+ All Categories
Home > Documents > foaia sacalazului IULIE 2011

foaia sacalazului IULIE 2011

Date post: 17-Jul-2015
Category:
Upload: bilc-manuela
View: 102 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 7 /7
    C    M    Y    K    C    M    Y    K    P    A    G  .    1 Director onoric: ILIE TODAŞCĂ  Foaia Sacalazului ANUL XVI NR. 88 (19) - IULIE 2011 REVISTĂ EDITATĂ DE CONSILIUL LOCAL ŞI PRIMĂRIA COMUNEI SĂCĂLAZ ˘ ˘ SĂCĂLAZ - Bună ziua  Domnule Director! - Bună ziua. - Dacă cel mai lung drum începe cu un pas, un in - terviu începe cu o întrebare, care în- trebare, este mai mult o invitaţie de a reveni preţ de câteva amintiri, pe drumul de pe mar -  ginea căruia citi- torii să poată ve- dea cum arăta ieri, instituţia pe care o conduceţi astăzi. Am venit în şcoală imediat după revoluţie, în 1990, pro - fesor de zică. Odată cu mine a venit şi noul director Maris Stelian. După pensionarea lui, în 1998, am mers la concurs, astfel am ajuns directorul aces- tei instituţii. Când am mers la concurs, trebuia să fac un pro- iect de plan manage - rial, în care am trecut ce doream să se rea- lizeze în mandatul meu, schimbarea gea- murilor, lambriuri  pe hol, refacerea teracotelor şi multe altele, la care comisia a zâmbit ironic, întrebându-mă câte o să fac din toate acestea. Toate dorinţele mele de schimbare chiar erau argumentate. Pe coridoare lipseau peste 100 de ochiuri de geam, soclul era umed cu vopseaua toată picată, la geamuri erau perdele scurte toate atârnând, bănci rupte, nu exista secretariat şi multe alte lipsuri. A fost o zi de marţi când am fost insta - lat. Eram convins că oamenii îşi doreau o schimbare odată cu schimbarea şefului, astfel că am hotărât să nu-i las să aştepte şi am decis ca în primul sfârşit de săptămână să încep munca (am reuşit să pun toate ochiurile lipsă de la geamuri, am făcut garnişe şi am schimbat toate perdelele de pe hol, pe ecare stâlp dintre geamuri am făcut suporţi de ori şi am pus ori) toate s-au întâmplat până luni dimineaţa, astfel surprizându-i într-un mod plăcut pe colegi, când au intrat în şcoală. Nu m-am oprit aici. Am dorit să fac sala de secretariat, pentru care trebuia spart un perete şi pus uşă. Mi s-a spus de la primărie că vom face în vacanţă. La sfârşitul săptămânii, vineri când au  plecat elevii acasă, am început operaţiunea (s-a spart  peretele, s-a pus uş ă, s-a reparat, s-au zugrăvit toate cele trei săli şi s-au paluxat (cancelaria, secretariatul,  biroul directorului) toate până luni dimineaţă. Acela a fost momentul care i-a făcut pe colegi să nu pună la îndoială nicio propunere de-a mea. Aşa a urmat să se realizeze ce vedeţi acum: instalaţie de încălzire pe lemne, mai apoi pe gaz, toată tâmplăria schimbată cu geam termopan, modernizarea tuturor sălilor de clasă (par - chet laminat, izolarea  pereţilor şi punerea  plăcilor de rigips, schimbarea mobilie- rului). Mai nou, mă mândresc cu cea mai modernă cantină care deserveşte 120 copii din clasele de step by step. Sunt mândru de asemenea că am reuşit să creez o alternativă  pentru elevi şi părinţi . Astfel la ciclul primar suntem singura şcoală din mediul rural cu învăţământ step by step şi singura grădini ţă din judeţ cu regim step by step, cu cadre foarte  bin e preg ătit e, şi să li de clasă foarte b ine d otat e, ast fel  părinţii po t opta între învăţământu l tradiţiona l, unde (continuare în pag. a-2-a)
Transcript

5/14/2018 foaia sacalazului IULIE 2011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/foaia-sacalazului-iulie-2011 1/6

   C   M   Y   K

   C   M   Y

   K

   P   A   G .   1

Director onoric: ILIE TODAŞCĂ

  Foaia

SacalazuluiANUL XVI NR. 88 (19) - IULIE 2011

REVISTĂ EDITATĂ DE CONSILIUL LOCAL ŞI PRIMĂRIA COMUNEI SĂCĂLAZ

˘ ˘

SĂCĂLAZ

- Bună ziua Domnule Director!

- Bună ziua.

- Dacă cel mailung drum începecu un pas, un in-

terviu începe cu oîntrebare, care în-

trebare, este maimult o invitaţie dea reveni preţ decâteva amintiri, pedrumul de pe mar -  ginea căruia citi-torii să poată ve-dea cum arăta ieri,instituţia pe care oconduceţi astăzi.

Am venit înşcoală imediat după

revoluţie, în 1990, pro-fesor de zică.

Odată cu mine avenit şi noul director Maris Stelian.

După pensionarealui, în 1998, am mersla concurs, astfel amajuns directorul aces-tei instituţii. Când

am mers la concurs,trebuia să fac un pro-iect de plan manage-rial, în care am trecutce doream să se rea-lizeze în mandatulmeu, schimbarea gea-murilor, lambriuri pe hol, refacerea teracotelor şi multe altele, la carecomisia a zâmbit ironic, întrebându-mă câte o să facdin toate acestea. Toate dorinţele mele de schimbarechiar erau argumentate. Pe coridoare lipseau peste100 de ochiuri de geam, soclul era umed cu vopseauatoată picată, la geamuri erau perdele scurte toateatârnând, bănci rupte, nu exista secretariat şi multealte lipsuri. A fost o zi de marţi când am fost insta-lat. Eram convins că oamenii îşi doreau o schimbare

odată cu schimbarea şefului, astfel că am hotărât sănu-i las să aştepte şi am decis ca în primul sfârşit desăptămână să încep munca (am reuşit să pun toate

ochiurile lipsă de la geamuri, am făcut garnişe şi amschimbat toate perdelele de pe hol, pe ecare stâlpdintre geamuri am făcut suporţi de ori şi am pusori) toate s-au întâmplat până luni dimineaţa, astfelsurprizându-i într-un mod plăcut pe colegi, când auintrat în şcoală. Nu m-am oprit aici. Am dorit să facsala de secretariat, pentru care trebuia spart un pereteşi pus uşă. Mi s-a spus de la primărie că vom faceîn vacanţă. La sfârşitul săptămânii, vineri când au plecat elevii acasă, am început operaţiunea (s-a spart peretele, s-a pus uşă, s-a reparat, s-au zugrăvit toatecele trei săli şi s-au paluxat (cancelaria, secretariatul, biroul directorului) toate până luni dimineaţă. Acelaa fost momentul care i-a făcut pe colegi să nu punăla îndoială nicio propunere de-a mea. Aşa a urmat săse realizeze ce vedeţi acum: instalaţie de încălzire pelemne, mai apoi pe gaz, toată tâmplăria schimbată

cu geam termopan,modernizarea tuturor sălilor de clasă (par -chet laminat, izolarea  pereţilor şi punerea  plăcilor de rigips,schimbarea mobilie-rului). Mai nou, mămândresc cu cea maimodernă cantină care

deserveşte 120 copiidin clasele de step bystep. Sunt mândru deasemenea că am reuşitsă creez o alternativă  pentru elevi şi părinţi.Astfel la ciclul primar suntem singura şcoală

din mediul rural cu învăţământ step by step şi singuragrădiniţă din judeţ cu regim step by step, cu cadre foarte bine pregătite, şi săli de clasă foarte bine dotate, astfel părinţii pot opta între învăţământul tradiţional, unde

(continuare

în pag. a-2-a)

5/14/2018 foaia sacalazului IULIE 2011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/foaia-sacalazului-iulie-2011 2/6

   C   M   Y   K

   C   M   Y

   K

   P   A   G .

   2

IULIE

Nr. 7

7

2011

2

Foaia

Sacalazului˘ ˘ FOAIA SĂCĂLAZULUI

(urmare din pag. a-1-a)

Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Timişşi Consiliul Judeţean a stabilit ca loc de

desfăşurare pentru faza zonală a Festivalului Con-

curs „Lada cu zestre”, ediţia a V-a, comuna Cărpiniş.Astfel joi, 25 iunie, comuna Săcălaz a fost una dintrecele ce au încântat auditoriul prin prezenţa şi evoluţialor. Momentul intitulat „Pământule, pământ!”, rea-

lizat cu ajutorul domnului Ioan PETRICA, a fostunul de neuitat ce s-a evidenţiat prin talentul şi mun-

ca participanţilor. Ansamblul „Cununa”, compusdin două formaţii: tineri şi copii şi-a încheiatdemonstraţia acompaniaţi de dansatorii din Giroc,

de asemenea avem dascăli deosebiţi şi step by step.Se mai poate evidenţia laboratorul de psihologieunde avem iarăşi cadre forte bine pregătite. În ceeace priveşte personalul, obiectivul prioritar a fost sănu mai e suplinitori necalicaţi, astfel am reuşit cala toate specializările să avem doar titulari pe post.Cred că ar trebui să mă opresc aici, altfel o să vătrebuiască multe numere de ziar pentru a reuşi săenumerăm tot. Aş dori să menţionez că toate acestelucruri s-au putut întâmpla datorită încrederii pe caream avut-o din partea primăriei şi a consiliului local, pentru care doresc să le mulţumesc.

- Vă rog să amintiţi câteva nume de dascăli careau tras brazdă adâncă în destinul şcolii.

- Este foarte greu să fac acest lucru, deoarece aşuita pe cineva şi n-aş vrea să-i supăr, dar doresc săştiţi că de la toţi colegii pe care i-am avut, am avutde învăţat şi de toţi sunt mândru, pentru că numaiîmpreună am reuşit toate astea şi le mulţumesc.

- Dar elevi?- Înainte de a răspunde la această întrebare aş

dori să fac o precizare. Eu văd dascălul, ca un poliţistîntr-o intersecţie care ne arată care drum e bun şi careeste înfundat. Nu toţi urmează aceste semne, astfelavem elevi cu care ne mândrim şi sunt câţiva carenu ne fac cinste. E greu să dai nume, pentru că suntfoarte mulţi, dar le mulţumesc pentru ceea ce fac.

- Vă anguasează guvernele an de an, cum reuşiţi

 să păstraţi demnitatea şcolii din Săcălaz şi a sluji-torilor ei?

- Consider ca dascălul trebuie să-şi facă datoriacu pasiune, iar de politică să se ocupe politicienii.- Primăria, conducerea ei, vă sprijină în efor -

turile dumneavoastră?- DA, DA, forte mult, le mulţumesc pentru încre-

derea pe care mi-o acordă. Nu se poate construi nimicfără o relaţie bună între instituţiile unei comunităţi.

- Câţi elevi frecventează cursurile?- 510 elevi.- Vă simţiţi ameninţat prin reduceri de perso-

nal?- Nu, deoarece posturile au fost gândite la un

număr de două clase pe nivel, sub care nu va scădeaniciodată, astfel că toţi titularii au posturile asigu-

rate.- Acum la sfârşit de an şcolar ce ne puteţi spune

despre anul care tocmai s-a încheiat?- Deşi a fost un an de criză, relaţia bună pe care o

avem cu primăria nu ne-a făcut să simţim foarte tareacest lucru. Mi-aş dorit ca situaţia la învăţătură să fost mai bună, dar sper că acum după montareacamerelor de supraveghere să avem rezultate mai bune atât la învăţătură cât şi în ceea ce priveşte disci- plina elevilor. Aş dori pe această cale să mulţumesctuturor colegilor, d-lui primar, consilierilor locali,  părinţilor şi nu în ultimul rând copiilor, pentru o bună colaborare.

Vă mulţumesc mult.

(continuare

în pag. a-3-a)

5/14/2018 foaia sacalazului IULIE 2011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/foaia-sacalazului-iulie-2011 3/6

   C   M   Y   K

   C   M   Y

   K

   P   A   G .   3

IULIE

Nr. 7

7

2011

3

FOAIA SĂCĂLAZULUIFoaia

Sacalazului˘ ˘

astfel dovedindu-se încă o dată profesionalismul ce-lor două ansambluri.

Prezenţa domnului primar Ilie Todaşcă, nelip-sit de la activităţile în care este implicată comuna

Săcălaz, a dat încredere participanţilor, aceştiasimţindu-se preţuiţi şi apreciaţi prin faptul că ducnumele comunei pe cele mai înalte culmi.

Următoarea etapă a Concursului Festival “Ladacu zestre” se va desfăşura între 24-25 septembrie laCentru de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş şi Cen-

trul Militar, acest moment reprezentând etapa în careva evaluată coregraa. În data de 2 octombrie laCentrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş se vaevalua activităţile ce includ expoziţii, gastronomie,

recitări şi teatru, iar în data de 1 octombrie, tot laCentrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, pescenă vor urca coruri, solişti vocali şi instrumentişti,orchestre, tarafuri.

(urmare din pag. a-2-a)

5/14/2018 foaia sacalazului IULIE 2011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/foaia-sacalazului-iulie-2011 4/6

   C   M   Y   K

   C   M   Y

   K

   P   A   G .

   4

IULIE

Nr. 7FOAIA SĂCĂLAZULUI 7

2011

4

Foaia

Sacalazului˘ ˘

Campionatul naţional de înot, desfăşurat la sfârşitullunii iunie la Brăila, a adus pentru săcălăzeanul Radu

VAIPAN două titluri de campion la stilul bras. Astfel, la catego-ria de vârstă 11-13 ani, la 100 metri, din 89 copii, a ajuns primulla nish, cu timpul de 1 min 25 sec şi 40 sutimi, iar la 50 metria obţinut timpul de 38 sec, 44 sutimi, clasându-se pe primul locdin 102 participanţi.

Felicitări şi noi succese!

În data de 7 iulie a avut loc recepţia la lucrărilede nalizare a noii săli de sport – construită

lângă terenul de fotbal. Au mai rămas de executatmici retuşuri, inevitabile la o lucrare de anvergură,aşa cum este această impozantă construcţie.

Probabil că după jumătatea lunii iulie va avealoc inaugurarea ocială, după amenajarea spaţiului

din jurul sălii.În curând acest loc va deveni pentru tinerii

săcălăzeni un magnet ce îi va atrage acolo pentrua face mişcare, pentru a se relaxa şi pentru a sesimţi bine în condiţii excepţionale.

Decese

 Dumnezeu să le aşeze sufetele printre aleşii săi!

Mircea FLOREA - 52 ani, Săcălaz, nr. 572;Floare BOTEZATU - 77 ani, Săcălaz, nr. 703;Elena GÎŢAN - 51 ani, Săcălaz, nr. 570;Eva RACHICI - 73 ani, Săcălaz, nr. 830;Gheorghe CHIFIRIUC - 73 ani, Săcălaz, nr. 249;Gustav GIURI - 69 ani, Săcălaz, nr. 687;

Mircea BOLIGAR - 56 ani, Săcălaz, nr. 104;Victor BILIBOC-HUŢANU - 51 ani, Săcălaz, bl. 5, ap. 8;

Radmila MOŞIN - 81 ani, Beregsău Mic, nr. 16;Ioan PONEA - 85 ani, Beregsău Mare, nr. 251;Melania PATRICHE - 89 ani, Beregsău Mic, nr. 288;Maria NEAGOTĂ - 55 ani, Beregsău Mare, nr. 424;Eva LUMINOSU - 89 ani, Beregsău Mare, nr. 3;Emilia PAPANĂ - 85 ani, Beregsău Mare, nr. 180;

Elena PRODAN - 83 ani, Beregsău Mare, nr. 323.

5/14/2018 foaia sacalazului IULIE 2011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/foaia-sacalazului-iulie-2011 5/6

   C   M   Y   K

   C   M   Y

   K

   P   A   G .

   5

IULIE

Nr. 7FOAIA SĂCĂLAZULUI 7

2011

5

Foaia

Sacalazului˘ ˘

InformaţII UtIlePROGRAMUL CU PUBLICUL

PRIMĂRIA SĂCĂLAZluni, marţi, miercuri 8.30 – 16.00, joi 8.30 – 18.30, vineri 8.30 – 14.30

PROGRAM CASIERIE ÎNCASĂRIFACTURI GAZ

(în incinta primăriei): în ecare marţi de laora 13 la ora 17.

OFICIUL POŞTAL SĂCĂLAZare program cu publicul de luni pănă vineri între

orele 8 – 15.30. Aici se pot achita facturi ENEL,ROMTELECOM, AQUATIM, RDS,

ORANGE, COSMOTE.

MERSUL AUTOBUZELOR AUTOTIM plecări din Săcălaz – strada a VII-a – 5.30; 6.40;

9; 15.45; 17.45. plecări din Timişoara – de la autogara Iosen,

cu staţii în Piaţa 700 – Casa Adam Müller Gutembrum şi strada Cloşca: 7; 11.30; 12.30;

14.30; 16.15; 16.30; 18.30; 19.

MERSUL TRENURILOR  plecări din Timişoara – 6.22; 8.01; 13.28;

14.16; 16.05; 19.28; 23.40 plecări din Săcălaz – 5.51; 6.47; 8.55; 13.10;

15.16; 18.01; 20.28

Gunoiul menjer se ridică de cătreRETIM – Timişoara

miercuri de la Beregsău-Mic şi Beregsău-Mare,iar joi, începând cu ora 7 de la Săcălaz.

PROGRAM BIROU NOTARIAL„MUNTEANU ALEXANDRA COSMINA”

de luni până vineri de la ora 9 la ora 15.

Cabinet stomatologic Dr. Valeria COVRIG

Dr. Valeria COVRIGLuni 10.00-13.00

Miercuri 10.00 - 13.00Vineri 10.00-13.00

Cabinet stomatologic Dr. Florina TOBIAS

Dr. Florina TOBIASMarti 9.00-18.00Joi 9.00-18.00Vineri 14.00-18.00

PROGRAM CABINET MEDIC DE FAMILIEdr. Lucica BÂRLOGEANU

luni-marţi 8-13, iar între orele 13-16 pe teren,miercuri 12-17, de la ora 13-15 teren,

joi 8-13, de la ora 13-15 teren,vineri 12-17, teren între 10 şi 12.

PROGRAM CABINET MEDIC DE FAMILIEdr. Simona DORIN 

luni, miercuri, vineri 9-14, iar de la 14-16 pe teren.

PROGRAM FARMACIA „TILIA”de luni până vineri 9-17, sâmbătă 8-12. În cazul unor situaţii de urgenţă puteţi apela la butonul sonerieiaat lângă uşă, iar doamna farmacistă vă va ajuta.

PROGRAM FARMACIE „ADARA”luni-vineri 9-17, sâmbăta 9-13.

PROGRAM CASIERIE CABLU „AKTA”Începând cu luna februarie încasările se vor face în

ultimele două vineri ale ecărei luni între orele 10.30 – 17.30 (de exemplu în martie – în data de 18 şi 25).

PROGRAM AGENŢIE BRDluni, miercuri şi vineri 9-17. Aici puteţi efectua multiple

operaţiuni bancare: schimb valutar, transfer de bani prinWESTER UNION, deschideri de conturi curente, con-

turi de economii, depozite, fonduri de investiţie pentru

 persoanele zice, persoane zice autorizate şi persoane

  juridice, credite nevoi personale, servicii de bancă la

distanţă prin: INTERNET BANKING, MOBIL BANK -

ING, PHONE BANKING, pensii private obligatorii şi

opţionale, planuri de economisire pentru copii, asigurare

deces sau invaliditate, plăţi factură la ghişeu.

SERVICII FUNERARE NON-STOPNicolae Mircov Daniel,telefon 0721174166 sau 0751350803.

5/14/2018 foaia sacalazului IULIE 2011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/foaia-sacalazului-iulie-2011 6/6

   C   M   Y   K

   C   M   Y

   K

   P   A   G .   6

6

Colegiul de redacţie: Redactor şef: Ştefan TOMOIOAGĂ

Secretar general de redacţie: Ghiţă BLEJUŞCĂ

Revistă editată de Trustul de Presă “Magazin”

 Preşedinte: Vasile TODI

  Redactor regional:Ana-Maria COTOŞPAN

Tel.: 0721-935392; 0745-856779;0727-863359

 Fax.: 0215199551ISSN: 1453-2700

Î

n data de 25 iunie, la Muzeul Satului dinTimişoara, domnul Ghiţă Blejuşcă a partici-

 pat la o întâlnire cu monograştii din judeţul Timişşi a prezentat monograa Săcălaz. Timp şi istorie.Au participat peste 15 autori de monograi, dinmulte localităţi ale judeţului Timiş.

La colocviu a participat şi cunoscutul istoric, profesor Ioan Haţegan.

Ştefan TOMOIOAGĂ

În data de 9 iulie – sub egida grupului coral „Armonia” – laTorac a avut loc tradiţionalul meci de fotbal amical, între

fostele glorii fotbalistice ale celor două localităţi. Desigur, nuscorul a contat, ci doar repriza a treia când fraţii săcălăzeni şi

torăceni s-austrâns în ju-rul ceaunu-lui, au pove-stit, au cântat

şi s-au simţitminunat.

În curândva avea loc returul laSăcălaz.

ÎNTÂLNIREA LA TIMIŞOARA CU MONOGRAFIŞTII

TRADIŢIILE SE RESPECTĂ


Recommended