Home >Documents >S.C. ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI S.A. · PDF fileS.C. ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI S.A. Exercitiul...

S.C. ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI S.A. · PDF fileS.C. ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI S.A. Exercitiul...

Date post:17-Oct-2019
Category:
View:10 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • S.C. ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI S.A.

  Situatii Financiare Individuale Preliminare

  31 decembrie 2012

  Intocmite in conformitate cu

  Standardele Internationale de Raportare Financiara

  adoptate de Uniunea Europeana

 • Cuprins

  Raportul auditorului independent

  Situatia individuala preliminara a rezultatului global 1-2

  Situatia individuala preliminara a pozitiei financiare 3-4

  Situatia individuala preliminara a modificarilor capitalului propriu 5

  Situatia individuala preliminara a fluxurilor de numerar 6-7

  Note la situatii financiare individuale preliminare 8-137

 • Situatii financiare individuale preliminare

  S.C. ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI S.A.

  Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012

  Notele de la pagina 8 la pagina 137 fac parte integranta din situatiile financiare individuale preliminare.

  1

  Situatia individuala preliminara a rezultatului global

  pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2012

  RON

  Nota

  2012

  Prime subscrise

  897.798.592

  Prime cedate in reasigurare

  (161.477.071)

  Variatia rezervei de prime neta de reasigurare

  (3.007.959)

  Venituri din prime de asigurare

  35

  733.313.562

  Venituri financiare

  36

  39.349.010

  Castiguri/pierderi din investitii si din diferente de

  curs valutar

  38

  (2.948.670)

  Cheltuieli financiare

  39

  (1.263.465)

  Rezultat net financiar

  35.136.875

  Venituri din investitii financiare evaluate la valoarea

  justa prin contul de profit si perdere(net)

  37

  29.528.421

  Venituri din comisioane

  40

  7.022.481

  Alte venituri operationale

  41

  6.678.748

  Daune intalmplate aferente contractelor de asigurare

  42

  (552.954.311)

  Daune intamplate cedate in reasigurare

  42

  40.387.658

  Daune intamplate si beneficii nete

  42

  (512.566.653)

  Variatia rezervelor tehnice pentru contracte de

  asigurare

  43

  (32.623.896)

  Cheltuieli de achizitie 44 (177.337.835)

  Cheltuieli administrative

  45

  (60.756.364)

  Cheltuieli nete cu ajustarile de depreciere aferente

  activelor financiare, provizioane pentru riscuri si

  cheltuieli

  46

  (2.539.626)

  Alte cheltuieli operationale

  47

  (10.352.626)

  Profit inainte de impozitare

  48

  15.503.087

  Cheltuieli privind impozitul pe profit

  48

  (4.159.551)

  Profitul aferent exercitiului financiar

  48

  11.343.536

 • Situatii financiare individuale preliminare

  S.C. ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI S.A.

  Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012

  Notele de la pagina 8 la pagina 137 fac parte integranta din situatiile financiare individuale preliminare.

  2

  Situatia individuala preliminara a rezultatului global (continuare)

  pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2012

  RON

  Nota 2012

  Alte elemente ale rezultatului global

  48

  Castiguri/pierderi din evaluarea activelor

  imobilizate

  48

  (4.465.856)

  Castiguri/pierderi din evaluarea activelor financiare

  disponibile pentru vanzare

  48

  15.715.774

  Alte elemente ale rezultatului global aferent

  exercitiului financiar

  48

  11.249.918

  Rezultatul global aferent exercitiului financiar

  48

  22.593.454

  Situaţiile financiare individuale preliminare au fost aprobate de către Consiliul de

  Administraţie in data de 25.06.2013 şi au fost semnate in numele acestuia de către Dl.

  Cristian Constantinescu, membru in Consiliul de Administratie al Societatii.

 • Situatii financiare individuale preliminare

  S.C. ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI S.A.

  Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012

  Notele de la pagina 8 la pagina 137 fac parte integranta din situatiile financiare individuale preliminare.

  3

  Situatia individuala preliminara a pozitiei financiare la 31 decembrie 2012

  RON

  Active Nota

  31 decembrie

  2012

  31 decembrie

  2011*)

  Numerar si echivalente de numerar 8

  42.749.473 40.256.547

  Active financiare detinute pentru vanzare 9

  9.834.199 12.227.288

  Active financiare disponibile pentru vanzare 10

  538.410.048 499.538.233

  Active financiare detinute pana la scadenta 11

  3.125.863 17.966.470

  Creante comerciale si similare 12

  321.131.517 331.841.044

  Active financiare pentru care expunerea la

  riscul de investitii este transferata

  contractantilor 13

  216.392.924

  190.761.240

  Plasamente deţinute la societăţile afiliate 14

  551.460.326 572.460.942

  Creante din operatiuni de reasigurare 15

  214.292.910 232.006.137

  Cheltuieli de achizitie reportate 16

  52.326.291 51.018.560

  Creante privind impozitul curent 3.314.523 -

  Creante privind impozitul pe profit amanat 17

  - 269.444

  Alte active 18

  1.915.508 2.412.275

  Active imobilizate detinute in vederea

  vanzarii 19

  351.881 895.000

  Imobilizari corporale 20

  16.661.907 24.730.717

  Imobilizari necorporale 21

  2.008.494 3.799.307

  Total active

  1.973.975.864 1.980.183.204

  Datorii

  Datorii aferente contractelor pentru care

  expunerea la riscul de investitii este

  transferata contractantilor 13

  216.392.924

  190.760.857

  Rezerve de prime necuvenite 22

  427.990.937 431.502.676

  Rezerve de daune 23

  372.789.768 390.221.956

  Rezerve matematice si beneficii 24

  46.997.845 39.041.533

  Datorii provenind din operatiuni de

  reasigurare 25

  142.755.006 190.766.601

  Datorii comerciale si similare 26

  75.646.394 72.982.912

  Datorii cu impozitul curent

  - 4.341.585

  Datorii cu impozitul amanat 17

  13.536.699 6.653.112

  Alte datorii 27 2.753.142 3.348.750

  Venituri in avans 28

  9.416.625 11.806.825

  Provizioane 29

  22.124.434 17.777.761

  Total datorii

  1.330.403.774 1.359.204.568

 • Situatii financiare individuale preliminare

  S.C. ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI S.A.

  Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012

  Notele de la pagina 8 la pagina 137 fac parte integranta din situatiile financiare individuale preliminare.

  4

  Situatia individuala preliminara a pozitiei financiare

  la 31 decembrie 2012 (continuare)

  RON

  Capitaluri proprii

  Nota

  31 decembrie

  2012

  31 decembrie

  2011*)

  Capital social 30

  121.055.892 121.055.892

  Prime de capital 30

  321.887.328 321.887.328

  Rezerva legala 31 14.288.919 14.288.919

  Alte rezerve 31 57.115.590 55.546.716 Rezerve din reevaluarea activelor

  imobilizate 32 12.415.031 18.449.761 Rezerve aferente activelor financiare

  disponibile pentru vanzare 33 14.301.191 (1.414.583)

  Rezultat reportat 34

  102.508.139 91.164.603

  Total capitaluri proprii

  643.572.090 620.978.636

  Total datorii si capitaluri proprii

  1.973.975.864 1.980.183.204

  *) Retratat – a se vedea nota 34

  Situaţiile financiare individuale preliminare au fost aprobate de către Consiliul de

  Administraţie in data de 25.06.2013 şi au fost semnate in numele acestuia de către

  Dl. Cristian Constantinescu, membru in Consiliul de Administratie al Societatii.

 • Situatii financiare individuale preliminare

  S.C. ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI S.A.

  Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012

  Notele de la pagina 8 la pagina 137 fac parte integranta din situatiile financiare individuale preliminare.

  5

  Situatia individuala preliminara a modificarilor capitalului propriu

  pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012

  RON

  Capital

  subscris

  Prime de

  capital

  Rezerva

  legala Alte rezerve

  Rezerve

  reevaluarea

  activelor

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended