+ All Categories
Home > Documents > JURNAL DE RAZBOI

JURNAL DE RAZBOI

Date post: 03-Jan-2016
Category:
Upload: lee-chan
View: 130 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
Description:
JURNAL DE RAZBOI. Sunt corespondent al ziarului central , Timpuri Noi si am fost trimis de redactie pentru a realiza un material despre familia de Hohenzoller n -Sigmarigen , familia regal ă a Rom â niei. 2 iunie 1914 - PowerPoint PPT Presentation
17
JURNAL DE JURNAL DE RAZBOI RAZBOI
Transcript
Page 1: JURNAL DE RAZBOI

JURNAL DE JURNAL DE RAZBOIRAZBOI

Page 2: JURNAL DE RAZBOI

Sunt corespondent al ziarului central , Timpuri Noi Sunt corespondent al ziarului central , Timpuri Noi si am fost trimis de redactie pentru a realiza un si am fost trimis de redactie pentru a realiza un

material despre familia de Hohenzollermaterial despre familia de Hohenzollernn--Sigmarigen , familia regalSigmarigen , familia regalăă a Rom a Romââniei.niei.

Page 3: JURNAL DE RAZBOI

2 iunie 19142 iunie 1914

Am ajuns la Balcic.Nu este Am ajuns la Balcic.Nu este prima data cand o insoprima data cand o insoţţesc esc pe principesa Maria aici , pe principesa Maria aici , dar , de fiecare datdar , de fiecare dată ă resimt resimt acelaacelaşşi fior ci fior câând nd îîntrezntrezăăresc resc de dupde după ă deal ochiul albastru deal ochiul albastru al mal măării.rii.

Balcicul iBalcicul işşi pi păăstreazstreazăă aceeia aceeiaşşi i atmosferatmosferă ă coloratcolorată şă şi i misterioasmisterioasă ă care o atrage care o atrage îîn n fiecare an pe principesa fiecare an pe principesa Maria aici Maria aici şşi odati odată ă cu ea pe cu ea pe mine.Astmine.Astăă sear seară ă prinprinţţul ul momoşştenitortenitor,, Ferdinand I Ferdinand I şşi i principesa Maria au principesa Maria au invitainvitaţţi.Principesa i.Principesa pregpregăăteteşşte o searte o searăă muzical muzicalăă..

George Enescu ne va George Enescu ne va îîncncâânta nta cu ultima lui operetcu ultima lui operetăă: “Oedip : “Oedip Rege”Rege”

Page 4: JURNAL DE RAZBOI

5 iunie 19145 iunie 1914

Este o atmosferEste o atmosferăă tensionat tensionatăă aici. aici. Principele Ferdinand si principesa Principele Ferdinand si principesa Maria sunt triMaria sunt trişşti. Au veti. Au veşşti de la ti de la Sinaia. Am aflat ca regele Carol I Sinaia. Am aflat ca regele Carol I este grav bolnav este grav bolnav şşi ei se tem ci ei se tem că ă nu mai poate fii salvat. Principele nu mai poate fii salvat. Principele vorbevorbeşşte te şşi despre izbucnirea i despre izbucnirea ununui ui razboi pentru crazboi pentru că ă Marile Marile Puteri doresc rePuteri doresc reââmparmparţţirea irea sferelor de influensferelor de influenţţa a îîn lume.n lume.

28 iunie 191428 iunie 1914

Plecam spre Sinaia. Am aflat cPlecam spre Sinaia. Am aflat că ă Franz Ferdinand , moFranz Ferdinand , moşştenitorul tenitorul coroanei Austro-Ungariei a fost coroanei Austro-Ungariei a fost ucis de un student sucis de un student sâârb. rb. Principele Ferdinand I spune cPrincipele Ferdinand I spune căă Austro-Ungaria si Germania vor Austro-Ungaria si Germania vor declara rdeclara răăzboi Serbiei.zboi Serbiei.

Eu mEu măă îîntreb ce va face Romntreb ce va face Româânia ? nia ? Oare regele Carol I de Oare regele Carol I de HohenzollerHohenzollern n va hotva hotăărrî î ssă ă respecte tratatul cu Puterile respecte tratatul cu Puterile Centrale ? Oare vom declara Centrale ? Oare vom declara razboi Serbiei razboi Serbiei şşi ne vom alatura i ne vom alatura Germaniei ?Germaniei ?

Page 5: JURNAL DE RAZBOI

21 iulie 1914 , diminea21 iulie 1914 , dimineaţţa , Sinaiaa , Sinaia

SSăăptptăămmââna trecutna trecută ă Austro-Austro-Ungaria Ungaria şşi Germania au i Germania au declarat rdeclarat răăzboi Serbiei. zboi Serbiei. Principesa Maria este Principesa Maria este preocupatpreocupatăă de hot de hotăărrîîrea rea Consiliului de CoroanConsiliului de Coroanăă. Ea . Ea spune cspune că ă RomRomâânia trebuie snia trebuie săă--şişi declare pozideclare poziţţia…..ia…..

21 iulie 1914 , seara, Sinaia21 iulie 1914 , seara, Sinaia

…………sedinsedinţţa Consiliului de Coroana a Consiliului de Coroana s-a terminat. Roms-a terminat. Româânia este nia este neutra neutra îîn acest rn acest răăzboi. Cel zboi. Cel pupuţţin deocamdatin deocamdatăă. Germania . Germania probabil , nu va aprecia poziprobabil , nu va aprecia poziţţia ia lui Carol I de Hohenzollern , pe lui Carol I de Hohenzollern , pe a carui susa carui susţţinere miza.inere miza.

Carol I a declarat cCarol I a declarat că ă RomRomâânia nia este neutreste neutră ă precizprecizâând cnd că ă a a invocat clauzele defensive ale invocat clauzele defensive ale tratatului pe care il semnase tratatului pe care il semnase cu Puterile Centrale.cu Puterile Centrale.

Page 6: JURNAL DE RAZBOI

28 septembrie 191428 septembrie 1914Este doliu Este doliu îîn familia n familia

PrinciarPrinciarăă. Carol I s-a . Carol I s-a stins din viastins din viaţăţă , ieri la , ieri la Sinaia.Sinaia.

AstAstăăzi principele zi principele Ferdinand va depune Ferdinand va depune juramjuramâânt nt îîn calitate n calitate de rege al Romde rege al Romââniei. niei. Principesa se teme ca Principesa se teme ca nu cumva nu cumva momoşştenitorul regal stenitorul regal să ă nu se ridice la nu se ridice la îînalnalţţimea aimea aşşteptteptăărilor rilor romromâânilor. nilor. ŞŞtie ctie că ă Ferdinand este emotiv Ferdinand este emotiv , dar ea va fi acolo s, dar ea va fi acolo săă-l -l sussusţţininăă , s , să îă învenveţţe e îîmpreuna smpreuna săă fie buni fie buni romromââni. ni.

Page 7: JURNAL DE RAZBOI

Iulie 1916Iulie 1916

MMă ă plimb pe strplimb pe străăzile Bucurezile Bucureşştiului. Peste tiului. Peste tot se vorbetot se vorbeşşte doar de razboi. te doar de razboi. Ferdinand Ferdinand şşi primul ministru i primul ministru ,,Ionel Ionel BrBrăătianu au facut parte din delegatianu au facut parte din delegaţţia ia care a purtat negocieri cu Antanta.care a purtat negocieri cu Antanta.

Peste tot se vorbePeste tot se vorbeşşte despre implicarea te despre implicarea RomRomââniei niei îîn rn răăzboi azboi alălături de alianturi de alianţţa a Antantei. ToAntantei. Toţţi spun ci spun căă aceasta este aceasta este singura posibilitate de a ne singura posibilitate de a ne îîmplini mplini visul. Trebuie svisul. Trebuie săă ne ajutam fra ne ajutam fraţţii din ii din Ardeal , trArdeal , treebuie sbuie săă fim o Rom fim o Româânie Mare nie Mare !!

4/14 august 1916-Bucuresti4/14 august 1916-Bucuresti

Regina este Regina este îîncncâântatntată ă de semnarea de semnarea tratatului cu Antanta. Spune ctratatului cu Antanta. Spune că ă urmeazurmeazăă s săă primim zilnic 300 de tone primim zilnic 300 de tone de armament si munide armament si muniţţie de la puterile ie de la puterile Antantei Antantei şşi armata Rusiei trebuie si armata Rusiei trebuie săă participe alparticipe alăături de armatele noastre turi de armatele noastre la apla apăărarea Dobrogei.rarea Dobrogei.

Consiliul de Coroana a hotConsiliul de Coroana a hotăărrîît soarta t soarta Romaniei ! Regina Maria este Romaniei ! Regina Maria este optimistoptimistăă şşi i şştie ctie căă Ferdinand va putea Ferdinand va putea ssăă se inving se invingăă pe sine pe sine şşi si săă lupte lupte îîmpotriva Germaniei , mpotriva Germaniei , ţţara lui de ara lui de origine.origine.

Page 8: JURNAL DE RAZBOI

August 1916August 1916

Am Am îînsonsoţţit-o pe regina Maria it-o pe regina Maria îîn mijlocul soldan mijlocul soldaţţilor. Am ilor. Am îîmpmpăărrţţit alimente , am it alimente , am ajutat la ajutat la îîngrijirea rngrijirea răăniniţţilor. ilor. Ea i-a Ea i-a îîncurajat tot timpul. ncurajat tot timpul. ToToţţi o respecti o respectă şă şi o iubesc i o iubesc şşi am vi am văăzut czut căă au apreciat au apreciat prezenprezenţţa ei in mijlocul lor , a ei in mijlocul lor , pe front.pe front.

Aici se manAici se manââncncă şă şi se bea i se bea alalăături de morturi de morţţi , se doarme i , se doarme îîn mijlocul lor n mijlocul lor şşi cu toate i cu toate astea soldaastea soldaţţii noii noşştri tri manifestmanifestă ă un mare un mare entuziasm patriotic entuziasm patriotic

Page 9: JURNAL DE RAZBOI

Septembrie 1916Septembrie 1916

Zvonurile pe care le-am Zvonurile pe care le-am auzit s-au adeverit. auzit s-au adeverit. DupDupăă ce bravii no ce bravii noşştri tri ostaostaşşi au eliberat i au eliberat BraBraşşovul , entuziasmul ovul , entuziasmul lor a fost diminuat de lor a fost diminuat de pierderea bpierderea băăttăăliei de la liei de la Turtucaia de pe frontul Turtucaia de pe frontul de sud. Armata de sud. Armata generalului Auguste von generalului Auguste von Mackensen a reuMackensen a reuşşit sit săă spargspargă ă frontul din Valea frontul din Valea Jiului , a ocupat Jiului , a ocupat Dobrogea Dobrogea şşi se i se indreaptindreaptăă spre spre BucureBucureşşti.ti.

Page 10: JURNAL DE RAZBOI

20 noiembrie 191620 noiembrie 1916

Am plecat Am plecat îîmpreunmpreunăă cu familia cu familia regala regala şşi Consiliul de Minii Consiliul de Minişştri tri spre Iasi. Tospre Iasi. Toţţi suntem i suntem preocupapreocupaţţi. Bucurei. Bucureşştiul este tiul este sub ocupasub ocupaţţia militaria militarăă a a armatelor Puterilor Centrale ! armatelor Puterilor Centrale ! Moldova este pentru noi Moldova este pentru noi acum “pacum “păămmâântul ntul ffăăggăăduinduinţţei” fiind singurul ei” fiind singurul teritoriu romteritoriu româânesc liber. nesc liber. Primul ministru Bratianu Primul ministru Bratianu vorbevorbeşşte despre te despre reorganizarea noastrreorganizarea noastrăă..

H.Berthelot ,generalul trimis H.Berthelot ,generalul trimis de Frande Franţţa ne va ajuta sa ne va ajuta săă ne ne reorganizreorganizăăm m şşi si să ă ne ne mobilizmobilizăăm iar regina Maria va m iar regina Maria va organiza Crucea Rosie.organiza Crucea Rosie.

Page 11: JURNAL DE RAZBOI

Iulie 1917Iulie 1917

Puterile Centrale au reluat Puterile Centrale au reluat operaoperaţţiunile militare iunile militare şşi i doresc cucerirea Moldovei.doresc cucerirea Moldovei.

August 1917August 1917

““Pe aici nu se trece” au spus Pe aici nu se trece” au spus soldasoldaţţii noii noşştrii , lupttrii , luptâând cu nd cu eroism la Meroism la Măărrăşăşti (11/19 ti (11/19 iulie) , Miulie) , Măărrăşăşeeşşti (24 iulie 6 ti (24 iulie 6 august) , Oituz (26 iulie-9 august) , Oituz (26 iulie-9 august). Vitejia lor august). Vitejia lor îînseamnnseamnăă victoria noastr victoria noastrăă, , a roma româânilor. Victoria dar nilor. Victoria dar şşi i jertfa lor ne-au fjertfa lor ne-au făăcut pe noi cut pe noi ssăă îîncepem din nou sncepem din nou să ă spersperăăm , sm , să ă visvisăăm la m la refacerea unitarefacerea unitaţţii ii nanaţţionale.ionale.

Page 12: JURNAL DE RAZBOI

Octombrie 1917Octombrie 1917Bucuria a fost de scurtBucuria a fost de scurtăă durat duratăă. Vin zvonuri alarmante din est. . Vin zvonuri alarmante din est.

BolBolşşevicii au preluat puterea evicii au preluat puterea îîn Rusia n Rusia şşi anuni anunţăţă dorin dorinţţa de a a de a îîncheia un armistincheia un armistiţţiu cu Puterile Centrale.iu cu Puterile Centrale.

Sper sSper săă nu fie dec nu fie decâât un zvon alarmant. Altfel……..t un zvon alarmant. Altfel……..

Martie 1918Martie 1918Rusia a ieRusia a ieşşit din razboi. Au semnat la Brest-Litovsk pace cu Puterile it din razboi. Au semnat la Brest-Litovsk pace cu Puterile

Centrale. Oare ce se va Centrale. Oare ce se va îîntntââmpla cu noi acum ? Ni s-a tmpla cu noi acum ? Ni s-a tăăiat orice iat orice leglegăăturturăă cu Anglia cu Anglia şşi Frani Franţţa. Nu mai putem primi munia. Nu mai putem primi muniţţie ie şşi i armament. Sarmament. Săă nu mai vorbim de alimente nu mai vorbim de alimente şşi echipament sanitar.i echipament sanitar.

Suntem Suntem îînconjuranconjuraţţi de Puterilie Centrale i de Puterilie Centrale şşi singura noastri singura noastră ă leglegăăturturăă cu Antanta , leg cu Antanta , legăăturturăă mai u mai uşşoaroarăă , s-a , s-a îîntrerupt odatntrerupt odatăă ce Rusia a semnat pace separatce Rusia a semnat pace separatăă cu Puterile Centrale. cu Puterile Centrale.

Se aude cSe aude căă Alexandru Marghiloman poart Alexandru Marghiloman poartăă negocieri la Buftea cu negocieri la Buftea cu Puterile Centrale pentru a scoate RomPuterile Centrale pentru a scoate Româânia din razboi. Spernia din razboi. Sperăăm m îîntru-n rezultat bun.ntru-n rezultat bun.

Octombrie 1918Octombrie 1918RedeclarRedeclarăăm rm răăzboi Puterilor Centrale. Regele nu a ratificat pacea zboi Puterilor Centrale. Regele nu a ratificat pacea

de la Buftea-Bucurde la Buftea-Bucurşşti.ti.L-am vL-am văăzut supzut supăărat. Trebuia srat. Trebuia săă d dăăm Dobrogea m Dobrogea şşi si săă accept acceptăăm m

monopolul economic al Germaniei monopolul economic al Germaniei şşi Austro-Ungariei. Regele nu i Austro-Ungariei. Regele nu a acceptata acceptat

Page 13: JURNAL DE RAZBOI

Noiembrie 1918Noiembrie 1918

Germania a capitulat. Germania a capitulat. Ne-am Ne-am îîntors la ntors la BucureBucureşşti. Este lume ti. Este lume multmultăă pe str pe străăzi,flori, zi,flori, bucurie! Soldabucurie! Soldaţţii ii nonoşştrii sunt primitrii sunt primiţţi i cu flori. Acu flori. Aşşa cum a cum meritmerităă! Acum ne ! Acum ne putem vedea visul putem vedea visul îîmplinit. Am luptat mplinit. Am luptat pentru el pentru el şşi urmeazi urmeazăă ssăă-l -l îîmplinim!mplinim!

Page 14: JURNAL DE RAZBOI

18 noiembrie 191818 noiembrie 1918 /1 DECEMBRIE /1 DECEMBRIE

Suntem la Alba Iulia. Actul de Suntem la Alba Iulia. Actul de voinvoinţă ţă al naal naţţiunii romiunii romââne de a ne de a locui locui îîntr-un singur stat se va ntr-un singur stat se va realiza astrealiza astăăzi !zi !

AstAstăăzi este bilanzi este bilanţţul luptei ul luptei romromâânilor pentru unitate , luptnilor pentru unitate , luptăă care vine scare vine săă îîncununeze ncununeze precedentele acprecedentele acţţiuni ale fraiuni ale fraţţilor ilor din Basarabia , din ziua de 27 din Basarabia , din ziua de 27 martie 1918 martie 1918 şşi Bucovina-15 i Bucovina-15 noiembrie 1918.noiembrie 1918.

Poporul RomPoporul Româân a luptat , a n a luptat , a suportat multe pierderi dar suportat multe pierderi dar şşi-a i-a vvăăzut visul de veacuri zut visul de veacuri îîmplinit.mplinit.

Este 18 noiembrie/1 Decembrie Este 18 noiembrie/1 Decembrie 1918 1918 şşi putem spune ci putem spune căă ne-am ne-am relizat visul.relizat visul.

Suntem uniSuntem uniţţi , vorbim , gi , vorbim , gâândim , ndim , simsimţţim im şşi ne purti ne purtăăm romm romââneneşşte.te.

Suntem un stat naSuntem un stat naţţional unitar !ional unitar !

Page 15: JURNAL DE RAZBOI

1 Decembrie 19181 Decembrie 1918

Regele a Regele a ţţinut o cuvinut o cuvâântare ntare emoemoţţionantionantăă…….…….

““CCâând am luat mond am luat moşştenirea tenirea îîntemeietorului Romntemeietorului Romââniei niei Moderne , am fModerne , am făăggăăduit duit îînaintea reprezentannaintea reprezentanţţilor ilor NaNaţţiunii , ciunii , că ă voi fi bun voi fi bun RomRomâân.n.

Cred cCred căă m-am m-am ţţinut de inut de cuvcuvâânt. Grele au fost nt. Grele au fost timpurile , mari au fost timpurile , mari au fost jertfele , dar strjertfele , dar străălucitlucităă e e rrăăsplata splata şşi astazi pot i astazi pot spune cu fruntea spune cu fruntea seninseninăă :fa :faţţa de a de Dumnezeu Dumnezeu şşi fai faţăţă de de poporul meu am poporul meu am conconşştiintiinţţa curata curată.ă.””

Page 16: JURNAL DE RAZBOI

PrezentPrezentâândnd astfel evenimente importante din astfel evenimente importante din istoria noastristoria noastrăă,ne ajut,ne ajută ă ssăă le le îînnţţelegem mai elegem mai bine,bine, ssă ă le putem le putem îîmpmpăărtrtăşăşi i şşi celorlali celorlalţţi, ne i, ne permite spermite săă vis visăăm!m!

Tehnologia ne ajutTehnologia ne ajutăă s săă prezent prezentăăm m şşi si săă descriem mai bine orice.descriem mai bine orice.

Recunosc ca povestea Recunosc ca povestea noastrănoastră are are şşi o noti o notă ă de de ficficţţiune( construciune( construcţţia ia casteluluicastelului de la Balcic a de la Balcic a îînceput nceput îîn 1925) dar cui nu-n 1925) dar cui nu-ii face pl face plăăcere scere să ă viseze?viseze?

Mi-a fMi-a făăcut plcut plăăcere scere săă pot intra pot intra îîn atmosfera n atmosfera BucureBucureşştiului de alttiului de altăădatdatăă,s,săă m măă imaginez imaginez batbatâând nd îîn lung n lung şşi-n lat culoarele castelelor i-n lat culoarele castelelor Balcic Balcic şşi Pelei Peleşş, al, alăături de Reginturi de Reginăă…..,s…..,săă creez o creez o atmosferatmosferăă de poveste de poveste îîn jurul ei pentru ca apoi n jurul ei pentru ca apoi ssăă pot spune: am fost pot spune: am fost şşi eu aici!i eu aici!

Page 17: JURNAL DE RAZBOI

Bibliografie Bibliografie utilizată : utilizată :httphttp://ro.wikipedia.org/wiki/participarea romaniei la primul razboi mondial http:// www.edusoft.ro/rol/ primul razboi mondial.phphttp://ro.wikipedia.org/wiki/ marea _unire_din_1918http://enciclopediaromaniei.ro/ wiki/portal:marea_unirehttp://ro.wikipedia.org/wiki/casa _regala _a_romanieihttp://ro.wikipedia.org/wiki/castelul_din _balcichttp://ro.wikipedia.org/wiki/ maria_a_romaniei

Material realizat de elevii clasei a VIII-a D


Recommended