Home >Documents >Proiect Torenti Pavel Adrian

Proiect Torenti Pavel Adrian

Date post:14-Jul-2015
Category:
View:186 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Transcript:

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARAFACULTATEA DE HORTICULTURA SI SILVICULTURASPECIALIZAREA SILVICULTURA

PROIECT CORECTAREA TORENTILORndrum tor: Prof. MIHAELA MOAT R Student: Pavel Adrian GRUPA 441

2011

CUPRINS :Pag. TEMA DE PROIECTARE..5 MEMORIU JUSTIFICATIV...6 CAPITOLUL 1 STUDIEREA BAZINULUI HIDROGRAFIC...........7 1.1 Localizarea Geografica..........................................7 1.2 Lungimea bazinului..7 CAPOTOLUL 2 CADRUL NATURAL SI SOCIAL- ECONOMIC IN CARE SE AFLA BAZINUL.....7 2.1 Localizarea geografica si administrativa..7 2.2 Relieful ,geologia, litologia..................................7 2.3 Solurile.................................................................8 2.4 Clima....................................................................8 CAPITOLUL 3 MORFOMETRIA BAZINULUI HIDROGRAFIC...8 3.1 Suprafata bazinului ...............................................8 3.2 Perimetrul bazinului ..............................................9 3.3 Lungimea bazinului ..............................................9 3.4 Forma bazinului.....................................................9 3.5 Altitudinea bazinului...........................................10 3.6 Panta medie a bazinului..11 3.7 Lungimea versantilor...........................................122

CAPITOLUL 4 MORFOMETRIA RETELEI HIDROGRAFICE...13 4.1 Ordinele hidrografice...........................................13 4.2 Lungimea re elei hidrografice.............................14 4.3 Densitatea re elei hidrografice.............................14 4.4 Panta re elei..16 CAPITOLUL 5 - STUDIEREA LUCRARILOR DE CORECTARE A TORENTILOR EXECUTATE IN TRECUT.........................................16 5.1 Refacerea inveli ului vegetal pe maluri i aterisemente ..16 CAPITOLUL 6 CALCULUL DEBITULUI MAXIM DE VIITURA.................................................17 6.1 Formula ra ionala..................................................17 6.2 Formula ploii orare................................................19 6.3 Metoda paralelogramelor de scurgere...................20 CAPITOLUL 7 CALCULUL TRANSPORTULUI DE ALUVIUNI..20 7.1 Transportul de aluviuni mediu anual pe versanti.........................................21 7.2 Transportul de aluviuni mediu anual pe albie.........21 7.3 Transportul de aluviuni la o ploaie torentiala.........22

7.4 Volulmul de aluviuni capabil de a forma aterisamente..........................................233

7.5 Volumul provenit in urma unei ploii toreniale........24 CAPITOLUL 8 PROIECTAREA DEVERSORULUI..................24 8.1 Generalitati..............................................................24 8.2 Dimensionarea deversorului....................................24 8.3 Calculul static al barajului.............. ........................25 8.4 Schema de sarcini...................................................25 8.5 Cacului de dimensionare.........................................26 8.6 Calculul de verificare..............................................27 8.6.1 Stabilitatea la rasturnare.......................................27 8.6.2 Stabilitatea la alunecare........................................27 8.6.3 Efortul unitar de compresiune pe talpa fundatiei .28 8.6.4 Efortul unitar de intindere in corpul barajului......29 8.7 Calculul lucrarilor din bieful aval..........................30 8.8 Latimea radierului ( br )............................................30 8.9 Lungimea radierului ( Lr )........................................31 8.10 Grosimea radierului................................................32 8.11 Calculul canalului de evacuare................................33 CAPOTOLUL 9 MASURI SPECIALE DE PROTECTIA MUNCII......35 Bibliografie..............................................................................................36

4

TEMA DE PROIECTARE NR.13 S se proiecteze lucr rile hidrotehnice de corectare a torentului aferent unui bazin din zona montan ,avand urm toarele date de proiectare:

Nr. Cotele curbelor Lb(m) Hob(m) Hcd(m) Pb F(ha) F1 Pd Ps F2 Pd Ps F3 Pd Ps La(m) La I La II La III q1 (cm) Z ba I ba II ba III P eroz (%)

13 800:1500 3400 1600 600 9650 230 60 45 40 65 40 35 60 45 40 3000 700 900 1400 0,5-2 1,50

3.5 Altitudinea bazinuluiDe ine un rol de importan a in ansamblul parametrilor morfometrici ai bazinului. Altitudinea medie a bazinului condi ioneaza fluxurile principale de materie i energie din cuprinsul bazinelor toren iale i influen eaza circuitul hidrologic al acestor bazine i exprima poten ialul energiei mecanice de relief in apari ia i dezvoltarea proceselor toren iale deoarece bazinul hodrogrfic este un bazin relatic mic uniform dezvoltat in plan, altitudinea medie se determina cu formula: Hmed = (Hmin + Hmax)/ 2 Hmed =( 600 + 1600) / 2 Hmed = 1100m

10

3.6 Panta medie a bazinului

Prin semnifica ia de ordin hidrologic i tehlologic, dar si prin frecven a cu care se implic n diverse cauze panta ocup un rol central n ansamblul parametrilor morfometrici ai bazinului hodrografic, Panta bazinului condi ioneaz declan area si dezvoltarea fenomenelor toren iale i st la baza stabilitii sau a adopt rii multor tindre elementele de proiectare.

Procedeul de calcul se spijin pe rela ia pantei dintre curbele de nivel succesive , panta la scara ntregului bazin (Ib) i se poate ob ine cu formula : Ib= H / F x Li H= difeten a de divel dintre doua curbe succesive Li = sula lungimilor curbelor de nivel Cota 800:1500 1/800.................280m 2/900.................320m 3/1000..................360m 4/1100..................400m 5/1200..................440m 6/1300..................480m 7/1400..................520m 8/1500..................560m TOTAL 3360m panta 6% Ib= 40/2300000x3360= 0,058

11

3.7 Lungimea versantilor

Lungimea versan ilor constitue unul din parametrii de care depinde timpul de concentrare a scurgerii in bazin i cuantumul eroziunii pe versant n acela i timp este un foarte bun indicator al fragment rii reliefului. Prin calcul se poate afla lungimea maxic care reprezint o lungime reala, fie lungimea medie sau lungimea de calcul a versan ilor care de i fictiv are valen e de ordin morfometric i hidrologic incontestabile. Lungimea mavima a versan ilor dintr-un bazin hidrografic rste reprezentat prin cea mai mare dintre lungimile versan ilor componen i. Astfel pe un plan de situa ie care are curbe de nivel,fiecare dintre aceste lungimi se m soar dup linia de cea mai nalta panta. Lcv = F / 2La

Avem 3 categorii de versanti dupa lungimea acestora: y y y Mari, L>300m Mijlocii, L=200-300m Mici, L

Embed Size (px)
Recommended