+ All Categories
Home > Spiritual > Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Date post: 23-Jun-2015
Category:
Upload: paul-guralivu
View: 628 times
Download: 33 times
Share this document with a friend
Description:
Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata Oastea Domnului
of 352 /352
8-II-2003 CÎNT Ã RI NEMURITOARE Vol. 11 1 - Biblia Versificat ã 2 - Minune º i Tain ã 3 - Eternele Poeme (neterminat ã) poezii
Transcript
Page 1: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

8-II-2003

CÎNTÃRI NEMURITOARE

Vol. 11

1 - Biblia Versificatã

2 - Minune ºi Tainã

3 - Eternele Poeme (neterminatã)

poezii

Page 2: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Pag. 2

Page 3: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 3

În Numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfîntului Duh

Isus HristosCuvîntul lui Dumnezeu ºi Viaþa Eternã

Slavã veºnicã Þie...

Pentru cã Tu eºti Iubirea lui Dumnezeu Tatãl din care S-a nãscut Cuvîntulºi Cuvîntul din care S-a nãscut Luminaºi Lumina din care S-a nãscut Viaþaºi Viaþa din care s-au nãscut toate.

ºi pentru cã Tu eºti Înþelepciunea lui Dumnezeu Tatãl din care s-a inspirat Adevãrulºi Adevãrul din care s-au inspirat profeþiileºi profeþiile din care ne inspirãm noi toþi.

ºi pentru cã Tu, Dumnezeul ºi Mîntuitorul nostruÞi-ai adus Þie Însuþi Jertfa Ta Însuþipentru pãcatul omenirii ºi pentru mîntuirea omeniriifiindcã nici toatã omenirea la un loc, n-ar fi putut aduce o astfel de jertfãpentru a rãscumpãra un astfel de pãcatºi pentru a aduce o astfel de mîntuire- lumineazã-ne prin cuvînt, învie-ne prin Adevãrºi îndumnezeieºte-ne prin Iubire.

Slavã veºnicã ÞieEterna Viaþã ºi Cuvîntul Cuvînt

Isus Hristos.Amin.

Page 4: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 4

4 - Psalm 119, 105-112

Cuvîntul Tãu e-o candelã aprinsãpentru picioarele ºi paºii meie o luminã pururea nestinsãpe calea mea oricînd sînt norii grei.

Jur ºi de jurãmînt eu mã voi þinecã Legea Ta cea dreaptã voi urmasînt amãrît, - dã-mi bucurii din Tinedupã Cuvîntul spus de gura Ta.

Primeºte-mi Doamne-a mele simþãminteºi-a Tale Legi învaþã-mã deplinprimejdii grele-mi stau mereu nainteºi totuºi nu uit Legea Ta s-o þin.

Cei rãi mi-aºeazã curse-n cale miedar nu m-abat de la porunca Tapovaþa Ta-i averea mea-n veciecãci ea e toatã bucuria mea.

Eu inima mi-o plec s-asculte-întrunaºi sã-mplineascã-a Tale-orînduiripîn-la sfîrºitul vieþii-ntotdeaunaeu þin la ele-a inimii-mi priviri...

Page 5: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 5

5 - Mulþumesc lui Dumnezeu

Mulþumesc lui Dumnezeufiul ºi urmaºul meuc-am putut în mîini sã-þi puiacest Sfînt Cuvînt al Luimoºtenire sã-L pãstreziºi din inimã sã-L creziºi cu fapta sã-L urmezica rãsplata sã i-o vezitot aºa ºi tu sã-L laºila copii ºi la urmaºipînã vom ajunge Sustoþi în slavã cu Isuspreamãrindu-L nesfîrºitpentru cã ne-a mîntuit.

Page 6: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 6

Page 7: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 7

7 - Cuvînt înainte

Chiar ºi pruncii pot pricepe marile-adevãruri cîndeste cine sã le-arate simplu, iubitor ºi blînddar cînd sînt ºi ilustrate minunat cum sînt aiciele-aduc lumina sfîntã pentru ochiºorii mici.

Nici o altã cale-n lume n-a schimbat atîtea vieþica ºi Biblia, Cuvîntul Veºnicelor frumuseþiea-i izvorul de luminã ºi de binecuvîntãricînd copilul o urmeazã de la primele-i cãrãri.

Dacã-i este-nfãþiºatã limpede ºi-adevãratcopilaºul o-nþelege cãci e duhul lui curatiar cînd el ºi-ntemeiazã viaþa lui pe Stînca eiel va sta mereu puternic, neclintit ºi-n anii grei.

Nici nu bãnuiþi ce bine-i din pruncie sã-l înveþipe om, Biblia, Cuvîntul Sfintei ºi Eternei Vieþicãci o bunã-nvãþãturã întregind un trai frumoseste raiul într-o casã unde-I cunoscut Hristos.

Copilaºi din prima vîrstã înþeleg Cuvîntul Sfîntcînd cu dragoste ºi grijã li se spune-acest Cuvîntcãci li-e mintea ne-ntinatã ºi li-e cugetul curatiar acestea-ntotdeauna Dumnezeu le-a luminat.

... Doamne Dumnezeul nostru ce iubeºti pe copilaºilumineazã-le Cuvîntul Tãu de la întîii paºiºi zideºte-le credinþa pe-a Ta Stîncã de ne-nfrîntca sã nu-i mai poatã smulge nici-un val ºi nici-un vînt.

Fã-i ca-ncrederea lor toatã încã de la începutsã ºi-o punã-n Tine Doamne Dumnezeul Nevãzutºi nãscuþi din nou prin Jertfa Domnului Isus Hristosde pe-acest pãmînt s-aducã pentru cer un rod frumos!

Page 8: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 8

Ioan 3, 16

Page 9: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 9

9 - Genesa 1, 1

La-Nceput era-ntunericnumai noapte peste tot, Luminos era doar Loculunde-I Tatãl Savaottoatã lumea cealaltãera-n bezna cea mai greanu era ce sã se vadã, nu era Cine vedea...

Fiindcã nu era Luminãci numa-ntuneric greu- cea dintîi a fost Luminace-a fãcut-o DumnezeuDumnezeu a zis Luminãsã se facã, - ºi frumoss-a fãcut din El Luminaºi Lumina e Hristos...

Întuneric este ºi-n viaþa reapînã nu-L primeºte pe Isus în eaunde e luminã, totul e frumosºi lumina este numai în Hristos.

Page 10: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 10

10 - Genesa 1

Iatã ce frumoasã lumedin Luminã a fãcutDumnezeu, cu-nþelepciunecînd Viaþa a-nceputpomi ºi flori ºi animale, ape limpezi, peºtiºori, pãsãri cîntãtoare,-toatenumai cîntec ºi culori...

Însã nici un om niciundeîn aceste bucurii, nu erau pe lume încãnici pãrinþi ºi nici copiiDumnezeu n-a vrut sã fiefãrã om acest pãmîntºi-a fãcut pe-Adam ºi Evaoameni dupã Chipu-I Sfînt...

Ce frumoase-s toate cîte le-a fãcutDumnezeu curate de la început, unde-i curãþie, totul e frumoscurãþia însã, e numa-n Hristos...

Page 11: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 11

11 - Genesa 2, 7

Iatã-i pe Adam ºi Evaprimii oameni minunaþidin pãmînt fãcuþi de Tatãlºi pe urmã înviaþicum se bucurã-n grãdinafericitã unde sîntdesfãtîndu-se-n luminaFeþei Tatãlui Preasfînt.

Totu-n jurul lor e pacebucurie ºi senincãci prin toate strãluceºteharul de luminã plin. Oamenii-L iubesc pe Domnulcu un duh ascultãtorei sînt fiii Lui, iar Tatãleste Dumnezeul lor.

Unde-i ascultare totu-i fericitcerul ascultãrii este strãlucitrodul ascultãrii este-n veci frumosºi-ascultarea este numai în Hristos.

Page 12: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 12

12 - Genesa 3, 8

Iatã-i pe Adam ºi Evaalungaþi de Tatãl Sfîntpentru cã, în fericire, au cãlcat al Lui Cuvîntºarpele cel rãu Satanai-a-nºelat ºi i-a fãcutsã n-asculte de poruncadatã lor de la-Nceput.

Din toþi pomii din grãdinãei puteau mînca mereudoar din unul n-aveau voieºi-i oprise Dumnezeuºarpele-a-nºelat pe Evacu gînd rãu ºi glas miºelEva a fãcut pãcatulºi-Adam l-a fãcut ºi el.

Cînd asculþi de ºarpe cazi în greu pãcatvai de cel ce-ascultã glasul lui spurcatºarpele aduce iadul fioros, - singura salvare-i numai în Hristos.

Page 13: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 13

13 - Genesa 4, 8

Iatã cei doi fii pe careîi avurã pe pãmîntdupã ce Adam ºi Evaau fost scoºi din Raiul Sfîntcel cu mielul este Abelcel cu grîul e CainAbel era bun, dar Cainera rãu, - de urã plin.

Domnul a primit pe Abeliar pe Cain l-a respinsºi-atunci ura cea de moarteal lui suflet rãu l-a-nvinsfratele cel rãu lovindu-lºi-a ucis fratele bun- ºi-apoi blestemat de Domnula murit Cain nebun.

Groaznic e pãcatul - orice suflet rãuce urãºte pe-altul cade-n laþul sãucel care urãºte este fioros, numai o salvare este: - în Hristos!

Page 14: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 14

14 - Genesa 6, 13

Dumnezeu vãzu cã lumeas-a stricat atîta-ncîtîn curînd s-o nimiceascãprin potop - a hotãrîtDomnul porunci lui Noe- fã-þi corabie ºi-n eaanimale, pãsãri, fiarecîte o pereche ia.

Astfel Noe, ani de zilea lucrat ºi-a spus mereuchemînd lumea sã se-ntoarcãsã n-o piardã Dumnezeuînsã nimeni, decît Noeºi ai lui, - n-au mai crezutastfel c-a venit potopulpeste toþi - ºi i-a pierdut.

Greu pãcat e-acela sã n-asculþi mereuoricît te tot cheamã Bunul Dumnezeuvai de cel ce moare tot necredinciosdoar pe cei ce-ascultã, va salva Hristos.

Page 15: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 15

15 - Genesa 7, 6

Cînd corabia lui Noea fost gata -Domnul Sfînta fãcut ca-n ea sã vinãdin ce-i viu pe-acest pãmîntcîte-o singurã perecheca sã se mulþeascã iardupã ce va fi sã treacãal potopului amar.

Dupã ce-a intrat ºi Noeîn corabie cu-ai sãiDumnezeu, închise uºadespãrþindu-l de cei rãitoþi cei rãi rãmaºi afarãîl batjocoreau rîzîndînsã Noe le rãspunse: - veþi vedea voi în curînd.

Vai de cel ce rîde cînd este chematºi batjocoreºte cînd este mustratplata lor e iadul greu ºi fiorosºi nu-i mîntuire, decît în Hristos.

Page 16: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 16

16 - Genesa 8, 8

Dupã ce-a-nchis Domnul uºaploaia a cãzut-cãzutpîn-a-acoperit pãmîntulde nici munþi nu s-au vãzutoamenii-au murit cu toþiin-au scãpat decît aceidin corabia lui Noeapãraþi - nãuntrul ei.

Ce frumos ºi cît de sigurstã corabia plutindpeste apele cu valurice din zãri în zãri se-ntindporumbelul care zboarãse întoarce iar napoisemn cã apa-i încã maren-a scãzut al ei puhoi.

Dacã nu se-ntoarce omul de la rãuvine grea pedeapsã peste capul sãuºi-n zadar se roagã cel necredinciosdacã n-a vrut viaþa - cînd chema Hristos.

Page 17: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 17

17 - Genesa 9, 8

Cît de fericit e Noeºi familia cu elnãlþînd mîinile spre Domnulcã i-a izbãvit astfelcurcubeul este semnullegãmîntului cel sfîntcã nu va mai fi vreodatãpotop de-ape pe pãmînt.

Dacã oamenii vor þinecredincioºi în viitorvoia Domnului ºi caleace-o aratã Domnul lorNoe li aduce jertfã, iar frumosul curcubeuaminteºte legãmîntuldragostei lui Dumnezeu.

Fericit e omul bun ºi-ascultãtorDomnul totdeauna îi va fi-ajutorcu cel ce se-nchinã Domnului frumossfînt e Legãmîntul Crucii lui Hristos.

Page 18: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 18

18 - Genesa 11, 1

Cînd s-au înmulþit pe lumeiarãºi oamenii-au uitatde potop ºi de putereaDomnului ce i-a salvatºi s-au sfãtuit sã-ºi nalþecãtre cer un turn mãreþca la alt potop sã-ºi scapede înec, a-lor vieþi.

Ei voiau s-arate astfelDumnezeului de Suscã sînt tari ºi nu le pasãde nimic ce El a spusînsã Domnul pedepsindu-ilimbile le-a încurcatºi de-atuncea Turnul Babele-un semn rãu ºi blestemat.

Vai de cel ce uitã iar pe Dumnezeudupã ce odatã l-a scãpat din greuorice turn ºi-ar face, el va cade joscãci nimic nu þine fãrã de Hristos.

Page 19: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 19

19 - Genesa 12, 1-9

Dar întotdeauna, Domnulare cîte-un om al Sãucare cautã ce e bineºi s-abate de la rãudupã Abel, dupã Noe, iatã-l pe Avraam acumel porneºte dupã Domnulpe un lung ºi tainic drum.

Dumnezeu i-a spus sã meargãîntr-un loc îndepãrtatºi acolo sã-L slujeascãcu toþi cei ce El i-a datAvraam iubea pe Domnulºi-ascultînd ce El i-a spusa mers unde i-a spus Domnulºi I-a fost tot mai supus.

Fericit e-acela care oriºicîndare cãtre Domnul duh smerit ºi blîndcare Îi urmeazã voia credincioscãci acela-I este prieten lui Hristos.

Page 20: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 20

20 - Genesa 13, 5

Dar cu Avraam de-acasãmai plecase ºi-un nepotcu familia ºi slugii- iar acesta era Lotfiecare-aveau pãstoriiºi-aveau turmele pãscînddar din cauza unor certuriei s-au despãrþit curînd.

Lot s-a dus înspre Sodomalocuri cu mai mari pãºunidar ºi cu mai mari pãcateºi cu oameni mai nebuniiar Avraam s-a dus spre munteunde mai cu Dumnezeupetrecea în rugãciuneºi-n Cuvîntul Lui mereu.

Vai de-acel ce-alege locuri de pãcatpeste-acesta vine focul blestematfericit e-acela blînd ºi credincioslocul lui e paºnic, pacea e-n Hristos.

Page 21: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 21

21 - Genesa 15, 1

Avraam avea-ntristarecã nu are nici un fiuiar fãrã urmaº rãmînedupã om numai pustiuel lui Dumnezeu se roagãºi Îi cere-un fiu iubitDumnezeu cu bunãtatefiul i-a fãgãduit.

Uitã-te - i-a zis - spre ceruriºi cît ceru-i de-nstelattot aºa o sã-þi urmezeneamul tãu nenumãratAvraam a crezut pe Domnuliarã Domnul i-a-mplinitcu putere ºi iubiretot ce i-a fãgãduit.

Cel ce crede-n Domnul ascultînd de ElDumnezeu l-ajutã într-un dulce felºi la timp rãspunde ºi mereu frumoscãci Cel ce promite este chiar Hristos.

Page 22: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 22

22 - Genesa 18, 1

Domnul a venit odatãcu doi îngeri - ºi-a intratla Avraam în cort, acestai-a primit ºi ospãtatºi-atunci i-a promis copilulcare i-l va da curîndiar a lui soþie, Saraasculta-n ascuns rîzînd...

Sara nu putea sã creadãcã mai poate-avea un fiucãci acum era bãtrînãºi-i pãrea cã-i prea tîrziuînsã Dumnezeu va facetot ce-odatã a promis- iar la anul avea prunculpe Isaac - cum li s-a zis.

Fericit e cel ce crede-n Dumnezeupentru El nimica nu va fi prea greucel ce crede-ntruna fi-va bucuroscãci la timp se face tot ce-a zis Hristos.

Page 23: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 23

23 - Genesa 22, 1

Dumnezeu a vrut sã-ncercelui Avraam credinþa saºi-a cerut pe fiu-i unicjertfã pe altar sã-l deaAvraam iubea din sufletpe Isaac copilul luiînsã pentru el mai mareera voia Domnului.

Astfel el ºi-a dus copilulcu tot zbuciumu-i amarpe un munte ca sã-l junghieºi sã-l ardã pe altarDomnul însã n-a vrut astaDomnul numai l-a-ncercata-njunghiat un miel, - iar fiulva fi binecuvîntat.

Jertfa care-o cere Domnul oriºicuieste ascultarea de porunca Luioriºicine-ascultã fi-va bucurosjertfa ascultãrii ne-a cerut Hristos.

Page 24: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 24

24 - Genesa 24, 10

Omul care stã de vorbãcu aceastã fatã-acumvine foarte de departede Avraam, trimis la drumca sã caute de soþielui Isaac din neamul celºi din þara cea de undede demult plecase el.

Omul s-a rugat iar Domnulînaintea lui a scospe Rebeca, fatã bunãºi cu suflet credinciosomul a cerut-o, - fatas-a-nvoit, cum el i-a zisastfel Domnul înc-odatãîmplinea ce a promis.

Dumnezeu rãspunde rugãciunii cuicautã sã-mplineascã voia Domnuluicine crede-n Domnul va sfîrºi voiosa lui rugãciune va-mplini Hristos.

Page 25: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 25

25 - Genesa 24, 63

Cînd trimisul de departecu Rebeca a sositiatã-l pe Isaac cum vineînainte-i fericitnici Rebeca nu-l vãzusenici Isaac n-o cunoºteadar din prima lor privires-au iubit ºi el ºi ea.

Iatã cum grijeºte Domnulchiar ºi de-a-nsoþirii felcînd ºi fata ºi feciorulrãbdãtori se-ncred în El. Domnu-i binecuvînteazãºi ei vor avea doi fiiIacov ºi Esau - ºi-n viaþãºi-ntristãri ºi bucurii...

Binecuvîntare va afla mereutînãrul ce crede tare-n Dumnezeu, chiar ºi-n cãsnicie va umbla frumostînãra ce crede tare în Hristos.

Page 26: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 26

26 - Genesa 27, 1

Isaac e-acum pe moarteiatã-l binecuvîntîndîn loc de Esau - pe Iacovpartea fratelui luîndastfel Iacov cu minciunaa luat ce nu-i al sãuasta l-a fãcut sã-ndurelung necaz ºi mare rãu.

Dar ºi mama lui, Rebeca, ce þinea mai mult la eldecît la Esau, - fãcusesã se poarte-n acest felastfel cã ºi ea pe urmãa avut de suferitpîn-la moarte despãrþireaispãºindu-ºi ce-a greºit.

Nu-nºela pe nimeni cu nimic în veaccãci toþi iau pedeapsa pentru ce rãu facoriºicare lacom, orice mincinosva primi osînda, - nu-l iartã Hristos.

Page 27: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 27

27 - Genesa 28, 10

Iacov trebuie sã fugãde Esau cel mîniatîngrozit sã-ºi scape viaþaîntr-un loc îndepãrtatºi sã-ºi afle de soþiela ai mamei lui pãrinþi- ºi-adormind, visã o scarãcu un ºir de îngeri sfinþi.

Pîn-la ceruri era scaraîngerii în sus ºi-n josiar deasupra-n vîrful scãriiera Domnul Luminos, El l-a îndemnat pe Iacovsã se ducã liniºtitcãci El are sã-l ajutepeste tot, pîn-la sfîrºit.

Cînd te însoþeºte Domnul Dumnezeueºti pãzit ºi noaptea ºi scãpat din greusomnul þi-este dulce, visul þi-e frumoste binecuvîntã Faþa lui Hristos.

Page 28: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 28

28 - Genesa 29, 1

Iatã Iacov la fîntînãridicînd un greu pietroica pe-o fatã s-o ajuteapã sã le dea la oifata asta e Rahelaea acasã l-a chemattatãl fetei era tocmaiunchiul lui îndepãrtat.

Iacov i-a cerut la tatãlde soþie pe Rachelunchiul s-a-nvoit - doar dacãºapte ani e rob la el -Iacov a primit sã-i fieºapte ani pãstor la oidar pe urmã încã ºapteîi va mai sluji apoi...

Cînd înºeli pe altul, eºti ºi tu-nºelatorice om primeºte cum ºi el a datdar cine iubeºte, - face bucurosorice i se cere, - cum a fost Hristos.

Page 29: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 29

29 - Genesa 32, 24

Iatã Iacov cum se luptãcu un înger minunatcînd se întorcea acasãde pe unde-a fost plecatasta se-ntîmpla-ntr-o noaptecînd sta Iacov singurelîngerul fusese Domnul, - de-atunci i-a zis Israel.

Iacov n-a lãsat sã pleceîngerul cel minunatpînã s-a zorit de ziuãºi l-a binecuvîntatDomnul i-a dat multe darurilui Israel ºi i-a spuscã-i va fi mereu aproapeori pe unde va fi dus...

Cînd te lupþi cu Domnul, roagã-L ne-ncetatpînã cînd te lasã binecuvîntatcel ce-n rugãciune luptã credinciostotdeauna-nvinge, cã-i cu el Hristos.

Page 30: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 30

30 - Genesa 33, 1-9

Dumnezeu a fost cu Iacovcînd spre casã întorceaucu femeile ºi pruncii- i-a ieºit în drum Esaudar acum uitase ceartacea demult cînd l-a-nºelatºi Esau iertînd pe Iacoviubitor l-a-mbrãþiºat.

Astfel s-a sfîrºit cu bineduºmãnia celor doiºi-au trãit în pace lungãei ºi fiii lor apoiEsau ºi-a luat o partedin pãmîntul þãrii lor, Iacov iarãºi altã partetot la oi, - ºi tot pãstor...

Cînd te cerþi cu fraþii, cautã ne-ncetatsã ajungi la pace ºi sã fii iertatfericit cel care-i paºnic ºi miloscel ce cautã pacea este-al lui Hristos.

Page 31: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 31

31 - Genesa 37, 3

Cei mai mici fii ai lui IacovIosif ºi Beniamin, erau fii de la Rahelaºi erau ai lui alin, - dupã moartea lui Rahelamama celor doi copiiel þinea la ei mai tareca la orice avuþii.

Iosif era cel mai mareºi-l iubea pe tatãl lorascultîndu-l cu iubireºi fiindu-i de-ajutorIacov îi fãcuse-o hainãmai frumoasã ca oricuiIosif îºi iubea din sufletºi pe frãþiorul lui.

Ce frumos cînd fraþii dulce se iubescºi-ascultînd pãrinþii fericiþi trãiescpilda ascultãrii unui credinciosfie mic sau mare, - e Isus Hristos.

Page 32: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 32

32 - Genesa 37, 13

Tatãl într-o zi îl cheamãpe Iosif ºi-i zise blînd: - mergi la fraþii tãi la turmesã-i vezi ce-or mai fi fãcîndia-þi merinde ºi ia-þi apãºi dac-ai sã-i întîlneºtisã te-ntorci degrab acasãsã-mi aduci ºi mie veºti.

Dar cei zece fraþi pe Iosifîl urau cãci tatãl sãuîl iubea mai mult pe dînsul- ºi cãutau sã-i facã rãumultã vreme între dînºiiþineau sfaturi despre elcum sã facã sã-l omoareîn vreo noapte ºi-n vreun fel.

Ce urît cînd fraþii poartã gînd vrãjmaºura pune-n suflet duhul ucigaºvai de cine are suflet duºmãnospeste-acela vine plata lui Hristos.

Page 33: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 33

33 - Genesa 37, 28

Iosif a gãsit pe fraþiisãi pe care i-a cãutatînsã ei cu rãutatel-au prins ºi l-au dezbrãcatvreau întîi ca sã-l omoaredar pe urmã l-au vîndutunor negustori departedintr-un loc necunoscut.

Fraþii lui luîndu-i hainaau minþit pe Israelcã-l va fi mîncat vreo fiarãºi ei nu mai ºtiu de el... Iosif a fost dus departeîn Egipt ºi iar vîndutDumnezeu era cu Iosifºi prin toate l-a trecut.

Ce pãcat de moarte fac fraþii vînzîndfratele lor plînge, tatãl stã plîngîndcînd pãcatul fi-va la luminã scosau ºi ei sã plîngã - nu uitã Hristos.

Page 34: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 34

34 - Genesa 39, 1

Dumnezeu era cu Iosifºi oriunde era dusel muncind cinstit ºi bineera harnic ºi supusiar stãpînii totdeaunaerau mulþumiþi de elºi-l þineau în mare cinstepe-acest harnic tinerel.

Iatã-l cum e pus mai marepeste ceilalþi slujitoriºi stãpînul lui cu daruril-a cinstit adeseoricãci purtarea lui frumoasãîl fãcea de toþi iubitºi Iosif era oriundeascultat ºi preþuit.

Pe cel fãrã vinã, oriºiunde-i dusîl pãzeºte-n totul Dumnezeu de Susºi chiar de-ar ajunge în vreun loc de josºi de-acolo-l ºtie izbãvi - Hristos.

Page 35: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 35

35 - Genesa 39, 20

Iatã credinciosul Iosifla-nchisoare a intratpentru c-a voit sã-ºi þinãviaþa lui în chip curatdar fiindcã el fãcusenumai bine, nici un rãuDomnul e cu el ºi-acoloscutul ºi-adãpostul sãu.

Celor doi ce sînt acoloel i-a spus cum au visatel le tãlmãceºte visul- ºi întocmai s-a-ntîmplatcãci lui, Dumnezeu i-aratãce va fi în viitorastfel Domnul e cu Iosifºi-i dã-n toate ajutor.

Deseori se-ntîmplã rãu ºi celor bunidar Domnul ascultã a-lor rugãciuniºi-i cu ei ºi-n locul cel întunecosºi-o sã-i izbãveascã în curînd Hristos.

Page 36: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 36

36 - Genesa 41, 1

Iatã cã-mpãratul þãriia avut un vis ciudatºi nu-i nimeni ca sã-i ºtieînþelesu-adevãratºi-au chemat de la-nchisoarepe Iosif - ºi el i-a spuscã în vis e o-nºtiinþarede la Dumnezeu de Sus.

ªapte vaci ºi ºapte spicepline-ntîi ºi goale-apoivor fi ºapte ani de pîineºi-apoi ºapte de nevoiºi Iosif îl sfãtuieºtepe-mpãrat cum este dreptºi-mpãratul se uimeºtecît-e Iosif de-nþelept.

Dumnezeu nu-l lasã pe cel bun uitatvine grabnic ziua cînd e iar nãlþatdacã el ºi-n chinuri rabdã credinciosvine clipa-n care scapã prin Hristos.

Page 37: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 37

37 - Genesa 41, 14

ªi pe Iosif, împãratull-a scos de-unde a stat închisi-a dat cea mai mare slujbãl-a fãcut al sãu trimisînaintea lui se-apleacãtot poporul celãlaltcãci el dupã împãratulare locul cel mai nalt.

Astfel a strîns Iosif grîuldin cei ºapte ani bogaþica sã aibã tot poporulpentru anii-nfometaþiDumnezeu era cu Iosifºi-i da-ndemnuri ne-ncetatºi era ºi de-mpãratulpreþuit ºi ascultat.

Binecuvîntat e cel neprihãnitDumnezeu nu-l lasã prea dispreþuitdin orice necazuri el în cinste-i scosare grija asta Domnul lui - Hristos.

Page 38: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 38

38 - Genesa 42, 6

ªi-a fost foamete - ºi-n þaraunde-a fost Iosif copiliatã fraþii lui, în faþã-icapul lor plecîndu-ºi-lau venit sã-i cearã pîinecãci la ei nu mai eranu ºtiau cã el e Iosifcel vîndut de ei cîndva.

El îi pune la-ncercaremai întîi, - apoi le-a datdar ei nu-nþeleg ce-nseamnãfelu-acestui om ciudatIosif ºi-ascundea iubireadupã aspru-i chip ºi felcãci dorea pe toþi odatãsã-i aducã lîngã el...

Omul bun iubeºte chiar ºi pe cei rãiel le face bine la vrãjmaºii sãifericit e-atuncea omul credincioscînd iertînd iubeºte, - cum a zis Hristos.

Page 39: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 39

39 - Genesa 45, 1

Iatã-acum cum li se-aratãIosif fraþilor cã-i elcînd pe fratele lui dulcel-a-ntîlnit în acest felcãci de mai nainte încãel le poruncise-aºafãrã el sã nu mai vinãnici ei înaintea sa.

Astfel a venit ºi vremeacînd întoarse Dumnezeuînspre bine pentru Iosiftot ce-a fost odatã greuiar cei care-au vrut sã-i facãlui odatã numai rãuau ajuns sã-ºi scape viaþanumai cu-ajutorul sãu.

Iatã, cînd e vremea - cît de minunatscapã totdeauna cel nevinovatºi cum ºtie-n felul cel mai luminospe cel bun, din toate, a-l scãpa Hristos.

Page 40: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 40

40 - Genesa 48, 9

Dupã ce bãtrînul Iacovîn Egipt s-a strãmutatai lui fii, cu-a lor familiitoþi aici s-au aºezatIosif s-a-nsurat ºi iatã-lcu cei doi ai sãi copiilîngã tatãl sãu, bãtrînulbinecuvîntîndu-i-i.

Dupã moartea lui, urmaºiis-au mulþit ºi s-au întinszidind case ºi oraºepe-al Egiptului cuprinsIosif, cît fusese mareºi-n Egipt cîrmuitori-a fãcut pe-ai lui sã aibãmult belºug ºi mare spor.

Iatã, printr-un singur om nevinovatun popor ajunge binecuvîntatmult e pentru-o þarã un om credinciosºi pe mulþi i-ajutã pentru el - Hristos.

Page 41: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 41

41 - Exod 1, 7

Patru sute de-ani trecurãºi poporul Israelse-nmulþise în Egiptulunde se-aºezase elnoul împãrat uitasede Iosif ºi timpul sãuºi-ncepurã sã se poartecu Israel tot mai rãu.

Ca sã nu se mai-nmulþeascãca nu cumva oarecîndei s-ajungã mai puternicitot Egiptul supunînd- faraon, cu mare urãa pornit în contra lorchinuindu-i ºi muncindu-iîntr-un fel asupritor.

Vremile se schimbã, dupã bine-greutoate le cunoaºte numai Dumnezeunici nu te prea plînge, nici fii prea voiostoate þi le-ncrede numai în Hristos.

Page 42: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 42

42 - Exod 2, 1-4

Iatã-un coºuleþ pe apeiar în el un pruncuºoreste Moise pus de mamaca sã-l scape de omorcã-mpãratul porunciseca-n poporul Israelsã ucidã toþi copiiicare se nãºteau în el.

Ca sã nu se mai mulþeascãci sã piarã în curînd- fata asta este soracopilaºului plãpîndea vegheazã ce se-ntîmplãfrãþiorului ei dragDomnul o sã-l scape însãcã-i va da un mare steag.

Cînd alege Domnul pe-un copil al Sãunimeni n-o sã-i poatã face nici un rãuºi din foc îl scapã - ºi din ape-i scoscãci nu e putere ca a lui Hristos.

Page 43: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 43

43 - Exod 2, 5-10

Iatã fata care scapãpe copilul minunate prinþesa ce mersesecu-a ei roabe la scãldatºi ea-l duce în palatulregelui pe-acest copilºi-apoi neºtiind, la mamalui încredinþîndu-i-l.

Dumnezeu era cu Moiseºi-l creºtea-n acest palatînvãþînd ºtiinþa toatãprintre cei mai mari nãlþatpregãtindu-se prin toatepentru scopul cel mai greu- cît de minunat ºi tainicare grijã - Dumnezeu.

Cînd vegheazã Domnul pe-un copil al LuiEl nu-l lasã-n voia urii nimãnuiºi din moarte-l scapã Domnul sãnãtosare grija asta ne-ncetat Hristos.

Page 44: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 44

44 - Exod 3, 1

Acum Moise de departea ajuns la oi pãstorfugind de la împãratulcel tiran ºi-asupritorînsã Domnul îi vorbeºtedintr-un tainic rug aprinseste vremea sã-l trimitãla poporul lui învins...

Moise se împotriveºteînsã ce vrea Dumnezeuomul trebuie sã facãoriºicît i-ar fi de greuastfel Moise lasã turmaºi cu fratele-i Aronmerg sã cearã pe poporulIsrael, - lui faraon.

Cînd te cheamã Domnul sã-L urmezi pe Elnu te pune-n contra - ºi în nici un felmergi plin de credinþã, spune curajosluptã, - cãci cu tine va lupta Hristos.

Page 45: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 45

45 - Exod 5, 6-19

Iatã cum s-a dus sã cearãMoise-acum ºi cu Aronca poporul din robiesã-l sloboadã faraon- faraon cum se încruntãcu trufie ºi nu vreaci-i supune ºi mai asprula o muncã ºi mai grea.

Moise îl înºtiinþeazãcã ei au un Dumnezeucare va lovi Egiptulîntr-un fel cumplit ºi greuºi-are sã-i tot pedepseascãtot mai greu ºi zdrobitorpînã va lãsa poporulsã se-ntoarcã-n þara lor.

Cît-ar fi de tare cel tiran ºi rãupregãteºte-i Domnul ºi sfîrºitul sãucu cît e mai fiarã ºi mai nemiloscu-atîta-l loveºte mai curînd Hristos.

Page 46: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 46

46 - Exod 12, 1-13

Greu necaz se pregãteºteegiptenilor acumca sã lase pe Israelsã se ducã-n al sãu drumnoaptea asta, solul morþiicu paºi crînceni ºi tãcuþio sã treacã sã omoaretoþi întîii lor nãscuþi.

Dar la fiii lui Israelli s-a spus sã taie-un mielºi-oprind sîngele sã-ºi ungãseara porþile cu elîngerul trecînd, sã vadãsîngele pe-ai lor uºiorisã nu intre sã ucidã- ºi-a fost astfel pînã-n zori.

Cine tot n-ascultã ce vrea Dumnezeuvine-odatã vremea sã plãteascã greudar cine-I primeºte voia bucuroscu-al Lui Sînge-l scapã fericit - Hristos.

Page 47: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 47

47 - Exod 12, 29

Iatã-n miezul-nopþii greleegiptenii doborîþitoþi îºi plîng întîi-nãscuþiinimiciþi ºi omorîþice grozavã rãzbunaretrimisese Dumnezeupe poporul ºi-mpãratulcel asupritor ºi-ateu.

Acum el, chemînd pe Moisei-a zis: - ia-þi poporul totºi du-l unde vrei, cãci iatãa-l mai þine, eu nu potduceþi-vã cît mai grabnicca sã nu mai vinã iaralt necaz din cauza voastrãpoate încã mai amar.

Cînd respingi Cuvîntul Domnului Slãvitgreu ºi fãrã milã ai sã fii lovitnu-i pãcat mai mare ºi mai fioros, ºi-l plãteºte veºnic cel fãrã Hristos.

Page 48: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 48

48 - Exod 13, 21

ªi-a ieºit-atunci poporulîntr-un lung convoi plecîndMoise cel ales de Domnulera-n frunte-n primul rîndsus, pe cerul nalt, nainteziua într-un stîlp de nornoaptea-n stîlp de foc puternicmergea Dumnezeul lor.

Cînd stãtea din cale stîlpulcel înalt ºi se opreaera semn cã tot poporultrebuia-n popas sã steaDumnezeu cu bunãtateºtia timpul potrivitcînd sã stea sã odihneascãtot poporul obosit.

Cîtã grijã poartã Dumnezeu de-ai Sãipe oricît de triste ºi de grele cãiumbrã ºi cãldurã ºi-adãpost duioseste totdeauna pentru-ai Sãi - Hristos.

Page 49: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 49

49 - Exod 14, 12

Iatã, tot mergînd poporulMarea Roºie-a-ntîlnitMoise, cu toiagul apacu credinþã a lovitMarea s-a-mpãrþit în douãiar poporul îndrumatpe cãrarea dintre valuria trecut ca pe uscat.

Dumnezeu purta de grijãde poporul Israelcãci pe-acela-l aleseseºi-un plan sfînt avea cu elDumnezeu ºtia cã-ndatãva porni pe urma lorsã-i ajungã, sã-i întoarcãiar tiranu-asupritor.

Domnul cînd conduce pe-un popor iubitdin orice primejdii are-un drum slãvitpoate fi vrãjmaºul cît de furiosel nu poate-nvinge Oastea lui Hristos.

Page 50: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 50

50 - Exod 14, 26

Iatã-acum sfîrºitul celorce-au luptat cu Dumnezeuapa Mãrii Roºii neacãtot poporul cel ateucãci Moise lovise apaiarãºi cu al sãu toiagºi-apele venind, necarãal vrãjmaºilor ºirag.

Iar poporul lui Israelocrotit de Domnul Sfîntlãuda cîntînd pe Domnulcã vrãjmaºii nu mai sîntcu cîntarea izbãviriiL-au slãvit pe Domnu-atuncipromiþîndu-I sã-mplineascãpînã-n veci a-Lui porunci.

Mare este Domnul ºi-I puternic Elºtie totdeauna al salvãrii felcine Lui se-ncrede, meargã curajoscã prin orice mare, face drum Hristos.

Page 51: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 51

51 - Exod 16, 26

Iatã Domnul cum trimitehranã la copiii Luica sã nu-i mai fie foameniciodatã nimãnuiEl fãcea din cer sã cadãmanã pentru orice ziei în orice dimineaþãîndeajuns o vor gãsi.

ªi pe urmã, turturelele-a trimis sã vinã-n zborsã le prindã s-aibã carneîndeajuns la masa lorastfel Domnul cu iubirele-a dat tot ce le lipsea- o, cum trebuia ºi dînºiisã-mplineascã voia Sa!...

Grija care Domnul ne-o aratã blîndtrebuie sã facã sã-L iubim oricîndcãci spre bucurie ºi spre bun folosne dã tot belºugul Tatãl prin Hristos.

Page 52: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 52

52 - Exod 17, 1-6

Dar poporului i-e seteºi-nspre Moise rãzvrãtitîi cer apã sã nu moarãîn pustiul neroditMoise a-ntrebat pe Domnuliar El i-a rãspuns sã deacu toiagul lui în stîncãºi-ape vor þîºni din ea.

Moise a lovit în stîncãºi de-odat-un viu izvora þîºnit spre-ndestulareaînsetatului popordar din cauza necredinþeiºi-a cîrtirii lor de-atunciDumnezeu le-a dat mustrareºi pedepse ºi porunci.

ªtie Domnul toate cîte ne lipsescliniºtiþi sã-I cerem cînd ne trebuiesccredeþi - ºi de toate veþi avea prisosHristos e ºi Pîinea - ºi-Apa-I tot Hristos.

Page 53: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 53

53 - Exod 32, 15

Iatã Moise þine-n mînãdouã table cuprinzîndcele zece porunci sfintedate lor de Cel Preasfîntpe acestea sã le-nveþespre a le-mplini mereutoþi - ºi pentru totdeaunac-aºa zice Dumnezeu.

Patru sînt porunci spre Domnulºase cãtre semeni sînttoate sînt nemuritoarecu un veºnic legãmîntcel ce are sã le-asculteva fi Domnului pe placcel ce are sã le calceosîndit va fi în veac.

Fericit e cine va þinea mereulegea care-a dat-o Domnul Dumnezeulegea e iubirea, drumul i-e frumosstarea i-e cereascã, plata i-e Hristos.

Page 54: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 54

54 - Exod 32, 1-19

Dar vai ce durere vedeMoise înapoi venindtot poporu-n jurul unuibou de aur chiuindtimpul cît lipsise Moisecei ce-l duºmãneau pe elabãtuserã-n spre idoliinima lui Israel.

Moise întristat de moartea trîntit sfãrmînd de stîncitablele cu cele zeceale Domnului porunciiar poporul idolatrua plãtit amar ºi greuvina cã s-a-ntors spre idoliºi-a lãsat pe Dumnezeu.

Vai de cei ce-ºi calcã sfîntul legãmîntºi se-ntorc spre idoli de la Domnul Sfîntcãci pe toþi i-aºteaptã focul fiorosgreu pãcat e-acela de-a lovi-n Hristos.

Page 55: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 55

55 - Exod 33, 7-11

Iatã Cortul Mãrturieicel lui Moise poruncitsã-l înalþe, ca o casãDumnezeului Slãvitsus în Norul de luminãlocuieºte Dumnezeucare vrea sã stea oriundecu al Lui popor mereu.

Aici va primi El jertfeºi-o s-asculte rugãciuniºi de-aici El va rãspundecu iubire celor buniºi de-aici va da pedeapsãcelor nesupuºi ºi rãicãci Biserica e loculunde-I Domnul între-ai Sãi.

Nu huliþi lãcaºul unde Domnul Sfîntface cunoscutã voia-I pe pãmîntci-l cãutaþi cu suflet drept-evlavioscãci acolo-ntruna e prezent Hristos.

Page 56: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 56

56 - Exod 35, 4-29

Moise însã vrea sã-i facãun lãcaº mai strãlucitºi mai vrednic de-nchinareDumnezeului Slãvitºi-astfel cere ca poporulsã-ºi aducã-al lui sfînt darca sã nalþe ºi mai mareun lãcaº cu-al lui altar.

Iatã cum dã fiecaretot ce-i aur scump ºi greufericit cã poate faceceva pentru Dumnezeudarul lor de bunãvoieºi cu-ntregul suflet date primit cu bucurieºi e binecuvîntat.

Cînd vã cere Domnul ceva pentru Eldaþi cu bucurie ºi-ntr-un dulce felcãci pe jertfitorul darnic ºi piosîl binecuvîntã fericit Hristos.

Page 57: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 57

57 - Exod 40, 34

Iatã Cortul Întîlniriice frumos e luminatSlava Domnului e-n foculstrãlucit ºi-nfioratiar poporul stînd în corturizi ºi noapte e mereuluminat de focul slaveidragostei lui Dumnezeu.

ªi cît focul stã deasupranemiºcat ºi strãlucitei stau liniºtiþi în corturilãudînd pe Cel Slãvitiar cînd focul sau cînd norulse miºcã mergînd în sustot poporul dupã Domnulse miºca, de El condus.

Cîtã siguranþã ai atuncea cîndstai mereu cu Domnul paza Lui avîndori cã-i noapte-acolo, ori cã-i luminostu eºti plin de pace cãci eºti cu Hristos.

Page 58: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 58

58 - Numeri 13, 23

Cît de minunate roadepe prãjinã-aduc cei doiele sînt din þara undeei vor merge cu rãzboicãci nu pot s-o cucereascãdecît printr-o luptã greaînsã Dumnezeu i-ajutãºi ei vor ajunge-n ea.

Cu ce mare bucurieîi primesc ai lor venindei le spun numai de bineinimile întãrindºi-atunci plini de-ncredinþareacã e Dumnezeu cu eiau învins aceastã þarãstãpînind cuprinsul ei.

Þara minunatã care o dorimtrebuie prin luptã noi s-o cucerimcine-o vrea ºi luptã demn ºi curajosîn curînd frumoasã i-o va da Hristos.

Page 59: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 59

59 - Numeri 16, 23

Cît de mare om e Moisecel prin care Dumnezeuconducea întreg poporulºi vorbea prin el mereucît respect ºi ascultaretrebuiau cu toþi sã-i deacãci aceastã slujbã estecutremurãtor de grea...

Dar au fost ºi unii carecontra lui s-au ridicatca poporul sã-l dezbineºi-asta este-un greu pãcatDomnul a crãpat pãmîntulºi pe toþi i-a înghiþitcãci pãcatul dezbinãriitotdeauna-i pedepsit.

Preþuiþi pe omul cel ales de Suspentru slujba sfîntã ºi-i în frunte puscine nu-l ascultã e-un necredinciosºi osîndã mare îi va da Hristos.

Page 60: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 60

60 - Numeri 21, 5

Iatã ºerpii mulþi ce muºcãpe-aceºti oameni îngroziþisînt pedeapsã de la Domnulpentru cei nelegiuiþidar ei au cerut iertareºi-atunci Domnul S-a-nduratºi le-a dat prin Moise semnulvindecãrii minunat.

Pe-o prãjinã-n chip de cruceMoise-un chip de ºarpe-a pusºi toþi cei muºcaþi de ºarpesã-l priveascã, - li s-a spusiar cei care-aveau credinþãcînd priveau, - s-au vindecatfãrã de credinþã, nimenidin pierzare nu-i scãpat.

ªi noi, fiecare, mult pãcãtuimºi-i cu drept pedeapsa morþii s-o primimdar privind pe Cruce Semnul dureroscãpãtãm viaþã, viaþa e-n Hristos.

Page 61: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 61

61 - Numeri 22, 21

Omul care stã cãlareun profet ales eraºi-acum el mergea pe-o calecare Domnul n-o voiaîngerul i-a stat naintemãgãriþa l-a vãzutºi-oricît o bãtea sã meargãmãgãriþa n-a putut.

Iar cînd îngerul pe urmãi s-a arãtat ºi luil-a fãcut sã se-ngrozeascãde Cuvîntul Domnuluiºi-apoi Balaam profetul, unde trebuia s-a dusînsã numai ce-i ziseseDomnul a fãcut ºi-a spus.

Cînd pornim pe-o cale sã gîndim mereueste sau nu este, cum vrea Dumnezeuºi oriunde-ajungem, s-avem ne-ndoiosgîndul ºi cuvîntul ce ni-l dã Hristos.

Page 62: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 62

62 - Numeri 27, 18

Moise ºade-acum pe-o stîncãe bãtrîn ºi obositel n-o sã mai poatã-ajungeCanaanul mult doritva muri-n curînd pe-un munteºi-n al Domnului poporpe Iosua o sã-l nalþespre-a le fi conducãtor.

Iatã-l pe Iosua-n fruntedînd a Domnului poruncicãci aºa cum le-a fost Moiseel va fi-ncepînd de-atunciIosua a dus poporulspre Canaanul minunatMoise a murit pe munteºi-apoi Domnul l-a-ngropat.

Orice om îºi are timpul hotãrîtnimenea nu poate trece peste-atîtcînd un drept se duce, vine-alt drept frumosViu, pe veºnicie stã numai Hristos.

Page 63: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 63

63 - Numeri 35, 9

Omu-acesta ce aleargãurmãrit de celãlalte scãpat intrînd în casade pe dealu-acesta naltcãci era cîte-o cetate, unde toþi cei urmãriþi, de puteau ajunge-acoloerau bine-adãpostiþi...

Dar numai cît sta acoloel era la adãpostdac-ar fi ieºit afarãera iarãºi cum a fostDumnezeu fãcuse astfelca sã aibã-un loc feritorice om ce vrea sã scapedacã este urmãrit.

Ce nenorocire este-o faptã reacel ce-o face, este urmãrit de eanumai un loc sigur este ne-ndoiosunde e scãpare, - locul e-n Hristos.

Page 64: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 64

64 - Deuteronom 6, 7

Acest om e un pãrintedin al Domnului poporce pe fiii lui ºi-nvaþãtot ce-i datoria lorel le spune din CuvîntulDumnezeului Cel Sfîntºi-i învaþã sã ascultetemãtori de-acest Cuvînt.

Dumnezeu vrea totdeaunaca pãrinþii credincioºipe copiii lor sã-i creascãîn credinþã sãnãtoºica ºi ei la fel sã-ºi creascãpe-ai lor fii, la rîndul lorascultat sã fie Domnulde tot neamul viitor.

Omule, învaþã-þi pe copiii tãica sã umble-n viaþã, pe curate cãispre-Adevãr ºi Cinste, Bine ºi Frumose numai o Cale, - Calea e Hristos.

Page 65: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 65

65 - Deuteronom 26, 1

Aceºti oameni duc la templudarurile muncii lorca prinos de mulþumirepentru pazã ºi-ajutorpentru binecuvîntareace le-a dat-o Dumnezeu- asta era o poruncãpentru orice bun evreu.

Ei dau Domnului din toatecel dintîi cules ºi rodcu cea mai curatã rîvnãºi în cel mai vrednic modapoi binecuvîntatese-mpãrþeau la cei lipsiþiastfel toþi erau, prin toateajutaþi ºi mulþumiþi.

Dã-i ºi tu la Domnul din orice culesdar de mulþumire, - rodul cel alese ºi-o datorie, - dar e ºi frumossã-I dai din a-tale Domnului Hristos.

Page 66: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 66

66 - Deuteronom 34, 1

Iatã Moise, cum pe muntestã privind spre Canaanca-nspre-al vieþii lui de luptescump ºi-ndepãrtat limanDomnu-ngãduie sã-ºi vadãMoise mult doritu-i þeldar îi spune cã el însuºinu va mai ajunge-n el.

Moise-a înþeles cã Domnulvrea sã-i dea un dar mai naltmult mai strãlucit l-aºteaptãCanaanul celãlaltmoare trupul, cãci acestaeste lut, - ºi-i trecãtor- dar acela-l moºteneºtesufletul nemuritor.

Sã nu te-ntristeze dacã mori curîndcînd te duci la Domnul raiul Lui avîndlaºi numai ce piere, - du-te bucurosnegrãit te-aºteaptã slava lui Hristos.

Page 67: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 67

67 - Iosua 2, 1

Omul cel care coboarãºi celalt care-i cu elsînt cei doi bãrbaþi iscoadedin poporul IsraelIosua îi trimiseseºi-o femeie i-a ascunsacum ei merg la Iosuaca sã-i ducã bun rãspuns.

Ei duc la Iosua vesteacã întregul Ierihontremurã ºi stã cu groazãcu-mpãratul de pe troncînd vor cuceri cetateacei doi soli nu vor uitape femeia care-atunceai-a adãpostit la ea.

Cine-adãposteºte pe cel bun la greuºi el are-odatã loc la Dumnezeucine-ajutã pe-altul cald ºi prietenosare sã-l ajute ºi pe el Hristos.

Page 68: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 68

68 - Iosua 3, 13

Iatã ce minune faceDomnul iarãºi pentru-ai Lui- a oprit ca un pereteapele Iordanuluipreoþii purtînd chivotulîn mijlocul lui au statpînã cînd întreg poporulau trecut ca pe-un uscat.

Cu toþi ºi-au adus amintec-a mai fost odatã cîndDomnul le fãcuse caleMarea Roºie trecîndºi-au slãvit din nou pe Domnulcare face mari minunicînd poporul are-n frunteoameni înþelepþi ºi buni.

Mare este Domnul ºi puterea Sanimeni nu mai poate sã lucreze-aºaîndrumaþi de-un suflet drept ºi curajospe ai Lui, prin toate, i-a trecut Hristos.

Page 69: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 69

69 - Iosua 6, 1

Dupã ce-au trecut Iordanulºi-au ajuns la Ierihonau înconjurat cetateaîn al trîmbiþelor zvoncînd a fost a ºaptea oarãzidurile au cãzutºi au cucerit cetateacu întregul ei þinut.

Iar cînd Dumnezeu le-a dat-oºi-au ajuns stãpîni în eacei doi ºi-au adus amintede primejdia lor greaºi femeia ce-i salvase- ºi-au fãcut cum i-au juratpe tot neamul ei cu dînsai-au gãsit ºi i-au salvat.

Cînd þi-ajutã Domnul ºi te vezi scãpatnu-l uita pe-acela ce þi-a ajutatcu recunoºtinþã cautã-al lui foloscãci aºa ne-nvaþã harul lui Hristos.

Page 70: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 70

70 - Iosua 10, 6

Israel e-acum în luptãcu vrãjmaºii mulþi ºi rãiiatã ce grea bãtãliee-n aceste strîmte vãiIosua stã pe-o stîncãºi vãzînd cã-i lupta grease temea cã vine noapteaºi ei nu vor mai putea.

L-a rugat atunci pe Domnulsoarele-a-l opri pe cerca sã nu se facã noaptecãci prea mulþi în lupte pierºi-a stat soarele acolopînã lupta s-a sfîrºitiar poporul lui IsraelDomnului I-au mulþumit.

Cînd ºi-ndrumãtorul ºi ostaºii-s buniDomnul totdeauna face mari minunipoate fi vrãjmaºul cît de numerosn-o sã poatã-nvinge Oastea lui Hristos.

Page 71: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 71

71 - Judecãtori 7, 2

Ghedeon este viteazulce priveºte la aceice beau apã, - el se uitãcare cum beau apa eiunii beau din rîu cu guraalþii iau în mîini abiaºi pe-aceºtia din urmãDumnezeu cu El ºi-I vrea.

Ei puþini vor merge-n luptacu-al vrãjmaºului poporînsã Dumnezeu le esteun puternic ajutorcãci izbînda nu stã-n numãrnici în armamentul greuci-n credinþa ºi-n curajulfiilor lui Dumnezeu.

Crede ºi-ndrãzneºte cînd e lupta greaDumnezeu te-ajutã ºi-ai sã-nvingi în eacauza dacã-i dreaptã, duhu-i curajosluptã, - cãci prin tine biruie Hristos.

Page 72: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 72

72 - Judecãtori 16, 3

Iatã-l pe Samson viteazulcare biruise-un leupentru cã era în toateajutat de Dumnezeu, Dumnezeu îl înzestrasecu-o putere-ntr-adevãrmult mai mare ca pe alþii- el avea puterea-n pãr.

Cînd fusese-ntr-o cetatece-avea porþile-n zãvorneputînd sã le deschidãel le-a smuls cu stîlpii lorºi le-a dus pînã pe-un munteiar acolo le-a lãsat- ce puternic este omulpînã n-a fãcut pãcat...

Dacã ai putere de la Dumnezeuumblã-n curãþie credincios mereucurãþia este harul preþiosºi prin ea-i puternic omul lui Hristos.

Page 73: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 73

73 - Judecãtori 16, 18

Samson cel puternic însãa cãzut într-un pãcatcei vrãjmaºi tãindu-i pãrull-au slãbit - ºi l-au legati-au scos ochii - ºi cu muncacea mai grea l-au chinuitastfel vreme-ndelungatãel a fost batjocorit.

Într-o zi de sãrbãtoareca de el sã-ºi batã jocl-au dus într-o casã marecu doi stîlpi mari la mijlocdar lui îi crescuse pãrulºi s-a prins de stîlpii greiºi i-a prãbuºit cu casaºi-a murit ºi el cu ei...

Fugi mereu cu groazã de orice pãcatcãci de cazi odatã, greu ajungi legatºi pãcatul este lanþul ruºinosde-unde nu-i scãpare, numai în Hristos.

Page 74: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 74

74 - Rut 1, 8

Iatã-aici înfãþiºatedouã biblice femeicea dintîi este Naomice-a de-a doua nora eiNaomi voia sã-ntoarcãsingurã în þara saRut nu vrea sã se despartão va însoþi ºi ea.

ªi amîndouã împreunãs-au întors în Betleemºi viaþa lor frumoasãeste-un minunat poemn-a fost mamã ca Naomin-a fost norã ca ºi RutDumnezeu le pregãteºtelor, un viitor plãcut.

Ai mereu un suflet bun ºi iubitorºi-o sã-þi stea oriunde Domnu-n ajutorinima cea bunã, sufletul duiosle binecuvîntã fericit Hristos.

Page 75: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 75

75 - Rut 2, 5

Iatã Rut cum strînge spicevara pe-un strãin ogorcãci nici ea ºi nici Naomin-aveau moºioara lorDomnul a fãcut s-ajungãpe ogorul lui Boaziar acela i-a dat spiceºi mîncare de amiaz.

Cãci Boaz, vãzînd-o bunãmulte spice-i va lãsamai tîrziu fãcut-a Domnulde-a ajuns soþia saºi-apoi a fost strãbunicaîmpãratului Davidcãci blîndeþea ºi iubireamulte uºi spre cer deschid.

Binecuvîntatã este viaþa cuicautã totdeauna voia Domnuluila acel cu duhul gingaº ºi sfios -o sã-i poarte grijã minunat Hristos.

Page 76: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 76

76 - 1 Samuel 1, 19

Ana-i o femei stearpãcare ºi-ar dori copiliat-o stînd în templu, plîngeDomnului cerîndu-i-lea ºi soþul ei spre Domnulse rugau dorind mereuducînd daruri, fãcînd jertfesã-i asculte Dumnezeu.

Ea s-a juruit cã dacãDomnul îi va da copilulare sã-l aducã-n templuDomnului predîndu-ºi-lcererea-i înlãcrimatãDumnezeu i-a ascultatºi la vremea potrivitãun copil frumos i-a dat.

Cere cu credinþã orice dar vei vreaºi cu bucurie Domnul þi-l va dadar apoi cu grijã ca pe-un sfînt prinosDomnului închinã - ce þi-a dat Hristos.

Page 77: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 77

77 - 1 Samuel 2, 18

Iatã Ana credincioasãcum cuvîntul ºi-a þinutºi lui Dumnezeu I-nchinãcopilaºul ei plãcutDomnul binecuvînteazãpe copilul Samuelºi-l va creºte ca s-ajungãun profet iubit de el.

Cît de fericitã-i mamace-i dã Domnului un fiuca din el sã-ªi facã Domnulun sol vrednic mai tîrziuºi cum binecuvînteazãDumnezeu un dar curatcînd cu-o inimã întreagãLui e pe deplin predat.

Fericitã-i mama care-al ei copilDomnului ºi-l cere cu un gînd umiliar cînd îl primeºte, cu un duh pioscautã sã ºi-l creascã fiu al lui Hristos.

Page 78: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 78

78 - 1 Samuel 3, 1

Este noapte ºi în templutinerelul Samuelse trezeºte cãci audeCineva strigînd la elel întreabã pe preotulEli, - oare l-a chematEli a-nþeles cã Domnuleste Cel ce l-a strigat...

Eli spune: - mergi, te culcãºi dacã-þi va mai vorbi, spune-I: - Da, vorbeºte Doamneiatã robul Tãu aci... - De atunci întruna Domnuli-a vorbit lui Samuellucruri mari ºi minunateDomnul sãvîrºind prin el.

Fericit acela care de copilDomnului se-nchinã spre-a-I sluji umilviaþa lui strãluce cald ºi luminosºi prin el S-aratã strãlucit Hristos.

Page 79: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 79

79 - 1 Samuel 4, 5

Eli preotul, pe-o piatrãstã s-asculte ºtiri mai noidespre fiii lui Israelce se aflã-n greu rãzboicînd aude cã vrãjmaºuli-a frînt ºi i-a biruitEli cade pe o piatrãºi-n cãdere a murit.

Astfel Domnul pedepseºtepe-un întreg popor atuncicînd sînt prea mulþi care calcãlepãdînd a-Lui porunciºi-apoi ani de suferinþese vor cere pînã cîndcu cãinþã vor întoarcecalea Lui din nou luînd...

Teme-te de Domnul, nu pãcãtuicã-i aproape vremea a le ispãºiºi la Judecatã, vai de pãcãtosdreaptã-i totdeauna plata lui Hristos.

Page 80: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 80

80 - 1 Samuel 9, 15

Iatã Samuel profetule-un bãtrîn îndrumãtorcare face judecatãîn al Domnului poporîn tot timpul vieþii saleDomnul S-a slujit de ellucruri minunate Domnula fãcut prin Samuel.

Acum iatã cã poporula cerut un împãratDomnul li l-a dat pe Sauldar el n-avea gînd curatSamuel l-a uns ca regedar pe urmã în curîndel s-a-ndepãrtat de Domnulmulte nedreptãþi fãcînd.

Cînd în suflet vine o dorinþã rearoagã-te la Domnul ca sã scapi de eavai de cine umblã cu un duh fãlosel curînd ajunge fãrã de Hristos.

Page 81: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 81

81 - 1 Samuel 16, 1

Iatã tînãrul acestacurajos ºi frumuºele David, cel care Domnulmult Se va sluji de eldar acum el încã esteun pãstor la turma sadar la fiare nici o oaienici un miel nu-ºi va lãsa.

El se luptã ºi cu leulºi cu ursul, ne-nfricat- pe David o sã-l aleagãDumnezeu, spre-a fi-mpãratDomnul hotãrîse astfelºi-a trimes pe Samuella David spunînd sã-l ungãîmpãrat în Israel...

Cînd alege Domnul un pãstor curattot poporul este binecuvîntatcînd este-mpãratul bun ºi curajosfericitã-i þara ºi-I slãvit Hristos.

Page 82: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 82

82 - 1 Samuel 17, 38

Iatã filistenii iarãºiau pornit în greu rãzboiîmpotriva lui Israelcu un numeros puhoiiar în frunte ameninþãuriaºul Goliatºi nu-i nimeni din Israelsã-l înfrunte pe-ngîmfat.

David auzind aceastamerge el în contra luidoar cu praºtia în mînãºi-n Numele Domnuluiºi cu prima piatrã-n fruntel-a lovit aºa încîtGoliat cãzu grãmadãiar David l-a omorît.

Cînd porneºti cu Domnul birui pe vrãjmaºcît ar fi de tare ºi de uriaºdoar te duci spre dînsul ºi el cade jostu ai biruinþa, - dar l-a-nvins Hristos.

Page 83: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 83

83 - 1 Samuel 20, 4

Ionatan, fiul lui Saule un prinþ în Israeldar pe David îl iubeºteca pe sufletul din elSaul tatãl lui pîndeºtesã-l omoare pe DavidIonatan e-un prieten dulceapãrîndu-l ca un zid.

El pe David îl îndeamnãa fugi numaidecîtpentru cã-mpãratul Saulsã-l omoare-a hotãrîtacum jurã prieteniepîn-la moarte amîndoiºi-au þinut-o cu un sufletca al marilor eroi...

Prietenia dulce nu-i preþ s-o mãsoriea e mult mai scumpã ca orice comoriorice prieten dulce este preþiosdar mai dulce prieten nu e ca Hristos.

Page 84: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 84

84 - 1 Samuel 24, 1

Omu-acesta care doarmeeste Saul obositcãutînd pe David sã-l prindãel aici a adormitDavid l-a aflat acoloºi putea sã-i facã rãudar n-a vrut sã se rãzbuneomorînd vrãjmaºul sãu.

Unul din ai lui ridicãsuliþa asupra sa, însã David în opreºteca viaþa sã nu-i iapîn-la urmã Domnul scapãpe David de-ai lui vrãjmaºiîndrumîndu-i tot mai siguriºi frumoºi ai vieþii paºi...

Niciodatã-n viaþã nu te rãzbunanici pe-acel ce rãul cel mai rãu þi-l vreachiar ºi cu vrãjmaºul fii mãrinimoslas-cã are-n grijã plata lui - Hristos.

Page 85: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 85

85 - 2 Samuel 2, 1

Într-o altã luptã marecu poporul filisteanSaul a murit acoloºi-a murit ºi Ionatanacum a venit prilejulprecum Domnul a juratºi bãtrînii lui Israelung pe David împãrat.

De acuma tot poporulîl va asculta cu zelºi-mpãrat cum a fost Davidn-a fost altu-n Israelel a ascultat pe Domnulºi L-a preamãrit mereude aceea ºi el estepreaiubit de Dumnezeu.

Fericit cel care place DomnuluiDomnul nimiceºte pe vrãjmaºii luiiar lui îi aduce timpul gloriosare grija asta ne-ncetat Hristos.

Page 86: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 86

86 - 2 Samuel 6, 12

Iatã David împãratulduce-acest preasfînt chivotpreamãrind pe DumnezeulCel Puternic Savaotsã-l aºeze-n mare cinsteîn Ierusalimul Sfîntdupã cum fãcuse-odatãel cu Domnul legãmînt.

David merge-n fruntea oasteicîntînd psalmi lui Dumnezeupsalmii lui din harfa sfîntãce plãcuþi erau mereucãci n-a fost un dor mai marenici mai sfînt în viaþa luica acela de-a-I da toatãslava numai Domnului.

David e psalmistul Domnului plãcutcare numai slava Domnului a vrutel ºi-acum ºi veºnic laudã frumosNumele ºi slava Domnului Hristos.

Page 87: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 87

87 - Psalmul 23

Iatã-l pe David în vremeacînd era pãstor la oicînd din harfã cînta psalmiitot mai dulci ºi tot mai noi, toate ascultau miºcatecînd cînta lui Dumnezeucu cãldurã ºi cu lacrimi: - Domnul e Pãstorul meu...

Nu voi duce nici o lipsãEl mã paºte-n verzi pãºuniºi la ape de odihnãîmi dã inimii minuniºi-mi povãþuieºte caleapentru Numele Sãu Sfînteu de nimeni n-am vreo teamãcãci mereu cu Domnul sînt...

Fericit e mielul Blîndului Pãstorel le are toate cu belºug ºi sporºi în orice vreme poate fi voioscãci el stã sub braþul Dulcelui Hristos.

Page 88: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 88

88 - 2 Samuel 12, 1

Dar a fost ºi-o zi amarãcînd David n-a privegheatºi-a ajuns într-o ispitãºi-a cãzut într-un pãcatºi-a venit Natan-proroculîndemnat de Dumnezeuºi-a mustrat adînc pe Davidºi pãcatul lui cel greu.

ªi David ºi-a plîns pãcatulîncepînd cãit aºa: Milã ai spre mine Doamnedupã mare mila Taspalã-mi cu desãvîrºiremultele-mi nelegiuiricurãþã-mã de pãcatulcare nu-mi dã liniºtiri...

Cel ce-ºi plînge vina suspinînd amarDomnul totdeauna îl ridicã iarcãci el îºi înalþã glasul dureroscãtre ispãºirea Jertfei lui Hristos.

Page 89: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 89

89 - 2 Samuel 18, 9

Absalom era bãiatulcel mai mare-al lui Davidlacom dupã-mpãrãþieºi dupã mãriri avidel s-a ridicat în contraDomnului ºi tatãl sãuca sã-i ia împãrãþiaurmãrind sã-i facã rãu.

Ai lui David, urmãrindu-lel fugind înfricoºatpãrul lui cel lung, în creangaunui pom i s-a-ncurcatunul l-a ajuns - ºi-acolocu o lance l-a strãpunsiatã fiul cel netrebnicîn ce stare a ajuns.

Vai de fiul trufaº ºi ne-ascultãtormoartea ºi blestemul îl pîndesc din zborºi curînd l-ajunge iadul fiorosca pe-acel ce calcã voia lui Hristos.

Page 90: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 90

90 - 1 Regi 3, 16

Dupã ce-a murit ºi Davidi-a ajuns urmaº la tronfiul sãu ales de dînsulîmpãratul Solomonel ceruse-nþelepciuneDomnului, iar El i-a datastfel a ajuns el mareºi cinstit ºi lãudat.

ªi-au venit la el odatãdouã mame cu-un copilfiecare la-mpãratulpentru ea cerîndu-ºi-lel sã afle care-i mamas-a fãcut cã-l vrea tãiatmama cea adevãratãa zis: Nu, - ºi ei l-a dat.

Tot ce-i ceri la Domnul El îþi poate dadar sã fii cu grijã cînd îl vei aveacãci de orice daruri poþi avea folosnumai cînd te-ndeamnã Duhul lui Hristos.

Page 91: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 91

91 - 1 Regi 6, 11

Iatã minunatul templucel de Solomon ziditpentru slujba ºi cinstireaDumnezeului Slãvitel era minunea lumiin-a mai fost nicicînd ca elDomnul sã Se nalþe-acoloîntr-un sfînt ºi unic fel.

Cîtã dragoste ºi muncãpentru-acest lãcaº sublimca sã fie o podoabãveºnicã-n Ierusalimºi de-ar fi rãmas acolodragostea de la-nceputMîna Domnului prin veacurineatins l-ar fi trecut.

Dragostea curatã pentru Domnul Sfîntface minunate lucruri pe pãmîntdar cînd ea îºi pierde chipul luminosκi retrage Mîna de la ea - Hristos.

Page 92: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 92

92 - 1 Regi 8, 22

Iatã Solomon stã-n faþatemplului lui Dumnezeutoþi preoþii ºi poporulspun cel mai frumos credeuºi se-nchinã-n cea mai naltãºi adîncã stare-atuncipromiþîndu-I c-o s-asculteveºnic sfintele-I porunci...

Domnu-ascultã rugãciuneainimii ºi gurii lorºi priveºte cu iubirela-mpãrat ºi la poporºi promite sã le-ajuteºi cã-n veac nu-i va lãsanumai dac-au sã asculteºi sã-I þinã Legea Sa...

Credincios e Domnul ºi e bun oricuicu iubire-ascultã de Cuvîntul Luifericit e-acel ce þine credincioslegãmîntul care-l pune lui Hristos.

Page 93: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 93

93 - 1 Regi 11, 1

Însã iatã-l pe acelaºiSolomon ce face-acumînaintea lui un idolnalþã al tãmîiei fumºi se roagã ºi se-nchinãunui idol, unui zeusupãrîndu-L ºi-njosindu-Lpe Slãvitul Dumnezeu.

Ce pãcat ºi urîciuneeste-aceastã faptã reaea va cere-o ispãºirelungã, crîncenã ºi greapentru cã, cu cît mai bineÎl cunoºti pe Dumnezeucu atîta cînd te lepeziºi pãcatu-i mult mai greu.

Vai de cine-ntoarce de la Domnul Sfîntînspre-ai lumii idoli ºi al lor cuvîntsãvîrºind pãcatul cel mai urîcios- cum o sã mai vadã Faþa lui Hristos?

Page 94: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 94

94 - 1 Regi 17, 1

Acest om este Ilieun profet ales ºi sfîntprigonit de-mpãrãteasapentru-al Domnului Cuvîntel stã-ascuns într-o pãduresingur lîngã-acest izvorºi doi corbi trimiºi de Domnuli-aduc hranã-aici în zbor.

Cînd el s-a rugat la Domnulîn trei ani n-a mai plouatºi cînd a cerut el ploaieatunci Domnul iar a datcãci în þarã erau idoliºi mulþi li se închinauiar pe Dumnezeul carei-ajutase-L lepãdau...

Greu e de prorocul Domnului atuncicînd poporul calcã sfintele porunciînsã chiar ºi-n locul cel mai durerospe cel bun nu-l lasã pînã-n veci - Hristos.

Page 95: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 95

95 - 1 Regi 17, 17

Cînd profetul sfînt Iliea ajuns înfometatla o vãduvã sãracãDumnezeu l-a îndreptatdin uleiul ºi fãinaei puþinã, l-a hrãnitiar uleiul ºi fãinase-nmulþeau necontenit.

Fiul vãduvei sãrmanes-a îmbolnãvit murind, dar i-a înviat copilulmila mamei rãsplãtindcãci Ilie se rugasepentru el în ceasul greuom fiind al rugãciuniiDomnu-l asculta mereu.

Mare e puterea rugãciunii cuiface cu credinþã voia Domnuluicînd cel care cere este-un credinciosDumnezeu aude ºi-i dã prin Hristos.

Page 96: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 96

96 - 1 Regi 18, 20

Ilie-a cerut odatãfoc din cer pe-altar trimisDumnezeu i-a dat din cerurifoc, aºa cum el a zisastfel au vãzut vrãjmaºiicã profetul Lui e elºi s-a-nspãimîntat de-aceastatot poporul Israel.

ªi cînd focul cel din ceruria venit pe-al sãu altartot poporul cu glas tareau slãvit pe Domnul iarºi apoi pe slujitoriiidoleºti i-au nimicitastfel Domnul, pe Ilieomul Sãu, l-a sprijinit.

Minunat e Domnul ºi puterea Sape-ai Sãi de ruºine El nu-i va lãsaoricînd Lui se roagã Tatãl bucurosle-mplineºte ruga prin Isus Hristos.

Page 97: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 97

97 - 2 Regi 2, 1

Iatã cum rãpeºte Domnulpe Ilie-n car de fociar în urma lui profetulElisei rãmîne-n locElisei de multã vremeîl urmase-ascultãtorºi-nvãþase cum sã umblepentru Domnul în popor.

La nãlþarea lui, Ilie, i-a lãsat mantaua sa, Elisei o sã despartãapele-n Iordan cu eaºi-apoi multe alte astfelde minuni va face elcãci va fi mult timp profetulDomnului în Israel...

Domnul are grijã cînd ia un prorocsã aleagã altul sã-i rãmînã-n locca sã se pãstreze duhul credinciosºi sã nu se stingã focul lui Hristos.

Page 98: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 98

98 - 2 Regi 4, 1

Iat-o vãduvã sãrmanãa venit la Eliseiniºte oameni vreau sã-i vîndãpe cei doi copii ai eisã le dea o datoriepentru care n-avea baniºi plîngea ºi mama frîntãºi cei doi copii orfani...

Elisei i-a dat din parteaDomnului acest îndemn: sã tot toarne-n zeci de vasedin puþinu-i untdelemnºi-a umplut mereu la vasecum spusese Eliseiºi vînzîndu-l ºi-a dat baniipentru cei doi fii ai ei.

Ce mult bine poate face-un om alesîn poporul unde Domnul l-a trimescînd el cautã-al altor fericit foloscãci prin el lucreazã minunat Hristos.

Page 99: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 99

99 - 2 Regi 5, 1

Omul cel plecat cu caruleste un bolnav leprosºi nu ºtie cum sã facãsã ajungã sãnãtoso fetiþã-l sfãtuieºtesã se ducã-n þara eiea-i din þara lui Israel, - la profetul Elisei.

S-a dus omul, iar profetulElisei atunci i-a zis: - scaldã-te-n Iordan - ºi omuls-a dus cum a fost trimisºi s-a vindecat de lepracare-l chinuise greuºi s-a-ntors cu bucuriepreamãrind pe Dumnezeu...

Bine-i totdeauna pe-un profet s-asculþicãci profeþi în lume sînt puþini, nu-s mulþicînd asculþi pe omul cel evlaviose ca ascultarea Domnului Hristos.

Page 100: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 100

100 - 2 Regi 5, 9

Omul cel scãpat de leprãa venit la Eliseisã-i dea bani, recunoºtinþacum e-n lume obiceiºi-i îmbie multe daruriomul recunoscãtoriar profetul nu primeºteel e-un binefãcãtor.

Dar Ghehazi, slujitorulce era cu Eliseiîn ascuns i-a cerut baniiºi s-a bucurat de eidar ºi lepra lui, pedeapsãs-a întors asupra luicã nu-i bine niciodatãsã-nºeli mila nimãnui...

Ce-n dar þi-a dat Domnul, tot în dar sã daidacã nu faci astfel, mare vinã ai- cine are-un cuget rãu ºi mincinoso sã-l pedepseascã voia lui Hristos.

Page 101: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 101

101 - 2 Regi 6, 13

Cei vrãjmaºi venind cu urãla al Domnului prorocse apropiau sã-l prindãpentru-al omorî pe locslujitorul sãu vãzîndu-is-a-ngrozit în faþa lorºi plîngea cu-ngrijorare: - unde vom gãsi-ajutor?

Doamne, s-a rugat proroculfã sã vadã ochii lui, - ºi-a vãzut atunci tot cerulplin de Oastea Domnuluiºi s-au îngrozit vrãjmaºiiºi-au fugit degrab napoi- nu teme-a zis profetulDumnezeu este cu noi.

Dumnezeu nu lasã pe alesul Sãula vrãjmaºul care vrea sã-i facã rãucel bun totdeauna din necaz e scosmare este Oastea Domnului Hristos.

Page 102: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 102

102 - 2 Regi 11, 1

Acest bãieþaº ce arenumai ºapte ani abiascaunul de împãrãþieîn Israel va aveaajutat de bunii sfetniciel va fi un rege bunbun e-un rege cînd ascultãce-ai lui sfetnici buni îi spun.

El a strîns mult aur carepreoþilor li l-a datsã repare Casa Sfîntãdar ei n-au mai reparatci s-a risipit avereaDomnului ºi-a celor buniºi-astea au fost fapte slabenedreptãþi ºi urîciuni.

Bun este-nceputul multora ades, dar mai bun sfîrºitul unui om alesdacã nu-i sfîrºitul bun, - la ce folosnici o bucurie nu-i pentru Hristos.

Page 103: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 103

103 - 2 Regi 19, 1-20

Iarãºi au venit vrãjmaºiimulþi la numãr ºi socotpe poporul lui Israelcum sã-l nimiceascã totîmpãratul Ezechiaîngrozit ºi-ndureratvine-n templu ºi se roagãDomnului a fi scãpat.

Dumnezeu Cel Bun audeºi-l înºtiinþeazã blîndcã-l ascultã ºi-i trimiteajutorul Sãu curîndcu un înger într-o noaptei-a ucis vrãjmaºii lui- ºi cu lacrimi Ezechiaa dat slavã Domnului.

Dacã ai credinþã, strigã-n ceasul greucãci întotdeauna vine Dumnezeunumai cînd þi-ajutã pleacã-þi faþa-n joscu recunoºtinþã Domnului Hristos.

Page 104: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 104

104 - 2 Cronici 34, 18

Tînãrul ce stã pe scauneste-al þãrii împãratdar el nu ºtie CuvîntulDomnului cu-adevãratn-a fost cine sã-L aratecãci fusese-acoperitpînã cînd un om de binei L-a dus ºi L-a citit.

Cînd el a aflat Cuvîntulºi-a vãzut ce scrie-n El, s-a smerit ºi-a plîns nainteaDomnului lui Israelºi-apoi s-a suit spre CasaDomnului ºi ºi-a-nnoitlegãmîntul sfînt, pe carel-a þinut pîn-la sfîrºit...

Nu uitaþi Cuvîntul Cel ceresc ºi sfîntduceþi-L la oameni, oriºicine sîntcei care-L ascultã ºi-L primesc frumosaflã mîntuirea veºnicã-n Hristos.

Page 105: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 105

105 - Ezra 1, 12

Acest preot este Ezraºi el mustrã pe aceicare din pãgîne neamuriºi-au luat a-lor femeicãci femeile strãinei-au atras în greu pãcatsã se-nchine pe la idoliiar pe Domnul L-au uitat.

Mulþi, primind înºtiinþareavina ºi-au recunoscutºi s-au hotãrît sã-ndrepterãul care l-au fãcutceilalþi toþi au pus nainteaDomnului un legãmîntca pe viitor s-asculteSfîntul Domnului Cuvînt.

Fericit cel care cere apãsats-ascultãm Cuvîntul Domnului curatcãci cãsãtoria cu-un necredinciospoate sã-þi despartã viaþa de Hristos.

Page 106: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 106

106 - Iov 1, 1-22

Iatã, Iov e omul carezace pe gunoi leprosel era bogat odatãºi-un om foarte credinciosdar Satana îl lovisenimicindu-i tot ce-aveaºi-apoi l-a-ncercat cu-aceastãboalã-ngrozitor de grea...

Domnu-ngãduise-aceastaca Iov, dreptul Sãu curat, în acest fel greu sã fiechinuit ºi încercatca s-arate ce credinþãare Iov cel rãbdãtor- dar l-a izbãvit din toateDumnezeu, biruitor...

Peste cel bun vine uneori ºi greuastfel ne încearcã Domnul Dumnezeuspre-a vedea rãbdarea celui credincios- el atunci sã rabde privind la Hristos.

Page 107: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 107

107 - Iov 42, 10

Iatã, Iov cel plin de leprãeste-acum iar sãnãtosmai bogat decît nainteºi cu chip mai luminosDumnezeu i-a dat mai multãcinste ºi mai multe-averifiindcã a avut rãbdareºi credinþã, prin dureri.

Domnul l-a iubit pe dreptulIov cel bun ºi rãbdãtorºi dac-a trecut necazuli-a dat mare ajutorastfel Dumnezeu ne-ncearcãcîte-odatã ºi pe noiiar dacã rãbdãm necazulmult mai mult ne dã apoi...

Nu cîrti-n necazuri, rabdã-le crezîndcãci o sã-þi ajute Dumnezeu curînddreptul care rabdã, e din toate scosplin de bucurie, cum a fost Hristos.

Page 108: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 108

108 - Isaia 1

Omu-acesta e Isaiaun profet trimes de Susca sã spunã omeniriitot ce Dumnezeu i-a spusel e dintre cei mai vredniciºi mai minunaþi profeþiºi-a mãrturisit CuvîntulDomnului de mare preþ.

El a fost trimis sã-ntoarcãoamenii la Dumnezeuºi cu lacrimi sã se lasede pãcatul lor cel greuprofeþind rãscumpãrareaprin Jertfirea lui Hristoscare va aduce-n urmãViitorul luminos.

Minunat e omul cel trimis de Susprofeþind Venirea Domnului Isusel a spus cã-n chinul cel mai durerose rãscumpãrarea ce ne-o dã Hristos.

Page 109: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 109

109 - Isaia 11, 1-10

Iatã ce-a vestit Isaiac-o sã vinã timpul sfîntcînd va fi o dulce pacepeste-acest întreg pãmîntcînd va sta lupul cu mielulºi un leu lîngã-un viþelºi-ntre ele copilaºultoate ascultînd de El...

Toate-acestea vor fi-odatãîmplinite prin HristosEl va face sfînt ce-i josnicºi curat ce-i pãcãtosEl va îmblînzi cruzimeaºi va nimici ce-i rãunumai El le poate-acesteanumai El prin harul Sãu.

Fericit ºi dulce e-acel viitorce-l aduce dragul, scump Mîntuitortotul va fi-n pace, sfînt ºi luminosstrãlucind pe toate Faþa lui Hristos.

Page 110: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 110

110 - Ieremia 20, 1-2

Iatã-l ºi pe Ieremiaalt profet trimes de Susdar el e legat de oameniºi la închisoare-i duspentru cã-a mustrat pãcatulºi-a chemat la Dumnezeuasta lumii-ntotdeaunai-e nesuferit de greu.

Dar curînd venit-a vremeacînd poporul înrãite robit ºi dus departede vrãjmaºi - ºi chinuitcãci odatã vine vremeacelui rãu ºi vinovatca sã-ºi ispãºeascã vinaºi Cuvîntul cel cãlcat.

Vai de cei ce leagã pe trimesul sfîntlepãdînd pe Domnul ºi al Lui Cuvîntgreu o sã plãteascã neamul pãcãtoscînd o sã-l ajungã plata lui Hristos.

Page 111: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 111

111 - Ieremia 36, 1-4

La-nchisoare Ieremiaspune printr-un scriitortot ce are de la Domnulsã vesteascã la popordar conducãtorii þãriiau ars Cartea Sfîntã-n focºi Cuvîntu-nºtiinþãriin-au vrut a-l primi deloc.

Iar pe Ieremia, omulcel trimes de Dumnezeul-au urît ºi mai puternicºi l-au chinuit mai greupînã cînd nenorocireacare-o prorocise ela venit necruþãtoarepeste-ntregul Israel...

Cînd profeþii sufãr, fãrdelegea-i greaºi pedeapsa vine grabnic peste eapîn-la urmã dreptul din necaz e scosdar cei rãi nu scapã - judecã-i Hristos.

Page 112: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 112

112 - Ieremia 36, 19-24

Iatã-l pe-mpãratul trufaºCartea-n flãcãri aruncîndºi-mpotriva cui a scris-oplan de moarte are-n gîndel va porunci ca omulcare-a spus ºi care-a scrisoriºiunde-ar fi - sã fieprins ºi chinuit ºi-nchis.

Cãci în loc sã se întoarcãcu cãinþã din pãcatse ridicã îndãrãtniccontra cui i l-a mustratarãtîndu-se prin astaºi mai împotrivitorgreu va ispãºi-mpreunãcu întregul lui popor...

Înþelept e omul ce se-ntoarce-atuncicînd i se aratã Sfintele Poruncidar nebun e-acel ce strigã furioscînd i se aratã Calea lui Hristos.

Page 113: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 113

113 - Ieremia 39, 1-10

Iatã pe poporul carese împotrivea mereusã nu vrea ºi sã n-ascultelegile lui Dumnezeu- cum îl duce-n grea robieun neam rãu ºi-asupritoracolo sã-ºi ispãºeascãgreu ºi lung pãcatul lor.

Omul Domnului se roagãcu cãtuºele la mîinidar nici milã nici cruþarenu mai este la pãgîniei lovesc ºi-mping bãtrîniiºi femei ºi copilaºivai de oriºicine-ajungeprins ºi dus la cei vrãjmaºi.

Teme-de de Domnul, nu pãcãtui, vine grabnic ziua cînd vei ispãºiºi-apoi poþi tot plînge cît de durerospîn-la ispãºire, tace ºi Hristos.

Page 114: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 114

114 - Iona 1, 1-3

Acest om, profetul Ionafuge-acum în depãrtãricu corabia sã treacãdincolo de-aceste mãriDumnezeu îl trimisesela Ninive-a le vestispre-a se-ntoarce din pãcatecãci în altfel vor pieri.

Dar Iona nu vrea sã meargãunde Domnul l-a trimisca sã spunã la Ninivetot ce Dumnezeu i-a zisci-n corabie se suiesã se-ascundã de Cel Sfînt- vai, dar unde nu te vedeEl pe apã sau pãmînt?

Oriºiunde-ai merge Braþul Lui e lungOchiul Lui te vede, paºii Lui te-ajungDumnezeu, oriunde e ºi sus ºi jos- nu-i nici o scãpare, numai la Hristos.

Page 115: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 115

115 - Iona 1, 3-17

Iatã, - ºi pe Iona Domnull-a vãzut unde fugeaºi-a stîrnit pe apa mãriio furtunã foarte greaceilalþi atunci, în apãdintre ei l-au aruncatfiindcã Iona le spusesecã el este vinovat.

Domnul a trimis un peºtece pe Iona l-a-nghiþitºi l-a aruncat pe þãrmulcel de unde-a fost pornitastfel dupã-aceea Ionas-a dus unde-a fost trimisla Ninive, sã le spunãtot ce Dumnezeu a zis.

Cînd îþi spune Domnul, fã ce zice Elcã tot nu se poate ca sã scapi altfelai sã suferi multe, însã ne-ndoiostot aºa se-ntîmplã cum a zis Hristos.

Page 116: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 116

116 - Iona 3, 1-10

Acum Iona le vesteºteSfîntul Domnului Cuvîntiar ninivitenii, iatãcad cu faþa la pãmîntpocãindu-se cu toþiiºi-ntorcîndu-se cu postºi cu rugãciuni la Domnuldin pãcatu-n care-au fost.

Cîtã bucurie areDumnezeu cînd un poporÎl ascultã ºi se-ntoarcepãrãsind pãcatul lordar ºi cîtã bucurietrebuie sã aibã-acelcare-a ascultat pe Domnul- cã S-a folosit de el.

Cînd pentru-o chemare Domnul te-a alesdu-te, oriºiunde te va fi trimesºi-mplineºte-þi slujba bine ºi frumoscãci rãsplatã mare ai de la Hristos.

Page 117: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 117

117 - Daniel 1, 3-17

Acest tînãr bun ºi vrednice profetul Danielel e rob ºi dus departede-a lui þarã - Israelregele vrãjmaº trimetesã-l îmbie cu mîncãridar el nu vrea, cãci pe ele-sidoleºtile-nchinãri.

El mai bine vrea puþinuldar cu Domnul ºi curatdecît multul, dar cu idoliºi la masa de-mpãratcãci mai dulce-i ascultareade Cuvîntul Celui Sfîntdecît orice desfãtarede mîncare pe pãmînt.

Fericit e-un tînãr vrednic ºi-nfrînatel va fi de Domnul binecuvîntatstarea-i va fi-naltã, glasul curajosºi prin el puternic va lucra Hristos.

Page 118: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 118

118 - Daniel 5, 1-17

Regele pãgîn petrecela ospãþ nelegiuitcînd de-odatã la pereteel priveºte îngrozitcãci o Mînã Sfîntã scrieîntr-un fel de spaime plintrei cuvinte ne-nþelese: Mane, Tekel, Upfarsin...

Nimeni nu-nþelege tainanumai singur Danielel explicã la-mpãratulal acestor vorbe felDumnezeu l-înºtiinþeazãcã-n curînd va fi ucis- ºi s-a întîmplat întocmaiprecum Daniel a zis.

Nu-i nelegiuire fãrã plata savine-o zi cînd Domnul nu va mai rãbdavai de cel ce umblã mîndru ºi fãloscum îl frînge-odatã Mîna lui Hristos.

Page 119: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 119

119 - Daniel 6, 1-9

Daniel e-n orice vremecredincios, precum îl ºtimel se roagã la fereastracea dinspre Ierusalimºi cu ochii plini de lacrimide trei ori pe zi aºael îºi nalþã cãtre Domnulcaldã rugãciunea sa.

Din ascuns pîndesc vrãjmaºii- ei îl urmãresc mereuºi-l pîrãsc cã se închinãºi cã crede-n Dumnezeudar lui Daniel nu-i pasãfacã cei rãi ce vor vreacãci a-l depãrta de Domnulnicidecum nu vor putea.

Roagã-te puternic tinere oricîndorice preþ þi-ar cere, orice stare-avîndDomnul e cu tine, sã nu fii fricoscrede ºi te roagã - tu eºti cu Hristos.

Page 120: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 120

120 - Daniel 6, 10-23

Daniel e-acuma-n groapãaruncat la niºte leidar el e pãzit de-un îngerºi stã-n liniºte-ntre eicei vrãjmaºi credeau cã leiiîntr-o clipã-l vor fi frîntdar mai tare decît leiieste Domnul lui Cel Sfînt.

Cînd el a fost scos din groapãpe pîrîºi i-au aruncatiarã leii într-o clipãi-au ucis ºi i-au mîncatastfel Domnul izbãveºtetotdeauna pe ai Sãidar cu moarte pedepseºtepe vrãjmaºii lor cei rãi.

Fã ce este bine - ºi sã nu te temiDomnul e cu tine oriºicînd Îl chemicu cît este locul mai primejdioscu-atît mai aproape îþi va fi Hristos.

Page 121: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 121

121 - Luca 2, 1-15

Într-o noapte, pe-o cîmpielîngã Betleem, erautrei pãstori, fiind de strajãlîngã turma lor pãzeauºi de-odatã o luminãpeste tot a strãlucitºi un înger - ºi mulþi îngericoborau - ºi le-au vestit:

- Bucuraþi-vã cã astãziS-a Nãscut Hristos Copilmergeþi ºi-L aflaþi la sînulmamei alãptîndu-ºi-Lºi-nfãºat apoi, în ieslevoi Îl veþi afla culcatEl este Mîntuitorulce din ceruri v-a fost dat.

Veste minunatã ne-a venit de Suscînd spre mîntuire S-a Nãscut Isusºi nu-i dar mai mare, nu-i ceas mai frumosca acela-n care afli pe Hristos.

Page 122: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 122

122 - Luca 2, 16-18

Iatã-i pe pãstorii careau crezut ce li s-a spusºi cãutînd aflarã-n staulMaica Sfîntã cu Isusînfãºat stãtea Copilulliniºtit cu Maica Luialt copil atît de dulceºi de trist pe lume nu-i...

Blînzi, pãstorii se-nchinarãpînã la pãmînt spre Elunul Îi aduce-o hainãaltul Îi aduce-un mielºi toþi spun la Maica Sfîntãtot ce îngerii le-au spusea pãstra acestea-n sufletprivind dulce la Isus.

Fericiþi cei care Vestea o primescei întotdeauna pe Isus gãsescºi nu-i grai s-arate cît de bucuroseste-acel ce aflã pe Isus Hristos.

Page 123: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 123

123 - Matei 2, 1-9

Cine-s oare-aceºti trei oamenicare merg cu pas grãbit? - sînt trei magi, vin de departedup-o Stea din RãsãritSteaua îi cãlãuzeºteºi pe ei spre Betleemtot la ieslea minunatãcu Copilul Cel Suprem.

Cu ce dragoste de Domnulau pornit cei trei la drumºi cu cîtã bucuriesimt ei c-au ajuns acumSteaua le strãluce tainicºi se-opreºte dulce Sussemn cã au ajuns acolounde S-a Nãscut Isus...

Oricît de departe pentru Domnul viitot ajungi acolo unde-L simþi ºi-L ºtiinu-þi opri cãutatul cît de-anevoiospînã-ajungi odatã unde e Hristos.

Page 124: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 124

124 - Matei 2, 10-11

Magii L-au aflat pe Domnulstînd pe-al Maicii Sfinte braþºi cei trei cu multe daruris-au plecat îngenuncheaþiaur, smirnã ºi tãmîieI-au adus cu tainic semnprecum Duhul Sfînt le daselor în inimã îndemn.

Ei ºtiau cã Pruncu-Acestaeste Fiul Celui Sfîntºi-au venit sã I se-nchineºi sã-I punã legãmîntde credinþã ºi-ascultareca unui Trimes de Sus, - ºi-au întors, ducînd în sufletbucuria lui Isus...

Cautã-L cu credinþã pe Isus mereuºi-are sã-þi ajute sigur Dumnezeuînsetat doreºte-I Chipul Luminosºi-o sã þi-L arate strãlucit - Hristos.

Page 125: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 125

125 - Luca 2, 25-38

Acum, Domnul e în templuL-au adus ai Lui cu dragdreptul Simeon bãtrînulÎl ia-n braþe de pe pragºi cu Ana prorociþaprivesc Faþa Prunculuiºi spun lucruri minunatedespre El ºi Maica Lui.

Simeon-bãtrînul spune: - Doamne, cît sînt fericitcã-am ajuns sã-L vãd pe Fiulca pe-un Soare Strãlucitºtiu cã El e Mîntuireaºi Viaþa tuturorDoamne, L-am vãzut, de-acumapot preafericit, sã mor...

Fericit e-oricine aflã pe IsusCel ce mîntuirea lumii a adusºi trãi - el poate ºi muri voioscãci a lui viaþã veºnicã-i Hristos.

Page 126: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 126

126 - Luca 2, 40-52

Acum Domnu-I tot în templu, - cu un mare dor S-a duscu pãrinþii Lui la praznicîn Ierusalim, Isus... iar acolo, cu-nþelepþiicei mai mari din Israelstã vorbind, - cã ei se mirãcît de înþelept e El.

În aceea vreme, Domnuldoisprezece ani aveaînsã nimeni în ºtiinþãºi-n cuvînt nu-L întreceatoþi se minunau de vorbaºi de fapta Lui mereudar puþini ºtiau cã-I FiulVeºnicului Dumnezeu...

Cunoºtinþa lumii i-a orbit pe-aceice-nfruntau pe Domnul cînd era cu eicei smeriþi cu duhul au avut folosei puteau sã creadã cã El e Hristos.

Page 127: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 127

127 - Matei 3, 13-17

Acum Domnul Se boteazãcãci smerit vrea ca Ioansã-L boteze ºi pe Dînsulca pe ceilalþi în Iordanºi în timp ce era-n apãdin Cer Tatãl a grãit: - în El Îmi gãsesc plãcerea, El e Fiul Meu Iubit...

Atunci Duhul Sfînt în chipulunui dulce PorumbelS-a vãzut cu bucurieCoborîndu-Se spre Elastfel cã Treimea SfîntãS-a vãzut atunci deplinîncepînd al MîntuiriiLucru Tainic ºi Divin.

Ce smerit e Domnul ºi ce-ascultãtorvorba Lui e blîndã, Chipul iubitorinima curatã, duhul Cuviosºi acel ce-i astfel este-al lui Hristos.

Page 128: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 128

128 - Matei 4, 1-11

Acum Domnul e-n pustiepentru rugãciuni ºi postºi acolo de satanaispitit din greu a fostºi cu hrana ºi cu slavalumii, L-a-mbiat cel rãuînsã Domnul, pîn-la capãtªi-a învins vrãjmaºul Sãu.

El l-a-nvins cãci totdeaunadoar la Tatãl a privitnumai voia Lui cea sfîntãa cãutat - ºi-a împlinitiar dorinþele Lui toateTatãlui ªi le-a supus- asta-i taina biruinþeiîn ispite-a lui Isus...

Cînd vom fi-n ispitã - ºi noi ca ºi Elvom învinge rãul doar fãcînd la felpost ºi rugãciune, mers evlaviospace ºi-nfrînare - a avut Hristos.

Page 129: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 129

129 - Marcu 3, 13-19

Acum Domnul κi alegedoisprezece ucenicispre-a-I vesti în toatã lumeaEvanghelia, - de-aiciEl îi va lua cu Sinesã-i înveþe zi cu zitot ce trebuie sã ºtieºi-a cunoaºte ºi-a pãzi...

Ei vor însoþi pe Domnulspre-a-I fi martori ºi-a vedeatoate cîte-au sã le facãmila ºi iubirea Sade-aici pînã la Golgotaºi pîn-la nãlþarea Luipîn-la marginile lumiiºi sfîrºitul veacului...

Cei chemaþi de Domnul multe au de dusastfel sã cunoascã cine e Isussã mãrturiseascã lumii curajoscã Mîntuitorul Unic e Hristos.

Page 130: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 130

130 - Ioan 2, 1-11

Acum Domnul e la Nuntacea din Cana, cu ai Sãiînvãþîndu-i ºi acoloale mîntuirii cãiiar cînd mirii-n mare lipsãsã-i ajute L-au rugatºase vase pline cu-apãEl în vin le-a preschimbat.

Domnul a fãcut aceastaca minune pentru-aceicare-n El aveau sã-ºi afleal credinþei lor temeica sã nu se îndoiascãnici la bine, nici la greucã El poate totul-totulfiindcã El e Dumnezeu.

În orice necazuri, nu te îndoicrede cã El poate cîte vei dorinumai crede tare ºi cu gînd frumosºi cînd vrei ce-i bine - îþi va da Hristos.

Page 131: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 131

131 - Ioan 2, 13-17

Acum Domnul izgoneºtepe cei ce negustorescnecinstind cu jafuri templulCasa Tatãlui Cerescei negustoresc acolooi ºi boi ºi porumbeicãutînd ca din Casa Sfîntãsã se-mbogãþeascã ei.

Domnul, cu un bici în mînãºi urmat de ucenicivrea sã scoatã pe toþi furiiºi nemernicii de-aiciEl le-a zis: Aceastã Casãe lãcaº de rugãciuniiar voi peºterã-aþi fãcut-ode tîlhari ºi de nebuni.

Sfînt este lãcaºul Casei Domnuluialtã casã sfîntã ca aceasta nu-icine face-acolo lucru urîciosare sã-l alunge biciul lui Hristos.

Page 132: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 132

132 - Luca 5, 1-11

Acum Domnul este-n luntreaunor ucenici ai Luice spuneau cã nu mai cearcãpescuit, cã peºte nu-icã-au muncit întreagã noapteaºi n-au prins nimic aici- mai cercaþi acum o datã, - le-a zis El la ucenici.

Cînd au aruncat ei mreajaatîþi peºti în ea s-au prinscã nu-i mai puteau încapeal corãbiei cuprinsPetru-atunci, vãzînd minuneaa zis: - Tu eºti DumnezeuDoamne, pleacã de la minecãci om pãcãtos sînt eu...

Unde intrã Domnul se petrec minunispre-a avea credinþã ºi mai mult cei buniºi oriunde este-un suflet credinciospoate sã lucreze minunat Hristos.

Page 133: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 133

133 - Luca 5, 17-26

Acum Domnul e-ntr-o casãstrîmtã din Capernaumun biet slãbãnog se vedestînd naintea Lui acumprin acoperiº fusesecoborît aici pe-un patDomnul i-a iertat pãcatuliar apoi l-a vindecat.

Ce puternic este Domnulce milos ºi-ndurãtorspre toþi cei care-I aºteaptãmila-n suferinþa lordar El vindecã nu trupulmai întîi de boala saci-ntîiul sufletul îl iartã- boala lui e cea mai grea...

Cere-ntîi iertarea de pãcatul tãucãci pãcatul este cel mai mare rãuºi apoi - ºi trupul iarãºi sãnãtospoate sã þi-l facã harul lui Hristos.

Page 134: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 134

134 - Ioan 3, 1-5

Acum Domnul stã de vorbãnoaptea în Ierusalimca sã înþeleagã tainamîntuirii NicodimDomnul i-a vorbit vestindu-inaºterea din nou prin harºi iertarea ce e-n JertfaCrucii Lui de pe Calvar...

Asta-i singura salvare, nu e alta nicãieri, în Ea-i Preþul Ispãºiriiºi-a Eternei Înfiericine crede - ºi primeºteJertfa Lui pentru pãcatpoate fi - ºi sigur este -mîntuit ºi înfiat.

Crede-n preþul Jertfei Domnului Isusºi primeºte-n suflet Naºterea de Susºi trãieºte-n totul voia Lui frumos- ºi-asta-i mîntuirea veºnicã-n Hristos.

Page 135: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 135

135 - Ioan 4, 46-54

Copilaºul ce zîmbeºtea fost greu bolnav pe patînsã tatãl sãu, pe DomnulL-a gãsit ºi L-a rugatca sã vinã pîn-acasãsã-l salveze pe copildar Isus numai o vorbãi-a zis - vindecîndu-i-l.

Omul a crezut pe Domnulºi s-a-ntors nãdãjduindastfel ºi-a aflat copilulînsãnãtoºit, zîmbind... De la orice depãrtareDomnul, prin al Lui Cuvînt, poate face totdeaunaorice vrea pe-acest pãmînt.

Mare este Domnul ºi puterea Sanumai cu Cuvîntul face tot ce vreacine-L crede-n totul, liber ºi voiosare tot ce-I cere Domnului Hristos.

Page 136: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 136

136 - Marcu 5, 1-11

Acum Domnul e la malulLacului Ghenazaretºi din luntre le vorbeºtecu-a Lui voce de Profetdespre scumpa-mpãrãþiea lui Dumnezeu, - ce lorcelor blînzi El le-o aduceºi acum - ºi-n Viitor.

Unii vor primi Cuvîntulºi-L vor crede fericiþialþii nu vor vrea sã-L creadãºi-au sã piarã osîndiþitotdeauna în mulþimesînt ºi buni, dar sînt ºi rãifiecare o s-ajungãunde-l duc a-sale cãi.

Cînd auzi Cuvîntul, nu-L îndepãrtacrede-L ºi primeºte-L în viaþa tacine crede-ajunge locul luminoscine nu, - se pierde veºnic de Hristos.

Page 137: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 137

137 - Matei 7, 24-29

Domnul spune de doi oamenicare casa ºi-au ziditcel dintîi a fost în toateînþelept ºi chibzuitcasa ºi-a zidit pe stîncãºi-a venit furtuna greaºi-a lovit puternic casa- dar ea neclintitã sta.

Dar cel ne-nþelept ºi-a pus-ope nisip - ºi cînd au datvalurile ºi furtunaîn curînd s-a ruinattot aºa-i ºi cel ce-audedar nu face voia Meaîn ºuvoaiele-ncercãriiºi osîndei va cãdea...

Chibzuieºte bine calea ce-o apucinu cumva-n pierzarea morþii sã te ducicine-ºi chibzuieºte calea seriosîºi zideºte viaþa numai pe Hristos.

Page 138: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 138

138 - Luca 7, 11-16

Acum Domnul înviazãpe un tînãr din Nainfiul vãduvei sãrmanece plîngea cu-amar suspinDomnu-nduioºat de plînsulmamei lui cu suflet frînti-a-nviat pe fiul tînãrchiar din drumul spre mormînt.

Bunãtatea ºi IubireaDomnului se-ndurã cîndvede-o inimã zdrobitã- cea mai singurã plîngîndlacrima cea mai amarãeste-a celui singurelDomnul cea mai mare milão aratã pentru el.

Cînd mai grea-i durerea, mai deplin sã creziDomnul poate face sã te-nseninezicelui care plînge cel mai durerosîi aratã mila mai întîi Hristos.

Page 139: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 139

139 - Matei 8, 23-27

Acum Domnul Se gãseºteîntr-o luntre cu ai Luiºi doreau sã treacã-n parteacealaltã-a laculuise-nserase ºi-o furtunãse stîrnise-ameninþînducenicii plini de groazãpriveau moartea tremurînd.

Domnul porunci ºi mãriiºi furtunii: - Taci ºi stai! ºi s-au liniºtit de parcãnu s-ar fi miºcat un paiplini de teamã uceniciise mirau privind la Elcum de apele ºi vîntulÎl ascultã-n acest fel...

Ce mãreþ e Domnul mãrii poruncindglasul Lui puterea apei liniºtindvalurile nalte, vîntul furiostoate le alinã glasul lui Hristos.

Page 140: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 140

140 - Marcu 5, 22-43

Acum Domnul este-n casalui Iair care aveao fetiþã greu bolnavãºi ei L-au chemat la eaEl S-a dus, însã fetiþaa murit pîn-a ajunsei I-au zis: - fetiþa-i moartã- n-a murit, - El le-a rãspuns.

ªi Isus, luîndu-i mînai-a zis: - scoalã-te îþi zicºi ea s-a sculat voioasãcum nici n-ar fi-avut nimictoþi se minunau - ºi-n lacrimise-nchinau pîn-la pãmîntpreamãrind puterea marea lui Dumnezeu Cel Sfînt.

Cît de mare-I Domnul - chiar ºi-al morþii felLui I se supune, - cînd voieºte Elcînd El porunceºte, toate ne-ndoiosse supun ºi-ascultã glasul lui Hristos.

Page 141: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 141

141 - Marcu 10, 47

Acum Domnul îl atingeblînd pe orbul Bartimeuce-L striga mereu: - ai milãFiule-al lui Dumnezeudã-mi vederea, dã-mi vedereacãci eu cred, eu cred cã poþi -ºi Isus i-a dat vedereacã se minunarã toþi.

Ce slãvitã e putereaºi iubirea lui Isuscum I se-mplineºte-odatãoriºice Cuvînt a spusoriºicine I se roagãcu credinþã ºi cu focDumnezeu îi dã ce-i cerechiar atunci ºi chiar pe loc.

Cere-I cu credinþã ce-þi lipseºte greucãci orice I-ai cere poate Dumnezeudar sã-þi strigi cu lacrimi dorul durerosºi-ai sã vezi cît poate mila lui Hristos.

Page 142: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 142

142 - Luca 10, 30-37

Domnul a mai spus ºi-o pildãde-un samaritean milosce-a gãsit mergînd pe caleun om greu rãnit ºi josîl bãtuserã tîlhariijefuindu-i tot ce-aveaºi-acum sta gemînd în cales-ar fi dus - ºi nu putea.

L-a-ngrijit samariteanulºi punîndu-l pe asinl-a dus ºi l-a dat în grijãla un cãlduros cãmin... - Domnul ne-a fãcut asemenicãci bolnavul eram noiºi ne-a spus cã pentru alþiitot aºa sã fim ºi noi.

Nu uita cum þie þi-a fost Dumnezeufii ºi tu asemeni altora la greucelor ce spre alþii au un duh milostot aºa-I spre dînºii Duhul lui Hristos.

Page 143: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 143

143 - Luca 10, 38-41

Acum Domnul este-n casadin Betania ºezîndMarta-i foarte ocupatãdar Maria-i ascultîndMarta-nvinuie la Domnulpe Maria sora sacã nu vine sã-i ajutela cît lucru are ea.

Marto, - îi grãieºte Domnulpentru multe-alergi tu desînsã partea cea mai bunãtot Maria ºi-a ales- cînd se predicã Cuvîntullasã tot ce-ai de fãcutcãci ai timp sã faci în urmãcînd Cuvîntul a trecut...

Cînd Isus e-n casã, lasã tot ºi tustai aici ºi-ascultã nu te mai tot ducã din orice muncã n-ai nici un folosdacã ascultarea nu-þi dai lui Hristos.

Page 144: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 144

144 - Luca 11, 37

Acum Domnul este-n casaunui fariseu bogatfariseii n-au iubireºi nici cugetul curatDomnu-i mustrã ºi le-aratãcum fãþãrnicia lore-un pãcat atît de marevinovat ºi pierzãtor.

Dumnezeu ne cere numaiduh smerit ºi gînd curatºi doar cine le-are-acesteaeste-al Lui cu-adevãratînsã vai de omul trufaºprefãcut ºi fariseupe acela-l osîndeºtetotdeauna Dumnezeu.

Fii smerit cu Domnul ºi neprefãcutastfel vei fi-ntruna Domnului plãcutnu umbla fãþarnic ºi rãutãcioscã te osîndeºte glasul lui Hristos.

Page 145: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 145

145 - Luca 12, 16

Domnul iar a spus odatãpilda unui om bogatcãrui þarina-i rodisemult, cît nu s-a aºteptatºi-a tot strîns, de n-avea undesã mai punã cît aveaºi sã-ºi facã noi hambaresã le umple - se gîndea.

O, nebunule-a zis Domnul -noaptea asta ai sã moriºi-astea toate-au sã rãmînãla niºte risipitori... - Vai de lacomii ce umblãdupã-averi lumeºti mereuºi nu cautã sã-ºi adunebogãþii la Dumnezeu...

Lacomii cei care tot adun ºi-adunau un duh satanic ºi un gînd nebunîn curînd i-nghite iadul fioros- ºi ei tot n-ascultã glasul lui Hristos.

Page 146: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 146

146 - Luca 12, 27

Acum Domnul le vorbeºtescumpilor ascultãtorivedeþi voi aceste pãsãri, vedeþi voi aceste flori? - Tatãl Cel Ceresc le poartãgrijã-atît de minunat- sã n-aveþi nici voi un sufletprea muncit ºi-ngrijorat.

Mai întîi Împãrãþiacerurilor s-o cãutaþiºi-apoi toate celelalteface Domnul sã le-aflaþimai întîi s-aveþi credinþãsufletul sã-l mîntuiþiºi-apoi nici de celelaltenu veþi rãmînea lipsiþi...

Crini ºi vrãbioare cîte le privimtoate ne îndeamnã credincioºi sã fimcãci de facem voia Tatãlui frumostoate celelalte ni le dã Hristos.

Page 147: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 147

147 - Matei 13, 3-8

Domnul a mai spus ºi pildadespre un semãnãtorcare a ieºit odatãsemãnînd al lui ogoro sãmînþã-a mers la pãsãrialta-n pietre, alta-n spinºi-abia numai cea de-a patraa ajuns la rod deplin.

Aºa este ºi CuvîntulSfînt - pe-acest pãmînt amarunii-l furã, alþii-l uscãalþii-l neacã în zadarnumai prea puþini Cuvîntulîn viaþa lor primescºi-apoi ºi din ei - statornicipîn-la moarte, cîþi rodesc?

Seamãnã Cuvîntul, ori pe unde poþiºi pe orice vreme - sã-L audã toþicã tot mai rãmîne cîte-un credinciosca s-aducã-o roadã dulce lui Hristos.

Page 148: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 148

148 - Matei 14, 15-23

Acum Domnul e-n pustiecu cinci mii de-ascultãtoriun copil frumos I-aduceniºte pîini ºi peºtiºorisã le-mpartã la mulþimeace trei zile n-a mîncatDomnul le-a primit pe-acesteaºi le-a binecuvîntat.

Le-a-mpãrþit la toþi sã mînceºi-au mîncat - ºi-a mai rãmasde-au mai strîns cei doisprezecefiecare cîte-un vassã se-arate cîtã grijãare Domnul de ai Luidar ºi cît de minunatãe puterea Domnului...

Fericiþi cei care vin la Domnul Sfîntnu pentru mîncare ci pentru Cuvîntcei ce-au vrut mîncare, n-au avut foloscei ce-au vrut Cuvîntul - i-a hrãnit Hristos.

Page 149: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 149

149 - Matei 14, 22

Acum Domnul peste apevine ca pe-uscat pãºindcãtre luntrea unde iatãucenicii stau privindei se tem cã-i o nãlucãdar Isus le-a zis: - sînt Eu, - Petru vrea ºi el sã meargãtot aºa, spre Dumnezeu.

Dar s-a-nspãimîntat de valuriºi-a-nceput a se-afundaa strigat: - ajutã-mi DoamneDomnu-ntinse Mîna Saºi l-a scos, - dar cu mustrareºi cu dragoste i-a spus: - nu te îndoi ci credenu în jos privi - ci-n Sus!

Cînd mergi prin credinþã, umblã hotãrîtnu-þi lãsa-ndoialã inimii nicicîtcine se-ndoieºte cade tot mai joscine se cufundã, - strige-L pe Hristos.

Page 150: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 150

150 - Matei 17, 1-9

Acum Domnul e pe muntecu trei dintre uceniciapoi Moise ºi Ilieºi ei s-au ivit aicistau uimiþi vorbind cu DomnulEl la Faþã S-a schimbathainele I-s ca luminaChipu-I Soare minunat.

Petru ºi Ioan ºi Iacovs-au înspãimîntat vãzîndnu ºtiu ce sã mai vorbeascãnu ºtiu unde-s ºi de cîndiar din ceruri aud glasulDumnezeului Slãvit- Ascultaþi-L cã El esteFiul Meu Cel Preaiubit...

Ce slãvitã-i starea cînd eºti pe Taborºi Hristos þi-apare mai strãlucitorneuitat rãmîne Chipu-I glorioscare ni-L aratã uneori Hristos.

Page 151: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 151

151 - Ioan 11, 1-45

Acum Domnul înviazãpe-al Lui prieten minunatLazãr mort de patru zilepus aici - înmormîntatE cu Marta ºi Mariacele douã-a lui suroridin Betania - la carea fost El de-atîtea ori.

Lazãr iese din mormîntulîn care fusese pusºi cu-adîncã mulþumirepreamãreºte pe Isus. El va merge-apoi cu Domnulspre-a mãrturisi mereucu-nvierea lui în lumecã Isus e Dumnezeu.

Orice om pe care Domnul l-a-nviattrebuie sã-I fie martor minunatviaþa lui s-arate tot mai luminoscã din moartea lumii l-a-nviat Hristos.

Page 152: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 152

152 - Matei 19, 13-15

Acum Domnul ia copiiidulce pe genunchii Luipentru copilaºi alt Prietenca Isus - pe lume nu-iEl le-a zis: - lãsaþi copiiisã-i aduc la Mine Eucã de nu veþi fi ca dînºiinu veþi fi-ai lui Dumnezeu.

Un copil luînd odatãDomnu-n faþa lor l-a pusºi privindu-i cu mustraretrist ºi-ndurerat le-a spus: - Cine-ndrumã rãu un singurcopilaº nevinovatmai degrabã sã se înececa a face-acest pãcat...

Îndreptaþi copiii cãtre Dumnezeucãci aºa vor creºte fericiþi mereunu stricaþi copiii, - este monstruoscea mai grea osîndã v-o va da Hristos.

Page 153: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 153

153 - Luca 13, 31-35

Acum Domnul spre cetateplînge-ndurerat spunînd: O, Ierusalim, de cîteori te-am tot chemat Eu blîndcum am vrut sã-þi strîng copiiica o mamã puii eidar n-ai vrut, - de azi naintevor veni vrãjmaºii tãi.

Te vor strînge, te vor ardete vor dãrîma amarpentru cã n-ai vrut la vremesã primeºti frumosul har... - Vai de cine nu cunoaºtevremea-n care-i cercetatnu-l aºteaptã decît chinulnesfîrºit ºi ne-ndurat...

Nu respinge harul cîtã vreme-l aicã nu-þi mai rãmîne decît chin ºi vaicine tot amînã, moare pãcãtosºi grozavã-i moartea fãrã de Hristos.

Page 154: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 154

154 - Luca 15, 3-7

Acum Domnul Se aratãca Pãstorul Bun ºi Blîndce oiþa lui ºi-o cautãpe-unde-a rãtãcit cãzîndoaia plînge ºi aºteaptãmila Blîndului Pãstor- ºi noi ºtim c-aceasta estestarea noastrã-a tuturor...

Toþi eram cãzuþi ca oaiarãtãcitã-n loc vrãjmaºsatan, - vulturul de pradãavînd gîndul ucigaºdar ne-a izbãvit cu milãJertfa Blîndului Pãstoro, ce Bun ai fost IsuseDrag ºi Scump Mîntuitor...

Cum îºi dã pãstorul viaþa pentru oiastfel ªi-a dat Viaþa Domnul pentru noinu-i mai mare Jertfã, har mai preþiosdecît cel pe care ni l-a dat Hristos.

Page 155: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 155

155 - Ioan 12, 1-7

Acum Domnul e în casalui Simon, - un fariseuºi-o femeie, pe picioaretoarnã cel mai scump oleuºi cu pãrul I le ºtergesãrutîndu-le plîngîndDomnul i-a iertat pãcatul- Simon judecã în gînd...

Simone-am venit la tineºi nici apã nu Mi-ai datdar ea ne-ncetat cu lacrimipe picioare M-a spãlatcui iubeºte mult - Simonemult i se va ºi iertacui puþin, - puþin... Aceasta-iîntre tine ºi-ntre ea...

Domnul rãsplãteºte vieþii oriºicuidupã cum e starea ºi inima luinu înfãþiºarea chipului fãlosci iubirea-n suflet - ne-o vede Hristos.

Page 156: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 156

156 - Luca 15, 11-19

Domnul a mai spus odatãpilda fiului pierdutcare ºi-a lãsat pãrinþiiºi luîndu-ºi ce-a avuta plecat pustiu prin lumecheltuindu-ºi tot ce-aveaajungînd porcar ºi-n zdrenþepînã-n starea cea mai rea.

De-acolo s-a-ntors la tatãlcare l-a primit în pragcu ospãþ de bucurieca pe fiul cel mai drag- astfel ne aºteaptã Tatãlºi pe noi cei rãtãciþidacã ne întoarcem sincertransformaþi ºi pocãiþi.

Vai de cel ce-ºi lasã casa lui dintîiºi se duce-n lume fãrã cãpãtîidacã-i mai revine gîndul sãnãtosºi se-ntoarce sincer - bun va fi Hristos.

Page 157: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 157

157 - Luca 15, 20-24

Iatã-acesta este fiulce-a plecat cîndva voiosºi se-ntoarce-acum acasãprãpãdit ºi zdrenþãrostatãl pune sã-l încalþeºi sã-l schimbe-n haine noicãci în casã ºi la masãva fi dus abia apoi...

Cum sã intre el în casãazi la masã, - cum eracine-ar fi putut sta oarelîngã el, fiind aºa? - tot aºa oricine vinevrînd sã fie mîntuittrebuie sã-ºi schimbe viaþaaltfel nu va fi primit.

Fãrã înnoirea vieþii pe deplinsufletul rãmîne cerului strãinun murdar rãmîne ºi-un pierdut zdrenþoscel ce nu se poate înnoi-n Hristos.

Page 158: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 158

158 - Luca 17, 11-19

Acum Domnul stã pe caleºi-nspre El un om plecate leprosul cel pe careDumnezeu l-a vindecatmai fuseserã ºi-alþi nouãvindecaþi prin har cerescdar n-au mai întors nici unulnici sã zicã: - mulþumesc...

Cum - a zis Mîntuitorul -numai tu-ai fost curãþit, nu toþi zece, - unde-s nouãei de ce n-au mulþumit? - Ce nepãsãtor e omuldupã ce-a scãpat de greuºi cum uitã el sã-ntoarcãmulþumind lui Dumnezeu!...

Nu uita, cînd Domnul te va izbãvivino totdeauna pentru-a-I mulþumidacã eºti cu minte ºi conºtiinciosjertfa mulþumirii adã-I lui Hristos.

Page 159: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 159

159 - Matei 21, 33-41

Domnul a mai spus o pildãa vierilor tocmiþide-un stãpîn sã-i lucre viadîndu-i partea Lui cinstiþi, dar cînd la cules-stãpînuldupã partea-i a trimispe-al lui fiu iubit, - vieriil-au bãtut ºi l-au ucis.

Acum dar, stãpînul vieipe cei rãi îi va zdrobiºi la alþii va da viace Cuvîntu-I vor pãzi... - Tot aºa va face Tatãlle-a zis Domnul, - ºi cu voidacã nu-I aduceþi roadepentru Viaþa de Apoi...

Fiþi cinstiþi în toate cãile mereuce-aveþi datorie, - daþi lui Dumnezeuorice nedreptate faceþi, - ne-ndoioso sã ªi-o rãzbune peste voi Hristos.

Page 160: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 160

160 - Marcu 12, 41-44

Acum Domnul stînd în templuvede cum toþi cei bogaþiaruncau în vistieriemult, - sã fie lãudaþidar o vãduvã sãracãîn ascuns de cei avuþidoi bãnuþi avînd cu totula pus ºi cei doi bãnuþi.

Adevãr vã zic Eu vouã- le-a zis Domnul lor apoi -iatã vãduva aceastaa dat mult mai mult ca voinu ce-aþi dat se socoteºteci cît v-a rãmas nedatvoi v-aþi mai lãsat o mieea nimic nu ºi-a lãsat...

Daþi cu bucurie Domnului, cît daþi -dar Isus vã ºtie cît vã mai lãsaþiºi cum vi-e deschisã mîna de milosvi se va deschide Mîna lui Hristos.

Page 161: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 161

161 - Ioan 12, 12-19

Acum Domnul e cãlareîn Ierusalim intrîndcu finici în mîini, copiiiÎl întîmpinã cîntîndîºi pun hainele pe caleºi-I aruncã flori în drumo, dac-ar þinea de-a pururibucuria lor de-acum...

Ei cred azi cã Domnul vineca sã fie Împãratºi nu înþeleg venireaDomnului cu-adevãratîn curînd cei care-I cîntão sã strige contra Sa- Doamne, ce uºor pe lumeoamenii se pot schimba...

Cînd primeºti pe Domnul, fii pîn-la sfîrºitcum ai fost în clipa care L-ai primitdacã-þi schimbi cuvîntul - eºti un mincinosºi-are sã te-alunge Faþa lui Hristos.

Page 162: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 162

162 - Luca 22, 14-22

Acum Domnul prevesteºteucenicilor spunîndtot ce o sã I se-ntîmpleîn Ierusalim curîndcum mai-marii ºi poporulÎl vor prinde ºi loviºi-L vor judeca la moarteºi-apoi Îl vor rãstigni...

- Dar, le-a zis, - dupã trei ziledin mormînt va înviacredeþi - ºi aveþi nãdejdeveþi trãi - ºi veþi vedea. - ªi voi veþi avea necazuridar crezînd sã îndrãzniþiEu am biruit în lumeºi voi o sã biruiþi...

Nu-i Împãrãþia Domnului aicitot aºa-s ca Domnul ºi-ai Lui ucenicinumai dupã moarte vine ce-i frumospentru cîþi L-ascultã - ca pentru Hristos.

Page 163: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 163

163 - Matei 22, 1-14

ªi-a mai spus Isus o pildãcu un om ce-a dat ospãþºi pe-ai lui bogaþi prietenii-a chemat de multe dãþidar ei i-au respins chemareafiecare în alt felºi n-au mai intrat nici uniiîn ospãþul dat de el...

ªi-a trimis atunci stãpînulslujitorii lui cei mulþiºi-au adus umplîndu-i casacu sãraci ºi cu desculþi- tot aºa veþi fi pe-afarãvoi ce refuzaþi mereuºi-ajung cei sãraci ºi umilioaspeþii lui Dumnezeu...

Sã primeºti chemarea cîtã vreme-auzicã rãmîi pe-afarã dacã tot refuziºi-o sã-þi ia un altul locul tãu frumosnu rãmîne goalã masa lui Hristos.

Page 164: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 164

164 - Matei 22, 35

Acum Domnul le rãspundela doi farisei ºireþicare prefãcuþi L-întreabãce poruncã-i mai de preþ- Este sã-L iubiþi pe Domnulºi-apoi pe-alþii sã-i iubiþi, în aceasta-i toatã Legeadacã vreþi s-o împliniþi.

... în iubire stã-mplinireaa oricãrora poruncifã orice, - de n-ai iubireîn zadar sînt toate-atuncidar iubire-adevãratãdacã-n toate ai mereueºti primit ca cel mai vrednicºi mai drag lui Dumnezeu...

Fãrã de iubire, nu poþi fi smeritfãrã de iubire, nu poþi fi cinstitfãrã de iubire, n-ai nimic frumosfãrã de iubire, nu-I placi lui Hristos.

Page 165: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 165

165 - Luca 22, 14-20

Acum Domnul e la Cinacea de Tainã, cu ai Sãiîn curînd se vor desparteºi-o sã-L prindã toþi cei rãiEl ia Pîinea ºi le-o frîngezicînd: iatã Trupul Meuºi Paharu-acesta esteSîngele ce-Mi dãrui Eu...

Sã mîncaþi ºi beþi din Mineca sã Mã aveþi în voiEu în voi ºi voi în Mine- asta-i Taina Vieþii Noi... cu cel ce se-mpãrtãºeºtecu-al Meu Trup ºi Sînge Sfîntºi trãieºte-n curãþieeu fac veºnic Legãmînt...

Veniþi cu credinþã ºi vã-mpãrtãºiþiDomnu-n voi sã fie, voi în El sã fiþicine este-n Domnul arde luminosviaþa lui aratã Viaþa lui Hristos.

Page 166: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 166

166 - Ioan 14, 1-14

Acum Domnul dupã Cinãstã-nvãþînd pe ucenicicei ce vreau mai mari sã fiesã se facã cei mai micicei ce-ºi scapã viaþa astao sã-ºi piardã cea de-apoiEu am sã Mã duc la Tatãldar am sã rãmîn cu voi...

Mã duc Eu, - dar voi trimetede la Tatãl Duhul SfîntEl în voi va fi Putereºi-Ajutor ºi CrezãmîntEl vã va aduce-amintetot Cuvîntul ce v-am spusEl vã va-nsoþi-n vestirepînã veþi ajunge Sus...

Ce îndemnuri sfinte Domnul ne-a lãsatfericiþi cei care le-mplinesc curatcelui ce trãieºte voia Lui piosi se dãruieºte Duhul lui Hristos.

Page 167: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 167

167 - Luca 22, 39

Acum Domnu-n Gheþimanistã rugîndu-Se amar: - Sfinte Tatã - depãrteazãde la Mine-acest pahartotuºi Tatã, nu cum vreau Euci precum e voia Tacãci Eu, oriºicum vei faceTe voi binecuvînta...

Ucenicii dorm în vremeacînd se trebuia rugatDomnul întorcînd la dînºiile-a grãit îndurerat: - privegheaþi în rugãciuneca sã nu cãdeþi de-acumcã satana vã va cernegreu, pe-al ispitirii drum...

Cautã sã faci voia Tatãlui mereuchiar dacã þi-ar cere preþul cel mai greuroagã-te ºi-ai grijã sã nu fii fricosaþintind privirea numai la Hristos.

Page 168: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 168

168 - Luca 22, 47

Acum Domnul stã ºi-aºteaptãlîngã cei trei uceniciIuda vînzãtorul vinecu de-ai lui sã-L lege-aicivînzãtorul le spusesecel pe care-am sã-l sãrute Isus, - iar voi legaþi-Lºi-apoi ºtiþi ce-i de fãcut...

Domnul le-a ieºit nainteîntrebîndu-i: - ce cãutaþi? Ei cînd L-au vãzut de-odatãau cãzut înspãimîntaþiIuda sare sã-L sãruteceilalþi sar asupra Lui- în acest fel începurãPatimile Domnului.

Cînd þi-aºtepþi vrãjmaºii, ieºi naintea lornu te teme - Tatãl îþi va fi-ajutorcît ar fi prezentul greu ºi negurosviitorul este tot al lui Hristos.

Page 169: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 169

169 - Ioan 18, 10

Domnul, pãtimind, priveºtecum e Petru încercatcã de frica unor oamenide trei ori s-a lepãdatjurînd nici cã nu-L cunoaºtepe Isus Cel chinuit- cît de-amar va plînge-aceastael cînd se va fi trezit.

Domnul îl înºtiinþasecã el se va lepãdaînsã Petru cu-ndrãznealãI-a zis: - nu va fi aºa! dar fiindcã el dormisecînd se trebuia rugatl-a învins ispititorulºi cãzînd, s-a lepãdat...

Vremea rugãciunii n-o dormi uitîndcãci ispititorul va veni-n curîndºi-ai sã cazi ca Petru greu ºi dureroste mai scapã numai mila lui Hristos.

Page 170: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 170

170 - Ioan 19, 1-16

Acum Domnul e nainteadregãtorului Pilatpreoþii ºi fariseiiÎl pîrãsc înverºunatPilat spune cã nu aflãnici o vinã-n Cel adusdar Caiafa ºi poporulstrigã: - Moarte lui Isus!...

Preoþii sînt plini de urãdregãtorul este-un slabºi Isus Nevinovatulva fi osîndit degrabEl va trebui sã moarãspre-a ne mîntui pe noifãrã Jertfa Lui, - cu toþiiam fi-n veºnice nevoi...

Vinovat e veºnic cel ce-a osînditdintr-o slãbiciune pe-un neprihãnitpeste el apasã greu ºi ruºinosneiertatã vinã contra lui Hristos.

Page 171: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 171

171 - Ioan 19, 16-24

Acum Domnul e pe Crucerãstignit între-alþii doidar El suferã în cuiechinul morþii pentru noinoi toþi am fãcut pãcatulpentru care moare Elcãci n-am fi putut nici unulsã fim mîntuiþi altfel...

Sfîntã Maica Lui zdrobitãsuferã cu El ºi ea asta-i sabia pe careSimeon cel drept spuneaFiul o încredinþeazãucenicului iubitapoi aplecîndu-ªi Capula tãcut, - ºi S-a sfîrºit.

Sã rãbdãm ca Domnul cînd vom fi-ncercaþiavînd spre-nviere ochii îndreptaþidar s-avem în grijã de cei dragi pioscum de Maica Sfîntã a avut Hristos.

Page 172: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 172

172 - Ioan 19, 40-42

Acum Domnul mort e-n groapãpus de cei iubiþi astfelMaica Lui ºi uceniculcel iubit - privesc la Elapoi ies, cãci vin soldaþiiºi vor pune-o piatrã greaca sã nu mai poatã nimenia-L mai scoate de sub ea...

Toþi ai Lui zdrobiþi de chinulcare Domnul l-a-nduratau plecat - ºi de-Nviereacea de-a treia zi-au uitat- Cînd Cel Bun e pus la chinuriiar cei rãi fac tot ce vreaucei nevinovaþi, alt sprijinn-au decît pe Dumnezeu...

Grea e starea-n care sufletul þi-e frîntºi cînd plînge-n tine cel mai greu mormînttotuºi chiar cînd suferi cel mai durerosnu uita cã-l poate învia Hristos.

Page 173: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 173

173 - Marcu 16, 1-8

Cele trei mironosiþeiatã, la mormînt venindle-a întîmpinat un îngerminunat ºi strãlucind- Hristos a-Nviat - le ziseîngerul biruitorbucuraþi-vã ºi mergeþispuneþi asta tuturor!...

S-au dus ele fericiteºi cu glas cutremuratau spus tuturora-n calecã Hristos a Înviatºi s-a dus tot mai puternicvestea Învierii LuiHristos a-Nviat spunîndu-ºifiecare, fiecui...

Cînte tot pãmîntul Hristos a-Nviatºi rãspundã Cerul tot: Adevãratºi se-mbrãþiºeze toate-n cor voiosslavã, slavã, slavã: a-Nviat Hristos...

Page 174: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 174

174 - Ioan 20, 11-18

Acum Domnul Se aratãsfintelor femei zicînd: - bucuraþi-vã ºi mergeþiucenicilor spunîndsã se ducã-n Galileiaþara lor ºi þara MeaEu le voi ieºi nainteºi-acolo Mã vor vedea.

Magdalena I se-nchinãtotul este minunatochii ei Îl vãd: - RabuniScump Isus - ai Înviat, mã voi duce ºi voi spunevoi striga, sã nu mai tacHristos a-Nviat - vestiþi-Lbucuraþi-vã în veac...

Rãspundeþi cu toþii - cu adevãratcã Hristos - Viaþa Veºnicã a-Nviattotul pe vecie este luminosslavã, slavã, slavã - a-Nviat Hristos.

Page 175: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 175

175 - Ioan 20, 1-5

Petru ºi cu Ioan aleargãîmpreunã la mormîntca vãzînd, sã se pãtrundãde-a-Nvierii crezãmîntnici ei n-au putut sã creadãce femeile-au strigatcã mormîntu-i gol acolocã Hristos a-Nviat...

Au ajuns... e gol mormîntulnumai urmele mai sîntDumnezeule, ce mareeste ceasu-acesta sfîntadevãrul dintr-o datãle strãluce minunatda, - ªi-a împlinit Cuvîntulda, - Hristos a Înviat...

Ce luminã sfîntã vine-n clipa cîndþi se limpezeºte Adevãrul Sfîntnu-i moment mai unic ºi mai gloriosdecît cînd poþi crede c-a-Nviat Hristos.

Page 176: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 176

176 - Ioan 20, 6-10

Ioan ajunsese primulla mormînt, dar n-a intratce greu le era sã creadãcã Hristos a Înviatdupã ce-a ajuns ºi Petruau intrat ºi au vãzutnumai pînzele rãmaseunde Domnul a zãcut.

S-au întors napoi... O Doamnecît de greu ºi-anevoiosputem crede cîteodatãlucrul cel mai luminosfericit cel care estedintr-o datã luminatsã se-nchine ºi sã creadãcã Hristos a Înviat.

Fericit e omul care fãrã greuºi cu bucurie crede-n Dumnezeupentru el e totul clar ºi luminoslui I se aratã fericit Hristos...

Page 177: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 177

177 - Luca 24, 13-32

Acum Domnul Se aratãViu, la alþi doi ucenicice veniserã-mpreunãpînã la Emaus aiciei Îl roagã sã rãmînãtot cu ei cãci s-a-nserat, - dar la Cinã-L cunoscurãcã-I Hristos Cel Înviat...

Cu ce mare bucuries-au întors în ceasu-acelspunînd tuturor cã Domnula-Nviat, c-au fost cu El... - Dacã-L chemi cu drag pe Domnulsã rãmînã-n casa tatotdeauna cu-o minunete va binecuvînta.

Stãruie de Domnul, cã vei fi-ascultatºi vei fi în toate binecuvîntatunde-i stãruinþã, este-un duh frumosºi-acolo rãmîne - fericit - Hristos.

Page 178: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 178

178 - Luca 24, 33-48

Acum Domnul Se aratãla iubiþi-I ucenicicînd erau cu toþii-n casãîmpreunã strînºi aiciuºile erau închisedar El li S-a arãtatcu blîndeþe ºi iubireca sã-L vadã c-a-Nviat.

A mîncat cu ei la masãºi-a vorbit cu ei mereuca sã-L simtã ºi sã creadãcã Isus e Dumnezeupatruzeci de zile astfelEl a fost mereu cu eiîntãrind pe totdeaunaal credinþei lor temei...

Cît de Bun e Domnul, ce dovezi ne-a datsã ne-ncredinþeze cã El a-Nviatmare-i datoria unui credinciossã arate lumii c-a-Nviat Hristos.

Page 179: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 179

179 - Fap. Ap. 1, 9-11

Acum Domnul Se înalþãdintre ucenicii Luicum le-a spus cã Se va duceiar la Dreapta Tatãluispre-a le mijloci-mplinirearugãciunilor ce-I facºi sã le gãteascã loculfericirii lor în veac...

Ce încredere slãvitãpot avea ai Lui mereucã Mîntuitorul Dulceeste-n Cer cu Dumnezeucã le-ascultã rugãciuneaºi-mplineºte iubitorºi cã poate-n orice vremesã le vinã-n ajutor...

Slavã veºnic Þie Scump Isus Nãlþatfii în veci cu Tatãl binecuvîntatpregãteºte locul nostru luminosºi ne ia la Tine Drag Isus Hristos.

Page 180: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 180

180 - Fap. Ap. 2, 1-3

Acum ucenicii iarãºiîmpreunã-s la un locºi din ceruri Se pogoarãDuhul Sfînt în limbi de focºi pe fiecare-l umplecu cerescul dar aprinsca sã ducã Vestea Bunãpeste-al lumii-ntregi cuprins.

Domnul le spusese: iatãEu cu voi rãmîn în veacnu vã temeþi, cãci spre bine-itot ce oamenii vã fac... - De-acum Duhul o sã-i poarteplini de al credinþei zelºi ei vor învinge lumeaprin Hristos ºi pentru El.

Mergeþi cu-ndrãznealã ucenici iubiþivoi o sã învingeþi chiar fiind jertfiþiViu în veci e Domnul ºi Victoriosgaranþia noastrã e în cer Hristos.

Page 181: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 181

181 - Fap. Ap. 2, 4-8

Sfîntul Petru le vorbeºtedupã cum Hristos i-a spustuturor cã mîntuireaeste numai în Isuscã oricine îºi doreºtemîntuirea sa, - aceltrebuie acum sã punãlegãmînt crezînd în El.

ªi mulþimile-ascultîndu-lfiecare-n limba saau primit crezînd Cuvîntuldupã cum îi învãþaºi s-a rãspîndit luminamai frumos din loc în loccãci ei toþi erau ca unulplini de-acelaºi Duh ºi Foc.

Limpede-I Cuvîntul cînd curat e spustoatã mîntuirea-i numai în Isusºi Cuvîntul are fericit folosnumai cînd sînt una cei ai lui Hristos.

Page 182: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 182

182 - Fap. Ap. 3, 1-11

Petru ºi Ioan la templumerg sã se închine-acumdar la Poarta cea Frumoasãun olog aºteaptã-n drumel le cere de pomanãaºteptînd îndureratºi-n al Domnului Sfînt Numecei doi sfinþi l-au vindecat.

Omul vindecat, deodatãfericit ºi bucurosa-nceput sã preamãreascãSfîntul Nume-al lui Hristosºi toþi cîþi erau acoloºi toþi cei care-l ºtiaucînd vedeau sãrind ologulau crezut ºi se-nchinau...

Preamãriþi pe Domnul voi cei vindecaþilumea sã vã vadã drepþi ºi-adevãraþicãci numai un suflet drept ºi sãnãtoseste-o mãrturie vie de Hristos.

Page 183: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 183

183 - Fap. Ap. 4, 5-21

Sfîntul Petru-acum vorbeºtecelor care-n templu sîntcã-n Isus e mîntuireanuma-n Numele Lui Sfîntcã El i-a dat vindecareºi ologului supuscã nu-i altã mîntuirenicãieri, numa-n Isus.

Astfel Numele Cel Dulceºi Slãvit al lui Hristose vestit la toþi, în felulcel mai nalt ºi curajoscãci oricine se ridicãspre Hristos ºi pentru Elnumai pe Isus sã-L nalþeºi-n acest puternic fel...

Fericitã-i vestea Numelui Isusfericit e graiul care-L ºtie spusfericit e felul cel mai luminosfericit e solul vrednic de Hristos.

Page 184: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 184

184 - Fap. Ap. 12, 1-17

Sfîntul Petru-i la-nchisoareunde cei vrãjmaºi l-au duspentru cã-a vestit în lumeSfîntul Nume-al lui Isushotãrîþi erau sã-l scoatãmîine pentru-a fi ucisiatã însã cã-l trezeºteîngerul din cer trimis.

Îngerul îl ia ºi-l scoateprintre ziduri ºi soldaþiiar el fericit ajungeunde-s fraþii adunaþiei vãzîndu-l au dat slavãlui Isus ce l-a salvatºi vesteau mai cu-ndrãznealãSfîntu-I Nume Minunat.

Du-te plin de pace, oriunde-ai fi dusºtie totdeauna unde eºti - Isusºi la timp veni-va, oricît eºti de jossã te libereze Domnul tãu - Hristos.

Page 185: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 185

185 - Fap. Ap. 5, 1-11

Sfîntul Petru cu-ntristarespune-acum ce vinovateste Anania - carea minþit ºi-a înºelatel vînzîndu-i moºioaradin al ei preþ a ascunsºi la dreapta întrebarea dat mincinos rãspuns.

Dumnezeu i-a dat pedeapsã- a cãzut ºi a murit -iar Safira lui, tot astfela fãcut - ºi a pãþit... Cei ce mint ºi cei ce-nºealãîn Lucrarea Celui Sfîntvor pãþi la fel cu toþiimai tîrziu, - ori mai curînd.

Nu minþi pe Domnul, fii cinstit cu Elºi nu fi-un fãþarnic ºi nu fi-un miºelcãci pierzarea-i platã celui mincinosvine Judecata Marelui Hristos.

Page 186: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 186

186 - Fap. Ap. 7, 54-60

Sfîntul ªtefan este-acelacare cade doborîtpentru Domnul, el cu pietrede mulþime-i omorît... El se roagã ºi priveºtespre Isus Cel Veºnic Viucel ce stã privind e Saul- va fi Pavel mai tîrziu...

Sfîntul ªtefan e martirulcel dintîi ce-a fost adusjertfã din nespusul numãral oºtirii lui Isusel murea privind pe DomnulCel în veci Biruitor- cel ce moare-aºa rãmîneun erou nemuritor.

Ai credinþã tare, - apãrã mereuNumele Cel Mare al lui Dumnezeuspune adevãrul nalt ºi curajosînc-un salt ºi veºnic eºti lîngã Hristos.

Page 187: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 187

187 - Fap. Ap. 8, 26-40

Sfîntul Filip este omulîn picioare lîngã carspunînd celui ce citeºtedespre-al Mîntuirii harcel care citea Cuvîntulprofeþiei - nu ºtiacã profetul spunea taineºi despre Isus scria.

ªi cînd cel trimes de Domnuli-a vorbit despre Isusfericit, plin de credinþãlegãmîntul Lui, a pus- cãci oriunde se vesteºtecu putere harul Sfîntsufletul smerit ºi sincerpune sfîntul legãmînt...

Spune cu cãldurã despre Dumnezeuºi vreun suflet sincer vei gãsi mereucînd primeºti în suflet vestea bucurosa iertãrii pace vei gãsi-n Hristos.

Page 188: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 188

188 - Fap. Ap. 9, 1-2

Iatã, Saul este-acelacare merge furiosca sã prindã ºi sã legepe urmaºii lui Hristosel se duce, - întãrirede la cei mai mari avîndca sã-i ia pe cei ce-i aflãCalea lui Isus urmînd.

... Cîtã rîvnã-au unii oamenica sã facã rãu mereucelor ce-L slujesc pe Domnulºi-L iubesc pe Dumnezeudacã nu le-ar pune Domnulcîte-o piedicã-a-i opriei ar face numai relepînã iadu-i va-nghiþi...

Vai de cine umblã urmãrind pe-aceicare au credinþa lui Isus în eiprãbuºi-i-va Domnul greu ºi ruºinosnu mult þine lupta contra lui Hristos.

Page 189: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 189

189 - Fap. Ap. 9, 3-19

Iatã-l ºi viteazul Saulprãbuºit cu groazã-n drumo luminã orbitoarei se-nfãþiºeazã-acumºi din mijlocul luminiiîntrebînd o Voce grea: - de ce prigoneºti tu Saulfiii Mei ºi Calea Mea?...

Doamne, Cine eºti, - întreabãSaul îngrozit ºi-nfrînt- Sînt Isus, - a fost rãspunsul- tu ai sã ajungi un sfînt... - Dacã se sfîrºeºte binechiar ºi-un drum ce-ncepe rãuDumnezeu pe om îl facedin vrãjmaº - un fiu al Sãu.

Chibzuieºte bine drumul ce-l apucicontra Voii Sfinte - tu sã nu te ducipe Isus cinsteºte-L, nu-I fi duºmãnoscã te prãbuºeºte în curînd - Hristos.

Page 190: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 190

190 - Fap. Ap. 9, 22-28

Sfîntul Pavel este-acelaprin fereastrã coborîtcãci vrãjmaºii lui îl cautãca sã fie omorîtfraþii însã îl salveazãºi-l ajutã-n lucrul sfîntcãci apostoli mari ºi vredniciprea puþini pe lume sînt.

El va merge mai departesã-L vesteascã pe Isuscu-o credinþã ºi-o putereºi-un curaj cum alþii nu-svai de cine-l prigoneºtepe-un apostol înzestratdar cine-l binecuvîntãva fi binecuvîntat...

Sã cinsteºti pe omul de Hristos alesroadele-l aratã cã-i din cer trimesvai de cine-i poartã gînd rãutãcioso sã Se rãzbune crunt pe el Hristos.

Page 191: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 191

191 - Fap. Ap. 16, 22-34

Sfîntul Pavel ºi cu Silaiatã-n închisoare sîntcînd deodatã vine-un vuietºi-un cutremur de pãmîntzidurile se dãrîmãºi sar uºi fãrã zãvortemnicerul se aruncãîngrozit în faþa lor...

Vãd cã Dumnezeul vostrueste Viul Dumnezeuspuneþi-mi ce sã pot facesã fiu mîntuit ºi eu? - Crede în Isus - ºi fi-veimîntuit, cu casa ta!... O, ce-aproape-i mîntuireade acei ce fac aºa!...

Fericiþi sînt ochii care vãd prin harvai de cei la care totul e-n zadarfericit cel care sufere frumosvai de cel ce luptã contra lui Hristos.

Page 192: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 1 - Biblia Versificatã Pag. 192

192 - Fap. Ap. 27, 1-44

Sfîntul Pavel e pe-o stîncãel din mare-i izbãvita trecut prin mari primejdiidar prin toate-a fost feritiar acum ajuns pe stîncãîndreptîndu-ºi faþa-n susÎi aduce mulþumirepentru toate, lui Isus...

- Cine a ajuns pe Stîncãizbãvit ºi sãnãtostrebuie sã-I dea mãrireveºnic numai lui Hristosiar cînd ºi din marea vieþiivom scãpa odatã Susnesfîrºitã mulþumirevom da Scumpului Isus...

Cine-ncepe calea cu Isus spre Þelbine-i dac-ajunge la Sfîrºit cu ElBun e începutul tînãr ºi frumosdar mai bun sfîrºitul rodnic în Hristos.

Page 193: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 193

17-II-2003

CÎNTÃRI NEMURITOARE

Vol. 11

Caietul 2

Minune ºi Tainã

Imnuri, colinde

cîntece ºi plîngeri

cu

Maica Domnului

poezii

Page 194: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 194

Hristos - Împãratul

Slãvitã fii, Tainã, - slãvitã Minunecu-ntreg Înþelesul pãstrat Veºniciei, ce-n dragostea noastrã alãturea pune

HRISTOS-ÎMPÃRATUL,cu PRUNCUL MARIEI...

Page 195: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 195

1 - Tainã-a fost

Tainã-a fost Fecioara-Mamãîn tot Vechiul Legãmînt, toþi prorocii ce-au vestit-on-au ºtiut misteru-i sfînt. Ei cãutau mereu sã aflece-Adevãr divin ascundcele ce spun ei prin Duhulºi-a lor tainã n-o pãtrund.

BinecuvîntãmTaina ce-o aflãmºi cinstim divinal Minunii Crinºi cîntãm frumosMaicii lui Hristos.

Dar în noaptea strãlucitãcînd ni S-a S-a Nãscut Isus, Taina S-a fãcut Minunecît un cer în soare pus. Azi eternã preamãrirenoi Treimii Sfinte-I dãmpentru tine, Maicã Sfîntãºi-n Hristos noi te-adorãm.

Page 196: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 196

Preasfîntã Fecioarã Maria,

Maica Mîntuitorului nostru, roagã-te pentru noi, pãcãtoºii,

acum ºi-n ceasul morþii noastre - Amin.

Tatãl va voi, Duhul te-a umbri, Fiul te-a slãvi

Plecãciune þie, plecãciune þie, Fecioarã Marie!

Page 197: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 197

În Numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfîntului Duh, Amin.

Isus HristosMarele nostru Dumnezeu ºi Mîntuitor

Slavã veºnicã Þie...

Pentru cã Tu, Fiul Unic ºi Veºnic al Tatãlui, de o Fiinþã cu Dumnezeu Tatãl- ai primit pentru noi oamenii a Te Întrupa din Sfînta Fecioarã Maria,

ªi pentru cã Tu, Creator fiind, ai ales din Veºnicie - ºi ai creat în Timp,aceastã creaturã unicã, din care, într-o zi Unicã, prin Tainã ºi Minune,Te-ai Re-creat pe Tine, într-un fel Unic, pentru veºnica Jertfã ºi veºnicaSlavã a veºnicei Mîntuiri pe care ne-ai adus-o,

ªi pentru cã aceastã Unicã ºi Veºnicã Mîntuire Te-a înomenit pe Tine prinMaica Ta ºi a îndumnezeit-o pe ea prin Tine. Spre slava fericitã a voiiTatãlui, spre izbînda Jertfei Fiului ºi spre gloria Lucrãrii Duhului Sfînt.

Slavã veºnicã ÞieMarele nostru Mîntuitor ºi Dumnezeu

Isus Hristos.Amin.

Page 198: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 198

Tainã ºi Minune e viaþa ta,

Maicã ºi Fecioarã, cine-o va cerca? Dac-o-ncerci cu lacrimi o vezi imn divin, dac-o-ncerci cu cîntec e profund suspin.

Page 199: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 199

Din profeþiile Biblieidespre Maica Domnului

Genesa 3, 15: Sãmînþa femeii va zdrobi capul ºarpelui.

Isaia 7, 14: Domnul Însuºi vã va da un semn: Iatã, Fecioara va rãmînea însãrcinatã, va naºte un

Fiu ºi-I va pune Numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi).

Isaia 9, 6: Un Copil ni S-a nãscut, un Fiu ni S-a dat ºi domnia va fi pe umãrul Lui: Îl vor numi:

Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Pãrintele Veºniciilor, Domn al Pãcii.

Luca 1, 26-35: Îngerul i-a zis Mariei: Plecãciune þie, cãreia þi s-a fãcut mare har; Domnul este cu

tine, binecuvîntatã eºti tu între femei! (...) Duhul Sfînt Se va pogorî peste tine ºi puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De

aceea Sfîntul care Se va naºte din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu!

1 Ioan 5, 20: El este Dumnezeul adevãrat ºi viaþa veºnicã.

Page 200: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 200

Bucurã-te, Preacuratã,

... Bucurã-te, munte sfînt, îngerii din cer îþi cîntã,

noi îþi cîntãm pe pãmînt!

Page 201: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 201

Cuvînt de bucurie

Mi-a fãcut o bucurie negrãitã citirea cîntãrilor de laudã închinate MaiciiDomnului de dãruitul de Dumnezeu cîntãreþ al Domnului nostru Isus Hristos,Traian Dorz.

Cîntãrile din volum redau învãþãtura dintotdeauna a Bisericii noastre despreMaica Domnului ºi Pururea Fecioarã Maria fãrã de care nu poate sta credinþacreºtinã în Domnul nostru Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu ºi Mîntuitorul lumii.

Ea - lucrarea aceasta - aduce în redarea acestei învãþãturi cãldura iubiriineatinse de noi a Maicii Domnului faþã de Fiul ei Dumnezeiesc, care a binevoitsã Se facã Pruncul ei.

N-am întîlnit nicãieri descrisã atît de minunat duioºia dragostei ei de Maicã.Ea trezeºte în cei ce citesc cîntãrile acestea o vibraþie pînã la lacrimi. Acestecîntãri ne aratã înãlþimea necunoscutã înainte a omenescului adusã nouã prinfaptul cã Fiul lui Dumnezeu Se face Fiul unei Maici dintre noi ºi Fratelenostru, care dintr-o iubire nemãrginitã S-a dat pe Sine Jertfã pentru mîntuireanoastrã, avînd pe Maica Lui cea mai înþelegãtoare ºi simþitoare pãrtaºã laIubirea ºi Jertfa Lui.

Sînt fericit cã iubitul nostru frate Traian Dorz a alcãtuit aceste cîntãridintr-o dragoste ºi cinstire înflãcãratã pentru Maica Mîntuitorului nostru.

Sînt sigur cã tipãrirea acestei lucrãri va aduce o puternicã înviorare acredinþei ºi o readunare a credincioºilor români în mãrturisirea comunã acredinþei lor evanghelice din tot trecutul.

Preot profesor Dr. Dumitru Stãniloaie, Bucureºti, la 9 decembrie 1985.

Page 202: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 202

Fiul meu, în suferinþãeste-o tainicã cerinþãºi în chinul pãtimiriieste Preþul Mîntuirii.

Page 203: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 203

Preasfînta Fecioarã Maria, Maica Domnului nostru

Isus Hristos

Din Marea ºi Eterna Clipã a minunii Bunei Vestiri, cînd sfîntul înger Gavril, trimes deDomnul Dumnezeu, i-a adus Preafericitei Fecioare Maria vestea cea unic de mare ºi fericitãcã ea a fost aleasã pentru cea mai mare tainã ºi minune prin care a început lucrarea demîntuire a omenirii - aceastã Fiinþã a cãpãtat o slavã Eternã atît în faþa cerului cît ºi apãmîntului.

Asupra ei s-a coborît atunci tot harul Dumnezeirii, cãci arãtarea prezenþei Sfintei TreimiS-a fãcut pentru prima oarã în istoria omenirii nu la Botezul Mîntuitorului în Iordan, ci s-afãcut peste Sfînta Fecioarã Maria la Bunavestire cînd îngerul trimes îi spune: Puterea Tatãluite va umbri, Duhul Sfînt Se va coborî peste tine ºi Fiul Se va naºte prin fiinþa ta.

Deci iatã - Tatãl, Fiul ºi Sfîntul Duh (Luca 1, 35) . Deci iatã toatã frumuseþea ºi strãlucirea Prezenþei ºi a Lucrãrii Sfintei Treimi. Deci iatã începutul ºi felul minunat al marii noastre mîntuiri. Ce nebãnuit de mare Tainã ºi Minune este aceasta! Uimit de mesajul pe care îl aducea - mesaj neînþeles nici chiar de el însuºi, - strãlucitul

arhanghel Gavril se închinã profund miºcat înaintea Sfintei Fecioare zicîndu-i: Plecãciune þie, cãreia þi s-a fãcut mare har! Ce mult spun aceste cuvinte mari! ªi ce adînc grãitoare este închinarea puternicului

mesager ceresc care, stînd cel mai aproape de Faþa Domnului Dumnezeu, este trimes sãîmplineascã cea mai aleasã dintre poruncile Înþelepciunii ºi voii Lui, dupã cum scris SfîntaScripturã la Daniel 9, 21-23; Luca 1, 19; Evrei 1, 14; etc.

În faþa acestei Minuni ºi Taine ne aplecãm ºi noi smeriþi, împreunã cu strãlucitul îngerºi binecuvîntãm Numele Sfintei Treimi care în marea Sa Înþelepciune ºi iubire a ales pe SfîntaFecioarã Maria, acest vas sfînt ºi acest mijloc divin, pentru a aduce minunata noastrãmîntuire.

ªi fericim pe Preasfînta Fecioarã Maria, Maica ºi Mireasa Fiului lui Dumnezeu, cu toatãrecunoºtinþa ºi smerenia sufletelor noastre, dupã cum de asemenea este scris:

... toate neamurile mã vor ferici pentru cã Cel Atotputernic a fãcut lucruri mari pentrumine (Luca 1, 48-49) .

În poporul nostru ºi în biserica noastrã, cinstirea Preasfintei Fecioare are o tradiþie deveacuri, chiar de la naºterea noastrã ca popor în istoria acestei lumi. ªi trebuie sã aibã pentrutotdeauna o astfel de cinstire fiindcã aºa ºi cere Cuvîntul lui Dumnezeu.

Oastea Domnului, care este esenþa celor mai curate ºi mai dulci trãiri evanghelice acredinþei noastre strãmoºeºti, cinsteºte dupã cuviinþã în duhul Evangheliei numele SfinteiFecioare Maria, Maica Scumpului nostru Mîntuitor Isus Hristos.

Page 204: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 204

Din aceastã înaltã ºi sfîntã cinstire a apãrut ºi lucrarea aceasta, oferitã în întregime ca undar curat Preasfintei Fecioare. E ºi aceasta o dovadã de curãþie ºi cãldurã a dragostei noastrefaþã de Maica Domnului, fiinþa cea mai aleasã de pe pãmînt, care a fost investitã cu cel maimare dar din partea Sfintei Treimi, harul de a deveni împreunã lucrãtoare cu Dumnezeu lamîntuirea întregii omeniri din pãcat ºi la înfierea întregii biserici pentru slavã.

Toþi colaboratorii acestei lucrãri, autorul versurilor, compozitorii frumoaselor melodii oricei care au lucrat frumoasa graficã, sînt evlavioºi fii ai Oastei Domnului, care au pus în totce au lucrat cea mai frumoasã ºi iubitoare cinstire din sufletele lor curate pentru MaicaDomnului, care prin El este ºi Maica noastrã.

Sã fie bineplãcutã Tatãlui Ceresc aceastã curatã ofrandã pe care o aducem spre cinstireaSfintei Mame a Fiului Sãu.

Sfînta Fecioarã Maria, primeºte acest frumos dar al recunoºtinþei noastre smerite ºiroagã-te pentru izbînda Lucrãrii Oastei Domnului care îþi aduce aceastã ofrandã dorind a-þifi cea mai frumoasã din lume! ªi roagã-te pentru familia iubirii noastre.

Amin.

Slãvit sã fie Domnul!

Fr. Traian Dorz, la 23 martie 1985.

Page 205: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 205

Fii binecuvîntatãFecioarã Preacuratã,

Minune ºi Tainã ºi-Altar, tu, Maica Cerescului har...

Page 206: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 206

Cîntarea Mariei pentru Domnul

din

Luca 1, 46-50

Sufletul meu mãreºte pe Domnul ºi se bucurã duhul meu în Dumnezeu Mîntuitorul meu.Pentru cã a privit El spre starea smeritã a roabei Sale. Cãci iatã, de acum încolo toateneamurile îmi vor zice Fericitã, pentru cã Cel Atotputernic a fãcut lucruri mari pentru mine.Numele Lui este Sfînt ºi îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El.

Plecãciune þie, Maicã fericitãcare stai la Dreapta Fiului Divin, fii pentru viaþa noastrã chinuitãpildã ºi putere ºi-ajutor, - Amin.

... ºi cîntarea noastrã pentru ea

Cuvine-se cu adevãrat sã te fericim pe tine, Nãscãtoare de Dumnezeu. Cea pururea fericitãºi nevinovatã ºi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eºti mai cinstitã decît heruvimii ºi maimãritã fãrã de asemãnare decît serafimii, care fãrã stricãciune pe Dumnezeu Cuvîntul aiNãscut, pe tine cea cu adevãrat Nãscãtoare de Dumnezeu, te mãrim!

Amin.

Page 207: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 207

Imnuri

Maica Domnului Hristosdar al gîndului duios, floarea zãrilor cereºti,

binecuvîntatã eºti.

Faþa ta strãluce unicde smerenie ºi har,

tu ai fost Dumnezeiriileagãn, lacrimã ºi-altar.

Page 208: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 208

2 - Minune ºi Tainã

Minune ºi Tainã e viaþa curatãîn care Lumina S-a vrut întrupatã, în care Iubirea a vrut a Se-aprindeºi-n care tot raiul pe veci se cuprinde.

Fii binecuvîntatã, Fecioarã Preacuratã, Minune ºi Tainã ºi-Altar, tu, Maica Eternului har.

Minune ºi Tainã e Sfînta-Ntruparecînd Cel fãrã margini Se strînge-ntr-o zareºi Soarele Veºnic Se strînge-ntr-o razãºi Cerul sãrutul pe-un Crin ºi-l aºeazã.

Minune ºi Tainã sînt Fiul ºi Mamaspre care se-nalþã uimirea ºi teama, spre care coboarã Iubirea ºi Pazaºi-n care se-ascunde Fiorul ºi Raza.

Minune ºi Tainã e Mila Divinãce astfel alege spre lume sã vinãºi astfel doreºte spre Ea sã ne-atragãsfinþiþi de Iertarea Eternã ºi-ntreagã.

Minune ºi Tainã, mi-nchin pe veciecredinþa, nãdejdea ºi dragostea þie, fiinþa, viaþa ºi tot ce-i în mineprin tine sfinþite, - cuprinde-le-n tine!

Page 209: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 209

3 - Plecãciune þie

Plecãciune þie, Maicã ºi Fecioarã, binecuvîntatã eºti tu-ntre femei, tu ai fost aleasa Cerului Comoarãpentru Taina Slavei ºi-Ntruparea Ei.

Plecãciune þie, Maicã preacuratã, cu mãritul înger îþi cîntãm ºi noi, nalþã cãtre Fiul rugã ne-ncetatãpentru mîntuirea noastrã din nevoi.

Plecãciune þie, Maicã Fericitãce-ai purtat în braþe ºi-ai hrãnit la sînpe Isus Cel Dulce, Taina profeþitãFiul tãu - ºi totuºi Veºnicu-þi Stãpîn.

Plecãciune þie, Maicã-ndureratãcare-ai plîns la Cruce ºi-ai vãzut murindFiul tãu dat Jertfã pentru lumea toatã, jertfa ta curatã cu a Lui unind.

Plecãciune þie, Maicã Rugãtoare, chip al bunãtãþii, grai mîngîietor, fii a rugãciunii noastre-ajutãtoarepentru alinarea cîtor rãni ne dor.

Plecãciune þie, Maicã Preacinstitãcare stai la Dreapta Fiului Divin, fii pentru viaþa noastrã chinuitãpildã ºi putere ºi-ajutor. Amin.

Page 210: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 210

4 - Cîntarea îngerului Gavril

- Luca 1, 20 -

Plecãciune þie, plecãciune þie, Fecioarã Marie, cãreia þi-a dat Domnul Cel Preaînaltharu-I minunat!

Domnul te aratã binecuvîntatãFecioarã curatã, nu te teme, dar, tu ai mare har; vei fi-un sfînt altar.

Plecãciune þie, plecãciune þie, Fecioarã Marie, cãci prin Duh de Sus, Fiu îþi va fi-adussã-L numeºti Isus!

Sfînta Lui domnie veºnic o sã þie, Fecioarã Marie. El va fi chemat Fiu Celui Preaînalt, Domnul ºi Împãrat.

Plecãciune þie, plecãciune þie, Fecioarã Marie! Tatãl va voi, Duhul te-a umbri, Fiul te-a slãvi.

Plecãciune þie, plecãciune þie, Fecioarã Marie, cãci a Celui Sfînt voie ºi Cuvînteste-un Legãmînt.

Page 211: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 211

5 - Cîntarea Mariei - 1

- Luca 1, 46-51 -

Sufletul meu mãreºte-acum pe Domnulºi-adînc se veseleºte duhul meu, în Dumnezeu - Mîntuitorul Dulce, cãci a privit spre mine Dumnezeu.

Binecuvîntatfie Cel Preaînaltcare S-a-nduratºi ne-a cercetat.

Privit-a El spre starea roabei Salecãci iatã pînã-n vecii cîþi vor fi, ale pãmîntului popoare toatecu bucurie mã vor ferici.

Da, Cel Atotputernic pentru minefãcu minuni, cãci Numele-I e Sfînt, din neam în neam se-ntinde-a Sa-ndurarespre cîþi se tem de El pe-acest pãmînt.

Cu braþul Sãu ªi-a arãtat putereaºi-a risipit acele gînduri marice le aveau în inimile relecei mîndri, farisei ºi cãrturari.

Page 212: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 212

6 - Cîntarea Mariei - 2

- Luca 1, 52-55 -

Da, Domnul pe cei mari din scaunele lorlovindu-i i-a-ntors în uitareºi-n marea Sa milã, smeriþilor Sãicinstire le-a dat ºi nãlþare.

Sã fie slãvitEl, Cel care-nalþã pe cel umilit, El, Cel ce smereºte pe cel înãlþatsã fie lãudatºi binecuvîntat!

El saturã pururi pe cei flãmînziþicu tot ce mai bun este-n þarãºi scoate pe-avuþii cei nelegiuiþicu mîinile goale afarã.

Da, Domnul cu milã a dat ajutorla robul Sãu umil, Israel, adusu-ªi-a Domnul aminte c-a spusde-ai Sãi cã Se va îndura El.

Precum a promis la ai noºtri pãrinþicînd vremea-ndurãrii-o sã vie, strãmoºului nostru Avraam, pînã-n veacºi toatã a lui seminþie.

Page 213: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 213

7 - Cîntarea îngerilor Naºterii

- Luca 2, 14 -

Slãvit sã fie Domnul, al Slavei Dumnezeu, în locurile-nalteslãvit în veci mereu!

Slavã Lui, slavã Lui, ne-ncetatNumele Lui în veciMinunat.

ªi pace, Sfîntã pacesã fie pe pãmîntºi bunã învoireîn fiii Celui Sfînt.

Pacea Lui, pacea Lui, fie-n veacpeste-acei care Luisînt pe plac.

Page 214: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 214

8 - Maica Domnului Hristos

Maica Domnului Isus, Crin al Cerului de Sus, rai al sfintei curãþii, binecuvîntatã fii! binecuvîntatã fii, rai al sfintei curãþii!

Maica Domnului Hristos, dar al gîndului duios, floarea zãrilor cereºti, taina sfintei profeþii, binecuvîntatã fii!

Maica marii îndurãri, chip al sfintei ascultãri, taina sfintei profeþii, binecuvîntatã fii!

Maica Domnului Hristos, rod al Duhului Frumos, mila inimii-omeneºti, binecuvîntatã eºti!

Maica Domnului Isus, rugãtoarea noastrã Sus, te cinstim supuºii fii, binecuvîntatã fii! binecuvîntatã fii, te cinstim supuºii fii!

Page 215: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 215

9 - Preasfîntã Maicã bunã

Preasfîntã Maicã bunãa Domnului Hristos, cu îngerii-mpreunãvenim, venimºi te cinstim, Preasfîntã Maicã bunã.

Te cinstim ºi iubimºi-al tãu nume-l fericim, c-ai nãscut ºi-ai crescutFiul Celui Nevãzutºi ai dus cu Isuschinul Crucii pînã Sus.

De-a pururea Fecioarã, al Curãþiei Crin, a Cerului Comoarã, dorim, dorimsã te cinstim, de-a pururea Fecioarã.

Preasfîntã rugãtoarespre Fiul tãu iubitcerînd ajutoraregrãbim, grãbimsã te cinstim, preasfîntã rugãtoare.

Page 216: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 216

10 - Isuse, Sfîntã Maica Ta

Isuse, Sfîntã Maica Ta, cu ce iubire Te-asculta, cu ce smerenie-a-mplinitchemarea care ºi-a primit. - O, fã-ne s-ascultãm mereuºi noi aºa de Dumnezeu!

O, fã-ne s-ascultãm mereuºi noi aºa de Dumnezeu!

Isuse, Dulce Maica Ta, cu ce iubire Te veghea, cum zi ºi noapte Te-ngrijeaºi negrãit de Drag Te-avea. - O, fã-al iubirii sfînt ºuvoisã fie, ca în ea, ºi-n noi!

Isuse, Bunã Maica Ta, cu ce iubire Te priveaºi cum se bucura vãzîndtot Chipul Tãu Frumos ºi Blînd. - O, fii ºi pentru noi aºade scump ºi drag, ca pentru ea!

Isuse, Scumpã Maica Ta, cu drag, pe-oriunde Te-nsoþea, nedespãrþitã rãmînîndde Tine-n orice loc ºi rînd. - Fii ºi de noi nedespãrþitcum i-ai fost ei, Isus Iubit.

Fii ºi de noi nedespãrþitcum i-ai fost ei, Isus Iubit.

Page 217: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 217

11 - Binecuvîntare þie

Binecuvîntare þie, cea mai sfîntã-ntre femei, þie-mi plec cu bucurieochii ºi genunchii mei.

Tu ai fost aleasã Cerului Mireasã, Duhului Altar ºi Iubirii har.

Te cinsteºte fericitãinima cîntînd pios, þie, una-nvrednicitãa fi Maica lui Hristos.

Faþa ta strãluce unicde smerenie ºi hartu ai fost Dumnezeiriileagãn, lacrimã ºi-altar.

Tot ce-a fost mai sfînt pe lumepîn-la tine-ai întrecut, ºi-ntre toþi cei mai din urmãseamãn încã n-ai avut.

Dumnezeu putea alegeºi alt drum spre ce-a voit, dar tu, vas curat ºi unic, I-ai fost cel mai fericit.

În toþi sfinþii-a fost vreo patãosînditã-n vreun cuvînt, dar în tine, Preacuratã, numai rod din Duhul Sfînt.

Page 218: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 218

12 - O, Maica Jertfei

O, Maica Jertfei salvatoare, - ca-n preacuratele-þi privirinici fericirea, nici durereaatît de-adînci nu-s nicãiri.

Binecuvîntatãfii tu, PreacuratãMaica lui Hristos! Cu iubire mareþi-nãlþãm cîntarenumelui frumos.

Ca-n chipul tãu pe lume unicde umil ºi de glorios, nici bucuria, nici tristeþeanu strãlucesc mai luminos.

În viaþa ta, cum nici o mamãdin lumea asta n-a avut, e-o pace negrãit de dulceºi-un zbucium nepãtruns de mut.

E-o umilinþã-atît de-adîncãpe-un nimb atît de-mpãrãtesc, cîntarea cea mai îngereascãºi plînsul cel mai omenesc.

În Preþul Jertfei Salvatoareºi tu ce mare parte-ai pus! - În veci te vom cinsti, cãci tu eºtiºi Maica noastrã, prin Isus!

Page 219: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 219

13 - Preasfîntã Nãscãtoare

Preasfîntã Nãscãtoarede Dumnezeu, Fecioarã, te bucurã tu, ceeace plinã eºti de dar! Marie sfîntã, Domnul, te-alege-a Lui comoarã, eºti binecuvîntatãca un divin altar.

Marie sfîntã, Maicãa Domnului Hristos, te roagã pentru mine, cel slab ºi pãcãtos, sã aflu mîntuirela Fiul tãu Divin, ºi-acum, ºi-n ceasul morþii, ºi-n veci de veci, amin.

ªi binecuvîntatã-ia sînului tãu Roadãcã ai nãscut pe DomnulIsus Hristos Cel Sfînt, Mîntuitorul nostruºi-al celor ce-au sã creadãcinstindu-te pe tineºi-urmînd al Lui Cuvînt.

Page 220: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 220

14 - Binecuvîntatã Maica

Binecuvîntatã MaicaCelui care-L adorãm, pentru-a ta chemare sfîntã, noi te binecuvîntãm.

Preacinstitã fii tu, MaicaCelui ce ne-a mîntuit, nimeni pe pãmînt ca tinepe Isus n-a mai iubit.

Mulþi au mai crezut în Fiuldupã ce L-au cunoscut, dar tu ai crezut nainte, pînã nici nu L-ai nãscut.

Mulþi L-au mai slãvit pe Domnulmarile-I minuni vãzînd, dar tu L-ai slãvit cînd încãEl era Copil plãpînd.

Mulþi L-au mai slujit în urmã, cînd El ca Stãpîn cerea, dar tu L-ai slujit cînd încãEl neputincios pãrea.

Mulþi ºi-au mai jertfit o partedin viaþã pentru El, dar tu þi-ai jertfit-o toatãîntr-un sfînt ºi unic fel.

Mulþi vor fi pe veci în Slavãlîngã El, ce-L adorãm, însã nimenea ca tine- noi te binecuvîntãm!

Page 221: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 221

15 - Pentru c-ai avut

Pentru c-ai avut chemareacea mai sfîntã pe pãmînt, binecuvîntare þie, Maica Sfîntului Cuvînt!

Pentru c-ai crezut cînd încãnimeni nu credea-n Hristos, binecuvîntare þie, cu un imn în veci frumos!

Pentru c-ai iubit pe Domnulcum nu-i om sã-L fi iubit, binecuvîntare þie, într-un fel desãvîrºit!

Pentru c-ai urmat pe Domnulsuferind tot chinul Lui, binecuvîntare þie, cum pe lume nimãnui!

Pentru c-ai slujit pe Tatãlcu un preþ nemãsurat, binecuvîntare þie, Crinul Lui cel mai curat!

Pentru c-ai slãvit pe Fiulca pe-un Dumnezeu deplin, binecuvîntare þie, Maica Lui, în veci! Amin.

Page 222: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 222

16 - Marie, Maicã Fericitã

Marie, Maicã Fericitãa Fiului lui Dumnezeu, tu ne eºti pilda cea mai naltãîn toate tuturor mereu, în curãþie, în rãbdare, în dragosteºi-n trai sfinþit, tu lui Hristos nedespãrþitãºi þie El nedespãrþit.

Fii binecuvîntatã, o, Maicã preacuratã, tu eºti acuma Susla Dreapta lui Isus- aºa sã fim mereuºi noi cu Dumnezeu.

Învaþã-ne pe toþi, întruna, cum sã-L urmãm ºi noi la fel, cu toþi sã dobîndim cununavieþii veºnice la El. ªi-ajutã-necu rugãciuneaºi pilda tape toþi mereuca sã putem trãi minuneade-a fi pe veci cu Dumnezeu.

Page 223: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 223

17 - Dacã îngerul cel tare

Dacã îngerul cel tarede la Dumnezeu trimesþi-a grãit sfînta urareºi þi-a spus: - un vas alesºi-a zis: - Plecãciune þie, suflet preacurat ºi blînd, ºi noi azi, sfîntã Marie, te cinstim cu el cîntînd.

Bucurã-te, Preacuratã, vas ales ºi fericit, Maicã binecuvîntatãa Hristosului Slãvit!

ªi cum îngerii Mãririiau cîntat Osana-n cor, pentru dragostea veniriiScumpului Mîntuitor, cuprinzîndu-te-n cîntareºi pe tine cu Hristos, ºi noi binecuvîntareþi-nãlþãm în cor frumos.

Cum pãstorii din cîmpieau îngenuncheat ºi-au spus: - Binecuvîntare þie, Maica Domnului Isus! ºi cum magi din depãrtareþi-au cîntat cu glas pios, ºi noi binecuvîntareîþi dãm, Maica lui Hristos.

Page 224: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 224

18 - Cinstim în tãcere

Cinstim în tãcere Minunea ºi Tainape care-o respectã profeþii ºi sfinþii, pe care Lumina ºi-nfãºurã haina, tãcînd-o ºtiinþei, lãsînd-o credinþii.

Privim în tãcere uimirea ºi teamacu care cerescul arhanghel grãieºte, Minunea ºi Taina, Fecioara ºi Mama, cînd Crucea ºi Slava smerit le vesteºte.

Simþim în tãcere cum magii ºi-apleacãgenunchii ºi darul cãzînd rugãciunii, cînd toatã ºtiinþa fãcîndu-ºi sã tacã, cu toatã credinþa se-nchinã Minunii.

Gîndim în tãcere cum neamuri ºi neamuride veacuri te-nalþã cu drag ºi cu teamã, pe cruci ºi altare, pe steme ºi flamuri, Minune ºi Tainã, Fecioarã ºi Mamã.

Slãvim în tãcere Eterna Minunecu-ntreg înþelesul pãstrat veºnicieiºi dragostea noastrã alãturea puneHristos Împãratul cu Pruncul Mariei.

Page 225: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 225

19 - Binecuvîntãm Iubirea

Binecuvîntãm Iubireaca pe darul cel mai sfîntºi cãutînd cine-a avut-omai înalt pe-acest pãmînto gãsim numai în tinestrãlucind cel mai frumos, fericitã ºi curatãMaica Domnului Hristos.

Binecuvîntãm Rãbdareaºi smerenia mereuºi cãutãm cine le aremai profund spre Dumnezeu, dar nu le gãsim la nimenidintre cîþi pe lume sînt, cum le-ai avut tu, Fecioarã, Maica Domnului Preasfînt.

Binecuvîntãm frumseþeainimii cu nobil simþ, ºi-o cãutãm pe lumea astala toþi cei ce-i ºtim mai sfinþi, dar nu le gãsim la nimenidin tot neamul omenesccum a fost în al tãu suflet, Maica Mirelui Ceresc.

Binecuvîntãm pe Tatãlºi pe Fiul Cel Slãvitºi pe Duhul Sfînt, cã astfelte-a nãlþat ºi te-a sfinþit, ºi-nchinîndu-ne nainteaTainicului Plan Divin, te cinstim, PreafericitãMaica lui Hristos! Amin.

Page 226: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 226

Colinde

Fiu Frumos ºi Sfînt, Maicã Preacuratã,

Ceruri ºi pãmîntpreamãresc cîntînd

Taina Minunatã!

Page 227: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 227

20 - Colo Sus

Colo Sus ºi cel mai Sussînt doi sori cum alþii nu-sîn luminã fãr-apus ºade Maica lui Isus. Fiul stã pe-un tron arzînd- Colindãm, colindãm, Doamne, colindãm.

Dintre coruri rãsunîndFiul zice Maicii blînd: - Maicã, mai gîndeºti acumla al Crucii noastre drum, îþi mai vine-n gînd cumvacît ai suferit cîndva?

- Domnul meu ºi Fiul meu -zice Maica - ce spun eu, greul parcã-a fost un vis, azi e-un veºnic Paradis, scurt a fost amarul chinºi-azi e-un Rai pe veci senin.

Lîngã Tine, Fiul meu, nicãieri nu mi-a fost greu, toatã fericirea meadupã Tine se þinea, iar acum cu Tine-n Raifericirea n-are grai.

- Spune-Mi, dulce Maica Mea, mai e ceva care-ai vrea? - Da, Mîntuitorul meu; fericirea ce-o am eus-o dai ºi la cîþi mai sîntcum am fost noi pe pãmînt. - Colindãm, colindãm, Doamne, colindãm.

Page 228: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 228

21 - Lîngã Ieslea Minunatã

Lîngã Ieslea Minunatã ne-adunãmlin Colindul Sfintei Naºteri colindãm, doarme Fiul lîngã-al Mamei sîn duios, soare dulce para Faþa lui Hristos.

Doamne, Doamne, ºi noi Þiene-nchinãmcînd colindul Sfintei Naºtericolindãm.

Cîntã îngerii Osanei imnul sfîntslavã Þie-n Cer ºi pace pe pãmînt, cîntã ºi pãstorii cîntec fericit; slavã Þie, Sfînt Mesia mult dorit.

Cîntã magii aducîndu-I darul lor, slavã Þie, Împãratul tuturor, cîntã steaua cu luminã peste Cer, slavã Þie, Soare veºnic, lerui ler.

Cîntã Cerul ºi pãmîntul, Sus ºi josslavã, cinste ºi-nchinare lui Hristos- numai Maica simte semnul profeþit; umbra Crucii peste Fiul adormit.

Page 229: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 229

22 - Pe la geamul îngheþat

Pe la geamul îngheþatal credinþei meletrece iar colind curatcãlãtor spre stele, trec în zbor de-argint cîntîndîngerii minunii, Fiului ºi Maicii dîndrazele Cununii.

Dar eu ce-am adus Pruncului Isus? - Peºterã ºi ger, lerui Doamne ler, rele pîn-la cer, lerui Doamne ler. Iar de-acum vreau Domnului sã-I daucasã de oier, lerui Doamne ler, slavã pîn-la cer, lerui Doamne ler.

Trec pãstorii fericiþi, moºii ºi pãrinþii, Pruncului ducînd smeriþiaurul credinþii; trec cuminþii magi plecaþipeste veacul zãrii, Fiului ducînd miºcaþismirna ascultãrii.

Iar din albul lumii ninsde argintul lunii, ca tãmîia s-a desprinstaina rugãciunii: - Doamne, fã ºi-n casa meapraznic cu luminã, ca odatã ºi din easolii dragi sã-Þi vinã.

Page 230: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 230

23 - O, Sfînt Colind

O, Sfînt Colind îndepãrtatdin Noaptea Neuitatã, ce fericit Te-am colindat, Copil bãlai cu glas curatcînd trei pãstori umblau prin zoricu Vestea Minunatã.

Colind frumos pentru Hristos, cîntat din suflet credincios, Colind curat ºi-ndurerat, cîntat prin loc înstrãinat.

O, Praznic Sfînt ºi Luminosal Naºterii slãvite, ce fericit ºi ce duiosne-aduci pe Maica lui Hristoscînd dãruieºti trãiri cereºticredinþei neclintite.

O, Sfînt Copil Dumnezeiesccu Maica lîngã Tinece-adînc ºi tainic retrãiescfiorul unic ºi cerescdin noaptea cea ce V-aduceaaievea ºi la mine.

O, Sfînt Colind, o, dalbe flori, o, Maicã preacuratã, cînd vin a voastre sãrbãtoriv-aºtept mereu cu noi fioris-aduceþi iar Cerescul harce-l aduceaþi odatã...

Page 231: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 231

24 - Minunatã-i Noaptea Sfîntã

Minunatã-i Noaptea Sfîntã, minunatã, sfînta pace înveºmîntã lumea toatã; umple bucurii cereºti inimile omeneºti, Noapte Sfîntã, tu-nfrãþeºti lumea toatã.

Nãlþãtoare-i Noaptea Sfîntã, nãlþãtoare, vin pãstorii, îngeri cîntã, ieslea-i soare, steaua arde luminos, magii-L nalþã pe Hristos, Maica-i raze, ceru-i jos, ieslea-i soare.

Bucurie-i Noaptea Sfîntã, bucurie, iadul cade, moartea-i frîntã pe vecie; profeþia s-a-mplinit, mîntuirea ne-a venit, Sfînt Mesia, fii slãvit pe vecie!

Îndurare-i Noaptea Sfîntã, îndurare, Cerul ne binecuvîntã, haru-i mare; inimile vã gãtiþi, pe Mesia sã-L primiþi, sã vã facã fericiþi haru-I mare...

Page 232: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 232

25 - Dulce Copilaº Ceresc

Dulce Copilaº Cerescce Te naºti pe lunã, vino, eu Îþi dãruiesccasa cea mai bunã.

Vino, obrãjori de crin, mîini de albã floare, vino, ochi de cer senin, Dulce strop de Soare- Sfîntã Maicã, Fiu Divin, raze dulci de Soare.

Dulce Copilaº Cerescce Te naºti pe lume, vino, iatã Te dorescfraþi, surori ºi mume.

Dulce Copilaº Cerescadã-L Maicã Sfîntã, la toþi cei care-L dorescºi cu drag Îi cîntã.

Vino, Copilaº Ceresc, harul re-nnoieºteºi tot neamul omenesciartã-l ºi-l sfinþeºte.

Page 233: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 233

26 - S-a Nãscut

S-a Nãscut Cel Plãcut, Fiul Sfînt, har slãvit a venitpe pãmînt.

Lãudãm ºi cîntãmpe Hristoscu un cor - ºi duiosºi voios. El de Sus ne-a adushar nespus, lãudãm ºi cîntãmpe Isus, pe Isus...

Sã-I cîntãm ºi sã-I dãminima, dar iubit ºi doritEl ne-o vrea.

Fericim ºi cinstimMaica Luicare-a dat sîn curatDomnului.

Voi, copii, mii ºi miisã-L iubiþipe Isus Cel de Susfericiþi.

Cãci aºa ne va daDumnezeuslava Sa, Þara Sa, Raiul Sãu.

Page 234: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 234

27 - Sfîntã Maicã, Sfînt Copil

Sfîntã Maicã, Sfînt Copil, dulce Tainã Sfîntã, sufletul plecîndu-mi-l, gura mea vã cîntã.

Fiu Frumos ºi Sfînt, Maicã Preacuratã, ceruri ºi pãmîntpreamãresc cîntîndTaina minunatã, Taina minunatã.

Înfãºat în scutecaºde inuþ subþire, vine Sfîntul CopilaºMiel pentru jertfire.

În grãjduþ cu mieluºei, pãstoraºi de stînã, dar cãlduþ I-aduc ºi eicojocel de lînã.

Dulce Copilaº Cerescºi Mãicuþã bunã, ceruri ºi pãmînt privescTaina împreunã.

Noi cu îngerii venimînãlþînd Osaneºi din coruri împletimDragostei coroane.

Page 235: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 235

28 - Cine vine, cine?

Cine vine, cine? - Trei umbre strãineºi ne cer sãlaº pentru-un Copilaº. Florile dalbe.

- Nu-i loc în sãlaºnuma-n stãuraº, pe pãiþe moi între vaci ºi oi! Florile dalbe.

Albul scuteceltremurã pe ElFiul Sfînt la sîn tremurã pe fîn. Florile dalbe.

- Tînãrã Fecioarãdulce-L înfãºoarã, scutecel de in cu miros de crin. Florile dalbe.

Scutecel de zoricu miros de flori, aºternut cãlduþ, lui Isus Micuþ. Florile dalbe.

Domnul Copilaºvine-n stãuraº, printre miei ºi oi, vine pentru noi. Florile dalbe.

Page 236: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 236

29 - Haideþi sã vedem

Haideþi sã vedemcolo-n Betleem, ieslea unde-I pusDulcele Isus.

Noi venim sã-L iubimºi dorim sã-L slãvimpe Isus... Drag Isus, Bun Isus, Tu ne vii sã ne fituturor Bun Pãstor, Drag Isus, Scump Isus, Bun Pãstor...

Haideþi sã vedemcolo-n Betleem, Maica Sfîntã, blîndFiului cîntînd.

Haideþi sã veghemcolo-n Betleem, lîngã Blîndul Miel, ca sã fim cu El.

Sãrutaþi ºi voiMîinile Lui moi, cãci El va venispre-a ne mîntui.

Page 237: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 237

30 - Vine Fiul Sfîntului

Vine Fiul Sfîntului, Soarele pãmîntului, vine-n ieslea mieilorRegele iudeilorcu Maica Iubirilortaina mîntuirilor.

Ce-I aducem Lui? - Raza soarelui, floarea cîmpului. Florile dalbe.

Noi aducem Fiuluiflorile pustiului, închinarea zorilor, adorarea norilor, tremurul suspinuluiºi cununa spinului.

Pentru raza pãruluinimbul adevãrului, pentru jurul brîuluicununiþa grîului, pentru Domnul Ceruluiascuþiºul fierului.

Vine Fiul Domnuluimîntuirea omuluiºi darul primiþilorCrucea rãstigniþilorºi plata pãmîntuluilespedea mormîntului.

Page 238: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 238

31 - Sfîntul Copilaº

Sfîntul Copilaºîntr-un stãuraº, Domnul Cel nãlþatstã pe fîn uscat.

Osana, osana, osana, vine Domnul Copilaº înfãºat în scutecaº, printre vaci ºi printre oi vine pentru noi.

Tînãrã Mãicuþã, dã-I hainã cãlduþãAlb Firuþ de CrinDrag Fiuþ Divin.

Îngeraºi de susce-I daþi lui Isus? - Cerul fãrã noriºi cununi de sori.

Pãstoraºi de jos, ce-I daþi lui Hristos? - Raza soareluifloarea cîmpului.

Copilaº sãrac? - dau un fir de mac. Copilaº cioban? - Dau un miel de-un an.

Copilaº pescar? - Dau un mic dinar. Copilaº bogat? - N-am nimic de dat!...

Page 239: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 239

32 - Pe drum lung

Pe drum lung ºi-ndepãrtatMaica Fiul ºi-a luatcãci vrãjmaºii gînd au pussã-L omoare pe Isus.

Vino, dulce îngeraºsã fugim de cel vrãjmaºpînã trece vremea saºi rãsplata-ºi va lua.

Tatãl Sfînt L-a ocrotitpînã-n locul pregãtitºi L-a-ntors în þara Sacînd cel rãu nu mai era.

Doamne, Tu pe-ai Tãi nu-i laºinimiciþi de-ai lor vrãjmaºi, uneori i-nstrãinezi, dar oriunde Tu-i veghezi.

Vremea greului trecînd, Tu-i vei izbãvi-n curîndSus în Sfîntul Tãu Lãcaºunde nu-i nici un vrãjmaº.

Page 240: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 240

33 - La cãsuþa care

La cãsuþa care pe Hristos primeºte, Pruncul Sfînt coboarã ºi cu drag grãieºte:

Viaþa sã vã fienumai bucurie, sfîntã sãrbãtoarenumai înãlþare, anul care vinenumai roduri plinede la Cel din Cer- lerui Doamne, ler.

De la Tatãl unde-i numai desfãtare, peste voi sã fie numai binecuvîntare.

De la Maica Sfîntã care privegheazã, binecuvîntarea ca o dulce razã.

De la Raiul dulce unde-i strãlucire, binecuvîntarea cea mai cu iubire.

De la cei de care inima-i legatã, binecuvîntarea cea mai minunatã.

De la clipa asta, pînã-n veºnicie, binecuvîntarea peste voi sã fie.

Page 241: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 241

34 - Preasfîntã Maicã, te privesc

Preasfîntã Maicã, te privesccu Fiul tãu Dumnezeiescºi fericit mã minunezcum Îl iubeºti ºi cum veghezi, cum te apleci spre Fiul tãu, cum te uimeºti de Chipul Sãu, cum legeni Scumpul tãu Odorcîntîndu-I lin ºi iubitor.

Nani-nani, Fir de Crindormi cu Maica Fiu Divin, nani, nani, Trist CopilTatã Sfînt, vegheazã-ni-L!

O, cum de fericitã-L culcicîntîndu-I psalmii cei mai dulciºi-n ceasul sfintei rugãciunimînuþele cum I-mpreuni, oºtiri cereºti privesc de Sus, tu-I faci hãinuþã lui Isus. Pãstori ºi magi privesc din prag, tu-I cînþi ºi-L alãptezi cu drag.

O, cum sã nu-þi cîntãm frumos, c-atît de mult faci lui Hristos, ºi-atît de dulce-L îngrijeºtica-n felul cel mai sfînt sã-L creºti; nainte de-a fi-al tuturorEl þie þi-este Scump Odor, nainte de-a fi-n cer StãpînEl este Pruncul tãu la sîn.

Page 242: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 242

35 - Dã-mi, Doamne, bucuria

Dã-mi, Doamne, bucuria pãstorilor veghindcînd îngerii le cîntã Osana strãlucind.

Dã-mi, Doamne, bucuriade a vedea mereutot cerul ºi pãmîntulslãvind pe Dumnezeu.

Dã-mi, Doamne, bucuria ce-au magii depãrtaþicînd aflã pe Mesia ºi-I cîntã-ngenuncheaþi.

Dã-mi bucuria Stelei ce magii i-a condusprin toate, pînã unde aflarã pe Isus.

Dã-mi bucuria ieslei ce-ntrînsa a þinutun loc pentru odihna Cerescului Nãscut.

Dar bucuria Maicii cã-L are pe Isus, Te rog sã mi-o dai, Doamne, ca toate mai presus.

Cã asta-i bucuria de a vedea cum vintot cerul ºi pãmîntul ºi Fiului se-nchin.

Page 243: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 243

Cîntece de leagãn

pentru

Isus Micuþ

Cîntã-I Maicã-nduioºatlui Isus Cel Dulce

care Tatãl ni L-a datDomn ºi Mire ºi-Mpãrat

Raiul a ne-aduce.

Page 244: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 244

36 - Creºti, Fiuþul meu

Creºti, Fiuþul meu curat, creºti, Fiuþul meu, lîngã suflet legãnat, ºi de plînsul meu scãldat, ºi de rouã picurat, ºi de soare sãrutat, creºti, Fiuþul meu curat, Fiu lui Dumnezeu.

Pãzitori Þi-a pusTatã Sfînt de Susîngeraºi din cerlerui Doamne, ler, ei sã-Þi dea frumosadãpost duiospeste viaþa tabucuria meaºi-ntristarea meaºi iubirea mea...

Dormi, Fiuþul meu iubit, dormi, Fiuþul meu, fii de Tatãl Sfînt pãzit, ºi de Duhul Sfînt ferit, mîntuirii dãruitºi Jertfirii rînduit, dormi, Fiuþul meu iubit, Fiu lui Dumnezeu.

Page 245: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 245

37 - Hai nani-nani, Scump Odor

Hai nani-nani, Scump Odor, închide-Þi geana dulce, cã-I cîntã Maica-ncetiºor, Fiuþul sã Se culce. Hai lui-lui, hai lui-lui, dormi în paza Tatãlui, hai lui-lui.

La cãpãtîiul Tãu am pussã-Þi fie ocrotireCuvîntul Tatãlui de Susºi-a Duhului iubire. hai dui-du, hai dui-du, Fiul Tatãlui eºti Tu, hai dui-du.

Dã-mi Mîna dulce într-a meacînd ruga mi-o voi spune, ca Tatãl Dumnezeu sã-Þi deaDuh Sfînt în rugãciune. Hai lui-lu, hai lui-lu, Fiul Tatãlui creºti Tu, hai lui-lu.

Sã-þi fie sufletul seninºi inima curatã, precum e cerul cristalincînd noaptea-i înstelatã. Hai lui-lui, hai lui-lui, Drag Fiuþul Tatãlui, hai lui-lui.

Page 246: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 246

38 - Pe-ntinsul cîmp

Pe-ntinsul cîmp de grînestau spicele în soareplecate cum e frunteasmeritelor simþiricu sînurile plinede pîinea viitoare- ca sînul Maicii Sfintespre-a Tainei zãmisliri.

Pîinea Sfîntã, Pîinea Vie, e Hristos pe veºnicieºi în spice ºi-n altarEl e-al vieþii har.

O, cîmpul fãrã numãrcu spicele fecioare, ce cresc cu drag în sînuriºi leagãnã frumoseterna Pîine Sfîntãde viaþã dãtãtoare- ce-adînc aduc amintede Maica lui Hristos.

Page 247: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 247

39 - Cîntã Maicã-n ceasul sfînt

Cîntã Maicã-n ceasul sfîntlui Isus Cel Dulcece-a venit pe-acest pãmîntpentru-un veºnic legãmîntspre-a muri pe Cruce.

Cîntã-I lui Isuspsalm din Cer adusalinîndcu graiul blîndchinul Lui nespus.

Cîntã-I Maicã, lãcrimîndcãci cu drag s-alinãumbra Chipului plãpîndrãstignirea prevãzîndcînd prin somn suspinã.

Cîntã-I Maicã-nduioºatlui Isus Cel Dulcecare Tatãl ni L-a datDomn ºi Mire ºi-MpãratRaiul a ne-aduce.

Cîntã-I Maicã, lui Isuscîntecul iubiriicã-n curînd pe Cruce pus, de Iubire va fi-adusPreþul Mîntuirii.

Page 248: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 248

40 - Cîntã Maicã legãnînd

Cîntã Maicã legãnîndo cîntare dulcecînd Fiuþul tãu plãpîndκi închide ochii blîndseara sã Se culce.

Cîntã-I Maicã-ncetinelcum cu drag se cîntãde-un Fiuþ ºi-un Mieluºelmititel ºi-nfãºeþeldintr-o Iesle Sfîntã.

Cîntã-I Maicã de-un Mieluþdat pentru jertfire, pentru oamenii pierduþipînã Ochii Lui micuþicad în adormire.

Cîntã-I Maicã-ncetiºorcîntecul iubirii, cã-n curînd al tãu Odorva fi nouã tuturorPreþul Mîntuirii.

Cîntã-I Maicã, cã-n curîndcîntecul tãu dulcese va stinge sîngerîndcum þi-a spus-o oarecîndSimeon, de-o Cruce...

Page 249: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 249

41 - Cîntã Maicã liniºtit

Cîntã Maicã liniºtitcîntecul de searã, cînd spre leagãnul iubitîngerii coboarã.

Sã-l binecuvîntemîinile preasfinteca sã-ªi dea SfinþitãJertfa profeþitã.

Cînd cãpºorul Lui bãlaistã privind cuminteharul Tatãlui din Raisã-L binecuvînte.

Cîntã-I Maicã lui Isus, Fiul din Fecioarã, care a venit de Suspentru noi sã moarã.

Cînd Mînuþa Lui duioscautã sã te-alinte, cîntã-I Domnului HristosImnul Crucii Sfinte.

Page 250: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 250

42 - Cîntã-i mamã psalmii

Cîntã-i mamã psalmii sfinþi, fiului tãu searacum cînta-n fiori fierbinþiMaica ºi Fecioaracînd pe Fiul ei cerescÎl creºtea duioasã- Psalmii sfinþi îi dãruiesccreºterea frumoasã.

Cîntã-i mamã la copil, psalmii, adormindu-þi-l, roagã-te ºi-l creºti frumos, precum a crescut Hristoscãci ºi-aici ºi-n veci apoifericiþi veþi fi-amîndoi.

Roagã-te mãicuþã blîndpeste leagãn seara, precum se ruga plîngîndMaica ºi Fecioaracînd pe Fiul ei cerescÎl veghea duioasã- Rugãciunile îi crescinima frumoasã.

ªi citeºte-i mamã, multdin Scripturã searacum citea cîndva, demult, Maica ºi Fecioaracînd pe Fiul ei cerescL-nvãþa duioasã- Cãci Scripturile-i zidescviaþa credincioasã.

Page 251: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 251

43 - Somnul dulce-dulce

Somnul dulce-dulce, Drag Isus Copil, Maica vrea sã-L culcelegãnîndu-ºi-LMaica vrea sã-I cînteca s-adoarmã lincînd sã-L înveºmînteîngeraºii vin.

Îngeraºii vin, îngeraºii vinpeste somnul linca sã stea mereude la Dumnezeucu Fiuþul meuca sã creascã blîndcerului plãcînd, lumii luminînd.

Noapte bunã-bunã, Drag Fiuþul meu, fie-ne-mpreunãTatãl DumnezeuTaina Lui cereascãfie-ne alin, cînd sã ne pãzeascãîngeraºii vin...

Page 252: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 252

44 - Stã încã Crucea Stea

Stã încã Crucea Stea ºi-aratãla Betleem unde-i grãjduþul, cu ieslea-n care ºi-azi uitatãmai stau Mãicuþa ºi Pruncuþul.

Colindã, colindã, nu-i nimeni s-aprindão lampã la grindã ºi-o flacãrã-n tindã. ªi-i noapte-n poiatã ºi ieslea-ngheþatã, ºi iarna se-ntinde ºi Iuda ne vinde- colinde, colinde, colinde.

Fiori de frig pãtrund prin oaseºi tainic se-nfioarã fînulcînd numai vitele sfioasesuflînd îºi încãlzesc Stãpînul.

S-au dus la ceruri îngeraºiicare-au cîntat Osana dulce, s-au dus la turme pãstoraºiipe lîngã focuri sã se culce.

S-au dus ºi magii fãrã teamãspre casa lor îndepãrtatã, - doar Sfîntul Prunc ºi Sfînta Mamãstau tot în ieslea îngheþatã.

Au îngeraºii-un cer sã meargã, ºi pãstoraºii-ºi au cãsuþa, ºi magii-o þarã unde-aleargã, - doar Pruncul n-are, nici Mãicuþa.

... O, Drag Pruncuþ fãrã de þarãºi singuraticã Mãicuþã, veniþi la mine-n inimioarãºi staþi în casa mea cãlduþã.

Page 253: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 253

45 - Cîntã-mi, dulce mamã

Cîntã-mi, dulce mamã, cîntecul acelcînd Isus îi cheamãpe copii la El.

Haideþi, copilaºi, îngeri drãgãlaºi, sã cîntãm în cor, sã cîntãm în cor- Bunule Isus, Te iubim nespus, Drag Mîntuitor.

Lãsaþi copilaºiila Isus aºaei sînt îngeraºiicare El ªi-i vrea.

Haideþi ºi cîntaþi-IDomnului Hristos, Lui mãrire daþi-Icum ºtiþi mai frumos.

Fiii ºi pãrinþiicu un dor nespusdaþi-I a credinþiislavã lui Isus.

Page 254: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 254

46 - Cîntã-I Mamã, cîntã

Cîntã-I Mamã, cîntãpsalmii minunaþi, pînã se-nchid dulceochii legãnaþi, pînã-I cade moalemîna din a ta, cîntã-I Mamã, dulcenani-nani-na...

Cîntã-I lui IsusMielul Cel supuscare vine-acumpentru-al Crucii drumºi Se va Jertfispre-a ne mîntui.

Cîntã-I Mamã bunã, s-aibã somnul lincã din cer cu lunãîngeraºii vin. ªi din cer cu steleTatãl, suspinînd, face semn prin elebinecuvîntînd. Cîntã-I Mamã dulce, nani-nani-na...

Page 255: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 255

47 - Dormi cu mama

Dormi cu mama, îngeraº mititel ºi drãgãlaº, lîngã sînul dulce, Sfinte Tatã Dumnezeu, dã-ne pacea Ta mereufiul sã se culce. Sfinte Tatã Dumnezeu, dã-ne pacea Ta mereufiul sã ni-l culce.

Sfîntã Maicã ce-ai crescut Fiul Sfînt din Cer avut, roagã-te fierbintecãtre Tatãl Dumnezeu sã-mi vãd ºi eu fiul meumare ºi cuminte. Sfinte Tatã Dumnezeu, fã-mi-l ºi pe fiul meumare ºi cuminte.

Îngeraºi cu zbor frumos, duceþi Domnului Hristoslacrimile meleca Sfînt Tatãl Dumnezeu sã-mi fereascã fiul meupururea de rele. Sfinte Tatã Dumnezeu, apãrã-mi pe fiul meupururea de rele.

Dormi, cu mama, îngerel drãgãlaº ºi mititel, Domnul sã te creascã. Sã dea Tatãl Dumnezeu credincios sã-I fii mereu, El sã te pãzeascã. Sfinte Tatã Dumnezeu, fã ºi pe fiuþul meucredincios sã-Þi creascã.

Page 256: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 256

48 - Spune Maicã, spune

Spune maicã, spunelui Isus Copiltainã ºi minunelegãnîndu-þi-Lspune-I Maicã profeþiaîngerului Gavril.

Spune-I tu sã ºtie sfînta profeþiece L-a rînduit spre a fi Jertfitdar prin Crucea Sa lumea va salva.

Spune-I cum pe iarnãcînd El S-a Nãscut, nici ce sã-I aºtearnãMaica n-a avut. Spune-I cã numai prin chinuriare-n lume de trecut.

Spune-I ce cuvinteþi s-au spus atunci, sabia fierbintecu dureri ºi munci, cã dureri ºi Lui ºi þievi s-au profeþit atunci.

Spune-I cã-i JertfitãViaþa Lui ºi-a taspre-a fi mîntuitãlumea asta rea. Cãci spre-aceasta-i rînduitãViaþa Lui ºi viaþa ta.

Page 257: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 257

49 - Spune-Mi, dulce Mamã

Spune-Mi, dulce Mamãoare cum se cheamãfloarea care-nfloarenoaptea pe rãcoareºi mireasma-i dulcepîn-la cer se duce?

- Drag Fiuþul meu, Scump lui Dumnezeu: scumpa rugãciunecare-n plîns se spuneastã floare-nfloarenoaptea pe rãcoareºi mireasma-i dulcepîn-la cer se duce.

- Spune-Mi, dulce Mamã, oare cum se cheamãaurul cel caree mai scump sub soareºi-a lui bogãþiestã pe veºnicie?

- Drag Fiuþul meu, Scump lui Dumnezeu: dragostea curatãTatãlui pãstratãe-acel aur caree mai scump sub soareºi-a lui bogãþiestã pe veºnicie.

Page 258: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 258

50 - Înþelepciune, Maicã Sfîntã

Înþelepciune, Maicã Sfîntã, cãlãuzeºte-mi calea meaºi fii-mi dulce veghetoarecînd drumu-i strîmt ºi noaptea-i grea.

Învaþã-mã mereu ce-mi cere Dumnezeuºi-ajutã-mã sã-I pot urma Cuvîntul tot.

Învaþã-mã cum nu-s pe lumecomori mai dulci ºi mai de preþca cele ce le dã credinþasmeritei ºi-nfrînatei vieþi.

Învaþã-mã cã nu-s prietenimai scumpi ºi mai aleºi ca ceice n-au nici duhul linguºiriinici pofta laudei în ei.

Învaþã-mã cã nu-i cununãfrumoasã ca un cuget drept, nici tron mai nalt ca umilinþa, nici soþ ca omul înþelept.

Învaþã-mã ca adevãrulsã-l recunosc ºi sã-l pãtrund, sã-l îndrãgesc ºi cînd mã mustrã, sã-l apãr ºi cînd nu rãspund.

Înþelepciune, Maicã Sfîntã -învaþã-mã s-aleg mereunimic din ce-mi îmbie lumeadar tot ce-mbie Dumnezeu.

Page 259: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 259

51 - Sãrutã Maicã Fruntea

Sãrutã Maicã Frunteafierbinte ºi-asudatã, c-aceasta o sã fiecu spini încununatã. Sãrutul tãu, la Fiul tãuI-alinã, Maicã dulce, durerea dintr-o datã.

Sãrutã Maicã Ranace-L usturã ºi-L doare, c-aceasta o sã fiea lumii uºurare. Sãrutul tãu, la Fiul tãuîn chinul Lui I-aducealin ºi uºurare.

Sãrutã Maicã Ochiiînchiºi de grea durere, cã lor, trecînd prin lume, greu plîns li se va cere. Sãrutul tãu, la Fiul tãuîn plînsul Lui I-aducedorita mîngîiere.

Sãrutã Maicã Faþala palme rînduitã, cãci ºi-a ta faþã-n ceruriva fi-n veci strãlucitã. Sãrutul tãu, la Fiul tãuva face ºi-a ta faþãîn ceruri strãlucitã.

Page 260: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 260

52 - Peste-a cerului fereastrã

Peste-a cerului fereastrãîngeraºii trag perdeaînstelatã ºi albastrãsã se joace dupã ea.

Luna-i minge luminoasãaruncatã printre nori, cînd o prind ºi cînd o lasãfericiþi ºi zîmbitori.

Fericiþi, fericiþi îngeraºii cei iubiþi; fericiþi ºi acei care sînt la fel cu ei.

Dupã-atît de multã joacã, dimineaþa, obosiþi, somnu-i furã ºi-i apleacãprintre raze adormiþi.

Maica Domnului cea bunãîi adunã iubitorºi-i aºeazã împreunãsub o plapumã de nor.

... Fericiþi cei ce ascultãde cuvîntul credincios, cãci o fericire multãîi aºteaptã la Hristos.

Cã nu-i gurã sã grãiascãcît de dulce ºi-n ce felare El sã rãsplãteascãpe cei ce-L iubesc pe El.

Page 261: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 261

53 - Pacea fie peste voi

Pacea fie peste voi, copilaºi voioºi, Domnul sã vã facã-ai Luimieluºei frumoºi.

Paza somnului, Raza Domnuluidarul zilelorharul milelorcalea traiuluiValea Raiului.

Pacea fie peste voi, fii ai lui Isus, credincioºi pe vînt ºi ploisã ajungeþi Sus.

Pacea fie peste voi, faceþi bine-oricuiºi Isus vã face-apoiucenicii Lui.

Pacea fi-va peste voicînd veþi fi aºa, ºi veþi fi în cer cu noiSus la Dreapta Sa.

Page 262: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 262

54 - Maicã Preacuratã, omenirea

Maicã Preacuratã, omenirea toatãcîntã ºi te-adorãPururea Fecioarã.

Tu, ce-ai fost aleasãCerului Mireasã, fii de lumea toatãbinecuvîntatã! Maicã Preacuratã, fii de toþi cinstitã, Maicã Fericitã!

Mai presus de lunãstele te-ncununã, soare te-nveºmîntãîngerii te cîntã.

Fiul tãu te þineveºnic lîngã Sineºi pe tron de razãlîngã El te-aºeazã.

Maicã din mãrire, sã dea mîntuireFiului te roagãpentru lumea-ntreagã.

Page 263: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 263

Plîngeri

ºi cîntãri

de patimi

Plecãciune þie, Maicã-ndureratã

care-ai plîns la Cruce ºi-ai vãzut murindFiul tãu dat Jertfã pentru lumea toatã

jertfa ta curatã cu a Lui unind...

Page 264: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 264

55 - Viorile pãdurii

Viorile pãduriiîºi odihnesc arcuºuluitat în iarba moalea liniºtii sub ulmi, flãmînzi ies lupii seriisuind pieziº urcuºulspre oile luminiice tremurã pe culmi.

Tot binele ce-n lumeo zi l-a-nfãptuit, trist, soarele-l plãteºteîn flãcãri apunînd. Cu sîngele luminii ucises-a-nroºitºi norii, ºi pãdureaºi turlele pe rînd.

Sus, luna, ca o Mamãcu Fiul condamnat, ºi-ascunde faþa tristãsub vãlul unui nor. ... Din Gheþimani, la toate, Isus îngenuncheat, priveºte ºi-nþelegece-I spune taina lor.

Page 265: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 265

56 - În zi ca asta - 1

În zi ca asta Te rugaicu Fruntea-nsîngeratãîn Gheþimani cînd ispãºeaiosînda lumii toatã. - Cãzuþi, toþi fiii lui Adamerau sortiþi pierzãrii, departe, în pãcat zãceam, de Faþa Îndurãrii.

O, Drag Isus, cum Te-ai supuspe Tine-n chinuri greleca sã ne poþisalva pe toþiîn veci pe noi din ele.

Tu, Dragostea lui Dumnezeu, Te-ai dat Rãscumpãrareºi-n locul nostru-ai dus din greupovara salvatoare. Ai vrut ca Jertfã pe Calvarpe Tine a Te-aduce, pãcatul nostru mult ºi-amarsã-l ispãºeºti pe Cruce.

Stã Maica undeva plîngînddurerea presimþitã, îi arde pieptul sîngerîndsub Rana profeþitã. Cu firea omeneascã-ai dusa firii noastre vinã. Mãrire Þie-n veci, Isus, cãci Jertfa Ta-i deplinã.

Page 266: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 266

57 - În zi ca asta - 2- variantã -

În zi ca asta Te rugaisub Crucea-nsîngeratãcînd lîngã Fiul tãu purtairãbdînd, durerea-I toatã, cînd noi, toþi fiii cei pierduþi, eram sortiþi pierzãrii, tu te rugai ca sã ne-ajuþispre lacrima iertãrii.

O, Maica lui Isus, ºi tu ce mult ai dusa Crucii chinuri greleca sã-nvãþãmcum sã rãbdãmºi noi trecînd prin ele.

În zi ca asta tu rãbdaidurerea profeþitãcînd lîngã Fiul tãu purtaipovara-mpãrtãºitã. Te fericim, cãci prin Isuseºti Maica noastrã dulce, cãci ºi tu, lîngã El, ne-ai duso parte grea de Cruce.

Page 267: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 267

58 - Spune-mi mamã de ce?

Spune-mi mamã de ce plîngeluna-n astã searã? Faþa ei e parcã sîngeîntre nori de parã. - De ce oare plînge mamã, luna-n astã searã?

Fiul meu, ea vede-n calecum cei fãrdelegesînt pe-aproape, dau tîrcoalepe Isus sã-L lege. Luna-i vede cã-s pe calepe Isus sã-L lege.

- Mamã, vezi tu lîngã lunãnorul ce se strîngeparcã este-o maicã bunãfiul ce ºi-l plînge. Parcã-i umbra Maicii SfinteFiul ce ºi-L plînge.

Iat-o peste Gheþimaniitristã cum priveºte, vede Iuda cu duºmaniicum vin tîlhãreºte. O, ce trist e-n Gheþimaniice se pregãteºte.

Page 268: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 268

59 - Mamã, uite mamã

Mamã, uite mamã, Crucea cum Îl frîngeDomnul are Faþanumai praf ºi sîngeºi nu-i nimeni ca sã-I ºteargãFaþa Lui de sînge.

Mamã, hai s-O ºtergemcu ºtergarul, mamã! - Fiul meu, priveºte, L-a ºters o maramãL-a ºters, fiul meu, o sfîntãmînã cu maramã.

Binecuvîntatãeste mîna carepoate-n suferinþãduce alinare, care cea dintîi în chinuriduce alinare.

Iatã, Maica Sfîntãlîngã El zdrobitãsimte-acum amarãRana profeþitã, cum o usturã ºi-o doareRana profeþitã.

Binecuvîntatãfii tu, Maicã bunã, care duci cu DomnulCrucea dimpreunãpentru-a noastrã mîntuireCrucea dimpreunã.

Page 269: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 269

60 - Mamã, pe Golgota iatã

Mamã, pe Golgota iatã, cîtã lume-i adunatã, la Isus privesc grãmadãrãstignirea sã I-o vadã; mamã, mamã, de ce oareoamenii-s ca niºte fiare, n-au nici milã, nici ruºinede Cel ce le-a fãcut bine?

Mamã, uite, Maica Sfîntãmîinile cum îºi frãmîntã, cum se roagã ºi cum plîngeºi de Crucea Lui se strînge; mamã, mamã, de ce oareinima din ei nu-i doarecum Se chinuie ºi moareviaþa cea mai iubitoare?

- Fiul meu, în suferinþãeste-o tainicã cerinþãºi în chinul pãtimiriieste Preþul Mîntuirii. Taina asta-ndureratãai s-o înþelegi tu-odatã, dar pînã vei fi în stareai sã verºi lacrimi amare.

Page 270: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 270

61 - Mamã, iatã cum s-apleacã

Mamã, iatã cum s-apleacãºi pe Domnul Îl dezbracã, Îi bat cuie-n Mîna Dreaptãºi El tace ºi aºteaptã. ªi-I bat cuie-n Mîna Stîngãiar El rabdã fãr-sã plîngã, ºi-I bat cuiele-n Picioareiar El stã fãrã miºcare.

Doamne, Doamne, cît de mareeste-a Ta rãbdarepentru-a noastrã mîntuiresuferi rãstignire.

Mamã, Crucea-i ridicatãDomnul spune: Iartã-i Tatã! Nici Se plînge, nici Se zbate, ci le rabdã toate, toate; uite, Maica Lui cea bunãstã ºi suferã-mpreunã. Doamne, ce durere greasufere cu El ºi ea!

Mamã, mamã, de ce oareviaþa cea mai iubitoaretrebuie acum sã moarãºi de-o moarte-aºa de-amarã? Mamã, mamã, tu te-ascunzi, taci ºi plîngi ºi nu-mi rãspunzi? Mamã, nu mai pot nici eu, vai, cît rabdã Dumnezeu!

Page 271: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 271

62 - Mamã, iatã se-nopteazã

Mamã, iatã se-nopteazãºi-abia-i ziua la amiazãºi sus iatã cum se-adunãnorii negri de furtunã.

Mamã, vai, pãmîntul iatãse cutremurã deodatã, þipã glasuri îngrozitevuiesc ziduri prãbuºite.

Fulgere pe cer brãzdeazãfug cãlãii toþi de groazã... Mamã, unde ne vom duce? - Vino, fiul meu, sub Cruce.

Cãci de teama-ngrozitoarenicãierea nu-i scãparecãci din moarte ºi pieiredoar la El e mîntuire.

Maicã Sfîntã de la Cruce, roagã tu pe Fiu-þi Dulceca pe noi sã ne primeascãla iertarea Lui cereascã.

Page 272: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 272

63 - Mamã, iatã ce durere

Mamã, iatã ce durererabdã Domnul rãstignit, iatã cum la Tatãl cere: - Pentru ce M-ai pãrãsit?

O, Isus, Drag Isus, cît ai dat ºi cît ai duspentru noi! Mulþumim c-ai pãtimitºi-ai rãbdat ºi-ai biruitpentru noi. Rãstignit ºi chinuitnumai pentru noi.

Iatã cum de sete cereapã cuiva dintre-ai Sãidar numai oþet ºi fiereÎi dau oamenii cei rãi.

O, cum plînge Maica Sfîntãºi apostolul iubitmîinile cum îºi frãmîntãlîngã Domnul rãstignit.

Iatã, cel din partea dreaptãcum se roagã Lui cu graiºi Isus îi spune: Aºteaptã, azi vei fi cu Mine-n Rai.

Sfîntã Maicã-ndureratã, roagã-te la Fiul tãuca sã mîntuie odatãlumea asta de cel rãu.

Page 273: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 273

64 - Pe Crucea Golgotei

Pe Crucea Golgotei stã harul zdrobitrãbdînd rãstignirea tãcut ºi smerit, pãcatele lumii amar apãsau, prostia ºi ura sãlbatic loveau.

O, har nesfîrºit, Isus preaiubit, ce mult datorãm ca viaþa sã-Þi dãm.

Seninul deasupra sub nori se-ascundea, pãmîntul sub Cruce de patimi gemea, tot iadul cu urã lovea chinuinddar harul îndurã ºi moare iubind.

Isus, blînd priveºte spre Tatãl mereu, mai tare e Tatãl ca oriºice greu, mai mare-i iubirea ca vina cea grea, iubirea-i puterea, Isus este ea.

Fecioara ºi Maica de Cruce s-a prins, tot sufletu-i arde strãpuns ºi aprins, cã-n oriºice jertfã a fiilor sfinþiºi-aduc ºi-a lor parte zdrobiþii pãrinþi.

Stã frînt ucenicul iubit, suspinînd, iubirea alãturi rãmîne oricînd, cît veacul e urã ºi lumea e reaiubirea-i pe Cruce, iubirea-i sub ea.

Dar vine ºi ziua iubirii curînd, Hristos va învinge pe veci rãmînînd, pieri-va tot rãul de oriºice fel, Hristos va învinge, cã veºnic e El.

Page 274: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 274

65 - În Ziua Suferinþei

În Ziua Suferinþeisã fim mereu aproapede Cruce lîngã Domnulsimþindu-I chinul greu, cît I-a cerut dreptateape noi ca sã ne scape, cît I-a cerut sfinþireasã fim cu Dumnezeu!

O, Scump Isus Iubit, ce greu ai ispãºitTu, Mielule Nevinovat, prin Sînge ne-ai rãscumpãrat!

Sub Cruce plînge Maicazdrobitã de durerecu cele douã umbreºi-apostolul iubit, înaltele-I Cuvinte, adînca Lui Tãcere, ce greu ºi ce puternicprin veacuri au grãit.

Înspãimîntat stã iadulcu-ntreaga lui puterese zbate vechiul ºarpezdrobit, sub Cruce-nfrînt, ºi spumegã de urãºi-ºi varsã-ntreaga fiere, dar ce sublim triumfãEternul Legãmînt.

Page 275: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 275

66 - E Ziua Ispãºirii

E Ziua Ispãºirii, sã ne-amintim de toate, dar starea de pe Cruceîn veci sã n-o uitãmCuvintele, Tãcerea, Durerile-nduratepe-ntreaga noastrã viaþãîn noi sã le purtãm.

Sã nu uitãm, Isus Iubit, cã pentru noi Te-ai rãstignit, ca-n veci sã nu pãcãtuim, sã nu Te chinuimsã nu uitãm, Isus Iubit, cã pentru noi Te-ai rãstignit.

Iertarea Rãstignirii, Durerea pãrãsirii, Speranþa pocãiriiºi strigãtu-nsetat, duioasa grijã-a Mamei, Cuvîntul împliniriiºi strigãtul sfîrºiriis-în veci de neuitat.

În toate e cutremurºi-n toate e luminã, cã-n toate-i AdevãrulDumnezeiesc ºi greu, în toate-i Preþul Jertfeice ni S-a dat deplinãºi dragostea cu careiubeºte Dumnezeu.

Page 276: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 276

67 - Maicã, Pururea Fecioarã

Maicã, Pururea Fecioarã, suflet pururi îndurat, tot poporul ce te-adorã, sfîntã mila ta implorã, cînd ni-e sufletu-ntristat. Ochii blînzi spre noi coboarã, Maicã, Pururea Fecioarã, suflet pururi îndurat.

Roagã-te mereu cãtre Dumnezeucînd ni-e cel mai greu, sã ne mîntuim, fii ai Lui sã fimºi sã nu pierim.

Glasul nostru te recheamã, chip de-a pururi adorat, ºi te strigã ca pe-o mamãdin durere ºi din teamãcînd ni-e duhul apãsat. Lacrimile cînd te cheamãgreul nostru ia-l în seamã, chip de-a pururi adorat.

Tu din cerul cel cu stelede la Dreapta lui Hristos, vezi a noastre zile greleºi te roagã pentru elecãci pãmîntu-i plin de rele, pãtimim din greu prin ele, roagã-te sã ni le speleJertfa Domnului Hristos.

Page 277: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 277

68 - Vino, dulce înger- Apocalips 21, 9-10 -

Vino, dulce înger, care-n mînã þiicel dintîi potirul ultimei urgii, ºi mã ia ºi-aratã-mi dulce de nespusstrãlucind Mireasa Mirelui Isus.

O, ceresc trimis fã sã-mi vãd deschisNoul Paradiscãci în el aº vrea veºnicia measufletul sã-mi stea.

Vãd o cetate de mãrgãritar, Scump Ierusalimul de argint ºi har, dulcea piatrã scumpã de-aur mult ºi greuMaicã sau Mireasã a lui Dumnezeu.

Toatã e un soare dulce ºi curat, numa-n curcubeie sfinte-nconjuratºi-n lumina-i albã zboarã îngeri miiintonîndu-I veºnic alte melodii.

Oare nu-i Fecioara cu-nsorit veºmîntstrãlucind gãtitã Mirelui ei Sfînt? Dulce-i toatã starea ca un imn frumosMaica-i ori Mireasa lui Isus Hristos?

Spune-mi, dulce înger, cã ºi eu voi fiSus, cînd toate-acestea se vor împlini, cãci cu dor fierbinte þin a Lui poruncifericind acuma ce-mi doresc atunci.

Page 278: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 278

69 - Minunat Isuse

Minunat Isuse, cît eºti Minunat, Naºterea Ta-n lume seamãn n-a aflat. Viaþa Ta luminã lumii-a luminat, Crucea Ta destinul lumii l-a schimbat, Jertfa Ta viaþa veºnicã ne-a dat. - O, Isuse dulce, cît eºti Minunat!

Te slãvim ºi iubim ºi slujim, Scump Isus, Drag Isus, Bun Isus, Cerul sfînt, harul sfînt, Raiul sfîntne-ai adusScump Isus, Drag Isus, Bun Isus,

Minunatã-i Doamne, Întruparea Ta, minunatã-i Maica, n-a mai fost ca ea, minunatã voia care Te purta, minunat Cuvîntul ºi Solia Sa, minunatã Taina care Te-nsoþea. - O, Isuse dulce, nimeni nu-i aºa!

Tu Isuse, Tu eºti Unicul Izvoral vieþii lumii, Soare fãrã nor, Zare fãrã margini, Cîntec ºi Fior, dragostea nestinsã, nesfîrºitul zbor, milã, lacrimi, tainã ºi sãrut ºi dor- O, Isuse dulce, cît Te cînt ºi-ador!

Page 279: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 279

70 - Tainã ºi Minune

Tainã ºi Minune e viaþa ta, Maicã ºi Fecioarã, cine-o va cerca? dacã-o-ncerci cu lacrimi o vezi imn divin, dacã-o-ncerci cu cîntec e profund suspin.

Tainã ºi Minune ce n-o ºtie spunenimeni pe pãmînt, Maicã ºi Mireasã, tu lumini frumoasãNoul Legãmînt.

Taina ºi Minunea nu þi-au dezlegatnici cei dinainte, nici cei ce-au urmat, ºi-acei care-o cautã ºi-acei care-o ºtiumai mult tac ºi-acopãr decît spun ºi scriu.

Taina ºi Minunea toþi þi-o tac mereu, au lãsat s-o ºtie numai Dumnezeu, magii ori pãstorii, azi ca ºi-n trecutspun numai cu ochii, graiul lor e mut.

- Maicã ºi Fecioarã, ce-ai fost ºi ce nu, Roabã ºi Reginã nu eºti decît tu. Tainã ºi Minune eºti ºi jos ºi Susplecãciune þie, Maica lui Isus!

Page 280: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 2 - Minune ºi Tainã Pag. 280

Slãvit sã fie Domnulcãci El ne-a dãruitLumina ºi-Ajutoruls-ajungem la...

. . . S F Î R ª I T.

Page 281: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 281

21-II-2003

CÎNTÃRI NEMURITOARE

Vol. 11

Caietul 3

Eternele Poeme

poezii

Page 282: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 282

1 - Eternele-mi poeme

Eternele-mi poeme nu-s astea de acumacelea mã aºteaptã de Dincolo de vremeºi n-am ajuns acolo, sînt încã tot pe drumdar simt cum nerãbdarea le-ndeamnã sã mã cheme.

Dorita Primãvarã nu-i asta de Aprildeºi de orice datã ºi-aceasta-i însoritãdeºi mereu mã-ntoarce la anii de copil- mai am o Primãvarã ºi Aceea-i cea doritã.

Nemuritoarea harfã nu-i asta de acumdeºi ºi-aceasta poate cã uneori mai paredeºi pe cîte-o coardã mai are-un sfînt parfum- mai am o harfã, - ºi aia mi-e cea nemuritoare.

De-aceea nu-s eterne poemele de-acumdeºi mai au ºi-acestea ceva etern în elecãci încã n-au fiinþa de Dincolo de drumsînt încã tot dincoace, nu Dincolo de stele.

... O, da, va fi odatã ºi Primãvara meaºi Harfa cea de aur ºi mîna strãlucitãºi Sînul ce m-aºteaptã- ºi-atunci îmi voi cîntaPoemele eterne în Slava Nesfîrºitã.

Page 283: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 283

2 - O, Sãrbãtoarea Ta

O, Sãrbãtoarea Ta Isus- ce tainã ºi minunecum ochi sã mai cunoascã nu-snici buze-a le ºti spunenici gînd sã poatã presimþinici cuget s-aibã ºtire- cînd ceruri ºi pãmînt vor fio unicã iubire.

Ierusalimul Cel Slãvitºi Nou cînd va apareva strãluci de neprivitscãldat întreg în soare.Din toate pãrþile intrîndpe orice Poartã, miriise vor îmbrãþiºa cîntîndcu lacrima iubirii.

...Atunci ºi tu iubirea meape veci nedespãrþitãstrîngîndu-te de harfa tavei plînge fericitã.Din Pomul Vieþii-o sã culegitrei frunze diafanesã-þi vindeci dorurile-ntregidin cele patru rane.

Page 284: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 284

3 - Vino Vîntule Ceresc

Vino Vîntule Cerescºi-mi alinã dulceCrinii care-i pregãtescDomnului a-i ducedoi cu doi împreunaþisã-i uneascã Harulsã-i primeascã sãrutaþiCrucea ºi Altarul.

Adu-mi Vîntule Divindulcile ecouria nuntaºilor ce vincãtre noi pe nourica ºi noi care suimcãtre ei cãrareasã grãbim sã ne-ntîlnimsã unim cîntarea.

Poartã Vîntule Slãvitsfintele seminþece rodesc desãvîrºitunicei credinþeca pãmîntul greu arãtde durerea mutãsã rodeascã grîu curatnumai rod de-o sutã.

Vino Vînt Ceresc ºi-mi duluntrea mîntuiriipîn-la Þãrmul unde Tune-ai pus semn iubiriiacolo-nfãºoarã-i dragsteag de cununietaina mea de Dupã Pragnimeni s-o mai ºtie.

Page 285: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 285

4 - Trei Nume-n Unul Singur

Trei Nume-n Unul Singure Harul ºi Misterulce-nvãluiesc pãmîntulºi-nstãpînesc Eterulle spune Ziua Nopþiiºi Iarna Primãveriiºi Seara Dimineþiiºi Moartea Învierii...

Trei Feþe-a Celui Unicºi Veºnic Creatoruldin Care toate, toateºi-au forma ºi izvorulºi-n care toate, toatese duc topindu-ºi eulTrei Stãri - Acelaºi Unicºi Veºnic Dumnezeul...

Trei Nume: Tatãl, Fiulºi Sfîntul Duh - Fiinþala Care se închinãIubirea ºi Credinþaînchid Eternitateaºi-ntrec Nemãrginireaînstãpînindu-ªi unicºi infinit Mãrirea...

...Treime Strãlucitãºi Tainicã ºi Bunãfiinþa mea-Þi înalþãtrei jertfe dimpreunãCredinþa ºi Nãdejdeaºi Dragostea-mpletitecu lacrima-nchinãriitãcute ºi smerite.

Page 286: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 286

5 - Pot sã mã duc oriunde

Pot sã mã duc oriunde-n lumeiubire, tu legat mã þiisub mii de chipuri ºi de numemereu aceeaºi tu-mi reviiîn veci îmi eºti tot mai datoarepentru atît cît þi-am tot datcredinþei tale cãtre caream vrut sã ard cel mai curat.

Ce-adînc te-ai stãpînit în minecu-a tale-aprinse rãdãcinicã toate zãrile mi-s plinede-a tale umbre ºi luminide-oriunde m-aº întoarce acasãde tine-ntreb cel mai întîicãci taina cea mai dureroasãºi cea mai dulce, tu-mi rãmîi.

Ce legi ne-au cununat cãrareaatît de-adînc ºi de sublimcãci cît de grea ne-a fost umblarean-am mai putut s-o despãrþim- nu-i dor atît de nalt sub soarenici suferinþã-atît de greanici tainã c-o mai grea-ntrebareca rostul tãu, - iubirea mea.

Page 287: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 287

6 - E ceru-n sãrbãtoare

E ceru-n sãrbãtoare cînd înc-un pãcãtosascultã ºi-mplineºte dorinþa lui Hristosºi-ntoarce de la felul ºi drumul lui pierdutºi Tatãl îl sfinþeºte cu dulcele-I sãrut.

Dar cînd pierdutu-acesta în loc sã stea smeritºi-ascultãtor sub crucea prin care-a fost primitse-ngîmfã cu trufie cãlcînd Cuvîntul Sfînt- întregul cer l-îngroapã sub cel mai greu mormînt.

O, cît de mulþi odatã cu lacrimi s-au predatºi corul cel de îngeri cu drag s-a bucuratapoi curînd, cînd primul pãcat l-a prãbuºitcu ce durere cerul în doliu l-a jelit!

Cînd doar pentru un suflet e-atîta jale-n cerce trebuie sã fie cînd mii ºi sute pier?Dacã-i atîta cîntec cînd vine-un pãcãtosºi-apoi cînd iarãºi cade - cît sufere Hristos!

...O, fericiþi voi care pe îngeri bucuraþirãmîneþi pînã-n ceruri statornici ºi curaþicãci vai de cel ce cade- al lui pãcat spre Harnu-l va plãti nici chinul cel veºnic ºi amar.

Page 288: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 288

7 - În fruntea luptei noastre

În fruntea luptei noastree Steagul Tãu Isusmîini tot mai neînvinseîl nalþã tot mai susvieþi tot mai vitezeîl poartã mai cu drag- O, Crucea Ta IsuseSlãvitul nostru Steag.

El arde-n noaptea noastrãca focul cel mai viusã ne lumine mersulprin oriºice pustiusã ne umbreascã dulceal arºiþei meleag- O, Crucea Ta Isusefrumosul nostru Steag.

Cu el în fruntea noastrãînaintãm mereuspre Patria în carene-aºteaptã Dumnezeu.Cu el vom trece-odatãal Cerurilor prag- O, Crucea Ta IsuseEternul nostru Steag.

Page 289: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 289

8 - Frumoasã este calea

Frumoasã este caleaspre ceruri, fiul meucînd þi-o însoþeºteputernic Dumnezeucînd treci printre primejdiiºi-s îngerii-mprejurtot cerul nopþii talee-un limpede azur.

Frumos e Adevãrulce-l ai prin Duhul Sfîntcînd îþi luminã miezuldin fiece cuvîntcînd îþi aratã dulceal Tainei înþelesºi-þi face-o sfîntã partedin tot ce-i mai ales...

Frumoasã þi-e viaþacea nouã din Hristoscînd Harul Lui þi-o umplecu tot ce-i mai frumoscînd rîurile-i limpezicurg tot mai fericit- cu cît sui mai aproape- e-un cer mai strãlucit.

...Sã nu-þi doreºti pe lumealt aur fiul meudecît aceste sfintecomori din Dumnezeunici molia, nici furulde-acestea nu se-atingrugina nu le roadeºi vecii nu le sting...

Page 290: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 290

9 - Alãturã-te celor buni

Alãturã-te celor bunipe calea mîntuiriiºi-n Poarta Veºnicei Minuniia-þi mantia sfinþiriicãci numai Naºterea din noudã drept la moºtenireAcolo unde-orice ecoue-un cîntec de iubire.

Uneºte-te un gînd ºi-n þelcu fraþii de-o credinþãºi nu te despãrþi defelprin nici o suferinþãcãci numai pãrtãºia lore-un scut ºi-o apãrareatunci cînd fãrã ajutorai merge spre pierzare.

ªi luptã-te cu braþ viteazstatornic ºi-mpreunãmereu mai hotãrît - de aziºi pînã la cununãcãci doar aºa prin jertfã trecidin moarte la-nviereiar la Intrarea cea de veciai dreptul ce se cere...

Page 291: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 291

10 - Tu ne-araþi Isuse Calea

Tu ne-araþi Isuse Calea cãtre frumuseþi cum dainumai celor care cautã cel mai sfînt ºi dulce rai.

Cînd pe treptele de raze vine-al îngerilor corfericiþi ne-mbrãþiºeazã ºi ne ia-n plutirea lor.

Tatãl dulce ne sãrutã ºi ne leagãnã divincînd miresmele-nchinãrii se preling pe gînduri lin.

ªi covoare moi de rouã ºi de raze ni se-aºternspre odihna-ncîntãtoare a Edenului etern.

Tu ne-mbrãþiºezi Isuse cu-al Tãu Trup ºi Sînge Sfîntînchegîndu-ne-ntr-o Tainã cu un veºnic legãmînt.

Tu ne-adãpi la Raiul Veºnic, dulce, limpede ºi lincare udã-n cîntec veºnic ºi în Har tãrîm divin.

Duhul Sfînt ne lumineazã cu un fericit rãspunstoate tainele al cãror înþeles ne-a fost ascuns.

Adevãrul ni se face tot mai strãlucit mereudîndu-ne împãrtãºirea ºi odihna-n Dumnezeu.

...O, Isus Tu þii în Tine Veºnicele bogãþiistrînse pentru infinitul Unicei Împãrãþii.

Fã-ne totul numai soare ºi cîntare ºi sãrutºi-orice dulce încheiere fã-ne-un dulce început...

Page 292: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 292

11 - Datoritã numai Þie

Datoritã numai Þieinima mea cîntãºi prin orice-ar fi sã-i vienu se înspãimîntãºi prin orice-ar fi sã treacãstã netulburatãcãci izvorul ei nu-ºi seacãapa niciodatã.

Datoritã grijii Talecasa mea-i luminãperna mea e numai moalemasa numai plinãsomnul meu e numai pacemunca încîntareºi-orice greu mi se prefacebinecuvîntare.

Datoritã pazei Taleviaþa mea-i feritãchiar prin neagra morþii valetrece strãlucitãcãci Tu Drag ºi Veºnic Soaremie-ºti Luminã Dulcece-n spre Slava Viitoareviaþa mi-o conduce.

Page 293: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 293

12 - Întoarce-mi iubire

Întoarce-mi iubire plecatã departecîndva-ntr-un solstiþiu de flãcãri ºi gheaþãlãsîndu-mi pe cruce trei rane de moarteºi-o tainã cu neagrã maramã pe faþã.

Ce iute-ntinseseºi aripa sã-þi zboarelipindu-te moale de umbra nãluciinici faþa-ntorcîndu-þi sã vezi cum îþi moarestrãpuns legãmîntul în cuiele crucii.

Cu aripi de umbrã grãbeai cãtre noapte,dar undeva-n faþã pîndea-nfricoºatãamarã pedeapsa nevrednicei fapte- ºi noaptea-ngrozitã te-a-ntors dintr-odatã.

Lãsîndu-þi nãluca stingherã sã zboareveneai iar spre Soare spre crucea sortitãmereu mai curatã plutea lucitoareîn zbor prin Luminã fãptura-þi sfinþitã.

...Din pasãre albã prefã-te mireasãºi vin-ascunzîndu-þi smeritã privireaºi aproape desfã-te ceresc de frumoasãsã-nviu dintr-odatã ºoptindu-þi- iubirea!...

Page 294: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 294

13 - Mã doare-adînc

Mã doare-adînc orice tãcerece-ar fi putut ajunge graidus undeva spre-o mîngîieresau cuiva alinînd un vai...

Mã ard adînc orice cuvintece-n veci tãcere le-aº fi vrut- în cîþi plîng ele prea fierbinteºi-n cîþi ce rãni s-au prefãcut.

Mã-apasã-adînc orice povarãce-am pus cîndva pe-un slãbãnog- o cum sã pot s-o fac uºoarãºi cui s-o ierte, - sã mã rog!

Mã frige adînc orice privirestrãinã spre iubirea meaºi sufãr cum o pîngãrireºi-un ºarpe s-ar fi-atins de ea!...

Mã frige adînc orice-ncercarede-ai dezbina pe fraþii meiHristos a plîns pentru oricareºi-acum satanii rîd de ei.

...O, cum sã pot ucide uraºi dragostea sã pot s-o-nviucînd nici cuprinsul nici mãsuranu stã-n puterea mea s-o ºtiu.

Page 295: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 295

14 - Ce loc frumos

Ce loc frumos ºi tu aveaila masa nunþii sfintecînd te-aºteptau sã intri-n raia cerului veºminte.Cîþi îngeri stau atunci cîntîndsã-þi iasã înainte- dar toate le-ai pierdut cãutîndal lumii blid de linte!...

Ce sîn ceresc te-ar fi primitdacã-ntorceai odatãcu ce sãrut te-ar fi sfinþitPreafericitul Tatã,dar cît de-adînc te-ai despãrþitde Casa minunatãunde-ai fi fost sãrbãtoritc-o nuntã necurmatã...

Mai poþi ºi azi sã-þi aminteºtiplîngînd de-aceste toateºi-nfrînt spre Cer sã-þi limpezeºtipriviri îndurerate.O, de mai poþi sã te cãieºtide-a tale mari pãcatedin iad spre Soare sã þîºneºticu aripile toate.

Page 296: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 296

15 - Te realeg pe Tine

Te realeg pe TineIsuse de-orice datãdin cîtã frumuseþee-n lumea asta toatãcã nu mai am ca Tinesub soare ºi sub stelenimic frumos IsusePrea Scumpul vieþii mele.

Te realeg pe Tinecomoara mea divinãoricîte averi pe lumeîn faþa mea sã vinãcã nici o avuþienu poate fi în staresã aibã pentru mineun preþ atît de mare.

ªi-aºa Te-aº realegedin toate totdeaunacã-a Ta iubire-n lumeIsus, - e numai una.Cu Tine aleg durereacu Tine duc surghiunulcu Tine-n veci, cãci Tu eºtiIsuse numai Unul.

Page 297: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 297

16 - Isuse, unde-i locul Tãu

Isuse, - unde-i locul TãuTe rog fã-mi loc ºi miesã nu fiu despãrþit Isusde Tine pe vecie.De unde Tu eºti alungatsã plec ºi eu în pripãsã nu stau despãrþit Isusde Tine nici o clipã.

- Isus, sã nu stau despãrþitde Tine nici o clipã.

Cînd Tu posteºti ºi rabzi arzîndîn foame ºi-n suspinesã ard ºi eu sã rabd tãcîndalãturea de Tinesã-ndur orice, dar sã-mi pãstrezfiinþa mea curatãsã nu fiu despãrþit Isusde Tine niciodatã.

- Isus, sã nu fiu despãrþitde Tine niciodatã.

Cînd Tu eºti judecat ºi puspe crucea pãtimiriisã-Þi stau alãturea ºi eula Jertfa Ispãºirii.- Atunci aº fi încredinþatcã-n slava care vineai fi alãturea pe veciIsus ºi Tu cu mine.

- Isus, alãturea pe veciai ºi Tu cu mine.

Page 298: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 298

17 - Cîntãrile iubirii noastre

Cîntãrile iubirii noastrevin spre iubirea Ta Isusprin toate Porþile Albastredeschise la venit ºi dus

- Cîntãri cum nu-sÎþi dãm Isusîn tot mai nou venit ºi dus.

Cîntãrile iubirii Taledin care vin lumini ºi visle-aºtept pe cea mai dulce caledin cerul cel mai larg deschis

- ºi psalmi cum nu-sîmi vin Isusdin cerul liber ºi deschis.

Cîntãrile iubirii noastreprin raze cãtre Tine curgîn dimineþi ºi seri albastreîn liniºtiri de zori ºi-amurg

- cîntãri cum nu-sÎþi vin Isusîn liniºtiri de zori ºi-amurg.

ªi undeva-ntre nori ºi stelene-mbrãþiºãm preafericiþicum numai noi ºi numai eleam fi în vecii nesfîrºiþi

- cîntãri cum nu-ssã-Þi dãm Isusmereu prin vecii nesfîrºiþi.

Page 299: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 299

18 - Iubirea nu-nceteazã

Iubirea nu-nceteazã o, inima cînd moarevin alte ºi-alte inimi s-o creascã mai înalttot astfel cînd un suflet ºi-ncheie-a sa lucrareHristos, aceeaºi slujbã o trece celuilalt.

Lumina nu sfîrºeºte cînd soarele apuneci trece mai departe de ape ºi de munþitot astfel nu sfîrºeºte divina-nþelepciuneHristos, cînd cade-o frunte, o trece altei frunþi.

Nici calea nu sfîrºeºte cînd urmele înceatãvin alte urme-n urmã s-o calce mai frumostot astfel cînd o viaþã sfîrºeºte dintr-odatãHristos ridicã alta, cu rod mai luminos.

Cîntarea nu-nceteazã cînd cãlãreþul cadeea trece-n altã harfã mai strãlucitã chiarcînd un erou sfîrºeºte luptînd pe baricadeHristos ridicã-n locu-i alt tînãr voluntar.

...Trudeºte deci nainte ºi luptã-te ºi cîntãtu slujitor ºi preot ºi-ostaº al lui Hristoseroicã ºi naltã va fi izbînda sfîntãa luptei pentru care tu mori victorios.

Page 300: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 300

19 - Din Tine-i pacea dulce

Din Tine-i pacea dulceºi freamãtul divince-mi vine sã se culcepe-al inimii prea-plinpe lacrima sfioasãpe tainicul fior- cînd peste gînd se lasão aripã de dor.

Din Tine-i picurareaacordului divincînd limpede cîntareape harfã-mi vine linºi dulce mi-o prelingeal Duhului Sfînt mircînd sufletu-mi învingeal lacrimilor ºir...

Din Tine e minuneace-nvãluie tãcutfiinþa-n rugãciuneacînd imnul sfînt e mutºi inima mea zboarãca-ntr-un edenic vispe-a îngerilor scarãspre cerul larg deschis.

Page 301: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 301

20 - La capãt de milenii sîntem

La capãt de milenii sîntem ºi parcã la sfîrºit de lumigîndind la aste adevãruri simþi cum te-neci ºi te sugrumiºi parc-un semn apocaliptic apare pe un negru norcumplit ºi crîncen ºi haotic ºi rece ºi-nspãimîntãtor.

Talazuri ºi talazuri, - urlet ºi rîset vin ºi trec cãzîndtirani - tiranizaþi grãmadã aplaudînd ºi blestemîndminþiþi ºi mincinoºi de-a valma, uciºi ºi ucigaºi se-adunºi se împing cãtre Infernul cel mai cumplit ºi mai nebun.

Oh, iatã-nfãþiºarea gloatei ce lepãdînd pe Dumnezeuºi sugrumîndu-ºi conºtiinþa se-nchinã-acestui Astarteucu semnul celui-fãrã-unu ºi numele cel fiorosmergînd spre blestemul ºi-osînda ºi Judecata lui Hristos.

...Mai este poate o scînteie, dar cea din urmã - sã mai sperispre-o îndoielnicã salvare în clipa ultimei cãderiagaþã-te de firu-acesta rupîndu-te de-al lor ºuvoinainte de-a cãdea-n gheena îngrozitorului Apoi.

E încã Har, - se poate încã- dar se prea poate ºi sã nuacum chiar parcã arde puntea pe care te mai legeni tuºi-i gata sã se rupã firul ºi cel din urmã ce-l mai aiºi vai, - nu mai rãmîne dupã, decît un vai- un veºnic vai!...

Page 302: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 302

21 - O, muncã grea

O, muncã grea - ce fericitãe mulþumirea care-o daiacelui ce-ºi cîºtigã pîineacu cel mai sfînt ºi aspru trai.

Ce liniºtitã faci odihnaacelui care-a ostenitce ºi-a-mplinit cinstit lucrareachinuitor - dar mulþumit.

Ce paºnicã faci locuinþaziditã pe-un temei curatcînd nici un lemn sau cui nu strigãcã-i necinstit ori cã-i furat.

Cît de-ascultatã-i rugãciuneadin seara cînd o spui truditcu mîinile bãtãtoriteºi trupul frînt, - dar fericit.

...Fii binecuvîntatã muncãcinstitã cum vrea Dumnezeuajutã-ne ca pîinea noastrãaºa s-o cîºtigãm mereu.

Ajutã-ne ca rugãciuneaºi-odihna noastrã cît trãimºi tot ce ducem noi spre ceruricu tine sã ni le-nsoþim.

Page 303: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 303

22 - În mersul cãtre mîine

În mersul cãtre mîine ajutã-ne Isussã ne sfinþim viaþa, sã ne mãrim putereamai rãbdãtori sã trecem spre ultimul apusmai plini de vorbe sfinte sã ne-ntîlnim tãcerea.

Prin cerurile nopþii sã nu cãdem gunoiprin vînturarea zilei sã nu ne-alegem pleavãprin anii încercãrii mergi pas de pas cu noisã ne gãseºti la capãt învredniciþi de slavã.

Credinþa neschimbatã ne-ajutã s-o pãstrãmnãdejdea neclintitã sã ne-o-ntãrim întrunaºi dragostea fierbinte cu lacrimi s-o-ncãrcãmcãznindu-ne genunchii sã cucerim cununa.

Apleacã fruntea noastrã mereu cu-atît mai joscu cît mai sus spre tine ni-e inima nãlþatãnimic sã nu ne-atragã din ce-am simþit frumosnimic sã nu ne lege din ce-am lãsat odatã.

Aºa, cînd o s-ajungem la Þãrmul Fericitîn Zorii-Acelui Mîine ce-l tot dorim de-asearãIsuse, sã ne-ntîmpini cu prînzul pregãtituitînd de noaptea astaºi foamea ei amarã...

Page 304: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 304

23 - Ce tineri se luminã zorii

Ce tineri se luminã zoriipeste-al tãu dulce legãmînt- O, tinereþe fericitãde Jertfa lui Hristos sfinþitãcînd clopotele Sãrbãtoriining peste tine cîntec sfînt.

În liniºtitã legãnarerãpitã-n sfînt extaz te pierzi- O, tinereþe fericitãde Harul lui Hristos sfinþitãca lunecarea de izvoareprin însorite maluri verzi.

Cînd gîndurile þi-s uºoareca albe aripi peste nori- O, tinereþe fericitãde Faþa lui Hristos sfinþitãca niºte miei jucînd în soarepe-un cîmp înmiresmat de flori.

Fii fericitã tinereþeîmbrãþiºatã de Hristos- fii tinereþe fericitãde munca lui Hristos sfinþitãa tale mii de sfinte feþesã strãluceascã-n veci frumos.

Împodobeºte-te ca lunaºi soarele cel strãlucit- O, tinereþe fericitãde Slava lui Hristos sfinþitãce dulce-þi vei primi cununadin Mîna Mirelui Slãvit.

Page 305: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 305

24 - Frumoasã curãþie

Frumoasã curãþie a dragostei dintîice dulce-þi era cerul ºi ce-nflorit pãmîntulcînd îþi veghea un înger la orice cãpãtîiºi-þi mirosea a soareºi-a mir sfinþit - veºmîntul.

Ce binecuvîntatã ºi limpede-þi eralumina din privire ºi apa din izvoarecum strãluceai de rouã cînd cerul se-nseracum te scãldai în raze în dimineþi cu soare...

Frumoasã curãþie, ce rugãciuni aveaicînd clopotul de Denii, te legãna-n luminãcînd unduiri de raze te-mbrãþiºau din Raicu cele patru semne pe faþa ta divinã.

..ªi totuºi cum deodatã tu mi-ai plecat atuncicînd numai pentru-o clipã eu m-am ascuns de soarece neguri somnoroase mi-au coborît pe luncice umbre-nfrigurate mi-au plîns peste izvoare.

O, sfîntã curãþie revino ºi-adã-mi iarlumina de la Denii cu cele patru semneºi îngerii cîntãrii - spre tainicul altarfiinþa primenitã prin Tainã - sã mi-o-ndemne.

Page 306: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 306

25 - Doamne, ce cîntare sfîntã

Doamne, ce cîntare sfîntãsufletu-mi trezeºteDuhul Sfînt cînd mã-nveºmîntãlacrima cînd creºteºi în ceas tãcut de searãluna nouã iese- atunci Harul Sfînt coboarãimnuri sfinte-mi þese.

Doamne, ce luminã dulceîmi dã Sfînta-Þi Cartecînd de starea ce-mi aducenu m-aº mai despartecînd o gust ºi-a ei cuvinteung a mea durerecu ce dragoste fierbinteeu în veac le-aº cere...

Doamne, ce putere mareîmi dã rugãciuneacînd în sfînta-i revãrsareuit deºertãciuneaºi-ntre fraþi sînt ca-ntre îngeri,noaptea ca-ntr-un soare- atunci toate-a mele plîngerise prefac cîntare.

Page 307: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 307

26 - Numai Tu mã poþi iubi

Numai Tu mã poþi iubinumai Tu Isuseoricîte-aº putea greºispuse ori nespusecãci Tu vezi ce-mi pare rãude-oriºicare datãcînd nu strîng Cuvîntul Tãucu fiinþa-mi toatã.

Numai Tu mã poþi iertacînd ºtiu sã fac binedar nu vãd iubirea Tacum stã-n prag la minecînd cu inima gîndescbinele cel maredar cu fapta sãvîrºescrãul ce mã doare...

Numai Tu poþi sã m-ajuþisã-nving slãbiciuneaºi cu cei în veci plãcuþisã-Þi trãiesc minuneaiar în lupta cu cel rãusã-nving de-orice datãca sã-mi umple Harul Tãuinima mea toatã.

Page 308: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 308

27 - Sã mã primeascã iarãºi

Sã mã primeascã iarãºi iubirea mea zdrobitãcu dulcea sãrutare pe care i-o ºtiamn-ar fi pe lumea asta o zi mai strãlucitãºi nici un har mai mare n-aº mai dori sã am.

Sã mã priveascã Domnul cu-ncrederea deplinãcum mã privea odatã cu ochii dragi ºi moin-ar fi pe lumea asta o stare mai divinãºi-o altã fericire s-o mai doresc apoi.

...O, voi acei ce treceþi pe lîngã-a mea durerenu vã miraþi de focul în care mã frãmîntcã nu-i pãcat mai mare sã-þi toarne-atîta fiereca cel fãcut iubirii în ceasul cel mai sfînt.

O, ascultaþi-mi plînsul voi cei ce veþi mai trecevreodatã prin durerea ce-o-ndur acuma eusã ºtiþi, - nu-i ispãºire s-o poþi mai greu petrecedecît pe rugul vinei aprins de Dumnezeu.

Sã nu greºiþi iubirii nici dac-aþi arde-o viaþãpãstraþi-o mai curatã ca lacrima din zoricã nu-i ca a iubirii mai strãlucitã faþãdar nici de-a ei pãcate sã plîngi de-atîtea ori.

Page 309: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 309

28 - Dorinþa dupã Tine

Dorinþa dupã Tine Doamneºi nãzuinþa de-a Te-aveae cea mai strãlucitã þintã- dar cere lupta cea mai grea.

E-adevãrat cã-i grea ºi lungãaceastã luptã pas de pas- dar ce frumos e rãsplãtitãde-al izbãvirii unic ceas!

Ce sfinþitoare-i ostenealade-a nãzui spre-acest Modelce dulci sînt caznele suiriis-atingem fericitul þel!

Cãci harul ce ni-l dai Isusee-atît de nalt, de strãlucitºi-atît de-mbelºugat cã-ntrecede mii de ori ce-am pãtimit!

Privind spre Faþa Ta Isusecu toate-a inimii dorinþiluptãm ºi suferim s-ajungemCredinþa Sfinþilor Pãrinþi.

În cea mai fericitã stareuneºte-Te cu noi pe vecidivina-Þi tainã creatoareºi-asupra noastrã sã Þi-o treci.

Page 310: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 310

29 - Isuse izbãveºte-mi

Isuse, izbãveºte-mi iubirea din robiaîn care mi-a închis-o coºmarul unui visîndepãrteazã-mi noaptea ºi dîndu-mi curãþiadeschide-mi iar frumosul ºi sfîntul Paradis.

Rãscumpãrã-mi Isuse tãcerea mea vîndutãpentru-mplinirea asprã a unui gînd curatºi-ntoarce-o iar la starea ºi liniºtea pierdutãa curãþiei sfinte din care mi-a plecat.

Înlãturã-mi povara aleasã la rãscrucecînd cele douã drumuri ameninþau la feldeschide-a treia cale pe care sã-mi pot ducenechinuitã crucea spre tainicul ei þel.

Iar cînd robia dusã va fi pe veci uitatãîmi ºterge ºi-amintirea de tot ce m-a-ngrozitºi-aºterne-mi peste toate tãcerea vindecatãcum coperi arãturacu grîul înverzit.

Page 311: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 311

30 - Isuse, - Iubire

Isuse, - Iubireºi Nume-adoratcu sute de firede Tine-s legatcu sute de ranede Tine sînt prinsdin cîte prigoaneîn care-am învins.

Isuse, - Credinþãde Tine-s atrascu-ntreaga fiinþãºi oriºice pasºi-n orice durereca sfîntul aiedcu-ntreaga-mi putereîn Tine mã-ncred.

Isuse, - Speranþãîn Tine m-ascunda morþii distanþãprin Tine-o pãtrunda Cerului Scarãprin Tine mi-o suiîntreaga-mi comoarãpe altar sã Þi-o pui.

Page 312: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 312

31 - Ce mult îmi pare c-am trãit

Ce mult îmi pare c-am trãit, ce ani se adunarãde cînd tot sui ºi sui ºi sui cu-aceastã grea povarãpãrintele meu sfînt e mult mai tînãr decît minesînt patruzeci de ani de cînd e dus ºi nu mai vine.

Toþi fraþii mei mai mari s-au dus pe rînd în veºnicieºi toatã munca mi-au lãsat ºi tot calvarul mieogorul lor lucrat frumos ºi-a împlinit belºugulal meu e tot ne-nsãmînþat - nici n-am sfîrºit cu plugul.

Ce grei îmi par ºi azi cã-mi trec uscaþi ºi aspri aniide cînd tot stau ºi-asud ºi plîng ºi gem în Gheþimaniidorm tot mai mulþi în jurul meu ºi miºunã de iudeiar Tatãl Cerul ªi l-a-nchis de nu mã mai aude.

Iubirea mea s-a strîns de frig ºi plînge-acum departeprin suflet ºi prin trup îmi trec fiori de foc ºi moarteoºtiri de duhuri negre vin luptînd sã mã zdrobeascãiar dragul înger nu-l mai vãd venind sã mã-ntãreascã.

Sudori de sînge-mi cad în praf ºi cupa e amarãce singur sînt ºi cîþi vrãjmaºi puternic mã-nconjoarã- o vino înger preaiubit întîrziat departedã-mi braþul tãu cel fericit sã merg frumos- spre moarte!...

Page 313: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 313

32 - Tinere vlãstare noi

Tinere vlãstare noiale Oastei Sfinte- ºirul sfinþilor eroisã-l aveþi naintefaceþi munþii miresmaþicîntec ºi culoareºi cîmpiilor redaþistrai de sãrbãtoare.

Viþe dragi cu chip frumosrod ceresc v-aplececreºteþi drepte lui Hristosîntr-un an ca-n zecepeste zãri mai largi nãlþaþidulcea-vã cîntaresteagul sfînt care-l purtaþiardã ca un soare.

Puneþi în cîntãri mai noislavã tot mai multãmii de sfinþi privesc la voiºi Hristos v-ascultãMîine-n stãri sãrbãtoreºtipe Cerescul Munteveþi fi coruri îngereºticu Hristos în frunte.

Page 314: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 314

33 - În clipele de aur

În clipele de aur cînd ceasul e deschisºi ninge printre stele cu raze ºi-adieriiubirea se prelinge pe lacrimã ºi vissã cînte legãnatã pe-a inimii tãceri.

De harfele de aur cînd fruntea ne-mplinimtrec lin ºi blînd prin suflet fior dupã fiorºi dulcile acorduri ne-nvãluie sublimnemãrginit sub aripi Dumnezeiescul zbor.

...Coboarã-mi grai de aur pe brizele cu mircînd Vînt Divin adie prin corzile arzîndºi-n taina-mpãrtãºirii minuni mi se rãsfirînfiorînd suspinul cu gîngure spre gînd.

Veniþi cununi de aur spre frunþile cu spinicînd crucea strãluceºte ca soarele de susºi doisprezece îngeri presar-un cer de crinipe lacrima ce arde în poala lui Isus.

Lãsaþi tãceri de aur edenicul ecousã plouã-nalt pe imnuri nemãrginiri de harºi corul lor sã creascã mai nou ºi tot mai nouumplînd Eternitatea hotar dupã hotar.

Page 315: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 315

34 - Ce mult ai plîns

Ce mult ai plîns atîta viaþãudînd amara lumii calece mult ai plîns - ºi ce zadarnic - pãcat de lacrimile tale.

Ce greu ai plîns iubiri deºarteºi prietenii de vorbe goaleºi-atîtea promisiuni pierdute,- pãcat de lacrimile tale.

Ai plîns, - ºi cît mai plîngi ºi-acumatrecînd prin a minciunii valenu dupã cer ci dupã lume- pãcat de lacrimile tale.

...Sã nu mai plîngi, - adu-þi amintechiar dacã eºti zdrobit de jalenu meritã iubirea lumii- pãcat de lacrimile tale!

Ci plîngi spre Dumnezeu - ºi plînge-þipovara multelor greºaleplîngi sã fii mîntuit - cãci altfelpãcat de lacrimile tale.

Dar dac-ai plîns cîndva spre Domnulºi-acum plîngi iar pe-a lumii cale- atunci într-adevãr ºi veºnicpãcat de lacrimile tale.

Page 316: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 316

35 - Dacã simþi cã eºti trimesul

Dacã simþi cã eºti trimesul adevãrului mãreþeºti dator sã-þi dai chemãrii, jertfa-ntregii tale vieþi.Adevãrului ºi celor ce le eºti dator sã-l ducidãruie-te cu lumina celei mai aprinse cruci.

Nu te da napoi din faþa nici unui cuptor aprinsci-l întîmpinã cu pacea unui suflet neînvinsmîinile împreunîndu-þi mergi spre jertfã curajoscu sublimã mãreþie cum Îl ºtii c-a mers Hristos.

Sfînta-ncredinþare care ai primit-o-n primul ceassã-þi înflãcãreze mersul pînã-n cel din urmã pascînd þi-e focul dinãuntru înteþit de Duhul Sfîntnu te temi de nici o moarte, suferi demnºi mori ne-nfrînt.

O trimesule-al iubirii ºi-al neprihãnirii solnu te teme de toþi leii ºi toþi ºerpii din Seoltîrîtoarele acestea care vin spre tine-acumpeste-o clipã se vor pierde în al iadului duium.

Rãmîi demn ºi-nfruntã totul pîn-la moarte curajosce prag mic se vede moartea din nãlþimea lui Hristosºi ce scurtã-i înfruntarea cu-acest ultim inamic- ºi-apoi spre Cununa Slavei nu te va opri nimic.

Page 317: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 317

36 - Doamne, Ziua se-nsereazã

Doamne, Ziua se-nsereazãlupta-i grea - ºi-i mai în toicad pe rînd cei puºi de pazãmerg cei vrednici dintre noiºi cresc golurile noastretot mai grele paºi cu paºi- ni se duc spre zãri albastresfinþii noºtri naintaºi.

Doamne-n fruntea Oastei Talevino - ºi cu noi rãmîiumple rîndurile goalecu viteji din cei dintîiîntãriþi în Sfîntu-Þi Numefã-ne duhul mai aprinssã cuprindã-ntreaga lumeOastea Ta de neînvins.

Dã-ne-n rînduri avîntatemii de tineri voluntariºi pe crestele nãlþatefã-ne îngerii stegariºi-nsoþindu-ne ºiragulsoarele opreºte-l suspînã va învinge steagulOastei Domnului Isus.

Page 318: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 318

37 - Doamne, uneori ce taine

Doamne, uneori ce taineîntr-un nume se ascund- cîte cãi sîntºi ce umbreunde gînduri nu pãtrund.

Cum se-adunã-ntr-o fiinþãuneori strãmoºi de-un veacºi atîtea adevãrurice nu ºtii cum se desfac.

Cã descoperi dintr-odatãcîte-un mare adevãrdar nu-i nimeni sã-þi dezlegecum e el din fir în pãr.

Afli-adese-ntr-o clipitãprintr-un fulgerat de gîndtaine cu-nþeles pe carenimeni nu-l va ºti nicicînd...

Dorz - e de la daci desigurºi Traian de la romanidar cum vin pînã la minecine-ar ºti prin mii de ani?

Ce gînd le-a sortit unireaºi ce tainã-au în ascuns- cine Doamne decît Tinepoate sã mai dea rãspuns!

Page 319: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 319

38 - Biblia, Cuvîntul Sfînt

Biblia, - Cuvîntul Sfînte-un Etern ºi Dulce Cînt...Ale Facerii lucrãritoate-s numai dulci cîntãrilumea din Întîia Ziîn cîntare se treziDragostea ºoptindu-i calmdulcele iubirii psalmºi-apoi raze-i þes ºi-i þesimne-n tainic înþelesºi izvoarele cîntîndo alinã surîzînddestrãmînd în noi uimirivãlu-i larg de pe priviriîn al Veºniciei Rostdevenind cum n-au mai fost.

Cînd cîntarecînd suspincînd nãlþarecînd declincãci li-e cerul strãlucitºi sfîrºitºi nesfîrºit.

Din Trecut în Viitorcreºte-acelaºi dulce correvãrsînd în larg ºuvoiimnuri noice tot vinºi vinºi vindin Izvorul Veºnic PlinPreamãrind pe Cel Preasfîntcu etern ºi dulce cînt.cînd îþi pare c-au trecuto iau iar de la-nceputºi nu ºti desãvîrºite-nceputsau e sfîrºit.

Page 320: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 320

39 - Hristos este Taina

Hristos este Taina Sfintelor Scripturifiecare slovã poartã-al Lui Semn Sfîntpeste toate-i umbra Sfintei Lui FãpturiNumele-i ascunde fiece cuvînt.

Din Genesa pînã la Apocalipsprin versete umblã paºii lui Hristosuneori mai tainic, - alteori deschiscînd fiind în umbrã, cînd strãluminos.

Ca printr-o pãdure cînd e soare plintrece El prin toatã Biblia mereuuneori L-ascunde cîte-un tei ori spinºi-apoi iar strãluce ca un Dumnezeu.

...De la-Ntîia Searã cea din Începutpînã dupã Miezul-Nopþii cu profeþiEl e-Acel Luceafãr îndreptînd tãcutochii lor spre Ziua Marii Dimineþi.

Dar din Dimineaþa Marii Lui Iviricînd slãvit deschide Noul Legãmînttoate-I pier în faþa Marii Strãlucirie-n Etern Solstiþiu Soarele Lui Sfînt.

...Se rotesc de-atuncea secole ºi spaþiicînd cu seri de beznã, cînd cu dimineþipier ºi nasc întruna alte generaþii- ci Hristos Rãmîne Veºnic ºi Mãreþ.

...Cercetaþi Scriptura din genunchi, smeriþidoar aºa-i pãtrundeþi strãlucitul Semnnumai ochii-n lacrimi pot privi uimiþiTaina ºi Minunea de pe-al Crucii lemn.

Cercetaþi Scriptura, proºternuþi piosmergeþi pîn-la Cruce si rãmîneþi Sussingura Salvare-i numai în Hristosºi-o puteþi cunoaºte numai prin Isus.

Cele Douã Nume au un sfînt înscrisfiecare-ntrînsul cuprinzînd un Harîn Hristos e unic Harul cel Promisºi-n Isus e Harul de-al pãtrunde Clar.

Page 321: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 321

40 - Întîi sã fim

Întîi sã fim noiþi prin Harîn naºterea de Susca sã fim sfinþi ca un altarde jertfã lui Isusfiind spãlaþi de-al Sãu Cuvîntca de-un divin izvorsã fim schimbaþi prin Duhul Sfîntîn chip nemuritor.

Atunci cînd ne predãm deplinîn slujba lui Hristosne vom primi prin Har divinveºmîntul luminosºi-ncãlþãmîntul cel sublimºi-al dragostei inelºi fericiþi ne-nvrednicimsã ne unim cu El.

Logodna noastrã-n Duhul Sfîntse face-atunci ca-n raischimbaþi prin sfîntul legãmîntprimim alt chip ºi graine altoim în trup divinºi-n Sînge cu Hristosspre rodul Lui tot mai deplinmai dulce ºi frumos.

...O, dac-am fost noiþi prin Harnãscuþi din Dumnezeuatunci, iubind fãrã hotarne-am înãlþa mereuºi inspiraþi de Duhul Sfîntne-am transforma nespuspîn-am ajunge-mpreunîndcununa cu Isus.

Page 322: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 322

41 - Dorim sã fim

Dorim sã fim Isuse Doamnecopiii Tãi cu-adevãratsã ne-afli vrednici de lucrareaspre care ne-ai rãscumpãrat.

Dorim sã devenim Isuseunelte sfinte-n Mîna Taîntotdeauna fiind gataa Te sluji ºi-a Te-asculta.

Dorim sã-Þi faci din noi Isusestegari viteji ºi curajoºipîn-la sfîrºit sã-Þi fim alãturiºi pîn-la moarte credincioºi.

Dorim s-ajungem sã Te bizuipe noi oriunde ne trimiþiîn slujba Ta sã fim destoiniciºi-n lupta Ta nebiruiþi.

Dorim sã creºtem pentru Tinepe calea unicei credinþiostaºi ai sfintei Evangheliiurmaºi ai sfinþilor pãrinþi.

...Dorim ºi ne rugãm Isuseºi ne luptãm ºi suferimºi plîngem ºi cîntãm ºi credemIsus - cã-ai sã ne-ajuþi sã fim.

Page 323: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 323

42 - Acum sã facem

Acum sã facem ce-am promiscînd legãmîntul dulceal nostru nume nou l-a scrisîn Cartea de sub Cruceºi cînd avîntul fericital sfintei inspiraþiide zborul lui ne-a-nvrednicitpe-a cerurilor spaþii.

Sã facem cinste lui Hristosc-o viaþã de iubireîn care tot ce e frumossã capete-mplinireîn gînd, în faptã si-n cuvîntcu roduri de luminãîn profunzimi ºi-n lãrgãmîntpe-o-ntindere divinã.

Sã facem fii lui Dumnezeudin lacrimi ºi cîntarecu-al Adevãrului Credeudin zare pînã-n zaresã facem voii lui Isusdeschidere slãvitãsã ne primeascã Tatãl Suscu slujba împlinitã.

Page 324: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 324

43 - Ce-am fãcut?

Ce-am fãcut din ce ne-aveammarea datoriepentru care promiteamstarea cea mai vie- Ce-am fãcut pentru Isusce ne-a dat viaþasã-I vedem odatã Susfericitã Faþa?

Ce-am fãcut pentru-acest neamce ne-a dat fiinþapentru care ne puneamsfîntã juruinþapentru cei ce ne-nconjurcît se-ntinde zareacãci spre mîntuirea lorne-am primit chemarea...

Ce-am fãcut, o, ce-am fãcutdin ce-am spus cu toþiisã-nzestrãm cu sfînt avutfiii ºi nepoþiice-am lucrat ca sã grãbimsfînta-mpãrãþieunde fericiþi sã fimtoþi pe veºnicie?

N-am fãcut nici eu nici tun-am fãcut nici unii- haideþi sã luãm de-acumcalea-nþelepciuniisã rãscumpãrãm frumosoriºice clipitãsã ne poatã-afla Hristosslujba împlinitã.

Page 325: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 325

44 - Maicã Preacuratã din inima

Maicã Preacuratãdin inima mea toatãde-a ta sãrbãtoareþi-nãlþãm cîntare.

Tu ce-ai fost aleasãcerului mireasãfii de lumea toatãbinecuvîntatãMaicã Preacuratã.

Mai presus de lunãstele te-ncununãsoare te-nveºmîntãîngerii te cîntã.

Fiul tãu te þineveºnic lîngã Sineºi pe tron de razãlîngã El te-aºeazã.

Maicã din Mãrirecu dulce iubireFiului te roagãpentru lumea-ntreagã.

Maicã Preacuratãomenirea toatãcîntã ºi te-adorãPururea Fecioarã.

Page 326: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 326

45 - Izvoarele Luminii

Izvoarele Luminii þîºnesc în nesfîrºitdin Taina lor Eternã cu-mprospãtat belºugºi-mprãºtie prin Spaþii ºuvoi necontenitca undele de flãcãri nemistuitul Rug.

Spre fiecare clipã, spre fiecare locspre fiecare sete, spre fiecare insli se revarsã-ntruna ºuvoaiele de foccu undele-ndulcirii de cîntec necuprins.

Cînd clipa este treazã ºi locul e deschisºi setea e arzîndã ºi gîndul e seninun susur dulce curge cu sunete de visîn vaduri revãrsate Fiorul cel Divin.

Dar cînd clipita doarme ºi locul e uscatºi setea-i obositã ºi gîndul stã greoicurg undele divine cu fluviu nesecatdar nimeni nu se-adapã din marele ªuvoi.

Deschide-te-n spre Soare tu suflete trezitcuprinde-i tot ºuvoiul de taine ºi luminiºi fã-le-n tine lacrimi ºi cîntec strãlucitnemarginile lumii cu ele sã-nsenini.

Page 327: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 327

46 - Pîinea Vie

Pîinea Vie e Cuvîntulcel Sfînt al lui Dumnezeucine-L cautã ascultîndu-Lare viaþa-n El mereu.

Apã Vie e Scripturapentru oriºicine-o vreafericitã e fãpturace se-adapã de la ea.

Candelã pentru picioaree Cuvîntul cel Cerescºi-o luminã pe cãrarela toþi cei care-L trãiesc.

Scut divin e Sfînta Cartesufletului credinciosel îl apãrã de moarteºi-l pãstreazã curajos.

Solie Cereascã esteBiblia, Cuvîntul Sfîntcinste cui îl mînuieºtedrept ºi sigur ºi neînfrînt.

Sfînt Cuvîntul Mîntuiriifã-mã sã te-ascult supusºi-n sfinþenia trãiriifã-mã vrednic de Isus.

Page 328: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 328

47 - Spre-nþelegerea strãbunã

Spre-nþelegerea strãbunãluptã-te urmaºul meuca s-ajungi a ei cununãoriºicît þi-ar fi de greucã oricine-a dus aceastãluptã pînã la sfîrºitîn împãrãþia-i vastãa pãtruns desãvîrºit.

Fãrã luptã nu-i cununãnici n-o vrea un cap aleslasã cei lumeºti sã-ºi punãflori cu mincinos culescei cinstiþi îºi urcã munþiicunoºtinþei asudînddar cununa ce-ºi pun frunþiistã pe veacuri luminînd.

Cãtre-nþelepciunea dreaptãnãzuieºte ne-ncetatsuie treaptã dupã treaptãspre ozonul ei curatcã oricît de grea-i suireaºi orice efort þi-a smulttot ce-þi va-nsori privireava fi multnespus mai mult.

Page 329: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 329

48 - Pacea sufletelor nalte

Pacea sufletelor naltestã-n credinþa lor frumoasãele pot sã lase totuldar credinþa nu ºi-o lasã- dragi urmaºii noºtri þineþila credinþa cea curatãºi-atunci veþi avea o viaþãnobilã ºi-adevãratã.

Cei ce-n suflet au credinþaºi-au în fapte frumuseþetoate zãrile li-s cîntectoate zilele ospeþetoate holdele li-s aurzãrile cu lunã plinã- dragi urmaºii noºtri astfelcreºteþi ºi voi în luminã.

Orice rang înalt pe lumeaþi aveaºi-orice ºtiinþãdragi urmaºii noºtri toate sînt nimic fãrã credinþã,dar credinþa peste toatevã ridicã dintr-odatãºi vã face sã fiþi vrednicide strãmoºii de-altãdatã.

Page 330: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Caiet 3 - Eternele Poeme Pag. 330

49 - Tu Care-ntreci

Tu Care-ntreci Închipuireatronînd în sori de curcubeuTu Care-ntuneci StrãlucireaTu mãrgineºti Nemãrginirea- Nebãnuite Dumnezeu.

Tu Cel ce Eºti din VeºnicieTu Cel ce-n veci vei fi mereuce-nfricoºatã Mãreþiee-n tot ce Þi se-nchinã Þie- Preastrãlucite Dumnezeu.

Fiinþa Ta ori Nefiinþae-n Infinitul ApogeuÞi-urmeazã vecii Elocinþaºi Galaxiile Voinþa- Neconcepute Dumnezeu.

Tu-Þi odihneºti înalt Mãrireaîn Fericitul Empireunoi preamãrind DumnezeireaÎþi aºteptãm Sãrbãtorirea - Atotputernic Dumnezeu.

Page 331: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Pag. 331

Slãvit sã fie Domnulcãci El ne-a dãruitLumina ºi-Ajutoruls-ajungem la...

. . . S F Î R ª I T.

Page 332: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Cuprinsul ordine Pag. 332

Cuprinsul în ordine

Nr. Titlu Strofe Versete Volum -Caiet Pag.

Biblia Versificatã - Caietul 1 0 0 11-Biblia 2Închinare 0 0 11-Biblia 3

41 Psalm 119, 105-112 5 20 11-Biblia 452 Mulþumesc lui Dumnezeu 1 14 11-Biblia 573 Cuvînt înainte 7 28 11-Biblia 794 Genesa 1, 1 3 20 11-Biblia 9

105 Genesa 1 3 20 11-Biblia 10116 Genesa 2, 7 3 20 11-Biblia 11127 Genesa 3, 8 3 20 11-Biblia 12138 Genesa 4, 8 3 20 11-Biblia 13149 Genesa 6, 13 3 20 11-Biblia 141510 Genesa 7, 6 3 20 11-Biblia 151611 Genesa 8, 8 3 20 11-Biblia 161712 Genesa 9, 8 3 20 11-Biblia 171813 Genesa 11, 1 3 20 11-Biblia 181914 Genesa 12, 1-9 3 20 11-Biblia 192015 Genesa 13, 5 3 20 11-Biblia 202116 Genesa 15, 1 3 20 11-Biblia 212217 Genesa 18, 1 3 20 11-Biblia 222318 Genesa 22, 1 3 20 11-Biblia 232419 Genesa 24, 10 3 20 11-Biblia 242520 Genesa 24, 63 3 20 11-Biblia 252621 Genesa 27, 1 3 20 11-Biblia 262722 Genesa 28, 10 3 20 11-Biblia 272823 Genesa 29, 1 3 20 11-Biblia 282924 Genesa 32, 24 3 20 11-Biblia 293025 Genesa 33, 1-9 3 20 11-Biblia 303126 Genesa 37, 3 3 20 11-Biblia 313227 Genesa 37, 13 3 20 11-Biblia 323328 Genesa 37, 28 3 20 11-Biblia 333429 Genesa 39, 1 3 20 11-Biblia 343530 Genesa 39, 20 3 20 11-Biblia 353631 Genesa 41, 1 3 20 11-Biblia 363732 Genesa 41, 14 3 20 11-Biblia 373833 Genesa 42, 6 3 20 11-Biblia 383934 Genesa 45, 1 3 20 11-Biblia 394035 Genesa 48, 9 3 20 11-Biblia 404136 Exod 1, 7 3 20 11-Biblia 414237 Exod 2, 1-4 3 20 11-Biblia 424338 Exod 2, 5-10 3 20 11-Biblia 434439 Exod 3, 1 3 20 11-Biblia 444540 Exod 5, 6-19 3 20 11-Biblia 454641 Exod 12, 1-13 3 20 11-Biblia 464742 Exod 12, 29 3 20 11-Biblia 474843 Exod 13, 21 3 20 11-Biblia 48

Page 333: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Cuprinsul ordine Pag. 333

Nr. Titlu Strofe Versete Volum -Caiet Pag.

4944 Exod 14, 12 3 20 11-Biblia 495045 Exod 14, 26 3 20 11-Biblia 505146 Exod 16, 26 3 20 11-Biblia 515247 Exod 17, 1-6 3 20 11-Biblia 525348 Exod 32, 15 3 20 11-Biblia 535449 Exod 32, 1-19 3 20 11-Biblia 545550 Exod 33, 7-11 3 20 11-Biblia 555651 Exod 35, 4-29 3 20 11-Biblia 565752 Exod 40, 34 3 20 11-Biblia 575853 Numeri 13, 23 3 20 11-Biblia 585954 Numeri 16, 23 3 20 11-Biblia 596055 Numeri 21, 5 3 20 11-Biblia 606156 Numeri 22, 21 3 20 11-Biblia 616257 Numeri 27, 18 3 20 11-Biblia 626358 Numeri 35, 9 3 20 11-Biblia 636459 Deuteronom 6, 7 3 20 11-Biblia 646560 Deuteronom 26, 1 3 20 11-Biblia 656661 Deuteronom 34, 1 3 20 11-Biblia 666762 Iosua 2, 1 3 20 11-Biblia 676863 Iosua 3, 13 3 20 11-Biblia 686964 Iosua 6, 1 3 20 11-Biblia 697065 Iosua 10, 6 3 20 11-Biblia 707166 Judecãtori 7, 2 3 20 11-Biblia 717267 Judecãtori 16, 3 3 20 11-Biblia 727368 Judecãtori 16, 18 3 20 11-Biblia 737469 Rut 1, 8 3 20 11-Biblia 747570 Rut 2, 5 3 20 11-Biblia 757671 1 Samuel 1, 19 3 20 11-Biblia 767772 1 Samuel 2, 18 3 20 11-Biblia 777873 1 Samuel 3, 1 3 20 11-Biblia 787974 1 Samuel 4, 5 3 20 11-Biblia 798075 1 Samuel 9, 15 3 20 11-Biblia 808176 1 Samuel 16, 1 3 20 11-Biblia 818277 1 Samuel 17, 38 3 20 11-Biblia 828378 1 Samuel 20, 4 3 20 11-Biblia 838479 1 Samuel 24, 1 3 20 11-Biblia 848580 2 Samuel 2, 1 3 20 11-Biblia 858681 2 Samuel 6, 12 3 20 11-Biblia 868782 Psalmul 23 3 20 11-Biblia 878883 2 Samuel 12, 1 3 20 11-Biblia 888984 2 Samuel 18, 9 3 20 11-Biblia 899085 1 Regi 3, 16 3 20 11-Biblia 909186 1 Regi 6, 11 3 20 11-Biblia 919287 1 Regi 8, 22 3 20 11-Biblia 929388 1 Regi 11, 1 3 20 11-Biblia 939489 1 Regi 17, 1 3 20 11-Biblia 949590 1 Regi 17, 17 3 20 11-Biblia 959691 1 Regi 18, 20 3 20 11-Biblia 96

Page 334: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Cuprinsul ordine Pag. 334

Nr. Titlu Strofe Versete Volum -Caiet Pag.

9792 2 Regi 2, 1 3 20 11-Biblia 979893 2 Regi 4, 1 3 20 11-Biblia 989994 2 Regi 5, 1 3 20 11-Biblia 99

10095 2 Regi 5, 9 3 20 11-Biblia 10010196 2 Regi 6, 13 3 20 11-Biblia 10110297 2 Regi 11, 1 3 20 11-Biblia 10210398 2 Regi 19, 1-20 3 20 11-Biblia 10310499 2 Cronici 34, 18 3 20 11-Biblia 104105100 Ezra 1, 12 3 20 11-Biblia 105106101 Iov 1, 1-22 3 20 11-Biblia 106107102 Iov 42, 10 3 20 11-Biblia 107108103 Isaia 1 3 20 11-Biblia 108109104 Isaia 11, 1-10 3 20 11-Biblia 109110105 Ieremia 20, 1-2 3 20 11-Biblia 110111106 Ieremia 36, 1-4 3 20 11-Biblia 111112107 Ieremia 36, 19-24 3 20 11-Biblia 112113108 Ieremia 39, 1-10 3 20 11-Biblia 113114109 Iona 1, 1-3 3 20 11-Biblia 114115110 Iona 1, 3-17 3 20 11-Biblia 115116111 Iona 3, 1-10 3 20 11-Biblia 116117112 Daniel 1, 3-17 3 20 11-Biblia 117118113 Daniel 5, 1-17 3 20 11-Biblia 118119114 Daniel 6, 1-9 3 20 11-Biblia 119120115 Daniel 6, 10-23 3 20 11-Biblia 120121116 Luca 2, 1-15 3 20 11-Biblia 121122117 Luca 2, 16-18 3 20 11-Biblia 122123118 Matei 2, 1-9 3 20 11-Biblia 123124119 Matei 2, 10-11 3 20 11-Biblia 124125120 Luca 2, 25-38 3 20 11-Biblia 125126121 Luca 2, 40-52 3 20 11-Biblia 126127122 Matei 3, 13-17 3 20 11-Biblia 127128123 Matei 4, 1-11 3 20 11-Biblia 128129124 Marcu 3, 13-19 3 20 11-Biblia 129130125 Ioan 2, 1-11 3 20 11-Biblia 130131126 Ioan 2, 13-17 3 20 11-Biblia 131132127 Luca 5, 1-11 3 20 11-Biblia 132133128 Luca 5, 17-26 3 20 11-Biblia 133134129 Ioan 3, 1-5 3 20 11-Biblia 134135130 Ioan 4, 46-54 3 20 11-Biblia 135136131 Marcu 5, 1-11 3 20 11-Biblia 136137132 Matei 7, 24-29 3 20 11-Biblia 137138133 Luca 7, 11-16 3 20 11-Biblia 138139134 Matei 8, 23-27 3 20 11-Biblia 139140135 Marcu 5, 22-43 3 20 11-Biblia 140141136 Marcu 10, 47 3 20 11-Biblia 141142137 Luca 10, 30-37 3 20 11-Biblia 142143138 Luca 10, 38-41 3 20 11-Biblia 143144139 Luca 11, 37 3 20 11-Biblia 144

Page 335: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Cuprinsul ordine Pag. 335

Nr. Titlu Strofe Versete Volum -Caiet Pag.

145140 Luca 12, 16 3 20 11-Biblia 145146141 Luca 12, 27 3 20 11-Biblia 146147142 Matei 13, 3-8 3 20 11-Biblia 147148143 Matei 14, 15-23 3 20 11-Biblia 148149144 Matei 14, 22 3 20 11-Biblia 149150145 Matei 17, 1-9 3 20 11-Biblia 150151146 Ioan 11, 1-45 3 20 11-Biblia 151152147 Matei 19, 13-15 3 20 11-Biblia 152153148 Luca 13, 31-35 3 20 11-Biblia 153154149 Luca 15, 3-7 3 20 11-Biblia 154155150 Ioan 12, 1-7 3 20 11-Biblia 155156151 Luca 15, 11-19 3 20 11-Biblia 156157152 Luca 15, 20-24 3 20 11-Biblia 157158153 Luca 17, 11-19 3 20 11-Biblia 158159154 Matei 21, 33-41 3 20 11-Biblia 159160155 Marcu 12, 41-44 3 20 11-Biblia 160161156 Ioan 12, 12-19 3 20 11-Biblia 161162157 Luca 22, 14-22 3 20 11-Biblia 162163158 Matei 22, 1-14 3 20 11-Biblia 163164159 Matei 22, 35 3 20 11-Biblia 164165160 Luca 22, 14-20 3 20 11-Biblia 165166161 Ioan 14, 1-14 3 20 11-Biblia 166167162 Luca 22, 39 3 20 11-Biblia 167168163 Luca 22, 47 3 20 11-Biblia 168169164 Ioan 18, 10 3 20 11-Biblia 169170165 Ioan 19, 1-16 3 20 11-Biblia 170171166 Ioan 19, 16-24 3 20 11-Biblia 171172167 Ioan 19, 40-42 3 20 11-Biblia 172173168 Marcu 16, 1-8 3 20 11-Biblia 173174169 Ioan 20, 11-18 3 20 11-Biblia 174175170 Ioan 20, 1-5 3 20 11-Biblia 175176171 Ioan 20, 6-10 3 20 11-Biblia 176177172 Luca 24, 13-32 3 20 11-Biblia 177178173 Luca 24, 33-48 3 20 11-Biblia 178179174 Fap. Ap. 1, 9-11 3 20 11-Biblia 179180175 Fap. Ap. 2, 1-3 3 20 11-Biblia 180181176 Fap. Ap. 2, 4-8 3 20 11-Biblia 181182177 Fap. Ap. 3, 1-11 3 20 11-Biblia 182183178 Fap. Ap. 4, 5-21 3 20 11-Biblia 183184179 Fap. Ap. 12, 1-17 3 20 11-Biblia 184185180 Fap. Ap. 5, 1-11 3 20 11-Biblia 185186181 Fap. Ap. 7, 54-60 3 20 11-Biblia 186187182 Fap. Ap. 8, 26-40 3 20 11-Biblia 187188183 Fap. Ap. 9, 1-2 3 20 11-Biblia 188189184 Fap. Ap. 9, 3-19 3 20 11-Biblia 189190185 Fap. Ap. 9, 22-28 3 20 11-Biblia 190191186 Fap. Ap. 16, 22-34 3 20 11-Biblia 191192187 Fap. Ap. 27, 1-44 3 20 11-Biblia 192

Page 336: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Cuprinsul ordine Pag. 336

Nr. Titlu Strofe Versete Volum -Caiet Pag.

Caietul 1 = 187 poezii 565 3,742Minune ºi Tainã - Caietul 2 11-minune 193

1188 Tainã-a fost 3 22 11-minune 195Închinare 0 0 11-minune 197Din profeþiile Bibliei 0 0 11-minune 199Cuvînt de bucurie 0 0 11-minune 201Preasfînta Fecioarã Maria 0 0 11-minune 203Cîntarea Mariei pentru Domnul 0 0 11-minune 206Imnuri 0 0 11-minune 207

2189 Minune ºi Tainã 6 24 11-minune 2083190 Plecãciune þie 6 24 11-minune 2094191 Cîntarea îngerului Gavril 6 24 11-minune 2105192 Cîntarea Mariei - 1 5 20 11-minune 2116193 Cîntarea Mariei - 2 5 21 11-minune 2127194 Cîntarea îngerilor Naºterii 4 16 11-minune 2138195 Maica Domnului Hristos 5 25 11-minune 2149196 Preasfîntã Maicã bunã 4 24 11-minune 215

10197 Isuse, Sfîntã Maica Ta 4 28 11-minune 21611198 Binecuvîntare þie 7 26 11-minune 21712199 O, Maica Jertfei 6 26 11-minune 21813200 Preasfîntã Nãscãtoare 3 24 11-minune 21914201 Binecuvîntatã Maica 7 28 11-minune 22015202 Pentru c-ai avut 6 24 11-minune 22116203 Marie, Maicã Fericitã 3 26 11-minune 22217204 Dacã îngerul cel tare 4 28 11-minune 22318205 Cinstim în tãcere 5 20 11-minune 22419206 Binecuvîntãm Iubirea 4 32 11-minune 225

Colinde 0 0 11-minune 22620207 Colo Sus 5 32 11-minune 22721208 Lîngã Ieslea Minunatã 5 20 11-minune 22822209 Pe la geamul îngheþat 4 30 11-minune 22923210 O, Sfînt Colind 5 28 11-minune 23024211 Minunatã-i Noaptea Sfîntã 4 16 11-minune 23125212 Dulce Copilaº Ceresc 5 22 11-minune 23226213 S-a Nãscut 6 28 11-minune 23327214 Sfîntã Maicã, Sfînt Copil 6 26 11-minune 23428215 Cine vine, cine? 6 24 11-minune 23529216 Haideþi sã vedem 5 24 11-minune 23630217 Vine Fiul Sfîntului 5 28 11-minune 23731218 Sfîntul Copilaº 7 29 11-minune 23832219 Pe drum lung 5 20 11-minune 23933220 La cãsuþa care 7 20 11-minune 24034221 Preasfîntã Maicã, te privesc 4 28 11-minune 24135222 Dã-mi, Doamne, bucuria 7 16 11-minune 242

Cîntece de leagãn 0 0 11-minune 24336223 Creºti, Fiuþul meu 3 26 11-minune 24437224 Hai nani-nani, Scump Odor 4 28 11-minune 24538225 Pe-ntinsul cîmp 3 20 11-minune 246

Page 337: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Cuprinsul ordine Pag. 337

Nr. Titlu Strofe Versete Volum -Caiet Pag.

39226 Cîntã Maicã-n ceasul sfînt 5 25 11-minune 24740227 Cîntã Maicã legãnînd 5 25 11-minune 24841228 Cîntã Maicã liniºtit 5 20 11-minune 24942229 Cîntã-i mamã psalmii 4 30 11-minune 25043230 Somnul dulce-dulce 3 25 11-minune 25144231 Stã încã Crucea Stea 7 29 11-minune 25245232 Cîntã-mi, dulce mamã 5 23 11-minune 25346233 Cîntã-I Mamã, cîntã 3 24 11-minune 25447234 Dormi cu mama 4 24 11-minune 25548235 Spune Maicã, spune 5 27 11-minune 25649236 Spune-Mi, dulce Mamã 4 28 11-minune 25750237 Înþelepciune, Maicã Sfîntã 7 26 11-minune 25851238 Sãrutã Maicã Fruntea 4 28 11-minune 25952239 Peste-a cerului fereastrã 7 26 11-minune 26053240 Pacea fie peste voi 5 22 11-minune 26154241 Maicã Preacuratã 5 23 11-minune 262

Plîngeri ºi cîntãri de patimi 0 0 11-minune 26355242 Viorile pãdurii 3 24 11-minune 26456243 În zi ca asta - 1 4 30 11-minune 26557244 În zi ca asta - 2 3 23 11-minune 26658245 Spune-mi mamã de ce? 4 24 11-minune 26759246 Mamã, uite mamã 5 30 11-minune 26860247 Mamã, pe Golgota iatã 3 24 11-minune 26961248 Mamã, iatã cum s-apleacã 4 28 11-minune 27062249 Mamã, iatã se-nopteazã 5 30 11-minune 27163250 Mamã, iatã ce durere 6 28 11-minune 27264251 Pe Crucea Golgotei 7 26 11-minune 27365252 În Ziua Suferinþei 4 28 11-minune 27466253 E Ziua Ispãºirii 4 30 11-minune 27567254 Maicã, Pururea Fecioarã 4 28 11-minune 27668255 Vino, dulce înger 6 24 11-minune 27769256 Minunat Isuse 4 23 11-minune 27870257 Tainã ºi Minune 5 20 11-minune 279

Caietul 2 = 70 poezii 338 1,752Eternele Poeme - Caietul 3 13-eterne-poe 281

1258 Eternele-mi poeme 5 21 13-eterne-poe 2822259 O, Sãrbãtoarea Ta 3 24 13-eterne-poe 2833260 Vino Vîntule Ceresc 4 32 13-eterne-poe 2844261 Trei Nume-n Unul Singur 4 32 13-eterne-poe 2855262 Pot sã mã duc oriunde 3 24 13-eterne-poe 2866263 E ceru-n sãrbãtoare 5 21 13-eterne-poe 2877264 În fruntea luptei noastre 3 24 13-eterne-poe 2888265 Frumoasã este calea 4 32 13-eterne-poe 2899266 Alãturã-te celor buni 3 24 13-eterne-poe 290

10267 Tu ne-araþi Isuse Calea 10 20 13-eterne-poe 29111268 Datoritã numai Þie 3 24 13-eterne-poe 29212269 Întoarce-mi iubire 5 21 13-eterne-poe 29313270 Mã doare-adînc 6 24 13-eterne-poe 294

Page 338: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Cuprinsul ordine Pag. 338

Nr. Titlu Strofe Versete Volum -Caiet Pag.

14271 Ce loc frumos 3 24 13-eterne-poe 29515272 Te realeg pe Tine 3 24 13-eterne-poe 29616273 Isuse, unde-i locul Tãu 3 30 13-eterne-poe 29717274 Cîntãrile iubirii noastre 4 28 13-eterne-poe 29818275 Iubirea nu-nceteazã 5 20 13-eterne-poe 29919276 Din Tine-i pacea dulce 3 24 13-eterne-poe 30020277 La capãt de milenii sîntem 5 22 13-eterne-poe 30121278 O, muncã grea 6 24 13-eterne-poe 30222279 În mersul cãtre mîine 5 21 13-eterne-poe 30323280 Ce tineri se luminã zorii 5 30 13-eterne-poe 30424281 Frumoasã curãþie 5 21 13-eterne-poe 30525282 Doamne, ce cîntare sfîntã 3 24 13-eterne-poe 30626283 Numai Tu mã poþi iubi 3 24 13-eterne-poe 30727284 Sã mã primeascã iarãºi 5 20 13-eterne-poe 30828285 Dorinþa dupã Tine 6 24 13-eterne-poe 30929286 Isuse izbãveºte-mi 4 17 13-eterne-poe 31030287 Isuse, - Iubire 3 24 13-eterne-poe 31131288 Ce mult îmi pare c-am trãit 5 21 13-eterne-poe 31232289 Tinere vlãstare noi 3 24 13-eterne-poe 31333290 În clipele de aur 5 20 13-eterne-poe 31434291 Ce mult ai plîns 6 24 13-eterne-poe 31535292 Dacã simþi cã eºti trimesul 5 21 13-eterne-poe 31636293 Doamne, Ziua se-nsereazã 3 24 13-eterne-poe 31737294 Doamne, uneori ce taine 6 25 13-eterne-poe 31838295 Biblia, Cuvîntul Sfînt 3 38 13-eterne-poe 31939296 Hristos este Taina 9 36 13-eterne-poe 32040297 Întîi sã fim 4 32 13-eterne-poe 32141298 Dorim sã fim 6 24 13-eterne-poe 32242299 Acum sã facem 3 24 13-eterne-poe 32343300 Ce-am fãcut? 4 32 13-eterne-poe 32444301 Maicã Preacuratã 6 25 13-eterne-poe 32545302 Izvoarele Luminii 5 20 13-eterne-poe 32646303 Pîinea Vie 6 24 13-eterne-poe 32747304 Spre-nþelegerea strãbunã 3 25 13-eterne-poe 32848305 Pacea sufletelor nalte 3 25 13-eterne-poe 32949306 Tu Care-ntreci 4 20 13-eterne-poe 330

Caietul 3 = 49 poezii 218 1,208Cuprinsul în ordine 332Cuprinsul alfabetic 340Notã adaus: - Lucrãrile fr. Traian Dorz 347Caietul 1 = 187 poezii = 565 strofe = 3.742 verseteCaietul 2 = 070 poezii = 338 strofe = 1.752 verseteCaietul 3 = 049 poezii = 218 strofe = 1.208 versete

Total Vol. 11 = 306 poezii = 1.121 strofe = 6.702 versete

Page 339: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Cuprinsul alfabetic Pag. 339

Cuprinsul alfabetic

Nr. Titlu Strofe Versete Volum -Caiet Pag.

901 1 Regi 3, 16 3 20 11-Biblia 90912 1 Regi 6, 11 3 20 11-Biblia 91923 1 Regi 8, 22 3 20 11-Biblia 92934 1 Regi 11, 1 3 20 11-Biblia 93945 1 Regi 17, 1 3 20 11-Biblia 94956 1 Regi 17, 17 3 20 11-Biblia 95967 1 Regi 18, 20 3 20 11-Biblia 96768 1 Samuel 1, 19 3 20 11-Biblia 76779 1 Samuel 2, 18 3 20 11-Biblia 777810 1 Samuel 3, 1 3 20 11-Biblia 787911 1 Samuel 4, 5 3 20 11-Biblia 798012 1 Samuel 9, 15 3 20 11-Biblia 808113 1 Samuel 16, 1 3 20 11-Biblia 818214 1 Samuel 17, 38 3 20 11-Biblia 828315 1 Samuel 20, 4 3 20 11-Biblia 838416 1 Samuel 24, 1 3 20 11-Biblia 84

10417 2 Cronici 34, 18 3 20 11-Biblia 1049718 2 Regi 2, 1 3 20 11-Biblia 979819 2 Regi 4, 1 3 20 11-Biblia 989920 2 Regi 5, 1 3 20 11-Biblia 99

10021 2 Regi 5, 9 3 20 11-Biblia 10010122 2 Regi 6, 13 3 20 11-Biblia 10110223 2 Regi 11, 1 3 20 11-Biblia 10210324 2 Regi 19, 1-20 3 20 11-Biblia 103

8525 2 Samuel 2, 1 3 20 11-Biblia 858626 2 Samuel 6, 12 3 20 11-Biblia 868827 2 Samuel 12, 1 3 20 11-Biblia 888928 2 Samuel 18, 9 3 20 11-Biblia 894229 Acum sã facem 3 24 13-eterne-poe 323

930 Alãturã-te celor buni 3 24 13-eterne-poe 2903831 Biblia, Cuvîntul Sfînt 3 38 13-eterne-poe 319

Biblia Versificatã - Caietul 1 0 0 11-Biblia 21932 Binecuvîntãm Iubirea 4 32 11-minune 2251133 Binecuvîntare þie 7 26 11-minune 2171434 Binecuvîntatã Maica 7 28 11-minune 2204335 Ce-am fãcut? 4 32 13-eterne-poe 3241436 Ce loc frumos 3 24 13-eterne-poe 2953437 Ce mult ai plîns 6 24 13-eterne-poe 3153138 Ce mult îmi pare c-am trãit 5 21 13-eterne-poe 3122339 Ce tineri se luminã zorii 5 30 13-eterne-poe 3042840 Cine vine, cine? 6 24 11-minune 2351841 Cinstim în tãcere 5 20 11-minune 2244242 Cîntã-i mamã psalmii 4 30 11-minune 2504643 Cîntã-I Mamã, cîntã 3 24 11-minune 2544044 Cîntã Maicã legãnînd 5 25 11-minune 248

Page 340: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Cuprinsul alfabetic Pag. 340

Nr. Titlu Strofe Versete Volum -Caiet Pag.

4145 Cîntã Maicã liniºtit 5 20 11-minune 2493946 Cîntã Maicã-n ceasul sfînt 5 25 11-minune 2474547 Cîntã-mi, dulce mamã 5 23 11-minune 253

748 Cîntarea îngerilor Naºterii 4 16 11-minune 213449 Cîntarea îngerului Gavril 6 24 11-minune 210550 Cîntarea Mariei - 1 5 20 11-minune 211651 Cîntarea Mariei - 2 5 21 11-minune 212

Cîntarea Mariei pentru Domnul 0 0 11-minune 2061752 Cîntãrile iubirii noastre 4 28 13-eterne-poe 298

Cîntece de leagãn 0 0 11-minune 243Colinde 0 0 11-minune 226

2053 Colo Sus 5 32 11-minune 2273654 Creºti, Fiuþul meu 3 26 11-minune 244

Cuvînt de bucurie 0 0 11-minune 201755 Cuvînt înainte 7 28 11-Biblia 7

1756 Dacã îngerul cel tare 4 28 11-minune 2233557 Dacã simþi cã eºti trimesul 5 21 13-eterne-poe 316

11758 Daniel 1, 3-17 3 20 11-Biblia 11711859 Daniel 5, 1-17 3 20 11-Biblia 11811960 Daniel 6, 1-9 3 20 11-Biblia 11912061 Daniel 6, 10-23 3 20 11-Biblia 120

1162 Datoritã numai Þie 3 24 13-eterne-poe 2923563 Dã-mi, Doamne, bucuria 7 16 11-minune 2426564 Deuteronom 26, 1 3 20 11-Biblia 656665 Deuteronom 34, 1 3 20 11-Biblia 666466 Deuteronom 6, 7 3 20 11-Biblia 64

Din profeþiile Bibliei 0 0 11-minune 1991967 Din Tine-i pacea dulce 3 24 13-eterne-poe 3002568 Doamne, ce cîntare sfîntã 3 24 13-eterne-poe 3063769 Doamne, uneori ce taine 6 25 13-eterne-poe 3183670 Doamne, Ziua se-nsereazã 3 24 13-eterne-poe 3174171 Dorim sã fim 6 24 13-eterne-poe 3222872 Dorinþa dupã Tine 6 24 13-eterne-poe 3094773 Dormi cu mama 4 24 11-minune 2552574 Dulce Copilaº Ceresc 5 22 11-minune 232

675 E ceru-n sãrbãtoare 5 21 13-eterne-poe 2876676 E Ziua Ispãºirii 4 30 11-minune 275

177 Eternele-mi poeme 5 21 13-eterne-poe 282Eternele Poeme - Caietul 3 0 0 13-eterne-poe 281

4178 Exod 1, 7 3 20 11-Biblia 414279 Exod 2, 1-4 3 20 11-Biblia 424380 Exod 2, 5-10 3 20 11-Biblia 434481 Exod 3, 1 3 20 11-Biblia 444582 Exod 5, 6-19 3 20 11-Biblia 454683 Exod 12, 1-13 3 20 11-Biblia 464784 Exod 12, 29 3 20 11-Biblia 474885 Exod 13, 21 3 20 11-Biblia 484986 Exod 14, 12 3 20 11-Biblia 49

Page 341: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Cuprinsul alfabetic Pag. 341

Nr. Titlu Strofe Versete Volum -Caiet Pag.

5087 Exod 14, 26 3 20 11-Biblia 505188 Exod 16, 26 3 20 11-Biblia 515289 Exod 17, 1-6 3 20 11-Biblia 525490 Exod 32, 1-19 3 20 11-Biblia 545391 Exod 32, 15 3 20 11-Biblia 535592 Exod 33, 7-11 3 20 11-Biblia 555693 Exod 35, 4-29 3 20 11-Biblia 565794 Exod 40, 34 3 20 11-Biblia 57

10595 Ezra 1, 12 3 20 11-Biblia 10517996 Fap. Ap. 1, 9-11 3 20 11-Biblia 17918097 Fap. Ap. 2, 1-3 3 20 11-Biblia 18018198 Fap. Ap. 2, 4-8 3 20 11-Biblia 18118299 Fap. Ap. 3, 1-11 3 20 11-Biblia 182183100 Fap. Ap. 4, 5-21 3 20 11-Biblia 183185101 Fap. Ap. 5, 1-11 3 20 11-Biblia 185186102 Fap. Ap. 7, 54-60 3 20 11-Biblia 186187103 Fap. Ap. 8, 26-40 3 20 11-Biblia 187188104 Fap. Ap. 9, 1-2 3 20 11-Biblia 188189105 Fap. Ap. 9, 3-19 3 20 11-Biblia 189190106 Fap. Ap. 9, 22-28 3 20 11-Biblia 190184107 Fap. Ap. 12, 1-17 3 20 11-Biblia 184191108 Fap. Ap. 16, 22-34 3 20 11-Biblia 191192109 Fap. Ap. 27, 1-44 3 20 11-Biblia 192

24110 Frumoasã curãþie 5 21 13-eterne-poe 3058111 Frumoasã este calea 4 32 13-eterne-poe 289

10112 Genesa 1 3 20 11-Biblia 109113 Genesa 1, 1 3 20 11-Biblia 9

11114 Genesa 2, 7 3 20 11-Biblia 1112115 Genesa 3, 8 3 20 11-Biblia 1213116 Genesa 4, 8 3 20 11-Biblia 1314117 Genesa 6, 13 3 20 11-Biblia 1415118 Genesa 7, 6 3 20 11-Biblia 1516119 Genesa 8, 8 3 20 11-Biblia 1617120 Genesa 9, 8 3 20 11-Biblia 1718121 Genesa 11, 1 3 20 11-Biblia 1819122 Genesa 12, 1-9 3 20 11-Biblia 1920123 Genesa 13, 5 3 20 11-Biblia 2021124 Genesa 15, 1 3 20 11-Biblia 2122125 Genesa 18, 1 3 20 11-Biblia 2223126 Genesa 22, 1 3 20 11-Biblia 2324127 Genesa 24, 10 3 20 11-Biblia 2425128 Genesa 24, 63 3 20 11-Biblia 2526129 Genesa 27, 1 3 20 11-Biblia 2627130 Genesa 28, 10 3 20 11-Biblia 2728131 Genesa 29, 1 3 20 11-Biblia 2829132 Genesa 32, 24 3 20 11-Biblia 2930133 Genesa 33, 1-9 3 20 11-Biblia 3031134 Genesa 37, 3 3 20 11-Biblia 31

Page 342: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Cuprinsul alfabetic Pag. 342

Nr. Titlu Strofe Versete Volum -Caiet Pag.

32135 Genesa 37, 13 3 20 11-Biblia 3233136 Genesa 37, 28 3 20 11-Biblia 3334137 Genesa 39, 1 3 20 11-Biblia 3435138 Genesa 39, 20 3 20 11-Biblia 3536139 Genesa 41, 1 3 20 11-Biblia 3637140 Genesa 41, 14 3 20 11-Biblia 3738141 Genesa 42, 6 3 20 11-Biblia 3839142 Genesa 45, 1 3 20 11-Biblia 3940143 Genesa 48, 9 3 20 11-Biblia 4037144 Hai nani-nani, Scump Odor 4 28 11-minune 24529145 Haideþi sã vedem 5 24 11-minune 23639146 Hristos este Taina 9 36 13-eterne-poe 320

110147 Ieremia 20, 1-2 3 20 11-Biblia 110111148 Ieremia 36, 1-4 3 20 11-Biblia 111112149 Ieremia 36, 19-24 3 20 11-Biblia 112113150 Ieremia 39, 1-10 3 20 11-Biblia 113

Imnuri 0 0 11-minune 207130151 Ioan 2, 1-11 3 20 11-Biblia 130131152 Ioan 2, 13-17 3 20 11-Biblia 131134153 Ioan 3, 1-5 3 20 11-Biblia 134135154 Ioan 4, 46-54 3 20 11-Biblia 135151155 Ioan 11, 1-45 3 20 11-Biblia 151155156 Ioan 12, 1-7 3 20 11-Biblia 155161157 Ioan 12, 12-19 3 20 11-Biblia 161166158 Ioan 14, 1-14 3 20 11-Biblia 166169159 Ioan 18, 10 3 20 11-Biblia 169170160 Ioan 19, 1-16 3 20 11-Biblia 170171161 Ioan 19, 16-24 3 20 11-Biblia 171172162 Ioan 19, 40-42 3 20 11-Biblia 172175163 Ioan 20, 1-5 3 20 11-Biblia 175176164 Ioan 20, 6-10 3 20 11-Biblia 176174165 Ioan 20, 11-18 3 20 11-Biblia 174114166 Iona 1, 1-3 3 20 11-Biblia 114115167 Iona 1, 3-17 3 20 11-Biblia 115116168 Iona 3, 1-10 3 20 11-Biblia 116

67169 Iosua 2, 1 3 20 11-Biblia 6768170 Iosua 3, 13 3 20 11-Biblia 6869171 Iosua 6, 1 3 20 11-Biblia 6970172 Iosua 10, 6 3 20 11-Biblia 70

106173 Iov 1, 1-22 3 20 11-Biblia 106107174 Iov 42, 10 3 20 11-Biblia 107108175 Isaia 1 3 20 11-Biblia 108109176 Isaia 11, 1-10 3 20 11-Biblia 109

30177 Isuse, - Iubire 3 24 13-eterne-poe 31129178 Isuse izbãveºte-mi 4 17 13-eterne-poe 31010179 Isuse, Sfîntã Maica Ta 4 28 11-minune 21616180 Isuse, unde-i locul Tãu 3 30 13-eterne-poe 29718181 Iubirea nu-nceteazã 5 20 13-eterne-poe 299

Page 343: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Cuprinsul alfabetic Pag. 343

Nr. Titlu Strofe Versete Volum -Caiet Pag.

45182 Izvoarele Luminii 5 20 13-eterne-poe 32633183 În clipele de aur 5 20 13-eterne-poe 314

7184 În fruntea luptei noastre 3 24 13-eterne-poe 28822185 În mersul cãtre mîine 5 21 13-eterne-poe 30356186 În zi ca asta - 1 4 30 11-minune 26557187 În zi ca asta - 2 3 23 11-minune 26665188 În Ziua Suferinþei 4 28 11-minune 274

Închinare 0 0 11-Biblia 3Închinare 0 0 11-minune 197

50189 Înþelepciune, Maicã Sfîntã 7 26 11-minune 25840190 Întîi sã fim 4 32 13-eterne-poe 32112191 Întoarce-mi iubire 5 21 13-eterne-poe 29373192 Judecãtori 16, 18 3 20 11-Biblia 7372193 Judecãtori 16, 3 3 20 11-Biblia 7271194 Judecãtori 7, 2 3 20 11-Biblia 7120195 La capãt de milenii sîntem 5 22 13-eterne-poe 30133196 La cãsuþa care 7 20 11-minune 24021197 Lîngã Ieslea Minunatã 5 20 11-minune 228

121198 Luca 2, 1-15 3 20 11-Biblia 121122199 Luca 2, 16-18 3 20 11-Biblia 122125200 Luca 2, 25-38 3 20 11-Biblia 125126201 Luca 2, 40-52 3 20 11-Biblia 126132202 Luca 5, 1-11 3 20 11-Biblia 132133203 Luca 5, 17-26 3 20 11-Biblia 133138204 Luca 7, 11-16 3 20 11-Biblia 138142205 Luca 10, 30-37 3 20 11-Biblia 142143206 Luca 10, 38-41 3 20 11-Biblia 143144207 Luca 11, 37 3 20 11-Biblia 144145208 Luca 12, 16 3 20 11-Biblia 145146209 Luca 12, 27 3 20 11-Biblia 146153210 Luca 13, 31-35 3 20 11-Biblia 153154211 Luca 15, 3-7 3 20 11-Biblia 154156212 Luca 15, 11-19 3 20 11-Biblia 156157213 Luca 15, 20-24 3 20 11-Biblia 157158214 Luca 17, 11-19 3 20 11-Biblia 158167215 Luca 22, 39 3 20 11-Biblia 167168216 Luca 22, 47 3 20 11-Biblia 168165217 Luca 22, 14-20 3 20 11-Biblia 165162218 Luca 22, 14-22 3 20 11-Biblia 162177219 Luca 24, 13-32 3 20 11-Biblia 177178220 Luca 24, 33-48 3 20 11-Biblia 178

8221 Maica Domnului Hristos 5 25 11-minune 21454222 Maicã Preacuratã 5 23 11-minune 26244223 Maicã Preacuratã 6 25 13-eterne-poe 32567224 Maicã, Pururea Fecioarã 4 28 11-minune 27663225 Mamã, iatã ce durere 6 28 11-minune 27261226 Mamã, iatã cum s-apleacã 4 28 11-minune 27062227 Mamã, iatã se-nopteazã 5 30 11-minune 271

Page 344: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Cuprinsul alfabetic Pag. 344

Nr. Titlu Strofe Versete Volum -Caiet Pag.

60228 Mamã, pe Golgota iatã 3 24 11-minune 26959229 Mamã, uite mamã 5 30 11-minune 268

129230 Marcu 3, 13-19 3 20 11-Biblia 129136231 Marcu 5, 1-11 3 20 11-Biblia 136140232 Marcu 5, 22-43 3 20 11-Biblia 140141233 Marcu 10, 47 3 20 11-Biblia 141160234 Marcu 12, 41-44 3 20 11-Biblia 160173235 Marcu 16, 1-8 3 20 11-Biblia 173

16236 Marie, Maicã Fericitã 3 26 11-minune 222123237 Matei 2, 1-9 3 20 11-Biblia 123124238 Matei 2, 10-11 3 20 11-Biblia 124127239 Matei 3, 13-17 3 20 11-Biblia 127128240 Matei 4, 1-11 3 20 11-Biblia 128137241 Matei 7, 24-29 3 20 11-Biblia 137139242 Matei 8, 23-27 3 20 11-Biblia 139147243 Matei 13, 3-8 3 20 11-Biblia 147149244 Matei 14, 22 3 20 11-Biblia 149148245 Matei 14, 15-23 3 20 11-Biblia 148150246 Matei 17, 1-9 3 20 11-Biblia 150152247 Matei 19, 13-15 3 20 11-Biblia 152159248 Matei 21, 33-41 3 20 11-Biblia 159164249 Matei 22, 35 3 20 11-Biblia 164163250 Matei 22, 1-14 3 20 11-Biblia 163

69251 Minunat Isuse 4 23 11-minune 27824252 Minunatã-i Noaptea Sfîntã 4 16 11-minune 231

2253 Minune ºi Tainã 6 24 11-minune 208Minune ºi Tainã - Caietul 2 0 0 11-minune 193

5254 Mulþumesc lui Dumnezeu 1 14 11-Biblia 513255 Mã doare-adînc 6 24 13-eterne-poe 29426256 Numai Tu mã poþi iubi 3 24 13-eterne-poe 30758257 Numeri 13, 23 3 20 11-Biblia 5859258 Numeri 16, 23 3 20 11-Biblia 5960259 Numeri 21, 5 3 20 11-Biblia 6061260 Numeri 22, 21 3 20 11-Biblia 6162261 Numeri 27, 18 3 20 11-Biblia 6263262 Numeri 35, 9 3 20 11-Biblia 6312263 O, Maica Jertfei 6 26 11-minune 21821264 O, muncã grea 6 24 13-eterne-poe 302

2265 O, Sãrbãtoarea Ta 3 24 13-eterne-poe 28323266 O, Sfînt Colind 5 28 11-minune 23053267 Pacea fie peste voi 5 22 11-minune 26148268 Pacea sufletelor nalte 3 25 13-eterne-poe 32964269 Pe Crucea Golgotei 7 26 11-minune 27332270 Pe drum lung 5 20 11-minune 23922271 Pe la geamul îngheþat 4 30 11-minune 22938272 Pe-ntinsul cîmp 3 20 11-minune 24615273 Pentru c-ai avut 6 24 11-minune 22152274 Peste-a cerului fereastrã 7 26 11-minune 260

Page 345: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Poezii - Vol. 11 - Cuprinsul alfabetic Pag. 345

Nr. Titlu Strofe Versete Volum -Caiet Pag.

46275 Pîinea Vie 6 24 13-eterne-poe 3273276 Plecãciune þie 6 24 11-minune 209

Plîngeri ºi cîntãri de patimi 0 0 11-minune 2635277 Pot sã mã duc oriunde 3 24 13-eterne-poe 286

Preasfînta Fecioarã Maria 0 0 11-minune 2039278 Preasfîntã Maicã bunã 4 24 11-minune 215

34279 Preasfîntã Maicã, te privesc 4 28 11-minune 24113280 Preasfîntã Nãscãtoare 3 24 11-minune 219

4281 Psalm 119, 105-112 5 20 11-Biblia 487282 Psalmul 23 3 20 11-Biblia 8774283 Rut 1, 8 3 20 11-Biblia 7475284 Rut 2, 5 3 20 11-Biblia 7526285 S-a Nãscut 6 28 11-minune 23327286 Sã mã primeascã iarãºi 5 20 13-eterne-poe 30851287 Sãrutã Maicã Fruntea 4 28 11-minune 25927288 Sfîntã Maicã, Sfînt Copil 6 26 11-minune 23431289 Sfîntul Copilaº 7 29 11-minune 23843290 Somnul dulce-dulce 3 25 11-minune 25147291 Spre-nþelegerea strãbunã 3 25 13-eterne-poe 32848292 Spune Maicã, spune 5 27 11-minune 25658293 Spune-mi mamã de ce? 4 24 11-minune 26749294 Spune-Mi, dulce Mamã 4 28 11-minune 25744295 Stã încã Crucea Stea 7 29 11-minune 252

1296 Tainã-a fost 3 22 11-minune 19570297 Tainã ºi Minune 5 20 11-minune 27915298 Te realeg pe Tine 3 24 13-eterne-poe 29632299 Tinere vlãstare noi 3 24 13-eterne-poe 313

4300 Trei Nume-n Unul Singur 4 32 13-eterne-poe 28549301 Tu Care-ntreci 4 20 13-eterne-poe 33010302 Tu ne-araþi Isuse Calea 10 20 13-eterne-poe 29130303 Vine Fiul Sfîntului 5 28 11-minune 237

268304 Vino, dulce înger 6 24 11-minune 2773305 Vino Vîntule Ceresc 4 32 13-eterne-poe 284

55306 Viorile pãdurii 3 24 11-minune 264Caietul 3 = 49 poezii 218 1,208Cuprinsul în ordine 332Cuprinsul alfabetic 340Notã adaus: - Lucrãrile fr. Traian Dorz 347Caietul 1 = 187 poezii = 565 strofe = 3.742 verseteCaietul 2 = 070 poezii = 338 strofe = 1.752 verseteCaietul 3 = 049 poezii = 218 strofe = 1.208 versete

Total Vol. 11 = 306 poezii = 1.121 strofe = 6.702 versete

Page 346: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

- Lucrãrile fr. Traian Dorz - Pag. 346

Notã adaus: - Lucrãrile fr. Traian Dorz: Traian Dorz

În colecþia de “Cîntãri Nemuritoare” a mai scris:

Vol Nr. Caiet Nr. poezii

11 Cîntãrile Dintîi

420 poezii2 Cîntãri Îndepãrtate3 Cîntãri Luptãtoare

24 Cîntãrile Bibliei

313 poezii5 Cîntãrile Psalmilor6 Poemele lui Solomon

37 La Izvoarele Luminii 7000 proverbe

versificate ºicomentate

8 Comori Universale9 Pe cãrãrile Luminii

4

10 Osana, Osana500 poezii ilustratepentru copii

11 Cîntarea îngeraºilor12 Cîte-o povestire micã13 Cîntã-mi mamã

5 -Cîntãrile Domnului colecþia de cîntãri a Oastei Domnului

2088 poezii

614 Cîntãrile Anilor

592 poezii15 Cîntãrile Roadelor16 Cîntãri de Drum

717 Cîntarea Cîntãrilor mele

664 poezii18 Cîntãri Nemuritoare19 Cîntãrile din Urmã

820 Cîntarea Învierii

712 poezii21 Cîntarea Veºniciei22 Cîntarea Biruinþei

923 Cîntãri Uitate

601 poezii24 Cîntãri de Sus25 Cîntãri Noi

1026 Cîntãrile Cãinþei

602 poezii27 Cîntãrile Eterne28 Cîntarea Viitoare

1129 Biblia Versificatã

306 poezii30 Minune ºi Tainã31 Eternele Poeme - neterminatã

Page 347: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

- Lucrãrile fr. Traian Dorz - Pag. 347

Prin harul lui Dumnezeu, în afarã de volumele de poezii apãrute în colecþia“Cîntãri Nemuritoare”, - Traian Dorz - a mai scris urmãtoarele lucrãri:

Prozã: ISUS HRISTOS - DUMNEZEUL NOSTRU

Meditaþii la Sf. Evanghelie de la Ioan

Vol. Cap Titlu caiet

1

1 Hristos - Dumnezeul nostru

2 Hristos - Sfinþitorul nostru

3 Hristos - Înnoitorul nostru

2

4 Hristos - Izvorul nostru

5 Hristos - Binefãcãtorul nostru

6 Hristos - Pîinea noastrã

3

7 Hristos - Învãþãtorul nostru

8 Hristos - Luminãtorul nostru

9 Hristos - Vindecãtorul nostru

4

10 Hristos - Pãstorul nostru

11 Hristos - Învierea noastrã

12 Hristos - Împãratul nostru

5

13 Hristos - Modelul nostru

14 Hristos - Adevãrul nostru

15 Hristos - Viaþa noastrã

6

16 Hristos - Pacea noastrã

17 Hristos - Mijlocitorul nostru

18 Hristos - Rãscumpãrãtorul nostru

7

19 Hristos - Jertfa noastrã

20 Hristos - Mîntuitorul nostru

21 Hristos - Slava noastrã

HRISTOS - Pîinea noastrã zilnicã - scurte meditaþii zilnice pentru toate zilele anuluide la 1 ianuarie pînã la 31 decembrie.

HRISTOS - Comoara Psalmilor - meditaþii zilnice la Psalmi

Vol. 1 De la 1 Ianuarie la 30 iunieVol. 2 De la 1 iulie la 31 decembrie

Page 348: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

- Lucrãrile fr. Traian Dorz - Pag. 348

Cugetãri Nemuritoare

Vol Nr Caietul

11 Prietenul tinereþii mele2 Mãrgãritarul Ascuns3 Piatra scumpã

24 Lumina iubitului fiu5 Calea bunului urmaº6 Avuþia sfîntului moºtenitor

37 Pãºunile dulci8 Sãgeþile biruitoare9 Cununile slãvite

410 Poruncile Iubirii11 Rãsplata Ascultãrii12 Strãlucirea Biruinþei

513 Crucea mîntuitoare14 Eterna iubire15 Mãrturisirea strãlucitã

616 Porþile Veºniciei17 Numele biruitorului18 Garanþia netrecãtoare

719 Lupta cea bunã20 Alergarea cea stãruitoare21 Credinþa cea încununatã

822 La Þãrmul Întîlnirii23 La Ospãþul Veºniciei24 La Strãlucirea Viitoare

925 Întîi sã Fim26 Dorim sã Fim27 ªi acum sã Facem

10 28 Semãnaþi Cuvîntul Sfînt

Page 349: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

- Lucrãrile fr. Traian Dorz - Pag. 349

- Îndrumãri nemuritoareNr Caietul1 Cãrarea Tinereþii curate2 Scumpele noastre surori3 Împreunã lucrãtori cu Dumnezeu4 Dreptarul învãþãturii sãnãtoase

5

Trei zile ºi adevãruri istorice- 12 septembrie 1937- 12 februarie 1938- 7 noiembrie 1976

6 Sfinþii noºtri înaintaºi

- Povestiri nemuritoareNr Caietul1 Pe genunchii lui Isus2 Leagãnul de Aur3 Þara Minunatã4 Cireºul Înflorit

- HRISTOS - puterea apostolieiMeditaþii la Apostolele Anului

Vol Caietul1 26 - Apostolele din prima jumãtate a anului2 26 - Apostolele din a doua jumãtate a anului

- HRISTOS - Taina Evangheliei - meditaþii la evangheliile anului

Vol Caietul1 26 - Evanghelia din prima jumãtate a anului2 26 - Evanghelia din a doua jumãtate a anului

- Piese ºi montaje religioaseVol Caietul

Vol. 1 Vine Domnul Copilaº program de Crãciun pt. copiiVol. 2 Hristos S-a Nãscut petrecere de CrãciunVol. 3 Hristos a Înviat petrecere de Paºti

- Surorile noastre sfinte -Petrecere duhovniceascã pentru surori

- Pentru Istoria unei JertfeNr Caietul Durata Din La1 Grãuntele 12 ani 1923 19352 Cernerea 12 ani 1935 19473 Rugul 30 ani 1947 19774 Pîrga 12 ani 1977 1989

Pentru toate, Slãvit sã fie Domnul.

Page 350: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Astãzi, 23-II-2003, am terminat de corectat Vol. 11 din Cîntãri Nemuritoare352 pag. = 7.227 rînduri reale scrise

281 MB184.984 caractere = 39.816 cuvinte

17.711 rînduri total = 11.499 propoziþii = 11.374 fraze

Am început cartea în 8-II-2003

ºi am terminat-o în23-II-2003

16 zile.

Ediþie transcrisã ºi îngrijitãde

Ion Lupiþa

- ostaº al Domnului -

C A N A D A

Slãvit sã fie Domnul !

Ast|zi în 23-II-2003 am corectat Õi aranjat definitiv aceast| versiune a c|rÛiiCîntãri Nemuritoare - Vol. 11

Ion LupiÛa

Printed in Canada.

Page 351: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata
Page 352: Traian dorz - cantari nemuritoare - vol 11 - biblia verisificata

Recommended