Home > Documents > Cjh6n_CSF Aprilie 2016

Cjh6n_CSF Aprilie 2016

Date post: 05-Jul-2018
Category:
Author: chrishelen
View: 217 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)

of 163

Transcript
 • 8/16/2019 Cjh6n_CSF Aprilie 2016

  1/163

 • 8/16/2019 Cjh6n_CSF Aprilie 2016

  2/163

 • 8/16/2019 Cjh6n_CSF Aprilie 2016

  3/163

   

  PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE 

  PAGINA 1 DIN 50 8 APRILIE 2016

  Finantator Program definantare 

  Obiectivulprogramului  

  Solicitanti eligibili  Activitati eligibile  Valoareagrantului 

  Contributiabeneficiarului 

  Termenlimita 

  Informatiisuplimenta

  re 

  UniuneaEuropeana siGuvernulRomaniei

  Dezvoltareainfrastructuriiintegrate de apasi ape uzate

  (PROGRAMULOPERATIONALINFRASTRUCTURA MARE 2014-2020, AP 3, O.S.3.2)

  NOU! 

  Promovareainvestitiilor insectorul de apa/apauzata in vedereaconformarii cucerintele directivelordin sector.

  Operatorii regionali din sectorulde apa/ apa uzata

  Primaria Municipiului Bucuresti

  Ministerul Mediului, Apelor siPadurilor in parteneriat cu Administratia Nationala ”ApeleRomane” si Ministerul Sanatatii 

  Proiecte integrate de apa si apa uzata (noi sifazate)

  Dezvoltarea unui laborator national pentruimbunatatirea monitorizarii substantelordeversate in ape si a calitatii apei potabile

  Sprijin pentru pregatirea portofoliului deproiecte aferent perioadei 2014-2020 si post2020 (dupa caz)

  Variabil Variabil 31decembrie2018

  http://www.f onduri-ue.ro/poim-2014#implementare-program

  UniuneaEuropeana siGuvernulRomaniei

  Schema de ajutorde minimis„Participareaoperatoriloreconomici latarguri siexpozitiiinternationale instrainatate” 

  NOU! 

  Promovareaexportului

  Imbunatatireastructurii exportuluiprin lansarea deproduse noi pepietele externe

  Imbunatatireaaccesului produselorsi serviciilorromanesti pe pieteleexterne

  Operatorii economici care au inobiectul de activitate operatiunide export si nomenclatorul deexport care sa corespunda cuprofilul targului la care se solicitaparticiparea iar produsele sunt deconceptie si/sau marca proprie,de calitate si cu valoare adaugataridicata.

  Participarea la targuri comerciale in vederealansarii unui produs nou sau existent pe opiata noua intr-un alt stat membru sau intr-otara terta.

  Maxim200.000euro

  50% 31decembrie2016

  http://www.minind.ro/PROPUNERI _LEGISLATIVE/2015/Proiect_Ordin_MECT_adoptare_scheme_minimis_2016.pdf

 • 8/16/2019 Cjh6n_CSF Aprilie 2016

  4/163

   

  PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE 

  PAGINA 2 DIN 50 8 APRILIE 2016

  Finantator Program definantare 

  Obiectivulprogramului  

  Solicitanti eligibili  Activitati eligibile  Valoareagrantului 

  Contributiabeneficiarului 

  Termenlimita 

  Informatiisuplimenta

  re 

  UniuneaEuropeana siGuvernulRomaniei

  Schema de ajutorde minimis„Organizarea demisiunieconomice siactiuni depromovare aexportului instrainatate” 

  NOU! 

  Promovareaexportului

  Imbunatatireastructurii exportuluiprin lansarea deproduse noi pepietele externe

  Imbunatatireaaccesului produselorsi serviciilorromanesti pe pieteleexterne

  Operatorii economici care au inobiectul de activitate operatiunide export si nomenclatorul deexport corespunde cu profilulmisiunii economice/actiunii

  promotionale la care solicita 

  participarea iar produsele sunt deconceptie si/sau marca proprie,de calitate si cu valoare adaugataridicata.

  Participarea la misiuni economice instrainatate in vederea lansarii unui produs nousau existent pe o piata noua intr-un alt statmembru sau intr-o tara terta

  Maxim200.000euro

  50% 31decembrie2016

  http://www.minind.ro/PROPUNERI _LEGISLATIVE/2015/Proiect_Ordin_MECT_adoptare_scheme_minimis_2016.pdf

  UniuneaEuropeana siGuvernulRomaniei

  Schema de ajutorde minimis„Realizarea destudii de piata sipe produse,inclusiv pentruobiectivecomplexe” 

  NOU! 

  Promovareaexportului

  Imbunatatireastructurii exportuluiprin lansarea deproduse noi pepietele externe

  Imbunatatireaaccesului produselorsi serviciilor

  romanesti pe pieteleexterne

  Operatorii economici care au inobiectul de activitate operatiunide export si nomenclatorul deexport corespunde cu profilulstudiului de piata sau de produssolicitat iar produsele sunt deconceptie si/sau marca proprie,de calitate si cu valoare adaugataridicata.

  Realizarea studiilor pentru lansarea unuiprodus nou sau existent pe o piata noua intr-un alt stat membru sau intr-o tara terta.

  Maxim200.000euro

  Variabila 31decembrie2018

  http://www.minind.ro/PROPUNERI _LEGISLATIVE/2015/Proiect_Ordin_MECT_adoptare_scheme_minimis_2016.pdf

 • 8/16/2019 Cjh6n_CSF Aprilie 2016

  5/163

   

  PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE 

  PAGINA 3 DIN 50 8 APRILIE 2016

  Finantator Program definantare 

  Obiectivulprogramului  

  Solicitanti eligibili  Activitati eligibile  Valoareagrantului 

  Contributiabeneficiarului 

  Termenlimita 

  Informatiisuplimenta

  re 

  UniuneaEuropeana

  Incluziunesociala prinintermediuleducatiei, aformarii si atineretului

  (ERASMUS+,ACTIUNEA-CHEIE 3)

  NOU!

  Prevenirearadicalizarii violentesi promovareavalorilordemocratice, adrepturilorfundamentale, aintelegeriiinterculturale si acetateniei active

  Promovareaincluziunii cursantilordin categorii

  defavorizate, inclusiva persoanelor dinfamilii de migranti,simultan cuprevenirea sicombatereapracticilordiscriminatorii

  Institutii de invatamant si altiprestatori de servicii din domeniulinvatamantului; Autoritati publice de la nivelnational/regional/localresponsabile pentru educatie,formare si tineret;Organizatii fara scop lucrativ(ONG-uri);Institutii de cercetare;Organizatii comerciale siparteneri sociali;Centre de orientare si derecunoastere;Organizatii internationale;

  Intreprinderi private;Retele ale organizatiilorenumerate mai sus, care sunteligibile cu conditia sa aibapersonalitate juridica; Agentii nationale Erasmus+ dindomeniul tineretului.

  Prezenta cerere de propuneri cuprinde doualoturi:

  Lotul 1: Educatie si formareLotul 2: Tineret

  Prezenta cerere sprijina trei componente aleproiectului:

  Componenta 1: Proiecte de cooperaretransnationala (lotul 1 si lotul 2)Componenta 2: Proiecte de voluntariat lascara larga (lotul 2)Componenta 3: Activitati de interconectareorganizate de agentiile nationale Erasmus+

  (lotul 2)

  Maxim500.000euro

  Minim 10% 30 mai2016

  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-

  and-youth_en

 • 8/16/2019 Cjh6n_CSF Aprilie 2016

  6/163

   

  PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE 

  PAGINA 4 DIN 50 8 APRILIE 2016

  Finantator Program definantare 

  Obiectivulprogramului  

  Solicitanti eligibili  Activitati eligibile  Valoareagrantului 

  Contributiabeneficiarului 

  Termenlimita 

  Informatiisuplimenta

  re 

  ComisiaEuropeana siGurvernulRomaniei 

  Cerere depropuneri deproiecte

  (PROGRAMULACTIVE ANDASSISTEDLIVING)

  NOU! 

  Finantareaproiectelor carepropun solutii dedezvoltare a unormodele sustenabilede ingrijire apopulatiei in curs deimbatranire.

  Intreprinderi (in special IMM-uri),instituṭii sociale, de sanatate ṣiingrijire, sectorul TIC, cerntre decercetare ṣi universiṭaṭi, asociaṭii,autoritaṭi public 

  Consortiul participant trebuie safie compus din cel putin 3organizatii independente eligibile(persoane juridice) din cel putin 3state partenere diferite din cadrulprogramului.Consortiul trebuie sa includa celputin un partener de afacerieligibil.

  Consortiul trebuie sa includa celputin o IMM, care poate fipartenerul de afaceri.Consortiul trebuie sa includa celpuṭin un utilizator final eligibil. 

  Scopul acestui apel pentru propuneri deproiecte este de a sprijini iniṭiativele decolaborare inovatoare, transnationale simultidisciplinare orientate clar spre piata si cuvaloare adaugata pentru diferitele tipuri deutilizatori finali.

  O prioritate-cheie care sta la baza acesteiprovocari va fi de a reuni tehnologii si serviciipentru a crea solutii bazate pe TIC careraspund aspiratiilor si provocarilor pentrubunastarea persoanelor cu demenṭa ṣicomunitaṭile lor (familie, ingrijitori, comunitatelocala, furnizori de servicii, sisteme de ingrijire,etc.).

  Variabila Variabila 26 mai2016

  http://www.aal-europe.eu/get-involved/call-2016/

 • 8/16/2019 Cjh6n_CSF Aprilie 2016

  7/163

   

  PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE 

  PAGINA 5 DIN 50 8 APRILIE 2016

  Finantator Program definantare 

  Obiectivulprogramului  

  Solicitanti eligibili  Activitati eligibile  Valoareagrantului 

  Contributiabeneficiarului 

  Termenlimita 

  Informatiisuplimenta

  re 

  UniuneaEuropeana siGuvernulRomaniei

  Apel de proiectepentrumicrointreprinder i

  (PROGRAMULOPERATIONALREGIONAL 2014-2020, AP2, PI 2.1)

  APEL NELANSAT

  Consolidarea pozitieipe piata a IMM-urilorin domeniicompetitiveidentificate inStrategia Nationalade Competitivitate siPlanurile deDezvoltareRegionala

  Societatile comerciale saucooperative care se incadreaza incategoria microintreprinderilor, audesfasurat activitate pe operioada corespunzatoare celputin unui an fiscal integral si auinregistrat profit din exploatare inanul fiscal anterior depuneriicererii de finantare.

  Locul de implementare aproiectului este situat in mediulurban, in regiunea de dezvoltarein care este depusa cererea definantare.

  Domeniul de activitate in care sedesfasoara investitia seincadreaza in domeniile deactivitate eligibile, asa cum suntenumerate in anexa la Ghidulspecific.

    lucrari de construire/ extindere/modernizare a spatiilor de productie/prestare de servicii alemicrointreprinderilor, inclusiv a utilitatilorgenerale aferente (alimentare cu apa,canalizare, alimentare cu gaze naturale,agent termic, energie electrica, PSI);

    achizitionarea de echipamentetehnologice, utilaje, instalatii de lucru,mobilier, echipamente informatice,birotica, de natura mijloacelor fixe;

    achizitionarea de instalatii/echipamentespecifice in scopul obtinerii unei economiide energie, precum si sisteme careutilizeaza surseregenerabile/alternative

  de energiepentru eficientizareaactivitatilor pentru care a solicitatfinantare, in limita a 15% din valoareaeligibila a proiectului;

    investitii in active necorporale: brevete,licente, marci comerciale, programeinformatice, alte drepturi si activesimilare;

    investitii in realizarea de website-uripentru prezentarea activitatii si aproduselor sau serviciilor proprii, inclusivinstrumente de comercializare on-line.

  Valoareeligibila aproiectuluitrebuie safie cuprinsaintre 25.000si 200.000euro

  Minim 10%  Apelnelansat

  http://regio-adrcentru.r o/2-1-2-2-sprijinirea-crearii-si-extinderea-capacitatilor -avansate-de-productie-si-dezvoltarea-serviciilor/

 • 8/16/2019 Cjh6n_CSF Aprilie 2016

  8/163

   

  PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE 

  PAGINA 6 DIN 50 8 APRILIE 2016

  Finantator Program definantare 

  Obiectivulprogramului  

  Solicitanti eligibili  Activitati eligibile  Valoareagrantului 

  Contributiabeneficiarului 

  Termenlimita 

  Informatiisuplimenta

  re 

  UniuneaEuropeana siGuvernulRomaniei

  Intreprinderiinovatoare de tipstart-up si spin-off

  (PROGRAMULOPERATIONALCOMPETITIVITATE 2014-2020,AP 1, Actiunea1.2.1)

  Realizarea deproduse,tehnologii/procese si/sau servicii noi sausemnficativimbunatatite.

  Start-up-uri: intreprindere,infiintata in baza legii 31/1990,care inregistreaza o vechime demaximum 3 ani in anul depuneriiproiectului;

  Spin-off-uri: intreprineri careurmeaza sa se infiinteze pe bazaunui rezultat obtinut in organizatiide cercetare de drept public(institutie de CD sau deinvatamant superior).

  Solicitantul detine un rezultat carepoate să fie:

  a) Brevetb) Cerere de brevetc) Teza de doctorat - adirectorului de proiect, angajat alstart-up-ului/ Spin-off-uluid) Drepturile de utilizare alerezultatelor cercetării in proiect

    activitati de cercetare-dezvoltare(cercetare industriala si/sau dezvoltareexperimentala)

    achizitia de servicii pentru cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si/saudezvoltare experimentala)

    achizitia de servicii de consultanta pentruinovare referitoare la: asistentatehnologica; transfer tehnologic; achizitia,protectia si comercializarea drepturilor deproprietate industriala; utilizareastandardelor

    achizitia de servicii suport pentru inovarereferitoare la: incercari si testari inlaboratoare de specialitate; marcarea

  calitatii, testare si certificare; studii depiata

    activitati pentru introducerea in productiesi realizare produs/ proces/ tehnologie/serviciu

    activitati de procurare de materii prime simateriale necesare realizarii proiectului(pentru activitati de cercetare dezvoltaresi activitati de introducere in productie sirealizare produs/ proces/ tehnologie/serviciu)

    activitati de informare si publicitate privindproiectul

    activitati pentru infiintarea si inregistrareaSPIN-OFF-urilor

  Maxim840.000 leisi nu poatedepasiechivalentulin lei a200.000Euro

  Minim 10% Apel deproiecte cudepunerecontinua

  http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-

  unic-sectiunea-C.pdf  

  http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdfhttp://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdf

 • 8/16/2019 Cjh6n_CSF Aprilie 2016

  9/163

   

  PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE 

  PAGINA 7 DIN 50 8 APRILIE 2016

  Finantator Program definantare 

  Obiectivulprogramului  

  Solicitanti eligibili  Activitati eligibile  Valoareagrantului 

  Contributiabeneficiarului 

  Termenlimita 

  Informatiisuplimenta

  re 

  GuvernulRomaniei

  Programul pentrustimulareainfiintarii sidezvoltariimicrointreprinder ilor de catreintreprinzatoriidebutanti inafaceri

  APEL NELANSAT 

  Stimularea infiintariide noimicrointreprinderi,crestereapotentialului deaccesare a surselorde finantare sidezvoltareaaptitudinilorantreprenoriale aleintreprinzatoriidebutanti in afaceriin scopul implicariiacestora in structurieconomice private

  Microintreprinderile nou-infiintate,conduse de intreprinzatoriidebutanti in afaceri, caredesfasoara pentru prima dataactivitate economica, prinintermediul unei societati curaspundere limitata debutanta(SRL-D).

  1) INVESTITIILE IN ACTIVE CORPORALE

  referitoare la:

  a) Terenuri pentru realizarea deconstructii/amenajare efectuate in cadrulproiectului, destinate activitatii pentru care s-asolicitat finantarea;b) Constructii pentru desfasurarea activitatiipentru care s-a solicitat finantarea;c) Achizitionarea de spatii destinaterealizarii activitatii pentru care s-a solicitatfinantare.d) Achizitionarea de mobilier pentru dotareaspatiilor amenajate destinate activitatii pentrucare s-a solicitat finantarea;e) Echipamente tehnologice, masini, utilaje

  si instalatii de lucru;f) Achizitionarea de autoutilitare dincategoria N1, N2, N3.g) achizitionarea de instalatii de incalzire sau

  climatizare aferente spatiului de

  productie/servicii/comert;

  2) INVESTITIILE IN ACTIVE

  NECORPORALE

  3) ALTE COSTURI DE OPERARE:

  a) Costuri curente;b) Costuri de training si formare personal;c) Servicii externe;d) Costuri legate de procesul de vanzare;e) Costuri administrative;f) Alte costuri conexe legate de codul

  CAEN accesat in cadrul Programuluig) Comisionul de garantare aferent anuluiacordarii garantiei, datorat Fondului Nationalde Garantare a Creditelor pentru IntreprinderiMici si Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.)in cazul garantiilor acordate pentru creditelecontractate de beneficiari in vederea realizariiplanurilor de afaceri acceptate in cadrulProgramului, pentru solicitantii care asiguracontributia proprie din credit.

  Maxim45.245 lei

  Minim 50% Apelnelansat

  http://www.aippimm.ro/articol/progr ame/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-srld-

  2016

 • 8/16/2019 Cjh6n_CSF Aprilie 2016

  10/163

   

  PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE 

  PAGINA 8 DIN 50 8 APRILIE 2016

  Finantator Program definantare 

  Obiectivulprogramului  

  Solicitanti eligibili  Activitati eligibile  Valoareagrantului 

  Contributiabeneficiarului 

  Termenlimita 

  Informatiisuplimenta

  re 

  GuvernulRomaniei

  Programulnationalmultianual demicroindustriali-zare

  APEL NELANSAT 

  Sustinereainvestitiilor insectoareleeconomice prioritarestabilite prinprezenta procedura,cresterea volumuluide activitate si acompetitivitatii IMMdin aceste sectoare

  Microintreprinderi, intreprinderimici si mijlocii care:

  au au cel putin 2 exercitiifinanciare incheiate la datadeschiderii aplicatiei electronicede inscriere a planului de afaceri

  si

  au obiectul de activitate inclus ingrupele si clasele mentionate inprocedura de implementare aprogramului

  Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze inuna sau mai multe din urmatoarele categoriieligibile:

  a) Echipamente tehnologice, masini, utilajesi instalatii de lucru-inclusiv software-ulaferent;

  b) Aparate si instalatii de masura, control,reglare, cititoare pentru cod de bare,cantare electronice cu/fara printer pentruetichetare, aparate de marcat electronicefiscale;

  c) Autoutilitare din categoria N1, N2, N3;d) Investitiile in active necorporale

  referitoare la brevete de inventie, marci

  de produse si servicii, software pentrucomertul on-line, software-uri;

  e) Echipamente IT tehnica de calcul;f) Achizitionarea de spatii de lucru, spatii

  de productie si spatii pentru prestariservicii si comert;

  g) Achizitionarea de bunuri prevazute lasubgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparaturabirotica si 3.3 sisteme de protectie avalorilor umane si materiale;

  h) Realizarea unui site, in limita maxima a10000 lei;

  i) Achizitionarea de instalatii/echipamentespecifice in scopul obtinerii uneieconomii de energie, precum si sistemecare utilizeaza surse regenerabile de

  energie pentru eficientizarea activitatilorpentru care a solicitat finantare;

   j) Achizitionarea de instalatii de incalziresau climatizare aferente spatiului decomert, productie sau servicii;

  k) Cursuri de dezvoltare a abilitatilorantreprenoriale; etc

  Maxim250.000 lei

  Minim 10% Apelnelansat

  Data de lacare esteactivainregistrarea on-line secomunicape site-ulinstitutiei cu

  minim 5 zileinainte dedatainceperiiprocesuluideinregistrare.

  http://www.aippimm.ro/articol/progr ame/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-programul-na-ional-multianual-

  de-microindustrializare-2016-

 • 8/16/2019 Cjh6n_CSF Aprilie 2016

  11/163

   

  PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE 

  PAGINA 9 DIN 50 8 APRILIE 2016

  Finantator Program definantare 

  Obiectivulprogramului  

  Solicitanti eligibili  Activitati eligibile  Valoareagrantului 

  Contributiabeneficiarului 

  Termenlimita 

  Informatiisuplimenta

  re 

  GuvernulRomaniei

  Programul pentrudezvoltareaabilitatilorantreprenorialein randul tinerilorsi facilitareaaccesului lafinantare -START

  APEL NELANSAT 

  Stimularea infiintariide noi intreprinderimici si mijlocii,imbunatatireaperformanteloreconomice ale celorexistente, crestereapotentialului deaccesare a surselorde finantare sidezvoltareaaptitudinilorantreprenoriale aleintreprinzatorilor inscopul implicarii

  acestora in structurieconomice private.

  Societatile comerciale(microintreprinderi, intreprinderimici si mijlocii) care au cel mult 2ani de la inregistrare la RegistrulComertului la data completariionline a planului de afaceri sicodul CAEN pentru care solicitafinantare este eligibil in cadrulprogramului

  Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze inuna sau mai multe din urmatoarele categoriieligibile:

  a) Echipamente tehnologice, masini, utilajesi instalatii de lucru-inclusiv software-ulaferent;

  b) Aparate si instalatii de masura, control,reglare, cititoare pentru cod de bare,cantare electronice cu/fara printer pentruetichetare, aparate de marcat electronicefiscale;

  c) Autoutilitare din categoria N1, N2, N3;d) Investitiile in active necorporale

  referitoare la brevete de inventie, marci

  de produse si servicii, software pentrucomertul on-line, software-uri;

  e) Echipamente IT tehnica de calcul;f) Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de

  productie si spatii pentru prestari serviciisi comert;

  g) Achizitionarea de bunuri prevazute lasubgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparaturabirotica si 3.3 sisteme de protectie avalorilor umane si materiale;

  h) Realizarea unui site, in limita maxima a10000 lei;

  i) Achizitionarea de instalatii/echipamentespecifice in scopul obtinerii unei economiide energie, precum si sisteme careutilizeaza surse regenerabile de energie

  pentru eficientizarea activitatilor pentrucare a solicitat finantare;

   j) Achizitionarea de instalatii de incalziresau climatizare aferente spatiului decomert, productie sau servicii;

  k) Cursuri de dezvoltare a abilitatilorantreprenoriale; etc

  Maxim120.000 lei

  Minim 10% Apelnelansat

  Data de lacare esteactivainregistrarea on-line secomunicape site-ulinstitutiei cu

  minim 5 zileinainte dedatainceperiiprocesuluideinregistrare.

  http://www.aippimm.ro/articol/progr ame/proiecte-proceduri-implementare-2016/proiect-procedura-implementare-start-2016

 • 8/16/2019 Cjh6n_CSF Aprilie 2016

  12/163

   

  PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE 

  PAGINA 10 DIN 50 8 APRILIE 2016

  Finantator Program definantare 

  Obiectivulprogramului  

  Solicitanti eligibili  Activitati eligibile  Valoareagrantului 

  Contributiabeneficiarului 

  Termenlimita 

  Informatiisuplimenta

  re 

  GuvernulRomaniei

  Programul dedezvoltare simodernizare aactivitatilor decomercializare aproduselor siserviciilor depiata

  APEL NELANSAT 

  Intarirea capacitatiioperatoriloreconomici depromovare aproduselor siserviciilor de piata

  Dezvoltarea simodernizareaactivitatiicomerciantilor siprestatorilor deservicii de piata.

  Intreprinderi mici si mijlocii

  Societati cooperative

  care au ca obiect de activitatecomercializarea produselor siserviciilor  de piata si au cel putin2 ani calendaristici de la infiintare

    achizitionarea de echipamente IT tehnicade calcul;

    achizitionarea de cititoare pentru cod debare;

    achizitionarea de cantare electronicecu/fara printer pentru etichetare;

    achizitionarea de aparate de marcatelectronice fiscale;

    achizitionarea de echipamentetehnologice masini, utilaje si instalatii delucru-inclusiv software-ul aferent, aparatesi instalatii de masurare, control si reglarenecesare desfasurarii activitatilor pentrucare a solicitat finantare;

    achizitionarea de electro si

  motostivuitoare;  achizitionarea de bunuri prevazute la

  subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparaturabirotica si 3.3 sisteme de protectie avalorilor umane si materiale;

    achizitionarea de autoutilitare, cu exceptiavehiculelor de transport rutier de marfuriin contul tertilor sau contra cost, solicitatede intreprinderile care efectueazatransport rutier de marfuri in contul tertilorsau contra cost;

    certificarea unui sistem de managemental calitatii/ mediului/sanatatii si securitatiiocupationale/sigurantei alimentelor;

    realizarea unui site pentru prezentareaactivitatii solicitantului si a produselor sauserviciilor promovate;

    achizitionarea de instalatii/echipamentespecifice in scopul obtinerii unei economiide energie, precum si sisteme careutilizeaza surse regenerabile/ alternativede energie pentru eficientizareaactivitatilor pentru care a solicitatfinantare; etc.

  Maxim135.000 lei

  Minim 10% Apelnelansat

  Data de lacare esteactivainregistrarea on-line secomunicape site-ulinstitutiei cu

  minim 5 zileinainte dedatainceperiiprocesuluideinregistrare.

  http://www.aippimm.ro/articol/progr ame/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-

  servicii-2016-2 

  http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2http://www.aippimm.ro/articol/programe/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/proiect-procedura-implementare-comert-servicii-2016-2

 • 8/16/2019 Cjh6n_CSF Aprilie 2016

  13/163

   

  PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE 

  PAGINA 11 DIN 50 8 APRILIE 2016

  Finantator Program definantare 

  Obiectivulprogramului  

  Solicitanti eligibili  Activitati eligibile  Valoareagrantului 

  Contributiabeneficiarului 

  Termenlimita 

  Informatiisuplimenta

  re 

  GuvernulRomaniei

  Programulnationalmultianual pentruinfiintarea sidezvoltareaintreprinderilormici si mijlocii inmediul rural

  APEL NELANSAT 

  Stimularea sisprijinirea demarariisi dezvoltariistructuriloreconomice privateinfiintate in mediulrural prin crestereanumarului de locuride munca si al IMMin mediul rural,facilitarea accesuluiIMM-urilor infiintatein mediul rural lasursele de finantare,in contextul reducerii

  discrepanteloreconomice dintremediul urban si celrural.

  Societatile comerciale, societatilecooperative, inclusiv societatilecooperative mestesugarestimixte, persoanele fiziceautorizate care desfasoaraactivitati economice in modindependent, intreprinderileindividuale care au sediul socialsi punctul/punctele de lucru inmediul rural

  Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze inuna sau mai multe din urmatoarele categoriieligibile:

  a) Echipamente tehnologice, masini, utilajesi instalatii de lucru-inclusiv software-ulaferent;

  b) Aparate si instalatii de masura, control,reglare, cititoare pentru cod de bare,cantare electronice cu/fara printer pentruetichetare, aparate de marcat electronicefiscale;

  c) Autoutilitare din categoria N1, N2, N3;d) Investitiile in active necorporale

  referitoare la brevete de inventie, marci

  de produse si servicii, software pentrucomertul on-line, software-uri;

  e) Echipamente IT tehnica de calcul;f) Achizitionarea de spatii de lucru, spatii

  de productie si spatii pentru prestariservicii si comert;

  g) Achizitionarea de bunuri prevazute lasubgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparaturabirotica si 3.3 sisteme de protectie avalorilor umane si materiale;

  h) Realizarea unui site, in limita maxima a10000 lei;

  i) Achizitionarea de instalatii/echipamentespecifice in scopul obtinerii uneieconomii de energie, precum si sistemecare utilizeaza surse regenerabile de

  energie pentru eficientizarea activitatilorpentru care a solicitat finantare;

   j) Achizitionarea de instalatii de incalziresau climatizare aferente spatiului decomert, productie sau servicii;

  k) Cursuri de dezvoltare a abilitatilorantreprenoriale; etc

  125.000 lei 10% Apelnelansat

  Data de lacare esteactivainregistrarea on-line secomunicape site-ulinstitutiei cu

  minim 5 zileinainte dedatainceperiiprocesuluideinregistrare.

  http://www.aippimm.ro/articol/progr ame/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/programul-national-multianual-pentru-

  infiintarea-si-dezvoltarea-intreprinderilor-mici-si-mijlocii-in-mediul-rural

 • 8/16/2019 Cjh6n_CSF Aprilie 2016

  14/163

   

  PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE 

  PAGINA 12 DIN 50 8 APRILIE 2016

  Finantator Program definantare 

  Obiectivulprogramului  

  Solicitanti eligibili  Activitati eligibile  Valoareagrantului 

  Contributiabeneficiarului 

  Termenlimita 

  Informatiisuplimenta

  re 

  GuvernulRomaniei

  Programul pentruorganizareaTarguluiIntreprinderilorMici si Mijlocii -TIMM 2016

  APEL NELANSAT 

  Dezvoltareacontactelor deafaceri si stabilireaunor legaturiparteneriale intreIMM, banci, fonduride garantare si IMMdin UniuneaEuropeana;

  Dezvoltareacapacitatii si aspirituluiantreprenorial prinorganizarea de

  ateliere de lucru incadrul evenimentuluicu experti de laComisia Europeana;

  Dezvoltareaabilitatilor inovative siconsolidarea unuimediu economiccompetitiv;

  Cresterea numaruluide noi locuri demunca si abeneficiilor aduseeconomiei nationale;

  Operatorii economici Programul consta in organizarea la Bucurestia celei de-a VIII-a editii nationale a TarguluiIntreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2016, peo perioda de minim 5 zile.

   Actiunile legate de organizarea sidesfasurarea Programului se realizeaza deMinisterul Economiei, Comertului si Relatiilorcu Mediul de Afaceri, prin Oficiul Teritorialpentru Intreprinderi Mici si Mijlocii siCooperatie Ploiesti, direct si/sau pe baza decontracte/acorduri de parteneriat incheiate cupersoane fizice si juridice de drept public sauprivat, in conditiile legii,

   Actiunile desfasurate in cadrul Programuluisunt:

    organizarea unei expozitii structurata pesectiuni concomitente;

    organizarea de seminarii, mese rotunde,ateliere de lucru si prezentari in scopulcresterii numarului intreprinzatorilor desucces si a competentelorantreprenoriale, imbunatatiriiperformantelor economice si tehnice aleIMM, stimularii intreprinderilor inovative,promovarii produselor si serviciilorromanesti, precum si stimularii sisustinerii internationalizarii IMM;

    diseminarea de materiale informativereferitoare la initierea si dezvoltarea

  afacerilor.

  Se asiguraparticipareagratuita latarg pentruaplicantiiselectati inurmainscrierii inprogram.Vor fisuportatecheltuielilede transportpentrubeneficiari si

  pentruproduseleacestora(dupa caz).Sumamaximaacordataunuibeneficiarpentrutransport,cumulat, nuva depasipentru targ2500 leipentru

  beneficiariidinRomania si5000 leipentrubeneficiariidin UniuneaEuropeana.

  - Apelnelansat

  Data de lacare esteactivainregistrarea on-line secomunicape site-ulinstitutiei cu

  minim 5 zileinainte dedatainceperiiprocesuluideinregistrare.

  http://www.aippimm.ro/articol/progr ame/proiecte-proceduri-2016-modificate-in-urma-reuniniunii-ccdimm/programul-pentru-organizarea-targului-

  intreprinderilor-mici-i-mijlocii---timm-2016

 • 8/16/2019 Cjh6n_CSF Aprilie 2016

  15/163

   

  PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE 

  PAGINA 13 DIN 50 8 APRILIE 2016

  Finantator Program definantare 

  Obiectivulprogramului  

  Solicitanti eligibili  Activitati eligibile  Valoareagrantului 

  Contributiabeneficiarului 

  Termenlimita 

  Informatiisuplimenta

  re 

  UniuneaEuropeana siGuvernulRomaniei

  Masuri integratepentru tineriiNEETs someridin RegiunileCentru, Sud-Estsi Sud-Muntenia

  PROGRAMULOPERATIONALCAPITAL UMAN(AP 1, OS 1.1 SI1.2)

  APEL NELANSAT

  Cresterea ocupariitinerilor NEETssomeri cu varstaintre 16 - 24 ani,inregistrati laServiciul Public deOcupare si curezidenta in regiunileeligibile (Centru,Sud-Est si SudMuntenia)

  Imbunatatireanivelului de

  competente, inclusivprin evaluarea sicertificareacompetentelordobandite in sistemnon-formal siinformal al tinerilorNEETs someri cuvarsta intre 16 - 24ani, inregistrati laServiciul Public deOcupare, curezidenta in regiunileeligibile (Centru,Sud-Est si SudMuntenia

  Entitati relevante (furnizori deformare, furnizori de servicii deocupare/ evaluare si certificare acompetentelor, sindicate,patronate, ONG-uri/ organizatiide tineret etc.) in parteneriat cuangajatori

   Angajatori

  Masuri care nu intra sub incidenta ajutoruluide minimis:

   A. Masuri obligatorii minime pentru grupul tintaB. Alte masuri necesare derularii proiectului(management de proiect, informare sipublicitate, recrutare grup tinta etc.).Cheltuielile aferente acestor masuri nu vordepasi maximum 20% din bugetul proiectului.

