+ All Categories
Home > Science > Exerciţii de pregătire

Exerciţii de pregătire

Date post: 19-Jul-2015
Category:
Upload: cristina-otel
View: 198 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
13
COMPUNERE DUPĂ UN ŞIR DE ILUSTRAŢII Proiect didactic Cojocari Olga, Gimnaziul Zahoreni, Orhei Clasa a III-a Numărul lecţiei în modul: 15/25 Numărul lecţiei conform orarului: 2 Durata lecţiei: 45 minute Modulul: Iarna multe jocuri ştie Prin zăpada argintie... Subiectul lecţiei: Compunere după un şir de ilustraţii: „ Jocurile de iarnă ale copiilor” . Exerciţii de pregătire. Competenţa specifică: 3. Utilizarea scrisului ca tehnică psihomotrică şi ca abilitate de exprimare a gîndurilor. Subcompe te nţa curriculară: *Redactarea textelor proprii cu şi fără repere, aplicînd tehnicile de redactare învăţate; Obiectivele lecţiei. La finele lecţiei elevii vor fi capabili: O 1 Să stabilească legături între expresiile propuse, ordonîndu-le într-un text scurt; O2 Să formuleze în cuvinte proprii mesajul unei imagini; O3 Să determine cuvintele- cheie ale textului compunerii; O4 Să dezvolte original subiectul compunerii, utilizînd un vocabular adecvat; O5 Să colaboreze cu colegii pentru sporirea performanţelor în îndeplinirea sarcinilor de grup. Tipul lecţiei: Lecţie mixtă. Lecţie de creaţie. Strategia didactică: a) Metode, procedee, tehnici: Mesajul întroductiv; Daruri creative; Păianjenul; Asaltul de idei; Exerciţiul creativ; Jocul didactic; Triada VAS; Descoperirea; Brainstormingul; Copacul singuratic. b) Forme de organizare: individual, în grup, frontal c) Mijloace instrucţionale: Planşa cu Zîna Iarnă; fişe; Planşa” Căsuţa Compunerii” ; Planşa „ Pomul singuratic” ; desene cu jocurile de iarnă; Planşa „ Îndrumări pentru redactarea unei compuneri” Referinţe bibliografice: 1. Currriculum şcolar, clasele I-IV. Chişinău, 2010 2. Ghid de impl ementare a curriculumului modernizat pentru treapta primară de învăţămînt. Chişinău, 2011 3. Buruiană M. , Ermicioi A. , Cotelea S. Limba română . Manual pentru clasa a III-a. Chişinău: Î. E. P. Ştiinţa, 2012, p. 113 4. Buruiană M. , Cubreacov N. , Ermicioi A. Cum scriem o compunere? Manual îndrumător, clasele 2-4. Prut Internaţional, 2005 5. Peneş Marcela Bucuria de a scrie compuneri, clasele III-IV. Aramis, Bucureşti, 1998 Evaluarea : formativă, orală, lucrare independentă( fără apreciere cu note)
Transcript
Page 1: Exerciţii de pregătire

COMPUNERE DUPĂ UN ŞIR DE ILUSTRAŢII

Proiect didactic

Cojocari Olga, Gimnaziul Zahoreni, Orhei

Clasa a III-a

Numărul lecţiei în modul: 15/25

Numărul lecţiei conform orarului: 2

Durata lecţiei: 45 minute

Modulul: Iarna multe jocuri ştie

Prin zăpada argintie...

Subiectul lecţiei: Compunere după un şir de ilustraţii: „ Jocurile de iarnă ale

copiilor” . Exerciţii de pregătire.

Competenţa specifică: 3. Utilizarea scrisului ca tehnică psihomotrică şi ca abilitate de exprimare a gîndurilor.

Subcompetenţa curriculară:

*Redactarea textelor proprii cu şi fără repere, aplicînd tehnicile de redactare învăţate;

Obiectivele lecţiei. La finele lecţiei elevii vor fi capabili:

O 1 Să stabilească legături între expresiile propuse, ordonîndu-le într-un text scurt;

O2 Să formuleze în cuvinte proprii mesajul unei imagini;

O3 Să determine cuvintele- cheie ale textului compunerii;

O4 Să dezvolte original subiectul compunerii, utilizînd un vocabular adecvat;

O5 Să colaboreze cu colegii pentru sporirea performanţelor în îndeplinirea sarcinilor de grup.

Tipul lecţiei: Lecţie mixtă. Lecţie de creaţie.

Strategia didactică:

a) Metode, procedee, tehnici: Mesajul întroductiv; Daruri creative; Păianjenul; Asaltul de idei; Exerciţiul

creativ; Jocul didactic; Triada VAS; Descoperirea; Brainstormingul; Copacul singuratic.

b) Forme de organizare: individual, în grup, frontal

c) Mijloace instrucţionale: Planşa cu Zîna Iarnă; fişe; Planşa” Căsuţa Compunerii” ; Planşa „ Pomul singuratic”

; desene cu jocurile de iarnă; Planşa „ Îndrumări pentru redactarea unei compuneri”

Referinţe bibliografice:

1. Currriculum şcolar, clasele I-IV. Chişinău, 2010

2. Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta primară de învăţămînt. Chişinău, 2011

3. Buruiană M. , Ermicioi A. , Cotelea S. Limba română. Manual pentru clasa a III-a. Chişinău: Î. E. P. Ştiinţa,

2012, p. 113

4. Buruiană M. , Cubreacov N. , Ermicioi A. Cum scriem o compunere? Manual îndrumător, clasele 2-4. Prut

Internaţional, 2005

5. Peneş Marcela Bucuria de a scrie compuneri, clasele III-IV. Aramis, Bucureşti, 1998

Evaluarea : formativă, orală, lucrare independentă( fără apreciere cu note)

Page 2: Exerciţii de pregătire

Scenariul lecţiei

№ Secvenţele lecţiei Ob.

Activitatea învăţătorului şi a elevilor Strategia didactică

Evaluarea

I. II.

Evocarea

Realizarea

sensului

Învăţătorul: Iarna argintie s-a înstăpînit peste lume. Fulgii uşori şi albi ca florile de cireş se joacă prin văzduhul ca cenuşa, apoi se lasă pe pămîntul somnoros. Zîna Iarnă, ademenită de jocul steluţelor sclipitoare, a venit şi la noi în clasă. S-o întîmpinăm cu bucurie şi să-i adresăm cîteva cuvinte frumoase, răspunzînd la întrebarea: Cum este

iarna? albă sclipitoare Crăiasa Zăpezilor Zîna albă argintie Cum este iarna? Strălucitoare Regina fulgilor zburdalnici Bunică albă încărcată cu daruri Copiii citesc expresiile şi propoziţiile de sprijin din desaga Zînei, care au fost „ selectate” de către fulgii zburdalnici de la alţi copii din alte şcoli.

1. Norii au început să cearnă steluţe argintii. 2. Se auzeau cîntecele vîntului de iarnă. 3. Sub mustaţa-i albă cerul a-nceput să sufle

gerul. 4. Iarna a îmbrăcat mîndra ţară cu o zale argintie. 5. O sanie uşoară trece peste văi. 6. Gerul nu ne înspăimîntă dacă ne îmbrăcăm

bine. 7. Căldura din privirile copiilor şi obrajii ca

merele de toamnă bucurau inima celor care le ieşeau în cale.

Se completează şirul de enunţuri de către elevi: Scrieţi şi voi pentru alţi copii propoziţii interesante pe care le-aţi selectat din textele citite sau le-aţi creat voi.

În ospeţie la DEXI: Jaloane – bară lungă de lemn sau de metal, care serveşte la marcarea şi la semnalizarea punctelor de pe teren; element care marchează un punct sau o etapă în desfăşurarea unei activităţi. Piruetă – rotire rapidă a corpului în jurul axei sale pe un singur picior.

Includerea cuvintelor noi în enunţuri proprii.

Repartizarea elevilor în grupuri. Darurile Zînei: pictograme, ce corespund numărului de elevi din clasă, cu simboluri diferite: omuleţi de zăpadă, săniuţe, patine, schiuri. ( a se vedea anexa 1) Elevii îşi aleg cîte un dar. Conform simbolurilor de pe pictograme ei s-au divizat în patru grupuri: „Omuleţii veseli”

Mesajul

întroductiv

Daruri

creative Păianjenul Asaltul de idei

Frontal Frontal Individual

Page 3: Exerciţii de pregătire

O1 O5

„Săniuţele grăbite” „Patinele nichelate” „Schiurile şlefuite”

„Scurtă poveste” Li se propune fiecărui grup 3-4 expresii cu ajutorul cărora vor încerca să realizeze o scurtă poveste.

Grupul „ Omuleţii veseli” Larmă nemaipomenită( gălăgie); om de zăpadă alb ca spuma laptelui; obraji rumeni ca merele de toamnă; înserare; paznic al troienelor.

Grupul „ Săniuţele grăbite” Sănii uşoare, adunate ca mărgelele la un colier; zboară ca vîntul; pîrtii şerpuitoare; omăt sclipitor; zîmbete fericite.

Grupul „ Schiurile şlefuite” Zăpada cristalină ca un lan de diamante; schiori plini de voioşie; schiuri cu clăpări şi beţe pentru sprijin; coborîre lentă a pantei de zăpadă.

Grupul „ Patinele nichelate” Patine uşoare, nichelate şi tăioase; zboară ca o nălucă pe gheaţa cristalină; în toiul jocului; piruete ameţitoare . Elevii îşi prezintă textele în faţa clasei.

Ce face? Elevii caută răspunsurile cele mai diverse la întrebarea „ ce face un lucru sau o fiinţă?”

- Ce face norul? - Norul trece, aleargă, fuge, vine, plînge,

creşte..

- Ce face vîntul? - Vîntul suflă, bate, aleargă, adie, cîntă,

şopteşte, povesteşte... ( se continuă şirul personificărilor din exerciţiul 3, pagina 114)

- Ce fac săniuţele? - Săniuţele aleargă, rîd, vin, fug, se întrec... - Ce face derdeluşul? - Derdeluşul aşteaptă, întîmpină, petrece,

îndeamnă, înveseleşte...

- Ce face gerul? - Gerul pişcă, alungă, pătrunde..

- Ce face omul de zăpadă? - Omul de zăpadă se bucură, ascultă, străjuieşte,

bucură, încîntă... Grupul cîştigător primeşte mascota- Creionaş. Fulgii cristalini care s-au desprins de pe umerii dalbi ai Iernii sînt nerăbdători să vă invite la joacă prin zăpada argintie. Aveţi chiar şi cîte o invitaţie. Dar fulguşorii nu pot să scrie şi din jocul lor zglobiu au obţinut nişte desene. Să vedem ce au dorit să scrie ei?!

Exerciţiul creativ „Scurtă

poveste” Jocul-concurs

„ Ce face?” Exerciţiul creativ „Scrisoarea desenată”

În grup Frontal

Page 4: Exerciţii de pregătire

O2 O2 O5 O3

Fiecare grup primeşte cîte o invitaţie desenată, discută în grup, apoi o prezintă în faţa clasei. ( a se vedea

anexele 2-4)

Triada VAS Reflectare asupra imaginilor din „ Scrisoarea desenată” ; raportarea conţinutului la propria experienţă. V – „ Ce văd?” A – „ Ce aud?” S – „ Ce simt?” Văd ... cum iarna înveleşte pămîntul cu o mantie albă; cum fulgii se joacă de-a prinselea prin aer; zăpada ca un argint căzut din cer; copii cu obrajii roşii ca merele de toamnă.... Aud ...larma copiilor ce se dau cu săniuţa; cîntecul gerului.... Simt ...bucurie; gerul în obrăjori; jocul fulgilor de nea în palma mea.... Creionaş n-a uitat de voi şi vă invită exact la aceleaşi jocuri. Se dechid manualele de limba română la pagina 113.

- Vă selectaţi imaginea ce corespunde jocului la care aţi fost invitaţi şi o descrieţi în două sau trei enunţuri cît mai originale, avînd ca suport şi întrebările lui Creionaş.

Spre exemplu: Exerciţiul 2, pagina 114 a) Pe gheaţa ca oglinda, fete şi băieţi se întrec în

dansul cu patine. Cei mai iscusiţi execută piruete pe luciul patinoarului.

Elevii discută în grup pe baza imaginii după care relatează în faţa clasei. Celelalte grupuri completează răspunsurile colegilor.

- Cum credeţi care parte a compunerii o s-o completăm cu aceste descrieri? ( Cuprinsul)

Pe planşa „ Căsuţa Compunerii” care este alcătuită din: temelie- Introducerea; pereţi- Cuprinsul; acoperişul- Încheierea, ( a se vedea anexa 5)se alcătuieşte Ciorchinele, despre ce vom vorbi în

Cuprins:

Jocuri ale copiilor Ieşirea la joacă pe săniuţe schi Om de zăpadă patinaj Pentru ca Căsuţa Compunerii să fie trainică trebuie să respectăm cîteva cerinţe. Se completează planşa „ Copacul singuratic” ( a se

vedea anexa 6)cu fişe pe care sînt scrise cerinţe de redactare a unei compuneri. ( a se vedea anexa 7)

1. Fiecare compunere are un titlu. Se descoperă titlul compunerii pe care trebuie s-o redactăm: Jocurilemadeaaiarnămmaleuucopiilor

2. Nu te rătăci! Alcătuirea planului de idei te va ajuta să nu te rătăceşti prin alte subiecte, te va ajuta să-ţi ordonezi gîndurile.

