+ All Categories
Home > Documents > Sinteza OCPI

Sinteza OCPI

Date post: 29-Jan-2017
Category:
Upload: tranduong
View: 278 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
of 5 /5
..... Lr!'"' -·i00. oJ I 3)'; ,, JR ... , .. 1... 7.. .... g·· . / /:'..0.k:: ... I:.. ....... 1 ([email protected],/J?- GUVERNUL ROMANIEI SINTEZA Raportului de control privind verificarile efectuate la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti Corpul de control al primului-ministru a efectuat o actiune de control privind respectarea prevederilor legate referitoare la intabularea dispusa prin incheierea nr. 401955/201 l de catre Biroul de Cadastru i Publicitate Imobiliara Sector 2 Bucuresti. La initierea actiunii de control s-a avut in vedere petitia doamnei Romina PA VLOVICI si a domnului Christian PA VLOVICI Inregistrata la Corpul de control al primului-ministru cu nr. 434ffDC/03.05.2012, in care au fost sesizate unele aspecte privind modul ,,(. .. ) prin care s-a efectuat intabularea imobilului (apartintind domnului Chirivila Constantin) ( ... ), de la nr. 5 strada Intrarea Gheorghe Costaforu sector 2 Bucuresti (. .. ). " [subl. ns.] Petentii si-au exprimat nernultumirea In legatura cu faptul ca la imobilul menrionat mai sus, alaturat celui in care locuiesc, proprietarul acestuia a inceput din anul 2009 lucrari de edificare a unei constructii, iar prin lucrarile efectuate, le-a fost afectata ,,( ... ) grav rezistenta si stabilitatea imobilului ( ... )". Evaluarea si finalizarea controlului s-a efectuat la sediul Corpului de control al primului-rninistru pe baza documentelor aflate 111 arhiva institutiei, reprezentand inscrisuri obtinute de catre echipa de control, la data de 07.05.2012, in timpul controlului efectuat la Oficiul de Cadastru si Publicitate Irnobiliara Bucuresti situat 111 Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 1/5 8-dul lancu de Hunedoara 3-5, sector 1, Bucuresti tel.: 021 408 7500; fax: 02 I 3 I 7 0280 e-mail: [email protected]
Transcript
Page 1: Sinteza OCPI

..... Lr!'"' -�·i00. oJ I �3)'; ,, � JR ... , .. 1.� .. 7.. .... g·· .

/ /:'..0.k:: ... �I:.. ....... 1 ([email protected],/J?- � �

GUVERNUL ROMANIEI

SINTEZA

Raportului de control privind verificarile efectuate la

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti

Corpul de control al primului-ministru a efectuat o actiune de control privind

respectarea prevederilor legate referitoare la intabularea dispusa prin incheierea nr.

401955/201 l de catre Biroul de Cadastru �i Publicitate Imobiliara Sector 2 Bucuresti.

La initierea actiunii de control s-a avut in vedere petitia doamnei Romina

PA VLOVICI si a domnului Christian PA VLOVICI Inregistrata la Corpul de control al

primului-ministru cu nr. 434ffDC/03.05.2012, in care au fost sesizate unele aspecte

privind modul ,,(. .. ) prin care s-a efectuat intabularea imobilului (apartintind domnului

Chirivila Constantin) ( ... ), de la nr. 5 strada Intrarea Gheorghe Costaforu sector 2

Bucuresti (. .. ). " [subl. ns.]

Petentii si-au exprimat nernultumirea In legatura cu faptul ca la imobilul

menrionat mai sus, alaturat celui in care locuiesc, proprietarul acestuia a inceput din anul

2009 lucrari de edificare a unei constructii, iar prin lucrarile efectuate, le-a fost afectata

,,( ... ) grav rezistenta si stabilitatea imobilului ( ... )".

Evaluarea si finalizarea controlului s-a efectuat la sediul Corpului de control al

primului-rninistru pe baza documentelor aflate 111 arhiva institutiei, reprezentand inscrisuri

obtinute de catre echipa de control, la data de 07.05.2012, in timpul controlului efectuat la

Oficiul de Cadastru si Publicitate Irnobiliara Bucuresti situat 111 Bucuresti, sos. Kiseleff nr.

1/5

8-dul lancu de Hunedoara 3-5, sector 1, Bucuresti tel.: 021 408 7500; fax: 02 I 3 I 7 0280

e-mail: [email protected]

adrian.vlad
Highlight
adrian.vlad
Highlight
adrian.vlad
Highlight
adrian.vlad
Highlight
adrian.vlad
Highlight
adrian.vlad
Highlight
Page 2: Sinteza OCPI

34, sector 1 �i la Biroul de Cadastru �i Publicitate Imobiliara Sector 2 situat in Bucuresti,

str. Eugeniu Carada nr. 1-3, sector 3, rezultand urmatoarele:

1. Oficiul de Cadastru �i Publicitate Imobiliara Bucuresti este organizat si

functioneaza ca institutie publica, cu personalitate juridica in subordinea Agentiei

Nationale de Cadastru �i Publicitate Imobiliara. In subordinea oficiilor teritoriale sunt

organizate unul sau mai multe birouri de cadastru �i publicitate imobiliara, denumite birouri

teritoriale, fiira personalitate juridica.

2. Directorul oficiului teritorial coordoneaza activitatea serviciilor �i

birourilor din cadrul institutiei �i a personalului din subordine. Serviciul de publicitate

imobiliara asigura inscrierea drepturilor de proprietate si a celorlalte drepturi reale ce se

constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la cererea titularului dreptului, iar

regtstratorul-sef, conducator al Serviciului de publicitate imobiliara, asigura buna

desfasurare a activitatii de publicitate imobiliara �i dispune prin incheiere, asupra cererilor

de inscriere in cartea funciara, pe baza documentatiilor cadastrale �i a celorlalte acte

justificative.

3. Potrivit prevederilor art. 55 alin. (1) din Legea cadastrului si a publicitatii

imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare: ,,Dreptul de proprietate

asupra constructiilor se inscrie in cartea funciarii in baza autorizat iei de construire si a

procesului - verbal de receptie la terminarea lucriirilor, precum si a unei documentatii

cadastrale." [subl. ns.]

Prin lncheierea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sector 2

Bucuresti nr. 401955/13.10.2011, dispusa in dosarul nr. 401955/13.09.2011, s-a admis

intabularea ,,( ... ) dreptului de proprietate asupra imobilului situat in intrarea Gheorghe

Costaforu nr. 5, cu numdrul cadastral 5901/2 inscris in Cartea Funciara cu nr. 16588 a

localitdtii Bucuresti sector 2 la P//3 'in favoarea lui Chirivila Constantin asupra cotei de

neprecizata cu titlul de construire, desfiintare la Pll/9". [subl. ns.]

4. Din analiza documentatiei depuse de proprietar la Oficiul de Cadastru si

Publicitate Imobiliara Bucuresti si a celei intocmite de specialistii oficiului, documente ce

au format dosarul nr. 401955/2011, au rezultat urmatoarele:

• documentul adresat Oficiului de Cadastru �i Publicitate Imobiliara

Bucuresti, avand data de 10.09.2011, ce contine ,,cerere de solicitare informatii" si

.conventie", nu prezlnta numar de inregistrare si nu are completate campurile

,,posesor al Bl/Cl seria ... nr .. ./ CNP ... " ... ", incalcftndu-se astfel dispozitiile art. 48 alin.

2/5

CORPUL DE CONTROL AL PRIMULUI-MINISTRU B-dul Iancu de Hunedoara 3-5, sector I, Bucuresti

tel.: 021 408 7500; fax: 0213170280 ,:,,_mttil· l"t\ntTnlrn),-nnfrnl Tn

adrian.vlad
Highlight
adrian.vlad
Highlight
adrian.vlad
Highlight
adrian.vlad
Highlight
adrian.vlad
Highlight
Page 3: Sinteza OCPI

(1) lit. b) din Legea cadastrului si a publicitdtii imobiliare nr. 711996, cu modificarile si

cornpletarile ulterioare;

• ,,Cererea de receptie �i inscriere" din data de 10.09.2011, adresata

Oficiului de Cadastru �i Publicitate Imobiliara Bucuresti, nu prezinta numar de

inregistrare;

• lncheierea Oficiului de Cadastru �i Publicitate Imobiliara Bucuresti nr.

401955/13.10.2011 atesta, in mod necorespunzator adevarului, faptul ca Primarla Sectorului 2 a Municipiului Bucuresti a emis procesul verbal de receptie nr.

1/01.08.2011. Omisiunile de completare existente in documentele ce au format dosarul

401955/13.10.2011, nu au fost constatate de Viorica RADUTA, in calitate de registrator, �i de Maria MUNTEANU, in calitate de asistent-registrator.

Viorica RADUT A, in calitate de registrator, �i Maria MUNTEANU, in calitate de asistent-registrator, au introdus in incheierea Oficiului de Cadastru si

Publicitate Imobiliara nr. 401955/13.10.2011 inadvertenta referitoare la ernitentul

Procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 1/01.08.2011.

Aspectele rezultate din analiza documentatiei existente in dosarul nr. 401955/2011 nu au fost constatate nici de registratorul-sef, conducator al Serviciului de

publicitate imobiliara, care, conform prevederilor art. 21 alin. 2 lit. a) �i g) din Regulamentul

de organizare si functionare al oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin

Ordinul Directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru �i Publicitate Imobiliara nr.

119/20.03.2009, .asigura buna desfdsurare a activiuitii de publicitate imobiliara" �i

,,dispune prin incheiere, asupra cererilor de inscriere in cartea funciard, pe baza

documentatiilor cadastrale si a celorlalte actejustificative". [sub!. ns.]

5. Potrivit dispozitiilor art. 7 alin. 1, art. 13 alin. (1) si alin. (2) �i art. 15 din

Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat

prin H.G. nr. 273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, ,,Comisiile de receptie

pentru constructii si pentru instalatiile aferente acestora se vor numi de ciitre investitor si

vor fl alciituite din eel pufin 5 membri. Dintre acestia, obligatoriu vor face parte un

reprezentant al investitorului si un reprezentant al administrafiei publice locale pe

teritoriul ciireia este situatii constructia, iar ceilalti vor fl specialisti in domeniu. ( ... )

Comisia de receptie se intruneste la data, ora $i locul fixate, iar presedintele acesteia,

numit de investitor, stabileste programul dupd care va fl facuta receptia. Comisia de

receptie poate functiona numai in prezenta a eel pufin 2/3 din membrii numiti ai acesteia.

3/5

CORPUL DE CONTROL AL PRIMULUI-MINISTRU B-dul Iancu de Hunedoara 3-5, sector I, Bucuresti

tel.: 021 408 7500; fax: 02 l 317 0280

adrian.vlad
Highlight
adrian.vlad
Highlight
adrian.vlad
Highlight
adrian.vlad
Highlight
adrian.vlad
Highlight
adrian.vlad
Highlight
adrian.vlad
Highlight
adrian.vlad
Highlight
Page 4: Sinteza OCPI

Hotiirdrile comisiei se iau cu majoritate simplii.( ... ) la terminarea examindrii, comisia

va consemna observafiile # concluziile in procesul-verbal de recepfie, model prezentat in

anexa nr. I la regulament, ( ... )." [subl. ns.]

Din analiza Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.

1/01. 08.2011, rezulta ca acesta a fost intocmit in conditiile legii, respectandu-se cerintele

de forma si fond prevazute de dispozitiile legale mai sus mentionate, intrucat:

a) Comisia de receptie a fost formata din 6 membrii, aspect ce este in

concordanta cu dispozitiile art. 7 alin. 1 teza 1 din Regulamentul de receptie a

lucriirilor de constructii §i instalafii aferente acestora, aprobat prin Hotiiriirea

Guvernului nr. 273/1994 cu modificarile �i completarile ulterioare;

b) Din comisia de receptie au facut parte doi reprezentanti ai Primarlel

Sector 2, aspect ce este in concordanta cu dispozitiile art. 7 alin. 1 teza 2 din

Regulamentul de receptie a lucriirilor de construe/ii fi instalatii aferente acestora,

aprobat prin Hotdrtirea Guvernului nr. 273/1994 cu modincarile �i completarile

ulterioare;

c) Comisia de receptie s-a intrunit la data de 01.08.2011, ora 11, aspect ce

este in concordanta cu dispozltiile art. 13 alin. 1 din Regulamentul de recepfie a

lucriirilor de construe/ii fi instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotiiriirea

Guvernului nr. 273/1994 cu modiflcarlle �i completarile ulterioare;

d) Comisia de receptie a functionat in prezenta a eel putin 4 membri

(procesul - verbal este semnat de 4 persoane din comisie), ceea ce reprezlnta 2/3 din

numarul total al membrilor comisiei (6), aspect ce este in concordanta cu dispozitiile

art. 13 alin. (2) din Regulamentul de receptie a lucriirilor de constructii §i instalatii

aferente acestora, aprobat prin Hotiiriirea Guvernului nr. 273/1994 cu modiflcarlle �i

completarile ulterioare.

***

Avand in vedere cele mentionate anterior, propunem adoptarea urmatoarelor

masuri:

1. Transmiterea Raportului de control catre Agentia Nationala de

Cadastru �i Publicitate Imobiliara, care are in subordine Oficiul de Cadastru si Publicitate

Imobiliara Bucuresti, in vederea stabilirii conditiflor �i imprejurarilor in care:

4/5

CORPUL DE CONTROL AL PRIMULUI·MINISTRU B-dul Iancu de Hunedoara 3-5, sector l, Bucuresti

tel.: 021 408 7500; fax: 021 317 0280 e-mail: [email protected]

Page 5: Sinteza OCPI

./ documentul adresat Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Bucuresti, avand data de 10.09.2011, ce contine ,,cerere de solicitare informiuii" �i

.xonventie", nu prezinta numar de inregistrare de la Oficiul de Cadastru �i Publicitate

Imobiliara Bucuresti sau Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sector 2 Bucuresti la

rubrica ,,nr. de inregistrare/data" si nu are completate campurile ,,posesor al BI/Cl seria

.. nr .. ./CNP ... " de la pct. I;

./ ,,Cererea de receptie si inscriere" din data de 10.09.2011, adresata Oficiului

de Cadastru �i Publicitate Imobiliara Bucuresti, nu prezinta numar de 1nregistrare de la

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti sau Biroul de Cadastru si Publicitate

Imobiliara Sector 2 Bucuresti la rubrica ,,nr. de inregistrare/data";

./ in Incheierea nr. 401955/13.10.2011, data 10 dosarul 40195513.09.2011, s-

a mentionat, 10 mod necorespunzator adevarului, ca procesul-verbal de receptie nr.

1/01.08.2011 a fost emis de Prirnaria Sectorului 2 a Municipiul Bucuresti.

2. Transmiterea Raportului de control catre Oficiul de Cadastru �i

Publicitate Imobiliara Bucuresti, spre luare la cunostinta,

Valentin MIRCEA

Secretar de Stat

Corpul de control al primului-ministru

5/5

CORPUL DE CONTROL AL PR1MULU1-MJNISTRU B-dul lancu de Hunedoara 3-5, sector I, Bucuresti

tel.: 021 408 7500; fax: 021 317 0280 e-mail: [email protected]

adrian.vlad
Highlight
adrian.vlad
Highlight

Recommended