+ All Categories
Home > Documents > Raport 2003.pdf

Raport 2003.pdf

Date post: 10-Jan-2016
Category:
Upload: krystyan-keller
View: 253 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 63

Transcript
 • Consiliul Naional pentru Studierea Arhivelor Securitii

  RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2003

  referitor la ndeplinirea atribuiilor ce revin

  Consiliului Naional pentru Studierea Arhivelor Securitii, potrivit Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar i

  deconspirarea securitii ca poliie politic

  Bucureti 2004

 • C U P R I N S

  Capitolul 1 REPERE GENERALE ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Capitolul 2 PREZENTAREA PRINCIPALELOR ACTIVIT I . . . . . . 13 Capitolul 3 BILANUL REZULTATELOR CONSILIULUI PN LA 31 DECEMBRIE 2003 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.1. Solu ionarea cererilor adresate Consiliului i rezultate privind anul 2003 ... . . . . . . . . . . . . . 34 3.2. Prezentare comparativ a rezultatelor Consiliului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Capitolul 4 MANAGEMENTUL RESURSELOR FINANCIARE I UMANE ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 4.1. Buget .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 4.2. Structura personalului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Capitolul 5 OBIECTIVE PENTRU ANUL 2004 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Anex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  Abrevieri : Lege Legea nr. 187/1999 pr iv ind accesul la propr iu l dosar

  i deconspirarea secur i t i i ca pol i ie pol i t ic Consi l iu l Consi l iu l Na ional pentru Studierea Arhivelor

  Secur i t i i Colegiul Colegiul Consi l iu lu i Na ional pentru Studierea

  Arhivelor Secur i t i i organ de conducere format d in 11 membri (ar t .8, a l in.1 d in Lege)

  SRI Servic iu l Romn de Informa i i SIE Servic iu l de Informa i i Externe SADM Servic iu l de Arhive i Documentare Mi l i tar MJ Ministerul Just i ie i MAI Ministerul Administ ra ie i i In ternelor ANRS Administra ie i Na ionale a Rezervelor de Stat

  2

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  Capitolul 1 REPERE GENERALE n anul 2003, Consi l iu l a procedat la ndepl in i rea

  obiect ivelor stabi l i te pr in legea de nf i in are, cu pr ior i tate n ceea ce pr ive te: accesul la propr iu l dosar, ver i f ic r i le de interes publ ic la cerere i d in of ic iu, publ icarea din of ic iu a of i er i lor i subof i er i lor de secur i tate care au desfurat act iv i t i de pol i ie pol i t ic .

  Ca n ani i preceden i , inst i tu ia noastr s-a adresat i n 2003 ( n iu l ie i octombrie) Pr im r ie i Generale a Munic ip iu lu i Bucure t i i Consi l iu lu i General a l Munic ip iu lu i Bucure t i , sol ic i tnd n temeiul ar t . 11, a l in. 2 d in Lege, repart izarea unui spa iu de lucru (b i rour i i sal de studiu pentru acces la propr iu l dosar) . Cererea noastr nu a fost solu ionat , i n consecin inst i tu ia a func ionat i func ioneaz n cont inuare ntr -un sediu nchir iat de pe pia a l iber , pe o per ioad determinat . Durata contractulu i de nchir iere se prelunge te anual . Aceast s i tua ie face pract ic imposibi l func ionarea C.N.S.A.S. n condi i i de legal i tate.

  3

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  n l ipsa unui sediu propr iu i a spa iu lu i adecvat pentru depozi tarea arhivei , pentru a- i ndepl in i obl iga i i le legale, ncepnd din anul 2002 Consi l iu l a recurs la amenajarea subsolulu i c ldir i i d in str . Dragoslavele 2-4, avnd la d ispozi ie un spa iu de arhiv de aproximat iv 100 mp, n care pot f i depozi ta i maximum 800 metr i l in iar i de dosare i s pre ia n gest iune numai dosarele necesare ver i f ic r i lor de interes publ ic , dosarele sol ic i tate n vederea exerc i t r i i dreptulu i de acces i pe cele dest inate cercet r i i .

  Dator i t faptulu i c inst i tu ia nu a int rat n posesia ntregului fond arhiv ist ic i a eviden elor centra l izate ntocmite a le fostei Secur i t i , Consi l iu l a fost nevoi t s emit deciz i i de necolaborare pentru persoanele ver i f icate sub rezerva ntemeier i i lor exclusiv pe documentele de inute i s tudiate pn la data anal izei de c t re Colegiul Consi l iu lu i . Dac u l ter ior emiter i i deciz ie i sunt descoper i te noi documente, care atest colaborarea cu pol i ia pol i t ic , este declanat automat procedura de rever i f icare pr in supl imentare de probe, Colegiu l pronun ndu-se din nou asupra cazului n spe . Aceast form de protec ie inst i tu ional a permis, n condi i i le date, respectarea obl iga i i lor legale pr iv ind ver i f ic r i le de interes publ ic i e l iberarea de adever in e, conform ar t . 2, l i t . a-z i ar t . 13 al in. (1) l i t .c d in Lege.

  4

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  Pentru a putea ofer i in forma i i le sol ic i tate de peten i i a l tor categor i i de persoane ndrept i te C.N.S.A.S. a real izat i exploatat anumite baze de date i s is teme de eviden e lectronice, d intre care amint im:

  1. baza de date SEAPP (Sistem de Eviden a Act iv i t i i de Pol i ie Pol i t ic ) , cupr inznd informa ia extras d in fondul arhiv ist ic de inut i s tudiat de Consi l iu pn n prezent , cu pr iv i re la of i er i i i colaborator i i foste i Secur i t i , precum i la persoanele urm r i te ;

  2. baza de date D-O-I-U (Dosare-Of i er i - Informator i -Urm r i i ) , o eviden specia l a aparatulu i centra l i a re elei operat ive a Secur i t i i ;

  3. baza de date SEEG pr iv ind eviden a ntregi i coresponden e purtate cu actual i i de in tor i de arhive aceasta cupr inde date i in forma i i nominale pr iv ind toate sol ic i t r i le (ver i f ic r i i rever i f ic r i ) t ransmise c t re SRI, SIE i SADM i to todat rspunsur i le pr imi te de la ace t ia ;

  4. baza de date E-DI pr iv ind dosarele preluate n arhiva Consi l iu lu i , a f ielor executate, a accesului peten i lor la acestea inclusiv copi i le executate;

  5

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  5. eviden a n format e lectronic a tuturor persoanelor despre care Colegiul Consi l iu lu i a decis cu pr iv i re la cal i tatea de agent sau colaborator a l secur i t i i ca pol i ie pol i t ic ;

  6. eviden a agen i lor ver i f ica i CECO coordonare eviden centra l izat o f i er i .

  Bazele de date i ev iden ele speciale se actual izeaz

  cont inuu, pe msura prelucr r i i in forma ie i d in dosarele preluate n gest iune def in i t iv de la de in tor i i de arhive (SRI, SIE, SADM). Ele permit att conexiuni i regsir i de date, n func ie de anumite cr i ter i i de cutare i in terogare, ct i reconst i tu i rea act iv i t i i de pol i ie pol i t ic o of i er i lor i co laborator i lor , pr in coroborarea mai mul tor t ipur i de documente sau dosare. Deconspirarea unor informator i la cererea t i tu lar i lor de dosare i probarea act iv i t i i de pol i ie pol i t ic a of i er i lor de Secur i tate publ ica i de Consi l iu n Moni torul Of ic ia l au fost posib i le exclusiv dator i t const i tu i r i i i u t i l iz r i i bazelor de date propr i i , men ionate mai sus.

  n per ioada 13-17 ianuar ie 2003 Consi l iu l a fost supus unei ac iuni de contro l d in partea unei Comisi i de specia l i tate, format d in 7 par lamentar i , membri a i Comisi i lor jur id ice ale celor dou Camere, numite de Par lamentul Romniei . A fost

  6

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  anal izat act iv i tatea Consi l iu lu i , iar n f inal Comisia a ntocmit un Raport pr iv ind contro lu l par lamentar a act iv i t i i Consi l iu lu i Na ional pentru Studierea Arhivelor Secur i t i i .

  n anul 2003, n conformitate cu preveder i le Legi i nr . 182/2002 pr iv ind protec ia informa i i lor c lasi f icate , a le Hot rr i i Guvernulu i nr . 585/2002 pentru aprobarea Standardelor na ionale de protec ie a informa i i lor c lasi f icate n Romnia i a le Hot rr i i Guvernulu i nr . 781/2002 pr iv ind protec ia informa i i lor secrete de serv ic iu , Colegiu l C.N.S.A.S. a numit un func ionar de secur i tate. La propunerea acestuia, a aprobat normele interne de lucru dest inate protec ie i in forma i i lor c lasi f icate, precum i l is ta func i i lor i persoanelor d in C.N.S.A.S. care au acces la informa i i c las i f icate. Pentru acestea au fost e l iberate cert i f icate corespunz toare. De asemenea, s-au sol ic i tat de la ORNISS autor iza i i de acces la informa i i c las i f icate pentru o parte d in membri i Colegiu lu i .

  n edin a Colegiulu i d in 22 mai 2003 a fost a les domnul prof . univ. dr . Viorel Mircea Nicolescu n func ia de v icepreedinte al Colegiulu i i a nceput revizuirea Regulamentulu i de Ordine Inter ioar n vederea armoniz r i i lu i cu schimb r i le surveni te n legis la ie i a fost aprobat o nou organigram a inst i tu ie i .

  7

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  8

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  Chiar dac n per ioada 2000-2002 au fost ntocmite i aprobate anumite f luxur i i procedur i detal iate de lucru, n per ioada de refer in acestea au fost mbun t i te sau au ap rut unele noi cum ar f i Procedura pentru deconspirarea fo t i lor of i er i care au desfurat act iv i t i de pol i ie pol i t ic i Procedura pentru ver i f icarea func ionar i lor publ ic i .

  Ca structur func ional-organizator ic , Consi l iu l a sufer i t o modi f icare n urma apl ic r i i preveder i lor Legi i nr . 161/2003 pr iv ind unele msur i pentru asigurarea t ransparen ei n exerc i tarea demnit i lor publ ice, a func i i lor publ ice i n

  mediul de afacer i , prevenirea i sanc iunea corup ie i (cunoscut sub denumirea de pachetul ant icorup ie) . Ast fe l , s-a procedat la comasarea unor atr ibu i i s tabi l i te anumitor departamente de specia l i tate pentru respectarea restr ic i i lor legale pr iv ind num ru l de func i i de conducere.

  Pr intr -un protocol semnat n 18.07.2003 de c t re reprezentan i i abi l i ta i a i Consi l iu lu i i a i ANRS, avizat de Pr imul minist ru de la acea dat , ne-a fost pus la d ispozi ie , f r p lata chir ie i , un spa iu de depozi tare a arhivei , n cadrul ANRS Uni tatea Ter i tor ia l 350 din Pope t i -Leordeni , Jude ul I l fov. Este vorba despre o suprafa de 2.160 m.p. , repart izat spre ut i l izare i exploatare pentru o per ioad de 3 ani .

  9

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  Precizm c in i ia l n anul 2000 Consi l iu l a func ionat nt r -un spa iu (2 b i rour i ) pus la d ispozi ie n sediul Palatu lu i Par lamentulu i , unde a fost nregistrat sediu l f iscal a l inst i tu ie i . Modi f icarea sediulu i f iscal d in sectorul 5 n sectorul 1 i totodat nregistrarea punctulu i de lucru de la Pope t i -Leordeni este pract ic imposibi l , iar n l ipsa acestora nu pot f i respectate normele legale cu pr iv i re la avizarea act iv i t i lor i a condi i i lor de lucru.

  10

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  nt re 10-14 septembrie C.N.S.A.S. a organizat , la Moneasa Arad, mpreun cu Comisia Ungar pentru verif icarea demnitari lor i formatori lor de opinie , un s impozion interna ional int i tu lat Lustra ie i deconspirarea servici i lor secrete comuniste n Europa de Est.

  Reprezentan i i C.N.S.A.S. domnul prof . univ. dr . Gheorghe Onioru, preedintele inst i tu ie i , domnioara Meda Gavr i lu , d i rector general i domnul dr . Ladis lau Antoniu Csendes, membru al Colegiu lu i au sus inut la Budapesta, n fa a membri lor Par lamentulu i Ungar, comunic r i cu pr iv i re la stadiu l i perspect ivele act iv i t i lor legate de lustra ie i deconspirare n Romnia. A doua z i , n cadrul unei ceremoni i , au fost confer i te d ist inc i i ungare de stat membri lor delega ie i romne.

  Reuniunea a ofer i t pr i le ju l unui ut i l i necesar schimb de exper ien nt re conducerea C.N.S.A.S. i factor i i de rspundere care gest ioneaz arhivele d in Germania, Polonia, Slovacia i Ungar ia. Part ic ipan i i la reuniune au adoptat un comunicat d in care redm un f ragment:

  Con t ien i de importan a i semnif ica ia momentulu i actual , unul decis iv n calea spre integrarea euro-at lant ic a foste lor state comuniste, am constatat baza comun a act iv i t i i noastre. Dincolo de part icular i t i le i d i feren ele

  11

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  inerente, exist un numitor comun: asanarea moral a comuni t i lor noastre.

  Studierea t recutulu i nu nseamn cantonarea ntr -un t imp dep i t sau permanent izarea unei polemici cu valor i vetuste ns drumul spre o societate deschis i o democra ie autent ic presupune c lar i f icarea i asumarea evenimentelor d in per ioada comunist .

  12

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  Capitolul 2 PREZENTAREA PRINCIPALELOR ACTIVIT I Prin Legea de nf i in are, Consi l iu lu i Na ional pentru

  Studierea Arhivelor Secur i t i i i sunt stabi l i te urm toarele atr ibu i i pr incipale: 1. Preluarea i gestionarea arhivelor i a eviden elor create

  de Securitate n perioada 1949-1989; 2. Verif icarea din oficiu a persoanelor care candideaz or i

  sunt numite ntr-o func ie sau demnitate public prevzut de art . 2, l i t . a-c din Lege;

  3. Verif icarea la cerere a persoanelor care ocup sau candideaz pentru a ocupa func i i le sau demnit i le prevzute de art . 2, l i t . a-z din Lege;

  4. Asigurarea accesului la propriul dosar pentru cetenii romni i descenden i i lor pn la gradul I I inclusiv;

  5. El iberarea copii lor de pe nscrisuri le af late n dosarele instrumentate de securitate pentru care s-a exercitat dreptul de acces, cu respectarea dreptului la imagine i la protec ia vie i i pr ivate;

  13

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  6. Deconspirarea la cerere a informatori lor i agen i lor men iona i n documentele pentru care s-a acordat dreptul de acces;

  7. El iberarea de adeverin e de colaborare sau necolaborare cu Securitatea ca poli ie pol i t ic ;

  8. Publicarea din oficiu a datelor de identitate ale of i eri lor i subofi eri lor de securitate, activi sau acoperi i , care au desfurat activit i de pol i ie pol i t ic ;

  9. Acreditarea cercet tori lor i faci l i tarea accesului la documentele care fac obiectul studiului t i in i f ic sau istoric, n vederea publicr i i ; act ivitatea proprie de cercetare, desfurat de compartimentul special izat al Consil iului .

  Pe lng aceste atr ibu i i pr incipale stabi l i te pr in Lege

  Consi l iu l real izeaz i a l te act iv i t i cum ar f i : A. Identif icarea documentelor sol icitate de Ministerul

  Justi iei Comisia pentru constatarea cal i t i i de lupt tor n rezisten a ant icomunist i punerea acestora la d ispozi ia Comisie i . n temeiul OUG nr. 214/1999, cu modi f ic r i le i complet r i le u l ter ioare, nt re Consi l iu i Ministerul Just i ie i a fost semnat n mart ie 2003 un Protocol de cooperare.

  14

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  B. Verif icarea persoanelor care ocup o func ie public . O condi ie obl igator ie pentru a accede la o func ie publ ic este ca ocupantul /candidatul nu f i desfurat act iv i t i de pol i ie pol i t ic 1. Ast fe l , Consi l iu l a nregist rat n cursul anului 2003 cerer i de ver i f icare i a def in i t n acest sens o procedur de lucru.

  2.1. Preluarea i gestionarea arhivei securit i i de c tre Consil iu ca inst i tu ie c iv i l , af lat sub contro lu l Par lamentulu i Romniei , reprezint unul d intre obiect ivele Legi i nr . 187/1999. Pract ic , ndepl in i rea tuturor obl iga i i lor prevzute de lege depinde n mod esen ia l de ut i l izarea nerestr ic ionat a arhivei i a instrumentelor de lucru ale pol i ie i pol i t ice (car toteca, eviden ele e lectronice, microf i lmele, nregist r r i le v ideo i audio .a . ) .

  Dac in i ia l dosarele erau studiate de reprezentan i i Consi l iu lu i la sediul actual i lor de in tor i , ncepnd din luna mart ie 2001 Consi l iu l a demarat ac iunea de preluare n gest iune a respect ivelor nscr isur i . Dator i t l ipsei spa iu lu i de depozi tare preluarea s-a fcut , aa cum am precizat i n

  1 art.50, lit.j din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcionarilor publici modificat prin Legea nr.161/2003 i republicat n 2004

  15

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  Capito lu l 1, n func ie de gradul de urgen a lucr r i lor i n cant i t i extrem de reduse.

  Este de men ionat faptul c preluarea n gest iune a documentelor se face pr in numerotarea f i l cu f i l i cer t i f icarea tuturor dosarelor . n cazul n care numerotarea in i ia l a dosarelor nu corespunde, angaja i i Consi l iu lu i procedeaz la renumerotarea dosarulu i i la cert i f icarea acestora ( mpreun cu reprezentan i i abi l i ta i a i fo t i lor de in tor i ) . n f inal se procedeaz la preluarea nscr isur i lor pe baz de proces verbal .

  Si tua ia prelu r i i dosarelor n anul 2003 este

  urm toarea: Total dosare preluate 1.445 Din care: SRI 1.397 Din care: - Fond informat iv 1.068 - Fond re ea 292 - Fond documentar 37 SIE 4 MJ 44 SADM 0

  16

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  Odat a junse n arhiva Consi l iu lu i , dosarele i cele la l te nscr isur i sunt prelucrate arhiv is t ic n conformitate cu reglement r i le n v igoare.

  Repart i ia pe fondur i a volumelor pr imi te n gest iune de Consi l iu n anul 2003 este prezentat n graf icul urm tor .

  Volume preluate n anul 2003 repartizate pe fonduri

  5%22%

  11% 62%

  Fond informativ Fond reea Fond penal Fond documentar

  Total volume preluate 3.171 Din care: - Fond informat iv 1.963 - Fond re ea 351 - Fond documentar 167 - Fond penal 690

  2.2. Verif icarea din oficiu a persoanelor care

  candideaz or i sunt numite ntr -o func ie sau demnitate publ ic

  17

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  prevzut de ar t . 2, l i t . a-c d in Lege presupune stabi l i rea statutu lu i de agent sau colaborator a l Secur i t i i ca pol i ie pol i t ic .

  n aceste condi i i , se ver i f ic to i candida i i i de in tor i i func i i lor de Preedinte a l Romniei , senator , deputat , minist ru, secretar i subsecretar de stat , d i rector de minister i agen ie na ional , sau al te func i i as imi late.

  n rezumat, procedura de verif icare din oficiu presupune parcurgerea urm toarelor etape obl igator i i : - dup pr imirea l is te lor 2 cu persoanele ce urmeaz a f i ver i f icate, acestea sunt confruntate mai nt i cu informa ia d in eviden ele propr i i a le Consi l iu lu i , respect iv :

  - dac ex ist datele de ident i f icare necesare ver i f ic r i i (nume, prenume, data, locul na ter i i , prenumele p r in i lor ) , - dac persoana a mai fost ver i f icat anter ior i care este rezul tatu l sau stadiu l procedur i i , - dac ex ist n arhiva Consi l iu lu i documente pr iv i toare la persoana ver i f icat ,

  - n cazul n care persoana nu a mai fost anter ior ver i f icat la actual i i de in tor i (SRI, SIE i SADM) se t ransmit

  2 listele se primesc de la Biroul Electoral Central, Birourile Electorale Judeene sau de la alte autoriti publice

  18

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  adrese pr in care se sol ic i t s n i se pun la d ispozi ie documentele i in forma i i le necesare stabi l i r i i cal i t i i de agent sau colaborator a l secur i t i i ca pol i ie pol i t ic ;

  - pe baza datelor i in forma i i lor pr imi te, Colegiu l Consi l iu lu i decide nominal n pr iv in a cal i t i i de agent sau colaborator a l secur i t i i ca pol i ie pol i t ic .

  Probarea cal i t i i de colaborator i a celei de agent (of i er) al pol i iei pol i t ice se face prin identif icarea i anal izarea documentelor care atest nc lcarea drepturi lor civi le i a drepturi lor omului de c tre persoana verif icat . Trebuie men ionat faptul c , o dat cu depunerea cerer i i

  de numire sau a declara ie i de acceptare a candidatur i i , candidatul are obl iga ia de a depune i o declara ie autent ic , pe propr ie rspundere, pr iv i toare la apartenen a sau neapartenen a ca agent sau colaborator a l organelor de secur i tate, ca pol i ie pol i t ic . Consi l iu l procedeaz la ver i f icarea candida i lor , iar rezul tate le ver i f ic r i lor se publ ic n Moni torul Of ic ia l a l Romniei i n mi j loacele de informare n mas .

  19

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  2.3. Verif icarea la cerere a persoanelor care ocup sau candideaz pentru a ocupa func i i le prevzute de ar t . 2 l i t . a-z d in Lege presupune, n esen , parcurgerea acele ia i procedur i ca n cazul ver i f ic r i lor d in of ic iu, f i ind ns demarat numai n urma unei sol ic i t r i scr ise adresat Consi l iu lu i de c t re persoane f iz ice care au cetenie romn sau persoane jur id ice ndrept i te . Rezul tatu l ver i f ic r i lor la cerere, rmas def in i t iv , este publ icat n Moni torul Of ic ia l a l Romniei partea a I I I -a, f i ind comunicat n scr is att sol ic i tantulu i , ct i persoanei ver i f icate. Dup pr imirea cerer i i de ver i f icare, Consi l iu l n t i in eaz persoana ver i f icat despre aceast ac iune. Totodat , persoanei i se comunic faptul c procedura de ver i f icare se s isteaz dac renun la candidatur sau la numire n termen de 15 z i le de la pr imirea comunic r i i (ar t .3, a l in. (3) d in Lege).

  n rezumat, procedura de verif icare la cerere presupune: - pr imirea de c t re CNSAS a unei cerer i scr ise care s cupr ind numele i func ia persoanei ver i f icate, - n t i in area persoanei care urmeaz a f i ver i f icat despre acest fapt i so l ic i tarea anumitor informa i i supl imentare, - ver i f icarea efect iv se face dup nume, prenume, data i locul na ter i i i prenumele p r in i lor . n cazul ident i f ic r i i

  20

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  anumitor e lemente care s ateste colaborarea persoanei ver i f icate cu Secur i tatea (respect iv , angajament scr is i semnat de cel n cauz , rapoarte, s inteze informat ive, nscr isur i o lografe i dovezi , indi ferent de suportu l pe care se af l ) se procedeaz la audierea persoanei , n urma c re ia Colegiul decide. n unele cazur i , n urma audier i lor Colegiu l sol ic i t efectuarea unor ver i f ic r i supl imentare, pentru a putea adopta deciz ia f inal . - rezul tate le ver i f ic r i lor se comunic att persoanei ver i f icate, ct i persoanei care a sol ic i tat ver i f icarea.