  Masuri eligibile in cadrul pachetului integrat -schema de ajutor de minimis:

   A. Consiliere profesionala - masura obligatorie

  a fi implementata in cadrul proiectului.B. Alte masuri in functie de sansele deangajare ale fiecarui tanar:

    Formare profesionala adaptata nevoilorspecifice ale grupului tinta, precum si inacord cu nevoile de competente la nivelulintreprinderii. Formarea profesionalatrebuie sa fie certificata ANC sirecunoscuta la nivel national.

    Evaluare si certificare pentrurecunoasterea competentelor dobanditein context informal si non-formal

    Ucenicie la locul de munca (inclusiv prinacordarea de sprijin financiarangajatorilor)

    Stagii pentru absolventii de invatamant

  superior (inclusiv prin acordarea desprijin financiar angajatorilor)

    Angajare pe locuri de munca nou create,inclusiv prin acordarea de stimulentefinanciare angajatorilor

  Valoareaminimaeligibila aunui proiecteste de100.000euro.

  Valoareamaximaeligibila perentitate juridicabeneficiarade ajutor de

  minimis nupoatedepasiechivalentulin lei a200.000euro.

  In conditiileschemei deajutor deminimis,cofinantareaprivata minimaa entitatii juridicebeneficiare deajutor deminimis este0%.

  Pentru parteade buget

  gestionata desolicitant sisau partenercare nu va/ nuvor beneficiade ajutor deminimis,cofinantareaprivata minimavariaza intre2% si 5%.

   Apelnelansat

  http://www.f onduri-ue.ro/images/files/progr ame/CU/POCU-2014/30.10/gcsc.ap1.pdf  

  http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/30.10/gcsc.ap1.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/30.10/gcsc.ap1.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/30.10/gcsc.ap1.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/30.10/gcsc.ap1.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/30.10/gcsc.ap1.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/30.10/gcsc.ap1.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/30.10/gcsc.ap1.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/30.10/gcsc.ap1.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/30.10/gcsc.ap1.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/30.10/gcsc.ap1.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/30.10/gcsc.ap1.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/30.10/gcsc.ap1.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/30.10/gcsc.ap1.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/30.10/gcsc.ap1.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/30.10/gcsc.ap1.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/30.10/gcsc.ap1.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/30.10/gcsc.ap1.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/30.10/gcsc.ap1.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/30.10/gcsc.ap1.pdf

 • 8/16/2019 Cjh6n_CSF Aprilie 2016

  16/163

   

  PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE 

  PAGINA 14 DIN 50 8 APRILIE 2016

  Finantator Program definantare 

  Obiectivulprogramului  

  Solicitanti eligibili  Activitati eligibile  Valoareagrantului 

  Contributiabeneficiarului 

  Termenlimita 

  Informatiisuplimenta

  re 

  UniuneaEuropeana siGuvernulRomaniei

  Romania creativa

  (PROGRAMULOPERATIONALCAPIAL UMAN,AP 3, PI 8.iii, OS3.7)

  APEL NELANSAT

  Dezvoltareaantreprenoriatului siinfiintarii de noiintreprinderi non-agricole in zonaurbana in domeniicreative: film, muzicaartele scenei,publicitate, design simoda, IT software sitehnologie,arhitectura si arta.

  Persoane fizice careintentioneaza sa infiinteze oafacere non agricola in zonaurbana intr-una din regiunile maiputin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia,Centru, Sud-Est si Sud Muntenia)In cadrul prezentei cereri depropuneri de proiecte nu sunteligibili ca grup tinta tinerii NEETssomeri cu varsta intre 16 - 24 ani.

  Se finanteaza infiintarea de noi intreprinderinon-agricole in zona urbana in domeniicreative: film, muzica artele scenei, publicitate,design si moda, IT software si tehnologie,arhitectura si arta.

   Activitatile sunt grupate intr-un pachet integratde business care presupune parcurgerea a 3etape cadru de implementare:

  1. Etapa I: Educatie antreprenoriala siprogram de mentorat2. Etapa II: Dezvoltarea planului de afaceri3. Etapa III: Infiintare firma/ afacere/exploatarea ideii de business

  In dezvoltarea cererii de finantare se va vizacel putin o tema secundara dintre celeaferente axei prioritare:

    Sprijinirea tranzitiei catre oeconomie cu emisii scazute dedioxid de carbon si eficienta dinpunctul de vedere al utilizariiresurselor.

    Inovare sociala Imbunatatireaaccesibilitatii, a utilizarii si a calitatiitehnologiilor informatiei sicomunicatiilor

    Nediscriminare

  Pentru proiectele care promoveaza metodeinovative de implicare activa a membrilorcomunitatii in procesul de selectie se acordapunctaj suplimentar.

  Maxim25.000euro/ plande afaceriva fi acordatnumaipersoanelorale carorplanuri deafaceri suntaprobate.

  2% Apelnelansat

  http://www.f onduri-ue.ro/images/files/progr ame/CU/POCU-2014/20.10/ghid.20.10.2015.pdf  

  http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.10/ghid.20.10.2015.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.10/ghid.20.10.2015.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.10/ghid.20.10.2015.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.10/ghid.20.10.2015.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.10/ghid.20.10.2015.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.10/ghid.20.10.2015.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.10/ghid.20.10.2015.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.10/ghid.20.10.2015.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.10/ghid.20.10.2015.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.10/ghid.20.10.2015.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.10/ghid.20.10.2015.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.10/ghid.20.10.2015.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.10/ghid.20.10.2015.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.10/ghid.20.10.2015.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.10/ghid.20.10.2015.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.10/ghid.20.10.2015.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.10/ghid.20.10.2015.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.10/ghid.20.10.2015.pdfhttp://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/20.10/ghid.20.10.2015.pdf

 • 8/16/2019 Cjh6n_CSF Aprilie 2016

  17/163

   

  PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE 

  PAGINA 15 DIN 50 8 APRILIE 2016

  Finantator Program definantare 

  Obiectivulprogramului  

  Solicitanti eligibili  Activitati eligibile  Valoareagrantului 

  Contributiabeneficiarului 

  Termenlimita 

  Informatiisuplimenta

  re 

  UniuneaEuropeana siGuvernulRomaniei

  Crearea desinergii cuactiunile de CDIale programului-cadru ORIZONT2020 al UniuniiEuropene şi alteprograme CDIinternationale

  (PROGRAMULOPERATIONALCOMPETITIVITATE, AP 1, Actiunea1.1.3)

  APEL NELANSAT

  Sprijinirea proiectelorde CD si Inovarecare participa directla competitiileORIZONT 2020,

  carecomplementeazaprin activitatilepropuse obiectiveleunor apeluri propusepentru competitiileORIZONT 2020

  sau care seadreseaza intaririicapacitatiiadministrative ainstitutiilor de CD siInovare din Româniade a realiza aplicatiipentru proiecte siapeluri la nivelEuropean si mondial.

  a) Organizatii de cercetare

  Este considerata organizatie decercetare o entitate, precum ouniversitate sau un institut decercetare, indiferent de statutulsau juridic sau de modul sau definantare, al carei scop principaleste de a realiza in modindependent cercetarefundamentala, cercetareindustriala sau dezvoltareexperimentala sau de a diseminala scara larga rezultatele unorastfel de activitati prin predare,

  publicare sau transfer decunostinte

  b) Intreprinderi cu obiect deactivitate cercetare-dezvoltare

  Este considerata intreprindereorice entitate care desfaşoar a oactivitate economica, indiferentde forma juridica şi dedimensiunea acesteia (micro,mica, mijlocie, mare).

  Proiectele se pot adresa numai urmatoarelordomenii tematice prioritare, detaliate in Anexa3 la ghid:

    Specializare inteligenta

    Bioeconomia

    Tehnologia informatiei şi a comunicatiilor,spatiu si securitate

    Energie, mediu si schimbari climatice

    Eco-nano-tehnologii si materialeavansate

    Sanatate, domeniu prioritar de interesnational.

  Tipuri de proiecte:

    Proiecte de cercetare-inovare atat pentruorganizatii de cercetare cat si pentruintreprinderi

    Proiecte de cercetare-inovare pentruintreprinderi mici si mijlocii

    Proiecte suport pentru organizatii decercetare

    Proiecte de investitii in infrastructura CDpentru organizatii de cercetare

  Variabila Pentruorganizatii decercetare - 0%din costurileeligibile.

  Pentruintreprinderi,cotele definantare secalculeaza caprocent dincosturile

  eligibile aleproiectului, pecategorii deactivitati şi infunctie de tipulintreprinderii(mare,mijlocie, mica)

   Apelnelansat

  http://www.f onduri-ue.ro/images/files/progr ame/COMPETITIVITATE/POC/06.11/Ghid.solicitant.pdf

 • 8/16/2019 Cjh6n_CSF Aprilie 2016

  18/163

   

  PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE 

  PAGINA 16 DIN 50 8 APRILIE 2016

  Finantator Program definantare 

  Obiectivulprogramului  

  Solicitanti eligibili  Activitati eligibile  Valoareagrantului 

  Contributiabeneficiarului 

  Termenlimita 

  Informatiisuplimenta

  re 

  UniuneaEuropeana siGuvernulRomaniei

  Sprijin pregatitor

  (PROGRAMULOPERATIONALPENTRUPESCUIT SIAFACERIMARITIME2014 – 2020,Masura IV.1)

  APEL NELANSAT

   Acordarea de sprijinpentru activitatipregatitoare estemenita sa coagulezesi sa consolidezeinitiativa la nivelulcomunitatilor locale,tinand seama defaptul ca, in prezent,potentialiibeneficiari continuasa detina informatii sicompetente scazutein ceea ce privesteelaborarea si

  implementarea unorastfel de initiative, iarresursele financiaresi materialedisponibile suntlimitate.

  Parteneriat public-privat cupersonalitate juridica, in bazaO.G. 26 din 2000 cu modificarilesi completarile ulterioare, formatdin reprezentanti aiintereselor sociale saueconomice din zona, printre caresa se regaseasca celputin o organizatie de producatoridin domeniul acvaculturii sau oasociatie de pescari cu cel putin20 de pescari profesionisti saucel putin 3 unitati deacvacultura sau procesare inzona de pescuit si de

  acvacultura.

  O persoana juridica, semnatara aunui Acord de parteneriat,desemnata sa reprezentati acelparteneriat pentru aspecteleadministrative sifinanciare. Acordul de parteneriattrebuie sa fie semnat dereprezentanti ai intereselorsociale sau economice din zona,printre care sa se regaseasca celputin o organizatie de producatoridin domeniul acvaculturii sau oasociatie de pescari comerciali cucel putin 20 de pescari

  profesionisti sau cel putin 3unitati de acvacultura sauprocesare in zona de pescuit side acvacultura.

    dezvoltarea parteneriatelor locale siinfiintarea FLAG-urilor;

    animare, informarea, constientizareacomunitatilor locale si promovarea interitoriu a oportunitatilor privinddezvoltarea locala;

    instruirea liderilor locali;

    promovarea initiativelor locale;

    schimb de bune practici, vizite la FLAG-urile care au implementat cu succes ostrategie de dezvoltare locala in perioada

  de programare 2007-2013;

    elaborarea studiilor si analizelor necesarepregatirii strategiei de dezvoltare localaplasate sub responsabilitatea comunitatii ;

    costuri aferente proiectarii strategiei,inclusiv costuri de consultanta si costuriaferente actiunilor legate de consultareapartilor interesate in scopul pregatiriistrategiei;

    elaborarea strategiei de dezvoltare locala;

    costurile administrative (de functionare side personal) ale unei organizatii care

  solicita sprijin pregatitor in cursul etapeide pregatire.

  NA NA Apelnelansat

  http://ampeste.ro/infor mari/101-draft-ghidul-solicitantului-privind-sprijinul-pregatitor-pu4-fepam.html

 • 8/16/2019 Cjh6n_CSF Aprilie 2016

  19/163

   

  PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE 

  PAGINA 17 DIN 50 8 APRILIE 2016

  Finantator Program definantare 

  Obiectivulprogramului  

  Solicitanti eligibili  Activitati eligibile  Valoareagrantului 

  Contributiabeneficiarului 

  Termenlimita 

  Informatiisuplimenta

  re 

  GuvernulRomaniei siUniuneaEuropeana

  Punerea inaplicare astrategiilor dedezvoltare localaplasate subresponsabilitateacomunitatii -SelectareaGrupurilor deactiune localapentru pescuit(FLAG-uri)

  (PROGRAMULOPERATIONAL

  PENTRUPESCUIT SIAFACERIMARITIME2014 – 2020,Masura III.2)

  APEL NELANSAT 

  Consolidareacapacitatii actorilorlocali de a dezvoltasi implementaoperatiunile, inclusivpromovareacapacitatilor lor demanagement alproiectelor

  Parteneriatele public-private(Grupuri de actiune locala indomeniul pescuitului - FLAG-uri)in scopul punerii in aplicare astrategiilor de dezvoltare localaintegrata a zonelor pescaresti

  Solicitanti in baza acordului departeneriat, cu conditia ca dacaCererea de finantare esteselectata, pana la semnareacontractului de finatare,parteneriatele public-private safie infiintate

  FLAG-ul, conform OG 26/2000 cumodificarile si completarileulterioare, trebuie sa reprezinte ogrupare echilibrata sireprezentativa pentru zonapescareasca selectata, format dinparteneri publici, parteneri privatidin sectorul pescaresc siorganisme nonguvernamentale,inclusiv organizatii pescaresti

  Membrii privati si ONG – uriletrebuie sa reprezinte minim 51%din totalul membrilor, atat lanivelul parteneriatului cat si la

  nivel decizional.

  Potentialii beneficiari vor elabora si propune ostrategie de dezvoltare locala plasata subresponsabilitatea comunitatii bazata cel putinpe urmatoarele elemente si vor raspunde depunerea in aplicare a acesteia, astfel:

  (1) strategiile de dezvoltare locala plasate subresponsabilitatea comunitatii:

  (a) maximizeaza participarea sectoruluipescuitului si a sectorului acvaculturii ladezvoltarea durabila a zonelor de pescuitsi de acvacultura costiere si interioare;

  (b) garanteaza ca comunitatile locale

  exploateaza si beneficiaza la maximumde oportunitatile oferite de dezvoltareamaritima si costiera si a apelor interioaresi, in special, ajuta porturile pecarestiaflate in declin sa isi maximizezepotentialul marin prin dezvoltarea uneiinfrastructuri diversificate, dupa caz.

  (2) Strategiile trebuie sa fie coerente cuoportunitatile si nevoile identificate in zonarelevanta si cu Prioritatile Uniunii. Strategiilepot varia de la cele axate pe pescuit lastrategiile mai ample, menite sa diversificezonele de pescuit si acvacultura.

   Acoperirea costurilor de functionare ale FLAG-

  urilor, nu poate depasi 25% din cheltuielilepublice totale efectuate in strategiei dedezvoltare locala plasate subresponsabilitatea comunitatii.

   Alocareafinanciaranerambursabila pentrupunerea inaplicare auneistrategii dedezvoltarelocalaplasate subresponsabilitateacomunitatiieste de

  2.000.000Euro.

  Proiecteledepuse incadrulstrategiei,nu vordepasiivaloareatotalanerambursabila de200.000Euro/proiect.

  50 % dincheltuielileeligibile totaleale operatiuniipentrumicrointreprinderi,intreprinderimici si mijlocii

  0 % dincheltuielileeligibile aleoperatiuniicand:

  beneficiaruleste unorganism dedrept publicsauintreprinderece se ocupa cugestionareaunor servicii deintereseconomicgeneral.

   Apelnelansat

  http://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-

  sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.html 

  http://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.htmlhttp://www.ampeste.ro/informari/172-proiect-ghidul-solicitantului-masura-iii-2-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-selectarea-flag-urilor.html

 • 8/16/2019 Cjh6n_CSF Aprilie 2016

  20/163

   

  PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE 

  PAGINA 18 DIN 50 8 APRILIE 2016

  Finantator Program definantare 

  Obiectivulprogramului  

  Solicitanti eligibili  Activitati eligibile  Valoareagrantului 

  Contributiabeneficiarului 

  Termenlimita 

  Informatiisuplimenta

  re 

  GuvernulRomaniei siUniuneaeuropeana

  Diversificareaveniturilor si noiforme de venit

  (PROGRAMULOPERATIONALPENTRUPESCUIT SIAFACERIMARITIME2014 – 2020,Masura I.6)

  APEL NELANSAT 

  Diversificareaveniturilor pescarilorprin dezvoltarea unoractivitaticomplementare,incluzand investitii labord, turismul pentrupescuitul cu undita,restaurante, serviciide mediu aferentepescuitului siactivitatieducationale careprivescpescuitul.

  Pescarii, persoane fizice sau juridice care:

    inainteaza un plan deafaceri pentru dezvoltareanoilor lor activitati;

    detin competenteprofesionalecorespunzatoare noiloractivitati dezvoltate;

    au minim 60 de zile depescuit in ultimele 24 deluni.

  Dezvoltarea unor activitati complementare,incluzand:

    investitii la bord;

    turismul pentru pescuitul cu undita;

    restaurante;

    servicii de mediu aferente pescuitului;

    activitati educationale care privescpescuitul.

  Maxim75.000 euro

  Minim 20% Apelnelansat

  http://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/DR AFT-Ghidul-solicitantului-M_I.6-Diverisificar ea-veniturilor-si-noi-forme-de-venit.pdf  

  GuvernulRomaniei siUniuneaeuropeana

  Porturi de pescuit,locuri dedebarcare, centrede licitatii siadaposturi

  (PROGRAMULOPERATIONALPENTRUPESCUIT SIAFACERIMARITIME2014 – 2020,Masura I.23) 

  APEL NELANSAT 

  Sporireacompetitivitatii si aviabilitatiiintreprinderilordin domeniulpescuitului, inclusiv aflotei costiere lascara mica siimbunatatireasigurantei sau aconditiilor de lucru.

  Organisme de drept public;

  Pescari sau organizatii de pescarisau asociatii de pescari;

  Organizatii neguvernamentale inparteneriat cu organizatii depescari sau cu asociatii depescari;

  Organizatii de producatori,asociatii de organizatii deproducatori sau organizatiiinterprofesionale;

   Alte tipuri de beneficiari privaticare au activitatati in domeniulpescuitului.

  Investitiile menite sa imbunatateascainfrastructura porturilor de pescuit si a halelorde licitatii sau a locurilor de debarcare,investitiile pentru construirea saumodernizarea adaposturilor pentruimbunatatirea siguranteipescarilor, inclusiv investitiile in instalatiile decolectare a deseurilor si a deseurilor marine.

  Nu se acorda sprijin financiar nerambursabilpentru constructii noi de porturi de pescuit,locuri de debarcare sau hale de licitatii.

  Maxim2.000.000euro

  Minim 50% dinvaloareaeligibila aproiectuluipentrumicrointreprinderi,intreprinderimici si mijlocii

  Minim 70%pentruintreprinderilecare nu seincadreaza in

  definitia IMM-urilor

   Apelnelansat

  http://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Draf t-Ghidul-solicitantului-Masura-I.23.pdf  

  http://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/DRAFT-Ghidul-solicitantului-M_I.6-Diverisificarea-veniturilor-si-noi-forme-de-venit.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/DRAFT-Ghidul-solicitantului-M_I.6-Diverisificarea-veniturilor-si-noi-forme-de-venit.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/DRAFT-Ghidul-solicitantului-M_I.6-Diverisificarea-veniturilor-si-noi-forme-de-venit.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/DRAFT-Ghidul-solicitantului-M_I.6-Diverisificarea-veniturilor-si-noi-forme-de-venit.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/DRAFT-Ghidul-solicitantului-M_I.6-Diverisificarea-veniturilor-si-noi-forme-de-venit.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/DRAFT-Ghidul-solicitantului-M_I.6-Diverisificarea-veniturilor-si-noi-forme-de-venit.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/DRAFT-Ghidul-solicitantului-M_I.6-Diverisificarea-veniturilor-si-noi-forme-de-venit.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/DRAFT-Ghidul-solicitantului-M_I.6-Diverisificarea-veniturilor-si-noi-forme-de-venit.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/DRAFT-Ghidul-solicitantului-M_I.6-Diverisificarea-veniturilor-si-noi-forme-de-venit.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/DRAFT-Ghidul-solicitantului-M_I.6-Diverisificarea-veniturilor-si-noi-forme-de-venit.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/DRAFT-Ghidul-solicitantului-M_I.6-Diverisificarea-veniturilor-si-noi-forme-de-venit.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/DRAFT-Ghidul-solicitantului-M_I.6-Diverisificarea-veniturilor-si-noi-forme-de-venit.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/DRAFT-Ghidul-solicitantului-M_I.6-Diverisificarea-veniturilor-si-noi-forme-de-venit.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/DRAFT-Ghidul-solicitantului-M_I.6-Diverisificarea-veniturilor-si-noi-forme-de-venit.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/DRAFT-Ghidul-solicitantului-M_I.6-Diverisificarea-veniturilor-si-noi-forme-de-venit.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Draft-Ghidul-solicitantului-Masura-I.23.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Draft-Ghidul-solicitantului-Masura-I.23.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Draft-Ghidul-solicitantului-Masura-I.23.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Draft-Ghidul-solicitantului-Masura-I.23.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Draft-Ghidul-solicitantului-Masura-I.23.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Draft-Ghidul-solicitantului-Masura-I.23.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Draft-Ghidul-solicitantului-Masura-I.23.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Draft-Ghidul-solicitantului-Masura-I.23.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Draft-Ghidul-solicitantului-Masura-I.23.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Draft-Ghidul-solicitantului-Masura-I.23.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Draft-Ghidul-solicitantului-Masura-I.23.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Draft-Ghidul-solicitantului-Masura-I.23.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Draft-Ghidul-solicitantului-Masura-I.23.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Draft-Ghidul-solicitantului-Masura-I.23.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Draft-Ghidul-solicitantului-Masura-I.23.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Draft-Ghidul-solicitantului-Masura-I.23.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Draft-Ghidul-solicitantului-Masura-I.23.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/DRAFT-Ghidul-solicitantului-M_I.6-Diverisificarea-veniturilor-si-noi-forme-de-venit.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/DRAFT-Ghidul-solicitantului-M_I.6-Diverisificarea-veniturilor-si-noi-forme-de-venit.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/DRAFT-Ghidul-solicitantului-M_I.6-Diverisificarea-veniturilor-si-noi-forme-de-venit.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/DRAFT-Ghidul-solicitantului-M_I.6-Diverisificarea-veniturilor-si-noi-forme-de-venit.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/DRAFT-Ghidul-solicitantului-M_I.6-Diverisificarea-veniturilor-si-noi-forme-de-venit.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/DRAFT-Ghidul-solicitantului-M_I.6-Diverisificarea-veniturilor-si-noi-forme-de-venit.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/DRAFT-Ghidul-solicitantului-M_I.6-Diverisificarea-veniturilor-si-noi-forme-de-venit.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/DRAFT-Ghidul-solicitantului-M_I.6-Diverisificarea-veniturilor-si-noi-forme-de-venit.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/DRAFT-Ghidul-solicitantului-M_I.6-Diverisificarea-veniturilor-si-noi-forme-de-venit.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/DRAFT-Ghidul-solicitantului-M_I.6-Diverisificarea-veniturilor-si-noi-forme-de-venit.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/DRAFT-Ghidul-solicitantului-M_I.6-Diverisificarea-veniturilor-si-noi-forme-de-venit.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/DRAFT-Ghidul-solicitantului-M_I.6-Diverisificarea-veniturilor-si-noi-forme-de-venit.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/DRAFT-Ghidul-solicitantului-M_I.6-Diverisificarea-veniturilor-si-noi-forme-de-venit.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/DRAFT-Ghidul-solicitantului-M_I.6-Diverisificarea-veniturilor-si-noi-forme-de-venit.pdf

 • 8/16/2019 Cjh6n_CSF Aprilie 2016

  21/163

   

  PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE 

  PAGINA 19 DIN 50 8 APRILIE 2016

  Finantator Program definantare 

  Obiectivulprogramului  

  Solicitanti eligibili  Activitati eligibile  Valoareagrantului 

  Contributiabeneficiarului 

  Termenlimita 

  Informatiisuplimenta

  re 

  GuvernulRomaniei siUniuneaeuropeana

  Investitiiproductive inacvacultura

  (PROGRAMULOPERATIONALPENTRUPESCUIT SIAFACERIMARITIME2014 – 2020,Masura II.2)

  APEL NELANSAT 

  Sporireacompetitivitatii si aviabilitatiiintreprinderilor dinsectorul acvaculturii,inclusivimbunatatireasigurantei sau aconditiilor de lucru, inspecial ale IMM-urilor

  Intreprinderile din domeniulacvaculturii

    Investitii productive in acvacultura,inclusiv modernizarea fermelor deacvacultura, inclusiv imbunatatireaconditiilor de lucru si de siguranta alucratorilor din sectorul acvaculturii;

    Diversificarea productiei de acvaculturasi a speciilor de cultura;

    Diversificarea surselor de venituri sicresterea profitabilitatii fermelor prindezvoltarea turismului si pescuituluirecreativ/sportiv.

  - Minim 50% dinvaloareaeligibila aproiectuluipentrumicrointreprinderi,intreprinderimici si mijlocii

  Minim 70%pentruintreprinderilecare nu seincadreaza in

  definitia IMM-urilor

   Apelnelansat

  http://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Ghidul-solicitantului-Masura-II.2-Investitii-productive-in-acvacultura.pdf  

  http://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Ghidul-solicitantului-Masura-II.2-Investitii-productive-in-acvacultura.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Ghidul-solicitantului-Masura-II.2-Investitii-productive-in-acvacultura.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Ghidul-solicitantului-Masura-II.2-Investitii-productive-in-acvacultura.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Ghidul-solicitantului-Masura-II.2-Investitii-productive-in-acvacultura.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Ghidul-solicitantului-Masura-II.2-Investitii-productive-in-acvacultura.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Ghidul-solicitantului-Masura-II.2-Investitii-productive-in-acvacultura.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Ghidul-solicitantului-Masura-II.2-Investitii-productive-in-acvacultura.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Ghidul-solicitantului-Masura-II.2-Investitii-productive-in-acvacultura.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Ghidul-solicitantului-Masura-II.2-Investitii-productive-in-acvacultura.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Ghidul-solicitantului-Masura-II.2-Investitii-productive-in-acvacultura.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Ghidul-solicitantului-Masura-II.2-Investitii-productive-in-acvacultura.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Ghidul-solicitantului-Masura-II.2-Investitii-productive-in-acvacultura.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Ghidul-solicitantului-Masura-II.2-Investitii-productive-in-acvacultura.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Ghidul-solicitantului-Masura-II.2-Investitii-productive-in-acvacultura.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Ghidul-solicitantului-Masura-II.2-Investitii-productive-in-acvacultura.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Ghidul-solicitantului-Masura-II.2-Investitii-productive-in-acvacultura.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Ghidul-solicitantului-Masura-II.2-Investitii-productive-in-acvacultura.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Ghidul-solicitantului-Masura-II.2-Investitii-productive-in-acvacultura.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Ghidul-solicitantului-Masura-II.2-Investitii-productive-in-acvacultura.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Ghidul-solicitantului-Masura-II.2-Investitii-productive-in-acvacultura.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Ghidul-solicitantului-Masura-II.2-Investitii-productive-in-acvacultura.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Ghidul-solicitantului-Masura-II.2-Investitii-productive-in-acvacultura.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Ghidul-solicitantului-Masura-II.2-Investitii-productive-in-acvacultura.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Ghidul-solicitantului-Masura-II.2-Investitii-productive-in-acvacultura.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Ghidul-solicitantului-Masura-II.2-Investitii-productive-in-acvacultura.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Ghidul-solicitantului-Masura-II.2-Investitii-productive-in-acvacultura.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/Ghidul-solicitantului-Masura-II.2-Investitii-productive-in-acvacultura.pdf

 • 8/16/2019 Cjh6n_CSF Aprilie 2016

  22/163

   

  PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE 

  PAGINA 20 DIN 50 8 APRILIE 2016

  Finantator Program definantare 

  Obiectivulprogramului  

  Solicitanti eligibili  Activitati eligibile  Valoareagrantului 

  Contributiabeneficiarului 

  Termenlimita 

  Informatiisuplimenta

  re 

  GuvernulRomaniei siUniuneaeuropeana

  Prelucrareaproduselorpescaresti si deacvacultura

  (PROGRAMULOPERATIONALPENTRUPESCUIT SIAFACERIMARITIME2014 – 2020,Masura: IV.4)

  APEL NELANSAT 

  Incurajareainvestitiilor insectoarele demarketing siprocesare

  IMM-urile din domeniul procesariiproduselor pescaresti si deacvacultura

    Investitii in prelucrarea produselorpescaresti si de acvacultura care contribuie la economia de energie sau care reducimpactul asupra mediului, inclusiv inceea ce priveste tratamentul deseurilor .

    Investitii in prelucrarea produselorpescaresti si de acvacultura careimbunatatesc siguranta, igiena, sanatatea si conditiile de munca.

    Investitii in prelucrarea capturilor depeste comercial care nu poate fidestinat consumului uman.

    Investitii in prelucrarea produselor

  pescaresti si de acvacultura care rezultadin activitatile de prelucrare principale.

    Investitii in prelucrarea produselorpescaresti si de acvacultura obtinute dinacvacultura ecologica, in conformitatecuarticolele 6 si 7 din Regulamentul (CE) nr . 834/2007.

    Investitii in prelucrarea produselorpescaresti si de acvacultura care au carezultat produse noi sau imbunatatite,procese noi sau imbunatatite sau ogestiune si sisteme deorganizare noi sauimbunatatite.

  - Minim 50% dinvaloareaeligibila aproiectuluipentrumicrointreprinderi,intreprinderimici si mijlocii

  Minim 70%pentruintreprinderilecare nu seincadreaza in

  definitia IMM-urilor

   Apelnelansat

  http://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/GHIDUL-SOLICITANTULUI-Masura-IV-4-Prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura

  -update.pdf  

  http://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/GHIDUL-SOLICITANTULUI-Masura-IV-4-Prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura-update.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/GHIDUL-SOLICITANTULUI-Masura-IV-4-Prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura-update.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/GHIDUL-SOLICITANTULUI-Masura-IV-4-Prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura-update.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/GHIDUL-SOLICITANTULUI-Masura-IV-4-Prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura-update.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/GHIDUL-SOLICITANTULUI-Masura-IV-4-Prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura-update.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/GHIDUL-SOLICITANTULUI-Masura-IV-4-Prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura-update.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/GHIDUL-SOLICITANTULUI-Masura-IV-4-Prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura-update.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/GHIDUL-SOLICITANTULUI-Masura-IV-4-Prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura-update.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/GHIDUL-SOLICITANTULUI-Masura-IV-4-Prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura-update.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/GHIDUL-SOLICITANTULUI-Masura-IV-4-Prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura-update.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/GHIDUL-SOLICITANTULUI-Masura-IV-4-Prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura-update.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/GHIDUL-SOLICITANTULUI-Masura-IV-4-Prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura-update.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/GHIDUL-SOLICITANTULUI-Masura-IV-4-Prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura-update.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/GHIDUL-SOLICITANTULUI-Masura-IV-4-Prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura-update.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/GHIDUL-SOLICITANTULUI-Masura-IV-4-Prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura-update.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/GHIDUL-SOLICITANTULUI-Masura-IV-4-Prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura-update.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/GHIDUL-SOLICITANTULUI-Masura-IV-4-Prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura-update.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/GHIDUL-SOLICITANTULUI-Masura-IV-4-Prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura-update.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/GHIDUL-SOLICITANTULUI-Masura-IV-4-Prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura-update.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/GHIDUL-SOLICITANTULUI-Masura-IV-4-Prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura-update.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/GHIDUL-SOLICITANTULUI-Masura-IV-4-Prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura-update.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/GHIDUL-SOLICITANTULUI-Masura-IV-4-Prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura-update.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/GHIDUL-SOLICITANTULUI-Masura-IV-4-Prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura-update.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/GHIDUL-SOLICITANTULUI-Masura-IV-4-Prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura-update.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/GHIDUL-SOLICITANTULUI-Masura-IV-4-Prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura-update.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/GHIDUL-SOLICITANTULUI-Masura-IV-4-Prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura-update.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/GHIDUL-SOLICITANTULUI-Masura-IV-4-Prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura-update.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/GHIDUL-SOLICITANTULUI-Masura-IV-4-Prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura-update.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/GHIDUL-SOLICITANTULUI-Masura-IV-4-Prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura-update.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/GHIDUL-SOLICITANTULUI-Masura-IV-4-Prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura-update.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/GHIDUL-SOLICITANTULUI-Masura-IV-4-Prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura-update.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/GHIDUL-SOLICITANTULUI-Masura-IV-4-Prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura-update.pdfhttp://www.madr.ro/docs/fep/2016/drafturi/GHIDUL-SOLICITANTULUI-Masura-IV-4-Prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura-update.pdf

 • 8/16/2019 Cjh6n_CSF Aprilie 2016

  23/163

   

  PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE 

  PAGINA 21 DIN 50 8 APRILIE 2016

  Finantator Program definantare 

  Obiectivulprogramului  

  Solicitanti eligibili  Ac


Recommended