+ All Categories
Home > Documents > BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

Date post: 12-Feb-2018
Category:
Upload: alexandra-alx
View: 227 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
98
7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013 http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 1/98
Transcript
Page 1: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 1/98

Page 2: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 2/98

%81 Actualităţi n obstetrică şi ginecologie1 sub red1 Genrietta 4argareta Ciortoloman1 Bucureşti Editura 4edicală+ %.&01 8=0 p17 fig1 08 cm1 '%&1%9A%'1 %(1 Actualităţi n pediatrie1 sub redacţia ?1 @etrescu-Coman1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=08' p1 08 cm1 Inde,1 III 0%%*% '%'-)(*109A%'1 %'1 Acupunctura de la tradiţie la ştiinţele moderne1 coord1 dr1 ;umitru Constantin+ dr1 ConstantiIonescu-T rgo"işte1 Bucureşti 7 Editura Ftiinţifică şi Enciclopedică+ %.&&1 *)8 p17 fig1+ fotogr

cm1 '%(1&%9A%'1 %=1 Adolescentul+ familia şi reproducerea1 ?1 :ălăgean+ ;1 Titieni+ I1 ?inţi+ 111 CluH apoca 7 ;a%..=1 %&. p1 7 fig1 08 cm1 I:B .=*-*(-)(8(-(1 '%*1&9A001 %&1 AEGLERT+ Barbara1 4anuel de soins en urgence p>diatri ue1 Barbara Ae#lert traduction dlJanglais et coordination <>rard C#>ron1 IssK-les-4oulineau, 7 Else"ier 4asson+ ))=1 + 5'6 p1+()0 p1 7 il1+ fotogr1 color+ diagr1 0= cm1 Referinţe la finele capitolelor1 I:B .=&-0-&80..-&*)-%1&%%8 '%'-)(*109A081 %.1 Agenda medicală %.&81 dr1 Emil Căpraru+ dr1 :il"ia Ionescu-<oga+ conf1 dr1 ;an Rădulesc prof1 dr1 ?alentin :troescu+ dr1 <#1 :toicescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&81 =)0 p1 7 tab1 cm1 '%'9A0=1 0)1 Agenda medicală %.&.1 conf1 dr1 4ircea Angelescu+ dr1 Constantin C#ira+ prof1 dr1 doc1 ?i it!ulescu+ dr1 O"idiu Oprian+ 111 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&.1 =8% p1 %( cm1 I:B .=*-*))))-%1 '%'9A0=1 0%1 Agenda medicală %..)1 dr1 ;an-Cristian Carp+ dr1 Constantin C#ira+ dr1 icolae <uţulescu+ dO"idiu Oprian+ 111 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %..)1 =.& p1 7 sc#1+ tab1 %( cm1 I:B .=*-*))8&-'1 '%'9A0=1 001 Agenda medicală %..% 7 medicamente1 prof1 dr1 ?alentin :troescu+ dr1 <#1 ;imac#e+ bio4aria Croitoru+ biol1 Liliana Babeş+ 111 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %..%1 =%. p1 %( cm1 I.=*-*.-)%%&-)1 '%'9A0=1 0*1 Agenda medicală %..*-%..81 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %..81 (.( p17 sc#1+ tab1 0) cmI:B .=*-*.-)0*%-81 '%'9A0=1 081 Agenţia aţională pentru :port1 utriţia n sport şi metabolismul efortului1 trad1 CristinaIonescu1 Bucureşti 7 Institutul aţional de Cercetare pentru :port+ 0))81 &= p1 0)+( cm1 M:portul dnaltă performanţă 8'&N1 II *'08) =.'1)%(9 .&1 0(1 Agenţia aţională pentru :port1 Obe!itatea şi moduri de controlare a acesteia1 trad1 Ana CenHa1Bucureşti 7 Institutul aţional de Cercetare pentru :port+ 0))81 (% p1 0)+( cm1 MBibliotecaantrenorului %%90))8N1 II *'0') =.'1)%(9O-%01 0'1 Agenţia aţională pentru :port1 Traumatismele n sport1 trad1 4i#aela Oglice1 Bucureşti 7Institutul aţional de Cercetare pentru :port+ 0))81 8) p1 0)+( cm1 MBiblioteca antrenorului .90))8N1 II *'0(& =.'1)%(9T&01 0=1 Air pollution 7 #ealt# and en"ironmental impacts1 ed1 bK B#ola R1 <urHar+ Luisa T1 4oliC#andra :1 @1 OH#a1 Boca Raton+ L 7 CRC @ress+ )%)1 ,,iii+ (*0 p1 08 cm1 Bibliogr1 la fin

capitolelor1 I:B .=&-%-8*.&-).'0-81 III 0%*%% ()81*9A0.1 0&1 AITA+ o#n A1 eurologic manifestations of general diseases P 4anifestări neurologice n bolile generale1 o#n A1 Aita1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.'&1 '.% p1 0( cm1 Bibliogr1 I0%).= '%'1&9A*)1 0.1 A$ademie resenius1 0nd International resenius Conference 7 En"ironment ris$ assessmentfor c#emicals and biocides+ . and %) ;ecember 0)%)+ ran$furt9<ermanK1 ;ie A$ademie resenius1A$ademie resenius+ ;ortmund1 pag1 multipl1 7 il1+ fig1 *0 cm1 M;ocumentationN1 I? 0'% ?0'%1 *)1 ALBERT:+ Bruce1 LJ essentiel de la biologie cellulaire1 Bruce Alberts+ ;ennis BraK+ 3arenGop$in111 0-e >d7 @aris 7 lammarion1 4>decine-:ciences+ 0))'1 .() p1 *0 cm1 I:B .-=&00(=-%(%0*)1 I? ='%) (='1*09E=(1 *%1 ALBRECGT+ Eric1 4anuel prati ue dJanest#>sie1 Eric Albrec#t1 5@aris6 7 4asson+ 0))'1 ')

p1 0% cm1 I:B 0-0.8-)**=*-'1 '%'-)&.1(9A*%1 *01 ALB2+ Constantin1 3inetoterapia pasi"ă1 Constantin Albu+ Tiberiu-Leonard ?lad+ AdrianaAlbu1 Iaşi 7 @olirom+ 0))81 0=' p1 7 fotogr1 08 cm1 MGe,agonN1 Bibliogr1 I:B .=*-'&%-'..-)1 I

Page 3: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 3/98

0)=== '%(1&0(9A**1 **1 Alergologie 7 fi!iopatologie+ diagnostic+ tratament1 sub red1 conf1 dr1 Ion <r1 @opescu Mmal Academiei de Ftiinţe 4edicaleN1 Bucureşti 7 All+ %..&1 '.* p1 fig1+ tab1 0* cm1 Bibliogr1 p1 I:B .=*-(=%-0&%- 1 III %(=%= '%'-)009A*'1 *81 ALE A ;RE:C2+ Constantin1 Alimentaţia sporti"ului1 dr1 C1 Ale,andrescu1 ed1 a 0-a re"1 şicompl7 Bucureşti 7 :tadion+ %.=*1 0)) p1 0) cm1 II %%(0 =.'9A*&1

*(1 ALE A ;RE:C2+ Constantin1 Igiena educaţiei fi!ice şi sportului1 prof1 uni"1 dr1 ConstantinAle,andrescu+ asist1 uni"1 drd1 Antoaneta Creţu1 Bucureşti+ %..*1 0 "ol1 multigr1 0) cm1 Qnainte7 4inisterul Qn"ăţăm ntului1 Academia aţională de Educaţie i!ică şi :port Bucureşti1 II *%())1 *'1 ALE A ;RE:C2+ I1 @si#icul bolna"ului de tuberculo!ă pulmonară 7 aspecte psi#ologice+ psi#opatologice şi de recuperare socio-profesională1 I1 Ale,andrescu+ :1 Blumenfeld+ I1 ?olosie"iciIaşi 7 unimea+ %.&%1 08) p1 0% cm1 MEsculap *N1 Bibliogr1 p1 0*%-0*01 '%'109A*81 *=1 ALE E+ @etru1 @roteine din surse necon"enţionale1 @etru Ale,e1 <alaţi 7 Academica+ 0))5?ol161 III %=0)*1 *&1 Algiile lombo-sacrate la femei 7 studiul cau!elor1 dr1 Ale,andru Lambescu+ Cornel @roştea<#eorg#e <ornic+ 111 Timişoara 7 acla+ %.&)1 %00 p1 0% cm1 Bibliogr1 II *'..0 '%&9A8%1 *.1 LJ Alimentation de compl>ment du Heune enfant1 >diteurs scientifi ues 7 :erge Tr c#e+ Brunode Benoist111 @aris 7 OR:TO4+ %..(1 + *.0 p1 7 tab1 08 cm1 I:B 0-=)..-%0&.-.1 III %=&.= '%'-)(*109A801 8)1 Alimentaţia sporti"ilor1 red1 resp1 şi trad1 Laura 4arinca1 Bucureşti 7 Institutul aţional deCercetare pentru :port+ 0))01 == p1 0) cm1 MBuletin informati" ((.-(')N1 II *(88* =.'9A801 8%1 Alimentaţie pentru sănătate1 prof1 uni"1 dr1 Constantin Banu+ prof1 uni"1 dr1 ?ioleta our+ dr1 ing1 Ale,andru :toica+ s1 l1 dr1 ing1 Elena Bărăscu1 Bucureşti 7 A:AB+ 0)).1 *0) p1 7 fig1+ tab1cm1 Bibliogr1 I:B .=&-.=*--==0(-'&-81 III 0)*&' '%*109A801 801 Alimente funcţionale1 editori 7 <1 41 Costin+ Rodica :egal coautori 7 Carmen 4oraru+Luminiţa <eorgescu+ 4irela Carmen Tudorică1 <alaţi 7 Academica+ %...1 + *(' p1 0* cm1MAlimentele şi sănătateaN1 Bibliogr1 la finele cap1 I:B .=*-.&&(&-*-=1 III %(%=. III %(%=. d% 8*1 Alimente pentru nutriţie specială1 editori 7 prof1dr1ing1 <141 Costin+ prof1dr1ing1 Rodica :ecoautori 7 Traian lorea+ Corneliu @opa+ 111 <alaţi 7 Academica+ 0))%1 I?+ *0( p1 0( cm1 BiblioI:B .=*-.&&(.-&-(1 III %')*8 ''89A80n1 881 ALLI:O + ;a"id1 AcronKms and sKnonKms in medical imaging1 prof1 ;a"id Allison+ dr1 icola :tri$land1 O,ford 7 Isis 4edical 4edia+ %..'1 %== p1 08 cm1 I:B %-&..)''-%)-%1 III%..%& '%'-)=*9A801 8(1 A4BRO<I+ L>o1 <u>risse!-"ous "ous-mSmes1 L>o Ambrogi1 @aris 7 L1A1 1 diteurs+ .&*%00 p17 fig1 00+( cm1 I:B 0-.)8''.-))-)1 III %&)%' '%(1&9A8(1 8'1 American @ublic Geal# Association1 :tandard met#ods for t#e e,amination of ater Daste ater1 Hoint editorial board Andre ;1 Eaton+ 111 5et al161 0%st ed1+ Centennial ed7 Uas#ingt;C 7 American @ublic Geal# Association+ ))(1 ,,,"ii+ 5%0%=6 p1 n paginaţie multiplă 7 fig1+ sc#

tab1+ & p1 7 il1 color+ 5=%6 p1 n paginaţie multiplă 0. cm1 Bibliogr1+ inde,1 I:B )-&=((*-)8=-&=(%= (8*1*9:==1 8=1 A4EVIA E+ edHma1 @rincipes de biologie mol>culaire en biologie clini ue1 edHmaAme!iane+ 4arc Bogard+ >rWme Lamoril1 @aris 7 Else"ier+ 0))'1 =)( p1 0& cm1 MCampR>f>renceN1 I:B 0-&80..-'&(-01 I? =(.) (='1*M)*(N9A8(1 8&1 Anali!a preparatelor fitofarmaceutice1 :e"er @etraşcu+ El"ira <rou+ Ale,andru @oli!u1Bucureşti 7 Editura Academiei R@R+ 5%.'061 (8% p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1 p1 (0(-(80).*& '%(9A8&1 8.1 AnalKse g>n>ti ue moderne1 Ant#onK 1 1 <riffit#s+ Uilliams 41 <elbart+ effreK G1 4iller+Ric#ard C1 Le ontin trad1 par C#rKstelle :anla"ille1 @aris 7 ;e Boec$ 2ni"ersit>+ 0))%1 + '=' p1 0= cm1 <losar+ bibliogr1 şi inde,1 I:B 0-=88(-)%%%-(1 I? =00( (=(9A8&1

()1 A A:TA:AT2+ Constantin1 @neumofti!iologie clinică1 C1 Anastasatu1 Bucureşti 7 Editura;idactică şi @edagogică+ %.&%1 *0= p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III %&.(% '%'109@=01 (%1 A A:TA:AT2+ Constantin1 @neumofti!iologie clinică1 prof1 dr1 C1 Anastasatu1 Bucureşti

Page 4: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 4/98

Editura ;idactică şi @edagogică+ %.=&1 *)8 p17 fig1+ il1 08 cm1 Bibliogr1 la finele cap1 III 0).'%'109@=01 (01 A A:TA:AT2+ Constantin1 @re"enirea şi combaterea tuberculo!ei n sistem integrat1Constantin Anastasatu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&%1 *). p1 08 cm1 Bibliogr1 '%'109@.% (*1 Anatomie pat#ologi ue g>n>rale1 1 ;iebold+ 1-@1 Camilleri+ 41 ReKn s+ 111 @aris 7 ditionB1 Bailli re+ %.==1 *0) p1 7 il1 08 cm1 I:B 0-=))&-))0*-)1 III %&).= '%'9A8.1

(81 Anatomie patologică1 sub red1 I1 4oraru1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ 0))81 * "ol1 0* cm1 I%&..*1 ((1 Anatomie patologică1 coordonator 4i#ai Ceauşu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ 0))*-1 5"ol16 08 cm1 III %&80'1 ('1 A CA+ 4aria1 Logopedie1 4aria Anca1 ed1 a 0-a7 5CluH- apoca6 7 @resa 2ni"ersitarăCluHeană+ 0))=1 **' p1 7 il1 0% cm1 Bibliogr1 I:B .=&-.=*-'%)-'08-&1 II *&((= '%(1&(9A()1 (=1 A CXR+ ?irgil1 Obstetrică1 ?irgiliu Ancăr+ CrYngu Ionescu1 Bucureşti 7 Editura aţional+0))&1 0'* p1 08 cm1 I:B .=&-.=*-'(.-%8&-&1 III 0%(%% '%&9A8&1 (&1 A ;EE?+ ;imitri1 ;epresia ca patimă şi ca boală1 ;imitri Andee"1 Ed1 a 0-a re"7 Bucureşti 7:op#ia+ 0))&1 0%% p1 0) cm1 M@si#oterapia ortodo,ăN1 I:B .=&-')'-(0.-)%)-(1 II *.008 08%9A.81 (.1 A ;ER+ V1 4edicina legală1 prof1 dr1 V1 Ander+ prof1 dr1 I1 Bilegan+ dr1 ?1 4olnar1 BucureşEditura ;idactică şi @edagogică+ %.''1 00. p1 %. cm1 III %&..& '%'-).%9A8&1 ')1 A ;ERCO2+ Aurel1 2rgenţe c#irurgicale traumatologice1 Aurel Andercou1 CluH apoca 7;acia+ %..*1 0*8 p1 0) cm1 M2rgenţe medicaleN1 I:B .=*-*(-)*)'-%1 II *.&=% '%=1(9A8&1 '%1 A ;REICA+ ?asile1 Infecţia cu #elicobacter pKlori n bolile stomacului şi duodenului1 ;r1?asile Andreica ;r1 4ariana Andreica1 :ibiu 7 Gippocrate+ %..81 %&0 p17 fig1 08 cm1 BibliogrI:B .=*-.(0%%-*-81 '%'1*9A(*1 '01 A ;RI2+ ?1 C#irurgia duodenului1 ?1 Andriu+ ;1 CYrmaciu+ Clara Lerner1 Bucureşti 7 Editura4edicală+ %.=*1 0%= p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%%). '%=1((9A(81 '*1 A ;RO E:C2+ Armand1 Anatomia copilului1 dr1 A1 Andronescu1 Bucureşti 7 Editura;idactică şi @edagogică+ %.''1 *0& p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 p1*0&1 III 0).08 '%'-)(*109A((1 '81 A ;RO E:C2+ ;an1 @ielonefritele1 ;an Andronescu ;an Olteanu1 Bucureşti 7 Editura4edicală+ %..'1 %*' p17 fig1 08 cm1 Biliogr1 I:B .=*-*.-)0=(-'1 '%'1'9A((1 '(1 Aneste!ia n c#irurgia oro-ma,ilo-facială şi 5 n6 stomatologie1 coordoantori 7 icolae <ănuţă+Ale,andru Bucur+ Ion <ana"ea111 Bucureşti 7 Editura aţional+ 0)).1 *)8 p1 08 cm1 I:B .=&-.=*-'(.-%=%-'1 III 0%0.= '%=1(%9A('1 ''1 Aneste!ie terapie intensi"ă 7 curs pentru studenţi şi medici re!idenţi1 sub redacţia prof1 dr1 ;anTulbure1 Bucureşti 7 Editura 2ni"ersitară ZCarol ;a"ilaZ din Bucureşti+ 0))'1 0)% p1 08 cm1Bibliogr1 la finele cap1 I:B .=*-=)&-%%(-*1 III %.)(( '%'-)&.1(9A('1 '=1 A <ELE:C2+ 4ircea1 <#id practic de antibioticoterapie1 conf1 dr1 4ircea Angelescu1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&&1 *.= p1 00 cm1 III %&.=' '%(1**9A(=1

'&1 A <ELE:C2+ icolae 1 Infecţii parietale postoperatorii1 icolae 41 Angelescu icolae 41Constantinescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&.1 %*. p17 fotogr1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*.))%*-*1 '%=1(%9A(=1 '.1 A <ELE:C2+ icolae 1 @eritonitele postoperatorii1 icolae Angelescu icolae itea1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %..(1 %.* p1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*.-)0(%-.1 '%=1((9A(=1 =)1 A <ELE:C2+ icolae 1 @ropedeutică medico-c#irurgicală1 @rof1 dr1 icolae Angelescu1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %..*1 0=* p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*.-)0*8-.1 '%'-)&.9A(=1 =%1 A <ELE:C2+ icolae 1 Te#nici elementare de c#irurgie1 Conf1 dr1 icolae Angelescu1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&(1 *)0 p17 fig1+ fotogr1 08 cm1 Bibliogr1 '%=1(9A(=1 =01 A <GEL+ Ion1 Citologie "egetală1 prof1 dr1 Ion Ang#el ref1 şt1 conf1 dr1 <#1 Acatrin

Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ %.=.1 80& p1 7 il1+ fotogr1 0( cm1 Bibliogr1 III 0%(='1*9A0=1 =*1 A <GELACGE+ <ina ;iana1 Cercetări pri"ind protecţia omului la !gomote şi "ibraţii n

Page 5: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 5/98

domeniul te#nologiilor mecani!ate pentru construcţii 7 re!umatul te!ei de doctorat1 ing1 <ina ;ianaAng#elac#e cond1 şt1 prof1 dr1 ing1 @olidor @aul Bratu1 Brăila+ 0)).1 (. p1 7 diagr1+ tab1 0Bibliogr1 II *&(*8 '.9A(&1 =81 A <GELACGE+ <ina ;iana1 Cercetări pri"ind protecţia omului la !gomote şi "ibraţii ndomeniul te#nologiilor mecani!ate pentru construcţii 7 te!ă de doctorat1 ing1 <ina ;iana Ang#elac#e cond1 şt1 prof1 dr1 ing1 @olidor @aul Bratu1 Brăila+ 0)).1 %.( p1 7 diagr1+ tab1 *) cm1 Biblio

&0'8 '.9A(&1 =(1 A <GELE:C2+ ?irgil1 Elemente de embriologie1 dr1 ?irgil Ang#elescu1 Bucureşti 7 Editura4edicală+ %.'*1 ()* p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 8.*-8.=1 III %&*(8 '%%1)%*9A(.1 ='1 A <GEL2[X+ ?1 @si#iatrie epidemiologică1 ?1 Ang#eluţă+ Ft1 ica-2dangiu+ Lidia ica-2dangiu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&*1 08= p1 7 tab1 0( cm1 Bibliogr1 '%'1&.9A')1 ==1 A <GEL2[X+ ?1 @si#iatrie pre"enti"ă1 ?1 Ang#eluţă+ Ft1 ica-2dangiu+ Lidia ica-2dangiu1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&'1 8=% p1 0( cm1 Bibliogr1 III %&*.0 '%'1&.9A')1 =&1 A TAL+ Andrei1 Igiena şcolară 7 teoria şi practica promo"ării sănătăţii copiilor şi tinerilor dincolecti"ităţi1 Andrei Antal1 a 0-a+ re"7 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=&1 ((= p17 fig1+ tab1 0%Bibliogr1 '%8109A'01 =.1 A TGOI E+ ;aniel1 Atlas de pat#ologie t#oraci ue1 ;aniel Ant#oine+ ean-Claude Gumbert pr>face de @#ilippe <odard1 @aris Berlin Geidelberg 7 :pringer+ 0))=1 ?I+ '80 p1 7 fotogr1+ 5f1 0= cm \ ;?;1 I:B .=&-0-0&=-8&8.%-.1 I? &%%% '%'-)=*9A'01 &)1 Antibioticele1 red1 resp1 dr1 4aur euman1 ed1 *-a7 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.(&1 8'= pfig1+ tab1 0% cm1 Bibliogr1 si inde,1 '%(9A'01 &%1 A TOGI+ Ftefan1 @rogrese n genetica moleculară1 Ftefan Anto#i Lucian <a"rilă1 BucureştEditura Ftiinţifică şi Enciclopedică+ %.&%1 8&0 p1 0% cm1 Bibliogr1 II 8)0.8 (==10%9A'01 &01 A TO + :peranţa1 <#id terapeutic naturist 5şi6 reţete de post1 :peranţa Anton1 Ed1 a 8-a7 Iaşi @olirom+ 0))&1 (0( p1 08 cm1 Bibliogr1 selecti"ă1 I:B .=&-.=*-8'-%)00-&1 III 0)=&% '%(1&*9A'*1 &*1 A TO E:C2+ Angela1 Bioc#imie 7 aplicaţii practice de medicină dentară1 Angela Antonescu+Luciana ;obHansc#i+ 4ariana 4ureşan1 Oradea 7 Editura 2ni"ersităţii din Oradea+ 0)).1 %*& p1 7tab1 0( cm1 Bibliogr1 I:B .=&-.=*-=(.-.=.-=1 III 0%)08 '%'1*%9A'*1 &81 A TO E:C2+ ;inu1 Corectarea coloanei "ertebrale1 ;inu Antonescu+ Corneliu Obraşcu+Ale,andrina O"e!ea1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %..*1 %.% p17 fig1 0% cm1 M4edicina pentoţi .'N1 I:B .=*-*.-)%&%-81 '%*9A'*1 &(1 A@ETREI+ Eduard1 Ca!uri comentate şi ilustrate de cardiologie1 Eduard Apetrei+ Carm<ing#ină1 Bucureşti 7 Editura @ro+ 0))%-0))(1 5"ol16 0* cm1 III %&8.81 &'1 Apifitoterapia 7 studii şi cercetări referitoare la o familie nouă de medicamente originaleromYnesti1 Tamara @ăunescu+ Traian Gossu+ Ion 4aftei111 Bucureşti 7 Apimondia+ %.&&1 %%cm1 III 0%')0 '%(9A'(1 &=1 Applications of cell immobilisation biotec#nologK1 ed1 ?i$tor edo"ic+ Ronnie Uillaert1 e

]or$ 7 :pringer+ 0))(1 (=* p1 0( cm1 M ocus on Biotec#nologK &N1 I:B %-8)0)-*00.-*1 III 0))=' (='9A'(1 &&1 Applications of "ibrational spectroscopK in p#armaceutical researc# and de"elopment1 editors;on E1 @i"on$a+ o#n 41 C#almers+ @eter R1 <riffit#s1 C#ic#ester 7 o#n UileK D :ons+ ))=1 ,ii+*=0 p1 7 fig1+ diagr1+ tab1 0( cm1 Bibliogr1 la finele cap1 I:B )-8=)-&=)&=-=1 III %.*8' (8*9A' &.1 Applied molecular genetics1 eds1 C1 L1 CooneK+ R1 L1 ;abora+ :1-O1 Enfors+ 111 BGeidelberg e ]or$ 7 :pringer+ %..)1 %%8 p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 MAd"ances in Bioc#emicaEngineering 9 Biotec#nologK 8*N1 I:B )-*&=-(0=.8- 1 III %0.&% (==9A0*1 .)1 ARB2 E+ 4anuela1 Aderenţa terapeutică şi infecţia GI?1 4anuela Arbune1 <alaţi 7 Edituraundaţiei 2ni"ersitare Z;unărea de osZ din <alaţi+ 0)%)1 %%% p1 08 cm1 M4edicaN1 I:B .=&-.=*'0=-8(.-'1 III 0)=(' '%'1.9A=)1

.%1 ARB2 E+ 4anuela1 Boli infecţioase1 4anuela Arbune1 <alaţi 7 Editura undaţiei2ni"ersitare Z;unărea de osZ din <alaţi+ 0))&1 00) p1 fig1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1 p1 0%*-0%I:B .=&-.=*-'0=-8%'-01 III 0)%)= '%'1.9A=)1

Page 6: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 6/98

.01 ARB2 E+ 4anuela1 Boli infecţioase1 4anuela Arbune1 Iaşi 7 Editura @I4+ 0)%%1 0&. p1 0cm1 I:B .=&-')'-%*-)%.'-'1 III 0%*&. '%'1.9A=)1 .*1 AR;AE :+ ]"es1 c#ograp#ie en prati ue gKnecologi ue1 par 7 ]"es Ardaens+ Bernard<u>rin du 4asgenSt+ @#ilippe Co uel a"ec la collaboration de 7 C1 Andr>+ 31 Ardaens+ R1-41 Bar111 8- me >d7 IssK-les-4oulineau, 7 Else"ier 4asson+ 0))=1 I + *(' p1 7 fotogr1+ il1 0' cm1MImagerie 4>dicale1 ;iagnosticN1 Inde,1 I:B .=&-0-0.8-)&)'*-)1 III %.='' '%'-)=*9A=01

.81 AR;ELEA + 4ugur1 Tratamentul endoscopic şi laparoscopic al litia!ei biliare 7 re!umatulte!ei de doctorat1 drd1 dr1 4ugur Ardelean cond1 şt1 prof1 dr1 icolae Angelescu1 Bucureşti 2ni"ersitatea de 4edicină şi armacie ZCarol ;a"ilaZ din Bucureşti+ 50))'61 *( f1 7 diagr1+ sc#1+tab1 *) cm1 ?erso file alb1 I? =(0. '%=1(9A=*1 .(1 AR;ELEA 2+ ;ida1 Tulburări cardio"asculare n into,icaţia acută cu neuroleptice 7re!umatul te!ei de doctorat1 drd1 ;ida Ardeleanu cond1 şt1 acad1 prof1 dr1 ?ictor A1 ?oicu1Bucureşti 7 2ni"ersitatea de 4edicină şi armacie ZCarol ;a"ilaZ din Bucureşti+ 0))'1 *. p1 7diagr1 *) cm1 Bibliogr1 I? =(*& '%'1%9A=*1 .'1 AR;ELEA 2+ Elena1 Curs de medicina familiei1 @rof1 uni"1 dr1 Elena Ardeleanu colaboratori7 as1 uni"1 dr1 4inodora BaaH+ as1 uni"1 dr1 ;aniela <urgus+ as1 uni"1 dr1 Ră!"an FuşTimişoara 7 2ni"ersitatea de 4edicină şi armacie Z?ictor BabeşZ din Timişoara+ 0))(1 %*( p1 7 tab1 0* cm1 Bibliogr1 III %&)8= '%8109A=*1 .=1 AR<EFA 2+ Ion1 Criminalistica şi medicina legală n sluHba Hustiţiei1 Ion Argeşanu1Bucureşti 7 Lumina Le,+ %..'-1 5"ol16 0) cm1 M e"oia de ade"ăr şi dreptateN1 II **8'*1 .&1 ARIO + Constantin1 Con"ulsiile şi epilepsia la copil1 ?aleriu @opescu Constantin Arion;imitrie ;ragomir1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&.1 *=% p1 08 cm1 M;iagnostic şi tratament n pediatrieN1 Bibliogr1 I:B .=*-*.-))80-=1 III %.))* '%'-)(*109@&%1 ..1 ARIO + Constantin1 Icterele copilului 7 ictere cu bilirubină conHugată1 ?aleriu @opescuConstantin Arion ;imitrie ;ragomir1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %..)1 0=' p1 08 cm1M;iagnostic şi tratament n pediatrieN1 Bibliogr1 I:B .=*-*.-)).*-%1 '%'-)(*109@&%1 %))1 ARIO + Constantin1 Icterele nou-născutului+ sugarului şi copilului1 Ictero-anemiile#emolitice1 ?aleriu @opescu Constantin Arion ;imitrie ;ragomir1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+%.&'1 0*. p1 08 cm1 Bibliogr1 '%'-)(*109@&%1 %)%1 ARIO + Constantin1 4alnutriţia sugarului şi copilului mic1 ?aleriu @opescu ConstantinArion1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&01 %0= p1 08 cm1 M;iagnostic şi tratament n pediatriInde, alfab1 III %.))0 '%'-)(*109@&%1 %)01 ARIO + Constantin1 Obe!itatea la sugar+ copil şi adolescent1 Constantin Arion ;imitrie;ragomir ?aleriu @opescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&*1 %%' p1 08 cm1 Bibliogr1 '%)(*109A=&1 %)*1 AR:E I+ Constantin1 Afecţiunile neuro-c#irurgicale ale sugarului şi copilului mic 7 )-* ani1C1 Arseni+ Len$e Gor"at#+ A1 ?1 Ciurea1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=.1 8'* p1 08 cmBibliogr1 III 0%%8) '%'-)(*109A&*1

%)81 AR:E I+ Constantin1 Anatomia patologică a tumorilor sistemului ner"os1 prof1 dr1 docConstantin Arseni+ dr1 1 Carp1 Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ %.=&1 *(0 p17 ffotogr1 08 cm1 Bibliogr1 p1 *8'-*(01 III 0).%& '%'1&*9A&*1 %)(1 AR:E I+ Constantin1 Atlas clinic de electroencefalografie1 Constantin Arseni+ Ignat Roman1Bucureşti 7 Editura Ftiinţifică şi Enciclopedică+ %.&'1 *=% p17 fig1 08 cm1 '%'1&9A&*1 %)'1 AR:E I+ Constantin1 Cri!ele epileptice1 C1 Arseni+ I1 :toica+ I1 Tudor1 Craio"a 7 :crisuRomYnesc+ %.=&1 *&= p1 0( cm1 Bibliogr1 selecti"ă1 '%'1&9A&*1 %)=1 AR:E I+ Constantin1 ;urerea1 prof1 dr1 doc1 C1 Arseni+ dr1 I1 Oprescu1 Bucureşti 7 Ed;idactică şi @edagogică+ %.&01 0)8 p1 7 fig1 0( cm1 Bibliogr1 select1 '%'1&9A&*1 %)&1 AR:E I+ Constantin1 ;urerea 7 fi!iopatologie clinică şi terapeutică1 C1 Arseni+ I1 OprescuBucureşti 7 Editura Academiei R:R+ %.'=1 0=& p1 %& cm1 III %&00) '%.9A&*1

%).1 AR:E I+ Constantin1 ;urerea n cancer1 prof1 dr1 doc1 Constantin Arseni colaboratori 7<uido 4oricca+ <ian Carlo <ianasi1 CluH apoca+ %.&*1 08' p17 fig1 08 cm1 '%'-))'9C%&1 %%)1 AR:E I+ Constantin1 Endocrinoneuro-c#irurgie1 C1 Arseni 41 4aretsis1 Bucureşti 7 Editur

Page 7: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 7/98

4edicală+ %.&%1 0(8 p1 08 cm1 Bibliogr1 '%'189A&*1 %%%1 AR:E I+ Constantin1 Gipertensiunea intracraniană1 C1 Arseni+ Al1 I1 ConstantineBucureşti 7 Editura Academiei R:R+ %.=01 0). p1 7 fig1 0( cm1 Bibliogr1 p1 %.*-0).1 III 0).8( '%'1&9A&*1 %%01 AR:E I+ Constantin1 4eningoencefalocele şi meningomielocele1 C1 Arseni Len$e Gor"at#Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&81 %0( p1 7 fig1+ tab1+ il1 08 cm1 M;iagnostic şi tratame

pediatrieN1 Bibliogr1 '%'1&9A&*1 %%*1 AR:E I+ Constantin1 4etasta!ele sistemului ner"os1 C1 Arseni Al1 I1 ConstantinescuBucureşti 7 Editura Academiei RomYne+ %..)1 0*0 p1 7 fig1+ tab1 0( cm1 Bibliogr1 I:B .=*-0=))=)- 1 '%'1&9A&*1 %%81 AR:E I+ Constantin1 euro-traumatologie 7 traumatologie cranio-cerebrală+ "ertebro-medulară+ de ner"i periferici1 prof1 dr1 C1 Arseni dr1 I1 Oprescu1 Bucureşti 7 Editura ;idactică@edagogică+ %.&*1 (%) p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 '%'1&9A&*1 %%(1 AR:E I+ Constantin1 eurogeriatrie 7 probleme de diagnostic şi tratament1 C1 ArseniConstantin Bălăceanu-:tolnici I1 ica1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&81 *=' p1 08 cm1 Bibliogr '%'1&9A&*1 %%'1 AR:E I+ Constantin1 @atologia stărilor de "eg#e şi de somn1 Constantin Arseni Li"iu@opo"iciu1 Bucureşti 7 Editura Ftiinţifică şi Enciclopedică+ %.&81 8.' p1 7 fig1+ tab1 0( cm1 Bibl '%'1&9A&*1 %%=1 AR:E I+ Constantin1 @atologia "ertebro-medulară neuroc#irurgicală1 C1 Arseni 4:imionescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.'&1 *&* p1 7 fig1+ tab1 0( cm1 Bibliogr1 III 0%)'%'1&9A&*1 %%&1 AR:E I+ Constantin1 @atologie "ertebro-medulară cer"icală1 C1 Arseni <#1 @anoBucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ %.&%1 *%. p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 '%'1&9A&* %%.1 AR:E I+ Constantin1 @robleme de diagnostic neuroc#irurgical n patologia infantilă1 CArseni Len$e Gor"at# ?lad Ciurea1 Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ %.=&1 *0( p1fig1 08 cm1 Bibliogr1 II 8)0.* '%'-)(*109A&*1 %0)1 AR:E I+ Constantin1 @robleme de terapie intensi"ă şi de aneste!ie n neuroc#irurgie+neurologie şi psi#iatrie1 Constantin Arseni1 Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ %.=&1 8 p1 08 cm1 Bibliogr1 III %&%(. '%'1)&.1(9A&*1 %0%1 AR:E I+ Constantin1 @si#oneurologie1 prof1 C1 Arseni dr1 41 <olu dr1 L1 ;ănăilă1 Bucur7 Editura Academiei R:R+ %.&*1 ()& p1 0( cm1 Bibliogr1 select1 '%'1&.9A')1 %001 AR:E I+ Constantin1 :emiologie neuroc#irurgicală1 prof1 dr1 doc1 C1 Arseni+ dr1 AlConstantinescu+ dr1 41 4aretsis1 Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ %.==1 808 p1 0) cmIII %&%(8 '%'-)&.9A&*1 %0*1 AR:E I+ Constantin1 :emiologie neurologică 7 de la simptom la boală1 prof1 dr1 docConstantin Arseni+ prof1 dr1 doc1 Li"iu @opo"iciu1 Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogic%.&%1 *=* p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 '%'1&9A&*1

%081 AR:E I+ Constantin1 :upuraţiile c#irurgicale endocraniene1 prof1 dr1 doc1 C1 ArsenBucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&*1 *%. p1 08 cm1 BIbliogr1 '%=1(%9A&*1 %0(1 AR:E I+ Constantin1 Traumatismele craniocerebrale n cadrul politraumatismelor1Constantin Arseni I1 ica1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&*1 0*8 p17 fig1 08 cm1 Bibliogr'%'1&9A&*1 %0'1 AR:E I+ Constantin1 Traumatismele "ertebro-medulare şi ale ner"ilor1 Constantin Arseni+Ale,andru Constantino"ici+ <1 @ano!a1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=*1 (.) p1 7 fig1 08 cmBibliogr1 III 0%%*) '%'1=9A&*1 %0=1 AR:E I+ Constantin1 Traumatologia cranio-cerebrală1 Constantin Arseni I1 OprescuBucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=01 %))& p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%%)8 '%'1&9A&*1 %0&1 Asociaţia RomYnă pentru :ecuritate şi :ănătate n 4uncă1 <#id de bune practici pentru

organi!area şi funcţionarea comitetelor de securitate şi sănătate n muncă -C::4-1 AsociaţiaRomYnă pentru :ecuritate şi :ănătate n 4uncă1 Arad 7 Editura @romun+ 50))=61 %%* p1 0) cmI:B .=*-&=*(*-*-(1 II *=(*= **%9<8.1

Page 8: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 8/98

%0.1 Aspecte clinice şi epidemiologice n cancerul de rect Mmodalităţi de abordare a cercetăriiNRadu Costea+ Ale,andra Cucu+ ;ana 4incă+ 111 Bucureşti 7 Editura 2ni"ersitară ZCarol ;a"ilaZ dinBucureşti+ 0))=1 **) p1 7 fig1 0' cm1 Ane,e p1 0=&-0.&1 I:B .=&-.=*-=)&-0'0-'1 III 0)%*8 '%'1**91*89A&=1 %*)1 Aspecte medico-sociale ale accidentului rutier1 coordonator col1 Constantin <rădinaru1Bucureşti 7 :port-Turism+ %.==1 *=8 p1 7 fig1+ tab1 0) cm1 II 8)0%% '%81&9A&&1

%*%1 Assistance m>dicale ^ la procr>ation1 coord1 @#ilippe 4er"iel1 @aris 7 E:3A+ 0))'1 **% pcm1 I:B 0-=8=0-)=&(-81 III %.%8) '%&1%91=9A&(1 %*01 A:TXRX:TOAE+ ?asile1 Essentialia in bioetica1 ?asile Astărăstoae+ Almoş Bela Trif1 Iaşi Cantes+ %..&1 0(( p1 08 cm1 Bibliogr1 la finele cap1 I:B .=*-.&=8=-=-)1 III %.=)& '%8109A&.1 %**1 AF<IA + BerdH1 Epilepsia şi con"ulsiile la copil1 B1 Aşgian O1 Corfariu1 Bucureşti 7 Edi4edicală+ %.&81 %'= p1 08 cm1 M;iagnostic şi tratament n pediatrieN1 Bibliogr1 '%'-)(*109A&'1 %*81 ATGA A:I2+ Andrei1 Gipersplenismul1 Andrei At#anasiu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+%.=%1 0&( p1 0% cm1 Bibliogr1 II *.()% '%'189A.%1 %*(1 ATGA A::IO2-@O@E:CO+ Cl>opYtre1 Le Concept de lien en psKc#analKse1 Cl>opYtAt#anassiou-@opesco1 @aris 7 @resses 2ni"ersitaires de rance M@2 N+ %..&1 0&% p1 00 cm1 M@sKc#analKti ueN1 Bibliogr1 I:B 0-%*-)8.8.*-(1 II *'(88 '%'1&.9A.%1 %*'1 Atlas de colposcopie1 dr1 ;an Alessandrescu+ dr1 ?asile Luca+ dr1 ilon @ascu+ ing1 Li"Iliescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.'01 0)* p17 fig1+ il1+ fotogr1 color 08 cm1 Bibliogr1 III 0 '%&1%9A.%1 %*=1 Atlas dJ#istologie :obotta 7 cKtologie+ #istologie+ anatomie microscopi ue 7 (0& figures et tableau,1 dit> par 2lric# Uelsc#1 a '-a >dition+ enti rement remani>e7 @aris 7 Editions 4edicalesInternationales 7 Tec D ;oc - La"oisier+ 0))01 + 0'0 p1 0& cm1 Inde,1 I:B 0-=8*)-)(&%-(1 I?=0*0 '%%9A.%#1 %*&1 Atlas of gKnecologic oncologK1 ed1 bK 1 Ric#ard :mit#+ <iuseppe ;el @riore+ o#n @1 Co#n 41 4onag#an it# art or$ bK ;ee 4cLean+ oanna Cameron1 0nd ed7 London e ]or$ 7TaKlor D rancis <roup+ ))(1 I?+ **) p1 7 il1+ fotogr1 color 0. cm1 Bibliogr1 la finele capitolelor1I:B %-&8%&8-*'&-=1 I? =(=8 '%&1%9A.%1 %*.1 A2RE <O+ Andr>1 Biop#Ksi ue1 Andr> Aurengo+ T#ierrK @etitclerc+ pref1 de prof1 ran_<r>mK1 *`e ed7 @aris 7 lammarion1 4>decine-:ciences+ 0))'1 I?+ 8'( p1 7 fig1+ diagr1+ fotogr1 0' cm1 M@CE4N1 Inde,1 I:B 0-0(=-%*(.8-'1 III %.%*8 (==1*9A.*1 %8)1 A2RE <O+ Andr>1 Biop#Ksi ue1 Andr> Aurengo+ ran_ois <r>mK+ T#ierrK @etitclerc1 e0-a7 @aris 7 lammarion1 4>decine-:ciences+ 0))*1 ?I+ (=0 p1 7 fig1 0' cm1 M@CE4N1 IndeI:B 0-0(=-%0(.8-)1 III %='== (==1*9A.*1 %8%1 Autisme et psKc#oses de lJenfant 7 les points de "ue actuels1 sous la direction de 7 @#il4a!et et :erge Le"o"ici1 @aris 7 @resses 2ni"ersitaires de rance M@2 N+ %..)1 0)& p1 7 fig1+ tab00 cm1 M@sKc#iatrie de lJEnfantN1 I:B 0-%*-)80(..-01 II 0.(*= %(.1.9A.*1 %801 Automated image analKsis in medicine and biologK 7 proceedings1 editors 7 U1 R1 Gerrma

31 ;1 3un!e+ ?1 ;immer1 Leip!ig 7 o#ann Ambrosius Bart#+ %.&&1 0*) p17 fig1+ tab1 08 cm1 I:B*-**(-)))%&-&1 '%'-)=*9A.*1 %8*1 A?;EE?+ ;imitri1 er"o!itatea la copii şi adolescenţi1 ;imitri A"dee" trad1 AdrianTănăsescu ?las+ enia Tănăsescu ?las1 Ed1 a 0-a re"7 Bucureşti 7 :op#ia+ 0))&1 %=. p1 0) cm1M@si#oterapia ortodo,ăN1 I:B .=&-.=*-%*'-%)(-(1 II *.00( '%'1&.9A.81 %881 AUA;+ Ganns A ad1 @roduse alimentare pentru copii1 Ganns A ad A ad+ Constantin Banu1<alaţi+ %.='1 8) p1 multigr1 7 tab1 0. cm1 Qnaintea tit1 7 2ni"ersitatea din <alaţi1 acultatea dIndustrii Alimentare şi Te#nică @iscicolă1 I? **88 ''89B0=1 %8(1 A]RA2;+ 1 <>n>ti ue1 1 AKraud 1 C1 Lambert1 @aris 7 Geures de rance+ %.&=1 %%. 0= cm1 M;1C1E141 - 4 ;ECI E 0%N1 I:B 0-&(*&(-%%)-01 I? =0.% (=(9A.&1 %8'1 BABEF+ Liliana1 C#imia şi farmacologia prostaglandinelor1 Liliana Babeş1 Bucureşti

Editura Academiei R:R+ %.&*1 0)= p1 0% cm1 '%(9T0(1 %8=1 BABEF+ ?incent1 ?irusurile #epatitice1 ;r1 ?incent Babeş1 Bucureşti 7 Editura AcademieR:R+ %.&*1 0)' p1 08 cm1 Bibliogr1 '%'1*9B%%1

Page 9: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 9/98

%8&1 BACALBAFA+ icolae1 Antropologia alimentaţiei1 lector dr1 ing1 <abriela Iordăc#escconf1 dr1 icolae Bacalbaşa+ prof1 dr1 ing1 4ircea Bulancea1 <alaţi 7 Academica+ 0))01 *00 p1 0cm1 Bibliogr1 I:B .=*-&*%'-**-01 III %''.. III %''..M%N1 %8.1 BACALBAFA+ icolae1 Aneste!ie coloc"ială1 icolae Bacalbaşa1 Bucureşti 7 Editura;idactică şi @edagogică+ 0))(1 '(( p1 0( cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*)-%.8%-)1 III %.'8= '%'-&.1(9B%01

%()1 BACALBAFA+ icolae1 i!iopatologie1 icolae Bacalbaşa+ <#eorg#e Bacalbaşa1Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ 0))0-1 5"ol16 0* cm1 III %.'8&1 %(%1 BACALBAFA+ icolae1 i!iopatologie1 icolae Bacalbaşa+ <#eorg#e Bacalbaşa1Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ 0))01%(01 BACG+ ean- ran_ois1 Immunologie1 ean- ran_ois Bac#+ Lucienne C#atenoud1 8- me >d

@aris 7 lammarion1 4>decine-:ciences I?+ *'. p1 7 il1+ graf1+ tab1 \ 0' cm \ C;-RO41 M;e laBiologie ^ la Clini ueN1 <losar+ inde,1 I:B 0-0(=-%8(.)-.1 III %='=( '%'1.9B%*1 %(*1 Bacteriologie medicală1 red1 prof1 1 estorescu1 ed1 a 0-a7 Bucureşti 7 Editura 4edicală%.'(1 .=. p1 0' cm1 III %..%8 '%'1.&9B%%1 %(81 BA;EA+ <#eorg#e1 Atlas comentat de ecografie abdominală1 <#eorg#e Badea+ R1 BadeaBucureşti 7 Editura 4edicală+ %..)1 00' p17 fig1+ fotogr1 *( cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*.-))('-=1 ?%&* '%'-)=*9B%81 %((1 BA;EA+ ?ictoria1 Bacteriologie+ micologie+ para!itologie 7 lucrări practice1 ?ictoria BadeaConstanţa 7 O"idius 2ni"ersitK @ress+ 0))(1 0)% p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1 p1 0))-0)%1 I.=*-'%8-0*8-(1 III 0%'%' '%'1.9B%81 %('1 BA;I2+ Toma1 Ba!ele teoretice ale e,erciţiului fi!ic n $inetoterapie 7 culegere de teste grilă1Toma Badiu re"1 şt1 prof1 dr1 ?asile 4arcu şi prof1 dr1 :eptimiu Todea1 <alaţi 7 Editura undaţiei2ni"ersitare Z;unărea de osZ din <alaţi+ 0))81 .* p1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-'0=-%&8-'1 III%='(. =.'1)%07'%(1&(9B%(1 %(=1 BA<;A:AR+ ;imitrie1 Trait> de neuroc#irurgie1 ;imitrie Bagdasar+ Constantin Arseni1Bucureşti 7 ditions de lJAcad>mie de la R>publi ue @opulaire Roumaine+ %.(%1 ?+ ')% p17 fig1 cm1 Bibliogr1 III 0%.*% '%'1&9B%=1 %(&1 BALLE TI E+ Rudolp#1 ;ietă şi nutriţie1 Rudolp# Ballentine trad1 Catrinel 4aco"ei1Bucureşti 7 Curtea ?ec#e+ 0))=1 '() p1 00 cm1 Bibliogr1 I:B .=&-.=*-''.-0*8-(1 III 00)*= '%*109B001 %(.1 BALLE]<2IER+ Corinne1 IR4 sein-gKn>cologie-obst>tri ue1 par Corinne BalleKguier+ icolas @errot 5collaborateurs6 ]"es Ardaens+ 3aren 3in$el+ Isabelle reK+ :op#ie Ta eb+ 111 IssKles-4oulineau, 7 Else"ier 4asson+ 0))&1 I + 8%* p1 7 il1+ fotogr1 0' cm1 MImagerie 4>dicale1;iagnosticN1 Bibliogr1 la finele cap1 I:B .=&-0-0.8-)0)%8-&1 III %.='= '%'-)=*1=9B001 %')1 BALOE:C2+ Corneliu1 Controlul medicamentelor1 Corneliu Baloescu+ Elena Curea1Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ %.&*1 0') p1 7 tab1+ fig1 08 cm1 Bibliogr1 '%(9B0* %'%1 BALF+ 4atei <1 Antibioticele 7 noţiuni practice elementare pentru utili!area lor1 prof1 41 <

Balş1 Ed1 a 0-a7 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.'(1 8'= p1 fig1+ tab1 0% cm1 Bibliogr1 p1 8*)-II *.8*% '%(9B0*1 %'01 BALF+ 4atei <1 Antibioticele 7 noţiuni practice elementare pentru utili!area lor1 prof1 41 <Balş1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.'81 80* p1 7 fig1+ tab1 0% cm1 Bibliogr1 '%(9B0*1 %'*1 BALF+ 4atei <1 Imunofluorescenţa şi aplicaţiile ei n inframicrobiologie1 prof1 dr1 41 <Balş1 Bucureşti 7 Editura Academiei R:R+ %.''1 0&8 p17 fig1+ tab1 \ %& f17 fig1+ fotogr1 0Bibliogr1 '%'-).=-)=*9B0*1 %'81 BALF+ 4atei <1 Infecţiile n terapia intensi"ă 7 cau!e+ pre"enire+ tratament1 41 Balş1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&)1 %). p17 fig1+ tab1 0% cm1 Bibliogr1 II *'.*0 '%'-)&*1.&9B0 %'(1 BALF+ 4atei <1 Laboratorul clinic n infecţii1 41 Balş1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&0*%* p1 08 cm1 Bibliogr1 '%'-)=9B%.1

%''1 BA C2+ ?ictor Emilian1 @atologie c#irurgicală1 ?ictor Emilian Bancu1 a 0-a re"i!uită7Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ %.&*1 '(& p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 '%=1(9@8*1 %'=1 BA 2+ Constantin1 oţiuni despre alimentaţia raţională 7 calculul raţiei alimentare+

Page 10: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 10/98

determinarea consumului de carne pentru populaţie1 Constantin Banu1 <alaţi+ %.='1 %0 p1 multigr*) cm1 Bibliogr1 p1 %01 I? **8( '*=1(9B0=1 %'&1 BA 2+ Constantin1 @roduse alimentare şi inocuitatea lor1 Constantin Banu+ icolae @red:abin-:orin ?asu1 Bucureşti 7 Editura Te#nică+ %.&01 (). p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1 p1 ()=-()III &((8 III &((81 %'.1 BA 2+ Iuliana1 @olitici şi strategii globale de securitate alimentară1 Iuliana Banu1 <alaţi 7

2ni"ersitatea Z;unărea de osZ din <alaţi+ 0))'1 %)8 p1 *) cm1 Bibliogr1 I? ==&) ''*9''89B0=1 %=)1 BA 2+ Iuliana1 @olitici şi strategii globale de securitate alimentară1 Iuliana Banu ref1 ş prof1 dr1 @etru Ale,e1 <alaţi 7 <alaţi 2ni"ersitK @ress M<2@N+ 0))=1 0'8 p1 08 cm1 MFinginereştiN1 Bibliogr1 I:B .=&-.=*-&&8%*-%-81 III %.&8) ''*9''89B0=1 %=%1 BARA E[CGI+ C#iril1 @rimul spital ci"il din <alaţi1 dr1 C#iril Baraneţc#i1 <alaţi 7 Log%..&1 %)= p1 7 tab1+ fotogr1 %. cm1 Bibliogr1 I:B .=*-.&8'8-)-&1 II *'.** '%8109B0&1 %=01 BARBIER+ ;omini ue1 La ;angerosit> alcoli ue1 ;omini ue Barbier1 @aris 7 @resses2ni"ersitaires de rance M@2 N+ %..&1 %0& p1 %= cm1 Bibliogr1 I:B 0-%*-)8&.'0-%1 I 8%'%'1&.9B0.1 %=*1 BARB2+ Romel1 i!iopatologie1 conf1 dr1 doc1 R1 Barbu1 Bucureşti 7 Editura ;idactică@edagogică+ %.=(1 *.( p1 7 fig1 08 cm1 Inde, alfabetic1 '%'-).09B*)1 %=81 BARB2+ Romel1 Rinic#iul 7 fi!iopatologie clinică1 Romel Barbu Ioan edelcu1 BucureştiEditura 4ilitară+ %.&&1 *%& p1 08 cm1 Bibliogr1 II *'.)* '%'1'9B*)1 %=(1 BARB2+ ?asilica1 @rincipii de genetică1 ?asilica Barbu1 <alaţi 7 <alaţi 2ni"ersitK @resM<2@N+ 0))&1 0.( p1 0( cm1 I:B .=&-.=*-&&&8&-0-*1 III %..0= ''89<8*1 %='1 BARCA + lorin1 ;iagnosticul diferenţial radiologic n patologia organelor toracale1 lorinBarcan1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&%1 0'. p1 7 fig1 08 cm1 '%'1%910-)=*1=9B*%1 %==1 BARELI2C+ Lucia1 Embriologie umană normală şi patologică1 Lucia Bareliuc atalia eagu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&=1 **. p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 p1 *%'-*0%1 '%%1)% %=&1 BARELI2C+ Lucia1 Embriologie umană1 Lucia Bareliuc+ atalia eagu1 Bucureşti 7 Editu4edicală+ %.==1 0%' p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 p1 0))-0)01 III 0).0% '%%1)%*9B*01 %=.1 BARGA;+ Bernard1 Into,icaţiile cu pesticide1 Bernard Bar#ad :ulamit# @allade 1 4uică1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=)1 %=% p17 tab1 0% cm1 Bibliogr1 II 8)00) '%(1.9B**1 %&)1 BAR EA+ Elena1 Efectele poluării atmosferei asupra aparatului respirator la copii1 ElenBarnea1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=&1 %=* p17 fig1 0% cm1 II 8)0). '%'-)(*109B**1 %&%1 BA:;E?A T+ Arnaud1 Trait> de nutrition clini ue de lJadulte1 Arnaud Basde"ant+ 4artineLa"ille+ ric Lerebours1 @aris 7 lammarion+ 0))01 I?+ =0( p1 7 fig1 0& cm1 Inde,1 I:B 0-0(=-%*0&*-%1 I? =08% '%*109B*'1 %&01 BATCGI:+ <1 A1 Organi!area ocrotirii sănătăţii publice1 prof1 <1 A1 Batc#is1 BucureEditura de :tat pentru Literatură 4edicală+ %.()1 8=% p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 '%8109B*=1 %&*1 Ba!ele ecografiei clinice1 <#1 Badea+ R1 Badea+ A1 ?ăleanu+ 111 Bucureşti 7 Editura 4ed%..(1 *'& p17 fig1 \ '& f1 7 fotogr1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*.-)0()-)1 '%'-)=*9B*&1

%&81 Ba!ele teoretice şi practice ale ngriHirii omului sănătos şi bolna" 7 nursing 7 manual pentşcolile sanitare postliceale1 Coord17 4ioara 4incu1 Bucureşti 7 2ni"ersul+ 0)))1 ()8 p17 fig1+ tab1 0cm1 Bibliogr1 I:B .=*-.)0=-(*-.1 III %&0&. '%89B*&1 %&(1 BXCA 2+ <#eorg#e :1 ;iabetul !a#arat 7 ce este şi cum poate fi pre"enită aceasta boală1 dr1<#1 Băcanu1 a 0-a7 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.'.1 %=% p1 7 fig1+ tab1 %= cm1 I 8'%'1*9B%01 %&'1 BXCA 2+ <#eorg#e :1 4edicaţia antidiabetică1 <#eorg#e :1 Băcanu1 Bucureşti 7 CentralaIndustrială de 4edicamente şi Coloranţi+ %.=01 %&= p1 08 cm1 Bibliogr1 III %&*8& '%(109B% %&=1 BXCA 2+ <#eorg#e :1 4edicaţia metabolică1 <#eorg#e :1 Băcanu Lucia Ang#elescu ?1Ferban1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=&1 0(& p1 08 cm1 III %&*8= '%(109B%01 %&&1 BXCA 2+ <ianina 4anuela1 Cercetări pri"ind di"ersitatea şi dinamica microbiotei din

sisteme recirculante de ac"acultură industrială 7 retumatul te!ei de doctotar1 doctorand 7 <ianina4anuela Băcanu conducător ştiintific 7 prof1 dr1 ing1 Lucian Oprea1 <alaţi 7 2ni"ersitatea Z;unăreade osZ din <alaţi+ 0)%%1 '. p1 7 tab1+ fig1+ il1 color *) cm1 Bibliogr1 p1 '8-'.1 I? &('8

Page 11: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 11/98

'*.1091*9B%01 %&.1 BXCA 2+ <ianina 4anuela1 Cercetări pri"ind di"ersitatea şi dinamica microbiotei dinsisteme recirculante de ac"acultură industrială 7 te!ă de doctotar1 doctorand 7 <ianina 4anuelaBăcanu conducător ştiintific 7 prof1 dr1 ing1 Lucian Oprea1 <alaţi 7 2ni"ersitatea Z;unărea de osZdin <alaţi+ 0)%%1 0'% p1 7 tab1+ il1 color *) cm1 Bibliogr1 p1 0(%-0'%1 I? &((. '*.1091*9B%01 %.)1 BX;XRX2+ Ligia1 @robleme de ginecologie funcţională1 Ligia Bădărău+ A1 egură+ A

4i#ăilescu1 Bucureşti 7 Editura Academiei R:R+ %.&(1 0.' p1 \ (* pl1+ fig1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1finele cap1 III 0)()' '%&1%9B%81 %.%1 BX;E:C2+ 4agda1 Vincul+ o speranţă pentru diabetici1 4agda Bădescu1 Iaşi 7 CasaEditorială ;emiurg+ %..=1 0)= p1 7 il1+ fig1+ tab1 0) cm1 M3O: %N1 Bibliogr1 p1 %&(-0)(1 I:B.&%)8-*-&1 II *8)=( '%'9B%(1 %.01 BXLE:C2+ Ale,andru1 Consideraţii asupra legii asigurărilor sociale de sănătate şi asistenţamedicală primară 7 re!umatul te!ei de doctorat1 drd1 dr1 Ale,andru Bălescu cond1 şt1 prof1 dr1 ;aEnăc#escu1 Bucureşti 7 2ni"ersitatea de 4edicină şi armacie ZCarol ;a"ilaZ din Bucureşti+ 0))'1*0 f1 0% cm1 ?erso file alb1 II *=8(' '%81*9B0%1 %.*1 BXLTXCEA 2+ Ion Octa"ian1 @atologia medicală la femeie7 specific - particularităţi1Octa"ian Băltăceanu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&*1 *%% p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 )((109B081 %.81 BXLTXCEA 2+ Ion Octa"ian1 Reacti"itatea feminină la infecţie1 Ion Octa" Băltăceanu1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %..*1 0*' p17 fig1 0% cm1 Bibliogr1 '%01)%=9B081 %.(1 BX X[EA 2+ Ion-Anton1 Cerinţe sanitare "eterinare pri"ind proiectarea+ construirea şidotarea ntreprinderilor pentru industrie alimentară 7 industria cărnii+ peştelui+ laptelui1 Ion-AntoBănăţeanu+ Ion [e"eloiu1 Bucureşti 7 Ceres+ %.&=1 5.6 f1 pl1+ 0(. p1 08 cm1 III .&'& ''*9''89B0' %.'1 BX X[EA 2+ Ion-Anton1 Compendiu de igienă alimentară1 dr1 Ion-Anton Bănăţeanu1Bucureşti 7 Ceres+ %.&(1 *)8 p1 0% cm1 II 00(). ''*9''89B0'1 %.=1 BX CEA 2+ <abriel1 Obstetrică şi ginecologie pentru generalistul practician1 prof1 dr1<abriel Bănceanu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %..(1 %*% p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*.)0=8-&1 '%&9B0'1 %.&1 BEA24O T+ A1 R1 Biotec#nologK and genetics in fis#eries and a uaculture1 A1 R1Beaumont+ 31 Goare1 O,ford 7 Blac$ ell+ ))*1 ,ii+ %(& p1 7 fig1+ tab1+ fotogr1 0( cm1 Bibliogfinele cap1 I:B )-'*0-)((%(-81 III %.*(8 '*.1091*9B*.1 %..1 BE<LE]+ :#aron1 Antrenea!ă-ţi mintea+ modelea!ă-ţi creierul 7 o nouă ştiinţă ne de!"ăluie potenţialul e,traordinar de care dispunem1 :#aron BegleK cu"1 nainte de ;alai Lama pref1 de;aniel <oleman trad1 din lb1 engle!ă de 4arius C#itoşcă1 Bucureşti 7 Curtea ?ec#e+ 0)%)1 *.) p1 0) cm1 MCărţi c#eie %0&N1 I:B .=&-.=*-''.-.8*-'1 II *.0.. %(.1.(9B8)1 0))1 BE A + Leonid1 Ba!ele anatomice ale plămYnului n practica medico-c#irurgicală1 L1 BeHanBucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=&1 0.. p1 7 fig1 \ ( pl1 color *( cm1 Bibliogr1 p1 0.81 ? 0') '%%1089B8%1

0)%1 BE AT+ 4arian1 <ene!a psi#ologiei ca ştiinţă e,perimentală n RomYnia1 4arian BeHat1Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ %.=01 *00 p1 0) cm1 Indice de nume1 II *&)) I*&))1 0)01 BE ER+ Tamara ?1 3letocnaY biologiY sporo"i$o"-"o!buditeleH proto!oHnK# bole!ne!i"otnK# i celo"e$a P T#e cell biologK of sporo!oan parasites of animals and of man1 Leningrad 7 au$a+ %.&.1 %&8 p1 I? (0&8 (='9B8%1 0)*1 BELIF+ ?ladimir1 Qndreptar de practică medico-legală n aHutorul medicului de medicingenerală1 ?ladimir Beliş1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %..)1 %'8 p1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*.-))(0-81 '%'-).%9B801 0)81 BELIV A+ Costel1 Igiena şcolară1 conf1uni"1dr1 Costel Beli!na1 Alba Iulia 7 Editur2ni"ersităţii din Alba Iulia+ 0))'1 8= p1 %' cm1 M;idacticaN1 III %.0&( '%8109B*.1

0)(1 BELLOI2+ 4ariana1 Cercetarea potenţialului biologic la tineri1 4ariana Belloiu1 Bucureşti 7Editura 4edicală+ %.=01 0). p17 fig1+ tab1+ sc#1+ diagr1 0% cm1 Bibliogr1 II 8)%&. '%(1&9B8* 0)'1 BE :AGEL+ G1 Ort#op>die p>diatri ue1 G1 Bensa#el1 *- me >d1 corrig>e7 @aris 7 4asson

Page 12: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 12/98

%.&.1 I + 0%% p17 fig1+ fotogr1 0% cm1 MAbr>g>sN1 Inde,1 I:B 0-00(-&%*.'-(1 II *''%8 )(*109B8(1 0)=1 BE :O2::A + @ierre A1 ui sont les drogu>s 1 ;r1 @ierre A1 Bensoussan1 @aris 7 RobertLaffont+ %.=81 8=& p1 0) cm1 Bibliogr1 II *''%' '%'1&.9B8(1 0)&1 BE 2:3O?A+ Lubica1 Computational neurogenetic modeling1 dr1 Lubica Benus$o"a+ professor i$ola 3asabo"1 e ]or$ 7 :pringer+ ))=1 II+ 0.) p1 7 fig1+ diagr1+ tab1 08 cm1

MTopics in Biomedical EngineeringN1 Bibliogr1 I:B )-*&=-8&*(*-(1 III %.'8' ))81&9B8(1 0).1 BERCEA 2+ Ftefan1 Biologia şi patologia imunităţii1 Ftefan Berceanu+ Eugeniu @ăunescu1Bucureşti 7 Editura Academiei R:R+ %.&%1 **' p17 tab1 08 cm1 Bibliogr1 '%01)%=9B8'1 0%)1 BER;A + <abriela1 Aneste!ie şi reanimare 7 pentru asistente medicale1 <abriela Berdan+ icolae Radu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.'.1 **= p17 fig1+ tab1 0% cm1 II *.(80 '%'-)&.1(9B8=1 0%%1 BER<ERO + Genri1 :oigner la to,icomanie 7 les dispositifs de soins entre id>ologie etaction1 Genri Bergeron a"ec la collaboration de 4arc BlangK pr>face de Er#ard riedberg1 @aris 7LJGarmattan+ %..'1 0(( p1 00 cm1 Bibliogr1 I:B 0-=*&8-8)''-(1 II *'800 '%'9B8=1 0%01 BER AR;+ @#ilippe1 4anuel de psKc#iatrie1 Genri EK @1 Bernanrd C#1 Brisset1 (`e>dition re"ue et corrig>e7 @aris 7 4asson+ %.=&1 ?II+ %0(0 p1 0( cm1 Bibliogr1 I:B 0-00(-8=%&)-)1 III 0%.0* '%'1&.9E.&1 0%*1 BE:T+ C1 G1 Ba!ele fi!iologice ale practicii medicale1 C1 G1 Best+ 1 B1 TaKlor1 BucureEditura 4edicală+ %.(&1 %08. p1 7 fig1+ il1 0' cm1 Bibliogr1 III %&*80 '%01%91&9B()1 0%81 BE2RA + 4ircea1 Actualităţi medico-c#irurgicale n patologia digesti"ă1 4ircea Beuran+4ircea <rigorescu1 CluH- apoca 7 Editura 4edicală 2ni"ersitară ZIuliu GaţieganuZ CluH- apoca+0)%)1 0 "ol1 7 il1 color+ tab1+ fig1 08 cm1 I:B .=&-.=*-'.*-*(.-01 III 0%'%.1 0%(1 BEV EA+ Adrian1 Anatomie şi embriologie 7 note de curs1 şef lucr1 dr1 Adrian Be!nea1"ol1 7 fig1 00 cm10%'1 BICX+ Elena Cătălina1 Gemosidero!a pulmonară idiopatică la copii1 Elena Cătălina Bică

;umitru Bulucea1 Craio"a 7 Editura Aius+ 0)).1 0)) p1 7 diagr1+ tab1+ fotogr1 08 cm1 MGipocra')N1 Bibliogr1 I:B .=&-')'-&)0%-%=-%1 III 0%)=( '%'-)(*109B(01 0%=1 BIC3LE]+ LKnn :1 Bates g#id de e,aminare clinică şi anamne!ă1 Ed1 a %)-a7 Bucureşti Editura 4edicală Callisto+ 0)%01 .'8 p17 fig1 0' cm1 Inde, p1.*(-.'81 I:B .=&-')'-&)8*-)=-81 III0%=*= '%'-)=9B(01 0%&1 BI;A2;+ Eric1 Anore,ie mentale+ asc se+ mKsti ue 7 une approc#e psKc#analKti ue1 EriBidaud1 @aris 7 ;eno l+ %..=1 0() p1 00 cm1 Bibliogr1 şi inde,1 I:B 0-0)=-08(*8-.1 II *'(** '%'1&9B(01 0%.1 BIE TV+ 4ic#el1 GKgi ne 4>decine pr>"enti"e :ant> publi ue1 4ic#el Bient!+ Odette@aris1 @aris 7 4aloine+ %.&*1 %&8 p1 7 tab1+ fig1 0= cm1 M;ossiers 4>dico-C#irurgicau, %.N0-008-))&(.-=1 III %&**= '%*9B(01 00)1 Bioc#imie clinică1 4ircea Cucuianu+ our Olinic+ Aurel <oia+ 111 CluH- apoca 7 ;acia+ %.=.

"ol1 0% cm1 II *'.(81 00%1 Bioc#imie clini ue1 @ierre 4>tais+ ean AgneraK+ <eorges >rard111 ?illeurbanne 7 :I4E@%.=.-%.&)1 0 "ol1 7 fig 0= cm1 Inde,1 I? =0=)1 0001 Bioc#imie de GAR@ER1 Robert 31 4urraK+ ;arKl 31 <ranner+ @eter A1 4aKes+ 111 Bru,el;e Boec$ D Larcier+ 0))01 ?+ .** p1 0( cm1 Inde,1 I:B 0-&)8%-8%%&-=1 III %='=. (==1%9109B(*1 00*1 Biocompatible nanomaterials 7 sKnt#esis+ c#aracteri!ation and applications1 eds1 :1 As#o3umar+ :oundappan T#iagaraHan+ :ea- ue Uang1 e ]or$ 7 o"a :cience+ )%)1 "iii+ 80. p1 0'cm1 M anotec#nologK :cience and Tec#nologK :eriesN1 Bibliogr1 la finele capitolelor1 I:B .=&-%'%''&-'==-01 III 0%%.* (==1%93.%1 0081 Biologie cellulaire+ biologie du d>"eloppement 7 rapport sur la science et la tec#nologie no

%.1 coord1 ;aniel Lou"ard1 @aris 7 Tec D ;oc - La"oisier+ 0))(1 0)) p1 08 cm1 I:B 0-=8*)-)=(*-01 III %.%(( (='1*091*'9B(%1 00(1 Biologie mol>culaire de la cellule1 Bruce Alberts+ Ale,ander o#nson+ ulian Le is+ 4artin

Page 13: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 13/98

Raff+ 3eit# Roberts+ @eter Ualter trad1 lorence Le :ueur-Almosni+ Isabelle Bert#aut+ @ierre3amoun1 8- me ed7 @aris 7 lammarion1 4>decine-:ciences+ ))81 I?+ %8'* p1\ &8 p1 ane,e 0=+( cm \ C;-RO41 Bibliogr1 I:B 0-0(=-%'0%.-'1 I? =0%= (='1*9B(*1 00'1 BI:TRICEA 2+ Eleodor <#1 @rincipiile matematice şi fi!ice ale tomografiei computeri!ate1Eleodor <#1 Bistriceanu1 Bucureşti 7 4ATRI -RO4+ %..'1 00* p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1 p00%-0001 I:B .=*-.0(8-%0-&1 III %8='( '%(9B(81

00=1 BQRV2+ I1 :ubstanţe de contrast radioopace iodate7 aportul lor n clinica modernă1 I1 B r!?1 :a"a1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=*1 0)= p1 08 cm1 Bibliogr1 III %&*8. '%(1&9B(81 00&1 BOBOC+ <#eorg#e1 Aparatele ortodontice 7 principii şi metode1 <#eorg#e BobocBucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=81 80= p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III 0).&& '%'1*%9B')1 00.1 BOC R EA+ Constantin1 @robleme de diagnostic diferenţial n patologia infecţioasă1Constantin BocYrnea1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&(1 000 p1 08 cm1 Bibliogr1 '%'1.9B'%1 0*)1 BO<;A + Constantin1 Elemente de geriatrie practică1 Constantin Bogdan1 Bucureşti 7Editura 4edicală+ %.&&1 *%= p1 08 cm1 Bibliogr1 '%'-)(*1.9B8(1 0*%1 BO<;A + Constantin1 <eriatrie1 Constantin Bogdan1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %..=188. p1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*.-)*%'-=1 III %&*%% '%'-)(*1.9B'81 0*01 BO OR+ O"idiu1 4iracolele terapeutice ale plantelor 7 mică enciclopedie de fitoterapie1doctor n farmacie O"idiu BoHor+ doctor n medicină Octa"ian @opescu1 Bucureşti 7 Casa de EdituE;I4@E -:@ERA [A+ %..*1 08& 08 cm1 ;icţionar de termeni medicali p1 0*0-0*81 I:B .=*-.(.)0-)-(1 III 0%()( '%(1&9B'(1 0**1 BO OR+ O"idiu1 @lante medicinale şi aromatice de la A la V1 O"idiu BoHor+ 4ircea Ale,an10-a re"7 Bucureşti 7 RECOO@+ %.&81 %&( p1 00 cm1 II *===' '%(9B''1 0*81 BOLBOACX+ 4arinela1 Etiologia şi epidemiologia leptospiro!elor n condiţiile ;eltei;unării 7 re!umatul te!ei de doctorat1 drd1 4arinela Bolboacă conducător ştiinţific prof1 uni"1 dr1Tudor @erianu1 Iaşi 7 2ni"ersitatea de Ftiinţe Agricole şi 4edicină ?eterinară ZIon Ionescu de laBradZ din Iaşi+ 0)).1 '' p1 7 tab1+ diagr1 0) cm1 Bibliogr1 p1 (%-''1 II *&&&= '*'9B''1 0*(1 BO A + 3at#K1 La R>"olution de la m>decine orto-mol>culaire7 5d>cou"re! les nutrimentsessentiels ^ "otre sant>6 1 ;r1 3at#K Bonan1 @aris 7 RETV+ %.&=1 0)' p1 0%+( cm1 Bibliogr1 I:B=0('-%%=&-81 II *'(*' '%*109B'=1 0*'1 BOR;EA+ 4arilena1 ?itamini!area naturală a organismului şi sănătatea1 4arilena BordeaIon Bordea1 Bucureşti 7 :port-Turism+ %.&.1 %0= p1 %= cm1 M?acanţă şi sănătateN1 I:B .=*-))8&-*1 '%*1091*9B'.1 0*=1 BOR2 ;EL+ Corneliu1 Giperuricemiile1 C1 Borundel A1 Condacse I1 Cr1 RădulescuBucureşti 7 Editura 4edicală+ %.='1 %.. p1 08 cm1 Bibliogr1 II *'.0' '%'1'9B=)1 0*&1 BOR2 ;EL+ Corneliu1 4edicină internă pentru cadre medii1 dr1 n medicină+ medic primar Corneliu Borundel1 Bucureşti 7 All+ 0)).1 .() p1 7 fig1+ tab1+ fotogr1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=&.=*-(=%-.0(-&1 III 0).)% '%'1%91&9B=)1 0*.1 BORVA+ Iconia1 Ortopedie 7 fi!io$inetoterapie1 Iconia Bor!a1 Timişoara 7 2ni"ersitatea de

4edicină şi armacie Z?ictor BabeşZ din Timişoara+ 0))*1 %0& p1 0* cm1 Bibliogr1 III %=).) '%%9'%.9B=)1 08)1 BOFCAI2+ Emilia1 BYlbYiala 7 pre"enire şi tratament1 Emilia Boşcaiu1 Bucureşti 7 Editu;idactică şi @edagogică+ %.&*1 0%( p1 0% cm1 Bibliogr1 '%'-)(*109B=%1 08%1 BO2R<2ET+ ?incent1 LJ htre en gestion 7 r>fle,ions bio>ti ues sur lJembrKon #umain1?incent Bourguet1 @aris 7 @resse de la Renaissance+ %...1 *.& p1 0* cm1 Inde, şi bibliogr1 I:B 0-&('%'-=8)-*1 II *'(0' '%09B=81 0801 BRAT2+ 4i#aela 4irela1 Qndrumar de lucrări practice de bioc#imie 7 pentru studenţii secţieifarmacie1 4i#aela 4irela Bratu+ 4ircea CrYşmaru1 a 0-a re"i!uită şi completată7 Constanţa 7O"idius 2ni"ersitK @ress+ 0))%1 %') p1 0* cm1 Bibliogr1 I:B .=*-'%8-)%.-.1 III %'.&0 (==1%9B&)1

08*1 BRXILEA 2+ Alin1 @neumologie nucleară 7 modalităţi actuale de e,plorare a funcţiei pulmonare regionale1 Alin Brăileanu+ :abin Cotul+ 4ircea ?lădăreanu1 CluH apoca 7 ;acia+ %.&*1080 p1 7 fig1+ il1 08 cm1 Bibliogr1 '%'109B==1

Page 14: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 14/98

0881 BRXT2C2+ Li"iu :ebastian1 Anatomia clinică a peretelui abdominal antero-lateral1 Li"iu:ebastian Brătucu+ Ale,andru ?aida1 CluH apoca 7 ;acia+ %.&'1 %&0 p1 7 fig1 0% cm1 Bibliog'%%1.(9B&)1 08(1 BR VEI+ @etre1 @si#iatrie1 @etre BrYn!ei+ Aurelia : rbu1 Bucureşti 7 Editura ;idactică @edagogică+ %.&%1 **. p1 7 fig1+ il1 0( cm1 '%'1&.9B&*1 08'1 Breast cancer 7 trends in researc# and treatment1 editors 7 ean-Claude Geuson+ Uolrad G1

4att#eiem+ 4arcel Ro!enc eig1 e ]or$ 7 Ra"en @ress+ %.='1 ?+ *0= p17 tab1 08 cm1 Bibliogr1I:B )-&.))8-).'-'1 '%&1%.-))'9B&01 08=1 BRIO + 1 ;ermatologie1 1 Brion+ A1 Brion+ Ronco+ @1 @aris 7 Geures de rance+ %.&=1 p1 0= cm1 M;1C1E141 - 4 ;ECI E .N1 I:B 0-&(*&(-).&-'1 I? =0&% '%'1(9B&*1 08&1 BRO;]+ ;a"id Eliot1 Fapte descoperiri epocale ale ştiinţei şi autorii lor1 ;a"id Eliot BrodK+Arnold R1 BrodK traducere de Constantin ;umitru-@alcus1 Bucureşti 7 Ori!onturi 7 :irius+ 0))(10.' p1 08 cm1 MCultură generală *8N1 ote de subsol1 I:B .=*-.*80-.'-(1 III %&'%8 ))%9B&81 08.1 BRO;]+ Tom1 utritional Bioc#emistrK1 Tom BrodK1 :an ;iego 7 Academic @ress+ ...1+ %))' p1 0' cm1 Ane,e+ bibliogr1+ inde,1 I:B )-%0-%*8&*'-.1 III %'%.) (==9B&81

0()1 BRO:TO + onat#an1 Alergii şi intoleranţe alimentare 7 g#id complet1 onat#an Brostoff+Linda <amlin traducere de Claudia Cirip1 Iaşi 7 @olirom+ 0)).1 8)* p1 7 fig1 08 cm1 M:ănătat;ieteticăN1 I:B .=&-.=*-8'-%8)%-%1 III 0)=&' '%'1**91*89B&81 0(%1 BR24BOI2+ 4aria Irina1 ?accinuri şi "accinări n practica medicală1 4aria IrinaBrumboiu+ Ioan :telian Bocşan1 CluH- apoca 7 Editura 4edicală 2ni"ersitară ZIuliu GaţieganuZCluH- apoca+ 0))(1 00( p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1 p1 0)8-0%&1 I:B .=*-'.*-%).-.1 III0)=8) '%(1%9B&(1 0(01 BrunsJ Beitr ge !ur $linisc#en C#irurgie1 #erausgegeben Rudolf :tic# Rudolf <ejndkrfer1Berlin 4 nc#en 7 2rban D :c# ar!enberg+ %.(0-%.(=1 "ol1 08+( cm1 III %&*)'1 0(*1 BR ::OU+ Garald1 T#e uest for food 7 a natural #istorK of eating1 Garald Br sso 1 e]or$ 7 :pringer+ 0))=1 &'' p1 08 cm1 Bibliogr1 I:B )-*&=-*)**8-)1 III %.'8) (==9B&(1 0(81 B2BE E3+ Ferban1 Asistarea mecanică a cordului cu balon de contrapulsaţie intra-aortică nc#irurgia cardiacă1 coord1 Ferban Bubene$1 Bucureşti 7 Carol ;a"ila+ 0))'1 .. p1 0& cm1 I:B.=*-=)&-%*(-&1 I? =(%) '%'1%091%89A&(1 0((1 B2C2R+ <#eorg#e-Eugeniu1 Boli dermato"enerice 7 mică enciclopedie1 dr1 <#eorg#e Bucur1Bucureşti 7 Editura Ftiinţifică+ %.&=1 8&( p17 fig1+ tab1 0( cm1 Bibliogr1 select1 '%'1(9B&=1 0('1 B2C2R+ <#eorg#e-Eugeniu1 Căile biliare 7 fi!iopatologie+ clinică+ tratament1 <#eorg#eBucur1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=%1 0&* p17 fig1 0% cm1 Bibliogr1 II *.8.& '%'1*9B&= 0(=1 B2C2R+ <#eorg#e-Eugeniu1 @atologia clinică a "e!iculei şi căilor biliare1 <#eorg#e Bucur1a 0-a re"7 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.==1 0=8 p17 fig1 0% cm1 Bibliogr1 II *.8.= '%'1*9B&= 0(&1 B2LA CEA+ 4ircea1 Autentificarea+ e,perti!area şi identificarea falsificărilor produselor alimentare1 prof1 uni"1 dr1ing1 4ircea Bulancea1 <alaţi 7 Academica+ 0))01 0%* p1 08 cm1 BibliI:B .=*-&*%'-0.-81 III %'(=) III %'(=)1

0(.1 Buletin informati" 7 5sport61 Laura 4arinca1 Bucureşti 7 Institutul aţional de Cercetare pentru :port+ 0))01 (% p1 0) cm1 MBuletin informati" (''N1 II *(88= =.'9B.%1 0')1 B2LI<E:C2+ Cristian1 @ancreasul e,ocrin 7 fi!iopatologie şi clinică1 ;r1 Lucian Buligescu1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=%1 *)0 p1 0% cm1 Bibliogr1 II *'.). '%'1*9B.%1 0'%1 B2LI<E:C2+ Lucian1 Bolile ficatului+ căilor biliare şi pancreasului1 L1 Buligescu A1 RibetBucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&%1 0 "ol1 08 cm1 Bibliogr1 III %=.(=1 0'01 B2L2CEA+ ;umitru1 Infecţia cu GI?9:I;A 7 o cri!ă a sănătăţii mondiale1 ;umitru Bulucea+Augustin Cupşa1 Craio"a 7 Editura Aius+ %..(1 %*8 p1 *) cm1 Bibliogr1 I:B .=*-.'.%*-'-'1 I?=*') '%'1.9B.%1 0'*1 B2 <E[IA 2+ <#eorg#e1 4anual de #omeopatie1 dr1 doc1 <#eorg#e Bungeţianu+ dr1 @a"elC#irilă1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&*1 *)0 p1 08 cm1 Inde,1 III %.=%8 '%(9B.01

0'81 B2R<GELE+ icolae1 racturile calcaneului1 icolae Burg#ele1 Bucureşti 7 Editura4edicală+ %.=&1 0)& p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%%)* '%'1=9B.81 0'(1 B2R<GELE+ T#eodor1 ;e la simptom la diagnostic n practica urologică a medicului

Page 15: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 15/98

Page 16: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 16/98

Page 17: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 17/98

'=8-=1 I? =(&. '%'-)('1=9<0&1 *)(1 CARLIOV+ Genri1 Ort#op>die p>diatri ue 7 membre inf>rieur et bassin1 Genri Carlio!+ R>3o#ler1 @aris 7 4asson+ 0))(1 *8& p1 0= cm1 MTec#ni ues C#irurgicales1 Ort#op>die Traumatologie de lJEnfantN1 Bibliogr1 la finele cap1 I:B 0-0.8-)%8.(-01 I? =(&% '%=1*9C081 *)'1 CARL:O + Elof A,el1 T#e <ene 7 a critical #istorK1 Elof A,el Carlson1 @#iladelp#ia 7:aunders+ %.''1 I+ *)% p1 0( cm1 Bibliogr1 (=(1%9C0(1

*)=1 CAR@ER+ ean1 Cum să-ţi păstre!i sănătatea creierului1 ean Carper traducere din limbaegle!ă de Adriana Ciorbaru1 Ed1 a 0-a7 Bucureşti 7 Curtea ?ec#e+ 0))=1 *(& p1 00 cm1 I:B .=&-.=*-''.-*&.-01 III 0%=8( '%9C001 *)&1 CATALA+ 4artin1 EmbrKologie 7 d>"eloppement pr>coce c#e! lJ#umain1 4artin Catala1 a a7 @aris 7 4asson+ 0))*1 I?+ 0*8 p1 7 fig1 0( cm1 MAbr>g>s1 Cours \ E,osN1 Inde,1 I:B 0-0.8))0.)-*1 III %='=) (==109C0.1 *).1 CAVABA + 4ic#el1 :ant> publi ue1 41 Ca!aban+ 1;uffour+ @1 abbro-@erraK1 (- me >d7@aris 7 4asson+ 0))(1 080 p1 7 tab1+ diagr1 0( cm1 MAbr>g>s1 Connaissances et @rati ueN1 I:B 0-0.8-)%&(=-(1 III %.%=0 '%89C*01 *%)1 CXLI + Alina1 4anual de ginecologie1 Alina Călin+ ?aleriu Ardeleanu1 <alaţi 7 Vigotto+0)%)1 0=* p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1 p1 0'=-0'.1 I:B .=&-')'-&)&(-*=-%1 III 0%=%('%&1%9C%*1 *%%1 CX@X[Q X+ ?ladimir1 <#id de c#irurgie e,perimentală1 ?ladimir Căpăţ nă Titus <iurgiu1Bucureşti 7 Ceres+ %.='1 0') p1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%.%0 '%=1(9C0)1 *%01 CX@RAR2+ Emil1 4ama şi copilul1 Emil Căpraru Gerta Căpraru1 Bucureşti 7 Editu4edicală+ %.&81 88& p1 08 cm1 Inde, alfabetic1 '%'-)(*109C0%1 *%*1 CX@RAR2+ Emil1 4ama şi sugarul 7 o carte pentru părinţi+ asistentele de ocrotire şasistentele de pediatrie1 dr1 Emil Căpraru1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=81 *'& p1 7 fig1+ tab1cm1 Bibliogr1 p1 *'%-*'01 III 0).0= '%'-)(*109C0%1 *%81 CX@RIOARX+ ;1 Obstetrică1 ;1 Căprioara1 Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogic%.='1 **% p1 08 cm1 Bibliogr1 III %&*8( '%&109C0%1 *%(1 CXR@I IFA + Cornel1 @atologia c#irurgicală a toracelui1 Cornel Cărpinişan+ Aurel :tanBucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=%1 '*= p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%%%' '%=1(89C0'1 *%'1 C 4@EA 2+ Emil1 eurologie1 E1 CYmpeanu1 Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+5%.=861 *(' p1 0( cm1 III %&%() '%'1&9C%=1 *%=1 Cea mai frumoasă istorie a lumii1 Gubert Ree"es+ ]"es Coppens+ o l de RosnaK+ ;omini ue:imonnet trad1 4ărgărita ?a"i @etrescu1 Bucureşti 7 Lider 7 :irius+ 0))*1 %.( p1 0) cm1 Tit1 orig1n lb1 fr1 7 La plus belle #istoire du monde 7 les secrets de nos origines1 I:B .=*-'0.-)(&-%1 II*=0') II *=0')1 *%&1 T#e Cell cKcle 7 proceedings of t#e Britis# :ocietK for Cell BiologK ournal of Cell :cienc:Kmposium+ :t Andre s+ %.&.1 eds1 Robert Broo$s+ @eter antes+ Tim Gunt1 Cambridge 7 T#CompanK of Biologists Limited+ %.&.1 ?II+ *)) p1 08 cm1 I:B )-.8&')%-0*- 1 III %%.'=

(='9C*81 *%.1 Centrifugal separations in molecular and cell biologK1 ed1 bK <1 ;1 Birnie and ;1 Ric$ ood1London Boston 7 Butter ort#s+ %.=&1 *0= p1 08 cm1 III '&0( (==9C*81 *0)1 Centrul de Cercetări pentru @robleme de :port1 Alimentaţie+ nutriţie şi sport de performanţătrad1 4agda Ac#im1 Bucureşti 7 Centrul de Cercetări pentru @robleme de :port+ 0))%-1 5"ol16 *cm1 M:portul de performanţăN1 II *8.=(1 *0%1 Centrul de Cercetări pentru @robleme de :port1 Alimentaţie+ nutriţie şi sport de performanţtrad1 4agda Ac#im1 Bucureşti 7 Centrul de Cercetări pentru @robleme de :port+ 0))%1*001 CER XIA 2+ Laurenţiu1 ;ietoterapie practică 7 &)) de reţete culinare1 dr1 Laurenţiu

Cernăianu1 Bucureşti 7 All+ %...1 *(0 p1 0* cm1 M4edicalN1 Inde,1 I:B .=*-(=%-0&.- 1 III %'%%III %'%%%1

*0*1 CER E:C2+ Costin1 @atogenia infecţiei "irale cronice1 C1 Cernescu 1 CaHal1 Bucureşti Editura Academiei R:R+ %.&*1 %(= p1 08 cm1 Bibliogr1 '%'1.9C*'1 *081 CER E:C2+ Costin1 RuHeola 7 etiopatogenie şi profila,ie1 Costin Cernescu ]olanda Fordoc

Page 18: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 18/98

icolae CaHal1 Bucureşti 7 Editura Academiei R:R+ %.=&1 0%' p1 08 cm1 III 0%.0= '%'-)(*109C* *0(1 CE:ARO+ @1 eurologie1 @1 Cesaro ;1 Agnus @1 Ronco1 @aris 7 Geures de rance+ %.&( p1 0= cm1 M;1C1E141 - 4 ;ECI E %=N1 I:B 0-&(*&(-)&(-81 I? =0&& '%'1&9C*=1 *0'1 CGARTIER+ ric1 2rologie1 ric C#artier1 (`e >d7 @aris 7 ditions 4E;-LI E+ ))'1 **8 p1 7 fotogr1+ il1+ tab1 0' cm1 M4E;-LI EN1 Inde,1 I:B 0-&8'=&-)'*-*1 III %.==% '%'1'9C*.1 *0=1 CGA24ET-RI A2;+ @#1 @#armacologie1 @#1 C#aumet-Riffaud @1 Ronco1 @aris 7 Geu

de rance+ %.&'1 0 "ol1 0= cm1 M;1C1E141 - 4 ;ECI EN1 I? =0='1 *0&1 CGEBAC+ <ica Rumina1 Elemente practice de c#irurgie1 <ica Rumina C#ebac+ ?aleriuArdeleanu1 Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ 0)).1 0'0 7 fig11 08 cm1 Bibliogr1 la finecap1 I:B .=&-.=*-*)-0(%&-81 III 0)0). '%=9C8)1 *0.1 CGEBAC+ <ica Rumina1 2lcerul gastro-dudenal #emoragic1 <ica Rumina C#ebac1 <alaţi 7<alaţi 2ni"ersitK @ress M<2@N+ 0))&1 08) p1 7 diagr1+ fotogr1+ tab1 08 cm1 MFtiinţe meBibliogr1 I:B .=&-.=*-&&=%%-0-)1 III %.&*8 '%'1**9C8)1 **)1 CGELARI2+ Romeu1 4ateriale metalice biocompatibile cu ba!a titan1 Romeu C#elariu+Leandru-<#eorg#e BuHoreanu+ Costel Roman1 Iaşi 7 @olite#nium+ 0))'1 00( p1 7 fig1+ fotorg1 08Bibliogr1 la finele cap1 I:B .=*-'0%-%(*-*1 III %.=*( '%(189C8)1 **%1 CGE[A+ ;an1 Efortul fi!ic şi metabolismul1 ;an C#eţa atalia 4i#alac#e1 Bucureşti 7:port-Turism+ %.&.1 %)0 p17 fig1 %= cm1 M?acanţă şi sănătateN1 Bibliogr1

**01 CGE?ALLIER+ Bertrand1 @>diatrie1 Bertrand C#e"allier+ ean-Baptiste ArmengaudEmmanuel 4a#> collection dirig>e par ran_ois Lemaire1 @aris 7 lammarion1 4>decine-:ciences+0))=1 '*= p1 0) cm1 MLe Li"re de lJInterneN1 Inde,1 I:B .=&-0-0(=%-%%()-)1 II *=&8. '%'-)(*109C8%1 ***1 CGE?ALLIER+ Laurent1 utrition 7 principes et conseils1 Laurent C#e"allier1 0`e >dition74asson @aris 7 4asson+ 0))(1 ?I+ 0') p1 7 tab1 0% cm1 MAbr>g>sN1 Bibliogr1 I:B 0-0.8-)0%(.-01 II *=8'8 '%*109C8%1 **81 CGICOF+ Ftefan-Claudiu1 ?agotomiile n tratamentul c#irurgical al ulcerului duodenal1 drFtefan-Claudiu C#icoş1 <alaţi 7 Editura undaţiei 2ni"ersitare Z;unărea de osZ din <alaţi+ 0))'1%0) p1 7 il1 color+ tab1+ diagr1 0% cm1 M4edicaN1 Bibliogr1 I:B .=*-'0=-0&*-81 II *'='%=1(891((9C801 **(1 CGIRIC2[X+ Ion1 Cancerul la femeie 7 femei+ n"ăţaţi să "ă apăraţi mpotri"a cancerului 1conf1 dr1 Ion C#iricuţă+ dr1 :ergiu 4unteanu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=)1 &8 p1 7 fifotogr1 %= cm1 I 8*8* '%'-))'9C881 **'1 CGIRI[X+ Adina Ioana1 Aportul diagnosticului imagistic n e"aluarea #emodinamiciicerebrale la pacienţi cu risc crescut de accident "ascular cerebral 7 re!umatul te!ei de doctorat1 drd1dr1 Adina Ioana C#iriţă coordonator ştiinţific 7 prof1 dr1 Emanoil @opescu1 Bucureşti 7 2ni"ersitatde 4edicină şi armacie ZCarol ;a"ilaZ din Bucureşti+ 0))(1 80 p1 7 diagr1 0% cm1 Bibliogr1 II*=8() '%'1&9C881 **=1 C#irurgia colonului1 sub redacţia prof1 dr1 <eorge Ionescu1 CluH apoca 7 ;acia+ %.&81 *

p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 '%=1((9C8(1 **&1 C#irurgia ginecologică 7 te#nică şi tactică operatorie1 @anait : rbu+ Ion C#iricuţă+ Aristi@andele+ 111 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&%1 0 "ol1 08 cm1 III %..)(1 **.1 C#irurgia n semne şi simptome1 sub redactia 7 ;orel irescu coautori 7 ;orel irescu+ Aurel ec#ita+ icolae Bacalbaşa+ Octa"ian 4aftei+ <ica Rumina C#ebac+ ;umitru Ist"an+ ?aleriuArdeleanu1 Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ 0))&1 (=) p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1finele cap1 I:B .=&-.=*-*)-0%%*-%1 III %.=&0 '%=9C8(1 *8)1 C#irurgia peretelui abdominal1 coordonator 7 Constantin Calog#era1 Bucureşti 7 EditurAcademiei R:R+ %.&=1 0'& p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 '%=1((9C8(1 *8%1 ;ie C#irurgie 7 Eine !usamenmenfassende ;arstellung der allgemeinen und der spe!iellenC#irurgie1 #erausgegeben "on prof1 ;r1 41 3irsc#ner+ prof1 dr1 O1 ordmann1 Berlin Uien 7 2rban

D :c# ar!enberg+ %.0'-%.*)1 ' "ol1 0' cm1 III %&*)(1 *801 C#irurgie orală şi ma,ilofacială1 red1 Corneliu Burlibaşa1 Ed1 a 0-a7 Bucureşti 7 Editu4edicală+ 0))%1 %*%% p1 0( cm1 I:B .=*-*.-)*'=-%1 III %..0( '%=1(%9C8*1

Page 19: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 19/98

*8*1 C#irurgie orală şi ma,ilofacială1 red1 Corneliu Burlibaşa1 Ed1 a 0-a+ retipărire7 BucureştEditura 4edicală+ 0))&1 %*%0 p1 0( cm1 I:B .=&-.=*-*.-)')(-'1 III 00)%) '%=1(%91(*9C8(1 *881 CGITA+ O"idiu1 <#id de citogenetică umană1 O"idiu C#ita Ion Rogo!1 Craio"a 7 :crisulRomYnesc+ %.&&1 %(. p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 (=(9C8=1 *8(1 CIER IA3+ Robert1 o e algorKtmK re$onstru$cHi obra!u ! proHe$cHi !astoso aniem siecineurono Kc# tKpu #opfielda1 Robert Ciernia$1 C!estoc#o a 7 UKda nict o @olitec#ni$i

C!estoc#o s$ieH+ 0))'1 00* p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 M@olitec#ni$a C!estoc#o s$a1 4onografie%0(9I:: )&')-()%=N1 Bibliogr1 p1 0%%-00%1 I:B .=&-&*-=%.*-*0*-*1 III 0)(8)1 *8'1 CI CX+ ;1 Otoneurologie clinică1 ;r1 Liliana :beng#e [eţu1 Bucureşti 7 Editura ;idactică şi@edagogică+ %.=.1 8*. p17 fig1+ diagr1 08 cm1 Bibliogr1 III 0)..0 '%'10&9C()1 *8=1 CI CX+ ;1 Otoneurologie clinică1 ;r1 Liliana :beng#e [eţu1 a 0-a re"i!uită şi adăugită7Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ %.&*1 8%. p17 fig1+ diagr1+ fotogr1 08 cm1 Bibl'%'10&9C()1 *8&1 CIOBA 2+ <#eorg#e1 <#id practic de te#nică radiologică cranio-facială1 <#eorg#eCiobanu+ Liliana Anca 4i#ailo"ici1 Timişoara 7 acla+ %.&'1 %'. p1 7 fig1+ fotogr1 08 cm1 BiblioIII %.=0) '%'-)=*1=9C(%1 *8.1 CIOBA 2+ ?ictor1 @oliartrita reumatoidă1 ?1 Ciobanu Goraţiu ;1 Boloşiu1 Bucureşti 7Editura Academiei R:R+ %.&*1 8&( p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III %&=*8 '%'1=9C(%1 *()1 CIOBA 2+ ?ictor1 :emiologie şi diagnostic n reumatologie1 ?1 Ciobanu+ I1 2rseanu+ I1:troescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %..%1 0== p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*.-)%0(-*1III %&*%= '%'1=9C(%1 *(%1 CIO 2+ Carmen1 E,amenul clinic n pediatrie1 ;r1 Carmen Ciofu ;r1 Eugen Ciofu1Bucureşti 7 Editura Ftiinţifică şi Enciclopedică+ %.&'1 8*& p1 0% cm1 Bibliogr1 '%'-)(*109C(01 *(01 CIO 2+ Carmen1 :emne şi simptome n pediatrie 7 mic dicţionar1 Carmen Ciofu+ EugenCiofu1 Bucureşti 7 Editura Ftiinţifică şi Enciclopedică+ %.&01 *'& p1 0% cm1 Bibliogr1 '%)(*109C(01 *(*1 CIO <A+ Emil <1 4edicamente c#imioterapice1 Emil <1 Cionga+ Li"iu Cornel A"ram1 CluH- apoca 7 ;acia+ %.=&1 =&0 p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 Inde,1 III 0%.%* '%(9C(01 *(81 CIORX E:C2+ Ecaterina1 4edicamente de sinte!ă1 dr1 Ecaterina Ciorănescu1 Ed1 a 0-a7Bucureşti 7 Editura Te#nică+ %.''1 =80 p1 7 tab1 08 cm1 Bibliogr1 la finele cap1 ''%1%0 III 0).*=1 *((1 CIOR EA+ Teodor1 ;eontologie medicală1 <#1 :cripcaru+ T1 Ciornea1 Bucureşti 7 Editura4edicală+ %.=.1 %&8 p1 0% cm1 Bibliogr1 II *=*8= '%8109:*&1 *('1 CIOROI+ 4aria1 Remedii #omeopatice1 4aria Cioroi1 <alaţi 7 Vigotto+ 0)%*1 0%) p1 0) cmI:B .=&-')'-''.-)%8-)1 II 8)()) '%(9C(*1 *(=1 CIORTOLO4A + Genrietta 4argareta1 Actualităţi n obstetrică şi ginecologie1 GenrietteCiortoloman colaboratori 7 4i#ai :tănciulescu+ 4anuela Rusu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+%.&(1 '0' p17 fig1+ fotogr1 08 cm1 '%&1%9C(*1 *(&1 CI2CX+ Traian1 ?ul"o-"aginitele1 Traian Ciucă1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&'1 *0' p1

fig1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1*(.1 CI2CE+ Constantin1 4icroc#irurgie reconstructi"ă n imagini 7 ca!uri clinice comentate1Constantin Ciuce1 CluH- apoca 7 Editura 4edicală Iuliu Gaţieganu+ 0))*1 %%& p1 7 fotogr1 0. cBibliogr1 I:B .=*-&*&(-(&- 1 I? =*== '%'-)&.9C((1 *')1 CI2 EC2+ Constantin1 GI?-:I;A 7 0)) ntrebări şi răspunsuri 7 manual practic1 ConstantinCiufecu+ El"ira :Yn!iana Ciufecu1 Ed1 a 0-a7 Bucureşti 7 ?iaţa 4edicală RomYnească+ 0))'1 %0' p1 0% cm1 I:B .=*-.==%.-&- 1 II *'.)) '%'1.&9C((1 *'%1 CI2REA+ A1 ?1 Traumatologie cranio-cerebrală1 A1?1 Ciurea+ G1B1 ;a"idescu1 BucureştEditura 2ni"ersitară ZCarol ;a"ilaZ din Bucureşti+ 0))'1 0&( p1 0. cm1 Bibliogr1 la finele cap1I:B .=*-=)&-%).-.1 I? =(%% '%'1=9C((1 *'01 CQ ;EA+ Emil1 ;ăunătorii legumelor şi combaterea lor1 dr1 biolog Emil C ndea1 Bucureşti 7

Ceres+ %.&81 0)) p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1 (&%9C()1 *'*1 Clinical anest#esia procedures of t#e 4assac#usetts <eneral Gospital1 senior editor @eter 1;unn associate editors 7 T#edore A1 Alston+ 3eit# G1 Ba$er+ 1 3ennet# ;a"ison+ 111 =t# ed7

Page 20: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 20/98

4assac#usetts 7 Lippincott Uilliams Uil$ins+ 0))=1 &*& p1 0% cm1 Inde,1 I:B )-=&%=-&%&*-II *=(8= '%'-)&.9C(=1 *'81 Clinical bioc#emistrK1 Allan <a + 4ic#ael 1 4urp#K+ Robert A1 Co an+ 111 *rd ed7 Toronto C#urc#ill Li"ingstone+ 0))81 %=) p1 *0 cm1 Inde,1 I:B )-88*-)=0'.-&1 I? =')) (==9C('1 *'(1 Clinical practice in neonatologK1 @rof1 dr1 Boţiu ?alentin+ conf1 dr1 Ilie Constantin+ ş1l1 dr14arioara+ as1 uni"1 dr1 Budişan Camelia+ prep1 uni"1 dr1 Iacob ;aniela1 Timişoara 7 2ni"ersitK

4edicine and @#armacK Z?ictor BabeşZ Timişoara+ 0))*1 Bibliogr1 Bibliogr1 III %=%)) '%%9'%.9C(=1 *''1 Clinics in oncologK 7 #ead and nec$ cancer1 T#omas 1 3eane1 Londra 7 :aunders+ %.&'1 I +0)& p1 7 fig1+ tab1 00 cm1 Inde,1 '%'-))'9C(=1 *'=1 COC2LE:C2+ 4i#ail1 euroendocrinologie clinică1 4i#ail Coculescu1 Bucureşti 7 EdituraFtiinţifică şi Enciclopedică+ %.&'1 (%0 p17 fig1 0% cm1 Bibliogr1 '%'1&9C(.1 *'&1 CO;OREA + Ioan1 Imaginea scintigrafică n practica clinică1 maior dr1 Ioan Codorean+ dr<#eorg#e Buceag pref1 prof1 dr1 ing1 ?ictor Ciobanu1 Bucureşti 7 Editura 4ilitară+ %.&(1 0=) pfig1+ fotogr1 08 cm1 Bibliogr1 III %&*== '%'-)=*1=9C')1 *'.1 CO;RE:C2+ :imona1 4etode a"ansate de procesare şi anali!ă a imaginilor comple,e 7re!umatul te!ei de doctorat1 drd1 :imona Codrescu M4oldo"anuN cond1 şt1 prof1 uni"1 dr1 ing1 Luminiţa 4oraru1 <alaţi+ 0)%01 (0 f1 *) cm1 Bibliogr1 I? &==) ))81.*9C')1 *=)1 CO;RE:C2+ :imona1 4etode a"ansate de procesare şi anali!ă a imaginilor comple,e 7 te!ăde doctorat1 drd1 :imona Codrescu M4oldo"anuN cond1 şt1 prof1 uni"1 dr1 ing1 fi!1 Luminiţa 4ora<alaţi+ 0)%01 0&* f1 *) cm1 Bibliogr1 I? &=0% ))81.*9C')1 *=%1 CO OCAR2+ Ion1 Elemente de dermatomicologie Mdiagnostic de laborator+ agenţi fung patogeni+ clinică+ fi!iopatologie+ profila,ie+ tratamentN1 Ion CoHocaru1 Bucureşti 7 Editura 4edic%.=.1 %'0 p1 7 fotogr1 08 cm1 Bibliogr1 p1 %(8-%')1 III 0%))& '%'1(9C'%1 *=01 CO OCAR2+ Octa"ian1 Legislaţie pri"ind sănătatea publică1 Octa"ian CoHocaru+ Ru,andrarăteanu1 Bucureşti 7 Lumina Le,+ 0)))01 %8.( p1 0* cm1 I:B .=*-(&&-80'-=1 III %'(*. *801=9C'%1 *=*1 COLI[X+ ;an1 Introducere n imunologie1 ;an Coliţă1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %..*1%(* p1 7 fig1 08 cm1 Bre"iar cronologic1 I:B .=*-*.-)0%=-.1 '%01)%=9C'01 *=81 Coll ge des Enseignants de eurologie1 eurologie1 coord1 1;ubas+ 41Vuber1 @aris 74asson+ 0))(1 (0) p1 0) cm1 MAbr>g>s1 Connaissances et @rati ueN1 Inde,1 I:B 0-0.8-)%.).-%1III %.%'. '%'1&9 (*1 *=(1 Coll ge des Enseignants en ;ermatologie de rance1 ;ermatologie1 Coll ge des Enseignantsen ;ermatologie de rance1 *- me >d7 @aris 7 4asson+ 0))(1 I?+ *=* p1 7 tab1+ %( pl1 color 0(cm1 MAbr>g>s1 Connaissances et @rati ueN1 Inde,1 I:B 0-0.8-)%..*-&1 III %.%=( '%'1(9;**1 *='1 Coll>ge ational des Enseignants de R>animation 4>dicale1 R>animation et urgences1Coll>ge ational des Enseignants de R>animation 4>dicale1 @aris 7 4asson+ ))01 L+ (*. p17fotogr1+ tab1+ sc#1 0( cm1 MAbr>g>s1 Connaissances et @rati ueN1 Inde,1 I:B 0-0.8-)).&0-=1

%==)* '%'-)&*9R*(1 *==1 Coll>ge ational des Enseignants de R>animation 4>dicale1 R>animation et urgences1 0e >d7@aris 7 4asson+ 0))(1 LII+ (.= p1 7 fotogr1+ il1+ tab1 0( cm1 MAbr>g>s1 Connaissances et @ratInde,1 I:B 0-0.8-)%&((-.1 III %.%=* '%'-)&*9R*(1 *=&1 Coll>ge ational des <n>cologues et Obst>riciens ran_ais1 <Kn>cologie+ obst>tri ue1Coll>ge ational des <n>cologues et Obst>riciens ran_ais1 @aris 7 Else"ier 4asson+ 0))'1 I+8=* p1 7 fotogr1+ sc#1 0( cm1 MAbr>g>s1 Connaissances et @rati ueN1 Inde,1 I:B .=&-0-0.8-)'=.1 III %.='& '%&1%9109<..1 *=.1 COL[OI2+ Ale,andru1 ;ermato!e dispo!iţionale1 conf1 dr1 Al1 Colţoiu1 Bucureşti 7 Editura4edicală+ %.=*1 80' p1 7 fig1 0% cm1 BIbliogr1 p1 8%.-80'1 II *.8'( '%'1(9C'01 *&)1 COL[OI2+ Ale,andru1 :indroame de urgenţă n dermato-"enerologie1 Ale,andru Colţoiu1

Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.='1 **' p1 0% cm1 III %&%8= '%'1(9C(&1 *&%1 CO4A + Boris Constantin C1 2rgenţele medico-c#irurgicale toracice1 Constantin <1Coman+ Boris Constantin C1 Coman1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&.1 0=. p1 7 fig1 08 cm

Page 21: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 21/98

Bibliogr1 I:B .=*-*.-))=.-'1 III %..)8 '%=1(89C'*1 *&01 CO4A + Constantin <1 Te#nici de c#irurgie toracică1 prof1 dr1 doc1 Constantin ComanBucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=.-1 5"ol16 7 fig1 08 cm1 III 0).=)1 *&*1 CO4A + Ioan1 2rological laparoscopic surgerK1 prof1 dr1 Ioan Coman+ prof1 dr1 :ergiu ;ucsecond updated edition7 CluH- apoca 7 ZIuliu GaţieganuZ 4edical 2ni"ersitarK @ublis#ing+ 0))(108% p1 7 fig1 0' cm1 Bibliogr1 al finele cap1 I:B .=*-'.*-%0*-81 III 0)%8= '%'1'9C'*1

*&81 CO4A + Oana Andreia1 armacologie pentru moaşe şi asistenţi medicali 7 note de curs1Oana Andreia Coman1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ 0))&1 0)' p1 0* cm1 Bibliogr1 p1 %..1 I:B.=&-.=*-*.-)'8%-81 III 0)==0 '%(9C'*1 *&(1 CO4E:+ La"inia1 Accidentul "ascular cerebral isc#emic 7 profila,ie şi tratament medical 7actualităţi şi contro"erse1 La"inia Comes1 CluH- apoca 7 ;acia+ %..'1 *0* p1 7 fig1+ tab1 08 cmBibliogr1 select1 I:B .=*-*(-)(8=-%1 '%'1&9C'*1 *&'1 Comment soigner des to,icomanes 1 @aris 7 LJGarmattan+ %..=1 %*0 p1 00 cm1 I:B 0=*&8-')*&-)1 II *'80) '%'9C'*1 *&=1 Compendiu de c#irurgie oro-ma,ilo-facială1 sub redacţia 7 Ale,andru Bucur coordonatori 7Carlos a"arro ?ila+ o#n Lo rK+ ulio Acero1 Bucureşti 7 4ed @ublis#ing+ 0)).1 0 "ol1 7 il1 color1 *% cm1 I:B .=&-.=*-&&((*-=-*1 ? 08%1 *&&1 Compendiu de igienă1 prof1 dr1 Carmen Ionuţ+ cond1 dr1 4onica @opa+ conf1 dr1 ?aleriaşef lucr1 dr1 ;ana : rbu+ 111 CluH- apoca 7 Editura 4edicală 2ni"ersitară ZIuliu GaţieganuZ CluH apoca+ 0))81 '%( p1 7 tab1 08 cm1 Bibliogr1 p1 '%%-'%(1 I:B .=*-'.*-)*=-&1 III 0)=%% '%*9C'*1 *&.1 Compendiu de neuroreabilitare1 sub redacţia 7 <elu Onose+ Liliana @ădure1 BucureştiEditura 2ni"ersitară ZCarol ;a"ilaZ din Bucureşti+ 0))&1 '8' p1 7 fig1+ tab1+ il1 0. cm1 Bibliogr1 '%*-'8'1 I:B .=&-.=*-=)&-0.&-(1 I? &*)) '%'1&9C'*1 *.)1 Compendiu de pediatrie1 coordonatori 7 prof1 uni"1 dr1 Adrian <eorgescu+ prof1 uni"1 dr1 IoaAlina Anca1 Ed1 a *-a+ ad1 şi re"7 Bucureşti 7 All+ 0)).1 .0* p1 7 tab1+ sc#1 0) cm1 I:B .=&-.=(=%-.8'-*1 II *.%08 II *.%081 *.%1 Computer tomografia n afecţiuni endocraniene1 Corneliu Aldescu+ Anda Eşanu+ icuşorAlbert+ 111 Iaşi 7 Cano"a+ %..(1 %.% p1 7 fig1 0% cm1 Bibliogr1 '%'1&*%-)=*9C'*1 *.01 T#e Concise encKclopedia of food D nutrition1 41 E1 Ensminger+ AudreK G1 Ensmingeames E1 3onlande+ o#n R1 31 Robson1 Boca Raton 7 CRC @ress+ %..(1 ?I+ %%=& p1 0& cm1 I:B )-&8.*-88((-=1 I? '&%* M)*N''*9''89C'81 *.*1 Conferinţa aţională de Obstetrică şi <inecologie 7 Aneste!ia n obstetrică şi ginecologie1Rapoarte+ comunicări+ re!umate1 :inaia+ ianuarie %.==1 2niunea :ocietăţilor de Ftiinţe 4edicale dinR1:1R1 @loieşti 7 5s1n16+ %.==1 **' p1 08 cm1 ?olum nsoţit de un e,tras din re"ista ZObstetricginecologiaZ+ apr1-iunie %.=(1 III %&*(( '%&9C'(1 *.81 Conferinţa pri"ind problemele de sănătate de interes comun pentru RomYnia şi 2niuneaEuropeană 7 Bucureşti+ 8-' octombrie 0))) 7 documente şi conclu!ii1 4inisterul :ănătăţii RomYniei1

Bucureşti 7 4inisterul :ănătăţii+ 0)))1 *(0 p1 0) cm1 Te,t paralel n l1 engle!ă1 II *'.=8 '%8109C'(1 *.(1 Congr s rancop#one dJEndocrinologie M % 0))* IaşiN1 @remier Congr s rancop#onedJEndocrinologie 7 actualit> en endocrinologie1 Roumanie+ Iaşi+ septembre 0))*1 sous la r>dactiode E1 Vbranca B1 <ăluşcă1 Iaşi 7 Editura Z<r1 T1 @opaZ+ 2141 1 Iaşi+ 0))81 0() p17 fig1 08+I:B .=*-=.)'-&)-01 III %&%%* '%'189A%'1 *.'1 CO + Go ard 1 Current t#erapK7 international edition %.&)-%.&%1 Go ard 1 Conn1@#iladelp#ia 7 :aunders+ %.&)1 LIII+ .&& p1 0= cm1 Bibliogr1 '%(9C.(1 *.=1 Consideraţii nutriţionale pri"ind supra ncărcarea şi supraantrenamentul1 red1 :imona:tanescu+ trad1 Ana CenHa1 Bucureşti 7 Institutul aţional de Cercetare pentru :port+ 0))*1 &) p1 %cm1 MBiblioteca antrenorului *N1 I:B )-&&)%%-('*-=1 I 8)&% =.'9C''1

*.&1 CO :TA TI + ;umitru1 Electroencefalografie 7 g#id1 ;umitru Constantin Ignat Roman:ebastian eagu-:ado"eanu1 Bucureşti 7 Editura 4ilitară+ %.&'1 %8= p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 '%'1&*%-)=*9C''1

Page 22: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 22/98

*..1 CO :TA TI + Iulian1 Ca!uri clinice c#irurgicale1 Iulian Constantin+ Constantin Truş1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ 0))(1 0'= p1 0* cm1 M4edicaN1 I:B .=*-*.-)(*'-81 III 0)%.% '%=1(9C(&1 8))1 CO :TA TI + Iulian1 Celioscopia e,ploratorie1 Iulian Constantin1 Bucureşti 7 Editura4edicală+ 0))*1 0'8 p1 0. cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*.-)(0)-&1 I? =%&. '%9C''1 8)%1 CO :TA TI E:C2+ Corneliu1 Qndreptar de diagnostic şi tratament n pediatrie1 prof1

Corneliu Constantinescu+ conf1 ?1 @etrescu-Coman1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.'81 8** p1 cm1 III %&.== '%'-)(*109C''1 8)01 CO :TA TI E:C2+ ;1 <r1 Biologia moleculară a celulei "egetale1 @rof1 dr1 ;1 <r1Constantinescu ;r1 farm1 Elena Gaţieganu-Buruiană1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&*1 8.% p08 cm1 Bibliogr1 (='1*9C''1 8)*1 CO :TA TI E:C2+ ;1 <r1 @lante medicinale1 prof1 dr1 doc1 ;1 <r1 Constantinescu+ dr1farm1 O"idiu BoHor1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.'.1 0%. p1 7 fig1 0% cm1 II 8)%&0 '%(9C'' 8)81 CO :TA TI E:C2+ Elena1 :tudiu corelati" clinico-imagistic n boala Al!#eimer 7re!umatul te!ei de doctorat1 drd1 Elena Constantinescu cond1 şt1 prof1 dr1 Emanoil @opescBucureşti 7 2ni"ersitatea de 4edicină şi armacie ZCarol ;a"ilaZ din Bucureşti+ 0))(1 *8 p1 7diagr1 0% cm1 Tit1 pe copertă 7 :tudiul corelati" clinico-imagistic n boala Al!#eimer 7 re!umatulte!ei de doctorat1 II *=8(( '%'1&9C''1 8)(1 CO :TA TI E:C2+ <eorge1 Aneste!ie şi terapie intensi"ă 7 pentru cadre medii1 <eorgeConstantinescu+ Iuri <#erbali+ Ileana-?ictoria Bădărău1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=(1 0'8 p1fig1 0% cm1 II *.80) '%'-)&.1(9C''1 8)'1 CO :TA TI E:C2+ <#eorg#e1 Atlas imunoelectroforetic1 <#eorg#e Constantinescu1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&81 *(' p1 7 fig1+ fotogr1 08 cm1 Bibliogr1 '%'-)=81*9C''1 8)=1 CO :TA TI E:C2+ icolae 41 ?aloarea biologică a transplantului autogen de os1 icolae41 Constantinescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&)1 08' p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%.%'%=1(9C''1 8)&1 CO :TA TI E:C2+ @aula1 Gisterosalpingografia n practica ginecologică şi obstetricală 7atlas1 ;r1 @aula Constantinescu+ dr1 ?asile 4orariu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=%1 %(8 p1 cm1 Bibliogr1+ ilustr1 III %&.=8 '%&1%9C''1 8).1 Contro"erse actuale n obstetrică şi ginecologie1 Congres romYno-german M & 0)). Oradea N1 Al ?III-lea Congres romYno-german de orstetrică-ginecologie+ Oradea - 0)). 7contro"erse actuale n obstetrică şi ginecologie1 sub redacţia conf1 uni"1 dr1 @etru C#itulea1 OradeEditura 2ni"ersităţii din Oradea+ 0)).1 (%0 p1 7 fig1+ tab1+ il1 0% cm1 Indice de nume p1 ().-(%I:B .=&-.=*-=(.-=='-01 II *.8&( '%&1%9109A*%1 8%)1 CO 2+ Aurel1 Atlas de dermato-"enerologie1 Aurel Conu+ Ale,andru Colţoiu+ lorentin icolescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&)1 %(* p17 fig1+ fotogr1 color *( cm1 ? 0'& '%'1(9C'&1 8%%1 CO 2+ Aurel1 Corelaţiile dintre afecţiunile cutanate şi patologia generală1 prof1 dr1 Aur

Conu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&01 0** p17 tab1 0( cm1 Bibliogr1 '%'1(9C'&1 8%01 CO 2+ Aurel1 ;ermato"enerologie1 prof1 uni"1 dr1 doc1 A1 Conu1 Ed1 a 0-a re"1 şi adăBucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ %.=01 (%' p1 7 fotogr1+ tab1 \ = pl1color 0( cmBibliogr1 III 0%.%' '%'1(91'9C'&1 8%*1 COR 2[I2+ <a"ril1 :ociologie pentru medicinişţi1 <a"ril Cornuţiu1 Oradea 7 Editura2ni"ersităţii din Oradea+ 0))&1 %*( p1 0% cm1 Bibliogr1 I:B .=&-.=*-=(.-(=&-01 II *.%&* *%'1=89C=01 8%81 COR2 ;+ ran_ois1 Imagerie de la prostate1 ran_ois Cornud+ a"ier Belin+ <aelleromont1 @aris 7 lammarion1 4>decine-:ciences+ %..*1 '+ %)= p1 7 il1 0' cm1 Bibliogr1 şi indeI:B 0-0(=-%((0'-01 III %=&.* '%'1'9C=01 8%(1 Cosmeceuticals and acti"e cosmetics 7 drugs "ersus cosmetics1 ed1 @eter Elsner+ Go ard I

4aibac#1 0nd ed7 Boca Raton 7 TaKlor D rancis <roup+ ))(1 ,"i+ '=( p1 08 cm1 Inde,1 I:B )-&08=-(.8*-(1 III %.%(* '%*18.9C(&1 8%'1 CO:TA+ ;aniel1 @si#ofarmacologia n practica medicală1 dr1 ;aniel Costa+ dr1 Tudor Toma

Page 23: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 23/98

Bucureşti 7 Editura 4ilitară+ %.&01 *=0 p1 08 cm1 Bibliogr1 şi ane,e1 '%'1&.-)&( '%(9C=(1 8%=1 CO:TI E:C2+ ?asile1 <#id practic de rinoplastie1 ?asile Costinescu+ ;orin Gociotă+1 Iaşi 7Contact International+ %..*1 0)= p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-.(%)*-.-'1 '%'10%-)&.1&9C==1 8%&1 COTXE:C2+ Ion1 i!iologie celulară 7 normală şi patologică1 prof1 dr1 doc1 I1 CotăesBucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=%1 **' p1 0) cm1 Inde, alfabetic1 II *'.%0 '%09C=&1

8%.1 COTXE:C2+ Ion1 i!iopatologie1 prof1 dr1 doc1 I1 Cotăescu1 Bucureşti 7 Editura ;idactică @edagogică+ %.=%1 =)% p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1 p1 '&(-'&'1 III 0).%. '%'-).09C=&1 80)1 COTI A2;+ Oli"ier1 l>ments de psKc#ologie pour lJinfirmi re1 Oli"ier Cotinaud1 @aris 7 LeCenturion+ %.=81 0(* p1 0% cm1 I:B 0-00=)*))%-%1 II *''08 '%'-)&*9C=.1 80%1 COTRX2+ 4arţian1 actori de protecţie pre!enţi n produsele alimentare1 prof1 uni"1 dr1 ingBrad :egal+ conf1 I141E1-Iaşi 4arţian Cotrău+ conf1 uni"1 dr1 ing1 Rodica :egal1 Iaşi 7 unimea+ %08& p1 7 fig1+ tab1 0% cm1 Bibliogr1 la finele cap1 II 080*0 II 080*01 8001 COTRX2+ 4arţian1 To,icologie analitică1 conf1 dr1 doc1 4arţian Cotrău+ asist1 dr1 4aria@roca1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&&1 8%) p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1 select1 '%(1. 80*1 COTR2TV+ Elena-Carmen1 Celulele entero-endocrine 7 trecut+ pre!ent+ "iitor1 Elena-CarmCotrut!+ Constantin Cotrut!1 Iaşi 7 Apollonia+ %..&1 %&8 p1 0& cm1 Bibliogr1 I:B .=*-.***-)8-I? =))) I? =)))1 8081 COTTE + Anne1 Imagerie musculos ueletti ue 7 pat#ologies g>n>rales1 Anne Cotten collection dirig>e par 4ic#el Bl>rK1 @aris 7 4asson+ 0))(1 ==% p1 7 il1+ fig1+ tab1 0& cm1 MI4>dicale1 @r>cisN1 Bibliogr1 la finele cap1 I:B 0-0.8-)%)((-&1 I? &%)= '%%1=9C=.1 80(1 COTTO + @eter B1 @ractical gastrointestinal endoscopK1 @eter B1 Cotton+ C#ristop#eUilliams fore ord bK 4ar"in G1 :leisenger1 O,ford London Edinburg# 7 Blac$ ell+ .&)1 ,+%&( p1 7 il1 0( cm1 Bibliogr1+ inde,1 I:B )-'*0-))0=8-*1 III %..%= '%'-)=01%9C=.1 80'1 Cours de p#armacologie1 Association des Enseignants de @#armacologie1 @aris 7 Ellipse%.&=1 (0* p1 7 tab1 0' cm1 I:B 0-=0.&-&=%(-'1 III %=.0) '%(9C&)1 80=1 Cours europ>en de pat#ologie c#irurgicale du membre sup>rieur et de la main - 0))=1coordonatori 7 C1 ontaine+ @1 Li"erneau,+ E1 4asmeHean1 @aris 7 :auramps 4>dical+ 0))=1 *(= *0 cm1 I:B .=&-0-&8)0*-()0-'1 I? &%%& '%=9C(&1 80&1 CO?IC+ 4ircea1 Biologie şi genetică medicală1 4ircea Co"ic1 Bucureşti 7 Editura ;idacticăşi @edagogică+ %.&%1 0*. p1 0% cm1 Bibliogr1 (=(9C&)1 80.1 CO?IC+ 4ircea1 Curs de genetică medicală1 4ircea Co"ic1 Iaşi 7 I4 + %.&%1 8)) p1 0) cm1II *.='& (=(9C(&1 8*)1 CO?IC+ 4ircea1 <enetică medicală1 4ircea Co"ic+ ;ragoş Ftefănescu+ Ionel :ando"ici1Iaşi 7 @olirom+ 0))81 ')= p17 tab1 *) cm1 Bibliogr1 I:B .=*-'&%-**8-=1 I? =*(. '%'-)('9C&)1 8*%1 CO?IC+ 4ircea1 <enetică medicală1 4ircea Co"ic+ ;ragoş Ftefănescu+ Ionel :ando"ici1 Ed1a0-a re"7 Bucureşti 7 @olirom+ 0)%%1 =%% p1 *) cm1 I:B .=&-.=*-8'-%.')-*1 I? &'=8 '%'-)('9C(&1

8*01 COV4A+ <eta1 4eningitele purulente MbacterieneN la copii M) - %8 aniN 7 re!umatul te!edoctorat1 drd1 dr1 <eta Co!ma coord1 şt1 prof1 uni"1 dr1 Ludo"ic @ăun1 Bucureşti 7 2ni"ersitatea4edicină şi armacie ZCarol ;a"ilaZ din Bucureşti+ 0))'1 *0 p1 7 diagr1 0% cm1 Bibliogr1 II *=8*. '%'9C&)1 8**1 CRXCI2 + 4aria ;orina1 2tili!area "accinului polio inacti"at n "accinareaantipoliomielitică a copiilor ocrotiţi n leagăne 7 implicaţii 7 re!umatul te!ei de doctorat1 drd1 4aria;orina Crăciun cond1 şt1 Constantin Ciufecu1 Bucureşti 7 2ni"ersitatea de 4edicină şi armacieZCarol ;a"ilaZ din Bucureşti+ 0))'1 ') p1 7 tab1+ diagr1 0% cm1 Bibliogr1+ ane,e1 II *=88) '%'9C& 8*81 CRXCI2 + Teofil1 <enetica1 Teofil Crăciun Ioan Tomo!ei icolae Coleş Apostol asta1Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ %.=&1 (*= p1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%&.. (=(9<*%1 8*(1 CREA <X+ ;orina1 Elemente de radiobiofi!ică1 ;orina Creangă1 Iaşi 7 Cermi+ 0))(1 %..

p1 08 cm1 Bibliogr1 select1 I:B .=*-''=-%(&-(1 III %.0'* '%'-)=*9C&81 8*'1 CRE + Albert- ran_ois1 4anual de dietetică n practica medicală curentă1 Albert- ran_oisCreff traducere de Claudia itcosc#i şi Elena CoHocaru1 Iaşi 7 @olirom+ 0)%)1 **% p1 08 c

Page 24: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 24/98

Page 25: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 25/98

Page 26: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 26/98

biologK1 Omer ;emir$aKa+ 4usa Ga$an AsKali+ @rasanna 31 :a#oo1 Boca Raton 7 CRC @ress+ 0)88% p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1 la finele cap1 I:B .=&-)-&8.*-.08'-=1 III 0%0)' '%'-)=*9;*%1 8=&1 ;E EF+ Ale,andru A1 :inte!e de compuşi organofosforici cu acţiune potenţial terapeutică1MEpo,ifosfonaţi şi fosfinaţi cu acţiune antibioticăN 7 re!umatul te!ei de doctorat1 ing1 ;eneş A1Ale,andru cond1 şt1 7 prof1 dr1 I1 ;ic$ conf1 dr1 ing1 R1 ? lceanu1 Timişoara 7 Institutul @olite#

ZTraian ?uiaZ din Timişoara+ %.==1 0( p1 7 tab1 0) cm1 Bibliografie p1 0(1 II **''& II **''&1 8=.1 ;>partement dJAnest#>sie-R>animation de BicStre1 @rotocoles dJanest#esie-reanimationcoord1 B1 C#amoulaud+ <1 Rosine1 %)e >d7 BicStre 7 4apar+ 0))81 '=% p1 0) cm1 I:B 0-.)(*('-0.-81 II *=8'= '%'9@.*1 8&)1 ;epistare şi diagnostic precoce n cancer1 sub redacţia 7 O1 Costăc#el+ O1 @opo"ici+ Enăc#escu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=*1 &0& p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III %&%.0 '%)=9;*01 8&%1 ;ermatologie1 Coll ge des Enseignants de ;ermato-?>n>rologie de rance1 @aris 7 4asson+0))*1 I?+ *=( p1 7 fig1+ il1 0( cm1 MAbr>g>s1 Connaissances et @rati ueN1 <losar şi inde,1 I:B0-0.8-)%800-=1 III %='.* '%'1(9;**1 8&01 ;ermatomico!e1 dr1 R1 E"olceanu+ dr1 A1 A"ram+ dr1 I1 Alteraş+ 111 Bucureşti 7 E4edicală+ %.('1 *8* p1 7 il1 0( cm1 Bibliogr1 p1 **%-**'1 III 0)..& '%'1(9;**1 8&*1 ;E:@O@O2LO:+ Agamemnon1 Atlas de poc#e de p#Ksiologie1 :tefan :ilbernagl+Agamemnon ;espopoulos pref1 ;aniel Laurent1 *`e >dition fran_aise7 @aris 7 lammarion+))%1 III+ 8*' p17 il1 color %. cm1 MAtlas de @oc#eN1 Inde,1 I:B 0-0(=-%*8*.-=1 II *'**0 '%09:((1 8&81 ;eterminarea de!ec#ilibrelor musculare pre!ente la ni"elul trunc#iului 7 metodă şi aparat1?asile 4arcu+ Veno"ia :tan+ Eugen Baştiurea+ Claudiu C#iculiţă ref1 şt1 prof1 uni"1 dr1 Toma Badiuconf1 uni"1 dr1 4ircea Ion Ene1 <alaţi 7 Academica+ 0))&1 %.% p1 7 fotogr1 alb-negru+ tab1 0*Bibliogr1 p1 %8*-%()1 I:B .=&-.=*-&.*=-8*-=1 III %.&0& '%(1&0(9;*81 8&(1 ; TRIE+ @#1 @etite c#irurgie 7 soins conduite a tenir en urgence et in"estigations enc#irurgie1 @#1 ;>trie1 Ed1 a 8-a re"7 @aris 7 4asson+ %..%1 + *). p1 7 fig1 0% cm1 MAbr>g>sNI:B 0-00(-&00).-*1 II *'**( '%'9;*81 8&'1 ;E?2L;ER+ B1 4>decine interne1 B1 ;e"ulder @1-]1 Gatron 1 Gac#ulla1 @aris 7 4asson+))01 ?+ 88% p1\& pl17 fotogr1 color 0( cm1 MAbr>g>s1 Connaissances et @rati ueN1 Inde,1 I:B 00(-&('8&-'1 III %==)8 '%'9;*(1 8&=1 ;iab te et maladies m>taboli ues1 L>on @erlemuter+ ean-Louis :>lam+ <>rard Collin delJGortet1 a 8-a7 @aris 7 4asson+ 0))*1 II+ 8)& p1 7 fig1 0( cm1 MAbr>g>s1 Connaissance@rati ueN1 Inde,1 I:B 0-0.8-)%)8=-=1 III %='.% '%'1*9@(01 8&&1 ;iab te et maladies m>taboli ues1 L1 @erlemuter+ @1 illus+ 1 Roblin1 @aris 7 4asson+ %II+ %'. p1 7 fig1+ tab1 0= cm1 MCa#iers de lJInfirmi re 0%N1 <losar1 I:B 0-00(-&).&(-01 III %& '%'1*9@(01

8&.1 ;iabetul !a#arat al copilului şi adolescentului1 Edited bK ?iorel Ferban :tuart Brin$1Timişoara 7 Editura de ?est+ %..'1 0(* p1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*'-)0&%-=1 '%'-)(*109;*'1 8.)1 ;iagnosticul cu ultrasunete1 sub redacţia lui Tiberiu @op1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&0(%= p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III %&8)& '%'-)=*18-=%9;*'1 8.%1 ;icţionar cronologic de medicină şi farmacie1 sub ngriHirea dr1 <1 Brătescu1 Bucureşti Editura Ftiinţifică şi Enciclopedică+ %.=(1 *'= p1 0) cm1 Indice şi ane,e1 M)*%N'%9;*.1 8.01 ;icţionar de nursing 7 ideal pentru studenţi şi specialişti n domeniu1 trad1 ?eronica Tudor1Bucureşti 7 All+ 0)%%1 =.8 p1 0) cm1 I:B .=&-.=*-(=%-.%.-=1 II *.'00 M)*&N'%'-)&*9;*.1 8.*1 ;icţionar de para!itologie1 dr1doc1 Ion <#erman1 Bucureşti 7 Editura Ftiinţifică+ %..)1 0== p1fig1+ tan1 0( cm1 I:B .=*-0.-)0)*-(1 III %)(&= III %)(&=1 8.81 ;icţionar de psi#iatrie şi de psi#opatologie clinică1 sub direcţia lui ac ues @ostel traducere

şi completări de 7 dr1 Leonard <a"riliu1 Bucureşti 7 2ni"ers Enciclopedic+ %..&1 '00 p1 0) cm1I:B .=*-.08*-(=-'1 II **=8( '%'9;*.1 8.(1 ;icţionar enciclopedic de mediu1 coord1 şt1 şi concepţie 7 prof1 dr1 Constantin @Yr"u e

Page 27: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 27/98

Page 28: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 28/98

Page 29: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 29/98

cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*.-))=)-01 III %&*%' '%'1&.9;=&1 (*(1 ;RA<O4IRE:C2+ ?irgil-Tiberiu1 @roblematică şi metodologie medico-legală 7 orientăriactuale n teoria şi practica medico-legală1 ?irgil ;ragomirescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&)1*== p1 08 cm1 Bibliogr1 III 00)() '%'-).%9;=&1 (*'1 ;RA<OTOI2+ <eorge1 Recuperarea capacităţii de muncă la bolna"ii cu amputaţii1;ragotoiu <eorge ;ragotoiu ?asile :garbură Ion1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&=1 0') p17 fig1

08 cm1 Bibliogr1 '%81&9;=*1 (*=1 ;RX<A + Ioan1 iltrele organismului şi sportul 7 ficat 5şi6 rinic#i1 Ioan ;răgan+ icolaeLa!ăr+ icolae @loeşteanu1 Bucureşti 7 :port-Turism+ %.&(1 %8* p1 %= cm1 M?acanţă şi sănătBibliogr1(*&1 ;RX<A + Ioan1 @ledoarie pentru sănătate1 conf1 dr1 Ioan ;răgan1 Bucureşti 7 Albatros+ %.&%') p1 7 il1 %. cm1 II *'..% '%(1&9;=*1 (*.1 ;RX<X E:C2+ 1 Arbo"irusuri1 1 ;răgănescu1 Bucureşti 7 Editura Academiei R:R+%.=)1 8%= p1 08 cm1 Bibliogr1 '%'1.9;=*1 (8)1 ;RX<X E:C2+ 1 Encefalite şi encefalopatii "irale cu e"oluţie lentă1 1 ;răgănescu+ 1CaHal1 Bucureşti 7 Editura Academiei R:R+ %.=81 0*( p1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%.08 '%'1&9;=* (8%1 ;RX<GICI+ :onia1 @rincipii de antibioticoterapie1 :onia ;răg#ici1 Oradea 7 Editura2ni"ersităţii din Oradea+ 0))'1 %*. p1 08 cm1 I:B .=*-'%*-.&'-=1 III 0%)0' '%(1*9;=81 (801 ;RX<2LE:C2+ Ftefan I1 :faturi pentru bolna"ii cardio"asculari1 :1 <a"rilescu+ R1Cristodorescu+ :1 I1 ;răgulescu1 Timişoara 7 acla+ %.==1 %0& p1 7 il1 %' cm1 I 8008 '%'1%9<0 (8*1 ;RI4ER+ ;olp#i1 :peranţă pentru Z" rsta a treiaZ1 ;olp#i ;rimer+ Aura 4atei :ă"ulescu1Bucureşti 7 Editura Te#nică+ %..%1 %.) p1 0) cm1 MInterferenţeN1 I:B .=*-*%-)*%*-'1 II *.=&'%'-)(*1.9;&*1 (881 ;2BOI: de 4O TRE] A2;+ ean-4arie1 Lecture acc>l>r>e de la radiograp#iet#oraci ue1 1-41 ;ubois de 4ontreKnaud1 @aris 7 4aloine+ %.&.1 0%. p1 7 il1 0& cm1 Inde,1 I:B0-008-)%&.'-=1 '%'-)=*9;&.1 (8(1 ;2CA+ :ergiu1 Coledocul 7 patologie+ e,plorare+ terapeutică c#irurgicală Mafecţiunile benigne şi operaţiile primareN1 :ergiu ;uca1 CluH apoca 7 ;acia+ %.&'1 **8 p17 fig1 08 cmBibliogr1 '%=1((9;&'1 (8'1 ;2;A+ Ren>1 Epidemiologie generală1 Aurel I"an+ Traian Ionescu+ R1 ;uda1 Bucureşti 7Editura 4edicală+ %.&)1 0)* p1 7 sc#em1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%.%. '%'-)*'1009I-'(1 (8=1 ;2;A+ Ren>1 <erontologie medico-socială1 Ren> ;uda1 Iaşi 7 unimea+ %.&*1 008 p1 0) cmBibliogr1 '%*1.9;&=1 (8&1 ;2;E3+ Ronald U1 Anatomie clini ue1 Ronald U1 ;ude$+ @#1 ;1 trad1 7 <uK Renou+;ani le @igot-Renou1 Editions @radel+ 50))861 %(8 p1 08 cm1 MR>ussir le @CE4%N1 Inde,1 I:B.%*..'-%8-)1 III %='=* '%%9;&=1 (8.1 ;2 LO+ r>d>ric1 @rotocoles anest#>si ues et analg>si ues en ambulatoire1 rederic ;uflo+4arc <entili+ a"ier @a ueron1 @aris 7 Arnette+ 0))=1 %(' p1 0) cm1 MAnest#>sieN1 I:B .=&-0

=%&8-%%88-'1 II *=&(= '%'-)&.1(9;&'1 (()1 ;2L2C + ean-Louis1 Tec#ni ues et astuces en c#irurgie laparoscopi ue1 ean-Louis;uluc 1 @aris Berlin Geidelberg 7 :pringer+ 0))*1 0(' p1 7 fig1+ fotogr1 0= cm1 Bibliogr1 la finecap1 I:B 0-0&=-(.=8.-01 I? =')& '%=1((9;&&1 ((%1 ;24I ICX-4OI:E:C2+ Ale,andru1 <#id practic pentru boli infecţioase1 Ale,andru;uminică-4oisescu Constantin BocYrnea1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&*1 0&) p1 08 cm1Bibliogr1 '%'1.9;.)1 ((01 ;24I ICX-4OI:E:C2+ Ale,andru1 Tratamentul medicamentos n infecţii1 conf1 uni"1 dr1Al1 ;uminică 4oisescu+ asist1 uni"1 dr1 E1 Toma1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.==1 8(. p1 tab10% cm1 Bibliogr1 II 8)%.8 '%(9;.)1 ((*1 ;24ITRAFC2+ ;umitru1 <astritele1 ;umitru ;umitraşcu1 CluH apoca 7 ;acia+ %..'1 *%%

p17fig1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*(-)(*8-,1 '%'1*9;.)1 ((81 ;24ITRAFC2+ ;umitru1 Radiologia clinică a intestinului1 ;umitru ;umitraşcu+ <#eorg#eBadea1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.==1 0&) p17 fig1+ fotogr1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%&='

Page 30: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 30/98

)=*9;.)1 (((1 ;24ITRE:C2+ Constantin @1 Citoprotecţia şi alimentaţia1 conf1 dr1 Constantin @1;umitrescu+ prof1 dr1 ing1 Brad :egal+ conf1 dr1 ing1 Rodica :egal1 Bucureşti 7 Editura 4edicală%..%1 8=% p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 la finele cap1 I:B .=*-*.-)%)%-'1 III %%).& III %%).& d% (('1 ;24ITRE:C2+ Elena1 Cercetări n "ederea igieni!ării fermelor piscicole din HudeţulConstanţa7 te!ă de doctorat1 Ing1 Elena ;umitrescu cond1 şt1 prof1 dr1 ing1 <eorge ?asilescu+ pro

dr1 ;umitru Bogatu1 <alaţi 7 2ni"ersitatea Z;unărea de osZ din <alaţi+ %..&1 %08p17 tab1+ diagfotografii+ #1 *) cm1 ?erso file alb1 I? '88) '*.1*1).9;.%1 ((=1 ;24ITRE:C2+ 4arin1 Elemente de anatomie funcţională şi noţiuni de igienă aplicate neducaţia fi!ică1 4arin ;umitrescu1 CluH- apoca 7 2ni"ersitatea Te#nică din CluH- apoca+ %..81 0+.& p1 multigr1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 p1 .&1 III %%..( '%*9;.%1 ((&1 ;24ITRI2+ Radu1 Tratamentul bolilor de piele1 Radu ;umitriu+ Tiberiu Ro,in1 Bucureşti 7Editura 4edicală+ %.=)1 08& p1 %& cm1 II *'.0. '%'1(9;&'1 ((.1 ;24ITR2+ Ion1 Infecţia n obstetrică1 Ion ;umitru1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=.1 8'8 p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%%0( '%&109;.*1 (')1 ;2 XREA 2+ G1 In"estigaţia bacteriologică n clinică1 ;r1 <#1 E1 Lupaşcu1 Bucureşti 7Editura 4edicală+ %.=)1 08& p1 0% cm1 II 8)%.% '%'-).*9;.81 ('%1 ;2 GA4+ Re, A1 A uaculture and fis#eries biotec#nologK 7 genetic approac#es1 Re, A1;un#am1 Uallingford 7 CABI @ublis#ing+ ))81 ,i+ *=0 p1 7 fig1+ fotogr1 0( cm1 Bibliogr1+ indI:B )-&(%..-(.'-.1 III %.*8. '*.1091*9;.81 ('01 ;2 + ;a"id C1 C#irurgie 7 diagnostic şi tratament 7 g#id de ngriHire a bolna"uluic#irurgical1 ;a"id C1 ;unn+ igel Ra linson trad1 dr+ Ferban C1 :toica1 ed1 a 0-a7 Bucureşti 7Blac$ ell 7 Editura 4edicală+ %..(1 '8) p1 7 fig1 0% cm1 Inde, alfab1 I:B .=*-*.-)0''-=1 II*=.&* '%=1(9;.81 ('*1 ;2@E]RO + ean @ierre1 Interactions m>dicamenteuses et ordonances 7 pi ges ^ >"iter1ean @ierre ;upeKron1 @aris 7 Uolters 3lu er+ 0))'1 %'( p1 %& cm1 M@ro - OfficinaN1 I:B .).%=.-88-*1 III %.==( '%(9;&'1 ('81 ;2RA ;+ Alain1 Biop#Ksi ue 7 rappels de cours+ e,ercices et C4 corrig>s1 Alain ;urand+ean-4arie EscanK>+ Amar aoun1 @aris 7 Ellipses+ 0))01 *%= p1 7 fig1 0' cm1 M@CE4N1 *%= p 0' cm1 I:B 0-=0.&-%*)(-(1 III %='=% (==9;.(1 ('(1 ;2[2+ Al1 armacoterapia aterosclero!ei1 1 GYncu B1 Cuparencu Al1 ;uţu1 Bucureşti 7Editura 4edicală+ %.&&1 %&* p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 III %&0** '%(1)*9G0%1 (''1 ;2[2+ Rodica1 ;iagnosticul morfologic al carcinoamelor1 Rodica ;uţu1 Bucureşti 7 Editura4edicală+ %.&(1 88' p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 '%'-))'9;.=1 ('=1 ;2[2+ Ftefan1 i!iologia şi fi!iopatologia respiraţiei1 Ftefan ;uţu+ I1 Teodorescu E,arcu1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=.1 80* p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1 p1 8%'1 III 0).0'%0109;.=1 ('&1 ;2[2+ Ftefan1 Integrarea e,plorării funcţionale pulmonare n practica medicală1 Ftefan

;uţu Voica ienescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&=1 0&) p1 08 cm1 '%'109;.=1 ('.1 ;2?A -GA<I+ :ergiu1 Asociaţii patologice n urologie 7 atitudine terapeutică1 dr1 :ergiu;u"an-Gagi1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&*1 %)) p17 fig1 0% cm1 Bibliogr1 '%'1'9;.=1 (=)1 ;2?A -GA<I+ :ergiu1 @atologia ureterului terminal 7 date generale+ entităţi nosologice+tratament1 :ergiu ;u"an-Gagi1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=81 *=8 p1 0% cm1 Bibliogr1 I8)0)* '%'1'9;.=1 (=%1 ECO E]+ Claude1 Aide-m>moire dJanest#>siologie1 Claude EcoffeK1 @aris 7 lammario4>decine-:ciences+ 0)))1 0(& p1 %0 cm1 I:B 0-0(=-%)8)&-)1 II *=8&' '%'-)&.9E%*1 (=01 Ecologie umană 7 sănătatea populaţiei umane n interdependenţa cu mediul nconHurător1coaut1 dr1 Elena Barnea dr1 4atei Barnea dr1 Ale,andru Calciu dr1 ;an C#ristodorescu+111Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=.1 &)) p17 fig1+ sc#1+ diagr1+ tab1 08+( cm1 Bibliogr1+ ane

0%.)) ()81=(9E%(1 (=*1 E;;]+ 4arK Ba$er1 :cience and #ealt# 7 it# $eK to t#e :criptures1 4arK Ba$er EddK1Boston 7 irst C#urc# of C#rist+ :cientist+ %..81 ,ii+ =)) p1 0* cm1 Bibliogr1 p1 =)*-=%(1 I:B )-

Page 31: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 31/98

&=.(0-)*&-&1 III %(8%( III %(8%(1 (=81 Education and creati"itK for a $no ledge societK 7 International Conference+ second edition 7scientific papers1 eds1 prof1 uni"1 dr1 Iosif R1 Rus+ acad1 prof1 uni"1 dr1 Ale,andru :urdu+ acad1 uni"1 dr1 ?irgil CYndea1 Bucureşti 7 Titu 4aiorescu @ublis#ing Gouse+ 0))&1 5&8'6 p1 08 cm1 I:.=&-.=*-('.-.'8-01 III 0)8%% )'%1*9E%.1 (=(1 Educaţie şi creati"itate pentru o societate ba!ată pe cunoaştere1 prof1 uni"1 dr1 Iosif R1 Rus

acad1 prof1 uni"1 dr1 Ale,andru :urdu+ acad1 prof1 uni"1 dr1 ?irgil CYndea1 Bucureşti 7 Edit2ni"ersităţii ZTitu 4aiorescuZ din Bucureşti+ 0))=1 5=*&6 p1 08 cm1 I:B .=&-.=*-('.-.'8-01 III%.')& )'%1*9E%.1 (='1 LJ EE< en p>diatrie1 @errine @louin+ Anna 3amins$a+ 4arie-Laure 4outard+ 111 4ontrougeo#n LibbeK Eurote,t+ 0))(1 %&' p1 7 diagr1+ fotogr1 *) cm1 EE< P lectroenc>p#alograp#ie1 I:B0-=80)-)().-.1 I? &%%* '%'-)(*109E%.1 (==1 EL;RI;<E+ ran$lin E1 CKtogenetics of li"estoc$1 ran$lin E1 Eldridge1 Uestport+ %.&(10.& p1 0* cm1 Bibliogr1 la finele cap1 I:B )-&=)((-8&*-01 III %')%= (=(9E*(1 (=&1 Electromiografie clinică1 colab1 Aura Constantino"ici C1 ;raşo"eanu Letiţia ;răg#ici A1lorescu r1 odor 4aria Ionescu ;rincă Iulia Iufu 41 Oşanu 1 :tănescu Ana 4aria Ferbu<#1 ?asilescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&%1 **) p17 fig1+ fotogr1 08 cm1 Bibliogr1 '%)=*9E*(1 (=.1 Elemente de obstetrică+ ginecologie şi c#irurgie1 lorentina @ricop+ <#eorg#e Costăc#escu+4i#ai Radu ;iaconescu+ 111 C#işinău 7 Editura Te#nica+ %..81 %&8 p1 0) cm1 Qnaintea titlulu2ni"ersitatea de 4edicină şi armacie Iaşi1 I:B (-&(0'&-*%(-.1 II *=&0. '%'1*%9E*'1 (&)1 Elemente de patologie c#irurgicală1 ;orel irescu+ Laura Rebegea+ Octa"ian 4aftei+ icolaeBacalbaşa+ Aurel ec#ita1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ 0))(-1 5"ol16 08 cm1 III %&0&%1 (&%1 ELIA:+ 4i#ai1 To,oplasmo!a la om şi animale1 prof1 dr1 4i#ai Elias dr1 Traian Budiu1Timişoara 7 acla+ %.=*1 08= p17 fig1+ tab1 0% cm1 Bibliogr1 II *.(8) '%'1.9E*.1 (&01 ELI:EE?+ ?1 <1 Atlas al structurii microscopice a ţesuturilor şi organelor1 ?1 <1 Elisee"+ I1 IAfanasie"+ E1 1 3oto"s$i1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ 5%.'%61 %.. p1 7 fig1 0= cm1 III 0%&'%%1)%&9E8%1 (&*1 E4C - Anest#>sie-r>animation1 @aris 7 ditions Tec#ni ues+ 5%.&%-0))=61 ( "ol1 n pamultiplă \ Inde, *8 cm1 MEncKclop>die 4>dico-C#irurgicaleN1 ? %.01 (&81 E4C - Collection du practicien1 @aris 7 ditions Tec#ni ues+ 5%..0-%..*61 8 "ol1 *8 cmMEncKclop>die 4>dico-C#irurgicaleN1 ? 0%01 (&(1 E4C - ;ermatologie1 @aris 7 ditions Tec#ni ues+ %...-0))=1 * "ol1 n pag1 multiplă \inde, *8 cm1 MEncKclop>die 4>dico-C#irurgicaleN1 ? %.81 (&'1 E4C - Endocrinologie - utrition1 @aris 7 ditions Tec#ni ues+ 5%.&%-0))=61 8 "ol1 n pagmultiplă \ Inde, *8 cm1 MEncKclop>die 4>dico-C#irurgicaleN1 ? %.(1 (&=1 E4C - <Kn>cologie1 @aris 7 ditions Tec#ni ues+ 5%.&(-0))=61 ' "ol1 \ Inde, *8 cm1MEncKclop>die 4>dico-C#irurgicaleN1 ? %.=1

(&&1 E4C - 3in>sit#erapie R>>ducation fonctionelle1 @aris 7 ditions Tec#ni ues+ 5%.&&-0))=6"ol1 \ Inde, *8 cm1 MEncKclop>die 4>dico-C#irurgicaleN1 ? 0%(1 (&.1 E4C - 4aladies infectieuses1 @aris 7 Else"ier+ 5%.&'-0))=61 8 "ol1 n pag1 multiplă \ inde, *8 cm1 MEncKclop>die 4>dico-C#irurgicaleN1 ? 0%'1 (.)1 E4C - eurologie1 @aris 7 ditions Tec#ni ues+ 5%.&0-0))=61 = "ol1 n pag1 multiplă \ Inde, *8 cm1 MEncKclop>die 4>dico-C#irurgicaleN1 ? %..1 (.%1 E4C - Obst>tri ue1 @aris 7 ditions Tec#ni ues+ 5%..)-0))=61 8 "ol1 \ Inde, *8 cm1MEncKclop>die 4>dico-C#irurgicaleN1 ? 0%=1 (.01 E4C - Op#talmologie1 @aris 7 ditions Tec#ni ues+ 5%.&8-0))=61 ' "ol1 \ Inde, *8 cm1MEncKclop>die 4>dico-C#irurgicaleN1 Lipsă fişe conform listelor ane,ate1 ? 0)%1 (.*1 E4C - @>diatrie1 @aris 7 Else"ier+ 0))*1 = "ol1 n pag1 multiplă \ inde, *8 cm1

MEncKclop>die 4>dico-C#irurgicaleN1 ? 0%&1 (.81 E4C - @sKc#iatrie1 @aris 7 Else"ier+ 0))*1 ' "ol1 n pag1 multiplă \ inde, *8 cm1MEncKclop>die 4>dico-C#irurgicaleN1 ? 00)1

Page 32: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 32/98

(.(1 E4C - Radio-diagnostic1 @aris 7 ditions Tec#ni uesMEncKclop>die 4>dico-C#irurgicaleN1(.'1 E4C - Tec#ni ues c#irurgicales1 @aris 7 ditions Tec#ni ues5"ol161 MEncKclop>die 4>dico-

C#irurgicaleN1(.=1 E4C - 2rgences1 @aris 7 ditions Tec#ni ues+ 5%.&'-0))*61 0 "ol1 n pag1 multiplă \ Inde,

*8 cm1 MEncKclop>die 4>dico-C#irurgicaleN1 ? 0*)1 (.&1 E4C - 2rologie1 @aris 7 ditions Tec#ni ues+ 5%.&*-0))061 * "ol1 n pag1 multiplă \ Inde,

*8 cm1 MEncKclop>die 4>dico-C#irurgicaleN1 ? 0*%1 (..1 E ACGE+ <#eorg#e1 Tric#inelo!a la om1 ;r1 <#eorg#e Enac#e1 Bucureşti 7 ?iaţa 4edicalăRomYnească+ 0))(1 %=( p1 0* cm1 Bibliogr1 selecti"ă1 I:B .=*-&8*=-'&-=1 III %&&8. '%'1..(1%*09E(01 '))1 E ACGE+ Ionel1 <#id pentru utili!area ec#ipamentelor de birou 7 abordare ergonomică1Ionel Enac#e1 Bucureşti 7 Editura 2ni"ersităţii din Bucureşti+ 0))(1 %)= p1 7 tab1 + fig1+ fotogr1 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-=*=-)).-)1 II *=0&) )09E(01 ')%1 E XCGE:C2+ Constantin1 Igiena mintală şi recuperarea bolna"ilor psi#ici1 dr1 C1Enăc#escu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=.1 0.( p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1 select1 p1 00.*1 III 0).*( '%'1&.9E(01 ')01 E XCGE:C2+ Constantin1 Tratat de igienă mintală1 Constantin Enăc#escu1 ed1 a II-a+ re"1 şiadăug7 Iaşi 7 @olirom+ 0))81 8)8 p1 08 cm1 MCollegium1 @si#ologieN1 Bibliogr1 I:B .=*-'&%-=III %=')0 %(.1.'9E(01 ')*1 E XCGE:C2+ Constantin1 Tratat de psi#anali!ă şi psi#oterapie1 Constantin Enăc#escu1 ed1a II-a+ re"1 şi adăug7 Iaşi 7 @olirom+ 0))*1 *.0 p1 08 cm1 MCollegium1 @si#ologieN1 Bibliogr.=*-'&%-88%-'1 III %=')* %(.1.'9E(01 ')81 E XCGE:C2+ Constantin1 Tratat de psi#ose,ologie1 Constantin Enăc#escu1 ed1 a III-a re"1şi adăugită7 Iaşi 7 @olirom+ 0))*1 *%( p1 0*+( cm1 MCollegium1 @si#ologieN1 Bibliogr1 I:B .=*880-81 III %=')8 %(.1.9E(01 ')(1 E XCGE:C2+ ;an1 :ănătate publică şi management sanitar 7 note de curs1 prof1uni"1dr1 ;anEnăc#escu+ conf1uni"1 <r1 4arcu1 Bucureşti 7 All+ %..&1 %(0 p1 tab1 0) cm1 I:B .=*-(=%-0)8-II *8''& II *8''&1 ')'1 E XTE:C2+ ?irgil1 ;ialogul medic-bolna"1 ?irgil Enătescu1 CluH apoca 7 ;acia+ 0))'108& p17 fig1 0% cm1 Bibliogr1 '%(1&(9E(01 ')=1 E XTE:C2+ ?irgil1 ;ialogul medic-bolna"1 ?irgil Enătescu+ ?irgil Radu Enătescu1 CluH apoca 7 ;acia+ 0))=1 0'* p1 0( cm1 Bibliogr1 I:B .=&-.=*-*(-0%'.-*1 III 0)*=) '%(1&(%9E(01 ')&1 E CGA-RAVA?I+ >rec#t>1 EmbrKologie #umaine 7 de la mol>cule ^ la clini ue1 >rec#t>Enc#a-Ra!a"i+ Estelle Escudier1 a *-a7 @aris 7 4asson+ 0))*1 II+ *0. p1 7 fig 0% cm1 MAbr>gInde,1 I:B 0-0.8-)).*8-=1 II *'**& '%%9E(01 ').1 Enciclopedia alimentelor1 trad1 de ;oina Lascu1 Bucureşti 7 All+ 0))&1 ')' p1 7 tab1+ il1 08cm1 Tit1 orig1 n limba italiană 7 Enciclopedia degli alimenti1 I:B .=&-.=*-(=%-=0*-)1 III 0)'.) ;'%*1091*9E(01

'%)1 Enciclopedie de neurologie şi neuroc#irurgie1 red1 Li"iu @opo"iciu+ Constantin Arseni CArseni+ <1 Badiu+ <1 Bic#er+ ;aniela ;elast-@opo"iciu+ E1 ;ulău+ L1 @opo"iciu+ ?1 RomaBucureşti 7 Editura Academiei RomYne+ %..*1 "ol1 0( cm1 III 0%((&1 '%%1 EncKclop>die 4>dico-C#irurgicale1 fond>e en %.0. par A1 Laffont et 1 ;urieu, comit> dedirection scientifi ue 7 41 Albeau,- ernet+ E1 A!erad+ 1 Baumann+ 111 s>cr>taire g>n>rale 7 4Coumetou1 @aris 7 ditions Tec#ni ues+ 5%.=.-0))=61 5"ol16 n pag1 multiplă *8 cm1 >dit>e sfascicules mobiles constament tenue ^ Hour1'%01 Endocrinologie 111 de la A la V - dicţionar enciclopedic -1 coordonator 7 prof1 dr1 Constan

;umitrac#e1 Bucureşti 7 aţional+ 0))&1 .%0 p1 7 fig1+ tab1+ fotogr1 08 cm1 @rotocoale de diagnn boli endocrine p1 &*%-&&=1 I:B .=&-.=*-'(.-%8%-.1 III 0)8)8 '%'18M)*&N9E(01 '%*1 E E:C2+ ;an 4ircea1 4anual de c#irurgie plastică1 ;an 4ircea Enescu+ Ion Bordeianu1

Constanţa 7 O"idius 2ni"ersitK @ress+ 0))%1 8%% p1 0. cm1 Bibliogr1 I:B .=*-.*'=-.0-.(1 I?=).0 '%'9E((1 '%81 E E:C2+ Ion1 Ba!ele Huridice şi genetice ale e,perti!ei medico-legale a filiaţiei1 Ion Enescu+

Page 33: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 33/98

Page 34: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 34/98

Page 35: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 35/98

&%. p1 \ %)7 fig1 08 cm1 BIbliogr1 '%'1*%9 (.1 '(81 I + ames ;1 euro-anatomie1 ames ;1 i, trad1 după ediţia a *-a americană de Antoine;#em1 ed1 a *-a7 Bru,elles 7 ;e Boec$ 2ni"ersit>+ 0))'1 II+ 0)8 p1 7 diagr1+ il1 08 cm1 Inde,1I:B 0-&)8%-8&.&- 1 III %.%'' '%%1&9 '01 '((1 i!iologia şi fi!iopatologia reproducerii umane1 I1 ;umitru+ 4adeleine 4ăicănescu-<eorgescu+ 41 Rotaru+ 111 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.==1 =') p1 08 cm1 Bibliogr1 la finele c

III %..00 '%01'9 '01 '('1 i!iologia şi fi!iopatologia sistemului endocrin1 :ub redacţia Ion Teodorescu - E,arcu1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&.1 %0=. p1 08 cm1 Bibliogr1 '%0189 '01 '(=1 i!iologia şi fi!iopatologia sistemului ner"os1 :ub redacţia prof1 dr1 Ion Teodorescu - E,arcu1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=&1 %)&) p1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%.88 '%01&9B%(1 '(&1 i!iopatologie specială 7 pentru studenţi şi medici1 <er#ard Berg+ Gelmut# Bo#nen$amp+ B1;eutic$e+ 111 sub redacţia Lud ig GeilmeKer trad1 de dr1 E1 ic#ifor+ R1 <eib1 Bucureşti 7 Editu4edicală+ %.'&1 %)*% p1 7 il1+ diagr1+ tab1 08 cm1 Inde,1 III %&%.8 '%'-).09 '01 '(.1 LE2RETTE+ 1 Antisepsie et d>sinfection1 1 leurette+ 1 reneK+ 41-E1 Re"erdK1 @aris E:3A+ %..(1 '*. p17 sc#+ tab1 0' cm1 Inde,1 I:B 0-&'.%%-*(8-81 I? =0=* '%818&9 '(1 '')1 LE2R]+ G1 1 A1 ?irologie #umaine1 G1 1A1 leurK1 a 8-a7 @aris 7 4asson+ 0))01 ?III+ 08' p1 0( cm1 MAbr>g>s1 Connaissances et @rati ueN1 Inde,1 I:B 0-0.8-))&%(-81 III %==)& '%'9 '( ''%1 LOREA+ Caliopsia1 Bacteriologie şi "irusologie1 Caliopsia lorea1 <alaţi 7 Vigotto+ 0)%)1*.. p1 0) cm1 I:B .=&-')'-&)&(-=%-(1 II *.8.% '%'1.&9 '=1 ''01 LOREA+ Caliopsia1 Bacteriologie şi "irusologie 7 ndreptar de lucrări practice1 Caliopsialorea1 Ed1 a 0-a7 <alaţi 7 Vigotto+ 0)%)1 *%0 p1 0) cm1 I:B .=&-')'-&)&(-=*-.1 II *.8.) '%'1.&9 '=1 ''*1 LOR2+ R1 Atlas de psi#ologie1 T1 :lama-Ca!acu+ R1 loru1 Bucureşti 7 Editura Ftiinţifică+%.'&1 *)% p1 fig1+ il1 0( cm1 III 0%.8& '%01&9:'*1 ''81 L2T2RE+ ?ladimir1 @rincipii şi te#nici de c#irurgie1 ?ladimir luture1 Timişoara 7 acla+%.&=1 0(' p1 08 cm1 '%=1(9 =%1 ''(1 O;OR+ rancisc1 4orfopatologia oc#iului şi ane,elor sale1 rancisc odor AretK;inulescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&)1 (*) p17 fig1+ fotogr1 08 cm1 Bibliogr1 III 00)(0'%=1=-)%9 =81 '''1 O;OR+ rancisc1 Oftalmologia infantilă1 rancisc odor ;oina @op ;1 @opa1 Bucureşti 7Editura 4edicală+ %.&*1 *(. p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 '%'-)(*109 =81 ''=1 O;OR+ rancisc1 Oftalmologie1 rancisc odor Liana :ireteanu1 Bucureşti 7 Editura;idactică şi @edagogică+ %.&%1 0)& p17 fig1+ il1+ fotogr1\ 8 pl1 color 08 cm1 Bibliogr1''&1 O;OR+ Octa"ian1 Enterocolita cronică1 O1 odor ;1 ;umitraşcu1 Bucureşti 7 Editura

4edicală+ %.=)1 0=% p17 fig1 0% cm1 Bibliogr1 II *'.%) '%'1*9 =81 ''.1 O;OR+ Octa"ian1 @rofila,ia 7 probleme biomedicale şi sociale1 Octa"ian odor1 Bucureşti 7Editura 4edicală+ %.=&1 0)( p1 7 fig1+ tab1 0) cm1 Bibliogr1 II *'.%' '%'-)&[email protected]

'=)1 O;OR+ Octa"ian1 Tratat elementar de medicină internă1 Octa"ian odor1 a 0-a re"ă!ută7CluH 7 ;acia+ %.=81 0 "ol1 08 cm1 Bibliogr1 III %&=*01 '=%1 O;OR+ Octa"ian1 Tratat elementar de medicină internă1 Octa"ian odor1 CluH apoca 7;acia+ %.=0-%.=81 0 "ol1 08 cm1 Bibliogr1 III %&%8&1 '=01 Le oetus+ le nourrisson et la mort1 sous la direction de Cat#erine Le <rand-:>bille+ 4arie-rance 4orel+ ran_oise Vonabend1 @aris 7 Garmattan+ %..&1 0*= p+ 8 f1 7 il1 0% cm1 I:B 0-=*&=%.8-*1 II *'(08 '%&9 =81 '=*1 O4O + :amuel 1 Infant nutrition1 :amuel 1 omon1 a 0-a7 @#iladelp#ia 7 :aunders+ %.=81III+ (=( p17 fig1 0% cm1 Bibliogr1 I:B )-=0%'-*&).-)1 III 0%.0( '%*109 ==1 '=81 qR:T ER+ 2lric#1 Langfristiges ;eponie"er#alten "on 4 ll"erbrennungssc#lac$en12lric# krstner < nt#er Girsc#mann1 Gamburg 7 Tec#nisc#e 2ni"ersit t Gamburg-Garburg+ %..=1

III+ 0(. p1 7 fig1+ diagr1+ tab1+ fotogr1 0% cm1 Bibliogr1 II *=)=& '0&189 =.1 '=(1 OR:]TGE+ :te"e 1 ood #Kgiene+ microbiologK and GACC@1 :1 1 orsKt#e+ @1 R1 GaKe*rd ed7 <ait#ersburg 7 Aspen @ublis#ers+ Inc+ )))1 ,"iii+ 88. p1 7 il1 08 cm1 Bibliogr1 la fine

Page 36: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 36/98

capitolelor1 I:B )-&*80-%&%(-%1 III %.&=& ''89 =.1 '='1 O2CA2LT+ 4ic#el1 Boala mentală şi psi#ologia1 4ic#el oucault trad1 ;ana <#eorg#iu1%)* p1 0% cm1 I:B .=*-.088-=&-(1 II *&=%* '%'1&.9 &81 '==1 O2R IER+ E1 :ant> publi ue1 E1 ournier+ ;1 Bertrand+ @1 Lafarge1 @aris 7 Geures drance+ %.&.1 %(% p1 0= cm1 M;1C1E141 - 4 ;ECI E %&N1 I:B 0-&(*&(-%)=-01 I? =0&. '%89 &81

'=&1 ractal geometrK in biological sKstems 7 an analKtical approac#1 eds1 @#ilip 41 Iannaccon4ustafa 3#o$#a1 Boca Raton+ A 7 CRC @ress+ ..'1 5%&6 p1+ *') p1 0' cm1 MCell BiologK4at#ematicsN1 Bibliogr1 la finele capitolelor1 I:B .=&-)-&8.*-='*'- 1 III 0%0)= (=9 &(1 '=.1 RA CI:C+ Adriana1 Contribuţii la studiul morfopatologic+ bioc#imic şi tanatoc#imic alle!iunilor cerebrale posttraumatice 7 te!ă de doctorat1 drd1 dr1 Adriana rancisc cond1 şt1 prof1 unidr1 ?ladimir Beliş1 Bucureşti 7 2ni"ersitatea de 4edicină şi armacie ZCarol ;a"ilaZ dinBucureşti*= f1 7 tab1 *) cm1 Bibliogr1 I? =(8. '%'1&9 &'1 '&)1 ROGUIRTG+ C#arles1 @sKc#iatrie de lJadult1 C#arles ro# irt#1 @aris 7 4aloine+ %.&(1 % p1 7 tab1+ fig1 0= cm1 M;ossiers 4>dico-C#irurgicau, 0&N1 I:B 0-008-)%).(-&1 III %&*8'%'1&.9 .01 '&%1 R2CGTER+ V1 Atlas de radiologie pediatrică1 V1 ruc#ier+ 1 icolescu+ I1 TudosiuBucureşti 7 Editura 4edicală+ %.'(1 '%( p17 fig1+ fotogr1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%%8% '%)(*109 .*1 '&01 2 EVA + ?asile1 C#irurgie pediatrică1 dr1 ?asile ufe!an+ dr1 @a"el [epeneu1 Timişoara 7Amarcord+ %..'1 000 p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-.=)(0-*-(1 '%'-)(*109 .(1 '&*1 2LEA+ ?iorica1 Influenţa germinării asupra calităţilor nutriţionale ale cerealelor7 te!ă dedoctorat1 ing1 ?iorica ulea cond1 şt1 prof1 uni"1 dr1 ing1 Rodica :egal1 <alaţi 7 2ni"ersitateaZ;unărea de osZ din <alaţi+ %...1 008 p17 tab1+ fig1+ diagr1+ fotografii color *) cm1 Bibliografi%.&-0%(1 I? '8&& '**1%9 .'1 '&81 2L<A+ Iuliu1 E,perti!a medico-legală n le!iunile produse cu instrumente nţepător-tăietoare1 dr1 Iuliu ulga+ conf1 uni"1 dr1 ;an @erHu-;umbra"ă1 CluH- apoca 7 Accent+ 0))81 %'& fotogr1 alb-negru \ color 0) cm1 Bibliogr1 p1 %(=-%(.1 I:B .=*-&88(-(&-01 II *'%(= '%'9 .'1 '&(1 2L<A+ Iuliu1 Qndrumar de medicină legală pentru Hurişti1 Iuliu ulga1 Bucureşti 7 Editur;idactică şi @edagogică+ 0))(1 ?III+ 0=& p1 7 il1+ fig1+ fotogr1 color 08 cm1 Bibliogr1 p1 0=(I:B .=*-*)-%().-%1 III %&&80 *8*1.9 .'1 '&'1 2L<A+ Iuliu1 4edicină legală 7 suport de curs1 Iuliu ulga1 5<alaţi6 7 2ni"ersitateaZ;unărea de osZ din <alaţi+ 5s1 a161 %0% p1 multigr1 *) cm1 Bibliogr1 p1 %%(-%%'1 I? ='.& ).%9 .(1 '&=1 2L<E CIO+ ean-@ierre1 R>animation+ anest#>sie et m>decine dJurgence1 ean-@ierrulgencio+ ran_ois @#ilippart1 5@aris6 7 Ellipses+ 50))'61 *8' p1 7 fotogr1 0. cm1 MLes ;ossieI:B 0-=0.&-08*&-*1 I? &%%) '%'-)&*9 .'1 '&&1 2 C3-BRE TA O+ @aul1 Actualit>s gKn>cologi ues1 @aul unc$-Brentano1 0- me ed7

@aris 7 LJE,pansion :cientifi ue ran_aise+ 5s1 a161 '&( p17 fig1 00 cm1 '%&1%9 .=1 '&.1 unctional oods for E2 Gealt# in 0))) 7 8t# Uor$s#op demonstration of t#e nutritionalfunctionalitK of probiotic foods AIR CT .'-%)0&1 ed1 bK 7 4inna Alander D Tiina 4attila-:and#olm1 Espoo 7 Tec#nical Researc# Centre of inland+ 0)))1 %)( p1 0( cm1 MBiotec#nologKM?TT :Kmposium %.&N1 Bibliogr1 la finele cap1 I:B .(%-*&-(0=8-%1 III %(((0 ''89 .=1 '.)1 2 3E+ Berdell R1 4icrobiologK 7 an introduction1 Berdell R1 un$e1 .t# ed7 :anrancisco 7 @earson BenHamin Cummings+ ))=1 *%) p1 7 il1 0& cm1 I:B )-&)(*-=&).- 1 I?&%(= (=.1'%9 .=1 '.%1 <A AR+ 4emet1 4etode şi te#nici curente n odontologie1 4emet <afar+ 41 :itea+Constantin Andreescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&)1 *%( p1 7 fig1 08 cm1 III %.=)'%'1*%9<%01

'.01 <AI[X+ ;an1 Recuperarea cardio"asculară ntre teorie şi practică1 ;an <aiţă+ ClaudiuA"ram1 Timişoara 7 Brumar+ 0))=1 .& p1 7 il1 08 cm1 Bibliogr1 la finele capitolelor1 I:B .=&-.=*')0-*00-81 III %.=88 '%(1&9<%81

Page 37: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 37/98

'.*1 <ALAT R+ atalia1 Qndreptar de citologie pentru diagnosticul precoce al cancerului coluluiuterin 7 cu recomandări practice pentru organi!area acţiunilor de depistare n masă1 dr1 atalia<alatYr colaboratori 7 dr1 <#1 Bolba+ prof1 dr1 doc1 I1 C#iricuţă+ dr1 :1 4unteanu+ 111 BucuEditura 4edicală+ %.=&1 %(% p17 fig1+ fotogr1 %& , 0*+( cm1 Bibliogr1 I 8*'* '%'-))'9<%(1 '.81 <ALEA+ <#1 Ciro!a #epatică1 prof1 dr1 <#1 <alea1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=*1 (0&7 fig1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1 la finele cap1 III 0)... '%'1*9<%(1

'.(1 <ALLE+ @1 Biop#Ksi ue 7 radiobiologie+ radiopat#ologie1 @1 <alle+ R1 @aulin1 @aris 7 40)))1 + 0(8 p1 7fig1 0( cm1 MAbr>g>s1 Cours \ E,osN1 Bibliogr1 şi inde,1 I:B 0-00(-&('*'-01 III%='&8 (==1*9<%'1 '.'1 <A :E + @aulette ?an1 Biologie g>n>rale1 @aulette ?an <ansen+ Genri Ale,andre1 8- me>dition r>"is>e et augment>e7 @aris 7 ;unod+ 0))81 8&' p1 08 cm1 M:ciences :2@N1 Inde,1 I:B %)-)8.)0'-(1 III %.%8( (=9<%&1 '.=1 <AO ACJG+ ;aniel1 4emorie şi funcţionare cogniti"ă1 4emoria de lucru1 ;aniel <aonacJ#+@ascale Larigauderie1 Iaşi 7 @olirom+ 0))01 0(. p1 0*+( cm1 MCollegium1 @si#ologieN1 BiI:B .=*-'&%-%**-'1 III %=')= %(.1.9<%&1 '.&1 <ARBA + Veno1 utriţia umană1 prof1 dr1 Veno <arban+ dr1 <abriela <arban1 ed1 a *-a7Timişoara 7 Ori!onturi uni"ersitare+ 0))*-1 "ol1 0*+( cm1 I:B .=*-'*&-).%-01 III %&&&81 '..1 <ARRETT+ Reginald G1 Bioc#emistrK1 Reginald G1 <arrett+ C#arles 41 <ris#am it#molecular grap#ic images bK 4ic#al :abat1 8t# ed7 Boston 7 Broo$s9Cole 7 Cengage Learning+)%)1 ,,,iii+ %)')+ 8&+ *8 p1 7 fig1+ tab1+ fotogr1 color 0& cm1 Bibliogr1 la finele capitolelor1 I)-8.(-%%8'8-01 I? &*%( (=9<0%1 =))1 <astrointestinal and urogenital radiologK1 edited bK 7 Anders Lunder uist+ Golger @etterssoOslo 7 4erit Communications+ %..%1 *08 p1 08 cm1 M;iagnostic ImagingN1 Inde,1 III %&08'%'1*8-))09<0*1 =)%1 <A2; + :erge1 ;e la repr>sentation7 lJe,emple du psKc#odrame1 :erge <aud>1 Ramon"ille:aint-Agne 7 Editions Er s+ %..&1 0=% p1 08 cm1 MActualit>s de la @sKc#analiseN1 I:B 0-&'((=&-.1 III %&).0 %(.1.'9<081 =)01 <A2TIER+ ean1 LJ Enfant+ ce glandulaire inconnu1 ;octeur ean <autier1 @>rignK-sur]erres 7 dition de La ?ie Claire+ %.&%1 *%8 p1 0) cm1 I:B 0-&'(8)-))%-&1 II *''0( '%'-)(*109<081 =)*1 <A?XT+ ?iorica1 Alimentaţia şi patologia nutriţională1 ?iorica <a"ăt1 Iaşi 7 Editura Z<r1 T1@opaZ+ 2141 1 Iaşi+ 0))*1 *%= p1 7 fig1+ tab1 *) cm1 Bibliogr1 I:B .=*-=.)'-%%- 1 I? =*(*'%*109C0(1 =)81 <A?RILX+ I1 :epticemiile1 prof1 dr1 I1 <a"rilă+ dr1 Cornelia @ăscariu1 Bucureşti 7 Edi4edicală+ %.='1 *%= p1 7 tab1+ il1+ diagr1 0) cm1 Bibliogr1 după fiecare capitol1 II *'.8'%'1.89<0'1 =)(1 <A?RILX+ Lucian1 <enetica algelor1 Lucian <a"rilă1 Bucureşti 7 Editura Academiei R:R+%.=&1 %8% p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 (&09<0(1

=)'1 <A?RILX+ Lucian1 <enetica di"i!iunii celulare1 Lucian <a"rilă+ Ion ;ăbală1 CluH- apoca 7;acia+ %.=(1 *08 p1 7 il1 diagr1 %.+( cm1 Bibliogr1 II *'=** (='1*9<0'1 =)=1 <A?RILI2+ ;an1 C#irurgia esofagului1 ;an <a"riliu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.(=1088 p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%%*( '%=1(89<0'1 =)&1 <AU+ Allan1 Bioc#imie clini ue1 Allan <a + 4ic#ael 1 4urp#K+ Robert A1 Co an 111 coord1şt1 4ic#el ?aubourdolle1 @aris 7 Else"ier+ 0))81 II+ %'. p1 *) cm1 MCampus1 Illustr>N1 Inde,1 I:B0-&80..-(=8-)1 I? =00% (==1%9B(*1 =).1 <AUA ;E+ Atul1 @e muc#ie de cuţit 7 nsemnările unui c#irurg despre o ştiinţă imperfectă1dr1 Atul <a ande traducere şi note de Ro,ana Tudor cu"1 nainte de dr1 Cătălin ?asilescu1Bucureşti 7 Gumanitas+ 0)).1 *=) p1 0) cm1 Tit1 original n lb1 engle!ă 7 Complications1 A:urgeonJs otes on an Imperfect :cience1 I:B .=&-.=*-()-08*&-*1 II *.*%= &0%1%%%M=*N

.89<0'1 =%)1 <XLEFA 2+ 4i#ai-Romeo1 ;icţionar radiologic de eponime ale specialităţilor medicale14i#ai-Romeo <ăleşanu1 Iaşi 7 Editura Z<r1 T1 @opaZ+ 2141 1 Iaşi+ 0)).1 (&0 p1 0& cm1 Bibliog

Page 38: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 38/98

Page 39: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 39/98

Page 40: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 40/98

Page 41: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 41/98

Page 42: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 42/98

=&.1 <OL;:TEI + 41 B1 Lucrări practice de #istologie1 41 B1 <oldstein n colaborare cu A1Ri"en!on1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.(81 *'0 p1 7 fig1+ pl1 0% cm1 II *.*.) '%%1)%&9<'&1 =.)1 <O [EA+ Iancu1 Alimentaţia raţională a omului1 prof1 dr1 doc1 Iancu <onţea1 Bucureşti 7Editura ;idactică şi @edagogică+ %.=%1 (') p1 0* cm1 III %&..% '%*109<'81 =.%1 <O VAL :+ ac ues1 Gistoire naturelle et artificielle de la procr>ation1 ac ues <on!al s1@aris 7 Bordas+ %..'1 8)) p1\ II pl1 color 0= cm1 MCulturesN1 Ane,e+ glosar+ bibliogr1+ inde

I:B 0-)8-)0=%&'-81 III %=&&* (==9<'.1 =.01 <ood Clinical @ractice in Assisted Reproduction1 ed1 bK @aul :er#al D Caroline O"ertonCambridge 7 Cambridge 2ni"ersitK @ress+ 0))81 *8& p1 0) cm1 Inde,1 I:B )-(%-))).%-01 III%.%8% '%&1%91=9<'81 =.*1 <OO;4A + Louis :1 Ba!ele farmacologice ale terapeuticii 7 tratat de farmacologie+to,icologie şi terapeutică pentru medici şi studenţi n medicină1 Louis :1 <oodman+ Alfred <ilman traducere de 7 dr1 T1 :pandonide+ C1 4i#ăescu+ @1 <ro!ea111 Ed1 a 0-a7 Bucureşti 7 Editura 4edic%.')1 %()) p1 7 fig1+ diagr1 0' cm1 Inde,+ ane,e1 III %&0%= '%(9<'.1 =.81 <OO;4A + Louis :1 <oodman D <ilmanJs p#armacological basis of t#erapeutics1 Louis :1<oodman+ Alfred <ilman ed1 Laurence L1 Brunton associate eds1 Bruce A1 C#abner+ BHkrn 3noomann1 %0t# ed7 e ]or$ C#icago :an rancisco 7 4c<ra -Gill+ )%%1 ,,ii+ 0)&8 p1 0'cm \ % ;?;1 Bibliogr1 la finele capitolelor1 I:B )-)=-%'0880-01 III 0%'8* '%(9<'.1 =.(1 <OR2 + icolae1 Entorsele1 icolae <orun1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=01 %.( p17fig1 %( cm1 MCum tratămN1 Bibliogr1 I 8*'= '%=1*9<=01 =.'1 <OR2 + icolae1 ractura desc#isă1 icolae <orun Octa" Troianescu1 Bucureşti 7 Editura4edicală+ %.=.1 %() p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%%0' '%'1=9<=01 =.=1 <O::ET+ A1 Tec#ni ues c#irurgicales1 A1 <osset1 @aris 7 4asson+ %.*'1 8*' p17 fig1+ il1 cm1 '%'-)&.9<=*1 =.&1 <O:TI + La rence O1 @ublic #ealt# la 7 po er+ dutK+ restraint1 La rence O1 <ostin1Ber$eleK 7 2ni"ersitK of California @ress+ 0)))1 8&. p1 0* cm1 ote p1 *0.-88&1 I:B )-(0)-00'8&-&1 III %(.(8 *801=9<=*1 =..1 <O[IA+ ;an <eorge1 Elemente de c#irurgie şi ortopedie pediatrică1 ;an <eorge <oţia4ircea Ardelean1 Iaşi 7 Contact International+ %..*1 000 p1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-.(%)*-'-%1 '%'-)(*109<=81 &))1 <O2:T+ ran_ois1 4>decine et urbanisation1 ;r1 ran_ois <oust1 @aris 7 Les >ditionsou"ri res+ %.'.1 008 p1 0% cm1 II *'(8. '%89<=81 &)%1 <OVARI2+ Li"iu1 Calciul n organismul uman 7 fi!iopatologie clinică1 Li"iu <o!ariu+Rodica ;ascălu1 CluH- apoca 7 ;acia+ %.=(1 00= p1 %& cm1 II *'.0) '%'9<'81 &)01 <RAI4E:+ icola1 ?egetariana1 icola <raimes trad1 Alina @recupescu ed1 CristianCYrstoiu1 Bucureşti 7 4ladins$a 3nHiga+ 0))=1 (%0 p1 7 fotogr1 color *) cm1 I:B .=&-.=*-&&)).0-01 ? 08) '8%1('9<=(1 &)*1 <RA CEA+ ?1 :ubstanţe de contrast organo-iodate 7 compo!iţie+ proprietăţi+ reacţii ad"erse+

profila,ia şi tratamentul accidentelor+ te#nici de in"estigare radiologică1 ?1 <rancea A1 @erce$1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %..)1 08) p17 fig1+ fotogr1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*.-))&*-81 III%&.(' '%'-)=*9<='1 &)81 <REC2+ Ioan1 Ec#i"alenţa medicamentelor1 Ioan <recu+ Robert :ăndulescu1 CluH- apoca ;acia+ %.&(1 *)8 p1 7 fig1+ tab1 0% cm1 '%(9<=.1 &)(1 <REC2+ Ioan1 iguri de farmacişti romYni1 Ioan <recu+ <#eorg#e 4erme!e+ Ancamaria egru1 Oradea 7 Editura 2ni"ersităţii din Oradea+ 0)).1 *%= p1 08 cm1 Bibliogr1 p1 *)=-*%%1 I:B.=&-.=*-=(.-=8&-.1 III 0)0(8 '%(1%9<=.1 &)'1 <REC2+ Ioan1 Identificarea substanţelor medicamentoase1 Ioan <recu Elena Curea1 CluH apoca 7 ;acia+ %.&)1 *%. p1 0% cm1 Bibliogr1 II 8)0%) '%(9<=.1 &)=1 <REC2+ Ioan1 Interacţiuni ntre substanţe macromoleculare şi medicamentoase1 Ioan <recu

Elena Curea1 CluH- apoca 7 ;acia+ %.='1 %=. p1 7 fig1+ tab1 0% cm1 Bibliogr1 p1 %(.-%=.1 II *'%(9<=.1 &)&1 <REC2+ Ioan1 :tabilitatea medicamentelor1 Ioan <recu+ Elena Curea1 Bucureşti 7 Editu

Page 43: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 43/98

4edicală+ %.&=1 *=* p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1 '%(9<=.1 &).1 <REC2+ Ioan1 :tructura cristalină şi biodisponibilitatea substanţelor medicamentoase1 Ioan<recu ;ragoş 4onciu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&81 0*0 p1 08 cm1 Bibliogr1 '%(9<=.1 &%)1 <REC2+ Ioan1 :ubstanţe farmaceutice au,iliare1 Ioan <recu ?aleriu @opo"iciu1 Timişoara acla+ %.&&1 0*. p1 08 cm1 Bibliogr1 '%(109<=.1 &%%1 <RI<ORE:C2+ Ale,andru1 Complicaţii precoce n c#irurgia digesti"ă1 Ale,andru

<rigorescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&%1 *0' p1 08 cm1 Bibliogr1 III 00)'= '%=1((9<&*1 &%01 <RI<ORE:C2+ Emanoil1 ;in ierburi s-au născut medicamentele1 Emanoil <rigorescu1Bucureşti 7 Albatros+ %.&=1 008 p1 0) cm1 MCristalN1 '%(9<&*1 &%*1 <RI<ORE:C2+ Emanoil1 Inde, fitoterapeutic1 prof1 dr1 Em1 <rigorescu prof1 dr1 I1 Ciuasist1 dr1 2rsula :tănescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&'1 8)= p1 08 cm1 Bibliogr1 '%(9<&* &%81 <RI<ORE:C2-:I;O+ @aula1 Tulburări de diferenţiere se,uală n patologia infantilă1 @aula<rigorescu :ido1 CluH apoca 7 ;acia+ %..*1 0'* p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*(-)*%.-*1 '%'-)(*109<&*1 &%(1 <RO:2+ Li"iu1 Biosistemul orofacial1 Li"iu <rosu+ elicia @relipceanu1 CluH- apoca ;acia+ %.&*1 0*% p1 7 fig1+ tab1+ diagr1 0% cm1 Bibliogr1 II *=&*. '%01*%9<&&1 &%'1 <uide prati ue des m>dicaments1 @#ilippe ;oros!1 0' >d7 @aris 7 4aloine+ 0))'1 %&.% p1 cm1 M<uides @rati ues 4>dicau,N1 Inde, alfabetic1 I:B 0-008-)0.*)-'1 I 80** '%(9<.(1 &%=1 <2ILLOTO + 4ic#el1 Bioc#imie1 4ic#el <uilloton Bernadette uintard1 @aris 7 ;unod+))*1 + %&0 p1 00 cm1 M:ciences :2@N1 Inde,1 I:B 0-%)-))=%%(-=1 II *'*08 (==1%9<.(1 &%&1 <2IRA2;+ @aul1 @sKc#iatrie clini ue1 @aul <uiraud1 a *-a7 @aris 7 Librairie Le ran%.('1 =8' p1 0) cm1 Inde, alfab1 '%'1&.9<.(1 &%.1 <2RA + Luminiţa 4anuela1 Tratamentul anticoagulant n bolile cardio"asculare 5şi6tratamentul anticoagulant n sindroamele coronariene acute 7 noi abordări 7 re!umatul te!ei dedoctorat1 drd1 dr1 Luminiţa 4anuela <uran cond1 şt1 prof1 dr1 Ilie @a"elescu1 Bucureşti2ni"ersitatea de 4edicină şi armacie ZCarol ;a"ilaZ din Bucureşti+ 0))'1 80 f1 7 diagr1+ tab1 *)cm1 Bibliogr1 I? =(** '%'1%9<.(1 &0)1 <2]TO + Art#ur C1 i!iologie 7 fi!iologia umană şi mecanismele bolilor1 Art#ur C1<uKton ediţia n limba romYnă sub redacţia dr1 Radu CYrmaciu1 Ed1 a (-a7 Bucureşti 7 Amalte%..=1 (&= p1 7 fig1+ diagr1 0. cm1 Bibliogr1 la finele cap1 I:B .=*-.=()=-%-)1 I? &0)8 '%09<.&1 &0%1 <Kn>cologie1 ean-Robert <iraud ;aniel Rotten Alain Br>mont @atrice @oulain1 8`e>dition7 @aris 7 4asson+ ))01 I + *8( p17 fotogr1+ sc#1+ tab1\ 0 pl17 fotogr1 color 0( cm1 MAbrConnaissances et @rati ueN1 Inde,1 I:B 0-0.8-))'&=-.1 III %==)01 &001 GAC3ETT+ Robert B1 Brin!olamide EKe ;rops %1) 7 E,pert Report on t#e To,ico-@#armacological ;ocumentation 7 @art I1C101 Robert B1 Gac$ett1 Rueil-4almaison 7 LaboratoirALCO + 5s1 a161 ?II+ 8** p1 0. cm1 ?erso file alb1 I? =0=( '%(18(=Brin!olamide9G%01 &0*1 GA<X2+ atalia1 Bolna"ul cardiac n c#irurgia noncardiacă 7 probleme de aneste!ie şiterapie intensi"ă1 atalia Gagău1 CluH- apoca 7 Editura 4edicală 2ni"ersitară ZIuliu GaţieganuZ

CluH- apoca+ 0))*1 %%) p1 7 tab1+ fig1 08 cm1 Bibliogr1 la finele cap1 I:B .=*-&*&(-&8-.10)=8= '%=1(9G%81 &081 GA<2E OER+ 1-41 To,icologie et #Kgiene industrielles1 -41 Gaguenoer+ ;1 uron1@aris 7 Tec#ni ue D ;ocumentation - La"oisier+ %.&%1 0 "ol1 0( cm1 III %)0=(1 &0(1 GA AT+ Robert1 ;igitali ues7 lJ>re de la ;igo,ine1 a"ec la participation de Alain Berdeau,@#ilippe <eslin @#ilippe Lec#at1 @aris 7 ditions rison-Roc#e+ ..(1 0== p1 0' cm1 Bibliogr1I:B 0-&='=%-%'.-.1 III %=.%* '%(100%;igo,in9G%'1 &0'1 GA4@;E -T2R ER+ C#arles1 Atlas de notre cer"eau 7 les grandes "oies du psKc#isme etde la cognition1 C#arles Gampden-Turner traducere de 7 G>l ne Trocm>- abre+ 4ic#el :aucet1@aris 7 Les ditions dJOrganisation+ %..)1 00( p17 fig1 0. cm1 Bibliogr1 I:B 0-=)&%-).*(-.1 I?=0=0 '%%1&9G%.1

&0=1 Gandboo$ of urgent care medicine1 Edited bK 4ic#elle G1 Biros :te"e :terner1 Ro$"ille+4arKland 7 Aspen @ublis#ers+ Inc+ %..)1 + (&& p1 0( cm1 Bibliogr1 I:B )-&*80-)).*-=1 '%'-)&*9G001

Page 44: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 44/98

&0&1 GARRI:+ G1 Bioc#imie g>n>ti ue #umaine1 G1 Garris1 @aris 7 4asson+ %.'*1 *%. p17 ficm1 Bibliogr1 (==109G*%1 &0.1 GARTL+ ;aniel L1 <>n>ti ue 7 les grands principes1 ;aniel L1 Gartl+ Elisabet# U1 ones trad1 par Emmanuel ;e uier1 a *-a7 @aris 7 ;unod+ 0))*1 ?III+'%0 p 1 7 il1 *) cm1 M:ciences :2@N<losar şi indice1 I:B 0-%)-))'=*(-81 I? =0*8 (=(9G**1 &*)1 GA[IE<A 2+ Elena1 C#imie farmaceutică1 prof1 uni"1 dr1 Elena Gaţieganu+ s1 l1 dr1 ;eni

;umitrescu+ conf1 dr1 Camelia :teco!a colab1 asist1 uni"1 drd1 Ro,ana @epi ref1 şt1 prof1 uni"1 4i#ai Vamfirescu+ prof1 uni"1 dr1 Ioana Faramet1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ 0)%)1 0 "ol1 0' cmI:B .=&-.=*-*.-)'&*-81 I? &88&1 &*%1 GA[IE<A 2+ Elena1 C#imie terapeutică1 prof1 uni"1 dr1 Elena Gaţieganu+ conf1 dr1 Cam:teco!a1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ 0))'-0))&1 0 "ol1 0' cm1 I:B .=&-.=*-*.-)(&%-*1 I?&=%*1 &*01 G C2+ icolae1 Aterogene!a n practica medicală1 1 GYncu1 CluH- apoca 7 ;acia+ %.&(10=8 p1 7 fig1+ tab1 0% cm1 Ane,e1 '%'1%9G0%1 &**1 G L O + Oli"ier1 Imagerie des testicules et du contenu scrotal1 Oli"ier G>l>non collaborateurs 7 41 Alison+ :1 BaudrK+ L1 Brunereau+ 111 IssK-les-4oulineau, 7 Else"ier 4asso0))=1 ?III+ 0)0 p1 7 fotogr1 color+ tab1 0' cm1 MImagerie 4>dicale1 ;iagnosticN1 Bibliogr1 la fincap1 I:B .=&-0-0.8-)='('-(1 III %.='( '%'-)=*1=9G8(1 &*81 GEL4A + Vena1 La @ouss>e sensori-motrice7 psKc#opat#ologie structurale et >lectroenc>p#alograp#ie1 Vena Gelman1 Bru,elles 7 C#arles ;essart+ %.=%1 080 p1 08 cm1 Bibliogr1 %=&&& '%'1&.9G8'1 &*(1 GE44I 3I+ Ari1 ;e"elopment of recombinant antibodies for diagnostic applications bK protein engineering 7 dissertation1 Ari Gemmin$i1 Espoo 7 Tec#nical Researc# Centre of inland+%..&1 %(* p1 7 fig1+ tab1 0( cm1 M?TT @ublications *'(N1 I:B .(%-*&-(*80- 1 III %8.'= I%8.'=1 &*'1 GE E + <eorges1 Bioc#imie 7 approc#e bio>nerg>ti ue et m>dicale1 <eorges Gennen1 8-e>d7 @aris 7 ;unod+ 0))'1 8(* p1 *( cm1 M:ciences :2@N1 I:B 0-%)-)8.'%&-01 I? =(.= (==9G801 &*=1 GE E + <eorges1 Bioc#imie #umaine 7 introduction bioc#imi ue ^ la m>dicine interne1<eorges Gennen1 @aris 7 ;e Boec$ 2ni"ersit>+ %..'1 =&8 p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 şi inde,1 I:B0-&)8%-00(*-)1 III %='=8 (==9G8=1 &*&1 G RA + ran_oise1 IR4 prati ue en neuroradiologie1 ran_oise G>ran+ ran_ois Lafitte pr>face par ;idier ;ormont et Laurent @i>rot1 5@aris6 7 Else"ier 4asson+ 0))=1 *=) p1 00 cmMImagerie 4>dicale1 @rati ueN1 Inde,1 I:B .=&-0-0.8-)&0&'-*1 II *=&8= '%'1&9G()1 &*.1 Gerniile #iatale ale adultului1 I1 Buşu+ R1 emeş+ <r1 Buşu+ 111 Craio"a 7 :crisul RomYn%.&81 00* p1 08 cm1 Bibliogr1 '%=1((9G(*1 &8)1 GE] + Golger1 Identification of microR As miR - 0)* and miR - **( forming a net or$ of regulation in breast cancer de"elopment 7 dissertation1 Golger GeKn1 Ganno"er 7 2ni"ersit tGanno"er+ 0)%)1 %%% p1 7 fig1+ tab1 0. cm1 Bibliogr1 p1 &.-%)81 I? &*(= (=(9G')1

&8%1 GE]UA <-3qBR2 ER+ :Kl"ia G1 Imagerie diagnosti ue du sein 7 mammograp#ie+>c#ograp#ie+ IR4+ tec#ni ues inter"entionnelles1 :Kl"ia G1 GeK ang-3kbrunner+ Ingrid :c#reer traduit de lJallemand par C#rista L ft+ ]"es <rumbac#+ @ierre Gae#nel collection sous la directionde 4ic#el Bl>rK1 0- me >d7 IssK-les-4oulineau, 7 Else"ier 4asson+ 0))=1 (%= p1 7 fig1+ il1 0& cMImagerie 4>dicale1 @r>cisN1 Bibliogr1 la finele cap1 I:B 0-0.8-)%=.)-)1 I? &%0= '%&1%.9G') &801 GIC3:+ ames U#itneK1 () de semne ale tulburărilor psi#ice 7 g#id accesibil al simptomelor care ţin de psi#iatrie şi ce ar trebui să ştiţi despre acestea1 ames U#itneK Gic$s trad1 Cristina:pătaru1 Bucureşti 7 Trei+ 0)%%1 8=* p1 0) cm1 M@si#ologie practicăN1 I:B .=&-.=*-=)=-(0=-*8)%(% '%'1&9G'%1 &8*1 Gip replacement current trends and contro"ersies1 ed1 RaH 31 :in#a1 e ]or$ Basel 74arcel ;e$$er+ ))01 ,ii+ 80& p1 7 fig1+ fotogr1 0* cm1 Inde,1 I:B )-&08=-)=&.-*1 III %.)0=

'%=1(&9G'81 &881 Gipertensiunea reno"asculară Gipertensiunea portală prin obstacol presinusoidal1 Eugen@roca+ ;1 :etlacec+ A1 @opo"ici+ 111 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&=1 *00 p1 7 fig1+ fotogr1

Page 45: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 45/98

Bibliogr1 '%=1(9G'81 &8(1 Gistologia biosistemului orofacial1 Teofil 4e#edinţi+ Rodica 4e#edinţi+ 4i#aela GYncu+4ălina Coman1 <alaţi 7 Editura undaţiei 2ni"ersitare Z;unărea de osZ din <alaţi+ 0))'1 %8. p1 %' cm1 M4edicaN1 I:B .=*-'0=-0=8-(1 II *'=.% '%%1)%&9G'%1 &8'1 Gistologia organelor 7 curs pentru studenţii anului II+ 4edicină generală1 4arius Raica+ Irina-;raga Căruntu+ Ana 4Aria C mpean+ 111 Timişoara 7 2ni"ersitatea de 4edicină şi armacie Z?ictor

BabeşZ din Timişoara+ 0)).1 0'% p1 0& cm1 Bibliogr1 p1 0')-0'%1 I? &*(% '%%1)%&9G''1 &8=1 Gistologie 7 les tissus1 1 @oirier+ 1-L1 Ribadeau ;umas+ 41 Catala111 a 0-a7 @aris 7 4a0))01 I?+ 0)= p1 0( cm1 MAbr>g>s1 Cours \ E,osN1 <losar şi inde,1 I:B 0-0.8-))&%8-'1 III%=''. '%%9G''1 &8&1 Gistologie 7 manual pentru n"ăţămYntul medical superior 7 acultăţile de :tomatologieBucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ %.'(1 *=( p1 7 fig1 0( cm1 Bibliogr1 '%%1)%&9G''1 &8.1 Gistologie 7 ţesuturi1 Rodica 4e#edinţi+ 4i#aela GYncu+ 4ălina Coman111 Bucureşti 7 Editu;idactică şi @edagogică+ 0))&1 0'( p1 0) cm1 I:B .=&-.=*-*)-0%0'-%1 II *&8(8 '%%1)%&9G''1 &()1 GQ C2+ 4i#aela1 Gistologie 7 Lucrări practice1 4i#aela G ncu+ 4ălina Coman+ CristianOnişor1 <alaţi 7 Editura undaţiei 2ni"ersitare Z;unărea de osZ din <alaţi+ 0))'-1 5"ol161 M4edicaNI:B .=*-'0=-0'&-)1 I? =8*%1 &(%1 GOGL EL;+ @1 Obst>tri ue1 @1 Go#lfeld+ 1 4artK collection dirig>e par ran_ois Lemair*- me >d7 @aris 7 lammarion1 4>decine-:ciences+ 0))81 *'8 p1 7 tab1 0) cm1 MLe Li"re delJInterneN1 Ane,e p1 *8(-*(*1 I:B 0-0(=-%0%(.-=1 II *=&'8 '%&9G=*1 &(01 GOL OR;+ @atric$1 Cartea nutriţiei optime1 @atric$ Golford trad1 de <abriel-4i#ai@ăduraru+ Andrei-?lad ?asilescu1 Bucureşti 7 BIC-ALL+ 0))=1 + (=* p1 7 il1 0* cm1 BibliogI:B .=&-.=*-(=%-'8=-.1 III 0)'&. '%*1091*9G=(1 &(*1 GOLLI4A + im1 Asistenţa de urgenţă a pacientului traumati!at1 im Golliman+ RaedArafat+ Cristian Boeriu1 TYrgu 4ureş 7 Casa de Editură Z4ureşZ+ 0))81 0.& p17 fig1+ tab1 08 I:B .=*-.)&=-'.-&1 III %&0.) '%'-))%9G=(1 &(81 GOL4E:-UAL3ER+ Ant#onK1 Life-en#ancing plastics 7 plastics and ot#er materials inmedical applications1 Ant#onK Golmes-Ual$er1 London 7 Imperial College @ress+ ))81 0 "ol1 08cm1 III %&.'&1 &((1 Gommage ^ B>la <runberger 7 un psKc#analKste dans le si cle1 @aris 7 LJGarmattan+ %.%8) p1 0% cm1 M@sKc#analKse et Ci"ilisationsN1 Bibliogr1 I:B 0-=*&8-=('&- 1 II *'(0*%(.1.'9G='1 &('1 GORIA+ Radu1 4iastenia şi blocurile miastenice1 Radu Goria1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+%.&01 %=8 p1 7 fig1+ tab1 %= cm1 MCum trăimN1 Bibliogr1 '%'1&9G=.1 &(=1 GOR + lorian1 Bioc#imie #umaine1 lorian Gorn+ <erd Lindenmeier+ C#ristian <rill#ksl11@aris 7 lammarion1 4>decine-:ciences+ 0))01 (.' p1 *0 cm1 Inde,1 I:B 0-0(=-%%='8-'1 III%.%** (==9B(%1 &(&1 GRICA3+ Ged"ig1 <Kn>cologie 7 les %)) principau, diagnostics1 Ged"ig Grica$+ Caroli

Rein#old+ :usan 41 Asc#er1 @aris 7 4aloine+ 0))81 *0* p1 %' cm1 MLa Radiologie ;E @OCGEI:B )-=0%'-)8'0-(1 II *=8=) '%&9G&=1 &(.1 G2I;2+ Ale,andra1 Reproducerea umană medical asistată 7 etica incriminării "s1 etica biologică 7 studiu de drept comparat1 Ale,andra Guidu1 Iaşi 7 Lumen+ 0)%)1 88' p1 0% cm1 BiblioI:B .=&-.=*-%''-%.&-&1 II *.(&' *8*1'09G.01 &')1 G2R<OI2+ ?oic#iţa1 @rematurul1 ?oic#iţa Gurgoiu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&&1 % p1 08 cm1 Bibliogr1 '%'-)(*109G.(1 &'%1 G2R 2I+ Ion1 <eriatrie selecti"ă1 prof1 dr1 Ion M anN GurHui1 Iaşi 7 Edict+ 0)).1 0 "ol1 70) cm1 I:B .=*-&'%)'-)-(1 II *.0**1 &'01 G2R I+ 4aurice1 La Gaine de lJamour 7 la per"ersion du lien1 4aurice Gurni et <io"anna:toll1 @aris 7 Garmattan+ %..'1 *&' p1 0% cm1 M@sKc#analKse et Ci"ilisationsN1 Bibliogr1 şi

I:B 0-=*&8-88*=-=1 II *'((0 '%'1&9G.(1 &'*1 GKgi ne et propret> des surfaces en milieu agro-alimentaire 7 produits #umides1 @aris 7 @]Li"res+ 0)))1 %') p1 08 cm1 M<uides @rati uesN1 I:B 0-.%%))&-*8-)1 III %'))) (=.1'*9G..1

Page 46: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 46/98

&'81 T#e GKgiene1 ;oroftei :orina+ ?laicu Brigit#a+ @etrescu Cristina+ @utno$K :alomeia+ ira4ladineascu Corneluţa1 Timişoara 7 Z?ictor BabeşZ 2ni"ersitK of 4edicine and @#armacKTimişoara+ 0))*1 0 "ol1 7 0* cm1 III %=)&.1 &'(1 IACOB+ Constanţa1 Boli diareice cronice la copil1 Constanţa Iacob <eorgeta @alicari 4aria:tănescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&=1 *.= p1 08 cm1 M;iagnostic şi tratament n pediatrieNInde, alfab1 '%'-)(*109I-%*1

&''1 IA C2+ @aula1 <enetică 7 ndrumar de lucrări practice1 @aula Iancu1 Craio"a 7 5s1n16+ 0%'= p1 08 cm1 Bibliogr1 III %.'*% (=9I-0(1 &'=1 I;2+ Ftefana1 Igiena educaţiei fi!ice şi sportului 7 curs1 Constanţa 7 2ni"ersitatea ZO"idiusZdin Constanţa+ %..=1 %** p1 0. cm1 Bibliogr1 I:B .=*-.0&.-*8-=1 I? '*(' =.'9I-*81 &'&1 IE IFTEA+ Oct1 ;ificultăţi emoţionale la tineri1 Oct1 Ieniştea1 Bucureşti 7 Editura 4edicală%.&*1 0*0 p1 7 fig1+ tab1 0( cm1 Bibliogr1 '%*1.9I-*(1 &'.1 IERI4A+ Ale,andru <1 ;ermatologie7 noţiuni generale1 dr1 Ale,andru <1 Ierima1 Brăila 7E"ri$a+ 0))%1 00) p1\ ( f17 fig1 0) cm1 Bibliogr1 I:B .=*-&)(0-=&-(1 II *'.'' '%'1(9I-*(1 &=)1 IERI4A+ Ale,andru <1 Imunologie clinică1 ;r1 Ale,andru <1 Ierima1 Brăila 7 E"ri$a+ 0))01+ *&0 p17 fig1 0) cm1 Bibliogr1 I:B .=*-'8%-))*-&1 II *'.'& '%'1.9I-*(1 &=%1 IERI4A+ Ale,andru <1 ursing1 Ale,andru <1 Ierima Angela Ierima1 Brăila 7 E"ri$a+ 0))00 "ol1 0% cm1 II *'.'(1 &=01 I RI4+ 41 Riscul malformati" n reproducerea umană1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=&III 0%&.' '%&1*9189I*=1 &=*1 I RI4+ 4ircea1 Antropologie motrică1 4ircea Ifrim1 Bucureşti 7 Editura Ftiinţifică şiEnciclopedică+ %.&'1 (8) p17 fig1 0% cm1 (=09I-*=1 &=81 I RI4+ 4ircea1 4orfologia şi patologia ţesutului conHuncti"1 41 Ifrim I1 Căpuşan1 Bucureşti7 Editura 4edicală+ %.&*1 80& p17 fotogr1 08 cm1 Bibliogr1 '%%1)%&109I-*=1 &=(1 I TE IE+ ?alentin1 Infracţiunile de lo"ire şi "ătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii 7cadrul Huridic+ aspecte medico-legale1 conf1 dr1 ?alentin Iftenie MInstitutul aţional de 4edicinăLegală Z4ina 4ino"iciZN+ prof1 dr1 Ale,andru Boroi MAcademia de @oliţie ZAl1 I1 Cu!aZ1 BucurEditura uridică%=% p1 0) cm1 Bibliogr1 p1 %''-%=%1 I:B .=*-&(%.=-=-01 II *'0'' *8*1091&9I- &='1 I TE IE+ ?alentin1 4edicină legală1 ?alentin Iftenie+ ;an ;ermengiu1 Bucureşti 7 C1G1Bec$+ 0)).1 8)= p1 7 il1+ fig1 0* cm1 MCurs uni"ersitarN1 Bibliogr1 p1 *.=-8)=1 I:B .=&-.=*-%8=.-81 III 0)&&( '%'-).%9I-*=1 &==1 I< ATO?A+ VoKa1 @ost-transcriptional and post-translational @rocesses for Regulation o@rotein unction+ Acti"itK and ]ield1 dr1rer1nat1 VoKa Ignato"a1 Gamburg 7 Tec#nisc#e 2ni"ersitGamburg-Garburg+ 0))81 %)= p1 *) cm1 Bibliogr1 I? ='.= (==9I-*.1 &=&1 ILI CA 2+ Leonard1 Anali!a comparati"ă a modificărilor de te,tură şi microstructură ceapar n ţesuturile "egetale n decursul tratamentelor termice 7 re!umatul te!ei de doctorat1 ing1Leonard Ilincanu cond1 şt1 prof1 dr1 ing1 4ircea Bulancea1 <alaţi 7 2ni"ersitatea Z;unărea de osZdin <alaţi+ 0))%1 8= p1 7 tab1+ fig1+ diagr1 0% cm1 II *8.%) II *8.%)1

&=.1 ILI CA 2+ Leonard1 Anali!a comparati"ă a modificărilor de te,tură şi microstructură ceapar n ţesuturile "egetale n decursul tratamentelor termice 7 te!ă de doctorat1 ing1 Leonard Ilincanu cond1 şt1 prof1 dr1 ing1 4ircea Bulancea1 <alaţi 7 2ni"ersitatea Z;unărea de osZ din <alaţi+ 0))%%(% p1 7 tab1+ fig1+ diagr1 *) cm1 Bibliografie p1 %0(-%*01 I? '='' ''89I-8(1 &&)1 Imagerie p>diatri ue et foetale1 sous la direction de Cat#erine Adamsbaum1 @aris lammarion1 4>decine-:ciences+ ))=1 I?+ .0. p1 7 fotogr1 0&+( cm1 Inde,1 I:B .=&-0-0(=%-08=*-.1 I? &%%' '%'-)(*109I-8=1 &&%1 Imagerie t#oraci ue de lJadulte1 coordon>e par ;aniel eanbour uin pr>face du @r1 4ic#eBl>rK1 IssK-les-4oulineau, 7 4asson+ 0))*1 '=' p1 7 il1 0& cm1 MImagerie 4>dicale1 @r>ciBibliogr1 la finele cap1 I:B 0-0.8-)).*0-)1 I? &%0( '%%1.9I-8=1 &&01 Infecţia no!ocomială 7 te#nici de asepsie şi antisepsie 7 ndrumar pentru studenţii acultăţii de

4edicină ;entară1 ;aniela umanca+ Angela Codruţa @odariu111 Timişoara 7 2ni"ersitatea de4edicină şi armacie Z?ictor BabeşZ din Timişoara+ 0))(1 %=) p1 tab1 0* cm1 Bibliogr1 III%&)8( '%'1*%89I-(01

Page 47: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 47/98

Page 48: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 48/98

Bibliogr1 III 0%&.0 '%'-)=9I-'%1 &.=1 IO EL+ Ce!ar1 Compendium de neurologie 7 anatomofi!iologie+ patologie+ clinică+ tratameCe!ar Ionel1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&01 8)0 p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 '%'1&9I-'&1 &.&1 IO EL+ Ce!ar1 <#id de neurologie 7 anatomofi!iologie+ patologie+ clinică+ tratament1 CeIonel1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.='1 *00 p1 7 fig1 0) cm1 Bibliogr1 p1 *%8-*%&1 II *.8'%'1&1

&..1 IO E:C2+ Adrian 1 4asaHul7 procedee te#nice+ metode+ efecte+ aplicaţii n sport1 @rof1 ddoc1 Adrian 1 Ionescu1 Bucureşti 7 All+ %..81 0*0 p17 fig1 0% cm1 Bibliogr1 I:B .=*-.%('-((-,1 '%(1&09I-'&1 .))1 IO E:C2+ Ale,andru1 C#irurgia duodenului 7 te#nici c#irurgicale1 Ale,andru Ionescu1Bucureşti 7 Editura Litera+ %.&.1 *%0 p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-8*-))%(-'1 III %&*8'%=9I-'&1 .)%1 IO E:C2+ Barbu1 ;iagnosticul bolilor endocrine1 Barbu Ionescu+ Constantin ;umitrac#e1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&&1 (%' p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 '%'189I-'&1 .)01 IO E:C2+ Barbu1 O"arul polic#istic "irili!ant1 ;r1 Barbu Ionescu Constantin ;umitrac#eE1 @leşa1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&81 %'= p17 fig1+ sc#1+ fotogr1 0% cm1 Bibliogr1

.)*1 IO E:C2+ Barbu1 @atologia se,uali!ării1 conf1 dr1 Barbu Ionescu+ dr1 Constantin;umitrac#e+ dr1 Constantin 4a,imilian1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&)1 0%( p17 fig1+ tab1 cm1 Bibliogr1 p1 0).-0%81 III 0)()% (=(9I-'&1 .)81 IO E:C2+ Barbu1 :emiologia bolilor endocrine1 ;r+ Barbu Ionescu ;r1 Constantin;umitrac#e1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&*1 *.& p17 fig1 0% cm1 Bibliogr1 '%'189I-'&1 .)(1 IO E:C2+ Barbu1 Tratamentul bolilor endocrine1 Barbu Ionescu Constantin ;umitrac#e1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %..)1 *'= p1 0% cm1 Bibliogr1 '%'189I-'&1 .)'1 IO E:C2+ ;an ;ominic1 Ce trebuie să ştie bolna"ul cu insuficienţă cardiacă1 ;an ;ominicIonescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&(1 .' p1 %( cm1 '%'1%09I-'&1 .)=1 IO E:C2+ ;aniela1 To,icologie 7 lucrări practice pentru studenţii facultăţii de farmacie1;aniela Ionescu1 2ni"ersitatea de 4edicină şi armacie Z?ictor BabeşZ din Timişoara+ 0))*-1 III%=)=.1 .)&1 IO E:C2+ ;oina1 4icroc#irurgia ner"ilor periferici1 dr1 ;oina Ionescu1 Bucureşti 7 Editura4edicală%=' p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*.-))''-81 '%'1&9I-'&1 .).1 IO E:C2+ Ioan1 Aspecte pri"ind protecţia muncii n e,ploatarea instalaţiilor+ utilaHelor şiec#ipamentelor electrice1 dr1 ing1 Ioan Ionescu1 Bucureşti 7 4ATRI -RO4+ %..&1 I?+ %%) p+ 7 fitab++ graf1 08 cm1 Bibliogr1 p1 %).-%%)1 I:B .=*-.0(8-==-01 III %8..) III %8..)1 .%)1 IO E:C2+ Leonida Cristu1 Le!iuni fracturare ale oaselor diafi!are ale membrelor la copii1Leonida Cristu Ionescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&&1 (0. p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 '%)(*109I-'&1 .%%1 IO E:C2+ Ferban1 4ecanismele de apărare 7 teorie şi aspecte clinice1 Ferban Ionescu+4arie-4adeleine ac uet+ Claude L#ote trad1 de Andrei-@aul Corescu1 Iaşi 7 @olirom+ 0))01 **( p1

0) cm1 MCollegium1 @si#ologieN1 Bibliogr1 I:B .=*-'&*-.8*-(1 II *(8.= %(.1.'89I-'&1 .%01 IO E:C2 :TOIA + @1 E,tracte farmaceutice "egetale1 @1 Ionescu :toian+ E1 :a"opol1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.==1 8.' p1 fig1+ tab1 0% cm1 Bibliogr1 p1 8='-8.'1 II *.80&'%(9:8&1 .%*1 IO E:C2-?ARO+ 41 Biologie celulară1 41 Ionescu-?aro <#1 ;imitriu Cornelia ;eliu1Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ %.&%1 0=0 p1 08 cm1 Bibliogr1 (='1*9I-'&1 .%81 IOR;XCGE:C2+ <abriela1 @si#ologia alimentaţiei umane1 <abriela Iordăc#escu1 <alaţi 72ni"ersitatea Z;unărea de osZ din <alaţi+ 5s1 a161 %08 p1 7 fig1+ tab1 *) cm1 I? ==='%*1091*M''*9''8N9I-=)1 .%(1 IOR;XCGE:C2+ Traian ;aniel1 :tudiul identificării prin metode antropologice şi odonto-stomatologice 7 re!umatul te!ei de doctorat1 drd1 Traian ;aniel Iordăc#escu cond1 şt1 dr1 Cristiana

<la"ce1 Bucureşti 7 2ni"ersitatea de 4edicină şi armacie ZCarol ;a"ilaZ din Bucureşti+ 0))'1 0& p1 7 tab1+ fotogr1+ diagr1 0% cm1 II *=8(% '%'9I-=)1 .%'1 I:?ORA 2+ 4i#ai1 Elemente de biologie şi genetică umană1 4i#ai Is"oranu1 Bucureşti 7

Page 49: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 49/98

Editura 4edicală+ %.&&1 88' p1 08 cm1 Bibliogr1 (=(9I-&&1 .%=1 I?A + Aurel1 ?accinologie1 Aurel I"an+ ;oina A!oicăi1 Iaşi 7 @olirom+ %..(1 0(( p1 08 cmMBiosN1 Bibliogr1 I:B .=*-.=%)&-.-%1 III %&*)= '%(1*9I-.(1 .%&1 I?A + :abin1 :ă ne tratăm şi fără medicamente1 dr1 :abin I"an1 Bucureşti 7 Editura Ftiinţificăşi Enciclopedică+ %..)1 8)& p1 7 fig1+ tab1 0% cm1 Bibliogr1 '%(1&9I-.(1 .%.1 I?A CI2+ :orin Li"iu1 Cercetări epidemiologice+ clinice şi de diagnostic n anemia

infecţioasă ec"ină 7 re!umatul te!ei de doctorat1 :orin Li"iu I"anciu cond1 şt1 prof1 uni"1 dr1 Tudo@erianu1 5Iaşi6+ 0))&1 '' f1 7 tab1+ diagr1+ fotogr1 0% cm1 Bibliogr1 II *&.)' '%.9I-.(1 .0)1 I!otopii radioacti"i n medicină şi biologie 7 ndreptar practic1 I1 I1 I"ano" ?1 31 4odesto" I141 Ftu$$enberg111 traducere din limba rusă de ing1 Baltac Ale,andru şi Elena @lo#otnic1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.(=1 *0) p17 fig1+ tab1 00 cm1 Ane,e1 '%'-)=*9I-..1 .0%1 Qn memoria lui <rigore T1 @opa 7 studii+ documente+ mărturii1 ediţie ntocmită şi ngriHiCătălin Ciolca1 Iaşi 7 2ni"ersitatea de 4edicină şi armacie Z<rigore T1 @opaZ din Iaşi+ %...1 %%0 p7 fotogr1+ facs1 0) cm1 ote de subsol1 I:B .=*-.=)=*-&-'1 II *.('* '%9I-(81 .001 Qndreptar de farmacografie şi interacţiuni medicamentoase1 B1 Cuparencu+ L1 :afta+ <#:uciu+ Al1 ?arga sub redacţia <#1 :uciu1 CluH- apoca 7 ;acia+ %.&81 *0) p1 7 fig1+ tab1 0% cm'%(9I-()1 .0*1 Qndreptar de medicină şi psi#ologie aeronautică1 Col1 dr1 4arin Anton+ col1 ConstantiCristescu+ col1 dr1 Ioan ăstoiu+111 Bucureşti 7 Editura 4ilitară+ %.='1 %8' p1 0( cm1 '%*1'9A'*1 .081 Qndreptar pentru prescrierea medicamentelor1 prof1 dr1 doc1 ?alentin :troescu+ prof1 dIosefina Corcio"ei Constantinescu+ conf1 dr1 Ion ulga+ ş1l1 dr1 Oana Andreia Coman1 ed1 a *Bucureşti 7 All Educational+ %..&1 %=) p1 7 tab1 0* cm1 MFtiinţe medicale bio-fundamentBibliogr1 p1 %'.-%=)1 I:B .=*-.8*%-%8-*1 III %(=0& '%(9I-8=1 .0(1 Qndreptar pentru prescrierea medicamentelor1 prof1 dr1 doc1 ?alentin :troescu+ conf1 dIosefina Corcio"ei Constantinescu+ asist1 dr1 Rodica Ciubotaru+ asist1 dr1 Ion ulga1 Bucureşti 7 AL%..81 %'8 p1 08 cm1 Bibliogr1 select1 I:B .=*-.(.**-%-*1 '%(9I-()1 .0'1 ACOTOT+ Bernard1 utrition #umaine1 Bernard acotot+ Bernard Campillo1 @aris 7 4asson+0))*1 I?+ *%* p1 7 fig1 0( cm1 MAbr>g>s1 Connaissances et @rati ueN1 Inde,1 I:B 0-0.8-)).&&-III %='&. '%01*9 %*1 .0=1 A + ran_ois1 @at#ologie cardio-"asculaire1 ran_ois an1 @aris 7 4asson II+ 8'( p 7 fig1 0% cm1 MAbr>g>sN1 Inde,1 I:B 0-00(-&*0..-81 II *'**= '%'1%9 0(1 .0&1 A 2E4ART+ @ierre1 La T#erapie placentaire selon ilato"1 @aul 4usarella+ @ierreac uemart1 @aris 7 4ontorgueil+ %..*1 0)& p1 0* cm1 I:B 0-&=&=8-)==-=1 III %&)&& '%&94 .0.1 EICA + Rodica1 @si#iatrie 7 semne+ simptome+ sindroame1 Rodica eican1 ed1 a 0-a7 CaCărţii de Ftiinţă+ %..(1 0(( p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1 '%'1&.9 801 .*)1 IA 2+ 4i#ai1 Ortopedie şi traumatologie pediatrică Arsurile la copil1 4i#ai ianu+ Tudor Vamfir+ ;an 4ircea Enescu1 Bucureşti 7 Tradiţie+ %..(1 *80 p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-.'&.&-%-=1 '%'-)(*109 (81

.*%1 I<A+ Lucian1 :$ills training in e,perimental surgerK1 Lucian iga1 5Bucureşti6 7 Eurobi0)%%1 '8 p1 08 cm1 I:B .=&-.=*-'0)-&(*-.1 III 0%='* '%=1(9 (=1 .*01 I?X E:C2+ Anca1 @rocedee de e,aminare+ diagnostic şi elaborare a planului de tratamentn estetica dento-facială 7 curs pentru studenţii acultăţii de 4edicină ;entară1 Anca i"ănescu+lorin Topală+ Corina 4ărcăuţeanu red1 prof1 dr1 ;orin Bratu1 Timişoara+ 0))(1 %0' p1 7 fig1+ fotog 0*+( cm1 Bibliogr1 III %&=(' '%'1*%9 '(1 .**1 OC2+ Ioan1 Radiodiagnosticul clinic al ulcerelor gastrice1 ;r1 Ioan ocu1 Bucureşti 7 Editura4edicală+ %.='1 0&& p17 fig1+ fotogr1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%&&) '%'-)=*9 '=1 .*81 OG :O + Ted R1 LaboratorK e,periments in microbiologK1 Ted R1 o#nson+ C#ristine L1Case1 &t# ed7 :an rancisco Boston e ]or$ 7 @earson Education+ ))=1 ,"+ 5&6 f1 7 fotogr1color+ 88( p1 7 il1+ tab1 0& cm1 Inde,1 I:B .=&-)-*0%-8.*%8-.1 I? &%8) (=.1'9 '.1

.*(1 2?ARA+ I1 Boala #epato-biliară post-operatorie1 prof1 dr1 doc1 I1 u"ara+ dr1 ;1 Rădulescuconf1 dr1 Al1 @rişcu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=01 *8' p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 la finelIII 0%))' '%'1*9 .=1

Page 50: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 50/98

.*'1 2?ARA+ I1 C#irurgia pancreasului 7 tactică şi te#nică1 I1 u"ara+ I1 u,+ Al1 @rişcu1 Bucureş7 Editura 4edicală+ %.(=1 %*0 p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%%*. '%=1((9 .=1 .*=1 3AG + A,el1 Copies conformes 7 le clonage en uestion1 A,el 3a#n+ abrice @apillon >dit> par ;omini ue 4issi$a1 @aris 7 IL >ditions+ %..&1 0.( p1 00 cm1 <losar si bibliogr1 I:B 0-&8%%%-)&=-=1 II *'(0= (=(93%'1 .*&1 3AG + A,el1 Le :ecret de la salamandre1 A,el 3a#n+ abrice @apillon1 @aris 7 IL ditions+

))(1 *=0 p1 %& cm1 M@oc$et N1 I:B .=&-0-0''-%(.'.-01 II *=&.0 (=(9(==93%'1 .*.1 3A ER+ Alain1 >p#rologie et troubles #Kdro>lectrolKti ues1 Alain 3anfer Oli"ier 3ourils$K 4arie- o lle @eraldi1 @aris 7 4asson+ ))%1 I+ *&. p17 fotogr1+ tab1 0( cm1 MAbr>gConnaissances et @rati ueN1 Inde,1 I:B 0-0.8-))('.-81 III %==%) '%'1'930)1 .8)1 3ARA OLI+ a#d1 Compo!iţia c#imică şi efectele terapeutice ale lemnului dulce 7 te!ă dedoctorat1 ing1 a#d 3araHoli conducător ştiinţific 7 prof1 dr1 ing1 Brad :egal1 <alaţi 7 2ni"ersitatedin <alaţi+ %.&*1 () p1 7 tab1+ fotogr1 *) cm1 ?erso file alb1 I? '%=. (893001 .8%1 3ARA::I+ Art#ur1 Arta de a trăi a coronarianului1 Art#ur 3arassi1 Bucureşti 7 Editura4edicală+ %.&&1 5"ol16 %' cm1 I 80%=1 .801 3ARL:O + @1 :curt manual de bioc#imie pentru medici şi naturalişti P 3ur!e Le#rbuc# der Bioc#emie f r 4edi!iner und atur issensc#aftler1 @rof1 ;r1 @1 3arlson1 Bucureşti 7 Editura4edicală+ %.'=1 8'0 p 0) cm1 III %&%'0 (==93001 .8*1 3AR@+ <erald1 Biologie cellulaire D mol>culaire1 <erald 3arp1 a 0-a7 Bru,elles 7 ;e Boec$D Larcier+ 0))81 II+ &() p1 0= cm1 <losar şi inde,1 I:B 0-&)8%-8(*=-.1 I? =00. (='1*93001 .881 3AR@+ <erald1 Cell biologK1 0nd ed7 e ]or$ 7 4c<ra -Gill+ %.&81 &.' p1 I:B )-)=-)***'(-*1 III %)&&= (='9300 d%1 .8(1 3A2 4A + Aurel1 Limfografia1 ;r1 A1 3aufmann1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=)1%(' p17 fig1+ fotogr1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%&.% '%'180-)=*1=930(1 .8'1 3E E;]+ Ian1 4edical la 1 Ian 3ennedK+ Andre <rubb1 *rd ed7 London 7 Butter ort#s+0)))1 0*)* p1 0( cm1 Bibliogr1 p1 00'*-0*)*1 I:B )-8)'-.)*0(-(1 III %(.(0 *8*1.93*81 .8=1 3ER BA24+ :erge1 Le @racticien face au :I;A1 :erge 3ernbaum1 0`e >dition7 @aris 7lammarion1 4>decine-:ciences+ %..'1 ?I+ *(. p1 0' cm1 Bibliogr1 I:B 0-0(=-%00%8-*1 III%=&&% '%'1.&93*'1 .8&1 3I <+ Tari A1 Atlas of procedures in breast cancer surgerK1 Tari A1 3ing+ @atric$ I1 BorgeLondon e ]or$ 7 TaKlor D rancis <roup+ ))(1 ,+ 0*) p1 7 fotogr1 color 0. cm \ ;?;1Bibliogr1 la finele cap1 I:B %-&8%&8-08%-.1 I? =(=( '%&1%93881 .8.1 3I@4A + :imon-;aniel1 LJ Enfant et les sortil ges de la maladies1 :imon-;aniel 3ipman1@aris 7 :toc$+ %.&%1 0)& p1 00 cm1 I:B 0-0*8-)%80=-%1 II *''0) '%'93801 .()1 3IRIC2[X+ Ion1 2se of t#e omentum in plastic surgerK1 dr1 Ion 3iricuţă1 :ibiu 7 Editura4edicală+ %.&%1 0&. p1 7 il1 0( cm1 Inde,1 '%'-)&.938=1 .(%1 3LO::E3+ ean-4ic#el1 C#irurgie du ne!+ des fosses nasales et des sinus1 ean-4ic#el3losse$+ Claude Beau"illain de 4ontreuil a"ec la collaboration de a"ier ;ufour+ 4ic#el

<ermain+ Oli"ier 4alard1 IssK-les-4oulineau, 7 Else"ier 4asson+ 0))=1 II+ %&) p1 7 il1+ fotogrcolor 0& cm1 MTec#ni ues C#irurgicales1 ORLN1 I:B .=&-0-0.8-)%*8&-(1 I? &%%( '%=1(093(= .(01 3L2<ER+ icolas1 ;ermatologie1 icolas 3luger+ 4Kriam 4ar ue1 @aris 7 ditions 4E;-LI E+ 0))'1 *(& p1 7 fotogr1+ tab1 0' cm1 M4E;-LI EN1 I:B 0-&8'=&-)(=-.1 III %.='. '%'1(93(&1 .(*1 3OOL4A + an1 Atlas de poc#e de bioc#imie1 an 3oolman+ 3laus-Geinric# Rk#m trad1;omini ue ;u"al il1 rgen Uirt#1 *- me >d7 @aris 7 lammarion1 4>decine-:ciences+ ))81 +8=& p17 il1 color %. cm1 MAtlas de @oc#eN1 Inde,1 I:B 0-0(=-%*%%8-01 II *'*0' (==93=01 .(81 3OR] CALO4 IRE:C2+ Ftefania1 Edemul cerebral acut n infarctul şi #emoragiacerebrală1 Ftefania 3orK Calomfirescu1 CluH- apoca 7 ;acia+ %.&01 0%8 p1 7 fig1+ tab1+ il1 0Bibliogr1 select1 '%'1&93=81

.((1 3OR] CALO4 IRE:C2+ Ftefania1 Tulburări de limbaH n accidentele "asculare cerebrale1Ftefania 3orK Calomfirescu1 CluH- apoca 7 ;acia+ %.&.1 *)& p1 7 fig1+ tab1 0% cm1 Biblio'%'1&.9C%(1

Page 51: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 51/98

Page 52: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 52/98

fig1+ tab1 08 cm1 Inde,1 '%'1&9L0=1 .=.1 LA?ER< E+ A1 Anatomie pat#ologi ue1 A1 La"ergne1 @aris 7 Geures de rance+ %.&(1 %)8 p1 0= cm1 M;1C1E141 - 4 ;ECI E %%N1 I:B 0-&(*&(-%)*-01 I? =0&* '%'-).%9L0.1 .&)1 LAVA+ Aristide1 @lante medicinale şi aromatice1 dr1 ing1 Aristide La!a+ prof1 dr1 <abRac!1 Bucureşti 7 Ceres+ %.=(1 0=* p1 0% cm1 Bibliogr1 şi inde,1 II 8)%&) '%(9L*01 .&%1 LAVXR+ ?eronica1 Aderenţa microbiană1 ?eronica La!ăr1 Bucureşti 7 Editura Academie

RomYne+ 0))*1 0%' p1 7 fig1+ 8 f1 7 il 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-0=-)..0-&1 III %=='& (=9L*01 .&01 LAVEA 2+ 4i#ai1 ?ademecum clinic O1R1L1 4i#ai La!eanu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+%.=(1 0=) p17 fig1+ fotogr1 \ % pl1 color 08 cm1 Bibliogr1 III 0).&= '%'10%9L*(1 .&*1 LEBA:+ ac ues1 4>decine #umanitaire1 ac ues Lebas+ lorence ?eber+ <illes Br c$ner pref1 Bernard 3ouc#ner1 @aris 7 lammarion1 4>decine-:ciences+ %..81 ?I+ *'. p1 7 fig1+ tab1 0'cm1 Bibliogr1 I:B 0-0(=-%((0(-81 III %=&&0 '%810(9L*'1 .&81 LEBOR< E+ o l1 C#irurgie digesti"e1 o l Leborgne+ ]"es G>lourK 1 @aris 7 4aloine+%.&.1 0 "ol1 7 fig1+ tab1 0* cm1 III %&**(1 .&(1 LECO2?ET+ r>d>ric1 Imagerie de la colonne "ert>brale et de la moelle >pini re1 r>d>ricLecou"et+ <uK Cosnard a"ec la collaboration de 7 T1 Bou!iane+ 1 <elbert+ B1 Lengel>+ 111 0->d7 IssK-les-4oulineau, 7 Else"ier 4asson+ 0))=1 I+ *8& p1 7 fotogr1 0' cm1 MImagerie 4>dicale;iagnosticN1 Bibliogr1 la finele cap1 I:B .=&-0-0.8-)0)*%-(1 III %.='8 '%'-)=*1=9L*=1 .&'1 LE<2ERRIER+ A1-41 Endocrinologie+ m>tabolisme+ nutrition M%N1 A1-41 LeguerrierEdan C#1 ;elambre1 @aris 7 Geures de rance+ %.&'1 %') p1 0= cm1 M;1C1E141 - 4 ;ECI E 08N1 I:B 0-&(*&(-%%*-=1 I? =0.8 '%'189L8)9%1 .&=1 LE4 ETE+ Ion1 Reproducerea umană şi contracepţia1 Ion Lemnete1 Bucureşti 7 Editura4edicală+ %.=*1 *%) p17 fig1 0% cm1 Bibliogr1 II *&==0 '%&1%9L881 .&&1 LJenfant 7 croissance et #Kgi ne1 Colette de :aint-:au"eur+ ;ani le Bilbault1 a 0-a re"1 şimodif7 @aris 7 4asson+ %.&.1 %%0 p1 7 fig1+ tab1+ il1 0= cm1 Bibliogr1 I:B 0-00(-&%=)(-=1 I '%'-)(*109:%(1 .&.1 LE TI+ <ianfranco1 4edicina interna 7 manuale pratico per medici e studenti1 <ianfrancoLenti 7 con la colabora!ione1 Torino 7 Edi!ioni 4iner"a 4edica+ %.&01 5?ol16 0' cm1 I? =**%1 ..)1 LE TI+ <ianfranco1 4edicina interna 7 manuale pratico per medici e studenti1 <ianfrancoLenti 7 con la colabora!ione1 Torino 7 Edi!ioni 4iner"a 4edica+ %.&01..%1 LE TI+ <ianfranco1 4edicina interna 7 manuale pratico per medici e studenti1 <ianfranco

Lenti 7 con la colabora!ione1 Torino 7 Edi!ioni 4iner"a 4edica+ %.&01..01 LE@X;AT+ @etre1 Tromboembolismul pulmonar 7 infarctul pulmonar1 @etre Lepăda

Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.==1 *=& p17 fig1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1 III %&%'& '%'1089L() ..*1 LE2C2[A+ :orin E1 armacocinetica1 :orin E1 Leucuţa Radu ;1 @op1 CluH- apoca 7 ;acia+%.&%1 0'0 p1 7 fig1+ tab1 0% cm1 Bibliogr1 şi apendi,1 '%(9L(81 ..81 LE2C2[A+ :orin E1 armacocinetica n terapia medicamentoasă1 Leucuţa :orin1 Bucureşti 7Editura 4edicală+ %.&.1 0=% p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*.-))%=-'1 '%(9L(81

..(1 LE2C2[A+ :orin E1 Introducere n biofarmacie1 :1 E1 Leucuţa1 CluH- apoca 7 ;acia+ %.=(10*) p1 7 fig1+ tab1 0) cm1 MBiblioteca farmacistuluiN1 Bibliogr1 la finele cap1 II *.808 '%(9L(8 ..'1 LE?I E+ Rut# R1 Le"ineJs p#armacologK 7 drug actions and reactions1 Rut# R1 Le"ine+ CarolT1 Uals#+ Roc#elle ;1 :c# art!-Bloom1 =t# ed7 London e ]or$ 7 TaKlor D rancis <roup+))(1 ,i"+ ('0 p1 0( cm1 Bibliogr1 la finele capitolelor1 I:B %-&80%8-0((-)1 III 0%'80 '%(9L((1 ..=1 LEUI + BenHamin1 < nes ?I1 BenHamin Le in trad1 par C#rKstelle :anla"ille1 @aris 7 ;eBoec$ 2ni"ersit>+ %...1 ?III+ %0=) p1 7 il1 0& cm1 <losar şi inde,1 I:B 0-=88(-))08-)1 I? =0*( (==9L((1 ..&1 LE]RAL+ <uK1 4icrobiologie et to,icologie des aliments 7 #Kgi ne et s>curit> alimentaires1<uK LeKral+ lisabet# ?ierling1 0`e edition7 ;oin+ %..=1 0=0 p17 fig1+ tab1 *) cm1 I:B 0-&''%=-*%'-*1 I? '(=' I? '(='1

...1 LICX+ Ion1 Anastomo!e digesti"e 7 HeHuno-ileon+ colon+ rect 7 consideraţii clinicc#irurgicale1 Ion Lică1 Bucureşti 7 All+ 0))&1 008 p1 7 il1+ fotogr1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=&-.(=%-=88-(1 III 0)&&% '%=1((9L(.1

Page 53: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 53/98

Page 54: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 54/98

%)0)1 L2TV+ C#arles <regorK1 @ractical genetics for a uaculture1 C1 <reg Lut!1 O,ford Blac$ ell+ 0))*1 ,"i+ 0*( p1 7 fig1+ diagr1+ tab1+ fotogr1 0( cm1 Bibliogr1+ inde,1 I:B )-&(0*&-0(1 III %&'80 '*.1*9L.=1 %)0%1 4ABBO2 + ean-Rene1 :ă de"enim supli1 dr1 ean-Rene 4abbou,+ dr1 @#ilippeBouc#endJGomme1 Iaşi 7 Tipo 4oldo"a+ 0)%)1 %.) p1 7 il1+ tab1 08 cm1 I:B .=&-.=*-%'&-).&-III 0)&*' '%*1091*94%%1

%)001 4ACO?EI+ Radu Ale,andru1 Into,icaţia acută cu antidepresi"e triciclice1 Radu Ale,andru4aco"ei+ ?ictor A1 ?oicu1 a 0-a re"i!uită7 Bucureşti 7 Editura 2ni"ersitară ZCarol ;a"ilaZ dinBucureşti+ 0))'1 0)= p1 7 diagr1 08 cm1 Inde,1 I:B .=&-.=*-=)&-%*)-&1 III %.)(8 '%(1.94%*1 %)0*1 4ACO?EI+ ?iorica 4aria1 Laptele+ aliment 5şi6 medicament1 ?iorica 4aria 4aco"ei+ <141 Costin cu"1 n1 prof1 dr1 Traian lorea1 <alaţi 7 Academica+ 0))'1 + *%& p1 7 sc#1+ fig1+ diagr1 08 cm1 Bibliogr1 după fiecare capitol+ glosar+ inde,1 I:B .=*-&.*=-)(-%1 III %&&() '*=1%94%*1 %)081 4A;ARA:+ LKnda1 Ce se ntYmplă cu trupul meu Cartea pentru băieţi 7 g#id pentru părinţi şi fii1 LKnda 4adaras+ ;ane :aa"edra trad1 @etru :arca1 Oradea 7 A uilaJ.*+ %..'1 0'' p1 7fig1 0% cm1 I:B .=*-.=*=0-.-*1 '%*1&&94%81 %)0(1 4A TEI+ Octa"ian1 oţiuni de embriologie generală1 Octa"ian 4aftei+ Bogdan I1Ftefănescu+ Ro,ana 41 Ftefănescu1 Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ 0))'1 %0) p1 7 il1color+ fotogr1 color+ tab1 0) cm1 Bibliogr1 p1 %%&-%0)1 I:B .=&-.=*-*)-%'*)-81 II *=8.'%%1)%*94%81 %)0'1 4A<E+ <>rard1 C#irurgie coelioscopi ue en gKn>cologie1 <>rard 4age1 IssK-les-4oulineau, 7 Else"ier 4asson+ 0))=1 %.' p1 7 il1 color 0& cm1 MTec#ni ues C#irurgicales1<KnecologieN1 Bibliogr1 la finele cap1 I:B .=&-0-0.8-)'08'-.1 I? &%08 '%&1%94%(1 %)0=1 4A< + ac ues Ren>1 Biop#Ksi ue 7 p#Ksico-c#imie9p#Ksi ue 7 @CE4 %9@CE4 0 7rappels de cours+ e,ercices corrig>s+ C4 a"ec r>ponses1 ac ues Ren> 4agn>+ Rose-4arie4agn>-4artK1 @aris 7 Ellipses+ 0))%1 8*% p1 7 fig1 0' cm1 M@CE4N1 I:B 0-=0.&-.%8)-81 III % (==1*94%(1 %)0&1 4AILLET+ 4arc1 Biologie cellulaire1 4arc 4aillet1 ed1 a .-a re"i!uită7 @aris 7 4asson +('* p 7 fig 0( cm1 MAbr>g>s1 Cours \ E,osN1 <losar si inde,1 I:B 0-00(-&*(8.-=1 III %='&= (='1*94%'1 %)0.1 4AIORE:C2+ 4ircea1 Bolile diareice acute ale sugarului şi copilului mic1 4ircea4aiorescu Ion Anca1 Bucureşti 7 Editura Academiei R:R+ %.&(1 0&) p1 08 cm1 Bibliogr1 '%')(*9B''1 %)*)1 4AIORE:C2+ 4ircea1 Elemente de nutriţie pediatrică1 4ircea 4aiorescu ConstanţaIacob Antoaneta Ciurea1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&=1 8(. p1 08 cm1 M;iagnostic ştratament n pediatrieN1 Bibliogr1 '%'-)(*1094%'1 %)*%1 4AIORE:C2+ 4ircea1 Qntrebări de pediatrie cu răspunsuri comentate1 prof1 dr1 4ircea4aiorescu Mmedic primarN+ dr1 n medicină 4ircea :tamate1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %..%1 08

p1 08 cm1 I:B .=*-*.-)%*'-.1 '%'-)(*1094%'1 %)*01 4A3- und BAT-Uerte Liste1 :enats$ommission !ur @r fung gesund#eitssc# dlic#er Arbeitsstoffe1 Uein#eim 7 UileK-?CG+ ))=1 5părţi6 08 cm1 III 0))).1 %)**1 4aladie dJAl!#eimer et m>decine de r>adaptation1 sous la direction de C#1G>risson+ Touc#on et 41 EnHalbert1 @aris 7 4asson+ %..'1 ?I+ 0*= p1 7 il1 08 cm1 Inde,1 III %=.%'%'1&94%=1 %)*81 4aladies infectieuses1 C#1 4ic#on B1 4oriniere :1 4at#eron @1 Ronco1 @aris 7 Geures drance+ %.&&1 %0& p1 0= cm1 M;1C1E141 - 4 ;ECI E 0*N1 I:B 0-&(*&(-%%0-.1 I? =0.* '%'1.94%=1 %)*(1 4alformations de lJappareil g>nital f>minin1 Alain Br>mond+ ranco Borruto+ ]"es Roc#et1@aris 7 4asson+ %..(1 + .= p1 7 fig1 0' cm1 Bibliogr1 şi inde,1 I:B 0-00(-&8'='-'1 III %&)=&

'%&9B&01 %)*'1 4ALI:IE+ AlmK it#riana1 :ustainabilitK assessment on sanitation sKstems for lo incomeurban areas in Indonesia 7 5dissertation61 AlmK it#riana 4alisie <utac#ter @rof1 ;r1-Ing1 3nut

Page 55: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 55/98

Uic#mann1 Gamburg 7 Tec#nisc#e 2ni"ersit t Gamburg-Garburg+ 0))&1 ,+ 0)0 p1 7 fig1+ diagr1+ tab0% cm1 MGamburger Beric#te !ur :iedlungs asser irtsc#aft '8N1 Bibliogr1 I:B .=&-*-.*)8))-*&-'1 II *&8=* '0&1*91894%&1 %)*=1 4alpra,isul medical 7 = instrucţiuni de siguranţă1 4edrig#t E,perts :RL coord1 dr1 Andrei anu1 :ucea"a 7 Lidana+ 0)%01 %=& p1 08 cm1 I:B .=&-')'-&%')-')-*1 III 0%&)* '%810(*910('94%.1

%)*&1 4A + Cornel1 Igienă piscicolă 5 ote de curs1 Aplicaţii practice61 Cornel 4an+ Adrian C14an1 CluH- apoca 7 Risoprint+ 0))'1 0** p1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-=(%-0&%-01 III %.0*0 '*.10940)1 %)*.1 4anagement of laparoscopic surgical complications1 ed1 3arl A1 LeBlanc1 e ]or$ 74arcel ;e$$er+ 0))81 (%& p1 0) cm1 I:B )-&08=-(88)-.1 III %.%(8 '%'-=%94%%1 %)8)1 4A ;ACGE+ lorian1 C#irurgia rectului1 prof1 dr1 doc1 lorian 4andac#e1 Bucureşti 7Editura 4edicală+ %.=%1 (&' p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%%%. '%=1((94001 %)8%1 4A E?]+ ean ?1 2rgences enfants 7 r>cit dJune grande garde1 ean ?1-4ane"K1 @aris 7rance Loisirs+ %.&*1 *0' p1 0% cm1 I:B 0-=080-%=(&-'1 II *'(8' '%'-)(*101 %)801 4anifestări paro,istice cerebrale neepileptice1 sub redacţia prof1 dr1 doc1 L1 @opo"iciuBucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=&1 ()0 p1 0( cm1 Bibliogr1 select1 III 0%)&= '%'1&940(1 %)8*1 4A OLACGE+ ?iorica1 Gistologia organelor1 ?iorica 4anolac#e1 Bucureşti 7 Editura2ni"ersităţii din Bucureşti+ 0))01 %=0 p1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-(=(-'80-)1 III %'&=' III%'&='1 %)881 4A OLE+ ?asile1 ataţie şi aplicaţiile notului n $inetoterapie 7 curs studii de licenţă14anole ?asile1 Bacău 7 Alma 4ater+ 0)).1 %)) p1 0. cm1 MFtiinţe ale mişcării+ sportului şisănătăţiiN1 Bibliogr1 I:B .=&-')'-(0=-)*)-(1 I? &0.& '%(1&940=1 %)8(1 4A OLE+ ?asile1 Recuperare n traumatologie sporti"ă 7 curs studii de licenţă1 ?asile4anole1 Bacău 7 Alma 4ater+ 0)).1 %(( p1 *) cm1 I:B .=&-')'-(0=-)0.-.1 I? &0&& '%'-))%9?%%1 %)8'1 4A OLE:C2+ Emanoil1 armacologie1 prof1 dr1 Emanoil 4anolescu1 ed1 a 0-a7 Bucureşti 7Editura ;idactică şi @edagogică+ %.&81 8=% p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 şi inde,1 III %&.&& '%( %)8=1 4A OLE:C2+ Emanoil1 armacologie1 conf1 dr1 E1 4anolescu1 Bucureşti 7 Editura;idactică şi @edagogică+ %.=(1 0.& p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1 III %&0%( '%(1)%940=1 %)8&1 4A OLE:C2+ 4aria1 Cercetări pri"ind modificarea nsuşirilor calitati"e a unor soiuri demăr sub influenţa sc#imbării factorilor de nutriţie minerală 7 te!ă de doctorat1 ing1 4anolescu 4aria conducător ştiinţific 7 prof1 dr1 doc1 ;a"id ;a"idescu M4embru corespondent al AcademieiR1:1R1N1 <alaţi 7 Institutul @olite#nic din <alaţi+ %.=*1 %.) p1 7 tab1+ fig1 *) cm1 Bibliogr1 %.)1 I? '%.. '*8940=1 %)8.1 4anual de acupunctură c#ine!ă1 trad1 din limba france!ă de :anda ;1 Apostolescu1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&01 0)) p17 fig1+ tab1 \ % f17 fig1 08+( cm1 '%(1&%94*)1 %)()1 4anual de c#irurgie generală1 coord1 7 prof1 dr1 Radu Ferban @alade1 Bucureşti 7 BIC-AL

%...-1 0 "ol1 08 cm1 M4edicalN1 I:B .=*-(=%-0.*-&1 III %(=081 %)(%1 4anual de medicină internă pentru cadre medii1 :ub redacţia Corneliu Borundel1 Bucureşti 7All+ %..81 =&. p1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-.%('-')-'1 III %&*%( '%'1%91&94*)1 %)(01 4anual de pediatrie 7 actualităţi şi teste1 dr1 <abriela Ale,e asistent şef Eugenia C#iru dr1Tatiana CiomYrtan111 Bucureşti 7 Carol ;a"ila+ 0))*1 =(. p1+ 0) pl1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 I:B.=*-&'0('-)-01 III %&0&( '%'-)(*1094*)1 %)(*1 4anual de pediatrie1 :ub redacţia <1 anconi A1 Uallgren1 a =-a+ re"ă!ută7 Bucureşti 7Editura 4edicală+ %.'(1 %)8* p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%%08 '%'-)(*1094*)1 %)(81 4anual de te#nică radiologică1 :ub redacţia dr1 4i#ai Lungeanu1 Bucureşti 7 Editura4edicală+ %.&&1 (.& p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 '%'-)=*94*)1 %)((1 4anual of neurologic t#erapeutics1 edited bK 4artin A1 :amuels1 =t#1 ed7 @#iladelp#ia

Lippincott Uilliams Uil$ins+ 0))81 (=& p1 00 cm1 Inde,1 I:B )-=&%=-8'8'-.1 II *=(%& '%'1&94*)1 %)('1 4anual of preoperati"e and postoperati"e care1 Editor o#n 41 3inneK1 a 0-a7 @#iladelp#ia 7

Page 56: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 56/98

:aunders+ %.=%1 ?II+ '88 p1 08 cm1 Bibliogr1 I:B )-=0%'-(88)-%1 '%'-)&.94*)1 %)(=1 4anuale di patologia medica7 indici1 a cura di ;omenico Campanacci1 Torino 7 Edi!ioni4iner"a 4edica+ %.'.1 %=( p1 0( cm1 Inddici1 I? =*8) '%'1%91.94*)1 %)(&1 4anuale di patologia medica1 A cura di ;omenico Campanacci con la colabora!ione1 Torino Torino 7 Edi!ioni 4iner"a 4edica+ %.'.1 8 "ol1 0( cm1 I? =**81 %)(.1 4anualul 4erc$ de diagnostic şi tratament1 ed1 4ar$ G1 Beers+ Robert :1 @orter trad1

