37. MIªCAREA NATURALÃ A POPULAÞIEI PE LOCALITÃÞI, ÎN ANUL 2010

Rate (la 1000 locuitori)

Mediu Nãscuþi Decese Spor Cãsãtorii Divorþuri Decese la o vârstã sub 1 an

Localitate -vii natural la 1000 nãscuþi vii

Total judeþ 10,5 14,1 -3,6 4,3 1,90 15,1

Mediu urban 11,1 10,4 0,7 5,0 2,83 11,1Municipiul Cãlãraºi 11,2 8,9 2,3 5,6 3,55 14,5Municipiul Olteniþa 9,3 12,4 -3,1 4,8 1,94 7,9Oraº Budeºti 16,8 12,8 4,0 1,8 0,83 -Oraº Fundulea 12,1 13,2 -1,1 4,8 1,79 12,3Oraº Lehliu Garã 10,7 13,0 -2,3 3,5 1,58 -

Mediu rural 10,2 16,5 -6,3 3,8 1,32 17,9Alexandru Odobescu 8,9 17,1 -8,2 1,8 1,43 40,0Belciugatele 9,8 15,0 -5,2 3,6 1,03 -Borcea 8,1 14,7 -6,6 3,2 0,80 28,2Cãscioarele 6,9 22,3 -15,4 4,2 - 76,9Chirnogi 6,7 13,8 -7,1 4,2 1,39 18,9Chiselet 9,7 19,4 -9,7 3,4 0,29 29,4Ciocãneºti 7,3 21,3 -14,0 3,7 1,60 31,3Crivãþ 0,4 18,3 -17,9 2,2 1,34 -Curcani 13,8 13,6 0,2 4,5 0,76 -Cuza Vodã 7,5 21,1 -13,6 5,3 0,97 32,3Dichiseni 8,4 22,1 -13,7 4,2 0,60 -Dor Mãrunt 11,9 14,8 -2,9 3,4 1,86 24,1Dorobanþu 9,3 27,7 -18,4 5,9 1,38 37,0Dragalina 11,4 9,8 1,6 3,6 1,03 -Dragoº Vodã 9,5 15,6 -6,1 4,7 2,37 35,7Frãsinet 12,1 26,0 -13,9 2,3 2,31 -Frumuºani 11,3 15,8 -4,5 3,9 1,08 -Fundeni 13,5 13,5 - 6,5 0,41 -Gãlbinaºi 2,9 8,1 -5,2 5,5 0,58 100,0Grãdiºtea 9,1 21,9 -12,8 3,8 2,76 -Gurbãneºti 6,4 25,6 -19,2 - 2,13 -Ileana 13,1 20,9 -7,8 5,6 0,93 47,6Independenþa 8,6 18,4 -9,8 2,9 1,15 -Jegãlia 9,8 24,9 -15,1 4,2 0,44 22,7Lehliu 11,1 15,4 -4,3 3,6 1,79 -Luica 9,1 22,6 -13,5 2,9 1,44 -Lupºanu 10,1 19,6 -9,5 2,8 1,54 -Manãstirea 9,6 20,0 -10,4 4,3 1,38 35,7Mitreni 5,4 21,1 -15,7 5,6 2,82 -Modelu 13,0 8,9 4,1 4,7 1,62 15,6Nana 13,3 19,0 -5,7 1,2 0,40 -Nicolae Bãlcescu 8,9 18,5 -9,6 1,3 0,64 -Periºoru 7,1 9,5 -2,4 3,4 0,93 -Plãtãreºti 15,0 17,5 -2,5 4,5 1,39 37,0Radovanu 6,9 19,9 -13,0 2,5 1,78 32,3Roseþi 13,6 10,8 2,8 3,5 1,82 36,6Sãruleºti 14,7 10,2 4,5 3,8 0,64 -Sohatu 6,9 21,2 -14,3 1,0 0,33 -ªoldanu 16,3 16,3 - 2,7 1,81 18,5Spanþov 14,5 12,7 1,8 3,5 1,94 -ªtefan cel Mare 7,1 12,5 -5,4 5,4 2,08 41,7ªtefan Vodã 8,5 12,9 -4,4 2,8 2,02 -Tãmãdãu Mare 9,0 21,8 -12,8 3,4 1,71 -Ulmeni 9,2 14,2 -5,0 4,9 1,17 42,6Ulmu 10,4 27,9 -17,5 1,3 0,65 62,5Unirea 7,2 18,8 -11,6 2,2 2,17 -Vâlcelele 9,4 19,4 -10,0 4,4 1,11 -Valea Argovei 8,6 18,0 -9,4 3,7 0,82 95,2Vasilaþi 22,7 16,9 5,8 4,4 0,70 20,4Vlad Þepeº 8,4 28,6 -20,2 3,1 2,20 -

Page 70: Anuar Calarasi

54

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2.38. MIªCAREA MIGRATORIE A POPULAÞIEI PE LOCALITÃÞI, ÎN ANUL 2010- numãr -

Mediu Schimbãri de domiciliu Schimbãri de reºedinþã la 1 iulie

Localitatea stabiliri plecãri sold stabiliri plecãri sold

Total judeþ 5969 6262 -293 1244 2657 -1413

Mediu urban 1744 2443 -699 528 1234 -706Municipiul Cãlãraºi 985 1542 -557 201 715 -514Municipiul Olteniþa 351 545 -194 169 287 -118Oraº Budeºti 166 173 -7 29 51 -22Oraº Fundulea 106 91 15 50 86 -36Oraº Lehliu Garã 136 92 44 79 95 -16

Mediu rural 4225 3819 406 716 1423 -707Alexandru Odobescu 62 58 4 2 17 -15Belciugatele 86 35 51 14 19 -5Borcea 115 140 -25 12 117 -105Cãscioarele 17 25 -8 15 9 6Chirnogi 111 83 28 26 69 -43Chiselet 94 66 28 18 29 -11Ciocãneºti 89 72 17 28 22 6Crivãþ 51 37 14 20 15 5Curcani 146 99 47 17 30 -13Cuza Vodã 144 66 78 6 21 -15Dichiseni 47 59 -12 3 13 -10Dor Mãrunt 154 133 21 34 49 -15Dorobanþu 82 48 34 13 16 -3Dragalina 128 139 -11 14 66 -52Dragoº Vodã 82 64 18 9 20 -11Frãsinet 47 41 6 26 14 12Frumuºani 98 90 8 35 33 2Fundeni 100 140 -40 19 52 -33Gãlbinaºi 125 78 47 11 32 -21Grãdiºtea 147 71 76 16 23 -7Gurbãneºti 27 34 -7 7 12 -5Ileana 80 52 28 29 31 -2Independenþa 76 66 10 2 12 -10Jegãlia 86 83 3 3 25 -22Lehliu 45 41 4 28 27 1Luica 41 37 4 18 12 6Lupºanu 75 71 4 14 24 -10Manãstirea 70 94 -24 10 53 -43Mitreni 72 98 -26 17 31 -14Modelu 263 293 -30 11 55 -44Nana 50 26 24 15 19 -4Nicolae Bãlcescu 30 35 -5 19 9 10Periºoru 117 91 26 9 55 -46Plãtãreºti 120 96 24 13 40 -27Radovanu 79 79 - 16 28 -12Roseþi 121 140 -19 8 18 -10Sãruleºti 58 71 -13 17 23 -6Sohatu 55 66 -11 10 24 -14ªoldanu 84 102 -18 17 20 -3Spanþov 118 98 20 19 28 -9ªtefan cel Mare 54 58 -4 4 52 -48ªtefan Vodã 48 46 2 12 10 2Tãmãdãu Mare 90 42 48 9 24 -15Ulmeni 83 78 5 21 28 -7Ulmu 26 39 -13 10 9 1Unirea 71 54 17 3 10 -7Vâlcelele 48 41 7 3 5 -2Valea Argovei 43 50 -7 13 23 -10Vasilaþi 86 140 -54 12 31 -19Vlad Þepeº 84 54 30 9 19 -10

Page 71: Anuar Calarasi

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

3CAPITOLUL

PIAÞA FORÞEI DE MUNCÃ

Page 72: Anuar Calarasi

56

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Cuprins tabele pag.3.1. Participarea populaþiei la forþa de muncã, pe sexe (date la sfârºitul anului) .......................... 60

3.2. Populaþia ocupatã civilã, pe activitãþi ale economiei naþionale CAEN Rev.2 (la sfârºitul anului) ........................................................................................................................................ 61

3.3. Structura populaþiei ocupate civile, pe activitãþi ale economiei naþionale CAEN Rev.2 (la sfârºitul anului) ................................................................................................................ 61

3.4. Numãrul mediu al salariaþilor, pe activitãþi ale economiei naþionale CAEN Rev.2................ 623.5. Numãrul mediu al salariaþilor în industrie, pe activitãþi conform CAEN Rev.2....................... 633.6. Efectivul de salariaþi, pe activitãþi ale economiei naþionale,

la 31 decembrie -CAEN Rev.2 .................................................................................................................. 643.7. Efectivul de salariaþi în industrie, pe activitãþi, conform CAEN Rev.2, la 31decembrie ...... 653.8. ªomerii înregistraþi ºi rata ºomajului (la sfârºitul anului) .............................................................. 663.9. ªomerii înregistraþi la sfârºitul anului 2010, pe localitãþi .............................................................. 673.10. Condiþii de muncã - numãrul accidentelor în muncã ºi a conflictelor de interese............ 68

Sursa datelor

Cercetãri statistice:

� Cercetarea statisticã privind costul forþei de muncã realizatã în unitãþile economico-sociale,pentru datele referitoare la numãrul salariaþilor (conform Regulamentului Consiliului ºiParlamentului European nr. 530/1999 privind statisticile structurii câºtigurilor salariale ºi costuluiforþei de muncã);

� Balanþa forþei de muncã, pentru datele privind populaþia ocupatã civilã pe activitãþi aleeconomiei naþionale, pe forme de proprietate ºi pe judeþe;

Surse administrative:

� Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã, pentru datele privind ºomajul înregistrat ºinumãrul persoanelor cuprinse în cursuri de calificare ºi recalificare;

� Ministerul Muncii, Familiei ºi Protecþiei Sociale, pentru datele privind condiþiile de muncã.

Precizãri metodologice

� Cercetarea statisticã privind costul forþei de muncã este o cercetare statisticã anualãcomplexã care furnizeazã elementele necesare efectuãrii unor analize privind evoluþia diferitelorcomponente ale costului forþei de muncã ºi corelaþiile dintre ele, oferind totodatã, elementelenecesare calculului mãrimii brute ºi nete, lunare ºi orare, a câºtigului salarial structurat peactivitãþi ale economiei naþionale, forme de proprietate, forme juridice, categorii de salariaþi,sexe. Se realizeazã pe un eºantion de circa 26200 de operatori economici ºi sociali aparþinândtuturor claselor de mãrime a întreprinderii, indiferent de numãrul de salariaþi. Sunt excluseforþele armate ºi personalul asimilat (M.ApN., MAI, S.R.I,etc.)

� Balanþa forþei de muncã este o lucrare care se realizeazã pe baza informaþiilor din mai multesurse de date: statistica demograficã; cercetarea statisticã privind costul forþei de muncã;cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO); surse administrative.

� Populaþia ocupatã civilã cuprinde, potrivit metodologiei balanþei forþei de muncã, toatepersoanele care, în anul de referinþã, au desfãºurat o activitate economico-socialã aducãtoare devenit, cu excepþia cadrelor militare ºi a persoanelor asimilate acestora (personalul M.ApN., MAI,S.R.I.), a salariaþilor organizaþiilor politice, obºteºti ºi a deþinuþilor.

� Populaþia activã (persoanele active) – din punct de vedere economic – cuprinde toatepersoanele de 15 ani ºi peste, care furnizeazã forþa de muncã disponibilã pentru producþia debunuri ºi servicii; include populaþia ocupatã ºi ºomerii BIM.

� Populaþia ocupatã cuprinde, conform metodologiei Cercetãrii statistice asupra forþei de muncãîn gospodãrii toate persoanele de 15 ani ºi peste, care au desfãºurat o activitate economicãproducãtoare de bunuri sau servicii de cel puþin o orã (pentru lucrãtorii pe cont propriu ºilucrãtorii familiali neremuneraþi care lucreazã în agriculturã, durata minimã este de 15 ore) înperioada de referinþã (o sãptãmânã), în scopul obþinerii unor venituri sub formã de salarii, platãîn naturã sau alte beneficii.

� Rata de activitate reprezintã raportul dintre populaþia activã ºi populaþia totalã în vârstã de 15-64 ani, exprimat procentual.

Page 73: Anuar Calarasi

57

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

� Rata de ocupare reprezintã raportul dintre populaþia ocupatã ºi populaþia totalã în vârstã de 15-64 ani, exprimat procentual.

� Statutul profesional reprezintã situaþia unei persoane ocupate, în funcþie de modul de obþinerea veniturilor prin exercitarea unei activitãþi:

- salariat, persoana care-ºi exercitã activitatea pe baza unui contract de muncã într-o unitateeconomicã sau socialã - indiferent de forma ei de proprietate - sau la persoane particulare, înschimbul unei remuneraþii sub formã de salariu, plãtit în bani sau naturã, sub formã decomision etc.

� Numãrul mediu al salariaþilor reprezintã o medie aritmeticã simplã rezultatã din sumaefectivelor zilnice ale salariaþilor,inclusiv din zilele de repaus sãptãmânal, sãrbãtori legale ºi altezile nelucrãtoare împãrþitã la numãrul total al zilelor calendaristice (365). În efectivul zilnic alsalariaþilor luat în calculul numãrului mediu, nu se cuprind: salariaþii aflaþi în concediu fãra platã,în grevã, detaºaþi la lucru în strãinatate. În zilele de repaus sãptãmânal, sãrbãtori legale ºi alte zilenelucratoare se ia în calcul ca efectiv zilnic numãrul salariaþilor din ziua precedentã, mai puþin ceiai cãror contract/raport a încetat în aceastã zi. Salariaþii care nu au fost angajaþi cu normã întreagãs-au inclus în numãrul mediu proporþional cu timpul de lucru prevãzut în contractul de muncã.Începând cu anul 2003 din efectivele zilnice luate în calculul numãrului mediu au fost excluºisalariaþii al cãror contract de muncã/raport de serviciu a fost suspendat, conform Legii nr. 53/2003 Codul muncii, art. 49-54, privind „Suspendarea contractului individual de muncã” ºiLegii nr. 161/2003 referitor la suspendarea raportului de serviciu (exemple: concediu dematernitate, concediu pentru incapacitate temporarã de muncã, exercitarea unei funcþii încadrul unei autoritãþi executive, legislative ori judecãtoreºti pe toatã durata mandatului s.a.).

� Numãrul salariaþilor la 31 decembrie (efectivul salariaþilor) reprezintã numãrul de salariaþiangajaþi cu contract individual de muncã pe duratã determinatã sau nedeterminatã, în programcomplet sau parþial (inclusiv cei cu contract de muncã/raport de serviciu suspendat) existenþi înevidenþele întreprinderii la sfârºitul anului. Nu sunt cuprinºi salariaþii detaºaþi la lucru înstrãinãtate ºi cei care cumuleazã mai multe funcþii ºi nu au funcþia de bazã la unitatea raportoare.

� Repartizarea salariaþilor pe activitãþi ale economiei naþionale s-a realizat dupã activitateaomogenã a întreprinderii, în funcþie de localitatea în care aceºtia îºi desfãºoarã activitatea.

� ªomerii înregistraþi reprezintã persoanele care îndeplinesc cumulative condiþiile prevãzute deLegea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei demuncã ºi care se înregistreazã la agenþia pentru ocuparea forþei de muncã în a cãrui razãteritorialã îºi au domiciliul sau, dupã caz, reºedinþa, ori alt furnizor de servicii de ocupare, carefuncþioneazã în condiþiile prevãzute de lege, în vederea obþinerii unui loc de muncã.

� Conform legislaþiei în vigoare, calitatea de ºomer o are persoana care îndeplineºte cumulativurmãtoarele condiþii:

a) este în cãutarea unui loc de muncã de la vârsta de minimum 16 ani ºi pânã la îndeplinireacondiþiilor de pensionare ;

b) starea de sãnãtate ºi capacitãþile fizice ºi psihice o fac aptã pentru prestarea unei munci ;

c) nu are loc de muncã, nu realizeazã venituri sau realizeazã din activitãþi autorizate potrivitlegii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinþã definit în textul Legii nr. 76/2002;

d) este disponibilã sã înceapã lucrul în perioada imediat urmãtoare dacã s-ar gãsi un loc demuncã ;

Asimilaþi ºomerilor sunt :

- absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt ºi absolvenþii ºcolilor speciale pentru persoane cuhandicap, în varstã de minim 16 ani, care, într-o perioadã de 60 de zile de la absolvire, nu aureuºit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale;

- persoanele care înainte de efectuarea stagiului militar nu au fost încadrate în muncã ºi careîntr-o perioadã de 30 de zile de la data lãsãrii lor la vatrã nu s-au putut încadra în muncã ;

� Rata ºomajului înregistrat reprezintã raportul dintre numãrul ºomerilor (înregistraþi la agenþiilepentru ocuparea forþei de muncã) ºi populaþia activã civilã (ºomeri + populaþie ocupatã civilã,definitã conform metodologiei balanþei forþei de muncã).

Page 74: Anuar Calarasi

58

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

CONDIÞII DE MUNCÃ

� Accident de muncã reprezintã vãtãmarea violentã a organismului, precum ºi intoxicaþia acutãprofesionalã, care s-au produs în timpul procesului de muncã, în îndeplinirea îndatoririlor deserviciu, indiferent de natura juridicã a contractului în baza cãruia se desfãºoarã activitatea ºicare provoacã incapacitatea temporarã de muncã de cel puþin trei zile, invaliditate sau deces.În raport cu urmãrile produse ºi cu numãrul persoanelor accidentate, accidentul de muncã seclasificã, în:

- accident care produce incapacitate temporarã de muncã de cel puþin trei zile ;

- accident care produce invaliditate ;

- accident mortal ;

- accident colectiv, respectiv cel în care sunt accidentate în acelaºi timp ºi din aceeaºi cauzãcel puþin trei persoane.

� Rata accidentelor de muncã reprezintã frecvenþa de accidentare sau numãrul accidentaþilor cerevin la 1000 salariaþi.

� Conflictele de interese se referã la întreruperile temporare ale lucrului declanºate, în general, înscopuri revendicative sau pentru normalizarea raportului de muncã dintre unitate, pe de o parte,ºi salariaþii acesteia, pe de altã parte conform Legii nr. 168/1999 privind soluþionarea conflictelorde muncã.

� Greva constituie o încetare colectivã ºi voluntarã a lucrului într-o unitate, conform Legii nr. 168/1999.Conform CAEN REV2

Industria include activitãþile de : industrie extractivã, industrie prelucrãtoare, producþia ºifurnizarea de energie electricã ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat, distribuþia apei,salubritate, gestionarea deºeurilor, activitãþi de decontaminare.

POPULAÞIA OCUPATÃ CIVILÃ PE PRINCIPALELE ACTIVITÃÞI ALE ECONOMIEI NAÞIONALE

conform CAEN REV.2 (la sfârºitul anului)

46,7 49 50

18,1 15,8 15,6

4,1 4,1 3,5

31,1 31,1 30,9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010

Agicultura,vanatoare, silvicultura.Pescuit si piscicultura Industrie Constructii Servicii

46,7 49 50

18,1 15,8 15,6

4,1 4,1 3,5

31,1 31,1 30,9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010

Agricultura,vanatoare, silvicultura.Pescuit si piscicultura Industrie Constructi Servicii

Page 75: Anuar Calarasi

59

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

EVOLUÞIA NUMÃRULUI SALARIAÞILOR (la sfârºitul anului)

RATA ªOMAJULUI ÎNREGISTRAT, LA SFÂRªITUL ANULUI

46,6

22,3

48,5

23,8

48,1

22,6

48,5

23,8

43,7

22,3

40,8

21,1

0

10

20

30

40

50

60

2005 2006 2007 2008 2009 2010

mii

pers

oan

e

Salariati-total Salariati -femei

9,0

6,9

10,9

6,9

5,3

8,5

4,7

4,0

5,3

5,1

4,3

6,0

9,2

6,7

11,9

8,8

6,8

10,6

0 ,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010

%

Total Femei Barbati

Page 76: Anuar Calarasi

60

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

3.1. PARTICIPAREA POPULAÞIEI LA FORÞA DE MUNCÃ, PE SEXE (date la sfârºitul anului)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

mii persoane

Populaþia activã civilã

Total 111,6 108,8 106,5 106,8 106,7 109,8

Masculin 56,9 54,6 53,9 53,5 52,8 56,2Feminin 54,7 54,2 52,6 53,3 53,9 53,6

Populaþia ocupatã civilã

Total 101,6 101,3 101,5 101,3 96,8 100,2

Masculin 50,7 50,0 51,0 50,3 46,5 50,2Feminin 50,9 51,3 50,5 51,0 50,3 50,0

ªomeri înregistraþi

Total 10,0 7,5 5,0 5,5 9,9 9,6

Masculin 6,2 4,6 2,9 3,2 6,3 6,0Feminin 3,8 2,9 2,1 2,3 3,6 3,6

procente

Rata de activitate1)

Total 52,9 52,0 51,1 51,3 51,4 53

Masculin 53,5 51,7 51,3 51,1 50,6 53,8Feminin 52,3 52,2 50,9 51,6 52,3 52,2

Rata de ocupare1)

Total 48,2 48,4 48,7 48,7 46,7 49,3

Masculin 47,7 47,4 48,6 48,0 44,5 48,1Feminin 48,7 49,4 48,8 49,3 48,8 48,7

Rata ºomajului înregistrat2)

Total 9,0 6,9 4,7 5,1 9,2 8,8

Masculin 10,9 8,5 5,3 6,0 11,9 10,6Feminin 6,9 5,3 4,0 4,3 6,7 6,8

1) Calculate pentru populaþia în vârstã de muncã (15 – 64 ani).2) Calculatã faþã de populaþia activã civilã.

Page 77: Anuar Calarasi

61

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

3.2. POPULAÞIA OCUPATÃ CIVILÃ PE ACTIVITÃÞI ALE ECONOMIEI NAÞIONALE

conform CAEN Rev2 (la sfârºitul anului) - mii persoane -

1) Exclusiv forþele armate ºi personalul asimilat (M.Ap.N, M.A.I, S.R.I etc).Sursa: Balanþa forþei de muncã - la sfârºitul anului.

2008 2009 2010

Total 101,3 96,8 100,2

Agriculturã, silviculturã ºi pescuit 47,3 47,4 50,1Industrie-total 18,3 15,3 15,6

-industria extractivã 0,1 0,1 0,1-industria prelucrãtoare 15,4 12,4 12,6-producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat 0,4 0,4 0,4

-distribuþia apei, salubritate, gestionarea deºeurilor, activitaþi de decontaminare 2,4 2,4 2,5Construcþii 4,2 4,0 3,5Comerþ cu ridicata ºi cu amãnuntul, repararea autovehiculelor ºi motocicletelor 9,1 7,9 8,4Transport ºi depozitare 3,5 3,7 3,6Hoteluri ºi restaurante 0,8 0,7 2,1Informaþii ºi comunicaþii 0,3 0,3 0,3Intermedieri financiare ºi asigurãri 0,7 0,6 0,6Tranzacþii imobiliare 0,2 0,3 0,1Activitaþi profesionale, ºtiinþifice ºi tehnice 1,5 1,2 1,1Activitãþi de servicii administrative ºi activitãþi de servicii suport 1,9 1,8 2,0Administraþie publicã ºi apãrare, asigurãri sociale din sistemul public1) 3,1 3,1 2,8Invãþãmânt 4,9 4,5 4,3Sãnãtate ºi asistenþã socialã 4,9 5,1 5,0Activitãþi de spectacole, culturale ºi recreative 0,4 0,6 0,5Alte activitãþi ale economiei naþionale 0,2 0,3 0,2

3.3. STRUCTURA POPULAÞIEI OCUPATE CIVILÃ PE ACTIVITÃÞI ALE ECONOMIEI NAÞIONALE

conform CAEN Rev2 (la sfârºitul anului)- % -

1) Exclusiv forþele armate ºi personalul asimilat (M.Ap.N, M.A.I, S.R.I etc).Sursa: Balanþa forþei de muncã - la sfârºitul anului.

2008 2009 2010

Total 100,0 100,0 100,0

Agriculturã, silviculturã ºi pescuit 46,7 49,0 50,0Industrie-total 18,1 15,8 15,5

-industria extractivã 0,1 0,1 0,1-industria prelucrãtoare 15,2 12,8 12,5-producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat 0,4 0,4 0,4-distribuþia apei, salubritate, gestionarea deºeurilor, activitãþi de decontaminare 2,4 2,5 2,5

Construcþii 4,1 4,1 3,5Comerþ cu ridicata ºi cu amãnuntul, repararea autovehiculelor ºi motocicletelor 9,0 8,2 8,4Transport ºi depozitare 3,4 3,8 3,6Hoteluri ºi restaurante 0,8 0,7 2,1Informaþii ºi comunicaþii 0,3 0,3 0,3Intermedieri financiare ºi asigurãri 0,7 0,6 0,6Tranzacþii imobiliare 0,2 0,3 0,1Activitãþi profesionale, ºtiinþifice ºi tehnice 1,5 1,2 1,1Activitãþi de servicii administrative ºi activitãþi de servicii suport 1,9 1,9 2,0Administraþie publicã ºi apãrare, asigurãri sociale din sistemul public1) 3,1 3,2 2,8Invãþãmânt 4,8 4,7 4,3Sãnãtate ºi asistenþã socialã 4,8 5,3 5,0Activitãþi de spectacole, culturale ºi recreative 0,4 0,6 0,5Alte activitãþi ale economiei naþionale 0,2 0,3 0,2

Page 78: Anuar Calarasi

62

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

3.4. NUMÃRUL MEDIU AL SALARIAÞILOR PE ACTIVITÃÞI ALE ECONOMIEI NAÞIONALE,

conform CAEN REV. 2- persoane -

Activitatea (secþiuni CAEN REV.2) 2008 2009 2010

Total 47498 43985 40767

Agriculturã, silviculturã ºi pescuit 3661 3900 3379Industrie-total 14787 11692 11123

-industria extractivã 106 79 71-industria prelucrãtoare 12525 9554 9232-producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat 400 461 432

-distribuþia apei, salubritate, gestionarea deºeurilor, activitãþi de decontaminare 1756 1598 1388

Construcþii 3742 3215 2860Comerþ cu ridicata ºi cu amãnuntul, repararea autovehiculelor ºi motocicletelor 6625 5890 5365Transport ºi depozitare 2117 2364 1714Hoteluri ºi restaurante 622 647 754Informaþii ºi comunicaþii 291 301 255Intermedieri financiare ºi asigurãri 614 618 556Tranzacþii imobiliare 116 164 133Activitãþi profesionale, stiinþifice ºi tehnice 1094 872 786Activitãþi de servicii administrative ºi activitãþi de servicii suport 1710 1733 1482Administraþie publicã ºi apãrare; asigurãri sociale din sistemul public1) 2921 3046 2901Învãþãmânt 4502 4304 4237Sãnãtate ºi asistenþã socialã 4386 4803 4781Activitãþi de spectacole, culturale ºi recreative 190 274 299Alte activitãþi ale economiei naþionale 120 162 142

1) Exclusiv forþele armate ºi personalul asimilat (M.Ap.N, M.A.I, S.R.I etc).Sursa: Cercetarea statisticã privind costul forþei de muncã.

Page 79: Anuar Calarasi

63

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

3.5. NUMÃRUL MEDIU AL SALARIAÞILOR ÎN INDUSTRIE PE ACTIVITÃÞI,

conform CAEN REV. 2 ( la 31 decembrie)- persoane -

Sursa: Cercetarea statisticã privind costul forþei de muncã.

Activitatea (secþiuni CAEN REV.2) 2008 2009 2010

Industrie Total 14787 11692 11123

Industria extractivã 106 79 71

Extracþia petrolului brut ºi a gazelor naturale 32 32 30Alte activitãþi extractive 73 46 41Activitãþi de servicii anexe extracþiei 1 1 -

Industria prelucrãtoare 12525 9554 9232

Industria alimentarã 3472 2969 3398Fabricarea bãuturilor 140 19 17Fabricarea produselor textile 247 151 91Fabricarea articolelor de îmbrãcãminte 3708 3007 2592Tãbãcirea ºi finisarea pieilor fabricãrii incãlþãmintei 31 43 -Prelucrarea lemnului, cu excepþia mobilei 459 212 124Fabricarea hârtiei ºi a produselor din hârtie 359 243 275Tipãrirea ºi reproducerea pe suporþi a înregistrãrilor 208 - 78Fabricarea produselor din cocserie ºi din þitei - - 1Fabricarea substanþelor ºi a produselor chimice 183 127 168Fabricarea produselor din cauciuc ºi mase plastice 269 133 176Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 997 702 717Industria metalurgicã 441 428 377Industria construcþiilor metalice 928 737 540Fabricarea calculatoarelor ºi a produselor electronice ºi optice 21 3 23Fabricarea echipamentelor electrice 11 - -Fabricarea de maºini, utilaje ºi echipamente N.C.A. 16 466 538Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 24 18 31Fabricarea altor mijloace de transport 206 152 72Fabricarea de mobilã 192 58 -Alte activitãþi industriale N.C.A. 600 50 -Repararea, întreþinerea ºi instalarea maºinilor ºi echipamentelor 13 36 14

Producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã 400 461 432

Distribuþia apei, salubritate, activitãþi de decontaminare 1756 1598 1388

Captarea, tratarea ºi distribuþia apei 691 671 584Colectarea ºi epurarea apelor uzate 86 110 102Colectarea, tratarea ºi eliminarea deºeurilor 979 817 702

Page 80: Anuar Calarasi

64

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

3.6. EFECTIVUL DE SALARIAÞI PE ACTIVITÃÞI ALE ECONOMIEI NAÞIONALE,

conform CAEN Rev2 (la 31 decembrie)- persoane -

Activitatea (secþiuni CAEN REV.2) 2008 2009 2010

Total 48465 43746 40775

Agriculturã, silviculturã ºi pescuit 3632 3664 3334Industrie-total 14731 11547 11152-industria extractivã 108 75 63-industria prelucrãtoare 12483 9395 9158-producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat 391 445 430

-distribuþia apei, salubritate, gestionarea deºeurilor, activitãþi de decontaminare 1749 1632 1501

Construcþii 3421 3169 2589Comerþ cu ridicata ºi cu amãnuntul, repararea autovehiculelor ºi motocicletelor 6911 5664 5681Transport ºi depozitare 2185 2270 1844Hoteluri ºi restaurante 722 723 679Informaþii ºi comunicaþii 302 290 256Intermedieri financiare ºi asigurãri 652 621 573Tranzacþii imobiliare 112 162 142Activitãþi profesionale, ºtiinþifice ºi tehnice 1169 929 830Activitãþi de servicii administrative ºi activitãþi de servicii suport 1790 1737 1404Administraþie publicã ºi apãrare ; asigurãri sociale din sistemul public1) 3048 3078 2781Învãþãmânt 4774 4385 4206Sãnãtate ºi asistenþã socialã 4700 4967 4792Activitãþi de spectacole, culturale ºi recreative 159 356 357Alte activitãþi ale economiei naþionale 157 184 155

1) Exclusiv forþele armate ºi personalul asimilat (M.Ap.N, M.A.I, S.R.I etc).Sursa: Cercetarea statisticã privind costul forþei de muncã.

Page 81: Anuar Calarasi

65

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

3.7. EFECTIVUL DE SALARIAÞI ÎN INDUSTRIE, PE ACTIVITÃÞI,

conform CAEN Rev. 2 (la 31 decembrie)- persoane -

2008 2009 2010

Industrie Total 14731 11547 11152

Industria extractivã 108 75 63

Extracþia petrolului brut ºi a gazelor naturale 46 30 28Alte activitãþi extractive 61 44 35Activitãþi de servicii anexe extracþiei 1 1 -

Industria prelucrãtoare 12483 9395 9158

Industria alimentarã 3624 3151 3218Fabricarea bãuturilor 6 19 18Fabricarea produselor textile 249 136 114Fabricarea articolelor de îmbrãcãminte 4040 2860 2831Tãbãcirea ºi finisarea pieilor fabricãrii incãlþãmintei 27 41 -Prelucrarea lemnului, cu excepþia mobilei 410 139 118Fabricarea hârtiei ºi a produselor din hârtie 286 244 274Tipãrirea ºi reproducerea pe suporþi a înregistrãrilor 189 - 78Fabricarea produselor din cocserie ºi din þitei - - 1Fabricarea substanþelor ºi a produselor chimice 194 127 183Fabricarea produselor din cauciuc ºi mase plastice 343 197 181Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 711 487 436Industria metalurgicã 486 396 424Industria construcþiilor metalice 930 789 585Fabricarea calculatoarelor ºi a produselor electronice ºi optice 20 3 23Fabricarea echipamentelor electrice 6 - -Fabricarea de maºini, utilaje ºi echipamente N.C.A. 14 546 549Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 25 11 39Fabricarea altor mijloace de transport 203 106 70Fabricarea de mobilã 183 60 -Alte activitãþi industriale N.C.A. 526 48 -Repararea, întreþinerea ºi instalarea maºinilor ºi echipamentelor 11 35 16

Producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã 391 445 430

Distribuþia apei, salubritate, activitãþi de decontaminare 1749 1632 1501

Captarea, tratarea ºi distribuþia apei 716 660 585Colectarea ºi epurarea apelor uzate 84 105 101Colectarea, tratarea ºi eliminarea deºeurilor 949 867 815

Sursa: Cercetarea statisticã privind costul forþei de muncã.

Page 82: Anuar Calarasi

66

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

3.8. ªOMERII ÎNREGISTRAÞI1) ªI RATA ªOMAJULUI (la sfârºitul anului)- persoane -

Categoria/nivelul de instruire 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total 9992 7517 4965 5463 9861 9630

- Femei 3786 2884 2115 2279 3630 3645

Beneficiari de indemnizaþie de ºomaj2) –

ºomeri cu experienþã în muncã 2307 1298 878 1326 4474 3688

- Femei 561 256 272 379 1262 1104Primar, gimnazial ºi profesional 1720 988 633 986 3144 2512

- Femei 301 121 126 200 645 563Liceal ºi postliceal 550 288 227 311 1181 1011

- Femei 244 125 137 165 549 454Universitar 37 22 18 29 149 165

- Femei 16 10 9 14 68 87

Beneficiari de indemnizaþie de ºomaj3) –

ºomeri fãrã experienþã în muncã 476 301 197 161 494 434

- Femei 193 145 110 102 260 220Primar, gimnazial ºi profesional 313 150 80 40 52 48

- Femei 100 66 44 26 32 15Liceal ºi postliceal 131 124 95 82 335 271

- Femei 66 62 51 46 168 135Universitar 32 27 22 39 107 115

- Femei 27 17 15 30 60 70

ªomeri neindemnizaþi 7209 5918 3890 3976 4893 5508

- Femei 3032 2483 1733 1798 2108 2321Primar, gimnazial ºi profesional 6741 5510 3642 3702 4499 5088

- Femei 2796 2268 1597 1655 1913 2106Liceal ºi postliceal 419 360 233 242 330 364

- Femei 209 189 125 128 163 178Universitar 49 48 15 32 64 56

- Femei 27 26 11 15 32 37

Rata ºomajului (%) 9,0 6,9 4,7 5,1 9,2 8,8

- Femei (%) 6,9 5,3 4,0 4,3 6,7 6,8

1) La agenþiile pentru ocuparea forþei de muncã.2) Beneficiari de indemnizaþie de ºomaj (persoane aflate în ºomaj ca urmare a pierderii locului de muncã) conform art. 39 din Legea nr. 76/2002 privind

sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.3) Beneficiari de indemnizaþie de ºomaj (absolvenþi ai instituþiilor de învãþãmânt) conform art. 40 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru

ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Page 83: Anuar Calarasi

67

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

3.9. ªOMERII ÎNREGISTRAÞI LA SFÂRªITUL ANULUI 2010, PE LOCALITÃÞI- persoane -

Mediu Total

Localitate ºomeri din care: Femei

Total judeþ 9630 3645

Mediu urban 2876 1187Municipiul Cãlãraºi 1393 545Municipiul Olteniþa 696 268Oraº Budeºti 498 233Oraº Fundulea 142 76Oraº Lehliu Garã 147 65

Mediu rural 6754 2458Alexandru Odobescu 30 3Belciugatele 40 17Borcea 171 39Cãscioarele 42 18Chirnogi 261 95Chiselet 366 145Ciocãneºti 79 13Crivãþ 62 22Curcani 638 251Cuza Vodã 85 18Dichiseni 44 19Dor Mãrunt 256 104Dorobanþu 61 18Dragalina 454 162Dragoº Vodã 137 59Frãsinet 55 18Frumuºani 159 64Fundeni 142 66Gãlbinaºi 204 81Grãdiºtea 128 33Gurbãneºti 39 18Ileana 66 28Independenþa 31 5Jegãlia 102 34Lehliu 98 27Luica 128 55Lupºanu 38 13Mânãstirea 183 65Mitreni 185 82Modelu 269 76Nana 113 54Nicolae Bãlcescu 54 22Periºoru 93 31Plãtãreºti 64 30Radovanu 124 51Roseþi 182 63Sãruleºti 79 39Sohatu 71 36ªoldanu 180 73Spanþov 324 118ªtefan cel Mare 105 36ªtefan Vodã 114 30Tãmãdãu Mare 33 10Ulmeni 239 85Ulmu 36 1Unirea 54 22Vâlcelele 49 7Valea Argovei 58 17Vasilaþi 181 68Vlad Þepeº 48 17

Page 84: Anuar Calarasi

68

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

3.10. CONDIÞII DE MUNCÃ - NUMÃRUL ACCIDENTELOR ÎN MUNCÃ ªI A CONFLICTELOR DE INTERESE

- persoane -

U.M. 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Accidentaþi în muncã nr. 39 48 28 37 35 40

din care :- mortal nr. 5 5 1 8 7 4- incapacitate temporarã de muncã nr. 34 43 27 29 28 36

Accidente colective de muncã nr. - - - - 1 -- numãr accidentaþi nr. - - - - 4 -din care :

- accidentaþi mortal nr. - - - - 3 -

Rata accidentelor de muncã % 0,78 1,05 0,64 0,84 1,03 1,2

Numãrul conflictelor de interese nr. 1 2 4 1 - 1Salariaþi din unitãþi cu conflicte de interese nr. 340 955 1471 250 - 221Salariaþi participanþi la conflicte de interese nr. 300 895 1280 150 - 138

Page 85: Anuar Calarasi

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

4CAPITOLUL

CªTIGURI SALARIALE

Page 86: Anuar Calarasi

70

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Cuprins tabele pag.4.1. Câºtigul salarial nominal mediu brut lunar, pe activitãþi ale economiei naþionale ............ 72

4.2. Câºtigul salarial nominal mediu net lunar, pe activitãþi ale economiei naþionale................ 72

4.3. Câºtigul salarial nominal mediu brut ºi net lunar în anul 2010, pe activitãþi (conform CAEN Rev.2) ........................................................................................................ 73

4.4. Indicii câºtigului salarial real .................................................................................................................... 73

Sursa datelor

Cercetãri statistice:

� Cercetarea statisticã privind costul forþei de muncã, în unitãþi economico-sociale, conformRegulamentului Consiliului ºi Parlamentului European nr. 530/1999 privind statisticile structuriicâºtigurilor salariale ºi costului forþei de muncã;

� Cercetarea statisticã lunarã asupra câºtigurilor salariale în unitãþile economico - sociale(conform Regulamentului Consiliului ºi Parlamentului European nr. 1165/1998 privind statisticilepe termen scurt);

� Cercetarea statisticã a salariilor pe ocupaþii, în luna octombrie, în unitãþile economico – sociale.

Precizãri metodologice

� Câºtigul salarial nominal brut cuprinde:

- salariile, respectiv drepturile în bani ºi în naturã cuvenite salariaþilor pentru munca efectivprestatã (inclusiv pentru timpul lucrat suplimentar), potrivit formei de salarizare aplicatã,sporurile ºi indemnizaþiile acordate ca procentaj din salariu sau în sume fixe, alte adaosuri lasalarii potrivit legii, sumele plãtite pentru timpul nelucrat (indemnizaþiile pentru concediilede odihnã ºi de studii, zile de sãrbãtoare ºi alte zile libere, sumele plãtite din fondul de salariipentru concediile medicale), premiile, primele de vacanþã ºi alte sume plãtite din fondul desalarii potrivit prevederilor legislaþiei în vigoare sau contractelor colective de muncã.

- sumele plãtite din profitul net ºi din alte fonduri (inclusiv contravaloarea tichetelor de masã).

� Câºtigul salarial nominal net se calculeazã scãzând din sumele brute aferente câºtigului

salarial nominal brut urmãtoarele elemente :

- impozitul aferent ;

- contribuþia salariaþilor la bugetul asigurãrilor pentru ºomaj ;

- contribuþia individualã de asigurãri sociale de stat ;

- contribuþia salariaþilor pentru asigurãrile sociale de sãnãtate.

� Indicele câºtigului salarial real se calculeazã ca raport între indicele câºtigului salarial nominalmediu net ºi indicele general al preþurilor de consum al populaþiei, exprimat procentual.

Page 87: Anuar Calarasi

71

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

CªTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU NET, PE SEXE

2006– 2010

CªTIGUL SALARIAL MEDIU NET, PE ACTIVITÃÞI ALE ECONOMIEI NAÞIONALE,

ÎN ANUL 2010 ( conform CAEN REV.2)

681

693

667

845

854

835

1058

1086

1027 1120

1130

1110

1071

1134

1009

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

2006 2007 2008 2009 2010

- lei RON/salariat -

Total Barbati Femei

1040

1763

1054

2389

1135

940

700

1308

597

2099

706

1230

751

1673

1169

995

913

662

1083

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

lei

/sala

riat

1 – Agiculturã, silviculturã ºi pescuit2 – Industria extractivã3 – Industria prelucrãtoare4 – Energie electricã ºi termicã, gaze ºi apã5 – Distribuþia apei, salubritate, gestionarea deºeurilor6 – Construcþii7 – Comerþ8 – Transport ºi depozitare9 – Hoteluri ºi restaurante

10 – Informaþii ºi comunicaþii11 – Intermedieri financiare12 – Tranzacþii imobiliare 13 – Activitãþi profesionale, stiinþifice, tehnice14 – Activitãþi de servicii administrative ºi

activitãþi de servicii suport15 – Administraþie publicã ºi apãrare16 – Învãþãmânt17 – Sãnãtate ºi asistenþã socialã18 – Activitãþi de spectacole culturale ºi recreative19 – Alte activitãþi de servicii

Page 88: Anuar Calarasi

72

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

4.1. CªTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU BRUT LUNAR, PE ACTIVITÃÞI

ALE ECONOMIEI NAÞIONALE1)

- lei/salariat -

- lei/salariat -

2005 2006 2007 2008

Total 735 888 1114 1408

Agriculturã, vânãtoare ºi silviculturã 605 711 863 1185-Agriculturã ºi vânãtoare 586 697 831 1174-Silviculturã, exploatare forestierã 816 877 1252 1291

Pescuit ºi pisciculturã 395 441 533 698Industria extractivã 1787 1191 1545 2554Industria prelucrãtoare 650 786 978 1216Energia electricã ºi termicã, gaze ºi apã 1161 1395 1628 1924Construcþii 780 812 1030 1416Comerþ 512 578 758 915Hoteluri ºi restaurante 389 458 616 733Transport, depozitare ºi comunicaþii 833 885 1091 1463

-Transporturi ºi depozitare 786 857 1039 1414-Poºtã ºi telecomunicaþii 1160 961 1239 1599

Intermedieri financiare 2099 2438 2690 3146Tranzacþii imobiliare ºi alte servicii 568 732 982 1231Administraþie publicã ºi apãrare 1245 1706 2252 2749Învãþãmânt 938 1281 1534 1788Sãnãtate ºi asistenþã socialã 724 876 1002 1380Celelalte activitãþi ale economiei naþionale 558 642 990 1452

1) Pe structura activitãþilor din CAEN REV.1 (versiunea 2002).

4.2. CªTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU NET LUNAR, PE ACTIVITÃÞI

ALE ECONOMIEI NAÞIONALE1)

2005 2006 2007 2008

Total 577 681 845 1058

Agriculturã, vânãtoare ºi silviculturã 482 553 658 900-Agriculturã ºi vânãtoare 467 541 633 892-Silviculturã, exploatare forestierã 650 688 965 983

Pescuit ºi pisciculturã 324 352 414 525Industria extractivã 1311 890 1134 1879Industria prelucrãtoare 533 621 756 943Energia electricã ºi termicã, gaze ºi apã 898 1043 1196 1411Construcþii 603 618 777 1064Comerþ 404 438 578 697Hoteluri ºi restaurante 319 366 474 572Transport, depozitare ºi comunicaþii 654 685 830 1102

-Transporturi ºi depozitare 616 656 791 1065-Poºtã ºi telecomunicaþii 905 764 941 1204

Intermedieri financiare 1548 1802 1988 2324Tranzacþii imobiliare ºi alte servicii 448 562 736 931Administraþie publicã ºi apãrare 929 1255 1646 1983Învãþãmânt 694 958 1170 1306Sãnãtate ºi asistenþã socialã 574 669 764 1034Celelalte activitãþi ale economiei naþionale 448 497 747 1072

1) Pe structura activitãþilor din CAEN REV.1 (versiunea 2002).

Page 89: Anuar Calarasi

73

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

4.3. CêTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU BRUT SI NET LUNAR IN ANII 2009 ºi 2010

PE ACTIVITÃÞI conform CAEN REV.2

4.4. INDICII CªTIGULUI SALARIAL REAL- procente -

2009 2010

Brut Net Brut Net

Total 1509 1120 1449 1071

Agriculturã, silviculturã ºi pescuit 1274 958 1412 1040Industrie - total 1452 1092 1505 1120

-industria extractivã 2624 1897 2466 1763-industria prelucrãtoare 1363 1034 1402 1054-producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat 3246 2335 3335 2389

-distribuþia apei; salubritate, gestionarea deºeurilor, activitãþide decontaminare 1410 1046 1565 1135

Construcþii 1382 1026 1273 940Comerþ cu ridicata ºi cu amãnuntul, repararea autovehiculelorºi motocicletelor 956 715 948 700Transport ºi depozitare 1413 1058 1775 1308Hoteluri ºi restaurante 787 600 801 597Informaþii ºi comunicaþii 1696 1228 1462 1083Intermedieri financiare ºi asigurãri 2934 2131 2907 2099Tranzacþii imobiliare 1047 791 914 706Activitãþi profesionale, ºtiinþifice ºi tehnice 1983 1457 1685 1230Activitãþi de servicii administrative ºi activitãþi de servicii suport 997 759 994 751Administraþie publicã ºi apãrare; asigurãri sociale din sistemul public1) 2533 1839 2294 1673Învãþãmânt 2157 1564 1607 1169Sãnãtate ºi asistenþã socialã 1453 1081 1324 995Activitãþi de spectacole, culturale ºi recreative 1586 1177 1223 913Alte activitãþi de servicii 898 676 880 662

1) Exclusiv forþele armate ºi personalul asimilat (M.Ap.N, M.A.I, S.R.I etc).Sursa: Cercetarea statisticã privind costul forþei de muncã..

1990 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1990 100,0 50,3 44,9 49,2 49,8 56,6 60,1 66,8 73,9 87,5 101,6 101,8 91,81991 63,8 56,9 62,4 63,2 71,8 76,2 84,7 93,8 111,0 128,8 129,2 116,41992 72,3 64,5 70,7 71,6 81,4 86,4 95,9 106,3 125,8 146,0 146,5 131,91993 89,4 79,7 87,4 88,5 100,6 106,8 118,6 131,4 155,5 180,5 181,1 163,11994 91,9 82,0 89,8 91,0 103,5 109,8 121,9 135,0 159,8 185,5 186,2 167,71995 82,5 73,6 80,6 81,7 92,8 98,5 109,4 121,2 143,4 166,5 167,0 150,51996 78,2 69,7 76,4 77,5 88,0 93,4 103,8 114,9 136,0 157,9 158,4 142,71997 101,3 90,3 99,0 100,3 114,0 121,0 134,4 148,8 176,2 204,5 205,1 184,81998 101,0 90,1 98,7 100,1 113,7 120,6 134,0 148,4 175,7 203,9 204,6 184,31999 100,0 89,1 97,7 99,0 112,6 119,5 132,7 147,0 173,9 201,9 202,5 182,52000 100,0 109,6 111,1 126,2 134,0 148,8 164,8 195,0 226,4 227,1 204,62001 100,0 101,4 115,2 122,3 135,8 150,4 178,0 206,6 207,1 186,72002 100,0 113,6 120,6 133,9 148,3 175,6 203,8 204,4 184,22003 100,0 106,1 117,9 130,5 154,5 179,4 179,8 162,12004 100,0 111,1 123,0 145,6 169,0 169,4 152,82005 100,0 110,8 131,1 152,2 152,6 137,52006 100,0 118,4 137,4 137,8 124,22007 100,0 116,1 116,3 104,92008 100,0 100,3 90,42009 100,0 90,12010 100,0

Page 90: Anuar Calarasi
Page 91: Anuar Calarasi

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

5CAPITOLUL

LOCUINÞE ªI UTILITÃÞI PUBLICE

Page 92: Anuar Calarasi

76

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Cuprins tabele pag.5.1. Fondul de locuinþe, pe forme de proprietate (la sfârºitul anului) .............................................. 795.2. Locuinþe terminate ...................................................................................................................................... 80

5.3. Locuinþe terminate, dupã tipurile de instalaþii cu care sunt dotate ........................................ 81

5.4. Activitãþi privind utilitatea publicã de interes local ........................................................................ 82

Teritorial

5.5. Fondul de locuinþe pe localitãþi, în anul 2010 .................................................................................. 83

5.6. Fondul de locuinþe, numãr de camere ºi suprafaþa locuibilã pe localitãþi,

la 31 decembrie 2010 .................................................................................................................................. 84

5.7. Locuinþe terminate pe localitãþi, în anul 2010 – total .................................................................... 85

5.8. Locuinþe terminate pe localitãþi, în anul 2010 – din fonduri private ........................................ 86

5.9. Dotãri tehnico-edilitare pe localitãþi (la sfârºitul anului 2010) .................................................... 87

Sursa datelor

Cercetãri statistice:

� Cercetarea statisticã privind modificãrile fondului de locuinþe ;

� Cercetarea statisticã privind locuinþele terminate ;

� Cercetãri statistice privind alimentarea cu apã, canalizare publicã ºi spaþii verzi, salubritatea ºidistribuþia energiei termice, a gazelor naturale ºi alte cercetãri statistice pentru domeniul edilitar.

Precizãri metodologice

� Fondul de locuinþe se determinã pe baza datelor obþinute la recensãmintele populaþiei ºilocuinþelor ºi a modificãrilor intervenite în cursul fiecãrui an, respectiv:

- intrãrile, reprezentând locuinþele date în folosinþã (locuinþe noi ºi spaþii cu altã destinaþietransformate în locuinþe);- ieºirile, reprezentând demolãrile ºi schimbarea locuinþelor în spaþii cu altã destinaþie.

Gruparea fondului de locuinþe pe forme de proprietate s-a realizat astfel:- proprietatea majoritarã de stat cuprinde locuinþele aflate în proprietatea ºi gestiuneaadministraþiei publice centrale sau locale, a ministerelor, a unor unitãþi în subordineaacestora, precum ºi locuinþele aflate în proprietatea agenþilor economici cu capital social destat peste 50%, inclusiv locuinþele sociale;- proprietatea majoritarã privatã cuprinde locuinþele aflate în proprietatea persoanelorfizice ºi a agenþilor economico-sociali cu capital privat, precum ºi locuinþele aflate înproprietatea organizaþiilor ºi asociaþiilor cooperatiste (de producþie, de consum ºi de credit),organizaþiilor ºi asociaþiilor cu scop nelucrativ (asociaþiile profesionale ale scriitorilor,compozitorilor, partidele politice, sindicatele etc.), cultele religioase (aºezãminte, parohii,unitãþi mãnãstireºti etc.); se includ de asemenea ºi locuinþele aflate în proprietatea agenþiloreconomici cu capital social privat peste 50%.

� Locuinþa este construcþia, formatã din una sau mai multe camere de locuit situate la acelaºi nivelal clãdirii sau la niveluri diferite, prevãzut, în general, cu dependinþe (bucãtãrie, baie, etc.) sau cualte spaþii de deservire, independent din punct de vedere funcþional, având intrarea separat dincasa scãrii, curte sau stradã ºi care a fost construitã, transformatã, sau amenajatã în scopul de afi folositã, în principiu, de o singurã gospodrie.

� Locuinþa terminatã în cursul unui an, este acea construcþie care nu a existat anterior ºi ale cãreielemente, inclusiv fundaþia, s-au construit pentru prima datã, la care s-au realizat toate categoriilede lucrãri, prevãzute în documentaþia de execuþie ºi care au fost recepþionate de beneficiar.

� Camera de locuit reprezintã o încãpere dintr-o locuinþã care serveºte pentru locuit, avândsuprafaþa de cel puþin 4 m2, înãlþimea de cel puþin 2 m pe cea mai mare parte a suprafeþei sale ºicare primeºte luminã naturalã fie direct prin ferestre ºi/sau uºi exterioare, fie indirect, prinverande cu ajutorul ferestrelor ºi/sau uºilor, sau prin alte camere de locuit cu ajutorulglasvandurilor. Astfel, sunt considerate camere de locuit: dormitoarele, camerele de zi, holurilelocuibile, încãperile cu dublã utilizare (din a cãror suprafaþã, o parte este folositã pentru locuit) ºide asemenea, alte încãperi destinate pentru locuit.

Page 93: Anuar Calarasi

77

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

� Suprafaþa (aria) construitã desfãºuratã (totalã) reprezintã suma suprafeþelor secþiunilororizontale ale tuturor nivelurilor clãdirii (subsol, parter, etaje ºi mansardã, exclusiv podurilecirculabile sau necirculabile), delimitate de conturul exterior al pereþilor exteriori. Nu se cuprindsuprafeþele aferente treptelor exterioare, teraselor neacoperite, ariile curþilor interioare ºiexterioare de luminã sau de acces mai mari de 4m2, subsolurile tehnice.

� Suprafaþa (aria) utilã desfãºuratã (totalã) rezultã din suprafaþa construitã desfãºuratã, din carese scade suprafaþa ocupatã de pereþi (exclusiv pereþii amovibili).

� Suprafaþa (aria) locuibilã desfãºuratã (totalã) reprezintã suma suprafeþelor destinate pentrulocuit a tuturor locuinþelor sau spaþiilor de locuit din clãdire.

� Lungimea totalã simplã a reþelei de distribuþie a apei potabile reprezintã lungimea tuburilorºi conductelor instalate pe teritoriul localitãþii respective, pentru transportul apei potabile de laconductele de aducþiune sau de la staþiile de pompare pânã la punctele de branºare aconsumatorilor.

� Apa potabilã distribuitã consumatorilor este cantitatea de apã potabilã livratã efectiv tuturorconsumatorilor, populaþiei ºi operatorilor economici, pentru nevoi productive ºi neproductive(casnice, bãi publice, clãdiri social-culturale ºi administrative, hoteluri, stropitul strãzilor, spaþii verzi,etc) prin reþele de distribuþie sau direct prin conducte de aducþiune; se determinã cu ajutorulapometrelor instalate la consumatori, iar în lipsa acestora pe baza normelor de consum pauºal.

� Lungimea totalã a conductelor de distribuþie a gazelor naturale se referã la totalitateaconductelor (din reþea ºi direct din conductele magistrale de transport) prin care se distribuiegaze la consumatorii dintr-o localitate, începând de la staþiile de reglare a presiunii ºi predare agazelor de cãtre furnizori pânã la punctele de branºare a consumatorilor.

� Gazele naturale distribuite efectiv reprezintã volumul total de gaze naturale livrateconsumatorilor prin reþele de distribuþie (inclusiv gazele naturale consumate de unitateadistribuitoare).

� Transportul public local de pasageri reprezintã operaþiunea de transport de pasageri care seefectueazã cu un vehicul rutier de transport, în interiorul zonei administrativ-teritoriale a uneilocalitãþi, fãrã a depãºi limitele acesteia.

FONDUL DE LOCUINÞE, PE FORME DE PROPRIETATE (la sfârºitul anului)

11

59

51

20

22

11

39

29

11

58

70

16

37

11

42

33

11

61

72

14

61

11

47

11

11

66

45

12

92

11

53

53

11

72

44

14

20

11

58

24

11

76

13

14

54

11

61

59

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

-numar-

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Locuinte total

Locuinte - proprietate majoritara de statLocuinte - proprietate majoritara privata

Page 94: Anuar Calarasi

78

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

STRUCTURA LOCUINÞELOR TERMINATE, PE MEDII 2005 - 2010

LOCUINÞE TERMINATE, PE SURSE DE FINANÞARE 2005 - 2010

37,7 35,7

55,1

39,3

27,1 35,6

62,3 64,3 44,9 60,7 72,9 64,4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Urban Rural

199169

30

502

308

194

463

306

157

624

532

92

724

483

241

497

435

62

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

-nu

ma

r-

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Locuinte terminate total Din fonduri private Din fonduri publice

Page 95: Anuar Calarasi

79

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

5.1. FONDUL DE LOCUINÞE, PE FORME DE PROPRIETATE (la sfârºitul anului)

Total din care: în municipii ºi oraºe

Anii/ Locuinþe Camere Suprafaþã Locuinþe Camere Suprafaþã

Tipul proprietãþii (numãr) de locuit locuibilã (numãr) de locuit locuibilã

(numãr) (mp) (numãr) (mp)

2005

Total 115951 337062 4023176 43397 114920 1527816

din care:- proprietate majoritarã de stat 2022 4261 65470 1266 2438 36451- proprietate majoritarã privatã 113929 332801 3957706 42131 112482 1491365

2006

Total 115870 336661 4026019 42616 112328 1502479

din care:- proprietate majoritarã de stat 1637 3305 47795 1015 1986 29808- proprietate majoritarã privatã 114233 333356 3978224 41601 110342 1472671

2007

Total 116172 337617 4045910 42754 112681 1511030

din care:- proprietate majoritarã de stat 1461 2974 45300 997 1919 30670- proprietate majoritarã privatã 114711 334643 4000610 41757 110762 1480360

2008

Total 116645 339189 4078831 42906 113179 1523503

din care:- proprietate majoritarã de stat 1292 2591 40133 921 1741 28298- proprietate majoritarã privatã 115353 336598 4038698 41985 111438 1495205

2009

Total 117244 341084 4112268 43023 113668 1531729

din care:- proprietate majoritarã de stat 1420 2777 42868 930 1782 29231- proprietate majoritarã privatã 115824 338307 4069400 42093 111886 1502498

2010

Total 117613 342447 4138494 43117 113993 1538550

din care:- proprietate majoritarã de stat 1454 2852 45288 963 1854 31578- proprietate majoritarã privatã 116159 339595 4093206 42154 112139 1506972

Page 96: Anuar Calarasi

80

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

5.2. LOCUINÞE TERMINATE

U.M. 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Locuinþe terminate - total1) nr. 199 502 463 624 724 497

Suprafaþa construitã mp. 25334 56019 52026 85772 88753 73426Suprafaþa utilã mp. 18959 42229 40179 67066 68509 56385Suprafaþa locuibilã mp. 9961 23942 24815 38413 39866 33235

din care:În municipii ºi oraºe nr. 75 179 255 245 196 177

Suprafaþa construitã mp. 8688 23596 24383 34962 28874 25252Suprafaþa utilã mp. 6242 18114 18661 27693 22677 19575Suprafaþa locuibilã mp. 3264 10532 12065 15797 13151 12052

Locuinþe construite din fonduri

publice - total nr. 24 194 157 92 241 62

Suprafaþa construitã mp. 1734 13728 11684 8616 14826 5267Suprafaþa utilã mp. 1137 9370 8726 6748 11630 3840Suprafaþa locuibilã mp. 704 5263 6171 3557 6746 3041

din care:Locuinþe din donaþii pentru

sinistraþi – din surse bugetare nr. 6 - - - 201 2

Suprafaþa construitã mp. 330 - - - 11106 206Suprafaþa utilã mp. 254 - - - 8631 145Suprafaþa locuibilã mp. 157 - - - 4854 91

În municipii ºi oraºe nr. 24 36 134 14 43 61

Suprafaþa construitã mp. 1734 4197 9436 1400 3909 5121Suprafaþa utilã mp. 1137 2914 6889 1012 3148 3742Suprafaþa locuibilã mp. 704 1751 5132 662 1987 2968

Locuinþe construite din fonduri

private - total nr. 169 308 306 532 483 435

Suprafaþa construitã mp. 23270 42291 40342 77156 73927 68159Suprafaþa utilã mp. 17568 32859 31453 60318 56879 52545Suprafaþa locuibilã mp. 9100 18679 18644 34856 33120 30194

din care:În municipii ºi oraºe nr. 51 143 121 231 153 116

Suprafaþa construitã mp. 6954 19399 14947 33562 24965 20131Suprafaþa utilã mp. 5105 15200 11772 26681 19529 15833Suprafaþa locuibilã mp. 2560 8781 6933 15135 11164 9084

Din total locuinþe terminate

- cu 1 camerã nr. 15 59 62 51 59 14- cu 2 camere nr. 84 214 175 165 262 148- cu 3 camere nr. 51 128 116 205 165 118- cu 4 camere nr. 18 55 57 92 109 99- cu 5 camere ºi peste nr. 31 46 53 111 129 118

1) Cuprinde toate fondurile de finanþare.

Page 97: Anuar Calarasi

81

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

5.3 LOCUINÞE TERMINATE, DUPÃ TIPURILE DE INSTALAÞII CU CARE SUNT DOTATE- numãr -

Anii/ din care

Tipul instalaþiei Total Urban Rural

2005 199 75 124

Electricã 194 71 123De alimentare cu apã potabilã 114 40 74De canalizare 104 36 68De încãlzire, din care : 199 75 124

Centralã termicã (inclusiv termoficare) 37 29 8Sobe cu gaze - - -Sobe cu combustibil solid ºi lichid 162 46 116

2006 502 179 323

Electricã 494 178 316De alimentare cu apã potabilã 203 101 102De canalizare 170 90 80De încãlzire, din care : 502 179 323

Centralã termicã (inclusiv termoficare) 96 65 31Sobe cu gaze 20 18 2Sobe cu combustibil solid ºi lichid 386 96 290

2007 463 255 208

Electricã 455 252 203De alimentare cu apã potabilã 350 228 122De canalizare 298 205 93De încãlzire, din care : 463 255 208

Centralã termicã (inclusiv termoficare) 240 192 48Sobe cu gaze 11 11 -Sobe cu combustibil solid ºi lichid 212 52 160

2008 624 245 379

Electricã 614 239 375De alimentare cu apã potabilã 438 178 260De canalizare 302 159 143De încãlzire, din care : 624 245 379

Centralã termicã (inclusiv termoficare) 245 156 89Sobe cu gaze 24 24 -Sobe cu combustibil solid ºi lichid 347 65 282

2009 724 196 528

Electricã 706 182 524De alimentare cu apã potabilã 544 136 408De canalizare 271 108 163De încãlzire, din care : 724 196 528

Centralã termicã (inclusiv termoficare) 187 81 106Sobe cu gaze 18 18 -Sobe cu combustibil solid ºi lichid 511 95 416Alte surse 8 2 6

2010 497 177 320

Electricã 489 174 315De alimentare cu apã potabilã 305 117 188De canalizare 256 92 164De încãlzire, din care : 497 177 320

Centralã termicã (inclusiv termoficare) 255 124 131Sobe cu gaze 2 1 1Sobe cu combustibil solid ºi lichid 240 52 188

Page 98: Anuar Calarasi

82

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

5.4. ACTIVITÃÞI PRIVIND UTILITATEA PUBLICÃ DE INTERES LOCAL

U.M. 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Strãzi orãºeneºti ºi spaþii verzi

Lungimea strãzilor orãºeneºti km 315 315 322 325 325 334din care: modernizate km 169 169 169 195 202 204

Suprafaþa spaþiilor verzi din municipii ºi oraºe ha 158 168 171 221 211 221

Alimentarea cu apã ºi canalizarea

Localitãþi1) cu reþea de distribuþie a apei nr. 58 66 69 70 77 80din care: municipii ºi oraºe nr. 5 5 5 5 5 5

Lungimea totalã simplã a reþelei de distribuþie a apei km 789,6 894,7 960,6 1005,9 1073,3 1068,2

din care: municipii ºi oraºe km 326,6 321,6 327,6 332,1 321,0 238,6Apã potabilã distribuitã mii mc. 8225 8971 9061 8337 8593 8763

din care: pentru uz casnic mii mc. 6581 7258 7185 6403 7124 7139Localitãþi cu canalizare publicã nr. 6 6 6 6 6 6

din care: municipii ºi oraºe nr. 5 5 5 5 4 4Lungimea totalã simplã a conductelor de canalizare km 150,0 150,0 150,9 150,9 170,8 170,8

Distribuirea gazelor

Localitãþi în care se distribuie gaze nr. 4 4 7 7 7 7oraºe cu reþea de distribuþie nr. 2 2 3 3 4 4

Lungimea totalã simplã a reþelei de gaze km 87,9 89,9 127,8 143,5 171,2 186,2Gaze distribuite mii mc. 50007 50177 58354 59771 50723 49623

din care: pentru uz casnic mii mc. 15754 14483 16724 17489 18086 17558

Salubritatea

Autovidanjoare nr. 3 3 4 7 10 9Autovehicule pentru transport gunoi nr. 33 39 32 27 34 38Autovehicule pentru mãturat ºi stropit nr. 2 3 2 3 4 4

Transportul urban de cãlãtori

Numãrul oraºelor cu transport urban de cãlãtori (autobuze) nr. 1 1 1 1 1 1Numãrul vehiculelor din inventar

- autobuze ºi microbuze nr. 26 26 51 46 41 32Cãlãtori transportaþi

- autobuze ºi microbuze mii cãl. 2624,8 2591,1 2851,3 3170,0 3927,0 5449,0

1) Municipii, oraºe, comune.

Page 99: Anuar Calarasi

83

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

5.5. FONDUL DE LOCUINÞE PE LOCALITÃÞI, ÎN ANUL 2010- numãr -

Mediu Existent la din care : pe forme de proprietate :Localitate 31.XII.2010 construcþii noi majoritar majoritar

privatã de stat

Total judeþ 117613 497 116159 1454

Municipii ºi oraºe 43117 177 42154 963Municipiul Cãlãraºi 26243 80 25531 712Municipiul Olteniþa 9499 27 9262 237Oraº Budeºti 2423 - 2409 14Oraº Fundulea 2469 60 2469 -Oraº Lehliu Garã 2483 10 2483 -

Comune 74496 320 74005 491Alexandru Odobescu 1311 6 1311 -Belciugatele 1154 22 1148 6Borcea 2950 - 2950 -Cãscioarele 730 - 729 1Chirnogi 2234 4 2234 -Chiselet 1248 - 1247 1Ciocãneºti 1908 5 1906 2Crivãþ 914 - 913 1Curcani 1550 10 1544 6Cuza Vodã 1784 7 1783 1Dichiseni 664 1 660 4Dor Mãrunt 2699 7 2699 -Dorobanþu 1601 - 1596 5Dragalina 2847 4 2844 3Dragoº - Vodã 1215 3 1215 -Frãsinet 1025 4 1025 -Frumuºani 2013 56 2013 -Fundeni 1674 7 1674 -Gãlbinaºi 883 - 882 1Grãdiºtea 2072 13 2072 -Gurbãneºti 864 5 862 2Ileana 1755 - 1745 10Independenþa 1492 6 1488 4Jegãlia 1610 1 1609 1Lehliu 1049 - 1049 -Luica 875 2 869 6Lupºanu 1767 7 1766 1Mânãstirea 2133 6 2133 -Mitreni 1537 3 1537 -Modelu 2797 34 2771 26Nana 1061 - 1055 6Nicolae Bãlcescu 801 3 791 10Periºoru 1752 - 1612 140Plãtãreºti 1415 3 1413 2Radovanu 2066 6 2066 -Roseþi 1615 28 1612 3Sãruleºti 1243 - 1243 -Sohatu 1632 2 1619 13ªoldanu 1175 - 1175 -Spanþov 1402 - 1205 197ªtefan cel Mare 1202 3 1199 3ªtefan Vodã 885 1 881 4Tãmãdãu Mare 1131 21 1115 16Ulmeni 1544 1 1542 2Ulmu 1020 3 1017 3Unirea 1127 2 1124 3Vâlcelele 991 4 991 -Valea Argovei 1215 - 1209 6Vasilaþi 1588 30 1587 1Vlad Þepeº 1276 - 1275 1

Page 100: Anuar Calarasi

84

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

5.6. FONDUL DE LOCUINÞE, NUMÃR DE CAMERE ªI SUPRAFAÞA LOCUIBILÃ PE LOCALITÃÞI, LA 31 DECEMBRIE 2010

Total din care: proprietate majoritar privatãMediu Locuinþe Camere Suprafaþa Locuinþe Camere SuprafaþaLocalitate - nr - de locuit locuibilã - nr - de locuit locuibilã

- nr - - mii mp - - nr - - mii mp -

Total judeþ 117613 342447 4138,5 116159 339595 4093,2

Mediu urban 43117 113993 1538,6 42154 112139 1507,0Municipiul Cãlãraºi 26243 66937 923,6 25531 65573 898,7Municipiul Olteniþa 9499 25408 337,0 9262 24955 330,9Oraº Budeºti 2423 7721 92,2 2409 7684 91,6Oraº Fundulea 2469 7037 95,7 2469 7037 95,7Oraº Lehliu Garã 2483 6890 90,1 2483 6890 90,1

Mediu rural 74496 228454 2599,9 74005 227456 2586,2Alexandru Odobescu 1311 4168 46,3 1311 4168 46,3Belciugatele 1154 3612 46,3 1148 3604 46,2Borcea 2950 10058 123,2 2950 10058 123,2Cãscioarele 730 2527 25,9 729 2524 25,8Chirnogi 2234 8134 88,6 2234 8134 88,6Chiselet 1248 3809 40,9 1247 3808 40,9Ciocãneºti 1908 5940 62,1 1906 5934 62,0Crivãt 914 2979 34,0 913 2976 33,9Curcani 1550 4962 55,7 1544 4946 55,5Cuza Vodã 1784 4947 55,8 1783 4945 55,8Dichiseni 664 1788 21,2 660 1776 21,0Dor Mãrunt 2699 7848 91,4 2699 7848 91,4Dorobanþu 1601 5138 53,8 1596 5122 53,7Dragalina 2847 8087 99,3 2844 8081 99,2Dragoº Vodã 1215 3266 39,8 1215 3266 39,8Frãsinet 1025 2558 28,8 1025 2558 28,8Frumuºani 2013 7035 94,8 2013 7035 94,8Fundeni 1674 5483 63,3 1674 5483 63,3Gãlbinaºi 883 2810 30,3 882 2808 30,2Grãdiºtea 2072 6454 69,8 2072 6454 69,8Gurbãneºti 864 2643 30,9 862 2638 30,8Ileana 1755 4807 56,5 1745 4783 56,1Independenþa 1492 4253 44,8 1488 4242 44,6Jegãlia 1610 5312 65,4 1609 5310 65,4Lehliu 1049 3337 39,3 1049 3337 39,3Luica 875 3098 34,1 869 3080 34,0Lupºanu 1767 4962 53,8 1766 4959 53,7Mânãstirea 2133 7064 77,7 2133 7064 77,7Mitreni 1537 5276 59,0 1537 5276 59,0Modelu 2797 8854 107,5 2771 8802 106,8Nana 1061 3342 38,6 1055 3323 38,3Nicolae Bãlcescu 801 1953 22,8 791 1935 22,6Periºoru 1752 5140 67,0 1612 4845 62,9Plãtãreºti 1415 4597 50,3 1413 4593 50,2Radovanu 2066 6432 66,1 2066 6432 66,1Roseþi 1615 4862 55,8 1612 4855 55,7Sãruleºti 1243 3306 39,0 1243 3306 39,0Sohatu 1632 4427 48,1 1619 4397 47,7ªoldanu 1175 3582 40,7 1175 3582 40,7Spanþov 1402 4201 41,3 1205 3852 36,6ªtefan cel Mare 1202 3631 42,0 1199 3625 41,9ªtefan Vodã 885 2364 26,7 881 2352 26,6Tãmãdãu Mare 1131 2951 36,6 1115 2926 36,3Ulmeni 1544 5331 59,1 1542 5325 59,0Ulmu 1020 2834 28,4 1017 2826 28,3Unirea 1127 3667 42,3 1124 3657 42,2Vâlcelele 991 2795 29,6 991 2795 29,6Valea Argovei 1215 3370 37,6 1209 3357 37,5Vasilaþi 1588 4843 51,0 1587 4841 50,9Vlad Þepeº 1276 3617 36,6 1275 3613 36,5

Page 101: Anuar Calarasi

85

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

5.7. LOCUINÞE TERMINATE PE LOCALITÃÞI, ÎN ANUL 2010 – TOTAL

Mediu Locuinþe Camere Suprafaþa - mp.Localitate - nr - de locuit

- nr - Construitã Utilã Locuibilã

Total judeþ 497 1726 73426 56385 33235

Mediu urban 177 564 25252 19575 12052Municipiul Cãlãraºi 80 173 7359 5507 4228Municipiul Olteniþa 27 100 4351 3335 1968Oraº Budeºti - - - - -Oraº Fundulea 60 267 12644 9981 5257Oraº Lehliu Garã 10 24 898 752 599

Mediu rural 320 1162 48174 36810 21183Alexandru Odobescu 6 25 692 588 397Belciugatele 22 76 3679 2613 1729Borcea - - - - -Cãscioarele - - - - -Chirnogi 4 16 620 438 257Chiselet - - - - -Ciocãneºti 5 15 567 448 230Crivãþ - - - - -Curcani 10 41 1711 1264 844Cuza Vodã 7 21 929 742 402Dichiseni 1 8 243 184 167Dor Mãrunt 7 23 936 712 401Dorobanþu - - - - -Dragalina 4 15 613 471 308Dragoº Vodã 3 9 315 263 151Frãsinet 4 11 552 385 221Frumuºani 56 262 11787 9278 4869Fundeni 7 31 1000 800 651Gãlbinaºi - - - - -Grãdiºtea 13 53 2136 1729 952Gurbãneºti 5 16 605 418 279Ileana - - - - -Independenþa 6 23 452 376 339Jegãlia 1 3 245 152 97Lehliu - - - - -Luica 2 5 227 171 113Lupºanu 7 16 658 534 319Mânãstirea 6 23 1030 815 384Mitreni 3 14 640 491 274Modelu 34 101 4334 3334 1820Nana - - - - -Nicolae Bãlcescu 3 7 211 166 87Periºoru - - - - -Plãtãreºti 3 7 246 195 112Radovanu 6 21 915 612 339Roseþi 28 73 2798 2222 1219Sãruleºti - - - - -Sohatu 2 10 334 222 200ªoldanu - - - - -Spanþov - - - - -ªtefan cel Mare 3 10 344 262 167ªtefan Vodã 1 2 82 63 26Tãmãdãu Mare 21 82 3652 2670 1262Ulmeni 1 5 206 148 98Ulmu 3 12 542 440 248Unirea 2 4 270 200 148Vâlcelele 4 12 585 439 214Valea Argovei - - - - -Vasilaþi 30 110 4018 2965 1859Vlad Þepeº - - - - -

Page 102: Anuar Calarasi

86

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

5.8. LOCUINÞE TERMINATE PE LOCALITÃÞI, ÎN ANUL 2010 - DIN FONDURI PRIVATE

Mediu Locuinþe Camere Suprafaþa - mp.Localitate - nr - de locuit

- nr - Construitã Utilã Locuibilã

Total judeþ 435 1602 68159 52545 30194

Mediu urban 116 443 20131 15833 9084Municipiul Cãlãraºi 20 53 2298 1812 1278Municipiul Olteniþa 26 99 4291 3288 1950Oraº Budeºti - - - - -Oraº Fundulea 60 267 12644 9981 5257Oraº Lehliu Garã 10 24 898 752 599

Mediu rural 319 1159 48028 36712 21110Alexandru Odobescu 6 25 692 588 397Belciugatele 21 73 3533 2515 1656Borcea - - - - -Cãscioarele - - - - -Chirnogi 4 16 620 438 257Chiselet - - - - -Ciocãneºti 5 15 567 448 230Crivãt - - - - -Curcani 10 41 1711 1264 844Cuza Vodã 7 21 929 742 402Dichiseni 1 8 243 184 167Dor Mãrunt 7 23 936 712 401Dorobanþu - - - - -Dragalina 4 15 613 471 308Dragoº Vodã 3 9 315 263 151Frãsinet 4 11 552 385 221Frumuºani 56 262 11787 9278 4869Fundeni 7 31 1000 800 651Gãlbinaºi - - - - -Grãdiºtea 13 53 2136 1729 952Gurbãneºti 5 16 605 418 279Ileana - - - - -Independenþa 6 23 452 376 339Jegãlia 1 3 245 152 97Lehliu - - - - -Luica 2 5 227 171 113Lupºanu 7 16 658 534 319Mânãstirea 6 23 1030 815 384Mitreni 3 14 640 491 274Modelu 34 101 4334 3334 1820Nana - - - - -Nicolae Bãlcescu 3 7 211 166 87Periºoru - - - - -Plãtãreºti 3 7 246 195 112Radovanu 6 21 915 612 339Roseþi 28 73 2798 2222 1219Sãruleºti - - - - -Sohatu 2 10 334 222 200ªoldanu - - - - -Spanþov - - - - -ªtefan cel Mare 3 10 344 262 167ªtefan Vodã 1 2 82 63 26Tãmãdãu Mare 21 82 3652 2670 1262Ulmeni 1 5 206 148 98Ulmu 3 12 542 440 248Unirea 2 4 270 200 148Vâlcelele 4 12 585 439 214Valea Argovei - - - - -Vasilaþi 30 110 4018 2965 1859Vlad Þepeº - - - - -

Page 103: Anuar Calarasi

87

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

5.9. DOTÃRI TEHNICO-EDILITARE PE LOCALITÃÞI (la sfârºitul anului 2010)- km. -

Lungimea totalã simplã: Lungimea strãzilor orãºeneºti

a reþelei de a reþelei total din care: modernizate

distribuþie a apei de canalizare

Total judeþ 1068,2 170,8 334 204

Municipii ºi oraºe 238,6 153,0 334 204Municipiul Cãlãraºi 138,0 101,0 151 131Municipiul Olteniþa 75,2 44,0 57 40Oraº Budeºti 12,2 0,8 31 9Oraº Fundulea 0,6 - 47 16Oraº Lehliu Garã 12,6 7,2 48 8

Comune 829,6 17,8 - -Alexandru Odobescu 18,2 - - -Belciugatele 5,2 - - -Borcea 46,6 - - -Cãscioarele 2,5 - - -Chirnogi - - - -Chiselet 15,5 - - -Ciocãneºti 40,0 - - -Crivãt 13,0 - - -Curcani 11,4 - - -Cuza Vodã 44,0 - - -Dichiseni 18,6 - - -Dor Mãrunt - - - -Dorobanþu 45,8 - - -Dragalina 52,4 - - -Dragoº - Vodã 7,0 - - -Frãsinet 2,5 - - -Frumuºani 19,5 - - -Fundeni 8,6 - - -Gãlbinaºi - - - -Grãdiºtea 52,5 - - -Gurbãneºti 11,7 - - -Ileana 11,0 - - -Independenþa 9,8 - - -Jegãlia 42,3 - - -Lehliu 10,0 - - -Luica 3,2 - - -Lupºanu - - - -Mânãstirea 31,0 1,0 - -Mitreni 26,2 - - -Modelu 30,1 - - -Nana 4,8 - - -Nicolae Bãlcescu - - - -Periºoru 13,9 - - -Plãtãreºti 13,5 - - -Radovanu - - - -Roseþi 27,7 - - -Sãruleºti 7,5 - - -Sohatu - - - -Spanþov 15,0 - - -ªoldanu - - - -ªtefan cel Mare 19,0 16,8 - -ªtefan Vodã 22,0 - - -Tãmãdãu Mare - - - -Ulmeni 12,4 - - -Ulmu 11,0 - - -Unirea 37,0 - - -Vâlcelele 13,1 - - -Valea Argovei 32,0 - - -Vasilaþi - - - -Vlad Þepeº 22,1 - - -

Page 104: Anuar Calarasi
Page 105: Anuar Calarasi

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

6CAPITOLUL

SECURITATE ªI ASISTENÞÃ SOCIALÃ

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Page 106: Anuar Calarasi

90

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Cuprins tabele pag.6.1. Cheltuieli cu protecþia socialã a ºomerilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 6.2. Numãrul mediu al pensionarilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 936.3. Pensia medie lunarã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 936.4. Indicii pensiei medii reale a pensionarilor de asigurãri sociale de stat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 6.5. Cantine de ajutor social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Sursa datelor

Cercetãri statistice

Cercetarea statisticã asupra numãrului de pensionari ºi pensiei medii lunare; Colectarea naþionalã de date asupra statisticii protecþiei sociale, conform metodologiei

europene ESSPROS pentru statisticile privind protecþia socialã; Colectarea naþionalã de date asupra politicilor privind piaþa muncii, conform metodologiei

europene LMP pentru statisticile privind politicile care acþioneazã pe piaþa muncii.

Surse administrative:

Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã pentru datele privind protecþia socialã aºomerilor înregistraþi;

Casa Naþionalã de Pensii ºi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale, pentru datele privind protecþiasocialã a pensionarilor de asigurãri sociale.

Precizãri metodologice

Indemnizaþia de ºomaj (conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºistimularea ocupãrii forþei de muncã intratã în vigoare la data de 1 martie 2002) reprezintã ocompensaþie parþialã a veniturilor care se acordã persoanelor aflate în ºomaj, ca urmare apierderii locului de muncã sau absolvenþilor instituþiilor de învãþâmânt ºi militarilor care auefectuat stagiul militar ºi care nu s-au putut încadra în muncã ºi venituri de completare conformlegislaþiei în vigoare.

Alocaþia de sprijin reprezintã suma ce s-a acordat persoanelor care au beneficiat de ajutorul deºomaj, sau ajutorul de integrare profesionalã ºi care nu au putut sã se încadreze în muncã.Alocaþia de sprijin se acordã pe o perioadã de cel mult 18 luni (Legea nr. 1/1991, republicatã înanul 1994 ºi completatã prin O.U.G. nr. 47/1997).

Cheltuieli pentru formarea profesionalã reprezintã cheltuielile efectuate pentru calificarea,recalificarea, perfecþionarea ºi specializarea persoanelor aflate în cãutarea unui loc de muncã;formarea profesionalã se realizeazã prin cursuri, stagii de practicã ºi specializare, organizate peniveluri de pregãtire, pe baza planului naþional de formare profesionalã.

Plata absolvenþilor reprezintã suma acordatã angajatorilor care au încadrat în muncã, peduratã nedeterminatã, absolvenþi ai unor instituþii de învãþâmânt. Suma lunarã se stabileºteconform Legii nr. 76/2002 art. 80 alin. 1 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Plãþile pentru stimularea ºomerilor care se angajeazã înainte de expirarea perioadei deºomaj reprezintã sumele plãtite în completarea veniturilor salariale ºomerilor (cu experienþã înmuncã ºi absolvenþilor instituþiilor de învãþãmânt) conform Legii nr. 76/2002 – art. 72 ºi art. 73 cumodificãrile ºi completãrile ulterioare.

Plãþile pentru stimularea mobilitãþii forþei de muncã reprezintã sumele acordate ca primede încadrare persoanelor (ºomere) care se încadreazã în muncã înainte de expirarea perioadeiîn care beneficiazã de indemnizaþie de ºomaj, într-o localitate situatã la o distanþã mai mare de50 km de localitatea în care îºi au domiciliul stabil ºi ca prime de instalare persoanelor (ºomere)care se încadreazã în muncã înainte de expirarea perioadei în care beneficiazã de indemnizaþiede ºomaj, într-o altã localitate ºi, ca urmare a acestui fapt, îºi schimbã domiciliul. Primele deîncadrare ºi de instalare se stabilesc conform Legii nr. 76/2002 – art. 74, 75, 76 cu modificãrile ºicompletãrile ulterioare.

Plãþile pentru stimularea angajatorilor care încadreazã ºomeri din categoria defavorizaþireprezintã sumele acordate angajatorilor care au încadrat în muncã pe duratã nedeterminatã,absolvenþi din rândul persoanelor cu handicap. Suma lunarã se stabileºte conform Legii nr.76/2002 – art. 80 alin. 2 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Plãþile compensatorii efectuate în cadrul programelor de restructurare, privatizare ºilichidare reprezintã sumele acordate persoanelor cãrora li s-au desfãcut contractele individualede muncã ca urmare a concedierilor colective (O.G. nr. 7/1998 ºi O.U.G. nr. 98/1999 cumodificãrile ºi completãrile ulterioare).

Page 107: Anuar Calarasi

91

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Alte cheltuieli cuprind sumele acordate sub formã de credite întreprinderilor mici ºi mijlociipentru înfiinþarea de noi locuri de muncã, precum ºi cele necesare administrãrii fondului pentruplata ajutorului de ºomaj.

Pensia medie lunarã s-a calculat prin raportarea sumelor cuvenite (conform deciziilor)pensionarilor existenþi în platã în anul de referinþã, la numãrul mediu lunar al acestora înmulþitcu 12. De la 1 iulie 2000, sumele cuvenite pentru calculul pensiei medii lunare cuprind ºi valoareaimpozitului aferent sumelor ce depãºesc plafonul stabilit prin lege (O.U.G. nr. 87/2000).Începând cu 1 ianuarie 2003, sumele cuvenite drept pensii nu mai includ contribuþia pentruasigurãrile sociale de sãnãtate (O.U.G. nr. 147/2002).

Indicele pensiei reale s-a calculat, numai pentru pensionarii de asigurãri sociale de stat, caraport procentual între indicele pensiei medii nominale ºi indicele general al preþurilor deconsum.

Pensia medie nominalã utilizatã în calculul pensiei reale a pensionarilor de asigurãri sociale destat cuprinde ºi pensia suplimentarã.

EVOLUÞIA CHELTUIELILOR CU PROTECÞIA SOCIALÃ A ªOMERILOR

EVOLUÞIA NUMÃRULUI MEDIU AL PENSIONARILOR DE ASIGURÃRI SOCIALE

DE STAT ªI AGRICULTORI

14446,4 13631,111317,3 10375,2

23474,9

38394,9

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

-mii lei-

67,4

31,7

67,4

23,2

67,2

21,1

67,2

19,6

67,6

18,2

67,4

16,9

0

10

20

30

40

50

60

70

2005 2006 2007 2008 2009 2010

mii pers.

Pensionari de asigurari sociale de statAgricultori

Page 108: Anuar Calarasi

92

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

EVOLUÞIA PENSIEI MEDII LUNARE

INDICII PENSIEI MEDII REALE A PENSIONARILOR DE ASIGURÃRI SOCIALE DE STAT

(an precedent = 100)

Notã: Pensionarii de asigurãri sociale de stat nu cuprind pensionarii proveniþi din Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul Administraþiei ºi Internelor, Serviciul Român de Informaþii, Secretariatul de Stat pentru Culte ºi Casa de Asigurãri a Avocaþilor.

Notã: Pensionarii de asigurãri sociale de stat nu cuprind pensionarii proveniþi din Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul Administraþiei ºi Internelor, Serviciul Român de Informaþii, Secretariatul de Stat pentru Culte ºi Casa de Asigurãri a Avocaþilor.

625601

502

335

262227

88121

166

263312 321

0

100

200

300

400

500

600

700

2005 2006 2007 2008 2009 2010

lei/ persoana

Pensia medie lunara de asig. sociale de stat

Pensia medie lunara - agricultori

98,0

113,4

138,9122,0

108,3110,0

104,698,6

102,6

106,2

93,5

114,7

94,4

80,1

103,6

107,994,2

86,6

79,2

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

- % -

Page 109: Anuar Calarasi

93

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2006 2007 2008 2009 2010

Total 13631,1 11317,3 10375,2 23474,9 38394,9Indemnizaþie de ºomaj (ºomeri cu experienþã în muncã)1) 6246,8 4801,2 4071,0 14681,5 24219,3Indemnizaþie de ºomaj(ºomeri fãrã experienþã în muncã)2) 374,6 282,5 252,1 580,4 1277,0Cheltuieli pentru formare profesionalã 1023,9 278,2 387,9 73,4 26,0Plata absolvenþilor 421,7 246,4 170,3 135,6 70,6Plãþi pentru stimularea absolvenþilor 5,0 12,5 6,3 10,6 10,3Plãþi pentru ºomeri care se angajeazã înainte de expirarea perioadei de ºomaj3) 103,3 75,0 79,5 154,6 195,2Combaterea marginalizãrii sociale3) 42,9 50,9 29,3 66,3 46,7Plãþi pentru stimularea mobilitãþii forþei de muncã 64,5 22,0 26,5 33,5 29,9Plãþi pentru stimularea angajatorilor care încadreazã ºomeri din categoria defavorizaþi 572,6 617,5 579,5 398,1 269,6Plãþi compensatorii efectuate în cadrul programelor de restructurare, privatizare ºi lichidare 24,4 191,8 241,4 355,6 -Alte cheltuieli 4751,5 4739,4 4531,4 6985,3 12250,3

6.1. CHELTUIELI CU PROTECÞIA SOCIALÃ A ªOMERILOR

- mii lei -

1) Indemnizaþia de ºomaj acordatã persoanelor aflate în ºomaj ca urmare a pierderii locului de muncã, conform articolului 39 din Legea nr. 76/2002, precum ºi alte sume acordate în completarea veniturilor salariale ale angajaþilor conform articolului 72 din legea nr. 76/ 2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi a veniturilor de completare, conform O.U.G nr. 175/ 2002, O.U.G nr. 8/ 2003, O.U.G nr. 115/ 2003, Legea nr. 174/ 2003, Legea nr. 138/ 2004 ºi O.U.G nr. 22/ 2004. 2) Indemnizaþia de ºomaj acordatã absolvenþilor instituþiilor de învãtãmânt, conform articolului 40 din Legea nr. 76/ 2002, precum ºi alte sume acordate încompletarea veniturilor salariale ale angajaþilor conform articolelor 72 – 73 din Legea nr. 76/ 2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. 3) Conform Legii nr. 116/ 2002 privind prevenirea ºi combaterea marginalizãrii sociale.

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Pensionari de asigurãri sociale de stat1) 67411 67394 67184 67150 67562 67414Pensionari de asigurãri sociale - agricultori 31684 23232 21139 19626 18189 16854Pensionari IOVR 333 279 239 199 164 138Beneficiari de ajutor social 42 40 35 27 23 19

6.2. NUMÃRUL MEDIU AL PENSIONARILOR

- persoane -

1) Pensionarii de asigurãri sociale de stat nu cuprind pensionarii proveniþi din Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul Administraþiei ºi Internelor, Serviciul Român de Informaþii, Secretariatul de Stat pentru Culte ºi Casa de Asigurãri a Avocaþilor.

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Pensii de asigurãri sociale de stat 1) 227 262 335 502 601 625Pensii de asigurãri sociale - agricultori 88 121 166 263 312 321Pensii IOVR 199 209 215 225 224 225Ajutoare sociale 2) - tip pensie 78 88 113 163 192 188

6.3. PENSIA MEDIE LUNARÃ- lei /persoanã -

1) Nu cuprind pensiile din sistemul MApN, MAI, Serviciului Român de Informaþii, Secretariatului de Stat pentru Culte ºi Casei de Asigurãri a Avocaþilor.2) Ajutoare sociale tip pensie, plãtite din fondul de asigurãri sociale.

Page 110: Anuar Calarasi

94

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

1990 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1990 100,0 58,1 54,4 57,7 59,2 58,4 64,2 67,3 72,8 88,8 123,4 140,0 137,21991 62,7 58,6 62,2 63,8 62,9 69,2 72,5 78,5 95,7 133,0 150,8 147,81992 79,1 74,0 78,6 80,6 79,5 87,4 91,5 99,1 120,9 168,0 190,4 186,71993 91,3 85,4 90,7 93,1 91,8 101,0 105,6 114,4 139,6 193,9 219,9 215,51994 97,0 90,7 96,4 98,9 97,5 107,2 112,2 121,5 148,2 205,9 233,5 228,91995 89,9 84,1 89,3 91,6 90,4 99,4 104,0 112,7 137,4 190,9 216,5 212,21996 86,8 81,1 86,2 88,4 87,2 95,9 100,4 108,7 132,6 184,2 208,9 204,71997 108,3 101,3 107,6 110,3 108,8 119,7 125,3 135,7 165,5 229,9 260,7 255,61998 114,7 107,3 113,9 116,8 115,2 126,8 132,6 143,7 175,2 243,5 276,0 270,61999 100,0 93,5 99,3 101,9 100,5 110,5 115,7 125,3 152,8 212,3 240,7 235,92000 100,0 106,2 108,9 107,4 118,2 123,7 134,0 163,4 227,0 257,4 252,32001 100,0 102,6 101,2 111,3 116,5 126,1 153,8 213,8 242,4 237,62002 100,0 98,6 108,5 113,5 123,0 150,0 208,4 236,2 231,62003 100,0 110,0 115,1 124,7 152,1 211,3 239,6 234,82004 100,0 104,6 113,3 138,2 192,1 217,8 213,52005 100,0 108,3 132,1 183,5 208,1 204,02006 100,0 122,0 169,5 192,1 188,32007 100,0 138,9 157,5 154,42008 100,0 113,4 111,12009 100,0 98,02010 100,0

6.4. INDICII PENSIEI MEDII REALE A PENSIONARILOR DE ASIGURÃRI SOCIALE DE STAT 1)

- procente -

1) Exclusiv pensiile din sistemul Ministerului Apãrarii Naþionale , MAI, Serviciului Român de Informaþii, Secretariatului de Stat pentru Culte ºi Casei de Asigurãri a Avocaþilor.

U.M. 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cantine de ajutor social (secþii) nr. 2 2 2 2 2 2Capacitatea cantinelor locuri 550 550 550 550 650 650Beneficiari ai cantinelor 2) pers. 415 370 367 325 345 368

6.5. CANTINE DE AJUTOR SOCIAL 1)

1) Finanþate de la bugetul local;2) Numãr mediu zilnic.

Page 111: Anuar Calarasi

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

7CAPITOLUL

SÃNÃTATE

Page 112: Anuar Calarasi

96

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Cuprins tabele pag.7.1. Unitãþi sanitare - total forme de proprietate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987.2. Unitãþi sanitare - proprietate majoritar de stat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987.3. Unitãþi sanitare - proprietate majoritar privat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997.4. Paturi din spitale ºi personal medico - sanitar - total forme de proprietate . . . . . . 99

Teritorial

7.5. Unitãþi sanitare pe localitãþi, în anul 2010 - proprietate majoritarã de stat . . . . . 1007.6. Unitãþi sanitare pe localitãþi, în anul 2010 - proprietate majoritarã privatã . . . . . 1017.7. Paturi din spitale ºi personal medico-sanitar pe localitãþi, în anul 2010 -

proprietate majoritar de stat (la sfârºitul anului) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1027.8. Personal medico-sanitar pe localitãþi, în anul 2010 - proprietate majoritarã

privatã (la sfârºitul anului) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Sursa datelor

Cercetãri statistice

Cercetãri statistice realizate în unitãþile sanitare.

Precizãri metodologice

Reþeaua unitãþilor sanitare este urmãritã atât pentru sectorul majoritar de stat, cât ºi pentru celprivat, datele reflectând situaþia înregistratã la sfârºitul anului.

Numãrul laboratoarelor medicale din sectorul majoritar de stat nu s-a urmãrit separat pânã înanul 2006, acestea fiind integrate în numãrul spitalelor, policlinicilor, dispensarelor medicale ºialtor tipuri de unitãþi medicale.

În numãrul medicilor, stomatologilor ºi personalului sanitar mediu este inclus ºi personalulcorespunzãtor din alte instituþii cu reþea proprie.

ÎÎn numãrul personalului sanitar mediu sunt incluºi: asistenþi medicali, surori medicale,tehnicieni sanitari, oficianþi medicali, moaºe, laboranþi ºi alte categorii de personal sanitar custudii medii asimilate.

În numãrul personalului sanitar auxiliar sunt incluºi: infirmiere, agenþi DDD (dezinsecþie,dezinfecþie, deratizare), brancardieri, bãieºi, gipsari, nãmolari, ambulanþieri ºi alte categorii depersonal asimilat.

În numãrul paturilor de spital sunt incluse ºi cele pentru nou nãscuþi din spitalele sausecþiile de obstetricã - ginecologie; nu sunt incluse paturile pentru însoþitori.

Spitalul este instituþia medicalã pentru îngrijirea persoanelor internate ºi pentru tratamentambulatoriu. În conformitate cu legea specificã a spitalelor, acesta asigurã controlul stãrii desãnãtate prin investigaþii, metode chirurgicale, prevenirea bolnavilor, prin tratament, dupãefectuarea intervenþiilor chirurgicale ºi îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate a bolnavilor. Spitalul aresecþii speciale cu paturi proprii, pentru chirurgie ºi alte specialitãþi, fiind dotate cu instalaþiipentru anestezii, radiologii ºi autopsii. În aceste secþii existã personal medical specializat.

Creºa este unitatea sanitarã cu paturi, cu ºi fãrã personalitate juridicã, care asigurã creºterea,educarea ºi supravegherea medicalã a copiilor de vârstã pânã la 3 ani.

Centrul de sãnãtate este unitatea sanitarã cu sau fãrã paturi care asigurã asistenþa medicalãgeneralã ºi de specialitate pentru populaþia din mai multe localitãþi apropiate în cel puþin douãspecialitãþi, funcþionând cu sau fãrã personalitate juridicã.

Dispensarul medical este unitatea sanitarã care se organizeazã în comune, oraºe ºi municipiipentru acordarea asistenþei medicale generale ºi de specialitate profilactice ºi curative precumºi monitorizarea bolnavilor.

Cabinetul medical este unitatea sanitarã cu sau fãrã personalitate juridicã, furnizoare de serviciipublice de stat sau private, de asistenþã medicalã umanã preventivã, curativã ºi de urgenþã.Serviciile de sãnãtate ale cabinetului medical se realizeazã de medici de medicinã generalã –medici de familie, medici stomatologi ºi medici specialiºti.

Cabinetul medical ºcolar / studenþesc este unitatea sanitarã fãrã personalitate juridicã carefuncþioneazã în ºcoli ºi unitãþi de învãþãmânt superior, care asigurã asistenþa medicalã generalãpreventivã, curativã de urgenþã ºi examenul medical de bilanþ al stãrii de sãnãtate pentru eleviisau studenþii arondaþi.

Farmacia este unitatea sanitarã de interes public care este organizatã cu scopul de a furnizaservicii de vânzare cu amãnuntul a medicamentelor, materialelor igienico-sanitare,

Page 113: Anuar Calarasi

97

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

dispozitivelor medicale ºi în care se executã prescripþii magistrale. Farmacia funcþioneazã încircuit închis (spital) fiind integratã în structura organizatoricã a unitãþii sanitare sau în circuitdeschis (comunitarã), eliberarea produselor medicamentoase fãcându-se direct populaþiei.

Depozitul farmaceutic este unitatea sanitarã care are ca obiect de activitate distribuþia en-grossa produselor medicamentoase incluzând: procurarea, stocarea, supravegherea calitãþii ºidifuzarea acestora.

Punctul farmaceutic este unitatea sanitarã care asigurã asistenþa în ambulatoriu a populaþieicu produse medicamentoase care se elibereazã fãrã prescripþie medicalã, igienico-cosmetice ºidispozitive medicale.

Laboratorul medical asigurã efectuarea analizelor, investigaþiilor, recoltarea de produsepatologice, tratamentelor, preparatelor ºi oricãror altor prestaþii medico-sanitare specificeprofilului lor de activitate.

NUMÃRUL DE LOCUITORI CE REVIN LA UN MEDIC,PE MEDII DE REZIDENÞÃ *)

508

2224

624

2402

643

2421

643

2337

602

2263

517

2394

0200400600800

100012001400160018002000220024002600

2005 2006 2007 2008 2009 2010

persoane la un medic

Urban Rural

*) Medici din sectorul majoritar de stat ºi sectorul majoritar privat

Page 114: Anuar Calarasi

98

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Spitale 6 6 6 6 6 6Dispensare medicale 4 4 4 4 4 4Creºe 2 2 2 1 1 1Cabinete medicale ºcolare ºi studenþeºti 4 4 4 4 4 3Cabinete medicale de familie 122 119 117 118 119 119Cabinete de medicinã generalã 19 19 20 20 19 16Cabinete stomatologice 63 59 60 62 63 67Cabinete stomatologice ºcolare ºi studenþeºti - 1 1 - 1 1Farmacii 34 34 45 45 63 63Puncte farmaceutice 13 13 13 16 14 14Laboratoare medicale 4 21 24 37 31 40Laboratoare de tehnicã dentarã 4 14 14 11 11 12Cabinete medicale de specialitate 64 66 69 77 80 80Ambulatorii de spital ºi de specialitate 4 4 4 5 5 6Depozite farmaceutice 1 1 1 1 - -Alte tipuri de cabinete medicale 4 4 4 6 5 5Centre de transfuzie sanguinã 1 1 1 1 1 1Unitãþi medico-sociale - 1 2 2 2 2

7.1. UNITÃÞI SANITARE - TOTAL FORME DE PROPRIETATE- numãr unitãþi-

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Spitale 6 6 6 6 6 6Dispensare medicale 4 4 4 4 4 4Creºe 2 2 2 1 1 1Cabinete medicale ºcolare ºi studenþeºti 4 4 4 4 4 3Cabinete medicale de familie 112 108 105 103 104 103Cabinete stomatologice - 28 28 20 19 18Cabinete stomatologice ºcolare - 1 1 - 1 1Cabinete stomatologice (individuale) 32 - - - - -Cabinete medicale de specialitate - 23 23 7 7 7Cabinete medicale de specialitate (individuale) 25 - - - - -Alte tipuri de cabinete medicale 4 4 4 4 3 3Farmacii 6 6 6 6 6 6Ambulatorii de spital ºi de specialitate 4 4 4 5 5 6Centre de transfuzie sanguinã 1 1 1 1 1 1Laboratoare medicale - 17 18 29 23 27Laboratoare de tehnicã dentarã - 10 10 4 4 4Unitãþi medico-sociale - 1 2 2 2 2

7.2. UNITÃÞI SANITARE - PROPRIETATE MAJORITARÃ DE STAT- numãr unitãþi -

Page 115: Anuar Calarasi

99

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cabinete medicale de familie 10 11 12 15 15 16Cabinete medicale de medicinã generalã 19 19 20 20 19 16Cabinete stomatologice 31 31 32 42 44 49Farmacii 28 28 39 39 57 57Puncte farmaceutice 13 13 13 16 14 14Laboratoare medicale 4 4 6 8 8 13Laboratoare de tehnicã dentarã 4 4 4 7 7 8Cabinete medicale de specialitate 39 43 46 70 73 73Depozite farmaceutice 1 1 1 1 - -Alte tipuri de cabinete - - - 2 2 2

7.3. UNITÃÞI SANITARE - PROPRIETATE MAJORITARÃ PRIVATÃ- numãr unitãþi-

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Paturi în spitale1) 1371 1371 1348 1290 1307 1256- la 1000 locuitori 4,3 4,3 4,3 4,1 4,2 4,0

Paturi în creºe 120 120 105 60 60 60

Medici2) 331 276 269 272 285 313Locuitori la un medic 960 1146 1172 1153 1098 996Medici la 10000 locuitori 10,4 8,7 8,5 8,7 9,1 10,0

Stomatologi 64 55 58 59 63 67Locuitori la un stomatolog 4963 5751 5434 5316 4966 4655Stomatologi la 10000 locuitori 2,0 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Farmaciºti 44 45 52 51 78 52Locuitori la un farmacist 7219 7029 6061 6150 4011 5998Farmaciºti la 10000 locuitori 1,4 1,4 1,6 1,6 2,5 1,7

Personal sanitar mediu 1109 1144 1133 1193 1201 1201Locuitori la un cadru medical 286 276 278 263 261 260Personal mediu la 10000 locuitori 34,9 36,2 35,9 38,0 38,4 38,5Personal mediu la un medic 3,4 4,1 4,2 4,4 4,2 3,8

Personal auxiliar 660 649 732 773 809 726

7.4. PATURI DIN SPITALE ªI PERSONAL MEDICO-SANITAR, ÎN UNITÃÞI SANITARETOTAL FORME DE PROPRIETATE

- numãr -

1) Inclusiv paturile din centrele de sãnãtate.2) Exclusiv stomatologi.

Page 116: Anuar Calarasi

100

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Dispen- Cabinete Cabinete Cabinete Cabinete Alte tipuri Farmacii Ambula-Mediu Spitale Creºe sare medicale medicale medicale stomato- de torii deLocalitate medicale ºcolare ºi de de logice cabinete spital ºi

studen- familie specia- medicale specia-þeºti litate litate

Total judeþ 6 1 4 3 103 7 18 3 6 6

Urban 5 1 4 3 33 7 7 3 5 5Municipiul Calaraºi 2 1 1 2 19 - - 1 2 2Municipiul Olteniþa 1 - 1 1 7 6 4 1 1 1Oraº Budeºti 1 - 1 - 2 - - - 1 1Oraº Fundulea - - - - 2 1 - - - -Oraº Lehliu Garã 1 - 1 - 3 - 3 1 1 1

Rural 1 - - - 70 - 11 - 1 1Alexandru Odobescu - - - - 1 - - - - -Belciugatele - - - - 1 - 1 - - -Borcea - - - - 3 - 1 - - -Cãscioarele - - - - 1 - - - - -Chirnogi - - - - 3 - 1 - - -Chiselet - - - - 1 - - - - -Ciocãneºti - - - - 1 - 1 - - -Crivãþ - - - - - - - - - -Curcani - - - - 2 - 1 - - -Cuza Vodã - - - - 1 - 1 - - -Dichiseni - - - - 1 - - - - -Dor Mãrunt - - - - 2 - 1 - - -Dorobanþu - - - - 1 - - - - -Dragalina - - - - 3 - - - - -Dragoº Vodã - - - - 1 - - - - -Frãsinet - - - - 1 - - - - -Frumuºani - - - - 3 - - - - -Fundeni - - - - 3 - 1 - - -Gãlbinaºi - - - - 1 - - - - -Grãdiºtea - - - - 2 - - - - -Gurbãneºti - - - - 1 - - - - -Ileana - - - - 1 - 1 - - -Independenþa - - - - 1 - - - - -Jegãlia - - - - 1 - - - - -Lehliu sat 1 - - - 1 - - - 1 1Luica - - - - 1 - - - - -Lupºanu - - - - 2 - - - - -Mânãstirea - - - - 1 - - - - -Mitreni - - - - 2 - - - - -Modelu - - - - 4 - - - - -Nana - - - - 1 - - - - -Nicolae Bãlcescu - - - - 1 - - - - -Periºoru - - - - 1 - - - - -Plãtãreºti - - - - - - - - - -Radovanu - - - - 2 - - - - -Roseþi - - - - 2 - - - - -Sãruleºti - - - - 1 - - - - -Sohatu - - - - 1 - - - - -ªoldanu - - - - 2 - - - - -Spanþov - - - - 1 - - - - -ªtefan cel Mare - - - - 1 - 1 - - -ªtefan Vodã - - - - 1 - - - - -Tãmãdãu Mare - - - - 1 - - - - -Ulmeni - - - - 2 - - - - -Ulmu - - - - 1 - - - - -Unirea - - - - 1 - - - - -Vâlcelele - - - - 1 - - - - -Valea Argovei - - - - 1 - - - - -Vasilaþi - - - - 1 - 1 - - -Vlad Þepeº - - - - 1 - - - - -

7.5. UNITÃÞI SANITARE PE LOCALITÃÞI, ÎN ANUL 2010 - PROPRIETATE MAJORITARÃ DE STAT- numãr unitãþi -

Page 117: Anuar Calarasi

101

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Cabinete Cabinete Cabinete Cabinete Labora- Labora- Farmacii Puncte DepoziteMediu medicale medicale medicale stomato- toare toare de farma- farma-Localitate de medi- individuale de spe- logice med. tehnicã ceutice ceutice

cinã de cialitate dentarãgeneralã familie

Total judeþ 16 16 73 49 13 8 57 14 -

Urban 14 13 72 37 13 8 30 8 -Municipiul Cãlãraºi 13 10 52 28 8 7 17 3 -Municipiul Olteniþa 1 3 12 5 4 1 7 3 -Oraº Budeºti - - 6 1 - - 1 - -Oraº Fundulea - - 1 - - - 2 - -Oraº Lehliu Garã - - 1 3 1 - 3 2 -

Rural 2 3 1 12 - - 27 6 -Alexandru Odobescu - - - 1 - - 1 - -Belciugatele - - - 1 - - 1 - -Borcea - - - - - - 1 - -Cãscioarele - - - - - - - - -Chirnogi - - - - - - 1 - -Chiselet 1 - - - - - 1 - -Ciocãneºti - 1 - 1 - - 1 1 -Crivãþ - 1 - - - - - - -Curcani - - - - - - - - -Cuza Vodã 1 - - 1 - - 1 - -Dichiseni - - - - - - - - -Dor Mãrunt - - - - - - 1 - -Dorobanþu - - - - - - - - -Dragalina - - - - - - 1 - -Dragoº Vodã - - - - - - 1 - -Frãsinet - - - - - - - - -Frumuºani - - - 1 - - 1 - -Fundeni - - - 1 - - 1 - -Gãlbinaºi - - - - - - - - -Grãdiºtea - - - - - - - 1 -Gurbãneºti - - - - - - - - -Ileana - - - - - - - 1 -Independenþa - - - - - - - - -Jegãlia - - - - - - 1 - -Lehliu - - - - - - 1 - -Luica - - - - - - 1 - -Lupºanu - - - - - - 1 - -Mânãstirea - 1 - 2 - - 1 1 -Mitreni - - - - - - - - -Modelu - - - 2 - - 1 - -Nana - - - - - - 1 - -Nicolae Bãlcescu - - - - - - - - -Periºoru - - - - - - 1 - -Plãtãreºti - - - - - - 1 - -Radovanu - - - - - - - - -Roseþi - - - - - - - - -Sãruleºti - - - - - - 1 - -Sohatu - - 1 1 - - - - -ªoldanu - - - 1 - - 1 - -Spanþov - - - - - - - - -ªtefan cel Mare - - - - - - 1 - -ªtefan Vodã - - - - - - - 1 -Tãmãdãu Mare - - - - - - - - -Ulmeni - - - - - - - 1 -Ulmu - - - - - - - - -Unirea - - - - - - 1 - -Vâlcelele - - - - - - - - -Valea Argovei - - - - - - 1 - -Vasilaþi - - - - - - 1 - -Vlad Tepeº - - - - - - - - -

7.6. UNITÃÞI SANITARE PE LOCALITÃÞI, ÎN ANUL 2010 - PROPRIETATE MAJORITARÃ PRIVATÃ- numãr unitãþi -

Page 118: Anuar Calarasi

102

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Mediu Paturi Paturi Medici Stoma- Farma- Personal PersonalLocalitate în în Total din care: tologi ciºti sanitar sanitar

spitale creºe de familie mediu auxiliar

Total judeþ 1256 60 277 105 21 8 1031 691

Urban 1086 60 201 35 10 7 856 514Municipiul Cãlãraºi 673 60 128 21 2 3 642 389Municipiul Olteniþa 210 - 37 7 5 1 127 72Oraº Budeºti 89 - 12 2 - 2 30 28Oraº Fundulea - - 2 2 - - 4 -Oraº Lehliu Garã 114 - 22 3 3 1 53 25

Rural 170 - 76 70 11 1 175 177Alexandru Odobescu - - 1 1 - - 2 1Belciugatele - - 1 1 1 - - 1Borcea - - 3 3 1 - 7 1Cãscioarele - - 1 1 - - 1 -Chirnogi - - 3 3 1 - 5 1Chiselet - - 1 1 - - 4 1Ciocãneºti - - 2 1 1 - 9 37Crivãþ - - - - - - - -Curcani - - 2 2 1 - 3 1Cuza Vodã - - 1 1 1 - 2 1Dichiseni - - 1 1 - - 1 -Dor Mãrunt - - 2 2 1 - 3 1Dorobanþu - - 1 1 - - 1 -Dragalina - - 3 3 - - 8 1Dragoº Vodã - - 1 1 - - 1 -Frãsinet - - 1 1 - - 1 1Frumuºani - - 3 3 - - 3 1Fundeni - - 3 3 1 - 3 1Gãlbinaºi - - 1 1 - - 1 -Grãdiºtea - - 2 2 - - 4 1Gurbãneºti - - 1 1 - - 1 -Ileana - - 1 1 1 - 2 1Independenþa - - 1 1 - - 2 1Jegãlia - - 1 1 - - 2 -Lehliu sat 170 - 6 1 - 1 33 50Luica - - 1 1 - - 1 -Lupºanu - - 2 2 - - 2 1Mânãstirea - - 1 1 - - 1 1Mitreni - - 2 2 - - 2 1Modelu - - 4 4 - - 7 1Nana - - 1 1 - - 2 -Nicolae Bãlcescu - - 1 1 - - 1 -Periºoru - - 1 1 - - 9 7Plãtãreºti - - - - - - 8 50Radovanu - - 2 2 - - 4 1Roseþi - - 2 2 - - 5 1Sãruleºti - - 1 1 - - 2 1Sohatu - - 1 1 - - 2 1ªoldanu - - 2 2 - - 5 1Spanþov - - 1 1 - - 2 1ªtefan cel Mare - - 1 1 1 - 2 1ªtefan Vodã - - 1 1 - - 1 -Tãmãdãu Mare - - 1 1 - - 2 -Ulmeni - - 2 2 - - 4 - Ulmu - - 1 1 - - 3 2Unirea - - 1 1 - - 2 1Vâlcelele - - 1 1 - - 3 1Valea Argovei - - 1 1 - - 2 1Vasilaþi - - 1 1 1 - 2 1Vlad Þepeº - - 1 1 - - 2 1

7.7. PATURI DIN SPITALE ªI PERSONAL MEDICO-SANITAR PE LOCALITÃÞI,ÎN ANUL 2010 - PROPRIETATE MAJORITARÃ DE STAT (la sfârºitul anului)

- numãr -

Page 119: Anuar Calarasi

103

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Mediu Medici 1) Stomatologi Farmaciºti Personal Personal

Localitate Total din care: sanitar sanitar

de familie mediu auxiliar

Total judeþ 36 15 46 44 170 35

Urban 32 13 35 44 147 29

Municipiul Cãlãraºi 17 10 27 26 114 25Municipiul Olteniþa 10 3 4 13 20 4Oraº Budeºti 5 - 1 1 7 -Oraº Fundulea - - - 2 1 -Oraº Lehliu Garã - - 3 2 5 -

Rural 4 2 11 - 23 6

Alexandru Odobescu - - 1 - - -Belciugatele - - 1 - - -Borcea - - - - - 1Chirnogi - - - - 3 -Chiselet - - - - - -Ciocãneºti - - 1 - 1 -Crivãþ 1 1 - - - -Curcani - - - - - -Cuza-Vodã 1 - 1 - 1 -Dor Mãrunt - - - - - -Dragalina - - - - - -Dragoº Vodã - - - - 1 -Frumuºani - - 1 - 1 -Fundeni - - 1 - - -Grãdiºtea - - - - 1 -Ileana - - - - 1 -Jegãlia - - - - 1 1Lehliu – sat - - - - 1 1Luica - - - - 1 -Lupºanu - - - - - -Mânãstirea 1 1 2 - 1 1Mitreni - - - - - -Modelu - - 2 - 2 2Nana - - - - 1 -Periºoru - - - - - -Plãtãreºti - - - - - -Radovanu - - - - 1 -Sãruleºti - - - - - -Sohatu 1 - - - - -ªoldanu - - 1 - 3 -ªtefan cel Mare - - - - - -ªtefan Vodã - - - - 1 -Ulmeni - - - - 1 -Unirea - - - - - -Valea Argovei - - - - - -Vasilaþi - - - - 1 -

7.8. PERSONAL MEDICO – SANITAR PE LOCALITÃÞI , ÎN ANUL 2010 – PROPRIETATEMAJORITARÃ PRIVATÃ (la sfârºitul anului)

- numãr -

1) Exclusiv stomatologi.

Page 120: Anuar Calarasi
Page 121: Anuar Calarasi

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

8CAPITOLUL

EDUCAÞIE

Page 122: Anuar Calarasi

106

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Cuprins tabele pag.8.1. Învãþãmântul pe niveluri de educaþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1088.2. Învãþãmântul liceal pe profiluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1098.3. Structura populaþiei ºcolare pe niveluri de educaþie ºi tipuri de ºcoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1098.4. Învãþãmântul – indicatori derivaþi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1108.5. Rata abandonului ºcolar în învãþãmântul preuniversitar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Teritorial

8.6. Unitãþi de învãþãmânt pe localitãþi, în anul ºcolar 2010/2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 8.7. Populaþia ºcolarã în învãmþãmântul de toate gradele pe localitãþi,

în anul ºcolar 2010/2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 8.8. Personalul didactic în învãþãmântul de toate gradele pe localitãþi,

în anul ºcolar 2010/2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Sursa datelor

Cercetãri statistice

Cercetãri statistice realizate la începutul ºi sfârºitul anului ºcolar (universitar) în unitãþile deînvãþãmânt de toate tipurile, pe forme de proprietate ºi niveluri de educaþie.

Precizãri metodologice

Datele statistice privind numãrul copiilor ºi elevilor înscriºi, absolvenþilor ºi personalului didacticdin învãþãmântul preuniversitar (preºcolar, primar ºi gimnazial, liceal, profesional, postliceal)cuprind ºi pe cele din învãþãmântul special.

Profilurile, calificãrile profesionale ºi specializãrile în care se pregãtesc elevii ºi studenþii suntstabilite conform prevederilor legislaþiei în vigoare referitoare la organizarea ºi funcþionareaînvãþãmântului în România ºi pe baza Nomenclatorului profilurilor, calificãrilor profesionale ºispecializãrilor, întocmit de Institutul Naþional de Statisticã împreunã cu Ministerul Educaþiei,Cercetãrii ºi Tineretului.

Datele statistice privind învãþãmântul universitar (numãrul facultãþilor, studenþii înscriºi,absolvenþii ºi personalul didactic) includ ºi învãþãmântul superior de scurtã duratã (colegii); nusunt incluºi studenþii care studiazã în alte judeþe.

Cadrele didactice sunt înregistrate o singurã datã la unitatea unde au cartea de muncã.În aceeaºi categorie sunt incluºi ºi maiºtrii instructori, care desfãºoarã activitateinstructiv-educativã în sistemul de învãþãmânt.

Rata brutã de cuprindere ºcolarã s-a calculat astfel:- pentru învãþãmântul primar, prin raportarea populaþiei ºcolare din acest nivel de

învãþãmânt, la populaþia din grupa de vârstã 7 – 10 ani ;- pentru învãþãmântul gimnazial, prin raportarea populaþiei ºcolare din acest nivel, la

populaþia din grupa de vârstã 11 – 14 ani ;- pentru învãþãmântul secundar (ciclul II), prin raportarea populaþiei ºcolare din nivelurile

de învãþãmânt liceal, profesional ºi de ucenici, la populaþia din grupa de vârstã 15 – 18 ani. Rata abandonului ºcolar reprezintã raportul procentual al diferenþei dintre populaþia ºcolarã

înregistratã la începutul anului ºcolar ºi a celei aflatã în evidenþã la sfârºitul aceluiaºi an ºcolar,faþã de numãrul elevilor înscriºi la începutul anului ºcolar.

Gradul de cuprindere în învãþãmânt a populaþiei de vârstã ºcolarã reprezintã raportul dintrenumãrul elevilor dintr-o anumitã grupã de vârstã , indiferent de nivelul de educaþie ºi totalulpopulaþiei de aceeaºi grupã de vârstã.

Page 123: Anuar Calarasi

107

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

STRUCTURA POPULAÞIEI ªCOLARE PE NIVELURI DE EDUCAÞIE,ÎN ANUL ªCOLAR 2010/2011

STRUCTURA PERSONALULUI DIDACTIC, PE NIVELURI DE EDUCAÞIE,ÎN ANUL ªCOLAR 2010/2011

1,3

0,9

19,4

27,4

1,621,9

27,5

Prescolar Cls. I - IVCls. V -VIII LiceuProfesional Postliceal si de maistriSuperior

33,221,5

16.7

28,6

Prescolar Primar Gimnazial Liceal

- % -

- % -

Page 124: Anuar Calarasi

108

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Unitãþi de învãþãmânt

Total 137*) 134*) 132*) 133*) 133*) 111*)

Învãþãmânt preºcolar 30 29 28 29 29 23Învãþãmânt primar ºi gimnazial 1) 92 90 89 89 82 67Învãþãmânt liceal 12 14 14 14 21 20Învãþãmânt profesional ºi de ucenici 2 - - - - -Învãþãmânt postliceal 1 1 1 1 1 1Învãþãmânt de maiºtri - - - - - -

Învãþãmânt superior (facultãþi) 5 4 1 1 1 1

Populaþia ºcolarã

Total 53016 51629 51259 50694 50167 49658

Învãþãmânt preºcolar 8973 9015 9243 9227 9407 9647Învãþãmânt primar ºi gimnazial 1) 29578 29068 28511 28093 27392 27259

Învãþãmânt primar 15098 14901 14089 13963 13779 13598Învãþãmânt gimnazial 14480 14167 14422 14130 13613 13661

Învãþãmânt liceal 8924 8952 9262 9432 10555 10867Învãþãmânt profesional 4749 4061 3432 2942 1775 765Învãþãmânt postliceal 139 136 370 450 522 619Învãþãmânt de maiºtri 19 - 50 51 49 58Învãþãmânt superior 634 397 391 499 467 443

Absolvenþi din învãþãmântul

de toate gradele

Total 7965 7505 7314 7267 6993 …Învãþãmânt gimnazial1) 3128 3028 3067 3070 2880 …Învãþãmânt liceal 2105 2106 2562 2456 2366 …Învãþãmânt profesional 2513 2208 1640 1419 1343 …Învãþãmânt postliceal 38 25 45 132 177 …Învãþãmânt de maiºtri 17 - - 20 27 …Învãþãmânt superior 164 138 - 170 200 …

Personal didactic

(inclusiv maiºtri instructori)

Total 3117 3118 3056 3115 2994 2978

Învãþãmânt preºcolar 449 449 470 481 500 498Învãþãmânt primar ºi gimnazial 1) 1880 1929 1910 1927 1799 1628

Învãþãmânt primar 775 801 768 764 760 639Învãþãmânt gimnazial 1105 1128 1142 1163 1039 989

Învãþãmânt liceal 646 679 670 707 695 852Învãþãmânt profesional 142 61 6 - - -Învãþãmânt postliceal - - - - - -Învãþãmânt de maiºtri - - - - - -Învãþãmânt superior - - - - - -

8.1. ÎNVÃÞÃMÂNTUL PE NIVELURI DE EDUCAÞIE- numãr -

*) Conform noii legi a învãþãmântului, exclusiv facultãþi, care nu sunt considerate unitãþi de bazã.1) Inclusiv învãþãmântul special.

Page 125: Anuar Calarasi

109

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

U.M. 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Licee - total nr. 12 14 14 14 21 20din care:

Licee ºi colegii teoretice nr. 5 5 5 5 5 5Licee profil tehnic nr. 4 6 7 6 10 9Licee agricole ºi silvice nr. 2 2 1 2 5 5Licee profil economic ºi administrativ nr. 1 1 1 1 1 1

Elevi înscriºi - total pers. 8924 8952 9262 9432 10555 10867din care:

Licee ºi colegii teoretice pers. 4123 3937 3857 3891 3902 3949Licee profil tehnic pers. 2409 2770 3156 2895 3835 3989Licee agricole si silvice pers. 602 367 272 627 686 582Licee profil economic ºi administrativ pers. 1591 1700 1803 1840 2005 2188Licee – filierã vocaþionalã ºcoli normale pers. 199 178 174 179 127 159

Absolvenþi - total pers. 2105 2106 2562 2456 2366 …din care:

Licee ºi colegii teoretice pers. 1045 937 961 956 908 …Licee profil tehnic pers. 471 573 1029 738 825 …Licee agricole si silvice pers. 165 146 48 208 150 …Licee profil economic ºi administrativ pers. 377 419 480 488 461 …Licee – filierã vocaþionalã ºcoli normale pers. 47 31 44 66 22 …

Personal didactic - total pers. 646 679 670 707 695 852Licee ºi colegii teoretice pers. 295 283 293 289 278 267Licee profil tehnic pers. 187 257 310 248 271 358Licee agricole si silvice pers. 102 84 24 105 88 166Licee profil economic ºi administrativ pers. 62 55 43 65 58 61

8.2. ÎNVÃÞÃMÂNTUL LICEAL PE PROFILURI

2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/2006 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Preprimar (preºcolar) 16,9 17,5 18,0 18,2 18,8 19,4

Primar (clase I-IV) 28,5 28,9 27,5 27,5 27,5 27,4

Secundar 53,1 52,6 52,9 52,3 51,7 51,0Inferior (clase V-VIII) 27,3 27,4 28,1 27,9 27,1 27,5Superior 25,8 25,2 24,8 24,4 24,6 23,5

General (liceu teoretic) 7,8 7,6 7,5 7,7 7,8 8,0Tehnic / vocaþional 18,0 17,6 17,3 16,7 16,8 15,5

Liceu 9,1 9,7 10,6 10,9 13,3 13,9Profesional 8,9 7,9 6,7 5,8 3,5 1,6

Post secundar 0,3 0,2 0,8 1,0 1,1 1,3Postliceal 0,3 0,2 0,7 0,9 1,0 1,2De maiºtri *) - 0,1 0,1 0,1 0,1

Terþiar (superior ) 1,2 0,8 0,8 1,0 0,9 0,9

8.3. STRUCTURA POPULAÞIEI ªCOLARE PE NIVELURI DE EDUCAÞIE ªI TIPURI DE ªCOLI 1)

- procente -

1) Conform Clasificãrii Internaþionale Standard a Educaþiei (CISE)-1997.*) Sub 0,1 %.

Page 126: Anuar Calarasi

110

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/2006 2007 2008 2009 2010 2011

Rata brutã de cuprindere ºcolarã (%)în:

învãþãmântul primar 110,5 109,5 102,9 101,6 101,9 100,8 învãþãmântul gimnazial 101,7 98,1 101,9 101,0 99,0 99,8 învãþãmântul secundar (ciclul II)1) 61,2 66,3 71,3 78,2 86,3 80,1

Gradul de cuprindere înînvãþãmântul preºcolar (%)

66,5 67,1 69,8 69,0 69,5 71,2Numãrul elevilor ºi studenþilor2)

ce revin la: 100 persoane de 6 – 23 ani 58,3 57,3 57,2 57,5 71,3 72,1 1000 locuitori 138,7 134,7 133,3 132,2 160,3 159,2

Numãrul elevilor ce revin la un cadru didactic în:

învãþãmântul primar 19,5 18,6 18,3 18,3 18,1 21,3 învãþãmântul gimnazial 13,1 12,6 12,6 12,1 13,1 13,8

8.4. ÎNVÃÞÃMÂNTUL – INDICATORI DERIVAÞI- procente -

1) Cuprinde învãþãmântul liceal, profesional ºi de ucenici.2) Cuprinºi în unitãþile de învãþãmânt din judeþul Cãlãraºi.

Ani Învãþãmânt Învãþãmânt Învãþãmânt Învãþãmânt Învãþãmânt Învãþãmânt

ºcolari primar ºi primar gimnazial liceal profesional postliceal ºi

gimnazial1) ºi de ucenici de maiºtri

2004/2005 3,2 2,4 4,0 1,2 5,6 8,32005/2006 2,8 2,2 3,5 2,1 8,8 17,12006/2007 3,5 2,5 4,6 2,4 13,6 5,12007/2008 3,7 3,0 4,4 1,9 15,0 27,62008/2009 3,1 2,4 3,8 1,0 6,8 9,42009/2010 2,7 2,0 3,3 1,0 6,5 4,0

8.5. RATA ABANDONULUI ªCOLAR ÎN ÎNVÃÞÃMÂNTUL PREUNIVERSITAR- procente -

1) Exclusiv învãþãmântul special.

Page 127: Anuar Calarasi

111

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

din care:

Mediu Total Grãdiniþe ªcoli Licee ªcoli ªcoli ªcoli Facultãþi

Localitate primare ºi profesionale postliceale tehnice (secþii)

gimnaziale1)

ºi de ucenici de maiºtri

Total judeþ 111*)

23 67 20 - 1 - 1

Urban 46 16 15 14 - 1 - 1Municipiul Cãlãraºi 29 13 7 8 - 1 - 1Municipiul Olteniþa 11 3 5 3 - - - -Oraº Budeºti 1 - - 1 - - - -Oraº Fundulea 2 - 1 1 - - - -Oraº Lehliu Garã 3 - 2 1 - - - -

Rural 65 7 52 6 - - - -Alexandru Odobescu 1 - 1 - - - - -Belciugatele 1 - 1 - - - - -Borcea 3 - 1 2 - - - -Cãscioarele 1 - 1 - - - - -Chirnogi 2 - 2 - - - - -Chiselet 1 - 1 - - - - -Ciocãneºti 2 1 1 - - - - -Crivãþ 1 - 1 - - - - -Curcani 1 - 1 - - - - -Cuza Vodã 1 - 1 - - - - -Dichiseni 1 - 1 - - - - -Dor Mãrunt 1 - 1 - - - - -Dorobanþu 1 - 1 - - - - -Dragalina 3 1 1 1 - - - -Dragoº Vodã 1 - 1 - - - - -Frãsinet 1 - 1 - - - - -Frumuºani 1 - 1 - - - - -Fundeni 1 - 1 - - - - -Gãlbinaºi 1 - 1 - - - - -Grãdiºtea 2 - 1 1 - - - -Gurbãneºti 1 - 1 - - - - -Ileana 1 - 1 - - - - -Independenþa 2 1 1 - - - - -Jegãlia 1 - 1 - - - - -Lehliu 1 - 1 - - - - -Luica 1 - 1 - - - - -Lupºanu 1 - 1 - - - - -Mânãstirea 1 - - 1 - - - -Mitreni 1 - 1 - - - - -Modelu 3 1 2 - - - - -Nana 1 - 1 - - - - -Nicolae Bãlcescu 1 - 1 - - - - -Periºoru 2 1 1 - - - - -Plãtãreºti 1 - 1 - - - - -Radovanu 1 - 1 - - - - -Roseþi 2 1 1 - - - - -Sãruleºti 1 - 1 - - - - -Sohatu 1 - 1 - - - - -ªoldanu 1 - 1 - - - - -Spanþov 2 - 2 - - - - -ªtefan cel Mare 2 1 1 - - - - -ªtefan Vodã 1 - 1 - - - - -Tãmãdãu Mare 1 - 1 - - - - -Ulmeni 2 - 2 - - - - -Ulmu 1 - 1 - - - - -Unirea 1 - 1 - - - - -Vâlcelele 1 - 1 - - - - -Valea Argovei 1 - 1 - - - - -Vasilaþi 1 - - 1 - - - -Vlad Þepeº 1 - 1 - - - - -

8.6. UNITÃÞI DE ÎNVÃÞÃMÂNT PE LOCALITÃÞI, ÎN ANUL ªCOLAR 2010/2011- numãr -

*) Exclusiv facultãþi, care nu sunt considerate unitãþi de bazã.1) Inclusiv învãþãmântul special.

Page 128: Anuar Calarasi

112

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

din care, în învãþãmântul:

Mediu Total Preºcolar Primar ºi Liceal Profesional Postliceal Tehnic Superior

Localitate gimnazial1) ºi de ucenici de maiºtri

Total judeþ 49658 9647 27259 10867 765 619 58 443

Urban 24939 3694 9249 10211 665 619 58 443Municipiul Cãlãraºi 14440 2339 5255 5494 232 619 58 443Municipiul Olteniþa 5880 695 1821 3048 316 - - -Oraº Budeºti 986 203 769 14 - - - -Oraº Fundulea 1372 209 700 444 19 - - -Oraº Lehliu Garã 2261 248 704 1211 98 - - -

Rural 24719 5953 18010 656 100 - - -Alexandru Odobescu 210 103 107 - - - - -Belciugatele 252 68 184 - - - - -Borcea 1030 241 695 72 22 - - -Cãscioarele 180 33 147 - - - - -Chirnogi 770 172 598 - - - - -Chiselet 388 94 294 - - - - -Ciocãneºti 473 147 326 - - - - -Crivãþ 207 50 157 - - - - -Curcani 684 144 540 - - - - -Cuza Vodã 457 110 347 - - - - -Dichiseni 215 54 161 - - - - -Dor Mãrunt 911 231 680 - - - - -Dorobanþu 346 99 247 - - - - -Dragalina 1792 303 934 477 78 - - -Dragoº Vodã 335 83 252 - - - - -Frãsinet 223 63 160 - - - - -Frumuºani 683 132 551 - - - - -Fundeni 643 110 533 - - - - -Gãlbinaºi 494 103 391 - - - - -Grãdiºtea 577 161 382 34 - - - -Gurbãneºti 173 44 129 - - - - -Ileana 490 124 366 - - - - -Independenþa 471 172 299 - - - - -Jegãlia 567 163 404 - - - - -Lehliu 302 75 227 - - - - -Luica 245 60 185 - - - - -Lupºanu 383 116 267 - - - - -Mânãstirea 743 155 536 52 - - - -Mitreni 394 81 313 - - - - -Modelu 1352 343 1009 - - - - -Nana 340 82 258 - - - - -Nicolae Bãlcescu 373 54 319 - - - - -Periºoru 812 228 584 - - - - -Plãtãreºti 493 124 369 - - - - -Radovanu 364 90 274 - - - - -Roseþi 813 184 629 - - - - -Sãruleºti 481 105 376 - - - - -Sohatu 384 90 294 - - - - -ªoldanu 447 82 365 - - - - -Spanþov 606 132 474 - - - - -ªtefan cel Mare 538 168 370 - - - - -ªtefan Vodã 301 73 228 - - - - -Tãmãdãu Mare 325 101 224 - - - - -Ulmeni 548 150 398 - - - - -Ulmu 162 34 128 - - - - -Unirea 332 80 252 - - - - -Vâlcelele 203 55 148 - - - - -Valea Argovei 330 92 238 - - - - -Vasilaþi 613 127 465 21 - - - -Vlad Þepeº 264 68 196 - - - - -

8.7. POPULAÞIA ªCOLARÃ ÎN ÎNVÃÞÃMÂNTUL DE TOATE GRADELE PE LOCALITÃÞI,ÎN ANUL ªCOLAR 2010/2011

- numãr -

1) Inclusiv învãþãmântul special.

Page 129: Anuar Calarasi

113

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

din care, în învãþãmântul:

Mediu Total Preºcolar Primar ºi Liceal Profesional Postliceal Superior

Localitate gimnazial1) ºi de ucenici

Total judeþ 2978 498 1628 852 - - -

Urban 1407 213 487 707 - - -Municipiul Cãlãraºi 856 147 289 420 - - -Municipiul Olteniþa 307 39 110 158 - - -Oraº Budeºti 59 8 21 30 - - -Oraº Fundulea 62 10 19 33 - - -Oraº Lehliu Garã 123 9 48 66 - - -

Rural 1571 285 1141 145 - - -Alexandru Odobescu 20 5 15 - - - -Belciugatele 16 4 12 - - - -Borcea 72 14 15 43 - - -Cãscioarele 16 2 14 - - - -Chirnogi 52 9 43 - - - -Chiselet 23 4 19 - - - -Ciocãneºti 35 8 27 - - - -Crivãþ 15 2 13 - - - -Curcani 37 5 32 - - - -Cuza Vodã 25 5 20 - - - -Dichiseni 19 3 16 - - - -Dor Mãrunt 54 10 44 - - - -Dorobanþu 27 5 22 - - - -Dragalina 100 14 66 20 - - -Dragoº Vodã 22 5 17 - - - -Frãsinet 19 4 15 - - - -Frumuºani 38 6 32 - - - -Fundeni 29 4 25 - - - -Gãlbinaºi 26 4 22 - - - -Grãdiºtea 57 8 17 32 - - -Gurbãneºti 13 3 10 - - - -Ileana 31 5 26 - - - -Independenþa 30 9 21 - - - -Jegãlia 37 8 29 - - - -Lehliu 16 4 12 - - - -Luica 21 3 18 - - - -Lupºanu 27 5 22 - - - -Mânãstirea 47 7 13 27 - - -Mitreni 28 4 24 - - - -Modelu 69 17 52 - - - -Nana 23 3 20 - - - -Nicolae Bãlcescu 31 2 29 - - - -Periºoru 49 11 38 - - - -Plãtãreºti 26 6 20 - - - -Radovanu 25 5 20 - - - -Roseþi 46 7 39 - - - -Sãruleºti 31 5 26 - - - -Sohatu 13 4 9 - - - -ªoldanu 28 4 24 - - - -Spanþov 48 6 42 - - - -ªtefan cel Mare 36 9 27 - - - -ªtefan Vodã 14 3 11 - - - -Tãmãdãu Mare 32 5 27 - - - -Ulmeni 34 7 27 - - - -Ulmu 13 2 11 - - - -Unirea 20 4 16 - - - -Vâlcelele 9 3 6 - - - -Valea Argovei 17 5 12 - - - -Vasilaþi 34 5 6 23 - - -Vlad Tepeº 21 3 18 - - - -

8.8. PERSONALUL DIDACTIC ÎN ÎNVÃÞÃMÂNTUL DE TOATE GRADELE PE LOCALITÃÞI,ÎN ANUL ªCOLAR 2010/2011

- numãr -

1) Inclusiv învãþãmântul special.

Page 130: Anuar Calarasi
Page 131: Anuar Calarasi

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

9CAPITOLUL

CULTURÃ ªI SPORT

Page 132: Anuar Calarasi

116

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Cuprins tabele pag.9.1. Numãrul ºi activitatea bibliotecilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1179.2. Muzee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1179.3. Activitatea sportivã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Sursa datelor

Cercetãri statistice

Cercetãri statistice privind activitatea bibliotecilor, a muzeelor precum ºi a instituþiilor ºicompaniilor de spectacole sau concerte.

Surse administrative:

Ministerul Culturii ºi Patrimoniului Naþional, pentru activitatea instituþiilor publice de culturã ºi culte; Autoritatea Naþionalã pentru Sport ºi Tineret.

Precizãri metodologice

Biblioteca este instituþia, compartimentul sau structura specializatã al cãrei scop principal estede a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta ºi a conserva colecþii de cãrþi, publicaþii, altedocumente specifice ºi baze de date pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare,cercetare, educaþie sau recreere.

Volume de bibliotecã sunt considerate cãrþile, broºurile, colecþiile de ziare ºi reviste cuminimum 5 pagini, precum ºi materialele audiovizuale (casete cu benzi magnetice, diafilme, CD-uri, DVD-uri etc.) pentru toate tipurile de biblioteci: judeþene, municipale, orãºeneºti ºicomunale, ale instituþiilor de învãþãmânt superior, ale operatorilor economici ºi ale unitãþilorºcolare.

Utilizator, persoanã care consultã în sediul bibliotecii sau împrumutã pentru acasã cel puþin odatã într-un an calendaristic o carte, broºurã sau o altã publicaþie aparþinând biblioteciirespective.

În numãrul secþiilor sportive afiliate pe ramuri de sport aparþinând cluburilor publice ºiprivate, precum ºi asociaþiilor sportive sunt cuprinse cele care s-au afiliat la federaþiile naþionalesportive.

Sportivii legitimaþi sunt acei sportivi aflaþi în evidenþa federaþiilor naþionale ºi care participã lasistemul competiþional organizat de cãtre acestea. În rândul acestora nu sunt cuprinºi sportiviiaflaþi în evidenþa comisiilor judeþene constituite pe ramuri de sport sau cei care practicã activitãþisportive necompetiþionale.

În numãrul antrenorilor cu normã întreagã sau arbitrilor sunt cuprinse persoanele care au ocalificare recunoscutã de federaþiile naþionale ºi au desfãºurat activitate.

STRUCTURA CITITORILOR ÎNSCRIªI ÎN BIBLIOTECI

0,8 0,9 1 1,7 1,5 1,4

58,666,6 69,7 69,1

64,566,4

40,632,5 29,3 29,2

34 32,2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

In biblioteci specializate In biblioteci scolare In biblioteci publice

Page 133: Anuar Calarasi

117

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

U.M. 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Biblioteci - total unit. 201 197 196 192 186 172

Biblioteci specializate unit. 19 18 17 17 16 15Biblioteci ºcolare unit. 129 126 124 120 115 102Biblioteci publice - total unit. 53 53 55 55 55 55

din care: judeþene unit. 1 1 1 1 1 1mun. sau orãºeneºti unit. 4 4 4 4 4 4comunale unit. 48 48 50 50 50 50

Volume existente

(la sf. anului) - total mii 1771,2 1736,9 1800,8 1822,1 1875,8 1879,7

în biblioteci specializate mii 80,5 71,4 67,3 79,0 62,1 61,7în biblioteci ºcolare mii 890,3 858,7 915,9 907,3 962,7 950,5în biblioteci publice - total mii 800,4 806,8 817,6 835,8 851,0 867,5

Cititori înscriºi - total nr. 58334 53012 49982 45954 37768 41697

în biblioteci specializate nr. 471 474 483 790 557 564în biblioteci ºcolare nr. 34204 35304 34853 31744 24348 27684în biblioteci publice nr. 23659 17234 14646 13420 12863 13449

Volume eliberate - total mii 621,7 654,8 624,9 621,5 598 601,9

în biblioteci specializate mii 2,4 2,5 2,4 10,1 2,3 1,8în biblioteci ºcolare mii 302,4 380,1 374,8 381,9 360,3 382,3în biblioteci publice - total mii 316,9 272,2 247,7 229,5 235,4 217,8din care, în :

biblioteci judeþene mii 143,1 110,9 96,5 102,9 129,5 125,6biblioteci municipale ºi orãºeneºti mii 55,9 55,8 54,5 43,9 30,8 20,2biblioteci comunale mii 117,9 105,5 96,6 82,7 75,1 72,0

9.1. NUMÃRUL ªI ACTIVITATEA BIBLIOTECILOR

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Unitãþi 1) - total (la sfârºitul anului) - numãr 5 5 5 5 5 5

Vizitatori - numãr 22939 32130 31112 53072 49029 63506

din total unitãþi:Istorie 1 1 1 1 1 1Mixte 2 2 2 2 2 2

9.2. MUZEE

1) Inclusiv secþii ºi filiale.

Page 134: Anuar Calarasi

118

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Secþii sportive afiliate 26 29 31 88 95 78Sportivi legitimaþi 495 720 693 3584 3604 1741Antrenori cu normã întreagã 28 29 34 60 64 38Instructori 6 69 70 116 132 68Arbitri 20 17 20 16 13 87

9.3. ACTIVITATEA SPORTIVÃ- numãr -

Page 135: Anuar Calarasi

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

10CAPITOLUL

PREÞURI

Page 136: Anuar Calarasi

120

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Cuprins tabele pag.10.1. Indicii preþurilor de consum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12210.2. Rata inflaþiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12210.3. Preþurile medii ale principalelor produse vândute în pieþele agroalimentare ºi

oboarele din municipiul Cãlãraºi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Sursa datelor

Cercetãri statistice

Cercetarea statisticã a bugetelor de familie ºi cercetarea statisticã structuralã în întreprinderi,pentru elaborarea sistemelor de ponderare folosite la calculul indicelui de preþuri;

Cercetarea statisticã privind preþurile ºi tarifele mãrfurilor ºi serviciilor care intrã în consumulpopulaþiei, realizatã pe eºantioane reprezentative de sortimente, precum ºi unitãþi de observare(magazine, pieþe ºi unitãþi prestatoare de servicii), pentru calculul indicilor preþurilor de consum;

Cercetarea statisticã privind preþurile de producþie ale principalelor produse vândute de cãtreproducãtorii particulari în pieþele agroalimentare, pentru calculul preþurilor medii aleprincipalelor produse vândute în pieþele agroalimentare;

Cercetarea statisticã privind preþurile medii de achiziþie/vânzare la principalele produse agricole; Cercetare statisticã privind preþurile principalelor produse care reprezintã consum intermediar

în agriculturã.

Precizãri metodologice

Indicele preþurilor de consum (IPC) mãsoarã evoluþia de ansamblu a preþurilor mãrfurilorcumpãrate ºi a tarifelor serviciilor utilizate de cãtre populaþie într-o anumitã perioadã (denumitãperioadã curentã), faþã de o perioadã anterioarã (denumitã perioadã de bazã sau de referinþã).Indicele preþurilor de consum se calculeazã numai pentru elementele care intrã în consumuldirect al populaþiei, fiind excluse: consumul din resurse proprii, cheltuielile cu caracter deinvestiþii ºi acumulare, dobânzile plãtite la credite, ratele de asigurare, amenzile, impozitele, etc.,precum ºi cheltuielile aferente plãþii muncii pentru producþia agricolã a gospodãriilorindividuale.

Ponderile utilizate pentru calculul indicilor preþurilor de consum sunt obþinute din Cercetareastatisticã a bugetelor de familie ºi rezultã din structura cheltuielilor medii lunare efectuate deo gospodãrie pentru cumpãrarea bunurilor ºi plata serviciilor necesare satisfacerii nevoilor detrai. Ponderile se actualizeazã anual, luându-se în considerare cea mai recentã estimare acheltuielilor populaþiei.Indicele se calculeazã prin agregarea indicilor individuali la nivel de post de cheltuieli, grupã (alimentarã, nealimentarã ºi servicii) ºi total.

Perioadele de referinþã pentru colectarea preþurilor sunt 1-7, 10-17, 21-27 ale fiecãrei luni. Colectarea preþurilor pentru principalele produse agricole se realizeazã cu frecvenþã

sãptãmânalã în pieþele agroalimentare ºi lunarã în oboare, la procesatori, angrosiºti ºi lasocietãþile comerciale agricole.

Preþurile medii ale principalelor produse agricole au urmãtoarele caracteristici:

- nu includ costurile de transport, stocare, etc.;- nu cuprind subvenþiile pe produs;- nu cuprind TVA.

Preþurile medii anuale ale produselor vândute în pieþele agroalimentare sunt obþinute camedie aritmeticã simplã a preþurilor sãptãmânale, la nivel de varietate/produs/localitate. Acestepreþuri intrã în calculul preþurilor lunare la nivel naþional.

Page 137: Anuar Calarasi

121

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

INDICII PREÞURILOR DE CONSUM, ÎN PERIOADA 2005 – 2010(decembrie an precedent = 100)

90

95

100

105

110

115

2005 2006 2007 2008 2009 2010

%

Total Marfuri alimentareMarfuri nealimentare Servicii

EVOLUÞIA INDICILOR PREÞURILOR DE CONSUM ªI AI CURSULUI DE SCHIMB MEDIU ANUAL

106,56109

106,09107,85

104,84

105,59

107,9

99,4

110,3

96,4

106,7

86,8

104,2

99,7103,3

94,797,3

94,4

75

85

95

105

115

125

2005 2006 2007 2008 2009 2010

-%-

Indicii preþurilor de consum - total

Indicii cursului de schimb mediu anual (lei/dolar)

Indicii cursului de schimb mediu anual (lei/euro)

Page 138: Anuar Calarasi

122

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total2) 109,0 106,56 104,84 107,85 105,59 106,09

Mãrfuri alimentare2) 106,1 103,84 103,89 109,22 103,25 102,33Mãrfuri nealimentare2) 111,3 108,47 104,99 106,36 106,22 109,78Servicii2) 110,5 108,20 106,63 108,57 108,97 104,78

Total3) 108,6 104,87 106,57 106,30 104,74 107,96

Mãrfuri alimentare3) 105,7 101,07 109,14 106,02 100,38 106,45Mãrfuri nealimentare3) 109,8 108,33 103,60 105,96 107,72 109,76Servicii3) 113,1 105,12 108,55 107,71 106,86 106,43

Total4) 273087,8 286399,10 305210,24 324443,04 339834,22 366877,71

Mãrfuri alimentare4) 218676,4 221008,47 241211,70 255742,21 256707,26 273274,64Mãrfuri nealimentare4) 279566,6 302860,39 313748,24 332433,39 358085,08 393039,39Servicii4) 478216,3 502716,13 545703,33 587797,96 628144,88 668536,41

10.1. INDICII PREÞURILOR DE CONSUM1)

- % -

1) La nivel naþional.2) Anul current faþã de anul precedent.3) Decembrie an curent faþã de decembrie an precedent.4) Decembrie an curent, faþã de octombrie 1990.

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total2) 0,7 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5

Mãrfuri alimentare2) 0,5 0,1 0,7 0,5 0,0 0,5Mãrfuri nealimentare2) 0,8 0,7 0,3 0,5 0,6 0,8Servicii2) 1,0 0,4 0,7 0,6 0,6 0,5

Total3) 9,0 6,56 4,84 7,85 5,59 6,09

Mãrfuri alimentare3) 6,1 3,84 3,89 9,22 3,25 2,33Mãrfuri nealimentare3) 11,3 8,47 4,99 6,36 6,22 9,78Servicii3) 10,5 8,20 6,63 8,57 8,97 4,78

Total4) 8,6 4,87 6,57 6,30 4,74 7,96

Mãrfuri alimentare4) 5,7 1,07 9,14 6,02 0,38 6,45Mãrfuri nealimentare4) 9,8 8,33 3,60 5,96 7,72 9,76Servicii4) 13,1 5,12 8,55 7,71 6,86 6,43

10.2. RATA INFLAÞIEI1)

- % -

1) La nivel naþional.2) Medie lunarã.3) Anualã.4) La sfârºitul anului.

Page 139: Anuar Calarasi

123

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

U.M. 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Orz – orzoaicã lei /kg 0,40 0,44 0,85 1,02 0.91 0,58Ovãz lei /kg 0,34 0,44 0,70 1,04 0,91 0,54Porumb lei /kg 0,32 0,39 1,03 0,91 0,68 0,69Fasole boabe (uscatã) lei /kg 2,60 3,07 3,77 4,72 5,56 5,18Cartofi timpurii ºi de varã lei /kg 0,81 0,99 1,32 1,20 1,48 1,66Cartofi de toamnã lei /kg 0,78 1,20 1,05 1,10 1,29 1,49Conopidã lei /kg 3,09 1,74 3,17 2,47 2,52 4,13Varzã albã timpurie ºi de varã lei /kg 1,58 0,92 1,88 2,05 1,59 1,50Varzã de toamnã lei /kg 1,22 1,34 1,39 1,74 1,52 1,86Salatã verde lei /kg 3,01 3,01 2,97 3,95 4,50 7,77Tomate de câmp lei /kg 2,54 2,04 2,85 2,68 2,57 3,39Castraveþi de câmp lei /kg 2,17 2,07 2,84 3,08 2,44 2,60Morcovi lei /kg 1,48 1,75 1,79 2,21 2,32 2,11Ceapã uscatã lei /kg 0,83 1,30 1,62 1,58 1,58 2,09Fasole pãstãi lei /kg 2,25 2,43 4,48 4,85 4,05 4,75Ardei capia lei /kg 2,43 1,81 3,08 3,80 3,16 4,66Ardei gras lei /kg 2,40 2,53 3,47 3,95 2,28 3,73Ardei gogoºar lei /kg 2,80 2,51 2,57 3,67 2,87 3,41Vinete lei /kg 2,70 2,08 2,31 2,79 3,32 3,01Usturoi uscat lei /kg 4,21 4,93 5,98 6,54 7,01 13,57Spanac lei /kg 2,68 2,74 3,10 3,68 4,44 4,68Pepeni galbeni lei /kg 1,38 1,16 2,11 2,16 2,02 1,73Pepeni verzi lei /kg 0,58 0,52 1,09 1,19 1,08 0,91Mere lei /kg 1,68 2,15 2,66 3,23 2,53 2,37Pere lei /kg 2,33 3,48 3,88 4,60 5,01 6,05Piersici lei /kg 2,58 2,90 3,03 3,59 3,37 3,95Caise lei /kg 3,12 2,07 2,69 4,29 3,54 3,86Cireºe lei /kg 4,33 5,94 5,88 6,83 7,33 8,25Viºine lei /kg 2,50 3,00 3,5 4,83 4,63 5,13Prune lei /kg 1,88 2,14 2,59 2,63 2,42 2,52Nuci în coajã (inclusiv miez în echivalent) lei /kg 15,33 19,9 22,65 22,27 20,75 24,94Cãpºuni lei /kg 3,38 4,04 5,08 4,44 5,63 5,10Struguri de masã lei /kg 3,23 3,08 3,09 3,78 4,46 6,20Lapte proaspãt de vacã lei /litru 2,00 2,02 2,50 2,56 2,99 2,59Ouã de gãinã lei/buc. 0,33 0,31 0,36 0,38 0,45 0,46Miere de albine lei /kg 15,97 11,11 12,38 16,05 19,13 20,24Brânzã telemea din lapte de vacã lei /kg 7,45 7,95 8,51 11,88 12,65 12,73Brânzã din lapte de oaie lei /kg 9,79 10,48 11,27 15,08 16,54 16,42

10.3. PREÞURILE MEDII ALE PRINCIPALELOR PRODUSE VÂNDUTE ÎN PIEÞELEAGROALIMENTARE ªI OBOARELE DIN MUNICIPIUL CÃLÃRAªI

Page 140: Anuar Calarasi
Page 141: Anuar Calarasi

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

11CAPITOLUL

CONTURI

Page 142: Anuar Calarasi

126

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Cuprins tabele pag.11.1. Produsul intern brut, în perioada 2005 - 2007, conform CAEN Rev.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12811.2. Produsul intern brut, în perioada 2008 - 2009, conform CAEN Rev.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12811.3. Valoarea adãugatã brutã pe ramuri de activitate în perioada 2005 - 2009 . . . . . . . . . . . . . 128

Sursa datelor

Cercetãri statistice

Valorificarea rezultatelor cercetãrilor statistice elaborate în cadrul sistemului statisticii oficiale.

Surse administrative:

Ministerul Finanþelor Publice, pentru datele din execuþia bugetului public naþional, bilanþurilecontabile, precum ºi pentru datele privind impozitarea veniturilor persoanelor fiziceindependente ºi asociaþiilor familiale;

Banca Naþionalã a României, pentru datele din balanþa de plãþi.

Precizãri metodologice

Conturile naþionale au fost elaborate pe baza principiilor metodologice ale SistemuluiEuropean de Conturi 1995 (SEC 1995).

Indicatorii macroeconomici au fost exprimaþi valoric în preþurile curente ale fiecãrui an. Indicii produsului intern brut au fost calculaþi pe baza datelor în preþuri comparabile, fiind

utilizate preþurile anului anterior celui de calcul. Legãtura între datele calculate pentru diferiteperioade s-a fãcut pe baza înlãnþuirii indicilor.

Produsul intern brut (PIB), principalul agregat macroeconomic al contabilitãþii naþionale,reprezintã rezultatul final al activitãþii de producþie a unitãþilor producãtoare rezidente. Acestase poate calcula prin urmãtoarele metode:

Valoarea adãugatã brutã este soldul contului de producþie reprezentând valoarea nou creatãîn procesul de producþie.

a) Metoda de producþiePIB = VAB + IP + TV – SP, unde:PIB = Produsul intern brut (preþuri de piaþã)VAB = Valoarea adãugatã brutã (preþuri de bazã)IP = Impozitele pe produseTV = Taxele vamale (drepturi asupra importurilor)SP = Subvenþiile pe produse

b) Metoda cheltuielilorPIB = CF + FBCF + VS + (E-I), unde:CF = Consumul final efectivFBCF = Formarea brutã de capital fixVS = Variaþia de stocE = Exportul de bunuri ºi serviciiI = Importul de bunuri ºi servicii

c) Metoda veniturilor :PIB = R + EBE + AIP – ASP + IP + TV - SP, unde:R = Remunerarea salariaþilorEBE = Excedentul brut de exploatareAIP = Alte impozite pe producþieASP = Alte subvenþii pe producþieIP = Impozite pe produseTV = Taxe vamaleSP = Subvenþii pe produse

Serviciile de intermediere financiarã indirect mãsurate (SIFIM) se mãsoarã convenþional prinsoldul dintre dobânzile încasate ºi cele plãtite de instituþiile financiare, fiind rezultatul activitãþiide intermediere financiarã a acestora.

Producþia ºi valoarea adãugatã brutã au fost calculate în preþuri de bazã (inclusiv subvenþiilepe produse ºi exclusiv impozitele pe produs ºi taxa pe valoarea adãugatã).

Page 143: Anuar Calarasi

127

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Datele pentru anul 2009 sunt definitive. Consum final efectiv cuprinde bunurile ºi serviciile achiziþionate de cãtre unitãþile instituþionale

rezidente pentru satisfacerea directã a nevoilor umane, atât individuale cât ºi colective. Excedentul brut de exploatare este soldul contului de exploatare ºi reprezintã ceea ce rãmâne

din valoarea adãugatã creatã în procesul de producþie dupã remunerarea salariaþilor ºi plataimpozitelor pe producþie.

Exporturile de bunuri ºi servicii reprezintã ansamblul de bunuri ºi servicii furnizate de rezidenþiiRomâniei cãtre nerezidenþi prin intermediul vânzãrilor, trocului, donaþiilor sau transferurilor.

Importurile de bunuri ºi servicii reprezintã ansamblul bunurilor ºi serviciilor furnizate denerezidenþi cãtre rezidenþii României prin intermediul vânzãrilor, trocului, donaþiilor sautransferurilor.

Formarea brutã de capital fix reprezintã valoarea bunurilor durabile (active corporale ºinecorporale), destinate altor scopuri decât cele militare, achiziþionate de unitãþile producãtoarerezidente cu scopul de a fi utilizate timp de cel puþin un an în procesul de producþie, precum ºivaloarea serviciilor încorporate în bunurile de capital fix.

Impozitele pe producþie ºi importuri sunt vãrsãminte obligatorii fãrã contrapartidã, în bani sauîn naturã, prelevate de administraþiile publice sau de instituþiile Uniunii Europene. Ele sedescompun în: - impozite pe produse – impozite datorate pe unitatea de bun sau de serviciu produs sau

schimbat;- alte impozite pe producþie (impozite pe care întreprinderile le suportã ca urmare a

activitãþilor lor de producþie, independent de cantitatea sau valoarea bunurilor ºi serviciilorvândute sau schimbate).

Remunerarea salariaþilor este definitã, în contabilitatea naþionalã, din punct de vedere alangajatorului ºi reprezintã costul forþei de muncã cuprinzând nu numai salariile declarateprecum ºi toate formele de remunerare directã ºi indirectã.

Subvenþiile sunt transferuri curente fãrã contrapartidã pe care administraþiile publice sauinstituþiile Uniunii Europene le varsã producãtorilor rezidenþi în scopul influenþãrii nivelurilor lorde producþie, preþurilor lor sau remunerãrii factorilor de producþie.Existã douã categorii de subvenþie :- subvenþii pe produse – sumele vãrsate pe unitatea de bun sau serviciu produsã sau importatã;- alte subvenþii pe producþie – sumele de care pot beneficia unitãþile producãtoare rezidente,

în funcþie de activitãþile lor de producþie. Variaþia stocurilor este mãsuratã prin valoarea intrãrilor în stoc, diminuatã cu valoarea ieºirilor

din stoc ºi cu eventualele pierderi curente ale stocurilor datorate deteriorãrilor fizice, pagubeloraccidentale sau furturilor. Stocurile reprezintã bunurile, altele decât cele de capital fix, deþinutela un moment dat de unitãþile de producþie.

DINAMICA PRODUSULUI INTERN BRUT ÎN PERIOADA 2005 – 2009(an precedent = 100)

79,4

107,5 104

125,4

87,7

0

20

40

60

80

100

120

140

%

2005 2006 2007 2008 2009

Page 144: Anuar Calarasi

128

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Indicator 2005 2006 2007

Produsul intern brut 2261,6 2686,8 3174,2PIB pe locuitor-lei/loc 7119,7 8494,6 10070,8

11.1. PRODUSUL INTERN BRUT, ÎN PERIOADA 2005 – 2007, CONFORM CAEN REV. 1- milioane lei preþuri curente -

Indicator 2008 2009

Produsul intern brut 4653,2 4255,5PIB pe locuitor-lei/loc 14635,3 13601,1

11.2. PRODUSUL INTERN BRUT, ÎN PERIOADA 2008 - 2009, CONFORM CAEN REV. 2

- milioane lei preþuri curente -

Activitãþi ale economiei naþionale 2009

Agriculturã, silviculturã ºi pescuit 909,1Industria extractivã; industria prelucrãtoare; producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat, distribuþia apei; salubritate, gestionarea deºeurilor, activitãþi de decontaminare 880,1Construcþii 321,4Comerþ cu ridicata ºi cu amãnuntul; repararea autovehiculelor ºi motocicletelor; transport ºi depozitare; hoteluri ºi restaurante 564,9Informaþii ºi comunicaþii 38,3Intermedieri financiare ºi asigurãri 43,5Tranzacþii imobiliare 286,7Activitãþi profesionale, ºtiinþifice ºi tehnice; activitãþi de servicii administrative ºi activitãþi de servicii suport 128,9Administraþie publicã ºi apãrare; asigurãri sociale din sistemul public; învãþãmânt, sãnãtate ºi asistenþã socialã 609,1Activitaþi de spectacole, culturale ºi recreative; reparaþii de produse de uz casnic ºi alte servicii 40,2Valoarea adãugatã brutã regionalã (VABR) 3822,2

11.3. VALOAREA ADÃUGATÃ BRUTÃ PE RAMURI DE ACTIVITATE ÎN ANUL 2009

- milioane lei preþuri curente -

Notã: Datele sunt prezentate conform CAEN Rev.2.

Page 145: Anuar Calarasi

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

12CAPITOLUL

ªTIINÞÃ, TEHNOLOGIE ªI INOVARE

Page 146: Anuar Calarasi

130

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Cuprins tabele pag.12.1. Activitatea de cercetare-dezvoltare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13212.2. Efectivul de salariaþi din activitatea de cercetare-dezvoltare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13212.3. Efectivul de salariaþi din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe principalele categorii de

salariaþi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13312.4. Cheltuielile totale din activitatea de cercetare-dezvoltare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13312.5. Cheltuielile totale din activitatea de cercetare-dezvoltare,

pe categorii de cheltuieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13312.6. Cererile de brevet de invenþie depuse de solicitanþi romani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13312.7. Cererile de înregistrare a desenelor/ modelelor, ale solicitanþilor români . . . . . . . . . . . . . 13312.8 Cererile de înregistrare a mãrcilor, ale solicitanþilor români . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Sursa datelor

Cercetãri statistice

Cercetãri statistice privind activitatea de cercetare – dezvoltare; Cercetãri statistice privind inovarea din industrie ºi servicii, având la bazã Ancheta Comunitarã

de Inovare (CIS) a Uniunii Europene.

Surse administrative:

Oficiul de stat pentru invenþii ºi Mãrci (OSIM) pentru datele referitoare la brevete de invenþie ºialte obiecte ale proprietãþii industriale.

Precizãri metodologice

Sfera de cuprindere: unitãþile specializate (cu activitate principalã) în cercetare-dezvoltare,unitãþile economice ºi sociale care au colective de cercetare-dezvoltare, staþiuni ºi institute decercetare ºi producþie agricolã, unitãþile de învãþãmânt superior ºi clinicile universitare care austructuri de cercetare-dezvoltare, organizaþii non-profit, care au desfãºurat activitate decercetare-dezvoltare.

Cercetarea – dezvoltarea reprezintã activitatea sistematicã ºi creatoare iniþiatã pentru a sporivolumul de cunoºtinþe, inclusiv cunoºtinþele despre om, culturã ºi utilizarea acestor cunoºtinþepentru noi aplicaþii.Tipuri de cercetare-dezvoltare:- cercetarea fundamentalã, activitate experimentalã sau teoreticã iniþiatã în primul rând,

pentru acumularea de noi cunoºtinþe privind aspectele fundamentale ale fenomenelor ºifaptelor observabile fãrã sã aibã în vedere o aplicaþie deosebitã sau specificã;

- cercetarea aplicativã, activitate de investigare originalã în scopul acumulãrii de noicunoºtinþe , fiind însã orientatã, în principal spre un scop sau un obiectiv practic specific;

- dezvoltarea experimentalã, activitate sistematicã, ce se foloseºte de cunoºtinþele existenteacumulate de pe urma cercetãrii ºi/sau a experienþei practice în vederea lansãrii în fabricaþie denoi materiale, produse ºi dispozitive, introducerea de noi procedee, sisteme ºi servicii sauîmbunãtãþirea substanþialã a celor deja existente.

Datele statistice aferente activitãþii de cercetare-dezvoltare includ ºi proiectareatehnologicã.Personalul din activitatea de cercetare-dezvoltare este constituit din persoanele careparticipã la realizarea temelor de cercetare sau furnizeazã servicii directe legate de aceastãactivitate.Personalul de cercetare-dezvoltare a fost grupat dupã mai multe criterii (unele se referã lapersonalul cu calificare superioarã), astfel:a) dupã ocupaþie:- cercetãtori – specialiºti care lucreazã la conceperea sau crearea de cunoºtinþe, noi produse ºi

procedee, metode ºi sisteme noi. În aceastã categorie sunt incluºi cercetãtorii ºtiinþifici atestaþiºi alte categorii de personal cu studii superioare care desfãºoarã nemijlocit activitate decercetare-dezvoltare;

- tehnicieni ºi asimilaþi – personalul cu un nivel mediu de pregãtire sau completat cu opregãtire postlicealã de specialitate într-un domeniu tehnic sau de altã naturã ºi care participãla activitatea de cercetare-dezvoltare sub controlul direct al cercetãtorilor;

- alte categorii – muncitorii ºi personalul de secretariat ºi de birou care participã la execuþiaproiectelor de cercetare-dezvoltare sau care sunt direct implicaþi în executarea unor astfel deproiecte.

b) dupã nivelul de pregãtire:- personal cu studii superioare care cuprinde studii doctorale, studii postuniversitare ºi

studii superioare;

Page 147: Anuar Calarasi

131

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

- personal cu altã pregãtire (exclusiv superioarã). Cheltuielile curente cuprind toate plãþile, reprezentând costul forþei de muncã ºi al

materialelor. Cheltuielile de capital (investiþii) cuprind plãþile efectuate în cursul unei perioade pentru

realizarea de lucrãri de construcþii, achiziþionarea de aparate, instrumente, maºini ºiechipamente sau alte cheltuieli de aceastã naturã, menite sã contribuie la creºterea volumuluide mijloace fixe ale unitãþii.

Brevet de invenþie - titlul de protecþie care se acordã de cãtre OSIM pentru orice invenþie avândca obiect un produs sau un procedeu, în toate domeniile tehnologice, cu condiþia ca aceasta sãfie nouã, sã implice o activitate inventivã ºi sã fie susceptibilã de aplicare industrialã.

Cerere de brevet de invenþie, redactatã în limba românã, cuprinde:– solicitarea acordãrii unui brevet ºi datele de identificare ale solicitantului;– o descriere a invenþiei (prezentarea în scris a invenþiei);– una sau mai multe revendicãri (partea de brevet care cuprinde obiectul protecþiei solicitate ºi

al cãrui conþinut determinã întinderea protecþiei);– desenele la care se face referire în descriere sau revendicãri.

Desen sau model - aspectul exterior al unui produs sau al unei pãrþi a acestuia, redat în douã sautrei dimensiuni, rezultat din combinaþia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii,contururi, culori, forme, texturi ºi/sau materiale ºi/sau ornamentaþia produsului în sine.

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului cuprinde:– solicitarea de înregistrare a desenului sau modelului ºi datele de identificare ale solicitantului;– numãrul de desene sau modele pentru care se cere protecþia;– descrierea elementelor noi, caracteristice desenului sau modelului;– reprezentãrile grafice ale desenului sau modelului;– indicarea produselor în care este încorporat desenul sau modelul, când este cazul.

Marcã - semnul susceptibil de reprezentare graficã servind la deosebirea produselor sauserviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparþinând altor persoane. Pot constitui mãrci,semne distinctive cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elementefigurative, forme tridimensionale ºi în special forma produsului sau ambalajului sãu, combinaþiide culori, precum ºi orice combinaþie a acestor semne.

Cerere de înregistrare a unei mãrci – conþine datele de identificare ale solicitantului,reproducerea mãrcii precum ºi indicarea produselor sau serviciilor pentru care înregistrarea estecerutã, redactatã în limba românã.

STRUCTURA SALARIAÞILOR DIN CERCETARE-DEZVOLTAREPE OCUPAÞII, la 31.12.2010

- % -

60,8

13,5

25,7

Cercetatori Tehnicieni Alte categorii de salariati

Page 148: Anuar Calarasi

132

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

STRUCTURA CHELTUIELILOR TOTALE DE CERCETARE - DEZVOLTAREPE CATEGORII DE CHELTUIELI

- % -

88,688,891,494,283,492,8

11,411,28,65,816,67,2

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cheltuieli curente Cheltuieli de capital

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Salariaþi din activitatea de cercetare-dezvoltare (numãr persoane la sfârºitul anului) 477 408 331 326 302 304Salariaþi din activitatea de cercetare-dezvoltare la 10000 persoane ocupate civile 46,9 40,3 32,6 32,2 31,2 30,3Cheltuielile totale din activitatea de cercetare-dezvoltare (mii lei preþuri curente) 6157 6543 8684 12038 8215 9832

12.1. ACTIVITATEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Efectivul de salariaþi 477 408 331 326 302 304

12.2. EFECTIVUL DE SALARIAÞI DIN ACTIVITATEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE- persoane (la sfârºitul anului) -

Page 149: Anuar Calarasi

133

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Salariaþi – total 477 408 331 326 302 304din care:

Cercetãtori 71 67 70 77 69 78Tehnicieni ºi asimilaþi 54 42 38 53 41 41Alte categorii de salariaþi 352 299 223 196 192 185

12.3. EFECTIVUL DE SALARIAÞI DIN ACTIVITATEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE,PE PRINCIPALELE CATEGORII DE SALARIAÞI

- persoane (la sfârºitul anului) -

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cheltuieli totale 6157 6543 8684 12038 8215 9832

12.4. CHELTUIELILE TOTALE DIN ACTIVITATEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE

- mii lei preþuri curente -

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cheltuieli totale 6157 6543 8684 12038 8215 9832din care:

Cheltuieli curente 5711 5456 8178 10999 7298 8710Cheltuieli de capital 446 1087 506 1039 917 1122

12.5. CHELTUIELILE TOTALE DIN ACTIVITATEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE, PE CATEGORII DE CHELTUIELI

- mii lei preþuri curente -

Judeþul 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cãlãraºi 9 7 2 2 - 4

12.6. CERERILE DE BREVET DE INVENÞIE DEPUSE DE SOLICITANÞI ROMÂNI,ÎN PROFIL TERITORIAL

- numãr -

- numãr -

Judeþul 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cãlãraºi - - - 1 4 1

12.7. CERERILE DE ÎREGISTRARE A DESENELOR /MODELELOR, ALE SOLICITANÞILOR ROMÂNI,ÎN PROFIL TERITORIAL

- numãr -

Judeþul 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cãlãraºi 11 39 33 29 23 29

12.8. CERERILE DE ÎREGISTRARE A MÃRCILOR, ALE SOLICITANÞILOR ROMÂNI,ÎN PROFIL TERITORIAL

Page 150: Anuar Calarasi
Page 151: Anuar Calarasi

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

13CAPITOLUL

AGRICULTURÃ ªI SILVICULTURÃ

Page 152: Anuar Calarasi

136

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Cuprins tabele pag.13.1. Fondul funciar, dupã modul de folosinþã (la sfârºitul anului) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13913.2. Valoarea ºi indicii producþiei ramurii agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13913.3. Suprafaþa cultivatã cu principalele culturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14013.4. Producþia agricolã vegetalã, la principalele culturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14113.5. Producþia medie la hectar, la principalele culturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14113.6. Suprafaþa viilor pe rod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14213.7. Producþia totalã de struguri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14213.8. Producþia medie de struguri la hectar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14213.9. Producþia totalã de fructe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

13.10. Efectivele de animale (la sfârºitul anului) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14313.11. Animale ce revin la 100 hectare teren (la sfârºitul anului) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14413.12. Producþia agricolã animalã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14413.13. Parcul de tractoare ºi maºini agricole (la sfârºitul anului) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14513.14. Îngrãºãminte chimice ºi naturale folosite în agriculturã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14513.15. Silvicultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Teritorial

13.16. Suprafaþa pe localitãþi, la sfârºitul anului 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Sursa datelor

Cercetãri statistice

Recensãmânt General Agricol 2002; Anchete Structurale în Agriculturã 2005 ºi 2007; Cercetãri statistice realizate prin sondaj aliniate la acquis-ul comunitar în domeniul statisticii

agricole privind suprafeþele ºi producþia vegetalã, efectivele de animale ºi producþia animalã; Pentru anii anteriori, cercetãri statistice bazate pe surse administrative; Cercetãrile statistice curente privind fondul forestier, masa lemnoasã recoltatã, suprafaþa

parcursã cu tãieri, împãduriri ºi volumul de lemn exploatat, completate de cãtre operatoriieconomici cu activitate de exploatare forestierã.

Surse administrative:

Agenþia Naþionalã de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã, pentru fondul funciar dupã modul defolosinþã pentru anii 2005 ºi 2006 ºi Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale pentru anii 2007- 2010;

Administraþia Naþionalã pentru Îmbunãþãþiri Funciare, pentru suprafaþa agricolã irigatã; Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, pentru îngrãºãmintele chimice ºi naturale folosite în

agriculturã ºi pentru parcul de tractoare ºi maºini agricole principale din agriculturã aferentsfârºitului de an al perioadei 2005-2010.

Precizãri metodologice

Fondul funciar reprezintã totalitatea terenurilor, indiferent de destinaþie, de titlul pe baza cãruiasunt deþinute sau de domeniul public sau privat din care fac parte.

Suprafaþa agricolã, dupã modul de folosinþã, include terenurile cu destinaþie agricolã, aflate înproprietatea persoanelor fizice sau juridice ºi care se clasificã astfel: teren arabil, pãºuni ºi fâneþenaturale, vii ºi pepiniere viticole, livezi ºi pepiniere pomicole.

Terenul arabil reprezintã suprafaþa care se arã în fiecare an sau la mai mulþi ani ºi se cultivã cuplante anuale sau perene.

Pãºunile reprezintã terenurile acoperite cu vegetaþie ierboasã, instalatã pe cale naturalã sauregeneratã prin însãmânþare, destinate pãºunatului animalelor.

Fâneþele reprezintã terenurile acoperite cu vegetaþie ierboasã, instalatã pe cale naturalã sauregeneratã prin însãmânþare ºi destinate recoltãrii pentru obþinerea de fân.

Viile ºi pepinierele viticole reprezintã suprafeþele cu plantaþii viticole, pepiniere viticole ºiterenul în pregãtire pentru vii.

Livezile ºi pepinierele pomicole reprezintã suprafeþele cu plantaþii pomicole, arbuºti fructiferi,pepiniere pomicole ºi terenul în pregãtire pentru livezi.

Suprafaþa cultivatã reprezintã suprafaþa însãmânþatã / plantatã în ogor propriu în anul agricol dereferinþã (1 octombrie – 30 septembrie) cu o culturã principalã care ocupã terenul pe cea mai mareperioadã de timp, sau în anii agricoli precedenþi pentru culturile bienale, trienale sau perene.

Page 153: Anuar Calarasi

137

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Suprafaþa agricolã irigatã reprezintã suprafaþa pe care s-a aplicat cel puþin o udare într-un anagricol.

Exploataþia agricolã reprezintã o singurã unitate, atât din punct de vedere tehnic, cât ºieconomic, cu o conducere unicã ºi care desfãºoarã activitãþi agricole pe teritoriul României, fieca activitate principalã, fie ca activitate secundarã.Exploataþia agricolã desfãºoarã o activitate productivã din care se obþin produse agricole sauactivitate de menþinere a suprafeþelor agricole în bune condiþii de mediu.

Producþia ramurii agricole se determinã conform metodologiei Eurostat privind „ConturileEconomice pentru Agriculturã” ºi cuprinde: valoarea tuturor producþiilor de produse agricole(inclusiv valoarea producþiei de vin obþinutã în unitãþile agricole care nu dispun de instalaþiiindustriale de vinificaþie) ºi valoarea serviciilor agricole efctuate de unitãþile specializate. Aceastãproducþie nu cuprinde: valoarea consumului de sãmânþã din producþie proprie pentru culturilela care însãmânþãrile se fac toamna, valoarea strugurilor utilizaþi în producþia de vin a unitãþiloragricole care nu dispun de instalaþii industriale de vinificaþie, valoarea laptelui consumat deanimale, valoarea ouãlelor puse la incubat ºi pierderile la producãtori dupã recoltare.Producþia ramurii agricole cuprinde ºi valoarea activitãþilor secundare neagricole neseparabile ºieste diminuatã cu valoarea produselor agricole transformate în derivate în aceeaºi fermã,asigurându-se comparabilitatea metodologicã cu anii anteriori.Activitãþile secundare neagricole neseparabile sunt activitãþi legate direct de producþiaagricolã ºi nu pot fi separate de activitatea agricolã principalã din punct de vedere al costurilor(ex.: producerea brânzeturilor în ferma zootehnicã).Producþia ramurii agricole este exprimatã în preþuri de bazã (preþurile la producãtor la care seadaugã subvenþiile pe produs ºi se scad impozitele pe produs) ale fiecãrui an.Indicii producþiei ramurii agricole se calculeazã ca raport între valoarea producþiei din anulcurent exprimatã în preþurile anului anterior ºi valoarea producþiei din anul anterior.Producþia agricolã vegetalã reprezintã producþia fizicã obþinutã în perioada de referinþã ( anulîn care se face recoltarea), mai puþin pierderile la recoltare, exprimatã în unitãþi fizice, în funcþiede natura produselor ºi a grupelor de produse ºi cuprinde:

- producþia culturilor în ogor propriu;- producþia culturilor intercalate;- producþia culturilor succesive;- producþia obþinutã în grãdinile familiale (pentru legume, fructe, cartofi ºi struguri).

Producþia medie reprezintã cantitatea de produse (pe fiecare culturã) obþinutã pe unitatea desuprafaþã cultivatã.

Producþia de fructe reprezintã cantitatea de fructe pe specii, obþinutã de la pomii din livezi ºirãzleþi, arbuºtii fructiferi ºi cãpºuni.

Greutatea în viu a animalelor destinate sacrificãrii pentru consum cuprinde greutatea în viua animalelor sacrificate în exploataþiile agricole, a celor vândute pentru sacrificare la abatoare,direct pe piaþã, export direct ºi a celor sacrificate în abatoare, dar restituite exploataþiilor agricole.

Efectivele de bovine cuprind totalitatea taurinelor ºi bubalinelor masculi ºi femele, pe diferitegrupe de vârstã ºi destinaþie economicã.

Efectivele de porcine cuprind totalitatea porcinelor din exploataþia agricolã (inclusiv porcineleaflate în maternitãþi, crescãtorii ºi îngrãºãtorii), indiferent de sex, categorii de greutate ºidestinaþie economicã.

Efectivele de ovine cuprind toate animalele din specia ovine, indiferent de sex, vârstã,destinaþie economicã ºi locul unde se aflã.

Efectivele de caprine cuprind toate caprinele indiferent de sex, vârstã, destinaþie economicã ºilocul unde se aflã.

Efectivele de cabaline cuprind cabalinele de muncã, armãsarii reproducãtori, tineret pânã la 3ani, alte cabaline. Nu sunt incluºi caii de curse ºi caii de cãlãrie, folosiþi pentru divertisment.

Efectivele de pãsãri cuprind toate categoriile de pãsãri existente în exploataþia agricolã (gãini,curci, raþe, gâºte, alte pãsãri: prepeliþe, bibilici etc.).

Familii de albine reprezintã numãrul de familii de albine, destinate producþiei de miere. Producþia de lapte reprezintã cantitatea de lapte de vacã, bivoliþã (inclusiv consumul viþeilor),

oaie ºi caprã. Parcul de tractoare ºi maºini agricole (fizice) principale din agriculturã (la sfârºitul anului)

este aferent unitãþilor care au agricultura ca activitate principalã (inclusiv exploataþiile agricoleindividuale).

Page 154: Anuar Calarasi

138

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Proprietatea majoritarã privatã cuprinde activitatea din: exploataþiile agricole individuale,societãþile comerciale cu capital integral ºi majoritar privat, constituite potrivit Legii nr. 31/1990ºi societãþile agricole înfiinþate potrivit Legii nr. 36/1991.

Fondul forestier reprezintã suprafaþa totalã a pãdurilor, a terenurilor destinate împãduririi, acelor care servesc nevoilor de culturã, producþie ºi administrare silvicã, a iazurilor, a albiilor,pârâielor (altele decât cele cuprinse în cadastrul apelor), precum ºi alte terenuri cu destinaþieforestierã ºi neproductive incluse în amenajamentele silvice, indiferent de natura dreptului deproprietate.

Suprafaþa pãdurilor reprezintã totalitatea suprafeþelor de teren acoperite cu vegetaþieforestierã, constând din arbori ºi arbuºti, reproduºi natural sau artificial, care ºi creeazã un mediuspecific de dezvoltare biologic ºi care constituie componenta direct productivã a fonduluiforestier având o suprafaþã individualã mai mare de 0,25 hectare. Pãdurile sunt clasificate dupã marile grupe de specii, în pãduri de rãºinoase, fag, stejar ºi diversespecii.

Împãduririle reprezintã ansamblul de lucrãri prin care se planteazã sau se însãmânþeazã osuprafaþã de teren cu scopul de a se crea noi arborete, atât pe terenuri forestiere exploatate, câtºi pe terenuri lipsite de vegetaþie.

Volumul de lemn recoltat reprezintã volumul de lemn (volumul brut) recoltat pânã la sfârºitulanului, destinat agenþilor economici ºi pentru aprovizionarea populaþiei.

STRUCTURA SUPRAFEÞEI AGRICOLE, DUPÃ MODUL DE FOLOSINÞÃ, ÎN ANUL 2010(la sfârºitul anului) - % -

2,21,2

96,6

Arabila Pasuni si fanete Vii si livezi

DINAMICA PRODUCÞIEI RAMURII AGRICULTURÃ(an precedent = 100)

72,7

66,9 90,9

98,7

98,4

99,3

77,1 39,3 12

7,2 17

7

329,

379,6 91,1

77,1126,7

101 11

8,7

84,8

-40

10

60

110

160

210

260

310

360

2005 2006 2007 2008 2009 2010

%

Total Vegetala Animala

Page 155: Anuar Calarasi

139

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Suprafaþa totalã a fondului funciar 508785 508785 508785 508785 508785 508785Suprafaþa agricolã 426696 426632 426238 426230 426085 425054

- Arabil 416030 415966 414831 414821 414665 410677- Pãºuni 5235 5235 5954 6130 6130 9361- Fâneþe 134 134 156 142 - 72- Vii ºi pepiniere viticole 5120 5120 5118 4965 5112 4710- Livezi ºi pepiniere pomicole 177 177 179 172 178 234

Pãduri ºi alte terenuri cu vegetaþie forestierã 22001 22001 22349 22052 22369 22295Terenuri ocupate cu construcþii ºi curþi 14718 14782 15020 15531 15145 18269Drumuri ºi cãi ferate 13158 13158 12923 12962 12923 12517Ape ºi bãlþi 29906 29906 29965 29723 29965 28291Alte suprafeþe1) 2306 2306 2290 2287 2298 2359

13.1. FONDUL FUNCIAR, DUPÃ MODUL DE FOLOSINÞÃ (la sfârºitul anului)- hectare -

1) Corespunde categoriei ,,teren neproductiv’’.

UM 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Valoarea producþiei ramurii agricole - total mii lei preþuri crt. 1075564 1069440 874133 1841234 1476839 1591439

- vegetalã mii lei preþuri crt. 622070 618288 340296 1336817 767874 1080146- animalã mii lei preþuri crt. 433368 430663 497825 466876 656029 484724- servicii agricole mii lei preþuri crt. 20126 20489 36012 37541 52936 26569

Sector majoritar privat mii lei preþuri crt. 1019069 1024530 808831 1776069 1416453 1558120

- vegetalã mii lei preþuri crt. 577322 586966 284077 1272915 708727 1047099- animalã mii lei preþuri crt. 432331 429614 495747 466342 655399 484452- servicii agricole mii lei preþuri crt. 9416 7950 29007 36812 52327 26569

Indicii producþiei ramurii agricole- total (an precedent = 100) % 72,7 98,7 77,1 177,0 91,1 101,0

- vegetalã % 66,9 98,4 39,3 329,3 77,1 118,7- animalã % 90,9 99,3 127,2 79,6 126,7 84,8

Sector majoritar privat % 72,4 100,1 75,2 183,8 90,7 103,3

- vegetalã % 65,4 101,0 33,6 373,5 75,8 124,5- animalã % 91,0 99,3 127,0 79,8 126,7 84,9

13.2. VALOAREA ªI INDICII PRODUCÞIEI RAMURII AGRICOLE 1)

1) Conform metodologiei Eurostat privind ,,Conturile Economice pentru Agriculturã”.

Page 156: Anuar Calarasi

140

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Suprafaþa cultivatã - total 397989*) 374255*) 389910*) 408548*) 404219*) 412599*)

- sector majoritar privat 367760*) 357003*) 364823*) 393159*) 385213*) 402838*)

din care:

Cereale pentru boabe - total 248232 203993 227429 270400 269009 251151- sector majoritar privat 237318 200671 220796 267814 263056 249618din care:grâu ºi secarã - total 154510 118411 128148 161372 160195 146230

- sector majoritar privat 148881 116427 124596 159711 156797 145473orz ºi orzoaicã - total 24729 14357 14736 27335 44846 39866

- sector majoritar privat 24454 14322 14048 27155 43651 39574porumb - total 67975 69931 83435 79486 62421 64118

- sector majoritar privat 63391 69288 81493 79024 61410 63887

Leguminoase pt. boabe - total 4560 3286 4467 3885 4100 5332- sector majoritar privat 4090 2890 4079 3810 3992 5265din care :mazãre - total 4122 2784 3892 3610 3835 5033

- sector majoritar privat 3666 2395 3567 3538 3727 4966fasole -total 433 502 493 275 264 299

- sector majoritar privat 424 495 490 272 264 299

Plante uleioase - total 121922 144009 139462 110306 109066 138815- sector majoritar privat 115400 140621 130212 109634 106807 137690din care:floarea soarelui - total 76780 80186 65209 66741 58086 62370

- sector majoritar privat 74298 78514 63032 66453 56935 61923soia - total 28151 38982 20581 4075 6006 5637

- sector majoritar privat 25730 37871 19229 4075 5954 5578rapiþã - total 15059 23765 51712 36948 42062 65744

- sector majoritar privat 15039 23678 47019 36684 41378 65235

Sfeclã de zahãr -total - 197 - - - -- sector majoritar privat - 197 - - - -

Cartofi - total 478 499 412 391 510 428- sector majoritar privat 469 484 412 391 510 428

Legume – total 3617**) 3239**) 2480**) 3039**) 2856**) 3047**)

- sector majoritar privat 3617 3230 2480 3039 2856 3047din care:pepeni verzi ºi galbeni - total 1019 1096 461 778 687 706

- sector majoritar privat 1019 1087 461 778 687 706

Furaje verzi în teren arabil 19179 18594 16407 21449 19483 14732- sector majoritar privat 8021 9710 7732 9499 8939 7781

13.3. SUPRAFAÞA CULTIVATÃ CU PRINCIPALELE CULTURI- hectare -

Conþinutul sectorului privat se referã la proprietatea majoritar privatã.*) Nu este cuprinsã suprafaþa grãdinilor familiale, serelor ºi solariilor, culturilor intercalate ºi succesive.**) Inclusiv suprafaþa grãdinilor familiale, serelor ºi solariilor, culturilor intercalate ºi succesive.

Page 157: Anuar Calarasi

141

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cereale boabe - total 884194 707278 226521 1042824 700165 795629- sector majoritar privat 849178 696847 217753 1033649 687987 791007din care:

Grâu ºi secarã - total 498342 380109 148768 626607 340456 365012- sector majoritar privat 478430 372930 142564 619368 333064 362302Orz ºi orzoaicã - total 47986 31766 18885 112144 112723 111128- sector majoritar privat 47251 31696 18141 111471 110978 110577Porumb boabe - total 335891 292910 58043 299197 244876 317809- sector majoritar privat 322580 291254 56648 298525 242288 316885

Leguminoase boabe - total 7561 6555 2571 8855 4850 8580- sector majoritar privat 6997 5850 2359 8716 4709 8494Fasole - total 630 560 552 306 105 184- sector majoritar privat 618 557 552 305 105 184Mazãre - total 6928 5995 2009 8549 4745 8396- sector majoritar privat 6379 5293 1807 8411 4604 8310

Plante uleioase - total 191933 226599 80664 175245 159275 270402- sector majoritar privat 181662 221207 73687 174672 156957 268525Floarea soarelui - total 102737 126084 23755 106387 86131 104097- sector majoritar privat 99904 123374 22834 105990 84715 103401Soia - total 65627 65918 16970 10399 14626 19307- sector majoritar privat 59069 63928 15324 10399 14577 19307

Sfeclã de zahãr - total - 1046 - - - -- sector majoritar privat - 1046 - - - -

Cartofi - total 5651 2964 1540 3325 5063 3336- sector majoritar privat 5524 2814 1540 3325 5063 3336

Legume - total 24907*) 43126*) 14303*) 36232*) 35481*) 32545*)

- sector majoritar privat 24907 43051 14303 36232 35481 32545

13.4. PRODUCÞIA AGRICOLÃ VEGETALÃ, LA PRINCIPALELE CULTURI- tone -

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Grâu ºi secarã 3225 3210 1161 3883 2125 2496- sector majoritar privat 3214 3203 1144 3878 2124 2491

Orz ºi orzoaicã 1940 2213 1282 4103 2514 2788- sector majoritar privat 1932 2213 1291 4105 2542 2794

Porumb 4941 4189 696 3763 3923 4957- sector majoritar privat 5089 4204 695 3777 3945 4960

Mazãre boabe 1681 2153 516 2368 1237 1668- sector majoritar privat 1740 2210 507 2377 1235 1673

Fasole boabe 979 737 75 895 398 615- sector majoritar privat 972 741 76 901 398 615

Floarea soarelui 1338 1572 364 1594 1483 1669- sector majoritar privat 1345 1571 362 1595 1488 1670

Soia boabe 2331 1691 825 2552 2435 3425- sector majoritar privat 2296 1688 797 2552 2448 3461

Rapiþã 1507 1419 765 1536 1360 2042- sector majoritar privat 1506 1421 753 1543 1366 2041

Sfeclã de zahãr - 5310 - - - -- sector privat - 5310 - - - -

Cartofi - total 11801 5794 3172 7898 9463 7290- sector privat 11757 5663 3172 7898 9463 7290

13.5. PRODUCÞIA MEDIE LA HECTAR, LA PRINCIPALELE CULTURI- kg/ha -

*) Inclusiv producþia din grãdinile familiale, sere ºi solarii, culturi intercalate ºi succesive.

Page 158: Anuar Calarasi

142

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Vii pe rod - total 5244 4905 4082 49261) 45921) 46161)

- sector majoritar privat 5234 4905 4035 49261) 45921) 46161)

Vii altoite pe rod - total 252 117 149 142 121 115- sector majoritar privat 242 117 102 142 121 115

Vii hibride pe rod - total 4992 4788 3933 4784 4471 4501- sector majoritar privat 4992 4788 3933 4784 4471 4501

13.6. SUPRAFAÞA VIILOR PE ROD- hectare -

1) Inclusiv suprafaþa din grãdinile familiale.

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Vii pe rod - total 7845*) 23926*) 15693*) 14662*) 14739*) 15506*)

- sector majoritar privat 7838*) 23926*) 15322*) 14662*) 14739*) 15506*)

Vii altoite pe rod - total 127 385 851 584 527 369- sector majoritar privat 120 385 480 584 527 369

Vii hibride pe rod - total 7458 21419 14842 14078 14212 15137- sector majoritar privat 7458 21419 14842 14078 14212 15137

13.7. PRODUCÞIA TOTALÃ DE STRUGURI- tone -

*) Inclusiv producþia de struguri din grãdinile familiale.

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Vii pe rod - total 1446 4445 3844 2976 3210 3359- sector majoritar privat 1448 4445 3797 2976 3210 3359

Vii altoite pe rod - total 504 3291 5711 4113 4355 3209- sector majoritar privat 496 3291 4706 4113 4355 3209

Vii hibride pe rod - total 1494 4473 3774 2943 3179 3363- sector majoritar privat 1494 4473 3774 2943 3179 3363

13.8. PRODUCÞIA MEDIE DE STRUGURI LA HECTAR- kg/ha -

Page 159: Anuar Calarasi

143

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fructe - total 8896*) 5559*) 703*) 3796*) 3387*) 2789*)

- sector majoritar privat 8880*) 5557*) 662*) 3796*) 3387*) 2789*)

Prune - total 1327 964 173 664 526 822- sector majoritar privat 1327 964 171 664 526 822

Mere - total 1200 483 62 564 458 661- sector majoritar privat 1198 483 55 564 458 661

Pere - total 526 182 20 160 165 271- sector majoritar privat 526 182 18 160 165 271

Piersici ºi nectarini - total 242 224 26 188 136 129- sector majoritar privat 240 224 24 188 136 129

Cireºe ºi viºine - total 1356 916 39 563 566 81- sector privat 1355 916 30 563 566 81

Caise ºi zarzãre - total 2812 1632 193 821 786 274- sector majoritar privat 2806 1632 180 821 786 274

Nuci -total 653 428 24 352 345 141- sector majoritar privat 653 428 22 352 345 141

Cãpºuni - total 211 292 133 145 358 353- sector majoritar privat 211 290 133 145 358 353

Alte fructe - total 569 438 33 339 47 57- sector majoritar privat 564 438 29 339 47 57

13.9. PRODUCÞIA TOTALÃ DE FRUCTE- tone -

*) Inclusiv producþia de fructe din grãdinile familiale.

UM 20051) 20061) 20071) 20081) 20091) 20101)

Bovine - total mii cap. 36,5 36,3 35,1 31,3 27,9 21,4- sector majoritar privat mii cap. 36,0 35,8 34,7 31,3 27,9 21,4

din care:Vaci, bivoliþe ºi juninci2) mii cap. 21,7 19,2 18,8 16,0 16,4 10,8

- sector majoritar privat mii cap 21,4 19,0 18,6 16,0 16,4 10,8

Porcine - total mii cap. 174,2 178 174,9 147,5 141,3 135- sector majoritar privat mii cap. 174,1 178 174,8 147,5 141,3 135

din care:Scroafe de prãsilã mii cap. 15,9 17,5 13,7 11,0 8,9 12,6

- sector majoritar privat mii cap 15,9 17,5 13,7 11,0 8,9 12,6

Ovine - total mii cap. 125,9 129,5 135,9 162,7 160,6 115,8- sector majoritar privat mii cap. 125,3 129,3 135,9 162,7 160,6 115,8

din care:Oi ºi mioare mii cap. 107,4 113,0 120,5 141,6 140,5 95,7

- sector majoritar privat mii cap 107,0 112,9 120,5 141,6 140,5 95,7

Caprine - total mii cap. 18,3 15,4 16,7 17,7 17,8 31,0- sector majoritar privat mii cap. 18,3 15,4 16,7 17,7 17,8 31,0

Cabaline - total mii cap. 23,9 18,8 20,1 13,8 10,3 9,4- sector majoritar privat mii cap. 23,3 18,4 19,5 13,1 9,5 8,6

Pãsãri - total mii cap. 2888,2 2578,8 3566,2 3863 4133,6 4323,6- sector majoritar privat mii cap. 2888,2 2578,8 3566,2 3863 4133,6 4323,6

Albine - total mii fam. 17,0 16,8 17,2 18,0 20,6 20,1- sector majoritar privat mii fam. 16,8 16,8 17,0 17,8 20,4 19,9

13.10. EFECTIVELE DE ANIMALE (la sfârºitul anului)

1) La 1 decembrie.2) Efectivul matcã.

Page 160: Anuar Calarasi

144

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

UM 20052) 20062) 20072) 20082) 20092) 20102)

Bovine - total capete 8,7 8,6 8,6 7,4 6,6 5,0- sector majoritar privat capete 9,4 9,2 9,3 7,7 7,0 5,2

Vaci, bivoliþe ºi juninci3) capete 5,2 4,6 4,6 3,8 3,9 2,5- sector majoritar privat capete 5,6 4,9 5,0 4,0 4,1 2,6

Porcine - total capete 42,0 42,9 43,2 35,6 33,7 32,3- sector majoritar privat capete 45,6 45,9 46,6 37,0 35,4 33,1

Scroafe de prãsilã capete 3,8 4,2 3,4 2,6 2,1 3,0- sector majoritar privat capete 4,2 4,5 3,7 2,8 2,2 3,1

Ovine ºi caprine - total capete 34,4 34,5 37,3 42,9 42,0 34,4- sector majoritar privat capete 37,6 37,3 40,6 44,7 44,7 36,0

Oi, mioare ºi capre capete 29,3 29,9 32,9 37,2 36,7 28,0- sector majoritar privat capete 32,1 32,3 35,8 38,7 39,1 29,3

13.11. ANIMALE CE REVIN LA 100 HECTARE TEREN 1) (la sfârºitul anului)

1) Efectivele de bovine, ovine ºi caprine s-au raportat la suprafaþa arabilã + pãºuni + fâneþe, iar efectivul de porcine numai la suprafaþa arabilã.2) La 1 decembrie.3) Efectivul matcã.

UM 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Carne - total1) mii t.g.viu 61,2 56,4 74,2 63,5 87,2 71,9

- sector majoritar privat mii t.g.viu 61,2 56,3 74,0 63,5 87,2 71,9din care:

Carne de bovine - total1) mii t.g.viu 5,0 3,8 5,3 4,7 3,6 5,0- sector majoritar privat mii t.g.viu 5,0 3,8 5,1 4,7 3,6 5,0

Carne de porcine - total1) mii t.g.viu 15,5 20,9 23,3 19 18,1 16,8- sector majoritar privat mii t.g.viu 15,5 20,9 23,3 19 18,1 16,8

Carne de ovine ºi caprine-total1) mii t.g.viu 2,2 1,6 1,8 2,1 2,3 2,0- sector majoritar privat mii t.g.viu 2,2 1,6 1,8 2,1 2,3 2,0

Carne de pasãre - total1) mii t.g.viu 38,6 30,1 42,8 37,8 62,5 47,2- sector majoritar privat mii t.g.viu 38,6 30,1 42,8 37,8 62,5 47,2

Lapte – total mii hl. 720,3 714,0 710,0 680,0 850,0 501,0

- sector majoritar privat mii hl. 709,8 702,0 703,0 678,0 850,0 501,0din care:

Lapte de vacã ºi bivoliþã-total2) mii hl 645,8 635,0 633,0 598,0 774,0 419,0- sector majoritar privat mii hl. 635,3 623,0 626,0 596,0 774,0 419,0

Lânã - total tone 363,3 317,0 314,0 403,0 302,0 297,0

- sector majoritar privat tone 361,9 315,0 314,0 403,0 302,0 297,0

Ouã - total mil.buc. 124,6 67,0 90,0 101,0 96,0 99,0

- sector majoritar privat mil.buc. 124,6 67,0 90,0 101,0 96,2 99,0

Miere extrasã - total tone 336,1 461,0 354,0 442,0 443,0 417,0

- sector majoritar privat tone 334,0 461,0 352,0 440,0 441,0 415,0

13.12. PRODUCÞIA AGRICOLÃ ANIMALÃ

1) Producþia agricolã de carne reprezintã greutatea în viu a animalelor destinate sacrificãrii pentru consum (în exploataþii agricole ºi abatoare).2) Producþia de lapte de vacã ºi bivoliþã reprezintã laptele muls, inclusiv consumul viþeilor.

Page 161: Anuar Calarasi

145

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

UM 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tractoare agricole fizice - total buc. 5043 5141 5073 4897 4587 4519- sector majoritar privat buc. 4846 4968 4979 4817 4522 4454

Pluguri pt. tractoare - total buc. 4118 4125 4145 4026 3750 3733- sector majoritar privat buc. 4034 4036 4073 3968 3713 3696

Cultivatoare cu tracþiune mecanicã - total buc. 1124 1184 1185 1203 1076 1087

- sector majoritar privat buc. 1099 1151 1157 1178 1063 1074Semãnãtori cu tracþiune mecanicã -total buc. 2442 2480 2506 2769 2765 2566

- sector majoritar privat buc. 2382 2419 2444 2721 2729 2530Combine autopropulsate pt. recoltat cereale pãioase - total buc. 811 906 924 956 960 987

- sector majoritar privat buc. 798 881 908 941 951 978Maºini de stropit ºi prãfuit cu tracþiune mecanicã - total buc. 39 64 63 93 95 95

- sector majoritar privat buc. 38 63 63 93 95 95Combine autopropulsate pt. recoltat furaje - total buc. 28 39 39 56 41 41

- sector majoritar privat buc. 24 36 36 53 39 39Prese de balotat paie ºi fân - total buc. 209 233 236 269 271 276

- sector majoritar privat buc. 198 225 229 262 264 269

Suprafaþa arabilã ce revine pe un tractor fizic ha. 82 81 82 85 90 91

- sector majoritar privat ha. 80 78 77 79 85 87

13.13. PARCUL DE TRACTOARE ªI MAªINI AGRICOLE (la sfârºitul anului)

UM 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Îngrãºãminte chimice aplicate total to. s.a.*) 17985 14784 19545 17645 17312 21124

din care :Azotoase to. s.a.*) 12790 11206 13223 13720 13910 14210Fosfatice to. s.a.*) 5046 3338 6108 3579 3036 6002Potasice to. s.a.*) 149 240 214 346 366 912

Revine la un hectar teren arabil kg. 43 36 47 43 42 51

Suprafaþa pe care s-au aplicat îngrãºãminte chimice ha. 176111 185946 223072 169308 168935 238401

Îngrãºãminte naturale aplicatetotal tone 22445 9450 623 6365 6365 13310

Suprafaþa pe care s-au aplicat îngrãºãminte naturale ha. 678 434 364 535 535 1210

13.14. ÎNGRêÃMINTE CHIMICE ªI NATURALE FOLOSITE ÎN AGRICULTURÃ

*) Tone substanþã activã.

Page 162: Anuar Calarasi

146

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

UM 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Suprafaþa fondului forestier

- total mii ha. 21,2 21,9 21,9 21,9 22,0 21,9

Suprafaþa pãdurilor mii ha. 20,0 20,3 20,6 20,8 20,9 20,8

- rãºinoase mii ha. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1- foioase mii ha 19,9 20,3 20,6 20,7 20,8 20,7

Reîmpãduriri ºi împãduriri ha. 244 599 644 255 282 183

Volumul de lemn recoltat mii mc. 118,6 126,7 137,0 134,5 125,8 110,6

- rãºinoase mii mc. 0,1 - 0,1 0,2 0,1 -- stejar mii mc. 4,1 3,4 3,2 2,7 2,9 2,4- diverse specii tari mii mc. 27,2 49,7 32,8 27,8 28,0 33,4- diverse specii moi mii mc. 87,2 73,6 100,9 103,8 94,8 74,8

13.15. SILVICULTURA

Page 163: Anuar Calarasi

147

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Mediu Suprafaþa din care:Localitate totalã agricolã arabilã

Total judeþ 508785 425054 410677

Mediu urban 50501 38268 37363Municipiul Cãlãraºi 13322 8320 8212Municipiul Olteniþa 10489 7025 6857Oraº Budeºti 8339 6985 6742Oraº Fundulea 10145 8598 8416Oraº Lehliu Garã 8206 7340 7136

Mediu rural 458284 386786 373314Alexandru Odobescu 6264 5755 5466Belciugatele 8014 7290 7076Borcea 38582 30496 28724Cãscioarele 2611 1880 1650Chirnogi 19695 15476 15201Chiselet 8267 6093 5995Ciocãneºti 13112 10776 10218Crivãþ 2366 2010 1932Curcani 5520 4937 4875Cuza Vodã 14050 12433 12013Dichiseni 9123 7123 7042Dor Mãrunt 15716 14005 13783Dorobanþu 10289 7471 7215Dragalina 18071 16621 16396Dragoº Vodã 12764 12036 11831Frãsinet 8514 7146 6948Frumuºani 7292 6391 6262Fundeni 6863 5766 5501Gãlbinaºi 1898 1688 1672Grãdiºtea 17739 14984 14807Gurbãneºti 7472 6565 6097Ileana 13812 12459 12094Independenþa 5856 5507 5435Jegãlia 12781 10514 9865Lehliu sat 5625 5124 4931Luica 3795 3379 3287Lupºanu 9509 8715 8405Mânãstirea 12354 9576 9311Mitreni 5118 4043 3869Modelu 11133 9904 9300Nana 7834 6856 6732Nicolae Bãlcescu 3551 3118 2926Periºoru 21346 17958 17590Plãtãreºti 5559 4569 4468Radovanu 5819 4807 4446Roseþi 8503 7305 6480Sãruleºti 7386 6114 5873Sohatu 8684 7035 6894ªoldanu 4227 3279 3220Spanþov 6767 5249 5189ªtefan cel Mare 2344 2072 2004ªtefan Vodã 7152 6749 6701Tãmãdãu Mare 4148 3414 3169Ulmeni 5534 5180 5066Ulmu 6968 5555 5298Unirea 9267 6516 5710Vâlcelele 6457 5720 5678Valea Argovei 8787 7113 6954Vasilaþi 6304 5573 5437Vlad Þepeº 7442 6441 6278

13.16. SUPRAFAÞA PE LOCALITÃÞI, LA SFÂRªITUL ANULUI 2010- ha -

Page 164: Anuar Calarasi
Page 165: Anuar Calarasi

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

14CAPITOLUL

ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII

Page 166: Anuar Calarasi

150

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Cuprins tabele pag.14.1. Întreprinderi active, dupã mãrime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15114.2. Întreprinzãtori privaþi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15114.3. Întreprinderi active – CAEN Rev.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15214.4. Unitãþi locale pe activitãþi CAEN la nivel de secþiune ºi clase de mãrime – CAEN Rev.2 . . . . 15414.5. Cifra de afaceri, investiþiile brute, investiþii nete ºi personalul unitãþilor locale active

din industrie, construcþii, comerþ ºi alte servicii CAEN Rev.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Sursa datelor

Cercetãri statistice

Ancheta structuralã în întreprinderi ºi alte cercetãri realizate de Institutul Naþional de Statisticãprivind activitatea întreprinderilor din industrie, construcþii, comerþ ºi alte servicii;

Registrul statistic al întreprinderilor, gestionat de Institutul Naþional de Statisticã; Baza de date pe judeþ (BDJ);

Surse administrative:

Ministerul Finanþelor Publice, pentru datele din Registrul Contribuabililor, pentru datele dinbilanþurile contabile ale firmelor, pentru datele privind impozitarea veniturilor persoanelor fiziceºi asociaþiilor familiale, precum ºi pentru datele privind statele de funcþiuni ale unitãþilorbugetare;

Oficiul Naþionalã al Registrului Comerþului, pentru datele privind structura capitalului social; Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru datele privind întreprinderile

privatizate; Banca Naþional a României, pentru datele privind situaþia societãþilor cu activitate bancarã; Alte ministere ºi organizaþii neguvernamentale, pentru structura privind mãrimea ºi activitãþile

întreprinderilor din subordine.

Precizãri metodologice

Întreprinderea este o grupare de unitãþi legale care se constituie ca o entitate organizaþionalãde producþie de bunuri, servicii comerciale, sau servicii de interes social, ce beneficiazã de oautonomie de decizie, mai ales pentru asigurarea resurselor sale curente.O întreprindere exercitã una sau mai multe activitãþi, în unul sau mai multe locuri (sedii - unitãþilocale ale întreprinderii). În mod convenþional sunt asimilate întreprinderilor, persoanele fiziceautorizate, întreprinderile individuale ºi întreprinderile familiale care desfãºoarã activitãþieconomice pe bazã de liberã iniþiativã potrivit legii, instituþiile publice ºi organizaþiileneguvernamentale.

Unitatea localã este o întreprindere sau o parte a acesteia (atelier, fabricã, depozit, birou, minãsau staþie etc.) situatã la o adresã identificabilã. În acest loc se desfãºoarã o activitate economicã, pentru care - în afara unor cazuri excepþionale -lucreazã una sau mai multe persoane (cu normã întreagã sau parþialã) pentru aceeaºiîntreprindere.

Întreprinderea activã este entitatea care, din punct de vedere economic este activã în perioadade observare, respectiv realizeazã bunuri sau servicii, înregistreazã cheltuieli ºi întocmeºte bilanþcontabil.

Mãrimea întreprinderii este evaluatã dupã criteriul numãrului mediu de salariaþi, în perioadade referinþã, în concordanþã cu criteriile emise de EUROSTAT. Se utilizeazã urmãtoarele intervale:- întreprinderi micro: 0 - salariaþi;- întreprinderi mici: 10 - 49 salariaþi;- întreprinderi mijlocii: 50 - 249 salariaþi;- întreprinderi mari: 250 salariaþi ºi peste.

Activitatea principalã a întreprinderii este stabilitã în funcþie de produsele sau serviciile acãror realizare implicã cele mai mari pãrþi ale resurselor umane sau care aduc cele mai marivenituri întreprinderii ºi se determinã utilizând Clasificarea Activitãþilor din Economia NaþionalãCAEN Rev. 2.

Întreprinzãtori privaþi sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sauîntreprinderi familiale, înfiinþate în baza Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr. 44/2008,profesiile liberale aºa cum sunt definite de legile speciale.

Page 167: Anuar Calarasi

151

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Cifra de afaceri reprezintã suma veniturilor rezultate din vânzãri de bunuri, vânzãri de mãrfuri,executarea de lucrãri ºi prestãri de servicii, mai puþin rabaturile, remizele ºi alte reduceri acordateclienþilor.

Investiþii brute în bunuri corporale reprezintã valoarea investiþiilor efectuate în cursulperioadei de referinþã în toate bunurile corporale, incluzând pe lângã mijloacele fixe puse înfuncþiune ºi valoarea cumpãrãrilor de terenuri ºi mijloace fixe (la mâna a doua sau cumpãrate dela alte unitãþi) corectatã cu diferenþa (+) soldurilor de imobilizãri corporale în curs (investiþiineterminate), cu diminuãrile prin: investiþii care nu creeazã mijloace fixe, investiþii definitivsistate, investiþii în curs vândute ºi investiþii în curs de investiþie cedate la terþi.

STRUCTURA ÎNTREPRINDERILOR ACTIVE, PE ACTIVITÃÞI, ÎN ANUL 2010

46,2%

24,6%

10,8%8,9%

9,5%

IndustrieConstructiiComertServicii de piataAgricultura, vanat., silvic., pescuit, piscicultura

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total 4158 4449 4646 5021 4858 4526

micro (0 – 9 salariaþi) 3691 3958 4138 4484 4352 4052mici (10 – 49 salariaþi) 364 395 417 447 431 406mijlocii (50 – 249 salariaþi) 86 78 75 74 64 54mari (250 salariaþi ºi peste) 17 18 16 16 11 14

14.1. ÎNTREPRINDERI ACTIVE1) DUPÃ MÃRIME

- numãr -

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total 4575 4551 4610 2907 2693 2795

Asociaþii familiale 2102 2233 2220 343 111 57Persoane independente 2473 2318 2390 2564 2582 2738

14.2. ÎNTREPRINZÃTORI PARTICULARI

- numãr -

1) Inclusiv regii autonome ºi unitãþi cooperatiste cu personalitate juridicã.

Page 168: Anuar Calarasi

152

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2006 2007 2008 2009 2010

Total 4449 4646 5021 4858 45260 – 9 salariaþi 3958 4138 4484 4352 4052

10 – 49 salariaþi 395 417 447 431 40650 – 249 salariaþi 78 75 74 64 54250 ºi peste 18 16 16 11 14

Agriculturã, silviculturã ºi pescuit -Total - - 441 469 4890 – 9 salariaþi - - 355 384 403

10 – 49 salariaþi - - 80 78 7950 – 249 salariaþi - - 3 5 5250 ºi peste - - 3 2 2

Industria extractivã - Total - - 6 5 20 – 9 salariaþi - - 4 4 1

10 – 49 salariaþi - - 2 1 150 – 249 salariaþi - - - - -250 ºi peste - - - - -

Industria prelucrãtoare - Total - - 461 446 3910 – 9 salariaþi - - 329 325 282

10 – 49 salariaþi - - 86 82 7250 – 249 salariaþi - - 37 34 29250 ºi peste - - 9 5 8

Producerea, furnizarea energiei electrice, termice, gaze, apã caldã, aer condiþionat - Total - - 2 2 2

0 – 9 salariaþi - - 1 1 110 – 49 salariaþi - - 1 1 150 – 249 salariaþi - - - - -250 ºi peste - - - - -

Distribuþia apei, salubritate, gestionarea deºeurilor, activitate de decontaminare – Total - - 30 25 34

0 – 9 salariaþi - - 21 20 2710 – 49 salariaþi - - 6 2 550 – 249 salariaþi - - 2 2 1250 ºi peste - - 1 1 1

Construcþii - Total - - 445 468 4020 – 9 salariaþi - - 358 382 330

10 – 49 salariaþi - - 75 81 6550 – 249 salariaþi - - 11 5 6250 ºi peste - - 1 - 1

Comercializarea cu ridicata ºi cu amãnuntul, reparaþii autovehicule ºi motociclete - Total - - 2436 2223 2090

0 – 9 salariaþi - - 2311 2109 198310 – 49 salariaþi - - 117 106 10350 – 249 salariaþi - - 8 8 4250 ºi peste - - - - -

Transporturi ºi depozitare - Total - - 317 304 2760 – 9 salariaþi - - 285 269 240

10 – 49 salariaþi - - 24 29 3250 – 249 salariaþi - - 7 5 3250 ºi peste - - 1 1 1

14.3. ÎNTREPRINDERI ACTIVE CONFORM CAEN REV.2

- numãr -

Page 169: Anuar Calarasi

153

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2006 2007 2008 2009 2010

Hoteluri ºi restautante – Total - - 169 189 1760 – 9 salariaþi - - 155 175 165

10 – 49 salariaþi - - 12 14 1150 – 249 salariaþi - - 2 - -250 ºi peste - - - - -

Informaþii ºi comunicaþii – Total - - 107 100 860 – 9 salariaþi - - 99 92 80

10 – 49 salariaþi - - 8 8 650 – 249 salariaþi - - - - -250 ºi peste - - - - -

Intermedieri financiare ºi asigurãri – Total - - 27 29 270 – 9 salariaþi - - 26 29 27

10 – 49 salariaþi - - 1 - -50 – 249 salariaþi - - - - -250 ºi peste - - - - -

Tranzacþii imobiliare – Total - - 55 48 460 – 9 salariaþi - - 50 47 44

10 – 49 salariaþi - - 5 1 250 – 249 salariaþi - - - - -250 ºi peste - - - - -

Activitãþi profesionale, ºtiinþifice ºi tehnice - - 278 298 2790 – 9 salariaþi - - 267 289 271

10 – 49 salariaþi - - 9 8 750 – 249 salariaþi - - 1 - -250 ºi peste - - 1 1 1

Activitãþi servicii administrative ºi activitatea de servicii suport – Total - - 96 99 84

0 – 9 salariaþi - - 82 82 6710 – 49 salariaþi - - 11 11 1150 – 249 salariaþi - - 3 5 6250 ºi peste - - - 1 -

Învãþãmânt – Total - - 23 26 250 – 9 salariaþi - - 18 22 21

10 – 49 salariaþi - - 5 4 450 – 249 salariaþi - - - - -250 ºi peste - - - - -

Sãnãtate ºi asistenþã socialã – Total - - 35 44 440 – 9 salariaþi - - 32 41 41

10 – 49 salariaþi - - 3 3 350 – 249 salariaþi - - - - -250 ºi peste - - - - -

Activitãþi de spectacole, culturale ºi recreative –Total - - 27 20 22

0 – 9 salariaþi - - 27 19 2010 – 49 salariaþi - - - 1 250 – 249 salariaþi - - - - -250 ºi peste - - - - -

Alte activitaþi ale economiei naþionale – Total - - 66 63 510 – 9 salariaþi - - 64 62 49

10 – 49 salariaþi - - 2 1 250 – 249 salariaþi - - - - -250 ºi peste - - - - -

14.3. ÎNTREPRINDERI ACTIVE CONFORM CAEN REV.2 - continuare - numãr -

Page 170: Anuar Calarasi

154

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2009 2010

Total 4992 46360 – 9 persoane ocupate 4412 408610 – 49 persoane ocupate 483 46750 – 249 persoane ocupate 80 66250 ºi peste 17 17

Agriculturã, silviculturã ºi pescuit -Total 482 5060 – 9 persoane ocupate 389 410

10 – 49 persoane ocupate 84 8850 – 249 persoane ocupate 5 5250 ºi peste 4 3

Industria extractivã - Total 6 30 – 9 persoane ocupate 5 3

10 – 49 persoane ocupate 1 -50 – 249 persoane ocupate - -250 ºi peste - -

Industria prelucrãtoare - Total 467 4060 – 9 persoane ocupate 331 282

10 – 49 persoane ocupate 88 8350 – 249 persoane ocupate 41 32250 ºi peste 7 9

Producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã, gaze, apã caldã, aer condiþionat - Total 5 4

0 – 9 persoane ocupate 2 110 – 49 persoane ocupate 2 250 – 249 persoane ocupate 1 1250 ºi peste - -

Distribuþia apei, salubritate, gestionarea deºeurilor, activitãþi de decontaminare – Total 30 39

0 – 9 persoane ocupate 21 2810 – 49 persoane ocupate 4 750 – 249 persoane ocupate 4 3250 ºi peste 1 1

Construcþii - Total 478 4090 – 9 persoane ocupate 383 330

10 – 49 persoane ocupate 89 7150 – 249 persoane ocupate 6 7250 ºi peste - 1

Comerþ cu ridicata ºi cu amãnuntul, reparaþii autovehicule ºi motociclete - Total 2288 2146

0 – 9 persoane ocupate 2153 201810 – 49 persoane ocupate 126 12250 – 249 persoane ocupate 9 6250 ºi peste - -

Transport ºi depozitare - Total 319 2890 – 9 persoane ocupate 278 245

10 – 49 persoane ocupate 32 3750 – 249 persoane ocupate 6 5250 ºi peste 3 2

14.4. UNITÃÞI LOCALE ACTIVE*) PE ACTIVITÃÞI CAEN LA NIVEL DE SECÞIUNE ªI CLASE DE MÃRIME CONFORM CAEN REV.2

- numãr -

*) Exclusiv intermedieri financiare ºi asigurãri.1) Include numai unitãþile locale cu activitate de învãþãmânt sau sãnãtate ºi asistenþã socialã, organizate ca societãþi comerciale.

Page 171: Anuar Calarasi

155

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2009 2010

Hoteluri ºi restaurante - Total 191 178

0 – 9 persoane ocupate 176 16610 – 49 persoane ocupate 15 1250 – 249 persoane ocupate - -250 ºi peste - -

Informaþii ºi comunicaþii – Total 107 91

0 – 9 persoane ocupate 98 8410 – 49 persoane ocupate 8 650 – 249 persoane ocupate 1 1250 ºi peste - -

Tranzacþii imobiliare – Total 49 46

0 – 9 persoane ocupate 48 4410 – 49 persoane ocupate 1 250 – 249 persoane ocupate - -

250 ºi peste - -

Activitãþi profesionale, ºtiinþifice ºi tehnice 301 282

0 – 9 persoane ocupate 289 27110 – 49 persoane ocupate 11 1050 – 249 persoane ocupate - -250 ºi peste 1 1

Activitãþi servicii administrative

ºi activitatea de servicii suport – Total 108 90

0 – 9 persoane ocupate 86 6810 – 49 persoane ocupate 13 1550 – 249 persoane ocupate 8 7250 ºi peste 1 -

Învãþãmânt1) – Total 26 24

0 – 9 persoane ocupate 22 2110 – 49 persoane ocupate 4 350 – 249 persoane ocupate - -

250 ºi peste - -

Sãnãtate ºi asistenþã socialã 1)– Total 46 46

0 – 9 persoane ocupate 43 4310 – 49 persoane ocupate 3 350 – 249 persoane ocupate - -250 ºi peste - -

Activitãþi de spectacole, culturale ºi recreative –Total 24 25

0 – 9 persoane ocupate 22 2110 – 49 persoane ocupate 2 450 – 249 persoane ocupate - -250 ºi peste - -

Alte activitãþi de servicii – Total 65 52

0 – 9 persoane ocupate 64 5010 – 49 persoane ocupate 1 250 – 249 persoane ocupate - -250 ºi peste - -

14.4. UNITÃÞI LOCALE ACTIVE*) PE ACTIVITÃÞI CAEN LA NIVEL DE SECÞIUNE ªI CLASE DE MÃRIME CONFORM CAEN REV.2 - continuare

- numãr -

*) Exclusiv intermedieri financiare ºi asigurãri.1) Include numai unitãþile locale cu activitate de învãþãmânt sau sãnãtate ºi asistenþã socialã, organizate ca societãþi comerciale.

Page 172: Anuar Calarasi

156

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

UM 20091) 20101)

Cifra de afaceri mil. lei 6425 7100- Industria extractivã mil. lei 2 1- Industria prelucrãtoare mil. lei 2090 2118- Producþia ºi furnizarea de energie

electricã ºi termicã mil. lei 92 68- Distribuþia apei, salubritatea ,

activitãþi de decontaminare mil. lei 409 616- Construcþii mil. lei 398 456- Comerþ curidicata ºi cu amãnuntul,

întreþinerea autovehiculelor mil. lei 1637 1739- Transport, depozitare

ºi activitãþi de poºtã ºi de curierat mil. lei 409 483- Hoteluri ºi restaurante mil. lei 34 39- Informaþii ºi comunicaþii mil. lei 60 53- Tranzacþii imobiliare ºi activitãþi

prestate întreprinderilor mil. lei 127 126- Învãþãmânt2) mil. lei 3 3- Sãnãtate ºi asistenþã socialã2) mil. lei 7 7- Alte activitãþi de servicii colective,

sociale ºi personale mil. lei 46 39- Alte (agriculturã, silviculturã ºi pescuit) mil. Lei 1111 1352Investiþii brute mil. lei 642 739- Industria extractivã mil. lei 1 -- Industria prelucrãtoare mil. lei 288 282- Producþia ºi furnizarea

de energie electricã ºi termicã mil. lei 13 29- Distribuþia apei, salubritatea,

activitãþi de decontaminare mil. lei 18 73- Construcþii mil. lei 18 13- Comerþ cu ridicat ºi cu amãnuntul,

întreþinerea autovehic mil. lei 50 43- Transport, depozitare

ºi activitãþi de poºtã ºi de curierat mil. lei 54 57- Hoteluri ºi restaurante mil. lei 6 6- Informaþii ºi comunicaþii mil. lei 3 1- Tranzacþii imobiliare ºi activitãþi

prestate întreprinderilor mil. lei 9 11- Învãþãmânt2) mil. lei *) *)

- Sãnãtate ºi asistenþã socialã2) mil. lei 1 1- Alte activitãþi de servicii

colective, sociale ºi personale mil. lei 1 1- Alte (agriculturã, silviculturã ºi pescuit) mil. lei 180 222Investiþii nete mil. lei 439 445- Industria extractivã mil. lei - -- Industria prelucrãtoare mil. lei 163 122- Producþia ºi furnizarea

de energie electricã ºi termicã mil. lei 12 29- Distribuþia apei, salubritatea,

activitãþi de decontaminare mil. lei 10 6- Construcþii mil. lei 13 10- Comerþ curidicata ºi cu amãnuntul,

întreþinerea autovehiculelor mil. lei 32 31- Transport, depozitare ºi activitãþi

de poºtã ºi de curierat mil. lei 36 48- Hoteluri ºi restaurante mil. lei 4 4- Informaþii ºi comunicaþii mil. lei 2 1- Tranzacþii imobiliare ºi activitãþi

prestate întreprinderilor mil. lei 7 6- Învãþãmânt2) mil. lei *) *)

- Sãnãtate ºi asistenþã socialã2) mil. lei 1 *)

- Alte activitãþi de servicii colective, sociale ºi personale mil. lei 1 1

- Alte (agriculturã, silviculturã ºi pescuit) mil. lei 158 187

14.5. CIFRA DE AFACERI, INVESTIÞIILE BRUTE, INVESTIÞIILE NETE ªI PERSONALULUNITÃÞILOR LOCALE ACTIVE DIN INDUSTRIE, CONSTRUCÞII, COMERÞ ªIALTE SERVICII CONFORM CAEN REV.2

*) - Sub 1 mil lei.1) Fãrã intermedieri financiare ºi asigurãri.2) Include numai unitãþile locale cu activitate de învãþãmânt sau sãnãtate ºi asistenþã socialã, organizate ca societãþi comerciale.

Page 173: Anuar Calarasi

157

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

UM 20091) 20101)

Numãrul mediu de persoane ocupate pers. 35742 32850- Industria extractivã pers. 27 7- Industria prelucrãtoare pers. 10988 10438- Producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã pers. 296 274- Distribuþia apei, salubritatea ,

activitãþi de decontaminare pers. 960 935- Construcþii pers. 3309 3180- Comerþ cu ridicata ºi cu amãnuntul ,

întreþinerea autovehiculelor pers. 7334 6653- Transport, depozitare

ºi activitãþi de poºtã ºi de curierat pers. 3141 2771- Hoteluri ºi restaurante pers. 650 638- Informaþii ºi comunicaþii pers. 397 338- Tranzacþii imobiliare ºi activitãþi

prestate întreprinderilor pers. 2696 2352- Învãþãmânt2) pers. 131 133- Sãnãtate ºi asistenþã socialã2) pers. 148 156- Alte activitãþi de servicii

colective, sociale ºi personale pers. 243 258- Alte (agriculturã, silviculturã ºi pescuit) pers. 5422 4717

Numãrul mediu de salariaþi pers. 34417 31569- Industria extractivã pers. 24 6- Industria prelucrãtoare pers. 10899 10360- Producþia ºi furnizarea

de energie electricã ºi termicã pers. 296 274- Distribuþia apei, salubritatea,

activitãþi de decontaminare pers. 955 929- Construcþii pers. 3206 3081- Comerþ cu ridicata ºi cu amãnuntul,

întreþinerea autovehiculelor pers. 6647 5998- Transport, depozitare ºi activitãþi

de poºtã ºi de curierat pers. 3074 2706- Hoteluri ºi restaurante pers. 591 600- Informaþii ºi comunicaþii pers. 363 313- Tranzacþii imobiliare ºi activitãþi

prestate întreprinderilor pers. 2594 2243- Învãþãmânt2) pers. 128 131- Sãnãtate ºi asistenþã socialã2) pers. 143 150- Alte activitãþi de servicii colective,

sociale ºi personale pers. 211 232- Alte (agriculturã, silviculturã ºi pescuit) Pers. 5286 4546

14.5. CIFRA DE AFACERI, INVESTIÞIILE BRUTE, INVESTIÞIILE NETE ªI PERSONALULUNITÃÞILOR LOCALE ACTIVE DIN INDUSTRIE, CONSTRUCÞII, COMERÞ ªIALTE SERVICII CONFORM CAEN REV.2 -continuare

*) - Sub 1 mil lei.1) Fãrã intermedieri financiare ºi asigurãri.2) Include numai unitãþile locale cu activitate de învãþãmânt sau sãnãtate ºi asistenþã socialã, organizate ca societãþi comerciale.

Page 174: Anuar Calarasi
Page 175: Anuar Calarasi

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

15CAPITOLUL

INDUSTRIE

Page 176: Anuar Calarasi

160

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Cuprins tabele pag.15.1. Structura producþiei industriale, pe activitãþi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16115.2. Indicii producþiei industriale, pe activitãþi ale industriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16215.3. Numãrul mediu al salariaþilor din industrie - CAEN Rev.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Sursa datelor

Cercetãri statistice

Ancheta structural în întreprinderi ; Cercetãri statistice privind producerea ºi utilizarea energiei electrice, termice, a combustibililor ºi

structura utilajului energetic; Cercetãri statistice privind produsele ºi serviciile cu caracter industrial.

Precizãri metodologice

Industria cuprinde: industria extractivã, industria prelucrãtoare, producþia ºi furnizareaenergiei electrice ºi termice, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat (secþiunile: B,C, D ºi E conformCAEN Rev. 2).

Producþia industrialã reprezintã valoarea produselor finite fabricate, livrate sau destinatelivrãrii, a semifabricatelor livrate din producþie proprie, a prelucrãrii materiilor prime ºi amaterialelor clienþilor, a lucrãrilor (serviciilor) cu caracter industrial prestate terþilor, producþieiimobilizate, precum ºi a diferenþei de stoc de produse finite, semifabricate ºi producþieneterminatã.

Nomenclatorul de produse ºi servicii cu caracter industrial PRODROM, utilizat la culegereaprimarã a datelor, reprezintã versiunea naþionalã a „Listei de produse ºi servicii cu caracterindustrial - PRODCOM” utilizatã la colectarea datelor privind producþia industrialã de cãtre þãrilemembre ale Uniunii Europene.

Indicele producþiei industriale este un indice de tip Laspeyres, având ca an de referinþã anul2005.

INDICII PRODUCÞIEI INDUSTRIALE ÎN PERIOADA 2006 – 2010- An 2005 = 100 -

101,8 103,6 102,6 104,1 99,8

020406080

100120140160

%

2006 2007 2008 2009 2010

Page 177: Anuar Calarasi

161

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

101,8 101,7 99 101,5 95,9

0

20

40

60

80

100

120

140

160%

2006 2007 2008 2009 2010

INDICII PRODUCÞIEI INDUSTRIALE ÎN PERIOADA 2006 – 2010- an precedent = 100 -

STRUCTURA PRODUCÞIEI INDUSTRIEI PRELUCRÃTOAREÎN ANUL 2010

0,5%1,1%1,8%

11,5%

9,7%

9,1%3,0%

1,9%

61,4%

Alimentarã º i bãuturi Articole de îmbrãcãminte

Fabricarea hârtiei º i a produselor de hârtie Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

Tipãrirea ºi reproducerea pe suporþi a înregistrãrilor Fabricarea produselor textile

Substanþe º i produse chimice Construcþii metalice º i produse din metal

Alte ramuri industriale

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

din care:Industrie extractivã 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2Alte activitãþi extractive ºi servicii anexe ale extracþiei1) 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2Industrie prelucrãtoare 99,7 99,8 99,9 99,8 99,8 99,8Alimentarã ºi bãuturi 52,9 50,1 51,4 56,9 63,7 61,2Produse textile 6,6 7,1 6,3 3,1 1,7 1,9Articole de îmbrãcãminte 19,9 19,6 17,9 14,8 12,1 11,5Hârtie ºi produse din hârtie 5,8 6,4 7,7 8,8 8,8 9,7Tipãrirea ºi reproducerea pe suporturi a înregistrãrilor 1,2 1,6 1,4 1,8 2,0 3,0Substanþe ºi produse chimice 2,2 2,0 1,8 2,1 1,5 1,7Fabricarea produselor din cauciuc ºi mase plastice 0,5 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 8,0 9,1 9,8 9,0 8,3 9,1Metalurgie 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1Construcþii metalice ºi produse din metal 1,6 2,3 1,9 1,9 0,9 1,1Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1Fabricarea mobilei 0,7 0,9 0,9 0,8 0,4 0,2

15.1. STRUCTURA PRODUCÞIEI INDUSTRIALE, PE ACTIVITÃÞI- % -

1) Inclusiv „Extracþia ºi prepararea minereurilor radioactive”.

Page 178: Anuar Calarasi

162

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

2006 2007 2008 2009 2010

An 2005 = 100

Total 101,8 103,6 102,6 104,1 99,8

din care:Industrie extractivã 86,2 38,8 70,0 59,8 60,3Alte activitãþi extractive 86,2 38,8 70,0 59,8 60,3Industrie prelucrãtoareAlimentarã ºi bãuturi 101,9 103,8 102,7 104,2 99,9Fabricarea produselor textile 96,5 100,7 110,3 125,5 115,6Fabricarea articolelor de îmbrãcãminte 110,3 99,6 48,3 26,4 29,2Fabricarea hârtiei ºi produselor din hârtie 100,0 93,2 76,2 63,3 57,6

Tipãrirea ºi reproducerea pe suporturi a înregistrãrilor 112,4 135,9 154,9 156,5 165,4Fabricarea substanþelor ºi produselor chimice 129,2 112,7 142,8 170,9 239,1Fabricarea produselor din cauciuc ºi mase plastice 92,3 87,6 99,9 72,5 80,9Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 98,1 116,2 88,6 43,9 29,7Industria metalurgicã 114,8 126,5 114,6 106,9 113,1Industria construcþiilor metalice ºi produselor din metal 102,1 91,9 74,7 87,7 84,5Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor ºi semiremorcilor 145,9 119,4 120,1 60,2 68,9Fabricarea mobilei 250,3 350,2 316,6 150,9 167,9

126,0 124,1 133,9 54,5 20,2

An precedent = 100

101,8 101,7 99,0 101,5 95,9

din care:Industrie extractivã 86,2 45,0 180,5 85,4 100,8Alte activitãþi extractive 86,2 45,0 180,5 85,4 100,8

Industrie prelucrãtoare 101,9 101,8 99,0 101,5 95,9Industrie alimentarã 96,5 104,4 109,6 113,7 92,1Fabricarea produselor textile 110,3 90,3 48,4 54,6 110,7Fabricarea articolelor de îmbrãcãminte 100,0 93,2 81,8 83,1 90,9Fabricarea hârtiei ºi produselor din hârtie 112,4 120,9 114,0 101,0 105,7Tipãrirea ºi reproducerea pe suporturi a înregistrãrilor 129,2 87,3 126,6 119,7 139,9Fabricarea substanþelor ºi produselor chimice 92,3 94,9 114,0 72,5 111,7Fabricarea de produse din cauciuc ºi mase plastice 98,1 118,4 76,4 49,4 67,7Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 114,8 110,2 90,6 93,3 105,8Industria metalurgicã 102,1 90,0 81,3 117,4 96,4Industria construcþiilor metalice ºi produselor din metal 145,9 81,8 100,6 50,1 114,4Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor ºi semiremorcilor 250,3 139,9 90,4 47,6 111,3Fabricarea mobilei 126,0 98,5 95,3 46,1 37,1

15.2. INDICII PRODUCÞIEI INDUSTRIALE, PE ACTIVITÃÞI ALE INDUSTRIEI- % -

2008 2009 2010

Total 14787 11692 11123

Industria extractivã 106 79 71Industria prelucratoare 12525 9554 9232Producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat 400 461 432Distribuþia apei, salubritate, gestionarea deºeurilor,activitãþi de decontaminare 1756 1598 1388

15.3. NUMÃRUL MEDIU AL SALARIAÞILOR DIN INDUSTRIE, CONFORM CAEN REV.2

- persoane -

Page 179: Anuar Calarasi

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

16CAPITOLUL

TRANSPORTURI, POªTÃ ªI TELECOMUNICAÞII

Page 180: Anuar Calarasi

164

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Cuprins tabele pag.16.1. Lungimea reþelei de cãi ferate în exploatare ºi drumuri publice

(la sfârºitul anului) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16616.2. Autovehicule înmatriculate în circulaþie la sfârºitul anului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16616.3. Activitatea de poºtã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16716.4. Activitatea de telefonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Sursa datelor

Cercetãri statistice

Cercetãri statistice privind transportul de mãrfuri ºi pasageri pe diverse moduri de transportprivind infrastructura ºi mijloacele de transport ºi activitãþile de poºtã ºi telecomunicaþii.

Surse administrative:

Ministerul Administraþiei ºi Internelor, pentru datele privind autovehiculele înscrise în circulaþie. Ministerul Trasporturilor ºi Infrastructurii prin Autoritatea Rutierã Românã, pentru datele

conþinute în Registrul operatorilor de transport rutier, respectiv Registrul întreprinderilor.

Precizãri metodologice

Lungimea liniei de cale feratã în exploatare care include liniile deschise transportului demãrfuri ºi pasageri.

Drumurile publice sunt cãile de comunicaþie terestrã, cu excepþia cãilor ferate, specialamenajate pentru traficul pietonal ºi rutier, deschise circulaþiei publice.

Drumurile naþionale asigurã legãtura capitalei þãrii cu municipiile - reºedinþe de judeþ,legãturile între acestea, precum ºi cu þãrile vecine.

Drumurile judeþene ºi comunale asigurã legãturile între municipiul reºedinþã de judeþ ºireºedinþele de comune, municipii, oraºe ºi alte obiective importante, între comune ºi satelecomponente din cadrul judeþului, precum ºi legãtura între municipii, oraºe, comune ºi sate între ele

Trimiterea de corespondenþã este comunicarea scrisã, tipãritã, imprimatã sau înregistratã peorice suport material care urmeazã sã fie transportatã ºi livratã la adresa indicatã de expeditor(altfel decât electronic) pe suport sau pe ambalajul acesteia.

Imprimatele (cãrþi, cataloage, ziare ºi periodice) sunt trimiteri poºtale care nu sunt incluse încategoria trimiterilor de corespondenþã.

Trimiterile poºtale recomandate sunt acele trimiteri pentru care se oferã o garanþie forfetarãîmpotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totalã sau parþialã, deteriorare ºi pentru care seelibereazã la cerere o dovadã privind depunerea la punctul de acces sau la destinatar.

Trimiterile poºtale cu valoare declaratã sunt acele trimiteri care sunt asigurate împotrivapierderii, furtului, distrugerii totale sau parþiale, deteriorãrii, pentru o sumã egalã cu valoareadeclaratã de expeditor.

Coletul poºtal este o trimitere poºtalã conþinând bunuri cu sau fãrã valoare comercialã; coletelepoºtale nu trebuie sã conþinã alte trimiteri poºtale.

Numãrul de conexiuni la serviciul de telefonie fixã este reprezentat de numãrul de liniitelefonice fixe conectate pentru care se plãtesc abonamente.

Page 181: Anuar Calarasi

165

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

LUNGIMEA DRUMURILOR PUBLICE

NUMÃRUL TOTAL DE CONEXIUNI LA SFARªITUL ANULUI *)

*) Numai la reþeaua telefonicã fixã a ROMTELECOM SA.

1267

496

1267

496

1348

528

1317

528

1318

528

1324

534

0

200

400

600

800

1000

1200

1400km

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Drumuri publice-total Drumuri modernizate

32,3

37,43635,9

30,9

42,2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2005 2006 2007 2008 2009 2010

-mii conexiuni -

Numãrul total de conexiuni

Page 182: Anuar Calarasi

166

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

UM 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lungimea cãilor ferate - total km. 188 188 188 188 188 188- cu ecartament normal1) km. 188 188 188 188 188 188

Din total cãi ferate : electrificate km. 162 161 147 147 147 147- în % faþã de total linii % 86,2 85,6 78,2 78,2 78,2 78,2

Densitatea liniilor la 1000 kmp. teritoriu 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9

Lungimea drumurilor publice - total km. 1267 1267 1348 1317 1318 1324din care:

modernizate km. 496 496 528 528 528 534- în % faþã de total % 39,1 39,1 39,2 40,1 40,1 40,0

cu îmbracãminþi uºoare rutiere km. 305 304 311 319 321 332- în % faþã de total % 24,0 24,0 23,1 24,2 24,4 25,1

Din total drumuri publicedrumuri naþionale 2) km. 470 470 502 497 498 500

- modernizate km. 460 460 492 492 492 495- cu îmbracãminþi uºoare rutiere km. 10 10 10 5 6 5

drumuri judeþene ºi comunale km. 797 797 846 820 820 824- modernizate km. 36 36 36 36 36 39- cu îmbrãcãminþi uºoare rutiere km. 294 294 301 314 315 327

Densitatea drumurilor publice pe 100 km2 teritoriu 25,9 24,9 26,5 25,9 25,9 26,0

16.1. LUNGIMEA REÞELEI DE CÃI FERATE ÎN EXPLOATARE ªI DRUMURI PUBLICE (la sfârºitul anului)

1) Linii la care distanþa între ºine este de 1435 mm.2) Inclusiv autostrãzi ºi drumuri europene.

U.M. 2007 2008 2009 2010

Autobuze ºi microbuze – total nr. 413 491 486 498din care: - persoane fizice nr. 59 48 49 45

Autoturisme nr. 27995 31298 32919 33392din care: - persoane fizice nr. 24868 27741 29139 29551

Mopede ºi motociclete (inclusiv motocicluri ºi cvadricicluri) nr. 335 404 459 495

din care: - persoane fizice nr. 311 366 418 446Autovehicule de marfã – total nr. 4960 5363 5605 5880

din care: - persoane fizice nr. 1809 1960 2074 2218Autocamioane nr. 4598 4982 5216 5471Autotractoare nr. 362 381 389 409Vehicule rutiere pentru scopuri speciale nr. 139 168 192 208

din care: - persoane fizice nr. 6 8 7 7Tractoare nr. 926 856 805 744

din care: - persoane fizice nr. 373 333 301 260Remorci ºi semiremorci nr. 2277 2431 2505 2623

din care: - persoane fizice nr. 988 1051 1087 1141

16.2. AUTOVEHICULE ÎNMATRICULATE ÎN CIRCULAÞIE LA SFARªITUL ANULUI

Page 183: Anuar Calarasi

167

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

UM 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Unitãþi de poºtã unit. 85 85 85 85 86 86

Corespondenþã ºi imprimate mii buc. 526 477 491 779 737 698

Colete poºtale mii buc. 5 4 3 12 4 5

Trimiteri recomandate mii buc. 365 301 234 308 325 317

Trimiteri cu valoare declaratã mii buc. 2 10 - 6 2 4

16.3. ACTIVITATEA DE POªTÃ

An Numãr total de Convorbiri telefonice (milioane minute)

conexiuni la Interne Internaþionale Fix- Mobil Fix – Fix Trafic

sfârºitul anului Interurbane Locale acces

(numãr) internet2)

2005 37371 8,6 27,6 0,6 5,8 0,1 10,72006 32283 7,9 22,7 0,7 6,3 0,3 10,22007 30905 8,7 18,8 0,8 6,7 2,1 4,82008 35906 13,4 20,7 0,8 6,5 3,5 1,62009 42244 12,9 18,3 0,9 5,9 4,0 0,52010 35994 10,4 14,7 1,1 5,6 5,1 0,1

16.4. ACTIVITATEA DE TELEFONIE 1)

1) Numai la reþeaua telefonicã fixã a SC ROMTELECOM S.A.2) Servicii prin care se asigurã accesul public prin dial-up ºi ISDN la internet a utilizatorilor, internet prin reþeaua telefonicã publicã fixã naþionalã,

diferenþiat faþã de serviciul telefonic de bazã.

Page 184: Anuar Calarasi
Page 185: Anuar Calarasi

17CAPITOLUL

COMERÞ INTERNAÞIONAL

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Page 186: Anuar Calarasi

170

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Cuprins tabele pag.

17.1. Comerþul internaþional pe principalele secþiuni NC (dupã sediul firmei importatoare sau exportatoare) .................................................................. 173

Sursa datelor

� Pentru perioada 2005 - 2006:

- Autoritatea Naþionalã a Vãmilor (ANV), care colecteazã ºi prelucreazã declaraþiile vamale deexport ºi import.

- Institutul Naþional de Statisticã, care colecteazã pe formulare statistice ºi prelucreazã datele deimport ºi export de energie electricã ºi gaze naturale de la societãþileimportatoare/exportatoare. Aceste date sunt transmise la ANV pentru prelucrare ºi întregireadatelor obþinute din declaraþiile vamale.

� Începând cu anul 2007:

� Pentru comerþul EXTRA-UE:

- Autoritatea Naþionalã a Vãmilor (ANV), care colecteazã ºi prelucreazã declaraþiile vamale deexport ºi import.

- Institutul Naþional de Statisticã, care colecteazã pe formulare statistice ºi prelucreazã datele deimport ºi export de energie electricã ºi gaze naturale de la societãþileimportatoare/exportatoare. Aceste date sunt transmise la ANV pentru prelucrare ºi întregireadatelor obþinute din declaraþiile vamale.

� Pentru comerþul INTRA-UE:

- Declaraþiile statistice INTRASTAT colectate de cãtre INS direct de la operatorii economici careau realizat un volum valoric al expedierilor intracomunitare de bunuri mai mare de 900000 leisau un volum al introducerilor intracomunitare de bunuri mai mare de 300000 lei.

- Declaraþiile vamale colectate ºi prelucrate de cãtre ANV, pentru comerþul intracomunitarprivind bunuri pentru prelucrare internã sau prelucrare sub control vamal; bunuri care se miºcãdin/cãtre pãrþi ale teritoriului statistic al UE dar, care nu aparþin teritoriului fiscal al UE.

Gradul de colectare a datelor INTRASTAT a fost de peste 95,0% atât pentru introduceri cât ºipentru expedieri intracomunitare de bunuri, din volumul total al introducerilor ºi respectivexpedierilor intracomunitare de bunuri. Pentru restul de cca 5,0% reprezentând valoareacomerþului sub pragurile INTRASTAT ºi non-rãspunsuri au fost realizate estimãri de date.

Precizãri metodologice

Bunurile ce fac obiectul schimburilor internaþionale sunt clasificate potrivit NomenclatoruluiCombinat (NC), care stã la baza tarifului vamal comunitar. Datele statistice sunt prezentate ºi pegrupe de bunuri din Clasificarea Standard de Comerþ Internaþional (CSCI, Rev.4), Marile CategoriiEconomice (MCE) ºi conform Clasificãrii Produselor pe Activitãþi (CPA), care se stabilesc pe bazaunor chei de conversie între NC ºi aceste clasificãri.

Sfera de cuprindere:

� Pentru comerþul INTRA-UE: se cuprind expedierile de bunuri din România cu destinaþia alt statmembru UE ºi introducerile (intrãrile) de bunuri în România având ca þarã de expediþie un alt statmembru UE.Expedierile din România includ:

- bunuri în liberã circulaþie care pãrãsesc teritoriul statistic al României cu destinaþia alt statmembru UE;

- bunuri care au fost plasate sub procedura vamalã de prelucrare activã (în interiorul þãrii) sau prelucrare sub control vamal în România ºi care sunt destinate altor state membre.

Page 187: Anuar Calarasi

171

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Introducerile în România includ:- bunuri în liberã circulaþie într-un stat membru UE care intrã pe teritoriul statistic

al României;- bunuri care au fost plasate sub procedura vamalã de prelucrare activã sau prelucrare sub

control vamal în alt stat membru UE ºi care intrã pe teritoriul statistic al României.� Pentru comerþul EXTRA-UE: se cuprind schimburile de bunuri între România ºi statelenemembre UE, având ca obiect: importul direct de bunuri pentru consum, bunurile importatescoase din antrepozitele vamale sau zonele libere pentru a fi puse în consum, exportul de bunuride origine naþionalã, precum ºi exportul de bunuri importate, declarate pentru consumul intern.Se cuprind, de asemenea:

- importurile temporare de bunuri strãine pentru prelucrare activã (în interiorul þãrii);

- exporturile de produse compensatoare rezultate dupã prelucrare activã ( în interiorul þãrii);

- exporturile temporare de bunuri pentru prelucrare pasivã (prelucrare în alte þãri);

- importurile de produse compensatoare rezultate dupã prelucrarea în afara þãrii ºi bunurileimportate sau exportate în sistemul de leasing financiar (la valoarea integralã a bunurilor).

� În comerþul internaþional nu sunt cuprinse: bunurile în tranzit, bunurile temporaradmise/scoase în/din þarã (cu excepþia celor pentru prelucrare), bunurile achiziþionate deorganizaþii internaþionale pentru utilizãri proprii în România, bunurile pentru ºi dupã reparaþii ºipiesele de schimb aferente.

� Valoarea bunurilor exportate ºi importate s-a stabilit pe baza preþurilor efective FOB laexporturi ºi a preþurilor efective CIF la importuri.

� Preþul FOB (în limba englezã Free on Board – Liber la bord) reprezintã preþul la frontiera þãriiexportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport pânã la punctul deîmbarcare, precum ºi toate taxele suportate pentru ca bunul sã fie încãrcat la bord.

� Preþul CIF (în limba englezã Cost, Insurance, Freight-Cost, Asigurare, Navlu) reprezintã preþul lafrontiera þãrii importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale preþului FOB, cât ºicosturile asigurãrii ºi transportului internaþional.

� Datele valorice sunt exprimate în lei, euro ºi dolari SUA. Conversia în euro, respectiv în dolari, adatelor valorice exprimate în lei (colectate prin declaraþiile statistice INTRASTAT ºi declaraþiilevamale), se face utilizând:- cursul de schimb mediu lunar lei/euro, respectiv lei/dolar, comunicat de Banca Naþionalã aRomâniei, pentru sistemul INTRASTAT;

- cursul de schimb lei/euro, respectiv lei/dolar, comunicat de Banca Naþionalã a României pentrupenultima zi de miercuri a lunii, pentru sistemul EXTRASTAT.

Repartizarea pe þãri a schimburilor internaþionale se realizeazã astfel:

- pentru comerþul INTRA-UE pe baza principiului „þara de destinaþie” (la expedieri) ºi „þara de

expediþie” (la introduceri);

- pentru comerþul EXTRA-UE pe baza principiului „þara de destinaþie” (la export) ºi „þara de

origine” (la import, cu excepþia cazului în care þara de origine este un stat membru UE-caz încare se ia în considerare þara de expediþie).

Se considerã „þara de destinaþie” þara în care bunurile vor fi consumate, „þara de expediþie” þara din carebunurile au fost expediate ºi „þara de origine” þara în care a fost produs bunul sau în care bunul a suferitultima transformare substanþialã.

Page 188: Anuar Calarasi

172

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

EXPORTURILE (FOB), IMPORTURILE (CIF) ªI SOLDUL OPERAÞIUNILOR DE COMERÞ EXTERIOR (FOB/CIF)

STRUCTURA EXPORTULUI PE PRINCIPALELE SECÞIUNI NC, ÎN ANUL 2010

149,3

112

37,3

183176,1

6,9

260,6

166,9

93,7

278,2

235,2

43

285,7

154,4

131,3

329,7

161,4 168,3

0

50

100

150

200

250

300

350

2005 2006 2007 2008 2009 2010

- mil. euro -

Export Import Sold (E-I)

4,5%

6,6%

42,3%

5,5%

16.0% 25,1%

Produse vegetale

Animale vii si produse animale

Materiale textile si articole

Metale comune si articole din acestea

Masini, aparate si echipamente electrice

Alte sectiuni NC

Page 189: Anuar Calarasi

173

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

STRUCTURA IMPORTULUI PE PRINCIPALELE SECÞIUNI NC, ÎN ANUL 2010

17.1. COMERÞUL INTERNAÞIONAL PE PRINCIPALELE SECÞIUNI NC

( dupã sediul firmei importatoare sau exportatoare)

- mii euro -

Cod NC 2005 2006 2007 2008 2009 2010*)

Export FOB E 149273 183034 260552 278186 285661 329696

Import CIF I 111957 176163 166915 235243 154389 161405

din care:I Animale vii ºi produse animale E 1127 382 10 4877 16604 14785

I 19071 28096 28302 39607 30279 12835II Produse vegetale E 15 1441 17791 33878 80348 82792

I 231 395 589 7878 1855 4803IV Produse alimentare, bãuturi ºi tutun E 257 393 314 306 10 249

I 2418 7475 10961 15729 14302 12652V Produse minerale E 156 20 88 - 5 44

I 581 1341 4282 4882 3880 6667VI Produse ale industriei chimice E 1305 1407 3649 4390 1970 3499

I 8949 13912 10487 9844 14295 9720VII Materiale plastice, cauciuc ºi

articole din acestea E 1877 1517 464 495 294 451I 4186 7100 6556 6138 7306 10573

VIII Piei, blãnuri ºi produse din acestea E 23 15 49 10 - -I 339 588 313 188 78 235

X Pastã din lemn, hârtie, carton, alte produse din acestea E 5949 6170 9122 10546 9887 9780

I 2907 4043 10270 7156 4034 9703XI Materiale textile ºi articole din acestea E 48407 41582 39577 27522 32684 21625

I 33073 27200 29047 27525 18676 18920XV Metale comune ºi articole din acestea E 62943 93512 107904 119591 89621 139312

I 4792 10398 16861 33733 10579 27796XVI Maºini, aparate ºi echipamente electrice E 13677 26083 24775 25299 22691 18000

I 23807 49325 30511 58600 34218 30465XVII Mijloace de transport E 4843 1539 1222 2795 1014 558

I 4446 7865 7285 12395 8466 10874

*) Date semidefinitive.

23,7%

6,7%

7,8%

6,0%

11,7%

17,2%18,9%

8,0%

Animale vii si productia animalaProduse alimentare, bauturi si tutunProduse ale industriei chimiceMaterii textile si articole din acesteaMetale comune si articole din acesteaMasini, aparate si echipamente electriceMijloace de transportAlte sectiuni NC

Page 190: Anuar Calarasi
Page 191: Anuar Calarasi

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

18CAPITOLUL

TURISM

Page 192: Anuar Calarasi

176

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Cuprins tabele pag.

18.1. Structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã, la 31 iulie ........................ 177

18.2. Capacitatea ºi activitatea de cazare turisticã ................................................................................ 178

18.3. Evoluþia capacitãþii de cazare turisticã în funcþiune, a sosirilor ºi înnoptãrilor ................ 179

18.4. Indicii de utilizare netã a locurilor de cazare pe tipuri de structuri de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã .................................................................... 179

Sursa datelor

Cercetãri statistice :

� Cercetãri statistice exhaustive privind activitatea de turism a persoanelor juridice ºi fizice.

Cercetarea se referã la activitatea de cazare turisticã, precum ºi la activitatea agenþiilor de turism.

Surse administrative:

� Ministerul Administraþiei ºi Internelor pentru datele privind cãlãtoriile internaþionale înregistratela frontierele României.

Precizãri metodologice

� Structurã de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã - orice construcþie sau

amenajare, care furnizeazã în mod permanent sau sezonier serviciul de cazare ºi alte serviciispecifice pentru turiºti.

� Vilele turistice, bungalourile ºi pensiunile turistice - structuri de primire turisticã cu funcþiunide cazare distincte pentru fiecare clãdire în parte, chiar dacã au o recepþie comunã pentru maimulte vile, bungalouri sau pensiuni.

� Bungalourile – structuri de cazare turisticã de capacitate redusã, realizate, de regulã, din lemnsau materiale similare. Sunt amplasate în perimetrul campingurilor, satelor de vacanþã, ca unitãþiindependente în cadrul unor staþiuni sau zone turistice sau ca spaþii complementare pe lângãalte structuri de cazare turisticã.

� Pensiunile turistice – structuri de primire turisticã, având o capacitate de cazare de pânã la 15 camere, totalizând maxim 60 de locuri, funcþionând în locuinþele cetãþenilor sau în clãdiriindependente, care asigurã în spaþii special amenajate cazarea turiºtilor ºi condiþiile de pregãtireºi servire a mesei.

� Pensiunile agroturistice - structuri de primire turisticã, având o capacitate de cazare de pânã la8 camere, funcþionând în locuinþele cetãþenilor sau în clãdiri independente, care asigurã în spaþiispecial amenajate cazarea turiºtilor ºi condiþiile de pregãtire ºi servire a mesei, precum ºiposibilitatea participãrii la activitãþi gospodãreºti sau meºteºugãreºti.

� Nu se cuprind în cercetarea statisticã, structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazareturisticã cu o capacitate de cazare instalatã de mai puþin de 5 locuri.

� Nu se cuprind în structurile de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã: structurilede cazare folosite în exclusivitate de posesori sau chiriaºi, pe o duratã mai mare de un an,indiferent de clasificarea acestora; locuinþele secundare ale populaþiei, utilizate în scopurituristice în mod exclusiv de posesorii acestora; cãminele, internatele ºcolare pe perioada anuluiºcolar, unitãþile spitaliceºti (cu excepþia sanatoriilor ºi altor spaþii similare ce practicã în modexclusiv activitãþi turistice); vagoanele dormitor; adãposturile ºi refugiile montane ºi similare;barãcile ºi dormitoarele pentru muncitori, cãminele de bãtrâni ºi casele de copii.

� În numãrul structurilor de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã au fost cuprinsestructurile existente la 31 iulie din anul respectiv. Se exclud structurile a cãror activitate a fostîntreruptã în vederea realizãrii unor reparaþii capitale sau pentru modificãri importante alecapacitãþii de cazare sau/ºi a categoriei de încadrare.

� Locurile aferente structurilor de primire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã

complementare (cãsuþe, terenuri de campare etc.) la o structurã de cazare turisticã de bazã(hotel, motel, camping etc.) ºi utilizarea acestor locuri sunt cuprinse la structurã de bazã.

� Capacitatea de cazare turisticã existentã (instalatã) reprezintã numãrul de locuri de cazarede folosinþã turisticã înscrise în ultimul act de recepþie, omologare sau clasificare al structurii deprimire turisticã cu funcþiuni de cazare turisticã, exclusiv paturile suplimentare care se pot instalaîn caz de necesitate. Sunt luate în calcul numãrul de locuri din structurile existente la 31 iulie, dinanul respectiv.

Page 193: Anuar Calarasi

177

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

� Capacitatea de cazare turisticã în funcþiune (exprimat în locuri-zile) reprezintã numãrul delocuri de cazare puse la dispoziþia turiºtilor de cãtre structurile de primire turisticã cu funcþiunide cazare turisticã, înmulþit cu numãrul de zile cât sunt deschise structurile în perioadaconsideratã. Se exclud locurile din camerele sau structurile închise temporar din lipsã de turiºti,pentru reparaþii sau pentru alte motive.

� Indicii de utilizare netã a capacitãþii de cazare turisticã în funcþiune se calculeazã prin

raportarea numãrului de înnoptãri realizate, la capacitatea de cazare turisticã în funcþiune, dinperioada respectivã.

� Acþiunea turisticã reprezintã modalitatea specificã de desfãºurare ºi condiþiile asigurate deoperatorul economic organizator pe parcursul cãlãtoriei turistului.

� Turiºtii participanþi la o acþiune turisticã sunt persoanele care beneficiazã de serviciile oferiteºi vândute de operatorul economic care organizeazã activitatea turisticã respectivã.

EVOLUÞIA ÎNNOPTÃRILOR ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICÃ

CU FUNCÞIUNI DE CAZARE TURISTICÃ

2757027045

5319152120

83023

52927

1740318883

4174739184

55708

38783

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

innoptari - nr. -

Innoptari - total Innoptari pentru turisti romani

18.1. STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICÃ CU FUNCÞIUNI DE CAZARE TURISTICÃ, la 31 iulie

- numãr -

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Unitãþi de cazare

turisticã - total 7 9 8 8 8 11

din care :Hoteluri 3 3 3 2 1 1Hosteluri - - - - 1 1Hanuri ºi moteluri 2 3 2 3 3 4Pensiuni turistice 1 2 1 1 1 1Pensiuni agroturistice 1 1 2 2 2 2

Notã: Din anul 2009 hotelurile pentru tineret s-au asimilat la hosteluri, pensiunile turistice urbane s-au definit ca pensiuni turistice ºi pensiunile turistice rurale s-au definit ca pensiuni agroturistice.

Page 194: Anuar Calarasi

178

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

18.2. CAPACITATEA ªI ACTIVITATEA DE CAZARE TURISTICÃ

U.M. 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Capacitatea de cazare

existentã1) - total locuri 546 541 553 527 463 534

din care :În hoteluri locuri 473 442 453 283 206 206În hosteluri locuri - - - - 13 40În hanuri ºi moteluri locuri 39 57 38 202 202 212În pensiuni locuri 20 28 8 8 8 8În pensiuni agroturistice locuri 14 14 54 34 34 34

Capacitatea de cazare în

funcþiune - total loc.-zile 195771 198913 199284 188157 171319 191570

din care :În hoteluri loc.-zile 169126 162778 163535 98881 75190 75190În hosteluri loc.-zile - - - - 5629 14600În hanuri ºi moteluri loc.-zile 14235 20805 16739 73932 74650 77380În pensiuni loc.-zile 7300 10220 4720 2920 2920 2920În pensiuni agroturistice loc.-zile 5110 5110 14290 12424 12410 10604În bungalouri loc.-zile - - - - 520 2920

Sosiri ale turiºtilor cazaþi -

total nr. 11714 14157 13927 15946 10215 10600

din care :În hoteluri nr. 10753 12597 12912 12792 7971 7464În hosteluri nr. - - - - 97 176În hanuri ºi moteluri nr. 677 1067 404 2621 1567 1934În pensiuni nr. 279 493 384 308 314 223În pensiuni agroturistice nr. 5 - 227 225 259 293În bungalouri nr. - - - - 7 75

din total :turiºti din þarã cazaþi nr. 9704 11180 11512 13795 8510 8258

Înnoptãri nr. 52927 83023 52120 53191 27045 27570

din care:În hoteluri nr. 49760 78989 49367 30899 14153 12847În hosteluri nr. - - - - 228 395În hanuri ºi moteluri nr. 2012 2793 870 20747 11231 11665În pensiuni nr. 1145 1241 811 686 626 707În pensiuni agroturistice nr. 10 - 1072 859 775 1065În bungalouri nr. - - - - 32 268

Înnoptãri pentru turiºti din þarã cazaþi nr. 38783 55708 39184 41747 18883 17403

din care:În hoteluri nr. 36996 52789 37880 28129 11889 10384În hosteluri nr. - - - - 69 -În hanuri ºi moteluri nr. 1787 2546 836 12985 6351 5673În pensiuni nr. - 373 468 609 527 636În pensiuni agroturistice nr. - - - 24 43 48În bungalouri nr. - - - - 4 111

Indicii de utilizare netã a

capacitãþii de cazare

în funcþiune % 27,0 41,7 26,2 28,3 15,8 14,4

Notã: Din anul 2009 hotelurile pentru tineret s-au asimilat la hosteluri, pensiunile turistice urbane s-au definit ca pensiuni turistice ºi pensiunile turistice rurale s-au definit ca pensiuni agroturistice.

1) La 31 iulie

Page 195: Anuar Calarasi

Capacitatea Sosiri Înnoptãri

în funcþiune Total Români Strãini Total Români Strãini

2005 faþã de 2004 99,2 123,9 124,4 121,5 141,3 137,8 152,02006 faþã de 2005 101,6 120,9 115,2 148,1 156,9 143,6 193,12007 faþã de 2006 100,2 98,4 103,0 81,1 62,8 70,3 47,42008 faþã de 2007 94,4 114,5 119,8 89,1 102,1 106,5 88,52009 faþã de 2008 91,1 64,1 61,7 79,3 50,8 45,2 71,32010 faþã de 2009 110,6 104,1 97,5 137,4 100,8 90,8 123,7

179

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

18.3. EVOLUÞIA CAPACITÃÞII DE CAZARE TURISTICÃ ÎN FUNCÞIUNE, A SOSIRILOR ªI ÎNNOPTÃRILOR

- procente -

18.4. INDICII DE UTILIZARE NETÃ A LOCURILOR DE CAZARE, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE

TURISTICÃ CU FUNCÞIUNI DE CAZARE TURISTICÃ

- procente -

Total structuri de din total: pe tipuri de structuri de primire turisticã

primire turisticã Hoteluri Hosteluri Moteluri Pensiuni Pensiuni Bungalouri

turistice agroturistice

2005 27,0 29,4 - 14,1 15,7 0,2 -2006 41,7 48,5 - 13,4 12,1 - -2007 26,2 30,2 - 5,2 17,2 7,5 -2008 28,3 31,2 - 28,1 23,5 6,9 -2009 15,8 18,8 4,1 15,0 21,4 6,2 6,22010 14,3 17,1 2,7 15,1 - 10,0 -

Page 196: Anuar Calarasi
Page 197: Anuar Calarasi

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

19CAPITOLUL

FINANÞE

Page 198: Anuar Calarasi

182

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Cuprins tabele pag.

19.1. Execuþia bugetului local ........................................................................................................................ 182

Sursa datelor

Surse administrative:

� Ministerul Finanþelor Publice pentru datele privind execuþia bugetului de stat, execuþiabugetelor locale ºi execuþia bugetului asigurãrilor sociale de stat.

EVOLUÞIA VENITURILOR ªI CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL

488,3486,8508,3

423,2

301,1

204,3

455,2463,4493,4

386,9

282,2

197,9

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

2005 2006 2007 2008 2009 2010

- mil. lei -

Venituri Cheltuieli

19.1. EXECUÞIA BUGETULUI LOCAL

- mil. lei -

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Venituri totale 204,3 301,1 423,2 508,3 486,8 488,3Cheltuieli totale 197,9 282,2 386,9 493,4 463,4 455,2Excedent 6,4 18,9 36,3 14,9 23,4 33,1Deficit - - - - - -

Page 199: Anuar Calarasi

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

20CAPITOLUL

JUSTIÞIE

Page 200: Anuar Calarasi

184

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

Cuprins tabele pag.

20.1. Justiþie ºi starea infracþionalã .............................................................................................................. 185

Sursa datelor

Surse administrative:

� Ministerul Justiþiei privind datele referitoare la persoanele condamnate definitiv, aflate înpenitenciare ºi centre de reeducare;

� Consiliul Superior al Magistraturii, privind datele referitoare la numãrul ºi activitateajudecãtorilor, tribunalelor ºi curþilor de apel (acþiuni penale sau civile înregistrate la instanþelejudecãtoreºti, hotãrâri judecãtoreºti penale ºi civile, persoane condamnate definitiv, ratacriminalitãþii, etc);

� Inspectoratul General al Poliþiei Române din cadrul Ministerului Administraþiei ºi Internelor,pentru datele privind infracþiunile cercetate de poliþie.

Precizãri metodologice

� Infracþiunea este consideratã fapta care prezintã pericol social, sãvârºit cu vinovãþie ºiprevãzutã de legea penalã.

� Condamnarea reprezintã aplicarea printr-o hotãrâre judecãtoreascã a unor pedepse prevãzutede legea penalã, în cazul în care instanþa constatã cã fapta existã, constituie infracþiune ºi a fostsãvârºitã de inculpat. Condamnarea este definitivã dacã hotãrârea judecãtoreascã prin care afost pronunþatã nu mai este susceptibilã de a fi atacatã cu recurs.

� În materie penalã, datele se referã la numãrul de persoane în vârstã de 14 ani ºi peste,condamnate definitiv pentru infracþiunile sãvârºite.

RATA CRIMINALITÃÞII

216

170186

240

316

410

0

100

200

300

400

500

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Pers

oane

condam

nate

definitiv

la

100000

locuitori

Page 201: Anuar Calarasi

185

Anuarul Statistic al judeþului Cãlãraºi

RATA INFRACÞIONALITÃÞII

17021870

16781617

11611246

0

500

1000

1500

2000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Infr

actiuni

la 1

00000

locuitori

20.1. JUSTIÞIE ªI STAREA INFRACÞIONALÃ

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Persoane condamnate definitivde instanþele judecãtoreºti 1301 998 756 582 531 675Rata criminalitãþii1) 410 316 240 186 170 216Infracþiuni cercetate de poliþie 3958 3673 5098 5264 5850 5308Rata infracþionalitãþii2) 1246 1161 1617 1678 1870 1702

1) Persoane condamnate definitiv la 100000 locuitori.2) Infracþiuni la 100000 locuitori.

Page 202: Anuar Calarasi

Top Related