+ All Categories
Home > Documents > MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare...

MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare...

Date post: 16-Aug-2020
Category:
Upload: others
View: 7 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
95
Transcript
Page 1: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,
Page 2: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

MOLDOVA ÎN CIFRE Breviar statistic

2014

МОЛДОВА В ЦИФРАХ Статистический справочник

Chişinău, 2014

Page 3: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

COLEGIUL DE REDACŢIE

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Lucia Spoială – preşedintele colegiului de redacţie

Лучия Споялэ – председатель редакционной коллегии

Vitalie Valcov, Maria Godiac

Виталие Валков, Мария Годияк

.

© Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, 2014

Page 4: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 3

PREFAŢĂ

Publicaţia cuprinde informaţie succintă vizînd situaţia social-economică şi demografică a ţării în anul 2013 în comparaţie cu anii precedenţi. Indicatorii principali sînt prezentaţi în profil teritorial.

Informaţia se prezintă fără datele întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender, cu excepţia cazurilor special menţionate, cînd indicatorii sînt prezentaţi în total pe ţară.

Datele pentru anul 2012 pe unii indicatori sînt precizate în comparaţie cu cele editate anterior, pentru anul 2013 la o serie de indicatori datele sînt prelimi-nare şi pot fi precizate în ediţiile ulterioare.

Informaţii statistice mai desfăşurate vor fi publicate în Anuarul Statistic al Republicii Moldova şi în alte ediţii statistice oficiale ale Biroului Naţional de Statis-tică.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Публикация содержит краткую информацию о социально-экономи-ческой и демографической ситуации страны в 2013 году в сравнении с предыдущими годами. Основные показатели представлены в террито-риальном разрезе.

Информация приведена без данных предприятий и организаций ле-вобережья Днестра и муниципия Бендер, кроме специально оговоренных случаев, когда показатели приведены в целом по стране.

Данные за 2012 год по отдельным показателям уточнены по срав-нению с опубликованными ранее, за 2013 год в ряде случаев данные яв-ляются предварительными и могут быть уточнены в последующих изданиях.

Более подробные данные будут опубликованы в Статистическом ежегоднике Республики Молдова и других официальных статистических изданиях Национального бюро статистики.

Simboluri folosite Используемые знаки

– evenimentul nu a existat / явление отсутствует ... lipsă date / данных не имеется

0,0 valoare mică / незначительная величина

În unele cazuri pot apărea decalaje neînsemnate între totalurile indicate şi sumele componente incluse, fapt ce se explică prin rotunjirea datelor.

В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.

Page 5: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

4 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Cuprins Содержание

Pagina Страница

Prezentare generală / Основные характеристики ........................................................ 5

Populaţie / Население ......................................................................................................... 8

Forţa de muncă / Трудовые ресурсы .............................................................................. 14

Veniturile şi cheltuielile populaţiei / Доходы и расходы населения .............................. 19

Preţuri / Цены ...................................................................................................................... 24

Locuinţe / Жилье ................................................................................................................ 27

Învăţămînt / Образование ................................................................................................. 28

Ştiinţă / Наука ...................................................................................................................... 30

Ocrotirea sănătăţii / Здравоохранение ............................................................................ 31

Cultură / Культура ............................................................................................................. 35

Sport / Спорт ..................................................................................................................... 36

Turism / Туризм .................................................................................................................. 37

Infracţiuni / Преступность ............................................................................................... 40

Produsul intern brut / Валовой внутренний продукт ................................................... 42

Industrie / Промышленность ........................................................................................... 46

Agricultură / Сельское хозяйство ................................................................................... 51

Investiţii în active materiale pe termen lung ..................................................................... 57 Инвестиции в долгосрочные материальные активы

Transporturi şi comunicaţii / Транспорт и связь ............................................................ 60

Comerţ exterior / Внешняя торговля.............................................................................. 64

Comerţ şi servicii de piaţă................................................................................................... 79 Торговля и рыночные услуги

Finanţe / Финансы .............................................................................................................. 80

Statistică regională / Региональная статистика ........................................................ 81

Page 6: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5

Prezentare generală* Основные характеристики*

Teritoriul, mii km2

Территория, тыс. км2 33,8

Populaţia stabilă la 01.01.2014, mii persoane Постоянное население на 01.01.2014 г., тыс. человек

3557,61

Densitatea populaţiei, locuitori la 1 km2 Плотность населения, человек на 1 км2

117,21

Capitala Столица

Chişinău Кишинэу

Populaţia capitalei la 01.01.2014, mii persoane Население столицы на 01.01.2014 г., тыс. человек

804,5

Moldova este situată în partea de Sud-Est a Europei Молдова расположена в юго-восточной части Европы

Întindere, km Протяженность, км

de la Nord la Sud с севера на юг

350

de la Vest la Est с запада на восток

150

* În ansamblu pe ţară / В целом по стране

1 Fără populaţia din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender Без населения левобережья Днестра и муниципия Бендер

Poziţia geografică a Republicii Moldova Географическое положение Республики Молдова

Punctul extrem (localitatea)

Крайняя точка (населенный пункт)

Raionul Район

Latitudinea nordică

Северная широта

Longitudinea estică1

Восточная долгота 1

Nord Север

Naslavcea Ocniţa 48°29΄ 27°35΄

Sud Юг

Giurgiuleşti Cahul 45°28΄ 28°12΄

Est Восток

Palanca Ştefan Vodă 46°24΄ 30°08΄

Vest Запад

Criva Briceni 48°16΄ 26°37΄

1 După Greenwich / По Гринвичу

Page 7: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Prezentare generală Основные характеристики

6 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Principalele rîuri Основные реки

Denumirea rîului Наименование реки

Lungimea rîului1, km Протяженность реки1, км

Suprafaţa bazinului1, km2 Площадь бассейна1, км2

Nistru 660 19070

Prut 695 7990

Răut 286 7760 1 Pe teritoriul Republicii Moldova / На территории Республики Молдова

Principalele lacuri naturale Основные природные озера

Denumirea lacului Наименование озера

Raionul Район

Suprafaţa lacului, km2 Площадь озера, км2

Beleu Cahul 6,3

Dracele Cahul 2,7

Nistrul Vechi Căuşeni 1,9

Rotunda Cahul 2,1

Sălaş Anenii Noi 3,7

Temperatura aerului, în 2013 Температура воздуха в 2013 году

grade Celsius градусов Цельсия

Staţia meteorologică Метеорологическая

станция

Media anuală Среднегодо-

вая

Maxima absolută anuală Абсолютный

годовой максимум

Minima absolută anuală Абсолютный

годовой минимум

Briceni 9,4 32,6 -16,4

Chişinău 11,1 33,3 -12,9

Cahul 11,5 34,1 -13,3

Precipitaţii atmosferice, în 2013 Атмосферные осадки в 2013 году

Staţia meteorologică Метеорологическая

станция

Cantitatea anuală de

precipitaţii, mm Годовое

количество осадков, мм

Numărul zilelor cu precipitaţii 0,1 mm

şi mai mult Число дней с

осадками 0,1 мм и более

Umiditatea relativă a aerului, %

Относительная влажность воздуха, %

Briceni 639 141 75

Chişinău 531 112 71

Cahul 716 110 74

Page 8: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Prezentare generală Основные характеристики

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 7

Viteza vîntului, durata de strălucire a Soarelui, în 2013 Скорость ветра, продолжительность солнечного сияния в 2013 году

Staţia meteorologică Метеорологическая

станция

Viteza medie anuală a vîntului, m/s

Средняя годовая скорость ветра, м/с

Durata de strălucire a Soarelui, ore

Продолжительность солнечного сияния,

часов Briceni 2,3 1964 Chişinău 3,1 2216 Cahul 3,1 …

Rezervaţii ştiinţifice Научные заповедники

Denumirea rezervaţiei Название заповедника

Raionul Район

Suprafaţa, ha Площадь, га

Anul de înfiinţare Год создания

Codrii Străşeni 5177 1971 Iagorlîc Dubăsari 836 1988 Pădurea Domnească Glodeni 6032 1993 Plaiul Fagului Ungheni 5642 1992 Prutul de Jos Cahul 1691 1991

Organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, la 1 ianuarie 2014

Административно-территориальное устройство Республики Молдова на 1 января 2014 года

Raioane 32 Районы Municipii 5 Муниципии Oraşe 61 Города

inclusiv din componenţa municipiilor 6

в том числе из состава муниципиев

Localităţi din componenţa oraşelor (municipiilor) 41

Населенные пункты в составе городов (муниципиев)

Sate (comune) 916 Села (коммуны)

Localităţi din componenţa comunelor (cu excepţia satelor de reşedinţă) 659

Населенные пункты в составе коммун (за исключением сел-резиденций)

Total localităţi 1682 Всего населенных пунктов

Unităţi teritoriale autonome 1 Автономные территориальные образования

Unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, cărora li se pot atribui forme şi condiţii speciale de autonomie 1

Административно-террито-риальные единицы левобережья Днестра, которым могут быть предоставлены особые формы и условия автономии

Page 9: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

8 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Populaţie Население

Populaţia stabilă, la 1 ianuarie Постоянное население на 1 января

mii persoane тысяч человек 2011 2012 2013 2014

Total populaţie / Все население 3560,4 3559,5 3559,5 3557,6 Pe sexe: / По полу:

Masculin / Мужчины 1712,1 1711,7 1711,4 1711,5 Feminin / Женщины 1848,3 1847,8 1848,1 1846,1

Pe medii: / По типу местности: Urban / Городское 1481,7 1485,7 1492,2 1503,0 Rural / Сельское 2078,7 2073,8 2067,3 2054,6

Populaţia stabilă pe grupe de vîrstă, la 1 ianuarie Постоянное население по возрастным группам на 1 января

procente проценты 2011 2012 2013 2014

Pe grupe de vîrstă, ani: По возрастным группам, лет:

0 – 14 16,4 16,2 16,1 16,0 15 – 64 73,6 73,9 74,0 74,0 65 – … 10,0 9,9 9,9 10,0

Populaţia pe sexe şi medii (conform datelor recensămînturilor populaţiei)

Население по полу и типу местности (по данным переписей населения)

mii persoane тысяч человек

Total Всего

Masculin Мужчины

Feminin Женщины

Urban Городское

Rural Сельское

15 ianuarie 1959* 15 января 1959 г.*

2884,5 1333,8 1550,7 642,3 2242,2

15 ianuarie 1970* 15 января 1970 г.*

3568,9 1662,3 1906,6 1130,1 2438,8

17 ianuarie 1979* 17 января 1979 г.*

3947,4 1858,4 2089,0 1551,0 2396,4

12 ianuarie 1989* 12 января 1989 г.*

4337,6 2058,2 2279,4 2036,4 2301,2

5 octombrie 20041 5 октября 2004 г.1

3383,3 1627,7 1755,6 1305,6 2077,7

* În ansamblu pe ţară / В целом по стране 1 Fără populaţia raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender

Без населения районов левобережья Днестра и муниципия Бендер

Page 10: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Populaţie Население

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 9

Populaţia pe vîrste şi sexe, la 1 ianuarie 2014 Население по возрасту и полу на 1 января 2014 года

Vîrsta, ani Возраст, лет

010000200003000040000 0 10000 20000 30000 40000

În vîrstă aptă de muncă / В трудоспособном возрасте

În vîrstă inaptă de muncă / В нетрудоспособном возрасте

Speranţa de viaţă la naştere, pe sexe Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, по полу

ani лет

2010 2011 2012

Ambele sexe / Оба пола 69,1 70,9 71,1

Masculin / Мужчины 65,0 66,8 67,2

Feminin / Женщины 73,4 74,9 75,0

85+

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Masculin / Мужчины Feminin / Женщины

Page 11: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Populaţie Население

10 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Mişcarea naturală a populaţiei Естественное движение населения

persoane человек

2010 2011 2012 2013

Născuţi-vii / Родившиеся 40474 39175 39433 37871

Băieţi / Мальчики 20781 20172 20379 19422

Fete / Девочки 19693 19003 19054 18449

Decedaţi / Умершие 43631 39220 39558 38060

Spor natural / Естественный прирост -3157 -45 -120 -189

Ratele mişcării naturale a populaţiei la 1000 locuitori Коэффициенты естественного движения населения на 1000 жителей

10,6

11,4

11,0 11,1 10,7

11,111,0

12,3

10

11

12

13

2010 2011 2012 2013

Născuţi-vii / Родившиеся Decedaţi / Умершие

Ratele mortalităţii pe principalele cauze de deces Коэффициенты смертности по основным причинам смерти

la 100000 locuitori на 100000 жителей

2010 2011 2012 2013

Total decedaţi / Всего умерших 1224,9 1101,7 1111,4 1069,5

Tumori maligne Злокачественные новообразования

158,1 158,3 161,1 163,8

Boli ale aparatului circulator Болезни системы кровообращения

688,1 633,4 641,6 621,9

Boli ale aparatului respirator Болезни органов дыхания

68,3 53,4 48,8 48,1

Boli ale aparatului digestiv Болезни органов пищеварения

121,9 100,2 103,2 94,5

Accidente, intoxicaţii şi traume Несчастные случаи, отравления и травмы

103,6 86,2 86,7 79,8

Alte cauze / Другие причины 84,9 70,2 70,0 61,4

Născuţi-vii / Родившиеся Decedaţi / Умершие

Page 12: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Populaţie Население

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 11

Mortalitatea infantilă Детская смертность

2010 2011 2012 2013

Decedaţi în vîrstă sub 1 an, persoane Умершие в возрасте до 1 года, человек

476 434 387 359

Băieţi / Мальчики 288 279 194 181

Fete / Девочки 188 155 193 178

Decedaţi în vîrstă sub 1 an la 1000 născuţi-vii 1

Умершие в возрасте до 1 года на 1000 родившихся 1

11,8 11,1 9,8 9,4

Băieţi / Мальчики 13,9 13,8 9,5 9,3

Fete / Девочки 9,5 8,2 10,1 9,6 1 Inclusiv născuţi cu greutatea de 500-999 g, conform metodologiei modificate de îregistrare a

naşterii şi nou-născuţilor / Включая родившихся с массой тела 500-999 г, согласно из-мененной методологии регистрации новорожденных

Căsătorii şi divorţuri Браки и разводы

2010 2011 2012 2013

Numărul căsătoriilor Число браков

26483 25900 24260 24449

Numărul divorţurilor Число разводов

11504 11118 10637 10775

Ratele nupţialităţii şi divorţialităţii la 1000 locuitori Коэффициенты брачности и разводимости на 1000 жителей

7,4 7,3

6,86,9

3,1 3,0 3,03,2

3

4

5

6

7

8

2010 2011 2012 2013

Căsătorii / Браки

Divorţuri / Разводы

Căsătorii / Браки

Divorţuri / Разводы

Page 13: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Populaţie Население

12 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Emigranţii conform ţării de destinaţie* Эмигранты по странам предполагаемого места жительства*

persoane человек 2010 2011 2012 2013

Plecaţi din Republica Moldova – total Выехало из Республики Молдова – всего

4714 3920 3062 2585

din care, în: / из ниx в: Belarus / Беларусь 100 74 48 72 Bulgaria / Болгарию 19 9 8 8 Canada / Канаду 5 6 6 4 Federaţia Rusă / Российскую Федерацию 1162 858 772 684 Germania / Германию 220 179 218 256 Israel / Израиль 232 204 198 169 Republica Cehă / Чешскую Республику 57 43 56 48 România / Румынию 15 14 9 9 Statele Unite ale Americii Соединенные Штаты Америки

523 538 245 160

Ucraina / Украину 2227 1827 1360 1054 Alte ţări / Другие страны 154 168 142 121

* În ansamblu pe ţară / В целом по стране

Sursa: Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Источник: Министерство информационных технологий и связи

Repartizarea imigranţilor conform cetăţeniei Распределение иммигрантов по гражданству

persoane человек 2010 2011 2012 2013

Au sosit în Republica Moldova – total Прибыло в Республику Молдова – всего

2512 2704 3093 3349

din care, cetăţenii ţărilor: из них граждане:

Armenia / Армении 35 21 29 21 Azerbaidjan / Азербайджана 33 43 30 33 Belarus / Беларуси 24 27 17 39 Bulgaria / Болгарии 43 21 25 18 China / Китая 23 21 23 38 Federaţia Rusă / Российской Федерации 294 240 305 335 Franţa / Франции 32 51 41 29 Iordania / Иордании 3 8 6 8 Israel / Израиля 482 455 407 463 Italia / Италии 82 129 129 117 Kazahstan / Казахстана 17 18 2 18 România / Румынии 309 360 445 600 Siria / Сирии 34 34 65 64 Statele Unite ale Americii Соединенных Штатов Америки

59 75 173 129

Sudan / Судана 4 3 4 1 Turcia / Турции 287 266 337 445 Ucraina / Украины 375 384 403 394 Altor ţări / Других стран 376 548 652 597

Sursa: Ministerul Afacerilor Interne Источник: Министерство внутренних дел

Page 14: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Populaţie Население

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 13

Repartizarea imigranţilor conform ţării de emigrare

şi scopului sosirii, în 2013

Распределение иммигрантов по странам эмиграции и цели прибытия в 2013 году

persoane человек

Total Всего

Scopul sosirii / Цель прибытия

la muncă на работу

la studii

на учебу

imigraţiе de familie семейная иммигра-

ция

alte cauze другие

причины

Numărul imigranţilor Число иммигрантов

3349 1062 708 1073 506

din care: / из них :

Azerbaidjan Азербайджан

33 10 10 13 -

Belarus / Беларусь 39 26 - 12 1

Federaţia Rusă Российская Федерация

335 54 12 241 28

Franţa / Франция 29 8 - 5 16

Germania / Германия 55 13 2 5 35

Israel / Израиль 463 12 442 8 1

Italia / Италия 117 66 3 36 12

Polonia / Польша 20 9 5 1 5

România / Румыния 600 303 16 164 117

Siria / Сирия 64 14 7 41 2

Statele Unite ale Americii Соединенные Штаты Америки

129 6 3 8 112

Turcia / Турция 445 267 79 93 6

Ucraina / Украина 394 54 37 278 25

Alte ţări Другие страны

626 220 92 168 146

Sursa: Ministerul Afacerilor Interne Источник: Министерство внутренних дел

Page 15: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

14 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Forţa de muncă Рабочая сила

Numărul populaţiei economic active Численность экономически активного населения

mii persoane тысяч человек

2010 2011 2012 2013 Total populaţie (în medie pe an) Все население (в среднем за год)

3562 3560 3560 3559

Populaţie economic activă1 Экономически активное население1

1235 1258 1215 1236

din care, femei / в том числе женщины 605 615 596 606 Populaţie ocupată / Занятое население 1143 1173 1147 1173

din care, femei / в том числе женщины 570 581 571 581 Populaţie ocupată în activităţi neagricole Занятое население в несельскохозяй-ственных видах деятельности

829 850 844 835

din care, femei / в том числе женщины 431 441 438 433

Şomeri BIM / Безработные МБТ 92 84 68 63

din care, femei / в том числе женщины 35 34 26 25 1 Conform datelor anchetei forţei de muncă în gospodării

По данным обследования рабочей силы домашних хозяйств

Structura populaţiei economic active (conform datelor anchetei forţei de muncă)

Структура экономически активного населения (по данным обследования рабочей силы)

6,7 5,6 5,1

94,992,6 94,493,3

7,4

0

20

40

60

80

100

2010 2011 2012 2013

%

Ocupată Занятые

Şomeri Безработные

Page 16: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Forţa de muncă Рабочая сила

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 15

Repartizarea populaţiei ocupate pe forme de proprietate1

Распределение занятого населения по формам собственности1 procente проценты

2010 2011 2012 2013

Total / Всего 100,0 100,0 100,0 100,0

din care: / в том числе:

Publică / Публичная 28,4 27,6 28,0 27,0

Privată (inclusiv alte forme )

Частная (включая другие формы)

71,6 72,4 72,0 73,0

1 Conform datelor anchetei forţei de muncă şi rapoartelor statistice ale întreprinderilor По данным обследования рабочей силы и статистических отчетов предприятий

Repartizarea populaţiei ocupate pe principalele tipuri de activităţi economice

Распределение занятого населения по основным видам экономической деятельности

mii persoane тысяч человек

2010 2011 2012 2013

Total / Всего 1143 1173 1147 1173

din care: / в том числе:

Agricultură, economia vînatului şi silvicultură; pescuit Сельское хозяйство, охота и лесоводство; рыболовство

315

323

303

338

Industrie Промышленность

146 153 151 142

Construcţii Строительство

67 67 70 65

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, hoteluri şi restaurante Оптовая и розничная торговля, гостиницы и рестораны

213

223

209

211

Transporturi şi comunicaţii Транспорт и связь

64 67 71 73

Administraţie publică; învăţămînt; sănătate şi asistenţă socială Государственное управление; образование; здравоохранение и социальные услуги

251

250

247

236

Alte tipuri de activităţi Другие виды деятельности

88 90 96 107

Page 17: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Forţa de muncă Рабочая сила

16 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Repartizarea salariaţilor pe principalele tipuri de activităţi economice, la sfîrşitul anului1

Распределение работающих по найму по основным видам экономической деятельности на конец года1

mii persoane тысяч человек

2011 2012 2013

Total Всего

675,5 658,1 680,8

din care: в том числе:

Agricultură, economia vînatului şi silvicultură Сельское хозяйство, охота и лесоводство

55,5 50,3 50,1

Industrie Промышленность

114,9 111,8 115,1

Construcţii Строительство

23,4 21,3 25,4

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul Оптовая и розничная торговля

86,5 91,0 96,4

Transporturi şi comunicaţii Транспорт и связь

53,5 51,9 51,8

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям

45,6

43,5

48,3

Administraţie publică Государственное управление

51,9 51,4 54,5

Învăţămînt Образование

122,7 119,1 116,1

Sănătate şi asistenţă socială Здравоохpанение и cоциальные услуги

65,3 64,2 65,2

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi per-sonale Прочие коммунальные, социальные и персо-нальные услуги

56,2

53,6

57,9

1 Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi / Данные охватывают предприятия реального сектора экономики с численностью 4 и более человек и все учреждения бюджетного сектора, независимо от численности персонала

Page 18: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Forţa de muncă Рабочая сила

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 17

Şomeri înregistraţi, pe grupe de vîrstă şi niveluri de studii, pe parcursul anului

Зарегистрировано безработных по возрастным группам и уровню образования в течение года

mii persoane тысяч человек

2010 2011 2012 2013

Şomeri înregistraţi – total Зарегистрировано безработных – всего

81,5 67,3 51,4 43,5

din care, femei в том числе женщины

41,0 33,6 26,8 23,2

Şomeri înregistraţi, pe grupe de vîrstă: Зарегистрировано безработных по возрастным группам:

sub 25 ani до 25 лет

17,1 14,1 10,7 9,4

din care, femei в том числе женщины

8,9 7,4 6,0 5,3

25 ani şi peste 25 лет и старше

64,4 53,2 40,7 34,1

din care, femei в том числе женщины

32,1 26,2 20,8 17,9

Şomeri înregistraţi, după nivelul de studii: Зарегистрировано безработных по уровню образования:

Primare / Начальное 3,3 2,9 2,4 1,8 din care, femei в том числе женщины

1,6 1,3 1,3 0,9

Secundare generale Общее среднее

45,3 37,6 28,7 24,2

din care, femei в том числе женщины

23,9 20,0 15,6 13,4

Secundare profesionale Среднее профессиональное

19,8 16,2 11,4 9,3

din care, femei в том числе женщины

7,6 5,9 4,4 3,7

Medii de specialitate Среднее специальное

6,2 4,9 3,9 3,4

din care, femei в том числе женщины

3,6 2,9 2,4 2,1

Superioare / Высшее 6,9 5,7 5,0 4,8 din care, femei в том числе женщины

4,3 3,4 3,2 3,1

Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă Источник: Национальное агентство занятости населения

Page 19: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Forţa de muncă Рабочая сила

18 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Şomeri înregistraţi, pe sexe şi medii, la sfîrşitul anului Зарегистрировано безработных по полу и типу местности на конец года

2010 2011 2012 2013

Şomeri înregistraţi – total, mii persoane Зарегистрировано безработных – всего, тыс. человек

40,7 38,8 26,3 20,9

Masculin / Мужчины 18,7 18,2 12,0 9,4

Feminin / Женщины 22,0 20,6 14,3 11,5

Urban / Городское 13,3 11,6 8,4 7,4

Rural / Сельское 27,4 27,2 17,9 13,5

Din total şomeri – primesc ajutor de şomaj, mii persoane Из общей численности безработных – получают пособие, тыс. человек

4,5

3,3

3,0

2,3

Rata şomajului (în % faţă de populaţia econo-mic activă în vîrstă aptă de muncă) Уровень безработицы (в % к экономичес-ки активному населению в трудоспособ-ном возрасте)

4,0

3,6

2,8

1,9

Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă Источник: Национальное агентство занятости населения

Rata şomajului BIM, pe grupe de vîrstă, sexe şi medii1 Уровень безработицы МБТ, по возрастным группам, полу

и типу местности1 procente проценты

2010 2011 2012 2013 Total / Всего 7,4 6,7 5,6 5,1

sub 25 ani / до 25 лет 17,8 14,9 13,1 12,2 25 ani şi peste / 25 лет и старше 6,1 5,7 4,7 4,4

Bărbaţi / Мужчины 9,1 7,7 6,8 6,0 sub 25 ani / до 25 лет 20,0 14,2 12,8 11,9 25 ani şi peste / 25 лет и старше 7,5 6,8 6,1 5,3

Femei / Женщины 5,7 6,6 4,3 4,1 sub 25 ani / до 25 лет 15,0 15,8 13,4 12,6 25 ani şi peste / 25 лет и старше 4,7 4,5 3,4 3,4

Urban / Городское 9,6 8,2 7,3 6,3 sub 25 ani / до 25 лет 21,6 15,6 14,6 12,0 25 ani şi peste / 25 лет и старше 8,1 7,3 6,5 5,7

Rural / Сельское 5,4 5,2 3,9 4,1 sub 25 ani / до 25 лет 14,5 14,2 11,8 12,4 25 ani şi peste / 25 лет и старше 4,2 4,1 3,0 3,1

1 Conform datelor Anchetei forţei de muncă în gospodării По данным обследования рабочей силы домашних хозяйств

Page 20: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

19 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Veniturile şi cheltuielile populaţiei Доходы и расходы населения

Cîştigul salarial mediu lunar pe un salariat pe tipuri de activităţi economice 1

Среднемесячная оплата труда одного работника по видам экономической деятельности 1

lei лей

2011 2012 2013

Total / Всего 3193,9 3477,7 3765,1

Agricultură, economia vînatului şi silvicultură Сельское хозяйство, охота и лесоводство

1938,9 2164,8 2475,2

Pescuit / Рыболовство 1640,5 1686,9 2050,7

Industrie / Промышленность 3560,8 3803,1 4044,3

Construcţii / Строительство 3334,8 3650,9 3862,3

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul Оптовая и розничная торговля

2706,8 2945,1 3162,9

Hoteluri şi restaurante Гостиницы и рестораны

2276,5 2555,1 2573,4

Transporturi şi comunicaţii Транспорт и связь

3793,9 4146,9 4440,9

Activităţi financiare Финансовое посредничество

6616,3 6859,3 7382,5

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii pres-tate întreprinderilor Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям

4052,7

4267,8

4899,4

Administraţie publică Государственное управление

3418,8 4095,8 4758,7

Învăţămînt / Образование 2805,0 3024,9 3007,7

Sănătate şi asistenţă socială Здравоохранение и социальные услуги

3050,3 3346,5 3622,3

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги

2815,2 2870,2 3595,1

1 Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi / Данные охватывают предприятия реального сектора экономики с численностью 4 и более человек и все учреждения бюджетного сектора, независимо от численности персонала

Page 21: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Veniturile şi cheltuielile populaţiei Доходы и расходы населения

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 20

Numărul persoanelor care primesc pensii, la sfîrşitul anului Численность лиц, получающих пенсии, на конец года

mii persoane тысяч человек

2010 2011 2012 2013

Total / Всего 646,7 658,4 670,1 679,9

inclusiv: / в том числе:

Aflaţi în evidenţa organelor de asigurare so-cială Состоящих на учете органов социального страхования

627,1

638,3

649,9

659,6

din care, primesc pensie: в том числе получают пенсию:

pentru limită de vîrstă / по возрасту 460,5 473,1 484,5 495,9

de invaliditate / по инвалидности 134,3 135,8 136,5 136,4

în urma pierderii întreţinătorului по случаю потери кормильца

23,7 20,6 20,0 18,4

pentru vechime în muncă etc. за выслугу лет и др.

8,6 8,8 8,9 8,9

Aflaţi în evidenţa altor ministere Состоящих на учете других министерств

19,6 20,1 20,2 20,3

din care, primesc pensie: в том числе получают пенсию:

pentru limită de vîrstă / по возрасту 16,1 16,8 17,0 17,2

de invaliditate / по инвалидности 0,8 0,8 0,9 0,9

în urma pierderii întreţinătorului по случаю потери кормильца

2,6 2,5 2,3 2,2

pentru vechime în muncă etc. за выслугу лет и др.

0,1 0,0 0,0 0,0

Veniturile şi cheltuielile populaţiei Доходы и расходы населения

2012 2013

Total Всего

Urban Город

Rural Село

Total Всего

Urban Город

Rural Село

Venituri disponibile (medii lunare pe o persoană), lei Располагаемые доходы (в сред-нем на одного человека в месяц), лей

1508,8 1869,0 1242,8 1681,4 2046,3 1406,1

Ponderea veniturilor în natură în total venituri disponibile, % Удельный вес доходов в натуральном выражении в общих располагаемых доходах, %

11,3 3,9 19,4 10,4 3,7 17,7

Page 22: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Veniturile şi cheltuielile populaţiei Доходы и расходы населения

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 21

2012 2013

Total Всего

Urban Город

Rural Село

Total Всего

Urban Город

Rural Село

Cheltuieli de consum (medii lunare pe o persoană), lei Потребительские расходы (в среднем на одного человека в месяц), лей

1598,6 1954,4 1335,8 1775,8 2121,9 1514,6

Ponderea cheltuielilor de consum în natură în total cheltuieli de consum, % Удельный вес потребительских расходов в натуре в общих потребительских расходах, %

10,5 3,8 17,8 9,8 3,6 16,3

Structura veniturilor disponibile ale populaţiei Структура располагаемых доходов населения

procente проценты

2012 2013

Total Всего

Urban Город

Rural Село

Total Всего

Urban Город

Rural Село

Venituri disponibile – total Располагаемые доходы – всего

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

inclusiv venituri provenite din: в том числе доходы от:

Activitate salariată Работы по найму

42,7 55,4 28,6 41,6 53,8 28,3

Activitate individuală agricolă Индивидуальной сельскохо–зяйственной деятельности

9,6 1,3 18,8 9,1 1,1 17,8

Activitate individuală non-agricolă Индивидуальной несельскохо–зяйственной деятельности

7,2 8,4 5,8 6,9 7,6 6,1

Proprietate Собственности

0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1

Prestaţii sociale Социальных выплат

19,2 16,2 22,5 19,9 18,6 21,3

Alte surse Других источников

21,2 18,4 24,2 22,3 18,7 26,3

din care, transferuri din afara

ţării в том числе трансферты из-за границы

16,0

11,6

20,8

17,3

12,3

22,9

Continuare Продолжение

Page 23: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Veniturile şi cheltuielile populaţiei Доходы и расходы населения

22 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Structura cheltuielilor de consum ale populaţiei Структура потребительских расходов населения

procente проценты

2012 2013

Total Всего

Urban Город

Rural Село

Total Всего

Urban Город

Rural Село

Cheltuieli de consum – total Потребительские расходы – всего

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

din care, pentru: в том числе на:

Produse alimentare Продукты питания

43,2 40,6 46,0 42,8 40,9 44,9

Băuturi alcoolice, tutun Алкогольные напитки, табак

1,7 1,4 1,9 1,5 1,3 1,7

Îmbrăcăminte, încălţăminte Одежду, обувь

10,6 9,9 11,4 10,3 9,2 11,6

Întreţinerea locuinţei Содержание жилья

18,5 19,6 17,4 19,2 20,3 18,0

Dotarea locuinţei Обустройство жилья

3,5 2,9 4,2 3,6 3,3 4,0

Îngrijire medicală şi sănătate Здоровье

5,6 5,1 6,2 5,7 5,5 5,9

Transport / Транспорт 4,2 5,1 3,3 4,7 5,3 4,0

Comunicaţii / Связь 4,4 4,7 4,0 4,2 4,5 3,9

Agrement / Отдых 1,4 1,9 0,9 1,5 2,1 0,9

Învăţămînt / Образование 1,0 1,2 0,8 0,8 1,0 0,7

Hoteluri, restaurante, cafenele etc. Гостиницы, рестораны, кафе и др.

1,7

2,9

0,5

1,5

2,5

0,6

Diverse Разное

4,1 4,7 3,4 4,0 4,2 3,8

Page 24: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Veniturile şi cheltuielile populaţiei Доходы и расходы населения

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 23

Valoarea minimului de existenţă, pe medii Размер прожиточного минимума по типу местности

medii lunare pe o persoană, lei в среднем на одного человека в месяц, лей

2013

Total Всего

Orașe mari

Большие

города

Orașe mici

Малые

города

Sate

Села

Total populaţie Всего население

1612,3 1747,0 1641,7 1549,4

Populaţie aptă de muncă Население трудоспособного возраста

1710,0 1829,7 1728,1 1650,3

Bărbaţi în vîrstă aptă de muncă Мужчины трудоспособного возраста

1855,5 1992,7 1872,9 1793,2

Femei în vîrstă aptă de muncă Женщины трудоспособного возраста

1555,1 1674,5 1576,8 1489,2

Pensionari Пенсионеры

1326,9 1452,0 1367,9 1268,7

Copii Дети

1534,3 1669,8 1582,6 1483,3

inclusiv în vîrstă: в том числе в возрасте:

pînă la 1 an до 1 года

611,2 674,8 635,5 584,2

1 – 6 ani / лет 1322,2 1472,3 1385,5 1258,8

7 – 17 ani / лет 1726,3 1884,0 1772,8 1672,3

Page 25: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

24 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Preţuri Цены

Indicii preţurilor pe sectoare ale economiei (în medie pe an; anul precedent = 100) Индексы цен по секторам экономики

(в среднем за год; предыдущий год = 100)

2010 2011 2012 2013

Indicele preţurilor de consum la mărfuri şi servicii Индекс потребительских цен на товары и услуги

107,4

107,6

104,6

104,6

Produse alimentare Продовольственные товары

105,7 108,4 103,8 106,6

Mărfuri nealimentare Непродовольственные товары

107,3 105,8 104,2 104,3

Servicii Услуги

109,1 108,8 106,2 102,6

Indicele preţurilor producţiei industriale Индекс цен промышленной продукции

107,9 106,8 105,7 103,2

Indicele preţurilor la producţia vîndută de întreprinderile agricole Индекс цен реализации продукции сельскохозяйственными предприятиями

142,9

110,0

117,7

77,8

Indicele preţurilor în construcţii Индекс цен в строительстве

101,2 105,9 105,4 107,0

Indicii valorii unitare la mărfurile exportate Индексы стоимости единицы экспортируемого товара

103 107 97 98

Indicii valorii unitare la mărfurile importate Индексы стоимости единицы импортируемого товара

103 110 99 99

Page 26: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Preţuri Цены

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 25

Evoluţia indicilor preţurilor de consum (decembrie anul precedent = 100)

Динамика индексов потребительских цен (декабрь предыдущего года = 100)

107,6105,4107,4

107,1

107,7

105,2103,6 104,6

109,7

111,6

103,0 102,9

95

100

105

110

115

2010 2011 2012 2013

%

Produse alimentare / Продовольственные товары

Mărfuri nealimentare / Непродовольственные товары

Servicii / Услуги

Evoluţia indicilor preţurilor de consum şi cîştigului salarial real (anul precedent = 100)

Динамика индексов потребительских цен и реальной оплаты труда (предыдущий год = 100)

104,6

104,6

107,4107,6

100,7103,7 104,1 103,5

95

100

105

110

2010 2011 2012 2013

%

Idicele preţurilor de consum / Индекс потребительских цен

Indicele salariului real / Индекс реальной заработной платы

Produse alimentare / Продовольственные товары

Mărfuri nealimentare / Непродовольственные товары

Servicii / Услуги

Indicele preţurilor de consum / Индекс потребительских цен

Indicele cîştigului salarial real / Индекс реальной оплаты труда

Page 27: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Preţuri Цены

26 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Rata anuală a inflaţiei (decembrie anul precedent = 100) Годовой уровень инфляции (декабрь предыдущего года = 100)

2010 2011 2012 2013

Total Всего

8,1 7,8 4,1 5,2

Produse alimentare Продовольственные товары

7,1 7,4 5,4 7,6

Mărfuri nealimentare Непродовольственные товары

7,7 5,2 3,6 4,6

Servicii Услуги

9,7 11,6 3,0 2,9

Rata lunară a inflaţiei (luna precedentă = 100) Ежемесячный уровень инфляции (предыдущий месяц = 100)

2010 2011 2012 2013

Ianuarie / Январь 2,4 1,1 0,3 0,9

Februarie / Февраль 2,3 1,3 0,5 0,2

Martie / Март 0,7 0,8 0,2 0,1

Aprilie / Апрель 0,3 1,0 0,2 0,4

Mai / Май 0,1 0,6 0,0 1,2

Iunie / Июнь -0,5 0,1 -0,3 -0,5

Iulie / Июль -0,6 -0,1 0,1 -1,0

August / Август -0,9 -0,1 0,4 -0,2

Septembrie / Сентябрь 0,8 0,4 0,9 1,1

Octombrie / Октябрь 1,5 1,5 0,6 1,3

Noiembrie / Ноябрь 0,6 0,7 0,5 0,8

Decembrie / Декабрь 1,3 0,2 0,5 0,8

Page 28: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 27

Locuinţe Жилье

Darea în folosinţă a caselor de locuit, pe forme de proprietate Ввод в действие жилых домов по формам собственности

mii m2 de suprafaţă totală тысяч м2 общей площади

2010 2011 2012 2013

Total / Всего 546,2 589,3 502,5 504,5

din care: / в том числе:

Publică / Публичная – – 43,6 –

Privată / Частная 443 477,7 418,8 504,5

Alte forme / Другие формы 103 – 40,1 –

Darea în folosinţă a caselor de locuit, pe medii Ввод в действие жилых домов по типу местности

mii m2 de suprafaţă totală тысяч м2 общей площади

2010 2011 2012 2013

Total / Всего 546,2 589,3 502,5 504,5

în mediul urban / в городской местности 469,4 478,9 352,1 …

în mediul rural / в сельской местности 76,8 110,4 150,4 …

Locuinţe date în folosinţă la 1000 locuitori, pe medii Ввод в действие жилых домов на 1000 жителей по типу местности

141,7141,2

165,5153,3

236,0

322,3317,0

72,853,237,0

0

100

200

300

400

500

2010 2011 2012 2013

Total / ВсегоÎn mediul urban / В городской местности În mediul rural / В сельской местности

m2 de suprafaţă totală / м2 общей площади

Total / Всего

În mediul urban / В городской местности

În mediul rural / В сельской местности

Page 29: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

28 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Învăţămînt Образование

Instituţii de învăţămînt pe tipuri (la începutul anului de studii) Учебные учреждения по типам (на начало учебного года)

2010/ 11

2011/ 12

2012/ 13

2013/ 14

Şcoli, gimnazii şi licee Школы, гимназии и лицеи

1489 1460 1397 1374

Instituţii de învăţămînt secundar profesional Учреждения среднего профессионального образования

75 70 67 67

Сolegii Колледжи

48 48 47 45

Instituţii de învăţămînt superior Высшие учебные заведения

33 34 34 32

Elevi şi studenţi pe tipuri de instituţii (la începutul anului de studii) Учащиеся и студенты по типам учреждений (на начало учебного года)

2010/ 11

2011/ 12

2012/ 13

2013/ 14

Mii persoane Тысяч человек

Şcoli, gimnazii şi licee Школы, гимназии и лицеи

396,5 381,4 367,2 353,1

Instituţii de învăţămînt secundar profesional Учреждения среднего профессионального образования

21,4 20,3 19,6 18,2

Сolegii Колледжи

32,2 31,4 30,7 29,3

Instituţii de învăţămînt superior Высшие учебные заведения

107,8 103,9 102,5 97,3

La 10000 locuitori На 10000 населения

Şcoli, gimnazii şi licee Школы, гимназии и лицеи

1114 1071 1032 992

Instituţii de învăţămînt secundar profesional Учреждения среднего профессионального образования

60 57 55 51

Сolegii Колледжи

90 88 86 82

Instituţii de învăţămînt superior Высшие учебные заведения

303 292 288 273

Page 30: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Învăţămînt Образование

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 29

Personal didactic pe tipuri de instituţii (la începutul anului de studii)

Педагогический персонал по типам учреждений (на начало учебного года)

mii persoane тысяч человек

2010/ 11

2011/ 12

2012/ 13

2013/ 14

Şcoli, gimnazii şi licee Школы, гимназии и лицеи

37,4 36,2 34,2 32,2

Instituţii de învăţămînt secundar profesional Учреждения среднего профессионального образования

2,3 2,2 2,2 2,1

Сolegii Колледжи

2,6 2,5 2,6 2,5

Instituţii de învăţămînt superior Высшие учебные заведения

6,5 6,1 6,0 5,7

Absolvenţi pe tipuri de instituţii Выпускники по типам учреждений

2010 2011 2012 2013

Mii persoane Тысяч человек

Şcoli, gimnazii şi licee Школы, гимназии и лицеи

67,4 62,9 58,1 54,6

Instituţii de învăţămînt secundar profesional Учреждения среднего профессионального образования

13,2 12,0 10,4 10,4

Сolegii Колледжи

6,8 7,2 7,4 7,4

Instituţii de învăţămînt superior Высшие учебные заведения

28,4 27,8 26,7 24,8

La 10000 locuitori На 10000 населения

Şcoli, gimnazii şi licee Школы, гимназии и лицеи

189 177 163 153

Instituţii de învăţămînt secundar profesional Учреждения среднего профессионального образования

37 34 29 29

Сolegii Колледжи

19 20 21 21

Instituţii de învăţămînt superior Высшие учебные заведения

80 78 75 70

Page 31: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

30 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Ştiinţă Наука

Numărul şi promoţia doctoranzilor Численность и выпуск докторантов

2010 2011 2012 2013

Numărul instituţiilor cu activitate de docto-rat Число учреждений, осуществляющих подготовку докторантов

45

46

47

49

Numărul doctoranzilor (la sfîrşitul anului) Численность докторантов (на конец года)

1550 1556 1485 1522

Absolvenţi ai doctoratului Выпуск докторантов

422 318 380 349

Numărul şi promoţia postdoctoranzilor Численность и выпуск постдокторантов

2010 2011 2012 2013

Numărul instituţiilor cu activitate de post- doctorat Число учреждений, осуществляющих подготовку постдокторантов

21

21

18

20

Numărul postdoctoranzilor (la sfîrşitul anului) Численность постдокторантов (на конец года)

51

40

39

35

Absolvenţi ai postdoctoratului Выпуск постдокторантов

25 30 17 19

Page 32: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 31

Ocrotirea sănătăţii Здравоохранение

Indicatorii principali ai ocrotirii sănătăţii, la sfîrşitul anului Основные показатели здравоохранения на конец года

2010 2011 2012 2013

Medici Врачи

12780 12914 12794 129341

la 10000 locuitori на 10000 жителей

35,9 36,3 35,9 36,4

Numărul femeilor-medici Численность женщин-врачей

7311 7604 7529 7583

Personal medical mediu Средний медицинский персонал

27519 27445 27407 267811

la 10000 locuitori на 10000 жителей

77,3 77,1 77,0 75,3

Spitale Больничные учреждения

84 86 85 85

Instituţii medicale de tip ambulator sau policlinică care acordă ajutor medical populaţiei Медицинские учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь населению

790 837 818 946

Paturi de asistenţă medicală şi profilactică Лечебно-профилактические койки

22021 22031 22162 20760

la 10000 locuitori на 10000 жителей

61,8 61,9 62,3 58,4

1 Din care, activează în sectorul nestatal, persoane: Из них работают в негосударственном секторе, человек:

Medici de toate specialităţile – 2264 ( 17,5%) Врачи всех специальностей

Personal medical mediu – 1448 ( 5,4%) Средний медицинский персонал

Page 33: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Ocrotirea sănătăţii

Здравоохранение

32 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Morbiditatea populaţiei, pe principalele clase de boli Заболеваемость населения по основным классам болезней

2010 2011 2012 2013

Bolnavi luaţi în evidenţă cu diagnosticul stabilit pentru prima dată – total, mii cazuri Взято под наблюдение больных с диагнозом, установленным впервые – всего, тыс. cлучаев

1234,1 1259,5 1178,1 1190,0

din care: / в том числе:

Boli infecţioase şi parazitare Инфекционные и паразитарные болезни

100,2 92,0 82,5 77,6

Tumori / Новообразования 13,2 14,7 14,9 14,2

Boli ale sistemului nervos şi ale organelor de simţ Болезни нервной системы и органов чувств

77,9 84,6 82,7 75,4

Boli ale aparatului circulator Болезни системы кровообращения

54,9 60,2 69,1 69,4

Boli ale aparatului respirator Болезни органов дыхания

386,2 451,5 364,3 436,0

Boli ale aparatului digestiv Болезни органов пищеварения

84,4 93,2 79,8 71,1

Boli ale aparatului genito-urinar Болезни мочеполовой системы

72,4 78,1 82,1 73,9

Complicaţii ale sarcinii, naşterii şi lăuziei Осложнения беременности, родов и послеродового периода

48,2 49,5 49,2 45,6

Boli ale pielii şi ţesutului celular subcutanat Болезни кожи и подкожной клетчатки

75,2 71,3 73,5 64,6

Boli ale sistemului osteoarticular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv Болезни костно-суставной системы, мышц и соединительной ткани

53,8 54,7 61,5 53,9

Leziuni traumatice, otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor externe Травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин

185,4 123,1 128,5 120,5

Page 34: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Ocrotirea sănătăţii Здравоохранение

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 33

2010 2011 2012 2013

Numărul de cazuri la 1000 locuitori Число случаев на 1000 жителей

346,6 353,8 330,9 334,5

din care: / в том числе:

Boli infecţioase şi parazitare Инфекционные и паразитарные болезни

28,1 25,9 23,2 21,8

Tumori / Новообразования 3,7 4,1 4,2 3,9

Boli ale sistemului nervos şi ale organelor de simţ Болезни нервной системы и органов чувств

21,9 23,8 23,2 21,2

Boli ale aparatului circulator Болезни системы кровообращения

15,4 16,9 19,4 19,5

Boli ale aparatului respirator Болезни органов дыхания

108,5 126,8 102,4 122,5

Boli ale aparatului digestiv Болезни органов пищеварения

23,7 26,2 22,4 20,0

Boli ale aparatului genito-urinar Болезни мочеполовой системы

20,3 21,9 23,1 20,8

Complicaţii ale sarcinii, naşterii şi lăuziei Осложнения беременности, родов и послеродового периода

48,9 50,6 50,8 47,0

Boli ale pielii şi ţesutului celular subcutanat Болезни кожи и подкожной клетчатки

21,1 20,0 20,7 18,2

Boli ale sistemului osteoarticular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv Болезни костно-суставной системы, мышц и соединительной ткани

15,1 15,4 17,3 15,1

Leziuni traumatice, otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor externe Травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин

52,1 34,6 36,1 33,9

Continuare Продолжение

Page 35: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Ocrotirea sănătăţii

Здравоохранение

34 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Morbiditatea populaţiei prin unele boli Заболеваемость населения по отдельным болезням

2010 2011 2012 2013

Bolnavi luaţi în evidenţă cu diagnosticul stabilit pentru prima dată, mii cazuri: Взято под наблюдение больных с диагнозом, уста-новленным впервые, тыс. cлучаев:

Tumori maligne Злокачественные новообразования

7,8 8,1 8,2 8,4

Tuberculoză activă Активный туберкулез

3,1 3,2 3,2 3,2

Alcoolism şi psihoză alcoolică Алкоголизм и алкогольный психоз

4,3 3,4 3,3 3,1

Narcomanie şi toxicomanie Наркомания и токсикомания

1,3 1,1 0,8 0,7

Sifilis Сифилис

2,5 2,3 2,2 2,2

Gonoree Гонорея

1,3 1,2 1,1 1,0

Infecţia HIV (SIDA), cazuri ВИЧ инфекция (СПИД), случаев

152 253 153 176

Purtători HIV, cazuri Носители ВИЧ, случаев

457 494 483 467

Numărul de cazuri la 100000 locuitori: Число случаев на 100000 жителей:

Tumori maligne Злокачественные новообразования

219,1 226,9 230,4 237,2

Tuberculoză activă Активный туберкулез

87,3 89,2 89,9 89,0

Alcoolism şi psihoză alcoolică Алкоголизм и алкогольный психоз

121,3 96,5 91,4 88,4

Narcomanie şi toxicomanie Наркомания и токсикомания

36,5 29,8 23,4 20,7

Sifilis Сифилис

70,4 64,6 61,8 61,9

Gonoree Гонорея

36,0 33,7 30,9 26,7

Infecţia HIV (SIDA) ВИЧ инфекция (СПИД)

4,0 7,1 4,3 4,9

Purtători HIV Носители ВИЧ

12,8 13,9 13,6 13,1

Page 36: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 35

Cultură Культура

Activitatea instituţiilor culturale, la sfîrşitul anului Деятельность учреждений культуры на конец года

2010 2011 2012 2013

Muzee (inclusiv filiale) Музеи (включая филиалы)

106 108 109 116

Numărul de vizite, mii Число посещений, тыс.

994,8 957,2 828,7 821,3

Teatre / Театры 14 14 14 16*

Numărul de spectatori, mii Численность зрителей, тыс.

349 379 402 363

Biblioteci publice Публичные библиотеки

1380 1383 1374 1368

Numărul cărţilor şi revistelor în biblioteci publice, mil. ex. Число книг и журналов в публичных библиотеках, млн. экз.

17,0

16,9

16,9

16,9

Case şi cămine de cultură (centre comunitare) Дома культуры и клубные учреждения (коммунитарные центры)

1228 1230 1234 1232

Filarmonică / Филармония 1 1 1 1

Numărul de spectatori, mii Численность зрителей, тыс.

37 30 30 30

* inclusiv 1 studiou teatral / в том числе одна театральная студия

Editarea cărţilor şi broşurilor, revistelor şi ziarelor Выпуск книг и брошюр, журналов и газет

2010 2011 2012 2013

Cărţi şi broşuri / Книги и брошюры 2366 2470 2724 2685

Tiraj, mil. ex. / Тираж, млн. экз. 2,9 3,5 3,5 3,1

Reviste şi alte publicaţii periodice Журналы и другие периодические издания

245 227 232 230

Tiraj anual, mil. ex. / Годовой тираж, млн. экз. 2,9 4,2 2,9 4,1

Ziare (publicaţii) / Газеты (изданий) 207 184 166 176

Tiraj unic, mil. ex. / Разовый тираж, млн. экз. 1,6 1,1 0,9 0,9

Tiraj anual, mil. ex. / Годовой тираж, млн. экз. 50 42 40 36

Page 37: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

36 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Sport Спорт

Construcţii sportive şi centre de cultură fizică şi de întremare a sănătăţii

Спортивные сооружения и физкультурно-оздоровительные центры

2010 2011 2012 2013

Construcţii sportive – total Спортивные сооружения – всего

4891 4885 4910 4807

din care: в том числе:

Stadioane cu tribune pentru 500 locuri şi peste Стадионы с трибунами на 500 мест и более

52

51

51

51

Construcţii sportive de plan (terenuri şi cîmpuri) Плоскостные спортивные сооружения (площадки и поля)

3019

3017

3020

3012

Săli sportive Спортивные залы

1274 1273 1267 1267

Bazine de înot Плавательные бассейны

25 25 24 24

Încăperi construite suplimentar, adaptate pentru practicarea culturii fizice şi sportului Встроенные, приспособленные помещения для занятий физи–ческой культурой и спортом

521

519

548

453

Centre de cultură fizică şi de întremare a sănătăţii Физкультурно-оздоровительные центры

6

6

6

7

Sursa: Ministerul Tineretului şi Sportului Источник: Министерство молодежи и спорта

Page 38: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 37

Turism Туризм

Principalii indicatori privind structurile de cazare turistică colective Основные показатели коллективных структур размещения туристов

2010 2011 2012 2013

Numărul structurilor de cazare1 – total Число структур размещения1 – всего

250 247 257 264

Hoteluri şi structuri similare Гостиницы и аналогичные структуры

95 106 112 119

Structuri de întremare Оздоровительные структуры

6 7 7 7

Structuri de odihnă şi alte structuri Структуры отдыха и другие структуры

149 134 138 138

Numărul de camere1 – total Количество комнат 1– всего

8417 8172 8308 8385

Hoteluri şi structuri similare Гостиницы и аналогичные структуры

2695 2864 2996 3053

Structuri de întremare Оздоровительные структуры

1006 1054 1054 1054

Structuri de odihnă şi alte structuri Структуры отдыха и другие структуры

4716 4254 4258 4278

Numărul de locuri1 – total Количество мест (коек 1 – всего

28370 27511 27938 28067

Hoteluri şi structuri similare Гостиницы и аналогичные структуры

5112 5454 5667 5811

Structuri de întremare Оздоровительные структуры

1842 2082 2082 2082

Structuri de odihnă şi alte structuri Структуры отдыха и другие структуры

21416 19975 20189 20174

Numărul de turişti cazaţi – total, mii Количество размещенных туристов – всего, тыс.

229,9 248,3 268,2 271,5

din care, cetăţeni străini в том числе иностранных граждан

63,6 75,0 89,0 95,6

Numărul de înnoptări ale turiştilor – total, mii Количество ночевок туристов – всего, тыс.

1412,2 1424,4 1462,4 1478,8

din care, ale cetăţenilor străini в том числе иностранных граждан

162,8 173,9 190,8 216,1

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune Индекс использования действующей вме–стимости размещения туристов (нетто)

32,7

32,2

30,7

34,0

1 La sfîrşitul anului / На конец года

Page 39: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Turism Туризм

38 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Numărul turiştilor străini cazaţi în structurile de cazare turistică colective, pe principalele ţări de origine

Численность иностранных туристов, размещенных в коллективных структурах размещения туристов, по основным странам происхождения

2010 2011 2012 2013

Total / Всего 63593 75000 88956 95640

din care, din: в том числе из:

Austria / Австрии 820 1003 1124 1554

Belarus / Беларуси 932 923 1194 1446

Bulgaria / Болгарии 1384 1163 1373 1657

Federaţia Rusă / Российской Федерации 6484 7840 9244 11003

Elveţia / Швеции 489 371 567 607

Franţa / Франции 1479 2130 2103 2256

Germania / Германии 3468 3863 5520 5934

Grecia / Греции 598 648 762 652

Israel / Израиля 1299 1321 1654 1802

Italia / Италии 3942 4447 5001 5084

Lituania / Литвы 400 506 600 665

Olanda / Нидерландов 1283 1036 977 1224

Polonia / Польши 1390 1872 2295 2677

Regatul Unit / Соединенного Королевства 1593 1898 3254 2625

Republica Cehă / Чешской Республики 438 1145 771 826

România / Румынии 15403 16097 17549 21030

Spania / Испании 471 679 930 928

Statele Unite ale Americii Соединенных Штатов Америки

3132 4419 6338 4666

Suedia / Швеции 889 1432 1144 1056

Turcia / Турции 2538 2781 5798 4600

Ucraina / Украины 6083 7194 8216 9287

Ungaria / Венгрии 480 755 552 656

Alte ţări / Других стран 8598 11477 11990 13405

Page 40: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Turism Туризм

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 39

Numărul de plecări ale cetăţenilor moldoveni în străinătate, pe ţări de destinaţie1

Количество выездов молдавских граждан за границу, по странам назначения1

2010 2011 2012 2013

Total / Всего 117204 136095 146791 157556

din care, în: в том числе в:

Austria / Австрию 931 909 1100 942

Bulgaria / Болгарию 31303 43374 51415 52812

Federaţia Rusă / Российскую Федерацию 1294 341 326 429

Croaţia / Хорватию 132 90 121 157

Egipt / Египет 6468 4647 3348 2546

Emiratele Arabe Unite Объединенные Арабские Эмираты

535 875 1215 1860

Franţa / Францию 626 686 1046 683

Germania / Германию 201 264 320 343

Grecia / Грецию 2023 4066 5726 8540

Israel / Израиль 261 202 308 168

Italia / Италию 494 580 951 1498

Olanda / Нидерланды 37 30 75 53

Polonia / Польшу 322 343 418 296

Republica Cehă / Чешскую Республику 769 1082 1545 1007

România / Румынию 7938 12830 12931 14175

Spania / Испанию 93 468 794 967

Tunisia / Тунис 103 94 98 294

Turcia / Турцию 50305 50814 51411 57655

Ucraina / Украину 11201 11678 9689 9139

Ungaria / Венгрию 600 721 885 810

Alte ţări / Другие страны 1568 2001 3069 3182

1 Persoane care au beneficiat de serviciile prestate de titularii de licenţe de turism Лица, воспользовавшиеся услугами, оказанными хозяйствующими субъектами, осу-ществляющими туристическую деятельность на основании лицензий по туризму

Page 41: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

40 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Infracţiuni Преступность

Numărul infracţiunilor înregistrate Число зарегистрированных преступлений

2010 2011 2012 2013

Infracţiuni înregistrate – total Зарегистрировано преступлений – всего

33402 35124 36615 38157

din care: в том числе:

Furturi Кражи

13646 15060 14294 15378

Jafuri şi tîlhării Грабежи и разбои

1389 1303 1342 1230

Omor Убийство

265 216 223 215

Vătămări intenţionate grave Умышленные телесные повреждения

416 360 325 324

Viol Изнасилование

368 291 360 349

Infracţiuni legate de droguri Преступления, связанные с наркотиками

1794 1658 1575 1166

Huliganism Хулиганство

955 1152 1284 1444

Persoane care au comis crime – total Лица, совершившие преступления – всего

16575 19053 20741 16017

din care în vîrstă, ani: в том числе в возрасте, лет:

14 – 17 1586 1714 1975 1551 18 – 29 8293 9413 9987 7482 30 şi peste / и старше 6696 7926 8779 6984

Din numărul total de persoane care au comis crime: Из общего числа лиц, совершивших пре-ступления:

Femei Женщины

1749 1854 1780 1183

Minori Несовершеннолетние

1586 1714 1975 1551

Persoane fără ocupaţie Незанятые лица

14295 15340 16917 10186

Numărul infracţiunilor înregistrate la 10000 locuitori Число зарегистрированных преступлений на 10000 жителей

93,6

98,7

103,0

107,2

Page 42: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Infracţiuni Преступность

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 41

Numărul persoanelor condamnate Численность осужденных

8513 87759390

7815

410 329 344 320

3,4

5,2

3,94,0

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2010 2011 2012 2013

0

2

4

6

8

10

12

14

%

Total condamnaţi / Всего осужденных

Minori condamnaţi / Несовершеннолетние осужденные

Ponderea minorilor condamnaţi în total persoane condamnate / Удельный вес

осужденных несовершеннолетних в общем числе осужденных

Accidente rutiere Дорожно-транспортные происшествия

2010 2011 2012 2013 Accidente rutiere Дорожно-транспортные происшествия

2930 2825 2712 2603

Numărul persoanelor care au suferit în urma accidentelor rutiere – total Численность человек, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий – всего

4199 3976 3951 3516

din care, copii в том числе детей

626 658 654 566

Traumaţi – total Травмировано – всего

3747 3543 3510 3221

din care, copii в том числе детей

588 622 610 545

Decedaţi – total Погибло – всего

452 433 441 295

din care, copii в том числе детей

38 36 44 21

Total condamnaţi / Всего осужденных

Minori condamnaţi / Несовершеннолетние осужденные

Ponderea minorilor condamnaţi în total persoane condamnate Удельный вес осужденных несовершеннолетних в общем числе осужденных

pers

oane / ч

еловек

Page 43: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

42 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Produsul intern brut Валовой внутренний продукт

Produsul intern brut Валовой внутренний продукт

2010 2011 2012 2013 Produsul intern brut (în preţuri curente), mil. lei Валовой внутренний продукт (в текущих ценах), млн. лей

71885 82349 88228 99879

pe locuitor, lei на душу населения, лей

20181 23132 24786 28067

Produsul intern brut, în % faţă de anul precedent Валовой внутренний, в % к предыдущему году

107,1 106,8 99,3 108,9

pe locuitor на душу населения

107,2 106,9 99,3 108,4

Indicii produsului intern brut Индексы валового внутреннего продукта

2005 = 100

135,2

117,2

124,2125,2

135,0

118,5

128,3127,2

129,8

105,7

116,2119,5

80

90

100

110

120

130

140

2010 2011 2012 2013

%

Produsul intern brut / Валовой внутренний продукт

Consumul final / Конечное потребление

Formarea brută de capital / Валовое накопление

Produsul intern brut / Валовой внутренний продукт

Consumul final / Конечное потребление

Formarea brută de capital / Валовое накопление

Page 44: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Produsul intern brut Валовой внутренний продукт

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 43

Structura produsului intern brut pe categorii de resurse Структура валового внутреннего продукта

по производственному методу procente проценты

2010 2011 2012 2013

Produsul intern brut Валовой внутренний продукт

100,0 100,0 100,0 100,0

din care: / в том числе:

bunuri / товары 25,3 26,2 25,2 26,0

servicii / услуги 60,2 59,0 60,3 58,9

serviciile intermediarilor financiari indirect măsurate услуги финансового посредничества, измеряемые косвенным образом

-2,1

-2,2

-2,0

-1,7

impozite nete pe produse чистые налоги на продукты

16,6 17,0 16,5 16,8

Structura produsului intern brut pe forme de proprietate Структура валового внутреннего продукта по формам собственности

procente проценты

2010 2011 2012

Produsul intern brut Валовой внутренний продукт

100,0 100,0 100,0

din care: / в том числе:

Publică Публичная

21,9 19,0 20,7

Privată Частная

52,5 59,7 56,4

Mixtă (publică şi privată), fără participare străină Смешанная (публичная и частная), без иностранного участия

4,4

2,7

2,0

A întreprinderilor mixte şi străină Совместных предприятий и иностран-ная

21,2 18,6 20,9

Page 45: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Produsul Intern Brut Валовой внутренний продукт

44 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Contribuţia principalelor activităţi economice la formarea produsului intern brut

Вклад основных видов экономической деятельности в создании валового внутреннего продукта

procente проценты

2010 2011 2012 2013

Produsul intern brut Валовой внутренний продукт

100,0 100,0 100,0 100,0

Valoarea adăugată brută Валовая добавленная стоимость

83,4 83,0 83,5 83,2

din care: / в том числе:

Agricultură, economia vînatului, silvicultură şi pescuit Сельское хозяйство, охота, лесовод-ство и рыболовство

12,0

12,3

11,2

12,2

Industrie / Промышленность 13,3 13,9 14,0 13,8

Construcţii / Строительство 3,4 3,3 3,5 3,4

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul Оптовая и розничная торговля

12,8 13,5 13,7 14,1

Transporturi şi comunicaţii Транспорт и связь

11,3 10,9 10,7 10,2

Alte tipuri de activităţi Прочие виды деятельности

32,7 31,3 32,4 31,2

Serviciile intermediarilor financiari indirect măsurate Услуги финансового посредничества, измеряемые косвенным образом

-2,1

-2,2

-2,0

-1,7

Impozite nete pe produse Чистые налоги на продукты

16,6 17,0 16,5 16,8

Page 46: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Produsul intern brut Валовой внутренний продукт

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 45

Structura produsului intern brut pe categorii de utilizări Структура валового внутреннего продукта

по элементам конечного использования procente проценты

2010 2011 2012 2013

Produsul intern brut Валовой внутренний продукт

100,0 100,0 100,0 100,0

din care: / в том числе:

Consumul final Конечное потребление

115,8 116,7 116,8 113,5

din care: / в том числе:

al gospodăriilor домашних хозяйств

91,9 94,9 94,8 92,9

al administraţiei publice государственного управления

22,2 20,1 20,2 18,9

al instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei некоммерческих организаций, обслу-живающих домашние хозяйства

1,7

1,7

1,8

1,7

Formarea brută de capital Валовое накопление

23,5 24,2 23,7 24,3

din care: / в том числе:

formarea brută de capital fix валовое накопление основного капи-тала

22,6 23,3 23,7 22,6

variaţia stocurilor изменение запасов

0,9 0,9 0,0 1,7

Exportul net Чистый экспорт

-39,3 -40,9 -40,5 -37,8

Page 47: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

46 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Industrie Промышленность

Indicii volumului producţiei industriale, pe tipuri de activităţi (anul precedent = 100)

Индексы объема промышленной продукции по видам деятельности (предыдущий год = 100)

2010 2011 2012 20131

Industrie – total Промышленность – всего

109,3 109,5 98,1 106,8

Industrie extractivă Горнодобывающая промышленность

107,1 127,6 98,0 122,2

Industrie prelucrătoare Обрабатывающая промышленность

111,0 111,6 98,5 107,9

Industria alimentară şi a băuturilor Производство пищевых продуктов и напитков

112,1 106,8 101,3 106,3

Fabricarea produselor de tutun Производство табачных изделий

127,5 91,3 79,9 80,6

Fabricarea produselor textile Производство текстильных изделий

98,8 146,2 97,9 101,3

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor Производство одежды; выделка и крашение меха

109,4 114,7 77,4 98,1

Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei Производство кожи, изделий из кожи и производ-ство обуви

117,0

108,0

87,2

97,6

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn Производство древесины и деревянных изделий

97,4 113,5 88,4 90,3

Fabricarea hîrtiei şi cartonului Производство бумаги и картона

112,4 105,8 84,5 94,7

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informa-tive Издательское дело, типографское дело и вос-произведение информационных материалов

99,7

103,2

89,0

83,9

Industria chimică Химическая промышленность

116,0 91,3 105,1 119,0

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic Производство резиновых и пластмассовых изделий

101,0 104,6 95,1 98,1

Page 48: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Industrie Промышленность

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 47

Continuare Продолжение

2010 2011 2012 20131

Producţia altor produse din minerale nemetalifere Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

108,6 107,7 100,9 121,9

Industria metalurgică Металлургическая промышленность

111,9 102,6 81,4 129,9

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv pro-ducţia de maşini şi utilaje Производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования

98,7

111,1

87,3

95,1

Fabricarea de maşini şi echipamente Производство машин и оборудования

124,1 118,0 102,0 88,2

Producţia de maşini şi aparate electrice Производство электрических машин и оборудо-вания

97,0 143,2 133,4 131,1

Producţia de echipamente şi aparate de radio, televizi-une şi comunicaţii Производство оборудования и аппаратуры для радио, телевидения и связи

96,9

50,1

114,2

107,2

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice Производство медицинских приборов, прецизион-ных, оптических инструментов

130,5

135,6

119,3

114,5

Producţia de mobilier Производство мебели

105,3 111,5 96,4 105,0

Energie electrică şi termică, gaze şi apă Электро- и теплоэнергия, газ и водоснабжение

100,6 96,1 95,4 95,7

Producţia şi distribuţia de energie electrică, gaze, aburi şi apă caldă Производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды

101,3

96,8

94,8

95,7

Captarea, epurarea şi distribuţia apei Сбор, очистка и распределение воды

95,5 91,4 99,4 ...

1 Datele sînt prezentate pe întreprinderile cu activitate principală de industrie cuprinse în cercetare statistică lunară / Данные приведены по предприятиям с основным промышленным видом деятельности, охваченным ежемесячным статистическим обследованием

Page 49: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Industrie Промышленность

48 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Indicii volumului producţiei industriale, pe tipuri de activităţi Индексы объема промышленной продукции по видам деятельности

2005 = 100

88,3

90,194,4

82,2

157,3

128,7131,3

102,9

94,3

87,488,8

79,5

84,8

88,696,7 92,9

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

2010 2011 2012 2013

%

Industrie – total/Промышленность- всего

Industria extracrivă/

Industria prelucrătoare

Energie electrică şi termică, gaze şi apă

Producţia principalelor produse industriale Производство основных видов промышленной продукции

2010 2011 2012 20131

Industrie extractivă Горнодобывающая промышленность

Pietre calcaroase pentru cioplit sau pentru construcţii, alabastru, mii tone Камень известняковый, предназначенный для дальнейшей оброботки или для строительства, алебастр, тыс. тонн

346,0

350,4

315,3

253,2

Alte pietre pentru cioplit sau pentru construcţii, mii tone

Прочие камни, предназначенные для дальнейшей обработки или для строительства, тыс. тонн

203,6

316,3

441,7

568,9

Nisip, mii tone

Песок, тыс. тонн 1211,1 1286,7 1318,8 1236,7

Industrie – total / Промышленность – всего

Industrie extractivă / Горнодобывающая промышленность

Industrie prelucrătoare / Обрабатывающая промышленность

Energie electrică şi termică, gaze şi apă Электро- и теплоэнергия, газ и водоснабжение

Page 50: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Industrie Промышленность

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 49

Continuare Продолжение

2010 2011 2012 20131

Industrie prelucrătoare Обрабатывающая промышленность

Carne, mii tone Мясо, тыс. тонн

23,7 27,8 30,7 23,9

Mezeluri, mii tone Колбасные изделия, тыс. тонн

13,2 14,5 15,8 16,7

Unt, mii tone Масло животное, тыс. тонн

4,2 3,9 3,8 4,2

Caşcaval şi brînză grase, mii tone Сыp и бpынза жиpные, тыс. тонн

1,8 2,1 2,1 2,4

Făină, mii tone Мука, тыс. тонн

108,0 118,2 100,6 59,3

Pîine şi produse de panificaţie, mii tone Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн

129,0 130,0 129,0 94,9

Produse făinoase de cofetărie, mii tone Кондитеpские изделия мучные, тыс. тонн

26,9 28,3 30,3 30,0

Zahăr-tos, mii tone Сахаp-песок, тыс. тонн

103,2 88,4 83,4 140,3

Produse zaharoase de cofetărie, mii tone Кондитеpские изделия сахаpистые, тыс. тонн

12,9 13,0 12,3 12,8

Paste făinoase, mii tone Макаpонные изделия, тыс. тонн

6,3 6,5 5,6 5,7

Divin, mil. litri 100% alcool Дивин, млн. литров 100% спирта

1,8 2,4 3,1 3,5

Vin spumant, mii dal Игристые вина, тыс. дал

556,1 686,4 653,9 595,5

Vinuri naturale din struguri, mil. dal Вино виногpадное, млн. дал

12,7 12,5 14,8 12,0

Ape minerale şi gazoase, mil. dal Минеpальные и газированные воды, млн. дал

11,6 10,8 10,7 8,7

Page 51: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Industrie Промышленность

50 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Continuare Продолжение

2010 2011 2012 20131

Băuturi nealcoolice, mil. dal Безалкогольные напитки, млн. дал

6,5 7,2 7,2 6,1

Tutun fermentat, mii tone Табак ферментированный, тыс. тонн

7,3 6,8 5,7 3,5

Articole tricotate, mil. buc. Трикотажные изделия, млн. шт.

20,2 17,2 18,1 14,9

Încălţăminte, mil. perechi Обувь, млн. паp

2,7 2,8 3,0 2,7

Cherestea, mii m3 Пиломатеpиалы, тыс. м3

24,8 17,4 18,2 2,2

Panouri pentru parchete, mii m2

Паркет деревянный щитовой, тыс. м2 26,3 23,6 15,3 15,5

Dioxid de carbon, mii tone Диоксид углерода, тыс. тонн

1,3 1,4 0,5 0,9

Cărămizi din ceramică pentru construcţii, mii m3

Кирпичи керамические для строительства, тыс. м3

77,3 84,8 51,4 66,2

Elemente prefabricate pentru construcţii din ciment, beton sau piatră artificială, mii tone

Элементы конструкций сборные для строи-тельства из цемента, бетона или камня искусственного, тыс. тонн

202,0

184,4

212,0

178,1

Energie electrică şi termică, gaze şi apă Электро- и теплоэнергия, газ и водоснабжение

Energie electrică, mild. kWh Электроэнергия, млрд. кВт ч

1,1 1,0 0,9 0,9

Energie termică, mil. Gcal Теплоэнергия, млн. Гкал

2,9 2,7 2,6 2,0

1 Vezi remarca la pagina 47 / Смотри сноску на странице 47

Page 52: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 51

Agricultură Сельское хозяйство Fondul funciar, la 1 ianuarie * Земельный фонд на 1 января *

mii hectare тысяч гектаров

2011 2012 2013 2014 Total / Всего 3384,6 3384,6 3384,6 3384,6

Terenuri cu destinaţie agricolă Земли сельскохозяйственного назначения

2008,7 2008,9 2014,5 2024,2

Terenuri ale localităţilor Земли населенных пунктов

312,1 312,2 312,8 313,1

Fondul de rezervă1 / Резервный фонд1 466,7 466,5 461,2 452,4 Terenuri destinate industriei, transporturilor, comunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения

58,9

58,9

59,6

59,4

Terenuri ale fondului silvic şi destinate ocrotirii naturii Земли лесного фонда и природоохранного назначения

450,9

450,6

450,4

450,4

Terenuri ale fondului apelor Земли водного фонда

87,3 87,6 86,1 85,1

* În ansamblu pe ţară / В целом по стране 1 Terenuri destinate dezvoltării sociale a localităţilor şi de folosinţă generală (păşuni obşteşti etc.)

Земли, предназначенные для социального развития населенных пунктов и для общего пользования (общественные пастбища и др.)

Producţia agricolă (în gospodăriile de toate categoriile) Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий)

2010 2011 2012 2013¹ Milioane lei; preţuri curente

Миллионов лей; текущие цены Producţia agricolă Продукция сельского хозяйства

19873 22619 19922 23739

Producţia vegetală Продукция растениеводства

13616 15751 11968 15353

Producţia animală Продукция животноводства

5786 6347 7529 7982

Servicii / Услуги 471 521 425 404 Anul precedent = 100

Предыдущий год = 100 Producţia agricolă Продукция сельского хозяйства

107,9 105,0 77,7 138,3

Producţia vegetală Продукция растениеводства

104,9 107,4 68,0 161,8

Producţia animală Продукция животноводства

114,1 100,4 97,9 100,7

¹ Conform estimărilor preliminare/ По предварительной оценке

Page 53: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Agricultură Сельское хозяйство

52 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Indicii volumului producţiei agricole (în gospodăriile de toate categoriile)

Индексы объема продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий)

anul precedent = 100 / предыдущий год = 100

138,3

77,7

105,0107,9

161,8

68,0

107,4

104,9

100,797,9

100,4

114,1

60

80

100

120

140

160

180

2010 2011 2012 2013

%

Producţia agricolă / Продукция сельского хозяйства

Producţia vegetală / Продукция растениеводства

Producţia animală / Продукция животноводства

Structura producţiei agricole, pe categorii de gospodării (în % faţă de volumul total al producţiei; în preţuri comparabile)

Структура сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств (в % к общему объему продукции; в сопоставимых ценах)

32 32 3244

20 19 17

18

48 49 5138

0

20

40

60

80

100

2010 2011 2012 2013

%

Întreprinderile Gospod ţărăn Gosp populaţi

Întreprinderile agricole Сельскохозяйственные предприятия

Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) Крестьянские (фермер-ские) хозяйства

Gospodăriile populaţiei Хозяйства населения

Producţia agricolă / Продукция сельского хозяйства

Producţia vegetală / Продукция растениеводства

Producţia animală / Продукция животноводства

Page 54: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Agricultură Сельское хозяйство

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 53

Suprafeţe însămînţate (pe rod) cu culturi agricole (în gospodăriile de toate categoriile)

Посевная (плодоносящая) площадь сельскохозяйственных культур (в хозяйствах всех категорий)

mii hectare тысяч гектаров

2010 2011 2012 2013

Suprafeţe însămînţate – total Посевные площади – всего

1460,3 1447,2 1468,4 1494,3

Culturi cerealiere şi leguminoase boabe Зерновые и зернобобовые культуры

919,6 894,0 930,0 964,7

grîu – total пшеница – всего

328,2 301,8 316,1 366,6

orz – total ячмень – всего

132,6 103,4 92,7 103,9

porumb pentru boabe кукуруза на зерно

415,9 455,5 491,8 466,2

Culturi tehnice Технические культуры

388,4 412,4 403,6 399,5

sfeclă de zahăr (industrială) сахарная свекла (фабричная)

26,5 25,4 31,2 28,7

floarea-soarelui подсолнечник

252,4 277,0 299,3 297,7

soia соя

59,0 58,9 59,7 41,6

tutun табак

4,4 3,8 2,4 1,5

Cartofi, legume şi bostănoase Картофель, овощи и бахчевые культуры

77,1 72,5 64,6 65,7

cartofi / картофель 27,6 29,2 24,5 23,8

legume de cîmp овощи открытого грунта

37,9 34,4 32,0 33,4

Plante de nutreţ Кормовые культуры

75,3 68,2 70,2 64,5

Plantaţii de livezi, nuci şi arbuşti fructiferi Плантации плодово-ягодных насаждений

94,2 93,8 94,8 89,9

Plantaţii de vii Плантации виноградников

132,8 128,4 129,4 127,7

Page 55: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Agricultură Сельское хозяйство

54 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Producţia principalelor produse vegetale (în gospodăriile de toate categoriile)

Производство основных продуктов растениеводства (в хозяйствах всех категорий)

mii tone тысяч тонн

2010 2011 2012 2013

Cereale şi leguminoase boabe1 – total Зерновые и зернобобовые1 – всего

2421 2498 1206 2681

grîu1 – total пшеница1 – всего

744 795 495 1009

orz1 – total ячмень1 – всего

208 194 118 219

porumb pentru boabe кукуруза на зерно

1420 1468 572 1419

leguminoase boabe1

зернобобовые1 36 32 16 23

Floarea-soarelui1

Подсолнечник1 382 427 296 504

Soia Соя

111 79 48 65

Sfeclă de zahăr (industrială)1 Сахарная свекла (фабричная)1

838 589 587 1009

Tutun Табак

8 5 3 2

Cartofi Картофель

280 351 182 239

Legume – total Овощи – всего

341 362 231 292

Bostănoase Бахчевые

103 84 52 55

Fructe şi pomuşoare Плоды и ягоды

322 378 380 419

Struguri Виноград

482 595 506 613

1 În masă după finisare / В весе после доработки

Page 56: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Agricultură Сельское хозяйство

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 55

Producţia medie la hectar pe principalele culturi agricole (în gospodăriile de toate categoriile)

Урожайность основных сельскохозяйственных культур (в хозяйствах всех категорий)

chintale центнеров

2010 2011 2012 2013 Cereale şi leguminoase boabe1 – total Зерновые и зернобобовые1 – всего

26,7 28,1 13,4 28,2

grîu1 – total / пшеница1 – всего 23,0 26,0 15,8 27,6 orz1 – total ячмень1 – всего

16,3 18,8 12,9 21,1

porumb pentru boabe / кукуруза на зерно 34,5 32,5 12,3 31,0 leguminoase boabe1 / зернобобовые1 10,7 11,6 6,8 13,4

Floarea-soarelui1 / Подсолнечник1 15,3 15,6 10,0 18,3 Soia / Соя 19,0 13,7 8,5 16,6 Sfeclă de zahăr (industrială)1 Сахарная свекла (фабричная)1

319,6 237,3 191,5 355,6

Tutun / Табак 17,7 14,2 12,2 14,8 Cartofi / Картофель 102,1 119,0 74,8 100,7 Legume de cîmp / Овощи открытого грунта 89,2 101,4 69,7 84,8 Bostănoase / Бахчевые 103,5 108,0 74,8 74,1 Fructe şi pomuşoare / Плоды и ягоды 33,4 39,7 39,4 46,0 Struguri / Виноград 34,9 45,5 38,6 47,3 1 În masă după finisare / В весе после доработки

Producţia principalelor produse vegetale în gospodăriile ţărăneşti (de fermier)

Производство основных продуктов растениеводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах

mii tone тысяч тонн

2010 2011 2012 2013

Cereale şi leguminoase boabe1 – total Зерновые и зернобобовые1 – всего

867 843 357 781

din care, porumb / в том числе кукуруза 570 545 200 447

Sfeclă de zahăr (industrială)1 Сахарная свекла (фабричная)1

110 46 60 61

Floarea-soarelui1 Подсолнечник1

106 127 82 80

Cartofi / Картофель 51 66 29 38

Legume / Овощи 37 40 16 31

Fructe şi pomuşoare / Плоды и ягоды 116 137 164 153

Struguri / Виноград 180 207 182 202 1 În masă după finisare / В весе после доработки

Page 57: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Agricultură Сельское хозяйство

56 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Efectivul de animale (în gospodăriile de toate categoriile) la 1 ianuarie

Поголовье скота (в хозяйствах всех категорий) на 1 января

mii capete тысяч голов

2011 2012 2013 2014 Bovine / Крупный рогатый скот 216 204 191 189

din care, vaci в том числе коровы

154 144 134 131

Porcine / Свиньи 479 439 410 420 Ovine şi caprine / Овцы и козы 906 832 824 849

din care, oi в том числе овцы

788 710 695 714

Cabaline / Лошади 52 50 46 45

Producţia principalelor produse animaliere (în gospodăriile de toate categoriile)

Производство основных продуктов животноводства (в хозяйствах всех категорий)

2010 2011 2012 2013 Vînzarea pentru sacrificare a vitelor şi păsărilor (în greutate vie), mii tone Реализация на убой скота и птицы (в живом весе), тыс. тонн

150

159

156

155

Lapte, mii tone Молоко, тыс. тонн

591 560 525 527

Ouă, mil. buc. Яйца, млн. шт.

718 705 622 624

Lînă (în greutate fizică), tone Шерсть (в физическом весе), тонн

2067 2043 1843 1899

Producţia principalelor produse agricole pe locuitor Производство основных продуктов сельского хозяйства

на душу населения kilograme килограммов

2010 2011 2012 2013 Cereale (în masă după finisare) Зерно (в весе после доработки)

680 702 339 753

Floarea-soarelui / Подсолнечник 107 120 83 142 Sfeclă de zahăr (industrială) Сахарная свекла (фабричная)

235 165 165 284

Cartofi / Картофель 79 99 51 67 Legume / Овощи 88 102 65 82 Fructe şi pomuşoare / Плоды и ягоды 91 106 107 118 Carne (în masă după sacrificare) Мясо (в убойном весе)

31 33 33 32

Lapte / Молоко 166 157 147 148 Ouă, buc. / Яйца, шт. 202 198 175 175

Page 58: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 57

Investiţii în active materiale pe termen lung Инвестиции в долгосрочные материальные

активы

Principalii indicatori ai activităţii investiţionale Основные показатели инвестиционной деятельности

milioane lei; preţuri curente миллионов лей; текущие цены

2010 2011 2012 2013

Investiţii în active materiale pe termen lung – total Инвестиции в долгосрочные материаль-ные активы – всего

13804,8

16449,5

17062,0

18461,5

din care, lucrări de construcţii-montaj из них строительно-монтажные работы

7078,8 7950,3 8812,3 9692,3

Investiţii în active materiale pe termen lung pe locuitor, lei Инвестиции в долгосрочные материаль-ные активы на душу населения, лей

3875,5

4620,7

4793,4

5187,9

Indicii investiţiilor în active materiale pe termen lung Индексы инвестиций в долгосрочные материальные активы

126,1

141,8

139,5

142,7

122,6

112,5

98,4

102,3

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

2010 2011 2012 2013

%

2005 = 100

Anul precedent = 100

2005 = 100

Anul precedent = 100 / Предыдущий год = 100

Page 59: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Investiţii în active materiale pe termen lung Инвестиции в долгосрочные материальные активы

58 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Investiţii în active materiale pe termen lung, pe forme de proprietate Инвестиции в долгосрочные материальные активы

по формам собственности milioane lei; preţuri curente миллионов лей; текущие цены

2010 2011 2012 2013

Investiţii în active materiale pe termen lung – total Инвестиции в долгосрочные матери-альные активы – всего

13804,8

16449,5

17062,0

18461,5

din care: / в том числе: Publică / Публичная 4137,8 4825,0 5333,0 6141,9 Privată / Частная 5583,7 7677,0 8015,7 8769,2 Mixtă (publică şi privată), fără participare străină Смешанная (публичная и частная), без иностранного участия

222,0

272,0

241,5

414,5

Străină / Иностранная 1552,3 1533,7 1275,1 1273,6 A întreprinderilor mixte Cовместных предприятий

2309,0 2141,7 2196,7 1862,2

Investiţii în active materiale pe termen lung, pe surse de finanţare Инвестиции в долгосрочные материальные активы

по источникам финансирования

milioane lei; preţuri curente миллионов лей; текущие цены

2010 2011 2012 2013

Investiţii în active materiale pe termen lung – total Инвестиции в долгосрочные матери-альные активы – всего

13804,8

16449,5

17062,0

18461,5

din care, finanţate din contul: из них финансируемые за счет:

bugetului de stat государственного бюджета

703,4 775,9 1223,7 1360,8

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale бюджетов административно-территориальных единиц

518,5 727,2 549,7 748,8

mijloacelor proprii ale întreprinderilor собственных средств предприятий

7331,9 9664,3 9952,9 10555,9

mijloacelor populaţiei средств населения

305,4 483,4 419,9 410,2

mijloacelor investitorilor străini средств иностранных инвесторов

2506,6 1299,3 1347,3 1436,7

altor surse / других источников 2439,0 3499,4 3568,5 3949,2

Page 60: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Investiţii în active materiale pe termen lung Инвестиции в долгосрочные материальные активы

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 59

Volumul lucrărilor de construcţii executate de organizaţiile cu genul principal de activitate «Construcţii»

Объем подрядных работ, выполненных организациями с основным видом деятельности «Строительство»

milioane lei; preţuri curente миллионов лей; текущие цены

2010 2011 2012 2013

Total / Всего 4853,5 5337,1 5619,3 6256,1

din care: / в том числе:

construcţii noi новое строительство

2986,5 3051,9 3002,2 3443,9

reparaţii capitale / капитальный ремонт 908,8 1119,6 1227,9 1163,9

reparaţii curente / текущий ремонт 814,8 1005,7 1179,3 1332,5

alte lucrări / прочие 143,5 159,9 209,9 315,8

Volumul lucrărilor de construcţii executate de organizaţiile cu genul principal de activitate «Construcţii», pe forme de proprietate

Объем подрядных работ, выполненных организациями с основным видом деятельности «Строительство», по формам собственности

milioane lei; preţuri curente миллионов лей; текущие цены

2010 2011 2012 2013

Total / Всего 4853,5 5337,1 5619,3 6256,1

din care: / в том числе:

Publică / Публичная 175,9 179,6 201,3 224,6

Privată / Частная 4063,4 4540,0 4535,9 5077,7

Mixtă (publică şi privată), fără participare străină Смешанная (публичная и частная), без иностранного участия

369,8

350,4

394,2

526,8

Străină / Иностранная 125,9 131,8 333,8 341,6

A întreprinderilor mixte Совместных предприятий

118,5 135,3 154,2 85,4

Page 61: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

60 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Transporturi şi comunicaţii Транспорт и связь

Lungimea căilor de comunicaţii, la sfîrşitul anului Протяженость путей сообщения на конец года

kilometri километров

2010 2011 2012 2013

Linii de cale ferată în exploatare de folosinţă generală* Эксплуатационные железнодоpожные пути общего пользования*

1157

1157

1157

1157

Drumuri publice – total Автомобильные дороги общего поль-зования – всего

9344 9352 9352 9352

din care, cu îmbrăcăminte rigidă в том числе с твердым покрытием

8811 8827 8835 8836

Din total drumuri publice: Из автомобильных дорог общего пользования:

Drumuri naţionale Национальные дороги

3336 3336 3336 3336

din care, cu îmbrăcăminte rigidă в том числе с твердым покрытием

3336 3336 3336 3336

Drumuri locale Местные дороги

6008 6016 6016 6016

din care, cu îmbrăcăminte rigidă в том числе с твердым покрытием

5475 5491 5499 5500

Linii de troleibuze în exploatare de folosinţă generală Эксплуатационные троллейбусные линии общего пользования

306

306

306

306

Căi fluviale navigabile de folosinţă generală Речные судоходные пути общего пользования

558 558 558 558

* În ansamblu pe ţară / В целом по стране

Page 62: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Transporturi şi comunicaţii Транспорт и связь

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 61

Transportul de mărfuri al întreprinderilor de transport Грузовые перевозки предприятий транспорта

2010 2011 2012 2013

Milioane tone Миллионов тонн

Mărfuri transportate – total Перевезено грузов – всего

10,1 11,4 10,9 13,8

din care, cu transportul: в том числе транспортом:

feroviar железнодорожным

3,9 4,6 4,2 5,4

auto1,2 автомобильным 1,2

6,1 6,7 6,6 8,2

fluvial, mii tone речным, тыс. тонн

127,2 149,1 144,2 162,6

aerian, mii tone авиационным, тыс. тонн

1,30 1,60 1,57 1,28

Milioane tone-km Миллионов тонно-км

Parcursul mărfurilor – total Грузооборот – всего

3347,6 3776,8 3847,5 4422,1

din care, cu transportul: в том числе транспортом:

feroviar железнодорожным

958,5 1196,0 959,5 1227,5

auto1,2 автомобильным 1,2

2387,0 2578,6 2885,8 3193,0

fluvial речным

0,4 0,5 0,5 0,5

aerian авиационным

1,7 1,7 1,7 1,1

1 Inclusiv volumul de mărfuri transportate cu autovehiculele pentru transportul mărfurilor ale persoanelor fizice / С учетом объема перевозок грузов, выполненного грузовыми ав-томобилями физических лиц

2 Inclusiv întreprinderile cu alte genuri de activitate, care efectuează transportări auto de măr-furi contra plată şi dispun de 10 şi mai multe autovehicule de marfă proprii sau închiriate Включая предприятия других видов деятельности, осуществляющие грузовые ав--топеревозки на коммерческой основе и имеющие на своем балансе или арендующие 10 и более грузовых автомобилей

Page 63: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Transporturi şi comunicaţii Транспорт и связь

62 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Transportul de pasageri pe moduri de transport public Пассажирские перевозки по видам общественного транспорта

2010 2011 2012 2013

Milioane pasageri Миллионов пассажиров

Pasageri transportaţi – total Перевезено пассажиров – всего

232,5 237,1 240,3 237,1

din care, cu transportul: в том числе транспортом:

feroviar железнодорожным

5,0 4,7 4,3 4,1

autobuze автобусным

106,0 115,3 118,1 114,7

taximetre таксомоторным

4,3 4,1 3,7 3,7

troleibuze троллейбусным

116,4 112,2 113,4 113,8

fluvial речным

0,12 0,12 0,12 0,12

aerian авиационным

0,65 0,7 0,7 0,7

Milioane pasageri-km Миллионов пассажиро-км

Parcursul pasagerilor – total Пассажирооборот – всего

3993,4 4349,6 4472,3 4570,5

din care, cu transportul: в том числе транспортом:

feroviar железнодорожным

398,8 363,1 347,2 329,8

autobuze автобусным

2416,7 2733,4 2835,5 3000,3

taximetre таксомоторным

80,1 80,5 74,5 75,5

troleibuze троллейбусным

346,8 335,1 340,1 342,3

fluvial речным

0,2 0,2 0,2 0,2

aerian авиационным

750,8 837,3 874,8 822,4

Page 64: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Transporturi şi comunicaţii Транспорт и связь

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 63

Traficul prin Aeroportul Internaţional Chişinău Перевозки через Международный аэропорт Кишинэу

2010 2011 2012 2013

Pasageri – numărul Пассажиры – количество

936226 1044785 1220171 1321236

Mărfuri şi poştă – tone Грузы и почта – тонн

2398 2710 2931 2952

Mişcări aeronave – numărul Движение воздушных судов – количество

13241 14535 15759 16858

Activitatea de poştă şi de telefonie de folosinţă generală Деятельность почты и телефонной связи общего пользования

2010 2011 2012 2013

Numărul de expedieri, mii: Количество отправлений, тыс.:

corespondenţă письменной корреспонденции

41878,9 44787,8 48615,5 50058,4

ziare şi reviste / газет и журналов 23758,3 21762,2 20620,0 19366,7

colete poştale / посылок 78,7 173,9 170,6 206,3

mandate poştale şi telegrafice (inclusiv manda-te de pensii) денежных переводов, почтовых и теле-графных (включая выплату пенсий)

8834,8

9043,1

9134,5

9382,2

Numărul convorbirilor telefonice acordate prin reţeaua telefonică fixă1, mil.: Число предоставленных телефонных разговоров посредством фиксированной телефонной связи1, млн.:

interurbane / междугородных 212,9 194,3 225,7 220,8

internaţionale / международных 26,3 22,7 19,1 16,8

Numărul posturilor telefonice principale în reţeaua telefonică publică fixă1 (la sfîrşitul anului) – total, mii Число основных телефонных аппаратов фик-сированной телефонной связи сети общего пользования1 (на конец года) – всего, тыс.

1123,7

1127,2

1123,2

1115,1

din care, la domiciliu в том числе домашних

1016,6 1021,7 1019,7 1013,6

Numărul abonaţilor la reţeaua telefonică mobilă, mii Число абонентов мобильной телефонной связи, тыс.

3165,1

3715,0

4262,0

4430,8

1 Conform datelor S. A. „Moldtelecom” / По данным АО „Moldtelecom”

Page 65: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

64 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Comerţ exterior Внешняя торговля

Comerţul exterior al Republicii Moldova Внешняя торговля Республики Молдова

milioane dolari SUA миллионов долларов США

2010 2011 2012 2013

Export – total / Экспорт – всего 1541,5 2216,8 2161,9 2428,3

din care: / в том числе:

ţările CSI / страны СНГ 624,0 919,3 928,1 923,2

ţările Uniunii Europene страны Европейского Союза

728,9 1083,0 1013,4 1137,3

alte ţări / другие страны 188,6 214,5 220,4 367,8

Import – total / Импорт – всего 3855,3 5191,3 5212,9 5492,4

din care: / в том числе:

ţările CSI / страны СНГ 1256,9 1713,4 1623,7 1672,3

ţările Uniunii Europene страны Европейского Союза

1704,2 2256,3 2318,6 2472,1

alte ţări / другие страны 894,2 1221,6 1270,6 1348,0

Balanţa comercială – total Торговый баланс – всего

-2313,8 -2974,5 -3051,0 -3064,1

din care: / в том числе:

ţările CSI / страны СНГ -632,9 -794,1 -695,6 -749,1

ţările Uniunii Europene страны Европейского Союза

-975,3 -1173,3 -1305,2 -1334,8

alte ţări / другие страны -705,6 -1007,1 -1050,2 -980,2

Gradul de acoperire a importu-rilor cu exporturi – total, % Уровень покрытия импортных поступлений экспортными поставками – всего, %

40,0

42,7

41,5

44,2

din care: / в том числе:

ţările CSI / страны СНГ 49,6 53,7 57,2 55,2

ţările Uniunii Europene страны Европейского Союза

42,8 48,0 43,7 46,0

alte ţări / другие страны 21,1 17,6 17,3 27,3

Page 66: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Comerţ exterior Внешняя торговля

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 65

Tendinţele comerţului exterior Тенденции внешней торговли

milioane dolari SUA / миллионов долларов США

1541,5 2216,8 2161,9

2428,3

3855,3

5212,95191,3 5492,4

-3064,1-3051,0-2974,5

-2313,8

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Export / Эхпорт

Import / Импорт

Balanţa comercială / Торговый баланс

Indicii valorici ai comerţului exterior (anul precedent = 100) Стоимостные индексы внешней торговли (предыдущий год = 100)

2010 2011 2012 2013 Export – total Экспорт – всего

120,1 143,8 97,5 112,3

din care: / в том числе: ţările CSI страны СНГ

127,2 147,3 101,0 99,5

ţările Uniunii Europene страны Европейского Союза

109,2 148,6 93,6 112,2

alte ţări другие страны

150,6 113,8 102,7 166,9

Import – total Импорт – всего

117,6 134,7 100,4 105,4

din care: / в том числе: ţările CSI страны СНГ

110,1 136,3 94,8 103,0

ţările Uniunii Europene страны Европейского Союза

119,9 132,4 102,8 106,6

alte ţări другие страны

125,0 136,6 104,0 106,1

Export / Экспорт

Import / Импорт

Balanţa comercială / Торговый баланс

2010 2011 2012 2013

Page 67: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Comerţ exterior Внешняя торговля

66 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Exporturile pe ţări Экспорт по странам

milioane dolari SUA миллионов долларов США

2010 2011 2012 2013

Total / Всего

din care: / в том числе:

1541,5 2216,8 2161,9 2428,3

Ţările CSI – total Страны СНГ – всего

624,0 919,3 928,1 923,2

Armenia / Армения 1,4 2,9 1,4 1,1

Azerbaidjan / Азербайджан 7,5 5,7 5,4 6,5

Belarus / Беларусь 80,3 75,6 80,7 90,3

Federaţia Rusă Российская Федерация

404,0 625,5 655,1 631,9

Kazahstan / Казахстан 30,5 45,5 50,3 39,2

Kîrgîzstan / Кыргызстан 2,5 2,9 2,8 3,3

Tadjikistan / Таджикистан 0,8 1,2 0,9 1,9

Turkmenistan / Туркменистан 1,0 1,2 0,9 1,0

Ucraina / Украина 91,6 153,0 122,4 140,4

Uzbekistan / Узбекистан 4,4 5,8 8,2 7,6

Ţările Uniunii Europene – total Страны Европейского Союза – всего

728,9 1083,0 1013,4 1137,3

Austria / Австрия 10,8 12,5 17,9 19,2

Belgia / Бельгия 7,5 9,3 9,5 8,3

Bulgaria / Болгария 18,8 33,8 33,8 32,6

Cipru / Кипр 0,1 1,4 4,5 8,8

Croaţia/ Хорватия 0,1 0,1 0,5 0,2

Danemarca / Дания 0,3 0,6 0,9 1,1

Estonia / Эстония 2,2 2,6 3,1 3,4

Finlanda / Финляндия 0,7 1,0 1,2 0,8

Franţa / Франция 23,3 24,0 30,2 35,5

Germania / Германия 75,4 106,5 70,2 113,1

Grecia / Греция 17,7 24,0 13,3 25,3

Irlanda / Ирландия 0,2 0,1 0,1 0,0

Italia / Италия 147,4 215,1 202,4 185,2

Letonia / Латвия 3,4 4,3 4,9 5,0

Lituania / Литва 11,8 18,7 14,9 15,3

Luxemburg / Люксембург 0,0 0,0 0,0 - Malta / Мальта 0,0 0,1 0,0 0,6

Page 68: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Comerţ exterior Внешняя торговля

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 67

Exporturile pe ţări (continuare) Экспорт по странам (продолжение)

milioane dolari SUA миллионов долларов США

2010 2011 2012 2013

Olanda / Нидерланды 10,6 17,3 16,7 15,8 Polonia / Польша 46,7 85,9 74,2 85,3 Portugalia / Португалия 0,0 3,5 5,6 2,8 Regatul Unit Соединенное Королевство

82,1 101,7 83,9 105,5

Republica Cehă Чешская Республика

7,8 11,3 16,9 25,6

România / Румыния 246,4 376,4 356,7 411,1 Slovacia / Словакия 5,3 6,3 5,9 7,8 Slovenia / Словения 0,8 0,7 0,9 0,4 Spania / Испания 0,7 1,9 15,0 10,9 Suedia / Швеция 0,8 0,7 2,0 2,0 Ungaria / Венгрия 8,1 23,3 28,7 15,7

Alte ţări Другие страны

Belize / Белиз 4,1 22,1 7,8 6,8 Canada / Канада 0,5 0,3 1,0 1,2 China / Китай 2,3 3,9 8,3 6,5 Elveţia / Швейцария 17,4 8,0 5,1 47,8 Georgia / Грузия 12,4 13,2 18,4 28,0 Hong Kong, RAS a Chinei Гонконг, САР Китая

0,2 2,3 0,2 2,0

Indonezia / Индонезия 0,2 0,0 0,3 1,8 Irak / Ирак 10,2 9,4 22,7 13,2 Israel / Израиль 2,8 1,7 2,2 4,7 Liban / Ливан 3,4 2,6 1,7 2,1 Libia / Ливия 3,6 0,5 4,6 4,4 Nigeria / Нигерия 0,3 1,0 1,2 1,9 Noua Zeelandă / Новая Зеландия 0,0 5,3 26,7 32,5 Pakistan / Пакистан 0,0 0,1 - 1,9 Serbia / Сербия 1,8 3,2 3,4 1,8 Statele Unite ale Americii Соединенные Штаты Америки

22,0 24,9 30,0 25,3

Swaziland / Свайзиланд 1,7 0,0 - 1,4 Taivan / Тайвань 0,2 0,2 0,4 1,7 Turcia / Турция 67,5 73,4 56,1 127,1 Vietnam / Виетнам 0,5 0,2 0,5 3,4

Page 69: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Comerţ exterior Внешняя торговля

68 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Importurile pe ţări Импорт по странам

milioane dolari SUA миллионов долларов США 2010 2011 2012 2013

Total / Всего 3855,3 5191,3 5212,9 5492,4 din care: / в том числе:

Ţările CSI – total Страны СНГ – всего

1256,9 1713,4 1623,7 1672,3

Armenia / Армения 1,0 0,2 0,4 0,5 Azerbaidjan / Азербайджан 0,2 2,7 0,5 0,3 Belarus / Беларусь 119,1 194,7 172,2 178,4 Federaţia Rusă Российская Федерация

586,5 823,0 816,9 788,0

Kazahstan / Казахстан 15,8 31,9 26,5 32,7 Kîrgîzstan / Кыргызстан 0,5 0,1 0,3 0,3 Tadjikistan / Таджикистан 0,0 0,0 0,0 0,0 Turkmenistan / Туркменистан 1,7 9,0 4,0 3,2 Ucraina / Украина 528,5 641,2 594,3 659,1 Uzbekistan / Узбекистан 3,6 10,6 8,6 9,8

Ţările Uniunii Europene – total Страны Европейского Союза – всего

1704,2 2256,3 2318,6 2472,1

Austria / Австрия 59,3 85,4 123,0 128,4 Belgia / Бельгия 33,5 37,8 35,9 41,3 Bulgaria / Болгария 48,9 66,7 78,2 83,0 Cipru / Кипр 0,9 0,5 1,2 0,9 Croaţia/ Хорватия 1,9 2,4 1,8 3,1 Danemarca / Дания 11,1 11,0 14,1 15,0 Estonia / Эстония 2,5 3,7 3,6 4,0 Finlanda / Финляндия 12,7 15,8 14,4 14,9 Franţa / Франция 68,3 87,0 103,7 101,6 Germania / Германия 294,7 395,8 386,9 395,6 Grecia / Греция 93,3 68,7 50,0 39,3 Irlanda / Ирландия 5,0 5,9 7,4 9,5 Italia / Италия 270,7 348,1 327,6 345,0 Letonia / Латвия 4,3 7,1 6,6 7,1 Lituania / Литва 17,8 20,5 17,3 14,9 Luxemburg / Люксембург 1,7 1,2 1,6 3,2 Malta / Мальта 1,6 0,3 1,1 0,2 Olanda / Нидерланды 40,8 49,4 48,3 49,0 Polonia / Польша 105,1 134,6 152,1 142,7 Portugalia / Португалия 5,3 8,3 7,6 7,5 Regatul Unit Соединенное Королевство

52,6 64,9 58,0 62,5

Republica Cehă Чешская Республика

42,7 59,7 65,0 69,3

România / Румыния 386,7 574,3 620,6 722,1 Slovacia / Словакия 16,0 22,2 22,7 22,9 Slovenia / Словения 14,9 21,2 17,6 21,8 Spania / Испания 28,5 40,3 41,5 46,6 Suedia / Швеция 21,5 25,8 23,6 20,4 Ungaria / Венгрия 63,8 100,1 89,0 100,3

Page 70: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Comerţ exterior Внешняя торговля

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 69

Importurile pe ţări (continuare) Импорт по странам (продолжение)

milioane dolari SUA миллионов долларов США

2010 2011 2012 2013 Alte ţări Другие страны

Africa de Sud / Южная Африка 1,6 2,0 2,1 2,2 Argentina / Аргентина 6,1 7,7 8,7 8,3 Bangladesh / Бангладеш 2,6 4,8 6,1 7,2 Bosnia şi Herţegovina Босния и Герцеговина

1,6 5,0 2,4 2,3

Brazilia / Бразилия 49,5 16,3 20,2 13,9 Canada / Канада 5,0 6,2 6,7 7,1 Chile / Чили 1,7 2,0 1,6 3,2 China / Китай 320,2 399,8 415,7 478,9 Coreea de Sud Южная Корея

23,3 34,6 32,8 33,9

Costa Rica / Коста Рика 0,9 1,5 2,1 3,0 Cote d’Ivoire / Кот-д’Ивуар 1,9 2,6 2,3 2,7 Ecuador / Эквадор 5,6 8,5 9,0 7,7 Egipt / Египет 7,5 8,7 8,1 7,6 Elveţia / Швейцария 23,0 35,6 36,2 41,9 Emiratele Arabe Unite Объединенные Арабские Эмираты

1,9 2,1 1,6 1,5

Filipine / Филлипины 0,7 1,2 1,1 2,3 Georgia / Грузия 0,8 1,4 2,0 4,5 Hong Kong, RAS a Chinei Гонконг, САР Китая

1,5 1,8 1,5 2,5

India / Индия 26,0 37,6 30,4 35,0 Indonezia / Индонезия 4,7 6,9 9,3 7,4 Iran / Иран 1,0 1,3 1,0 1,5 Islanda / Исландия 4,7 7,0 8,9 6,9 Israel / Израиль 11,3 18,5 43,2 45,7 Japonia / Япония 34,4 43,7 30,9 37,3 Malaysia / Малайзия 8,5 10,3 9,0 12,3 Maroc / Марок 0,5 0,4 0,8 1,6 Mexic / Мексика 2,6 2,6 3,1 6,2 Norvegia / Норвегия 9,5 12,4 11,1 10,9 Noua Zeelandă / Новая Зеландия 1,9 2,1 3,9 3,6 Pakistan / Пакистан 2,9 3,0 3,8 2,7 Serbia / Сербия 7,3 10,0 12,8 16,9 Singapore / Сингапур 2,4 3,0 3,2 3,8 Şri Lanka / Шри-Ланка 2,0 2,5 2,2 2,3 Statele Unite ale Americii Соединенные Штаты Америки

61,8 79,7 79,1 73,6

Taiwan / Тайвань 11,9 18,9 17,7 18,9 Thailanda / Таиланд 6,5 10,6 8,6 9,7 Turcia / Турция 205,8 366,9 388.2 381,0 Vietnam / Вьетнам 15,4 17,9 17,3 18,3 Ins. Faroe / Фаройские Острова 1,5 2,7 2,8 4,1

Page 71: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Comerţ exterior Внешняя торговля

70 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Comerţul exterior cu ţările lumii, pe secţiuni, conform Nomenclatorului Mărfurilor (NM)

Внешняя торговля со странами мира, по разделам, согласно Номенклатуры Товаров (НТ)

milioane dolari SUA миллионов долларов США

Cod NM / Код НТ 2010 2011 2012 2013

Export – total / Экспорт – всего E 1541,5 2216,8 2161,9 2428,3

Import – total / Импорт – всего I 3855,3 5191,3 5212,9 5492,4

I Animale vii şi produse animale Живые животные и продукты животного происхождения

E

I

27,0

94,8

38,0

107,8

37,8

130,3

37,2

146,8

II Produse vegetale Продукты растительного происхождения

E

I

340,7

168,9

471,0

199,1

360,5

204,6

507,1

203,5

III Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale Жиры и масла животного или растительного происхожде-ния

E

I

47,6

19,3

77,5

25,1

89,7

28,4

44,0

30,0

IV Produse alimentare; băuturi alcoolice şi nealcoolice; tutun Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкоголь-ные напитки; табак

E

I

316,9

308,6

330,6

355,8

390,9

380,0

427,3

403,5

V Produse minerale Минеральные продукты

E

I

17,2

807,1

37,1

1179,6

33,1

1217,6

41,7

1256,7

VI Produse chimice Продукция химической про-мышленности

E

I

74,1

404,3

111,6

529,7

145,7

558,2

167,9

627,0

VII Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea Пластмассы и изделия из них; каучук и резиновые изделия

E

I

26,2

227,7

62,7

304,1

60,5

304,2

62,7

320,6

VIII Piei brute, piei tăbăcite, blănuri şi produse din acestea Кожевенное сырье, кожа, мех и изделия из них

E

I

24,7

27,4

34,7

35,7

31,0

30,6

33,4

34,2

Page 72: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Comerţ exterior Внешняя торговля

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 71

Continuare; mil. dolari SUA Продолжение; млн. долларов США

Cod NM / Код НТ 2010 2011 2012 2013

IX Lemn şi produse din lemn (exclusiv mobilier) Древесина и изделия из древесины (исключая мебель)

E

I

5,7

73,0

10,2

88,8

12,2

92,6

9,5

97,0

X Pastă de lemn, hîrtie, carton şi articole din acestea Масса из древесины, бумага, картон и изделия из них

E

I

11,8

102,7

24,6

132,5

19,8

121,1

25,6

125,4

XI Materiale textile şi articole din acestea Текстиль и текстильные изделия

E

I

267,7

282,3

354,7

383,5

343,4

384,8

330,5

386,9

XII Încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare Обувь, головные уборы, зонты и аналогичные изде-лия

E

I

30,6

22,2

49,9

35,5

40,0

33,6

36,1

34,0

XIII Articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare Изделия из камня, гипса, цемента, керамики, стекла или из аналогичных матери-алов

E

I

35,3

98,7

46,2

129,8

37,8

129,2

58,1

140,6

XIV Perle naturale sau de cultură, pietre preţioase sau semipre-ţioase, metale preţioase, metale placate sau suflate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; bijuterii de fantezie; monede Жемчуг природный или куль-тивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, ме-таллы, плакированные драго-ценными металлами и изде-лия из них; бижутерия; моне-ты

E

I

0,3

6,1

4,4

10,3

2,3

8,8

1,1

9,2

Page 73: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Comerţ exterior Внешняя торговля

72 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Continuare; mil. dolari SUA Продолжение; млн. долларов США

Cod NM / Код НТ 2010 2011 2012 2013

XV Metale comune şi articole din acestea Недрагоценные металлы и изделия из них

E

I

58,3

242,4

112,9

312,5

73,3

284,4

123,3

322,1

XVI Maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile Машины и аппаратура; элек-тротехническое оборудова-ние; звукозаписывающая и зву-ковоспроизводящая аппарату-ра

E

I

171,6

576,5

283,3

827,9

278,6

786,4

315,9

839,7

XVII Mijloace şi materiale de transport Средства транспорта, их части и принадлежности

E

I

21,2

237,9

46,6

332,6

63,9

304,8

46,8

300,4

XVIII Instrumente şi aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale; ceasuri; instrumente muzicale; părţi şi accesorii ale acestora Приборы и аппараты опти-ческие, фотографические, ки-нематографические, медицин-ские и хирургические; часы; музыкальные инструменты; их части и принадлежности

E

I

12,9

53,9

23,0

74,0

33,2

80,2

41,2

82,9

XX Mărfuri şi produse diverse Разные промышленные товары

E

I

51,7

101,5

97,8

127,0

108,2

133,1

118,9

131,5

Page 74: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Comerţ exterior Внешняя торговля

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 73

Comerţul exterior cu ţările CSI, pe secţiuni, conform Nomenclatorului Mărfurilor (NM)

Внешняя торговля со странами СНГ, по разделам, согласно Номенклатуры Товаров (НТ)

milioane dolari SUA миллионов долларов США

Cod NM / Код НТ 2010 2011 2012 2013

Export – total / Экспорт – всего E 624,0 919,3 928,1 923,2

Import – total / Импорт – всего I 1256,9 1713,4 1623,7 1672,3

I Animale vii şi produse animale Живые животные и продукты животного происхождения

E

I

14,0

21,7

28,0

34,5

26,9

39,1

25,0

45,7

II Produse vegetale Продукты растительного происхождения

E

I

136,9

34,5

189,8

48,7

149,9

47,3

158,7

46,3

III Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale Жиры и масла животного или растительного происхожде-ния

E

I

11,8

12,9

3,1

16,2

0,6

19,1

0,3

17,5

IV Produse alimentare; băuturi alcoolice şi nealcoolice; tutun Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкоголь-ные напитки; табак

E

I

231,8

181,2

208,6

208,6

229,3

209,3

212,6

230,2

V Produse minerale Минеральные продукты

E

I

4,2

530,9

12,7

789,6

12,1

772,3

10,2

758,6

VI Produse chimice Продукция химической про-мышленности

E

I

63,8

71,2

100,5

98,2

136,2

94,1

148,7

106,5

VII Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea Пластмассы и изделия из них; каучук и резиновые изделия

E

I

17,8

47,9

50,8

59,6

47,0

54,5

48,1

61,6

VIII Piei brute, piei tăbăcite, blănuri şi produse din acestea Кожевенное сырье, кожа, мех и изделия из них

E

I

0,4

1,1

2,1

1,4

2,4

0,9

1,7

1,1

Page 75: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Comerţ exterior Внешняя торговля

74 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Continuare; mil. dolari SUA Продолжение; млн. долларов США

Cod NM / Код НТ 2010 2011 2012 2013

IX Lemn şi produse din lemn (exclusiv mobilier) Древесина и изделия из древесины (исключая мебель)

E

I

2,5

31,2

4,3

40,3

6,2

40,0

4,7

40,1

X Pastă de lemn, hîrtie, carton şi articole din acestea Масса из древесины, бумага, картон и изделия из них

E

I

5,6

32,7

17,1

39,9

10,3

39,9

14,7

38,7

XI Materiale textile şi articole din acestea Текстиль и текстильные изделия

E

I

29,5

11,1

74,7

18,2

86,8

20,1

76,1

22,8

XII Încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare Обувь, головные уборы, зонты и аналогичные изде-лия

E

I

2,3

1,6

10,5

1,5

10,2

1,8

12,3

2,7

XIII Articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare Изделия из камня, гипса, цемента, керамики, стекла или из аналогичных матери-алов

E

I

9,1

47,9

14,1

55,8

13,3

51,5

12,7

50,0

XIV Perle naturale sau de cultură, pietre preţioase sau semipre-ţioase, metale preţioase, metale placate sau suflate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; bijuterii de fantezie; monede Жемчуг природный или куль-тивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, ме-таллы, плакированные драго-ценными металлами и изде-лия из них; бижутерия; моне-ты

E

I

2,9

0,0

5,5

0,0

5,0

0,0

4,8

Page 76: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Comerţ exterior Внешняя торговля

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 75

Continuare; mil. dolari SUA Продолжение; млн. долларов США

Cod NM / Код НТ 2010 2011 2012 2013

XV Metale comune şi articole din acestea Недрагоценные металлы и изделия из них

E

I

14,2

93,2

28,8

119,9

32,5

84,8

54,1

101,8

XVI Maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile Машины и аппаратура; элек-тротехническое оборудова-ние; звукозаписывающая и зву-ковоспроизводящая аппарату-ра

E

I

44,2

75,2

103,3

95,7

76,3

82,4

66,9

81,1

XVII Mijloace şi materiale de transport Средства транспорта, их части и принадлежности

E

I

10,9

37,4

30,4

53,9

41,7

38,4

32,8

37,3

XVIII Instrumente şi aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale; ceasuri; instrumente muzicale; părţi şi accesorii ale acestora Приборы и аппараты опти-ческие, фотографические, ки-нематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инстру-менты; их части и принадлеж-ности

E

I

7,9

3,3

9,7

3,8

12,7

5,0

9,9

8,3

XX Mărfuri şi produse diverse Разные промышленные товары

E

I

17,1

19,0

30,8

22,1

33,7

18,2

33,7

16,8

Page 77: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Comerţ exterior Внешняя торговля

76 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Comerţul exterior cu ţările Uniunii Europene, pe secţiuni, conform Nomenclatorului Mărfurilor (NM)

Внешняя торговля со странами Европейского Союза, по разделам, согласно Номенклатуры Товаров (НТ)

milioane dolari SUA миллионов долларов США

Cod NM / Код НТ 2010 2011 2012 2013

Export – total / Экспорт – всего E 728,9 1083,0 1013,4 1137,3

Import – total / Импорт – всего I 1704,2 2256,3 2318,6 2472,1

I Animale vii şi produse animale Живые животные и продукты животного происхождения

E

I

0,2

35,7

0,8

35,3

1,8

47,7

2,9

56,2

II Produse vegetale Продукты растительного происхождения

E

I

127,9

72,3

219,9

69,9

141,1

86,3

198,2

83,2

III Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale Жиры и масла животного или растительного происхожде-ния

E

I

34,2

3,2

72,4

4,0

86,4

3,9

43,5

4,4

IV Produse alimentare; băuturi alcoolice şi nealcoolice; tutun Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкоголь-ные напитки; табак

E

I

55,6

93,9

89,4

102,9

110,4

120,8

134,9

123,9

V Produse minerale Минеральные продукты

E

I

12,8

273,1

23,2

366,8

20,8

399,7

25,9

460,8

VI Produse chimice Продукция химической про-мышленности

E

I

9,4

233,9

9,8

305,2

7,6

325,7

10,0

362,2

VII Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea Пластмассы и изделия из них; каучук и резиновые изделия

E

I

7,8

110,3

10,6

146,8

10,1

139,8

10,1

148,7

VIII Piei brute, piei tăbăcite, blănuri şi produse din acestea Кожевенное сырье, кожа, мех и изделия из них

E

I

23,1

21,3

30,9

27,1

27,9

21,9

31,2

24,5

Page 78: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Comerţ exterior Внешняя торговля

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 77

Continuare; mil. dolari SUA Продолжение; млн. долларов США

Cod NM / Код НТ 2010 2011 2012 2013

IX Lemn şi produse din lemn (exclusiv mobilier) Древесина и изделия из древесины (исключая мебель)

E

I

3,0

31,3

4,3

35,3

4,1

39,6

3,2

45,0

X Pastă de lemn, hîrtie, carton şi articole din acestea Масса из древесины, бумага, картон и изделия из них

E

I

6,1

46,7

7,1

58,1

9,3

53,6

10,3

61,7

XI Materiale textile şi articole din acestea Текстиль и текстильные изделия

E

I

209,4

148,4

243,0

196,0

219,7

176,4

221,5

174,7

XII Încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare Обувь, головные уборы, зонты и аналогичные изде-лия

E

I

28,3

6,8

39,2

9,1

29,8

7,2

23,8

7,8

XIII Articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare Изделия из камня, гипса, цемента, керамики, стекла или из аналогичных матери-алов

E

I

17,3

32,9

23,9

50,6

15,4

52,6

26,4

63,8

XIV Perle naturale sau de cultură, pietre preţioase sau semipre-ţioase, metale preţioase, metale placate sau suflate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; bijuterii de fantezie; monede Жемчуг природный или куль-тивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, ме-таллы, плакированные драго-ценными металлами и изде-лия из них; бижутерия; моне-ты

E

I

0,0

1,0

0,1

1,8

0,1

1,2

0,2

1,6

Page 79: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Comerţ exterior Внешняя торговля

78 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Continuare; mil. dolari SUA Продолжение; млн. долларов США

Cod NM / Код НТ 2010 2011 2012 2013

XV Metale comune şi articole din acestea Недрагоценные металлы и изделия из них

E

I

28,0

90,8

47,1

110,7

28,2

115,7

26,8

128,7

XVI Maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile Машины и аппаратура; элек-тротехническое оборудова-ние; звукозаписывающая и зву-ковоспроизводящая аппарату-ра

E

I

120,7

300,0

171,4

434,8

195,0

413,6

245,8

441,4

XVII Mijloace şi materiale de transport Средства транспорта, их части и принадлежности

E

I

7,4

121,7

11,0

197,4

13,4

197,0

12,1

181,0

XVIII Instrumente şi aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale; ceasuri; instrumente muzicale; părţi şi accesorii ale acestora Приборы и аппараты опти-ческие, фотографические, ки-нематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инстру-менты; их части и принадлеж-ности

E

I

4,0

28,0

12,5

36,1

18,4

43,4

26,5

37,0

XX Mărfuri şi produse diverse Разные промышленные товары

E

I

33,7

52,9

66,4

68,4

73,9

72,5

84,0

65,4

Page 80: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 79

Comerţ şi servicii de piaţă

Торговля и рыночные услуги

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii de piaţă Оборот торговли и рыночных услуг

2013

Milioane lei Миллионов лей

Anul precedent = 100 Предыдущий год = 100

Cifra de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amă-nuntul

Оборот предприятий с основным видом деятельности розничная торговля

38546,1

103,1 1

Cifra de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţă prestate populaţiei

Оборот предприятий с основным видом деятельности рыночные услуги, оказанные населению

10650,8

110,7 1

Cifra de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu ridicata

Оборот предприятий с основным видом деятельности оптовая торговля

60379,6

109,1 2

Cifra de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţă prestate întreprinderilor

Оборот предприятий с основным видом деятельности рыночные услуги, оказанные предприятиям

28694,3

106,9 2

1 Preţuri comparabile / Сопоставимые цены 2 Preţuri curente / Текущие цены

Page 81: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

80 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Finanţe Финансы

Bugetul public naţional Публичный национальный бюджет

2010 2011 2012 2013

Venituri: / Доходы:

total, mil. lei всего, млн. лей

27540,2 30139,7 33530,3 36908,5

în % faţă de PIB в % к ВВП

38,3 36,6 38,0 37,0

Cheltuieli: / Расходы:

total, mil. lei всего, млн. лей

29326,4 32100,9 35373,5 38673,1

în % faţă de PIB в % к ВВП

40,8 39,0 40,1 38,7

Excedent (+), deficit (-): Профицит (+), дефицит (-):

total, mil. lei всего, млн. лей

-1786,2 -1961,2 -1843,2 -1764,6

în % faţă de PIB в % к ВВП

-2,5 -2,4 -2,1 -1,8

Soldul creditelor în economie, la sfîrşitul anului Остаток кредитов в экономике на конец года

milioane lei миллионов лей

2010 2011 2012 2013

Soldul creditelor – total Остаток кредитов – всего

26915,5 30962,9 35951,5 42690,6

credite pe termen scurt краткосрочные кредиты

3929,8 3833,9 4492,2 5367,8

credite pe termen mediu şi lung среднесрочные и долгосрочные кредиты

22985,7 27129,0 31459,3 37322,8

Sursa: Banca Naţională a Moldovei Источник: Национальный банк Молдовы

Page 82: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 81

Statistică regională Региональная статистика

Populaţia stabilă, la 1 ianuarie 2014 Постоянное население на 1 января 2014 года

mii persoane тысяч человек

Total Всего

Urban Городское

Rural Сельское

Total populaţie / Все население 3557,6 1503,0 2054,6 Municipiul Chişinău 804,5 731,7 72,8 Nord / Север 994,8 356,9 637,9

Municipiul Bălţi 149,8 144,9 4,9 Briceni 73,9 15,4 58,5 Donduşeni 43,7 10,6 33,1 Drochia 88,5 20,5 68,0 Edineţ 81,6 26,0 55,6 Făleşti 91,9 16,8 75,1 Floreşti 88,7 19,7 69,0 Glodeni 60,4 11,5 48,9 Ocniţa 54,9 19,3 35,6 Rîşcani 68,7 16,0 52,7 Sîngerei 92,6 18,7 73,9 Soroca 100,1 37,5 62,6

Centru / Центр 1060,4 207,2 853,2 Anenii Noi 83,4 8,8 74,6 Călăraşi 78,5 16,6 61,9 Criuleni 73,7 8,6 65,1 Dubăsari 35,2 - 35,2 Hînceşti 121,2 17,4 103,8 Ialoveni 100,7 16,2 84,5 Nisporeni 66,1 14,4 51,7 Orhei 125,4 33,6 91,8 Rezina 51,2 12,8 38,4 Străşeni 92,1 22,0 70,1 Şoldăneşti 42,4 7,5 34,9 Teleneşti 73,1 8,1 65,0 Ungheni 117,4 41,2 76,2

Sud / Юг 536,0 141,7 394,3 Basarabeasca 28,7 12,5 16,2 Cahul 124,7 39,6 85,1 Cantemir 62,3 5,8 56,5 Căuşeni 91,3 24,4 66,9 Cimişlia 60,8 14,4 46,4 Leova 53,2 15,6 37,6 Ştefan Vodă 71,0 8,6 62,4 Taraclia 44,0 20,8 23,2

UTA Găgăuzia 161,9 65,5 96,4

Page 83: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Statistică regională Региональная статистика

82 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Ratele mişcării naturale a populaţiei, în 2013 Коэффициенты естественного движения населения в 2013 году

la 1000 locuitori на 1000 жителей

Născuţi-vii Родившиеся

Decedaţi Умершие

Căsătorii Браки

Divorţuri Разводы

Total / Всего 10,6 10,7 6,9 3,0 Municipiul Chişinău 9,0 7,5 7,7 3,0 Nord / Север 10,2 13,0 6,2 2,8

Municipiul Bălţi 9,7 9,1 7,2 3,3 Briceni 9,0 15,1 6,2 2,9 Donduşeni 10,0 16,7 6,0 2,6 Drochia 10,1 14,5 6,2 2,9 Edineţ 10,1 14,5 5,6 2,9 Făleşti 11,2 12,5 6,4 2,6 Floreşti 10,7 13,4 6,2 3,0 Glodeni 10,8 13,6 5,7 2,6 Ocniţa 8,4 14,6 3,9 2,6 Rîşcani 9,4 14,5 5,9 2,6 Sîngerei 12,4 10,5 7,0 2,9 Soroca 9,4 12,7 5,9 2,5

Centru / Центр 11,8 11,0 7,2 3,2 Anenii Noi 10,8 10,4 8,7 5,5 Călăraşi 11,5 12,2 6,9 2,9 Criuleni 12,8 10,7 7,3 3,0 Dubăsari 11,2 10,6 5,8 1,4 Hînceşti 10,9 11,3 6,5 2,9 Ialoveni 12,8 9,1 8,6 3,1 Nisporeni 11,2 10,5 6,2 3,0 Orhei 12,0 11,5 7,6 3,1 Rezina 10,9 12,0 6,0 4,7 Străşeni 12,4 10,2 7,3 3,0 Şoldăneşti 11,5 14,9 5,7 2,8 Teleneşti 11,4 10,9 6,8 2,9 Ungheni 12,9 10,7 7,3 3,1

Sud / Юг 11,0 10,9 6,1 2,7 Basarabeasca 8,3 11,8 5,6 3,1 Cahul 11,4 10,1 6,3 2,3 Cantemir 12,1 10,6 5,9 3,1 Căuşeni 11,0 11,2 6,0 2,8 Cimişlia 9,4 10,7 6,8 3,2 Leova 11,7 11,3 6,2 2,2 Ştefan Vodă 11,7 11,9 6,4 2,9 Taraclia 10,3 11,0 5,4 1,8

UTA Găgăuzia 11,8 9,9 6,9 2,5

Page 84: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Statistică regională Региональная статистика

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 83

Cîştigul salarial mediu lunar pe un salariat în economie, în 2013 Среднемесячная оплата труда одного работника

в экономике в 2013 году

Total1, lei

Всего1, лей

în % faţă de 2012 в % к

2012 году

în % faţă de cîştigul salarial mediu pe

economie 2 в % к средней оплате труда в национальной

экономике 2

Total / Всего 3765,1 108,3 100,0

Municipiul Chişinău 4662,4 108,0 120,2

Nord / Север 3207,3 107,2 82,7

Municipiul Bălţi 4016,3 105,8 103,6

Briceni 2692,9 106,6 69,4

Donduşeni 3197,7 109,1 82,5

Drochia 3429,1 109,7 88,4

Edineţ 2754,8 107,5 71,0

Făleşti 2539,2 107,7 65,5

Floreşti 2949,8 108,6 76,1

Glodeni 2571,2 106,8 66,3

Ocniţa 2800,4 108,8 72,2

Rîşcani 2749,8 109,6 70,9

Sîngerei 2639,0 107,5 68,1

Soroca 3069,9 107,2 79,2

Centru / Центр 3008,0 107,4 77,6

Anenii Noi 2876,4 105,8 74,2

Călăraşi 3049,0 105,5 78,6

Criuleni 2772,9 112,4 71,5

Dubăsari 2885,1 108,0 74,4

Hînceşti 2893,0 109,2 74,6

Ialoveni 3161,4 106,7 81,5

Nisporeni 2726,1 105,9 70,3

Orhei 3118,0 110,2 80,4

Page 85: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Statistică regională Региональная статистика

84 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Continuare Продолжение

Total1, lei Всего1, лей

în % faţă de 2012 в % к

2012 году

în % faţă de cîştigul salarial mediu pe

economie 2 в % к средней оплате труда в национальной

экономике 2

Rezina 3540,9 103,8 91,3

Străşeni 3070,8 109,2 79,2

Şoldăneşti 2712,8 107,8 70,0

Teleneşti 2571,0 105,7 66,3

Ungheni 3230,8 105,4 83,3

Sud / Юг 2778,5 108,1 71,7

Basarabeasca 2687,8 106,4 69,3

Cahul 3026,5 107,7 78,0

Cantemir 2482,7 107,2 64,0

Căuşeni 2710,5 106,4 69,9

Cimişlia 2816,7 110,4 72,6

Leova 2520,7 108,5 65,0

Ştefan Vodă 2656,4 108,4 68,5

Taraclia 2896,5 111,1 74,7

UTA Găgăuzia 2838,2 109,4 73,2

1 Cîştigul salarial mediu lunar pe total economie cuprinde unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi. Cîştigul salarial pe municipii şi raioane cuprinde toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi, la fel şi unităţile sectorului real cu 20 şi mai mulţi salariaţi, care fac par-te din „zona exhaustivă de cercetare”. Repartizarea pe municipii şi raioane se face conform amplasării sediului central al unităţii / Среднемесячная оплата труда в целом по экономике охватывает предприятия реального сектора экономики с численностью 4 и более человек и все учреждения бюджетного сектора, независимо от численности персонала. Среднемесячная оплата труда по муниципиям и районам охватывает все учреждения бюджетного сектора, независимо от численности наемных работников, а также предприятия реального сектора с численностью 20 и более человек, которые включены в группу «сплошного обследования». Распределение по муниципиям и районам осуществляется в соответствии с месторасположением центрального офиса предприятия (головного предприятия)

2 La calcularea ponderilor s-a asigurat comparabilitatea datelor între municipii/raioane şi total economie / При расчете удельных весов была обеспечена сопоставимость между данными по муниципиям/районам и в целом по экономике

Page 86: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Statistică regională Региональная статистика

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 85

Şomeri înregistraţi, la sfîrşitul anului Зарегистрировано безработных на конец года

persoane человек

Numărul de şomeri Численность безработных

din care, femei в том числе женщины

2012 2013 2012 2013 Total / Всего 26297 20873 14256 11462

Municipiul Chişinău 3157 3049 1716 1667 Nord / Север 9097 6819 5095 3935 Municipiul Bălţi 405 314 254 194 Briceni 428 345 242 186 Donduşeni 871 651 452 335 Drochia 506 492 283 290 Edineţ 919 820 559 529 Făleşti 920 783 538 453 Floreşti 1095 813 555 469 Glodeni 716 564 423 332 Ocniţa 753 463 472 286 Rîşcani 1125 432 628 251 Sîngerei 576 509 301 276 Soroca 783 633 388 334

Centru / Центр 9556 7191 5159 3838 Anenii Noi 294 307 181 192 Călăraşi 127 152 72 93 Criuleni 476 519 258 295 Dubăsari 933 813 456 411 Hînceşti 1041 719 594 377 Ialoveni 447 345 244 176 Nisporeni 434 243 247 126 Orhei 1164 744 655 397 Rezina 697 551 361 306 Străşeni 458 389 240 197 Şoldăneşti 1381 937 666 456 Teleneşti 1032 553 557 284 Ungheni 1072 919 628 528

Sud / Юг 3348 3110 1696 1657 Basarabeasca 351 395 168 196 Cahul 737 513 359 246 Cantemir 334 408 172 223 Căuşeni 348 355 184 198 Cimişlia 148 184 76 132 Leova 267 197 161 101 Ştefan Vodă 476 404 247 228 Taraclia 687 654 329 333

UTA Găgăuzia 1139 704 590 365

Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă Источник: Национальное агентство занятости населения

Page 87: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Statistică regională Региональная статистика

86 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Principalii indicatori în industrie, în anul 20131 Основные показатели промышленности в 2013 году1

milioane lei миллионов лей

Valoarea producţiei fabricate

Стоимость произ-веденной продукции

Valoarea producţiei livrate Стоимость отгруженной

продукции

total всего

din care, pe piaţa externă

в том числе на внешний рынок

Municipiul Chişinău 19340,1 19139,4 5353,9 Nord / Север 5976,1 5360,8 1824,4

Municipiul Bălţi 2603,6 2594,7 908,4 Briceni 52,2 46,0 21,1 Donduşeni 140,7 140,7 5,6 Drochia 1034,2 574,8 266,9 Edineţ 476,7 280,1 46,2 Făleşti 128,4 115,7 102,9 Floreşti 339,4 346,6 15,4 Glodeni 40,0 39,6 − Ocniţa 97,7 91,1 2,4 Rîşcani 156,7 143,4 − Sîngerei 125,8 121,2 25,7 Soroca 780,7 866,9 429,8

Centru / Центр 5072,3 5038,5 2345,5 Anenii Noi 672,6 668,4 114,6 Călăraşi 301,3 306,0 166,3 Criuleni 258,5 292,3 140,4 Dubăsari − 0,02 − Hînceşti 109,3 98,3 33,1 Ialoveni 450,0 446,6 166,7 Nisporeni 94,1 89,5 65,6 Orhei 427,7 427,9 179,5 Rezina 875,5 865,9 34,3 Străşeni 292,9 291,7 133,7 Şoldăneşti 6,4 6,4 6,4 Teleneşti 78,7 76,9 45,1 Ungheni 1505,3 1468,6 1259,8

Sud / Юг 1198,6 1106,9 761,8 Basarabeasca 23,6 22,8 17,0 Cahul 328,6 330,9 188,6 Cantemir 123,3 125,5 105,5 Căuşeni 81,1 81,6 49,7 Cimişlia 100,4 99,0 53,0 Leova 18,3 15,0 1,4 Ştefan Vodă 81,2 58,0 23,9 Taraclia 442,1 374,1 322,7

UTA Găgăuzia 1032,8 940,9 640,7 1 Vezi remarca la pagina 47 / Смотри сноску на странице 47

Page 88: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Statistică regională Региональная статистика

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 87

Producţia medie la hectar a culturilor agricole în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), în 20131

Урожайность сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2013 году1

chintale центнеров

Cerealiere şi legu-minoase boabe 2

Зерновые и зернобобовые 2

Porumb pentru boabe

Кукуруза на зерно

Tutun Табак

Floarea–soarelui 2

Подсолнеч-ник 2

Total / Всего 30,8 43,3 15,4 20,5 Municipiul Chişinău 27,7 29,0 - 16,2 Nord / Север 32,4 48,2 17,7 23,2

Municipiul Bălţi 20,0 23,9 - 21,0 Briceni 28,6 45,0 - 19,7 Donduşeni 37,9 55,4 - 22,4 Drochia 31,3 55,5 - 23,1 Edineţ 32,4 51,0 3,7 25,9 Făleşti 36,3 50,1 36,7 24,8 Floreşti 36,4 49,4 - 22,7 Glodeni 33,0 55,7 21,0 27,2 Ocniţa 32,4 51,4 - 22,6 Rîşcani 28,3 43,5 17,3 24,8 Sîngerei 28,3 34,6 14,2 20,9 Soroca 29,4 42,5 - 19,4

Centru / Центр 31,5 43,4 14,2 19,6 Anenii Noi 32,4 47,1 - 15,6 Călăraşi 21,1 24,4 - 7,3 Criuleni 36,4 46,1 3,7 20,6 Dubăsari 30,3 39,7 13,1 17,0 Hînceşti 25,6 35,4 - 19,8 Ialoveni 30,7 37,0 - 18,8 Nisporeni 25,0 31,7 4,5 12,8 Orhei 27,6 35,5 16,9 17,6 Rezina 24,8 25,9 10,2 17,3 Străşeni 27,8 33,2 - 16,5 Şoldăneşti 37,5 48,5 23,4 22,1 Teleneşti 25,6 31,7 10,9 19,1 Ungheni 45,5 69,0 - 26,5

Sud / Юг 29,4 38,3 18,7 18,2 Basarabeasca 24,2 21,8 - 17,7 Cahul 28,6 31,6 - 16,7 Cantemir 30,3 39,0 11,3 17,9 Căuşeni 27,9 38,9 12,4 17,9 Cimişlia 27,0 38,9 - 19,2 Leova 32,3 45,2 25,0 21,4 Ştefan Vodă 30,6 38,2 14,3 18,6 Taraclia 31,6 42,6 16,4 17,6

UTA Găgăuzia 27,6 33,2 14,0 16,9

Page 89: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Statistică regională Региональная статистика

88 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Continuare Продолжение

Sfeclă de zahăr 2 Сахарная свекла 2

Legume de cîmp Овощи откры-того грунта

Fructe şi pomuşoare

Плоды и ягоды

Struguri Виноград

Total / Всего 358,6 88,8 65,6 62,1 Municipiul Chişinău - 122,1 83,7 59,2 Nord / Север 356,4 85,3 75,3 13,2

Municipiul Bălţi - 9,0 48,2 - Briceni 218,1 161,3 133,0 - Donduşeni 424,8 83,9 56,0 - Drochia 351,0 58,0 79,6 - Edineţ 383,1 72,9 124,1 - Făleşti 387,0 38,6 18,9 18,6 Floreşti 359,2 38,0 51,2 6,8 Glodeni 313,0 103,4 36,9 - Ocniţa 394,2 92,4 65,2 - Rîşcani 356,8 77,9 88,8 - Sîngerei 280,1 129,1 46,1 15,6 Soroca 262,9 60,5 94,7 3,3

Centru / Центр 406,1 81,8 60,4 52,0 Anenii Noi - 77,6 34,6 48,6 Călăraşi - 113,7 75,3 32,3 Criuleni - 51,6 75,9 36,5 Dubăsari - 167,6 32,1 27,3 Hînceşti - 56,4 32,5 53,7 Ialoveni - 174,3 18,1 53,9 Nisporeni 264,6 17,7 87,4 111,3 Orhei - 91,2 88,4 55,1 Rezina - 56,2 51,7 - Străşeni - 112,8 103,2 83,0 Şoldăneşti - 46,5 72,0 103,2 Teleneşti 225,5 153,0 53,0 27,2 Ungheni 459,3 51,7 36,4 28,4

Sud / Юг - 148,4 42,7 63,7 Basarabeasca - 366,3 4,5 42,1 Cahul - 275,6 28,2 74,3 Cantemir - 78,2 66,6 75,2 Căuşeni - 63,7 79,8 94,1 Cimişlia - - 56,2 52,1 Leova - 61,4 18,9 67,4 Ştefan Vodă - 142,4 45,9 70,7 Taraclia - - 7,6 32,8

UTA Găgăuzia - 47,3 57,7 81,4 1 Cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 ha şi peste / С площадью сельхозугодий 10 га и более 2 În masă după finisare / В весе после доработки

Page 90: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Statistică regională Региональная статистика

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 89

Efectivul de animale (în gospodăriile de toate categoriile), la 1 ianuarie 2014

Поголовье скота (в хозяйствах всех категорий) на 1 января 2014 года mii capete тысяч голов

Bovine – total Крупный рогатый

скот – всего

din care, vaci в том числе

коровы

Porcine Свиньи

Ovine şi caprine

Овцы и козы

Total / Всего 188,9 130,7 420,0 849,2 Municipiul Chişinău 2,0 1,1 5,8 5,5 Nord / Север 85,8 61,7 115,3 203,4

Municipiul Bălţi 0,8 0,4 2,3 2,9 Briceni 6,6 5,2 13,5 12,0 Donduşeni 6,1 5,0 6,0 10,4 Drochia 8,8 6,7 7,5 15,1 Edineţ 10,5 7,9 9,3 19,1 Făleşti 7,7 5,3 9,7 39,5 Floreşti 7,0 4,8 20,2 21,6 Glodeni 7,8 5,5 7,7 18,3 Ocniţa 4,8 3,6 6,5 4,3 Rîşcani 9,2 5,6 12,0 15,3 Sîngerei 8,5 6,0 9,8 33,6 Soroca 8,0 5,7 10,8 11,3

Centru / Центр 64,4 43,3 214,0 218,5 Anenii Noi 5,9 4,4 67,3 13,6 Călăraşi 3,7 2,2 7,7 11,2 Criuleni 5,7 3,6 36,3 7,6 Dubăsari 1,7 1,2 4,3 3,0 Hînceşti 7,2 4,7 14,6 49,3 Ialoveni 4,0 2,8 8,7 9,4 Nisporeni 2,4 1,8 6,0 16,7 Orhei 8,0 6,0 16,8 21,3 Rezina 4,,4 2,8 8,2 8,5 Străşeni 2,9 1,9 9,8 7,2 Şoldăneşti 4,4 3,3 5,0 9,4 Teleneşti 7,3 4,4 12,5 26,7 Ungheni 6,8 4,2 16,8 34,6

Sud / Юг 30,0 21,3 70,5 304,2 Basarabeasca 1,0 0,7 1,2 20,6 Cahul 4,0 2,5 18,9 70,3 Cantemir 3,4 2,3 9,4 40,0 Căuşeni 8,4 6,1 16,3 39,1 Cimişlia 3,4 2,6 4,3 31,5 Leova 3,6 2,6 6,7 33,0 Ştefan Vodă 4,4 3,3 9,0 11,9 Taraclia 1,8 1,2 4,7 57,8

UTA Găgăuzia 6,7 3,3 14,4 117,6

Page 91: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Statistică regională Региональная статистика

90 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Investiţii în active materiale pe termen lung Инвестиции в долгосрочные материальные активы

milioane lei; preţuri curent миллионов лей; текущие цены

Investiţii în active materiale pe termen lung Инвестиции в долгосрочные

материальные активы

Lucrări de construcţii-montaj Строительно-монтаж-

ные работы

2012 2013 2012 2013 Total / Всего 17062,0 18461,5 8812,3 9692,31

Municipiul Chişinău 11656,3 10386,6 6308,5 5842,0 Nord / Север 2390,7 2148,3 1067,6 1037,0

Municipiul Bălţi 765,8 612,8 440,4 383,2 Briceni 105,4 74,0 27,0 23,6 Donduşeni 160,3 141,1 61,2 83,3 Drochia 395,4 380,3 172,4 155,1 Edineţ 155,2 113,1 52,2 48,7 Făleşti 114,9 96,4 57,5 48,6 Floreşti 127,0 205,2 35,2 109,6 Glodeni 75,0 40,6 33,1 19,4 Ocniţa 56,2 66,4 23,8 23,4 Rîşcani 84,3 90,4 32,4 40,9 Sîngerei 130,2 155,0 56,8 53,6 Soroca 220,9 173,0 75,8 47,6

Centru / Центр 1796,9 1783,5 885,3 971,2 Anenii Noi 238,3 203,9 91,9 70,1 Călăraşi 104,5 87,8 47,1 49,2 Criuleni 98,3 78,0 33,9 47,3 Dubăsari 18,2 33,5 13,4 29,0 Hînceşti 225,1 245,8 121,9 145,3 Ialoveni 291,4 296,4 169,4 173,8 Nisporeni 108,8 63,3 74,1 38,3 Orhei 190,7 140,2 107,3 90,9 Rezina 95,7 154,7 22,4 33,2 Străşeni 159,1 155,5 84,3 77,5 Şoldăneşti 38,9 28,9 12,9 18,8 Teleneşti 79,0 65,4 32,0 47,3 Ungheni 149,0 229,9 74,7 150,6

Sud / Юг 905,8 819,0 430,3 425,9 Basarabeasca 10,3 17,2 3,2 9,2 Cahul 188,5 192,6 90,8 86,7 Cantemir 143,0 107,6 45,0 43,2 Căuşeni 119,4 142,9 53,0 92,6 Cimişlia 170,0 126,5 123,5 92,3 Leova 35,5 43,7 16,6 24,8 Ştefan Vodă 148,3 106,1 75,7 56,8 Taraclia 90,8 82,4 22,5 20,2

UTA Găgăuzia 312,2 258,2 120,6 85,3 1 Conform calculelor suplimentare, fără repartizarea pe raioane

С учетом досчета, без распределения по районам

Page 92: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Statistică regională Региональная статистика

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 91

Volumul lucrărilor de construcţii executate de organizaţiile cu genul principal de activitate «Construcţii»

Объем подрядных работ, выполненных организациями с основным видом деятельности «Строительство»

milioane lei; preţuri curente миллионов лей; текущие цены

2010 2011 2012 2013 Total / Всего 4853,5 5337,1 5619,3 6256,11

Municipiul Chişinău 3524,0 3741,0 3983,0 4022,3 Nord / Север 476,6 629,1 686,0 544,3

Municipiul Bălţi 242,9 309,2 371,4 273,2 Briceni 12,8 26,9 19,3 25,8 Donduşeni 7,3 9,7 21,4 0,5 Drochia 45,0 55,3 44,6 35,7 Edineţ 23,6 28,2 32,1 56,3 Făleşti 17,7 21,4 23,9 10,8 Floreşti 39,3 49,7 47,3 26,8 Glodeni 13,9 18,2 11,7 7,3 Ocniţa 8,9 9,4 9,3 1,1 Rîşcani 12,5 21,7 18,4 26,0 Sîngerei 16,7 17,2 15,7 8,3 Soroca 36,0 62,2 71,0 72,4

Centru / Центр 570,1 671,8 649,4 576,1 Anenii Noi 47,7 65,6 76,3 30,1 Călăraşi 41,4 67,2 57,7 63,0 Criuleni 44,6 67,3 50,8 53,9 Dubăsari 25,8 35,2 39,3 2,3 Hînceşti 74,1 58,8 60,8 69,0 Ialoveni 100,3 124,0 93,2 130,0 Nisporeni 27,4 31,3 36,1 40,6 Orhei 50,1 61,4 68,3 55,8 Rezina 21,8 34,1 24,3 18,7 Străşeni 62,4 36,8 55,2 64,2 Şoldăneşti 9,1 9,4 8,7 4,1 Teleneşti 19,9 27,3 22,3 9,4 Ungheni 45,5 53,4 56,4 35,2

Sud / Юг 182,4 208,0 207,7 171,2 Basarabeasca 8,3 7,2 7,0 - Cahul 44,5 65,8 64,1 62,1 Cantemir 7,3 7,9 13,0 4,7 Căuşeni 55,1 52,1 43,8 35,5 Cimişlia 24,6 25,7 24,4 33,3 Leova 8,7 8,2 8,9 2,7 Ştefan Vodă 21,9 25,7 31,2 22,5 Taraclia 12,0 15,3 15,4 10,4

UTA Găgăuzia 100,1 87,3 93,3 85,5

1 Conform calculelor suplimentare, fără repartizarea pe raioane С учетом досчета, без распределения по районам

Page 93: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Statistică regională Региональная статистика

92 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Darea în folosinţă a caselor de locuit Ввод в действие жилых домов

mii m2 de suprafaţă totală тысяч м2 общей площади

2010 2011 2012 2013

Total / Всего 546,2 589,3 502,5 504,51 Municipiul Chişinău 425,0 434,5 359,4 328,5 Nord / Север 44,4 47,0 55 43,3

Municipiul Bălţi 4,3 14,1 16,5 9,8 Briceni 2,0 1,5 1,4 3,0 Donduşeni 0,4 0,1 0,9 0,1 Drochia 6,5 4,4 4,2 4,6 Edineţ 3,1 3,7 4,1 5,6 Făleşti 0,9 1,7 1,1 1,4 Floreşti 6,9 2,9 3,4 1,7 Glodeni 1,7 1,4 1,8 2,6 Ocniţa 1,7 0,8 0,5 0,6 Rîşcani 5,4 6,2 7 6,9 Sîngerei 6,5 6,8 7,5 3,6 Soroca 5,1 3,4 6,6 3,5

Centru / Центр 37,9 64,6 56,2 45,6 Anenii Noi 2,9 26,2 7,4 6,6 Călăraşi 4,6 4,4 4,7 4,3 Criuleni 0,1 0,4 0,9 1,5 Dubăsari - 0,3 - - Hînceşti 4,8 5,6 6,9 6,0 Ialoveni 8,5 10,4 11,1 14,1 Nisporeni 2,1 3,3 4 2,5 Orhei 10,8 2,4 3 4,2 Rezina 0,2 0,4 0,1 0,3 Străşeni 3,1 7,8 14,5 3,3 Şoldăneşti 0,1 0,6 0,2 0,3 Teleneşti - - 0,2 - Ungheni 0,6 2,7 3,2 2,7

Sud / Юг 22,8 29,0 17,5 12,6 Basarabeasca 0,4 0,5 0,3 0,2 Cahul 8,0 6,2 4,3 3,4 Cantemir 3,0 1,2 2,1 1,4 Căuşeni 2,1 8,3 2,7 1,4 Cimişlia 5,0 3,0 4,2 2,7 Leova 3,4 7,4 2,5 1,1 Ştefan Vodă 0,8 2,2 1,3 2,2 Taraclia 0,3 0,2 0,1 0,2

UTA Găgăuzia 16,1 14,2 14,4 11,1 1 Conform calculelor suplimentare, fără repartizarea pe raioane

С учетом досчета, без распределения по районам

Page 94: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Statistică regională Региональная статистика

Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 93

Transportul de mărfuri al întreprinderilor de transport auto1

Грузовые перевозки предприятий автомобильного транспорта1

Mărfuri transportate, mii tone Перевезено грузов,

тыс. тонн

Parcursul mărfurilor, mil. tone-km

Грузооборот, млн. тонно-км

2012 2013 2012 2013 Total / Всего 6612,9 8223,8 2885,9 3193,0

Municipiul Chişinău 3337,6 4092,0 1693,9 1873,3 Nord / Север 1593,7 2181,2 457,2 494,4

Municipiul Bălţi 614,1 600,9 278,4 291,2 Briceni 29,6 19,4 57,8 34,6 Donduşeni - - - - Drochia 21,8 21,4 6,2 5,1 Edineţ 60,2 98,2 13,0 33,4 Făleşti - - - - Floreşti 278,6 448,3 30,7 39,2 Glodeni 0,3 - 0,0 - Ocniţa 1,9 3,3 0,9 4,8 Rîşcani 61,2 139,0 5,5 12,4 Sîngerei 407,3 733,7 16,7 34,5 Soroca 118,7 117,0 48,0 39,2

Centru / Центр 1364,9 1583,2 472,9 559,8 Anenii Noi 188,7 207,4 38,0 49,5 Călăraşi 14,6 10,7 19,8 15,2 Criuleni 5,8 6,5 5,9 4,6 Dubăsari 0,6 1,2 0,3 0,3 Hînceşti 55,8 59,4 93,0 87,4 Ialoveni 93,7 278,3 123,7 183,5 Nisporeni 246,6 388,1 48,5 62,9 Orhei 420,7 282,1 8,8 15,3 Rezina 99,8 101,4 12,9 12,0 Străşeni 217,5 220,8 93,6 105,4 Şoldăneşti 18,2 24,1 23,4 17,4 Teleneşti - - - - Ungheni 2,9 3,2 5,0 6,3

Sud / Юг 257,6 296,9 227,3 237,3 Basarabeasca - - - - Cahul 6,7 6,6 13,8 13,7 Cantemir - - - - Căuşeni 56,4 67,4 38,1 39,8 Cimişlia 74,7 55,3 5,6 12,2 Leova - - - - Ştefan Vodă 8,4 23,2 3,4 3,8 Taraclia 111,4 144,4 166,4 167,8

UTA Găgăuzia 59,1 70,5 34,6 28,2 1 Vezi remarca 2 la pagina 61 / Смотри 2 сноску на странице 61

Page 95: MOLDOVA ÎN CIFRE...Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014 5 Prezentare generală* Основные характеристики* Teritoriul, mii km2 Территория,

Statistică regională Региональная статистика

94 Moldova în cifre / Молдова в цифрах – 2014

Transportul de pasageri cu autobuze şi microbuze de folosinţă generală

Пассажирские перевозки автобусами и микроавтобусами общего пользования

Pasageri transportaţi, mii persoane

Перевезено пассажиров, тыс. человек

Parcursul pasagerilor, mil. pasageri-km

Пассажирооборот, млн. пассажиро-км

2012 2013 2012 2013 Total / Всего 118090,6 114717,0 2835,5 3000,3

Municipiul Chişinău 74813,4 72432,9 1706,2 1796,0 Nord / Север 15329,6 13386,8 390,7 421,4

Municipiul Bălţi 8043,7 5835,6 127,0 141,6 Briceni 374,3 316,5 71,0 83,1 Donduşeni 307,0 252,9 9,8 8,9 Drochia 853,3 883,6 24,8 22,0 Edineţ 1693,1 1747,8 39,4 40,7 Făleşti 700,0 768,6 25,1 22,1 Floreşti 439,9 553,2 16,9 20,3 Glodeni 329,3 343,1 7,1 7,9 Ocniţa 711,9 672,2 17,9 18,9 Rîşcani 328,6 362,2 10,6 11,8 Sîngerei 462,8 466,1 5,8 5,7 Soroca 1085,7 1185,0 35,3 38,4

Centru / Центр 17472,8 17827,9 502,7 539,6 Anenii Noi 1363,0 1852,5 41,2 51,4 Călăraşi 778,2 827,4 30,2 30,8 Criuleni 1018,8 964,5 36,0 39,9 Dubăsari 170,9 148,3 7,3 6,2 Hînceşti 784,2 878,0 49,0 52,0 Ialoveni 2300,6 2212,4 45,1 43,4 Nisporeni 671,1 634,3 37,2 37,4 Orhei 4748,6 4408,3 80,0 84,4 Rezina 453,4 420,2 15,1 13,3 Străşeni 1710,3 2121,8 40,0 45,8 Şoldăneşti 349,0 323,0 16,5 16,0 Teleneşti 487,5 416,8 19,0 19,3 Ungheni 2637,2 2620,4 86,1 99,7

Sud / Юг 8553,1 9060,1 180,7 196,8 Basarabeasca 228,3 248,6 7,6 9,1 Cahul 5190,6 5662,8 81,4 91,3 Cantemir 320,7 372,1 13,6 15,7 Căuşeni 1495,1 1348,1 37,9 38,4 Cimişlia 207,4 220,3 4,2 3,8 Leova 233,8 209,6 6,7 6,3 Ştefan Vodă 337,1 342,7 15,6 15,9 Taraclia 540,1 655,9 13,7 16,3

UTA Găgăuzia 1921,7 2009,3 55,2 46,5


Recommended