Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.1828

Evenimente de Botosani nr.1828

Date post:31-Mar-2016
Category:
View:232 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I n r . 4 6 ( 1 8 2 8 ) Mar ` i , 8 ma r t i e 2 0 1 1 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Anchet[cudiminu[ride

  lefurilaSpitaluldePsihiatrie

  ColonelulRaduAnton,\efulInspectoratuluipentru

  Situa`iideUrgen`[NicolaeIorgaBoto\ani,afostimpli-catlunidiminea`[]ntr-un

  accidentrutier.]nurmaeve-nimentului,so`ia\ifiulaces-

  tuiaauajunslaspital.Pagina 3

  Pagina 4

  Pag. 5

  Protestanemic]mpotrivanouluiCodalMuncii

  CMYK

  |eful ISU, lovit deun \ofer neatent

 • 2 8martie2011S-adeghizat]nmamaeimoart[pentrua-iluapensia.OfemeiedinWashington,suspect[defraud[,afostarestat[]ntimpce]ncercas[deschid[uncontbancar]nnumelemameisalemoarte.Ceestemaiciudatestefaptulc[femeiaeradeghizat[cadefunctaeimam[.|erifulcareare`inut-olasucursalauneib[ncipoveste\tec[LoewenB.Craft(59ani)purtaoperuc[gri\iunmachiajcares[ofac[s[aratemai]nvrst[,pentruadasenza`iac[estemamaei.}nfelulacesta,femeiaap[c[lit]nmodfraudulosstatulcupeste145.000dolari,pentruc[mamaei,BettyBecker,amurit]n2007.Infractoareadeghizat[afostarestat[pentrufurt,identitatefals[\ifraud[.

  TOPNEWS

  Plata salariilor depindede Ministerul Educa`ieiReprezentan`iiacestuiavortrebuis[-\idea

  acordul dac[ salariile pentru luna februarievorfipl[titemajoratcu33lasut[,conformhot[rrilor judec[tore\ti. }n urma solicit[riidirectorilor unit[`ilor \colare de aprobare asumelordeplat[m[riteDirec`iadeFinan`easolicitatMinisteruluiFinan`eloravizulpentrutransferul unor sumedebani din trimestrultrei\ipatru]ntrimestru]nti.Ceidinurm[audatunr[spunsDirec`ieideFinan`eprincarei-auinformatc[cerereaafost]nmnat[Mi-nisteruluiEduca`iei,carevatrebuis[-\ideaacordulpentrutransferulsumelordebani\i]ncadrarea ]n buget. Ministerul Finan`elorne-a spusc[bugetul estebun,c[estebinebazatpetrimestre\iacumcas[sepoat[faceopera`iuneaastas[d[mbanilasalariidintri-mestrulII]nI,netrebuieunacordalMinis-teruluiEduca`iei,dac[nunedescurc[mcubugetuldintrimestrulI.Acummingeaeste]nterenulMinisteruluiEduca`iei,aafirmatMi-haiAlexa,trezorier\ef.Directoriiunit[`ilor\colareau]nceputs[sunelaFinan`epentruasolitaunr[spunscuprivirelaplatasalariilor,avnd ]n vedre c[ sunt unit[`i \colare care]nceppl[`ilepe5martie.Avnd]nvedere]n-s[c[sea\teapt[unr[spunscuprivirelasi-tua`iadelaBoto\aniesteposibils[ajung[un-deva pe vineri, atunci cu siguran`[ salariilevorajungecu]ntrziere]nbuzunarulcadrelordidactice.Celemaimariproblemesuntlani-velulunit[`ilor\colaredinBoto\ani\iDoro-hoi,undesuntacoperite30lasut[dinsume-lenecesare.Reamintimc[problemeaufost\ilunatrecut[,cndsalariileauajunsm[ritelacadreledidacticecuos[pt[mn[ ]ntrziere.(PetronelaRotariu)

  Procurorul general alRomniei a l[udat

  realiz[rile de la Boto\aniParchetuldepelng[TribunalulBoto\ani

  a fostdat lunidreptunexemplupozitivdec[treprocurorulGeneralalRomniei,LauraCodru`aKovesi,labilan`ulactivit[`iiMiniste-ruluiPublicpe2010.Potrivitacesteiaprocu-roriiboto\[neniauavutrezultatepozitive]nprivin`acombateriiinfrac`iunilordecorup`ie,contraband[ sauevaziune fiscal[.Dreptur-mare,vizndchestiunea,LauraCodru`aKo-vesiadeclaratc[lanivelna`ional]n2010nu-m[ruldeinculpa`itrimi\i]njudecat[pentruevaziuneacrescutcu125lasut[,iarpentrucorup`iecu40lasut[.Deasemenea,num[ruldedosarerezolvateanultrecutadep[\itpen-truprimaoar[]nistoriaRomniei1,5milioa-nedecauze,unnum[rdublufa`[deacumcinciani,]ncondi`iile]ncarenum[ruldepro-curori care se ocup[ de rezolvarea acestorcauzear[masconstant.Procurorulgeneralavorbitpelarg\idesprenecesit[`ileumane\imaterialedecareMinisterulPublicarenevoiepentru a face fa`[ fenomenului infrac`ional,dar\idespre]mbun[t[`ireavizibil[acolabo-r[riiinstitu`ionalecucelelalteinstitu`iiimpli-cate ]naplicarea justi`iei,printrecareCSMsauMinisteruldeInterne.}nplus,LauraKo-dru`aKovesiasemnalat\ictevaaspectepri-vind vidul legislativ existent \imodific[rilecareartrebuif[cute,astfel]nctanumitem[-suricarenupotfi luate ]nprezent,cumarconfiscareadedrogurialteledectceleg[siteasupraunuisuspect,aplicareanormeloreuro-penesaupreluareapoli`ieijudiciare.(D[nu`Rotariu)

  A\acumafostcon-ceputproiectuldeactnormativpri-vindclasificareaspitalelor,suntunit[`imedicalecarer[mnpedinafar[.SpitalulJude`eanesteunuldintreacestea.

  Nu se ]ncadreaz[ la niciunadintre categoriile prev[zute deactul normativ. Cel pu`in astaspunedirectorulOvidiuMimor,careeste]ns[convinsc[fieactulnormativvasuferimodific[ri,fiesec`iilecare]ilipsescunit[`iime-dicalepentruase]ncadralacate-goriaatreiavorreveniunit[`ii.Cumva o s[ se rezolve pro-

  blema, dar nu \tiu deocamdat[cum.Avemr[bdare\ia\tept[m,pentru c[ acum ]nc[ avemcon-tract cuCasa Jude`ean[deAsi-gur[rideS[n[tate.Dardinapri-liearurmas[sesemnezenoilecontracte, pe urm[torii doi ani.Situa`ianoastr[estecunoscut[lanivelulautorit[`iijude`ene,dar\lanivelcentral,adeclaratOvi-diuMimor(foto),directorulSpi-taluluiMavromati.Pentrucaunitateamedical[s[]\i

  p[streze statutul de spital de ur-gen`[,i-artrebuis[maiaib[cte-va sec i`i, printre care: pediatrie,TBC,ginecologie,psihiatrie.Tim-pulpentruob i`nereaclasific[riiarfidestuldescurt,maispunemana-geruldelaJude`ean.

  Finan`area,modelat[dup[

  graduldecompeten`[alspitalelor

  Conformproiectuluideactnor-mativ,]ntermende30deziledeladataintr[rii]nvigoareaordinului,spitalelesuntobligates[solicite,]nscris,laDSP,clasificarea]nnoilecondi` ii.Cerereaunit[ i`loreste]n-so i`t[deofi\[deautoevaluaredeac[rei corectitudine \i realitate adatelor]nscriser[spundemanage-rulunit[ i`isolicitante.Pebazaacestordocumente,Di-

  rec i`adeS[n[tatePublic[vasupu-ne aprob[rii ministrului S[n[t[ i`icategoria]ncarespitalulesteclasi-ficat.Clasificareaspitalelorvaavea

  unrolesen i`al]nelaborareapropu-nerilordemodelareafinan`[riisu-plimentareaspitalelor,penivelede

  competen`[\iperforman`[,\ipen-truplanificareaachizi` iilordeapa-ratur[medical[.(A.Dimitriu)

  InstitutulCantacuzinoaconfirmatprimele]mbol-n[viri]njude`degrip[cuvirusAH1N1,dinacestse-zonrece.Doitineriaugri-p[produs[deacestvirus.

  Au fost trimise la analize treiprobe,iarpentrudou[avenitconfir-mareagripeicuvirusAH1N1,pentrua treia prob[ fiind confirmat[ gripasezonier[,adeclaratLidiaOnofrei,purt[tordecuvntalDirec`ieideS[-n[tatePublic[Boto\ani.Cutoatec[gripasezonier[\i-af[cutsim`it[pre-zen`a]nrndulboto\[nenilorcumaimulte s[pt[mni ]nurm[, fiinddejadiagnosticate]njurde100decazuri,gripaprodus[devirusulAH1N1astatdepartedejude`,pn[]nurm[cuctevazile,cndanalizeledelabo-ratorauar[tatc[virusula]mboln[vit

