+ All Categories
Home > Documents > Căi de comunicare între profesorul de religie şi preot

Căi de comunicare între profesorul de religie şi preot

Date post: 22-Jan-2016
Category:
Upload: luce
View: 42 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Căi de comunicare între profesorul de religie şi preot. COMUNICAREA – definire şi scurt istoric. « La început a fost Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început la Dumnezeu » (Ioan I.1). - PowerPoint PPT Presentation
26
Căi de Căi de comunicare între comunicare între profesorul de profesorul de religie şi preot religie şi preot COMUNICAREA – definire şi COMUNICAREA – definire şi scurt istoric scurt istoric
Transcript
Page 1: Căi de comunicare între profesorul de religie şi preot

Căi de comunicare Căi de comunicare între profesorul de între profesorul de

religie şi preotreligie şi preot

COMUNICAREA – definire şi COMUNICAREA – definire şi scurt istoricscurt istoric

Page 2: Căi de comunicare între profesorul de religie şi preot

«La început a fost Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi

Dumnezeu era Cuvântul.Acesta era întru început la

Dumnezeu» (Ioan I.1)

Page 3: Căi de comunicare între profesorul de religie şi preot

Istoria comunicării vine din adâncurile timpului şi numără Istoria comunicării vine din adâncurile timpului şi numără mii de ani. În cele ce urmează voi prezenta un scurt istoric al mii de ani. În cele ce urmează voi prezenta un scurt istoric al dezvoltării comunicării umane. dezvoltării comunicării umane. La inceput omul şi-a împărtăşit sentimentele, ideile, opiniile La inceput omul şi-a împărtăşit sentimentele, ideile, opiniile semenilor prin cuvinte, gesturi, desene, etc. semenilor prin cuvinte, gesturi, desene, etc. - - 3000 î.Hr3000 î.Hr. Apar primele scrieri ideografice egiptene . Apar primele scrieri ideografice egiptene (hieroglifele) şi sumeriene (cuneiformele)(hieroglifele) şi sumeriene (cuneiformele) - - 2778 î.Hr.2778 î.Hr. Apare prima manifestare a unei literaturi morale – Apare prima manifestare a unei literaturi morale – Învăţătura lui Imhotep Învăţătura lui Imhotep - - 2500 î.Hr.2500 î.Hr. În Egipt papirusurile şi cerneala înlocuiesc tăbliţele În Egipt papirusurile şi cerneala înlocuiesc tăbliţele de argilăde argilă - - 1500 î.Hr.1500 î.Hr. La Ugarit pe coasta siriană, apare primul alfabet, La Ugarit pe coasta siriană, apare primul alfabet, cu 29 de caractere cu 29 de caractere 105 d.Hr.105 d.Hr. Eunucul Ts’ai Lun prezintă la curtea chineză o hartă Eunucul Ts’ai Lun prezintă la curtea chineză o hartă făcută din fibre vegetalefăcută din fibre vegetale- - începutul sec.IIId.Hr.începutul sec.IIId.Hr. În lumea latină începe să nu mai fie În lumea latină începe să nu mai fie folosit sulul de hârtie din papirus.Acesta este înlocuit cu pagini folosit sulul de hârtie din papirus.Acesta este înlocuit cu pagini de pergament, legate precum codicele.de pergament, legate precum codicele.

Page 4: Căi de comunicare între profesorul de religie şi preot

- 1350 1350 în Europa, hârtia este inlocuită cu pergamentul.în Europa, hârtia este inlocuită cu pergamentul.-- 1447 1447 în Germania la Mainz, Johann Gutengerg pune la punct primul în Germania la Mainz, Johann Gutengerg pune la punct primul sistem european de imprimare cu caractere mobile, făcute din aliaj de sistem european de imprimare cu caractere mobile, făcute din aliaj de plumb şi antimoniu şi tipăreşte Biblia, plumb şi antimoniu şi tipăreşte Biblia, prima carte europeanăprima carte europeană.. - - 1837 1837 Coock şi Withston inventează telegraful Coock şi Withston inventează telegraful - - 1844 1844 Samuel Morse transmite primul mesaj telegrafic în codul care-i Samuel Morse transmite primul mesaj telegrafic în codul care-i va purta numele.va purta numele.- - 18731873 în SUA apare maşina de scris în SUA apare maşina de scris- - 18761876 G. Beel realizează telefonul electric G. Beel realizează telefonul electric --19201920 G. Marconi crează în Anglia prima staţie de radio-transmisie G. Marconi crează în Anglia prima staţie de radio-transmisie publică din lume. În SUA încep primele transmisii radio publică din lume. În SUA încep primele transmisii radio - - 19261926 J.L.Baird realizează primul experiment de emisie televizată. J.L.Baird realizează primul experiment de emisie televizată.- - 19321932 în Marea Britanie se construieşte primul calculator electronic în Marea Britanie se construieşte primul calculator electronic - - 19611961 sunt construite în SUA primele videotelefoane şi primele sunt construite în SUA primele videotelefoane şi primele videorecorderevideorecordere

Page 5: Căi de comunicare între profesorul de religie şi preot

19641964 Pentagonul construieşte reţeaua pentru contracte militare Pentagonul construieşte reţeaua pentru contracte militare şi pentru schimb de informaţii cu universităţiile care se ocupau şi pentru schimb de informaţii cu universităţiile care se ocupau de cercetare militară. Crearea reţelei civile, activitate de cercetare militară. Crearea reţelei civile, activitate costisitoare şi riscantă va atrage curând tot mai multe instituţii costisitoare şi riscantă va atrage curând tot mai multe instituţii şi tot mai mulţi utilizatori, mare parte din ei având deja reţele şi tot mai mulţi utilizatori, mare parte din ei având deja reţele interne proprii. interne proprii. InternetulInternetul= colecţie întinsă de reţele de calculatoare care = colecţie întinsă de reţele de calculatoare care cuprinde întregul glob, conectând la un larg sistem electronic de cuprinde întregul glob, conectând la un larg sistem electronic de servicii, resurse şi informaţii atât instituţii guvernamentale, servicii, resurse şi informaţii atât instituţii guvernamentale, militare, educaţionale şi comerciale cât şi persoane fizice; se militare, educaţionale şi comerciale cât şi persoane fizice; se utilizează o serie de convenţii şi instrumente pentru a creea utilizează o serie de convenţii şi instrumente pentru a creea imaginea unei singure reţele, deşi calculatoarele din reţea se imaginea unei singure reţele, deşi calculatoarele din reţea se bazează pe platforme hard şi soft diferite. bazează pe platforme hard şi soft diferite. - - 19701970 IBM realizează primul floppy-disk IBM realizează primul floppy-disk- - 19761976 APPLE prezintă primul computer personal APPLE prezintă primul computer personal

Page 6: Căi de comunicare între profesorul de religie şi preot

După o rapidă trecere în revistă a evoluţiei comunicării După o rapidă trecere în revistă a evoluţiei comunicării vom încerca o definire a acesteia. vom încerca o definire a acesteia. Dată fiind omniprezenţa Dată fiind omniprezenţa comunicării în relaţiile interumane, cel mai adesea, ne asteptăm comunicării în relaţiile interumane, cel mai adesea, ne asteptăm ca răspunsul la întrebarea ce este comunicarea, să pară o ca răspunsul la întrebarea ce este comunicarea, să pară o simplă formalitate. Cu toate acestea, formularea efectivă a unei simplă formalitate. Cu toate acestea, formularea efectivă a unei afirmaţii cu valoare de definiţie poate fi pentru mulţi, o situaţie afirmaţii cu valoare de definiţie poate fi pentru mulţi, o situaţie destul de ingrată din care singura iesire o reprezintă apelul la destul de ingrată din care singura iesire o reprezintă apelul la cuvintele „nu stiu”. cuvintele „nu stiu”. Ipoteza emisă anterior, ne poate duce cu Ipoteza emisă anterior, ne poate duce cu gândul la celebrele vorbe ale Sfântului Augustin despre timp. gândul la celebrele vorbe ale Sfântului Augustin despre timp. Parafrazându-l, am putea spune oricând că „dacă nimeni nu Parafrazându-l, am putea spune oricând că „dacă nimeni nu mă întreabă ce este comunicarea, stiu; dar dacă mă întreabă nu mă întreabă ce este comunicarea, stiu; dar dacă mă întreabă nu mai stiu”mai stiu” Cu toate acestea, domeniul vast al comunicării nu duce lipsă de Cu toate acestea, domeniul vast al comunicării nu duce lipsă de definiţii.definiţii.

Page 7: Căi de comunicare între profesorul de religie şi preot

ComunicareaComunicarea reprezintă una din trebuinţele fundamentale, reprezintă una din trebuinţele fundamentale, de ordin spiritual a oamenilor, fiind o modalitate esenţială de de ordin spiritual a oamenilor, fiind o modalitate esenţială de interacţiune psihosocială, un schimb de mesaje între interacţiune psihosocială, un schimb de mesaje între interlocutori, menită să realizeze o relaţie interumană interlocutori, menită să realizeze o relaţie interumană durabilă pentru a determina menţinerea ori modificarea durabilă pentru a determina menţinerea ori modificarea comportamentului individual sau de grup.comportamentului individual sau de grup. Comunicarea interumană se realizează cu ajutorul unor Comunicarea interumană se realizează cu ajutorul unor limbaje verbale şi non verbale prin care se schimbă mesaje limbaje verbale şi non verbale prin care se schimbă mesaje (informaţii, simboluri, semnificaţii, idei, sentimente, intenţii) (informaţii, simboluri, semnificaţii, idei, sentimente, intenţii) pentru a influenţa, mai ales calitativ, comportamentul pentru a influenţa, mai ales calitativ, comportamentul celuilalt. Orice structură culturală, orice act individual care celuilalt. Orice structură culturală, orice act individual care ţine de comportamentul social implică, într-un sens explicit ţine de comportamentul social implică, într-un sens explicit sau implicit sau implicit comunicareacomunicarea

Page 8: Căi de comunicare între profesorul de religie şi preot

Etimologic, termenul de comunicare provine din latinescul Etimologic, termenul de comunicare provine din latinescul :: comunis,comunis, care înseamnă a face ca un lucru să devină comuncare înseamnă a face ca un lucru să devină comun dar şi din latinesculdar şi din latinescul::cuminecare cuminecare -- care se referă la împărtăşirea de la ..., păstrat în care se referă la împărtăşirea de la ..., păstrat în terminologia noastră religioasă unde precizează legătura omului cu terminologia noastră religioasă unde precizează legătura omului cu DumnezeuDumnezeu Constantin Noica insistă asupra ultimei etimologii legate de Constantin Noica insistă asupra ultimei etimologii legate de ritualul împărtăşirii tainei creştine, pentru a deosebi comunicarea ritualul împărtăşirii tainei creştine, pentru a deosebi comunicarea unamă de cea dintre masini. Oamenii işi comunică semnificaţii şi unamă de cea dintre masini. Oamenii işi comunică semnificaţii şi subînţelesuri. A comunica înseamnă a pune în comun senzaţii, subînţelesuri. A comunica înseamnă a pune în comun senzaţii, afecte, idei, emoţii, sentimente şi fapte. Omul emite mesaje atunci afecte, idei, emoţii, sentimente şi fapte. Omul emite mesaje atunci când vorbeşte, când scrie, când gesticulează, cand indică un obiect când vorbeşte, când scrie, când gesticulează, cand indică un obiect cu degetul, când zâmbeşte, când se îmbracă, etc.cu degetul, când zâmbeşte, când se îmbracă, etc. Comunicarea umană este un proces de tip tranzactional, prin Comunicarea umană este un proces de tip tranzactional, prin care oamenii transferă energii, emoţii, sentimente şi schimbă care oamenii transferă energii, emoţii, sentimente şi schimbă semnificaţii. Ea are întotdeauna un scop, acela de a-l face pe semnificaţii. Ea are întotdeauna un scop, acela de a-l face pe interlocutor să simtă, să gândescă sau să se comporte într-un interlocutor să simtă, să gândescă sau să se comporte într-un anumit fel.anumit fel.

Page 9: Căi de comunicare între profesorul de religie şi preot

Cercetători din diferite domenii au definit comunicarea ca Cercetători din diferite domenii au definit comunicarea ca fiindfiind::- un schimb de informatii între 2 sau mai multe persoane- un schimb de informatii între 2 sau mai multe persoane- un fenomen social, care presupune o intenţie de emitere şi - un fenomen social, care presupune o intenţie de emitere şi receptare a unui mesajreceptare a unui mesaj- ansamblul proceselor fizice şi psihologice prin care se - ansamblul proceselor fizice şi psihologice prin care se efectuează operaţia în relaţie cu una sau mai multe persoane în efectuează operaţia în relaţie cu una sau mai multe persoane în vederea obţinerii unor anumite obiectivevederea obţinerii unor anumite obiective-un proces prin care una sau mai multe persoane transmit o -un proces prin care una sau mai multe persoane transmit o judecată de valoare, o atitudine sau o stare emoţională (judecată de valoare, o atitudine sau o stare emoţională (din din punct de vedere filozoficpunct de vedere filozofic) ) - un transfer de informaţii de la o sursă la alta (- un transfer de informaţii de la o sursă la alta (din punctul de din punctul de vedere al teoriei informaţiei)vedere al teoriei informaţiei) - o transmitere de semnificaţii cu ajutorul semnelor(- o transmitere de semnificaţii cu ajutorul semnelor(din din perspectiva psiholingvistică perspectiva psiholingvistică ))

Page 10: Căi de comunicare între profesorul de religie şi preot

ComunicareaComunicarea este o acţiune socială, un act fundamental al este o acţiune socială, un act fundamental al fiinţei umane, ce implică întregul comportament al omului, nu fiinţei umane, ce implică întregul comportament al omului, nu doar limbajul; un act ce influenţează comportamentul celorlalţi, doar limbajul; un act ce influenţează comportamentul celorlalţi, o interacţiune vie între actorii care participă la definirea situaţiei o interacţiune vie între actorii care participă la definirea situaţiei existenţiale în care se află. Comunicarea e baza existenţei în existenţiale în care se află. Comunicarea e baza existenţei în colectivitate, e piatra de temelie fără de care nu se poate vorbi de colectivitate, e piatra de temelie fără de care nu se poate vorbi de societate, de grupuri sociale bine organizate, ce respectă nişte legi societate, de grupuri sociale bine organizate, ce respectă nişte legi şi sunt dominate de instituţii. şi sunt dominate de instituţii. ComunicareaComunicarea este condiţia primară a existenţei umane şi a este condiţia primară a existenţei umane şi a vieţii sociale, este emblema şi manifestarea spiritului uman, este vieţii sociale, este emblema şi manifestarea spiritului uman, este liantul, factorul de legătură, ţesătura ce-i leaga pe oameni. A trăi liantul, factorul de legătură, ţesătura ce-i leaga pe oameni. A trăi înseamnă a comunica, a fi în relaţie cu mediul. Omul comunică înseamnă a comunica, a fi în relaţie cu mediul. Omul comunică prin întreaga sa fiinţă şi prin toate formele de manifestare prin întreaga sa fiinţă şi prin toate formele de manifestare expresivă, nu numai prin cuvânt. Noile mijloace de comunicare expresivă, nu numai prin cuvânt. Noile mijloace de comunicare sunt instrumente culturale cu o forţă deosebită în orientarea sunt instrumente culturale cu o forţă deosebită în orientarea percepţiilor şi a atitudinilor, în formarea imaginilor despre lume percepţiilor şi a atitudinilor, în formarea imaginilor despre lume şi în difuzarea unor modele de comportament social. şi în difuzarea unor modele de comportament social.

Page 11: Căi de comunicare între profesorul de religie şi preot

Elementele constitutive ale actului de comunicareElementele constitutive ale actului de comunicare

EmiţătorEmiţător – persoana care transmite o informaţie– persoana care transmite o informaţieReceptor Receptor – persoana care primeste o informaţie– persoana care primeste o informaţieMesajul Mesajul –este forma fizică prin care emiţătorul codifică –este forma fizică prin care emiţătorul codifică informaţia. Acesta poate fi un gând, o idee, un ordin. Mesajul informaţia. Acesta poate fi un gând, o idee, un ordin. Mesajul are ca obiectiv informarea, convingerea, impresionarea, are ca obiectiv informarea, convingerea, impresionarea, amuzarea,obţinerea unei actiuni.amuzarea,obţinerea unei actiuni.Codul Codul – sistem de comunicare pe baza căruia se construiesc – sistem de comunicare pe baza căruia se construiesc mesajelemesajeleCanalul Canalul – mediul prin care se transmite informaţia. Mijlocul de – mediul prin care se transmite informaţia. Mijlocul de comunicare poate fi formal comunicare poate fi formal (comunicare ce urmează o structură (comunicare ce urmează o structură ierarhică)ierarhică) sau informal sau informal (opinii, idei, zvonuri, etc.)(opinii, idei, zvonuri, etc.)Limbajul de comunicareLimbajul de comunicare poate fi verbal poate fi verbal ( prin cuvinte)( prin cuvinte), , nonverbal nonverbal (limbajul corpului, timpului, spaţiului, lucrurilor, (limbajul corpului, timpului, spaţiului, lucrurilor, îmbrăcămintei),îmbrăcămintei), paraverbal paraverbal (prin folosirea tonalităţii, accentuării, (prin folosirea tonalităţii, accentuării, ritmului de vorbire)ritmului de vorbire)

Page 12: Căi de comunicare între profesorul de religie şi preot

Etape ale procesului de comunicareEtape ale procesului de comunicare- - codificarea înţelesului codificarea înţelesului - transmiterea mesajului - transmiterea mesajului - decodificarea si interpretarea- decodificarea si interpretarea- filtrarea - filtrarea - feed-back-ul - feed-back-ul

În procesul de comunicare urmărim patru scopuri În procesul de comunicare urmărim patru scopuri esenţialeesenţiale::- - să fim receptaţi (auziţi sau citiţi),să fim receptaţi (auziţi sau citiţi),- - să fim înţeleşi,să fim înţeleşi,- - să fim acceptaţi,să fim acceptaţi,- să provocăm o reactie - o schimbare de - să provocăm o reactie - o schimbare de

comportament sau atitudinecomportament sau atitudine

Page 13: Căi de comunicare între profesorul de religie şi preot

Regulile comunicării suntRegulile comunicării sunt

- regula cantităţii- regula cantităţii – – în ceea ce spun ofer informaţia necesarăîn ceea ce spun ofer informaţia necesară - regula calităţii- regula calităţii – – ceea ce spun respectă realitateaceea ce spun respectă realitatea - regula relaţiei- regula relaţiei – – mesajul vehiculat este adegvat scopului mesajul vehiculat este adegvat scopului comunicăriicomunicării - regula semnificaţiei- regula semnificaţiei – – informaţia transmisă trebuie să fie informaţia transmisă trebuie să fie semnificativă pentru contextul şi circumstanţele în care se semnificativă pentru contextul şi circumstanţele în care se desfăşoară comunicareadesfăşoară comunicarea - regula stilului- regula stilului – – vorbitorul trebuie să fie clar, coerent, concis vorbitorul trebuie să fie clar, coerent, concis şi comprehensivşi comprehensiv - regula receptivităţii- regula receptivităţii - - emitentul trebuie să-şi adapteze emitentul trebuie să-şi adapteze mesajul la caracteristicile receptorilor şi la cunostinţele mesajul la caracteristicile receptorilor şi la cunostinţele presupuse ale acestorapresupuse ale acestora

Page 14: Căi de comunicare între profesorul de religie şi preot

Tipologia comunicăriiTipologia comunicării

Comunicarea unană cunoaste 4 niveluri Comunicarea unană cunoaste 4 niveluri :: intrapersonal, intrapersonal, interpersonal, în grup şi de masă.interpersonal, în grup şi de masă.Comunicarea intrapersonalăComunicarea intrapersonală este consilierea persoanei cu sine este consilierea persoanei cu sine însuşi. Astfel se cunoaşte şi se judecă pe sine, gândeşte, însuşi. Astfel se cunoaşte şi se judecă pe sine, gândeşte, analizează, reflectează, evaluează decizii sau repetă mesajele analizează, reflectează, evaluează decizii sau repetă mesajele destinate altora.destinate altora. Comunicarea interpersonalăComunicarea interpersonală este dialogul cu celălalt. Ne ajută să- este dialogul cu celălalt. Ne ajută să-i cunoaştem pe semeni şi pe noi înşine, prin imaginea lor despre i cunoaştem pe semeni şi pe noi înşine, prin imaginea lor despre noinoi Comunicarea în grupComunicarea în grup este cea care asigură schimburile este cea care asigură schimburile informaţionale în interiorul grupurilor mici. Aici persoana îşi informaţionale în interiorul grupurilor mici. Aici persoana îşi petrece o mare parte din timp, se împărtăţesc cunoştinţe, se petrece o mare parte din timp, se împărtăţesc cunoştinţe, se rezolvă probleme, se dezvoltă idei, etc.rezolvă probleme, se dezvoltă idei, etc. Comunicarea de masăComunicarea de masă este orice ansamblu de mijloace şi tehnici este orice ansamblu de mijloace şi tehnici care permite difuzarea mesajelor scrise, vorbite, vizuale către un care permite difuzarea mesajelor scrise, vorbite, vizuale către un auditoriu mai mult sau mai puţin vast şi eterogen.auditoriu mai mult sau mai puţin vast şi eterogen.

Page 15: Căi de comunicare între profesorul de religie şi preot

Comunicarea umană prin calitatea sa de a implica o relaţie, se Comunicarea umană prin calitatea sa de a implica o relaţie, se manifestă prin doua mari forme:manifestă prin doua mari forme: Comunicarea directă;Comunicarea directă; Comunicare indirectă.Comunicare indirectă.Comunicarea directăComunicarea directă presupune prezenţa a doi sau mai mulţi presupune prezenţa a doi sau mai mulţi indivizi, în acelaindivizi, în acelaşşi spaţiu fizic, indivizi care interacţionează i spaţiu fizic, indivizi care interacţionează influenţându-se reciproc. Tipul acesta de comunicare se mai influenţându-se reciproc. Tipul acesta de comunicare se mai numeşte şi comunicare numeşte şi comunicare interpersonalăinterpersonală.. Comunicarea serveşte acţiunii, ea nu este gratuită sau Comunicarea serveşte acţiunii, ea nu este gratuită sau dezinteresată, iar tot ceea ce este legat de acţiune presupune un dezinteresată, iar tot ceea ce este legat de acţiune presupune un scop. scop. Prin intermediul comunicării interpersonale, oamenii Prin intermediul comunicării interpersonale, oamenii doresc să înveţe ceva pe cinevadoresc să înveţe ceva pe cineva;; să transmită sau să primească să transmită sau să primească diverse cunoştinţe diverse cunoştinţe ;; să influenţeze comportamentul celorlalţi să influenţeze comportamentul celorlalţi ;; să să exprime sentimente exprime sentimente ;; să întreţină şi să păstreze legături cu să întreţină şi să păstreze legături cu colectivitatea, să clarifice o serie de probleme, să stimuleze colectivitatea, să clarifice o serie de probleme, să stimuleze interesele proprii în raport cu cei din jur, cu alteritateainteresele proprii în raport cu cei din jur, cu alteritatea

Page 16: Căi de comunicare între profesorul de religie şi preot

Comunicarea Comunicarea indirectă sau indirectă sau mediatămediată utilizează întotdeauna utilizează întotdeauna un suport tehnic şi vizează fie un destinatar individual un suport tehnic şi vizează fie un destinatar individual (telefonul, scrisoarea), fie un destinatar colectiv (afişele (telefonul, scrisoarea), fie un destinatar colectiv (afişele electorale, televiziunea, internetul, cărtile, filmele, presa scrisă, electorale, televiziunea, internetul, cărtile, filmele, presa scrisă, radioul) - comunicare de masă. radioul) - comunicare de masă. Mass-media traditionalMass-media traditionalăă - presa scrisă, radioul şi televiziunea - - presa scrisă, radioul şi televiziunea - care, de obicei, realizează comunicarea mediatică - nu care, de obicei, realizează comunicarea mediatică - nu reprezintă decât o componenta esenţială a comunicării mediate reprezintă decât o componenta esenţială a comunicării mediate sau indirecte.sau indirecte. Dintre toate mijloacele de comunicare – ziare, Dintre toate mijloacele de comunicare – ziare, reviste, radiouri, televiziune sau new media – ziarul, sau mai reviste, radiouri, televiziune sau new media – ziarul, sau mai corect spus, mesajele scrise datează din cele mai vechi timpuri. corect spus, mesajele scrise datează din cele mai vechi timpuri. Popoarele chineze şi coreene foloseau hârtia cu mult înainte ca Popoarele chineze şi coreene foloseau hârtia cu mult înainte ca ea să apară in Europa, de asemenea ei deţineau si secretul ea să apară in Europa, de asemenea ei deţineau si secretul tipăritului (foloseau caractere încrustate în lemn pentru tipăritului (foloseau caractere încrustate în lemn pentru tipărire) tipărire) ;; romanii, înainte de Hristos, obişnuiau să afişeze în romanii, înainte de Hristos, obişnuiau să afişeze în locuri publice aşa numitele locuri publice aşa numitele acta diurnaacta diurna ;; în secolul XVI , la în secolul XVI , la Veneţia se putea cumpăra o foaie mică de ştiri în schimbul unei Veneţia se putea cumpăra o foaie mică de ştiri în schimbul unei gazeta (monedă micuţă). gazeta (monedă micuţă).

Page 17: Căi de comunicare între profesorul de religie şi preot

Una din cele mai importante condiţii pe care trebuie să le Una din cele mai importante condiţii pe care trebuie să le îndeplinească un mijloc de comunicare în masă, este îndeplinească un mijloc de comunicare în masă, este credibilitatea. credibilitatea. Ca orice nou mijloc apărut, ziarul nu a omis nimic Ca orice nou mijloc apărut, ziarul nu a omis nimic din ceea ce îi putea servi la dezvoltarea şi evoluţia societăţii. din ceea ce îi putea servi la dezvoltarea şi evoluţia societăţii. Radioul Radioul a fost produsul unei serii de realizări – descoperirea a fost produsul unei serii de realizări – descoperirea undelor electromagnetice, înventarea metodelor pentru undelor electromagnetice, înventarea metodelor pentru încărcarea acelor unde cu mesaje codate, dezvoltarea tehnicilor încărcarea acelor unde cu mesaje codate, dezvoltarea tehnicilor pentru transformarea vocii umane din şi în astfel de coduri. pentru transformarea vocii umane din şi în astfel de coduri. Radioul este un canal mediatic foarte comod, pentru că receptorul Radioul este un canal mediatic foarte comod, pentru că receptorul primeste informaţia fără prea mult efort, putând desfăşura chiar primeste informaţia fără prea mult efort, putând desfăşura chiar activităţi secundare.activităţi secundare.Istoria mediilor de comunicare a început odată cu apariţia foii Istoria mediilor de comunicare a început odată cu apariţia foii volante şi apoi a ziarului, urmată de inventarea radioului. volante şi apoi a ziarului, urmată de inventarea radioului. Cea de a treia mare descoperire în domeniu a constituit-o Cea de a treia mare descoperire în domeniu a constituit-o televiziuneateleviziunea, complex şi important mediu de transmitere a informaţiilor , complex şi important mediu de transmitere a informaţiilor pe cale auditivă şi vizuală. pe cale auditivă şi vizuală.

Page 18: Căi de comunicare între profesorul de religie şi preot

Astăzi, însă, media presupune şi televiziunea prin cablu, prin satelit, Astăzi, însă, media presupune şi televiziunea prin cablu, prin satelit, Internetul, etc. Complexitatea televiziunii constă tocmai în Internetul, etc. Complexitatea televiziunii constă tocmai în simultaneitatea transmiterii mesajului vizual cu cel verbal. Noile media simultaneitatea transmiterii mesajului vizual cu cel verbal. Noile media electronice se constituie drept componente cheie ale ultimei revoluţii electronice se constituie drept componente cheie ale ultimei revoluţii comunicaţionale care tinde să înlocuiască televiziunea. comunicaţionale care tinde să înlocuiască televiziunea. Dincolo de faptul Dincolo de faptul că facilitează distribuirea informaţiilor radiofonice şi televizate, noile că facilitează distribuirea informaţiilor radiofonice şi televizate, noile media au fost oferite publicului larg sub două forme – media au fost oferite publicului larg sub două forme – teletext teletext şi şi videotexvideotex. Teletextul face posibilă suplimentarea informaţiei pentru . Teletextul face posibilă suplimentarea informaţiei pentru telespectatori şi se poate folosi la iniţiativa acestora.telespectatori şi se poate folosi la iniţiativa acestora.Videotexul oferă prin intermediul reţelei telefonice o cantitate mare de Videotexul oferă prin intermediul reţelei telefonice o cantitate mare de informaţii computerizate, ce pot fi folosite de acei utilizatori care sunt informaţii computerizate, ce pot fi folosite de acei utilizatori care sunt conectaţi cu un terminal şi cu un ecran de televizor.Videotexul conectaţi cu un terminal şi cu un ecran de televizor.Videotexul furnizează şi material tipărit.furnizează şi material tipărit. O altă inovaţie o reprezintă O altă inovaţie o reprezintă CD-ROM-ul şi DVD-ulCD-ROM-ul şi DVD-ul, care pun la , care pun la dispoziţia utilizatorilor, pe discuri magnetice computerizate, o cantitate dispoziţia utilizatorilor, pe discuri magnetice computerizate, o cantitate foarte mare de informaţie ce poate fi foarte uşor accesată de acestia. foarte mare de informaţie ce poate fi foarte uşor accesată de acestia. Comunicarea de masă este, deci, doar una din componentele societăţii Comunicarea de masă este, deci, doar una din componentele societăţii informaţionale, însă una importantă care contribuie din plin la informaţionale, însă una importantă care contribuie din plin la schimbările informaţionale din societate. schimbările informaţionale din societate.

Page 19: Căi de comunicare între profesorul de religie şi preot

După modul de transmitereDupă modul de transmitere comunicarea poate ficomunicarea poate fi:: - verbală - verbală - non-verbală - non-verbală - scrisă - scrisăComunicarea verbală.Comunicarea verbală. Comunicarea verbală este folosită în viaţa de zi cu zi dar şi în Comunicarea verbală este folosită în viaţa de zi cu zi dar şi în relaţiile interumane din cadrul grupurilor. Comunicarea verbală relaţiile interumane din cadrul grupurilor. Comunicarea verbală trebuie tratată ca o parte integrantă a responsabilităţii fiecărei trebuie tratată ca o parte integrantă a responsabilităţii fiecărei persoane faţă de cei din jur.persoane faţă de cei din jur.În comunicarea verbală trebuie avute în vedere câteva principii În comunicarea verbală trebuie avute în vedere câteva principii esenţialeesenţiale::Emiţătorul Emiţătorul :: – să cunoască ce doreşte receptorul de la el – să cunoască ce doreşte receptorul de la el- identificarea părţilor utile din mesaj pe care să le reţină- identificarea părţilor utile din mesaj pe care să le reţină- mesajul să fie credibil şi clar- mesajul să fie credibil şi clar

Page 20: Căi de comunicare între profesorul de religie şi preot

Orice Orice receptorreceptor trebuie să se autoeduce pentru a putea trebuie să se autoeduce pentru a putea asculta asculta activactiv, ceea ce înseamnă , ceea ce înseamnă – crearea unei stări de spirit favorabile ascultării – crearea unei stări de spirit favorabile ascultării- participarea la discuţie- participarea la discuţie- concentrarea atenţiei asupra esenţialului- concentrarea atenţiei asupra esenţialului- ascultarea inteligentă în sensul acordării atenţiei asupra - ascultarea inteligentă în sensul acordării atenţiei asupra pronunţiei, timbrului vocii, gesturilorpronunţiei, timbrului vocii, gesturilor

Comunicarea non-verbală.Comunicarea non-verbală. Limbajul non-verbal se uneşte cu limbajul verbal pentru Limbajul non-verbal se uneşte cu limbajul verbal pentru comunicarea unui mesaj corect. Studiul acestui mesaj non-verbal comunicarea unui mesaj corect. Studiul acestui mesaj non-verbal vine să dea forţa, să ne improspăteze cunoştinţele intuitive pe care le vine să dea forţa, să ne improspăteze cunoştinţele intuitive pe care le avem despre un individ sau un grup. Deşi în relaţiile interumane avem despre un individ sau un grup. Deşi în relaţiile interumane comunicarea verbală ocupă locul cel mai important, în comunicarea verbală ocupă locul cel mai important, în comportamentul nostru sunt folosite, ca substitut sau în mod comportamentul nostru sunt folosite, ca substitut sau în mod complementar faţă de comunicarea verbală, şi diferite alte moduri de complementar faţă de comunicarea verbală, şi diferite alte moduri de comunicare, care nu folosesc limba vorbită sau scrisă. comunicare, care nu folosesc limba vorbită sau scrisă.

Page 21: Căi de comunicare între profesorul de religie şi preot

Oamenii cred că doar cuvintele sunt capabile să poarte un mesaj , Oamenii cred că doar cuvintele sunt capabile să poarte un mesaj , când, de fapt, orice gest, mimică, stil vestimentar,culoare, miros, când, de fapt, orice gest, mimică, stil vestimentar,culoare, miros, formă contribuie la creerea dispoziţiei în care omul primeşte formă contribuie la creerea dispoziţiei în care omul primeşte cuvintele. De cele mai multe ori cuvintele pot fi manipulate, dar cuvintele. De cele mai multe ori cuvintele pot fi manipulate, dar gesturile sunt greu de controlat . Comunicarea non-verbală poate gesturile sunt greu de controlat . Comunicarea non-verbală poate sprijini, contrazice sau substitui comunicarea verbală având şi un sprijini, contrazice sau substitui comunicarea verbală având şi un rol regulator şi de control al acesteia.rol regulator şi de control al acesteia.Corpul uman Corpul uman ««vorbeştevorbeşte»» şi uneori spune mai multe decât gura. şi uneori spune mai multe decât gura. Gesturile omului au o semnificatie aparte şi, în actul de comunicare Gesturile omului au o semnificatie aparte şi, în actul de comunicare este bine să ţinem cont de acestea. Prin imaginea pe care o afişăm este bine să ţinem cont de acestea. Prin imaginea pe care o afişăm interlocutorilor le comunicăm în primul rând valoarea pe care o interlocutorilor le comunicăm în primul rând valoarea pe care o atribuim propriei persoane şi apoi mesajul, care de cele mai multe atribuim propriei persoane şi apoi mesajul, care de cele mai multe ori va fi receptat din prisma imaginii create.Orice îmbunătăţire a ori va fi receptat din prisma imaginii create.Orice îmbunătăţire a imaginii de sine este de natură să asigure un plus de eficacitate şi imaginii de sine este de natură să asigure un plus de eficacitate şi reuşită în relaţiile interpersonale şi profesionalereuşită în relaţiile interpersonale şi profesionale

Page 22: Căi de comunicare între profesorul de religie şi preot

Comunicarea scrisăComunicarea scrisă

Scrisul a îmbrăcat la început forma pictografică. Cu Scrisul a îmbrăcat la început forma pictografică. Cu timpul, s-a perfectionat şi transformat ulterior în scrieri cu timpul, s-a perfectionat şi transformat ulterior în scrieri cu litere de alfabet. Scrisul şi comunicarea formează unul şi litere de alfabet. Scrisul şi comunicarea formează unul şi acelaşi proces istoric-dialectic, determinat de schimbarea şi acelaşi proces istoric-dialectic, determinat de schimbarea şi dezvoltarea condiţiilor vieţii materiale şi sociale. dezvoltarea condiţiilor vieţii materiale şi sociale. Limbajul scris constituie una din cele mai importante şi mai Limbajul scris constituie una din cele mai importante şi mai revoluţionare cuceriri dobândite de oameni, în procesul revoluţionare cuceriri dobândite de oameni, în procesul muncii şi în condiţiile vieţii materiale şi sociale. muncii şi în condiţiile vieţii materiale şi sociale. Comunicarea scrisă este folosită atunci când nu este posibilă Comunicarea scrisă este folosită atunci când nu este posibilă comunicarea orală, când nu există alt mijloc de comunicare.comunicarea orală, când nu există alt mijloc de comunicare.

Page 23: Căi de comunicare între profesorul de religie şi preot

După modul de desfăşurareDupă modul de desfăşurare comunicarea poate ficomunicarea poate fi:: - reciproc directă (faţă în faţă) - reciproc directă (faţă în faţă) - reciproc indirectă (la telefon) - reciproc indirectă (la telefon) - unilateral directă (ordine, informare unilaterală) - unilateral directă (ordine, informare unilaterală) - unilateral indirectă (scrisori, emailuri) - unilateral indirectă (scrisori, emailuri)

După gradul de oficializareDupă gradul de oficializare comunicarea poate ficomunicarea poate fi:: - formală (cadru oficial) - formală (cadru oficial) - informală (cadru informal) - informală (cadru informal)

În funcţie de direcţieÎn funcţie de direcţie, comunicarea poate fi, comunicarea poate fi:: -descendentă (sef – subaltern) -descendentă (sef – subaltern) -ascendentă (subaltern – sef) -ascendentă (subaltern – sef) - orizontală (de la egal la egal) - orizontală (de la egal la egal) - diagonală (de la o subdiviziune la alta) - diagonală (de la o subdiviziune la alta)

Page 24: Căi de comunicare între profesorul de religie şi preot

După finalitate După finalitate comunicarea poate ficomunicarea poate fi::- - defensivădefensivă – cu rol de apărare aunei idei sau a propriului – cu rol de apărare aunei idei sau a propriului punct de vederepunct de vedere- - persuasivăpersuasivă – are scop de a determina pe cineva să creadă sau – are scop de a determina pe cineva să creadă sau să facă cevasă facă ceva- - de întreţinerede întreţinere – are scop de susţinere, suport, sprijin – are scop de susţinere, suport, sprijin- - accidentalăaccidentală – se caracterizează prin transmiterea – se caracterizează prin transmiterea întâmplătoare de informaţii, ce nu sunt vizate expres de întâmplătoare de informaţii, ce nu sunt vizate expres de emiţător şi care, cu atât mai puţin, sunt destinate procesului de emiţător şi care, cu atât mai puţin, sunt destinate procesului de învăţare dezvoltat de receptorînvăţare dezvoltat de receptor- - subiectivăsubiectivă – exprimă direct starea afectivă a interlocutorului, – exprimă direct starea afectivă a interlocutorului, din necesitatea descărcării şi reechilibrării, în urma din necesitatea descărcării şi reechilibrării, în urma acumulării unei tensiuni psihice.acumulării unei tensiuni psihice.- - instrumentalăinstrumentală – este focalizată precis de formarea unui – este focalizată precis de formarea unui comportament şi are capacitatea de a se modifica, în funcţie de comportament şi are capacitatea de a se modifica, în funcţie de reacţia partenerilor, pentru a-şi atinge scopul propus. reacţia partenerilor, pentru a-şi atinge scopul propus.

Page 25: Căi de comunicare între profesorul de religie şi preot

În loc de concluzii..... În loc de concluzii.....

Fiecare dintre noi este unic şi... fiecare comunicăm şi ne Fiecare dintre noi este unic şi... fiecare comunicăm şi ne comunicăm celor din jur prin tot ceea ce facem sau spunem, comunicăm celor din jur prin tot ceea ce facem sau spunem, depinde însă de întelepciunea receptorului , de modul cum depinde însă de întelepciunea receptorului , de modul cum intrepretează mesajul transmis, ce înţelege din el şi ce reuşeste să intrepretează mesajul transmis, ce înţelege din el şi ce reuşeste să culeagă pentru desăvârşirea propriei persoane. Desi, uneori culeagă pentru desăvârşirea propriei persoane. Desi, uneori suntem înclinaţi mai mult spre a judeca decât spre a învăţa este suntem înclinaţi mai mult spre a judeca decât spre a învăţa este bine să realizăm că în faţa lui Hristos, noi profesorii de religie, bine să realizăm că în faţa lui Hristos, noi profesorii de religie, vom răspunde alături de preoti pentru fiecare suflet rătăcit, vom răspunde alături de preoti pentru fiecare suflet rătăcit, pentru fiecare cuvânt spus fără dragoste, pentru fiecare gest pentru fiecare cuvânt spus fără dragoste, pentru fiecare gest necugetat care poate a smintit pe cineva. necugetat care poate a smintit pe cineva. În opinia mea preotul şi profesorul de religie sunt una în În opinia mea preotul şi profesorul de religie sunt una în Hristos, uniţi de aceeaşi dragoste părintească pentru fiii lor Hristos, uniţi de aceeaşi dragoste părintească pentru fiii lor spirituali. Reuşita comunicării lor depinde tocmai de acestă spirituali. Reuşita comunicării lor depinde tocmai de acestă dragoste.dragoste.

Page 26: Căi de comunicare între profesorul de religie şi preot

VĂ MULŢUMESC pentru atenţia VĂ MULŢUMESC pentru atenţia acordată !!!!!acordată !!!!!

Material realizat Material realizat dede

prof. Ilie prof. Ilie MagdalenaMagdalena

Scoala Vulcana Scoala Vulcana PandelePandele


Recommended