+ All Categories
Home > Documents > foaie de gardafoaie de garda proiectant: Pseudo - Clasic srl - Iasi Birou de Arhitectura etapa: Aviz...

foaie de gardafoaie de garda proiectant: Pseudo - Clasic srl - Iasi Birou de Arhitectura etapa: Aviz...

Date post: 03-Jan-2020
Category:
Upload: others
View: 36 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
23
IASI, str. Sf. Atanasiei nr.1 J22-578/1995, RO 7297228 fax (+4) 0332 816355, mob (+4) 0751 210574 foaie de garda proiectant: Pseudo - Clasic srl - Iasi Birou de Arhitectura etapa: Aviz de Oportunitate titlu proiect: Construire ansamblu rezidential compus din locuinte colective P+2E adresa: str. Manolesti Deal, nr. F.N., C.F. 65283, mun. Botosani, jud. Botosani beneficiar: S.C. EURODACAR S.R.L. numar/data: 642/2018 arhitectura arh. Alin Hoblea pseudo-clasic srl arh. Ruxandra Milut instalatii ing. C. Vuerichi CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL COMPUS DIN LOCUINTE COLECTIVE P+2e str. manolesti deal, nr. f.n., c.f. 65283, mun. botosani, jud. botosani SC Pseudo - Clasic SRL tel.: 0332/803 230 e-mail:[email protected] 1
Transcript

IASI, str. Sf. Atanasiei nr.1

J22-578/1995, RO 7297228fax (+4) 0332 816355, mob (+4) 0751 210574

foaie de garda

proiectant: Pseudo - Clasic srl - Iasi

Birou de Arhitectura

etapa: Aviz de Oportunitate

titlu proiect: Construire ansamblu rezidential compus din locuinte colective P+2E

adresa: str. Manolesti Deal, nr. F.N., C.F. 65283, mun. Botosani, jud.Botosani

beneficiar: S.C. EURODACAR S.R.L.

numar/data: 642/2018

arhitectura arh. Alin Hoblea

pseudo-clasic srl arh. Ruxandra Milut

instalatii ing. C. Vuerichi

CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL COMPUS DIN LOCUINTE COLECTIVE P+2e str. manolesti deal, nr. f.n., c.f.65283, mun. botosani, jud. botosani

SC Pseudo - Clasic SRL tel.: 0332/803 230 e-mail:[email protected] 1

IASI, str. Sf. Atanasiei nr.1

J22-578/1995, RO 7297228fax (+4) 0332 816355, mob (+4) 0751 210574

BORDEROU GENERAL

piese scrise

cerere

cuprins volumul I- memoriul de prezentare

cuprins volumul II - RLU- regulament local de urbanism aferent puz

certificat de urbanism 54/ 15.01.2018

act de proprietate

certificat de inregistrare a firmei

volumul I memoriu de prezentare

volumul II - RLU- regulament local de urbanism aferent puz

piese desenate

u0 incadrarea in teritoriu 1/10000

u1 situatia existenta 1/2000

u2 reglementari urbanistice - zonificare 1/2000

intocmit,

arh. Alin- Enver HOBLEA

CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL COMPUS DIN LOCUINTE COLECTIVE P+2e str. manolesti deal, nr. f.n., c.f.65283, mun. botosani, jud. botosani

SC Pseudo - Clasic SRL tel.: 0332/803 230 e-mail:[email protected] 2

IASI, str. Sf. Atanasiei nr.1

J22-578/1995, RO 7297228fax (+4) 0332 816355, mob (+4) 0751 210574

CUPRINS VOLUMUL I - MEMORIUL DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoastere a documentatiei

1.2. Obiectul lucrarii

Solicitari ale temei – program

Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii pentru zona studiata

1.3. Surse documentare

Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUZ

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. Evolutia zonei

2.2. Incadrarea in localitate

2.3. Elemente ale cadrului natural

2.3.1 Asezare geografica

2.3.2 Relieful

2.3.3 Clima

2.3.4 Caracteristici morfologice, Geologice si Hidrologice ale zonei

2.3.5 Conditii geotehnice

2.4. Circulatia

2.5. Ocuparea terenurilor

2.6. Echipare edilitara

2.6.1. Alimentare cu apa

2.6.2. Canalizare

2.6.3. Alimentarea cu gaze naturale

2.6.4. Alimentarea cu caldura

2.6.5. Alimentarea cu energie electrica

2.6.6. Telefonie

2.6.7. Salubritate/platforma de gunoi

2.7. Probleme de mediu.

2.8. Optiuni ale populatiei

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

3.2. Prevederi ale PUG

3.3. Valorificarea cadrului natural

3.4. Modernizarea circulatiei.

3.5. Zonificarea functionala - reglementari, bilant teritorial, indicatori urbanistici

3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare

3.7. Protectia mediului

3.8. Obiective de utilitate publica

4. CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE

5. ANEXE - AVIZE SPECIFICE CERTIFICATULUI DE URBANISM

intocmit, arh. Alin - Enver HOBLEA

CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL COMPUS DIN LOCUINTE COLECTIVE P+2e str. manolesti deal, nr. f.n., c.f.65283, mun. botosani, jud. botosani

SC Pseudo - Clasic SRL tel.: 0332/803 230 e-mail:[email protected] 3

IASI, str. Sf. Atanasiei nr.1

J22-578/1995, RO 7297228fax (+4) 0332 816355, mob (+4) 0751 210574

CUPRINS VOLUMUL II- RLU- REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE

1. Rolul regulamentului local de urbanism

2. Baza legala a elaborarii

3. Domeniul de aplicare

CAPITOLUL II – REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit.

5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si apararea interesului public.

6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii.

6.1. Amplasarea constructiilor fata de aliniament.

6.2. Distante minime obligatorii fata de limitele laterale si fata de limita posterioara a parcelei.

6.3. Amplasarea constructiilor pe aceeasi parcele. Distante minime obligatorii.

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii.

8. Reguli cu privire la echiparea edilitara.

9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii.

10. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri.

CAPITOLUL III - ZONIFICARE FUNCTIONALA

CAPITOLUL IV– PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE

1. Sectiunea I - Utilizare Functionala.

1.1. Articolul 1 - Utilizari admise.

1.2. Articolul 2 – Utilizari permise cu conditii.

1.3. Articolul 3 – Interdictii de utilizare.

2. Sectiunea II – Conditii de Amplasare, Echipare si Conformare a Cladirilor.

2.1. Articolul 4 – Caracteristici ale parcelelor (suprafete, forme, dimensiuni).

2.2. Articolul 5 – Amplasarea cladirilor fata de aliniament.

2.3. Articolul 6 – Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor.

2.4. Articolul 7 – Circulatii si accese.

2.5. Articolul 8 – Stationarea autovehiculelor.

2.6. Articolul 9 – Inaltimea maxima admisibila a cladirilor.

2.7. Articolul 10 – Aspectul exterior al cladirilor.

2.8. Articolul 11 – Conditii de echipare edilitara.

2.9. Articolul 12 – Spatii libere si spatii plantate.

2.10. Articolul 13 – Imprejmuiri.

3. Sectiunea III – Posibilitati Maxime de Ocupare si Utilizare a Terenului.

3.1. Articolul 14 – procent maxim admisibil de utilizare a terenului (POT).

3.2. Articolul 15 - coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT).

3.3. Articolul 16 - modificari ale PUZ.

CAPITOLUL V– UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

intocmit, arh. Alin - Enver HOBLEA

CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL COMPUS DIN LOCUINTE COLECTIVE P+2e str. manolesti deal, nr. f.n., c.f.65283, mun. botosani, jud. botosani

SC Pseudo - Clasic SRL tel.: 0332/803 230 e-mail:[email protected] 4

IASI, str. Sf. Atanasiei nr.1

J22-578/1995, RO 7297228fax (+4) 0332 816355, mob (+4) 0751 210574

VOLUMUL I - MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

Denumirea lucrarii Construire ansamblu rezidential compus din locuinte colective P+2E

Beneficiar SC EURODACAR SRL

Proiectantul general Pseudo - Clasic srl Iasi

Subproiectanti, colaboratori ing. C. Vuerichi – instalatii

Data elaborarii iulie 2018

1.2. OBIECTUL PLANULUI URBANISTIC ZONAL

Conform legislatiei in vigoare, autorizarea executarii constructiiior se face pe baza unei documentatii de urbanismaprobata. Din aceasta categorie de documentatii face parte Planul Urbanistic Zonal (denumit prescurtat P.U.Z.-ghid aprobat cu ordinul MLPAT nr. 176 N/2000), alaturi de Planul Urbanistic General (P.U.G. - ghid aprobat cuordinul MLPAT nr. 13 N/1999) si de Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D. - ghid aprobat cu ordinul MLPAT nr. 37N/2000).

Prin P.U.Z. se vor stabili reglementari specifice pentru zona studiata, Planul Urbanistic Zonal constituindprincipalul instrument de coordonare si dirijare a actiunilor de amenajare a unui teritoriu in vederea dezvoltariiarmonioase a acestuia in cadrul localitatii din care va face parte.

Documentatia va materializa politica generala de dezvoltare definita de Consiliul Judetean Botosani prin "Strategiilede dezvoltare a judetului, respectiv a localitatii", care cuprind obiectivele si masurile principale pentru amenajareateritoriului administrativ. De asemenea, necesitatea planului urbanistic zonal este pusa in evidenta de ritmul rapid dedezvoltare a localitatilor si de presiunea tot mai mare a cetatenilor si investitorilor exercitata asupra autoritatilorlocale in vederea atribuirii de terenuri pentru constructii noi, cu precadere pe axele majore de dezvoltare alelocalitatii.

Prin prezenta documentatie se urmareste optimizarea utilizarii resurselor de teren, corelat cu stabilirea conditiilorspecifice de construibilitate si echipare edilitara, stabilirea suprafetei de teren care va fi cedata domeniului public inscopul amenajarii drumurilor publice, spatiilor plantate, asigurarea accesului carosabil si pietonal pe proprietate,mobilarea loturilor, aliniamente, alinieri, regimul de inaltime si functiuni, in vederea asigurarii unui echilibrupermanent intre modul de valorificare a acestora si conditiile de protectie a mediului natural, in conceptia dezvoltariidurabile a teritoriului si a localitatilor.

Solicitari ale temei program. Conform legislatiei in vigoare autorizarea executarii constructiiior se face pe bazaunei documentatii de urbanism aprobata.

P.U.Z.- ul, avand un caracter de reglementare specific dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate, cuprindeprevederi si coordonate necesare atingerii obiectivelor sale.

Obiectivul principal vizeaza studierea amplasamentului alcatuit dintr-o singura parcela de teren identificata cu nr.cadastral 65283, avand suprafata de 33 968.00 mp, in vederea reglementarii acestuita si stabilirii conditiilor deamplasare si conformare a zonei pentru amenajarea unui ansamblu rezidential. Regimul de inaltime al cladirilorpropuse va fi de P+2E+M.

Accesul auto, respectiv cel pietonal, se vor asigura in urma obtinerii avizului favorabil din partea C.F.R. si a stabiliriimodului de supralargire a caii de acces care se desprinde din str. Manolesti Deal, situata in zona de est aamplasamentului studiat.

Strada Manolesti deal are latimea de 7.00/ 13.00m si imbracaminte permanenta- asfalt. Calea de acces va trebuilargita in scopul respectarii unui gabarit de minim 7.00 m si va trebui asfaltata.

Parcarile (215 locuri) vor fi rezolvate la nivelul solului, pe terenul proprietate. Apele colectate de pe suprafataspatiilor de parcare vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi prevazut si cu decantor de aluviuni, dupa carevor fi canalizate spre caminul de racord. De asemenea se vor prevedea rigole perimetrale de preluare a apeloraccidentale si din curatenie. Aceste ape vor fi trecute deasemeni prin separatorul de hidrocarburi.

CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL COMPUS DIN LOCUINTE COLECTIVE P+2e str. manolesti deal, nr. f.n., c.f.65283, mun. botosani, jud. botosani

SC Pseudo - Clasic SRL tel.: 0332/803 230 e-mail:[email protected] 5

IASI, str. Sf. Atanasiei nr.1

J22-578/1995, RO 7297228fax (+4) 0332 816355, mob (+4) 0751 210574

Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii pentru zona studiata. Zona in studiu este situata inintravilanul municipiului Botosani, in partea vestica a acestuia si este constituit dintr-o singura parcela avandnumerul cadastral 65283.

Terenul studiat este liber de constructii. Destinatia propusa a terenului este de LIu1- zona de locuinte colective sispatii comerciale.

1.3. SURSE DOCUMENTARE. LISTA STUDIILOR SI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR PUZ

Datele privind starea mediului au fost obtinute din documentatiile primite de la Agentia de Protectia MediuluiBotosani, alte date fiind furnizate de catre organele de sinteza judetene (D.J.S. Botosani, O.C.P.I. Botosani,D.G.A.A. Botosani , Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Serviciul Avizare, Autorizare si Disciplina inConstructii din C.J. Botosani, etc.), de catre Primaria Municipiului Botosani si institutiile publice din domeniulinvatamantului, sanatatii, culturii, etc.

In vederea elaborarii documentatiei PUZ s-au folosit urmatoarele surse documentare:

- certificatul de urbanism nr. 54/ 15.01.2018;- extrase din Planul Urbanistic General al Municipiului Botosani;- Regulamentul Local de Urbanism;- releveele retelelor tehnico - edilitare existente in zona;- lista monumentelor si siturilor istorice;- ghidul privind metodologia de elaborare si continut - cadru al Planului Urbanistic Zonal - reglementare tehnicaindicativ GM 010-2000.

Informatiile din documentatiile enumerate mai sus au fost preluate in mod critic si in masura in care ele corespundcu necesitatile de dezvoltare ale municipiului Iasi au fost reanalizate si in prezentul studiu.

Suportul topografic al lucrarii consta in planse reactualizate, dupa cum urmeaza:

- teritoriul administrativ al Municipiului Botosani– scara 1/25.000- si extras PUG;

- intravilanul Municipiului Botosani – scara 1/2.000;

Planul urbanistic zonal se elaboreaza conform Ghidului Metodologic GM 010-2000, elaborat de URBAN PROIECTBucuresti si avizat de catre M.L.P.A.T. cu ordinul nr. 176/N/16.08.2000. Acesta reprezinta o etapa obligatorie si deimportanta majora in ansamblul documentatiilor de urbanism, alaturi de Planul Urbanistic General (P.U.G. - ghidaprobat cu ordinul M.L.P.A.T. nr. 13 N/1999) si de Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D. - ghid aprobat cu ordinulM.L.P.T.L nr. 37 N/2000).

Pentru fundamentarea planului urbanistic zonal si realizarea functiilor de coordonare a dezvoltarii urbanistice suntnecesare studii de fundamentare. Studiile de fundamentare a propunerilor din P.U.Z. reprezinta analiza problematiciiteritoriului aferent zonei sau localitatii, pe domenii, prin lucrari de specialitate. Pentru aceasta vor fi intocmiteurmatoarele studii: studiu geotehnic si studiu topometric. Planul urbanistic zonal are in vedere si datele sipropunerile din documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului elaborate anterior, si anume Planul deAmenajare a Teritoriului Judetului Botosani si Planul Urbanistic General al Municipiului Botosani.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. EVOLUTIA ZONEI

Amplasamentul se afla in intravilanul municipiului Botosani, in partea vestica a acestuia.Municipiul Botosani este resedinţa şi cel mai mare oras al judeţului Botosani. Are o populaţie de circa 115.070locuitori si este asezat în partea de sud-vest a judeţului pe interfluviul dintre raurile Sitna si Dresleuca, spre vestintre Dresleuca si Siret, apoi coboară între dealurile Crivat, Agafton, Baisa, în adancuri sprijinindu-se pe platformaMoldovei.

Orașul este atestat documentar de pisania Bisericii armene "Sfânta Maria" ce datează din 1350. Între secolul XIV șianii '70 ai secolului XIX Botoșaniul, fiind amplasat la intersecția principalelor drumuri comerciale, a fost un înfloritortârg al Moldovei și un centru al producției meșteșugărești. Începând cu 1870 orașul a pierdut din zona de influențăeconomică, deoarece a devenit un capăt de linie ferată secundară odată cu prelungirea liniei Liov-Cernăuți-Suceava, precum și datorită construirii liniei Dorohoi- Iași pe valea Jijiei.

Municipiul beneficiaza de retele de alimentare cu gaze naturale, energie electrica si telecomunicatii, retelele dealimentare cu apa si canalizare.

CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL COMPUS DIN LOCUINTE COLECTIVE P+2e str. manolesti deal, nr. f.n., c.f.65283, mun. botosani, jud. botosani

SC Pseudo - Clasic SRL tel.: 0332/803 230 e-mail:[email protected] 6

IASI, str. Sf. Atanasiei nr.1

J22-578/1995, RO 7297228fax (+4) 0332 816355, mob (+4) 0751 210574

2.2. INCADRAREA IN LOCALITATEAmplasamentul este situat in intravilan, in zona de vest a Municipiului Botosani.

Accesul auto, respectiv cel pietonal se vor asigura in urma obtinerii avizului favorabil din partea C.F.R. si a stabiliriimodului de supralargire a caii de acces care se desprinde din str. Manolesti Deal, situata in zona de est aamplasamentului studiat.

Conform certificatului de urbanism nr. 54/ 15.01.2018 functiunea complementara admisa a terenului este de LIu1-zona de locuinte colective si spatii comerciale amplasat în UTR . Din punct de vedere al organizarii incintei, se vaavea in vedere amenajarea unui ansamblu rezidential alcatuit din locuinte in regim de inaltime P+2E+M, respectivspatii comerciale. Se vor amenaja locuri de parcare la nivelul solului, respectiv platforme pentru depozitareagunoiuli, confrom normelor in vigoare.

Zona adiacenta se compune in general din terenuri libere de constructii, fiind o zona industriala in curs dedezafectare si destructurata. In zona mai sunt prezente locuinte individuale mici cu regim mic de inaltime, retrase dela liniament cu regim de construire discontinuu, respectiv locuinte colective in regim de inaltime P+4, acestea dinurma fiind situate pe Calea Nationala, strada din care se desrpinde strada de acces Manolesti Deal.

Amplasamentul este accesibil din strada Manolesti Deal, situata la limita estica a proprietatii.

Zona dispune de retea centralizata de alimentare cu apa si canalizare, retea de distributie gaz metan, retea dealimentare cu energie electrica - retea de distributie aeriana de 20kv.

In zona nu exista institutii de interes general.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

2.3.1 Asezare geografica

Municipiul Botosani este situat in zona nord-vestica a judetului Botosani, in apropierea zonei de limita a judetului cujudetul Suceava, fiind strabatut de la nord la sud de drumul DN 2 (E85) care ii ofera legatura cu judetul Iasi,respectiv judetul Suceava.

2.3.2 Relieful

Relieful predominant deluros, care deși nu este prea variat, este un tarâm al frumuseții blânde, ale unei naturitrainice și prietenoase, etalând o netulburata armonie. Unitățile sale sunt: Dealurile Siretului și Câmpia JijieiSuperioare, dispuse de la nord (partea deluroasă a câmpiei Jijiei, cu coline domoale ce nu depasesc 200 m), spreest (câmpia de lânga Prut) și spre vest (terasele înalte de pe malul stâng al Siretului, care fac parte din zona sud-estica a Podișului Moldovei, cu înălțimi de 300 m).

2.3.3. ClimaClima este temperat - continentală, influențată puternic de masele de aer din estul continentului, fapt ce determinăca temperatura medie anuală să fie mai redusă decât în restul țării ( 8-9 °C), cu precipitații variabile , cu ierni săraceîn zapadă, cu veri ce au regim scăzut de umezeală, cu vânturi predominante din nord - vest și sud - vest.

2.3.4. Caracteristici Morfologice, Geologice si Hidrogeologice ale Zonei

Din punct de vedere geomorfologic, zona studiata se incadreaza in:- regiunea – Campia Moldovei;- subregiunea – Campia Jijiei Inferioare;- unitatea – Culoarul Bahlui;- subunitatea - Terasa Superioara.Geologic zona este caracterizata de prezenta formatiunilor de varsta sarmatiana si cuaternara.Sarmatianul, fundamentul zonei este reprezentat de argila marnoasa bazala, vanata cenusie, prezenta laadancimi de peste 16m.

Cursurile de apa au o direcție nord - vest, sud - est, fiind formate din Prut la est și Siret la vest, Bașeu și Jijia în centru, cu afluenții importanți: Sitna, Miletin, Dresleuca ce formeaza culoare depresionare largi cu lunci extinse ce brazdează județul, determinând crearea artificială a peste 150 iazuri, utilizate pentru echilibrarea debitelor, irigații, alimentare cu apă, piscicultură. În zona localităților Stânca - Costești a fost construit un important nod hidrotehnic, realizându-se una din cele mai mari acumulări din țară, cu un volum de 1,5 miliarde mc apă, cu o suprafață de 1600 ha și o lungime de 70 km. 2.3.5. Conditii Geotehnice

Conform STAS 11 100/1 – 77 corelat cu normativ P100-1/2013 rezulta pentru amplasament:- acceleratia pentru cutremure - ag = 0.25 g;CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL COMPUS DIN LOCUINTE COLECTIVE P+2e str. manolesti deal, nr. f.n., c.f.

65283, mun. botosani, jud. botosani

SC Pseudo - Clasic SRL tel.: 0332/803 230 e-mail:[email protected] 7

IASI, str. Sf. Atanasiei nr.1

J22-578/1995, RO 7297228fax (+4) 0332 816355, mob (+4) 0751 210574

- perioada de control (colt) – Tc = 0.70 sec.Adancimea de inghet a amplasamentului conform STAS 6054/77 este de 0.90 m de la suprafata terenului.Apasubterana eset inmagazinata in argila nisipoasa cafenie plastic consistenta iar nivelul hidrostatic are adancimi de4.5m.

2.4 CIRCULATIACai de comunicatie rutiere:

Reteaua rutiera a municipiului este formata din: drumul national DN 2 (E85), Ilfov-Ialomita- Buzau- Vrancea- Bacau-Neamt- Iasi- Suceava si DN 29B, Botosani-Dorohoi.

Amplasamentul studiat are accesul asigurat din DN 29B - Botosani-Dorohoi - drum asfaltat, respectiv stradaManolesti Deal- drum asfaltat.

Ambele drumuri nationale (DN 2 si DN 29B) au latimea carosabilului de min. 7,00 m.

2.5 OCUPAREA TERENURILORTerenul ce apartine beneficiarului persoana juridica SC EURODACAR SRL are categoria de folosinta actuala de„curti-constructii”. Pe terenul cu nr. cad. 65283 este in prezent liber de construcții, cu o singura clădire în stareavansata de degradare.

Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata.

Zona studiata este constituita dintr-o singura parcela LIu1. Destinatia propusa prin certificatul de urbanism este dezona de locuinte colective si spatii comerciale.

Relationari intre functiuni. In momentul actual, amplasamentul ce face obiectul P.U.Z.-lui se invecineaza cu terenuriconstruite si neconstruite la nord, nord-est si est, respectiv terenuri curti constructii si construite la vest, sud-vest sisud. Propunerea prezentului plan urbanistic se încadreaza în functiunea impusa prin P.U.G. Botosani.

Vecinatatile imediate ale amplasamentului sunt terenuri construite si neconstruite dupa cum urmeaza:

- nord - cale ferata dezafectata; tren neconstruit proprietate SC REMAT INVEST SRL;

- vest - teren neconstruit, proprietar SC MONOLIT SA;

- sud-vest - terenuri construite proprietari SC CONDACIA SA, SC TRANSTERA SA, SC CBC HALE SA;

- est - drum de accest strada Manolesti Deal.

Gradul de ocupare a zonei cu fond construit. Zona detaliata in P.U.Z. are o suprafata totala de 33 968.00 mp,suprafata aflata in in intravilanul Municipiului Botosani. In prezent gradul de ocupare al zonei cu fond construit este0.00 %.

Aspecte calitative ale fondului construit. Peste drumul public str. Manolesti Deal, sunt prezente constructii cucaracter rezidential si industrial si regim de inaltime P, P+M, P+1E construite cu retragere de la aliniament,discontinuu. Fondul consrtruit industrial este aflat in proces de dezafectare.Asigurarea cu servicii a zonei in corelare cu zonele vecine. Nu este cazul.

Asigurarea cu spatii verzi. Prezentul PUZ prevede o suprafata plantata de 13 587.20 mp ce reprezinta 40.00 % dinsuprafata totala detinuta de beneficiar.

Principalele disfunctionalitati: In urma analizei urbanistice a amplasamentului s-au constatat urmatoareledisfunctionalitati:

NR.CRT.

CRITERII DE EVALUARE NIVEL DE DISFUNCTIONALITATE

1. Starea strazilor Strazi de acces - str. Manolesti Deal - imbracaminte definitiva - asfalt, stare medie.

2.Profile necorespunzatoaretraficului

Trafic redus - necesara profilarea corespunzatoare a caii de acces ce sedesprinde din str. Manolesti Deal

3. Intersectii conflictuale Nu este cazul.

4. Stanjeniri intre functiuni Nu este cazul.

5. Starea fondului construit Nu este cazul.

6. Ocuparea terenurilor Zona in studiu neocupata, libera de constructii.

7. Conditii grele de fundare Nu este cazul.

8. Nivel ridicat al apelor freatice Nu este cazul.

CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL COMPUS DIN LOCUINTE COLECTIVE P+2e str. manolesti deal, nr. f.n., c.f.65283, mun. botosani, jud. botosani

SC Pseudo - Clasic SRL tel.: 0332/803 230 e-mail:[email protected] 8

IASI, str. Sf. Atanasiei nr.1

J22-578/1995, RO 7297228fax (+4) 0332 816355, mob (+4) 0751 210574

9. Riscuri naturale si antropice Zona fara riscuri naturale; zona slab construita.

10. Surse de poluare Activitatile umane; drum DN 29B.

2.6 ECHIPAREA EDILITARA Municipiul Botosani beneficiaza de retele centralizate de alimentare cu apa si canalizare, retea distributie gaz,reatea alimentare cu energie electrica.

2.6.1. Alimentarea cu apa.In limita PUZ - zona studiata beneficiaza de toate retelele utilitare.Alimentarea cu apa potabila Din punct de vedere al racordarii la reteaua de distributie a apei potabila de pe raza municipiului Botosani, s-aidentificat pe str. Manolesti-Deal o conducta de distributie din polietilena avand Dn 160 mm, presiunea in zona fiindcuprinsa intre 1.5-2 bar.Racordarea ansamblului de locuinte se va realiza la aceasta prin intermediul unei conducte din PEHD Dn 140 mmpana in cadrul unei statii de pompare apa potabila propuse, cu rol de a ridica presiunea la consumatori la parametrioptimi. Statia de pompare va contine grup pompe cu racordare directa/indirecta-convertizor de frecventa si functie“auto-adapt”, rezervor tampon, sursa de rezerva tip grup electrogen si by-pass.Din cadrul acesteai se va realiza o retea de distribuite apa in perimetrul studiat, ce se va executa din teava dePEHD Dn 63…110 mm. Se vor monta hidranti de incendiu exterior Dn 80 mm de tip supraterani cu 2 racorduri tip B.Amplasarea in plan a acestora se va realiza in spatiul verde si racordarea doar in conductele cu diametru minim 110mm.Fiecare bloc de locuinte se va racorda la reteaua din incinta prin intermediul unui bransament din teava PEHD Dn63 mm. Pe acesta la exterior se va prevedea cate un camin apometru cu rol de contorizare generala. Instalatiainterioara de distributie a apei reci se va realiza pe casa scarii, contorizarea individuala a apartamentelor urmand ase realiza pe casa scarii pe fiecare nivel in parte.Studiul de solutie privind racordarea si asigurarea apei potabile corespunzator necesarului de apa aferenteobiectivului se va intocmi de catre S.C. “NOVA APASERVA” S.A. pe baza comenzii beneficiarului.

2.6.2. Canalizare.

Apele uzate de tip menajer si ape pluviale In zona studiata se indetifica retele de colectare ape uzate menajer pe strada Calea Nationala, executate din teavaPE gofrata Dn 400 mm, respective retele de colectare ape pluviale pe str. Manolesti-Deal si descarcare dupa caleaferata.In acest sens se propune realizarea unui sistem de canalizare de tip separativ. Canalizare ape uzate menajereReteaua de colectare ape uzate menajer din incinta va fi de tip gravitational si se va realiza din teava PVC-KG Sn 4;Dn 200…250 mm, camine de vizitare din elemente de beton vibropresat cu ansamblu carosabil/necarosabil.Deversarea acestora se va realiza in cadrul unei statii de pompare ape uzate prefabricate tip monobloc-bicamerala,din cadrul acesteia apele uzate urmand a fi pompate catre colectorul existent pe str. Calea Nationala. Conducta derefulare ape uzate se va realiza din teava de polietilena Dn 110 mm in montaj ingropat.Canalizare ape pluvialeReteaua de colectare ape pluviale va fi de tip gravitational si va colecta apele meteorice de pe toate suprafetelecarosabile/necarosabile din incinta prin intermediul gurilor de scurgere punctuale si se va realiza din teava PVC-KGSn 4; Dn 250…315 mm, camine de vizitare din elemente de beton vibropresat cu ansamblu carosabil/necarosabil.Deversarea acestora se va realiza in cadrul caminului existent identificat pe str. Manolesti-DealStudiul de solutie privind deversarea apelor uzate menajer si pluviale aferente obiectivului se va intocmi decatre S.C. “NOVA APASERVA” S.A. pe baza comenzii beneficiarului.

2.6.3. Alimentarea cu gaze naturale.

Pe strada Calea Nationala se identifica o conducta de distributie gaze naturale in regim de presiune medie din teavade otel Ø 12’’. Din aceasta se alimenteaza in prezent o statie de reglare masurare(SRM) pentru consumatoriiaferenti SC ElectroAlfa International” aflat in vecinanatea zonei de interes. De asemenea pe str. Manolesti-Deal s-aidentificat si o conducta de distributie gaze naturale in regim de presiune redusa executata din teava de otel Ø 21/2’’.Din analiza conductelor sistemului de distributie existent in imediata apropiere, cat si a debitului necesar asupraalimentarii cu gaze naturale a consumatorilor aferenti ansamblului de locuinte, se constanta ca necesarul de gazenaturale nu poate fi asigurat din retea de distributie regim de presiune redusa in str. Manolesti-Deal. In acest sens se propune extinderea retelei de distributie presiune medie identificata pe str. Calea Nationala, pe str.Manolesti-Deal in teava PEHD si respectiv implementarea unei statii de reglare aferenta ansamblului. Aceasta are

CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL COMPUS DIN LOCUINTE COLECTIVE P+2e str. manolesti deal, nr. f.n., c.f.65283, mun. botosani, jud. botosani

SC Pseudo - Clasic SRL tel.: 0332/803 230 e-mail:[email protected] 9

IASI, str. Sf. Atanasiei nr.1

J22-578/1995, RO 7297228fax (+4) 0332 816355, mob (+4) 0751 210574

scopul de a reduse presiune medie la presiune redusa, si se va amplasa pe terenul apartinand investitorului,urmand a fi pus la dispozitia operatorului de distributie cu titlu gratuit.Din cadrul statiei de reglare se va realiza o retea distributie gaze naturale presiune redusa in cadrul ansamblului detip ramificat. Aceasta se va executa din teava PEHD amplasata in spatiul verde, la o adancime de -1.10 m fata deCTN.Racordarea blocurilor de locuinte se va realiza prin intermediul unor bransament din teava PEHD Dn 32, prevazutela capat cu post de reglare(PR), contorizarea urmand a se realiza pe fiecare apartament in parte pe casa scarilor.Studiul de solutie privind racordarea si asigurarea debitului de gaze naturale corespunzator consumatoriloraferenti obiectivului se va intocmi de catre S.C. “DelGaz Grid” S.A. pe baza comenzii beneficiarului.

2.6.5. Alimentarea cu energie electrica.

Zona dispune de retele de distributie energie electrica tip LES tensiunea joasa(0.4 kV) si medie (20 kV).Pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor propusi pe amplasament se propune extinderea retelei detensiune medie 20 kV, realizarea unei bucle si implementarea unui post de transformare in anvelopa de beton tipPTAB avand capacitatea de 1000-1600 kVA. Acesta se va amplasa pe terenul apartinand investitorului, urmand a fipus la dispozitia operatorului de distributie cu titlu gratuit.Din cadrul acestuia se va realiza o retea de distributie incinta tensiune joasa tip LES (0.4 kV) de tip ramificat in cablutip CYABY. In dreptul fiecarui bloc se vor prevedea firide de distributie si contorizare tip FDC de exterior grad deprotectie IP65.Studiul de solutie privind racordarea si asigurarea energiei electrice corespunzator puterii instalate aferenteobiectivului se va intocmi de catre S.C. “DelGaz Grid” S.A. pe baza comenzii beneficiarului.

2.6.7. Salubritate/platforma de gunoiPlatformele pentru amplasarea europubelelor destinate colectarii gunoaielor vor fi amplasate fata de cladirile pentrulocuit la distantele impuse prin normativele in vigoare, conform plansei de reglementari U2.

Principalele disfunctionalitati.In urma studierii situatiei existente al contextului in care se afla amplsamentul s-au constatat urmatoarele disfunctionalitati:- situarea intr-o zona industriala in curs de dezafectare, destructurata; - starea drumului de acces (str. Manolesti Deal) este medie;- calea de acces este agabaritica, nefiind conforma normelor in vigoare;- apropierea terenului fata de o cale ferata dezafectata;

Posibilitati de eliminare a disfunctionalitatilor:- amplasamentul se afla intr-o zona periurbana cu tendinta de dezvoltare catre functiuni rezidentiale; - posibilitatea satisfacerii cererilor in crestere catre astfel de functiuni urbane;- posibilitatea amplificarii spatiului verde existent cu rol de separare intre zona propusa spre reglementare si calea feratadezafectata;- posibilitatea supralargirii caii de acces in urma obtinerii unui aviz favorabil C.F.R.

2.7 PROBLEME DE MEDIU.

Relatia cadrul natural – cadrul construit.

Terenul studiat cat si cele aflate in imediata vecinatate a zonei extinse de studiu au in prezent, categoria de folosintade terenuri neconstruite sau curti constructii. In acest moment si in viitorul apropiat, necesitatea de a se asiguraterenuri pregatite pentru o dezvoltare coerenta de zone rezidentiale si functiuni complementare acestora, este incontinua crestere. Tinand cont de pozitia terenului, se va asigura in consecinta, un balans optim intre suprafeteleocupate de constructii si cele rezervate spatiilor verzi.

Evidentierea riscurilor naturale si antropice.

Nu este cazul, zona nu este supusa riscurilor naturale si antropice.

Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii edilitare, ce prezintariscuri pentru zona.

Interventiile propuse in cadrul zonei studiate nu vor prezenta riscuri pentru zona.

Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie. In zona nu exista valori de patrimoniu.

CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL COMPUS DIN LOCUINTE COLECTIVE P+2e str. manolesti deal, nr. f.n., c.f.65283, mun. botosani, jud. botosani

SC Pseudo - Clasic SRL tel.: 0332/803 230 e-mail:[email protected] 10

IASI, str. Sf. Atanasiei nr.1

J22-578/1995, RO 7297228fax (+4) 0332 816355, mob (+4) 0751 210574

Calitatea atmosferei. Din datele pe care le detinem in prezent de la Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, inzona studiata nu exista surse majore de poluare a aerului. Pot fi mentionate o serie de surse locale cu caractertemporar-accidental, reprezentate prin urmatoarele activitati umane:- procese de ardere pentru incalzirea constructiilor (cele cu centrale termice), care genereaza gaze si pulberispecifice, fum, funingine;

- DN 2 (E85) si DN 29B, care pot genera prin sursele mobile gaze de esapament, pulberi, zgomote

Calitatea apelor. In ceea ce priveste nivelul hidrostatic al apelor subterane studiul geotehnic mentioneaza ca apasubterana nu a fost interceptata pe durata executiei acestora, fiind prezenta la adancimi mai mari de 5.00m.

Calitatea solurilor. Solul, ca rezultat al interactiunii tuturor elementelor mediului si suport al intregii activitati umane,este afectat atat de actiuni antropice, cat si fenomene fizice naturale. Principalele activitati antropice care afecteazasolul sunt reprezentate prin depuneri intamplatoare de deseuri menajere.

Trebuie mentionat faptul ca nu intotdeauna depunerile afecteaza negativ solul, unele deseuri fiind inerte, iar altelefiind utilizate ca ingrasamant natural. In schimb substantele chimice pot genera local poluarea solurilor. In toatecazurile, depunerile necorespunzatoare ocupa nerational si nejustificat terenurile. Consecintele poluarii si degradariisolurilor se reflecta in principal asupra potentialului lor productiv, in sensul limitarii sau anularii calitatilor biologice side fertilitate.

Concluzii. Din analiza factorilor de mediu si a cadrului natural rezulta ca zona nu este poluata, iar microclimatuleste potrivit pentru dezvoltarea unei zone cu functiunea de ansamblu rezidential cu spatii comerciale. Din punct devedere al organizarii incintei, se va avea in vedere amplasarea cladirilor in regim de inaltime P+2E, respeciv alocurilor de parcare aferente si platforme de colectare a deseurilor.Din cele prezentate rezulta ca nivelul de poluare a aerului cu gaze si pulberi este redus in zona studiata, valorilemedii zilnice, lunare sau anuale inregistrate nedepasind concentratiile maxime admisibile.

2.8 Optiuni ale populatiei

In documentatia actuala de urbanism faza P.U.Z. sunt preluate reglementarile din Regulamentul Local de Urbanismaferent Planului Urbanistic General.

Oportunitatea principala o reprezinta situarea amplasamentului intr-o zona ce asigura legaturi facile atat cu judeteleadiacente cat si cu localitatile limitrofe ale acestuia. Materializarea investitiei presupune pe langa locurile de muncanou - create, accentuarea importantei zonei si amplificarea beneficiilor socio-economice in zona studiata.

Reglementarile acestei lucrari vor trebui sa tina cont si de lucrarile anterior elaborate, beneficiarul asumandu-siraspunderea de a construi conform cu documentatiile avizate.

3 PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1 Concluzii ale studiilor de fundamentare

In planurile urbanistice elaborate anterior (P.U.G. Municipiul Botosani) au fost generate o serie de obiective dedezvoltare urbanistica care au fost preluate in prezenta documentatie.

Unul dintre aceste obiective se refera la AMELIORAREA CADRULUI CONSTRUIT EXISTENT.Aceasta implica:

- dezvoltarea zonelor dedicate locuirii, serviciilor si comertului;

- innoirea fondului de constructii destinate acestor tip de servicii;

- valorificarea la maxim a potentialului terenurilor pe care se propune realizarea unui ansamblu rezidential.

3.2 Prevederi ale PUG

Zona amplasamentului este, conform PUG Botosani, situata in intravilan.

Existent : categoria de folosinta curti constructii.

Propus: zona de locuinte colective si spatii comerciale.

Avand in vedere caracteristicile morfo - structurale ale zonei se admit urmatoarele utilizari:- zona rezidentiala alcatuita din locuinte colective mici P+2E+M;

- spatii comerciale, servicii nepoluante;

CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL COMPUS DIN LOCUINTE COLECTIVE P+2e str. manolesti deal, nr. f.n., c.f.65283, mun. botosani, jud. botosani

SC Pseudo - Clasic SRL tel.: 0332/803 230 e-mail:[email protected] 11

IASI, str. Sf. Atanasiei nr.1

J22-578/1995, RO 7297228fax (+4) 0332 816355, mob (+4) 0751 210574

De asemenea sunt admise cu conditionari urmatoarele:

- functiuni comerciale si servicii profesionale cu conditia ca acesteasa nu afecteze linistea, securitatea sisalubritatea zonei;

Sunt interzise urmatoarele utilizari:- functiuni comerciale si servicii profesionale care genereaza un trafic important de persoane si marfuri, au

program prelungit dupa ora 22,00, produc poluare.- activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;- constructii provizorii de orice natura;- depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;- activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice sau din institutiile

publice;- lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile din parcelele

adiacente;- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica

evacuarea si colectarea apelor meteorice.

Regimul de inaltime va fi P+2E+M. Aliniamentele vor rezulta din distantele minime admise conform legii fata de ostrada de acces si fata de celelalte constructii.La realizarea proiectului se va avea in vedere si impactul potential asupra ambientului astfel incat acesta sa fieminim. Se vor avea in vedere, in mod expres, fatadele orientate spre sud, acestea avand un impact deosebit pentruimaginea de ansamblu a zonei. Se va asigura posibilitatea crearii de plantatii de protectie pe aliniamentele strazii.

3.3 Valorificarea cadrului naturalAmplasamentul prezinta puternice elemente naturale – dealurile, relief specific Moldovei, marginite de padure.Pentru o mai buna insorire si compensare a deficitului termic cladirile vor trebui orientate pe cat posibil sud - vest. Inzona exista Lacul Jalba spre nord-est.

3.4 Modernizarea circulatiei. Organizarea circulatiei rutiere.Accesul la terenul in studiu se realizeaza prin calea de acces situata la est de amplasament care se desprinde dinstrada Manolesti Deal. Calea de acces va trebui redimensionata in urma obtinerii unui aviz C.F.R., astfel incat sa fieobtinuta o latime minima a carosabilului de 7.00m. Parcarile necesare in numar de 215 vor fi amenajate la nivelul terenului detinut de proprietar si amplasate ladistantele minime fata de spatiile de locuit, prevazute in lege.Lucrari necesare de sistematizare verticala. Suprafata terenului detinut de beneficiar si zona analizata in studiulde fata nu impune amenajari in ceea ce priveste sistematizarea verticala si orizontala a arealului.Se va avea in vedere realizarea unei izolari hidrofuge corespunzatoare a cladirii pentru a se evita efectele negativepe care le pot avea apele de suprafata asupra constructiilor.

Aleile pietonale vor avea latimea minima de 1.20m. Spatiile verzi aferente investitiei vor fi amenajate ulterior.

3.5 Zonificarea functionala - reglementari, bilant, indicatori urbanisticiSuprafata studiata are in total 33 968,00 mp. In prezent terenul este liber de constructii.

Bilantul teritorial propus se prezinta astfel:

LIu1- zona de locuinte colective si spatii comerciale:

Nr.crt. Zonare functionala Suprafata (mp) % din suprafata totala1. Constructii propuse 13 587.20 40.002. Spatii libere - teren neconstruit, circulatii 6 793.60 20.003. Spatii plantate 13 587.20 40.00

TOTAL 33 968.00 100,00

Procentul insumat de 60% reprezentand constructii propuse si circulatii este un procent maxim si poate fi diminuat infavoarea spatiilor plantate.

Indicatori urbanisticiPentru zona de locuinte colective si spatii comerciale se vor respecta urmatorii coeficienti de ocupare a terenului:

- UTR 1 (LIu1): - POT maxim admis = 40.00%- CUT maxim admis = 1,8

CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL COMPUS DIN LOCUINTE COLECTIVE P+2e str. manolesti deal, nr. f.n., c.f.65283, mun. botosani, jud. botosani

SC Pseudo - Clasic SRL tel.: 0332/803 230 e-mail:[email protected] 12

IASI, str. Sf. Atanasiei nr.1

J22-578/1995, RO 7297228fax (+4) 0332 816355, mob (+4) 0751 210574

Regim de Inaltime- UTR 1(LIu1): - regimul de inaltime = P+2E+M;

- Inaltimea minima admisa = 9,00 m (de la cota +0.00);- Inaltimea maxima admisa, la coama = +12,00 m (de la cota +0.00).

Regimul de aliniere al constructiilor

Retragerea propusa de la aliniament:

- minim 6.30 m spre limita de proprietate est;Se propun urmatoarele distante minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei:

- 6.25 m min. spre limita de proprietate laterala din sud;

- 11.30 m min. spre limita de proprietate laterala din nord;

- 4.35 m min. spre limita de proprietate laterala din sud-vest;

- 13.00 m min. spre limita de proprietate posterioara din vest;.Sunt respectate astfel distantele minime fata de limitele de proprietate.Loturile vecine sunt partial construite si neconstruite, terenurile fiind incadrate in categoria de folosinta: curticonstructi, respectiv teren neconstruit.In concluzie, amplasarea cladirilor propuse nu afecteaza insorirea spatiilor de locuit ale cladirilor vecine pe o durataminima de 1 1/2 ore zilnic, la solstitiul de iarna, conform Ord. 119/2014, art. 3.3.6 Dezvoltarea echiparii edilitare.

Alimentarea cu apa potabila Din punct de vedere al racordarii la reteaua de distributie a apei potabila de pe raza municipiului Botosani, s-aidentificat pe str. Manolesti-Deal o conducta de distributie din polietilena avand Dn 160 mm, presiunea in zona fiindcuprinsa intre 1.5-2 bar.Racordarea ansamblului de locuinte se va realiza la aceasta prin intermediul unei conducte din PEHD Dn 140 mmpana in cadrul unei statii de pompare apa potabila propuse, cu rol de a ridica presiunea la consumatori la parametrioptimi. Statia de pompare va contine grup pompe cu racordare directa/indirecta-convertizor de frecventa si functie“auto-adapt”, rezervor tampon, sursa de rezerva tip grup electrogen si by-pass.Din cadrul acesteai se va realiza o retea de distribuite apa in perimetrul studiat, ce se va executa din teava dePEHD Dn 63…110 mm. Se vor monta hidranti de incendiu exterior Dn 80 mm de tip supraterani cu 2 racorduri tip B.Amplasarea in plan a acestora se va realiza in spatiul verde si racordarea doar in conductele cu diametru minim 110mm.Fiecare bloc de locuinte se va racorda la reteaua din incinta prin intermediul unui bransament din teava PEHD Dn63 mm. Pe acesta la exterior se va prevedea cate un camin apometru cu rol de contorizare generala. Instalatiainterioara de distributie a apei reci se va realiza pe casa scarii, contorizarea individuala a apartamentelor urmand ase realiza pe casa scarii pe fiecare nivel in parte.Studiul de solutie privind racordarea si asigurarea apei potabile corespunzator necesarului de apa aferenteobiectivului se va intocmi de catre S.C. “NOVA APASERVA” S.A. pe baza comenzii beneficiarului.

Canalizare.

Apele uzate de tip menajer si ape pluviale In zona studiata se indetifica retele de colectare ape uzate menajer pe strada Calea Nationala, executate din teavaPE gofrata Dn 400 mm, respective retele de colectare ape pluviale pe str. Manolesti-Deal si descarcare dupa caleaferata.In acest sens se propune realizarea unui sistem de canalizare de tip separativ. Canalizare ape uzate menajereReteaua de colectare ape uzate menajer din incinta va fi de tip gravitational si se va realiza din teava PVC-KG Sn 4;Dn 200…250 mm, camine de vizitare din elemente de beton vibropresat cu ansamblu carosabil/necarosabil.Deversarea acestora se va realiza in cadrul unei statii de pompare ape uzate prefabricate tip monobloc-bicamerala,din cadrul acesteia apele uzate urmand a fi pompate catre colectorul existent pe str. Calea Nationala. Conducta derefulare ape uzate se va realiza din teava de polietilena Dn 110 mm in montaj ingropat.Canalizare ape pluvialeReteaua de colectare ape pluviale va fi de tip gravitational si va colecta apele meteorice de pe toate suprafetelecarosabile/necarosabile din incinta prin intermediul gurilor de scurgere punctuale si se va realiza din teava PVC-KGSn 4; Dn 250…315 mm, camine de vizitare din elemente de beton vibropresat cu ansamblu carosabil/necarosabil.Deversarea acestora se va realiza in cadrul caminului existent identificat pe str. Manolesti-DealStudiul de solutie privind deversarea apelor uzate menajer si pluviale aferente obiectivului se va intocmi decatre S.C. “NOVA APASERVA” S.A. pe baza comenzii beneficiarului.

CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL COMPUS DIN LOCUINTE COLECTIVE P+2e str. manolesti deal, nr. f.n., c.f.65283, mun. botosani, jud. botosani

SC Pseudo - Clasic SRL tel.: 0332/803 230 e-mail:[email protected] 13

IASI, str. Sf. Atanasiei nr.1

J22-578/1995, RO 7297228fax (+4) 0332 816355, mob (+4) 0751 210574

Alimentarea cu gaze naturale.

Pe strada Calea Nationala se identifica o conducta de distributie gaze naturale in regim de presiune medie din teavade otel Ø 12’’. Din aceasta se alimenteaza in prezent o statie de reglare masurare(SRM) pentru consumatoriiaferenti SC ElectroAlfa International” aflat in vecinanatea zonei de interes. De asemenea pe str. Manolesti-Deal s-aidentificat si o conducta de distributie gaze naturale in regim de presiune redusa executata din teava de otel Ø 21/2’’.Din analiza conductelor sistemului de distributie existent in imediata apropiere, cat si a debitului necesar asupraalimentarii cu gaze naturale a consumatorilor aferenti ansamblului de locuinte, se constanta ca necesarul de gazenaturale nu poate fi asigurat din retea de distributie regim de presiune redusa in str. Manolesti-Deal. In acest sens se propune extinderea retelei de distributie presiune medie identificata pe str. Calea Nationala, pe str.Manolesti-Deal in teava PEHD si respectiv implementarea unei statii de reglare aferenta ansamblului. Aceasta arescopul de a reduse presiune medie la presiune redusa, si se va amplasa pe terenul apartinand investitorului,urmand a fi pus la dispozitia operatorului de distributie cu titlu gratuit.Din cadrul statiei de reglare se va realiza o retea distributie gaze naturale presiune redusa in cadrul ansamblului detip ramificat. Aceasta se va executa din teava PEHD amplasata in spatiul verde, la o adancime de -1.10 m fata deCTN.Racordarea blocurilor de locuinte se va realiza prin intermediul unor bransament din teava PEHD Dn 32, prevazutela capat cu post de reglare(PR), contorizarea urmand a se realiza pe fiecare apartament in parte pe casa scarilor.Studiul de solutie privind racordarea si asigurarea debitului de gaze naturale corespunzator consumatoriloraferenti obiectivului se va intocmi de catre S.C. “DelGaz Grid” S.A. pe baza comenzii beneficiarului.

Alimentarea cu energie electrica.

Zona dispune de retele de distributie energie electrica tip LES tensiunea joasa(0.4 kV) si medie (20 kV).Pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor propusi pe amplasament se propune extinderea retelei detensiune medie 20 kV, realizarea unei bucle si implementarea unui post de transformare in anvelopa de beton tipPTAB avand capacitatea de 1000-1600 kVA. Acesta se va amplasa pe terenul apartinand investitorului, urmand a fipus la dispozitia operatorului de distributie cu titlu gratuit.Din cadrul acestuia se va realiza o retea de distributie incinta tensiune joasa tip LES (0.4 kV) de tip ramificat in cablutip CYABY. In dreptul fiecarui bloc se vor prevedea firide de distributie si contorizare tip FDC de exterior grad deprotectie IP65.Studiul de solutie privind racordarea si asigurarea energiei electrice corespunzator puterii instalate aferenteobiectivului se va intocmi de catre S.C. “DelGaz Grid” S.A. pe baza comenzii beneficiarului.

Salubritate/platforma de gunoiPlatformele pentru amplasarea europubelelor destinate colectarii gunoaielor vor fi amplasate fata de cladirile pentrulocuit la distantele impuse prin normativele in vigoare, conform plansei de reglementari U2.

3.7 Protectia mediului

Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare (emisii, deversari). Sursele de poluare sunt obiectivegeneratoare de poluanti solizi, lichizi sau gazosi, de origine naturala sau artificiala, cu influente negative asuprafactorilor de mediu (apa, aer, sol). Sunt considerate producatoare de substante poluante, cu efecte negative asupramediului inconjurator, acele tehnologii si instalatii care emit in mod sistematic sau accidental in mediu substantepoluante solide, lichide, gazoase. Conform intentiei acestui proiect, terenul va fi ocupat de cladiri pentru locuit. Inconsecinta, activitatile ce se vor desfasura pe suprafata amplasamentului nu vor constitui surse de poluare.

In cadrul lucrarilor propuse nu exista surse in plus de poluare a aerului. Incalzirea constructilor se va face prinintermediul centralelor termice electrice cu care vor fi dotate acestea.

Pentru protectia factorilor de mediu se vor avea in vedere reglementarile prevazute in Legea 265/2006 privindprotectia mediului cu completarile si modificarile ulterioare.

De asemenea, pentru imbunatatirea microclimatului zonei se propune refacerea spatiilor plantate si plantarea decopaci, specii tinere, adaptate terenului. In acest sens s-au propus si procente de ocupare a terenuluicorespunzatoare, de maxim 60.00% pentru constructii și circulatii si 40.00% - zone pentru spatii verzi pentru terenuldetinut de beneficiar.

Prevenirea producerii riscurilor naturale. Pentru prevenirea riscurilor naturale se vor propune masuri pentrueliminarea tuturor posibilitatilor de infiltrare a apei in teren și de umezire a acestuia.

Pentru eliminarea posibilitatii de infiltrare a apelor de suprafata sunt necesare urmatoarele:

CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL COMPUS DIN LOCUINTE COLECTIVE P+2e str. manolesti deal, nr. f.n., c.f.65283, mun. botosani, jud. botosani

SC Pseudo - Clasic SRL tel.: 0332/803 230 e-mail:[email protected] 14

IASI, str. Sf. Atanasiei nr.1

J22-578/1995, RO 7297228fax (+4) 0332 816355, mob (+4) 0751 210574

- realizarea sistematizarii verticale și in plan a amplasamentului pentru colectarea și evacuarea rapida a apelor dinprecipitatii sau alte surse de suprafata prin realizarea unor pante minime de 2%;

- trotuarele și platformele vor fi proiectate/executate cu pante corespunzatoare și vor fi prevazute cu rigole pentruevitarea stagnarii apei in jurul constructiei;

- se va acorda o atentie deosebita rostului dintre trotuar și cladire care se va etansa cu mastic de bitum și se vaurmari mentinerea acestei etansietati pe toata durata de exploatare a constructiei.

- pentru asigurarea stabilitatii terenului se vor planta arbori si pomi cu radacini pivotante, care vor arma straturile sivor trage apa din teren.

Epurarea si preepurarea apelor uzate. Protectia apelor de suprafata si subterane urmareste mentinerea siameliorarea calitatii si productivitatii naturale ale acestora, in scopul evitarii unor efecte negative asupra mediului,sanatatii umane si bunurilor materiale. Pentru protectia calitatii apelor se impune respectarea standardelor de emisiesi de calitate a apelor.

Astfel, principala sursa de poluare a apei ar putea-o constitui apele uzate rezultate de la constructiile propuse siapele colectate de pe suprafatele spatiilor de parcare. Apele uzate menajere provenite de la instalatiile sanitare alecladirilor vor fi canalizate si deversate prin intermediul unei retele de canalizare de incinta in sistemul centralizat decanalizare al municipiului.

Instalatiile de canalizare ale cladirii se vor compune din coloane menajere, sifoane de pardoseala, conducte delegatura de la obiectele sanitare la coloane si de la acestea la reteaua de canalizare din incinta parcelei si de aici lareteaua pubica de canalizare prezenta in zona. Racordarea la bazin se va realiza prin intermediul caminelor decanalizare exterioare. Retelele de incinta, atat cele de alimentare cu apa rece si cele de canalizare, se vor monta incanale de protectie subterane și vor fi hidroizolate astfel incit sa fie imposibila infiltrarea in sol a apelor uzatemenajere.Pantele de scurgere ale traseelor orizontale vor fi alese cele normale, in functie de diametre dar nu mai mici decatpantele minime prevazute in STAS 1795. La schimbarile de directie, precum si in zona ramificatiilor, se vorprevedea piese de curatire.

Apele colectate de pe suprafata spatiilor de parcare, vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi prevazut si cudecantor de aluviuni, dupa care vor fi canalizate spre caminul de racord. Deasemeni se vor prevedea rigoleperimetrale de preluare a apelor accidentale si din curatenie. Aceste ape vor fi trecute prin separatorul dehidrocarburi.

Depozitarea controlata a deseurilor. Gestionarea deseurilor se va efectua in conditii de protectie a sanatatiipopulatiei si a mediului supuse prevederilor legislatiei specifice in vigoare. Se va interzice depozitarea neorganizataa deseurilor. Acestea vor fi depozitate selectiv in europubele si vor fi preluate de societatea de salubritate cu carebeneficiarul va incheia un contract in acest sens.

Principalele tipuri de reziduuri ce vor rezulta din activitatile ce se desfasoara pe suprafata zonei sunt:

- reziduuri menajere (hartie, plastic, textile, metale, sticla, ceramica, materiale organice);

- reziduuri stradale (de pe strazi, trotuare, alei) ce includ particule de pamant, praf, hartie, cartoane, resturi de lasantierele de constructie (moloz, nisip, piatra, caramizi, var) etc.

Gestionarea deseurilor se va efectua in conditii de protectie a sanatatii populatiei si a mediului supuse prevederilorlegislatiei specifice in vigoare. Se interzice depozitarea neorganizata a deseurilor.

Deseurile rezultate in procesul de desfasurare a activitatilor specifice cladirilor de locuit si spatii comerciale suntdeseurile menajere.

Acestea vor fi depozitate si colectate selectiv (menajer, hartie, plastic, sticla) in containere speciale tip “europubela”care vor fi transportate cu autospeciale la groapa de gunoi de catre societatea de salubritate in urma contractuluiincheiat intre aceasta si beneficiar.

Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari de zone verzi. Pe amplasament nu exista malurice necesita consolidari si nici terenuri degradate.

Organizarea sistemelor de spatii verzi. Dupa terminarea constructiilor, zonele ramase libere vor fi amenajate caspatii verzi prin plantarea de arbori si arbusti, de plante decorative si gazon.

CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL COMPUS DIN LOCUINTE COLECTIVE P+2e str. manolesti deal, nr. f.n., c.f.65283, mun. botosani, jud. botosani

SC Pseudo - Clasic SRL tel.: 0332/803 230 e-mail:[email protected] 15

IASI, str. Sf. Atanasiei nr.1

J22-578/1995, RO 7297228fax (+4) 0332 816355, mob (+4) 0751 210574

Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate . Nu este cazul, pe amplasament nu existabunuri de patrimoniu.

Refacerea peisagistica si reabilitarea urbana. Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spatii verzi.

Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatii si al retelelor edilitare majore. Nivelul de echipareedilitara ilustreaza si influenteaza dezvoltarea economica si demografica a unui teritoriu. In zonele periferice aleMunicipiului Botosani, in ultimii ani au avut loc importante lucrari de extindere atât a retelelor de alimentare cu apa șigaze naturale cât și a retelelor de canalizare. Se propune adaptarea drumului de acces catre amplasament prinlargirea acestuia in scopul respectarii gabaritelor mentionate in legislatie.

3.8 Obiective de utilitate publicaIn zona studiata s-au identificat urmatoarele tipuri de terenuri: - terenuri proprietate publica de interes local: terenurile aferente drumurilor; - terenuri proprietate privata a persoanelor fizice si/sau juridice: terenurile avand folosinta actuala curti-constructii.Distanta pina la obiectivele de utilitate publica este mare si irelevanta din punct de vedere al interconditionarii lor.

4 CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE

Avandu-se in vedere pozitia amplasamentului se impun o serie de masuri pentru obtinerea unei zone urbane unitaresi bine structurate prin:- tratarea unitara din punct de vedere functional si plastic;- tratarea cu cea mai mare atentie si rezolvarea corecta a circulatiei auto si pietonale in zona;- tratari urbane care sa puna in valoare perspectivele favorabile catre zona studiata si cele din zona studiata catrezonele inconjuratoare;- rezolvarea unitara a intregii zone studiate si articularea corecta la zonele inconjuratoare;- analizarea atenta si conformarea la cote inalte calitativ a spatiilor rurale create, atat a celor publice cat si a celorprivate;- abordarea atenta a zonelor verzi, a zonelor plantate, cat si a elementelor de mobilier urban care vor contribui larealizarea unei zone cu un caracter bine individualizat;- folosirea de materiale de buna calitate, cu texturi si culori armonios studiate, in vederea integrarii in dominantaarhitecturala a zonei.Se vor intocmi studii geotehnice si planuri topografice pentru toate lucrarile de constructii. Orice modificare a PUZ -ului se face numai in cazuri bine justificate, prin reactualizarea sa si numai prin avizarea noii teme de proiectare si asa in Consiliul Local Cristesti, si, nu in ultimul rand, cu acordul proiectantului.

intocmit, sef proiect,

arh. Ruxandra MILUT arh. Alin-Enver HOBLEA

CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL COMPUS DIN LOCUINTE COLECTIVE P+2e str. manolesti deal, nr. f.n., c.f.65283, mun. botosani, jud. botosani

SC Pseudo - Clasic SRL tel.: 0332/803 230 e-mail:[email protected] 16

IASI, STR. A. PANU, nr. 50J22-578/1995, RO 7297228

fax (+4) 0332 816355, mob (+4) 0751 210574

VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE

Rolul regulamentului local de urbanism

Regulamentul local de urbanism aferent PUZ reprezinta o piesa de baza in aplicarea PUZ, el intarind si detaliindreglementarile din PUZ. Prescriptiile cuprinse in RLU sunt obligatorii pe intreg teritoriul ce face obiectul PUZ.

Baza legala a elaborarii

Prezentul regulament a fost elaborat in baza:

- Legea nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, privind "Autorizarea executarii constructiilor si unelemasuri pentru realizarea locuintelor".

- Ghid elaborare PUZ 010/2000.

- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. 525/1996 si revizuit in 2002

- Ghidul de aplicare al RLU, aprobat prin ordin MLPAT nr. 21/N/10.04.2000 GM 007/2000.

Domeniul de aplicare

Elementele de regulament ale PLAN - ului URBANISTIC ZONAL se refera exclusiv la terenul situat in extravilanulComunei Cristesti, jud. lasi, ce se constitue ca Construire ansamblu rezidential compus din locuinte colectiveP+2E se aplica unitatii teritoriale de referinta delimitate cu buline rosii din planul de reglementari ce face parteintegranta din prezentul regulament.

CAPITOLUL II - REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenul in studiu este permisa pentru functiunile si in conditiilestabilite de lege si de prezentul Regulament. Utilizarea functionala a terenurilor s-a reprezentat grafic in P.U.Z. prinplansa de Reglementari - Zonificare functionala.

Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor care prin amplasament, functiune, volumetrie si aspectarhitectural, conformare si amplasare goluri, raport gol - plin, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica, etc. -depreciaza valoarea peisajului este interzisa.

Reguli pentru asigurarea protectiei sanitare a zonei

Colectarea si Indepartarea reziduurilor si protectia sanitara a solului:

Indepartarea apelor uzate – menajere se va se realizeaza prin bransarea instalatiilor interioare ale cladirii, prinintermediul unei retele de canalizare de incinta, la un bazin vidanjabil ce va fi realizat in apropierea caii de acces.

Este interzisa raspandirea neorganizata direct pe sol (curti, gradini, strazi, locuri riverane, etc) sau in bazinelenaturale de apa a apelor uzate menajere. Este interzisa deversarea apelor uzate in zona de protectie sanitara asurselor si a instalatiilor centrale de alimentare cu apa.

In situatia in care nu exista canalizare sau posibilitatea de racord la aceasta, se vor adopta solutii individuale decolectare si neutralizare a reziduurilor, cu luarea masurilor de protejare a mediului.

Precolectarea reziduurilor menajere, stradale se face in recipiente acoperite si mentinute in buna stare, amplasatein conditii salubre, special amenajate. Administratia locala va asigura pre-colectarea si evacuarea reziduurilorstradale.

Rampele de depozitare controlata a reziduurilor menajere si stradale se amplaseaza pe terenuri avizate deorganele teritoriale de specialitate, in nici un caz pe malul apelor, la distanta de zonele de locuit, conform OrdinuluiMinistrului Sanatatii nr. 119/04.02.2014.

Alimentarea cu apa potabila Din punct de vedere al racordarii la reteaua de distributie a apei potabila de pe raza municipiului Botosani, s-aidentificat pe str. Manolesti-Deal o conducta de distributie din polietilena avand Dn 160 mm, presiunea in zona fiindcuprinsa intre 1.5-2 bar.

CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL COMPUS DIN LOCUINTE COLECTIVE P+2e str. manolesti deal, nr. f.n., c.f.65283, mun. botosani, jud. botosani

SC Pseudo - Clasic SRL tel.: 0332/803 230 e-mail:[email protected] 1

IASI, STR. A. PANU, nr. 50J22-578/1995, RO 7297228

fax (+4) 0332 816355, mob (+4) 0751 210574

Racordarea ansamblului de locuinte se va realiza la aceasta prin intermediul unei conducte din PEHD Dn 140 mmpana in cadrul unei statii de pompare apa potabila propuse, cu rol de a ridica presiunea la consumatori la parametrioptimi. Statia de pompare va contine grup pompe cu racordare directa/indirecta-convertizor de frecventa si functie“auto-adapt”, rezervor tampon, sursa de rezerva tip grup electrogen si by-pass.Din cadrul acesteai se va realiza o retea de distribuite apa in perimetrul studiat, ce se va executa din teava dePEHD Dn 63…110 mm. Se vor monta hidranti de incendiu exterior Dn 80 mm de tip supraterani cu 2 racorduri tip B.Amplasarea in plan a acestora se va realiza in spatiul verde si racordarea doar in conductele cu diametru minim 110mm.Fiecare bloc de locuinte se va racorda la reteaua din incinta prin intermediul unui bransament din teava PEHD Dn63 mm. Pe acesta la exterior se va prevedea cate un camin apometru cu rol de contorizare generala. Instalatiainterioara de distributie a apei reci se va realiza pe casa scarii, contorizarea individuala a apartamentelor urmand ase realiza pe casa scarii pe fiecare nivel in parte.Studiul de solutie privind racordarea si asigurarea apei potabile corespunzator necesarului de apa aferenteobiectivului se va intocmi de catre S.C. “NOVA APASERVA” S.A. pe baza comenzii beneficiarului.

Canalizare.

Apele uzate de tip menajer si ape pluviale In zona studiata se indetifica retele de colectare ape uzate menajer pe strada Calea Nationala, executate din teavaPE gofrata Dn 400 mm, respective retele de colectare ape pluviale pe str. Manolesti-Deal si descarcare dupa caleaferata.In acest sens se propune realizarea unui sistem de canalizare de tip separativ.

Canalizare ape uzate menajereReteaua de colectare ape uzate menajer din incinta va fi de tip gravitational si se va realiza din teava PVC-KG Sn 4;Dn 200…250 mm, camine de vizitare din elemente de beton vibropresat cu ansamblu carosabil/necarosabil.Deversarea acestora se va realiza in cadrul unei statii de pompare ape uzate prefabricate tip monobloc-bicamerala,din cadrul acesteia apele uzate urmand a fi pompate catre colectorul existent pe str. Calea Nationala. Conducta derefulare ape uzate se va realiza din teava de polietilena Dn 110 mm in montaj ingropat.

Canalizare ape pluvialeReteaua de colectare ape pluviale va fi de tip gravitational si va colecta apele meteorice de pe toate suprafetelecarosabile/necarosabile din incinta prin intermediul gurilor de scurgere punctuale si se va realiza din teava PVC-KGSn 4; Dn 250…315 mm, camine de vizitare din elemente de beton vibropresat cu ansamblu carosabil/necarosabil.Deversarea acestora se va realiza in cadrul caminului existent identificat pe str. Manolesti-DealStudiul de solutie privind deversarea apelor uzate menajer si pluviale aferente obiectivului se va intocmi de catreS.C. “NOVA APASERVA” S.A. pe baza comenzii beneficiarului.

Alimentarea cu gaze naturale.

Pe strada Calea Nationala se identifica o conducta de distributie gaze naturale in regim de presiune medie din teavade otel Ø 12’’. Din aceasta se alimenteaza in prezent o statie de reglare masurare(SRM) pentru consumatoriiaferenti SC ElectroAlfa International” aflat in vecinanatea zonei de interes. De asemenea pe str. Manolesti-Deal s-aidentificat si o conducta de distributie gaze naturale in regim de presiune redusa executata din teava de otel Ø 21/2’’.Din analiza conductelor sistemului de distributie existent in imediata apropiere, cat si a debitului necesar asupraalimentarii cu gaze naturale a consumatorilor aferenti ansamblului de locuinte, se constanta ca necesarul de gazenaturale nu poate fi asigurat din retea de distributie regim de presiune redusa in str. Manolesti-Deal. In acest sens se propune extinderea retelei de distributie presiune medie identificata pe str. Calea Nationala, pe str.Manolesti-Deal in teava PEHD si respectiv implementarea unei statii de reglare aferenta ansamblului. Aceasta arescopul de a reduse presiune medie la presiune redusa, si se va amplasa pe terenul apartinand investitorului,urmand a fi pus la dispozitia operatorului de distributie cu titlu gratuit.Din cadrul statiei de reglare se va realiza o retea distributie gaze naturale presiune redusa in cadrul ansamblului detip ramificat. Aceasta se va executa din teava PEHD amplasata in spatiul verde, la o adancime de -1.10 m fata deCTN.Racordarea blocurilor de locuinte se va realiza prin intermediul unor bransament din teava PEHD Dn 32, prevazutela capat cu post de reglare(PR), contorizarea urmand a se realiza pe fiecare apartament in parte pe casa scarilor.Studiul de solutie privind racordarea si asigurarea debitului de gaze naturale corespunzator consumatorilor aferentiobiectivului se va intocmi de catre S.C. “DelGaz Grid” S.A. pe baza comenzii beneficiarului.

Alimentarea cu energie electrica.

Zona dispune de retele de distributie energie electrica tip LES tensiunea joasa(0.4 kV) si medie (20 kV).Pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor propusi pe amplasament se propune extinderea retelei detensiune medie 20 kV, realizarea unei bucle si implementarea unui post de transformare in anvelopa de beton tipCONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL COMPUS DIN LOCUINTE COLECTIVE P+2e str. manolesti deal, nr. f.n., c.f.

65283, mun. botosani, jud. botosani

SC Pseudo - Clasic SRL tel.: 0332/803 230 e-mail:[email protected] 2

IASI, STR. A. PANU, nr. 50J22-578/1995, RO 7297228

fax (+4) 0332 816355, mob (+4) 0751 210574

PTAB avand capacitatea de 1000-1600 kVA. Acesta se va amplasa pe terenul apartinand investitorului, urmand a fipus la dispozitia operatorului de distributie cu titlu gratuit.Din cadrul acestuia se va realiza o retea de distributie incinta tensiune joasa tip LES (0.4 kV) de tip ramificat in cablutip CYABY. In dreptul fiecarui bloc se vor prevedea firide de distributie si contorizare tip FDC de exterior grad deprotectie IP65.Studiul de solutie privind racordarea si asigurarea energiei electrice corespunzator puterii instalate aferenteobiectivului se va intocmi de catre S.C. “DelGaz Grid” S.A. pe baza comenzii beneficiarului.

Salubritate - generalitati

Platformele pentru amplasarea europubelelor destinate colectarii gunoaielor vor fi amplasate fata de cladirile pentrulocuit la distantele impuse prin normativele in vigoare, conform plansei de reglementari U2.

Atat in scopul protectiei mediului natural si antropic cat si in scopul apararii interesului public se pune tot maiaccentuat problema imbunatatirii serviciului de salubritate. Astfel, se vor cauta solutii de amplasare eficienta aplatformelor gospodaresti sau de suplimentare a celor existente, pozitionarea judicioasa de containere si recipientecu sortare prealabila.

Colectarea deseurilor menajere si stradale se va face la nivel de zona sau subzona prin pubele moderne, cu rotilesau cu saci din material plastic. Solutionarea problemelor legate de salubrizare se face in functie de zonificareafunctionala prevazuta in documentatiile urbanistice. La pozitionarea si dimensionarea punctelor de colectare se voravea in vedere normele si actele normative in vigoare precum si caracterul zonei. Masurile de salubrizare alelocalitatii nu vor afecta cadrul urbanistic, functional si compozitional. Se vor evita de asemenea, depozitarileintamplatoare ale gunoiului, mai ales in zonele rezidentiale, zonele verzi plantate, protejate in albiile apelor, etc. incaz contrar se vor lua masurile necesare, faptele in cauza fiind sanctionate drastic conform legilor in vigoare.

Interventiile serviciului de salubritate vor urmari corelarea orelor de depozitare si colectare cu utilaje specializate. Deasemenea, activitatile de salubrizare vor evita sa creeze probleme de sanatate, poluarea mediului sau sa degradezeimaginea civilizata.

Asigurarea serviciului de salubritate va fi urmarita indeaproape, aducandu-i-se imbunatatiri prin adoptarea solutiilorrezultate in urma studiilor recente sau aplicand experienta tarilor avansate.

Reguli cu privire la siguranta constructiilor si apararea interesului public

Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor in zonele expuse la riscuri naturale cu exceptia acelora careau drept scop limitarea efectelor acestora este interzisa conform articolului 10 din R.G.U.

Autorizarea executarii constructiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice precum si in zonele de servitute si deprotectie ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, cailor de comunicatie si altor asemenea lucrari deinfrastructura este interzisa. Fac exceptie constructiile si amenajarile care au drept scop prevenirea riscurilortehnologice sau limitarea efectelor acestora conform articolului 11 din R.G.U.

Autorizarea executarii constructiilor generatoare de riscuri tehnlogice se va face in baza prevederilor articolului 12din R.G.U. Asigurarea echiparii tehnico - edilitare in localitate se va face conform articolului 13 din R.G.U.Autorizarea executarii constructiilor se va face cu conditia asigurarii compatibilitatii dintre destinatia constructiei sifunctiunea dominanta a zonei conform articolului 14 din R.G.U. Autorizarea executarii constructiilor se va face cuconditia respectarii indicilor maximi admisibili P.O.T. si C.U.T. stabiliti prin documentatiile de urbanism si precizati inCertificatul de urbanism (vezi art. 15 si Anexa nr. 2 din R.G.U.). Autorizarea executarii lucrarilor de utilitate publicase va face in baza documentatiilor de urbanism aprobate si conforme cu art. 16 din R.G.U.

Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea conditiilor si a recomandarilor de orientare fata depunctele cardinale conform anexei nr. 3 din R.G.U.

Autorizarea executarii constructiilor in zona drumului public se poate face cu avizul organelor de specialitate aleadministratiei publice pentru:

- constructii si instalatii aferente drumurilor publice, de deservire, de intretinere si de exploatare;

- parcaje, garaje si statii de alimentare cu carburanti si resurse de energie (inclusiv functiile lor complementare:magazine, restaurante, etc.);

- retelele electrice, de telecomunicatii si infrastructuri ori alte instalatii ori constructii de acest gen.

CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL COMPUS DIN LOCUINTE COLECTIVE P+2e str. manolesti deal, nr. f.n., c.f.65283, mun. botosani, jud. botosani

SC Pseudo - Clasic SRL tel.: 0332/803 230 e-mail:[email protected] 3

IASI, STR. A. PANU, nr. 50J22-578/1995, RO 7297228

fax (+4) 0332 816355, mob (+4) 0751 210574

In sensul prezentului Regulament, prin zona drumului public se intelege ampriza, fasiile de sigurata si fasiile deprotectie.

Amplasarea constructiilor fata de aliniament

Autorizarea executarii constructiilor se face in conditiile respectarii regimului de aliniere prevazut in documentatiilede urbanism si stabilita prin Certificate de urbanism, conform art. 23 din R.G.U.

Aliniament - linia de demarcatie intre terenurile apartinand domeniului public si cele apartinand domeniului privat(linia gardului, a lotului, etc)

Regim de aliniere - linia constructiilor care urmareste fronturile construite ale cladirilor.

Fata de aliniament constructiile pot fi amplasate sau aliniate in urmatoarele situatii:

- pe aliniament sau

- retras de la aliniament in urmatoarele cazuri:

- inscriere in regimul de aliniere existent;

- largirea drumului, alinierea constructiilor noi fiind diferita fata de alinierea existenta (spre interiorulparcelei);

- obtinerea unor distante (benzi) de protectie: 4 - 6m;

- facilitarea crearii unor piete, degajamente, alveole in preajma unor constructii cu circulatie pietonalaintensa;

- obtinerea latimii minime a frontului la strada, in cazul parcelelor de forma geometrica neregulata.

Distante minime obligatorii fata de limitele laterale si fata de limita posterioara a parcelei

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime obligatorii fata delimitele laterale si posterioare conform Codului Civil:

- 2,00 m - daca sunt ferestre sau usi;

- 0,60 m - daca nu sunt ferestre sau usi,

- precum si asigurarea distantelor minime necesare interventiilor in caz de incendiu, stabilite pe bazaavizului unitatii teritoriale de pompieri (vezi art. 24 din R.G.U.).

Amplasarea constructiilor pe aceeasi parcela; distante minime obligatorii

Distantele intre cladirile nealaturate pe aceeasi parcela trebuie sa fie suficiente pentru a permite intretinereaacestora, accesul pompierilor, accesul mijloacelor de salvare, astfel incat sa nu rezulte nici un inconvenient legat deiluminarea naturala, insorire, salubritate, securitate in caz de seism.

Distantele minime acceptate sunt egale cu jumatate din inaltimea la cornisa a cladirii celei mai inalte (H/2) dar numai putin de 3m.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor de orice fel este permisa numai daca:

- exista posibilitatea de acces la drumurile publice direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei si cupermiterea accederii mijloacelor de stingere a incendiilor (vezi art. 25 din R.G.U.);

- se asigura accese pietonale corespunzatoare importantei si destinatiei constructiei (vezi art. 26 din R.G.U.).

Reteaua de drumuri precum si retragerea constructiilor fata de drumurile publice se va face conform actelornormative care statueaza direct sau indirect acest domeniu: Legea nr. 37/1975 si Normativul departamental pentruelaborarea studiilor de circulatie din localitati si teritoriul de influenta - C 242/1993.

Organizarea circulatiei se va face in conformitate cu propunerile din documentatiile urbanistice P.U.G. si P.U.Z.

Reguli cu privire la echiparea edilitara.

Lucrarile de imbunatatire, extindere sau marire de capacitate a retelelor edilitare se vor realiza de catre investitorsau beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz, in conditiile contractelor incheiate cu consiliile locale.

Retelele tehnico - edilitare aflate in serviciul public sunt proprietate publica a comunei, orasului sau judetului, dacalegea nu dispune altfel.

CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL COMPUS DIN LOCUINTE COLECTIVE P+2e str. manolesti deal, nr. f.n., c.f.65283, mun. botosani, jud. botosani

SC Pseudo - Clasic SRL tel.: 0332/803 230 e-mail:[email protected] 4

IASI, STR. A. PANU, nr. 50J22-578/1995, RO 7297228

fax (+4) 0332 816355, mob (+4) 0751 210574

Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii

Se vor mentine actualele parcele, in special in zonele unde dimensiunile parcelelor si trama stradala determinacaracterul specific al zonei.

In caz de reparcelare, parcelele propuse vor fi astfel dimensionate incat sa permita amplasarea cladirilor in buneconditii (orientare, insorire, vinturi dominante, etc) si cu respectarea prevederilor legale din Codul Civil.

Aceste conditii se aplica atat parcelelor cu forme geometrice regulate cat si celor neregulate.

Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri

Spatiile verzi si plantate

Autorizarea executarii constructiilor va dispune obligativitatea mentinerii sau crearii de spatii verzi si plantate infunctie de destinatia si capacitatea constructiei conform Anexei nr. 6 din R.G.U.

Imprejmuirile Se vor respecta urmatoarele reguli:

- in cazul cladirilor retrase fata de aliniament spre strada se recomanda garduri transparente cu inaltimea de 1.80 mdin care un soclu opac de 0.30 m, partea superioara fiind realizata din fier forjat sau plasa metalica si vor putea fidublate cu gard viu.- gardurile dintre proprietati pot fi realizate pe o inaltime de 1.80 – 2.00 m din materiale transparente sau opacesi/sau cu elemente de vegetatie, in functie de optiunile proprietarilor.

CAPITOLUL III - ZONIFICARE FUNCTIONALA

Teritoriul studiat ce face obiectul PUZ-ului are o suprafata de 33 968,00 mp alcatuita dintr-o singura parcela si esteproprietate privata si apartine beneficiarului SC EURODACAR SRL.

Reglementarile zonei se pot studia si in plansa aferenta Regulamentului Urbanistic. Pe baza acestui regulament seva elibera autorizatia de construire.

CAPITOLUL IV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE

Sectiunea I – utilizare functionala

Articolul1 – utilizari admise

In zona PUZ - ului se permit urmatoarele functiuni:-zona rezidentiala alcatuita din locuinte colective mici P+2E+M;

- spatii comerciale, servicii nepoluante;

Articolul 2 - utilizari permise cu conditii

- functiuni comerciale si servicii profesionale cu conditia ca acesteasa nu afecteze linistea, securitatea si salubritateazonei;

Articolul 3 - interdictii de utilizare

- functiuni comerciale si servicii profesionale care genereaza un trafic important de persoane si marfuri, au programprelungit dupa ora 22,00, produc poluare.- activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;- constructii provizorii de orice natura;- platforme de precolectare a deseurilor urbane;- depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;- activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice sau din institutiilepublice;- lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile din parcelele adiacente;- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedicaevacuarea si colectarea apelor meteorice.

CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL COMPUS DIN LOCUINTE COLECTIVE P+2e str. manolesti deal, nr. f.n., c.f.65283, mun. botosani, jud. botosani

SC Pseudo - Clasic SRL tel.: 0332/803 230 e-mail:[email protected] 5

IASI, STR. A. PANU, nr. 50J22-578/1995, RO 7297228

fax (+4) 0332 816355, mob (+4) 0751 210574

Sectiunea II: conditii de amplasare, echipare si conformare a cladirilor

Articolul 4- caracteristici ale parcelelor (suprafete, forme, dimensiuni)

Parcela este accesibila din strada Manolesti Deal - situat in zona de est a amplasamentului- printr-un drum de accesce se propune a fi redimensionat. Parcela are forma neregulata, avand suprafata totala de 33 968.00mp.

Articolul 5 - amplasarea cladirilor fata de aliniament

Regimul de aliniere al constructiilor fata de aliniament este reprezentat in plansa de reglementari cu linie rosiepunctata si este de:

- minim 6.30m spre limita de proprietate de est;Cladirile se vor putea retrage de la aliniamentul stabilit prin regulamentul PUZ.Cladirile pot avea iesinduri locale sau generale (console, bovindou-ri,etc.) sau retrageri locale in functie de studiulvolumelor construite.

Articolul 6 - amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale și posterioare este reprezentata in plansa de reglementari urbanistice.

Se propun urmatoarele distante minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei:- 6.25 m min. spre limita de proprietate laterala din sud;- 11.30 m min. spre limita de proprietate laterala din nord;

- 4.35 m min. spre limita de proprietate laterala din sud-vest;

- 13.00 m min. spre limita de proprietate posterioara din vest;Articolul 7 - circulatii si accese

Se va solicita de catre administratia locala, in cadrul documentatiilor de eliberare a autorizatiei de construire, planulde sistematizare verticala a intregii zone, urmarindu-se in mod special urmatoarele:- asigurarea unor inaltimi de trepte exterioare de maxim 15cm;

- asigurarea pantelor de scurgere a apelor pluviale de pe platformele cu circulatii pietonale sau carosabile sicanalizarea acestora;

- interzicerea dirijarii apelor pluviale catre parcele invecinate;

- interzicerea suprafetelor betonate mari, in afara circulatiilor adiacente constructiilor.

Articolul 8 - stationarea autovehiculelor

Stationarea vehiculelor se va face in interiorul parcelei. Se recomanda gruparea parcajelor, prin cooperare.

Stationarea autovehiculelor atat in timpul lucrarilor de constructii si instalatii cat si in timpul functionarii cladirii se vaface in afara drumurilor publice.

Articolul 9 - Inaltimea maxima admisibila a cladirilor

Inaltimea la streasina sau atic a cladirilor va fi cea prevazuta prin planul de Regulament:

LIu1: - regimul de inaltime = P+2E+M- Inaltimea minima admisa = +9.00m (de la cota +0.00);- Inaltimea maxima admisa, la coama = +12.00m (de la cota +0.00);

Articolul 10 - aspectul exterior al cladirilor

Aspectul cladirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea functiunii si va raspunde exigentelor actuale alearhitecturii europene, fiind subordonat cerintelor si prestigiului investitorilor si al zonei.

Volumele construite vor fi simple si se vor armoniza cu vecinatatile imediate.

Fatadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la acelasi nivel cu fatada principala.

Se interzic imitatii stilistice dupa arhitecturi straine zonei, pastise, imitatii de materiale sau utilizarea improprie amaterialelor.

Articolul 11 - conditiile de echipare edilitara

Toate cladirile vor fi racordate la retelele edilitare existente.

Se va acorda o atentie speciala problemelor vizuale ridicate de transportul energiei. Nu se admit retele de gazenaturale, de termoficare sau electrice aeriene. Nu se admit firide de gaze naturale sau tablouri electrice decat inzonele anexe, inaccesibile publicului larg si numai in nise.

CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL COMPUS DIN LOCUINTE COLECTIVE P+2e str. manolesti deal, nr. f.n., c.f.65283, mun. botosani, jud. botosani

SC Pseudo - Clasic SRL tel.: 0332/803 230 e-mail:[email protected] 6

IASI, STR. A. PANU, nr. 50J22-578/1995, RO 7297228

fax (+4) 0332 816355, mob (+4) 0751 210574

Se va asigura in mod special evacuarea prin rigole a apelor pluviale de pe suprafetele de teren neconstruite sprecanalizare. Sistematizarea verticala a terenului se va realiza astfel incat scurgerea apelor de pe acoperisuri,copertine si de pe terenul amenajat sa se faca la un sistem intern de canalizare – fara sa afecteze proprietatileinvecinate.

Articolul 12- spatii libere si spatii plantate

Suprafetele libere si plantate vor respecta bilantul teritorial propus. Spatiile exterioare, exclusiv cele pentru circulatiapietonala, se vor amenaja ca spatii verzi pe cat posibil in baza unor studii de amenajare peisagistica, indiferent desuprafata acestora. Se va evita impermeabilizarea exagerata a terenului pentru imbunatatirea microclimatului sipentru protectia constructiilor.

Articolul 13- Imprejmuiri

Imprejmuirile spre strada vor fi de maxim 1.80m din care un soclu opac de 0,30 m si vor fi realizate din materialetransparente – fier forjat sau plase metalice pentru imprejmuiri.

Imprejmuirile vor fi dublate de gard viu. Nu se admite utilizarea sub nici o forma a sarmei ghimpate, tablei sau aimprejmuirilor din zidarie. Imprejmuirile dintre proprietati vor fi realizate pe o inaltime de 1.80 – 2.00 m din materialetransparente sau opace si/sau cu elemente de vegetatie, in functie de optiunile proprietarilor.

Sectiunea III: posibilitati maxime de ocupare si utilizare a terenului

Articolul 14 - Procent maxim admisibil de utilizare a terenului (POT)

- LIu1 - ansamblu rezidential cu spatii comerciale (POT) - Procentul de Ocupare a Terenului va fi maxim 40%.

Se va admite de catre administratia locala constructia de imobile noi cu depasirea POT - ului numai in cazurijustificate prin intocmirea de Planuri Urbanistice Zonale ce se vor aviza in Consiliul Judetean Botosani.

Articolul 15 - coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

- LIu1 - ansamblu rezidential cu spatii comerciale (CUT) - Coeficient de Utilizare a Terenului va fi maxim 1,8.

Se va admite de catre administratia locala constructia de imobile noi cu depasirea CUT - ului numai in cazurijustificate prin intocmirea de Planuri Urbanistice Zonale ce se vor aviza in Consiliul Judetean Botosani.

Articolul 16 - modificari ale PUZ

Orice modificare a PUZ - ului se face numai in cazuri bine justificate, prin reactualizarea sa si numai prin avizareanoii teme de proiectare in Consiliul Judetean Botosani.

Sectiunea IV: recomandari speciale pentru detinatorii de terenuri sau imobile In zona PUZ - ului

Se vor intocmi planuri topografice separate si studii geotehnice la obiect pentru fiecare parcela.

intocmit, sef proiect,

arh. ruxandra milut arh. alin-enver hoblea

CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL COMPUS DIN LOCUINTE COLECTIVE P+2e str. manolesti deal, nr. f.n., c.f.65283, mun. botosani, jud. botosani

SC Pseudo - Clasic SRL tel.: 0332/803 230 e-mail:[email protected] 7


Recommended