  doi tineri. Medicii recomand[ ]naceast[ situa`ie repaosul la pat \imedica`iaantigripal[,evitndu-setra-tamentulcuantibiotic,totalineficient.MinisterulS[n[t[`iiatrageaten`iac[pentru evitarea riscului apari`iei defocare]ncolectivit[`i,laprimaor[decurs,oimportan`[major[oreprezint[triajulefectuatdec[trecadreledidacti-ce ]nclas[,prin trimiterea lamedicisauizolarealadomiciliuaoric[ruielevcareprezint[febr[sausemndeboal[respiratorie acut[, mai declar[purt[toruldecuvntalDSP.}nplus, reprezentan`ii autorit[`ilor

  sanitare nu uit[ s[ le aminteasc[boto\[nenilorc[]nc[semaipotvac-cinaantigripal,]nvaccinuldinacestsezon existnd \i tulpina pentruAH1N1. Cel pu`in pn[ la nivelulacesteiluni,spun\efiiS[n[t[`ii,vac-cinarea ]\i mai are rostul. (AuroraDimitriu)

  Primelecazuridegrip[cuAH1N1]njude`

  spitaledecategoriaV:niveldecompeten`[limitat - spitale care asigur[, dup[ caz,urm[toareleserviciimedicale:serviciimedicalepentru ]ngrijirea bolnavilor cronici, serviciimedicale]ntr-osingur[specialitatesauserviciipaleative;spitaledecategoriaIV:niveldecompeten`[

  bazal-spitalecaredeservescpopula`iapeoraz[administrativ-teritorial[ limitat[, pentruafec`iunicugradmicdecomplexitate;spitaledecategoriaIII:niveldecompeten`[

  mediu - spitale care deservesc popula`ia ju-de`uluidinariaadministrativ-teritorial[unde]\iare sediul \i, doar prin excep`ie, din jude`elelimitrofe, pentru afec`iuni cu grad mediu decomplexitate;

  spitaledecategoriaII(cusubcategoriaIIMpentruunit[ i`lemonoprofil):niveldecompeten`[]nalt-spitalecaredeservescpopula i`ajude`uluidinaria sa administrativ-teritorial[, precum \i dinjude`elelimitrofe,cunivel]naltdedotare\i]nca-drareresurseumane\i careasigur[furnizareaser-viciilormedicalecugradmaredecomplexitate;spitaledecategoriaI(cusubcategoriaIM

  pentruunit[ i`lemonoprofil):niveldecompeten`[foarte ]nalt - spitale care asigur[asisten`ame-dical[ la nivel regional, deservind popula i`ajude`uluidinariasaadministrativ-teritorial[,pre-cum\ialtejude`e,cucelmai]naltniveldedo-tare\i]ncadrarecuresurseumane\icareasigur[furnizareaserviciilormedicalecugraddecom-plexitatefoarte]nalt.

  MinisterulS[n[t[`ii apropusclasificareaspitalelor]n5categorii

  Ovidiu Mimor: Nici m[car spitalde categoria a V-a nu putem fi

 • 8martie2011 3

  Accident provocat deun b[c[uan la B[lu\eniDou[ femei au fost r[nite luni

  diminea`[ ]ntr-un accident rutierpetrecutperazalocalit[`iiB[lu\enidup[ ce un b[c[uan a intrat cuma\inapecontrasens.}njurulorei07.20,CozminU.]nvrst[de30ani,]ntimpceconduceaunauto-turismmarcaRenaultKangoo,peDE58,perazacomuneiB[lu\eni,dar]nafaralocalit[`ii,ajungndpeun sector de drum semnalizatcorespunz[tor curb[ deosebit depericuloas[ladreapta,nuaadaptatcorespunz[tor viteza la condi`iilededrum,]mprejurare]ncarepier-decontrolulvolanului,p[trundepesensulopusdemers\iintr[]ncoli-ziune frontal[ cu autoturismulmarcaAudi condus regulamentardeVioricaR.,]nvrst[de50ani,dinora\ulFl[mnzi.}nurmaacci-dentuluiatt\oferi`adinAudi,ct\i o pasager[Gabriela |., de 42ani,dinCop[l[u,jude`ulBoto\aniaufostr[nite fiind transportate laSpitalulJude`ean.Att\oferulcareaprovocataccidentul,ct\iVio-ricaR.aufosttesta`icuetilotestul,rezultatul fiind negativ ]n ambelecazuri.CozminU.sevaalegecupermisulsuspendat\idosarpenalpentruv[t[marecorporal[dincul-p[.(D[nu`Rotariu)

  Cu permisul autosuspendat, a provocat

  un accident ]n SuceavaUn boto\[nean s-a ales cu al

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended