Home >Documents >Contactul. Calatoria si scopul sufletului nostru prin ... . Calatoria si scopul...

Contactul. Calatoria si scopul sufletului nostru prin ... . Calatoria si scopul...

Date post:01-Sep-2019
Category:
View:107 times
Download:12 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Titlul original in limba englezS'

  Making ContactOur soul's joumey and purpose through life

  Copyright @ JZ Knight 2002. Edi\ie in limba romdnd autorizatd 9ipublicatd de M.M.S. Publishing House 2013.

  Aceastd traducere se bazeaz6, pe edifia in limba englezd, carereprezintdinvdldturile originale predate de Ramtha; in mod inevitabil,este posibil ca o parle din mesaj sd se piardd prin traducere. Toatedrepturile rezewale. Nicio parte din aceastd publica{ie nu poate fireprodusd sau transmisd in nicio forma 9i prin niciun fel de mijloace,electronice sau mecanice, inclusiv fotocopiere, inregistrare sauprin orice alt sistem de stocare 9i recuperare a informafiei, fdrdpermisiunea in scris oblinuta dela JZK Publishing, diviziune a JZK,Inc. Continutul acestei cd(i se bazeazd pe Dialogurile lui Ramtha, oserie de inregistrdri magnetice inregistrate la Biroul de Copyright AlStatelor Unite, cu permisiunea lui JZ Knight ;i a JZK, Inc. Aceastdlucrare sebazeazl, pe transcrierea par{iald a Dialogurilor lui Ramtha,Caseta 327.02, Discovery of the Soul and the Book of Life. 78februarie, 7996. Copyright 1996 JZ Knight.

  [email protected], Ramtha [email protected] (Dialogurile cu Ramtha), C&[email protected],Consciousness & [email protected] (Constiint6 9i Energie), [email protected](Lucrul pe cAmp), The [email protected] (Labirintul), Blue [email protected] (CorpulAlbastru), [email protected], Torsion [email protected] (Procesul de Torsiune),Nelghborhood [email protected] (Plimbarea), The [email protected] (Grila), Create [email protected] (Creeazd-\i ziua), Become a Remarkable [email protected] (Sd Devii oViala RemarcabilS), Mind As MatterSM (Mintea Ca Materie),Analogical ArcherySM (Trasul cu arcul, legat la ochi), TimeTilesSM (Blocuri de timp) 9i GladysSM sunt mdrci inregistrate ceaparlin lui JZ Knight 9i pot fi folosite numai cu permisiunea ei.

  Pentru informatii suplimentare despre invdfdturile lui Ramtha, contactafl:

  Scoala de Iluminare a lui Ramtha,PO Box 1210, Yelm, WA 98597, SUA

  www.ramtha.com

  fu$.Cehtoria gi scopul

  suflefului nostruprin viatd

  Editura M.M.S.2079

 • CUPRINS

  Mesru urapoRtnNT cu pRIVIRE t-4, TRADUoERI.,...,.,....,.,.,..,....,.,.,.,11

  CuvANr hwxre Lq NouA EDrlrE ,...,.,.., ,.,...,,.,.,..,., 13PnezeNrnRpR r-u Rnurrm,. .......,.....,,15Mrslunpn gr EVoLUTTA ceNerrcA A suFLETULu NosrRU .................L7

  Sd lnvdfdm sd distingem vocea Spiritului nostru ,..,.,....,...23

  Sunprul cnurA conrRovERSA, scHTMBAREA ........,.27Lecrn rRraulur $ vorA DE A supRAVrETUr...,.,.....,......,.......,.,.....35

  Asadar, ce cautd sufletul? .........42CANo ennennr/A sr coMpRoMrsul AU nAuns oe uulr lru unuA,.,......45

  iN coNcr-uze: DouA cHEr pENTRU A vEDEA DARUL vrETII.,....,..,.,...,53

  Epn-oc pE JZ lftircnr: cuM AU lNcEpur roATE AcEsrEA ...,.,..,.,.,.61

  GlosRRul r-ur Rer,trnR .,.......,.,....,.,.71

 • MISIUNEA $I EVOLUTIA GENETICAA SUFIfTULUI NOSTRU

 • Vd salut dintru Domnul Dumnezeul fiinlei mele intruDomnul Dumnezeul fiinlei voastre. Sd bem impreund, inaceastd bund dimineatd.

  Preaiubitul meu Dumnezeu,cu ceea ce doresc

  umple-mdintru toatd vesnicia

  aventurii viefii.Jur

  cd nu voi muri,ci voi trdi vegnic

  in Spiritul addncului tdu.Doamne ajutd viafa mea.

  Aga sd fie.Pentru viafd.

  Astea sunt considerate momente drepte. Cdnd v-a!iindltat iubirea intru fintd divind, dincolo de tribulaliile stdriivoastre de om - 9i asta dd voie sufletului gi Spiritului gi, incele din urmd, corpului sd se inalle in ceea ce se numegteo stare de exfaz. Dacd ali ratat-o, ne pare rdu.

  L9

 • Contactul

  Ei bine, haideti sd incepem invdldtura din aceastd zi'

  din aceastd bund dimineald - o lecfie pe care nu o vomprivi ca fiind adevdrul; o vom privi ca iiind filosofie' inclusiv

  tiologie, neurologie. Iar apoi, cdnd am terminat cu lecfia

  asta, o sd ajungem la nigte supozilii cu privire la ea' Insd'

  intre timp, ceea ce vd va fi clar, multora dintre cei care

  suntefi in public - dacd sunteti asezonali cu invd{dtura -este cd ea va incepe sd atingd in voi anumite corzl' iar

  corzile acelea le numim ,,armonicd"'O sd puteti sd vd raportati la aceastd invdldturd numai

  dacd ea se raporteazl,la ceea ce suntefi voi' Frecvenla

  de rezonantd a invdtdturii va fi o armonicd pentru voi'

  iar voi vefi spune, ,,Asta explicd exact ce sunt eu; chiar

  asta fac". Dacd asta nu face sd rdsune o armonicd in

  voi, atunci e fie pentru cd nu ascultali, pentru ci suntelimdndri, cd nu suntefi umili sau, pur 9i simplu' pentru

  cd nu puteti sd auzili. O sd vd fac loc pentru scuze'

  Ceea ce o sd studiem azi am mai studiat, cum ar veni' o

  perioadd de timp, o procesiune de timp, dacd vrefi' Iar

  astazi ne strdduim sd le punem pe toate laolaltd intr-o

  procesiune, pentru ca, in analiza finald, sd putem discuta

  e.,igmu sufletului 9i misterul corpului 9i sd ajungem la

  nigte rdspunsuri cu privire Ia ce este un suflet' care este

  cel mai unic scop pentru care se reincarneazd si ce e de

  cdgtigat de la viatd.

  Corpul care suntefi cdnd venili inapoi in pdntece -oare cum influenteazd corpul comportamentul ulterior al

  sufletului? Cum aiung ele sd fie laolaltd? Cum incepem

  sd infelegem dacd trdim o viald a structurii noastrebiogeneticesauovia|dasufletuluiqiaSpirituluihostrugicum putem sd determindm diferenfa?

  2A 21

  Cdldtoria gi scopul sufletului nostru prin via{d

  Agadar, o sd incepem in aceastd dimineald prin a vorbidespre ceea ce se numegte enigma care esle sufletul. $idacd luati o foaie albd de hdrtie - 9i cel mai mare simbolpentru suflet, la acest inceput, este o carte. Dacd desenalio carte, iar in carte - se numegle Cartea Viefii, dsta e titlul,propria voastrd Carte a Viefii - 9i primele treizeci gi gasede pagini din acea Carte a Viefii o sd intre la capitolul,,lnvolufie: Cdldtoria cdtre masd sau Cdderea ingerilor".Cartea Vietii este un manual, dacd vrefi, un manual decrealie intenlionatd, creafie cu scop. Pagina de prefafd laprimele treizeci gi gase de pagini o sd sune aga: ,,Aplicarealegii creatoare; implinirea misiunii de a face cunoscutnecunoscutul. Aici sunt inregistrate pentru totdeauna gimereu intdmplirile 9i aventurile cdldtoriei mele.".

  Agadar, atunci sufletul este, cumva, ca jurnalul - cdcifiecare fiinta spirituald, adicd de la Punctul Zero, primulnivel de congtiinfd, trebuie sd aibd un suflet, pentru cdsufletul surprinde congtiinfa in forme memorabile. Fdrdsuflet, nu e posibil sd progresezi. Ca urmare, sufletul estememoria Spiritului.

  Agadar, infelegAnd aceasta, dacd vizualizdm sufletul cafiind o carfe, iar prima parte din textul ei este intitulatd,,Aventurile involuliei", atunci putem deja sd inlelegem cumcongtiinla gi energia au creat un timp, o distanfd 9i un spaliulent, pdnd la punctul in care congtiinla insdgi a devenit grea,in formd de materie, aga cd, atunci, am incetinit timpulpdnd la un punct dens de coagulare. Cdldtoria noastrd nueste doar si credm acest timp incetinit, ci sd manipuldmmateria congtiinlei gi energiei in forma atmosferei fizicegi sd o punem in modele pe care le numim viafd. Atuncicredm aceste modele-vid dense, lente, de viafd 9i potenfial,

 • Contactul

  care ne permit sd ne implinim preferinfa sufletului, care

  esle aceea de a co-crea cu Dumn ezeu 9i de a face cunoscut

  necunoscutul; de a crea, de a il pregdti pentru o experienld

  9i apoi de a dizolva creafia, pentru ca energia sd poatd fi

  reformulatd sub forma unui model mai avansat fatd de cel

  anterior.Un exemplu in acest sens ar fi dacd am desena forme

  de oameni din Antichitate gi le-am desena de la ceea ce

  se numegte un aspect umanoid ca de maimufd 9i, incet,

  de-a lungul sdgetii timpului, vedem cum, printr-o epopee,

  creatura aceasta incepe sd se schimbe 9i devine ceea ce se

  numegte Homo erectus de astdzi. $sta e un modelvizualfoarte bun ca sd vedem ci, la inceput, a fost treaba noastrds6 ne imbrdcdm intr-un timp gros, pe carc il numim materie,

  iar apoi, in acel vegmdnt, sd interacliondm in mediu 9i sd

  credm modele ale acelui mediu, pentru experienfa creafiei'

  Iar momentul in care trecutuldevine trecut este momentul

  ln care el nu mai este util. AtuncfZEnd nu mai este util,a fost treaba noastrd, ca Dumnezeu, sd dizolvdm creafia

  trecutd si sd o re-formuldm sub forma unui nou model,care ne provoacd intotdeauna cdtre un punct pe care il

  numim re-formare - re-forma-re; sd il re-formdm in cevaincd gi mai mdret. Iar dupd ce am re-format forma de

  viatd si am creat un modelincd 9i mai sofisticat, atunci ne

  credm o experienld care s6 ne provoace. Dupd ce am creat

  mediul, atunci mintea noastrd corespunde mediului, iar noi

  il experimentim in acest nivel; apoi, el devine o procesiune

  a trecutului , pe care noi, ca Dumnezei, avem rdspundereasd o dizolvdm - acea procesiune a trecutului, ca si putemsd o inviem din mo4i $ sd ii ddm din nou viafd 9i sd credm

  o re-formare inc6 9i mai sofisticatd a trecutului. intelegeti?

  Cdldtoria gi scopul sufletului nostru prin viald

  Aceastd minunatd cdldtorie este astfel, cd putem s6avem toatd vegnicia ca sd re.formdm viafa, iar fdcdndaceasta, sd ne re-formdm pe noi ingine. Dar, oare nu eramperfecli atunci cdnd am descins, cu totii? Perfecliunea e olimitare, iar dacd nu e atinsd niciodatd, curdnd o sd devindimperfectd, pentru cd mintea o depdEeEte intotdeauna,intelegeti? AEadar, ca'sd punem o intrebare dintr-un punct

  de vedere copildresc: ,,De ce a trebuit sd cddem, dacderam deja perfecli? " - n-am cdzut din gralie, ci prin grafie.Cdderea nu a fost un pdcat, ci mai degrabd o obligalie - sdducem mai departe mintea lui Dumnezeu, ln addncurilepotentialului creator, de aceea suntem aici. Suntem caalbinele in stup. Lucrdm pentru re-formarea stupului insugi.inlelegeli?

  Sd fnvdtdm sd distingem voceaSpiritului

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended