Home >Documents >CAPITOLUL 5 Transportul Datelor Pe o Legatura de Date

CAPITOLUL 5 Transportul Datelor Pe o Legatura de Date

Date post:10-Aug-2015
Category:
View:21 times
Download:5 times
Share this document with a friend
Transcript:

6. TRANSPORTUL DATELOR PE O LEG TUR DE DATE

6.1. Leg tura de date. Defini ie i func iuni

Leg tura de date este un ansamblu compus din elementele a dou echipamente terminale de date, care sunt controlate de un protocol i care, prin intermediul circuitului de date care le interconecteaz , permit, mpreun , transferul datelor (Fig. 6.1). Nivelul leg tur de date este realizat pe conexiunea fizic asigurat de un circuit (fie el i dintr-o re ea), pentru a furniza un serviciu de transfer de date fiabil nivelului re ea sau, direct, nivelului aplica ie.

Sta ie de date

Interfa a DCE-DTE DCE Circuit de date Leg tur de date

DTE

DCE

DTE

Fig. 6.1. Leg tur de date

Circuitul de date este ansamblul format din dou canale de transmisiune asociate pentru a asigura transmiterea datelor n ambele sensuri. Sta ia de date este o unitate func ional care furnizeaz date pentru transmisiune, prime te datele transmise i realizeaz toate func iunile necesare pentru comunica ia cu o alt unitate func ional . Protocolul leg turii de date este constituit dintr-un set de reguli care determin comportarea unit ilor func ionale n cursul comunica iei, urm rind ca informa ia transferat s fie recep ionat i interpretat corect. Leg tura de date poate fi considerat sub dou aspecte: (1) fizic, cu referire la circuitul de date i transmisiunea datelor i (2) logic, legat de comanda leg turii i coordonarea transferului de date pentru a-l face sigur i eficace. Din punct de vedere al configura iei fizice leg tura de date poate fi de mai multe tipuri: punct-la-punct, multipunct, n bucl (Fig. 6.2).

A b) Leg tur multipunct B B

C

D

A D

C

c) Leg tur n bucl

Fig. 6.2. Configura ii ale leg turii de date

Pentru a asigura transferul sigur i eficient al datelor protocolul leg turii de date trebuie s realizeze urm toarele func iuni principale: controlul erorii, controlul fluxului, formatarea datelor n cadre (blocuri), identificarea sursei i destina iei datelor (n leg turile multipunct i n bucl ). Desigur, protocolul leg turii de date trebuie s aib n vedere i situa iile anormale de func ionare care pot surveni n cursul transferului datelor: ntreruperi ale leg turii, saturarea unei sta ii, erori frecvente, etc. De asemenea, protocolul trebuie s fie adecvat tipului aplica iei. Aplica iile pot fi de tipul conversa ional, prelucrare pe loturi, prelucrare n timp real, transfer de fi iere, etc. Corespunz tor tipului aplica iei func ionarea leg turii de date poate diferi de la o aplica ie la alta. Astfel, n aplica iile conversa ionale un mesaj este emis ntr-un sens, n cel lalt sens este transmis mesajul de r spuns, alternativ, ca ntr-o conversa ie i leg tura de date trebuie s func ioneze n modul bidirec ional alternant. n prelucr rile pe loturi datele sunt transmise ntr-un volum mare ntr-un sens, c tre centrul de prelucrare. Rezultatele sunt transmise n cel lalt sens, dup terminarea prelucr rii, care poate dura un timp ndelungat. Leg tura func ioneaz n modul bidirec ional alternant, dar cu schimb ri rare ale sensului de transmisiune. Pentru prelucr rile n timp real datele recep ionate trebuie prelucrate rapid i rezultatele (sau deciziile) trebuie transmise imediat. Leg tura trebuie s func ioneze n modul bidirec ional simultan. n aplica iile spa iale, spre exemplu, timpul devine un factor primordial i, pentru controlul erorii, se pot folosi codurile corectoare de erori.

A

B

a) Leg tur punct-la-punct

178

COMUNICA II DE DATE

Transportul datelor pe o leg tur de date

179

Protocolul leg turii de date trebuie s in seama i de caracteristicile traficului de date n cele dou sensuri de transmisiune. De lungimea cadrelor i volumul mesajelor care trebuie transmise vor depinde dimensiunile memoriilor de emisie i de recep ie, procedurile de reluare n cazurile de func ionare anormal , timpii de a teptare i de r spuns. Protocolul leg turii de date trebuie s in seama, de asemenea, i de caracteristicile circuitului de date: timpul de propagare, debitul datelor, procentul de erori.

6.2. Interfa a modem-terminalSubsistemul de comunica ii al unui calculator este conectat la circuitul de date printr-o interfa compus din mai multe circuite, nu numai cele utilizate pentru transmiterea i recep ia datelor. Aceast interfa prezint trei tipuri de caracteristici: mecanice, func ionale i electrice. n cele ce urmeaz vor fi prezentate cteva interfe e standardizate, utilizate atunci cnd este implicat i un modem n transmiterea datelor. Acesta este cazul leg turilor punct la punct stabilite pe re eaua telefonic sau pe re elele publice de date i al unor leg turi multipunct, dar nu i al re elelor locale de calculatoare. Din punct de vedere func ional (al caracteristicilor func ionale) exist dou recomand ri ITU-T privind interfa a modem-terminal: V.24 i X.24. Ca o regul general , recomand rile ITU-T privind transmisiunile de date pe re eaua telefonic sunt grupate n seria de avize V, iar cele privind transmisiunile de date pe re elele publice de date sunt grupate n seria de avize X. O interfa care corespunde unei anumite recomand ri ITU-T este n mod obi nuit identificat prin numele recomand rii respective. Interfa a V.24 (echivalent cu RS-232C, un standard EIA Electronic Industries Association) a fost definit ini ial ca interfa standard ntre un echipament terminal de date (DTE) i un modem (DCE) pentru transmisiuni de date pe re eaua telefonic . Recomandarea V.24 specific numele i func iunile pentru 39 circuite de interfa , grupate n seria 100 (dup nota ia lor). Dintre acestea sunt utilizate numai o parte, aproximativ 15 circuite, specificate pentru fiecare tip de modem n avizul corespunz tor lui. n figura 6.3 sunt prezentate circuitele mai frecvent utilizate. Ele pot fi grupate astfel: - circuite pentru comenzi, r spunsuri i semnaliz ri (105, 106, 107, 108, 109, 125); - circuite pentru transmisie i recep ie date (103,104);

-

circuite pentru baza de timp (113,114,115).

DTE chem tor

Modem

Linie telefonic comutat sau nchiriat

Modem

V.24 DTE (terminal sau calculator)

V.24 DCE (modem) Date emisie Date recep ie Cerere de emisie Gata de emisie Modem conectat Conecteaz modemul la linie Detector de purt tor Tact bit emisie (de la DTE) Tact bit emisie (de la DCE) Tact bit recep ie Indicator de apel Poten ial de referin Masa

103 - TxD 104 - RxD 105 - RTS 106 - CTS 107 - DSR 108 - CDS 109 - DCD 113 - TxClk 114 - TxClk 115 - RxClk 125 - RI 102 - SG 101 - SHG

Fig. 6.3. Interfa a V.24

ntr-un apel pentru transmisiunea datelor circuitul de date se stabile te prin realizarea apelului telefonic, ca n modul normal pentru o convorbire telefonic i apoi urmeaz comutarea liniei telefonice la modemuri (printr-o comand de la terminal pe circuitul 108 i un r spuns al modemului pe 107). Terminalul face apoi cererea de emisie (105) i, dup ce prime te r spunsul gata de emisie (106), poate ncepe transmisia datelor. Comenzile i r spunsurile sunt reprezentate electric prin starea ON (Fig. 6.4). Starea ON pe circuitul 109 arat c nivelul semnalului recep ionat de modem din linie este peste nivelul minim admisibil, la care modemul mai poate reconstitui datele. ntrzierea cu care trece circuitul 106 n starea ON dup ce 105 a trecut n ON este necesar pentru a permite celor dou modemuri n

180

COMUNICA II DE DATE

DTE chemat

Transportul datelor pe o leg tur de date

181

coresponden s fac ini ializarea (reglajele necesare pentru sincroniz ri, egalizare, compensarea ecoului, etc.).ON 108 107 105 106 OFF

X.24 este interfa a definit pentru utilizarea n re elele publice de date. Ea se compune din numai 11 circuite. Modul n care sunt folosite aceste circuite este specificat, pentru terminalele sincrone, n recomandarea X.21, iar pentru terminalele asincrone, n recomandarea X.20.DTE DCE T (Transmisie) C (Control) R (Recep ie) I (Indica ie) S (Tact de bit) B (Tact de octet) Ga (Poten ial de referin ) G (Masa) Fig. 6.5. Interfa a X.21

Deoarece multe terminale sunt echipate cu interfa de tip V.24, recomand rile X.21 bis (pentru terminale sincrone) i X.20 bis (pentru terminale asincrone) specific modul n care pot fi utilizate circuitele acestei interfe e (V.24) la conectarea unor astfel de terminale n re elele publice de date. Figura 6.5 prezint circuitele utilizate de interfa a X.21. Circuitele T i C sunt utilizate pentru a transmite date i informa ie de control de la DTE c tre DCE, iar circuitele R i I sunt utilizate pentru date i semnaliz ri de la DCE spre DTE.

Fig. 6.4. Semnale pe circuite de interfa

Tab.6.1. Caracteristici electrice ale circuitelor de interfa V.28 V.35 (pentru V.10 (X.26) Tipul interfe ei 103, 104, 113, 114, 115) Tipul circuitelor neechilibrate echilibrate neechilibrate +0.55 v Tensiuni: ON 3 25 v > 0.3 v OFF 3 25 v 0.55 v < 0.3 v Viteza de 1 MBd 20 kBd > 20 kBd semnalizare

6.3. Sincronizarea de cadru i de caracterA a cum s-a men ionat anterior, pentru a decoda i pentru a interpreta corect irul bi ilor recep iona i, receptorul trebuie s realizeze sincronizarea de bit, sincronizarea de caracter sau de octet i sincronizarea de cadru. Sincronizarea de bit, n cazul transmisiunii sincrone, este o func ie a circuitului de date. Celelalte dou func iuni de sincronizare revin leg turii de date i modul n care sunt realizate depinde de tipul transmisiunii (sincron sau asincron ), tipul datelor (text sau date pur binare) i tipul protocolului utilizat. Protocoalele de comunica ie utilizate de leg tura de date se pot clasifica n dou categorii: protocoale orientate pe caracter i protocoale orientate pe bit. La prot

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended