Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.1994

Evenimente de Botosani nr.1994

Date post:09-Mar-2016
Category:
View:214 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I n r . 2 1 2 ( 1 9 9 4 ) Mar ` i , 1 n o i embr i e 2 0 1 1 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Politicianocolit derecenzori

  Boto\[nenii,doro-hoienii,dar\icon-sumatoriidinaltelocalit[`itrebuies[-\ifac[rezervedeap[pentrucelpu`indou[zile.

  Consilieriijude`eniauvotatiericuolarg[majoritatecomasareaunit[`ilormedicaledinsubor-dineaConsiliuluiJude`ean.Auf[cut-o]ntr-unmodru\inos.}ntiauhot[rtcavotuls[fiesecret,iarapoiautransformat

  Pediatria,Psihiatria\iMaternitatea]nsec`iiale

  SpitaluluiJude`ean.Totulpen-truasc[paderesponsabilitate.

  Pagina 5

  Pag. 4

  PrimaruldinAd[\eniacuzatc[ab[tutunb[rbat

  CMYK

  Spitale desfiin`ate pe \est Tineri]mpu\ca`i caanimalele la

  VorniceniDoitineridinVor-niceniauajunslunidiminea`[laspitaldup[ceaufost]mpu\ca`i,dinctesepareacci-dental.Condi`iile]ncareceidoiauajunspeminilemedicilorplinidealicesunt]nc[ne-clare.

  Pag. 2

  Pag. 8

  Dou[ zile f[r[ ap[

  Pagina 3

 • 1noiembrie2011

  Joculde-acomasareas-afinalizatcu]njur[turi

  Dup[cums-atotscris]nultimelelunicomasareaspitalelorastatpn[ieri]nminileconsilierilorjude`eni,caresedaumaimultdectcunosc[tori]ntoatecele,dac[instigatorulGabrielOpri\anunuarfifostprinscumnu`ele]nbugetulspitaluluipecarel-amanageriat,cusiguran`[c[lucrurilearfiluato]n-tors[tur[nedorit[debolnaviijude`ului.|iapoi,chiarliderulsindicatului Sanitas,OctavianDumitru, care are evidentesimpatiistngiste,dealtfelcummiseparefiresc,dedataa-ceastas-a]mpotrivitcuvehemen`[consilierilorUSL,dndu-ichiar]njudecat[.Ace\tidomnipoliticieniau`inutcudin`iipentrumen`inerea

  spitalelor]nstructuraactual[,nuc-ar]n`elegemarelucrudinceea ce ]nseamn[ comasare, ci doar de dragulmanagerilorcarenueraudispu\is[renun`elaniscaiparai.Osecven`[de-adreptulpenibil[apas[\iacumpesteimaginead-neidoctorMariaOlarudelaSpitaluldeObstetric[\iGinecologiecaredintr-olips[devigilen`[asc[patporumbelulrecunoscndc[nuexist[unmotivconcretprivind]mpotrivirealadeciziaco-mas[rii,cidoaroambi`iepolitic[]nspatelec[reiaseafl[doc-torulGabrielOpri\anu,carea \ib[gat-o-nspaim[.Aceast[dezv[luireareprezentatun\ocpentrulideriicelordou[parti-dedinUSL,determinndu-i s[ coac[de]ndat[un scenariu.Parc[mi-i ]nchipuipeceidoid[\tep`i,Florin~urcanu\iGheorgheMarcu,cudegetelelatmple]ncercnds[g[seasc[osolu`ierezonabil[deie\iredinridicolasitua`ie.Dup[multeoredegndireprofund[au]ncropitunscenariuderd\icur-ciledeel;auvenitcupropunereacavotul]nConsiliulJude`eans[fiesecret,cic[doar ]nfelulacestaarputeasp[laputina,adic[astfelarascundecomplicitatealacomasare.Rezultatulvotuluiestedeja\tiut,Maternitatea,Psihiatria\i

  Pediatriavorajungesec`iialeSpitaluluiMavromati.Finalul\edin`eis-al[satcuinjurii\ijigniri,pauzadeconsult[riaconsilierilorUSLafostunmomentdereculegerelacatafalculdefunctului proiect politic al d-nei vicepre\edinte C[t[linaLupa\cu.Nus-al[satculacrimicumm[a\teptam,cusigu-ran`[,ceidoiscenari\tiofimen`ionat\icevaboceal[pefinal,numaic[domniilelorauavutaltepreocup[ri.Delasumbraprocesiunepost-\edin`[alipsitdoardoctorulGabrielOpri\a-nu,sespunec[d-luiarfidesemnats[`in[slujbapanahidei.Nu\tiudac[luaream[suriidecomasarevaficuadev[rat

  sprebinelebolnavului,daracestemomentene-aueviden`iat]nc[odat[ctdepolitizat[estevia`a]nRomnia\ictdepu`inconteaz[omulpentruacestesumbrepersonajecareajung]nfrunteajude`ului,careodat[cesev[dcupinea\icu`itul]nmn[uit[deundeauplecat.(LucianAlecsa)

  TABLETA

  STARTNEWS2

  Finalul\edin`eis-al[satcuinjurii\ijigniri,pauzadeconsult[riaconsilierilorUSLafostunmomentdereculegerelacatafalculdefunctu-

  luiproiectpoliticald-neivicepre\edinteC[t[linaLupa\cu.Nus-al[satculacrimicumm[a\teptam,cusiguran`[,ceidoiscenari\tiofimen`ionat\icevaboceal[pefinal,numaic[

  domniilelorauavutaltepreocup[ri

  Salariileangaja`ilordelaSCNovaApa-servSAnuautrecutnicila\edin`adeieriaConsiliuluiJude`eanneb[gate]nseam[.Acesteaaufostmoti-vuluneiinterpel[rif[cutedeconsilierulPetruNechita,carea`inuts[atrag[aten`iac[m[surileluatepen-trureducereapierde-rilorlasocietateares-pectiv[suntdoarap[deploa-ie.

  Liberalul a atrasaten`iaasupracola-boratoriloroperato-ruluideap[licana-lizare, despre carespune c[ unii nu aumers o zi la locul demunc[.Acesta amen`io-natc[suntvreo25decolabo-ratori,pentrucareunitateacheltu-ie\telunarcirca40.000-50.000delei. }n plus, pre\edintelui Con-siliuluiJude`eanis-aatrasaten`iaasuprasalariilormarilacarenus-a umblat dect ]n mic[ m[sur[dup[planuldeeficientizareaacti-vit[`ii. Sunt acolo peste 50 depersoanecusalariimaimaridect

  ale pre\edintelui CJ.Celmaimic salariunet este de 10mi-lioanedeleivechi.Salariilereprezint[67lasut[dintotalvenituri realizatedesocietate,ade-claratPetruNechita.

  Pre\edinteleCJ,Mihai

  ~buleacrecunoa\tec[s-aexage-rat cu salariile la furnizorul deap[, c[ s-au p[strat metehnevechi,darare]ncredere]nplanuldem[surilacares-aangajatcon-ducereasociet[`ii.Amdispusaco-lo\ioac`iunedecontrol.Lafinalesteposibils[serecuperezesumecheltuite nejustificat, a informatpre\edinteleCJ.(AuroraDimitriu)

  Controale de calitate ]n \coliReprezentan`iiAgen`ieiRomnedeAsigurareaCalit[`ii}nv[`[mntu-

  luiPreuniversitar(SIP)auverificatmaimulteunit[`i\colaredinBoto-\ani.Controalele]nunit[`ilede]nv[`[mntboto\[nenerealizatedeex-per`iARACIPurm[resccalitateaactuluieduca`ional.S-auf[cutveri-fic[ripedocumente \colare,documente \colareaferenteanului trecut,anuluiacesta\iasolicitatunvolumfoartemaredelucrudinparteapro-fesorilor.Acesteactivit[`is-ausuprapuscualtele\iesteevidentc[exist[ostaredesuprasaturare,adeclaratLiviuAxinte,liderulLigiiSindica-telordin}nv[`[mnt.Acestasus`inec[unit[`ile\colarecareau]ncheiataceast[monitorizareaAgen`ieiauie\itfoartebine.(PetronelaRotariu)

  DoitineridinVorniceniauajunslunidiminea`[laspitaldup[ceaufost]mpu\ca`i,dinctesepareac-cidental.Condi`iile]ncareceidoiauajunspeminilemedicilorplinidealicesunt]nc[neclare,lunisear[,anchetapoli`i\tilordelafa`aloculuinefiind]nc[]ncheiat[.

  MariusGr[dinariu]nvrst[de21deani\iMarianIonu`Purice,de22deani,seaflau]ntr-op[duredinapropierea satuluiDavidoaia.Potrivit primelor con-cluziialepoli`i\tilorlaoreledimine`ii,fiindcea`[,ceidoiaufostconfunda`icuunanimalastfelc[s-atrasasupralor.Ambiiauajunslaspital,undeaufostsu-pu\ilamaimulteinvestiga`iidespecialitate,stabilin-du-se c[ cei doi prezint[ pl[gi ]mpu\cate la nivelulmembrelor\ialtoracelui,via`anefiindu-le]ns[pus[]npericol.Aufostaudia`idepoli`i\ti,dardeclara`iilelornusuntclare,p[durarulmen`ionatdeceidoicafiind cel care a tras nefiind ]n realitate tr[g[torul.Drepturmare,poli`i\tii]nc[adunauierisear[probedelafa`aloculuidorinds[stabileasc[identitateaceluiceatras\icircumstan`eleproduceriievenimentului.(D[nu`Rotariu)

  Tineri ]mpu\ca`i caanimalele la Vorniceni

  Nicidac[nusepl[tescsalariiledelocpn[lasfr\itulanuluiacolonuseechilibreaz[cheltuie-lilecuveniturile.S-adatspordefidelitatelaosocietatecarenuareniciunanvechime

  PetruNechita,consilierjude`ean

  Noi dispute pe lefurilefrumu\ele de la ap[

  75din]ncas[riseducpesalarii,sus`ineconsilie-

  rulPetruNechita

 • 1noiembrie2011 TOPNEWS

  Contrabandi\tiide la D[mideni, pu\i

  pe liberCeipatrutinericareauascuns

  ]n curtea unei locuin`e p[r[sitedinlocalitateaD[mideniocanti-tate uria\[ de `ig[ri de contra-band[ sunt liberi.De\i poli`i\tiiaucerutarestarealorpreventiv[procuroruldecazarespinscere-rea,astfel]nctceipatrusuntli-beri pe parcursul anchetei. Po-li`i\tiiaudescins]ndiminea`azi-lei de 28 octombrie 2011, ]njurul orei 09.00, ]n localitateaD[mideni,undeaudescoperit]ncurtea unei case p[r[site peste12.000pachetede`ig[ri, ]nva-loarede112.000lei.}nurmaan-chetei s-a stabilit c[ `ig[rile aufostintroduseilegal]nRomniapeste frontier[, din RepublicaMoldova.GrupuleracoordonatdeAlinD.de29 ani, din|te-f[ne\ti, ulterior fiind re`inu`i \iceilal`imembriConstantinD.de18ani,Ionu`D.de21ani\iIosifZ.de19ani,to`idinD[mideni.Cei patru sunt cerceta`i pentrucontraband[ \i evaziune fiscal[.(D.R.)

  Anvelopareatermic[ aduce

  scutiri de impozitela Boto\ani

  Persoanele fizice care ]nce-pnddeanulviitorvordoris[]\iefectueze lucr[ri de reabilitaretermic[ a locuin`elor, pe contpropriu,vorbeneficiadescutirelaplataimpozitelorpecl[diri,peoperioad[de \apte ani, pentruimobilulrenovat.Aceast[facili-tateoferit[boto\[nenilorintr[]nvigoare de la 1 ianuarie 2012,fiindvotat[luni,]ncadrulCon-siliuluiLocal, cnd s-au stabilitinclusiv taxele \i impozitelelocalepeanulviitor.Oalt[faci-litateestedestinat[boto\[nenilorcare ]\i vor efectua reabilitareaarhitectural[ a locuin`ei, ace\tiaurmndafiscuti`ideplataimpo-zituluipeoperioad[decinciani.(O.M.)

  C[l[torii maiscumpe cu maxi-taxiBoto\[nenii pl[tesc de ast[zi

  mai mult pentru o c[l[torie cumaxi-taxi.Aceastadup[celuni,ConsiliulLocalavotathot[rreapotrivit c[reia un bilet pe ma-\inilesociet[`iiMicrobuzulvafide2lei.Ointerven`ieasupraa-cesteiproblemeaavut-oGheor-gheVzdoag[,careadoritinfor-ma`iidespreactulnormativcares[dreptulale\ilordelamunici-pius[aprobescumpireabiletuluidec[l[torie cu50debani.}ntemeiul c[rei legi putem stabilinoicostuluneic[l[toriicumicro-buzul?}nopiniamea,ceide laMicrobuzulpotstabilipre`uluneic[l[torii\ila10lei.Cevanueste]nregul[pentruc[noinuoferimfacilit[`iacesteisociet[`i,ade-claratacesta.(O.M.)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  3

  Boto\[nenii,dorohoie-nii,dar\iconsumato-riidinaltelocalit[`itrebuies[-\ifac[re-zervedeap[pentrucelpu`indou[zile.Aten`ionareavinedinparteaconduceriiSCNovaApaservSA,ca-reanun`[oprireageneral[asistemuluidealimentarecuap[Bucecea-Dorohoi-Bo-to\ani]nperioada4-5noiembrie2011.

  Motivul acestei ]ntreruperi ]lconstituie efectuarea unor lucr[riplanificate de revizie general[.Manevreledeopriresevorefectua]n noaptea de joi, 3 noiembrie,sprevineri,4noiembrie,]ncepndcuora24.00.Abiasmb[t[,5no-iembrie, la ora 12.00 vor ]ncepemanevrelederepunere]nfunc`iu-neasistemului.Reprezentan`

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended