+ All Categories
Home > Documents > preot iconom stavrofor - informatia-zilei.ro

preot iconom stavrofor - informatia-zilei.ro

Date post: 11-Dec-2021
Category:
Upload: others
View: 11 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
Mereu ai fost bun[, iubitoare, draga noastr[ mam[, soacr[ ;i bunic[ C{l{IanU flOaREa. Moartea te-a luat de l]ng[ noi ;i ne e tare greu s[ r[m]nem doar cu amintirea. ne rug[m celui de sus s[ te ocroteasc[. Fiica Monica cu so\ul Nicu ;i nepotul Andrei _________________ ~n 16 iunie, drag[ mam[, C{l{IanU flOaREa, trebuia s[-\i spunem la mul\i ani cu s[n[tate, dar cineva a vrut ca tu s[ p[r[se;ti aceste locuri ;i s[ pleci `n ceruri. Te vom p[stra `n sufletele noastre! dumnezeu s[ te odihneasc[ `n pace! Te vom iubi mereu. Fiica lia, ginerele Marcel, nepotul Paul cu so\ia Mihaela _________________ ne lu[m r[mas bun de la m[tu;a noastr[ CRI:an lIVIa, a c[rei amintire va r[m]ne ve;nic `n inimile noastre. sincere condolean\e familiei. dumnezeu s-o odihneasc[ `n pace. Nepoata Moni cu familia _________________ O inim[ bun[ a `ncetat s[ mai bat[. durerea desp[r\irii de draga noastr[ MaRIana TOdU|, so\ie ;i mam[, este nem[rginit[. drum lin `n lumin[. So\ul Vasile ;i fiul C[lin _________________ Grea este desp[r\irea de nora ;i cumnata noastr[ MaRIana TOdU|. ne va lipsi vocea ei vesel[, sufletul ei bun ;i z]mbetul cald. dumnezeu s[ o odihneasc[ `n pace. Maria todu\, Marioara ;i Viorica _________________ O floare, o lacrim[, o rug[ciune de iertare ;i odihn[ ve;nic[ `n[l\[m c[tre cer pentru C{l{IanU flOaREa. Cuscra Ana lupan ;i copiii _________________ Vom p[stra vie amintirea celei ce a fost cumnat[ ;i m[tu;[ C{l{IanU flOaRE. dumnezeu s[-i vegheze somnul spre cele ve;nice. Cumnata Sibian Maria ;i familia _________________ Cu inimile `ndurerate ne lu[m r[mas bun de la cumnata ;i m[tu;a noastr[ C{l{IanU flOaREa. dumnezeu s[-i dea odihn[ ve;nic[! Cumnata Pop Floare, nepoatele Mariana ;i Nicoleta cu familiile _________________ Cu durere `n suflet ne lu[m r[mas bun de la sora ;i m[tu;a noastr[ C{l{IanU flOaREa. dumnezeu s-o odihneasc[ `n pace. Fratele Pop ludovic, nepo\ii Ofelia, Ovidiu ;i Nadia cu familiile _________________ Cu durere `n suflet `\i spunem adio ;i-l rug[m pe Bunul dumnezeu s[-\i dea odihn[ ve;nic[, dragul nostru frate, cumnat ;i unchi CHI: dan. dormi `n pace. Al t[u frate Gheorghe, cumnata Rodica ;i nepotul R[zvan _________________ depl]ngem dispari\ia prematur[ a fratelui, cumnatului ;i unchiului nostru CHI: dan. s[-\i fie \[r]na u;oar[ ;i s[ ai ve;nic[ pomenire `n ceata celor drep\i lui dumnezeu. dormi `n pace. Fratele Ioan cu familia _________________ Cu sufletele `ndurerate ;i ochii plini de lacrimi, ne lu[m r[mas bun de la scumpa noastr[ sor[ ;i m[tu;[ lIVIa CRI:an. ne amintim cu c[ldur[ `n suflete ;i str]ngere `n inimi de z]mbetul ei luminos, bun[tatea minunat[, sufletul bl]nd, ajutorul, sfaturile ;i devotamentul ei excep\ional. ne rug[m Bunului dumnezeu s[ o primeasc[ `n ~mp[r[\ia sa ;i s[-i d[ruiasc[ pace ;i odihn[ etern[. ne al[tur[m suflete;te sorinei, familiei ;i tuturor celor care au iubit-o, `n aceste momente de mare durere. Surioara Jeni ;i nepo\ii Flaviu, Emil, Felix ;i :tefana _________________ Cu durere `n suflet `mi iau adio de la scumpa mea m[tu;[ CRI:an lIVIa. M[ rog Bunului dumnezeu s[-i a;eze sufletul bun, generos ;i bl]nd printre ale;ii s[i. amintirea ei frumoas[ va d[inui mereu `n inima mea. Un g]nd de alinare pentru veri;oara sorina cu familia din Cluj, la dureroasa desp[r\ire. Adelina Pintea-Ardelean cu so\ul Ghi\[ _________________ Triste\ea m[ cuprinde acum, la desp[r\irea de draga mea cumnat[ livia, fiin\[ bl]nd[, iubitoare, grijulie. dumnezeu s[-\i dea odihn[ ve;nic[. suntem al[turi de sorina ;i familia `n aceste momente dureroase. Mia Cioltea cu fiica laura ;i familia _________________ Regret nespus trecerea `n eternitate a m[tu;ii mele CRI:an lIVIa. dumnezeu s[-i vegheze somnul, drum lin spre ve;nicie! Nepoata Delia cu familia din Fran\a suntem al[turi de familia `ndurerat[ la trecerea `n nefiin\[ a p[rintelui IOn MalanCa:. sincere condolean\e. Familia Petruca _________________ suntem al[turi de prietenii no;tri ana ;i Romulus Jurje ;i de Viorica Macarie Pop, `mp[rt[;ind marea durere pricinuit[ de desp[r\irea de fratele, cumnatul lor drag, preot IOn MalanCa:. sincere condolean\e familiilor voastre! dumnezeu s[-l odihneasc[ `n pace! Familia Avram Eugeniu _________________ suntem al[turi de familia Malanca; `n aceste momente de grea `ncercare c]nd se despart de so\ul respectat, tat[l preot MalanCa: IOn. dumnezeu s[-i dea odihn[ ve;nic[. Fam. :ipo; Ioan ;i :ofron Ioan amintiri dragi ;i un dor nestins la 9 ani de c]nd ne- a p[r[sit fulger[tor ;i nea;teptat, dragul nostru frate, cumnat, unchi PInTEa EMIl MIRCEa (OCsI). dumnezeu s[-\i dea odihn[ ve;nic[ `ntre cei buni. Sora Iolanda Scurtu cu familia _________________ scumpa mea so\ie POPa CORnElIa VICTORIa, vei r[m]ne o amintire binecuv]ntat[ ;i plin[ de lumin[ `n inima mea. azi se `mplinesc 6 luni de dor, durere ;i lacrimi de c]nd sufletul t[u bun dintre `ngeri m[ vegheaz[. Odihn[ ve;nic[. So\ul Adi Popa _________________ se `mplinesc 6 luni de lacrimi ;i durere de c]nd sufletul t[u curat s-a ridicat la cer, mama mea iubit[ POPa CORnElIa VICTORIa, e;ti mereu `n piept, s[ ;tii. dragostea r[m]ne vie, tot ce sunt, ce am fost, voi fi, \i se datoreaz[ \ie. s[-\i fie somnul lin ;i `ngerii aproape. Parastasul de pomenire se va sluji la biserica greco-catolic[ de pe strada 1 decembrie, azi< luni, 15 iunie 2020, ora 18<00. Odihneasc[-se `n pace! Fiica Iuliana cu nepo\ii Eric ;i Patric _________________ sufletul bun ;i nobil al celui care a fost scumpul nostru fiu ;i frate PInTEa sEBasTIan alEXandRU s-a `n[l\at la cer dintre `ngeri s[ ne vegheze acum 1 an. ne este dor de tine! Te vom iubi ve;nic! Mama Elisabeta, sora Amalia, fratele Andrei ;i sora Adelina _________________ dac[ nu ai fi plecat at]t de devreme dintre noi, dragul nostru fiu, frate ;i nepot TUR:UC laUREn|IU sORIn, ieri, 14 iunie, \i-am fi urat< la mul\i ani! O rug[ciune, lacrimi, o lum]nare aprins[ ;i flori `mpletite, este tot ce `\i putem oferi. Vei r[m]ne ve;nic `n inimile noastre! Mama, tata, fratele, cumnata ;i bunica _________________ Via\a omului e ca o frunz[, cre;te, pe urm[ se desprinde ;i se las[ dus[ de v]nt p]n[ ajunge pe p[m]nt ;i devine una cu el. draga mea mam[, POP TEREZIa ROdICa, a;a a fost ;i via\a ta, cu urcu;uri ;i cobor];uri, dar mereu plin[ de fericire ;i z]mbete pe buze. a trecut un an, dar nu te vom uita niciodat[. Fiul t[u Paul ;i nora ta Adela luni 15 iunie 2020 Informa\ia zilei 9 Mica publicitate Completezi un talon ;i câ;tigi Numele ............................. Prenumele ........................ B.I. seria .... nr . .............. Adresa ............................... ............................................. Confirm[m participarea la concurs. tragerea la sor\i va avea loc `n 30 iunie 2020 acest talon se p[streaz[ de c[tre participant. Data depunerii talonului ............. Completezi un talon ;i câ;tigi Numele ............................. Prenumele ........................ B.I. seria .... nr . .............. Adresa ............................... ............................................. Confirm[m participarea la concurs. tragerea la sor\i va avea loc `n 30 iunie 2020. acest talon se depune odat[ cu anun\ul de mic[ publicitate. Data depunerii talonului ............. " Talon mic[ publicitate Talon mic[ publicitate nume ;i prenume................................... anUn|Ul (maxim 15 cuvinte) se completeaz[ pe fORMUlaRUl TIP la Agen\ia de MIC{ PuBlICItAtE, str. Micu Klein nr. 2, zilnic 9.00-19.30, sâmb[t[ ~nCHIs, duminic[ 12.00-19.30. 6,5 lei Valabil numai pentru persoane fizice 15 - 16 iunie Talonul v[ d[ dreptul Talonul v[ d[ dreptul la o singur[ apari\ie la o singur[ apari\ie 2 acest talon se p[streaz[ de c[tre participant. Talon mic[ publicitate Talon mic[ publicitate nume ;i prenume................................... anUn|Ul (maxim 15 cuvinte) se completeaz[ pe fORMUlaRUl TIP la Agen\ia de MIC{ PuBlICItAtE, str. Micu Klein nr. 2, zilnic 9.00-19.30, sâmb[t[ ~nCHIs, duminic[ 12.00-19.30. 6,5 lei Valabil numai pentru persoane fizice 15 - 16 iunie Talonul v[ d[ dreptul Talonul v[ d[ dreptul la o singur[ apari\ie la o singur[ apari\ie 1 1 " acest talon se depune odat[ cu anun\ul de mic[ publicitate. 2 Printr-un sistem de tragere la sor\i, fiecare abonat are ;ansa s[ c];tige 100 DE LEI LUNAR! " Numele ................................. Prenumele ............................. Adresa ...................................................................................... Buletin identitate seria ............... nr . ................................... Nr. chitan\ei de abonament .............. pe luna ................... Abonament persoană fizică - 30 lei/lună, persoană juridică - 49 lei/lună Talonul decupat se depune sau se trimite la sediul de pe str. Micu Klein nr. 2, biroul de Mica publicitate. Un abonat poate depune un singur talon. “M-am abonat ;i pot c];tiga la extragerea lunar[” TALON Vineri, 12 iunie 2020, a luat calea spre ~mp[r[\ia Cerurilor dragul meu so\, preot iconom stavrofor ION MALANCA: slujba de `nmorm]ntare are loc azi, 15 iunie 2020, ora 13<00, la catedrala adormirii Maicii domnului de pe strada Vasile lucaciu, satu Mare. R[m[;i\ele p[m]nte;ti vor fi a;ezate spre ve;nic[ odihn[ `n cimitirul din Odoreu. dumnezeu s[ te odihneasc[ `n pace. So\ia Irina Malanca; = dECEsE = Prețurile apartamentelor vechi cresc în ciuda pandemiei Pandemia de coronavirus va afecta sau afectează deja multe domenii și nici piața imobiliarelor nu va scăpa. Până atunci, însă, prețurile la aparta- mentele vechi au avut o evoluție interesantă. Asta pen- tru că nu prea s-au mai organi- zat vizionări și nici românii nu au fost dornici să cumpere și să vândă în perioada asta. Dar asta nu înseamnă că prețurile s- au dus în jos, așa cum te-ai aștepta. Din contră, prețurile au explodat și au crescut chiar și cu 17% în unele zone, potrivit unei analize realizate de com- pania de consultanță imobiliară SVN România. „După un început de an tu- multuos, cu multe estimări pes- imiste, piaţa rezidenţială şi-a revenit începând cu luna mai 2019, într-un context general de accesibilitate excelentă. Ma- jorarea preţurilor înregistrată anul trecut poate fi considerată ca fiind normală dacă luăm în calcul, pe de o parte, rata anu- ală a inflaţiei şi, pe de altă parte, accesibilitatea tot mai bună a achiziţionării unei noi locuinţe“, a declarat Andrei Sârbu, CEO al companiei de consultanţă imobiliară SVN România. Cea mai mare creştere din acest an a fost înregistrată în Bucureșit în zona Moşilor, de aproape 17 procente, la 105.000 de euro. Zona a închis anul 2018 cu un preţ mediu de 90.000 de euro şi a urcat în iunie 2019 până la 109.000 de euro, pentru ca ulterior să scadă din nou pentru a reveni pe final de an la peste 100.000 de euro. Pe locul secund în topul creş- terii este zona Aviaţiei, care a urcat în ciuda problemelor legate de oprirea căldurii şi a apei calde din cauza lucrărilor la sistemul de termoficare. În Aviaţiei apartamentele s-au scumpit cu 15% în ultimul an, de la 126.000 de euro în decem- brie 2018 la 145.000 de euro luna trecută. “Pentru 2020 estimăm o majorare a preţurilor cuprinsă între 4% şi 7%. Premisele sunt pozitive: tot mai multe per- soane îşi permit atât achiz- iţionarea unei noi locuinţe, cât şi a uneia mai scumpe iar oferta este tot mai variată şi mai bine adaptată la cerere“, a subliniat Andrei Sârbu. = COndOlEan|E = = COMEMOR{RI = Angaj[m< - Director v]nz[ri - Inginer constructor - Agent v]nz[ri Telefon< 0723-522010, 0744-545296
Transcript

Mereu ai fost bun[,iubitoare, draga noastr[mam[, soacr[ ;i bunic[C{l{IanU flOaREa.

Moartea te-a luat de l]ng[noi ;i ne e tare greu s[r[m]nem doar cuamintirea. ne rug[m celuide sus s[ te ocroteasc[.Fiica Monica cu so\ul Nicu ;inepotul Andrei

_________________~n 16 iunie, drag[ mam[,C{l{IanU flOaREa,trebuia s[-\i spunem lamul\i ani cu s[n[tate, darcineva a vrut ca tu s[

p[r[se;ti aceste locuri ;i s[pleci `n ceruri. Te vomp[stra `n sufletele noastre!dumnezeu s[ te odihneasc[`n pace! Te vom iubi mereu. Fiica lia, ginerele Marcel,nepotul Paul cu so\iaMihaela

_________________ne lu[m r[mas bun de lam[tu;a noastr[ CRI:anlIVIa, a c[rei amintire var[m]ne ve;nic `n inimilenoastre. sincerecondolean\e familiei.dumnezeu s-o odihneasc[`n pace.Nepoata Moni cu familia

_________________O inim[ bun[ a `ncetat s[mai bat[. durereadesp[r\irii de draga noastr[MaRIana TOdU|, so\ie

;i mam[, este nem[rginit[.drum lin `n lumin[.So\ul Vasile ;i fiul C[lin

_________________Grea este desp[r\irea denora ;i cumnata noastr[MaRIana TOdU|. ne valipsi vocea ei vesel[, sufletulei bun ;i z]mbetul cald.dumnezeu s[ o odihneasc[`n pace.Maria todu\, Marioara ;iViorica

_________________O floare, o lacrim[, orug[ciune de iertare ;iodihn[ ve;nic[ `n[l\[mc[tre cer pentruC{l{IanU flOaREa. Cuscra Ana lupan ;i copiii

_________________Vom p[stra vie amintireacelei ce a fost cumnat[ ;im[tu;[ C{l{IanUflOaRE. dumnezeu s[-ivegheze somnul spre celeve;nice.Cumnata Sibian Maria ;ifamilia

_________________Cu inimile `ndurerate nelu[m r[mas bun de lacumnata ;i m[tu;a noastr[C{l{IanU flOaREa.dumnezeu s[-i dea odihn[ve;nic[!Cumnata Pop Floare,nepoatele Mariana ;iNicoleta cu familiile

_________________Cu durere `n suflet ne lu[mr[mas bun de la sora ;im[tu;a noastr[C{l{IanU flOaREa.dumnezeu s-o odihneasc[`n pace.Fratele Pop ludovic, nepo\iiOfelia, Ovidiu ;i Nadia cufamiliile

_________________Cu durere `n suflet `\ispunem adio ;i-l rug[m peBunul dumnezeu s[-\i deaodihn[ ve;nic[, dragul

nostru frate, cumnat ;iunchi CHI: dan. dormi`n pace.Al t[u frate Gheorghe,cumnata Rodica ;i nepotulR[zvan

_________________depl]ngem dispari\iaprematur[ a fratelui,cumnatului ;i unchiuluinostru CHI: dan. s[-\i fie\[r]na u;oar[ ;i s[ aive;nic[ pomenire `n ceatacelor drep\i lui dumnezeu.dormi `n pace.Fratele Ioan cu familia

_________________Cu sufletele `ndurerate ;iochii plini de lacrimi, nelu[m r[mas bun de lascumpa noastr[ sor[ ;im[tu;[ lIVIa CRI:an. neamintim cu c[ldur[ `nsuflete ;i str]ngere `n inimide z]mbetul ei luminos,bun[tatea minunat[,sufletul bl]nd, ajutorul,sfaturile ;i devotamentul eiexcep\ional. ne rug[mBunului dumnezeu s[ oprimeasc[ `n ~mp[r[\ia sa;i s[-i d[ruiasc[ pace ;iodihn[ etern[. ne al[tur[msuflete;te sorinei, familiei;i tuturor celor care auiubit-o, `n aceste momentede mare durere.Surioara Jeni ;i nepo\iiFlaviu, Emil, Felix ;i :tefana

_________________Cu durere `n suflet `mi iauadio de la scumpa meam[tu;[ CRI:an lIVIa.M[ rog Bunului dumnezeus[-i a;eze sufletul bun,generos ;i bl]nd printreale;ii s[i. amintirea eifrumoas[ va d[inui mereu`n inima mea. Un g]nd dealinare pentru veri;oarasorina cu familia din Cluj,la dureroasa desp[r\ire. Adelina Pintea-Ardelean cuso\ul Ghi\[

_________________Triste\ea m[ cuprindeacum, la desp[r\irea dedraga mea cumnat[ livia,fiin\[ bl]nd[, iubitoare,grijulie. dumnezeu s[-\idea odihn[ ve;nic[. suntemal[turi de sorina ;i familia`n aceste momentedureroase.Mia Cioltea cu fiica laura ;ifamilia

_________________Regret nespus trecerea `neternitate a m[tu;ii meleCRI:an lIVIa.dumnezeu s[-i veghezesomnul, drum lin spreve;nicie!Nepoata Delia cu familia dinFran\a

COndOlEan|E

suntem al[turi de familia

`ndurerat[ la trecerea `nnefiin\[ a p[rintelui IOnMalanCa:. sincerecondolean\e.Familia Petruca

_________________suntem al[turi de prieteniino;tri ana ;i Romulus Jurje;i de Viorica Macarie Pop,`mp[rt[;ind marea durerepricinuit[ de desp[r\irea defratele, cumnatul lor drag,preot IOn MalanCa:.sincere condolean\efamiliilor voastre!dumnezeu s[-l odihneasc[`n pace!Familia Avram Eugeniu

_________________suntem al[turi de familiaMalanca; `n acestemomente de grea `ncercarec]nd se despart de so\ulrespectat, tat[l preotMalanCa: IOn.dumnezeu s[-i dea odihn[ve;nic[.Fam. :ipo; Ioan ;i :ofronIoan

COMEMOR{RI

amintiri dragi ;i un dornestins la 9 ani de c]nd ne-a p[r[sit fulger[tor ;inea;teptat, dragul nostru

frate, cumnat, unchiPInTEa EMIl MIRCEa(OCsI). dumnezeu s[-\idea odihn[ ve;nic[ ̀ ntre ceibuni.Sora Iolanda Scurtu cufamilia

_________________scumpa mea so\ie POPaCORnElIa VICTORIa,vei r[m]ne o amintirebinecuv]ntat[ ;i plin[ de

lumin[ ̀ n inima mea. azi se`mplinesc 6 luni de dor,durere ;i lacrimi de c]ndsufletul t[u bun dintre`ngeri m[ vegheaz[.Odihn[ ve;nic[.So\ul Adi Popa

_________________se `mplinesc 6 luni delacrimi ;i durere de c]ndsufletul t[u curat s-a ridicatla cer, mama mea iubit[POPa CORnElIaVICTORIa, e;ti mereu `npiept, s[ ;tii. dragostear[m]ne vie, tot ce sunt, ce

am fost, voi fi, \i sedatoreaz[ \ie. s[-\i fiesomnul lin ;i `ngerii

aproape. Parastasul depomenire se va sluji labiserica greco-catolic[ depe strada 1 decembrie, azi<luni, 15 iunie 2020, ora18<00. Odihneasc[-se `npace!Fiica Iuliana cu nepo\ii Eric;i Patric

_________________sufletul bun ;i nobil al celuicare a fost scumpul nostrufiu ;i frate PInTEasEBasTIanalEXandRU s-a `n[l\at la

cer dintre `ngeri s[ nevegheze acum 1 an. ne estedor de tine! Te vom iubive;nic!Mama Elisabeta, soraAmalia, fratele Andrei ;i soraAdelina

_________________dac[ nu ai fi plecat at]t dedevreme dintre noi, dragulnostru fiu, frate ;i nepotTUR:UC laUREn|IUsORIn, ieri, 14 iunie, \i-am

fi urat< la mul\i ani! Orug[ciune, lacrimi, olum]nare aprins[ ;i flori`mpletite, este tot ce `\iputem oferi. Vei r[m]neve;nic `n inimile noastre!Mama, tata, fratele, cumnata;i bunica

_________________Via\a omului e ca o frunz[,cre;te, pe urm[ sedesprinde ;i se las[ dus[ de

v]nt p]n[ ajunge pep[m]nt ;i devine una cu el.draga mea mam[, POPTEREZIa ROdICa, a;a afost ;i via\a ta, cu urcu;uri;i cobor];uri, dar mereuplin[ de fericire ;i z]mbetepe buze. a trecut un an, darnu te vom uita niciodat[. Fiul t[u Paul ;i nora ta Adela

luni 15 iunie 2020 Informa\ia zilei 9Mica publicitate

Completezi un talon;i câ;tigi

Numele .............................Prenumele ........................B.I. seria .... nr. ..............Adresa ............................................................................

Confirm[m participarea la concurs.

tragerea la sor\i va avea loc `n30 iunie 2020

acest talon se p[streaz[ de c[tre participant.

Data depunerii talonului .............

Completezi un talon;i câ;tigi

Numele .............................Prenumele ........................B.I. seria .... nr. ..............Adresa ............................................................................

Confirm[m participarea la concurs.

tragerea la sor\i va avea loc `n30 iunie 2020.

acest talon se depune odat[ cu anun\ul de mic[ publicitate.

Data depunerii talonului .............

"

Talon mic[ publicitateTalon mic[ publicitate

nume ;i prenume...................................

anUn|Ul (maxim 15 cuvinte)se completeaz[ pe

fORMUlaRUl TIP

la Agen\ia de MIC{ PuBlICItAtE,

str. Micu Klein nr. 2, zilnic 9.00-19.30, sâmb[t[ ~nCHIs,

duminic[ 12.00-19.30.

6,5 lei

Valabil numai pentru persoane fizice15 - 16 iunie

Talonul v[ d[ dreptul Talonul v[ d[ dreptul la o singur[ apari\iela o singur[ apari\ie

2acest talon se p[streaz[

de c[tre participant.

Talon mic[ publicitateTalon mic[ publicitate

nume ;i prenume...................................

anUn|Ul (maxim 15 cuvinte)se completeaz[ pe

fORMUlaRUl TIP

la Agen\ia de MIC{ PuBlICItAtE,

str. Micu Klein nr. 2, zilnic 9.00-19.30, sâmb[t[ ~nCHIs,

duminic[ 12.00-19.30.

6,5 lei

Valabil numai pentru persoane fizice15 - 16 iunie

Talonul v[ d[ dreptul Talonul v[ d[ dreptul la o singur[ apari\iela o singur[ apari\ie

1 1

"

acest talon se depune odat[ cu anun\ul de mic[ publicitate.2

Printr-un sistem de tragere la sor\i,fiecare abonat are ;ansa s[ c];tige

100 DE LEI LUNAR!

"

Numele ................................. Prenumele .............................Adresa ......................................................................................Buletin identitate seria ............... nr. ...................................Nr. chitan\ei de abonament .............. pe luna ...................Abonament persoană fizică - 30 lei/lună, persoană juridică - 49 lei/lună

Talonul decupat se depune sau se trimite la sediul de pe str. Micu Klein nr. 2, biroul de Mica publicitate.

Un abonat poate depune un singur talon.

“M-am abonat ;i pot c];tiga laextragerea lunar[”

TALON

Vineri, 12 iunie 2020, aluat calea spre ~mp[r[\iaCerurilor dragul meu so\,

preot iconom stavroforION MALANCA:slujba de

`nmorm]ntare are loc azi,15 iunie 2020, ora 13<00,la catedrala adormiriiMaicii domnului de pestrada Vasile lucaciu,satu Mare. R[m[;i\elep[m]nte;ti vor fi a;ezatespre ve;nic[ odihn[ `ncimitirul din Odoreu.dumnezeu s[ teodihneasc[ `n pace.

So\ia Irina Malanca;

= dECEsE =Prețurile apartamentelor vechi cresc în ciuda pandemiei

Pandemia de coronavirusva afecta sau afectează dejamulte domenii și nici piațaimobiliarelor nu va scăpa. Pânăatunci, însă, prețurile la aparta-mentele vechi au avut oevoluție interesantă. Asta pen-tru că nu prea s-au mai organi-zat vizionări și nici românii nuau fost dornici să cumpere și săvândă în perioada asta. Darasta nu înseamnă că prețurile s-au dus în jos, așa cum te-aiaștepta. Din contră, prețurile auexplodat și au crescut chiar șicu 17% în unele zone, potrivitunei analize realizate de com-pania de consultanță imobiliarăSVN România.

„După un început de an tu-multuos, cu multe estimări pes-imiste, piaţa rezidenţială şi-arevenit începând cu luna mai2019, într-un context generalde accesibilitate excelentă. Ma-jorarea preţurilor înregistratăanul trecut poate fi consideratăca fiind normală dacă luăm încalcul, pe de o parte, rata anu-ală a inflaţiei şi, pe de altă parte,accesibilitatea tot mai bună aachiziţionării unei noilocuinţe“, a declarat AndreiSârbu, CEO al companiei deconsultanţă imobiliară SVNRomânia.

Cea mai mare creştere dinacest an a fost înregistrată înBucureșit în zona Moşilor, deaproape 17 procente, la 105.000de euro. Zona a închis anul2018 cu un preţ mediu de90.000 de euro şi a urcat îniunie 2019 până la 109.000 deeuro, pentru ca ulterior să scadădin nou pentru a reveni pe finalde an la peste 100.000 de euro.Pe locul secund în topul creş-terii este zona Aviaţiei, care aurcat în ciuda proble me lorlegate de oprirea căldurii şi aapei calde din cau za lucrărilorla sistemul de termoficare. ÎnAviaţiei apartamentele s-auscumpit cu 15% în ultimul an,de la 126.000 de euro în decem-brie 2018 la 145.000 de euroluna trecută. 

“Pentru 2020 estimăm omajorare a pre ţurilor cuprinsăîntre 4% şi 7%. Premisele suntpo zitive: tot mai multe per-soane îşi permit atât achiz-iţionarea unei noi locuinţe, câtşi a uneia mai scumpe iar ofertaeste tot mai variată şi mai bineadaptată la cerere“, a subliniatAndrei Sârbu.

= COndOlEan|E =

= COMEMOR{RI =

Angaj[m<- Director v]nz[ri

- Inginer constructor - Agent v]nz[ri

Telefon< 0723-522010, 0744-545296

CasE

l Cas[ de vacan\[ BercuRo;u + 7 ari teren. (

0745.600.790l V]nd cas[ cu teren ;igr[din[ `n Hrip, comunaP[ule;ti, la 12 km de SatuMare. Informa\ii la (

0745.366.713, 0720.690.810l Cas[ Valea Vinului. (0745.312.597l V]nd `n t[t[re;ti cas[,anexe ;i gr[din[ 37 ari. (0729.273.342l Cas[ cu etaj zona 14 Mai,termopane noi, 3,5 ari, 62.000euro. ( 0757.622.532l Vil[ P[ule;ti. (

0752.583.073l Vil[ P[ule;tiului,www.imo-vest.ro, (

0743.284.965

aPaRTaMEnT 2 CaMERE

Proprietar, v]nd apartamente2-3 camere, bloc nou, stradaGellert Sandor. (

0772.262.117,www.skyfallconstruct.ro

l V]nd apartament 2 camere,Carpa\i II. ( 0749.247.469l V]nd / schimb apartament2 camere, Baia Mare, cu cas[sau apartament `n Satu Maresau `mprejurimi. (

0748.787.631, 0746.788.825l V]nd 2 camere, M14,parter, 20.000 euro neg. (0754.460.938l V]nd apartament Micro 14,bloc 78. ( 0740.463.442l ultracentral, 44.500 euro,www.imo-vest.ro, (

0743.284.965l V]nd ap. 2 camere, C II,etaj IV, complet renovat. (0735.309.142l V]nd ap. 2 camere, etaj III,Ipote;ti 1/53, Solidarit[\ii. (0743.351.893

aPaRTaMEnTE 3

l V]nd ap. 3 camere, mobilat.( 0771.703.779l C2, 58.500 euro>ultracentral, 74.000 euro,www.imo-vest.ro, (

0743.284.965l Apartament central,

c[r[mid[, renovat, mobilat.( 0770.369.452l V]nd apartament 3 camere,zona mall Nepi. (

0742.013.133

aPaRTaMEnTE 4

l Apartament construc\ienou[, 4 camere, central. (0749.089.956l V]nd ap. 122 mp, Soarelui.( 0752.851.290l M17, 44.500 euro,www.imo-vest.ro, (

0743.284.965

GaRsOnIERE

l Ostrovului 11, 15.900 euro,www.imo-vest.ro, (

0743.284.965

TEREnURI

l 10 ari intravilan, dup[ M16.( 0746.110.736l 1 ha teren intravilan, Pot[u,curent + ap[. ( 0745.600.790l V]nd teren intravilan 45 ariM[d[ras. ( 0770.375.587l V]nd loc de cas[ `n satulNoroieni. ( 0771.452.813l V]nd teren 72 ari lap[durea Noroieni. (

0744.878.808l teren P[ule;ti. (

0745.312.597l V]nd loc de cas[, stradaViorelelor, livada. (

0744.157.607l Stupilor 29 ari, 1490 / arnegociabil. ( 0745.775.348l V]nd teren intravilancomuna Botiz, vis-a-vis det]rg, 86 ari, drum na\ional,pre\ 400 euro/ar negociabil.( 0753.106.184l V]nd teren 57 ariintravilan, gaz, curent,drumul Careiului, 800euro/ar. ( 0747.476.471l Dara, 13 ari, www.imo-vest.ro, ( 0743.284.965l teren intravilan cu toateutilit[\ile, 7 ari, str. Maria. (0752.275.790

sCHIMBURI

l Schimb apartament 2camere cu cas[. (

0745.775.348

V}nZ{RI aUTO

l V]nd VW Golf IV, anfabrica\ie 2006, motor 1.9tDI, AXR, 101 CP, pre\ 2200neg. ( 0747.632.256l V]nd camionet[ Hyundai3,4 tone cu acte la zi. (0746.971.042

CuMp{r{rI AuTO sTr{INe

l Cump[r autoturismepentru programul Rabla saufier vechi, ofer certificat dedistrugere. ( 0745.143.143l Cump[r autoturismeavariate. ( 0745.607.517l Cump[r ma;ini pentruRabla, asigur transportul ;iradierea. ( 0757.522.410l Cump[r autoturismeavariate Rabla. (

0757.747.469l Cump[r auto pentruprogramul Rabla. (

0757.812.423l Cump[r autoturismepentru programul Rabla,asigur radiere ;i transportgratuit. ( 0726.222.209

~NChIrIerI AuTO sTr{INe

l Autoturisme. (

0743.450.946l ~nchiriez ma;ini. (

0740.794.370

V}nZ{RI dIVERsE

l Rezervoare 1000 litri,butoaie 200 litri. (

0745.143.143 l V]nd toc[tor crengi p]n[ la5 cm. ( 0741.073.618 l V]nd lemne de foc ;irumegu;. ( 0745.143.143 l V]nd lemne foc. (

0748.016.870l lemn de foc. (

0727.538.530l V]nd lemn foc, fag, carpen,transport gratuit. (

0741.768.118l V]nd lemn foc, fag, carpen,

transport gratuit. (

0742.948.254l V]nd butoaie inox. (0741.487.301l Nuc[. ( 0751.255.550l V]nd cote\ iepuri. (

0770.564.293

V}nZ{RI MOBIl{

l Mese, scaune. (

0745.312.597

sPa|II COMERCIalE

l Chirie spa\iu ultracentralstrada Petofi 14, 84 sau 53 mp.( 0742.318.209l ~nchiriez 50 mp, central, cuvitrin[, www.imo-vest.ro, (0743.284.965

aGRICOlE

l V]nd combin[ ClassDominator 108-Sl cu dou[mese, pre\ 15.000 euro. (0742.792.827

anIMalE

l V]nd un t[ura;. (

0749.021.994l V]nd albine. (

0745.334.705l V]nd albine ;i roi. (0748.595.144l V]nd albine, roi. (

0748.078.223l V]nd doi porci gra;i,Pi;colt, cu posibilit[\i det[iere. ( 0735.077.273l V]nd 2 porci 260-280 kg ;ipurcei SM. ( 0788.949.409

dIVERsE

l ~ngrijim persoane v]rstnice`ntr-un centru privat. (

0740.463.442

CHIRII

l ~nchiriez apartament 2camere, semimobilat, Micro15, vizavi Pia\a Some;. (0771.629.959l ~nchiriez cas[ cu etaj, zona

str. Odoreului. (

0774.023.863l Ap. 2 camere, M17. (0740.177.986l ~nchiriez garsonier[. (0774.628.564l V]nd sau `nchiriez cas[ 3camere, strada Bujorului nr.122 ( 0747.421.885l Garsonier[ Ostrovului ;iBurdea, 2 - 3 camere, toatezonele, www.imo-vest.ro, (0743.284.965l Garaj, pia\a Some;. (0741.607.968l ~nchiriez apartament zon[central[. ( 0742.013.133l Ofer loc< cosmetician[,maseur. ( 0751.255.550

Chirie 4 camere, prefer firm[(muncitori). ( 0774.635.590

CUMP{R{RI

l Cump[r ma;ini pentruprogramul Rabla. Asigurradierea. ( 0757.649.685 l Cump[r auto programulRabla. ( 0731.638.084

l Cump[r autoturismepentru programul Rabla,asigur radiere ;i transportgratuit. ( 0748.055.158

Cump[r fier vechi ;ineferoase, acumulatoare auto,transport gratuit, plata pe loc.( 0730.444.660

l Cump[r cas[ p]n[ `n35.000 euro c]t mai aproapede Satu Mare. (

0771.702.927l Colec\ionar din str[in[tatecump[r< antice, picturi,argint[rie, penduli, c[r\i ;iilustrate dinainte de 1945. (0741.986.855

PIERdERI

l Pierdut acte personale. (0721.191.825l Pierdut portofel cu acteimportante pe numele deBuze Paulin. Oferrecompens[, ( 0744.625.492,0772.147.677

MaTRIMOnIalE

l B[rbat 41 ani, doresc orela\ie serioas[. (

0749.229.471

PREsT{RI sERVICII

l Firm[ execut[ case cumateriale proprii, P+M, 200mp, 43.000 euro + lucr[ri `nconstruc\ii A/Z. (

0747.683.513, 0753.886.891l Case, acoperi;uri, proiecte,izola\ii. ( 0752.836.339l Ra;chetez ;i pun parchet cuutilaj profesional, ofer calitate.( 0746.623.401l Execut[m orice lucr[riconstruc\ii. ( 0799.925.060

10 Informa\ia zilei luni 15 iunie 2020Mica publicitate

TRANSPORT TURISM

DANIsEb curse regulate satu Mare - Carei, 0744/580126.

Cump[r[m la cele mai avantajoasepre\uri de;euri metalice feroase ;i

neferoase, acumulatori, cutii decarton, ambalaje.

sC fEROMETal sRlstr. Magnolia, nr. 40, nr. 53

Negre;ti-Oa;, str. victoriei, nr. 3 DTel.< 0744.777.340, 0754.250.539,

0757.162.033

CUMP{R FIER VECHI, CUPRU, ALUMINIU, ALAM{,

PVC - TERMOPAN, ACUMULATORI AUTO.

Transport gratuit-plata pe loc. 0261-989,

0755-283431, 0753-836274

CUMP{R{RI

VÂNZ{RI CASE

VÂNZ{RI AP. 2 CAM.

VÂNZ{RI AP. 3 CAM.

VÂNZ{RI AP. 4 CAM.

VÂNZ{RI TERENURI

VÂNZ{RI GARSONIERE

SCHIMBURI

AUTO STR{INE

VÂNZ{RI DIVERSE

VÂNZ{RI MOBIL{

SPA|II COMERCIALE

VÂNZ{RI AGRICOLE

VÂNZ{RI ANIMALE

DIVERSE

CHIRII

PIERDERI

MATRIMONIALE

PREST{RI SERVICII

l Execut[m cabane lemn,terase, foi;oare. (

0751.242.990l Repar frigidere, ma;inisp[lat la domiciliu. Ofergaran\ie. ( 0261.766.572,0361.806.612, 0745.868.542,0766.544.498l Forez f]nt]ni. (

0742.235.813l Execut renov[riapartamente, case de la A-Z,finisaje, gresie, faian\[,parchet, pavaje, betoane. (0754.513.544l Ra;chetez ;i pun parchetmasiv ;i laminat, cu ma;in[ cuaspirator. ( 0742.397.265l :coal[ pentru permis deconducere categoria BE. (0740.794.370l Execut finisaje, montat u;i-parchet de la A-Z. (

0754.609.906l S[p[m manual, funda\ii,canaliz[ri, orice, construimgarduri, consolid[m funda\ii,case, demol[m. (

0731.753.800l Cur[\im, ad]ncim f]nt]ni.( 0731.753.800l “Pufosul” - cur[\[torieperne, plapume, lenjerii. (0757.335.648, 0742.235.813l Interven\ii-repara\ii ap[,canal, `nc[lzire. (

0747.485.004l Repar ;i execut acoperi;uri.( 0766.633.185l Execut[m repara\iiacoperi;uri, mont[m \igl[metalic[, repara\ii urgente. (0755.476.108l tapi\ez canapele. (

0741.596.016l lucr[ri de construc\ii ;iinstala\ii sanitare. (

0757.503.528l Electrician executinstala\ii/repara\ii. (

0745.232.981, 0261.713.147l Repar tV. ( 0745.464.289l Ra;chetez ;i pun parchet.( 0756.491.765l Recondi\ionez van[. (0757.996.630l Repar tV-domiciliu. (0743.606.213l Execut lucr[ri construc\iiA-Z. ( 0759.812.563l Zugr[veli, finisaje. (

0770.545.907l Cosim cur\i, gr[dini,vegeta\ie `nalt[, t[ieri decopaci din cur\i. (

0746.971.042l Repara\ii acoperi;uri, \igl[metalic[, hidroizola\ii. (

0756.637.012l Firm[ specializat[ `nadministrare imobile ;i

asocia\ii de proprietari, cuvast[ experien\[ `n domeniu,www.imo-vest.ro, (

0743.284.965l Hidroizola\ii bituminoase.( 0753.915.246l Electrician. (

0743.943.326l tund iarb[, gard viu. (0758.189.681l Repar ma;ini de sp[lat ladomiciliu. ( 0261.714.485,0753.484.654l Execut zugr[veli, gresie,faian\[, iein ;i rapid. (0758.528.653l Electrician. (

0743.419.968l Execut zugr[vit, gletuit,gresie, faian\[, ghipscarton,polistiren, acoperi;uri, zidit.( 0759.183.170

TRansPORT TURIsM

l transport balastru, nisip,moloz, lemne foc. (

0743.488.272l transport locuri `nguste 3-7 mc nisip, balast, p[m]nt,moloz. ( 0755.671.938l transport persoaneAustria. ( 0740.794.370

Marf[-mut[ri. (

0753.807.001

Marf[-iein. ( 0745.049.715

l tract[ri-auto. (

0755.863.222

l transport nisip, balast,piatr[, p[m]nt, moloz 6-10-20mc. ( 0745.203.220l transport-mut[ri. (

0755.863.222

Balastru 150 ron. (

0747.372.280

OfERTE sERVICIU

l Angaj[m muncitoricalifica\i ;i necalifica\i `nconstruc\ii, salariu motivant.( 0753.653.304l Angajez instalator, cuprob[ de lucru pl[tit[. (0742.070.105, 0743.120.089

Restaurant angajeaz[ osp[tar,buc[tar ;i livrator. (

0740.872.122

l C[ut[m personal pentrurestaurant la Ciuperceni. (0743.936.893l Angajez ;oferi taxi. (0740.794.370l Angajez meseria;i `nconstruc\ii. ( 0744.236.644

Fabrica de mobil[ din CulciuMare angajeaz[ t]mplari cuexperien\[, asigur[mtransport. ( 0753.267.154,0744.330.875, 0754.682.235

l Angajez muncitori pentrulucru `n cimitir, calificarea ;iexperien\a reprezint[ avantaj.Informa\ii la ( 0743.158.743

l Angaj[m urgent feliatorp]ine. Cei interesa\i sunta;tepta\i zilnic `ntre orele10<00 - 16<00 pe stradatoamnei, nr. 16l Carrefour angajeaz[m[celar ;i lucr[toriuniversali. ( 0748.243.307l Caut tractorist saupensionar cu cuno;tin\e demecanic[ l]ng[ Satu Mare,3000 RON/lun[. (

0721.845.126l Complet Philadelphiaangajeaz[ b[ie\i ;i fete pentrusp[l[torie auto. (

0752.190.393l Complex Philadelphiaangajeaz[ mecanic auto.Informa\ii ( 0744.393.750l Firm[ confec\ii metaliceangajeaz[ l[c[tu;, sudor. (0751.479.988

Angajez barman[. (

0741.165.759, 0743.582.668

l Caut muncitor `nconstruc\ii, finisor, dulgher,fierar. ( 0743.333.872l Caut meseria; `nconstruc\ii ;i ajutor. (

0745.683.734

l Caut muncitori `nconstruc\ii pentru a lucra `nFran\a, `n zid[rie, gresie,faian\[ sau rigips. Detalii la( 0033.686.850.804 sau0033.622.453.105l Angajez ;ofer pecomunitate, venit atractiv. (0731.828.823

SC Vonhaz SRl angajeaz[zidar ;i dulgher. (

0722.394.052

l Angajez t]mplar cu sauf[r[ experien\[. (

0743.825.393l Depozit metal angaj[mfacturist[. Informa\ii (

0749.082.956

tie Services Interna\ionalangajeaz[ l[c[tu;i mecanici,operatori CNC, vechimeaconstituie un avantaj.Informa\ii la ( 0770.121.925

l Caut `ngrijitor animale(vaci) Satu Mare. (

0747.632.256l Angajez barman ([), ajutorbuc[tar. ( 0744.965.591l Angajez personal pentrufestivaluri. ( 0766.209.182

l Angajez ;ofer taxi. (0735.500.135l Angaj[m< osp[tare,v]nz[toare la Fornetti> aj. labuc[t[rie. ( 0723.164.147l S.C angajeaz[ manipulantmarf[, vopsitor, sudor. (0748.237.642l Angaj[m brutari. Inf str.toamnei nr. 16 sau la (0757.042.294l Angaj[m Func\ionaradministrativ. Cerin\e< limbaitalian[ nivel avansat> studiieconomice, minim nivelmediu> abilit[\i de organizare;i planificare activit[\i zilnice>cuno;tin\e operare Word ;iExcel> persoan[ organizat[,dinamic[, eficient[.Responsabilit[\i< comunicarecu administrator italian>redactare rapoarte, inform[ri,comunic[ri generale `nitalian[> coordonarea rela\ieicu avoca\i> activitatecontabilitate primar[>administrare cl[dire cuchiria;i, experien\a constituieun avantaj. Candida\iiinteresa\i pot trimiteCurriculum Vitae `nso\it depoz[, p]n[ la 18.06.2020, peadresa [email protected][ de contact MatuzAngela, ( 0746.203.387.Societatea `;i rezerv[ dreptulde a testa competen\eledeclarate.

Angajez casier[ ;i v]nz[toarepentru magazin alimentar,zona Micro 17. (

0744.785.254

l Bistro situat `n centrulora;ului angajeaz[ ajutorbuc[tar cu experien\[. (0748.885.258

Mode Prima angajeaz[confec\ioneri textile cuexperien\[, decont[mtransportul, tichete de mas[.( 0740.609.339, stradaMarsilia 26

l Angajez sudor. (

0748.054.727l Angajez t]mplar la sala dema;ini. ( 0744.546.399l Angaj[m mecanici auto cuexperien\[ `n loc. Satu Mare( 0748.839.596, pentru CVe=mail<[email protected] l Caut coafez[,manichiurist[. (

0744.926.905l Angaj[m< osp[tare,v]nz[toare la Fornetti> aj. labuc[t[rie. ( 0723.164.147l Caut meseria; construc\ii;i salahori, ofer cazare. (0749.665.690l Angaj[m muncitori `nt]mpl[rie, l[c[tu;, sudor,mecanic auto, ;ofer. (

0747.037.508l Angaj[m v]nz[toaremagazin Fornetti. (

0740.894.443

sOCIET{|I

l ISIS Speedwash SRl, cusediul `n strada lucian Blaga,nr. 1A, loc. Seini, jud.Maramure;, anun\[ publiculinteresat asupra depuneriisolicit[rii de emitere aacordului de mediu pentruproiectul Construiresp[l[torie Self-Service parter,hal[ servicii sp[l[toriecovoare-parter ;i sta\ie de`nc[rcare gaz - parter, propus`n strada Mihai Eminescu, nr.390B, loc. Vama, jud. SatuMare. Informa\iile privindproiectul propus pot ficonsultate la sediul Agen\ieipentru Protec\ia MediuluiSatu Mare, strada Mircea celB[tr]n nr. 8/B `n zilele deluni-joi `ntre orele 08<00-16<30, vineri `ntre orele08<00-14<00 ;i la sediultitularului din strada lucianBlaga, nr. 1A, loc. Seini, jud.Maramure;. Observa\iilepublicului se primesc zilnic lasediul Agen\iei pentruProtec\ia Mediului Satu Mare.l CNAIR SA, SDN SatuMare, district t[;nad, cusediul `n loc. t[;nad, stradaG[rii, nr. 37, jud. Satu Mare,titular al proiectului<Extindere conduct[ ;i racordgaze naturale presiune redus[,propus a fi amplasat `n loc.t[;nad, strada G[rii nr. 37,jud. Satu Mare, anun\[publicul interesat asupralu[rii deciziei etapei de`ncadrare de c[tre Agen\iapentru Protec\ia MediuluiSatu Mare, `n cadrulprocedurii de evaluare aimpactului asupra mediului,pentru proiectul men\ionat.Proiectul deciziei de`ncadrare ;i motivele care ofundamenteaz[ pot ficonsultate la sediul Agen\ieipentru Protec\ia MediuluiSatu Mare, din mun. SatuMare, strada Mircea celB[tr]n nr. 8/B, jud. Satu Mare`n zilele de luni-joi `ntre orele08<00-16<30, vineri `ntre orele08<00-14<00, precum ;i laurm[toarea adres[ de internethttp<//apmsm.anpm.roPublicul interesat poate`nainta comentarii/observa\iila proiectul deciziei de`ncadrare `n termen de 10 zilede la data public[rii anun\uluipe pagina de internet aautorit[\ii competente pentruprotec\ia mediului. l Se convoac[ adunareageneral[ a asocia\ilor SCAgromec Botiz SRl, CuI8173341, cu seediul `n Botiz,strada O;vareu, nr. 79 `n datade 25.06.2020, orele 10<00 lasediul societ[\ii av]ndordinea de zi< 1) Prezentarea;i aprobarea raportului deactivitate pe anul 2019> 2)Prezentarea ;i aprobareabilan\ului ;i a contului deprofit ;i pierdere pe anul2019> 3) Revocareacenzorului> 4) Aprobareacesiunii par\iale a unuinum[r de p[r\i sociale> 5)Diverse

luni 15 iunie 2020 Informa\ia zilei 11Mica publicitate

Sud O ku Sud O ku - un joc pentru inteligen\i scopul acestui puzzle este de a introduce un num[r dela 1 la 9 ̀ n fiecare celul[ a tablei. Tabla 9x9 este format[ din9 table de dimensiuni 3x3, numite regiuni, care con\in dejaanumite cifre fixate de la `nceputul jocului. fiecare rând,coloan[ ;i regiune trebuie s[ con\in[ maxim o instan\[ afiec[rei cifre. solu\ia o ve\i g[si `n num[rul urm[tor.

Joc

ul

nr.

32

39

So

lu\i

a l

a j

oc

ul

nr.

32

38

2

5

3 1

6

3

9 2

8

1

3

1 9

6 2

6

8 9

4

2

15

2

4

5

7

Magazinele de unde se poatecump[ra ziarul Informa\ia Zilei

Angaj[m paznic pe lac! Cerin\e< disponibilitate de apetrece c]t mai mult timp pe

lac, iubitor de animale, harnic,f[r[ viciul alcoolului.

Oferim< mas[, cazare ;i unsalariu atractiv.

Informa\ii< 0746.089.477 `ntreorele 10.00 - 20.00

TRANSPORT TURISM

OFERTE SERVICIU

SOCIET{|I


Recommended