+ All Categories
Home > Documents > Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Uma ne,

Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Uma ne,

Date post: 08-Jan-2016
Category:
Upload: nanda
View: 29 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Axa prioritara 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de interventie 2.1: Tranizţia de la şcoală la viaţa activă Cererea de propuneri de proiecte nr. 90 – “Învăţ o meserie”. Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Uma ne,. - PowerPoint PPT Presentation
of 15 /15
Axa prioritara Axa prioritara 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” piaţa muncii” Domeniul major de interventie Domeniul major de interventie 2.1: Tranizţia de la şcoală la 2.1: Tranizţia de la şcoală la viaţa activă viaţa activă Cererea de propuneri de proiecte nr. Cererea de propuneri de proiecte nr. 90 – “Învăţ o 90 – “Învăţ o meserie” meserie” Evaluarea relevanţei in oferta de formare pentru piaţa muncii a învăţământului profesional prin analiza inserţiei socio- profesionale a absolvenţilor” POSDRU/90/2.1/S/64.310 UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECȚIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 C N D I P T O I P O S D RU INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN GALATI Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,
Transcript
Page 1: Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea  Resurselor Uma ne,

Axa prioritara Axa prioritara 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”cu piaţa muncii”Domeniul major de interventie Domeniul major de interventie 2.1: Tranizţia de la şcoală la 2.1: Tranizţia de la şcoală la viaţa activăviaţa activăCererea de propuneri de proiecte nr. Cererea de propuneri de proiecte nr. 90 – “Învăţ o meserie”90 – “Învăţ o meserie”

„Evaluarea relevanţei in oferta de formare pentru piaţa muncii a învăţământului profesional prin

analiza inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor”

POSDRU/90/2.1/S/64.310

UNIUNEA EUROPEANĂ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECȚIEI

SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE

2007-2013

C N D I P T O I P O S D RU

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN

GALATI

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,

Page 2: Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea  Resurselor Uma ne,

OBIECTIVUL GENERALOBIECTIVUL GENERAL

Monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor învăţământului profesional în scopul cunoaşterii:

ratei de continuare a studiilor; duratei procesului de tranziţie de la şcoală la

muncă; a factorilor de succes în acest proces; şi identificarea celor mai bune strategii de accelor mai bune strategii de acţţiune iune

pentru a facilita inserţia socio-profesională a absolvenţilor.

Page 3: Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea  Resurselor Uma ne,

OBIECTIVELE SPECIFICEOBIECTIVELE SPECIFICEOBIECTIVELE SPECIFICEOBIECTIVELE SPECIFICE1. Crearea unei baze de date cu absolvenCrearea unei baze de date cu absolvenţţii de ii de

SAM SAM şşi AC, nivel 1 i AC, nivel 1 şşi 2 de calificare din doui 2 de calificare din douăă promopromoţţii, din judeii, din judeţţele ele Galaţi şi Gorj, care să Galaţi şi Gorj, care să prezinte situaţia inserţie profesionaleprezinte situaţia inserţie profesionale la 6 la 6 şşi i respectiv 12 luni de la absolvire. respectiv 12 luni de la absolvire.

2.2. Realizarea rapoartelor de analizRealizarea rapoartelor de analizăă a inser a inserţţiei iei sociosocio--profesionale a absolvenprofesionale a absolvenţţilor ilor îîn vederea n vederea adaptadaptăării strategiilor de facilitare a inserrii strategiilor de facilitare a inserţţieiiei, de , de optimizare a ofertei şcolare şi corelare a acesteia optimizare a ofertei şcolare şi corelare a acesteia cu planul de şcolarizare şi cu nevoile de cu planul de şcolarizare şi cu nevoile de dezvoltare localedezvoltare locale

3.3. Adaptarea ofertei educaAdaptarea ofertei educaţţionale la cerinionale la cerinţţele ele piepieţţei muncii pentru identificarea acelor strategii ei muncii pentru identificarea acelor strategii care scare săă optimizeze procesul de tranzitie de la optimizeze procesul de tranzitie de la scoala la viata activa pe baza rezultatelorscoala la viata activa pe baza rezultatelor monitorizarii insertiei socio-profesionale a monitorizarii insertiei socio-profesionale a absolventilor.absolventilor.

Page 4: Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea  Resurselor Uma ne,

Instituţii implicateInstituţii implicateBeneficiarBeneficiar

◦Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi Parteneri:Parteneri:

◦1. C.J.R.A.E. Galaţi◦2. Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale

◦3. Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj◦4. C.J.R.A. E. GorjGrupul ţintăGrupul ţintă

◦Elevi, tineri absolvenţi ai I.P.T., nivelul 1 si 2 de calificare, absolvenţi ai promoţiilor 2009 şi 2010 din judeţele Galaţi şi Gorj

Page 5: Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea  Resurselor Uma ne,

Activitati pentru atingerea obiectivelor Activitati pentru atingerea obiectivelor specificespecifice 1.Constituirea informaţiilor necesare realizării bazelor de date a absolvenţilor de nivel 1 şi 2 din cele două judeţe.

5. Anchetă de teren pe bază de chestionar în rândul absolvenţilor

6. Verificarea, prelucrarea si valorificarea rezultatelor

3. Selecţia şi formarea operatorilor de teren în vederea realizării anchetelor pe bază de chestionar aplicat absolvenţilor care nu continuă studiile la următorul nivel de calificare

2.2. Validarea extraselor din bazele de date Validarea extraselor din bazele de date conf. OMECT conf. OMECT 6011/2008 6011/2008

4. Elaborarea componentei dinamice a chestionarului ce va fi aplicat absolvenţilor

Page 6: Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea  Resurselor Uma ne,

Timp de implementare Timp de implementare

August 2010 August 2010 Decembrie 2012Decembrie 2012

Buget proiectatBuget proiectat

Valoarea totală a proiectului - 3.804.023 lei

Contribuţia solicitantului - 570.604 lei

Asistenta financiara nerambursabilă - 3.233.420 lei

Page 7: Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea  Resurselor Uma ne,
Page 8: Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea  Resurselor Uma ne,

BeneficiarulISJ Galati

P1CJRAE

P4CJRAE

P3ISJ Gorj

P2INCSMPS

Realizarea bazei de date privind absolvenţii SAM şi AC în jud. GALAŢI

Realizarea bazei de date privind absolvenţii SAM şi AC în jud. GORJ

Verificarea şi validarea extraselor din baza de date privind absolvenţii SAM şi AC în jud. GALAŢI

Verificarea şi validarea extraselor din baza de date privind absolvenţii SAM şi AC în jud. GORJ

Operatori de teren

GALATI

Operatori de teren

GORJ

Validarea raportului de investigare de către grupul de experţi şi practicieni şi transmiterea

raportului

Rapoarte de

cercetare

sociologica

Seminarii de

informare

Centrul Judeţean de

Monitorizare a Inserţiei

Profesionale

Baze de date

Page 9: Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea  Resurselor Uma ne,

1.Constituirea şi validarea informaţiilor

1. Constituirea informatiilor privind absolventii de invatamant profesional din promotia 2009 din cele 2 judete ale celor 2 regiuni

1.1.  Conceperea, realizarea si popularea bazelor de date cu informatii despre absolventii promotiei 2009 din cele 2 judete ale celor 2 regiuni

1.2.    Realizarea extraselor din bazele de date conform anexelor 1.1-1.3 din Metodogia MECI descrisa in OMECT 6011- 2008 si transmiterea extraselor la partenerii 1 si 4

1.3.    Validarea extraselor din bazele de date

Page 10: Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea  Resurselor Uma ne,

2. Anchete de teren pe baza de chestionar Anchete de teren pe baza de chestionar aplicat absolventilor promotiei 2009, care nu aplicat absolventilor promotiei 2009, care nu continua studiile la urmatorul nivel de calificare, continua studiile la urmatorul nivel de calificare, la un an de la absolvire, din cele 2 judete la un an de la absolvire, din cele 2 judete 2.1. Realizarea componentei dinamice a chestionarului pentru

ancheta de teren 2.2. Validarea chestionarului ce va fi aplicat in ancheta de teren 2.3. Elaborarea si multiplicarea ghidului cu instructiuni pentru

operatorii de teren 2.4. Instruirea operatorilor de teren 2.5. Pregatirea desfasurarii anchetei de teren 2.6. Desfasurarea anchetei de teren – aplicarea chestionarelor 2.7. Identificarea absolventilor care continua studiile la zi, la

urmatorul nivel de calificare si verificarea veridicitatii declaratiilor acestora la unitatile de invatamant . Transmiterea la solicitant si la partenerul 3 a listei absolventilor identificati

2.8 Actualizarea bazelor de date si a extraselor conform listelor de absolventi identificati in ancheta de teren ca isi continua studiile la urmatorul nivel de calificare

2.9. Transmiterea la partenerul 2 a chestionarelor administrate in ancheta de teren si a extraselor din bazele de date

Page 11: Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea  Resurselor Uma ne,

3. Analiza constituirii informatiilor despre absolventi si 3. Analiza constituirii informatiilor despre absolventi si a modului de derulare a anchetei de teren in cele 2 a modului de derulare a anchetei de teren in cele 2 judetejudete