3. Nu uita de părţile compunerii: Introducerea,

Triada VAS

Brainstor- mingul

Ciorchi-

nele

„ Copacul

singuratic”

Descoperirea

În grup Individual În grup Frontal

Page 5: Exerciţii de pregătire

III.

IV.

Reflecţie

Extindere

O3 O4 O5

Cuprinsul, Încheierea. Se alcătuieşte planul de idei pentru Introducere şi Încheiere.

Introducerea: Prezentarea anotimpului Timpul Bucuriile aduse copiilor O zi frumoasă zăpadă pîrtie gheaţă de iarnă

Încheierea : Înserarea Gînduri pentru Întoarcerea acasă o nouă zi de joacă Elaborarea oral a compunerii. Dezvoltarea fiecărei expresii din” Ciorchine” , pentru fiecare parte a compunerii, începînd cu Introducerea.

4. Foloseşte un limbaj clar şi corect, dar bogat (prin folosirea unor expresii poetice).

Topul celor mai reuşite Introduceri. Exemplu le serveşte şi Exerciţiul 5, pagina 114.

1. Fiecare elev din grup dezvoltă independent expresiile din Introducere.

2. Se citesc în cadrul grupului. 3. Se alege cea mai reuşită Introducere din grup. 4. Se citeşte cea mai reuşită Introducere din

fiecare grup. Topul celui mai reuşit Cuprins. Se îndeplinesc paşii ca şi la Introducere.

Topul celei mai reuşite Încheieri. Se îndeplinesc aceeaşi paşi, avînd exemplu Exerciţiul 6, pagina 114.

Jocul „ Povestirea în cerc” Redarea în întregime a compunerii. Elevii sînt aranjaţi în cerc. Primul elev rosteşte prima propoziţie. Celălalt elev din stînga lui spune propoziţia rostită de coleg şi continuă cu propoziţia alcătuită de el. ( li se atrage atenţia elevilor să respecte cele trei părţi ale compunerii, pentru a se vedea mai clar elevul care a rostit ultima propoziţie din Introducere sau Cuprins face un pas înainte).

Temă pentru acasă: Să realizeze un desen cu

subiectul:” Jocurile de iarnă ale copiilor”

Brainstor-

mingul

„ Povestirea

în cerc”

Frontal – individual

Page 6: Exerciţii de pregătire

Notă: Planşa „ Copacul singuratic” se completează la lecţia a II-a: Redactarea compunerii cu fişele:

5. Fii atent cum scrii! Titlul se scrie începînd cu literă mare şi fără punct la sfîrşit.

6. Lasă un rînd liber după titlu.

7. Începe prima propoziţie cu alineat.

8. Respectă alineatul cînd treci la o altă parte de compunere sau la o idee nouă.

9. Fii atent la corectitudinea, claritatea şi frumuseţea scrisului.

Lecţia a II-a:

*Elaborarea lucrării scrise” în ciornă”. ( 20 minute)

*„ Ochelarii” ( privim textul scris prin ochelari). Elevii

îşi verifică minuţios compunerea scrisă „ în ciornă”

învăţătorul le acordă ajutorul necesar. ( 5 minute).

*Transcrierea compunerii cu acurateţe „ pe curat” . ( 20

minute)

Page 7: Exerciţii de pregătire

Anexa 1

Page 8: Exerciţii de pregătire

Anexa 2

Page 9: Exerciţii de pregătire

Anexa 3

Page 10: Exerciţii de pregătire

Anexa 4

Page 11: Exerciţii de pregătire

Anexa 5

Page 12: Exerciţii de pregătire

Anexa 6

Page 13: Exerciţii de pregătire

Anexa 7

Îndrumări pentru redactarea unei compuneri

1. Fiecare compunere are un titlu.

2. Nu te rătăci! Alcătuirea planului de idei

te va ajuta să nu te rătăceşti prin alte

subiecte, te va ajuta să-ţi ordonezi

gîndurile.

3. Nu uita de părţile compunerii:

Introducerea, Cuprinsul, Încheierea.

4. Foloseşte un limbaj clar şi corect, dar

bogat (prin folosirea unor expresii poetice).

5. Fii atent cum scrii! Titlul se scrie

începînd cu literă mare şi fără punct la

sfîrşit.

6. Lasă un rînd liber după titlu.

7. Începe prima propoziţie cu alineat.

8. Respectă alineatul cînd treci la o altă

parte de compunere sau la o idee nouă.

9. Fii atent la corectitudinea, claritatea şi

frumuseţea scrisului.


Recommended