+ All Categories
Home > Documents > Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Date post: 17-Mar-2016
Category:
Upload: vanig
View: 35 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL SUD – VEST OLTENIA. - PowerPoint PPT Presentation
of 22 /22
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL SUD – VEST OLTENIA
Transcript
Page 1: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL SUD – VEST OLTENIA

Page 2: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Măsuri conform Comunicărilor CE COM(2008)706 /29.10.2008 – “De la criză financiară la relansare: Un cadru European pentru acțiune” , COM(2008) 800 /26.11.2008 “Planul European de Relansare Economică” și conform Planului Anti-Criză al Guvernului României

A. Schema de ajutor de stat pentru formare generală şi specifică;

B. Schema de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă;

Page 3: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

BeneficiariBeneficiari

Beneficiarii celor doua scheme de ajutor de stat pentru formare generală şi specifică respectiv pentru ocuparea forţei de muncă sunt : întreprinderile.

Mare – peste 250 angajaţi, cifră anuală de afaceri peste 50 milioane euro şi/sau total bilanţ anual peste 43 milioane euroMijlocie – între 50 şi 250 angajaţi, cifră anuală de afaceri şi/sau total bilanţ anual peste 10 milioane euroMică – sub 50 angajaţi, cifră anuală de afaceri şi/sau total bilanţ anual până la 10 milioane euroMicroîntreprindere – sub 10 angajaţi, cifră anuală de afaceri şi/sau total bilanţ anual până la 2 milioane euro

Page 4: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

A. Schema de ajutor de stat A. Schema de ajutor de stat pentru formare generală şi pentru formare generală şi

specificăspecifică

Subventionarea costurilor pentru formare profesionala

AP 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”:” DMI 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

(alocare financiară 2,45 milioane euro);

Page 5: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

A. Schema de ajutor de stat A. Schema de ajutor de stat pentru formare generală şi pentru formare generală şi

specificăspecifică

Pentru ce se acordă?

Procent din costurile cu formarea profesională generală sau specifică a angajaţilor:formare generală – formare cu un conținut care nu este aplicabil exclusiv sau preponderent postului actual sau viitor al angajatului în întreprindere, însă care oferă calificări ce pot fi transferate într-o mare măsură către alte întreprinderi sau alte domenii de activitateformare specifică – formare cu un conținut aplicabil direct și principal postului actual sau viitor al angajatului în întreprindere și care oferă calificări ce nu pot fi transferate către alte întreprinderi sau alte domenii de activitate sau care pot fi transferate numai într-o măsură limitată

Page 6: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Activităţile eligibile în cadrulDMI 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

sunt activităţile care vizează asistarea tinerilor absolvenţi ai programelor de educaţie si formare profesională iniţială, în vederea adaptării la cerinţele specifice primului loc de muncă relevant (adică un loc de muncă care are la bază un contract individual de muncă cu o durată de minim 2 ani).

asistarea tinerilor absolvenţi se realizează în primele 6 luni la primul loc de muncă pentru care persoana respectivă are încheiat un contract de muncă de cel puţin 24 de luni. Asistarea tinerilor absolvenţi se realizează prin programe de mentorat, care includ coordonarea/îndrumarea/evaluarea activităţii tinerilor angajaţi de către un mentor (angajat al beneficiarului, cu experienţă relevantă în sectorul de activitate în care este încadrat) consilierea profesională a tinerilor angajaţi, formarea tinerilor angajaţi cu privire la specificul locului lor de muncă, formarea mentorilor pentrueficientizarea programelor de mentorat (de exemplu, prin programe deformare/dezvoltare a competenţelor din standardul ocupaţional pentru formator).

Page 7: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Grup ţintă eligibil pentru DMI 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

În cadrul acestei scheme de ajutor grupul ţintă eligibil cuprinde angajaţii proprii ai întreprinderii solicitante care se încadrează într-una din următoarele categorii:

Tineri absolvenţi – în prima etapă adică primele 6 luni ale primului loc de muncă relevant;

Personal din întreprinderi cu atribuţii de mentori pentru tinerii absolveni.

Page 8: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

A. Schema de ajutor de stat A. Schema de ajutor de stat pentru formare generală şi pentru formare generală şi

specificăspecificăCheltuielile eligibile:•costurile de personal ale formatorilor;•cheltuielile de deplasare ale formatorilor şi participanţilor la formare, inclusiv cheltuielile de cazare;•alte cheltuieli curente, precum cele pentru materiale şi furnituri direct legate de proiect;•amortizarea instrumentelor şi echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate exclusiv pentru proiectul de formare în cauză;•costurile serviciilor de îndrumare şi consiliere privind proiectul de formare;•costurile de personal ale participanţilor la proiectul de formare (numai orele în care participanţii participă efectiv la formare, după deducerea eventualelor ore lucrătoare) şi costurile indirecte generale (costuri administrative, chirie, cheltuieli generale), până la maximum totalului celorlalte costuri eligibile menţionate anterior.

Page 9: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

A. Schema de ajutor de stat pentru A. Schema de ajutor de stat pentru formare generală şi specificăformare generală şi specifică

Cererea de finanţare: Valoare minimă – 10.000 euro şi Valoare maximă – 2 milioane de euro

Momentul prezentării aplicaţiei: înainte de a se angaja orice cheltuială cu formarea profesională Întreprindere mare: trebuie să dovedească că acest ajutor are un efect stimulativŢinând cont de dimensiunea întreprinderii şi de tipul de formare profesională, intenstitatea ajutorului este de:

Dimensiunea intreprinderii

Formare generala Formare specifica

Mica 80% 45%

Medie 70% 35%

Mare 60% 25%

Page 10: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

A. A. Schema de ajutor de stat pentru Schema de ajutor de stat pentru formare generală şi specificăformare generală şi specifică

NU pot primi ajutor de stat pentru formare profesională:•Întreprinderile aflate în dificultate (ex. fac obiectul procedurilor colective de insolvenţă);•Întreprinderi care trebuie să ramburseze ajutorul primit ca urmare a deciziei Comisiei Europene;•Întreprinderi mici şi mijlocii active în producţia de produse agricole pentru cursuri de formare profesională care să acopere producţia de produse agricole de calitate (care pot primi 100% intensitate în cadrul schemelor lansate conform Regulamentului nr.1857/2006).

Page 11: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

B. SB. Schemele de ajutor de stat chemele de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de pentru ocuparea forţei de

muncămuncăSubventionarea costurilor pentru ocuparea fortei de muncaAP 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”:,

DMI 5.1 “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare;”

(alocare financiară : 29,2 milioane euro)DMI 5.2 “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă” (alocare financiară 32,1milioane euro)

Page 12: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

B. SB. Schemele de ajutor de stat chemele de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de pentru ocuparea forţei de

muncămuncăPentru ce se acordă?1.Pentru recrutarea lucrătorilor defavorizaţi, respectiv orice persoană care îndeplineşte unul din următoarele criterii: nu a avut un loc de muncă regulat remunerat în ultimele 6 luni, saunu a absolvit o formă de învăţământ secundar sau nu deţine o calificare profesională (ISCED 3 – liceu ciclu superior), sau are o vârstă de peste 50 de ani, sau trăieşte singură, având în întreţinerea sa una sau mai multe persoane, sau lucrează într-un sector sau profesie în care dezechilibrul repartizării posturilor între bărbaţi şi femei este cu cel puţin 25 % mai mare decât media dezechilibrului repartizării posturilor între bărbaţi şi femei în toate sectoarele economice şi care aparţine grupului de gen minoritar, sau este membru al unei minorităţi etnice dintr-un stat membru şi care are nevoie să îşi dezvolte profilul lingvistic, formarea profesională sau experienţa de muncă pentru a-şi îmbunătăţi şansele de a obţine un loc de muncă stabil

Page 13: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

B. SB. Schemele de ajutor de stat chemele de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de pentru ocuparea forţei de

muncămuncă

2.Pentru recrutarea lucrătorilor extrem de defavorizaţi, respectiv orice persoană care a fost în şomaj cel puţin 24 de luni.3. Pentru recrutarea lucrătorilor cu handicap, respectiv orice persoană:recunoscută ca fiind în situaţie de invaliditate conform legislaţiei naţionale saucare suferă de o deficienţă recunoscută ca urmare a unui handicap fizic, mintal sau psihologic

Page 14: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

B. SB. Schemele de ajutor de stat chemele de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de pentru ocuparea forţei de

muncămuncăCât se acordă?

