Home >Documents >«DEZVOLTAREA SISTEMELOR SOCIALE ȘI ECONOMICE ÎNTR-UN олдова февраль...

«DEZVOLTAREA SISTEMELOR SOCIALE ȘI ECONOMICE ÎNTR-UN олдова февраль...

Date post:15-Jan-2020
Category:
View:1 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • i

  UNIVERSITATE DE STAT DIN MOLDOVA

  R ȚĂ R Ț Ă

  Ș Ț -PR Ă

  «DEZVOLTAREA SISTEMELOR SOCIALE ȘI ECONOMICE ÎNTR-UN MEDIU COMPETITIV LA NIVEL GLOBAL»

  26 Februarie 2016

  Partea întâi

  2016

 • ii

  UDC 332.012.2(063)

  BBK 65.012я43

  Р 17 « ezvoltarea sistemelor sociale și economice într-un mediu competitiv la nivel

  global con erin interna ional știin i ico- ractic ișin on erin a interna ional știin i ico- ractic « ezvoltarea sistemelor sociale și economice într- un mediu competitiv la nivel global 6 e r ar ișin com or ic reșe inte et al – ișin n it ra Universitate de stat din Moldova). – 3 р

  Antetit.: ac ltatea e tiin e economice Universitate de stat din Moldova,. –

  Texte : lb. rom en l r s alte l str ine – i lio r la s r it l art – 300 ex. – 312 p.

  COMITETUL ORGANIZATORIC AL CONFERINTEI:

  O t i n i – Associate Professor, Researcher-Coordinator, Moldova State University, Chisinau, Moldova

  Membrii comitetului organizatoric:

  Galina Ulian, Associate Prof., Dr. of Economics, Dean of Faculty of Economic Sciences, Moldova State University, Chisinau, Moldova; Marian Jalencu, Associate Prof., Dr. of Economics, Head of the Department of Business Administration, Moldova State University, Chisinau, Moldova; n i Associate Prof., Dr. of Economics, Head of Business and Rural Development Management Institute, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, Lithuania; Fitim Deari, PhD, Assistant Professor in Finance and Accounting, Department of Finance and Accounting Faculty of Business and Economics, South East European University, Tetovo, Republic of Macedonia; Martina Diesener, Professor, Dr. of Economics, Head of Faculty of Economics and Management cience niversit t ei zi erman Olga Chwiej, Associate Professor, Dr. of Economics, freelancer scientist, Poland; Ekaterine Natsvlishvili, Associate Professor, Dr. of Economics, Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University, Tbilisi, Georgia; T a Daniel, Professor, PhD in Economics, Dean at Nova School of Business and Economics, Universidade Nova, Lisbon, Portugal.

  ISBN 978-9975-3090-3-6 © niversitate e stat in ol ova, 2016

 • iii

  CUPRINS

  TEORIILE ECONOMICE MODERNE

  Горіховський М.В. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ...................................................................................................................... 1

  П’ясецька-Устич С.В. ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ................ 4

  ECONOMIA MONDIALĂ ŞI RELA IILE ECONOMICE INTERNATIONAL

  Kornieieva I.V. PRIVATIZATION OF STATE-OWNED ENTERPISES AND DEFENSE OF NATIONAL INTERESTS: THE CASE OF CHINA .................................................................................. 8

  Голубка С.М., Абабков В., Голубка В.М. МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО ФРАМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ В ФОКУСІ ПЕРЕВАГ ТА РИЗИКІВ ............................................................................................................ 10

  Ільєнко О.В. РОЗВИТОК АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ .............. 14

  Охріменко О.В. ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ВИМІР СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ В ЕПОХУ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ............................................... 16

  Полагнин Д.Д. НОВАЯ РОЛЬ МВФ В МЕХАНИЗМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ ............................................................................................................................. 20

  Тимошенко И.В. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В УКРАИНЕ ....................................................................................... 21

  Чепеленко А.М., Чепеленко Д.С. ВПЛИВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН ІМПОРТЕРІВ РОБОЧОЇ СИЛИ НА МІГРАЦІЙНИЙ РУХ .............................................................................................................................. 25

  ECONOMIA ȘI TRANSFORMAREA MANAGEMENTULUI ECONOMIEI NAȚIONALE

  Kushnirchuk-Stavnycha O.M. TOURISM RESOURCES IN KARPATHIAN REGION OF UKRAINE: RATIONAL USING AND INVESTENT TARGETS ..................................................................................... 28

  Rusnak A.V. CONDITIONS FOR IMPROVEMENT OF THE RURAL POPULATION QUALITY OF LIFE ................. 30

  Балджи М.Д. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ............................................................................................ 33

  Біленька Ю.О. МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЧЕРЕЗ СЕКТОР ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ ........................................................................................................................ 36

  Бойко В.О., Бойко Л.О. ДОЦІЛЬНІСТЬ СКЛАДАННЯ ПРОГНОЗУ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ......................................................................................... 38

  Григорьєв С.О. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ НА РИНКУ М’ЯСА ПТИЦІ В УКРАЇНІ............................................................ 41

  Дыба Л.Н. УРОВЕНЬ ТРАНЗАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК В ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ ....................................... 44

  Інгор А.О. ОРГАНІЗАЦІЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ ..................................... 47

 • iv

  Капущак В.В. ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ................................................................................................................. 49

  Карпенко Ю.В. ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК СКЛАДОВА МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ................................................... 50

  Колодійчук А.В. ТЕОРІЇ ВЕКТОРУ ІНФОРМАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ КОНЦЕПЦІЇ ІНТРУЗІЇ ІКТ ......................................................... 53

  Корень Н.В. МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ .......................................................................... 57

  Кравець О.В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ....................... 59

  Іляш О.І., Мазярко І.С. ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ......................................................................................................... 63

  Мігай Н.Б. ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ..................................................... 66

  Намлієва Н.В. МЕТОДИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ............................................................................................................... 69

  Прохорчук С.В. СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙ ................................................................................... 72

  Світовий О.М. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ............ 75

  Сотник И.Н., Маз