+ All Categories
Home > Documents > Rezidential 01

Rezidential 01

Date post: 07-Mar-2016
Category:
Upload: ezymedia
View: 252 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
¸ Harta investi]iilor imobiliare din iunie Profit imobiliar \n insulele grece[ti • Dezvoltatorul proiectului reziden]ial B`neasa va scoate la v\nzare \nc` 600 de apartamente \n septembrie. Vor fi locuin]e dup` planuri noi, la pre]uri noi G 02-13 weekend Vor fi altfel de apartamente, se vor adresa unei alte categorii de clien]i. Noile unit`]i locative vor fi cu 10-20% mai mici \n ceea ce prive[te suprafa]a. Nu vom face \ns` rabat la calitate VINERI • SÂMB~T~ • DUMINIC~
16
Harta investi]iilor imobiliare din iunie |n ultima lun` s-au anun]at c\teva investi]ii importante pe segmen- tul reziden]ial. Se remar- c` cele f`cute de com- panii spaniole [i israelie- ne. Interesant este c` multe dintre acestea s\nt programate \n afara Bucure[tiului 14-15 Profit imobiliar \n insulele grece[ti Trecerea de la statutul de turist la cel de propri- etar \ntr-una din insulele grece[ti se poate dovedi o investi]ie foarte bun`. Creta ofer` unul dintre cele mai bune randa- mente 16 NOUL ORA{ DE PESTE un miliard de euro Dezvoltatorul proiectului reziden]ial B`neasa va scoate la v\nzare \nc` 600 de apartamente \n septembrie. Vor fi locuin]e dup` planuri noi, la pre]uri noi 02-13 Vor fi altfel de apartamente, se vor adresa unei alte categorii de clien]i. Noile unit`]i locative vor fi cu 10-20% mai mici \n ceea ce prive[te suprafa]a. Nu vom face \ns` rabat la calitate REZ I DENTIAL CotidianulIULIE 2007 PROIECTE REZIDEN}IALE APARTAMENTE SELECTE RE{EDIN}E CASE DE VACAN}+ APARE |N PRIMA ZI DE VINERI A FIEC+REI LUNI, |MPREUN+ CU ¸ weekend VINERI SÂMB~T~ DUMINIC~ Alin Negulescu, director de v\nz`ri B`neasa Reziden]ial
Transcript
Page 1: Rezidential 01

Hartainvesti]iilorimobiliare din iunie|n ultima lun ̀s-auanun]at c\teva investi]iiimportante pe segmen-tul reziden]ial. Se remar-c ̀cele f`cute de com-panii spaniole [i israelie-ne. Interesant este c`multe dintre acestea s\ntprogramate \n afara Bucure[tiului � 14-15

Profit imobiliar \n insulelegrece[tiTrecerea de la statutulde turist la cel de propri-etar \ntr-una din insulelegrece[ti se poate dovedio investi]ie foarte bun .̀Creta ofer ̀unul dintrecele mai bune randa-mente � 16

NOUL ORA{ DE PESTE un miliard de euro• Dezvoltatorul proiectului reziden]ial B`neasa va scoate la v\nzare \nc ̀600 deapartamente \n septembrie. Vor fi locuin]e dup ̀planuri noi, la pre]uri noi � 02-13

’Vor fi altfel de apartamente, se vor adresa unei alte categorii declien]i. Noile unit`]i locative vor fi cu 10-20% mai mici \n ceeace prive[te suprafa]a. Nu vom face \ns` rabat la calitate

REZIDENTIALCotidianul•

IULIE 2007 • PROIECTE REZIDEN}IALE APARTAMENTE SELECTE RE{EDIN}E CASE DE VACAN}+

APARE |N PRIMA ZI DE VINERI A FIEC+REI LUNI, |MPREUN+ CU

¸weekendVINERI • SÂMB~T~ • DUMINIC~

Alin Negulescu, director de v\nz`ri B`neasa Reziden]ial

Page 2: Rezidential 01

B`neasa Reziden]ial de la A la Z• suprafa]a total` de dezvoltare

a proiectului este de 221 dehectare (1% din suprafa]aBucure[tiului)

• valoarea investi]iei, estimat` lamomentul demar`rii proiectu-lui: 1,2 miliarde de euro

• \nceperea lucr`rilor \n zona rezi-den]ial` – iunie 2005

• num`r de unit`]i locative:4.500-5.000

• suprafa]a de teren ocupat` de

zona reziden]ial`: peste 60%din suprafa]a total` a proiec-tului

• valoarea investi]iei: prima faz`a zonei reziden]iale a presupusaproximativ 60 de milioane deeuro

• prima faz` a zonei reziden]iale(227 de apartamente) se afl`\n desf`[urare. Dintre acestea,51 de apartamente s\nt fina-lizate, urm`toarele 87 deapartamente au ca termen de

predare septembrie 2007, iarrestul de 89 vor fi livrateclien]ilor la \nceputul anului2008

• din toamna 2007 se vor \ncepelucr`rile pentru \nc` 600 deapartamente

• din 2008 se vor construi case\n[iruite [i vile individuale

• data de finalizare a \ntregii zonereziden]iale: 2015 (estimat)

• locuri de parcare: 1,8 locuri de

parcare pentru fiecare unitatelocativ`

• pozi]ionare: zon` de top, \nnordul Bucure[tiului, sector 1.Proximitatea fa]` de zona comercial` B`neasa [iB`neasa Business&TechnologyPark este un avantaj

• mijloace de transport \n comun:autobuze, linii private, viitoarelinie de metrou

• centre comerciale: B`neasa

Reziden]ial beneficiaz` deproximitatea cu cea mai marezon` comercial` din sud-estulEuropei, zona comercial`B`neasa, care cuprinde Metro,Carrefour, Bricostore,Mobexpert, primul magazinIKEA din România [i, \ncep\ndcu toamna anului acesta,B`neasa Shopping City, cel maimare mall din România

• acces: DN 1, [oseaua de centur`

REZIDENTIAL¸

02 WEEKEND – 6 - 8 IULIE 2007

BANEASAMINIORA{UL DE PESTE UN MILIARD DE EURO

˘

Page 3: Rezidential 01

• Proiectul imobiliar B`nea-sa va beneficia de nu maipu]in de 50 de hectare despa]ii verzi. Acestea vor avearolul de a oferi locatarilorsau celor care muncesc acolo ceea ce ast`zi adevenit o raritate: natura.

[email protected]

Reprezentan]ii dezvoltatorului pro-iectului B`neasa afirm` c` se acord`o importan]` special` zonelor verzi.

De aceea, se are \n vedere amena-jarea unor zone speciale pentrurecreare. „Va fi o gr`din` japonez`,dar vor [i altele, amenajate \ndiverse stiluri“, spune Alin Negu-lescu, director de v\nz`ri \n cadrulB`neasa Reziden]ial. P\n` \n lunamai a acestui an, natura a ocupat osuprafa]` total` gazonat` de14.874 de metri p`tra]i. Arboriir`[ino[i [i foio[i planta]i p\n` \nprezent pe suprafa]a proiectuluiB`neasa se ridic` la 14.000 debuc`]i. P\n` \n toamna anului 2007

s\nt prev`zute ac]iuni de plantare [igazonare care s` acopere o supra-fa]` suplimentar` de 13.604 metrip`tra]i, iar arborii planta]i vordep`[i cifra de 8.000.

Valoarea sus]inut` [i \ntre]inut` de\ntregul proiect B`neasa este aceea de„verde“. Pentru a aduce omul \napoila natur`, o echip` de speciali[ti \nhorticultur` este dedicat` total armo-niz`rii proiectului. Elementele de baz`sus]inute de speciali[tii B`neasa \nhorticultur` s\nt reprezentate de

prezentarea unei vegeta]ii specificeclimatului nostru, preg`tit` s` oferemaximum de beneficii. Maximum deconfort, tehnologiile avansate, am-prenta modernului asupra \ntreguluiproiect s\nt obiective \ntregite [i com-pletate de readucerea naturii \n me-diul special creat pentru bucure[teni.

|n ansamblul din nordul ora[uluiBucure[ti vor fi prezente specii au-tohtone, cum ar fi ar]arul, frasinul,mesteac`nul, stejarul [i conifere.Arborii, care vor avea \n`l]imi impre-

sionante, variind \ntre 4 [i 6 metri\n`l]ime, definesc spa]iul g\ndit s`creeze un mediu relaxant, \n ciudatemperaturilor extreme. „Refacereaaliniamentului \n zonele limitrofe aleDN 1, prin replantarea stejaruluiro[u, canadian, reg`sirea speciilorexistente \n p`durea B`neasa, con-servarea aliniamentului de nuci, toa-letarea [i tratarea acestora reprezint`dovezi certe prin care proiectulB`neasa depune toate eforturile pen-tru p`strarea [i apropierea denatur`“, spun oficialii companiei.

Dezvoltatorul mizeaz ̀pe atrac]ia naturii

[email protected]

NORDUL BUCURE{TIULUI a deve-nit, \n ultimii ani, cea mai dinamic`zon`. Aici se afl` marile companii [izonele reziden]iale selecte. Accesulfacil, deoarece pe aici trece DN 1, dar[i faptul c` se afl` aproape de celedou` aeroporturi ale Capitalei,„Henri Coand`“-Otopeni [i „AurelVlaicu“-B`neasa, au f`cut ca aceas-t` parte a Capitalei s` fie c`utat` dedezvoltatorii imobiliari. |n aceast`zon`, pe o suprafa]` de 221 dehectare, se va construi un nou carti-er, un miniora[ unde vor locui 15-20.000 de persoane. Proiectul rezi-den]ial B`neasa, o investi]ie care \nmomentul lans`rii a fost estimat` la1,2 miliarde de euro, va include, pel\ng` locuin]e, o zon` comercial` [iuna de birouri. B`neasa va avea osuprafa]` construit` desf`[urat` de1,67 milioane de metri p`tra]i [i vacuprinde o zon` reziden]ial` de 1,3milioane mp, un parc de afaceri de160.000 mp [i o arie comercial`impresionant`, de 170.000 mp.

B`neasa se va dezvolta \ntr-o pe-rioad` de 10 ani, \n trei faze princi-pale. |n faza \nt\i s-a construit ceamai mare parte a zonei comerciale [is-au \nceput lucr`rile la parcul deafaceri [i la zona reziden]ial`. |n ceade-a doua faz` va fi terminat` zonacomercial`, se va continua constru-irea parcului de afaceri [i a zoneireziden]iale. |n sf\r[it, \n faza a treiavor fi terminate at\t lucr`rile la par-cul de afaceri, inclusiv la hotel, c\t [ila zona reziden]ial`.

Cei care doresc s` locuiasc` \nzona reziden]ial` B`neasa au la dis-pozi]ie peste 4.500 de locuin]e, carevor reprezenta un spa]iu locativsuficient pentru aproximativ 15-20.000 de oameni. Locuin]ele seconstruiesc \n etape, \ncep\nd cucl`dirile cu apartamente [i contin-uînd cu o parte a caselor, în[iruite [iindividuale. Mai multe puncte prin-cipale de acces, str`zile late [i spa]iilegeneroase de parcare vor asigura untrafic fluid \n zon`. |n func]ie despa]iul dorit, num`rul membrilorfamiliei, dot`rile pe care [i le dore[te[i buget, fiecare \[i poate alege ceeace i se potrive[te cel mai bine. 227 deapartamente – prima faz` a zonei re-ziden]iale – se afl` \n construc]ie.Dintre acestea, 51 s\nt finalizate,urm`toarele 87 de apartamente auca termen de predare septembrie2007, iar restul de 89 vor fi livrate

clien]ilor la \nceputul anului 2008.Aceast` prim` faz` a zonei reziden-]iale a presupus investi]ii de 60 demilioane de euro. Toate aparta-mentele din prima faz` a proiectuluiau fost v\ndute cu sume cuprinse\ntre 150.000 [i 400.000 de euro,f`r` TVA.

|n luna septembrie se va lansa pepia]` etapa a doua a proiectului,care va include 600 de apartamen-te. Acestea vor fi diferite ca suprafe]ede cele din prima etap` a proiectu-lui. |n ceea ce prive[te finisajele \ns`,vor fi calitativ cel pu]in la acela[inivel cu cele folosite \n prima faz` aproiectului. Cum suprafe]ele vor fimai mici, se a[teapt` ca [i pre]uriles` fie ceva mai mici fa]` de cele aleapartamentelor construite \n primafaz`. De asemenea, vor fi disponibile[i studiourile (garsonierele), unit`]ilocative care nu s-au reg`sit p\n`acum \n ofert`.

Vilele, mai t\rziu

Dezvoltatorul sus]ine c` suc-cesul proiectului const` \nmodul \n care s-a \mpletit com-ponenta reziden]ial` a proiectu-lui cu cea comercial` [i cu ceade afaceri. Calitatea materia-lelor [i accesul facil \n zon` s\ntconsiderate alte elemente carecontribuie la cererea mare pen-tru unit`]ile locative din acestproiect. Dac` pentru \nceput seconstruiesc blocuri, oficialii spunc` \ntr-un viitor nu foarte \nde-p`rtat vor \ncepe lucr`rile [i lalocuin]ele \n[iruite [i vilele indi-viduale. Chiar dac` \n cazulacestora pre]urile vor fi cevamai consistente, se a[teapt` ca[i cererea s` fie mare.

WEEKEND – 6 - 8 IULIE 2007 03

• Proiectul imobiliar B`neasa este cea maimare investi]ie anun]at ̀p\n ̀acum \n România.Investitorii se preg`tesc deja s ̀lanseze cea de-a doua faz ̀a proiectului reziden]ial

Page 4: Rezidential 01

[email protected]

PROIECTUL B~NEASA este unuldintre cele mai mari proiecte de dez-voltare urban` din Europa, tota-liz\nd peste un milion de metrip`tra]i construi]i pe un teren de221 de hectare. Potrivit investito-rilor, principalele valori pe care lesus]ine B`neasa s\nt integrarea,calitatea, diversitatea [i „verde“.Integrarea se refer` la faptul c`proiectul va fi o parte integrant` aCapitalei, o zon` deschis` tuturor, [iva asigura locuri de munc`, spa]iide locuit, de lucru [i comerciale decare vor beneficia to]i locuitoriiBucure[tiului. Calitatea se refer`at\t la construc]iile care vor exista\n B`neasa, materialele folosite [idesign, c\t [i la calitatea vie]ii pecare o propune - „tihnit`, aproapede natur`, \mpreun` cu familia“.B`neasa este „verde“ \n sensul c`va \ngloba \n peisajul arhitecturalpeste 50 ha de vegeta]ie [i va optapentru o abordare proecologic` \ntot ceea ce va realiza.

B`neasa este poarta de intrareîn Bucure[ti, dinspre AeroportulInterna]ional „Henri Coand`“, peDN 1. Centrul B`neasa este legatde Capital` prin diverse c`i de co-munica]ii precum: drumul na]io-nal 1, [oseaua de centur` [i viitoa-rea linie de metrou u[or. Partea denord a ora[ului este cea care s-adezvoltat cel mai mult \n ultimiiani [i a devenit o zon` de topdatorit` faptului c` se afl` at\t \napropierea lacurilor [i p`durii, c\t[i a centrului ora[ului, la doar 10minute de mers cu ma[ina.Accesul \n B`neasa se va face prin12 puncte principale, opt pentruzona comercial` [i de afaceri, pelatura vestic`, [i patru pentru zonareziden]ial`.

Liniile de transport public cu carese poate ajunge \n centrul B`neasas\nt: 148, 301, 304 [i traseul 783.La acestea se adaug` alte mijloacede transport \n comun private. Dininfrastructura centrului B`neasafac parte construirea a dou` poduripentru \mbun`t`]irea traficului peDN 1 ce vor fi gata \n acest an, pre-cum [i construirea drumurilor deacces din DN 1 [i din Strada IancuNicolae. Infrastructura proiectuluicuprinde nu mai pu]in de 20 dehectare de drumuri publice. „Princele 20 de hectare de drumuri pub-lice, aferente proiectului, se vaasigura fluidizarea traficului rutier\n zon`“, ne-a spus Alin Negulescu,director v\nz`ri B`neasa Reziden-]ial. Proiectul va cuprinde o zon`reziden]ial` aerisit` [i spa]ioas`(B`neasa Reziden]ial), un parc deafaceri modern (B`neasa Busi-ness&Technology Park) [i una din-tre cele mai \ntinse zone comercialedin sud-estul Europei (B`neasaComercial). Investi]ia total` aproiectului imobiliar B`neasa seridic` la 1,2 miliarde de euro.

Zona Reziden]ial` va fi compus`at\t din apartamente \n cl`diri [i \nvile, precum [i din vile individuale,cu 4.000-5.000 de unit`]i loca-tive. Proiectul, care de altfel se afl`\n plin` dezvoltare, va avea o iden-titate arhitectonic` unic`, va fi unminiora[ construit din temeliidup` toate regulile urbanisticemoderne, \n care casele cu gr`dinimari [i apartamentele cochete voralterna cu parcuri, spa]ii de joac`[i terenuri de sport. B`neasa vafunc]iona dup` un set de regulicomunitare care vor contribui lacrearea unui climat sigur [i s`n`-tos, a unei atmosfere pl`cute [irelaxante. „Zona Reziden]ial` B`-neasa este un miniora[ cu perso-nalitate, dotat cu toate facilit`]ile,\n care se va putea dezvolta ocomunitate puternic` \n adev`-ratul sens al cuv\ntului“, a maispus Alin Negulescu. Zona

Reziden]ial` se integreaz` perfect\ntregului ansamblu B`neasa, dar[i Capitalei, pentru c` respect`tradi]ia local` [i gustul bucure[te-nilor pentru locuin]e cochete,\nconjurate de verdea]`.

Vilele [i cl`dirile de apartamentes\nt proiectate a fi \nconjurate degr`dini generoase, iar locuitoriivor avea \n imediata apropiere nudoar parcuri, spa]ii de joac` pentrucopii [i terenuri de sport, ci [i toatefacilit`]ile necesare vie]ii de zi cuzi. Nu vor lipsi din cartier centrulmedical, magazine, [coal`, gr`di-ni]`. Mai mult, locuitorii [i vizita-torii centrului se vor putea recu-lege \n biserica care se va ridica \ncartier. |n ansamblul de cl`diri cuapartamente se reg`sesc 12 tipuriprincipale de apartamente, cares\nt \mp`r]ite \n patru categorii:apartament cu 1 dormitor, aparta-ment cu 2 dormitoare, apartamentcu 3 dormitoare [i penthouse. Lanivelul parterului se afl` aparta-mentele-gr`din`, la nivelurile cu-rente s\nt amplasate unit`]ile rezi-den]iale, iar ultimele niveluri s\ntrezervate apartamentelor pano-ramice tip penthouse. Cum accesulauto se a[teapt` s` fie preponder-ent \n noul cartier, se acord` omare aten]ie facilit`]ilor de circu-la]ie intern`, acces [i parcare, aicifiind incluse pasajele pietonale [ipentru biciclete, pistele de aler-gare, precum [i decorarea stradal`ultramodern`.

METROUL VA AJUNGE\n B`neasa Reziden]ial• Proprietarii de locuin]e din ansamblul B`neasa Reziden]ial vor beneficia de [coal ,̀ gr`dini] ,̀ generoasespa]ii verzi [i chiar [i de biseric`

Cel mai premiat proiect din Sud-Estul EuropeiProiectul B`neasa a fost cel maipremiat proiect imobiliar la GalaPremiilor Europa Property, \n ca-drul festivit`]ii dedicate industrieiimobiliare din sud estul Europei.Proiectul a c\[tigat trei premii, latoate cele trei categorii ale con-cursului. Astfel, B`neasaComercial a primit distinc]ii pentru

„cel mai bun proiect de retail“ [ipentru „cel mai bine realizat pro-iect“, iar B`neasa Investments esteconsiderat a fi „cel mai bun dez-voltator imobiliar al anului 2006“.„A fost o onoare pentru noi s` pri-mim aceste premii acordate deEuropa Property. Ele reprezint`\nc` o dovad` a realiz`rilor noastre

\n dezvoltarea proiectului B`neasa,dar [i o recunoa[tere clar` a con-tribu]iei pe care România o aducepeisajului imobiliar din regiune”, aspus Michael Lloyd, CEO B`neasaDevelopments. Scopul evenimen-tului a fost de a oferi recunoa[tereinterna]ional` celor mai buneproiecte imobiliare din regiune.

221de hectare este suprafa]a

pe care se va ridica proiectul imobiliar

B`neasa

MIR

CEA

RE{

TEA

DR

AG

O{

TO

AD

ER

REZIDENTIAL¸

04 WEEKEND – 6 - 8 IULIE 2007

|n ansamblul B`neasa se afl` [i primul magazin IKEA din România

Page 5: Rezidential 01

hotel cu sal` de conferin]e [i restau-rant, baruri, sal` de sport [i o rat`excelent` a locurilor de parcare (unloc de parcare/48 mp util de birouri.

Birourile vor fi dotate cu echipamentBMS ( Building Management System),care va monitoriza centralizat cl`di-rea, duc\nd la optimizarea costurilorde consum [i de \ntre]inere. De aseme-nea, cei care vor munci sau vor vizitabirourile vor beneficia de sisteme derecep]ie [i securitate permanente,accesul pe verti-cal` se va face cupatru lifturi demare vitez`, cl`di-rile vor fi dotate cuaparate de aer con-di]ionat, iar fu-m`torii vor aveaspa]ii special ame-najate pe balcoa-nele exterioare. Fa-]adele vor fi de sticl`, iar \n`l]imea fin-isat` a spa]iilor utile va fi de trei metri.

Dezvoltat` pe o suprafa]` de peste450.000 de metri p`tra]i, ZonaComercial` B`neasa cuprinde un cen-tru comercial, un hipermarket, unmagazin cash&carry, galerii demobil`, magazine DIY (do-it-yourself),

showroom auto etc. B`neasaShopping City este piesa de rezisten]` azonei comerciale, oferind o \mbinareunic` de shopping, servicii, gas-tronomie pentru cele mai rafinate gus-turi, locuri inedite de distrac]ie [i petre-cerea timpului liber, aduc\nd vizitato-rilor s`i un nou stil de via]`.

Zona comercial` este una de foartemare interes at\t pentru bucure[teni,c\t [i pentru cei care vor tranzitaCapitala, fiind o premier` pentru pia]a

româneasc`, adu-c\nd laolalt` celemai moderne [imai practice con-cepte de comer].„Zona comercial`B`neasa va deveni\n scurt timp unreper pentru bucu-re[teni. Ace[tia \[ivor putea petrece

aici timpul liber nu doar f`c\nd cum-p`r`turi, dar [i distr\ndu-se cu familia\ntr-un centru de divertisment cutotul special“, declar` Ali ErgunErgen, Retail Development Manager\n cadrul B`neasa. Bucure[tenii [i nunumai fac cump`r`turi \n centrul co-mercial din nordul ora[ului \n hiper-marketul Carrefour, care, \mpreun ̀cu

galeria Feeria, se \ntinde pe o suprafa]`de 32.500 de metri p`tra]i. Cei care aunevoie de unelte de gr`din`rit, produsede bricolaj, mobilier de gr`din ̀[i multealtele pot s ̀le cumpere din magazinulBricostore, prezent \n cadrul ZoneiComerciale B`neasa.

Bricostore se \ntinde pe o suprafa]`de 14.500 de metri p`tra]i. Pe apro-ximativ aceea[i suprafa]` se \ntinde[i magazinul Metro Cash&Carry, dinaceea[i zon` comercial`, de unde ceicare cump`r` angro \[i pot faceaprovizionarea. De asemenea, ceicare doresc s` \[i redecoreze caseleau la dispozi]ie, \n zona comercial`din nordul ora[ului, dou` cunos-cute magazine de mobil`. Este vorbade Mobexpert, care are o suprafa]`de 23.000 de metri p`tra]i, [i de celal retailer-ului de mobil` IKEA,\ntins pe o suprafa]` de 25.500 demetri p`tra]i. Automobili[tii nu aude ce s` \[i fac` probleme \ntruc\t, \nZona Comercial` B`neasa, va fi unshowroom auto, pe o suprafa]` de5.000 de metri p`tra]i, care vaprezenta ultimele nout`]i \n ma-terie. Locurile de parcare pentru vi-zitatorii Zonei Comerciale B`neasavor fi \n num`r de nu mai pu]in de10.000.

LOCUIN}~ APROAPE DElocul de munc` [i de mall• |n B`neasa, l\ng ̀ansamblul reziden]ial se vor construi un centru comercial [i un parc de afaceri

[email protected]

LA REALIZAREA PROIECTULUI B`-neasa nu s-a ]inut seama doar denecesit`]ile celor ce vor achizi]ionalocuin]e aici, ci [i de persoanele carevor vizita aceast` zon`. Se a[teapt` canum`rul celor care vin \n timpul zilei\n noul catier B`neasa s` fie mare, \ncondi]iile \n care aici se vor construiun parc de afaceri [i o zon` comer-cial`, care va include un mall [i maga-zine ale celor mai importan]i retaileride pe pia]a româneasc`.

Parcul de afaceri al centrului B`-neasa Business&Technology Park,cuprinde 11 cl`diri de birouri moder-ne [i spa]ioase, dispun\nd de cele mairecente dot`ri tehnologice. |ntregulcomplex este construit \n mijloculnaturii, pornind de la ideea de trans-paren]`. Prin ferestrele mari ale birou-rilor se va putea vedea p`durea. Cu cele11 cl`diri construite pe o suprafa]` de12 hectare de teren, parcul este idealat\t pentru sediile unor firme inter-na]ionale, c\t [i pentru companii dindomeniile IT, publicitate, produc]ievideo sau web design. „Este un loc \ncare munce[ti, dar r`m\i aproape denatur`“, spune Alin Negulescu. Par-cul de afaceri va mai cuprinde un

160de mii de metri p`tra]i va avea

B`neasa Business&TechnologyPark

Premiere la B`neasaShopping CityDeschiderea centrului comercialB`neasa Shopping City, care vaavea loc \n acast` toamn`, coincide cu intrarea pe pia]aromâneasc` a unor firmeinterna]ionale de renume ce \[idesf`[oar` activitatea \n marilecapitale europene. Cei care vorc`lca pragul centrului B`neasa vor putea s` fac` cump`r`turide la firme de succes precum,

Peek&Cloppenburg, Inditex Group, Massimo Dutti, Bershka,Stradivarius sau Zara Home. Totpremier` pentru România va fireg`sirea magazinele Oysho \nacela[i centru situat \n nordulBucure[tiului.

DRAGO{ TOADER

REZIDENTIAL¸

WEEKEND – 6 - 8 IULIE 2007 05

Page 6: Rezidential 01

[email protected]

ANSAMBLUL DE CL~DIRI cu aparta-mente este amplasat chiar l\ng` cen-trul comunitar. Acesta este compusdin 12 cl`diri: 8 cl`diri monobloc tipVilla S+P+4 retras, 2 cl`diri S+P+4retras marcând intrarea \n comuni-tate, 2 cl`diri alveolare S+P+4 retras,reprezent\nd trei corpuri \n[iruite, tippatio deschis cu module de apar-tamente variate. Apartamentele, \nnum`r de 227, au fost conceputepentru a r`spunde exigen]elor unorfamilii cu stiluri de via]` [i nevoidiferite. Chiar dac` apartamentele dinacest lot au fost v\ndute, o prezentareeste util` pentru c` arat` modul \ncare constructorul \[i structureaz`oferta.

S-a c`utat diversitatea. |n functiede cl`dire, de num`rul dormitoarelor[i de orientarea lor c`tre peisajul dinjur au fost definite 14 tipuri princi-pale de aparta-mente, fiecareav\nd mai multevariante func-]ionale. Aparta-mentele, c\te treipe palier, auunul, dou` sautrei dormitoare,la care se adaug`livingul. Ideeaprincipal` urm`-rit` de arhitec]i\n realizarea apartamentelor a fostaceea de a crea spa]ii aerisite [i fluide,\n care circula]ia s` se fac` u[or [i \ncare spa]iul s` fie folosit la maximum.O caracteristic` a tuturor aparta-mentelor este zona matrimonial`,care const` din dormitor matrimonial,dressing, baie matrimonial`, cu cad`,dou` lavoare, wc [i bideu. Fiecare dor-mitor este deservit de o baie proprie,iar fiecare apartament are un grupsanitar pentru vizitatori. O alt` carac-teristic` general` a apartamenteloreste existen]a unei zone de servitmasa, aflat` \n continuarea livingului,amplific\nd astfel spa]iul [i pun\nd \nvaloare \ntregul ansamblu.

Pentru persoanele singure saupentru familiile pu]in numeroaserecomand`rile merg c`tre aparta-mentele cu un dormitor. Acestea ausuprafe]e construite cuprinse \ntre 95[i 105 mp. O caracteristic` a acestoraeste accesul imediat la diferitele sub-spa]ii ale zonei de zi, cum ar fi living,teras`, zona de servit masa, spa]ii dedepozitare. De asemenea, trebuieluat` \n calcul intimitatea oferit` de

zona matrimonial`, compus ̀dintr-unmodul integrat care cuprinde un dor-mitor, baie [i, \n majoritatea cazu-rilor, dressing. Terasele apartamen-telor cu un dormitor au suprafe]e cu-prinse \ntre 10 [i 40 de metri p`tra]i.

Cele mai c`utate de c`tre cump`r`-tori au fost apartamentele cu dou`dormitoare. Acestea au suprafe]e des-chise, generoase, cuprinse \ntre 135[i 165 de metri p`tra]i. O caracteris-tic` general` a acestor apartamenteeste c` dispun de o o zon` de zi cu liv-ing [i teras` [i o zon` de noapte careinclude o zon` matrimonial` cu dres-sing [i baie [i un dormitor care are, \nplus, acces la o teras`. Ca toate apar-tamentele, [i acestea au ferestre pe dou`laturi. Excep]ie fac penthouse-urile,care au ferestre pe toate laturile.

O familie mai numeroas` sau caredore[te mai mult spa]iu ar alege unapartament cu trei dormitoare. Aces-

tea au o suprafa]`construit` desf`[u-rat ̀de 185 - 189 demetri p`tra]i [i s\ntdestinate familiilornumeroase. Carac-teristica principal`a acestor aparta-mente este faptulc` protejeaz` inti-mitatea membrilorfamiliei, oferind treidormitoare cu dres-

sing [i baie proprie. Zona de zi se afl` \ncentrul apartamentului [i este accesi-bil` \ntregii familii.

Dorin]a de spa]iu, disponibilitateafinanciar ̀[i dorin]a de a avea o locuin]`special̀ nasc cererea de penthouse-uri.Apartamentele tip penthouse ocup`singure ultimul etaj al cl`dirilor cuapartamente [i au o suprafa] ̀construi-t ̀ foarte generoas ,̀ de 315 - 320 mp.Spa]iul de locuit efectiv este \nconjuratde terase foarte largi, care pot avea \ntre220 [i 240 mp. Penthouse-urile auvedere panoramic`, ferestrele desf`-[ur\ndu-se pe toate cele patru laturi aleapartamentului.

227de apartamente se construiesc

\n prima faz ̀a proiectului B`neasa Reziden]ial

VEDETELE:APARTAMENTELE CU DOU~DORMITOARE• Cele mai c`utate unit`]i locative dinansamblul B`neasa Reziden]ial au fostlocuin]ele cu dou ̀dormitoare

Dependin]egeneroase

Parc`rile, boxele individuale [i spa]iile necesare serviciilor tehnices\nt integrate \n subsolul cl`dirilor, pentru o folosire c\t mai eficient` aspa]iului. Utilizarea structurii subterane ofer` [i avantaje estetice, pentruc` permite reducerea num`rului de rampe de acces [i amenajarea maimultor spa]ii verzi sau dedicate copiilor. Nodurile de circula]ie vertical`(lifturi [i sc`ri) din cl`diri ofer` avantajul unei bune circula]ii interioare deleg`tur` \ntre subsol [i apartamente. Cele 227 de apartamente aflate \ncele 12 cl`diri beneficiaz` de unul sau dou` locuri de parcare/aparta-ment [i de boxe individuale cu dimensiuni variabile – \ntre 4 [i 13 mp.Boxele [i locurile de parcare s\nt incluse \n pre]urile apartamentelor.

REZIDENTIAL¸

06 WEEKEND – 6 - 8 IULIE 2007

Page 7: Rezidential 01

[email protected]

CEREREA MARE pentru apartamente de bloc af`cut ca [i \n cea de-a doua etap` a proiectuluireziden]ial B`neasa s ̀se pun ̀accentul pe cons-truirea de blocuri. Cei care doresc \ns` o cas` \nacest ansamblu reziden]ial nu vor mai aveafoarte mult de a[teptat deoarece este foarte posi-bil ca p\n` s` se finalizeze construirea blocurilordin cea de-a doua etap` a proiectului s` se\nceap` ridicarea caselor. |n ceea ce prive[tecasele, primele se vor construi locuin]ele\n[iruite. Pentru aceast` categorie, dezvolta-torul propune trei tipuri de locuin]e.

Casele tip Laguna au un aspect moderndatorit` acoperi[ului plat, terasat, cu un aerestival ce aminte[te de locuin]ele din zonamediteranean`. Liniile drepte [i formele geo-metrice simple, inspirate din curentul Bauhaus,\i confer` acestui model de cas` un aer cochet[i, \n acela[i timp, organizat. {i \n cazul acestui

model exist` trei tipuri de case. Diferen]ele con-stau \n suprafe]ele construc]iilor, dar [i \nnum`rul dormitoarelor. De exemplu, laguna Aare dou` dormitoare, \n vreme ce celelalte dou`tipuri de vile au trei dormitoare.

Imobilele tip Prairie seam`n ̀cu casele ame-ricane clasice datorit ̀ frontoanelor care taiefa]ada [i a acoperi[urilor \n [arpant`. Ca [i \ncazul caselor tip Laguna, s\nt trei subcategorii delocuin]e Prairie. Diferen]ierea se face \n func]iede num`rul de camere [i de suprafa]`. Totu[i,trebuie s ̀se [tie c ̀fiecare vil ̀are o comparti-mentare dedicat ̀unui anumit tip de familie, deaceea este indicat s ̀ se consulte un agent dev\nz`ri care poate recomanda varianta optim`pentru familia respectiv`. Ultimul tip de cas`\n[iruit ̀este cea model Pastoral, disponibil ̀tot\n trei variante. Acest tip de cas ̀are acoperi[ul\n [arpant ̀[i aspect de vil`, care aminte[te destilul mai rustic al caselor ]`r`ne[ti române[ti.

APAR BLOCURILEcu garsoniere

OFERT~ PENTRU DORITORII DE CASE:

Vile individualesau locuin]e\n[iruite

• Cererea a determinat dezvoltatorul proiectuluiB`neasa s`-[i diversifice oferta

• Locuin]ele \n[iruite s\nt mai ieftine, \n vreme cevilele individuale aduc mai mult ̀intimitate

[email protected]

|N LUNA SEPTEMBRIE va \ncepe v\nzarea pen-tru cea de-a doua faz` a proiectului B`neasa,care va include 600 de apartamente. Ca regimde \n`l]ime noile cl`diri vor sem`na cu cele cares-au construit deja. Apartamentele vor fi \ns`diferite. Noutatea o reprezint` introducerea stu-diourilor \n noua ofert`. Garsonierele nu au fostincluse \n prima faz`, dar popularitatea de carese bucur` \n r\ndul cump`r`torilor i-a determi-nat pe dezvoltatori s` le acorde mai mult`aten]ie. {i persoanele care au achizi]ionatapartamente mai mari \n prima faz` s-auinteresat despre acest tip de unit`]i locative fiepentru rude, fie pentru persoane care ajut` latreburile casnice. Evident, \n cererea pentru ast-fel de unit`]i locative un rol important \l are [ifactorul pre], garsonierele fiind cele mai ieftineproduse de pe pia]a imobiliar` din cauzasuprafe]ei mai mici.

Suprafe]ele vor fi altele dec\t cele ale locuin-]elor construite p\n` acum. Vor fi u[or reduse,ceea ce le va face \ns` mai accesibile cum-p`r`torilor [i deschid oferta c`tre o nou`categorie de clien]i. Suprafe]ele \ncep de la 55de metri p`tra]i construi]i [i merg p\n` la 130-140 de metri p`tra]i construi]i pentru aparta-mente, iar pentru penthouse \ncep de la 250-260 de metri p`tra]i [i ajung p\n` la 440 demetri p`tra]i construi]i, spune Alin Negu-lescu, director de v\nz`ri \n cadrul B`neasaReziden]ial. Vor fi trei tipuri de blocuri: A, B [i

C. Acestea vor diferi \n func]ie de numarulsc`rilor. Unele vor avea o scar`, unele dou`sc`ri, iar altele trei sc`ri. {i aceste blocuri vorbeneficia de finisaje de calitate.

Pre]urile noilor unit`]i locative nu au fost\nc` stabilite. Reprezentan]ii dezvoltatorului sea[teapt` la o cre[tere a cererii, mai ales c` \ncur\nd se va deschide [i parcul de afaceri. Sea[teapt` s` creasc` num`rul celor care ape-leaz` la credite pentru achizi]ionarea unuiapartament \n acest ansamblu, \ns`, pe de alt`parte, va sc`dea media de v\rst`. Se studiaz`posibilitatea ca, \n func]ie de evolu]ia cererii, s`se construiasc` [i blocuri cu regim mai mare de\n`l]ime, mai ales c` exist` zone pe terenulde]inut de dezvoltator, unde s` se poat` con-strui astfel de construc]ii.

Parc`ri subteranePentru ca str`zile s` nu fie blocate dema[ini parcate, dezvoltatorii au decis s`construiasc` parc`ri subterane cu ocapacitate mai mare. „Blocurile vor aveadou` subsoluri, deoarece nu am neglijatproblema parc`rii. Nu vrem s` aglo-mer`m aceast` zon` \n exterior, astfel c`dorim chiar ca [i vizitatorii s` g`seasc`locuri de parcare [i \n subsol. Avem inclu-siv parking pentru motociclete [i bici-clete“, spune Alin Negulescu.

Varianta vil` individual`Vilele individuale s\nt destinatepersoanelor care doresc mai mult`intimitate. |n planurile ini]iale ale dez-voltatorului, vilele erau amplasate peloturi de 700–1.200 de metri p`tra]icare vor apar]ine proprietarilor. Vor

avea cur]i [i spa]ii proprii generoase.Vila este considerat`, \n general, o vari-ant` potrivit` pentru o familie mainumeroas`. De asemenea, permite proprietarului s` amenajeze locuin]a [i curtea a[a cum dore[te.

REZIDENTIAL¸

WEEKEND – 6 - 8 IULIE 2007 07

Page 8: Rezidential 01

[email protected]

TOATE APARTAMENTELE an-samblului reziden]ial B`neasa vorfi dotate cu pardoseli calde \n spa-]iile de zi, de noapte [i holuri [i cupardoseli reci \n camerele de baie [ibuc`t`rii. Pardoseala cald`, pe careproprietarii vor putea umbla [i des-cul]i, \n cazul ansamblului B`nea-sa \nseamn` parchet. Parchetul cucare vor fi pardosite camerele estetriplu stratificat, are stratul supe-rior din lemn masiv de patru mili-metri, iar modelul de dispunere apl`cilor este ]es`tur` englezeasc`.

Pardoseala rece care se folose[te\n baie [i buc`t`rie este gresia ce-ramic`. Pardoselile reci s\nt reco-mandate pentru aceste \nc`peripentru c` se murd`rescu[or [i s\nt sp`late mai des.Cei care vor locui \nB`neasa Reziden]ial vorputea p`[i pe holurile denivel ale cl`dirilor pe par-doseli de piatr`. De aseme-nea, sc`rile interioare alelocuin]elor vor fi placate cupl`ci de piatr`, la fel [iholurile de intrare \n fie-care corp din ansamblu.Pentru siguran]a locatar-ilor, placajele de pe sc`rileinterioare vor fi tratateantiderapant.

Pere]ii interiori vor fi finisa]i \nsistem de tencuieli uscate. Pesteaceast` tencuial` se vor aplicavopsele lavabile sau pl`ci cera-mice, gen faian]`. Pere]ii interioricare vor fi tip diafragme de betonarmat sau zid`rie de c`r`mid` seplacheaz` cu panouri de gips-car-ton, \ntr-un strat, peste care seaplic` vopselelavabile de interi-or. Pere]ii [i ta-vanele b`ilor [ibuc`t`riilor vorfi placate cu pa-nouri de gips-carton. Creareade mucegai esteexclus` \ntruc\tpl`cile de gips-carton, vor trata-te hidrofug. Fa]a-dele cl`dirilor s\nt realizate folo-sind sistemul termoizolant pentrupere]i exteriori, \n dou` varianteale finisajului exterior: tencuielidecorative [i c`r`mid` de placare.Stratul termoizolant este realizatdin polistiren expandat pentrufa]ad` peste cota soclului cl`dirilor[i polistiren extrudat, folosit \n spe-cial pentru zona soclului cl`dirilor,unde solicit`rile mecanice [i deumiditate s\nt mai importante.

Mult`comoditate

DOAR CU FINISAJE DIN IMPORT

• Pentru a-i convingepe loc eventualiicump`r`tori deapartamente, dezvoltatorul com-plexului reziden]ialB`neasa a dispusca locuin]ele s ̀fiedotate cu finisaje de calitate

Echiparea locuin]elor estef`cut` tot \n ideea ob]inerii unuiconfort ridicat. „Sistemul de aercondi]ionat a fost [i el ales caurmare a calit`]ilor care asigur`un confort ridicat de locuire.Componente cum ar fi sistemulde video-interfon [i jaluzelelecomandate electric de la fere-strele dormitoarelor \ntregesc sis-temul de echipare orientat spreasigurarea confortului locatarilor”,spune arhitect Radu Grosu, coor-donatorul echipei de arhitec]i aproiectului B`neasa.

Apartamente

DR

AG

O{

TO

AD

ER

REZIDENTIAL¸

08 WEEKEND – 6 - 8 IULIE 2007

Cei care vor cump`ra aparta-mente \n blocurile ansambluluidin B`neasa vor beneficia det\mpl`rii exterioare din aluminiucu vitr`ri termorezistente [i profiletricamerale cu rupere de punte ter-mic`. T\mpl`ria interioar` va ficompus` din u[i solide din lemnimportate din Italia. „Spa]iile teh-

nice aflate lasubsolul cl`di-rilor vor benefi-cia de u[i dinmetal, cu o re-zisten]` la focde 45-90 de mi-nute, \n func]iede rolul ce lerevine \n caz deincendiu, con-form norma-tivelor tehnice

în vigoare“, a spus Cristian C\rjan,Director General B`neasa Rezi-den]ial. Pentru a face via]a loca-tarilor mai frumoas`, at\t pe timpde iarn`, c\t [i pe timp de var`,toate apartamentele vor avea \ndotare instala]ii termice [i de con-di]ionare a aerului. „Agentul deînc`lzire are ca surs` centralatermic` mural` individual` încompensa]ie [i un sistem de evac-uare a gazelor prin co[ de fum

colectiv, din o]el inoxidabil“, aexplicat Cristian C\rjan. Condi]io-narea aerului va fi asigurat` prinechipamente de climatizare carefunc]ioneaz` cu freon ecologic,aceasta fiind folosit` exclusiv doarpentru r`cirea locuin]elor.

Apartamentele vor fi delimitate\ntre ele [i de casa sc`rii [i holuride pere]i de c`r`mid` de 25 de centimetri grosime. Pentru com-

partiment`rile interioare aleapartamentelor se folosesc pere]irealiza]i din panouri de gips-cartonmontate pe structur` metalic`u[oar`. „Sistemele de pere]i de com-partimentare din gips-carton secomport` foarte bine \n privin]aizola]iei fonice, precum [i a rezis-ten]ei la foc, [i nu au o greutateprea mare“, a precizat CristianC\rjan. Sistemul este [i foarte rezis-tent [i c\nt`re[te \ntre 25 [i 50 de

kilograme pe metrul p`trat. Par-c`rile, boxele individuale [i spa]iilenecesare serviciilor tehnice vor fiintegrate în subsolul cl`dirilor, pen-tru o folosire c\t mai eficient` aspa]iului. „Utilizarea structurii sub-terane ofer` [i avantaje estetice,pentru c` permite reducereanum`rului de rampe de acces [iamenajarea mai multor spa]ii verzisau dedicate copiilor“, a ad`ugatCristian C\rjan. |n plus, cl`diriles\nt proiectate \n a[a fel \nc\t, \ncazul unui cutremur, finisajele, at\tcele exterioare, c\t [i cele interioare,nu vor avea de suferit. „Datorit`pere]ilor structurali din betonarmat, deforma]iile orizontale dintimpul unui seism s\nt reduse, ceeace asigur` confort [i siguran]`structural` [i o protec]ie corespun-z`toare a finisajelor, at\t interioare,c\t [i exterioare“, a precizat CristianC\rjan. Pe l\ng` dot`rile aparta-mentelor \n bloc, dot`rile standardale celor \n vile au \n plus video-interfon, sistem de comunica]ie tipNEN (new generation network) [isistem de alarm` centralizat cu sen-zori de mi[care, fum etc. Tot un pluspentru apartamentele \n vil` s\nt [iparapetele transparente ale bal-coanelor [i pl`cile de piatr` careacoper` suprafa]a acestora.

Condi]ionarea aeruluiva fi asigurat` prin

echipamente de climatizare care

func]ioneaz` cu freonecologic

DR

AG

O{

TO

AD

ER

Page 9: Rezidential 01

Creditul cu rat` de p\n` la 65% din venit• Pentru achizi]ionarea unui apartament \n cadrul acestui ansamblu reziden]ial variantele de plat ̀s\nt creditul bancar [i achitarea e[alonat ̀a apartamentului

[email protected]

B~NEASA INVESTMENTS a \nche-iat un parteneriat cu Alpha Bankpentru acordarea de credite ipote-care \n vederea achizi]ion`rii de lo-cuin]e \n acest ansamblu reziden-]ial. Astfel, doritorii pot opta pentrucreditul Alpha Housing cu o dob\n-d` fix` \n primii doi ani de 6,9%pentru euro, 7,9% pentru dolari [i8,9% \n cazul unui credit \n lei.Noile norme de creditare \nlesnescaccesul la un credit pentru cei carevor s` achizi]ioneze o locuin]`, de-oarece avansul este mai mic, iargradul de \ndatorare a crescut cu30%. Perioada de rambursare \ncazul contract`rii unui astfel de cre-dit este de p\n` la 30 de ani. Avan-sul standard este de 15% din pre]ullocuin]ei. |n ceea ce prive[te gradulde \ndatorare, acesta este de 65%.

Comisioanele s\nt un factor de cre[-tere a costurilor unui credit. |n cazulcreditului pentru achizi]ionarea uneilocuin]e \n proiectul reziden]ialB`neasa se solicit` un singur comi-

sion, la acordarea creditului, de 2%,dar nu mai pu]in de 120 de euro. |ncazul ramburs`rii anticipate, se vaachita un comision de 4% \n primii

patru ani [i de 2% dup` aceea.Creditele nu au limit` de sum`. Ceicare vor opta pentru aceast` variant`vor fi obliga]i s` asigure locuin]a

\mpotriva oric`rui risc, iar poli]a va ficesionat` b`ncii. Nu este nevoie degiran]i, singura garan]ie urm\nd a fiipoteca asupra imobilului achizi]ionat

sau care urmeaz` s` fie construit. Solicitantul trebuie s` aib` celpu]in 21 de ani, iar \mprumutul tre-buie restituit p\n` la v\rsta de 70 deani. Acesta trebuie s` fie cet`]eanromân, rezident, sau cet`]ean str`in,rezident care lucreaz` \n România,dar poate solicita un \mprumut [i uncet`]ean român nerezident carelucreaz` \n str`in`tate \n baza unuicontract de munc` legal. Venitul netminim necesar este de 200 deeuro/familie, dar se vor lua \n calcul ogam` foarte larg` de venituri pentrucare se aduc documente justificative,inclusiv cele provenite din alte sursedec\t cele salariale, cum ar fi pensii,drepturi de autor, chirii, dividende,venituri din profesii liberale etc.Actele necesare s\nt: cererea de cred-it, declara]ia acord, cartea de identi-tate, certificatul de c`s`torie, copiedup` cartea de munc`, adeverin]` desalariu din care s` rezulte veniturilesalariale pe ultimele trei luni, iar \ncazul primelor, orelor suplimentaresau al altor stimulente cu caracterpermanent, trebuie men]ionate veni-turile pentru ultimele 12 luni.

PUBLICITATEPUBLICITATE

Plata \n etapePe l\ng` creditul bancar, cum-p`r`torii mai au varianta achizi]io-n`rii unui apartament prin metodade finan]are propus` de investitor.„Din pre]ul locuin]ei se pl`te[te unavans de 30%, iar 5% se achit` larecep]ie. Restul sumei se poate\mp`r]i \n c\teva rate care vorputea fi achitate \n timp, p\n` lafinalizarea lucr`rii“, spune AlinNegulescu, director de v\nz`ri pentru B`neasa Reziden]ial.

REZIDENTIAL¸

WEEKEND – 6 - 8 IULIE 2007 09

Creditul se face la banca agreat` de dezvoltator

Page 10: Rezidential 01

[email protected]

REZISTEN}A CL~DIRII [i comparti-mentarea au beneficiat de toat`aten]ia proiectan]ilor. „Datorit` pe-re]ilor structurali din beton armat,deforma]iile orizontale din timpulunui seism s\nt reduse, ceea ce asi-gur` confort [i siguran]` structural`[i o protec]ie corespunz`toare a fi-nisajelor, at\t interioare c\t [i exte-rioare. Cl`dirile s\nt construite pen-tru a rezista la o ac]iune seismic` de8,5 grade pe scara Richter“, infor-meaz` dezvoltatorul proiectului.Sistemul de funda]ii este alc`tuit dinradiere [i t`lpi continue de funda]iidin beton armat. Pere]ii subsolurilors\nt din beton armat de 25 de cen-timetri, iar \n zona ad`postului deap`rare civil`, pere]ii vor avea 40 decentimetri grosime. La proiectareastructurilor de rezisten]` s-a urm`ritrealizarea condi]iilor de siguran]`(rezisten]`, stabilitate, durabilitate)at\t la ac]iuni gravita]ionale, c\t [i laac]iuni seismice, prin respectareanormelor \n vigoare privind calculul[i alc`tuirea construc]iilor. Funda-]iile, pere]ii [i plan[eele de peste sub-sol realizeaz` o cutie rigid` din betonarmat care asigur` o leg`tur` gene-ral` la baza cl`dirii [i o transmiterefoarte bun` a \nc`rc`rilor verticale [idin seism.

Ansamblul va fi astfel construit\nc\t s` ofere un confort maxim.„Preocuparea de a asigura un con-

fort ridicat se reg`se[te \nc` de lamodul \n care s\nt organizateparcelele cu cl`diri pe contur [ispa]iile gr`din` \n centru, \n zonalini[tit` [i cu un grad de securizaremai ridicat“, ne-a spus Radu Grosu,coordonatorul echipei de arhitec]i

din cadrul proiectului B`neasa.Pere]ii interiori de gips carton cucare se realizaz` compartimentareainterioar` s\nt chitui]i la rosturi [ivor fi vopsi]i cu vopsea lavabil` deculoare alb`. |n spa]iile umede, bu-c`t`rie [i baie, s\nt placa]i cu fa-ian]`. Gresia folosit` este Marazzi.

Pere]ii interiori care despartlocuin]ele de spa]iile comune sau deapartamentele vecine s\nt dinc`r`mid`, dar placa]i tot cu pl`ci degips carton. |nainte de montareapardoselii finale, \n apartamenteledin B`neasa Reziden]ial, se toarn`[ape flotante alc`tuite din polistirenextrudat. Acestea s\nt protejate lar\ndul lor de [ape slab armate, care

ofer` o bun` izola]ie termic` [i fo-nic`. Pardoselile folosite \n camerelede zi s\nt calde, gen parchet. „Pentrufonoizolarea \ntre apartamente de peacela[i nivel s-a optat pentru sepa-rarea apartamentelor cu pere]i dec`r`mid` cu goluri, iar pentru izo-larea pe vertical` s\nt prev`zute stra-turi fonoizolante \n alc`tuirea par-doselilor“ a precizat Radu Grosu.Fiecare proprietar din B`neasaReziden]ial va beneficia de living-room, 1,2,3 dormitoare, \n func]ie denum`rul de camere ale apartamen-tului, zon` de servit masa, hol, b`ipentru fiecare dormitor [i dressing,grup sanitar de serviciu [i buc`t`rie.Tencuiala fa]adelor este realizat` \nsistem (tip Baumit sau similar).Acesta presupune termoizola]ie cupolistiren, plas` din fibr` de sticl` [itencuial` decorativ`. Se monteaz`de asemenea [i profiluri de PVC afe-rente (profil picurator, profil pentrumuchii [i profil pentru soclu). „Dinpunct de vedere termic sistemul determoizola]ie instalat pe fa]ade [i

t\mpl`ria de aluminiu cu geam ter-mopan de calitate contribuie laob]inerea unui bilan] energeticfoarte bun care are ca efecte directeo atmosfer` pl`cut` \n spa]iile inte-rioare, indiferent de sezon, [i unconsum de energie mai sc`zut“ amai spus Radu Grosu. Aticele s\ntprotejate prin montarea unor[or]uri din tabl` vopsit` (tip Lindabsau similar).

Soclurile cl`dirilor s\nt tratate dinpunct de vedere tehnic. Termo-izola]ia se realizeaz` din polistirenextrudat, finisajul fiind acela[i cu celal \ntregii fa]ade (din punctul devedere al materialului [i al culorii).Zonal, pe fa]ad` se realizeaz` plac`ridin caramid` aparent` tip Smorlesisau similar. Acest placaj se face peun suport de zid`rie de c`r`mid` efi-cient` tip GVP termoizolat cu polis-tiren de cinci centimetri grosime.T\mpl`ria este montat` pe precadremetalice executate din profiluri deo]el grunduite. Jaluzelele exterioare

care s\nt tip rulou (aparente la interi-or) s\nt prev`zute cu lamele ter-moizolate din aluminiu cu spum`poliuretanic`, ac]ionate electric. Semonteaz` jaluzele la t\mpl`ria exte-rioar` de la parter, iar \ntre etajele 1-4 se monteaz` jaluzele doar lat\mpl`ria exterioar` de la dormi-toare. Ferestrele au ochiuri fixe saumobile cu deschidere interioar`batant` sau oscilo-batant`. Glafuri-le exterioare [i interioare ale fere-strei s\nt din piatr` natural` tipTitanmar sau similar cu bizot lapartea superioar`. T\mpl`ria exte-rioar` este de tip Wicona sau cevaasem`n`tor, iar jaluzelele s\nt deculoare \nchis`. Locuitorii ansam-blului s\nt alimenta]i cu ap` rece dela re]eaua de ap` existent` \n zon`.|n plus, la subsolul cl`dirilor seg`se[te un hidrofor care asigur`ap` menajer` \n cazul \n care apava fi oprit` de la re]ea. Aceste hidro-foare mai au rolul de a asigura apa\n caz de incendiu. Conductele deap` s\nt din o]el laminat zincat.

STRUCTURA PENTRU8,5 grade pe scara Richter• Cl`dirile din ansamblul B`neasa s\nt construite s ̀reziste la cutremure mai mari de 8 grade pe scaraRichter. Dezvoltatorul spune c ,̀ la un astfel de cutremur, nici m`car finisajele nu vor avea de suferit

40de centimetri va fi grosimea

pere]ilor din zona ad`postului de ap`rare civil`

Confort la priz`Instala]iile electrice au rolul de a asigura iluminatulartificial, func]ionarea aparatelor de climatizare, aaparaturii electrocasnice, a aparaturii de birou, pre-cum [i a pompelor [i a ventilatoarelor, echipamentespecifice destina]iei cl`dirii. Va exista un tablou gene-ral pentru p`r]ile comune, pentru fiecare imobil, cu

contorizare separat`. Din acest tablou se alimenteaz`instala]iile electrice din subsol [i iluminatul exterior.Pentru o bun` protejare a locatarilor, \n apartamente[i pe scar`, circuitele electrice se execut` cu conduc-tori din cupru izola]i, instala]i \n tuburi de protec]iemontate \ngropat.

DRAGO{ TOADER

REZIDENTIAL¸

10 WEEKEND – 6 - 8 IULIE 2007

Page 11: Rezidential 01

INVESTI}IE CUCONSULTAN}~[i proiectarede „firm`“• |n spatele unui proiect imobiliar nu se afl ̀doar dezvoltatorul, ci [i echipa care se ocup ̀de infrastruc-tur ,̀ proiectarea locuin]elor sau construirea acestora

[email protected]

OFICIALII CARE SE OCUP~ de proiectulB`neasa spun c` au decis s` mearg` pe m\naunor companii prestigioase \n transformareaacestui proiect din machet` \n cartier. Deve-loperul acestui proiect este compania B`neasaInvestments. Aceasta s-a asociat \n anul 2000cu Universitatea de {tiinteAgricole [i Medicin` Vete-rinar` Bucure[ti (USAMVB) [icu o serie de investitori priva]ipentru a dezvolta proiectulB`neasa. Ac]ionari s\ntUSAMVB – 49,8808%, SCHer`str`u SA – 21,6550%,International Business andTrading Corporation –11,9012%, SC ComalimentSA – 11,4716 %, SC ASDMiori]a – 5,0835% [i o per-soan` fizic` – Andrei Mihai Bejenaru, care de]ine0,0079%. Trebuie spus faptul c` universitatea acontribuit cu terenul. |n calitate de proprietar alterenului, B`neasa Investments este cea caresupravegheaz` planificarea proiectului, constru-irea str`zilor provizorii [i asigurarea utilit`]ilor.

Proiectantul general al ansamblului

B`neasa este compania american` Callison,specializat` \n design comunitar. Callisonofer` servicii de arhitectur`, planning, deco-ra]iuni interioare, peisagistic`, consultan]` sieste specializat` \n arhitectura de sedii decompanii, zone comerciale, clinici de s`n`ta-te, hoteluri [i zone reziden]iale – unele dintre

aceste proiecte c\[tig\ndpremii interna]ionale pres- tigioase. Pentru B`neasa,cei de la Callison s-au ocu-pat de designul conceptual[i de master plan. Printreclien]ii Callison se num`r`companii de renume, pre-cum Microsoft, Hewlett-Packard, Boeing [i Nike. |nceea ce prive[te infrastruc-tura, s-a optat pentru ocompanie româneasc` -

Western Outdoor. Aceasta este, conform ofi-cialilor B`neasa Investments, consultant gen-eral pentru investi]ii, proiectant de urbanism [ipentru infrastructur`. Printre clien]ii WesternOutdoor se num`r` companii locale [i inter-na]ionale: MobiFon, McDonald’s, Shell,Bayindir, Equity Partners (UK), TK Develop-ment (Danemarca), Betamag (Fran]a).

Cine a g\ndit casele [i blocurile• Proiectarea zonei reziden]iale adurat c\teva luni. |ntre timp s-alucrat, iar primele cl`diri cu aparta-mente s\nt aproape [email protected]

PLANUL pentru prima faz` a proiectuluireziden]ial a fost conceput de Zip Studio, ocompanie cunoscut` prin lucr`rile realizate\n Statele Unite, Asia de Sud [i România.Conform celor de la B`neasa Investments,activit`]ile multidisciplinare ale Zip Studios\nt caracterizate prin sinteza \ntre tehnolo-giile specifice diverselor programe de arhi-tectur` [i aspectele culturale ale fiec`ruiproiect – de la ansambluri reziden]iale lasedii de corpora]ii, centre comerciale [i hote-luri, cu accentul pe identitatea produc]ieiarhitecturale. Firma este prezent` din 2001\n România, oferind servicii profesionalecomplete \n toate fazele proiectelor de arhi-tectur` [i interioare. |n cazul B`neasa, cei dela Zip Studio s-au ocupat de cl`dirile cuapartamente. |n aceast` faz`, constructoruleste Comnord. Printre lucr`rile realizate deaceast` firm` se num`r` hotelul HowardJohnson, centrul comercial Jollie VillePipera sau Mobexpert B`neasa.

|n ceea ce prive[te vilele, de proiectareaacestora s-a ocupat firma Mihai Radu Ar-chitects Pllc, o companie de arhitectur` [idesign interior care a c\[tigat numeroasepremii interna]ionale, cu birouri \n StateleUnite [i Europa. MRA are \n portofoliu con-struc]ii reziden]iale, comerciale sau institu-]ionale, cu proiecte pe trei continente –America de Nord, Europa [i Africa. |n porto-foliul de clien]i MRA se afl` Proc-ter&Gamble, Banca Mondial`, Na]iunileUnite, Alltrom, The World MonumentsFund, New York University [i al]ii.

PUBLICITATE

REZIDENTIAL¸

WEEKEND – 6 - 8 IULIE 2007 11

Proiectantul general al ansamblului B`neasaeste compania america-n` Callison, specializat`

\n design comunitar

Page 12: Rezidential 01

REZIDENTIAL¸

12 WEEKEND – 6 - 8 IULIE 2007

ALIN NEGULESCUdirector de v\nz`ri B`neasa Reziden]ial:

„VOM REDUCE PU}IN SUPRAFE}ELE,

ASTFEL C~ PRE}URILE APARTAMENTELOR VOR

FI ACCESIBILE“Componenta reziden]ial ̀a proiectului B`neasa intr ̀\n a doua faz ̀de dezvoltare. |n luna septembrie vor \ncepe v\nz`rile noilor apartamente, care difer ̀destul de mult de celedisponibile \n prima faz .̀ Mai multe detalii despre proiectul reziden]ial B`neasa pute]i afla din interviulacordat pentru Reziden]ial de Alin Negulescu, director de v\nz`ri \n cadrul B`neasa Reziden]ial.

[email protected]

C\nd a \nceput procesul dev\nzare a locuin]elor din an-samblul reziden]ial B`nea-sa?

V\nz`rile au \nceput \n luna decem-brie a anului 2005, iar construc]iaundeva \n luna iunie a aceluia[i an.De ce acest defazaj? Pentru a da c\tmai mare credibilitate acestuiproiect, care este cel mai mare dinRomânia p\n` \n momentul de fa]`.Trebuie s` precizez faptul c` peacest principiu vom merge \n con-tinuare. Vom construi, vom ridicastructurile de bloc, [i abia apoi vom\ncepe v\nzarea. Oamenii trebuie s`vad` c` ceea ce se vinde se [i con-struie[te.

Cum au mers v\nz`rile pen-tru prima faz` a componen-tei reziden]iale a acestuiproiect?

Prima faz`, care include 227 deapartamente, s-a v\ndut \n totalitate.Cel mai bine s-au v\ndut locuin]elecu dou` dormitoare. Se caut` celmai mult [i pentru \nchiriere [i pen-tru reziden]`. Cele cu un dormitor aufost preponderent achizi]ionate pen-tru investi]ii. S\nt cump`rate deinvestitori pentru a fi \nchiriate pen-tru c` se cer pe aceast` pia]`, saupentru a fi rev\ndute. |n ceea ce

prive[te pre]urile, cel mai ieftinapartament a costat cam 170.000de euro c\nd au \nceput v\nz`rile [i aajuns undeva la 250.000 de euro \nultima perioad` de v\nzare, iar celmai scump a fost la \nceput undevala 312-313.000 de euro [i a ajuns la410.000-420.000 de euro. A fost ocre[tere a pre]urilor de aproximativ30% \n doi ani. Este valoarea net`,f`r` TVA. Am \ncheiat v\nz`rile \naprilie [i urmeaz` ca \n luna septem-brie a acestui an s` \ncepem v\nza-rea pentru un lot de 600 de aparta-mente.

Apartamentele din cel de-aldoilea lot pe care-l scoate]ila v\nzare s\nt identice cucele din primul lot?

Vor fi altfel de apartamente, se voradresa unei alte categorii de clien]i,oameni care ne-au solicitat s` abor-d`m acest gen de apartamente.Noile unit`]i locative vor fi cu 10-20% mai mici \n ceea ce prive[tesuprafa]a. Nu vom face \ns` rabat lacalitate, din contr`, sporim calitatea\n ceea ce prive[te finisajele [i con-struc]ia. Singurul lucru de la carefacem rabat este suprafa]a. Datorit`acestui lucru cred c` impactulasupra pre]ului va fi mare [i va faceca aceste apartamente s` fie maiaccesibile.in

terv

iu

DR

AG

O{

TO

AD

ER

Page 13: Rezidential 01

WEEKEND – 6 - 8 IULIE 2007 13

|n prima faz` nu a]i avutgarsoniere. |n noile blocurive]i include astfel delocuin]e?

Vom oferi la v\nzare [i studiouri.P\n` \n momentul de fa]` nu amavut acest tip de apartament. Avem\ns` cerere, \n special din parteafamiliilor ai c`ror copii ajung lav\rsta de 18 ani [i au nevoie de o ast-fel de locuin]` sau din parteaclien]ilor care au un p`rinte \n\ntre]inere, pe care doresc s`-l [tieaproape, s`-l poat` ajuta de c\te orieste nevoie. |n condi]iile \n care amconstatat c` exist` cerere s-a decisca 5% din cele 600 de apartamentecare vor fi disponibile \n aceast` faz`s` fie garsoniere. Numai datorit`cererii am decis s` abord`m acest tipde locuin]e. |n proiectul ini]ial nuam avut acest tip de locuin]`, \ns`cererea ne-a f`cut s` includem [iaceast` locuin]` \n ofert`. Trebuies` mai spun ca familiile modernemai caut` astfel de locuin]e [i pen-tru bon` sau menajer`.

Ce alte tipuri de aparta-mente vor fi disponibile?

Vor fi apartamente cu un dormitor,dou` dormitoare, [i mai pu]in cutrei dormitoare. Vor fi mai ales cudou` dormitoare deoarece pia]acere acest tip de apartamente. Vorreprezenta cam 55% din aceast`faz`. Vor fi majoritare datorit`cererii. La ultimul etaj vor fi pent-house-uri. Vom avea unul sau dou`locuri de parcare pentru un aparta-ment. Chiar s-ar putea s` avem unexcedent de locuri de parcare, lucrupe care nu-l \nt\lnim \n orice alt`dezvoltare din interiorul Capitalei.Vor fi 50-60 de locuri de parcare \nplus, care vor fi destinate fie vizitato-rilor, fie vor fi v\ndute ca al treileasau al patrulea loc de parcare.

Ave]i solicit`ri pentru aces-te apartamente?

Avem o list` de a[teptare cu c\tevasute de clien]i care a[teapt` s`\ncepem v\nz`rile pentru noileblocuri. Trebuie s` spune c` s\nt [iclien]i care nu s-au \ncadrat \npre]urile pe care noi le-am avut pen-tru aceste apartamente \n primafaz`, dar care pot accesa un credit \nnoua ofert`.

Faptul c` l\ng` zona rezi-den]ial` se afl` un parc deafaceri face s` creasc` ce-rerea pentru locuin]e \nacest ansamblu reziden]ial?

|ntregul concept al proiectului eg\ndit \n a[a fel ca toate componen-tele s` se \mbine una cu cealalt`. Deaceea este zona reziden]ial` l\ng` ceacomercial` [i l\ng` cea de afaceri. |nprincipiu, o dat` cu dezvoltarea zoneide birouri, cu siguran]` va fi cerereamult mai mare. Asta \ncep\nd dinluna octombrie a acestui an, c\nd sedeschide zona de birouri. Vor venimii de angaja]i, dintre care unii \nmod sigur vor avea nevoie de unspa]iu locativ \n aceast` zon`.

Care este publicul-]int` pecare-l aborda]i \n aceast`faz` comparativ cu cel carea achizi]ionat locuin]e dinprimul lot scos la v\nzare?

Pentru ceea ce am v\ndut vorbim depozi]ii de top management sau pro-prietari de companii, cu v\rste \ntre35 [i 55 de ani, cu un venit minimde 4.000 de euro pe familie [i celpu]in un copil. Pentru cele pe care levom vinde \ncerc`m s` cobor\mbariera undeva la un nivel de v\rst`de 25-45 de ani, cu venituri pe fam-ilie de 2.500 de euro, sum` necesar`pentru a se putea accesa un credit.Cu siguran]`, vor fi \n majoritatefamilii cu copii.

|n prima etap` a]i colaboratcu Alpha Bank. Ve]i conti-nua parteneriatul cu aceas-t` banc` [i din pentru adoua faz` a proiectului?

Ca pe orice pia]`, exist` legea cererii[i ofertei. Parteneriatul cu AlphaBank a fost valabil \n prima faz`.Dac` acest parteneriat se men]inedin punct de vedere calitativ [i alcondi]iilor pe care le-am primit,exist` posibilitatea s`-l putem con-tinua. Totu[i, s\ntem curta]i de toate

b`ncile, exist` o competi]ie pentru aoferi finan]`ri.

Relaxarea normelor decreditare de c`tre BancaNa]ional` a României cre-de]i c` va influen]a cerereapentru noul lot de aparta-mente?

Pentru segmentul pe care noi l-amavut nu este o m`sur` important`

pentru c` foarte pu]ini au apelat lacredite. Cred c` ponderea este de 15-20%. Pentru cel de-al doilea segment,cel pe pe care-l viz`m acum cu cele600 de apartamente, credem c` acestprocent va fi mai mare. Apreciem c`50-60% dintre cump`r`tori vor apelala credite, iar relaxarea pe care aimpus-o BNR va spori num`rul celorcare vor c`uta un apartament [i,implicit, va cre[te cererea.

Finisajele pe care le ve]ifolosi vor fi fabricate \nRomânia?

Nu lucr`m cu finisaje din România,totul este din import, \n principal dinItalia. M` refer la gresie, faian]`, u[i.Pachetul este importat din Ger-mania. S\nt cele pe care le-am folosit[i p\n` acum. Materialele seschimb`, apar tot timpul variantecoloristice noi, evolueaz`. Pentrunoua faz` \ns`, \n mod clar nu vomsc`dea \n calitate. A[a cum am maispus, nu vom sc`dea calitatea \ncazul finisajelor.

Exist` un mod standard definisare a locuin]ei sau se]ine cont [i de op]iunileclien]ilor?

Clientul \[i alege tipul de finisaj,culoarea. Pere]ii se livreaz` albi, sis-temul de climatizare este inclus la felca [i sistemul de \nc`lzire. Singurelecare se aleg sunt gresia, faian]a, par-chetul [i culoarea u[ilor. Exist` flexi-bilitate. Clientul poate chiar s` aleag`s` nu le pun` de la noi, ci din alt`parte. Va resim]i \ns` diferen]a la pre].

|n ceea ce prive[te vilele, seva modifica oferta?

Nu se va schimba. Cump`r`toriivor avea acelea[i tipuri de case.Nu avem o decizie final` \ns`asupra momentului abord`riiacestui segment. Pia]a este ceacare impune ceea ce se cere. Pepia]` este cererea foarte mare spreapartamente. Dac` dup` 1990 s-aobservat o relaxare a cererii pen-tru apartamente [i cre[tere pentrucea de vile, acum, din cauzapre]urilor foarte mari ale te-renurilor \n zona metropolitan`,to]i dezvoltatorii merg pe blocuri.Nu [tim ce se va face, mai ales c`nivelul investi]iei ne confer` ungrad mare de flexibilitate. S\ntemun proiect foarte mare, foartedinamic [i ne putem orienta spreceea ce se cere pe pia]`. Ne dez-volt`m pe o perioad` mare de timp[i tocmai asta ne permite s` ne orient`m [i s` atac`m diversezone. |n momentul de fa]`, fiind ocerere mare pentru blocuri, pen-tru apartamente, am ie[it \n\nt\mpinarea cererii [i vom ridicaaceste 600 de apartamente. Vommai merge \n aceast` direc]ie,pentru c` zona din spatele galerieicomerciale ne permite s` avem unregim mai mare de \n`l]ime. {i

acolo putem merge pe blocuri,pentru c` ar fi impropriu s` facemvile. Blocurile \n care vor fi cele600 de apartamente vor fi P+4 cuetajul cinci retras, unde va filocuin]a tip penthouse. Pentrucelelalte \nc` nu se [tie ce \n`l]imevor avea. |n ceea ce prive[te vilele,casele \n[iruite vor fi cele cu carevom \ncepe \ntr-un viitor apropi-at. La vile vorbim de alt segmentc\nd vine vorba de pre]uri.

F`r`bodyguarziPentru sistemul de secu-ritate, ce variant` ve]iadopta?

R: Ne propunem o zon` de secu-ritate maxim`. Nu o s` vede]igarduri, bodyguarzi cu c\ini [ima[ini. Vom merge pe securi-tatea pasiv` \n care aten]ia e dis-tribuit` mai mult spre sisteme desupraveghere inteligente, pentruc` vrem s` evit`m eroareauman`. |n cazul B`neasa folosimsisteme performante, camere desupraveghere, sisteme de moni-torizare pe toate str`zile, \nparc`ri, subsoluri, la intr`rile \nblocuri.

Gr`dini]a [i [coalaC\nd vor fi gata gr`dini]a [i [coala?

Le-am planificat pentru 2008, \n momentul \n care cu siguran]` vom aveapeste 300 de familii care locuiesc, ceea ce presupune peste 600 de oameni.Vom demara lucr`rile la centrul comunitar, cu [coal` [i gr`dini]`, av\nd ter-men de finalitate 2009, c\nd se vor termina [i cele 600 de apartamente.Altfel nimeni nu s-ar muta. Vor fi [i gr`dini amenajate. |n momentul de fa]`avem o amenajare japonez` cu diverse tipuri de plante, o varietate destul demare. Exist` un plan de peisagistic` pentru fiecare zon`. Fiecare parcel` vaavea un alt tip de amenajare. Pentru prima parcel` am optat pentru aceast`varietate de plante.

DR

AG

O{

TO

AD

ER

Page 14: Rezidential 01

[email protected]

MULTE dintre marile investi]ii s\ntprogramate \n afara Bucure[tiului.

Apar proiecte reziden]iale de maridimensiuni \n marile ora[e dinprovincie [i pe litoral. |n ceea ceprive[te Bucure[tiul, se a[teapt`

multe de la zonele industriale, carevor genera o nou` ofert` deterenuri disponibile pentru cons-truc]ii. Recent, conducerea firmei

„Timpuri Noi“ a anun]at c` scoatela licita]ie terenul deoarece fabricava fi relocat` \n jude]ul Ilfov. Nu \nultimul r\nd, trebuie remarcat

interesul Diviziei de real estate aGeneral Electric pentru investi]ii \n Ro-mânia, deocamdat` doar \n segmen-tul industrial al pie]ei imobiliare.

ADUCE PROIECTE IMOBILIAREDE SUTE DE MILIOANE DE EURO

VARA 2007• |n ultima lun ̀s-au anun]at c\teva investi]ii importante pe segmentul reziden]ial. Se remarc ̀cele f`cutede companii spaniole [i israeliene

Impact are planuri p\n` \n 2016ImpactDeveloper&Contractor va dez-volta p\n` \n 2016 proiecte imo-biliare pe o suprafa]` de trei m-ilioane de metri p`tra]i de tere-nuri, iar cele mai multe investi]iivor avea ca destina]ie construc-]ia de locuin]e, informeaz`NewsIn. Din totalul de trei mili-oane de metri p`tra]i de terenuri,proiectele imobiliare vor avea osuprafa]` construit` de 2,2 mili-oane de metri p`tra]i. Aproxima-tiv 1,6 milioane de metri p`tra]ivor avea ca destina]ie construc-]ia de case, vile [i apartamente\n cl`diri reziden]iale, iar200.000 mp vor fi folosi]i dec`tre companie pentru spa]iicomerciale [i de servicii. O alt`suprafa]` de300.000 mp areca obiectiv con-struc]ia unor

cl`diri de birouri, \n timp ce100.000 mp vor fi folosi]i pentruspa]ii industriale. ImpactDeveloper&Contractor va\ncepe \n acest an proiectulGreenfield prin demarareaansamblurilor Blue, Topaz [iOnix. |n octombrie 2007 va

\ncepe a douaetap`

din

proiectul Greenfield, care va fidezvoltat pe o suprafa]` de 57de hectare [i va fi format din 328de vile [i 1.858 de apartamente,precum [i din spa]ii comerciale,de birouri, s`li de sport, terenuride joac`, gr`dini]` [i o biseric`.Compania estimeaz` c` acestproiect va fi finalizat \n anul2015. Tot \n 2007, companiainten]ioneaz` \nceperea con-struirii complexului reziden]ialLomb din Cluj-Napoca, princrearea unei societ`]i \n asocierecu Consiliul Local al MunicipiuluiCluj-Napoca. Proiectul cuprindeconstruirea a 2.500 de case,aproximativ 3.200 de apar-tamente, precum [i 180.000 demetri p`tra]i care vor oferi spa]iide birouri [i spa]ii comerciale.

Gigantul american GeneralElectric vine \n România

GE Real Estate, divizia de imo-biliare a gigantului americanGeneral Electric, [i Helios-Phoenix au creat o companiedestinat` pie]ei române[ti, cuun capital de 175 de milioane deeuro, aceasta fiind primaopera]iune a GE Real Estate pepia]a imobiliar` local`. Nouaentitate juridic` vizeaz` dez-voltarea a [apte depozite ClasaA pentru logistic` [i distribu]ie,\n suprafa]` total` de 315.000mp, situate \n cele mai mariora[e din România. Potrivit luiNestor Myrianthous, CEO alHelios-Phoenix, construc]iacelor [apte depozite reprezint`„cel mai important proiect imo-biliar industrial realizat p\n`acum în România”. GE RealEstate este una dintre cele maiimportante companii imobiliare

comerciale din lume, cu peste59 de miliarde de dolari înactive, fiind prezent` în 28 de]`ri din America de Nord,Europa, Asia [i Australia/NouaZeeland`. Investi]iile din EuropaCentral` [i de Est s-au cifrat lacirca un miliard de dolari.

Cartier nou \n Timi[oara

Grupul Plaza Centers NV [i-aanun]at intrarea pe pia]a din Ro-mânia cu o investi]ie de circa 100de milioane de euro \ntr-un proiectcare va cuprinde realizarea unuicentru comercial modern, cl`diride birouri [i construc]ia a 600 deapartamente \n centrul Timi[oarei,a anun]at miercuri compania.Proiectul Plaza Centers NV dinTimi[oara, administrat printr-osucursal` local`, va include pe unteren de 90.000 de mp un centrucomercial, un loc pentru divertis-ment, apartamente reziden]iale [ibirouri. Lucr`rile de dezvoltare aproiectului din Pia]a General VirgilEconomu, zona Doroban]ilor, s\ntprogramate s` \nceap` la sf\r[itulanului 2007, iar inaugurarea cen-trului comercial este a[teptat` s`aib` loc la mijlocul anului 2009.Viitorul centru comercial din

Timi[oara se va \ntinde pe osuprafa]` de 46.000 de metrip`tra]i. Plaza Centers va includeun hipermarket, 12 s`li de cinema,fast food-uri [i restaurante cu spe-cific italienesc, românesc, precum[i magazine de \nc`l]`minte,\mbr`c`minte, bijuterii, cosmetice,articole sportive etc. „Inten]ion`ms` aducem m`rci interna]ionalefaimoase \n Timi[oara, prezente \n toate centrele comerciale dinEuropa. Studen]ii vor beneficia deInternet Café, libr`rii [i cluburi“, adeclarat directorul regional alPlaza Centers \n România, LucRonsmans, citat de agen]iaNewsIn. Paralel, Plaza Centersinten]ioneaz` s` investeasc` [i \ndezvoltarea a peste 600 de apar-tamente cu p\n` la patru camere,dar [i \n cl`diri de birouri organi-zate \ntr-un centru de afaceri.Timi[oara este un ora[ tot mai v\nat de investitorii imobiliari

TIM

I {LI

CA

RU Dan Ioan Popp, pre[edin-

tele Impact a anun]atproiecte ambi]ioase

REZIDENTIAL¸

14 WEEKEND – 6 - 8 IULIE 2007

Page 15: Rezidential 01

BRIEF

Proiecte de 500 mil. euro

Dezvoltatorul spaniol Hercesaa anun]at c` va investi 500 demilioane de euro \n construc]ia apeste 6.500 de apartamente \nBucure[ti, \n cadrul a patru pro-iecte imobiliare. Cel mai mareproiect imobiliar al Hercesa, dar [icel mai nou, va fi dezvoltat \n par-teneriat cu compania Bluehouse[i va aduce pe pia]` mai mult de3.500 de locuin]e \n blocuri-turnsituate \n apropierea stadionuluiSteaua, a precizat pre[edinteleHercesa, Juan Jose CercadilloGarcia. Investi]ia se va ridica la

circa 300 de milioane de euro.Alte 1.400 de apartamente vor fi\n ansamblul Vivenda Residen-cias, situat \n zona Baia de Aram`din Capital`. Acesta va mai cu-prinde zone comerciale, spa]iipentru gr`dini]e, locuri de joac` [ispa]ii verzi. Primele apartamentevor fi gata \n circa doi ani. Celelal-te dou` proiecte ale Hercesa s\ntResidencia Orhideelor, situat \nzona de vest a Capitalei, [i fostulhotel Ci[migiu, unde, \n loculvechilor camere, vor fi aparta-mente de lux.

100 de milioane de euro de la spanioliGrupul spaniol Lar a planificatinvesti]ii de 100 de milioane de euro\nCapital̀ , urm\nd ca, \n urm t̀orii treiani, s ̀construiasc ̀peste 650 deapartamente \n trei proiecte imo-biliare, au anun]at reprezentan]ii com-paniei. Grupul Lar va ridica un com-plex reziden]ial cu 215 apartamente \nzona Str̀ zii Viilor, unde compania aachizi]ionat un teren de 7.600 demetri p t̀ra]i, investi]ie care se ridic ̀la30,75 milioane de euro. Construc]iaapartamentelor va fi demarat̀ \ntrimestrul trei, iar finalizarea proiectuluieste programat̀ pentru 2009.Suprafa]a construit̀ se ridic ̀la22.796 mp. Compania mai are unproiect pentru construc]ia a 244 delocuin]e pe terenul fostei fabrici de

ghea]̀ din apropierea Politehnicii.Suprafa]a construit̀ va fi de 18.000mp, iar investi]ia se ridic ̀la 28,5milioane de euro. Lucr̀ rile au ca ter-men perioada 2009-2010. |n prezent,investitorul spaniol deruleaz ̀\n Bucu-re[ti, \n parteneriat cu Red Mana-gement Capital, o alt̀ investi]ie de 30 de milioane de euro \n construireaansamblului reziden]ial NaturaResidence, ce va fi situat \n nordulCapitalei, \n vecin t̀atea Gr̀ diniiZoologice, pe Aleea Privighetorilor.Potrivit dezvoltatorului, valoarea dev\nzare a \ntregului proiect se va ridicala 38 de milioane de euro. Grupul spa-niol va acoperi 70% din valoareainvesti]iei, restul de 30% urm\nd s ̀fiecontribu]ia Red Management Capital.

„TimpuriNoi“ \[i vindep`m\ntul

Terenul care apar]ine fabriciiTimpuri Noi, aflat ̀\n curs derelocare, va fi scos la v\nzare.Pre]ul de pornire pentru cei50.000 de metri p`tra]i pecare se afl ̀situat ̀platformauzinal ̀va fi de 100 de milioa-ne de euro. Termenul-limit`pentru depunerea ofertelor vafi 31 iulie. „Licita]ia nu intr ̀subinciden]a legisla]iei achizi]iilorpublice [i va fi organizat ,̀ con-form caietului de sarcini, ca lici-ta]ie cu plic \nchis cu oferte\mbun`t`]ite, \n dou ̀etape“, a spus directorul general alfirmei, Adrian Breazu, citat deMEDIAFAX. Prima etap`const ̀\n stabilirea listei scurte\n func]ie de pre]ul oferit pemetru p`trat, modalit`]ile [itermenele de plat ̀propuse \noferta ce poate fi depus ̀p\n`cel mai t\rziu la 31 iulie, iar adoua etap ̀- \n negocierea [i\mbun`t`]irea ofertelor selec-tate ini]ial. Breazu a men]ionatc ̀pe o suprafa] ̀de circa60% din terenul scos lav\nzare se afl ̀mai multe con-struc]ii, iar pre]ul de pornireeste de minimum 2.000 deeuro/metru p`trat, valoaref`r ̀TVA. Ac]ionarii „TimpuriNoi” au aprobat, recent,\nfiin]area unui sediu secundar\n jude]ul Ilfov, imobil unde seva reloca activitatea firmei \ntermen de maximum doi ani.

Apare Planorama 2

Grupul de investitori israelienicare de]in ansamblul Planoramadin Bucure[ti va \ncepe \n lunaiulie lucr`rile de construc]ie aunui cartier reziden]ial \n zonalacului Plumbuita din Capital`,proiect \n valoare de 600 de mili-oane de euro [i care va include4.000 de apartamente. „Vor fi 12blocuri a c\te 16 etaje fiecare, to-taliz\nd circa 4.000 de aparta-mente. Proiectul, care va fi numitPlanorama 2 [i a c`rui valoare vadep`[i 600 de milioane de euro,va fi derulat pe un teren de nou`hectare, pe care l-am achizi]io-nat anul trecut”, a declarat HaimZemer-Tov, directorul general alcompaniei EuroHabitat, cea caredezvolt` [i proiectul reziden]ialPlanorama din zona Lacul Tei din

Bucure[ti, citat de MEDIAFAX.Proiectul va include [i o gr`dini]`,un club cu baruri, o discotec`,restaurante, piscin` [i un centrude tratament [i \nfrumuse]are.Spa]iile comerciale vor \nsuma osuprafa]` de aproximativ20.000 mp. Complexul vainclude [i dou` niveluri subteranede parc`ri. Suprafe]ele apartamentelor vorvaria \ntre 50 [i 300 de metri p`-tra]i, iar pre]urile vor porni de la1.200 de euro mp. V\nz`rile vordemara o dat` cu \nceperealucr`rilor de construc]ie, adic` \nluna iulie a acestui an. Termenulde finalizare a proiectului este depatru-cinci ani. O parte dintrecl`diri vor fi date \n folosin]` \nurm`torii doi ani.

1.000 de apartamente de vacan]`

Compania RomReal a achizi]io-nat un teren de 30.000 de metrip`tra]i \n sta]iunea Mamaia, cu12,3 milioane de euro, pentru con-struc]ia unor apartamente de va-can]` pe litoralul M`rii Negre,investi]ie de 50 de milioane deeuro. Pe terenul din sta]iuneaMamaia se vor construi circa1.000 de apartamente de vacan-]`, cu o suprafa]` individual` de65 de metri p`tra]i. Se a[teapt`ca din v\nzarea apartamentelor

s` se \ncaseze 85 de milioane deeuro. RomReal este listat` diniunie 2007 la bursa din Oslo [iinten]ioneaz` s` atrag` aproxi-mativ 200 de milioane de europentru investi]ii \n proiecte imobi-liare pe pia]a din România. Com-pania opereaz` \n ]ara noastr`prin intermediul subsidiareiWestHouse Group. P\n` \n pre-zent, societatea a achizi]ionataproximativ 770.000 mp \nBucure[ti, Constan]a [i \n Bra[ov.

Valoarea investi]iei \n terenuri seridic` la circa 100 de milioane deeuro. Jum`tate din suprafa]ade]inut` de companie este terenagricol, care urmeaz` s` fie intro-dus \n circuitul intravilan pentru aputea fi utilizat la dezvoltareaunor cl`diri reziden]iale [i de re-tail. |n plus, compania evalueaz`[i negociaz` achizi]ia mai multorterenuri [i cl`diri, cele mai multe\n Constan]a [i Ovidiu, dar [i \nBucure[ti [i Bra[ov.

Cartier nou \n VoluntariCompania israelian` HeftsibaGlobal [i grupul Apollo RealEstate vor investi aproximativ 13milioane de euro \n achizi]ia unuiteren \n ora[ul Voluntari pentru aridica un ansamblu reziden]ial. |n

urm`torii trei ani se vor construi\n total 1.000 de apartamente.Locuin]ele vor avea o suprafa]`total` de 100.000 mp [i vor firidicate pe circa [apte acri deteren.

Planorama 1 va avea un frate mai mare

Num`rul investi]iilor \n apartamente de vacan]` pe litoral a crescut Foto: Timi {licaru

Alejandro Solano va superviza investi]iile Hercesa \n România

WEEKEND – 6 - 8 IULIE 2007 15

Page 16: Rezidential 01

[email protected]

DOAR 47.500 DE EURO cost` propri-etatea lunii \n Creta, cea mai sudic` [icea mai mare insul` din Grecia, lung`de peste 400 km [i lat` de 100 km. Cutot cu taxe la notar [i avocat, valoareacasei de vacan]` nu dep`[e[te 55.500de euro. Proprietatea este situat` \napropiere de Spili, la doar cinciminute distan]` de centrul insuleiCreta, de unde se ajunge cu u[urin]`pe plajele [i coastele sudice. Dotat` cuelectricitate, ap` [i post telefonic, vilaeste imediat ocupabil`. A fost locuit`\n ultimii 12 ani p\n` recent [i poate firenovat`. De asemenea, de[i aflate\ntr-o stare bun`, instala]iile sanitarepot fi \nlocuite cu sisteme moderne.Casa are un etaj, dou` camere, toalet`[i du[, buc`t`rie, hol, sc`ri exterioarecare duc la etaj, teras` [i garaj, dareste pretabil` \n acela[i timp la modif-ic`ri ulterioare, precum \nc` ocamer` la parter, ca dormitor. Singu-rul aspect nemodificabil al propriet`]iieste lipsa gr`dinii. Casa ofer`priveli[tea mun]ilor [i este ideal` pen-tru un cuplu caredore[te s` se bucurede lini[tea insuleigrece[ti la un costredus. Totodat`,locuin]a se poatedovedi o investi]ierentabil`, astfeloferind proprietaru-lui o modalitate de aob]ine venituri.

|n Creta, una din-tre cele mai populare destina]iipentru turi[ti, s\nt la v\nzare casede piatr` sub 50.000 de euro, carepoart` amprenta civiliza]iei elene [icare pot fi cu u[urin]` transfor-mate \n case de vacan]`. O astfel de

proprietate, situat` \n or`[elul de]ar` Kavoussi, are cinci camere,gr`din` [i cost` 48.000 de euro.Proprietatea, de 200 mp, ofer` opriveli[te spectaculoas`, cudeschidere la mare [i la munte,av\nd poten]ial de a deveni o cas`splendid`. Ora[ul se afl` pe coast`,la poalele muntelui Aventis, pedrumul principal dintre Sitia [iAghios Nikolaos. La doar c\tevaminute \n apropiere se afl` micu]aplaj` din Tholos.

Tot 50.000 de euro se cer pentruo alt` proprietate, situat` \n celmai mare sat din insul`, Kritsa.Acesta se afl` la aproximativ 11km de cosmopolitul ora[ AghiosNikolaos [i se constituie ca o desti-na]ie foarte popular` printreturi[ti. Locuin]a este construit` pedou` niveluri, are buc`t`rie, dou`camere, este conectat` la electrici-tate [i la ap` [i poate deveni pentrucump`r`tori o cas` de vacan]`bine situat`.Se poate achizi]iona [i o propri-

etate ceva maiscump`, la78.000 deeuro. Situat`\n Karidi, uns ` t u ct r a d i ] i o n a l ,lini[tit, aflat la8 km deNeapolis, casaeste renovat`,dar p`streaz`e l e m e n t e

specifice zonei, precum tencuialade piatr` sau ferestrele [i grinziledin lemn. Dispus` pe dou` etaje,locuin]a ofer` livingroom, buc`-t`rie, [emineu, dou` dormitoare,baie, teras` [i camer` de depoz-

itare. Accesul la etaje se faceprintr-o scar` interioar` de lemn.

A treia ca m`rime dintre toateinsulele grece[ti, Lesbos se afl` \nimediata apropiere a coastei tur-ce[ti. Este faimoas` datorit` poeteiSappho care a locuit aici, dar [iprin cr\ngurile de m`slini [i disti-leriile de uzo. Nefiind o sta]iuneturistic` popular`, insula are to-tu[i propriet`]i scumpe. Aici, case-le de vacan]` dep`[esc pre]ul de100.000 de euro. Spre exemplu, \nAgios, \n sudul insulei Lesbos, oproprietate mare, care poate fitransformat` \n mai multe aparta-mente, aflat` \n foarte bune con-di]ii, cu utilit`]i [i recomandat`unei mari familii, cost` \n jur de160.000 de euro. |n schimb, o pro-prietate nou construit`, cu nu maimult de dou` dormitoare [i gr`di-n`, dar situat` pe plaja Vatera,considerat` cea mai frumoas` dinLesbos, cost` 156.000 de euro. Pede alt` parte, mai ieftine s\nt apar-tamentele noi. Astfel, un aparta-ment de 45 mp, care include dor-mitor, baie [i buc`t`rie deschis`,cost` 76.000 de euro, iar unul cudou` camere [i o suprafa]` de 75mp cost` 117.000 de euro. Chiriapentru o vil` de dou` etaje [i osuprafa]` de 100 mp din Lesboseste de aproximativ 1.000 de europe lun`. A[adar, la o proprietatecare valoreaz` \ntre 70.000 [i100.000 de euro, amortizareacheltuielilor de achizi]ie se poateface pe o perioad` de [ase-opt ani.

Situat` \n golful Saronic, la oor` [i jum`tate de Atena, insulaHydra p`streaz` arhitectura tra-di]ional` [i se dovede[te una dintredestina]iile exclusiviste ale Greciei.

Pe insul` este interzis accesul cuma[ina, aceasta devenind faimoas`pentru aerul nepoluat [i pentru iah-turi. Casele de vacan]` s\nt printrecele mai scumpe dintre toateinsulele grece[ti, unele av\ndpre]uri ce dep`[esc 700.000 deeuro. La 650.000 de euro g`sim oproprietate construit` pe trei etaje\n stil grecesc tradi]ional, din piatr`[i lemn solid, la doar o or` de merscu barca de capitala elen`. Casa seafl` \n stare excelent`, este completmobilat`, are trei dormitoareimense, dou` b`i, livingroom, obuc`t`rie dubl` [i dou` terase mari.Totu[i, s\nt c\teva propriet`]i carecost` \n jur de 250.000 de euro. Oastfel de cas` de vacan]` situat` pecoast` este una tradi]ional`,alc`tuit` din dou` dormitoare, cuteras`, livingroom, buc`t`rie [i laetaj un loc de luat masa \n zilele devar`. Suprafa]a total` a propriet`]iieste de 600 mp, cu 100 mp con-strui]i (except\nd terasa [i spa]iileexterioare). O vil` de \nchiriat \n

Hydra, unde pot locui \n jur de cincipersoane, cost` \n jur de 300 deeuro pe zi. Lunar, suma poateajunge la aproape 10.000 de euro.

Rhodos, locul de \nt\lnire de-alungul anilor pentru culturi [i con-tinente diferite, este insula care ag`zduit Colosul, statuia din bronza zeului Helios, una dintre cele[apte minuni ale lumii antice. Aici,o vil` poate fi cump`rat` la pre]uride 85.000-500.000 de euro.Totodat`, apartamentele de treicamere \n vile noi, \n apropiereacelebrului ora[ Lindos, cost` peste130.000 de euro. Situat` \n ora[ulvechi, proprietatea de 85.000 deeuro are o suprafa]` de 100 mp,din care 61 mp construi]i, are treicamere [i un singur etaj. Pre]ulchiriei lunare pentru o astfel decas` ajunge la 405 euro. Prinurmare, chiria anual` atinge la12.000 de euro, iar amortizareainvesti]iei \ntr-o astfel de cas` seproduce \n [apte ani.

C\[tig de vacan]`

|n Creta, chiria pentru o vil` re-novat` ajunge la 30-40 de europe zi. Chiria lunar` poate astfels` ajung` la 900-1.000 de euro.Prin urmare, o proprietate carevaloreaz` la achizi]ie 50.000 deeuro poate fi amortizat` cainvesti]ie \ntr-un interval maximde patru-cinci ani, mai ales c`insulele grece[ti dovedesc marepoten]ial turistic.

HARTA PROFITULUI IMOBILIARPENTRU INSULELE GRECE{TI• Trecerea de la statutul de turist la cel de proprietar \ntr-una din insulele grece[ti se poate dovedi o investi]iefoarte profitabil̀ . Creta ofer ̀unul dintre cele mai bune randamente

76.000de euro cost ̀un apartament noucu o suprafa] ̀de 45 metri p`tra]i

\n insula Lesbos

REZIDENTIAL¸

16 WEEKEND – 6 - 8 IULIE 2007

|n insula Creta se pot ob]ine chirii destul de mari, astfel c` proprietatea achizi]ionat` se amortizeaz` \n c\]iva ani


Recommended