Angajare Intreprinderea poate sa primeasca

Lucrator defavorizat 50% din costurile salariale pentru primele 12 luni după angajare

Lucrator extrem de defavorizat 50% din costurile salariale pentru primele 24 luni după angajare)

Lucrator cu handicap 75% din costurile salariale pentru primele 24 luni după angajare

Page 15: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

B. SB. Schemele de ajutor de stat chemele de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de pentru ocuparea forţei de

muncămuncă

Condiţii pentru acordare:Cererea de finanţare:

Valoare minimă – 10.000 euro şi Valoare maximă – 2 milioane de euro

Momentul prezentării cererii: înainte de a se formaliza angajareaÎntreprindere mare: trebuie să dovedească că acest ajutor are un efect stimulativÎncadrarea în muncă se realizează dacă:

•Reprezintă o creştere netă a numărului de angajaţi (media celor 12 luni anterioare);

Page 16: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

B. SB. Schemele de ajutor de stat chemele de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de pentru ocuparea forţei de

muncămuncă•Posturile în cadrul cărora se încadrează lucrătorul au devenit vacante ca urmare: demisiei, handicapului, pensionarii pentru limită de vârstă, reducerii voluntare a timpului de lucru, încetarii raporturilor de muncă pentru abatere profesională şi NU ca urmare a reducerii unor posturi;•Întreprinderea trebuie să garanteze încadrarea fiecărei persoane este continuă pentru cel puţin 12 luni sau în cazul lucrătorilor extrem de defavorizati şi a celor cu dizabilităţi, cel puţin 24 de luni. Dacă perioada de ocupare a forţei de muncă este mai mică de 12 luni sau, după caz, de 24 luni, în consecinţă ajutorul se reduce proporţional.

Page 17: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

B. SB. Schemele de ajutor de stat chemele de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de pentru ocuparea forţei de

muncămuncă

NU pot primi ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă:•Întreprinderile din sectorul cărbunelui;•Întreprinderile aflate în dificultate (ex. fac obiectul procedurilor colective de insolvenţă);•Întreprinderi care trebuie să ramburseze ajutorul primit ca urmare a deciziei Comisiei Europene.

Page 18: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Depunerea cererii de finantare

Pentru a incepe completarea unui proiect finantat din FSEprin POSDRU trebuie sa accesati site-ul web www.fseromania.ro , sectiunea Cerere de propuneri de proiecte – ActiowebProcesul de scriere si trimitere a cererii de finantare se realizeaza in trei pasi:• Inregistrare si login• Completarea cererii de finantare• Trimiterea cererii de finantare

Page 19: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Depunerea cererii de finantare

Dupa trimiterea electronica a cererii de finantare, în partea inferioară a paginii web vor fi disponibile declaratiile finale (variantă pdf) pe care le veti imprima, data, semna, stampila si transmite AMPOSDRU ,prin servicii decurierat, la adresa Bucuresti, Str. Scărlătescu nr. 17 - 19, sector 1, în termenul limită prevăzut.

Page 20: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

B. SB. Schemele de ajutor de chemele de ajutor de stat pentru ocuparea forţei stat pentru ocuparea forţei

de muncăde muncă

Beneficiari: Întreprinderi

Perioada: 30 Martie 2009 - 30 Noiembrie 2010

Page 21: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE SUD – VEST OLTENIA

Adresa: Str. Traian Demetrescu, nr. 14, Craiova, Jud. DoljWeb: www.oirsvfse.ro, www.fseromania.ro, www.fonduri-ue.ro, www.fonduri-structurale.ro E-mail: [email protected]: 0351/442203Fax: 0351/442202

Page 22: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE SUD – VEST OLTENIA

CONTACT:CONTACT:• OLTOLT- Slatina, str. - Slatina, str. Dinu LipattiDinu Lipatti nr. nr.4848, 0349 417722, 0349 417722• MEHEDINTIMEHEDINTI- Drobeta Tr-Severin B-dul Carol I nr. 3 Tel: 0352/401 - Drobeta Tr-Severin B-dul Carol I nr. 3 Tel: 0352/401

586 sau 0352 401 587586 sau 0352 401 587• GORJGORJ – STR. – STR. Lt. Col. Dumitru PetrescuLt. Col. Dumitru Petrescu, NR. , NR. 11, TG-JIU, GORJ; , TG-JIU, GORJ;

TEL: 0TEL: 02253/53/211776211776; FAX: 0353/805708; FAX: 0353/805708• VALCEA – VALCEA – Str. Dacia, nr. Str. Dacia, nr. 88, Rm.Valcea, tel. 0350421935 ; tel. , Rm.Valcea, tel. 0350421935 ; tel.

03504219360350421936


Recommended