  2.4. Accesul la dosarul propriu este un drept legal acordat tuturor persoanelor care dup 6 mart ie 1945 au de inut cetenia romn , f i ind nso i t de al te dreptur i conexe (el iberarea de copi i dup propr iu l dosar i e l iberarea de adever in e de colaborare/necolaborare cu pol i ia pol i t ic ) . Totodat , Legea prevede i dreptul de acces la dosarele rudelor pn la gradul a l doi lea inclusiv (cu respectarea unor cer in e legale) .

  Real izarea accesului la propr iu l dosar se poate real iza pr in depunerea de c t re pet i ionar sau de c t re o a l t persoan ndrept i t a unei cerer i scr ise la CNSAS. Din momentul depuner i i cerer i i se parcurg urm toarele etape:

  21

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  Prima etap presupune o prelucrare pr imar pr in ver i f icarea con inutulu i cerer i i depuse de pet i ionar i a datelor necesare n procesul de ver i f icare (nume i prenume, schimb r i anter ioare ale numelui [dac este cazul ] , data i locul na ter i i , numele i prenumele p r in i lor , acte dovedi toare care s ateste gradul de rudenie [ n cazul n care se adreseaz cererea pentru acces la dosarul so ului supravie ui tor sau a rudelor de pn la gradul a l doi lea inc lusiv] ) .

  n etapa a doua urmeaz o prelucrare intermediar care presupune ver i f ic r i n arhiva propr ie i n arhivele SRI, SIE i SADM (pe baz de adres ) cu pr iv i re la existen a unor dosare sau mater ia le ntocmite de organele de secur i tate ca pol i ie pol i t ic .

  Etapa a t re ia const n accesul efect iv la dosarele sau documentele ntocmite de foste le organe de secur i tate, sau se comunic faptul c nu au fost ident i f icate ast fe l de nscr isur i . Pentru acces se comunic n scr is pet i ionarulu i data i locul unde poate consul ta dosarul . n exerc i tarea dreptulu i de acces, f iecare pet i ionar este asistat i ndrumat de func ionar i i Consi l iu lu i .

  Avnd n vedere faptul c nu dispunem de ntregul fond arhivist ic creat de Securitate Consil iul comunic peten i lor pentru care nu au fost

  22

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  identif icate dosare faptul c veri f icr i le continu i , n condi i i le n care acestea vor f i depistate, vor f i n t i in a i . ncepnd cu luna mart ie 2001, imediat dup nchir ierea

  sediulu i actual , Consi l iu l a faci l i tat accesul ceteni lor romni la documentele ntocmite de Secur i tate pe numele lor , ac iune care s-a desfurat n mod curent , chiar i n l ipsa arhivelor i a unei s l i de lectur .

  Trebuie reamint i t faptul c , n l ipsa unui spa iu adecvat , Consi l iu l nu dispune de o sal de lectur , accesul la propr iu l dosar desfurndu-se pract ic nt r -un spa iu de lucru, n care pot f i programate maximum 7 persoane pe z i .

  2.5. El iberarea copii lor de pe nscrisuri le af late n dosarele instrumentate de Securitate , la care s-a acordat dreptul de acces, const i tu ie un drept acordat de Lege t i tu lar i lor de dosar sau al tor persoane ndrept i te , f i ind totodat permis e l iberarea de copi i , cu condi ia prote j r i i imagini i i a v ie i i pr ivate a ter i lor men iona i n dosar.

  n rezumat, procedura de real izare i el iberare a copii lor de c t re Consi l iu presupune parcurgerea urm toarelor etape:

  - Primirea, nregist rarea i av izarea cerer i i ,

  23

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  - Desigi larea i desfacerea dosarulu i 3 d in care urmeaz a se executa copi i le .

  - Copierea pr imar a f i le lor sol ic i tate de petent , - Anonimizarea, opera iune pr in care ter ele persoane

  men ionate n dosare sunt protejate pr in acoper i rea cu band neagr a informa ie i pr iv ind v ia a lor pr ivat , sau care poate aduce at ingere onoarei i demnit i i lor . Nu se anonimizeaz in forma i i le despre colaborator i i i o f i er i i de Secur i tate men iona i n dosare.

  - Recopierea f i le lor anonimizate, - Reconst i tu i rea dosarulu i n forma in i ia l , - Cert i f icarea copi i lor i predarea acestora sol ic i tantulu i .

  Precizm c aceasta este s ingura act iv i tate pentru care Consi l iu l percepe taxe sol ic i tan i lor , sumele ob inute f i ind v i rate la Bugetul de stat .

  Pentru respectarea Legi i 187/1999 i a a l tor preveder i legale (Legea Nr. 677/2001), Consi l iu l a e laborat i a apl icat n mod curent norme pr iv i toare la informa ia despre ter i , care se protejeaz la copiere pr in anonimizare.

  3 Este de menionat faptul c aceast operaiune este obligatorie pentru a executa i preda copii lizibile.

  24

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  2.6. Deconspirarea informatori lor la cererea persoanelor care i -au exerc i tat dreptul de acces la propr iu l dosar este una dintre opera iuni le cele mai d i f ic i le care revin Consi l iu lu i , pr in ar t .1, a l in.2 d in Lege.

  Dup consul tarea dosarelor de c t re persoanele ndrept i te , acestea pot sol ic i ta ident i f icarea (deconspirarea) agen i lor de secur i tate i a colaborator i lor care au contr ibui t cu informa i i la completarea dosarelor . Deconspirarea presupune stabi l i rea cu cert i tudine a numelor reale care corespund numelor conspirat ive men ionate n dosar. Ident i tatea surselor deconspirate la cerere nu este o informa ie publ ic , t ransmi ndu-se n scr is doar sol ic i tantulu i .

  n pr incip iu, stabi l i rea cu cert i tudine a ident i t i i surselor fo losi te de pol i ia pol i t ic ar t rebui s se fac pr in accesarea di rect a cartoteci i i a a l tor s isteme de eviden centra l izat create de Secur i tate. Pentru a se achi ta de obl iga i i le legale chiar i n absen a acestor instrumente de baz , Consi l iu l a fost nevoi t s - i creeze propr i i le eviden e, ut i l iznd exclusiv informa i i le extrase din arhiva propr ie, pe msur ce ea a fost studiat . Deconspirarea informator i lor s-a fcut deci pr in coroborarea informa i i lor d in bazele de date propr i i create i actual izate z i ln ic de Consi l iu, i nu pr in accesarea di rect a

  25

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  eviden elor Secur i t i i , af late n cont inuare la de in tor i i de arhiv (SRI, SIE, SADM).

  Si tua ia inst i tu i i lor s imi lare din Germania, Polonia i Ungar ia este radical d i fer i t . Deconspirarea surselor care au contr ibui t la instrumentarea ac iuni lor de pol i ie pol i t ic se face, la cererea t i tu lar i lor de dosar, exclusiv pr in consul tarea eviden elor centra l izate a le foste lor serv ic i i secrete comuniste.

  2.7. El iberarea adeverin elor de colaborare/ necolaborare cu securitatea ca pol i ie pol i t ic este un drept prevzut de Lege pentru to i ceteni i romni , indi ferent de func ia sau demnitatea publ ic pe care o de in . n vederea adopt r i i deciz ie i de colaborare/necolaborare, Consi l iu l nt repr inde ver i f ic r i la to i de in tor i i de arhive, precum i ver i f ic r i n bazele de date propr i i . Adever in a de colaborare/necolaborare cu Secur i tatea ca pol i ie pol i t ic se el ibereaz la cerere, pe baza documentelor i in forma i i lor de inute de Consi l iu pn la data emiter i i deciz ie i . Dac u l ter ior se descoper noi probe, care atest impl icarea sol ic i tantulu i adever in ei n ac iuni a le aparatulu i represiv, pr in care au fost nc lcate dreptur i le i l ibert i le fundamentale a le omului , Colegiul Consi l iu lu i emite o nou deciz ie, care poate f i contestat , urmnd procedura prevzut de lege. Con inutul

  26

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  adever in ei de colaborare/necolaborare cu Secur i tatea ca pol i ie pol i t ic , precum i rezul tatu l anal iz r i i contesta ie i , se t ransmit n scr is sol ic i tantulu i .

  2.8. Publicarea din oficiu a datelor de identitate ale of i eri lor i subofi eri lor de securitate , act iv i sau acoper i i , care au desfurat act iv i t i de pol i ie pol i t ic este o obl iga ie d ist inct a Consi l iu lu i , prevzut n ar t . 17 al . 2 d in Lege. Pentru a ndepl in i acest obiect iv , Colegiul Consi l iu lu i a aprobat n anul 2003 o procedur detal iat 4, pr in care se asigur att accesul la informa ia de interes publ ic pr iv ind act iv i tatea fo t i lor of i er i de Secur i tate, ct i respectarea dreptur i lor const i tu ionale a le acestora (dreptul persoanei la ap rare i la protejarea propr ie i demnit i i imagini ) . Ast fe l , dup ident i f icarea documentelor care atest impl icarea unui agent (sau lucr tor operat iv) a l serv ic i i lor secrete comuniste n ac iuni de pol i ie pol i t ic , Consi l iu l sol ic i t de in tor i lor de arhiv datele de ident i tate a le celu i n cauz , pentru a f i inv i tat la audiere. Dac n urma audier i i i a l examin r i i probelor scr ise, Colegiu l decide c of i erul a desfurat act iv i t i de pol i ie pol i t ic , numele acestuia este publ icat n Moni torul

  4 Aceasta a fost proiectat ncepnd din anul 2002

  27

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  Ofic ia l a l Romniei , Partea a I I I -a, dup parcurgerea procedur i i care asigur dreptul la contesta ie i ap rare. n absen a datelor de ident i tate, af late i n prezent n eviden ele centra le ale de in tor i lor de arhiv (SRI, SIE i SADM), numele of i erulu i nu poate f i fcut publ ic .

  Aa cum am mai precizat , pentru const i tu i rea probator i i lor care atest impl icarea unui of i er n ac iuni de pol i ie pol i t ic , Consi l iu a const i tu i t i exploatat eviden ele propr i i , pe baza informa i i lor extrase din tota lu l arhivei de inute n pr imi i ani de func ionare, pr iv ind colaborator i i Secur i t i i i o f i er i i care i -au avut n leg tur .

  2.9. Activitatea de cercetare , n scop t i in i f ic , a arhivelor Secur i t i i a f late n gest iunea Consi l iu lu i se desfoar , potr iv i t Legi i i a Regulamentulu i de Organizare i Func ionare aprobat pr in Hot rre a Par lamentulu i Romniei , pe dou pal iere d ist incte: Act iv i tatea de cercetare desfurat n cadrul departamentulu i specia l izat a l Consi l iu lu i a debutat n anul 2001, o dat cu nf i in area Servic iu lu i Cercetare, n cadrul Direc ie i Cercetare - Arhiv . Pe baza unui p lan aprobat de Colegiu, acest departament edi teaz s tudi i is tor ice i culeger i

  28

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  de documente provenind din arhiva serv ic i i lor secrete comuniste, lucr r i a c ror l is t complet poate f i consul tat n Anexa la prezentul Raport . Totodat , angaja i i Servic iu lu i Cercetare acord as isten cercet tor i lor externi , acredi ta i de Colegiu, ident i f icnd dosarele care pot face obiectul s tudiu lu i lor . Potr iv i t Hot rr i i nr . 17/2000 a Par lamentulu i Romniei , Consi l iu l pune la d ispozi ia cercet tor i lor documente i in forma i i pr iv ind metodele i ac iuni le aparatulu i represiv comunist , precum i act iv i tatea publ ic a personal i t i lor pol i t ice, cul turale i is tor ice. n baza aprob r i i Colegiulu i i n temeiul Legi i nr . 677/2001, cercet toru l acredi tat are obl iga ia de a se nregistra la Avocatul Poporulu i ca operator de date cu caracter pr ivat i de a respecta v ia a pr ivat , dreptul la reputa ie i la imagine al persoanelor care fac obiectul cercet r i i sale.

  Totodat , n vederea redact r i i de studi i i ar t icole de special i tate, Consi l iu l e l ibereaz copi i i la sol ic i tarea cercet tor i lor acredi ta i . Toate copi i le se execut contra cost , iar sumele ncasate de Consi l iu se v i reaz la bugetul de stat .

  2.A. O categor ie aparte a ver i f ic r i lor la cerere o reprezint selec ia de documente n vederea atr ibuir i i t i t lu lu i de

  29

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  Lupt tor Anticomunist . Pe baza Protocolu lu i MJ/AN/50/2003, semnat de Consi l iu i Ministerul Just i ie i , Consi l iu l ident i f ic n arhiva Secur i t i i documentele probator i i , necesare apl ic r i i O.U.G. 214/1999 (cu modi f ic r i le u l ter ioare) , pe care le remite, n copie, Comisie i pentru Constatarea Cal i t i i de Lupt tor n Rezisten a Ant icomunist .

  Selec ia de documente pentru acordarea t i t lu lu i de Lupt tor n Rezisten a Ant icomunist a nceput , ca act iv i tate d ist inct pentru Consi l iu , n iunie 2003.

  n per ioada de refer in au fost studiate de c t re personalul specia l izat d in cadrul Direc ie i Invest iga i i un num r de 650 de volume pentru solu ionarea a 19 cereri individuale pr imi te de la Comisia d in cadrul MJ.

  2.B. n urma modi f ic r i i preveder i lor legale pr iv ind

  statutu l func ionari lor publici pr in Legea 161/2003, care stabi le te incompat ib i l i tatea dintre condi ia de colaborator a l Secur i t i i ca pol i ie pol i t ic i cea de func ionar publ ic , Consi l iu l este abi l i tat s ver i f ice to i angaja i i d in s istem. Aceast opera iune, care echivaleaz pract ic cu o lustrare a colaborator i lor i agen i lor Secur i t i i d in administra ia publ ic , v izeaz un num r de 96.113 salaria i , de la nivel central i local .

  30

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  Procedura de ver i f icare a func ionar i lor publ ic i se deruleaz n acord cu Legea 187/1999 i Legea 188/1999. Pract ic , CNSAS, pr in Direc ia Rela i i Publ ice, pr ime te i nregist reaz toate cerer i le de ver i f icare pr iv i toare la func ionar i i publ ic i .

  Dup av izarea de c t re Preedintele Colegiulu i , DRP expediaz sol ic i tantulu i adres de n t i in are pr iv ind demararea procedur i i de ver i f icare. Declanarea efect iv a ver i f ic r i lor se face numai dup pr imirea tuturor datelor necesare ver i f ic r i i . DRP n t i in eaz func ionar i i publ ic i respect iv i c urmeaz s f ie ver i f ica i potr iv i t sol ic i t r i i inst i tu i i lor /autor i t i lor care au t r imis adresa.

  - DRP tr imi te l is te le cupr inznd numele i datele de stare c iv i l c t re SEEG, pentru a af la dac persoanele respect ive au mai fost ver i f icate;

  - dup confruntarea l is te lor n SEEG, DRP expediaz adresele corespunz toare c t re de in tor i i de fond arhiv ist ic proveni t de la foste le organe ale secur i t i i ;

  - n s i tua ia pr imir i i rspunsur i lor care eviden iaz c persoana/persoanele sunt necunoscute, DRP remite un tabel Direc ie i Invest iga i i pentru ver i f icarea n eviden ele propr i i i emiterea notei c t re Colegiul CNSAS pentru deciz ia f inal ;

  31

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  - n l ipsa rspunsur i lor de la de in tor i , DRP pune la d ispozi ia SEEG un tabel cu numele respect ive, iar SEEG actual izeaz sptmnal pr in note acest tabel , preciznd informa i i le nou pr imi te;

  - DRP pune la d ispozi ia DI informa i i le actual izate pr in SEEG;

  - DI f ieaz dosarele int rate n arhiva CNSAS i n tocme te mater ia le pentru deciz ia Colegiu lu i ;

  - Colegiul CNSAS decide asupra cal i t i i de colaborator sau necolaborator cu secur i tatea ca pol i ie pol i t ic a persoanelor ver i f icate ( func ionar i i publ ic i ) ;

  Dup emiterea deciz ie i Colegiulu i , Bi roul Jur id ic t r imi te comunicare att persoanelor v izate, ct i inst i tu ie i care a sol ic i tat ver i f icarea.

  32

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  Capitolul 3 BILANUL REZULTATELOR CONSILIULUI PN LA 31 DECEMBRIE 2003 Tipologia cerer i lor pr imi te de Consi l iu n anul 2003 este

  prezentat n graf icul urm tor .

  Tipuri de cereri de primite n anul 20032%

  69%

  17%

  12%

  Acces la informaii de interes public Acces la propriul dosarAdeverine Deconspirare ageni i colaboratori

  Total cerer i pr imi te 3.171 Din care: - Acces la informa i i de interes publ ic 48 - Acces la propr iu l dosar 1.950 - Adever in e 463 - Deconspirare agen i i co laborator i 336

  33

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  3.1. Solu ionarea cererilor adresate Consiliului i rezultate privind anul 2003 ACCESUL LA PROPRIUL DOSAR nainte de a raporta numeric s i tua ia peroanelor care

  au consul tat n anul 2003 dosarul propr iu sau dosarul a l te i persoane, t rebuie s precizm c inst i tu ia a intrat n anul 2003 cu o restan de cerer i nesolu ionate din ani i preceden i . Si tua ia are dou cauze pr incipale: pe de o parte, aa cum am precizat , inst i tu ia nu de ine n ntregime dosarele i ev iden ele create de fosta Secur i tate, iar pe de al t par te, dator i t l ipsei de spa iu Consi l iu l nu a putut amenaja o sal de studiu. Aadar, chiar dac unele dosare au intrat n posesia C.N.S.A.S. , t i tu lar i i acestora nu au putut f i programa i pentru a i exerc i ta dreptul de acces, cum prevede Legea.

  n anul 2003 au fost so lu ionate poz i t iv 857 de cerer i de acces la propriul dosar , n sensul c aceste persoane au s tud ia t documente le n tocmi te de Secur i ta te pe numele lor sau pe numele unor rude, n condi i i le leg i i , n 1.312 de edin e de viz ionare . Amint im c Legea nu rest r ic ioneaz num ru l de v iz ion r i (dosaru l poate f i rec i t i t , la cererea petentu lu i , or i de cte or i acesta o so l ic i t ) . Totodat , men ionm c sunt persoane a le c ror dosare num r zec i de vo lume i n aceste condi i i num ru l edin elor de v iz ionare nu poate f i l imi ta t .

  34

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  n absen a arhivei i a eviden elor centra l izate create de Secur i tate, Consi l iu l este nevoi t s efectueze opera iuni supl imentare pentru a asigura accesul ceteni lor la propr iu l dosar. Ast fe l , dator i t restr ic i i lor stabi l i te de Lege, precum i dator i t inadverten elor d in rspunsur i le actual i lor de in tor i de arhiv , toate dosarele de grup se ver i f ic in tegral pr int r -o opera iune numit per ia j . n esen , este vorba de ident i f icarea i selec ia documentelor d in dosarele de grup care pot face obiectul unor cerer i indiv iduale de acces la propr iu l dosar. Ast fe l , n anul 2003 812 volume au fost supuse selec ie i de documente n vederea acord r i i dreptulu i de acces, potr iv i t Legi i .

  DECIZII ALE COLEGIULUI C.N.S.A.S. PRIVIND COLABORATORII I AGEN I I SECURIT I I CA POLI IE POLITIC Stabi l i rea cal i t i i de colaborator i agent a l Secur i t i i

  ca pol i ie pol i t ic reprezint unul d intre obiect ivele fundamentale a le Legi i nr . 187/1999, pentru real izarea c ru ia Consi l iu l a ntocmit norme i cr i ter i i , ev iden e i baze de date propr i i . ncadrarea unei persoane n categor ia de agent sau colaborator a l pol i ie i pol i t ice se face pr in deciz ia Colegiulu i , pe baza informa ie i proveni te d in arhivele serv ic i i lor secrete

  35

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  comuniste. n anul 2003, Colegiu l C.N.S.A.S. a emis 129 decizi i pr iv ind colaborarea/necolaborarea, respect iv cal i tatea de agent (of i er) a l Secur i t i i pentru 186 de persoane . Dintre acestea, 3 au fost ncadrate n categor ia colaborator i lor , i 46 de persoane n categor ia agen i lor (of i er i lor) care au desfurat act iv i t i de pol i ie pol i t ic , pr in nc lcarea dreptur i lor i l ibert i lor fundamentale a le omului .

  ADEVERINE Sol ic i t r i le de el iberare a unor adever in e de

  colaborare sau necolaborare au fost solu ionate par ia l pr in ident i f icarea i comunicarea urm toarelor rezul tate:

  Adeverin e el iberate n anul 2003: TOTAL: 78

  Din care: - 76 atest neimpl icarea t i tu lar i lor n act iv i t i de pol i ie pol i t ic .

  - 2 t i tu lar i de cerer i de adever in au fost ident i f ica i c au colaborat cu secur i tatea ca pol i ie pol i t ic .

  ELIBERAREA COPIILOR DIN DOSARE Titu lar i i de dosar sau al te persoane ndrept i te dup

  ce au consul tat nscr isur i le af late n dosare au sol ic i tat e l iberarea unor copi i n condi i i le Legi i .

  36

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  n anul 2003 au fost nregistrate 949 astfel de cereri din care au fost solu ionare 829 , f i ind ast fe l prelucrate i predate sol ic i tan i lor 116.243 fotocopii , pentru care Consi l iu l a ncasat 453.169.000 lei pe care i -a v i rat la Bugetul de stat .

  Din acestea, au fost anonimizate (conform procedur i i

  descr ise n capi to lu l precedent) un num r de 78.732 f i le de documente .

  PRELUCRAREA INFORMA IEI N BAZELE DE DATE PROPRII Aa cum am ar tat , n absen a arhivei i a eviden elor

  foste i Secur i t i ndepl in i rea pr incipale lor atr ibu i i prevzute de Lege pr iv ind deconspirarea informator i lor , f inal izarea ver i f ic r i lor de interes publ ic i ntocmirea probator i i lor pr iv ind act iv i tatea de pol i ie pol i t ic a of i er i lor a fost posib i l dator i t const i tu i r i i i actual iz r i i permanente a bazelor de date propr i i (SEAPP i D-O-I-U).

  n anul 2003, n cadrul Direc ie i Invest iga i i (departamentul de specia l i tate a l C.N.S.A.S.) , au fost int roduse n bazele de date nregistr r i pr iv ind 16.474 ofi eri , 7.636 de colaboratori , 1.173 de delatori i 18.653 persoane urm r i te de Secur i tate i s-au real izat 1018 f ie (dosare studiate) ,

  37

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  cupr inznd 1576 volume , cu un tota l de 146.113 f i le . Men ionm c o f i poate ajunge la peste 400 de f i le .

  DECONSPIRRI n anul 2003, Direc ia de Invest iga i i a C.N.S.A.S. , pe

  baza informa ie i cupr inse n bazele de date i ev iden ele propr i i , a prezentat Colegiu lu i rapoarte pentru 54 de informatori , a c ror deconspirare a fost sol ic i tat de persoanele care au avut acces la propr iu l dosar.

  Pe baza acestor rapoarte, Colegiu l a stabi l i t cu cert i tudine, aa cum prevede Legea, ident i tatea a 47 de informatori ai Secur i t i i , care au contr ibui t cu informa i i la completarea dosarelor pentru care s-a acordat dreptul de acces. Rezul tate le ver i f ic r i lor i ident i tatea surselor au fost comunicate n scr is peten i lor .

  Potr iv i t Legi i , aceste informa i i nu se fac publ ice pr in pres sau pr in Moni torul Of ic ia l , ca n cazul agen i lor i co laborator i lor ver i f ica i n temeiul Ar t . 2.

  OFIERI n temeiul Art . 17 din Lege, n anul 2003 Consi l iu l a

  ident i f icat documentele probator i i pentru stabi l i rea cal i t i i de agent a l pol i ie i pol i t ice n cazul a 201 de ofi eri de

  38

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  Securitate , a le c ror date de ident i f icare au fost sol ic i tate de in tor i lor de arhiv (SRI, SIE i MAI) . Dintre ace t ia , s-au pr imi t rspunsur i pentru 68 de ofi eri .

  Potr iv i t Legi i , numele of i er i lor care au desfurat act iv i t i de pol i ie pol i t ic poate f i publ icat n Moni torul Of ic ia l doar nso i t de datele de ident i tate. Pe baza informa i i lor i documentelor d in arhiva propr ie, Colegiul a stabi l i t pr in deciz ie c 47 de ofi eri au desfurat act iv i t i de pol i ie pol i t ic , n urma deciz ie i f i ind nregistrate 13 contesta i i . Dup reanal izarea mater ia lu lu i probator i audierea celor impl ica i , 1 contesta ie a fost admis ca just i f icat .

  n concluzie, n anul 2003 au fost publ ica i n Moni torul Of ic ia l a l Romniei , Partea a I I I -a, 38 de ofi eri care au desfurat act iv i t i de pol i ie pol i t ic , ast fe l : M.O. nr . 548/16.10.2003 - 33 ofi eri , M.O. nr . 647/8.12.2003 - 5 ofi eri .

  RESTITUIREA MANUSCRISELOR I A ALTOR DOCUMENTE PERSONALE CONFISCATE DE SECURITATE Trebuie men ionat faptul c au fost preluate de la SRI

  unele nscr isur i conf iscate de Secur i tate i care reprezint manuscr ise. Acestea sunt predate t i tu lar i lor pe baza unei procedur i speci f ice.

  39

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  n cursul anului 2003 au fost nregistrate 19 cereri n acest sens i au fost resti tuite 3 manuscrise dup cum urmeaz :

  1. Domnului Imbrescu Cornel iu i -au fost e l iberate manuscr isele tat lu i I l ie Imbrescu,

  2. Domnului Voiculescu Andrei i -au fost e l iberate manuscr isele buniculu i Vasi le Voiculescu,

  3. Doamnei Lungu Didina Ana i -au fost e l iberate manuscr isele tat lu i Toma Chir icu .

  Totodat au fost predate documente personale unui num r de 11 peten i .

  ACTIVITATEA DE CERCETARE n per ioada de refer in , C.N.S.A.S. a publ icat dou

  volume: Bande, bandi i i eroi. Grupuri le de rezisten i

  Securitatea (1948-1968) , Bucure t i , Edi tura Encic lopedic , 2003, 592 + XXXII pag. ;

  Micarea armat de rezisten anticomunist din Romnia (1944-1962) , Bucure t i , Edi tura Kul lusys, 2003, 448 pag.

  Au fost t ip r i te c inci numere din Buletinul C.N.S.A.S. , un num r temat ic d in Dosarele istoriei ( n iu l ie 2003), au

  40

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  ap rut s tudi i i ar t icole n publ ica i i de specia l i tate precum: Magazin istoric , Document , Dosarele istoriei , Revista istoric , Studii i materiale de istorie contemporan , Anuarul I .R. I .R. , Anuarul Xenopol , Rost e tc.

  n cursul anului 2003, angaja i i Direc ie i Invest iga i i au colaborat la organizarea expozi ie i i tu ai fost urmr i t ! de la Fg ra (mai) , Arad (septembr ie) i T imioara (octombr ie) . Reprezentan i i C.N.S.A.S. au part ic ipat i la o ser ie de sesiuni t i in i f ice organizate de al te inst i tu i i (cf . Anexei ) .

  41

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  3.2 Prezentare comparativ a rezultatelor Consiliului

  2000 - 2001 2002 2003 TOTAL Perioad i numr cerer i T ipul sol ic i tr i i

  i n t r a t e s o lu - i o n a t e i n t r a te

  s o lu - i o n a t e in t ra te

  s o l u - i o n a t e i n t r a t e

  s o lu - i o n a t e

  Acces la propriul

  dosar 5.347 2.891 2.568 2.987 1.950 1501 9.865 7.379

  Eliberare adeverin e 100 3 139 124 463 78 702 205 Eliberare

  copii 340 330 677 617 949 829 1966 1776 Deconspirr i 124 1 217 2 336 26 677 29

  Acreditare cercet tori 32 0 157 154 187 106 376 260

  TOTAL 5.943 3.225 3.758 3.884 3.885 2.533 13586 9.685

  0

  2000

  4000

  6000

  8000

  10000

  2000-2001

  2002 2003 TOTAL

  Acces la propriul dosar

  IntrateSoluionate

  42

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  0100200300400500600700800

  2000-2001

  2002 2003 TOTAL

  Eliberare adeverine

  IntrateSoluionate

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2000-2001

  2002 2003 TOTAL

  Eliberare copii

  IntrateSoluionate

  43

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  0100200300400500600700

  2000-2001

  2002 2003 TOTAL

  Deconspirri

  IntrateSoluionate

  050

  100150200250300350400

  2000-2001

  2002 2003 TOTAL

  Acreditare cercettori

  IntrateSoluionate

  44

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  Capitolul 4 MANAGEMENTUL RESURSELOR FINANCIARE I UMANE 4.1 Buget n anul 2003, bugetul de veni tur i i chel tu ie l i a l

  Consi l iu lu i Na ional pentru Studierea Arhivelor Secur i t i i a fost real izat dup cum urmeaz :

  Denumire indicatori Plan 2003 real izat %

  Chel tu ie l i de personal 40.427.150 39.953.091 98,83

  Chel tu ie l i mater ia le i serv ic i i

  35.380.597 34.691.207 98,06

  Chel tu ie l i de capi ta l 3.800.000 3.713.583 97,73

  TOTAL GENERAL 79.607.747 78.357.881 98,43

  45

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  4.2 Structura personalului

  Pentru anul 2003, Consi l iu l a d ispus de o structur de personal format d in 196 postur i f inan ate de la Bugetul de stat .

  Ast fe l , n Anexa 3 / 10 / 09 la Legea Bugetulu i de stat pe anul 2003 nr . 631/2002 5 care prevede Num ru l maxim de postur i i fondur i le aferente salar i i lor de baz sunt detal iate postur i le pe urm toarele capi to le:

  1. Func i i de demnitate publ ic speci f ice ale Consi l iu lu i Na ional pentru Studierea Arhivelor Secur i t i i ( respect iv func i i le d in Colegiu l Consi l iu lu i ) 11 posturi

  2. Func ionar i publ ic i 141 posturi 3. Personal cu contract de munc 44 posturi

  n per ioada de refer in repart i ia num ru lu i de postur i

  pe departamente de specia l i tate este urm toarea 6: 11 membri ai Colegiului , demni tar i . un director general , nal t func ionar publ ic .

  5 Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr. 863 din 29 noiembrie 2002.

  6 nc de la nfiinarea Consiliului, Colegiul a analizat necesitatea i posibilitatea definirii n condiiile legislaiei n vigoare a cabinetului demnitarului i a decis c nu este posibil s funcioneze astfel de structuri interne. n aceste condiii membrii Colegiului colaboreaz cu cte o singur persoan. Acestea sunt angajate n cadrul departamentelor de specialitate.

  46

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  - func ionari publici de conducere 13 , d in care: - d i rector 5 - d i rector adjunct 2 - ef serv ic iu 5 - ef b i rou 1

  - func ionari publici de execu ie 127 , d in care: - c lasa I studi i super ioare 115

  - consi l ier c lasa I gradul profesional super ior 31 - audi tor c lasa I gradul profesional super ior 2 - consi l ier c lasa I gradul profesional pr incipal 56 - consi l ier c lasa I gradul profesional asistent 26

  - c lasa I I studi i super ioare de scurt durat 2 - referent de specia l i tate c lasa I I gradul prof . super ior 1 - referent de specia l i tate c lasa I I gradul prof . as istent 1

  - c lasa I I I studi i medi i 10 - referent c lasa I I I gradul profesional super ior 5 - referent c lasa I I I gradul profesional pr inc ipal 4 - referent c lasa I I I gradul profesional asistent 1 - Func i i contractuale 44 , d in care:

  - expert gradul IA 1 - expert gradul IV 2 - referent t reapta IA 5 - referent t reapta I 2 - referent t reapta I I I 2 - referent t reapta IV 1 - secretar-dact i lograf t reapta IA 6 - secretar-dact i lograf t reapta I I 1 - casier t reapta I I 1 - ngr i j i tor , manipulant bunur i t reapta I 2 - ngr i j i tor t reapta I I 2 - ofer t reapta IA 12 - ofer t reapta I 1 - munci tor cal i f icat t reapta I 3 - munci tor cal i f icat t reapta I I 3

  47

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  Cele 5 di rec i i de specia l i tate sunt : 9 Direc ia Investiga i i cupr inde 55 postur i , d in care 3 func i i

  publ ice de conducere, este format d in dou serv ic i i , respect iv Servic iu l ver i f ic r i la cerere i Serv ic iu l ver i f ic r i d in of ic iu. Este departamentul Consi l iu lu i care procedeaz n pr incipal la studierea dosarelor int rate n arhiva Consi l iu lu i , redactarea f ielor- t ip cu int roducerea datelor n format e lectronic (SEAPP) i a notelor sau rapoarte pentru Colegiu l Consi l iu lu i (probator i i pentru agen i i sau colaborator i i impl ica i n act iv i t i de pol i ie pol i t ic or i deconspir r i ) . Totodat angaja i i Direc ie i Invest iga i i as igur as isten de specia l i tate peten i lor care studiaz dosare la Sala de lectur i execut opera iuni speci f ice de anonimizare a copi i lor d in dosare ce se el ibereaz n condi i i le Legi i .

  9 Direc ia cercetare-arhiv cupr inde 39 postur i , d in care 3 func i i publ ice de conducere, este format d in dou serv ic i i , respect iv Servic iu l Arhiv i Serv ic iu l cercetare. Aceste dou serv ic i i au atr ibu i i speci f ice di fer i te: pr imul preia nscr isur i le de la fo t i i de in tor i i gest ioneaz nt reaga arhiv , iar a l doi lea cerceteaz i publ ic lucr r i de specia l i tate.

  9 Direc ia rela i i publice cupr inde 18 postur i d in care 2 func i i publ ice de conducere. Sarcina pr incipal a acestui departament este s proceseze ntreaga coresponden a

  48

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  inst i tu ie i att cu peten i i , de in tor i i de arhive i a l te ent i t i f iz ice sau jur id ice. n anul 2003 au fost t r imise c t re de in tor i i de arhiv (S.R. I . , S. I .E. , S.A.D.M.) , t r ibunale mi l i tare, parchete, Ministerul Administ ra ie i i In ternelor i Ministerul Just i ie i un num r de 1031 de adrese ce cupr ind aproximat iv 5300 de persoane.

  Direc ia economic cupr inde 38 de postur i d in care 3 func i i de conducere i are sarc ina de a asigura gest ionarea resurselor mater ia le i f inanciare ale inst i tu ie i , dar i de a asigura, d in punct de vedere administ rat iv , o func ionare normal pr in cele dou serv ic i i : Buget - F inanciar - Contabi l i tate (9) i Administ rat iv - Transportur i (28). Din cele 38 de postur i , 13 sunt de ofer i 6 de secretare.

  9 Direc ia resurse umane cupr inde 26 de postur i d in care 2 func i i publ ice de conducere. Direc ia are atr ibu i i n ceea ce pr ive te gest ionarea resurselor umane, informat ice i de protec ie a le Consi l iu lu i .

  9 un compartiment juridic format d in 6 persoane din care un ef de bi rou.

  9 un compartiment de audit intern , format d in 2 persoane.

  49

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  Conform preveder i lor ar t icole lor 53, 54 i 55 din Legea nr . 161/2003 pr iv ind unele msur i pentru asigurarea t ransparen ei n exerc i tarea demnit i i publ ice, a func i i lor

  publ ice i n mediul de afacer i , prevenirea i sanc ionarea

  corup ie i , promovarea func ionar i lor publ ic i este modal i tatea de dezvol tare a car ierei pr in ocuparea unei func i i publ ice super ioare vacante .

  Promovarea ntr -o func ie publ ic super ioar vacant se face pr in concurs sau examen, func ionarul publ ic t rebuind s a ib o vechime minim de 2 ani n func ia public de execu ie avut anterior , fapt imposib i l n C.N.S.A.S. nt ruct la data de 01.07.2003 s-a efectuat rencadrarea pe func i i publ ice noi , a l te le dect cele existente la data respect iv .

  50

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  Capitolul 5 OBIECTIVE PENTRU ANUL 2004 Pentru anul 2004 ne propunem ndepl in i rea cu

  pr ior i tate a urm toarelor obiect ive: - f inal izarea lucr r i lor n curs i preg t i rea pentru ver i f ic r i le

  ocazionate de aleger i le locale i generale din anul 2004. - ver i f icarea candida i lor la a leger i le par lamentare i

  preziden ia le d in anul 2004; - ver i f icarea membri lor v i i torulu i Guvern al Romniei ,

  rezul tat n urma aleger i lor generale d in anul 2004, precum i a secretar i lor , a subsecretar i lor de stat , a secretar i lor general i i a secretar i lor general i adjunc i d in v i i torul Guvern i d in ministere, a d i rector i lor d in ministere, respect iv celor care ocup func i i as imi late cu acestea;

  - ver i f icarea candida i lor la a leger i le locale d in anul 2004.

  De asemenea, vom cont inua ndepl in i rea obiect ivelor curente ale inst i tu ie i , n conformitate cu obl iga i i le ce decurg

  51

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  din Legea nr. 187/ 1999 pr iv ind accesul la propr iu l dosar i deconspirarea secur i t i i ca pol i ie pol i t ic : - asigurarea, la cerere, a accesului ceteni lor la propr iu l

  dosar ntocmit de organele secur i t i i , ca pol i ie pol i t ic , constnd n studierea nemi j loc i t a dosarulu i i e l iberarea de copi i de pe documentele af late n dosar;

  - deconspirarea, la sol ic i tarea peten i lor , a agen i lor de secur i tate i a colaborator i lor care au contr ibui t cu informa i i la completarea propr iu lu i dosar;

  - el iberarea, la cererea peten i lor , a unor adever in e pr iv ind apartenen a sau neapartenen a, colaborarea or i necolaborarea cu organele de secur i tate;

  - solu ionarea ver i f ic r i lor de interes publ ic , declanate la sol ic i tarea ceteni lor , or i a presei scr ise i audiovizuale, a part idelor pol i t ice, a organiza i i lor neguvernamentale legal const i tu i te sau a autor i t i lor i inst i tu i i lor publ ice, pentru persoanele prevzute de ar t . 2, l i t . a) y) d in Legea nr . 187/ 1999 pr iv ind accesul la propr iu l dosar i deconspirarea secur i t i i ca pol i ie pol i t ic ;

  - publ icarea n Moni torul Of ic ia l a l Romniei , Partea a I I I -a, a datelor de ident i tate, inc lusiv numele conspirat ive i func i i le de inute de of i er i i i subof i er i i de secur i tate, act iv i sau acoper i i , impl ica i n act iv i t i de pol i ie pol i t ic ;

  52

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  - asigurarea, la cererea celor interesa i , a dreptulu i de acredi tare ca cercet tor , precum i a accesului acestora la documentele necesare ntocmir i i lucr r i lor pentru care au sol ic i tat acredi tare.

  Al te obiect ive importante ale inst i tu ie i sunt cele

  speci f ice act iv i t i i de cercetare, d intre care men ionm: - publ icarea unor volume despre Secur i tate, t rupele de

  secur i tate, membri i a i C.C. a l P.C.R. (d ic ionar) i personal i t i pol i t ice romne t i ;

  - cont inuarea edi t r i i Buletinului CNSAS ; - publ icarea de studi i i ar t icole n a l te per iodice de

  specia l i tate i volume colect ive; - part ic ip r i la s impozioane t i in i f ice organizate de al te

  inst i tu i i ; - organizarea unor dezbater i la sediu l CNSAS; - part ic iparea, n cal i tate de inv i ta i , la emisiuni de radio i

  te leviz iune; - preg t i rea unor expozi i i sub gener icul i tu ai fost

  urmr i t ! .

  53

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  ANEXA

  Albu, Miha i Cum t rebu ia comple ta t un dosar de Secur i ta te n Dosare le Is to r ie i ,

  n r . 10 (86) / 2003 Anisescu, Cr is t ina Ana l i za t ranzac i e i cu Secur i ta tea Dosaru l in fo rmatoru lu i n Bu le t in

  CNSAS, n r . 2 , Dosare le Is to r ie i , apr i l i e 2003 Par t i tu r i l e Secur i t i i L imba ju l tex te lo r d in casa de f ie r n

  Dosare le Is to r ie i , i u l ie 2003 Persoana de nc redere co labora to ru l ec rana t a l Secur i t i i n

  Dosare le Is to r ie i , i u l ie 2003 Agentura fos te i Secur i t i n per ioada 1970-1989 s tud iu n Ana le le

  S ighe t , ed i ta t de Funda i a Academia C iv ic , 2003 In memor iam N ico lae M rg ineanu i George Bont i l recurs la

  p rocesu l M ic r i i Na i ona le de Rez is ten d in 1948 n vo lumul CNSAS S tud i i 2

  In fo rmatoru l a t ip ic n Bu le t in CNSAS nr . 6 decembr ie 2003 Banu, F lor ian Mar ian Mar inar i i i av ia to r i i n v izoru l Secur i t i i , n Dosare le I s to r ie i , n r .

  3 (79) /2003 , ( Bu le t in CNSAS , n r . 3 ) , p . 61-64 Din paradoxur i le Epoc i i de Aur Ceauescu versus Secur i ta tea , n

  Dosare le I s to r ie i , n r . 7 (83) /2003 , p . 36-41 Nico lae Ceauescu teore t i c ian a l po l i i e i po l i t i ce , n Dosare le

  I s to r ie i , n r . 10(86) /2003 , ( Bu le t in CNSAS , n r . 4 ) , p . 60-64 Secre tu l de s ta t n Romn ia popu la r sau despre soc ie ta tea e rmet ic ,

  n Dosare le Is to r ie i , n r . 10(86) / 2003 , ( Bu le t in CNSAS , n r . 4 ) , p . 52-54

  Un a l t fe l de anga jament : Ju rmntu l ha iducu lu i , n Dosare le I s to r ie i , n r . 11(87) /2003 , ( Bu le t in CNSAS , n r . 5 ) , p . 56-58

  Metode u t i l i za te de Secur i ta te pen t ru l i ch idarea g rupur i lo r de rez is ten d in mun i (1948-1958) , n C .N.S .A .S . , M icarea a rmat de rez is ten an t i comun is t d in Romn ia , 1944-1962 , Ed i tu ra Ku l lusys , Bucure t i , 2003 , p . 301-317

  Epi log op tzec is t la m icarea de rez is ten a rmat d in an i i 50 , n C .N.S .A .S . , M icarea a rmat de rez is ten an t i comun is t d in Romn ia , 1944-1962 , Ed i tu ra Ku l lusys , Bucure t i , 2003 , p . 435-448

  54

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  C.A.E.R. geo log ie i po l i t i c , n Dosare le I s to r ie i , n r . 12(88) /2003 , ( Bu le t in CNSAS , n r . 6 ) , p . 62-64

  Sovromur i le un mar ia j de scur t du ra t , n Magaz in Is to r i c , n r . 2 /2003 , p . 75-79

  Un argument ma i pu i n cunoscu t n favoarea ader r i i Romn ie i la N .A .T .O. exper ien a n lup ta an t i te ro r i s t (co -au to r ) n vo lumu l ed i ta t de Serv ic iu l Romn de In fo rma i i , A IX-a ses iune de comun ic r i t i i n i f i ce : Med iu l in te rna i ona l de secur i ta te . Romn ia de la inv i ta i a de aderare la membru N.A .T .O. , Ed i tu ra A .N. I . , Bucure t i , 2003 , p . 257-266

  In t ra rea n rez is ten a a rmat an t i comun is t mot iva i i i nd iv idua le i co lec t i ve , n Arh ive le To ta l i ta r i smu lu i , an X , n r . 36-37 , (3 -4 /2002) , p . 85-101

  Nico lae Ceauescu i p rocedeu l M i C i C i S in , n Magaz in Is to r i c , n r . 6 /2003 , p . 85-87

  Aju to ru l in te rna i ona l i s t a l Moscove i . Cazu l Sovromut i la j -pe t ro l i fe r , n Gavr i i l P reda , I l i e Mano le , Eugen Stnescu (coord . ) , Fes tung P lo ie t i , Ed i tu ra Pr in teuro , P lo ie t i , 2003 , p . 353-363

  Aleger i le d in 1946. S t ra teg i i i p ropagand e lec to ra l n jude u l Covur lu i , n Ana le le Un ivers i t i i Dun rea de Jos Ga la i , se r ia I s to r ie , fasc icu la 19 , tom I , 2002 , p . 103-118

  Un g las d in mu l ime raza de speran a genera lu lu i An tonescu , n H is to r ia , Anu l 2 , Nr . 21 , iu l ie 2003 , p . 54-55

  Numai Pa t r ia rh ia nu e ra sovrom, n Magaz in Is to r i c , n r . 8 /2003, p . 79-81

  Elena Ceauescu o b iogra f ie neroman at i necosmet iza t , n H is to r ia , Anu l 2 , Nr . 22 , augus t 2003 , p . 64-65

  Transpor tu l pe Dun re n p r im i i an i a i reg imu lu i comun is t Sovromt ranspor t , n Anuaru l Muzeu lu i Mar ine i Romne , tom V, 2002, p . 383-391

  Emigr r i temporare d in Romn ia P lecarea la munc n Cehos lovac ia (1947) , n Muzeu l Vrance i , Omag iu i s to r i cu lu i F lo r in Cons tan t in iu , coord . Hor ia Dumi t rescu , Focan i , 2003 , p . 568-584

  Un domen iu spec ia l a l co labor r i i economice romno-sov ie t i ce . Soc ie ta tea mix t Sovromquar i t (1951-1956) ( coau to r ) , n Muzeu l Vrance i , Omag iu i s to r i cu lu i F lo r in Cons tan t in iu , coord . Hor ia Dumi t rescu , Focan i , 2003 , p . 670-687

  Cteva cons idera i i p r i v ind longev i ta tea rez is ten e i a rmate d in Romn ia (1944-1960) , n Anuaru l Ins t i tu tu lu i de Is to r ie A.D. Xenopo l , tom XXXIX XL , 2002-2003, p . 489-498

  55

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  Secur i ta tea i M i l i i a la f ron t ie ra cu Iugos lav ia (1949) , coau to r , n P ie t re de ho ta r , vo l . I I I , Oradea, 2003 , ed i i a e lec t ron ic , p . 83-98

  B rbulescu, Theodor Via a unu i band i t . Cazu l Vas i le Mot rescu , n Magaz in Is to r i c n r .

  5 /2003 ( n co laborare ) Ex is ten a co t id ian a unu i band i t : cazu l Vas i le Mot rescu , n

  M icarea a rmat de rez is ten an t i comun is t d in Romn ia (1944-1962) , Bucure t i , Ed i tu ra Ku l lusys , 2003 ( n co laborare )

  Bej inaru , L iv iu Un roman ( fa ls ) u top ic a l l i t e ra tu r i i romne ( n co laborare ) , n

  Dosare le Is to r ie i , n r . 10 / 2003 Bu le t in CNSAS nr . 4 Afgan is tanu l . E te rnu l tea t ru a l mare lu i joc , n Ana le le S ighe t , n r . 10 ,

  2003 Grupu l Pop-On iga : rez is ten a a rmat an t i comun is t sau nesupunere

  c iv ic ( n co laborare ) , n M icarea a rmat de rez is ten an t i comun is t d in Romn ia (1944-1962) , CNSAS S tud i i 2 , Bucure t i , Ed i tu ra Ku l lusys , 2003

  S l up i pen t ru a mur i : m icarea de rez is ten a rmat an t i comun is t d in Romn ia . O ncercare de ana l i z , n M icarea a rmat de rez is ten an t i comun is t d in Romn ia (1944-1962) , CNSAS -S tud i i 2 , Bucure t i , Ed i tu ra Ku l lusys , 2003

  Chivu, Carmen Pr ins n p lasa in fo rmator i lo r n Dosare le I s to r ie i , n r . 8 (84) / 2003 Cosmineanu, C lara Poves tea ne t i u t a Jurna lu lu i fe r i c i r i i , n Anuaru l I .R . I .R . , vo l . I ,

  Despre Ho locaus t i comun ism , ed i tu ra Po l i rom, Ia i , 2003 , p . 72-76 . Fragmente d in dosaru l lu i N icu S te inhard t , n Ros t , man i fes t

  romnesc , an I , n r . 1 , mar t ie 2003 . Cine nu e cu no i e mpot r i va noas t r An ih i la rea l ibe r t i i de

  gnd i re n Romn ia comun is t (1944-1953 ) , n Ros t , man i fes t romnesc , an I , n r . 4 , iun ie 2003.

  Ined i tu l une i a res t r i , n Dosare le Is to r ie i , n r . 11 / 2003 Ero i f r g lo r ie , e ro i i anon imi . Grupu l Teodor uman (1948-1958 ) , n

  M icare de rez is ten an t i comun is t d in Romn ia 1944-1962 , C .N.S.A .S . - S tud i i 2 , Ed i tu ra Ku l lusys , Bucure t i , 2003 , p . 85-98 .

  56

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  Dogaru , Ionu Cazu l Consp i ra to r i i n Ana le le S ighe t , vo l . 10 / 2003 Dovlete , Monica Coerc i i e i con t ro l -po l i t i ca de c re te re fo r at a na ta l i t i i n R .S .R . ,

  n Dosare le I s to r ie i n r . 8 , 2003 Grupu l Arno ta , un ep isod a l rez is ten e i an t i comun is te romne t i d in

  Nordu l O l ten ie i n Micarea a rmat de rez is ten an t i comun is t d in Romn ia (1944-1962) , CNSAS - S tud i i 2 , Bucure t i , Ed i tu ra Ku l lusys , 2003

  Duic , Camel ia Secur i ta tea la judeca ta par t idu lu i , n Dosare le I s to r ie i n r . 7 , 2003 So i a unu i baronde-a l lu i De j i pune cenu n cap , n Bu le t in

  CNSAS nr . 6 , 2003 Rez is ten a a rmat d in Banat , n CNSAS - S tud i i 2 , Bucure t i , Ed i tu ra

  Ku l lusys , 2003 Gur , N ico le ta Crearea Par t idu lu i Munc i to resc Romn n Rev is ta Is to r i c , tom XIV ,

  n r . 3 -4 / 2003 , p . 255-290 I l inca , A l ina Soc ie t i l e m ix te sov ie to - romne n economia romneasc , n S tud i i

  i mate r ia le de i s to r ie con temporan , se r ie nou , vo l . I I , 2003 Un roman ( fa ls ) u top ic a l l i t e ra tu r i i romne ( n co laborare ) , n

  Dosare le Is to r ie i , n r . 10 / 2003 Bu le t in CNSAS nr . 4 Grupu l Pop- On iga : rez is ten a a rmat an t i comun is t sau nesupunere

  c iv ic ( n co laborare ) , n M icarea a rmat de rez is ten an t i comun is t d in Romn ia (1944-1962) , CNSAS S tud i i 2 , Bucure t i , Ed i tu ra Ku l lusys , 2003 ( n co laborare )

  Marcu, Oana E lena Revo l ta i i de la Braov h i t u i i de Secur i ta te , n Dosare le Is to r ie i ,

  V I I I , 7 , 2003 Aspec te p r i v ind rez is ten a fa de co lec t i v i za re n man i fes te le lu i Ios i f

  Capot ( co -au to r Marcu Drago ) , n Dosare le I s to r ie i , n r . 11 , 2003 Rez is ten a mpot r i va comun ismulu i p r in d i fuzarea de man i fes te . Cazu l

  Ios i f Capot ( co -au to r Marcu Drago ) , n M icarea a rmat de rez is ten an t i comun is t d in Romn ia (1944-1962) , CNSAS S tud i i 2 , Bucure t i , Ed i tu ra Ku l lusys , 2003

  57

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  Moldovan, S i lv iu Din nou , despre cazu l Ion Vu lcnescu . Lacr im i pen t ru a rmne n

  ar , n Dosare le i s to r ie i , an V I I I , n r .1 (77) , ianuar ie 2003 (Bule t in C .N.S .A .S . , nr . 2 ) , p .63-64 ;

  Uniunea European i ten ta i a separa t i smu lu i e tn ic , n Ins t i tu i i (nu doar ) po l i t i ce , coordonato r Vas i le Docea, Bucure t i , Ed . M ica Va lah ie , 2003 , pp . 57-65 ;

  Re inven ta rea suveran i t i i i i e i rea d in zod ia lu i Hunt ing ton , n A IX-a ses iune de comun ic r i t i i n i f i ce . Med iu l in te rna i ona l de secur i ta te . Romn ia de la inv i ta i a de aderare la membru N.A .T .O. Sec i unea Secur i ta te i s iguran na i ona l , coordonato r Ioan B idu , Bucure t i , Ed i tu ra Academie i Na i ona le de In fo rma i i , 2003 , pp .405-409 ;

  Stupefac i e la Secur i ta te : evaz iune n g rup pe ca lea aeru lu i (1982) ! , n Dosare le i s to r ie i , an V I I I , n r . 7 (83) , iu l ie 2003 , pp . 43-45 ;

  Vale r iu Gafencu , un s f r i t anun at? , n Ros t , an I , n r .8 , oc tombr ie 2003 , p . 2 -4 ;

  Despre neces i ta tea l ibe r t i i de expres ie , n 1968 , n Magaz in i s to r i c , anu l XXXVI I ser ie nou - , n r .11(440) , no iembr ie 2003 , pp .11-14 ;

  Post fa , l a Ra ico Cornea , Serb ia : an i i obo lan i lo r , Bucure t i , Ed i tu ra Nemi ra , 2003 , pp .115-118 ;

  Romnia Mare : i l uz ia s i tua i e i i revers ib i le , n Dosare le i s to r ie i , an V I I I , n r .11(87) , no iembr ie 2003 , pp .52-55 ;

  Ion Vu lcnescu i reg imu l Ceauescu , n Ana le le S ighe t , 3 , An i i 1973-1989: c ron ica unu i s f r i t de s is tem , Bucure t i , Funda i a Academia C iv ic , 2003 , pp .441-460 ;

  Dreptu l In te rna i ona l Uman i ta r n ac i une . In te rven i a uman i ta r i suveran i ta tea s ta te lo r , n Drep tu l uman i ta r la nceputu l seco lu lu i XXI , ed i to r Ione l C loc , Bucure t i , f . ed . , 2003 , pp .256-298 ;

  Rez is ten a an t i comun is t d in Romn ia i de fec i unea t i to is t , n M icarea a rmat de rez is ten an t i comun is t d in Romn ia , 1944-1962 , Bucure t i , Ed i tu ra Ku l lusys , 2003, pp .407-434;

  Comi te tu l Na i ona l de E l ibera re d in jude u l Tu lcea (1945-1947) , n S tud i i i mate r ia le de i s to r ie con temporan , se r ie nou , vo l . I I , 2003 , pp .133-146 ( n co laborare cu De l ia Mo is i l ) ;

  Neagoe, E l isabeta Supravegherea in fo rmat iv a tu r i t i l o r s t r i n i n an i i 70 , n Dosare le

  Is to r ie i , n r . 7 / 2003

  58

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  Cul te le neopro tes tan te d in Romn ia n per ioada 1975-1989, n Dosare le I s to r ie i , n r . 9 / 2003 ( n co laborare )

  Polemic l a vr fu l par t idu lu i . ed in a B i rou lu i Po l i t i c d in 11 iu l ie 1969, n Document , Bu le t inu l Arh ive lo r M i l i ta re Romne, n r . 3 4 / 2003 , p .17-25

  Grupu l de rez is ten Leon uman (1948-1957) , n M icarea a rmat de rez is ten an t i comun is t d in Romn ia (1944-1962) , CNSAS S tud i i 2 , Bucure t i , Ed i tu ra Ku l lusys , 2003

  Petcu, Adr ian Nicolae Epis to la r monaha l : P r . I l i e C leopa c t re Pr . Arsen ie Boca , n Ros t ,

  man i fes t romnesc , an I , n r . 2 , apr i l i e 2003 , p . 33-35 . Un caz pu i n cunoscu t , o d iscu i e ab ia nceput [no te pe marg inea

  une i c r i despre mi t ropo l i tu l V isar ion Pu iu ] , n Dosare le Is to r ie i , an V I I I (2003) , n r . 4 (80) , p . 13-18 .

  Un persona j i s to r i c mu l t d iscu ta t , dar pu i n cunoscu t , M i t ropo l i tu l V isar ion Pu iu , n Ros t , an I , n r . 3 , ma i 2003 , p . 34-35 .

  1989. S rb toa rea Pa t i l o r n a ten i a Secur i t i i , n Dosare le I s to r ie i , an V I I I (2003) , n r . 7 (83) , p . 58-63 .

  Cum a mur i t P r in te le Dan i i l [Sandu Tudor ] , n Ros t , an I , n r . 6 , augus t 2003 , p . 7 -8 .

  P r in te le Gheras im Iscu pe f ron tu l an t i comun is t , n Ros t , an I , n r . 7 , sep tembr ie 2003, p . 29-31 .

  Cred in a lu i Mo ise n Romn ia comun is t , n Dosare le Is to r ie i , an V I I I (2003) , n r . 9 (85) , p . 53-55 .

  Ortodoc i i un i i n v iz iunea unu i in fo rmator a l Secur i t i i , n Dosare le Is to r ie i , an V I I I (2003) , n r . 9 (85) , p . 29-35 .

  Trans l r i i demol r i : B iser i c i bucure tene , v ic t ime a le s is temat iz r i i ceau i s te , n Dosare le Is to r ie i , an V I I I (2003) , n r . 10 (86) , p . 39-46 .

  Par t i c iparea B iser i c i i Or todoxe Romne la rez is ten a an t i comun is t , n CNSAS, M icarea a rmat de rez is ten d in Romn ia (1944-1962) . S tud i i 2 , Bucure t i , Ed i tu ra Ku l lusys , 2003, p . 183-222 .

  Adr ian N ico lae Petcu a fos t coop ta t ca membru a l Comis ie i de iden t i f i ca re a m r tu r i s i to r i l o r Drep te i Cred in e de pe lng A rh iep iscop ia Bucure t i l o r ; n aceas t ca l i ta te , a par t i c ipa t la a lc tu i rea une i l i s te cu to i c le r i c i i (186 cazur i ) ca re au fos t persecu ta i pe mot ive de c red in de reg imu l comun is t , n eparh ia amin t i t , rea l i znd i documenta i a necesar .

  59

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  Plea, L iv iu Mar ius Memor ia rez is ten e i romne t i cazu l M i rcea Dobre . Ju rna l de fugar

  n Bu le t in CNSAS nr . 3 /2003 Supravegherea in fo rmat iv a c red inc io i l o r adven t i t i (1983) , n

  Dosare le Is to r ie i , n r . 7 / 2003 Cul te le neopro tes tan te d in Romn ia n per ioada 1975-1989, n

  Dosare le I s to r ie i , n r . 9 / 2003 ( n co laborare ) Apar tenen a po l i t i c a membr i lo r g rup r i l o r de rez is ten d in Ardea l , n

  M icarea a rmat de rez is ten an t i comun is t d in Romn ia (1944-1962) , CNSAS S tud i i 2 , Bucure t i , Ed i tu ra Ku l lusys , 2003

  ranu, Liv iu Ex is ten a co t id ian a unu i band i t : cazu l Vas i le Mot rescu , n

  M icarea a rmat de rez is ten an t i comun is t d in Romn ia (1944-1962) , Bucure t i , Ed i tu ra Ku l lusys , 2003 , p . 281-299 ( n co laborare )

  n l tu ra rea lu i Hruc iov de la pu te re . Percep i e romneasc , n Document , an V I , n r . 3 -4 (21-22) /2003 , p . 7 -16

  Pro iec tu l Dec la ra i e i d in apr i l i e 1964 i re la i i l e romno-sov ie t i ce , n vo lumul omag ia l ded ica t acad . F lo r in Cons tan t in iu , coord . Hor ia Dumi t rescu , Focan i , Ed i tu ra Pa l las , 2003, p . 771-789

  Secur i ta tea i M i l i i a la f ron t ie ra cu Iugos lav ia (1949 ) , n P ie t re de ho ta r , vo l . I I I , Oradea, 2003 , ed i i a e lec t ron ic , p . 83-98 ( n co laborare )

  Dun rea n re la i i l e romno- iugos lave la nceputu l an i lo r 60 n Anuaru l Muzeu lu i M i l i ta r a l Mar ine i , tom V, Cons tan a, 2003, p . 291-299

  Reor ien t r i n indus t r ia pe t ro l ie r romneasc l a n ive lu l an i lo r 60 , n vo l . Fes tung P lo ie t i , coord . Gavr i i l P reda , I l i e Mano le , Eugen Stnescu , Ed i tu ra Pr in teuro , P lo ie t i , 2003 , p . 363-371

  Trecerea la economia soc ia l i s t i p rob lemele modern iz r i i economice a Romn ie i (1948-1965) , n Arh ive le To ta l i ta r i smu lu i , n r . 3 -4 /2003, p . 50-68

  Via a unu i band i t . Cazu l Vas i le Mot rescu , n Magaz in Is to r i c , n r . 5 (434) , 2003 , p . 77-80 . ( n co laborare )

  Un argument ma i pu i n cunoscu t n favoarea ader r i i Romn ie i la N .A .T .O. - Exper ien a n lup ta an t i te ro r i s t , n vo lumul ed i ta t de S .R. I . : A IX-a ses iune de comun ic r i t i i n i f i ce . Med iu l in te rna i ona l de secur i ta te . Romn ia de la inv i ta i a de aderare la membru NATO , Ed i tu ra A .N. I . , Bucure t i , 2003

  60

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  entea , Almira Rez is ten a an t i comun is t d in Apusen i . Grupur i le : Teodor uman ,

  Capot -De jeu , Cruce i Spad ( coau to r ) , Ed i tu ra Argonaut , C lu j -Napoca , 2003.

  Aspec te de v ia co t id ian n g rupur i le de rez is ten d in zona Hued inu lu i ( I ) , n Anuaru l de Is to r ie Ora l , IV , C lu j -Napoca , Presa Un ivers i ta r C lu jean , 2003 .

  L iga pen t ru Ap ra rea Drep tu r i l o r Omulu i (LDHR) , n An i i 1973-1989. Cron ica unu i s f r i t de s is tem , Ana le le S ighe t 10 , Funda i a Academia C iv ic , Bucure t i , 2003 .

  Par t ic iparea la mani fest r i le t i in i f ice organizate de a l te inst i tu i i : A IX-a ses iune de comun ic r i t i i n i f i ce - Academia Na i ona l de

  In fo rma i i (Bucure t i , 28 mar t ie ) : - S i l v iu B . Mo ldovan Re inven ta rea suveran i t i i i i e i rea d in zod ia

  lu i Hunt ing ton - F lo r ian Banu, L iv iu ranu , Un argument ma i pu i n cunoscu t n

  favoarea ader r i i Romn ie i la N .A .T .O. Dobrogea, Dun rea i Marea Neagr n i s to r ia romn i lo r (Constan a, 18-

  20 iun ie ) : - L iv iu ranu , Ero i i band i i . D in rez is ten a an t i comun is t n

  Dobrogea la nceputu l an i lo r `50 ; - F lo r ian Banu, O ipo tez asupra dec iz ie i de a cons t ru i Cana lu l

  Dun re Marea Neagr . 1949 Fes tung P lo ie t i (P lo ie t i , 3 -5 augus t ) : - L iv iu ranu Reor ien t r i n indus t r ia pe t ro l ie r romneasc l a

  n ive lu l an i lo r `60 ; - F lo r ian Banu, Aju to ru l in te rna i ona l i s t a l Moscove i . Cazu l

  Sovromut i la jpe t ro l i fe r ; A l I I I - lea s impoz ion in te rna i ona l Exper imentu l P i te t i reeducare p r in

  to r tu r (P i te t i , 26 -28 sep tembr ie ) : - F lo r ian Banu Metode u t i l i za te de Secur i ta te pen t ru l i ch idarea

  g rupu lu i de rez is ten a rmat A rnu o iu ; - Theodor B rbu lescu , L iv iu ranu Din p re l im inar i i l e M ic r i i

  Na i ona le de Rez is ten an t i comun is te . Cazu l co lone lu lu i Ion U (1949) ;

  - Oana Ione l Alexandru De jeu i Secur i ta tea . Simpoz ionu l P ie t re de ho ta r . F ron t ie ra de Ves t n i s to r ia Romn ie i

  (Oradea, 11-12 oc tombr ie ) : - F lo r ian Banu, L iv iu ranu Secur i ta tea i M i l i i a la f ron t ie ra cu

  Iugos lav ia (1949) .

  61

 • C.N.S.A.S. Raport de activitate pe anul 2003

  Seminaru l Teo log ie i po l i t i c (Che ia , 18 oc tombr ie ) : - Adr ian N ico lae Petcu Cazu l ep iscopu lu i N ico lae Popov ic i

  ( comun icarea a fos t p reda t pen t ru pub l i ca rea e i n vo lum) ; Ses iunea Ecos in teze i e tnos in teze carpa t ine (P i te t i , 28 -29

  oc tombr ie ) : - F lo r ian Banu Cteva cons idera i i p r i v ind longev i ta tea g rupu lu i

  A rnu o iu ; - L iv iu ranu Aspec te a le Rez is ten e i an t i comun is te d in Arge . S impoz ionu l M ic r i i ac i un i d iz iden te n per ioada comun ismulu i t rz iu

  (B raov , 14-16 no iembr ie ) : - Ionu Dogaru Ac i un i de po l i i e po l i t i c a le Secur i t i i n anu l 1987

  cazur i le Do ina Cornea i Dumi t ru Iuga . Simpoz ionu l Romn ia pe d rumul in tegr r i i n Un iunea European

  (Ber l in , 29 no iembr ie 2 decembr ie ) : - Gheorghe On ioru , Meda Gavr i lu In f luen a documente lo r fos te i

  Secur i t i n i s to r ia i po l i t i ca romneasc dup 1989 .

  62

  4.1. Buget 45 4.2. Structura personalului 46 ntre 10-14 septembrie C.N.S.A.S. a organizat, la Moneasa Arad, mpreun cu Comisia Ungar pentru verificarea demnitarilor i formatorilor de opinie, un simpozion internaional intitulat Lustraie i deconspirarea serviciilor secrete comuniste n Europa de Est. Reprezentanii C.N.S.A.S. domnul prof. univ. dr. Gheorghe Onioru, preedintele instituiei, domnioara Meda Gavrilu, director general i domnul dr. Ladislau Antoniu Csendes, membru al Colegiului au susinut la Budapesta, n faa membrilor Parlamentului Ungar, comunicri cu privire la stadiul i perspectivele activitilor legate de lustraie i deconspirare n Romnia. A doua zi, n cadrul unei


Recommended