+ All Categories
Home > Documents > Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

Date post: 05-Jul-2018
Category:
Upload: sorina-dumitru
View: 232 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 56

Transcript
 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  1/56

  ă ă ă ă

  Bucure şşşş ti, 3 noiembrie 2014

  Project supported by a grant from Norway

  Asist. univ. dr. Andra-Roxana Trandafir Facultatea de Drept, Universitatea din Bucure şşşş ti

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  2/56

  Planul expunerii

  . ă ă . ţţţţ ţţţţ

  ăă ţţţţ

  . ă şşşş

  Project supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  3/56

  . ă ă

  Sediul materiei: art. 249ş i urm. C. pr. pen.Măsurile asigurătorii:• sechestrul penal propriu-zis [art. 252 C. pr. pen.]

  • inscripţ ia ipotecară [art. 253 alin. (4) C. pr. pen.]• poprirea (art. 254 C. pr. pen.).

  Obiectul măsurilor asigurătorii:

  • sechestrul penal propriu-zisş i poprirea: bunuri mobile• inscripţ ia ipotecară: doar bunuri imobile.

  Project supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  4/56

  • Art. 254 CPP - “actul prin care se înfiinţ eazăsechestrul “

  • Practica organelor care înfiinţ ează măsura

  Project supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  5/56

  Project supported by a grant from Norway

  ... ă ă ... ă ț

  ... ă ș

  ț ...

  ... ă ă ă , ...

  ... ș ț ...

  ... . 249ș , ă

  ț ...

  ... ă

  ă ț ț

  ...

  ... ă ț

  ( ăț , ăț ) ș ,

  ș ț / ...

  ... ș

  ...

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  6/56

  A. Înfiinţ area sechestrului asigurător, indiferent care esteobiectul măsurii asigurătorii

  B. Înfiinţ area măsurii asigurătorii după cum sunt avute învedere sume existente în cont ori sume viitoare

  C. Înfiinţ area măsurii asigurătorii după cum sunt avute învedere bunuri mobile corporale sau creanţ e

  Project supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  7/56

  • Atunci când sunt avute în vedere sume de bani aflate în cont sau altesume datorate de ter ţ i persoanei faţ ă de care se ia măsura asigurătorie,care este obiectul unei asemenea măsuri?

  o

  Suma de bani?o Creanţ a?Art. 252 alin. (2) CPP:sumele de banicare fac obiectul sechestrului

  Art. 252 alin. (8) CPP:sumele de bani ridicate potrivit alin. (2)Art. 254 alin. (1) CPP :sumele de bani datorate cu orice titlu de cătreun ter ţ suspectului, inculpatului sau păr ţ ii responsabile civilmenteArt. 2173+art. 2191 alin. (1) CC – proprietatea sumelor din conturi

  Project supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  8/56

  Obiectul măsurii asigurătorii nu îl constituie sumele de bani propriu-zise, caş ibunuri corporale, cicrean ţţţţ a bănească pe care inculpatul, suspectul sau partearesponsabilă civilmente, în calitate de titular al contului, o are faţ ă de ter ţ (bancă,angajator, altă persoană) acesta din urmă fiind proprietarul sumelor de banirespective.

  ⇒ sumele de bani aflate în conturi, precum şşşş i cele careurmează a fi încasate în conturi, ori alte sume de bani

  datorate de terți în viitor, nu pot face decât obiectulpopririi asigurătorii

  Relevanţ ă: întinderea măsurii asigurătorii!

  Project supported by a grant from Norway

  Sumele de bani aflate în conturi –poprire sau sechestru?

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  9/56

  . ă ă

  Obiectul măsurilor asigurătorii:• sechestrul penal propriu-zis – bunuri corporale (deregulă) ş i care se găsesc la persoana faţ ă de care seia măsura;• poprirea: bunuri mobile (de regulă) incorporaledatorate de un ter ţ persoanei faţ ă de care se iamăsura;• inscripţ ia ipotecară: doar bunuri imobile.

  Project supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  10/56

  şşşş ă ă

  Cauza măsurilor asigurătorii:• evitarea ascunderii,• evitarea distrugerii,• evitarea înstrăinării,• evitarea sustragerii de la urmărire.

  Scopul măsurilor asigurătorii:• confiscarea specială sau extinsă,• repararea pagubei produse prin infracţ iune,• garantarea executării pedepsei amenzii,• garantarea executării cheltuielilor judiciare.

  Project supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  11/56

  ă ă

  • măsurile asigurătorii în vederea garantării executării pedepsei amenzii se iau doar

  asupra bunurilor suspectului sau inculpatului,• măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei se iau asupra bunurilor suspectului,inculpatului sau ale persoanei responsabile civilmente,

  • măsurile asigurătorii în vederea confiscării speciale sau confiscării extinse se pot luaasupra bunurilor suspectului sau inculpatului ori ale altor persoane în proprietatea sauposesia cărora se află bunurile ce urmează a fi confiscate, în conformitate cudispoziţ iile art. 112ş i art. 1121 C.pen,

  • măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracţ iune ş i pentrugarantarea executării cheltuielilor judiciare se pot lua asupra bunurilor suspectului sauinculpatului ş i ale persoanei responsabile civilmente, până la concurenţ a valoriiprobabile a acestora.

  Project supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  12/56

  Project supported by a grant from Norway

  ă ă

  Într-o situaţ ie, a fost luată măsura sechestrului asupra sumei de bani ce urma să tranzitezecontul cumpărătoarei pentru plata preţ ului unui imobil apar ţ inând inculpatului-vânzător, caurmare a contractării de către cea dintâi a unui credit „Prima casă” și poprirea acestei sume”la banca ce urmează să efectueze plata”.

  Cumpărătoarea s-a aflat aş adar în imposibilitate de a-ş i executa obligaţ ia de plată a preţ ului, cu toate că proprietatea asupra imobilului s-a transmis la semnarea contractului devânzare, iar ipoteca de rang I constituită în favoarea unei alte bănci, ce urma să fie stinsăca urmare a plăţ ii cumpărătoarei, subzistă.

  Tranzac ţ ia dintre vânzătorş i cumpărător privind rezoluţ iunea contractului nu a fost validatăde instanţ ă pentru că în cartea funciară se notase interdicția de înstrăinare în favoareaStatului și a băncii finanțatoare.

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  13/56

  Project supported by a grant from Norway

  ă ă

  Într-o altă situaţ ie, a fost luată măsura sechestrului pentrurepararea prejudiciului cu privire la un imobil ipotecat înfavoarea băncii, cu privire la care fusese declanş ată executareasilită, care apar ţ ţţ ţ inea mamei inculpatului , cu motivarea căimobilul a fost folosit de inculpat pentru săvâr ş irea infrac ţ iunii desprijinire de grup infrac ţ ional organizat. Activitatea infrac ţ ionalăreţ inută în sarcina inculpatului era ulterioară momentului

  achizi ţ ionării imobiluluiş i constituirii ipotecii.

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  14/56

  . ţţţţ ţţţţ ă ă ţţţţ

  . 249 . (8) ţ

  ăţ ţ ş

  .

  Project supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  15/56

  . ţţţţ ţţţţ ă ă ţţţţ

  ă ă ţ ă civilă ă

  ă • . 2 . (2) ţ ăş

  , ă ă

  ţ • . 2 . (2) ă

  ă ţ

  Project supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  16/56

  1. ă ă

  . 812 815ş . 817 ă

  ă

  Project supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  17/56

  1. ă ă Art. 812 CPC

  (4) Nu sunt supuse urmăririi siliteimobilele declarate neurmăribile în cazurile ş i în condi ţ iile prevăzute de lege.

  Situații speciale:

  o bun cu privire la care există oclauză de inalienabilitate stabilită prin conven ţţţţ ie sautestament , potrivit art. 627 CCo bun cu privire la care a fost încheiat unantecontract de vânzare , caz în care clauza deinalienabilitate este subînţ eleasă, în conformitate cu art. 627 alin. (4) CC

  ⇒ Art. 629 alin. (3) CC : pe durata cât clauza produce efecte, bunurile nu pot fisupuse urmăririi

  o bunuri cu privire la care existădrept de discu ţţţţ iune (art. 815-817 CPC) – nu este

  împiedicată luarea de măsuri asigurătoriiProject supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  18/56

  1. ă ă

  Art. 817 CPC(1) Creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevălmaş nu vor putea săurmărească partea acestuia din imobilele aflate în proprietate comună, ci vor trebui săceară mai întâi partajul acestora. La cererea creditorului, ac ţ iunea în împăr ţ eală poate finotată în cartea funciară. – a se vedea ş i art. 353 CC – după urmărirea bunurilor proprii!

  (2) Până la soluţ ionarea partajului, prin hotărâre rămasă definitivă, urmărirea imobiluluieste de drept suspendată. Dacă nu s-a făcut decât cerere de partaj, până la soluţ ionarea

  acesteia, prin hotărâre rămasă definitivă, se suspendă prescripţ ia dreptului la ac ţ iunecontra debitorului coproprietar sau devălmaş .

  (3) Creditorii personali pot urmări însă cota-parte determinată a debitorului lor dindreptul de proprietate asupra imobilului, fără a mai fi necesar să ceară partajul,dacă eaeste neîndoielnic stabilită ş şş ş i lămurită ş şş ş i este înscrisă, prin arătarea unei frac ţ ţţ ţ iuni, încartea funciară . În acest caz, coproprietarii vor putea cere punerea în vânzare aîntregului imobil aflat în coproprietate în condi ţ iile prevăzute la art. 822.

  Project supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  19/56

  1. ă ă

  • Art. 817 CPC – practică în caz de proprietate comună îndevălmășie:o sechestrul se instituie doar pe cota de ½ din bun (?!);o persoana care nu este parte în procesul penal (soţ ul/soţ ia suspectului sauinculpatului) formulează o contestaţ ie împotriva măsurii asigurătorii, utilizândprocedura prevăzută de art. 250 CPP, solicitând ridicarea sechestrului asupraunei cote de ½ (?!) iar organele judiciare sau instanţ ele penale admit aceastăcerere

  o eventuală vânzare sau urmărire a dreptului de proprietate asupra pretinsei cote de ½

  nesechestrate nu ar putea fi făcută decât după partaj;soluţ ie mai echitabilă: ar trebui să se aibă în vedere facultatea (iar nu obligaţ ia)codevălmaş ului care nu este parte în procesul penal de a cere partajul, fără a fi aplicabiledispoziţ iile art. art. 358 alin. (1) CC sau codevălmașul poate face o acţ iune înconstatarea cotei sale ideale din dreptul asupra bunului respectiv, iar după determinareaacesteia prin hotărârea judecătorească, să solicite ridicarea sechestrului asupra coteiideale ce îi revine Project supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  20/56

  . ă ă

  Sunt aplicabile dispoziţ iile art. 726ş i urm. CPC?o caracterul neurmăribil al anumitor categorii debunuri mobileo bunurile destinate exercitării profesiei saumeserieio limitele urmăririi veniturilor băneş ti

  Project supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  21/56

  . Caracterul neurmăribil al anumitor categorii de bunuri mobile

  Păr ţ ile socialeo art. 756 alin. (3) CPC reglementează modul de vânzare a acţ iunilor lasocietăţ ile închiseş i a păr ţ ilor sociale

  Luarea de măsuri asigurătorii pentru repararea prejudiciului asupra averiisocietăţ ii pentru creditorii personali ai asociaţ ilor/acţ ionarilor o bunurile aduse ca aport de asociaţ i ies din patrimoniul asociaţ ilor/acţ ionarilorş iintră în patrimoniul societăţ iio păr ţ ile din beneficii sau cele cuvenite în urma dizolvăriiş i lichidării societăţ ii potfi urmăriteş i, prin urmare, sechestrate asigurător

  Project supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  22/56

  . unuril destinate exercitării profesiei sau meseriei

  Art. 727 CPCo art. 2324 CC - bunurile mobilecare fac obiectul unei diviziuni a patrimoniuluiafectate exerci ţţţţ iului unei profesii autorizate nu pot fi urmărite decât de către creditoriiale căror creanţ e s-au născut în legătură cu exercitarea profesiei respective;excepţ ie:confiscare;o dacă bunurile nu sunt afectate unui patrimoniu profesional individual, însăservesc laexercitarea ocupa ţţţţ iei sau profesiei debitorului persoană fizică , pot fi supuse urmăririisilite numai dacă nu există alte bunuri urmăribileş i numai pentru obligaţ ii de întreţ ineresau alte creanţ e privilegiate asupra mobilelor => se poate lua măsura asigurătorie, darexecutarea trebuie efectuată cu respectarea acestor reguli.o dacă debitorul se ocupă cu agricultura , nu vor fi urmărite, în măsura necesarăcontinuării lucrărilor în agricultură, inventarul agricol, inclusiv animalele de muncă, furajelpentru aceste animaleş i seminţ ele pentru cultura pământului, în afară de cazul în careasupra acestor bunuri există un drept real de garanţ ie sau un privilegiu pentru garantareacreanţ ei.

  Project supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  23/56

  . ă ăşşşşArt. 728 CPC

  (1) Salariileş i alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precumş i alte sume ce se plătesc

  periodic debitoruluiş i sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţ ă ale acestuia pot fi urmărite: a) până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţ ie de întreţ inere sau alocaţ ie pentru copii;

  b) până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.(2) Dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiaş i sume, urmărirea nu poate depăş i jumătate din venitul lunar net aldebitorului, indiferent de natura creanţ elor, în afară de cazul în care legea prevede altfel.(3) Veniturile din muncă sau orice alte sume ce se plătesc periodic debitoruluiş i sunt destinate asigurării mijloacelor

  de existenţ ă ale acestuia, în cazul în care sunt mai mici decât cuantumul salariului minim net pe economie, pot fiurmărite numai asupra păr ţ ii ce depăş eş te jumătate din acest cuantum.( 4) Ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă, compensaţ ia acordată salariaţ ilor în caz de desfacere a

  contractului individual de muncă pe baza oricăror dispozi ţ ii legale, precumş i sumele cuveniteş omerilor, potrivit legii,nu pot fi urmărite decât pentru sume datorate cu titlu de obligaţ ie de întreţ inere ş i despăgubiri pentru reparareadaunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, dacă legea nu dispune altfel. (5) Urmărirea drepturilor prevăzute la alin. (4) se va putea face în limita a jumătate din cuantumul acestora.(6) Sumele reţ inute potrivit prevederilor alin. (1) - (4) se eliberează sau se distribuie potrivit art. 863ş i următoarele.(7) Alocaţ iile de stat ş i indemnizaţ iile pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutoarele dematernitate, cele acordate în caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precumş i orice alte

  asemenea indemnizaţ

  ii cu destinaţ

  ie specială, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmărite pentru niciun fel de datorii .

  Project supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  24/56

  3. ă ă

  Project supported by a grant from Norway

  Art. 254 CPP -sumele debani datorate cu orice titlususpectului ori inculpatului

  sau păr ţ ii responsabilecivilmente de către o a treia persoană ori de către cel păgubit

  Art. 780 CPC- sumele debani, titlurile de valoare saualte bunuri mobile

  incorporale urmăribiledatorate debitorului orideţ inute în numele său de o atreia persoană sau pe careaceasta din urmă i le vadatora în viitor, în temeiulunor raporturi juridice

  existente

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  25/56

  ă

  • ( ţ ) , ş ( )

  • ş (

  , ă, )• ţ ă

  Project supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  26/56

  Project supported by a grant from Norway

  ... ț ș

  ț ...

  ... ă ă ț ă ,

  , , ț , ș ș

  , ă ț ș ă ăț . C ,

  ț , ă ă ă

  ă ă

  ... ă ă ă .

  Posibilă soluție: reglementarea obligativității notificării deschiderii de noi conturi.

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  27/56

  Sunt aplicabile dispozițiile art. 780 CPC?•Art. 780 alin. (2) –în cazul popririi sumelor de bani din conturile bancare, pot faceobiectul urmării silite prin poprireatât soldul creditor al acestor conturi, cât șiîncasărileviitoare , cu respectarea limitelor prevăzute la art. 728, dacă este cazul.

  • Art. 728 alin. (1) Salariileş i alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilorsociale, precum ş i alte sume ce se plătesc periodic debitoruluiş i sunt destinate asigurăriimijloacelor de existenţ ă ale acestuia pot fi urmărite:

  a) până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţ ie deîntreţ inere sau alocaţ ie pentru copii;

  b) până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.(2) Dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiaş i sume, urmărirea nu poate depăş i jumătate

  din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creanţ elor, în afară de cazul în care legea prevede altfel.•Art. 780 alin. (5) lit. c) – nu sunt supuse executării silite sumele aferente plății salariilorviitoare, pe o perioadă de 3 luni de la data înființări popririi.

  Project supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  28/56

  Project supported by a grant from Norway

  ”...solicităm ca măsura popririi să fie luatăcurespectarea

  dispozițiilor art. 728C.pr.civ. (pentru persoanele fizice) șiale art. 780 alin. (5)lit. c) C.pr.civ pentru persoanele juridice”.

  ”...dispune ridicarea parțială a măsuriiasigurătorii cu

  privire la sumele provenind din salarii ,urmând să rămânăindisponibilizat doarun procent de 1/3 dinveniturile salarialeviitoare.”

  ”...potrivit art. 728 alin. (1) C.pr.civ., salariile și alte venituri periodice realizate din muncă pot fiurmărite până la 1/3 din venitul lunar net. Rezultă că veniturile obținute de debitor cu caracter periodic sunt parțial insesizabile. Însă,această regulă privește numai situația urmăririi silitea acestor venituri pe calea popriri i, ceea ce presupune indisponibilizarea sumelor datorate șicare vor fi plătite în viitor debitorului, de la data primirii actului prin care se înființeazăsechestrul. În consecință,ea nu privește veniturile realizate anterior de debitor care seaflau deja în patrimoniul său la momentul instituirii sechestrului, acestea putând fiindisponibilizate în totalitate .”

  ”În aceste condi ţ ii, împrejurarea că în conturile inculpatului, indisponibilizate pe caleasechestrului, se aflau în tot sau în parte sume provenite din salariile obţ inute ş i plătite acestuiaanterior instituirii măsurii asigurătorii este fără relevanţ ă din perspectiva art. 728 C.pr.civ . Aaccepta soluţ ia contrară ar echivala cu o primă de încurajare pentru toţ i infractorii carerealizează ( ş i) venituri din muncă, căci pe această cale ei s-ar bucura nestingheri ţ i de produsulinfrac ţ iunii comise, ş tiind că oricum veniturile realizate anterior ( ş i economisite, datorităexistenţ ei unor surse ilicite care în mod evident sunt consumate cu prioritate) nu ar putea fisechestrate decât în parte.”

  ”Cu privire la încălcarea dispozițiilor art. 780 alin. (5) lit. c) C. pr.civ. în privința inculpatei persoană juridică, acestea se referă de asemenea la poprire, or măsura sechestrului vizeazăsumele de bani care se aflau deja în patrimoniul său la momentul instituirii sechestrului,acestea putând fi indisponibilizate în totalitate”.

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  29/56

  III . ă ăș

  1. ă 2. ă ă

  3. ă ă

  Project supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  30/56

  1. Precizări privind titlurile executorii

  . 632 ă

  ă ă

  ă , ş

  ă ,

  Project supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  31/56

  1. Precizări privind titlurile executorii• ţ • ţ• ş ţ ş

  • ş ţ ă ă ţ

  • ţ ă ă• ă ăş ă, ţ

  . 2431 . .Project supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  32/56

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  33/56

  Posibilitatea punerii în executare a titlurilor executorii în ipoteza existen ţţţţ eiunor măsuri asigurătorii luate în procesul penal

  Învestirea cu formulă executorie•Art. 6401 alin. (3) CPC -instanţ a va verifica dacăînscrisul întruneş te toate condi ţ iile de formăcerute de lege pentru a fi titlu executoriu, precumş i alte cerinţ e în cazurile anume prevăzute de

  lege.

  Project supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  34/56

  Posibilitatea punerii în executare a titlurilor executorii în ipoteza existen ţţţţ eiunor măsuri asigurătorii luate în procesul penal

  Deschiderea dosarului de executare – art. 664 CPC

  Încuviințarea executării silite – cazurile de refuz - art.665 alin. (5) CPC, aplicabilş i în cazul urmăririiimobiliare potrivit art. 819 CPCo Pct. 7 -existenţ a altor impedimente prevăzute de lege- nu

  poate fi incident, întrucât nicio dispoziţ ie legală nu prevedeimposibilitatea încuviinţ ării executării silite pe baza unui titluexecutoriu într-o astfel de situaţ ie.

  Project supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  35/56

  Posibilitatea punerii în executare a titlurilor executorii în ipoteza existen ţţţţ eiunor măsuri asigurătorii luate în procesul penal

  Art. 665 alin. (6) CPC - Încuviințarea executării silite sepoate ataca în cadrul contestației la executare.Motivare:„ până când sechestrul asigurător nu este

  ridicat de organul penal competent, nu poate fi ini ţ iatănicio procedură judiciară cu privire la bunul respectiv(inclusiv executarea silită), întrucât acesta ar fi scos de

  sub efectul indisponibilizării pe o cale neprevăzută delege” .

  Project supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  36/56

  Posibilitatea punerii în executare a titlurilor executorii în ipoteza existen ţţţţ eiunor măsuri asigurătorii luate în procesul penal

  ”...așa cum rezultă din sesizarea din oficiu a Parchetului, în cauza...s-a dispusluarea de măsuri asigurătorii cu privire la imobilul...aparținând..., învinuiți desăvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală. Infracțiunea comisă de executorul judecătoresc constă în faptul că acesta a procedat la vânzarea silită a imobiluluice făcea obiectul sechestrului asigurător instituit în scopul recuperării prejudiciului consolidat al statului și este prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. g) dinLegea nr. 241/2005”

  ”...potrivit plângerii, executorul judecătoresc...se face vinovat de săvârșireainfracțiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 246 VCP, întrucât a efectuatexecutarea silită deși bunul se afla sub sechestru asigurător”

  Project supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  37/56

  ă ă ă

  • Art. 821 alin. (1) CPC -Odată cu comunicarea încheierii deîncuviinţ are, executorul va solicita biroului teritorial de cadastruş i publicitate imobiliară să dispună, în baza acesteia, notareaurmăririi imobilului în cartea funciară, cu arătarea creditoruluiurmăritorş i a sumei pentru care se face urmărirea.

  • Art. 821 alin. (5) CPC -Încheierea de admitere sau respingere anotării pronunţ ate de registratorul de carte funciarăse va

  comunica, în afara creditorului urmăritor, executorului judecătoresc, precum ş şş ş i persoanelor care, potrivitmen ţ ţţ ţ iunilor din cartea funciară, sunt interesate.

  Project supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  38/56

  ă ă ă

  • Art. 835 alin. (2) CPC -Totodată, executorul va cere biroului de cadastruş i publicitateimobiliară să îi comunice drepturile realeş i alte sarcini care grevează imobilul urmărit, precum ş i eventualele drepturi de preferinţ ă înscrise în folosul altor persoane.Titularii acestor drepturi vor fi în ş şş ş tiin ţ ţţ ţ a ţ ţţ ţ i despre executare ş şş ş i vor fi cita ţ ţţ ţ i latermenele fixate pentru vânzarea imobilului.

  • Art. 839 alin. (1) CPC –câte un exemplar din publicaţ ia de vânzare se va comunica, potrivit dispozi ţ iilor pentru comunicareaş i înmânarea citaţ iilor:a) creditorului urmăritorş i debitorului, precumş i, după caz, ter ţ ului dobânditor,coproprietarilor sau altor persoane care au un drept înscris în legătură cu bunulimobil scos la vânzare;

  b) creditorilor ipotecari înscri ş i în cartea funciară, precumş i celor care au înscrieri provizorii sau notări în legătură cu vreun drept real , dacă înscrierile sau notărilesunt anterioare notării urmăririi.

  Project supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  39/56

  ă ă ț ă ă

  Project supported by a grant from Norway

  „...în condi ţ iile în care imobilul amintit esteindisponibilizat, sechestrul penal nefiind ridicat potrivitart. 250 C.pr.pen. și putând sluji la repararea prejudiciului cauzat de inculpaţ i în ipoteza admiteriiac ţ iunii civile în cadrul procesului penal, soluţ iasuspendării provizorii a executării silite este pertinentă,mai cu seamă că vânzarea la licitaţ ie publică estestabilită în curândş i poate duce la lipsa de substanţ ăînsăş i a măsurii sechestrului penal adoptat. Condi ţ iaurgenţ ei se justifică prin prezenta ea materializându-sesub forma înlăturării piedicilor ce s-ar ivi cu prolejul uneiexecutări în sensul art. 996 C.pr.civ. Adoptarea soluţ iei

  în speţ ă este de natură vremelnică, provizorie,temporară, prin prezenta nu se prejudecă fondul,

  suspendarea provizorie fiind o excepţ ie de laexecutarea cu celeritate, de urgenţ ă a titluluiexecutoriu.”

  “...instituirea sechestrului penal nu poate ducela suspendarea legală a executării silite în cazulîn care un alt creditor ce deţ ine un titluexecutoriu împotriva suspectului sauinculpatului a solicitat executarea silită aimobilului sechestrat, întrucât cauzele privindsuspendarea legală a executării silite suntexpres ş i limitativ prevăzute de lege, iar printreacestea nu se regăsesc ş i cele privindinstituirea unui sechestru penal asuprabunurilor mobile sau imobile ale persoaneiurmărite penal”.

  ”...nu este posibil ca o măsură asigurătorie careapără o incertitudine ce ar putea deveni posibilă să blocheze o certitudine, adicăexecutarea unui drept de creanţ ă stabilit printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă”.

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  40/56

  ă ă ță ă

  PENALUL ȚINE ÎN LOC CIVILUL?=> art. 27 alin. (1) și (7) CPP – se suspendă acţ iunea civilă careare ca obiect repararea pagubei săvâr ş ită prin infracţ iune.

  ... ţ ţ ă ă , ş ă, , ă ţ

  / , ţ , ă ă ă ăş ş ă ă

  ţ ă .

  Project supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  41/56

  ă ă

  a) preferința statului/interesul general/interesul superior alcopilului

  b) executarea silită a bunurilor legal sechestrate constituie

  infracţ

  iunec) prin executarea silită se încearcă o ridicare a măsuriiasigurătorii instituite de organul penal pe o altă cale

  decât cea prevăzută de leged) lipsa confirmării titlului executoriu printr-o hotărâr judecătorească definitivă

  e) incidenţ a art. 862 CPCProject supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  42/56

  PREFERINȚA STATULUI?

  Project supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  43/56

  ț

  Project supported by a grant from Norway

  ”...Chiar și în ipoteza unei

  executări silite valide, careînsă poate avea loc numaidupă ridicarea sechestruluiasigurător pe calea prevăzută de art. 250 CPP, tot statul, prin titularulmăsurii asigurătorii, estecel care va avea

  prioritatea în recuperareacreanței sale , în spețăsumele de bani cu care afost prejudiciat bugetul țăriiîn urma infracțiunilorsăvârșite.”

  Art. 2328 CC -Preferinţ a acordată statului ş i unităţ ilor

  administrativ-teritoriale pentru creanţ ele lor se reglementează prin legi speciale. O asemenea preferinţ ă nu poate afectadrepturile dobândite anterior de către ter ţ ţţ ţ i .”

  ”... În măsura în care procesul penal s-ar finaliza cu o soluție

  de condamnare, creanța sub condiție a statului s-artransforma într-o creanță certă, lichidă și exigibilă, care aravea caracterul unei creanțe fiscale, ce s-ar pune în executarecu respectarea normelor din Codul de procedură fiscală.Potrivit art. 142 alin. (7) C.pr.fisc ., față de terți, inclusiv fațăde stat, o garanție reală și celelalte sarcini reale asuprabunurilor au un grad de prioritate care se stabilește de lamomentul la care acestea au fost făcute publice prinoricare din modurile prevăzute de lege .”

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  44/56

  Project supported by a grant from Norway

  ”...executarea silită inițiată de creditoare lipsește deeficacitate scopul avut în vedere de legiuitor în ceea ce privește reglementarea măsurilor asigurătorii în cauzele

  penale, respectiv în sensul golirii de conținut ainteresului general al societății protejat prininstituirea măsurii , dând prevalență astfel unui interes personal al creditorului ipotecar garantat printr/un actinstituit în mod convențional.”

  ... ăţ ă ş ţ ă ăă ,

  ,

  ă , ă ,

  ă ă , ţ ă

  ă ă ă , ă ţ ă ă.

  ”... prin recunoaş terea dreptului său de creanţ ă printr-ohotărâre judecătorească, creditoarea beneficiază de unbunasupra căruia are un drept de proprietate ce trebuie

  protejat ş şş ş i apărat în contextul ş şş ş i interpretarea art. 1 dinPrimul Protocol adi ţ ţţ ţ ional la Conven ţ ţţ ţ ie astfel cum acesttext de lege a fost interpretat de Curtea Europeană aDrepturilor Omului.”

  ”...măsura asigurătorie reprezintă o ingerinţ ă asupra dreptului

  de proprietate al creditoarei, care are un bun, o creanţ ă certă.Ingerinţ a este legală; măsura fiind luată într-un proces penal poate fi considerată ca apărând un interes general,dar nu respectă principiul propor ţ ţţ ţ ionalită ţ ţţ ţ ii întreexigen ţ ţţ ţ ele interesului general al comunită ţ ţţ ţ ii ş şş ş iimperativele apărării drepturilor individuale , deoarececreditoarea nu a primit nicio despăgubire pentruimposibilitatea executării ca urmare a blocării conturilordebitorului său de către un organ al statuluiş i nu a fost stabilitniciun termen în care situaţ ia creată va lua sfâr ş it,incertitudinea asupra datei la care hotărârea judecătoreascăar putea fi executate fiind totalăş i în acelaş i mod păgubitoareîn mod continuu pentru creditoare”.

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  45/56

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  46/56

  Project supported by a grant from Norway

  ă ă

  , ţ ţţ ţ ă ă ă ă

  ( ă)

  ă ă ă . ,

  ă ă

  ă ţ ă ă ţ

  .

  E ă ş ţ /

  ă ţ . 163 C , ă ăş ă , ş ă C ă ă

  ă ş ţ

  ă ţ , ă, ă ă

  ăţ ţţ ţ ă ţ ţţ ţ ă .

  Prin executarea silită se încearcă o ridicare a măsurii asigurătorii instituite deorganul penal pe o altă cale decât cea prevăzută de lege

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  47/56

  • . 249 . (2) • . 136 ,

  , + . 627 • . 2329 . (2) ,

  ( ă ... )

  Project supported by a grant from Norway

  Prin executarea silită se încearcă o ridicare a măsurii asigurătorii instituite deorganul penal pe o altă cale decât cea prevăzută de lege

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  48/56

  Project supported by a grant from Norway

  ... ă ă ăă ă

  ţ ţ ţ ş

  , ă ăţ . ţ

  ş ţ , ă

  ţ ţţ ţ ă ţ ţţ ţ ( ă ţ ţţ ţ , ă ) ă

  , ă ă , ţ ţţ ţ ,

  ă ă .

  ...A . 862 C C ţ ă ă ,

  ă ţ ţţ ţ . , ă

  ă ă ă ă

  , ş ţ C ă ă. E

  ţ ă ă

  ă ă ă . 250 C , ă .

  Art. 862 CPC - În tot cursul urmăririi siliteş i până la adjudecarea bunului imobil, debitorul sauorice altă persoană interesată poate obţ ine desfiinţ area măsurilor asigurătorii sau de executare,consemnând la dispozi ţ ţţ ţ ia creditorului urmăritor întreaga valoare a crean ţ ţţ ţ ei, cu toateaccesoriile ş şş ş i cheltuielile de executare .

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  49/56

  Project supported by a grant from Norway

  • Art. 856 alin. (3) CPC -De la data intabulării, imobilul rămâneliber de orice ipotecisau alte sarcini privind garantarea drepturilor de creanţ ă, creditorii putându-ş i realizaaceste drepturi numai din pre ţ ţţ ţ ul ob ţ ţţ ţ inut. Dacă preţ ul de adjudecare se plăteş te înrate, sarcinile se sting la plata ultimei rate.

  ... ă ț ă,

  , ă . A

  ă ă ă ă

  ă ,

  .

  ... ă ă ă ,

  ,

  ş ă ,

  ă ă ă ă

  ş ă ş

  .

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  50/56

  ă ț ț . 863 , . 170 + . 882

  Project supported by a grant from Norway

  ICCJ , secția penală, decizia nr. 1392/2013•existenţ a unei măsuri asigurătorii înfiinţ ate asupra unui bun, în cadrul unui proces penal, nu împiedică executareasilită a unui creditor ce are titlu executoriuş i ipotecă asupra bunului respectiv, întrucât se reţ ine că la data instituiriisechestrului asigurător penal, imobilul era afectat de o ipotecă urmare a unui contract de împrumut cu garanţ ieimobiliară.•întrucât nu s-a realizat restituirea împrumutului, s-a procedat la executarea silită a imobilului care a fost vândut lalicitaţ ie, apoi adjudecat de către creditorul ipotecar, astfel încât „executorul s-a găsit în faţ a unui concurs între ocreanţ ă ipotecară ş i o prezumtivă creanţ ă a unor prezumtivi creditori chirografari. Ca atare, creanţ a ipotecară a avut prioritateş i are prioritate chiarş i în ipoteza în care păr ţ ile vătămate au un drept de creanţ ă împotriva proprietaruluiimobilului, dar fiind vorba de creditori chirografari, aceş tia î ş i vor satisface pretenţ iile în măsura în care va mai rămâneceva din acel bun” .•mai departe, arată instanţ a supremă „chiar în cazul în care se va încuviinţ a ş i se va dispune despăgubirea păr ţ ilorvătămate care au formulat cereri de constituire de parte civilă, acestea vin în concurs cu petenta din prezenta cauză,creditoare ipotecară, care în această împrejurare are prioritate, urmând a fi satisfăcută prima, întrucât ipoteca este un

  drept real accesoriu ce acordă titularului său un drept de urmărire a bunului în mâna oricui s-ar găsiş i un drept de preferinţ ă în privinţ a satisfacerii creanţ ei sale faţ ă de ceilal ţ i creditori” .•în final, se arată că „de la data intabulării proprietăţ ii transmise prin actul de adjudecare imobilul rămâne liber de oriceipoteci sau alte sarcini privind garantarea drepturilor de creanţ a, creditorii - fără a fi cazul beneficiarilor notăriisechestrului asigurător - putându-ş i realiza aceste drepturi numai din preţ ul obţ inut.”

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  51/56

  ț ț

  Project supported by a grant from Norway

  • Art. 493 alin. (1) lit. a) CPP – suspendarea procedurii de lichidaresau dizolvare

  • Art. 413 alin. (1) pct. 2 CPC – când s-a început urmărirea penală

  pentru o infracțiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asuprahotărârii ce urmează să se dea

  art. 91 din Legea nr. 85/2014 - chiar dacă bunurile sunt înstrăinate în această procedură, măsurile asigurătoriidispuse în procesul penal în vederea confiscării specialeş i/sau confiscării extinse se menţ in.

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  52/56

  3. ă ă ă

  Project supported by a grant from Norway

  • Se aplică art. 728 alin. (2) CPC în cazul existenței unei măsuri asigurătorii și aunei/unor popriri executorii care prevăd o limită de ½ pentru veniturile periodice?• Cum se face distribuirea acestei sume de către terțul poprit?

  E ț ț ă

  ţ , ă

  ă ă ţ , ă ş ă ă

  ţ ă ă ă ă

  C ăă ţ .

  ... ă ă ă ă

  ă

  ă ă ă ţ ş

  ă ă ă ă ă

  ţ ă ă ă ţ ă ă .

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  53/56

  ă ă ț

  . 706 141 . . . . ' , ' ' 131 21 ,

  ' ' , , ' ' . 706 145 .2 . . . .

  , .

  . 706 146 . . . . , ,

  144, , . ,

  ,

  22 2010 ' ' D '

  'E .Project supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  54/56

  ă ă ț

  . 705 151 . 2 . . . . '

  ' , ' , ' 2378

  .

  . 131 21 . 10 . . . ,

  , , ,

  Project supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  55/56

  2014/42/ ș 3.04.2014 4.10.2016

  Art. 6 -(1) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a permite confiscarea produselor sau a altor bunuri a căror valoare corespunde produselor care, în moddirect sau indirect, au fost transferate de o persoană suspectată sau învinuită cătreterți sau care au fost dobândite de terți de la o persoană suspectată sau învinuită,

  cel puțin în cazurile în care terții știau sau ar fi trebuit să știe faptul că scopultransferului sau al achiziționării era evitarea confiscării, pe baza unor elemente defapt și circumstanțe concrete, inclusiv a faptului că transferul sau dobândirea a avutloc în mod gratuit sau în schimbul unei sume de bani semnificativ mai reduse decâtvaloarea de piață a bunurilor.(2) Alineatul (1) se interpretează astfel încât să nu aducă atingere drepturilor terțilorde bună credință.

  Project supported by a grant from Norway

 • 8/15/2019 Masuri Asiguratorii - Asist. Univ. Dr. Andra Roxana Trandafir

  56/56

  ă ț ț !

  : . .

  Project supported by a grant from Norway


Recommended