4. Realizarea rapoartelor de analiza a insertiei socio-profesionale a absolventilor promotiei 2009, la un an de la absolvire, pentru cele 2 judete ale celor 2 regiuni

4.1. Prelucrarea statistica a datelor, analiza si interpretarea rezultatelor obtinute in urma prelucarii datelor din chestionarele aplicate in cele 2 judete din cele 2 regiuni

4.2. Elaborarea rapoartelor de analiza a insertiei socio-profesionale a absolventilor

4.3. Validarea rapoartelor de analiza de catre Grupul consultativ

Page 12: Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea  Resurselor Uma ne,

5. Constituirea informatiilor privind absolventii 5. Constituirea informatiilor privind absolventii de invatamant profesional din promotia 2010 din de invatamant profesional din promotia 2010 din cele 2 judete ale celor 2 regiunicele 2 judete ale celor 2 regiuni

5.1.Conceperea, realizarea si popularea bazelor de date cu informatii despre absolventii promotiei 2010 din cele 2 judete

5.2.Realizarea extraselor din bazele de date conform anexelor 1.1-1.3 din Metodogia de monitorizare a insertiei si transmiterea extraselor la partenerii 1 si 4

5.3.Validarea extraselor din bazele de date

Page 13: Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea  Resurselor Uma ne,

6. 6. Anchete de teren pe baza de chestionar aplicat Anchete de teren pe baza de chestionar aplicat absolventilor promotiei 2010, care nu continua studiile la absolventilor promotiei 2010, care nu continua studiile la urmatorul nivel de calificare, la 6 luni de la absolvire, din cele urmatorul nivel de calificare, la 6 luni de la absolvire, din cele 2 judete ale celor 2 regiuni2 judete ale celor 2 regiuni

6.1. Instruirea operatorilor de teren 6.2. Pregatirea desfasurarii anchetei

de teren6.3. Desfasurarea anchetei de teren

– asplicarea chestionarelor

Page 14: Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea  Resurselor Uma ne,

Realizarea rapoartelor de Realizarea rapoartelor de analizaanalizaRealizarea rapoartelor de Realizarea rapoartelor de analizaanaliza11. Realizarea rapoartelor de analiza

a insertiei socio-profesionale a absolventilor promotiei 2010, la 6 luni de la absolvire pentru cele 2 judete ale celor 2 regiuni

11.2. Elaborarea rapoartelor de analiza a insertiei socio/profesionale a absolventilor

11.3.Validarea rapoartelor de analiza de catre Grupul consultativ

Page 15: Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea  Resurselor Uma ne,

Rezultate aşteptateRezultate aşteptate Oferta şcolară optimizată şi planul de şcolarizare la nivel de judeţ, corelat

cu cerinţele de dezvoltare locală; Rapoarte de cercetare sociologica privind inserţia absolvenţilor pe piaţa forţei

de muncă şi un raport comparativ între cele doua regiuni. Operatori de ancheta abilitaţi în aplicarea de chestionare de ancheta sociologică

(20 în fiecare judeţ din cele 2 regiuni) Seminarii de informare privind rezultatele monitorizării inserţiei absolvenţilor. Manageri de instituţii de învăţământ profesional si tehnic informaţi privind

rezultatele monitorizării inserţiei absolvenţilor, participanţi la sesiuni de diseminare Buletinul final al proiectului care va cuprinde propuneri concrete, concluzii si

rezultate ale analizelor comparative, o schema logica a procesului ce poate fi parcurs in vederea adaptării la nivel regional a ofertei educaţionale cu oferta de pe piaţa muncii, vor fi transmise către MECTS / CNDIPT, dar oferite si altor instituţii implicate in elaborarea de politici privind calitatea actului de formare profesional .

Se va amenaja şi dota un spaţiu în incinta clădirii beneficiarului care va deveni un Centru Judeţean de Monitorizare a Inserţiei Profesionale. Acest centru va reuni periodic in spaţiul sau, oferind condiţii tehnice, specialişti, factori de decizie locală, pentru valorificarea rezultatelor obţinute oferind continuitate obiectivelor atinse prin proiect.

Va fi realizată o bază de date care va fi populată cu informaţii despre absolvenţii de IPT ce vor fi actualizate la începutul şi sfârşitul fiecărui semestru şcolar şi conservată pe suport magnetic, servind drept suport pentru analizele comparative ulterioare. Pe baza informaţiilor cuprinse în baza de date vor fi realizare eşantioanele de investigat.

Informaţie in timp real in ceea ce priveşte rezultatele, progresul si plus valoarea aduse prin atingerea obiectivelor propuse.


Recommended