+ All Categories
Home > Documents > Modele Acte de Inventariere

Modele Acte de Inventariere

Date post: 02-Aug-2015
Category:
Upload: radutza91
View: 2,850 times
Download: 14 times
Share this document with a friend
of 35 /35
ANEXA 2 ____________________ MODEL (denumirea întreprinderii) DECIZIE (ORDIN) DE INVENTARIERE Nr. …… din…………........…… 200... În scopul efectuării inventarierii la ………………………… se instituie comisia de inventariere (denumirea gestiunii) în următoarea componenţă: Preşedinte (funcţia, numele, prenumele) ……………………….................. Membrii comisiei (funcţia, numele, prenumele) 1. ............................................................ ................. 2. ............................................................ ................. 3. ............................................................ ................. (se indică gestiunile, bunurile care vor fi inventariate) Inventarierea începe la …………………….. şi se termină la ……………… Motivul inventarierii ...................................................... .................................................................... . (se indică motivul: control, predarea- primirea gestiunii, reevaluarea etc.) Inventarierea se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind inventarierea care este în vigoare. Controlul asupra rezultatelor inventarierii şi întocmirii procesului-verbal se efectuează de către ……………………………, funcţia ……………………. pînă la data de ………………….. DIRECTOR ____________ ----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- __________________ ANEXA 3 (denumirea întreprinderii) MODEL PROCES-VERBAL DE SIGILARE Nr. ............. din ………………… 200….
Transcript
Page 1: Modele Acte de Inventariere

ANEXA 2____________________ MODEL

(denumirea întreprinderii)DECIZIE (ORDIN) DE INVENTARIERE

Nr. …… din…………........…… 200...

În scopul efectuării inventarierii la ………………………… se instituie comisia de inventariere (denumirea gestiunii)

în următoarea componenţă:Preşedinte (funcţia, numele, prenumele) ………………………..................Membrii comisiei (funcţia, numele, prenumele)

1. .............................................................................2. .............................................................................3. .............................................................................

(se indică gestiunile, bunurile care vor fi inventariate)Inventarierea începe la …………………….. şi se termină la ………………Motivul inventarierii ...........................................................................................................................

(se indică motivul: control, predarea-primirea gestiunii, reevaluarea etc.)Inventarierea se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind inventarierea care este în

vigoare.Controlul asupra rezultatelor inventarierii şi întocmirii procesului-verbal se efectuează de către

……………………………, funcţia ……………………. pînă la data de …………………..DIRECTOR ____________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

__________________ ANEXA 3(denumirea întreprinderii) MODEL

PROCES-VERBAL DE SIGILARENr. ............. din ………………… 200….

Întru executarea deciziei (ordinului) de inventariere nr… din…………… 200..., subsemnatul ............................…, membru al comisiei de inventariere, în prezenţa gestionarului .............................., şi asistentului …………….., am procedat la sigilarea următoarelor depozite pentru păstrarea bunurilor şi mijloacelor băneşti situate în localitatea......................, strada....................... nr......… A fost aplicat sigiliu ….......................................................……….. (se indică numărul şi caracteristicile sigiliului aplicat)

Odată cu sigilarea s-a procedat şi la predarea de către preşedintele comisiei de inventariere a cheilor de la al doilea rînd de încuietori, de la uşile de acces sigilate indicate mai sus.Comisia de inventariere Gestionar Asistenţi___________________ _______________ _____________

Astăzi, …………………. ora ………, s-a procedat la desigilarea următoarelor uşi de acces …………………. după verificarea prealabilă a sigiliului aplicat, care a fost găsit intact.

Comisia de inventariere Gestionar Asistenţi_______________________ _____________ ______________

ANEXA 4 MODEL

……………………….. (denumirea întreprinderii)

Page 2: Modele Acte de Inventariere

DECLARAŢIE DE INVENTAR

Subsemnatul ________________________, gestionar al _________________, numit prin decizia (denumirea gestiunii)

(ordinul) nr. ______ din ______________, în prezenţa comisiei de inventariere, declar: 1. Toate bunurile aflate în gestiunea mea se găsesc în încăperile

(locurile):____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Posed (nu posed) de bunuri aparţinînd _______________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Am (nu am) cunoştinţă de existenţa unor plusuri sau lipsuri în valoare (cantitate) de ________________________________________________________

4. Am (nu am) eliberat bunuri fără documente primare.Clientul _______________________________________________________5. Am (nu am) bunuri nerecepţionate sau care trebuie expediate, pentru care s-au întocmit

documentele aferente în cantitate de: ___________________________ 6. Am (nu am) documente de primire-predare care nu au fost predate la

contabilitate__________________________________________________________________________________________________________________________

7. Deţin (nu deţin) numerar din vînzarea mărfurilor aflate în gestiune în sumă de __________________________________________ lei.

8. Ultimele documente de intrare sînt: tip _____________________ nr. din ______________ tip _____________________ nr. din ______________

9. Ultimele documente de ieşire sînt: tip ______________________ nr. din ______________ tip ______________________ nr. din ______________

10. Ultimul raport a fost întocmit la data de _________ pentru perioada__________________________________________________________________________.

11. Alte menţiuni ________________________________________________

Predată în prezenţa noastră Semnături Gestionar

Data......................... Ora......

Page 3: Modele Acte de Inventariere

Anexa 5Formular INV-1

Aprobat prin ordinul comun al DepartamentuluiStatistică şi Sociologie nr.15 din 18 februarie 2000 şi

Ministerului Finanţelor nr.24 din 21 februarie 2000

Întreprinderea Lista de inventariere din……………………………. 200…Pagina

GestiuneaNr. d/o

Denumirea bunurilor

inventariate

Codul sau numărul

inventarului

Unitatea de măsură

Cantitatea efectivă

Cantitatea înregistrată în contabilitate

Diferenţa cantitativă

Preţul unitar înregistrat în contabilitate

Valoarea de bilanţ

Valoarea de

inventar

Depreciereavaloarea motivul (cod)

A 1 2 3 4 5 6=4 - 5 7 8=4 x 7 10 11 12

Total pe pagină

X X X X

Numele şi prenumele Membrii comisiei de inventariere Gestionar Gestionar* Contabil

Semnătura

*Se semnează de către gestionarul-primitor al bunurilor, în cazul predării-primirii gestiunii.

Page 4: Modele Acte de Inventariere

ANEXA 5 (VERSO)

Formular INV –1

Nr. d/o

Denumirea bunurilor

inventariate

Codul sau nr.

inventar

Unitatea de măsură

Cantitatea efectivă

Cantitatea înregistrată

în contabilitate

Diferenţa cantitativă

Preţul unitar înregistrat în contabilitate

Valoarea de bilanţ

Valoarea de inventar

Depreciereavaloarea motivul (cod)

A 1 2 3 4 5 6=4 - 5 7 8=4x7 10 11 12

Total pe pagină X X X X

Numele şi prenumele Membrii comisiei de inventariere Gestionar Gestionar* Contabil

Semnătura

*Se semnează de către gestionarul-primitor al bunurilor, în cazul predării-primirii gestiunii.

Page 5: Modele Acte de Inventariere

ANEXA 5 FINE

Formular INV –1

Total pe listă: numere ordinare ___________________________________________ în cifre în litere

Total valoarea în lei, efectiv __________________________________________ în cifre în litere

Preşedintele comisiei _________ ____________ _______ funcţia numele, prenumele semnătura

Membrii comisiei _________ ____________ _______ funcţia numele, prenumele semnătura

_________ ____________ _______ funcţia numele, prenumele semnătura

_________ ____________ _______ funcţia numele, prenumele semnătura

Toate bunurile înregistrate în prezenta listă de la nr. ____ pînă la nr. ____ au fost verificate efectiv de către comisie, precum şi faptul, că preţurile, cantităţile, calităţile şi unităţile de măsură au fost stabilite în prezenţa mea (noastră), pentru care nu am (avem) obiecţii către comisia de inventariere. Bunurile enumerate în prezenta listă se află la păstrare în răspunderea mea (noastră).

Gestionar (i): _________ ____________ _______ funcţia numele, prenumele semnătura

_________ ____________ _______ funcţia numele, prenumele semnătura

„_____” ______________ 200__

Page 6: Modele Acte de Inventariere
Page 7: Modele Acte de Inventariere

ANEXA 6 MODEL

Formular INV-2Aprobat prin ordinul comun al Departamentului

Statistică şi Sociologie nr.15 din 18 februarie 2000 şi Ministerului Finanţelor nr.24 din 21 februarie 2000

Întreprinderea …………………………………………Gestiunea …………………………………………………………

Pagina

Lista de inventariere din ………………………………. 200….

Nr. d/o Cod sau denumire Caracteristica Unitatea de măsură

Inventar efectiv

Inventar înregistrat în contabilitate

A 1 2 3 4 5

Total pe pagină X X

Numele şi prenumeleMembrii comisiei de inventariere

Semnătura Gestionar Semnătura

Contabil Semnătura

INV-2 pentru gestiunile care ţin evidenţa în expresie cantitativă

________________________________________________________________________________________Regulamentul cu privire la inventariere

Page 8: Modele Acte de Inventariere

ANEXA 6 (VERSO)

Formular INV-2

Total pe listă: numere ordinare: __________________________________________

în cifre în litere

Total general unităţi efective: _______________________________________

în cifre în litere

Preşedintele comisiei _________ ____________ _______ funcţia numele, prenumele semnătura

Membrii comisiei _________ ____________ _______ funcţia numele, prenumele semnătura

_________ ____________ _______ funcţia numele, prenumele semnătura

_________ ____________ _______ funcţia numele, prenumele semnătura

Toate bunurile înregistrate în prezenta listă de la nr. ____ pînă la nr. ____ au fost verificate efectiv de către comisie, precum şi faptul, că preţurile, cantităţile, calităţile şi unităţile de măsură au fost stabilite în prezenţa mea (noastră), pentru care nu am (avem) obiecţii către comisia de inventariere. Bunurile enumerate în prezenta listă se află la păstrare în răspunderea mea (noastră)

Gestionar (i): _________ ____________ _______ funcţia numele, prenumele semnătura

_________ ____________ _______ funcţia numele, prenumele semnătura

„_____” ______________ 200___

________________________________________________________________________________________Regulamentul cu privire la inventariere

Page 9: Modele Acte de Inventariere

ANEXA 7 (1) Formular INV-3

FORMAT 1/3Întreprinderea _______________ În baza dispoziţiei (ordinului) nr._____ din ________________ 200___

În urma inventarierii s-a constatat:

Nr.d/o

Denumirea bunurilor inventariate

Cod sau numărul

inventarului

Unitatea de măsură

Rezultatele inventarieriiStoc Diferenţe Preţ

unitarValoarea

înregistrată încontabilitate

Valoarea de bilanţÎnregistrat

în contabilitate

Еfectiv Plusuri Lipsuri Valoarea efectivă

DiferenţePlusuri Lipsuri

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9=4x8 10=5x8 11=10-9 12=9-10

TOTAL X X X X X X

Comisia de inventariere ___________________________ _________________________ ___________________________ _________________________

________________________________________________________________________________________Regulamentul cu privire la inventariere

Page 10: Modele Acte de Inventariere

ANEXA 7 (2) Formular INV-3

Balanţa de verificare a rezultatelor inventarierii

din…………………………… 200…S-a efectuat inventarierea pe gestionar _________________________________________ Numele, prenumele

Valoa-rea de

inventar

Deprecierea Regularizat în baza precizării înregistrărilor din contabilitatePlusuri Lipsuri

valoarea cauza (cod) cantitatea valoarea de la contul, articolul, comanda

cantitatea valoarea de la contul, articolul, comanda

13 14=13-10 15 16 17 18 19 20 21

X X X X X

Contabil ________________________________

________________________________________________________________________________________Regulamentul cu privire la inventariere

Page 11: Modele Acte de Inventariere

ANEXA 7 (3) Formular INV-3

Aprobat prin ordinul comun al Departamentului Statistică şi Sociologie nr.15 din 18 februarie 2000 şi

Ministerului Finanţelor nr.24 din 21 februarie 2000

Compensări între sorturi Plusuri finale Lipsuri finalePlusuri repartizate pentru acoperirea

lipsurilorLipsuri acoperite din plusuri

cantitatea valoarea cantitatea valoarea cantitatea valoarea cantitatea valoarea22 23 24 25 26 27 28 29

X X X X

Nu am obiecţii faţă de rezultatele inventarierii _______________________________Semnătura gestionarului

________________________________________________________________________________________Regulamentul cu privire la inventariere

Page 12: Modele Acte de Inventariere

ANEXA 8 Partea I

Formular INV-4

Întreprinderea…………………………………. Lista de inventariere a valorilor şi a formularelor cu regim special din ………………………… 200….

Nr. d/o

Denumirea valorilor si a formularelor cu regim special

Numărul formularului

Cod Stoc efectivde la nr.____ pînă la nr.___ inclusiv

seria cantitatea valoarea

A 1 2 3 4 5 6 7

Total pe pagină X X X XNumele şi prenumele Membrii comisiei de inventariere Gestionar (casier) Contabil

Semnătura

________________________________________________________________________________________Regulamentul cu privire la inventariere

Page 13: Modele Acte de Inventariere

ANEXA 8Partea II

Formular INV-4Aprobat prin ordinul comun al Departamentului

Statistică şi Sociologie nr.15 din 18 februarie 2000 şiMinisterului Finanţelor nr.24 din 21 februarie 2000

Pagina

Rezultatele inventarieriiStoc înregistrat în contabilitate Plusuri Lipsuri

de la numărul__ pînă la

numărul __ inclusiv

seria cantitatea valoarea de la numărul__ la numărul __

inclusiv

cantitatea valoarea de la numărul__ la numărul __

inclusiv

cantitatea valoarea

8 9 10 11 12 13=6-10 14=7-11 15 16=10-6 17=11-7

X X X X

________________________________________________________________________________________Regulamentul cu privire la inventariere

Page 14: Modele Acte de Inventariere

ANEXA 9Formular INV-5

Aprobat prin ordinul comun al DepartamentuluiStatistică şi Sociologie nr.15 din 18 februarie 2000 şi

Ministerului Finanţelor nr.24 din 21 februarie 2000Întreprinderea __________________Gestiunea (secţia)________________

Proces-verbal nr.de inventariere a numeraruluidin "____"___________ 200_

DECLARAŢIELa începerea inventarierii toate scriptele de plăţi şi încasări de numerar au fost predate în

contabilitate şi toate mijloacele băneşti primite în răspunderea mea şi eliberate sînt înregistrate. Gestionar ________________ _____________ ____________________________ (funcţia) (semnătura) (numele, prenumele)În baza ordinului (dispoziţiei) din "___" ______________ 200____ nr.__________ a fost

efectuată inventarierea mijloacelor băneşti conform situaţiei din "___"______________ 200__.

În urma inventarierii s-au stabilit urmatoarele: 1. Numerar _________________ lei _______ bani ______ 2. Mărci poştale _____________ lei _______ bani ______ 3. _________________________lei _______ bani ______ 4. _________________________lei _______ bani ______

TOTAL numerar efectiv ______ lei ____ bani ____ __________________________ (suma în litere)

Conform datelor din evidenţă ________ lei ___ bani ____ ___________________ (suma în litere)

Rezultatele inventarierii: plusuri _______________ lei _______ bani ______ lipsuri_________________ lei _______ bani ______

Ultimele numere ale ordinelor de casă: de încasari nr. ________ din ____________ 200 ___ de plăţi nr. __________ din ____________ 200 ___

Preşedintele comisiei: ____________________ _____________ ____________________________ (funcţia) (semnătura) (numele, prenumele) Membrii comisiei: ____________________ _____________ ____________________________ (funcţia) (semnătura) (numele, prenumele) ____________________ _____________ ____________________________ (funcţia) (semnătura) (numele, prenumele) ____________________ _____________ ____________________________ (funcţia) (semnătura) (numele, prenumele)

________________________________________________________________________________________Regulamentul cu privire la inventariere

Page 15: Modele Acte de Inventariere

ANEXA 9 (VERSO)

Formular INV-5 Confirm primirea mijloacelor băneşti şi valorilor enumerate în procesul-verbal la

păstrare sub răspunderea mea. "____"________________ 200__

____________________ _____________ ____________________________ (funcţia) (semnătura) (numele, prenumele)Motivarea apariţiei plusului sau lipsei de mijloace băneşti __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gestionar ______________________

Decizia conducătorului întreprinderii _____________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“____”______________ 200__ _______________ (semnătura)

________________________________________________________________________________________Regulamentul cu privire la inventariere

Page 16: Modele Acte de Inventariere

ANEXA 10Formular INV-6

Aprobat prin ordinul comun al DepartamentuluiStatistică şi Sociologie nr.15 din 18 februarie 2000 şi

Ministerului Finanţelor nr.24 din 21 februarie 2000

______________________ (denumirea întreprinderii)

LISTA DE INVENTARIERE A CREANŢELOR ŞI DATORIILOR Pagina

_________

În baza deciziei (dispoziţiei) nr…………din “…..” ……….200….s-a procedat la inventarierea decontărilor cu creditorii şi debitorii la “….”…………..200……

În urma inventarierii s-a constatat:Creanţe

Nr. d/o

Denumirea posturilor de bilanţ (denumirea

debitorului)

Cont сonta

вil

Sume aferente bilanţului Data înregistrării creanţelor

Data expirării termenului creanţelor

Sume la care a expirat termenul

de prescripţie

Alte menţiuni (cod)total din care:

confirmate de debitori

neconfirmate de debitori

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL X X X X XPreşedintele comisiei Membrii comisiei de inventariere Contabil

Numele şi prenumeleSemnătura

________________________________________________________________________________________Regulamentul cu privire la inventariere

Page 17: Modele Acte de Inventariere

ANEXA 10Formular INV-6

(VERSO)_________________________ (denumirea întreprinderii)

LISTA DE INVENTARIERE A CREANŢELOR ŞI DATORIILOR Pagina

___________În baza deciziei (dispoziţiei) nr…………din “…..” ……….200….

s-a procedat la inventarierea decontărilor cu creditorii şi debitorii la “….”…………..200……

În urma inventarierii s-a constatat:Datorii (obligaţiuni)

Nr. d/o Denumirea posturilor de

bilanţ (denumirea creditorului)

Contconta

bil

Sume aferente bilanţului Data înregistrării

datoriilor

Data expirării datoriilor

Sume la care a expirat termenul

de prescripţie

Alte menţiuni (cod)Total din care:

confirmate de creditori

neconfirmate de creditori

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL X X X X XPreşedintele comisiei Membrii comisiei de inventariere Contabil

Numele şi prenumeleSemnătura

________________________________________________________________________________________Regulamentul cu privire la inventariere

Page 18: Modele Acte de Inventariere

ANEXA 11Formular INV-7

Aprobat prin ordinul comun al DepartamentuluiStatistică şi Sociologie nr.15 din 18 februarie 2000 şi

Ministerului Finanţelor nr.24 din 21 februarie 2000

Denumirea întreprinderii emitente Nr. de înregistrare __ din __________________________________ Către ______________________ (creditoare, debitoare) (denumirea întreprinderii) Adresa ______________________Adresa ________________Contul ________________Banca ________________Cod fiscal ____________Telefon ___________________________________ (persoana de contact)

EXTRAS DE CONT

Conform deciziei de inventariere _________ Vă comunicăm, că în evidenţa contabilă la data de ________ după întreprinderea Dvs. figurează următoarele sume: _____________________________________________

(creanţe şi/sau datorii)

Document Explicaţii Sumatip număr data

În termen de 5 zile de la primirea prezentului extras, urmează să ne restituiţi suma acceptată, iar în caz de nerecunoaştere a unei sume totale sau parţiale, să anexaţi Nota explicativă cuprinzînd obiecţiile Dvs.

Director ________________

Contabil-şef _________________

L. S.

________________________________________________________________________________________Regulamentul cu privire la inventariere

Page 19: Modele Acte de Inventariere

ANEXA 11(VERSO)

Formular INV-7

Denumirea întreprinderii destinatare Nr. de înregistrare ____ din _______________________________________________ Către _____________________________ (creditoare,debitoare) (denumirea întreprinderii) Adresa ________________________Adresa _________________Contul _________________Banca __________________Cod fiscal ______________Telefon _______________________________________ (persoana de contact)

În urma primirii extrasului de cont confirmăm următoarele sume:_________________(creanţe şi/sau datorii)

Document Explicaţii Sumatip Număr data

Obiecţiile noastre privind diferenţele din prezentul extras de cont sînt cuprinse în nota explicativă anexată.

Director ____________________

Contabil-şef _____________________

L. S.

________________________________________________________________________________________Regulamentul cu privire la inventariere

Page 20: Modele Acte de Inventariere

ANEXA 12 MODEL

_______________________ (denumirea întreprinderii)

DECIZIE DE RECUPERARENr. ___ din ____________200__

Avînd în vedere actul de constatare (procesul-verbal, referatul etc.) nr. ____ din _________ întocmit de _______________ în calitate de __________________ din care rezultă că a fost cauzată o pagubă în valoare de __________________ lei, reprezentînd __________________________________________________________. Paguba a fost cauzată în perioada ____________, fiind adusă la cunoştinţa conducerii prin actul de constatare sus-menţionat. Raspunzător pentru producerea pagubei este domnul(a) ____________ avînd funcţia de ________ şi locul de muncă la __________ domiciliat(ă) în __________ str. ___________________ nr. ___ bloc _____ scara ____ etaj ____ ap. ____. Avînd în vedere temeiurile de drept care de fapt determină angajarea răspunderii materiale, suma pagubei de ___________ lei le suportă persoanele (a) vinovate (ă) după cum urmează: lei _____ numele, prenumele _____________________________ lei _____ numele, prenumele ______________________________ Calculul s-a făcut după cum rezultă din lista de inventariere şi balanţa de verificare a rezultatelor inventarierii. În nota (ele) explicativă (e) întocmită (e) cu ocazia constatării pagubei, _________________________________ (numele, prenumele) a susţinut că _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Susţinerile s-au dovedit a fi neîntemeiate, deoarece: _________________________________________________ În temeiul art. __________ (se specifică articolul) din Codul muncii

DECID: Se reţine de la ___________________________ avînd funcţia de ________, locul de muncă _______________, (numele, prenumele)

domiciliat(ă) în _________________________________ sumă de ____ lei, _______________________________ (în litere) Prezenta Decizie de recuperare constituie titlu executoriu de la data înştiinţării. Decizia poate fi contestată în termen de ________________________________________ zile de la înştiinţare la __________________________________________________________________________________________

Director ___________ Jurist _____________ Contabil-şef ___________ L. Ş.

DOVADĂ DE COMUNICARE Subsemnatul (a) ____________________, domiciliat(ă) în ___________________________, am primit decizia de recuperare_____ din _________ emisă de ___________________________ în valoare de ________ lei.

Semnătura _________________ Data _____________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEXA 13

MODELANGAJAMENT DE PLATĂ

Subsemnatul (a)_________________ , domiciliat(ă) în ______________________, str. _________ ___nr. ____, bloc _____, scara _____, etaj ____, apartament _____ , judeţul __________ , raionul ______, posesor (rea) al buletinului de identitate seria _____ nr. ______ anul __, avînd funcţia de _______ la întreprinderea _____________, am luat cunoştinţă de faptul că prin _____________________ s-a constatat că din vina mea am cauzat întreprinderii ________________ o pagubă în sumă de ______________________________________________ lei provenită (suma în litere)din __________________________________ . Mă oblig să achit această sumă întreprinderii în modul următor: _____________________________________ Prezentul angajament l-am luat în conformitate cu art. ____ din Legea ______________________________. În caz de nerespectare se va proceda la executarea silită.

„ _______ „ _____________ 200 ___ Semnătura ______________

________________________________________________________________________________________Regulamentul cu privire la inventariere

Page 21: Modele Acte de Inventariere

ANEXA 14MODEL

Formular INV-8Aprobat prin ordinul comun al Departamentului

Statistică şi Sociologie nr.15 din 18 februarie 2000 şiMinisterului Finanţelor nr.24 din 21 februarie 2000

REGISTRULde control pentru executarea deciziilor de inventariere

la _________________________________(denumirea întreprinderii)

Început la _____________________ Terminat la ____________________ Partea I

Nr. d/o

Denumirea gestiunii (secţiei,

depozitului) supuse

inventarierii

Numele, prenumele

gestionarului

Ordin Componenţa comisiei

Semnătura Elementele patrimoniale inventariate

Data terminării inventarierii

Rezultatele preliminare

data număr conform ordinului

efectiv data valoarealipsuri plusuri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Partea IIinventarierii Data aprobării

rezultatelor de către conducere

Luarea măsurilor pentru lipsurile constatatedefinitiv data stingerii

lipsurilordata transmiterii

dosarului organelor de anchetă

menţiuni (cod)data valoarea

lipsuri plusuri 14 15 16 17 18 19 20

________________________________________________________________________________________Regulamentul cu privire la inventariere

Page 22: Modele Acte de Inventariere

ANEXA 15MODEL

Formular INV-9Aprobat prin ordinul comun al Departamentului

Statistică şi Sociologie nr.15 din 18 februarie 2000 şiMinisterului Finanţelor nr.24 din 21 februarie 2000

Proces-verbalde verificare a inventarierii bunurilor

la ____________________________________________________________ (denumirea gestiunii, magaziei, secţiei, depozitului)

Inventarierea a fost efectuată la data ____________ de comisia de inventariere în următoarea componenţă: Preşedintele comisiei_________________ Membrii comisiei____________________ ___________________ În urma controlului efectuat de comisia de control a inventarierii Preşedintele comisiei _________________ Membru comisiei_____________________ _____________________

S-a constatat: I. În listele de inventariere sînt incluse bunurile inventariate în valoare de ________ lei II. Rezultatele controlului

Nr. listei

Denumirea gestiunii (depozitului, secţiei) supuse controlului

Unitatea de

măsură

Conform datelor din lista de inventariere

S-a constatat in urma controlului Rezultatele controlului (“+” sau “-”)

cantitate preţ valoare cantitate preţ valoare cantitate preţ valoare1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semnăturile persoanelor care au efectuat controlul:Preşedintele comisiei de control ____________________________ Presedintele comisiei de inventariere ____________________________

Membrii comisiei de control _____________________________ Membrii comisiei de inventariere ______________________________ _____________________________ _____________________________

______________________________ _____________________________

________________________________________________________________________________________Regulamentul cu privire la inventariere

Page 23: Modele Acte de Inventariere

ANEXA 16 MODEL

Formular INV-10 Aprobat prin ordinul comun al Departamentului

Statistică şi Sociologie nr.15 din 18 februarie 2000 şiMinisterului Finanţelor nr.24 din 21 februarie 2000

REGISTRULde evidenţă a controlului de verificare a inventarierii

la _________________________________(denumirea întreprinderii)

Început la ______________________________ Terminat la ________________________________ (data deschiderii registrului) (data închiderii registrului)

Partea INr. crt.

Numele şi funcţia persoanelor care

au efectuat controlul

Denumirea depozitului (gestiunii, secţiei) la

care s-a efectuat controlul

Numele, prenumele gestionarului

Data efectuării controlului de

verificare

Figurează în listele de inventariere Bunuri controlatenumărul de unităţi valoarea numărul de

unităţivaloarea

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Partea IIRezultatele controlului de verificare Decizia conducerii privind

rezultatele controlului de verificare

Menţiunile persoanei care a efectuat controlul (cod)Lipsuri Plusuri

Cantitatea valoarea cantitatea valoarea 10 11 12 13 14 15

________________________________________________________________________________________Regulamentul cu privire la inventariere

Page 24: Modele Acte de Inventariere

ANEXA 17MODEL

Formular INV-2AAprobat prin ordinul comun al Departamentului

Statistică şi Sociologie nr. 47 din 28 aprilie 2004 şiMinisterului Finanţelor nr.26 din 28 aprilie 2004

Întreprinderea …………………………………………Gestiunea …………………………………………………………

Pagina

Lista de inventariere din ………………………………. 200….

Nr. d/o

Cod sau denumire Caracteristica Unitatea de

măsură

Cantitatea Valoarea

efectivă înregistrată în contabilitate

de bilanţ

de inventar

A 1 2 3 4 5 6 7

Total pe pagină X X

Numele şi prenumele Membrii comisiei de inventariere

Semnătura

Gestionar Semnătura

Contabil Semnătura

INV-2A pentru gestiunile care ţin evidenţa cantitativ-valorică

________________________________________________________________________________________Regulamentul cu privire la inventariere

Page 25: Modele Acte de Inventariere

ANEXA 17 (VERSO)

Formular INV-2A

Total pe listă: numere ordinare: ___________________________________________________

în cifre în litere

Total general unităţi efective: ____________________________________________în cifre în litere

Preşedintele comisiei _________ ____________ _______ funcţia numele, prenumele semnătura

Membrii comisiei _________ ____________ _______ funcţia numele, prenumele semnătura

_________ ____________ _______ funcţia numele, prenumele semnătura

_________ ____________ _______ funcţia numele, prenumele semnătura

Toate bunurile înregistrate în prezenta listă de la nr. ____ pînă la nr. ____ au fost verificate efectiv de către comisie, precum şi faptul, că preţurile, cantităţile, calităţile şi unităţile de măsură au fost stabilite în prezenţa mea (noastră), pentru care nu am (avem) obiecţii. Bunurile enumerate în prezenta listă se află la păstrare în răspunderea mea (noastră)

Gestionar (i): _________ ____________ _______ funcţia numele, prenumele semnătura

_________ ____________ _______ funcţia numele, prenumele semnătura

„_____” ______________ 200___

________________________________________________________________________________________Regulamentul cu privire la inventariere


Recommended