Adriana 4uşat+ <raţiela iţu+ Ioana @opescu+ Oana Trifănescu+ Andrei-?lad ?asilescu1 Bucureşti 7All+ 0)).1 ,,,ii+ 0..% p1 7 il1 0% cm1 Tit1 orig1 n limba engle!ă 7 T#e 4erc$ manual of diagnosisand treatment+ %&t# ed1 I:B .=&-.=*-(=%-'&&-01 II *.%0= '%'-)=9-)&94*)1 %)')1 4ARCEA + Crin1 2rgenţe n pediatrie 7 g#id pentru moaşe şi asistenţi1 prof1 dr1 Crin4arcean+ dr1 Terenţiu-Tiberiu ?lad1 Bucureşti 7 Editura RCR @rint+ 0))'1 8=& p1 7 fig1+ tab1 08 M undeniN1 4ic dicţionar e,plicati" p1 8=)-8=%1 I:B .=*-&='%*-=-.1 III 0)8(. '%'-)(*1094**1 %)'%1 4AREF+ ;inu1 Apicultura n tradiţia poporului nostru1 ;inu 4areş1 Bucureşti 7 Ceres+%..)1 %'( p1 %= cm1 I:B .=*-8)-))8=-)1%)'01 4ARIA + ;orin1 C#irurgia icterului mecanic 7 cercetări clinice şi e,perimentale1 asist1

uni"1 dr1 ;orin 4arian+ conf1 dr1 Ferban Bancu+ dr1 Leonard A!amfirei1 Bucureşti 7 BIC-ALL+ %.*=' p1 7 fig1+ tab1+ graf1 0* cm1 M4edicalN1 Bibliogr1 p1 *0*-*(.1 I:B .=*-(=%-0.)-*1 III %(='%=94*&1 %)'*1 4ARI C2+ Iosif1 Curs de boli infecţioase tropicale1 Conf1 uni"1 dr1 4arincu Iosif1Timişoara 7 2ni"ersitatea de 4edicină şi armacie Z?ictor BabeşZ din Timişoara+ 0))81 %0= p1 7fig1 0* cm1 Bibliogr1 III %==*. '%'94*&1 %)'81 4ARI E:CO+ <1 Le tonus des muscles stri>s7 >tude e,p>rimentale et clini ue1 <14arinesco 1 onesco-:isesti O1 :ager1 Bucureşti 7 4oniteur Officiel et Imprim>ries de lJ tat+%.*=1 *(= p1 0( cm1 Bibliogr1 '%'1=9T=(1 %)'(1 4ARI E:C2+ Andreea1 Contribuţia imagisticii la diagnosticul tumorilor "ertebro-medulare metastatice 7 re!umatul te!ei de doctorat1 drd1 asist1 uni"1 dr1 Andreea 4arinescu coord1 prof1 dr1 Emanoil @opescu1 Bucureşti 7 2ni"ersitatea de 4edicină şi armacie ZCarol ;a"ilaZ dinBucureşti+ 0))(1 *0 p1 7 tab1+ diagr1 0% cm1 II *=8(0 '%'1=948)1 %)''1 4ARI E:C2+ Rodica1 Igiena 7 curs1 dr1 Rodica 4arinescu1 %..%1 %%( p1 multigr1 7 fig1 0cm1 Bibliogr1 p1 %%(1 I? (8'. I? (8'.1 %)'=1 4ARI E:C2+ ?oinea1 ibrinoli!a1 i!iopatologie1 E,plorare1 Terapie1 Caliopi Cutcudac#e1Bucureşti 7 Editura Academiei R:R+ %.=*1 **= p1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%%*' '%'1%*948)1 %)'&1 4ARI E:C2+ ?oinea1 Organe artificiale şi grefe de organe1 ?oinea 4arinescuE,acustodian @ăuşescu1 Bucureşti 7 Editura Ftiinţifică+ %.=)1 00' p17 fig1\ ' pl17 fotogr1 0% cm1*.(*= '%=1(948)1 %)'.1 4ARTI + Alfred 1 4artinJs p#Ksical p#armacK and p#armaceutical sciences 7 p#Ksical-c#emical and biop#armaceutical principles in t#e p#armaceutical sciences1 Alfred 1 4artin ed1 bK@atric$ 1 :in$o <regorK 3nipp+ 3ennet# 4orris+ Gugo 4orales-RoHas+ ;ea Gerrera-Rui!+ 111 (t#

ed7 @#iladelp#ia 7 Lippincott Uilliams Uil$ins+ ))'1 ,iii+ =.( p1 7 fig1+ tab1+ diagr1 0& cmBibliogr1 la finele capitolelor1 I:B )-=&%=-()0=- 1 I? &0)* '%(948*1 %)=)1 4ARTI + Oana1 Relaţii structură - acti"itate biologică n clasa deri"aţilor barbiturici1 Oana4artin1 Timişoara 7 2ni"ersitatea de ?est din Timişoara+ %..&1 =) p1 08 cm1 M4onografii de c#imie 0)N1 Bibliogr1 III %'8.% ''%948*1 %)=%1 4ARTI + @etru1 @ancreatitele acute1 ;r1 @etru 4artin1 CluH apoca 7 ;acia+ %.&%1 0 08 cm1 III %&%'%1 %)=01 4AR2LLO+ :1 Immunologie1 :1 4arullo+ @1-R1 ataf1 @aris 7 Geures de rance+ %.&'1 % p17 fig1 0= cm1 M;1C1E141 - 4 ;ECI E 0.N1 I:B 0-&(*&(-%%&-&1 I? =0.& '%'1.&948*1 %)=*1 4A: 2ELET+ Alain-C#arles1 C#irurgie ort#op>di ue 7 principes et g>n>ralit>s1 Alain-C#arles 4as uelet1 @aris 7 4asson+ 0))81 8%* p1 0= cm1 MTec#ni ues C#irurgicales1 Ort#op>die

TraumatologieN1 Bibliogr1 la finele cap1 I:B 0-0.8-)%8.0-&1 I? =(&0 '%=1*948(1 %)=81 4ATARI <A+ 4i#aela Irina1 Aspecte clinice şi epidemiologice ale suicidului la copil şiadolescent 7 5re!umatul te!ei de doctorat61 drd1 4i#aela Irina 4ataringa cond1 şt1 acad1 prof1 dr

Page 57: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 57/98

Page 58: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 58/98

Qnaintea tit1 7 2ni"ersitatea Z?asile AlecsandriZ din Bacău1 acultatea de Ftiinţe ale 4işcării+:portului şi :ănătăţii1 I:B .=&-')'-(0=-%0)-*1 I? &=.& =.'94881 %).*1 4c3ILL2@+ :te"e1 :tatistics e,plained 7 an introductorK guide for life scientists1 :te"e4c3illup1 Cambridge e ]or$ 4elbourne 7 Cambridge 2ni"ersitK @ress+ ))(1 ,ii+ 0'= p1 7fig1+ diagr1 0* cm1 I:B )-(0%-&*(()- 1 III %.*8= (=94%01 %).81 4cLATCGIE+ <1R1 <#id clinic de c#irurgie1 <1 R1 4clatc#ie traducere de Constantin

Boiangiu1 Bucureşti 7 BIC-ALL+ %...1 &*( p1 %= cm1 M4edicN1 Inde, p1 =.'-&*(1 I:B .=*-(=%0.%-%1 I *.'0 '%=94%01 %).(1 4c4ILLA + ;onald B1 is# #istologK 7 female reproducti"e sKstems1 ;onald B14c4illan1 Amsterdam 7 :pringer+ 0))=1 (.& p1 *) cm1 I:B .=&-8)0)-(8%(-)1 I? &%8( '*.1*94(81 %).'1 4>cani ue et tec#ni ues obst>tricales1 sous la direction de ean-@atric$ :c#aal1 *- me >d74omtpellier 7 :auramps 4>dical+ 0))=1 .0* p1 7 tab1+ fotogr1 0& cm1 Bibliogr1 la finele cap1 I:B.=&0-&8)0*-8=%-(1 I? &%0% '%&1094(81 %).=1 4>decine du tra"ail1 E1 ournier 1 Baud L1 ournier R1 <arnier1 @aris 7 Geures de rance+%.&'1 %&8 p1 0= cm1 M;1C1E141 - 4 ;ECI E %8N1 I:B 0-&(*&(-%)%-'1 I? =0&( '%*1'94(81 %).&1 4E;EFA + ilon1 Arta ngriHirii copilului1 dr1 ilon 4edeşan+ dr1 Terenţiu Tiberiu ?lad1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&=1 0.( p1 0% cm1 Bibliogr1 '%'-)(*1094(81 %)..1 4edicina internă 7 bolile de nutriţie1 Bucureşti 7 Editura de :tat pentru Literatură Ftiinţifică+%.(*1 *)) p 0% cm1 '%'1*9B''1 %%))1 4edicina n familie 7 g#id complet pentru sănătatea ntregii familii1 ;ana 4i#ai+ ?ictor <eorgescu1 Bucureşti 7 Teora+ 0)%%1 &08 p1 08 cm1 <losar p1 &)0-&)'1 I:B .=&-.=*-0)-)*8(-'1III 0%=.8 '%'94(81 %%)%1 4edicina n familie1 prof1 dr1 ;1 Alessandrescu+ dr1 C1 Ale,andrescu+ dr1 @1 Andeescu+ redacţia prof1 dr1 4arin ?oiculescu1 Ed1 a *-a7 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=(1 (** p1 08 cmIII 0).*% '%'-)&94(81 %%)01 4edicină legală 7 definiţii şi interpretări1 coordonator şi coautor 7 Teodor Ciornea <#;răg#ici+ <#1 :cripcaru+ Octa"ian Log#in+ 111 Iaşi 7 unimea+ %.&'1 8.' p1 0% cm1 II *=.&%;'%94(81 %%)*1 4edicine for t#e practicing p#Ksician1 editor-in-c#ief 1 Uillis Gurst1 Boston London :KneK 7 Butter ort#s+ %.&*1 * "ol1 0. cm1 I? =*8&1 %%)81 La 4>moire 7 europsKc#ologie clini ue et mod les cognitifs 7 :>minaire ean-Louis:ignoret1 rancis Eustac#e+ Bernard Lec#e"alier+ austo ?iader1 Bru,elles 7 ;e Boec$ 2ni"ersit>+%..'1 *.' p1 08 cm1 Bibliogr1 I:B 0-&)8%-00*8-81 III %=.%0 '%'1&9E.%1 %%)(1 4emomed 0))) 7 memorator comentat al medicamentelor de u! uman nregistrate nRomYnia1 coord1 ;umitru ;obrescu1 ed1 a '-a7 Bucureşti 7 4inesan+ 0)))1 ..' p1 %& cm1 I:B.=*-.&%.*-8-'1 II *=.&. '%(94(81 %%)'1 4emomed 0)%)1 prof1 doctor docent ;umitru ;obrescu+ farm1 pr1 ?ictoria :ubţirică+ conf1

dr1 farm1 primar :imona egreş+ medic primar Liliana ;obrescu+ 111 Ed1 a %'-a7 Bucureşti 4inesan 7 Editura 2ni"ersitară+ 0)%)1 0 "ol1 7 tab1 %. cm1 I:B .=&-.=*-=8.-&)8-(1 II *.0%=1 %%)=1 4 AR;-BI<A T+ ?>roni ue1 @>diatrie du nourrisson et de lJenfant1 ?>roni ue 4>nard-Bigant+ Andr>e louriot1 @aris 7 4asson+ %.&(1 %0& p1 7 fig1+ tab1 0= cm1 Inde,1 I:B 0-00(-&%1 III %&*0. '%'-)(*1094(&1 %%)&1 4E CI ICO@:CGI+ <#eorg#e1 Compendiu de terapie naturală 7 nutriţie+ fitoterapie+cosmetică1 prof1 uni"1 dr1 <#eorg#e 4enciniicopsc#i+ dr1 farm1 O"idiu BoHor+ dr1 Larisa IonesCălineşti1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ 0)).1 &%8 p1 7 fig1+ tab1 0( cm1 Bibliogr1 I:B .=&-.=**.-)'=)-81 III 0)*&0 '%(94(&1 %%).1 4E IGA + CKdneK Afriat1 Electronic etal 4onitoring 7 Concepts and Applications1CKdneK Afriat 4eni#an+ Ellen 3opel Vottoli1 @#iladelp#ia 7 Lippincott Uilliams Uil$ins+ 0))%1

0'= p1 *0 cm1 Inde,1 I:B )-=&=%-0'0'-*1 I? =')' '%'-)(*1094(81 %%%)1 4enopause1 European conference1 M %..( 4ontreu, N1 4enopause 7 European consensude"elopment conference on 4enopause+ 4ontreu,+ : it!erland+ %..(1 editors 7 4artin G1

Page 59: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 59/98

Bir$# user+ Genri Ro!enbaum1 @aris 7 ditions E:3A+ %..'1 *)* p1 7 fig1 08 cm1 I:B 0-&'.%%-800-01 III %=&.% '%&1%94(&1 %%%%1 4E ]A:V+ E1 @ractica urgenţelor obstetricale1 ;r1 E1 4enKvs!1 CluH apoca 7 ;acia+ %.=88& p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%%)& III 0%%)&1 %%%01 4ER<ER+ Robert1 @r>cis dJ obst>tri ue1 Robert 4erger ean L>"K ean 4elc#ior1 a 8-@aris 7 4asson+ %.=81 ?III+ '=' p17 fig1 0( cm1 Inde, alfab1 '%&1094(.1

%%%*1 4ERLE-BERAL+ Anne-4arie1 Le Corps de la cure1 Anne-4arie 4erle-Beral1 @aris @resses 2ni"ersitaires de rance M@2 N+ %..81 II+ %*0 p1 00 cm1 MLe ait @sKc#analKti uBiblogr1 I:B 0-%*-)8(=.)-&1 II *'(8% '%'1&94(.1 %%%81 4E: A<E+ Colette1 Alors+ tout dans psKc#omati ues1 Colette 4esnage1 @aris 7 ac ue<ranc#er+ %..81 0%( p1 08 cm1 Bibliogr1 I:B 0-=**.-)8(.-)1 III %&).( '%'1&94')1 %%%(1 4E]EROUITV+ :te"e1 <ermenii 7 mYncarea miraculoasă 7 g#id complet pentrugerminarea seminţelor1 :te"e 4eKero it! traducere de Cristina Ioniţă1 Bucureşti 7 Benefica+ 0)).10(* p1 7 fig1+ tab1 0) cm1 MCarte de sanătateN1 I:B .=&-.=*-&&&)8-0-.1 II *.*(% '%*1094'*1 %%%'1 4E]RIE2 + ran_oise1 A"oir un enfant auHourdJ#ui1 ran_oise 4eKrieu,1 @aris 7 ditionsdu >lin+ %..*1 %&0 p1 00 cm1 Bibliogr1 I:B 0-&''8(-%*)-.1 III %=.)% '%01'94'*1 %%%=1 4ic tratat de cardiologie1 red1 Carmen <ing#ină1 Bucureşti 7 Editura Academiei RomY0)%)1 &.8 p1 *) cm1 I:B .=&-.=*-0=-%.*%-01 I? &'). '%'1%94'81 %%%&1 4ICL2[IA+ 4arcel1 Radiodiagnosticul afecţiunilor mamare1 ;r1 4arcel 4icluţia1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=*1 0*( p1 fig1 08 cm1 III 0%&=* '%&1%.-)=*1=94'(1 %%%.1 4icrobiologie g>n>rale et sant>1 coord1 Claudine Bosgiraud1 @aris 7 E:3A+ 0))*1 (0) p1cm1 I:B 0-=8=0-)80)-)1 II *=8'* (=.1'%94'81 %%0)1 4icrobiologie1 O1 A,ler C1 BonnamK C1 @1 Cacoub 1- 1 Cadranel 1 Lebas 1 Tobin1 @7 Geures de rance+ %.&(1 %*' p1 0= cm1 M;1C1E141 - 4 ;ECI E 0=N1 I:B 0-&(*&(-%%*- 1 I?=0.' (=.1'%94'(1 %%0%1 4IC2+ ;1 Citologia organelor limfoide1 ;1 4icu1 Bucureşti 7 Editura Academiei R:R+%.=*1 0&% p1 7 fig1+ fotogr1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%.0& '%'-).%94''1 %%001 4IGAI+ Laurenţiu Teodor1 Aspecte psi#osociale ale e,punerii la radiaţii ioni!ante 7re!umatul te!ei de doctorat1 drd1 Laurenţiu Teodor 4i#ai cond1 şt1 prof1 dr1 ;an Enăc#escu1Bucureşti 7 2ni"ersitatea de 4edicină şi armacie ZCarol ;a"ilaZ din Bucureşti+ 0))'1 *0 f1 7 fig1+diagr1+ tab1 *) cm1 Bibliogr1 I? =(88 '%81&94'&1 %%0*1 4IGAIL+ Ale,andra1 <ripa şi pre"enirea ei1 ;r1 Ale,andra 4i#ail1 Bucureşti 7 Editura4edicală+ %.=.1 '% p1 0% cm1 II *'..( '%(1*=%94'.1 %%081 4IGXILE:C2+ ?intilă ?1 Bre"iar de semiologie medicală1 ?intilă ?1 4i#ăilescu1 Craio"a 7:crisul RomYnesc+ %.&)1 *'= p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%.%% '%'-)=94'.1 %%0(1 4ILC2+ Ftefan-41 Endocrinologie clinică1 acad1 Ft1 41 4ilcu1 Bucureşti 7 Editura4edicală+ %.'=1 %)'. p1 7 fig+ tab1 0( cm1 Inde, alfab1 III %&%8( '%'18*918(-)094=01 %%0'1 4ILC2+ Ftefan-41 Endocrinologie ginecologică1 acad1 Ftefan-41 4ilcu+ dr1 Aneta ;ănilă-

4uster1 Ed1 a 0-a7 Bucureşti 7 Editura Academiei R:R+ %.==1 88' p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 la fincap1 III 0)..= '%&1%94=01 %%0=1 4ILC2+ Ftefan-41 Endocrinopatii tuberculoase1 Ftefan-41 4ilcu A1 Faim1 Bucureşti 7Editura Academiei R:R+ %.&01 %*= p17 fig1+ tab1 0% cm1 Bibliogr1 '%'1894=01 %%0&1 4ILICE:C2+ Ftefan1 Contribuţii la tratamentul edentaţiei parţiale reduse la "Yrsta decreştere şi la adultul tYnăr 7 re!umatul te!ei de doctorat1 drd1 asist1 uni"1 dr1 Ftefan 4ilicescu condşt1 prof1 dr1 Emilian Gutu1 Bucureşti 7 2ni"ersitatea de 4edicină şi armacie ZCarol ;a"ilaZ dinBucureşti+ 0))'1 0' p1 7 fotogr1+ diagr1+ tab1 *) cm1 Bibliogr1 I? =((% '%'1*94=*1 %%0.1 4ILLER+ @1 @riftin` MRifapentine %() mg tabletsN7 E,pert Report on @reclini;ocumentation7 @art IC01 @1 4iller A1 BrKs$ier1 Romain"ille 7 Goec#st 4arion Roussel+ %..&1 *)' p1 0.+( cm1 Bibliogr1 I? =0=8 '%(10&%@riftin94=*1

%%*)1 4ILOF+ Aurora1 oţiuni de endocrinologie clinică 7 pentru studenţii acultăţii dearmacologie+ secţia rance!ă P otions dJ endocrinologie clini ue 7 pour les >tudiants de laacult> de @#armacie+ section ran_aise1 Aurora 4iloş+ Ioana Vosin1 Timişoara 7 2ni"ersitatea de

Page 60: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 60/98

4edicină şi armacie Z?ictor BabeşZ din Timişoara+ 0))'1 '= p1 7 fig1+ fotogr1 0* cm1 Bibliogr1 III%&.%( '%'18*918(94=*1 %%*%1 4ILOF+ Aurora1 oţiuni de endocrinologie clinică pentru studenţii acultăţii de armacie1Aurora 4iloş+ Ioana Vosin1 Timişoara 7 Lito 2141 1T+ 0))=1 &) p1 %' cm1 III %.0.% '%01894'81 %%*01 4ILOFE:C2+ ;aniela Iosefina1 Ciupercile otră"itoare şi cele cu risc din flora spontană aRomYniei1 ;aniela Iosefina 4iloşescu1 Bucureşti 7 Carol ;a"ila+ 0))81 &8 p17 fig1+ il1 08 cm

Bibliogr1 III %&0.' '%(94=*1 %%**1 4ILOFE:C2+ @antelimon1 4ărcuţa 7 de la ospiciul smintiţilor la institutul de alienaţi@antelimon 4iloşescu1 Olteniţa 7 Editura Tridona+ 0)%)1 %8& p1 08 cm1 I:B .=&-.=*-&.&%-()-III 0%=(( '%M8.&N4ărcuţa94=01 %%*81 4I C2+ Iulian1 Alimentaţia raţională a omului sănătos1 prof1 dr1 doc1 Iulian 4incuBucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=&1 0&) p1 7 tab1 0) cm1 Bibliogr1 select1 '%*1094=81 %%*(1 4I C2+ Iulian1 Alimentaţia raţională a omului sănătos şi bolna"1 prof1 dr1 doc1 Iulia4incu+ dr1 ;orina Boboia1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=(1 (&% p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 Re pentru o alimentaţie sanatoasă p1 8()-(&%1 III %&%') '%*1094=81 %%*'1 4I C2+ Iulian1 Bolile metabolice n practica medicală1 prof1 dr1 doc1 Iulian 4incu icolaeGYncu1 CluH- apoca 7 ;acia+ %.&%1 0 "ol1 08 cm1 III %&*(=1 %%*=1 4I C2+ Iulian1 Ce trebuie să ştim despre diabetul !a#arat1 prof1 dr1 doc1 Iulian 4incuBucureşti 7 Editura 4edicală+ %..%1 %.% p1 7 fig1+ tab1 %= cm1 I:B .=*-*.-)%0%-)1 '%'1*94=8 %%*&1 4I C2+ Iulian1 ;iabetul !a#arat 7 mod de "iaţă şi tratament1 prof1 dr1 doc1 Iulian 4incuBucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&(1 %'& p1 7 fig1+ tab1 %' cm1 M4edicina pentru toţi *.'%'1*94=81 %%*.1 4I C2+ Iulian1 Lipidologie clinică1 @rof1 dr1 Iulian 4incu ;r1 icolae GYncu1 Bucureşti Editura 4edicală+ %.='-%.&*1 0 "ol1 08 cm1 Bibliogr1 III %&%'=1 %%8)1 4I C2+ Iulian1 :tările #iperosmolare 7 fi!iologie+ fi!iopatologie+ clinică+ tratament1 Iulia4incu+ C1 Ionescu-T rgo"işte1 Bucureşti 7 Editura Ftiinţifică+ %.=81 8%. p1 0* cm1 Bibliogr1%&%=' '%'94=81 %%8%1 4I C2+ Iulian1 Tratat de dietetică1 prf1 dr1 docent Iulian 4incu1 Bucureşti 7 Editu4edicală+ %.=81 %)&) p1 0) cm1 III %&00% '%*101)*94'81 %%801 4I C2+ 4ioara1 :ănătatea femeii din RomYnia n conte,t european 7 Cristian Ionescu ndialog cu dr1 4ioara 4incu1 ;r1 4ioara 4incu+ Cristian Ionescu1 Bucureşti 7 Carol ;a"ila+ 0))81%=8 p17 tab1 %' cm1 Inter"iu reali!at de Cristian Ionescu1 I:B .=*-&'0('-(-*1 III %&0&' '%*1.94=81 %%8*1 4inisterul Industriei @etrolului şi C#imiei1 4emento medical1 %.'01 *(0 p1 %) cm1 I 80%'%'-)&.94(81 %%881 4I I:TER2L :X XTX[II1 Antibioticele1 Bucureşti 7 Editura de :tat pentru LiteraturăFtiinţifică+ %.(*1 8'* p1 7 fig1+ tab1 0% cm1 '%(9A'01 %%8(1 4I I:TER2L :X XTX[II1 Antibioticele1 Bucureşti 7 Editura de :tat pentru Literatură

Ftiinţifică şi ;idactică+ %.(%1 088 p1 fig1+ tab1 0% cm1 Bibliogr1 '%(9A'01 %%8'1 4I I:TER2L :X XTX[II1 <#id naţional de biosiguranţă pentru laboratoarele medicale14inisterul :ănătăţii1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ 0))(1 ?I+ %'( p1 7 fig1+ tab1 0.+( cm1 Ane,e1I:B .=*-..-&.*-=-*1 I? =800 '%81&9<8.1 %%8=1 4I I:TER2L :X XTX[II1 4edicamente n terapeutica infantilă1 ;r1 <abriel ?asiliu1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.'.1 8*8 p17 tab1 08 cm1 Bibliografie1 III %&*'% '%(9?*81 %%8&1 4inisterul :ănătăţii1 @roduse farmaceutice1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&%1 %%0cm1 III %&8)* '%'-)&.9@&.1 %%8.1 4iocardopatia obstructi"ă1 :ub redacţia 4i#ai 4oronescu1 Craio"a+ %.&01 %)' p1 08 cm1 '%'1%094=(1 %%()1 4IRCEA+ icolae1 Te#nici de aneste!ie şi analge!ie spinală1 icolae 4ircea+ Agapia

Leo"eanu1 Bucureşti 7 Editura Academiei R:R+ %.&.1 *). p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 '%'-)&.1(94='1 %%(%1 4ITREA+ <eorgeta1 Asfi,ia perinatală1 <eta 4itrea+ Ale,andru <1 ;imitriu+ 4aria

Page 61: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 61/98

:tamatin1 <alaţi 7 <alaţi 2ni"ersitK @ress M<2@N+ 0))&1 %() p1 0) cm1 MFtiinţe medicaleN1 .=&-.=*-&&=%%-.-.1 II *&8(= '%&1*94'81 %%(01 4ITRICX-3O ;I+ atalia1 Laboratorul clinic 7 bioc#imie1 atalia 4itrică-3ondi1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&%1 *'( p1 7 tab1+ sc#1+ diagr1 08 cm1 Bibliogr1 '%'-)=94&01 %%(*1 4ITV+ ?1 4anuel de c#irurgie plasti ue et est#>ti ue du sein1 ?1 4it!1 @aris 7 ditionsrison-Roc#e%%' p1 7 fig1 0' cm1 I:B 0-&='=%-%==- 1 III %=.). '%'1)&.94&01

%%(81 4I2+ icolae1 @atologia #epatică a copilului1 icolae 4iu <eorgeta arcaş1 CluH apoca 7;acia+ %..01 %=* p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*(-)0'0-'1 '%'-)(*1094&%1 %%((1 4OCA 2+ Ftefan1 @lante medicinale+ legume+ fructe şi cereale n terapeutică1 ;r1 arm1Ftefan 4ocanu1 Bucureşti 7 Editura 4ilitară+ %.&.1 *.. p1 \ & f17 il1 color 0) cm1 Bibliogr1 I:B.=*-*0-))=*-(1 '%(94&81 %%('1 4OCA 2+ Ftefan1 @lantele medicinale 7 te!aur natural n terapeutică1 dr1 farm1 Ftefan4ocanu+ farm1 princip1 ;umitru Răducanu1 Bucureşti 7 Editura 4ilitară+ %.&'1 *%& p1 0) cmInde,1 '%(94&81 %%(=1 4OCA 2+ Ftefan1 @lantele medicinale n terapeutică1 farm1 dr1 Ftefan 4ocanu+ farm princip1 Răducanu ;umitru prefaţă de prof1 dr1 doc1 ;umitru <r1 Constantinescu1 Bucureşti 7Editura 4ilitară+ %.&*1 008 p1 7 planşe+ fig1 0) cm1 Bibliogr1 '%(94&81 %%(&1 4OCA 2+ ?eronica1 Omega * şi bolile cardio"asculare7 aci!ii graşi nesaturaţi n-* Momega* N n patogenia şi tratamentul bolilor cardio"asculare1 ?eronica 4ocanu1 Iaşi 7 Editura Z<r1 T1@opaZ+ 2141 1 Iaşi+ 0))81 0)= p17 graf1+ sc#1+ tab1 08+( cm1 I:B .=*-=.)'-=(-'1 III %&%%'%'1%94&81 %%(.1 4OCA 2+ ?iorel1 :tru$turanalKse und un$tionsc#ara$terisierung "on Ionen$anal-@roteinen durc# proteinc#emisc#e 4odifi!ierungsrea$tionen und massenspe$trometrisc#e4et#oden 7 dissertation1 ?iorel 4ocanu1 Iaşi 7 Casa Editorială ;emiurg+ 0))*1 II+ %(* p1 7 fig1+tab1+ diagr1+ fotogr1 0% cm1 Bibliogr1 I:B .=*-&)='-8&- 1 II *=)=. (==1%94&81 %%')1 4OCEA + loarea1 Copilul orfan biologic şi social 7 aspecte de sănătate publică şi pediatrie socială1 loarea 4ocean1 CluH- apoca 7 Editura 4edicală 2ni"ersitară ZIuliu GaţieganuZCluH- apoca+ 0))*1 00% p1 7 tab1 0( cm1 I:B .=*-'.*-))'-&1 III 0)=88 '%'-)(*1094&81 %%'%1 4odel biomecanic pentru optimi!area prote!elor de şold1 C1 etecău+ 1 :tan+ I1 @ostolac#A1 4unteanu+ ;1 ;obrea+ <#1 ag ţ+ L1 :lătineanu+ O1 Ciocan+ C1 4ocanu+ 41 R pă+ 1 ;obro"iciBacalbaşa+ :1 C#iculiţ+ C1 4orărescu+ C1 Codreanu+ I1 <1 B rsan+ 1 egoescu coord1 Cătălietecău1 Bucureşti 7 Cartea 2ni"ersitară+ 0))&1 0*0 p1 7 fig1+ fotogr1+ sc#1+ diagr1 0* cm1 Biblifinele cap1 I:B .=&-.=*-=*%-'%0-=1 III 0)%(8 III 0)%(81 %%'01 4O ET+ Gug# L1 @ediatric infectious diseases 7 a problem - oriented approac#1 prof1 GugL1 4offet1 :2A 7 1B1 Lippincott CompanK+ %.=(1 ()8 p1 7 imag1 0' cm1 Inde,1 I:B )-*.=-()*80-*1 '%'-)(*1094&81 %%'*1 4O<OF+ <#eorg#e1 Enterocolitele acute şi cronice1 @rof1 dr1 <#eorg#e 4ogoş1 Bucureşti:port-Turism+ %.&01 0*8 p1 %= cm1 M?acanţă şi sănătateN1 '%'1*94&(1

%%'81 4O<OF+ <#eorg#e1 Into,icaţii acute 7 diagnostic+ tratament1 prof1 dr1 <#eorg#e 4ogoşBucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&%1 (88 p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1 '%(1.94&(1 %%'(1 4O<OF+ <#eorg#e1 @roteinele 7 fi!iologie+ fi!iopatologie+ clinică1 <#1 4ogoş1 BucureştEditura 4edicală+ %.'81 '). p1 0% cm1 Bibliogr1 II 8)%=. '%(94&(1 %%''1 4O<OF+ <#eorg#e1 2rgenţe n medicina internă 7 diagnostic 7 tratament1 prof1 dr1<#eorg#e 4ogoş1 Ed1 a *-a re"1 şi adăug7 Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ %.&*1 =8 p1 08 cm1 Bibliogr1 '%'-)&*94&(1 %%'=1 4O<OF+ <#eorg#e1 2rgenţe n medicina internă1 dr1 <#eorg#e 4ogoş1 Bucureşti 7 Editura;idactică şi @edagogică+ %.=)1 (8& p1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%&=. '%'94&(1 %%'&1 4O<OF+ <#eorg#e1 2rgenţe n medicina internă1 Conf1 dr1 <#eorg#e 4ogoş1 Bucureşti Editura ;idactică şi @edagogică+ %.=&1 '8' p1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%&=& '%'-)&*94&(1

%%'.1 4O<OFEA 2+ 4aria1 Radiologie şi imagistică medicală1 4ogoşeanu+ 4aria colaboratori 7 B rsăşteanu lorin+ 4oţoi :orin+ @ăscuţ 4agda+ :ocoliuc Cristian+ ?esa Ana-4aria1Timişoara 7 2ni"ersitatea de 4edicină şi armacie Z?ictor BabeşZ din Timişoara+ 0))81 0 "ol1 7 0*

Page 62: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 62/98

cm1 III %=*='1 %%=)1 4O<OFEA 2+ 4aria1 RadiologK and medical imaging1 @rof1 dr1 4aria 4ogoşeanu it#contribution ;r1 :orin 4oţoi1 Timişoara 7 2ni"ersitK of 4edicine and @#armacK Z?ictor BabeşZTimişoara+ 0))81 *0* p1 0* cm1 Bibliogr1 III %=*'& '%94&(1 %%=%1 4OGA + <#eorg#e1 Remedii naturiste 7 g#idul plantelor medicinale1 <#eorg#e 4o#anBucureşti 7 Corint+ 0)%%1 0 "ol1 II 8)%0.1

%%=01 4OL;O?A + Iuliu1 Amintiri şi refle,iuni1 Iuliu 4oldo"an ed1 ngriH1 de <1 Brătescu+ pref1 de ;an Enăc#escu1 Bucureşti 7 Editura 2ni"ersitară ZCarol ;a"ilaZ din Bucureşti+ %..'1 %88 p1 08 cm1 III %&.8( &0%1%*(1%94&=1 %%=*1 4OL;O?A + Tiberiu1 :emiologie clinică medicală1 Tiberiu 4oldo"an1 Bucureşti 7 Editura4edicală+ %..*1 0&& p1 7 fig1 08 cm1 I:B .=*-*.-)0%.-(1 '%'-)=94&=1 %%=81 4olecular biologK of t#e cell1 Bruce Alberts+ Ale,ander o#nson+ ulian Le is+ 4artinRaff1111 (t# edition7 e ]or$ 7 <arland :cience+ 0))&1 %0() p1 0& cm \ ;?;1 Inde,1 I:B .=&-)-&%(*-8%)(-(1 I? &%*) (='1*94&=1 %%=(1 4O TI< AC+ 4ic#el1 Ciocolata1 4ic#el 4ontignac traducere din limba france!ă de4arie- eanne ?asiloiu1 Bucureşti 7 Litera Internaţional+ 0)%)1 08) p1 0) cm1 M2n Aliment pentrusănatatea taN1 0) de reţete sa"uroase cu ciocolată 4ontignac+ create de Anne icol+ maestru-cofetar p1 %=%-0)&1 I:B .=&-.=*-'=(-=8)-01 II *.*8. '%*1094&&1 %%='1 4O TI< AC+ 4ic#el1 2leiul de măsline1 4ic#el 4ontignac traducere din limbafrance!ă de 4arie- eanne ?asiloiu1 Bucureşti 7 Litera Internaţional+ 0)%)1 %=* p1 0) cm1 M2nAliment pentru sănatatea taN1 Reţete pe ba!ă de ulei de măsline p1 .(-%'(1 I:B .=&-.=*-'=(-=08-01 II *.*(* '%*1094&&1 %%==1 4O TI< AC+ 4ic#el1 ?inul1 4ic#el 4ontignac n colaboare cu dr1 Ger"> Robert traducere din limba france!ă de Anca Calangiu1 Bucureşti 7 Litera Internaţional+ 0)%)1 0*& p1 0cm1 M2n Aliment pentru sănatatea taN1 Bibliogr1 p1 %.0-0)81 I:B .=&-.=*-'=(-=8.-(1 II *.*() '%*1094&&1 %%=&1 4ORAR2+ Ioan1 Imunologie 7 ba!ele imunologice ale stării de sănătate şi boală1 Ioa4oraru1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&81 '*0 p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III %&*'&'%01)%=94&.1 %%=.1 4ORAR2+ Ioan1 Tumorile o"arului 7 orientări n diagnostic1 Ioan 4oraru+ Lidia adei1Bucureşti 7 Editura Academiei R:R+ %.&&1 %0) p17 fig1\ 08 pl17 fotogr1 08 cm1 Bibliogr1 ))'94&.1 %%&)1 4OR RE+ ean- ran_ois1 Cancer du suHet Yg>1 ean ran_ois 4or re+ 4uriel RainfraK1 Eda 0-a7 @aris+ 0))=1 08. p1 0' cm1 I:B .=&-0-0&=-0(0).-.1 III %.=(( '%'-))'94&81 %%&%1 4ORETTI+ @ierre1 Establis#ment of recombinant cell lines and c#aracteri!ation of primcells for stem cell tec#nologK applications 7 dissertation1 @ierre 4oretti1 Ganno"er 7 2ni"ersit tGanno"er+ 0)%)1 %80 p1 7 fig1 tab1 0% cm1 Bibliogr1 p1 %)*-%%(1 II *.0'8 (='94&.1 %%&01 4orfopatologia sistemului ner"os1 sub redacţia prof1 dr1 Ion T1 iculescu1 Bucureşti

Editura 4edicală+ %.(=1 =&= p1 7 fig1 0( cm1 Bibliogr1 III 0%).* '%'1&94&.1 %%&*1 4orfopatologie 7 lucrări practice1 sub redacţia @rof1 ;r1 4aria :ultana 4i#ailo"ici :ergiuTeleman+ ;oina Butco"an+ I"ona ?asile @andrea+ @etru @lămădeală1 Iaşi 7 :peranţa+ %...1 %&) pfig1 0) cm1 I:B .=*-.&.%%-(-01 II *8%*' II *8%*'1 %%&81 4OR<A + ;ere$1 Issues in medical la and et#ics1 ;ere$ 4organ1 London 7 Ca"endis#+0))%1 0&% p1 0* cm1 Bibliogr1 p1 0(.-0=81 I:B %-&(.8%-(.%-%1 III %(.8& *8*1.94&.1 %%&(1 4OR OF+ Cristian1 Ecocardiografia ;oppler tisular şi spec$le trac$ing1 Cristian 4ornoş+Adina Ionac1 Timişoara 7 Brumar+ 0)%%1 0)' p1 7 fotogr1 color 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=&-.=*-')0'((-*1 III 0%=') '%'-)=*94&.1 %%&'1 4O:3OUITV+ Go ard R1 :ensorK and consumer researc# in food product design andde"elopment1 Go ard R1 4os$o it!+ ac ueline G1 Bec$leK+ Anna ?1 A1 Resurreccion1 O,ford 7

Blac$ ell 7 I T @ress+ 0))'1 *(& p1 0' cm1 Bibliogr1 la finele capitolelor1 I:B .=&-)-&%*&-%'*0-'1 III %.()( ''81&94.%1 %%&=1 4OT4OLLI + tienne de1 4aladies infectieuses1 ;omini ue ?odo"ar+ Etienne de

Page 63: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 63/98

Page 64: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 64/98

şt1 Aurel ec#ita+ icolae Bacalbaşa1 <alaţi 7 Editura undaţiei 2ni"ersitare Z;unărea de osZ din<alaţi+ 0))=1 %'. p1 0( cm1 M4edicaN1 I:B .=&-.=*-'0=-*.%-.1 III %.'%0 '%094.81 %0)(1 42FAT+ Carmina Liana1 Igienă şi prim aHutor medical n educaţie fi!ică şi sport1 CarminaLiana 4uşat1 <alaţi 7 Editura undaţiei 2ni"ersitare Z;unărea de osZ din <alaţi+ 0))01 %(* p1 08cm1 M:portN1 Bibliogr1 I:B .=*-&*(0-%=-=1 III %'%8' =.'94.&1 %0)'1 4]ER:+ BetsK A1 Uound management 7 principles and practice1 BetsK A1 4Kers1 2pper

:addle Ri"er 7 @earson Education+ ))81 ,ii+ 8*' p1 7 fotogr1+ fig1+ tab1 \ 8 f1 7 fotogr1 color 0(+(\ C;-RO41 Ane,e1 I:B )-%*-)8)=='-*1 III %&&.% '%'-)=9-)&94..1 %0)=1 4]ER:+ 3ennet#1 Comprendre lJec#o ;oppler "asculaire1 3ennet# 4Kers+ AmK Cloug# traduit de lJanglais par 4arie- rance Bellin1 IssK-les-4oulineau, 7 Else"ier 4asson+ ))=1 II+ *8& p1 7 il1+ fotogr1 00 cm1 MImagerie 4>dicale1 @rati ueN1 Inde,1 I:B .=&-0-0.8-)'88&-=1 II *=&'%'-)=*94..1 %0)&1 AG24+ Genri1 Trait> dJimagerie m>dicale1 Genri a#um+ 4arie- rance Bellin+ Cl>mentaur>+ <uK riHa111 @aris 7 lammarion+ 0))81 0 "ol1 0& cm1 M4>decine-:ciences1 Imag4>dicaleN1 I:B 0-0(=-%((&)-=1 I? =08(1 %0).1 AIC2+ @aul1 Biologie 7 anatomia şi fi!iologia omului 7 sinte!e-teste pentru bacalaureat şiadmiterea n n"ăţămYntul superior1 @aul aicu+ Iulian Agripa aicu1 Bucureşti 7 4ondan+ %..'10=' p1 7 fig1 08 cm1 Lucrarea cuprinde şi răspunsurile corecte la problemele propuse1 I:B .=*-.=8&&-%-*1 '%%9 %&1 %0%)1 A A+ A1 C#irurgie1 A1 ana1 Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ %.'(1 (88 p1 0% cm1 III %&%'( '%=9 %%1 %0%%1 anoparticulates as drug carriers1 editor ?ladimir Torc#ilin1 London 7 Imperial Colleg@ress+ 0))'1 =08 p1 tab1+ il 0( cm1 Bibliogr1 al finele cap1 I:B %-&').8-'*)-(1 III 0)(&( '%(1%9 0)1 %0%01 A 2+ 4onica1 E"aluarea reconstrucţiei aloplastice a peretelui abdominal n tratamentule"entraţiilor postoperatorii gigante 7 re!umatul te!ei de doctorat1 drd1 dr1 4onica anu cond1 şt1 prof1 dr1 Corneliu ;ragomirescu1 Bucureşti 7 2ni"ersitatea de 4edicină şi armacie ZCarol ;a"ilaZdin Bucureşti+ 0))'1 0* f1 0% cm1 II *=8(* '%=1(9 0)1 %0%*1 A 2LE:C2+ 4ircea ?1 2rgenţe n pediatrie1 4ircea ?1 anulescu1 CluH apoca 7 ;acia+%..81 %&. p1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*(-)*..-%1 '%'-)(*109 0)1 %0%81 A2CIEL+ C#arles1 Bact>orologie m>dicale1 C#arles auciel+ ean Louis ?ild>1 0e >d@aris 7 4asson+ 0))01 0(= p1 %. cm1 MAbr>g>s1 Connaissances et @rati ueN1 I:B 0-0.8-)%&(&III %.%=) '%'-))&1.=9 %%1 %0%(1 A2CIEL+ C#arles1 Bact>riologie m>dicale1 C#arles auciel+ ean-Louis ?ild>1 @aris 4asson+ 0))(1 III+ 0(& p1 0( cm1 MAbr>g>s1 Connaissances et @rati ueN1 Inde,1 I:B 0-0.8-)%&(&-*1 III %.=(* '%'-).89 0=1 %0%'1 EA<OE+ <#eorg#e1 C#irurgia traumatismelor duodenului1 <#eorg#e eagoe1 Craio"a 7:crisul RomYnesc+ %.=(1 *&8 p1 0) cm1 II *'.)' '%'-)&.9 *%1

%0%=1 EA<2+ ?alentin1 2rologie1 ;r1 ?alentin eagu1 Bucureşti 7 Editura ;idactică şi@edagogică+ %.==1 %'% p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%.8% '%'1'92&%1 %0%&1 ECGI OR+ 4i#ai1 4edicamentul şi celula "ie1 4i#ai ec#ifor1 Bucureşti 7 Editura4edicală+ %.&81 .) p1 0% cm1 Bibliogr1 '%(94'&1 %0%.1 ECGI OR+ 4i#ai1 4edicaţia musculaturii netede1 4i#ai ec#ifor+ <#eorg#e ;ănilă1Bucureşti 7 Centrala Industrială de 4edicamente şi Cosmetice+ %.&(1 08= p1 7 fig1+ tab1 08 cm'%(9 **1 %00)1 ECGITA+ Aurel1 i!iologie clinică1 Aurel ec#ita1 Bucureşti 7 Editura ;idactică şi@edagogică+ 0))(1 *'8 p17 fig1+ sc#1 0) cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*)-%&=&-*1 II *'.=% '%09 **1 %00%1 ECGITA+ Aurel1 @ediatrie pentru studenţii Colegiului 4edical 2ni"ersitar şi ele"iişcolilor sanitare1 Conf1 dr1 Aurel ec#ita1 <alaţi 7 Alma+ 0))81 8%' p17 tab1 0)+( cm1 Bibliogr1 I:B

.=*-.8=0-*'-01 II *'.'. '%'-)(*109 **1 %0001 ECGITA+ Aurel1 @ediatrie pentru studenţii Colegiului 4edical 2ni"ersitar şi ele"iişcolilor sanitare1 Conf1 dr1 Aurel ec#ita1 <alaţi 7 Alma+ 0))%1 0.' p17 tab1 0)+( cm1 Bibliogr1 I:B

Page 65: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 65/98

.=*-.0.)-.8-.1 II *'.=* '%'-)(*109 **1 %00*1 ECGITA+ Aurel1 @ediatrie7 te#nica ngriHirii copilului sănătos şi bolna"1 As1 icoleTiron1 <alaţi 7 Alma+ 0))%1 0'* p1 0% cm1 Bibliogr1 I:B .=*-.0.)-.(-=1 II *'.=0 '%'-)(*109 **1 %0081 ECGITA+ Aurel1 @ediatrie7 te#nica ngriHirii copilului sănătos şi bolna"1 As1 icoleta @e<alaţi 7 Alma+ 0))81 *0) p17 fig1 0)+( cm1 Bibliogr1 I:B .=*-.8=0-*(-81 II *'.=) '%'-

)(*109 **1 %00(1 EC2LA+ ?alentin1 Alimentaţie+ alimente şi impactul asupra sănătăţii consumatorului1 dr1?alentin ecula+ dr1 4i#aela Babii1 Braşo" 7 Editura 2ni"ersităţii ZTransil"aniaZ din Braşo"+ 0)%)18=0 p1 7 tab1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=&-.=*-(.&-='8-)1 III 0%(%= ''*9''89 *81 %00'1 E;ELC2+ Ioan1 GI?+ AI;:+ :I;A1 dr1 Ioan edelcu1 Bucureşti 7 Editura 4ilitară+ %..%10*0 p1 0) cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*0-)%.'-)1 II 8)0(' '%'1.&9 *(1 %00=1 efrologie clinică 7 fi!iologie+ morfologie clinică şi terapie1 Coord1 Constantin VosinBucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=.1 '*. p1 08 cm1 Bibliogr1 III 0)..8 '%'1'9V&(1 %00&1 efropatia endemică balcanică P Endemic bal$an nep#ropat#K1 Coord1 <#eorg#e<lu#o"sc#i1 Timişoara 7 Editura Gelicon+ %..81 *&' p1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-.%(.-0(-=1 '%'1'9 *=1 %00.1 efropatiile secundare1 icolae 4ănescu+ Leonida <eorgescu+ Ioan Romoşan+ 4i#ai 41?oiculescu+ 4arin ?oiculescu1 Bucureşti 7 Editura Academiei R:R+ %.&'1 (%. p1 08 cm1 Bibliogr1III %&=*= '%'1'9 *=1 %0*)1 E<OE:C2+ Radu1 Iniţiere n electronica biomedicală 7 bioelectricitate 7 măsurări biofi!ice1 Radu egoescu1 Bucureşti 7 Editura Te#nică+ %.&(1 0=' p1 0% cm1 II 00(%0 '0%1*&9 *.1 %0*%1 E<OE:C2+ Radu1 Introducere n noua sănatate publică1 prof1dr1 Radu egoescu1Bucureşti 7 Institutul de :ănatate @ublică+ 0))%1 %*) p1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-..&.*-.- 1 III%'%=0 '%89 *.1 %0*01 E<OI[X+ :1 Te#nică farmaceutică 7 manual pentru şcolile te#nice sanitare1 :1 egoiţă+<#1 4ărăşoiu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.'01 8.( p1 7 fig1+ tab1 0% cm1 II *.8%* '%(9 *.1 %0**1 E<O?:3I+ ?1 A1 i!iopatologia şi tratamentul agoniei şi morţii clinice1 ?1 A1 ego"s$i1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.((1 0(8 p1 7 fig1+ tab1 0) cm1 II *.8.' '%'-)*'9 *.1 %0*81 E<R2+ Ale,andru1 Biocibernetica şi e"oluţia "ieţii1 Ale,andru egru1 Bucureşti 7 EdituraFtiinţifică şi Enciclopedică+ %.&'1 %0= p1 %'+( cm1 Bibliogr1 (=*1(9 801 %0*(1 E<R2+ ;imitrie1 Radiodiagnostic clinic1 ;imitrie egru1 :ibiu 7 G1 Uelt#er+ %.881 '%0 p17 fig1+ fotogr1 08 cm1 Inde, alfab1 III 0%.)% '%'-)=*1=9 801 %0*'1 E<2RX+ A1 :indroame #emoragice n obstetrică 7 diagnostic şi conduită1 A1 egură1Bucureşti 7 Editura Academiei RomYne+ %..%1 0*& p1 0% cm1 Bibliogr1 I:B .=*-0=-)0%&-88)0(= '%&1091(9 8*1 %0*=1 elson te,tboo$ of pediatrics1 eds1 Robert 41 3liegman+ Bonita 1 :tanton+ osep# U1 :t1

<eme III+ ina 1 :c#or+ Ric#ard E1 Be#rman1 %.t# ed7 @#iladelp#ia+ @A 7 Else"ier 9 :aunder)%%1 l"iii+ 0'%) p1 0. cm1 Inde,1 I:B .=&-%-8*==-)=((-=1 I? &'%0 '%'-)(*109 8(1 %0*&1 ettoKage+ d>sinfection et #Kgi ne dans les bio-industries1 coordonnateurs ean-]"esLe"eau+ 4arielle Boui,1 @aris 7 Tec D ;oc - La"oisier+ %...1 (8& p17 fig1+ sc#1 08 cm1 I:B 0-=8*)-)%0%-'1 III %(0(& III %(0(&1 %0*.1 ettoKage et d>sinfection dans les entreprises alimentaires1 coord1 Albert Amgar1 La"al A:E@T Editeur+ %..&1 0*. p1 7 tab1+ fig1 08 cm1 Bibliogr1 p1 0%)-0%%1 I:B 0-.)&80&-%'-%(*0* III %(*0*1 %08)1 eurologia 7 manual pentru n"ăţămYntul medical superior1 sub redacţia prof1 Al1 FofleteaBucureşti 7 Editura 4edicală+ %.'01 &'' p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 '%'1&9 (81 %08%1 eurologie pediatrică 7 ba!ele diagnosticului neurologic1 A1 4areş+ @1 isipeanu+ :1 ? lcu1

Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ %.='1 0&0 p1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%)&' '%')(*109 (81 %0801 eurologie1 coord1 1 ;ubas+ 41 Vuber1 IssK-le-4oulineau, 7 Else"ier 4asson+ ))=1 ?+

Page 66: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 66/98

(%& p1 7 tab1+ fotogr1 0( cm1 MAbr>g>s1 Connaissances et @rati ueN1 Inde,1 I:B .=&-0-0.8-)%&1 III %.=') '%'1&9 (81 %08*1 eurooftalmologie7 semiologie-clinică1 Constantin Arseni+ I1 I1 <lă"an+ 41 C#iliman+ 4;a"id+ 41 4aretsis1 Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ %.&%1 0)( p1 7 fig1 08 cmBibliogr1 '%'1&*9 (81 %0881 europatii periferice 7 mono- şi polineuropatii1 sub redacţia B1 Aşgian+ I1 :tamatoiu

Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&81 8%* p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1 '%'1&9 '81 %08(1 T#e e born infant 7 one brain for life1 ed1 bK Claudine Amiel-Tison+ Ann :te art cu"1 n1]u$io u$uKama1 @aris 7 I :ER4+ ..81 I?+ *)= p17 fig1+ tab1+ fotogr1 0' cm1 Bibliogr1 la finelecapitolelor1 I:B 0-&((.&-(=%-81 III %=.%& '%&9A8'1 %08'1 ICA+ Ion1 ;iagnosticul clinic şi paraclinic al traumatismelor cranio-cerebrale nc#ise1 Ion ica1 Iaşi 7 unimea+ %.=(1 0=* p1 7 fig1 0% cm1 Bibliogr1 '%'1&9 (=1 %08=1 ICA-2;A <I2+ Ftefan1 e"ro!ele la "Yrsta naintată1 Ftefan ica-2dangiu Lidia ica-2dangiu1 Bucureşti 7 Editura Academiei R:R+ %.&*1 %&* p1 08 cm1 Bibliogr1 '%'1&9 (=1 %08&1 ICA-2;A <I2+ Ftefan1 2rgenţe n psi#iatrie1 prof1 dr1 doc1 ?1 @redescu dr1 Ft1 ica-2dangiu dr1 Lidia ica-2dangiu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&*1 *%0 p1 00 cm1 Bibliogr1'%'1&.9@.)1 %08.1 ICO;I + Ale,andru1 4anual de c#irurgie toracică pentru studenţi1 prof1 uni"1 dr1Ale,andru icodin+ asist1 uni"1 dr1 O"idiu Burlacu1 Timişoara 7 2ni"ersitatea de 4edicină şiarmacie Z?ictor BabeşZ din Timişoara+ 0)).1 .8 p1 0* cm1 Bibliogr1 p1 .*-.81 III 0)=*' '%=1(9 (.1 %0()1 ICOLAE:C2+ Toma1 Imunologia tubului digesti" 7 fi!iopatologie+ diagnostic+ tratament1;r1 doc1 Toma icolaescu1 Bucureşti 7 Editura Academiei R:R+ %.&81 %=( p1 08 cm1 Bibliogr1'%'1*9 '%1 %0(%1 IC2+ 4i#ail ;1 Biote#nologie1 conf1 dr1 4i#ail ;1 icu+ fi!1 icolae Opriţa1 Bucureşti 7Editura ;idactică şi @edagogică+ %.=.1 *%. p1 7 fig1 08 cm1 Ane,e1 (==1%9109 '&1 %0(01 IC2LE:C2+ <#eorg#e1 C#irurgia traumatismelor osteoarticulare 7 membrul superior1<#eorg#e iculescu+ 4ircea Ifrim+ :il"iu ;iaconescu1 Bucureşti 7 Editura 4ilitară+ %.&=1 *%% p1 7fig1 08 cm1 Bibliogr1 '%=1*9 =)1 %0(*1 IC2LE:C2+ <#eorg#e1 @ractica terapiei medicamentoase1 prof1 <#1 iculescu+ dr1 Em14anolescu+ dr1 E1 @opescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.''1 80. p1 7 fig1+ tab1 0) cm1'%(9 =)1 %0(81 IC2LE:C2+ 1 Elemente de c#irurgie infantilă1 1 iculescu+ G1 Co#n+ 1 ăstase1 Iaşi 7unimea+ %.='1 0.8 p1 7 fig1 0% cm1 '%'-)(*109 =)1 %0((1 IC2LE:C2-;2?XV+ Ion1 oi a!ot-iperite de tip uretanic deri"ate de la #ormoni naturalişi de sinte!ă cu proprietăţi anticanceroase 7 re!umatul te!ei de doctorat1 ing1 I1 iculescu-;u"ă!Cond1 şt17 prof1 uni"ersitar emerit dr1 doc1 ing1 <eorge Ostrogo"ic#1 Timişoara 7 Institutul @oliteZTraian ?uiaZ din Timişoara+ %.=*1 *% p1 7 tab1 *) cm1 Bibliografie p1 *)- *%1 I? '*)( I? '*)(1

%0('1 ITV2LE:C2+ ?irgil1 Boli para!itare e,otice1 ?irgil it!ulescu Ioan @opescu-Iaşi1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=.1 0'. p1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%.%) '%'1.9 &01 %0(=1 ITV2LE:C2+ ?irgil1 4ico!e e,otice1 ;r1 ?lad Balotă1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+%.&%1 %8% p1 0% cm1 Bibliogr1 II 8)0.' '%'1.9 &01 %0(&1 ITV2LE:C2+ ?irgil1 @ara!itologie clinică1 ;r1 I1 <#erman1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+%.&'1 ''8 p1 08 cm1 Inde, alfabetic1 '%'1.9 &01 %0(.1 ITV2LE:C2+ ?irgil1 Terapia bolilor para!itare1 prof1 dr1 doc1 ?irgil it!ulescu1 Editura4edicală+ %.&*1 0)= p1 %& cm1 II *'.)% '%'1*8-))&1&.9 (=1 %0')1 I[E:C2+ ?asile1 Obstetrică-<inecologie 7 n practica medicului de familie1 conf1 uni"1 dr1?asile iţescu1 Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ 0))01 *(0 p1 08 cm1 Bibliogr1 I:B.=*-*)-0(.8-%1 III %''*. '%&9 &)1

%0'%1 IVAR;+ R>mK1 Ort#op>die1 R>mK i!ard1 @aris 7 lammarion1 4>decine-:ciences+ 0))((&& p1 0% cm1 MLe Li"re de lJInterneN1 Inde,1 I:B 0-0(=-%)%88-&1 II *=8&0 '%=1*9 &01 %0'01 IVAR;+ R>mK1 Traumatologie1 R>mK i!ard collection dirig>e par ran_ois Lemaire1

Page 67: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 67/98

@aris 7 lammarion1 4>decine-:ciences+ 0))(1 ()) p1 0) cm1 MLe Li"re de lJInterneN1 Bibliogr1 finele cap1 I:B 0-0(=-%)%8(-'1 II *=&(% '%'-))%9 &01 %0'*1 omenclatorul medicamentelor aprobate pentru utili!are n terapeutică 7 %.'(1 Bucureşti 7Editura 4edicală+ %.'81 '). p1 08 cm1 III %&*&* '%(1*9189 &81 %0'81 OTO+ R>ne1 4>decine de catastrop#e1 Ren> oto @ierre Guguenard Alain Larcan1@aris 7 4asson+ %..81 ?III+ (=. p1 0% cm1 MAbr>g>s de 4>decineN1 Bibliogr1 I:B 0-00(-&888

%1 II *'*00 '%'-)&.9 &&1 %0'(1 :E <I]24?A+ ?iateur1 ractures+ lu,ations+ entorses1 ?iateur sengiKum"a+ CYlinConstantin La!ar+ 4ic#el ?arnier pr>face du docteur A1 Asselineau1 @aris 7 ?erna!obres-<rego+5s1a161 %(0 p1 %. cm1 Ane,e1 I:B 0-&8%*'-''*-81 II *=&(0 '%'-))%9 .01 %0''1 2BERT+ <1 Radiodiagnosticul rinic#iului şi ureterului1 <1 ubert G1 Bignion1 Timişoara 7acla+ %.&01 *)% p1 fig1+ fotogr1 08 cm1 Bibliogr1 III %&.(8 '%'1'%91'0-)=*9 .*1 %0'=1 utrition de la personne Yg>e1 41 errK+ E1 Ali,+ @1 Broc$er+ T1 Constans+ B1 Lesourd4isc#lic#+ @1 @fit!enmeKer+ B1 ?ellas1 *`e >d7 IssK-les-4oulineau, 7 Else"ier 4asson+ ))=1I+ *)8 p1 7 tab1+ fotogr1 0% cm1 MAbr>g>sN1 Bibliogr1 la finele capitolelor1 I:B .=&-0-0

)'0*'-%1 II *=&') '%*1091*9 .&1 %0'&1 utriţie şi alimentaţie animală1 @etru Galga+ Teona A"ar"arei+ Ioan 4ircea @op+ 111 5IaAlfa+ 0))(1 &0' p1 7 tab1+ fig1 08 cm1 Bibliogr1 p1 &%'-&0(1 I:B .=*-&0=&-=8-)1 III 0))..'*'9 .&1 %0'.1 OA CEA+ Traian1 Aspecte ale c#irurgiei de graniţă toracoabdominală1 <-ral maior prof1 dr1doc1 Traian Oancea1 Bucureşti 7 Editura 4ilitară+ %.&*1 %&% p1 08 cm1 Bibliogr1 '%=1(891((9 %0=)1 OA CEA+ Traian1 Timusul 7 fi!iopatologie+ patologie+ c#irurgie1 @rof1 dr1 doc1 TrOancea ;r1 ?alentin CoHocea1 Bucureşti 7 Editura 4ilitară+ %.&'1 %&* p17 fig1 0% cm1 Biblio'%'189O-%%1 %0=%1 OA CEA+ Traian1 Tumorile mediastinale7 studiu anatomoclinic+ particularităţi diagnostişi terapeutice1 Traian Oancea Li"iu ?1 Gica1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=%1 0)= p17 figfotogr1 08 cm1 Bibliogr1 III %&%88 '%'-))'9O-%%1 %0=01 OA CEA-2R:2+ <#eorg#e1 Ereditatea şi mediul n formarea personalităţii 7 cercetări degenetică gemelară1 <#eorg#e Oancea-2rsu1 Timişoara 7 acla+ %.&(1 0&) p1 0% cm1 Bibliogr1 '%)(*109O-%%1 %0=*1 OBRE A+ T#eodor ?1 Gematomul intracerebral primar1 T#eodor ?1 ObreHa1 Iaşi 7 unim%.&)1 0%. p1 7 fig1+ tab1 0% cm1 Bibliogr1 II 8)0.= '%'1&9O-%'1 %0=81 OLARI2+ Bla!ius1 Crioterapia 7 aplicaţii n patologia O1R1L1 şi tra#eo-bronşică1 BlaOlariu+ ;espa Olariu1 Craio"a 7 :crisul RomYnesc+ %.&'1 0&% p17 fotogr1 08 cm1 Bibliog'%(1&*9O-*.1 %0=(1 OLAR2+ Ale,andru1 Introducere n psi#iatria practică1 Ale,andru Olaru1 Craio"a 7 :crisulRomYnesc+ %..)1 =** p1 7 fig1+ tab1 0( cm1 Bibliogr1 select1 I:B .=*-*&-))'8-*1 '%'1&.9O-*.1 %0='1 OLAR2+ Octa"ian <abriel1 4etode de pre"enire a apariţiei sarcinii7 pilula contracepti"ă+

steriletul+ metode contracepti"e de Za II-a !iZ1 ;r1 Octa"ian <abriel Olaru1 Bucureşti 7 Rotec# @ro%..(1 .' p1 0% cm1 I:B .=*-.=)%)-0-=1 '%*1&9O-*.1 %0==1 OLX E:C2+ <#eorg#e1 Tumorile "e!icii urinare1 <#eorg#e Olănescu1 Bucureşti 7 EdituraAcademiei R:R+ %.=%1 *(0 p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1 la finele cap1 III 0%))* '%'-))'9O-* %0=&1 OL RO + @ierre1 Educaţia copiilor #andicapaţi fi!ic1 @ierre Ol>ron traducere din limfrance!ă de 7 Lucia 4ăescu Caraman+ 4aria Taiban1 Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+%.=)1 %08 p1 0) cm1 Bibliogr1 p1 %0%1 II *.8%' '%'-)(*109O-801 %0=.1 OLI ;O-UEBER+ :il"ana1 La ;iagonale du suicidaire 7 Heu, de mort en fin dJadolescence1:il"ana Olindo-Ueber1 @aris 7 Garmattan+ %..%1 %.0 p1 0% cm1 M@sKc#analKse et Ci"ilisatBibliogr1 I:B 0-=*&8-%%8'-)1 II *'(0. '%'1&.9O-8*1 %0&)1 OLI E:C2+ Andrei1 Elemente de imunologie comparată1 Andrei Olinescu1 Bucureşti 7

Ceres+ %.&&1 0(% p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 '%01)%=9O-8*1 %0&%1 OLI E:C2+ Andrei1 Imunologie1 Andrei Olinescu1 Bucureşti 7 Editura ;idactică ş@edagogică+ %..(1 ()' p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*)-*)''- 1 '%01)%=9O-8*1

Page 68: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 68/98

%0&01 OLI E:C2+ Radu1 4ecanisme de apărare a organismului mpotri"a poluării c#imice1 RaduOlinescu 4aria <reabu1 Bucureşti 7 Editura Te#nică+ %..)1 0)8 p17 fig1+ tab1 08 cm1 Ane,e1 I:B.=*-*%-)%&(-)1 III %%%*) ()89O-8*1 %0&*1 OLI ICI+ Corneliu ;1 Citogenetică clinică1 Corneliu ;1 Olinici1 CluH apoca 7 ;acia+ %.&*'' p1 0% cm1 Bibliogr1 (='1*9O-8*1 %0&81 OLI ICI+ Corneliu ;1 Cromo!omii n cancer1 dr1 Corneliu ;1 Olinici1 Bucureşti 7 Editur

4edicală+ %.=&1 0(& p1 0% cm1 Bibliogr1 II 8)%.* '%'-))'9O-8*1 %0&(1 OLI ICI+ Corneliu ;orin1 Biologia celulară a cancerului1 Corneliu ;orin Olinici1 Bucureşti7 Editura 4edicală+ 0)%)1 (=' p1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=&-.=*-*.-)'&8-%1 III 0%&8% '%'-))'9O-8*1 %0&'1 OLTEA 2+ <#1 @entru educaţie antipara!itară1 @rof1 dr1 <#eorg#e Olteanu+ ;r1 Costine<oergescu+ @rof1 dr1 Ion Iacobiciu1 <alaţi 7 <rap#i,+ 0))01 %0& p1 7 tab1 *) cm1 Bibliogr1 I.=*-)-)0&0%-81 I? =*(8 '%'-))09O-()1 %0&=1 OLTEA 2+ 4ircea1 Oftalmologie 7 urgenţe1 4ircea Olteanu+ Benone CYrstocea1 BucureştEditura ;idactică şi @edagogică+ %.&(1 0&) p1 7 fig1+ il1\ & pl1 color 08 cm1 Bibliogr1%0&&1 O I:C2+ Corneliu1 C#imia şi te#nologia medicamentelor1 conf1 dr1 ing1 Corneliu Onis

Bucureşti 7 Editura Te#nică+ %.&&1 8&( p1 08 lei1 III %&.&. '%(9O-%(1 %0&.1 O O:E+ <elu1 :pondilartropatiile1 <elu Onose Li"ia :tănescu-Răut!oiu ?aler-4i#ai@ompilian1 Bucureşti 7 Editura Academiei RomYne+ 0)))1 0 "ol1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-0=-)='%-(1 II *'.='1 %0.)1 O 2LE:C2+ apoleon1 Relaţia dintre mola #idatiformă şi corioepiteliom1 apoleonOnulescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=*1 %.. p17 fig1+ tab1+ fotogr1 0% cm1 Bibliogr1 II *'%&1 %0.%1 Operati"e gKnecologK1 ;a"id 41 <ers#enson+ Alan G1 ;ec#erneK+ :tep#en L1 CurrK+ LinBruba$er1 second edition7 @#iladelp#ia 7 :aunders+ 0))%1 &.) p1 0& cm1 Referinţe la finele cI:B )-=0%'-=.&=-)1 I? =(=* '%&1%9O-'%1 %0.01 O@REA+ Raluca1 Aspecte clinice şi terapeutice n #epatitele cronice "irale 7 re!umatul te!ede doctorat1 drd1 dr1 Raluca Oprea cond1 şt1 prof1 uni"1 dr1 ;an <eorgescu1 Bucureşti 2ni"ersitatea de 4edicină şi armacie ZCarol ;a"ilaZ din Bucureşti+ 0))'1 00 f1 7 diagr1+ sc#1+ tab1 *) cm1 Bibliogr1 I? =('0 '%'1*9O-'81 %0.*1 O@RE:C2+ I1 2rgenţele n neuroc#irurgie şi neurologie1 dr1 Ion Oprescu dr1 Ion IonescuBucureşti 7 Editura 4edicală+ %.'*1 *08 p1 7 fig1 08 cm1 III 0%).& '%'1&9O-'(1 %0.81 O@RE:C2+ :telian1 Qnaintaşi ai geneticii n RomYnia1 :telian Oprescu1 Bucureşti 7 Cere%.&*1 %&0 p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 (=(9O-'(1 %0.(1 O@RIFI2+ C1 C#irurgie buco-ma,ilo-facială1 C1 Oprişiu1 Bucureşti 7 Editura ;idactică ş@edagogică+ %.=*1 *(& p1 7 fig1+ fotogr1 08 cm1 III 00)8( '%=1(%91(*9O-''1 %0.'1 OR;EA 2+ Aurel1 Radiologia duodenului n procesele patologice de "ecinătate1 AurelOrdeanu1 CluH apoca 7 ;acia+ %.=81 %(( p17 fig1 \ 00 f17 fotogr1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%.%8

)=*9O-=%1 %0.=1 OR;EA 2+ Aurel1 Radiologia stomacului tumoral1 Aurel Ordeanu1 CluH apoca 7 ;acia+%.==1 %.0 p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%&=) '%'-)=*9O-=%1 %0.&1 Organisation des ations 2nies pour Alimentation et Agriculture1 2ne ?oie >troite pour las>curit> alimentaire dJici ^ 0)()1 @#ilippe Collomb1 Rome 7 AO+ %...1 %.= p1 7 tab1+ #1 08 Bibliogr1 p1 %=(-%&%1 I:B 0-=%=&-*.8(-*MEconomicaN1 III %(*0' III %(*0'1 %0..1 Orientări actuale n nutriţie1 prof1 uni"1 dr1 Iulian 4incu+ prof1 dr1 ing1 Brad :egal+ dr1 El@opa+ conf1 dr1 ing1 Rodica :egal1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&.1 8*0 p1 7 fig1+ tab1 0Bibliogr1 I:B .=*-*.-))%%-=1 III %&%(& '%*109O-=(1 %*))1 ORL 7 pat#ologie cer"ico-faciale1 1 Legent+ @1 arcK+ C1 Beau"illain+ 111 '- me >d7 @4asson+ 0))*1 ?III+ *'0 p1 7 fig1+ 8 f1 7 il1 0( cm1 MAbr>g>s1 Connaissances et @rati ueN1 In

I:B 0-0.8-)%)%'-=1 III %==)' '%'109O-==1 %*)%1 Ortopedia şi traumatologia 7 mică enciclopedie1 Coord17 Andrei ?oinea1 Bucureşti 7 EditFtiinţifică şi Enciclopedică+ %.&=1 *'' p1 0% cm1 '%=1*9O-&01

Page 69: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 69/98

%*)01 O:A;CE CO+ @1 I1 Anali!a calitati"ă a medicamentelor n farmacie1 @1 I1 OsadcencoBucureşti 7 Editura de :tat pentru Literatură Ftiinţifică+ %.(*1 0*= p1 7 fig1+ tab1 0) cm1 Inde,'%(9O-&*1 %*)*1 O:I@O?-:I EFTI+ <rigore1 @arodontopatia esenţială 7 concepţie originală de interpretare şitratament prin biostimulatori de omoimplante din Zos-mineraleZ1 <rigore Osipo"-:ineşti1 a 0-are"i!uită şi completată7 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&)1 0.0 p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III 0)..%

'%'1*%9O-&81 %*)81 O:I@O?-:I EFTI+ <rigore1 @arodontopatia esenţială 7 concepţie originală de interpretare şitratament prin biostimulatori de omoimplante din Zos-mineraleZ1 <rigore Osipo"-:ineşti1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.='1 00' p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III 0).&. '%'1*%9O-&81 %*)(1 Otologie1 coord1 Ftefan <Yrbea1 Bucureşti 7 Editura Ftiinţifică şi Enciclopedică+ %.&=1 p17 fig1+ sc#1+ diagr1 08 cm1 Bibliogr1 '%'10&9O-.)1 %*)'1 O[EL+ Ioan1 Igiena n industria alimentară1 coord1 ?italie Teodoru dr1 I1 Oţel+ dr1 @etro"ici 111 Bucureşti 7 Ceres+ %.=.1 088 p1 0% cm1 Bibliogr1 II %%*=( II %%*=(1 %*)=1 O?ERVIER+ Claus1 4anuale sinottico di medicina interna1 Claus O"er!ier presenta!ionedel prof1 icola ;ioguardi1 @ado"a 7 @iccin Editore+ %.=01 ?I+ *=' p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 Biblioşi indice1 I? =*8% '%'1%91.9O-.(1 %*)&1 @A4B2CCIA + <r1 4orfopatologie stomatologică1 prof1 dr1 doc1 <r1 @ambucciaBucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&=1 **' p1 7 il1+ fotogr1 08 cm1 Bibliogr1 III %.=%0 '%'1*%9@ %*).1 @A4 IL+ Eduard1 @si#o!ele1 Eduard @amfil ;oru Ogodescu1 Timişoara 7 acla+ %.='1 *) p1 0% cm1 II *.()0 '%'1&.9@%=1 %*%)1 @A AITE:C2+ <#1 Accidente medicamentoase1 conf1 <#1 @anaitescu+ Emil A1 @opeBucureşti 7 Editura 4edicală+ %.'.1 *%& p1 0) cm1 III %&%(0 '%(1).9@%&1 %*%%1 @A AITE:C2+ <#1 Acţiuni ad"erse medicamentoase1 <#1 @anaitescu+ Emil A1 @opBucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=01 *&. p1 08 cm1 Bibliogr1 III %&%(= '%(1)*9@%.1 %*%01 @A AITE:C2+ <#1 @atologie medicamentoasă curentă1 prof1 dr1 <#1 @anaitescu+ dr1A1 @opescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=81 88' p1 08 cm \ % Addendum1 Bibliogr1 p1 88*.1 III 0).8* '%'-)&9@%.1 %*%*1 @A X+ I1 Radiodiagnostic osteo-articular1 I1 @ană icolina Ro"enţa 4ircea ?lădăreanuBucureşti 7 Editura 4edicală+ %.==1 8.0 p17 fig1+ fotogr1 08 cm1 Bibliogr1 III 00)(' '%'1=-)=*9@ %*%81 @A X+ I1 Radiodiagnostic şi radioterapie1 I1 @ană ?1 <rancea1 Bucureşti 7 Editura ;idacşi @edagogică+ %.==1 (*' p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III %..08 '%'-)=*9@%&1 %*%(1 @A X+ I1 Radiodiagnosticul şi radioterapia n otorinolaringologie1 colab1 dr1 ?1 <rancea Ligia Lonc#iar1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=*1 *&* p17 fotogr1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%&'%'-)=*1=9@%&1 %*%'1 @A X+ I1 Radiologia stomacului şi duodenului1 I1 @ană 41 ?lădăreanu1 Bucureşti 7 Edit4edicală+ %.=(1 *08 p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III %&*=( '%'1**91*8-)=*1=-=%9@%&1 %*%=1 @A ;I + @ierre1 @r>cis interactif dJanest#>sie loco-r>gionale1 @ierre @andin1 4ontpel

:auramps 4>dical+ 0))'1 *%= p1 0( cm \ ;?;1 I:B 0-&8)0*-8='-.1 III %.=(8 '%'-)&.1(9@001 %*%&1 @A IL+ C1 <enetica se,elor1 C1 @anfil1 CLuH apoca 7 ;acia+ %.&81 0(( p1 0%Bibliogr1 '%01'9@%=1 %*%.1 @A@ILIA + ?ictor C1 Tratat elementar de #istologie1 ?1 ?1 @apilian+ <#1 ?1 Roşca1 C apoca 7 ;acia+ %.==-%.=&1 0 "ol1 7 fig1 08 cm1 III 0).0&1 %*0)1 @ara!itologie medicală1 @rof1 dr1 4i#ai Elias1 Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogi%.&%1 %.% p1 08 cm1 Bibliogr1 '%'1.9@**1 %*0%1 @ARE T+ B1 GKst>roscopie c#irurgicale 7 laser et tec#ni ues classi ues1 B1 @arentBarbot+ G1 <uedH pr>faces de R1 Genrion et 1 :ciarra1 0- me >dition7 @aris 7 4asson+ %..&1 p1 0= cm1 Bibliogr1 I:B 0-00(-&*%*%-.1 I? =(&' '%&1%9@*81 %*001 @ARGO + Constantin Ion1 Biologia "Yrstelor1 Cercetări clinice şi e,perimentale1 Acad1 C

@ar#on1 Bucureşti 7 Editura Academiei R@R+ %.((1 8(% p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 '%01'9@*(1 %*0*1 @AR?IVI+ a"ad1 LJE,amen ort#op>di ue rendu facile1 a"ad @ar"i!i1 @aris 7 4aloine+ 0))%0. p1 00 cm1 I:B .=&-0-008-)0.='-)1 II *=&(( '%=9@%%1

Page 70: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 70/98

%*081 @A:C2+ Oli"iu1 Qndrumător practic de endoscopie digesti"ă superioară1 Oli"iu @ascu1 C apoca 7 ;acia+ %.&01 %)8 p1 0% cm1 Bibliogr1 '%'-)=09@8)1 %*0(1 @A:IC+ Resad1 A @ractical manual of laparoscopK 7 a clinical coo$boo$1 Resad @Ronald L1 Le"ine1 e ]or$ 7 T#e @art#enon @ublis#ing <roup+ 0))01 *(8 p1 0' cm1 Inde,1 I:B%-&80%8-)==-.1 III %.%8= '%&1%9@8%1 %*0'1 @A: 2IER ;E RA CLIE2+ :ol ne1 @sKc#iatrie1 :olene @as uier de ranclieu1 @aris 7

4ed-Line+ 0))'1 %)& p1 %0 cm1 M las#N1 I:B 0-&8'=&-)'.-01 II *=&=( '%'1&.9@%%1 %*0=1 @A: 2IER+ ean C#arles1 La sur"eillance du tra"ail1 ean 4arie T#oulon+ ean C#arles@as uier+ @#ilippe Audra1 @aris 7 4asson+ 0))01 *'% p1 0% cm1 M@rati ue en <Kn>colObst>tri ueN1 I:B 0-00(-&*&8(-*1 III %.%80 '%&1%91=9T8.1 %*0&1 @A::AR<E+ Eber#ard1 Atlas de poc#e de g>n>ti ue1 Eber#ard @assarge trad1 LouBlotti>re1 *- me >d7 @aris 7 lammarion1 4>decine-:ciences+ ))*1 I+ 8&( p17 il1 color %. cmMAtlas de @oc#eN1 Bibliogr1 I:B 0-0(=-%0%%'-*1 II *'*0. (=(9@8%1 %*0.1 @AFCA+ 4aria ;orina1 Elemente de psi#opedagogie nutriţională1 4aria ;orina @aşca1TYrgu 4ureş 7 2ni"ersitK @ress+ 0)).1 *(' p1 0) cm1 I:B .=&-.=*-%'.-)'(-)1 II *&8(* '%*109@%%1 %**)1 @AFCA 2+ ?iorel Oli"ian1 ?Yrsta a treia sau ultimul e,amen1 ?iorel Oli"ian @aşcanu1Iaşi 7 Editura 4oldo"a+ %..81 0%) p1 00 cm1 M4edicina naturistăN1 I:B .=*-.%8'-('-01 II *.=&' '%'-)(*1.9@*.1 %**%1 @atologia colului uterin1 ;r1 A1 Turcaş+ E1 Truţă+ <1 :imu I1 ;1 4erfu+ I1 Roman1 C;acia+ %.=%1 *80 p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%%0* '%&1 %**01 @atologia digesti"ă funcţională1 :ub redacţia ;1 ;umitraşcu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+%..%1 **( p1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*.-)%'*-'1 '%'1*9@8*1 %***1 @atologia medica1 @ado"a 7 @iccin Editore+ %.&)-%.&%1 0 "ol1 0= cm1 I? =**)1 %**81 @atologia sistemului ner"os "egetati"1 sub redacţia L1 @opo"iciu I1 Gaulică1 BucureşEditura 4edicală+ %.&01 =%& p1 7 fig1+ tab1 0( cm1 Bibliogr1 '%'1&9@8*1 %**(1 @atologie bioc#imică1 sub redacţia I1 Teodorescu E,arcu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală%.=81 %8*= p1 7 fig1+ tab1 0( cm1 Bibliogr1 III %&%.' (='1*9@8*1 %**'1 @atologie c#irurgicală1%**=1 @atologie indusă prenatal7 boli ereditare şi9sau congenitale1 III 0%%0= III 0%%0=1 %**&1 @atologie şi nursing c#irurgical1 :ub redacţia icolae Angelescu1 Bucureşti 7 Editur4edicală+ %..&1 0%. p1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*.-)*-('-'1 III %&*%8 '%'-)&.9@8*1 %**.1 @A?EL+ I1 ;ietetica fi!iopatologică şi clinică1 prof1 I1 @a"el1 Bucureşti 7 Editura 4edica%.'*1 8%% p1 7 fig 08 cm1 Bibliogr1 la finele cap1 III 0).0' '%*109@8'1 %*8)1 @A?EL+ I1 Obe!itatea 7 boală cu e,tindere n masă1 I1 @a"el ;an :drobici1 Bucureşti Editura Academiei R:R+ %.=)1 %&. p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 III %&*(. '%*109@8'1 %*8%1 @X;2RE+ Liliana1 To,ina botulinică n tratamentul spasticităţii la copil1 Liliana @ădurBucureşti 7 Carol ;a"ila+ 0))*1 %.% p17 fig1+ il1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-=.%&-%8-0

%&0.* '%'-)(*109@%01 %*801 @XIF+ ?iorel1 2ltrastructura pielii umane7 n condiţii normale şi patologice1 ?1 @ăBucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&*1 %0& p1 \ 8) f17 fotogr1 08 cm1 Bibliogr1 '%'1(9@%*1 %*8*1 @X:C2[+ ;an1 Inter"enţiile obstetricale1 ;an @ăscuţ1 Timişoara 7 Editura ?ictor Babeş+0)%%1 ((' p1 08 cm1 I:B .=&-')'-&)(8-8&-*1 III 0%='0 '%&9@%%1 %*881 @XTR2[+ 4ircea1 Gerniile abdominale1 4ircea @ătruţ1 Bucureşti 7 Editura 4ilitară+ %.&0*% p17 fig1 0% cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*0-))=.-81 II *&**) '%=1((9@881 %*8(1 @X2 + Ludo"ic1 Boli infecţioase tropicale1 Ludo"ic @ăun1 Bucureşti 7 Editura 4edicală%.=.1 %0* p1 08 cm1 III 0%%%& '%'1.9@8(1 %*8'1 @X2 + Ludo"ic1 ;iarei acute infecţioase1 @rof1 dr1 Ludo"ic @ăun ;r1 Emil Toma1 Bucureş7 Editura 4edicală+ %.&)1 %%( p1 08 cm1 Bibliogr1 '%'1*9@8(1

%*8=1 @X2 E:C2+ Cornelia1 Otorinolaringologie pediatrică1 conf1 dr1 Cornelia @ăunescBucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=01 8'8 p17 fig1+ fotogr1 0% cm1 II *.8*= '%'-)(*109@8(1 %*8&1 @X2 E:C2+ Cornelia1 Otorinolaringologie pediatrică1 conf1 dr1 Cornelia @ăunescu1 Ed1

Page 71: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 71/98

a re"1 şi ad7 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&%1 8%' p1 08 cm1 Bibliogr1 III 00)'' '%'-)(*109@8 %*8.1 @ediatrie1 41 <eormăneanu+ 4icaela Bădulescu+ I1 Cernătescu111 1 a 0-a+ re"i!uBucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ 5%.&*61 =8* p1 \ 0 pl1 7 il1+ tab1 0* cm1 Biblio%&*.= '%'-)(*10-)=9-)&1 %*()1 @ediatrie curriculară 7 g#id practic pentru re!idenţi1 sub red1 prof1uni"1dr1 4i#ai eamţu:ibiu 7 Editura 2ni"ersităţii ZLucian BlagaZ din :ibiu+ 0))'1 0(& p1 %& cm1 I:B .=*-=*.-00&-)1 II

*=*.% '%'-)(*109@8&1 %*(%1 @ediatrie pre"enti"ă1 :ub redacţia 1 1 Trifan1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&01 (=8 p08 cm1 Bibliogr1 '%'-)(*109@8&1 %*(01 @>diatrie1 coordonn> par A1 Bourrillon1 0`e >d7 @aris 7 4asson+ 0))01 II+ '(8 p 7 fig1 0( cm1 MAbr>g>s1 Connaissances et @rati ueN1 Inde,1 I:B 0-0.8-))=))- 1 III %==)) '%'-)(*109B=81 %*(*1 @>diatrie1 coordonn> par A1 Bourrillon1 *`e >d7 @aris 7 4asson+ ))(1 ?II+ &*& p1 7il1+ tab1 0( cm1 MAbr>g>s1 Connaissances et @rati ueN1 Inde,1 I:B 0-0.8-)%.8=-81 III %.%'& ')(*109@8&1 %*(81 @ediatrie1 41 <eormăneanu+ 41Bădulescu+ I1 Cernătescu111 Bucureşti 7 Editura ;idactic@edagogică+ %.=&1 (=. p1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%%0& '%'-)(*109@8&1 %*((1 @ediatrie1 41 <eormăneanu+ 4icaela Bădulescu+ I1 Cernătescu+ Carmen Ciofu111 sredacţia prof1 dr1 41 <eormăneanu dr1 Anneliese Ualter-Roşianu1 a 0-a re"i!uită7 Bucureşti 7Editura ;idactică şi @edagogică+ %.&*1 =8* p1\ II 7 tab1+ diagr1+ il1+ pl1 08 cm1 Bibliogr1 III % %*('1 @ <A ;+ <eorges1 La @sKc#o-integration et le silence de la pens>e1 <eorges @>gand1Editions desIris+ %.&.1 0)& p1 08 cm1 I:B 0-.)='(*-)0-81 III %&)== '%(1&(9@8&1 %*(=1 @E ;E 2 ;A+ <#eorg#e1 eurologie n mediul industrial 7 g#id practic1 <#eorg#e@endefunda <eorgeta :ăndulescu1 Iaşi 7 unimea+ %.&=1 *(= p1 7 fig1+ tab1 0% cm1 Biblio'%'1&9@()1 %*(&1 @E ;E 2 ;A+ <#eorg#e1 :emiologie neurologică1 <#eorg#e @endefunda+ eliciaFtefanac#e+ Li"iu @endefunda1 ed1 a =-a7 Iaşi 7 Contact International+ %..01 0=0 p1 7 fig1+ tabcm1 I:B .=*-.(%)*-%-)1 '%'1&9@()1 %*(.1 @E ;E 2 ;A+ Li"iu1 eurologie practică1 Li"iu @endefunda1 Iaşi 7 Contact International+%..*1 8=& p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 select1 I:B .=*-.(.8%-0-*1 III 0%((. '%'1&9@()1 %*')1 @E TELEICI2C+ ;ragoş1 <refele şi transplantele dento-al"eolo-osoase1 ;ragoş@enteleiciuc1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&=1 0=' p1 08 cm1 Bibliogr1 '%'1*%9@()1 %*'%1 @ERE[IA 2+ ;an1 Imunoendocrinologie n boli de colagen şi osteoporo!ă1 ;an @ereţianu;aniel <rigore <elu Onose1 Bucureşti 7 Editura Academiei RomYne+ 0))01 *8= p17 tab1 08 cmBibliogr1 I:B .=*-0=-)&&0-81 III %&0.8 '%'189@(%1 %*'01 @ERLE42TER+ L>on1 Endocrinologie1 L>on @erlemuter+ ean-Louis T#omas1 a (-a7 @a4asson+ 0))*1 ?III+ 8.8 p1 7 fig1 0( cm1 MAbr>g>s1 Connaissances et @rati ueN1 Inde,1 I:B 00.8-)%)8'-.1 III %='&& '%0189@(01

%*'*1 @ETRE:C2+ 4ircea1 utriţie şi dietoterapie1 dr1 4ircea @etrescu+ Aurora :uţianu1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.'01 '80 p1 7 tab1 0% cm1 II *.8%% '%*109@(=1 %*'81 @ETRE:C2-CO4A + ?1 Alimentaţia copilului sănătos şi bolna" 7 alimente şi regimuri1conf1 ?1 @etrescu-Coman+ dr1 lorica @ăun1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ 5%.'%61 808 p1 0% c%&*&% '%'-)(*109@(81 %*'(1 @ETRE:C2-CO4A + ?1 Into,icaţiile acute şi accidentele la copii1 dr1 docent ?1 @etrescu-Coman1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.'&1 %0) p1 7 fig1 %' cm1 I 80%& '%'-)(*109@(=1 %*''1 @ETRE:C2-CO4A + ?1 @ediatria practică1 ?1 @etrescu-Coman1 Bucureşti 7 Editura4edicală+ %.=01 8%* p1 0% cm1 Bibliogr1 II *.(8. '%'-)(*109@(=1 %*'=1 @#armaceutical emulsions and suspensions1 edited bK 7 ran_oise ielloud+ <ilbert 4arti-4estres1 e ]or$ 7 4arcel ;e$$er+ 0)))1 '*= p1 7 fig1+ tab1+ diagr1 08 cm1 Bibliogr1 la finele cap1

I:B )-&08=-)*)8-.1 III 0))=* '%(9@'*1 %*'&1 @#Ksiologie1 ean-Louis Ader+ ran_ois Carr>+ An# Tuan ;in#- uan+ 111 @aris 7 4ass0))*1 ?II+ *.( p1 7 tab1+ diagr1+ il1 0( cm1 MAbr>g>s1 Cours \ E,osN1 Inde,1 I:B 0-0.8-)).08- 1

Page 72: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 72/98

III %=''& '%09@'*1 %*'.1 @#Ktosterols as functional food components and nutraceuticals1 ed1 bK @ares# C1 ;utta1 e]or$ 7 4arcel ;e$$er+ ))81 ,+ 8(* p1 7 tab1+ diagr1 08 cm1 M utraceutical :cience and Tec#nologK %N1 I:B )-&08=-8=()- 1 III %.&== ''89@'*1 %*=)1 @IA<ET+ ean1 @si#ologia copilului1 ean @iaget B rbel In#elder1 Bucureşti 7 Edit;idactică şi @edagogică%*' p1 0% cm1 Bibliogr1 '%01&9@'81

%*=%1 @I TA+ ;an L1 Cercetări asupra etiopatogeniei bolii Legg-Cal">-@ert#es 7 re!umatul te!de doctorat1 drd1 dr1 ;an L1 @inta cond1 şt1 prof1 uni"1 dr1 ;inu Antonescu1 Bucureşti 7 2ni"ersitade 4edicină şi armacie ZCarol ;a"ilaZ din Bucureşti+ 0))(1 8* f1 7 fotogr1 *) cm1 I? =((. '%'9@''1 %*=01 @lant cell culture protocols1 eds1 ?ictor 41 LoKola-?argas+ elipe ?v! ue!- lota1 0nd ed7Toto a+ 7 Gumana @ress+ ))'1 ,"+ *.* p1 7 fig1+ fotogr1+ diagr1+ tab1 08 cm1 M4et#ods molecular biologK *%&N1 Bibliogr1 la finele capitolelor1 I:B %-(&&0.-(8=-&1 III 0)(=8(==109@=)1 %*=*1 @LEF+ 41 I1 Atlas cer"ico-#istero-salpingografia n diagnosticarea afecţiuniloginecologice1 41 Teodorescu+ 41 I1 @leş1 Timişoara 7 acla+ %.&)1 %.0 p1 7 fig1 08 cm1 III 0)('%&1%9T*&1 %*=81 @LEFA+ Costel1 C#irurgia fistulelor biliare1 conf1 dr1 Costel @leşa1 Iaşi 7 unimea+ 5"ol16 0% cm1%*=(1 @LEFA+ Costel1 C#irurgie generală1 Costel @leşa1 Iaşi 7 Editura Timpul+ 0))01 0 "ol1

cm1 I:B .=*-'%0-)0)-%1 III %'=%81 %*='1 @LETEA+ :orin Li"iu1 Actualităţi n diagnosticul şi tratamentul infertilităţii de origineuterină 7 re!umatul te!ei de doctorat1 drd1 dr1 :orin Li"iu @letea cond1 şt1 prof1 dr1 @etrac#e ?YrBucureşti 7 2ni"ersitatea de 4edicină şi armacie ZCarol ;a"ilaZ din Bucureşti+ 0))'1 =' p1 7fotogr1+ tab1 0% cm1 II *=88= '%&1%9@=%1 %*==1 @neumologie 7 tuberculose1 <1 Ginaut+ @1 ;aumet+ Odile Le <ue"el111 @aris 7 4asson++ %(* p1 fig1+ tab1 0= cm1 MCa#iers de lJInfirmi re %'N1 Inde, alfab1 I:B 0-00(-))()%- 1 III%&*08 '%'1089@=01 %*=&1 @neumologie1 sous la direction de Bruno Gousset1 Ed1 a 0-a7 @aris 7 4asson+ 0))*1 I8=8 p1 7 fig1 0( cm1 MAbr>g>s1 Connaissances et @rati ueN1 Inde,1 I:B 0-0.8-)%)%8-)1 III %=''%'109@=01 %*=.1 @OBORO I2C+ 4arian-:il"iu1 Elemente de programare şi control a neuroprote!elor14arian-:il"iu @oboroniuc1 Iaşi 7 Casa de Editură ?enus+ 0))'1 iii+ %=% p1 7 fig1+ fotogr1 0( cBibliogr1 I:B .=&-.=*-=('-)*'-)1 III 0)=%( '&%1(%9@=*1 %*&)1 @OE AR2+ ;an ?1 Traumatismele aparatului locomotor 7 diagnostic+ complicaţii+tratament1 ;an ?1 @oenaru+ Iconia Bor!a1 Timişoara+ 0))&1 %08 p1 multigr1 7 fig1 08 cm1 Biblio%0*-%081 III %.=*. '%'1=9@=81 %*&%1 @OIRIER+ ac ues1 Le_ons dJembrKologie #umaine1 ac ues @oirier+ 4artin Catala+ Isa

@oirier111 8e >d7 @aris 7 4aloine+ 0))(1 *0= p1 0% cm1 M:ciences ondamentalesN1 I:B 0-0)0=.(-&1 III %.%(% '%%1)%*9L(01 %*&01 @OI::O IER+ ;omini ue1 La @ulsion de mort 7 de reud ^ Lacan1 ;omini ue@oissonnier1 Ramon"ille :aint-Agne 7 r s+ %..&1 0() p1 00 cm1 I:B 0-&'(&'-8.0-&1 II *'(8( '%'1&.9@=81 %*&*1 @OLA3-U]::+ Annemarie1 Antifungal drug t#erapK of opportunistic fungal infections1Annemarie @ola$ UKss1 Basel 7 Roc#e+ 50))861 %)) p1 08 cm1 I:B *-.)=.8'-80-%1 III 0%')& '%(9@=(1 %*&81 @olipara!itismul la om+ animale+ plante şi mediu1 sub redacţia prof1 dr1 <#1 OlteBucureşti 7 Ceres+ 0))%1 &%0 p1+ ( pl1 7 fig1 0( cm1 Bibliogr1 I:B .=*-8)-)8&(-.1 III %&0&'%(109@=(1

%*&(1 @olipii şi polipo!ele recto-colonice Tumorile intestinului subţire1 @olipii şi polipo!erecto-colonice 9 ;an :etlacec+ Ale,andru Oproiu+ I1 @opescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&8&8 p1 7 fig1+ fotogr1 08 cm1 M:tudii clinice1 C#irurgie 8N1 Bibliogr1 III 0%')( '%=1((9@=(1

Page 73: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 73/98

%*&'1 @OLLAR;+ T#omas ;1 Biologie cellulaire1 T#omas ;1 @ollard+ Uilliam C1 Earns#a illustr> par <ra#am T1 o#nson coord1 scientifi ue C#antal Gousset1 @aris 7 Else"ier :ciences+0))81 ?I+&(* p1 0= cm1 MCampus1 R>f>renceN1 Ane,e şi indice1 I:B 0-&80..-(=%-'1 I? =00) (='1*9@='1 %*&=1 @O@+ Carmen Elena1 Terminologie p#armaceuti ue 7 <uide pour les >tudiants francop#oCarmen Elena @op1 CluH- apoca 7 Editura 4edicală 2ni"ersitară ZIuliu GaţieganuZ CluH- apoca+

0)%%1 %.% p1 08 cm1 I:B .=&-.=*-'.*-8=(-.1 III 0000& '%(9@=&1 %*&&1 @O@+ 4i#aela ;ana1 Cercetări pri"ind optimi!area produselor lactate acide din punct d"edere fi!iologic şi sen!orial 7 re!umatul te!ei de doctorat1 ing1 4i#aela ;ana @op coord1 şt1 @rof1dr1 ing1 <#eorg#e 4iron Costin1 <alaţi+ 0))(1 (* p1 7 fig1+ tab1+ sc#1+ diagr1 0( cm1 Bibliogr%&'0' '*=1%9@=&1 %*&.1 @O@+ 4i#aela ;ana1 Cercetări pri"ind optimi!area produselor lactate acide din punct de"edere fi!iologic şi sen!orial 7 te!ă de doctorat1 ing1 ;ana @op coord1 şt1 @rof1 dr1 ing1 <#eorg#4iron Costin1 <alaţi+ 0))(1 000 f1 7 fig1+ sc#1+ diagr1+ tab1 *) cm1 Bibliogr1 I? =8)) '*=1%9@= %*.)1 @O@+ :imona1 Qndreptar n recuperarea funcţională a mYinii1 :imona @op+ 4onica aragOradea 7 Editura 2ni"ersităţii din Oradea+ 0)).1 %08 p1 7 fig1 0( cm1 Bibliogr1 I:B .=&-.=*-=(.-=)=-'1 III 0%)0* '%(1&0(9@=&1 %*.%1 @O@+ Tiberiu1 4edicina nucleară n diagnosticul clinic1 dr1 Tiberiu @op1 Bucureşti 7 E4ilitară+ %.=.1 *(= p17 fig1+ sc#1+ tab1 \ %0 f17 fotogr1 color 08 cm1 Bibliogr1 III 0%&=8)=*9@=&1 %*.01 @O@A+ Emanoil1 Cancerul bu!elor1 Emanoil @opa+ Emil 2rtilă1 Timişoara 7 acla+ %.=. p1 7 fig1+ fotogr1 0% cm1 Bibliogr1 II 8)0)& '%'-))'9@=.1 %*.*1 @O@A+ <eorge1 ?ademecum de urgenţe medicale1 @rof1 dr1 <eorge @opa1 a 0-a7 BucuEditura 4edicală+ %.&%1 *()p1 08 cm1 Bibliogr1 '%'-)&*9@=.1 %*.81 @O@A+ Ion1 To,icologie1 conf1 dr1 Ion @opa1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=&1 *=0cm1 Bibliogr1 '%(1.9@=&1 %*.(1 @O@A+ 4onica1 Apele re!iduale din unităţi medico-sanitare 7 g#id metodologic1 4onic@opa1 CluH- apoca 7 Editura 4edicală 2ni"ersitară ZIuliu GaţieganuZ CluH- apoca+ 0))'1 *%. p1 7tab1 0) cm1 Bibliogr1 p1 *)'-*%.1 I:B .=*-'.*-%()-%1 II *&*(8 '%89@=.1 %*.'1 @O@E:C2+ Aristotel1 Acneea+ seboreea şi tratamentul lor1 Aristotel @opescu+ 4argare@opescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=81 =& p1 7 fig1 0% cm1 II *.8'8 '%'1(9@&%1 %*.=1 @O@E:C2+ Aurel1 undamentele biofi!icii medicale1 conf1 dr1 Aurel @opescu1 BucureAll+ %..81 5"ol16 08 cm1 I:B .=*-.%('-(0-(1 III %(=001 %*.&1 @O@E:C2+ Aurora1 Bioc#imie medicală1 Aurora @opescu+ Elena Cristea+ 4arcVamfirescu-<#eorg#iu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&)1 ==8 p17 fig1+ sc#1+ tab1 08 cm1 III (==9@&%1 %*..1 @O@E:C2+ Aurora1 Bioc#imie specială pentru stomatologie1 prof1 dr1 doc1 Aurora @opeBucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ %.&%1 %(0 p1 7 fig1+ tab1+ diagr1 0% cm1 Bib

*=&0= '%'1*%9@&%1 %8))1 @O@E:C2+ Cristian Radu1 Tratamentul comple, al cancerului de laringe1 ;r1 Cristian Radu@opescu1 Bucureşti 7 :A:+ %..81 *(0 p17 fig1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-.'(08-8-%1 '%'-))'9@&%1 %8)%1 @O@E:C2+ ;1 2rgenţele n obstetrică şi ginecologie1 @rof1 ;1 @opescu conf1 Ale,andLambescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=%1 0** p1 %= cm1 MCum tratămN1 I 8*'( '%&-)&9 %8)01 @O@E:C2+ Emil A1 :emiologie anatomoclinică+ bioc#imică+ fi!iopatologică1 Emil @opescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&01 5"ol16 08 cm1 Bibliogr1 III %&0')1 %8)*1 @O@E:C2+ <#eorg#e1 itopatologie1 dr1 <#eorg#e @opescu1 Bucureşti 7 Editura Te#ni%..*1 (08 p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*%-)(0%- 1 '%(9@&%1 %8)81 @O@E:C2+ <rigore <r1 4edicina şi colecti"ităţile umane1 <rigore <r1 @opescu :orin 41

Rădulescu1 a 0-a re"7 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&%1 8'0 p17 fig1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1 )(&9@&%1 %8)(1 @O@E:C2+ Gonorius1 4edicamente de biosinte!ă şi e,tracţie1 Gonorius @opescu pref1 d

Page 74: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 74/98

Ioan :imiti1 CluH- apoca 7 ;acia+ %.&(1 %.( p1 0% cm1 Bibliogr1 şi inde,1 '%(9@&%1 %8)'1 @O@E:C2+ Irinel1 :upuraţiile pancreatice şi peripancreatice1 I1 @opescu :1 <eorgescu4a#er Al-Attas1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %..)1 %&8 p1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*.-))&0-'1 '%'1*9@&%1 %8)=1 @O@E:C2+ 4i#ai1 Atlas de patologie eredo-degenerati"ă neuro-musculară1 4i#ai @opescuBucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&.1 &8 p17 fig1 *( cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*.-))*(-81 ? %&8

'%'1=9&9@&%1 %8)&1 @O@E:C2+ Octa"ian1 Copilul sănătos şi bolna"1 Octa"ian @opescu1 Bucureşti 7 Editura Lu,+ %..&1 0.' p1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-.0()-0)-*1 III %&0.( '%'-)(*109@&%1 %8).1 @O@E:C2+ Octa"ian1 ;e la simptom la sindrom n patologia pediatrică1 Octa"ian @opescuBucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&)1 '0. p1 08 cm1 Bibliogr1 III 00)(( '%'-)(*109@&%1 %8%)1 @O@E:C2+ Octa"ian1 :indroame n pediatrie1 Octa"ian @opescu1 Bucureşti 7 Edit4edicală+ %.=81 888 p1 0% cm1 Bibliogr1 II *.((* '%'-)(*109@&%1 %8%%1 @O@E:C2+ Raluca Cornelia1 Cercetări pri"ind 4aedi ?isna 7 re!umatul te!ei de doctoraRaluca Cornelia @opescu cond1 şt1 prof1 uni"1 dr1 Tudor @erianu1 Iaşi+ 0)).1 () f1 7 fotogr1+diagr1 0% cm1 Bibliogr1 II *&&'0 '%.9@&%1 %8%01 @O@E:C2+ Teodorina1 C#imie farmaceutică 7 manual pentru licee sanitare+ meslaborant de farmacie+ clasa a I-a1 farm1 Teodorina @opescu1 Bucureşti 7 Editura ;idactică şi@edagogică+ %.&)1 %&0 p1 0) cm1 '%(9@&%1 %8%*1 @O@E:C2+ ?alerian1 Radiodiagnosticul n stomatologie1 ?alerian @opescu 4i#aRădulescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=*1 0%( p17 fig1+ il1 ** cm1 Bibliogr1 '%'1*%9@& %8%81 @O@E:C2+ ?alerian1 Te#nici curente de c#irurgie stomatologică1 ?alerian @opescCorneliu Burlibaşa1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.'%1 80= p17 fig1 08 cm1 Inde, alfab1'%'1*%9@&%1 %8%(1 @O@E:C2+ ?aleriu1 Electroencefalografia pediatrică1 Ră!"an @rişcu ?aleriu @opescBucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=*1 (&. p1 08 cm1 Inde, alfab1 III 0%&&* '%'-)(*[email protected] %8%'1 @O@E:C2- E?EA 2+ @aul1 @si#ologia generală 7 manual pentru liceele pedagogice1 @a@opescu- e"eanu E1 isc#bein1 Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ %.&%1 0.8 p1 0cm1 '%01&9@&%1 %8%=1 @O@E:C2 2RL2E I+ 41 C#irurgia intestinului1 41 @opescu 2rlueni+ @1 :imiciBucureşti 7 Editura 4edicală+ %.(&1 *0' p1 7 fig1+ fotogr1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%%%) '%=1((9@ %8%&1 @O@O?ICI+ Adriana1 ;ermatofarmacie şi cosmetologie1 conf1 dr1 Adriana @opoBucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&01 0=% p17 fig1+ tab1 0( cm1 Bibliogr1 '%(109@&*1 %8%.1 @O@O?ICI+ Adriana1 Reologia formelor farmaceutice1 conf1 dr1 Adriana @opo"ici1 Buc7 Editura 4edicală+ %.&(1 *8. p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1 '%(9@&*1 %80)1 @O@O?ICI+ Adriana1 :upo!itoare1 Adriana @opo"ici+ Ioan Ban1 Bucureşti 7 Edi4edicală+ %.&&1 0'0 p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1 şi inde,1 '%(9@&*1 %80%1 @O@O?ICI+ Adriana1 2nguente farmaceutice1 conf1 dr1 Adriana @opo"ici1 a 0-a

Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&)1 *(( p1 7 fig1+ tab1 0) cm1 Bibliogr1 II 8)0%* '%(9@&*1 %8001 @O@O?ICI+ Andrei1 C#irurgia colonului+ rectului şi canalului anal 7 te#nici c#irurgicAndrei @opo"ici colaboratori 7 Aurel Tonea+ Leonard ;a"id1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ 0))*1 0"ol1 I? =*'*1 %80*1 @O@O?ICI+ Andrei1 :uferinţele tardi"e consecuti"e c#irurgiei ulcerului gastro-duodenaAndrei @opo"ici+ ;umitru 4edianu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %..)1 ')( p1 08 cm1 M:tudiiclinice1 C#irurgie =N1 Bibliogr1 I:B .=*-*.-)%)=-(1 III 0%((' '%=1((9@&*1 %8081 @O@O?ICI+ Constanţa1 4esagerii frumuseţii7 cosmetică+ mac#iaH de !i+ mac#iaH de "estimentaţie+ comportament1 Constanţa @opo"ici1 Bucureşti 7 Editura Te#nică+ %.&01 %.= p170) cm1 '%*189@&*1 %80(1 @O@O?ICI+ Iuliana1 Te#nologie farmaceutică1 prof1 uni"1 dr1 Iuliana @opo"ici+ prof1

dr1 ;umitru Lupuleasa prefaţă de prof1 dr1 ?ictor :tănescu1 Iaşi 7 @olirom+ 0))%-0)).1 * "ol1 7 figtab1+ il1 *) cm1 MBiosN1 I:B .=*-'&*-'*(-(1 I? &0)(1 %80'1 @O@O?ICI2+ Li"iu1 Bolile "asculare cerebrale din sistemul "ertebro-ba!ilar1 prof1 dr1 do

Page 75: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 75/98

L1 @opo"iciu+ prof1 dr1 doc1 <#1 @endefunda+ conf1 dr1 I1 @ascu1 Iaşi 7 unimea+ %.&)1 88tab1 0% cm1 MEsculap 0(N1 Bibliogr1 II 8)0)0 '%'1&*%91&*09@&*1 %80=1 @O@O?ICI2+ Li"iu1 :omnul normal şi patologic1 prof1 L1 @opo"iciu1 Bucureşti 7 Ed4edicală+ %.=01 8)' p1 0( cm1 Bibliogr1 III 0%).8 '%'1&9@&*1 %80&1 @ORT4A + <eorges1 Trait> de tec#ni ue op>ratoire oto-r#ino-larKngologi ue1 <eorges@ortmann1 0- me >dition7 @aris 7 4asson+ %.(%1 %)%% p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 '%=1(%91(

%80.1 @O:TEL IC2+ ;1 Introducere n gerontologie1 ;1 @ostelnicu Al1 C#ira ?1 :ă#leanu1Bucureşti 7 Editura Academiei R:R+ %.'.1 *'8 p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%.*' '%*1.9@&=1 %8*)1 @O:TIA2 + <uK1 3in>sit#>rapie respiratoire de lJenfant 7 les tec#ni ues de soins guid>es par lJauscultation pulmonaire1 <uK @ostiau,1 @aris 7 ;e Boec$ 2ni"ersit>+ %..&1 *08 p1 7 il1 08<losar+ inde,1 I:B 0-&)8%-0(0*-&1 III %=.0% '%'-)(*109@&=1 %8*%1 Le @oumon pat#ologi ue 7 atlas de s>m>iologie radiologi ue1 Alain Coussement+ ran_o;esmonts+ os> Remi+ RaKmond Capde"ille1 @aris 7 Arnette+ %..)1 0'0 p1 7 fotogr1 *) cm1 IndeI:B 0-=%&8-)8=%- 1 '%'1089@&&1 %8*01 Le @ou"oir m>dical1 @aris 7 ditions du :euil+ %...1 0)& p1 00 cm1 M@ou"oirs &.N10-)0-)*=00&-01 II *8&(8 *8)1'9@&&1 %8**1 @RA;O ;E OLI?EIRA+ Luis Eduardo1 reud et :c#reber7 les sources >crites du d>lire+entre psKc#ose et culture1 Luis Eduardo @rado de Oli"eira1 Ramon"ille :aint-Agne 7 Editions Er s+%..=1 %8& p1 08 cm1 MActualit>s de la @sKc#analiseN1 I:B 0-&'(&'-8=.-)1 III %&).* %(.1.'9@ %8*81 @r>cis de p#Ksiologie1 Andr> Calas ean- ran_ois @errin C#ristian @las @atric$ ?anne@aris 7 ;oin+ ..=1 ?III+ 8*. p1 08 cm1 Inde,1 I:B 0-=)8)-)=8&-.1 III %='&0 '%09@.)1 %8*(1 @r>cis illustr> de dermoscopie1 coordination scientifi ue As#fa A1 4arg#oob+ Ralp# @Braun+ Alfred U1 3opf traduction et adaptation Ralp# @1 Braun pr>face de lJ>dition fran_aisac ues :a"arK1 5@aris6 7 Arnette+ ))=1 ?III+ **8 p1 7 fotogr1 color *) cm1 Inde,1 I:B .=&-0-=%=&8-%%8&-81 I? &%%0 '%'1(9@.)1 %8*'1 @RE;E:C2+ Ion1 4eningite şi encefalite acute1 Ion @redescu+ Claudiu Taindel1 Bucureşti Editura 4edicală+ %.=%1 0'% p1 0% cm1 II *'.)8 '%'1&9@&.1 %8*=1 @RE;E:C2+ Oana ;1 Gemira#ianeste!ia 7 comparaţie ntre te#nica #ipo- şi #iperbară 7re!umatul te!ei de doctorat1 dr1 Oana ;1 @redescu cond1 şt1 prof1 dr1 <eorge Litarc!e$1 Bucureşt2ni"ersitatea de 4edicină şi armacie ZCarol ;a"ilaZ din Bucureşti+ 0))'1 0) f1 7 fig1+ diagr1 *)cm1 Bibliogr1 I? =(8( '%'9@.)1 %8*&1 @redicţia e"oluţiei componentelor biologic acti"e n alimentele procesate 7 contract dcercetare1 director proiect 7 sl1 dr1 ing1 Luminiţa <eorgescu1 <alaţi 7 2ni"ersitatea Z;unărea de osZdin <alaţi+ 0))01 *. p1 7 fig1+ tab1 *) cm1 MContract 9 <rant Contract nr1 **88(90))01 Tema %%98&)N1 Bibliogr1 I? =)8* ''81&9@.)1 %8*.1 @RE BEA 2+ Radu1 Lucrări practice 7 ortopedie-traumatologie1 ;r1 @reHbeanu Radu+ ;eleanu Bogdan1 Timişoara 7 2ni"ersitatea de 4edicină şi armacie Z?ictor BabeşZ din Timişoara+0))81 %0% p1 7 fig1 0* cm1 <losar si bibliogr1 III %==*) '%=9@.)1

%88)1 @RE BEA 2+ Radu1 Ortopaedic traumatologK1 Radu @reHbeanu1 Timişoara 7 2ni"ersitK4edicine and @#armacK Z?ictor BabeşZ Timişoara+ 0))&-1 5"ol16 0* cm1 III 0)%*=1 %88%1 @reparate farmaceutice1 conf1 dr1 Adriana @opo"ici+ şef lucr1 dr1 Eli!a <afiţanu111 BucEditura 4edicală+ %.&=1 =%0 p1 08 cm1 Bibliogr1 '%(9@.%1 %8801 @RICO@+ 4i#ai1 Actualităţi n fi!iologia declanşării tra"aliului1 4i#ai @ricop1 Iaşiunimea+ %..)1 0)8 p1 7 fig1\ 0 f1+ fotogr1 0% cm1 MEsculap (%N1 Bibliogr1 I:B .=*-*=-)%)(-*&==( '%01'*1)0&9@&.1 %88*1 @RI4RO:E+ :andK1 @rincipes de g>nie g>n>ti ue1 :1 @rimrose+ R1 T Kman+ R1 Old după a '-a ed1 din limba engle!ă de Lionel ;omenHoud şi RaKmond Cunin1 Bru,elles 7 ;e Boec$ 2ni"ersit>+ ))81 I + 8)) p1 7 diagr1+ il1+ fotogr1 08 cm1 Titlul original n lb1 engle!ă 7 @rinciples<ene 4anipulation1 I:B 0-&)8%-8(.)-(1 III %.%*' ([email protected]

%8881 @rincipes de r>animation c#irurgicale1 sous la direction de ean-Louis @ourriat+ Clau4artin1 0- me >d7 Rueil-4almaison 7 Arnette+ 0))(1 + %8*) p1 7 il1+ tab1 0= cm1 Bibliogr1 lfinele cap1 I:B 0-=%&8-%)=8-81 I? =('. '%=1([email protected]

Page 76: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 76/98

%88(1 @rincipes et applications de la lKop#ilisation des produits biologi ues+ p#armaceuti ues etalimentaires 7 compte rendu de r>union de Commission C% P undamentals and applications of free!e-drKing to biological materials+ drugs and foodstuffs 7 proceedings of meeting of CommissionC% M4aK 0)-00+ %.&(N1 Institut International du roid1 @aris 7 Institut International du roiInternational Institute of Refrigeration+ %.&(1 *%& p1 08 cm1 M:cience et Tec#ni ue du roidN1 I:0-.)*'**-*)-81 III %(**% III %(**%1

%88'1 @rincipes et protocoles en anest#>sie p>diatri ue1 sous la direction de 1 ;uflo+ :1 Combet+ <odard pr>face par pr1 ;1 C#assard1 5@aris6 7 Arnette+ 0))=1 0.0 p1 0% cm1 MAnest#>sieN1.=&-0-=%&8-%%'=-(1 II *=&8& '%'-)(*[email protected] %88=1 @rincipii de drept alimentar1 prof1 dr1 ing1 Constantin Banu+ conf1 dr1 ing1 <rigore 4uslect1 dr1 ing1 ec1 :orin ;orin+ ş1l1 dr1 ing1 Iuliana ?intilă+ ing1 ?ifor ?erşescu+ Cristina Iancu+ confing1 Cornelia Lungu1 Bucureşti 7 A<IR+ 0))*1 ((0 p1 08 cm1 MInginerie alimentarăN1 Bibliogr1 I.=*-&%*)-.0-%1 III %'.00 III %'.001 %88&1 @rincipiile c#irurgiei1 :aKmour I1 :c# art!+ Tom <1 :#ires+ ran$ C1 :pencer+ o#n 41 ;alKosef E1 isc#er+ AubreK C1 <allo aK1 ed1 a =-a7 Bucureşti 7 Teora+ 0))(1 5=6 "ol1 *) cm1 Bibliola finele cap1 I:B .=*-0(-)==.-'1 I? ='..1 %88.1 @RIFC2+ Ră!"an1 Bolile reumatismale la copil1 dr1 docent Ră!"an R1 @rişcu+ dr1 4ir4aiorescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=)1 %=) p1 7 il1+ diagr1 0) cm1 Bibliogr1 selecti"ă*'=80 '%'-)(*[email protected] %8()1 @RIFC2+ Ră!"an1 QngriHirea şi creşterea sugarului1 Ră!"an @rişcu+ a#um :al!berg1 Ed0-a7 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=(1 *)( p1 7 fig1 0% cm1 '%'-)(*[email protected] %8(%1 @RI?E:+ 41 Anatomia #umana1 uinta edici n re"isada K ampliada41 @ri"es+ 1 Lisen$o"?1 Bus#$o"ic# traducci n del ruso Gumberto ?ald>s Tergas1 4oscu 7 4ir+ %.&81%8(01 @roblematica sănatăţii+ a!i şi n "iitor1 coord1 Constantin Arseni1 Bucureşti 7 Editu

Academiei R:R+ %.&81 %(( p1 08 cm1 Bibliogr1 '%89'%'9@.*1 %8(*1 @roblematici actuale ale acti"ităţii anti-doping1 trad1 4i#aela Oglice+ Ana CenHa+ red1 ?icBădoiu1 Bucureşti 7 Institutul aţional de Cercetare pentru :port+ 0))*1 .0 p1 0) cm1 MBibliotecaantrenorului %0N1 Ane,e1 II *(&=8 =.'9@.*1 %8(81 @robleme actuale n pediatrie1 Coord1 :ebastian icolau Ioan @opa1 Timişoara 7 Editura d?est+ %..01 0%= p1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*'-)%'=-(1 '%'-)(*109@.*1 %8((1 @robleme de psi#ologia muncii şi artei 7 lucrări ale Institutului de @si#ologie de pe lYngAcademia de Ftiinţe @edagogice a R1:1 1:1R1 Bucureşti 7 Editura de :tat pentru LiteraturăFtiinţifică+ %.(01 *(* p1 0% cm1 '%*1'9@.*1 %8('1 @robleme de tanatogene!ă 7 moartea subită la copil şi adolescent 7 consfătuirea de pediatrieşi medicină legală1 sub ngriHirea dr1 <1 T rno"eanu1 <alaţi 7 5s1n16+ %.&%1 0=8 p17 fig1 Bibliogr1 '%'-)(*109@.*1 %8(=1 @ROCA+ Eugeniu <#1 ;iagnosticul cancerului de prostată1 Eugen @roca1 Bucureşti 7 Edit4edicală+ %.==1 %%& p1 7 fig1 08 cm1 III 0%&=( '%'-))'9@.*1

%8(&1 @ROCA+ Eugeniu <#1 Gematuria1 @rof1 dr1 Eugen @roca1 Bucureşti 7 Editura 4ed%..(1 %%) p1 0% cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*.-)0&*-=1 '%'1'9@.*1 %8(.1 @ROCA+ Eugeniu <#1 Transplantarea renală1 Eugen @roca+ Ang#el @opescu1 BucureEditura 4edicală+ %.&*1 0*8 p1 08 cm1 M:tudii clinice1 C#irurgieN1 Bibliogr1 '%=1(9@.*1 %8')1 @ROCA+ Eugeniu <#1 Tumorile retro-peritoneale primiti"e1 ;1 :etlacec+ Eugen @roca+ @opa1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&'1 0%0 p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 '%=1(9:()1 %8'%1 @rocesarea materiilor prime alimentare şi pierderile de substanţe biologic acti"e1 ConstantiBanu+ 4aria Iordan+ <rigore 4usteaţă+ ?ioleta our1 C#işinău 7 Editura Te#nica+ 0))*1 %(0 p1 08cm1 MInginerie alimentarăN1 Bibliogr1 I:B ..=(-'*-%.0-81 III %=)0= III %=)0=1 %8'01 @RO;A + 4aria Rodica1 @atologia neurologică a adultului1 4aria Rodica @rodan1 Iaşi 7Te#nopress+ 0))*1 "ol1 08+( cm1 III %&%%(1

%8'*1 @roduse farmaceutice folosite n practica medicală1 Coord1 şt1 Ion Cruceanu11 BucureşEditura 4edicală+ %.''1 (*% p1 0* cm1 III %&*&0 '%'-)&.9@&.1 %8'81 @roduse farmaceutice romYneşti1 dr1 A"acum Tatiana+ farm1 dr1 A"ram Li"iu+ dr1 B

Page 77: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 77/98

Ftefan111 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=)1 %%(0 p1 7 diagr1+ tab1 08 cm1 Inde,1 III %&'%(18(M8.&[email protected] %8'(1 @roduse farmaceutice1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&)1 (0 p1 7 tab1 0* cm1 III %&'%([email protected] %8''1 @rofila,ie si patologie digesti"ă1 :ub redacţia dr1 Ioan Constantin Ruieneanu1 Bucureşti 7Editura Litera+ %.&01 0(( p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 '%'1*[email protected]

%8'=1 @rogrese n fi!iopatologia şi tratamentul ulcerului gastric şi duodenal1 :ub redacţia Ioan@uşcaş <#eorg#e Bu!as1 Bucureşti 7 Editura Academiei RomYne+ %..)1 8*8 p17 fig1 08 cmBibliogr1 I:B .=*-0=-)%8%-01 '%'1*[email protected] %8'&1 @ropedeutică şi semiologie c#irurgicală pentru medicul generalist1 sub redacţia conf1 dAurel 3aufmann1 CluH apoca 7 ;acia+ %.&'1 *0& p1 7 fig1+ fotogr1 08 cm1 Bibliogr1 '%'-)&.9@ %8'.1 @rot# se totale de #anc#e 7 les c#oi,1 coordination ean @uget a"ec la collaboration de ]1Aebi+ 1 Bac#our+ C1 Besombres+ 111 IssK-les-4oulineau, 7 Else"ier+ ))(1 I?+ 8.0 p1 7 fotogr1+tab1 0& cm1 MCa#iers dJEnseignement de la :O COT .)N1 I:B .=&-0-&80..-=)'-.1 I? &%). '%'1=0&9@.(1 %8=)1 @ROTO@O@E:C2+ ;enisa 4arina1 Infertilitatea 7 fertili!area in "itro şi reproducereaasistată1 dr1 ;enisa 4arina @rotopopescu cu"1 n1 prof1 uni"1 dr1 Tim C#ard+ prof1 uni"1 dr1 ?irAncăr1 Bucureşti 7 4eteora @ress+ 0))%1 *'& p1 08 cm1 Bibliogr1 la finele capitolelor1 I:B .=*&()'(-.- 1 III 0%*08 '%&1%=9@.(1 %8=%1 @si#ologie şi pedagogie medicală+ defectologie 7 manual pentru şcolile te#nice sanitare1redacţia conf1 uni"1 @aul @opescu- e"eanu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.'01 ((8 p1 0% cm1'%'1&.9@.=1 %8=01 @sKc#iatrie1 <1 ;arcourt E1-C1 :a"ini 41 4K uel T1 Braccini ;1 @eringueK @Bon#omme1 @aris 7 Geures de rance+ %.&*-%.&&1 0 "ol1 0= cm1 M;1C1E141 - 4 ;ECI EN1=0&81 %8=*1 @sKc#op>dagogie de lJenfant1 Cat#erine Tourette-Turgis+ 4arie- eanne <eorgin111 @a4asson+ %.&'1 %%0 p1 7 fig1+ tab1+ il1 0= cm1 Inde,1 I:B 0-00(-&)&&=-01 III %&**%)(*109T=&1 %8=81 @2IA+ Ion Cosmin1 @rincipii de c#irurgie minim in"a!i"ă1 Ion Cosmin @uia1 CluH- apoEditura 4edicală 2ni"ersitară ZIuliu GaţieganuZ CluH- apoca+ 0))*1 0%( p1 7 il1 08 cm1 Bibliogr1 0%8-0%(1 I:B .=*-&*&(-'(-01 III 0)=8( '%=1(9@.&1 %8=(1 @2R;O4+ Colin E1 <enetics and fis# breeding1 Colin E1 @urdom1 London <lasgo e ]or$ 7 C#apman D Gall+ ..*1 ,i"+ 0== p1 7 fig1+ diagr1+ fotogr1 08 cm1 MC#apman D Gallis# and fis#eries &N1 Bibliogr1+ inde,1 I:B )-8%0-**)8)-=1 III %.*=% '*.1*9@.&1 %8='1 @2FCAF+ Ioan1 @robleme actuale şi concepţii noi n patologia gastro-duodenală1 ;r1 Ioa@uşcaş1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=&1 8(. p17fig1 08 cm1 Bibliogr1 III %&0)% '%))[email protected] %8==1 @2FCAF+ Ioan1 2lcerul gastric şi duodenal 7 fi!iopatologie+ clinică şi tratament1 ;r1 Io

@uşcaş ;r1 <#eorg#e Bu!as1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&'1 %)). p1 \ 8& p17 planşe 08 cmBibliogr1 '%'1*[email protected] %8=&1 @2FCAFI2+ Tudor1 Radiologie stomatologică 7 curs1 ;r1 @uşcaşiu Tudor+ as1 dr1 4arAdrioan1 Timişoara 7 2ni"ersitatea de 4edicină şi armacie Z?ictor BabeşZ din Timişoara+ 0))*1 0+&( p1 0* cm1 III %=).0 '%%9'%.1 %8=.1 2 RI + :erge1 LJ essentiel sur la n>p#rologie et lJurologie1 :erge u>rin+ Luc ?ali uette10e >d7 @aris 7 Edisem 4aloine+ 0))81 8'% p1 %0 cm1 I:B 0-&.%*)-0)*-'1 I 80*0 '%'1'%%9 *=1 %8&)1 2I ET+ B1 @>diatrie1 B1 uinet :afran C1 ;1 ?asmant1 @aris 7 Geures de rance+ %.&(1 "ol1 0= cm1 M;1C1E141 - 4 ;ECI EN1 I:B 0-&(*&(-%)=-(1 I? =0.)1 %8&%1 RACI ET+ C1 La C>sarienne1 C1 Racinet+ 41 a"ier+ 41 4eddoun colab1 @1 Baro+Berland+ 1 Blanc- ou"an+ 111 pref1 prof1 Claude :ureau1 :auramps 4>dical+ 0))01 8=. p1 7 fig

tab1 08 cm1 Bibliogr1 la finele capitolelor1 I:B 0-&8)0*-0*(-.1 III %.%*& '%&1(9R%01 %8&01 Radiodiagnostic1 1-41 Tubiana+ <1 3alifa+ L1 Arri">111 @aris 7 4asson+ 0))81 ?I+ *0=fig1 0( cm1 MAbr>g>s1 Connaissances et @rati ueN1 Inde,1 I:B 0-0.8-))8'*-.1 III %='.'

Page 78: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 78/98

'%(1&9R%(1 %8&*1 Radiodiagnostic clinic1 :ub redacţia I1 B r!u1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.'*-%.'(1 0"ol1 08 cm1 Bibliogr1 III %&*()1 %8&81 Radiologie inter"entionnelle 7 les %)) principau, gestes1 coord1 @eter Rogers1 @ar4aloine+ 0))=1 *08 p1 00 cm1 MLa Radiologie ;E @OCGEN1 I:B )-=0%'-))*8-81 II *=&(8 '%'1)=*1=9R%%1

%8&(1 RA;2+ A1 Botanică farmaceutică1 A1 Radu Ecaterina Andronescu I1 u!i1 a 0-a re"Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ %.&%1 8== p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III 00)(&%9R%=1 %8&'1 RA;2+ A1 ?ademecum fitoterapeutic1 A1 Radu+ Ecaterina Andronescu1 Bucureşti 7 Editu4edicală+ %.&81 0&= p1 7 fig1 0) cm1 Bibliogr1 '%(9R%=1 %8&=1 RA;2+ Constantin1 Amputaţia şi prote!area la membrul inferior 7 g#id practic n imaginiConstantin Radu1 Craio"a 7 :crisul RomYnesc+ %.&)1 00& p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 '%=1(9R% %8&&1 RA;2+ Constantin1 Te#nică operatorie osteo-articulară 7 conduită şi procedee preferate pentru ortopedişti şi c#irurgi generali1 Constantin Radu1 Craio"a 7 :crisul RomYnesc+ %.&81 .8* pfig1 08 cm1 Bibliogr1 p1 .*=-.8*1 III 0)(%* '%=1*9R%=1 %8&.1 RA;2+ icolae1 @robleme de imunopatologie c#irurgicală1 icolae Radu Constantin?oiculescu1 Bucureşti 7 Editura Academiei R:R+ %.&81 0*% p17 fig1+ tab1 0% cm1 Bibliogr1 ).9R%81 %8.)1 RAIC2+ @etre1 Citogenetica 7 principii şi metode1 @1 Raicu 41 ac#tigal1 BucureştiEditura Academiei R:R+ %.'.1 *%. p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1 III %&0)) (=(9R0%1 %8.%1 RAIC2+ @etre1 <ene şi cromo!omi1 prof1 dr1 docent @etre Raicu+ dr1 ?eronica :toBucureşti 7 Editura Ftiinţifică şi Enciclopedică+ %.&.1 *(% p1 7 fig1+ tab1 0) cm1 Bibliogr1 p1*8'1 I:B .=*-0.-))%*- 1 II 0&8%= (=.109R0%1 %8.01 RAIC2+ @etre1 <enetica 7 metode de laborator1 @etre Raicu+ I1 Ang#el+ ?eronica :toBucureşti 7 Editura Academiei R:R+ %.&*1 *)8 p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 (==109<*)1 %8.*1 RAIC2+ @etre1 <enetica1 @etre Raicu1 Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ %'8* p1 08 cm1 Bibliogr1 (=(9R0%1 %8.81 RAIC2+ @etre1 <enetică1 @etre Raicu1 Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ %(.' p1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%&.= (=(9R0%1 %8.(1 RA ;AVVO+ Antonio1 LJ 2rgen!a in medicina interna 7 clinica e terapia1 AntonioRanda!!o presenta!ione del prof1 Elio @olli1 @ado"a 7 @iccin Editore ?I+ .*. p1 7 il1+ fig1+ tab1 cm1 Indice1 I? =**& '%'-)&*9R081 %8.'1 RA <A+ ?iorel1 Anatomia şi fi!iologia omului1 dr1 ?1 Ranga+ dr1 I1 Teodorescu-E,arcu1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.'.1 =.0 p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%.8* '%%9'%09R081 %8.=1 RA <A+ ?iorel1 Tratat de anatomia omului1 @rof1 dr1 ?iorel Ranga1 Bucureşti 7 Editu4edicală+ %..)1 "ol1 0= cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*.-)).=-81 III %&0('1 %8.&1 RA@O@ORT+ :1 41 4edi!inisc#e Bioc#emie1 dr1med1dr1p#il1 :141Rapoport1 a 8-a7 Be

?EB ?erlag ?ol$ und <esund#eit+ %.''1 %)8= p1 7 tab1 imag1 08 cm1 Inde, p1 .&)1 (==1%9R0(1 %8..1 RX;2CA 2+ 4aria1 Terapia spiritual religioasă n psi#iatria romYnească la nceput demileniu al treilea 7 re!umatul te!ei de doctorat1 drd1 4aria Răducanu cond1 şt1 prof1 dr1 AureRomila1 Bucureşti 7 2ni"ersitatea de 4edicină şi armacie ZCarol ;a"ilaZ din Bucureşti+ 0))'1 '8 p1 7 tab1 *) cm1 Bibliogr1 I? =(() '%(1&9R%=1 %())1 RX;2LE:C2+ Al1 ;1 ;ificultăţi+ riscuri+ atitudini n diagnosticul şi tratamentultraumatismelor aparatului locomotor1 Al1 ;1 Rădulescu <#1 iculescu ;1 Baciu1 Bucureşti 7Editura 4ilitară+ %.=&1 8'* p1 08 cm1 BIbliogr1 '%'1=9R%&1 %()%1 RX;2LE:C2+ Andrei1 Electroterapie1 Andrei Rădulescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+%..%1 *88 p17 fotogr1 08 cm1 Bibliogr1 '%(1&89R%&1 %()01 RX;2LE:C2+ Andrei1 Electroterapie1 Andrei Rădulescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+

%..*1 *(' p1 7 fotogr1+ fig1 08 cm1 Bibliogr1 III %&%'* '%(1&89R%&1 %()*1 RX;2LE:C2+ Emil1 Cancerul mamar şi stilul de "iaţă1 dr1 Emil Rădulescu1 Bucureşti 7Casa de Editură ?iaţă şi :ănătate+ 0))&1 %80 p1 0) cm1 M:ănătateN1 I:B .=&-.=*-%)%-%*0-(1

Page 79: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 79/98

*.=&* '%'-))'9R%&1 %()81 RX;2LE:C2+ @etru1 Elemente de patologie şi terapeutică c#irurgicală1 prof1 dr1 doc1 @etRădulescu1 Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ %.&)1 '&& p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr00)(* '%=1(9R%&1 %()(1 RX;2LE:C2+ :imona1 @ara!itologie medicală1 :imona Rădulescu1 Bucureşti 7 AllEducational+ 0)))1 8%' p1 08 cm1 M4edicalN1 Inde, p1 *.=-8)*1 I:B .=*-'&8-0%8-01 III %(=0=

'%'9R%&1 %()'1 RX;2LE:C2+ :orin 41 ;e"ianţă comportamentală şi boală psi#ică 7 sociologie şi psi#iatrie1 :orin 41 Rădulescu 4ircea @iticariu1 Bucureşti 7 Editura Academiei R:R+ %.&.1 %'& p 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-0=-)%0(-)1 '%'1&.9R%&1 %()=1 RX;2LE:C2+ :orin 41 Introducere n sociologia delinc"enţei Hu"enile 7 Madolescenţa -ntre normalitate şi de"ianţăN1 :orin 41 Rădulescu+ ;an Banciu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %..)1%'* p1 7 fig1 08 cm1 ote bibliogr1 I:B .=*-*.-)%%0-%1 '%'1&.9R%&1 %()&1 RXILEA 2+ Romeo1 Bolile peritoneului1 ;r1 n ştiinţe medicale Romeo Răileanu1 Iaşi 7unimea+ %.&81 %.' p1 0% cm1 '%'1*9R0%1 %().1 RXVEF2+ ?irgil1 C#irurgie generală 7 probe practice pentru e,amene şi concursuri1 ?irgilRă!eşu1 Iaşi 7 unimea+ %.&=1 *=' p1 0% cm1 Bibliogr1 p1 *=*-*='1 II *&**% '%=1(9R*81 %(%)1 R ;AF2+ :telian1 Terapia intensi"ă n psi#iatrie1 :telian RYndaşu :ebastian Li"iuBrătucu1 CluH apoca 7 ;acia+ %..81 %'( p1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*(-)*'(-=1 '%'1&.9R081 %(%%1 R @EA 2+ 4itică ;1 To,ico!e induse de to,ine animale1 4itică ;1 RYpeanu1 Bucureşti 7Ceres+ %.&&1 %=( p1 7 tab1 08 cm1 Bibliogr1 '%(1.9R0(1 %(%01 REBE<EA+ Cristina Elena1 Cercetări pri"ind bolile autoimune la cYine şi pisică 7 re!umatte!ei de doctorat1 drd1 Cristina Elena Rebegea conducator ştiinţific prof1 uni"1 dr1 4i#ai Carp-Cărare1 Iaşi 7 2ni"ersitatea de Ftiinţe Agricole şi 4edicină ?eterinară ZIon Ionescu de la BradZ dinIaşi+ 0))=1 (8 p1 7 fig1+ tab1+ diagr1 0) cm1 Bibliogr1 p1 8&-((1 II *&&&8 '*'9R*(1 %(%*1 REBE<EA @ARA:CGI?+ Laura1 Oncologie generală 7 note de curs1 Laura Rebege@arasc#i"1 <alaţi 7 Editura undaţiei 2ni"ersitare Z;unărea de osZ din <alaţi+ 0)%)1 %8) p1 08 cm1M4edicaN1 Bibliogr1 I:B .=&-.=*-'0=-8'(-=1 III 0).(% '%'-))'9R*(1 %(%81 Receptorii farmacologici1 :1 @op+ B1 Cuparencu+ Tere!a BYr!u111 CluH- apoca 7 ;acia+%.& p1 7 fig1+ tab1 0) cm1 MBiblioteca farmacistuluiN1 Bibliogr1 II *'.8= '%(1)%(9R*'1 %(%(1 Le Rectum p>diatri ue1 sous la direction de 1-41 <uKs1 4ontpellier 7 :auramps 4>dical+%..'1 0)= p1 7 fig1 08 cm1 I:B 0-&8)0*-%00-)1 III %&)&. '%'-)(*109R*'1 %(%'1 La R>#abilitation psKc#osociale en psKc#iatrie1 <illes ?idon111 @aris 7 ditions risonRoc#e+ %..(1 8&= p1 7 fig1 08 cm1 I:B 0-&='=%-0)(-.1 III %=&.' '%'1&9R*.1 %(%=1 RE:TIA + Adrian1 Ba!ele medicinei de familie1 Adrian Restian1 Ed1 a *-a7 BucureştiEditura 4edicală+ 0))&1 %&.= p1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=&-.=*-*.-)'((-%1 III 0%=*' '%'9R8=1 %(%&1 Re"ie of general internal medicine 7 a self-assessment manual1 ed1 bK LloKd G1 :mit#+ ames B1 UKngaarden1 0nd ed7 @#iladep#ia London Toronto 7 :aunders+ %.&01 ,+ *() p1 7 fotog

0& cm1 Bibliogr1 la finele capitolelor1 I:B )-=0%'-&80.-=1 I? =*(% '%'1%91.9R8.1 %(%.1 Re!onanţa magnetică nucleară n diagnosticul clinic1 sub redacţia 5lui6 Tiberiu @op colab?alentin Ambert+ O"idiu BăHenaru+ :anda Bostan+ 111 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %..(1 '08 p1fig1+ fotogr1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*.-)0=*-,1 III %..%* '%'-)=*1=9R8.1 %(0)1 R#umatologie1 Coll ge ran_ais des Enseignants en R#umatologie coord1 par a"ier C#e"alier+ Ren>-4arc lipo+ @#ilippe <oupille+ 111 @aris 7 4asson+ 0))01 I?+ ==' p1 7 fig1+ * f1 0( cm1 MAbr>g>s1 Connaissances et @rati ueN1 Inde,1 I:B 0-0.8-))8'0-)1 III %='.. '%'-))01==9R()1 %(0%1 R#umatologie1 Coll ge ran_ais des Enseignants en R#umatologie coord1 Emmanuelle;ernis+ C#ristian 4arcelli+ Alain :arau,1 0`e >d7 @aris 7 4asson+ ))(1 ?II+ 8%( p1 7 fotogr1+sc#1+ tab1+ * f1 pl1 color 0( cm1 MAbr>g>s1 Connaissances et @rati ueN1 Inde,1 I:B .=&-0-

)%&('-(1 III %.%=% '%'-))01==9R()1 %(001 RICCI+ @aolo 1 En"iromental and #ealt# ris$ assessment and management 7 @rinciples a practices1 @aolo 1 Ricci1 :an rancisco 7 :pringer+ 0)%)1 8=& p1 08 cm1 MEn"ironmental @ollut

Page 80: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 80/98

.N1 I:B .=&-.)-8&%-'.'%-)1 III 0%0)) ()89R(%1 %(0*1 RICGAR;+ r>d>ric1 <Kn>cologie obst>tri ue1 rederic Ric#ard+ eanne :ibiude1 @aris 4ed-Line+ 0))=1 %8= p1 %& cm1 M las#N1 I:B .=&-0-&8'=&-)'&-%1 II *=&=' '%&9R(%1 %(081 RI ;ER2+ Elena-Taina1 Alimentaţia sporti"ului 7 interrelaţii teoretice şi practice1 lect1 dr1Elena-Taina Rinderu1 Craio"a 7 2ni"ersitatea din Craio"a+ %...1 00) p1 0) cm1 II *()%% =.'9R((1 %(0(1 Rinic#iul şi sarcina1 Coord1 Constantin Vosin1 Timişoara 7 acla+ %.&(1 0=* p1 08 c

Bibliogr1 '%'1'9R((1 %(0'1 RQCX+ icolae1 Climacteriul normal şi patologic1 icolae R că1 Craio"a 7 :crisulRomYnesc+ %.&=1 0(8 p17 fig1+ tab1+ sc#1 08 cm1 Bibliogr1 III 0)()( '%'1'=9R(%1 %(0=1 RQ ;AF2+ <eorgeta Elena1 Iatrogeno!ele1 ;r1 <eorgeta Elena R ndaşu1 Bucureşti 7 Editura4edicală+ %.&%1 0*% p1 0% cm1 Bibliogr1 '%'1.9R((1 %(0&1 ROBX E:C2+ 1 Tratamentul sec#elelor motorii ale encefalopatiilor infantile 7 parali!iaspastică cerebrală1 1 Robănescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&*1 00( p1 08 cm1 Bibliogr1'%'-)(*109R'%1 %(0.1 ROBERT+ C#ristian1 Biologie et p#Ksiologie #umaines1 C#ristian Robert+ @ierre ?ince@aris 7 ?uibert+ 0))'1 '=& p1 *% cm1 I:B 0-=%%=-(0*8-&1 III %.%8* '%01)%891)%(9R'%1 %(*)1 ROBI + @#ilippe1 ;ermatologie ?>n>rologie1 @#ilippe Robin1 @aris 7 4aloine+ %.&(1 p1 7 fig1+ tab1 0= cm1 M;ossiers 4>dico-C#irurgicau, 0'N1 I:B 0-008-)%)*8-'1 III %&**. '%'1(9R'01 %(*%1 RO;4A + 4orton 1 Clinical p#armacologK in nursing1 4orton 1 Rodman+ ;orot#K U1:mit#1 @#iladelp#ia London 4e,ico CitK 7 1B1 Lippincott CompanK+ %.&81 II+ %))& p1 7 ftab1 0' cm1 Bibliogr1 la finele cap1 I:B )-*.=-(8*((-=1 III %&.)% '%(109R'81 %(*01 ROITT+ I"an1 Immunologie m>dicale 7 lJessentiel1 I"an Roitt+ Art#ur Rabson trad1 Ro@arelman1 @aris 7 4aloine+ 0))01 ?I+ 0=0 p1 0( cm1 M:ciences ondamentalesN1 Inde,1 I:B 0-00)0=*.-=1 III %='&% '%'1.9R'=1 %(**1 RO4A + <abriela1 ;iabetul !a#arat şi sarcina 7 ndrumar de practică medicală1 <abrielaRoman+ icolae Costin1 CluH- apoca 7 Editura 4edicală 2ni"ersitară ZIuliu GaţieganuZ CluH- apoca+ 0))(1 () p1 7 tab1 08 cm1 Bibliogr1 p1 8.-()1 I:B .=*-'.*-%))-(1 III 0)=80 '%'1*9R'.1 %(*81 RO4A + Li"iu1 Implicaţii biomedicale ale combinaţiilor comple,e1 Li"iu RomanOcta"ian BYr!u1 CluH- apoca 7 ;acia+ %.=.1 00' p17 fig1+ tab1 0% cm1 MBiblioteca farmacistuBibliogr1 II 8)%.0 '%(9R'.1 %(*(1 RO4 IA1 5Legi61 Legislaţie pri"ind acti"itatea de medicină legală1 adnotări 7 Lucia 2ţă1Bucureşti 7 2ni"ersul uridic+ 0))'1 %0& p1 %. cm1 M2ni"ersul Huridic M2 N1 @ro LegeN1 osubsol1 I:B .=*-&.0.-*8-01 II *='*8 *8*1.9L8)1 %(*'1 RO4 IA1 4inisterul Educaţiei şi Cercetării1 Conferinţa Internaţională de ComunicăriFtiinţifice @rospecti"+ creati"+ aplicati" n domeniul educaţiei fi!ice şi sportului din RomYnia n perspecti"a integrării europene 7 <alaţi+ 0( - 0' noiembrie 0))(1 ed1 @rof1 dr1 icolae Goştiuc+Ale,andru @ăcuraru+ Claudiu 4ereuţă+ Veno"ia :tan+ <abriel <#eorg#iu1 <alaţi 7 Editura undaţiei

2ni"ersitare Z;unărea de osZ din <alaţi+ 0))(1 8%) p1 7 diagr1+ tab1 08+( cm1 M:portN1 I:B .=*'0=-08(-%1 III %&()0 =.'9C'(1 %(*=1 RO4ILA+ Aurel1 @si#iatrie1 Aurel Romila1 Ed1 a 0-a7 Bucureşti 7 Asociaţia @si#iatLiberi din RomYnia+ 50))*61 '88 p1 08 cm1 I:B .=*-)-)*'%=-.1 III 0%()( '%'1&.9R'.1 %(*&1 RO4OFA + Ioan1 :indromul nefrotic1 Ioan Romoşan+ 4i#ai ?oiculescu+ O"idiu <olea1Bucureşti 7 Editura Academiei RomYne+ %..01 *.' p1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-0=-)0.(-&1 '%'1'9R=%1 %(*.1 RO 2E:+ Bernard1 La ;angerosit> des drogues1 Bernard Ro ues1 @aris 7 ditions Odileacob+ %...1 ?III+ *%' p1 %. cm1 Rapport au secr>tariat dJ tat ^ la :ant>1 I:B 0-=*&%-)'(=-.1 II*''0* '%'9R=*1 %(8)1 RO:AI+ uan1 Rosai and Ac$ermannJs surgical pat#ologK1 uan Rosai1 .t# ed7 Edinburg#

London e ]or$ 7 4osbK+ 0))81 0 "ol1 0. cm \ 0 C;-RO4-uri1 I:B )-*0*-)%*80-01 I?=8.81 %(8%1 RO::+ LindsaK1 Anaest#etic and sedati"e tec#ni ues for a uatic animals1 LindsaK <1 Ross

Page 81: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 81/98

Barbara Ross+ BrKonK Ross1 *rd ed7 O,ford 7 Blac$ ell+ 0))&1 000 p1 7 fotogr1+ tab1+ diagr1 0Bibliogr1 la finele cap1 I:B .=&-%-8)(%-8.*&-.1 III 0)8.. '*.1*9R&)1 %(801 ROFCA+ ?ioleta1 :trategia farmaceutică romYnească pri"ind distribuţia medicamentelor 7re!umatul te!ei de doctorat1 drd1 farm1 ?ioleta Roşca coord1 şt1 prof1 dr1 farm1 Ana CaratBucureşti 7 2ni"ersitatea de 4edicină şi armacie ZCarol ;a"ilaZ din Bucureşti+ 0))'1 *( p1 7 tab1+#1 *) cm1 Bibliogr1 I? =(*= '%89R=81

%(8*1 ROFOI2+ atalia1 4etode şi te#nici de laborator n bioc#imie1 atalia Roşoiu1 Constanţa 7E, @onto+ 0)%)1 0 "ol1 08 cm1 I:B .=&-.=*-'88-..%-&1 III 0%=8.1 %(881 R2<I X+ ?aleriu1 Curs de medicină socială1 ?aleriu Rugină1 Bucureşti 7 I4 + %.&'1 8&* p10( cm1 III 0)%00 '%'-)(=9R&&1 %(8(1 R2:E:C2+ Alfred ;1 ;in istoricul pediatriei romYne1 Alfred ;1 Rusescu1 Bucureşti 7Editura Litera+ %.=(1 %=0 p1 08 cm1 Bibliogr1 '%'-)(*109R.81 %(8'1 R2:2+ 4i#ai1 E,plorarea clinică n neuroc#irurgie1 4i#ai Rusu1 Iaşi 7 unimea+ %.&)1 *(' p1 7 fig1+ tab1 0% cm1 Bibliogr1 selecti"ă1 II *'.0% '%'1&9R.81 %(8=1 R2:2+ 4ircea A1 @roduse fitoterapeutice testate n to,ico!e #epatice e,perimentale14ircea A1 Rusu+ 4ircea Tămaş+ Ioana Roman1 CluH- apoca 7 Todesco+ 0))=1 0(= p1 7 fig1+ il1+ t08 cm1 Bibliogr1 p1 08&-0(=1 I:B .=&-.=*-=..(-*)-=1 III 0)0*( '%'1*'9R.'1 %(8&1 R2:2+ Octa"1 Qndreptar practic de c#irurgie ginecologică1 Octa" Rusu colab1 l1 4ureşanR1 egrea+ I1 egruţ+ ?1 :urcel+ ;1 ?inţi1 CluH apoca 7 ;acia+ %.&)1 0&) p1 7 fig1 08 cm1 BibliogI? &'&0 '%&9R.'1 %(8.1 R2:2+ ?aleriu1 ;icţionar medical1 ?aleriu Rusu colaboratori 7 Irena Răileanu+ Ualter Bild+ Bogdan :tana+ 111 Ed1 a 0-a re"1 şi ad7 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ 0))81 %&88 p1 7 portr1 0= cm1 Lucrare distinsă cu premiul Z?ictor BabeşZ al Academiei RomYne - 0))% şi premiuZCopKroZ - 0))%1 I:B .=*-*.-)80*-'1 I? =*'% ;'%9R.'1 %(()1 R2:2+ ?aleriu1 ;icţionar medical1 ?aleriu Rusu colaboratori 7 Irena Răileanu+ ?ladBredeţean+ Teodora Ale,a+ Ualter Bild+ Călin Liuţe+ Ră!"an Răcilă1 Ed1 a *-a re"1 şi ad7 BucureştEditura 4edicală+ 0))=1 %.&* p1 7 tab1+ portr1 0= cm1 Lucrare distinsă cu premiul Z?ictor BabeşZAcademiei RomYne - 0))% şi premiul ZCopKroZ - 0))%1 I:B .=&-.=*-*.-%'00-*1 I? &*(* ;'%9R.'1 %((%1 :ABX2+ ;an1 Elemente de c#irurgie a defectelor parietale abdominale 7 peretele abdominalanterolateral1 ;an :abău+ :orin Oprescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&.1 %'* p17 fig1 *( cmBibliogr1 I:B .=*-*.-))%.-01 '%=1((9:%%1 %((01 :ACCGETTI+ Carlo1 :emeiotica medica ed elementi di diagnostica differen!iale1 Carlo:acc#etti+ Aldo @onassi1 @ado"a 7 @iccin Editore+ %.='1 II+ (=. p1 7 il1 08 cm1 Appendice1 I=**= '%'1%91.-)=9:%01 %((*1 :ACG:E UE<ER+ Rudolf1 euro-Op#t#almologie1 prof1dr1med1 Rudolf :ac#sen eger1Leip!ig 7 <eorg T#ieme ?erlag+ %.==1 '0= p1 7 fig1 08 cm1 Bibliografie p1 '%)1 III 0%.0) '%'1&9:*(1

%((81 :ACGUAT3I + A1 A1 ?ergleic#ende embrKologie der niederen irbellosen1 A1 A1:ac# at$in1 Berlin 7 ?eb ;eutsc#er "erlag der issensc#aften+ %.('1 8)% p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 '%%1)%*9:%01 %(((1 :A;;OC3+ BenHamin 1 4anual de bu!unar de psi#iatrie clinică1 BenHamin 1 :addoc$+?irginia A1 :addoc$1 Ed1 a *-a7 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ 0)).1 ((& p1 0) cm1 M3aplan D:adoc$N1 I:B .=&-.=*-*.-)'0.-01 II 8)%8* '%'1&.9:%%1 %(('1 :A;LER+ T#omas U1 Embriologie medicală1 T#omas U1 :adler1 Ed1 a %)-a7 Bucureşti 7Editura 4edicală Callisto+ 0))=1 *=% p1 7 fig1 0( cm1 Inde, p1 *(.-*=%1 I:B .=&-.=*-&=0'%-&-(III 0%=*8 '%%1)%*9:%*1 %((=1 :AGLEA 2+ Emilian1 Igiena n industria alimentară7 curs1 Fef lucr1 ing1 Emilian :a#leanu1:ucea"a 7 2ni"ersitatea ZFtefan cel 4areZ din :ucea"a+ 0))81 %)( p1 %( cm1 II *=)8& ''89:%%1

%((&1 :AI T-:A?E2R+ Colette de1 @rotection de la maternit> et de lJenfance1 Colette de :aint-:au"eur1 @aris 7 4asson+ %.&(1 %%0 p1 7 tab1+ fig1 0= cm1 Ane,e1 I:B 0-00(-&)88'- 1 III %&*'%'-)(*109:%(1

Page 82: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 82/98

%((.1 :ALE4BIER+ ]"es1 Le Ris ue op>ratoire en c#irurgie bilio-pancr>ati ue 7 analKse descomplications gra"es tir>es dJune statisti ue de %))) op>rations1 ]"es :alembier1 @aris 7 4asson+%.(.1 ?II+ 0(. p1 0( cm1 '%=1((9:%'1 %(')1 :AL?]+ Claire1 umeau, de se,e diff>rent1 Claire :al"K pr>face de Ren> Va!!o1 @aris 7LJGarmattan0*) p1 00 cm1 M@sKc#o Logi uesN1 Bibliogr1 I:B 0-=*&8-%8*(-81 II *'8*0%(.1.9:%=1

%('%1 :A4II+ 3amran1 Anest#>sie-r>animation c#irurgicale1 3amram :amii1 *- me >dition7 @ari7 lammarion1 4>decine-:ciences+ 0))*1 %0.' p1 0& cm1 Bibliogr1 la finele cap1 I:B 0-0(=-%*0%*-)1 I? =(=) '%=1(9:%&1 %('01 :ant> publi ue1 41 Ca!aban+ 1 ;uffour+ @1 abbro-@eraK+ 111 ed1 a 8-a7 @aris 7 4asson+ ?III+ 0(% p1 7 fig1 0( cm1 MAbr>g>s1 Connaissances et @rati ueN1 Inde,1 I:B 0-0.8-))8(8- 1 II%='.= '%8109:0%1 %('*1 :A:+ Ioan1 Colposcopie 7 pentru studenţi şi medici re!idenţi n obstetrică 5şi6 ginecologie1Ioan :as1 Timişoara+ 0)).1 %') p1 multigr1 08 cm1 Bibliogr1 III 0)0*8 '%&1%91*9:0(1 %('81 :A::OLA:+ 4arcel1 La @sKc#ose ^ rebrousse-poil1 4arcel :assolas1 Ramon"ille :aint-Agne 7 r s+ %..=1 *') p1 08 cm1 Bibliogr1 I:B 0-&'(&'-8'=-=1 III %=.%8 '%'1&9:0(1 %('(1 :A?A+ I1 C1 Tuberculo!a peritoneo-genitală la femei1 I1 C1 :a"a1 Bucureşti 7 Editura4edicală+ %.=81 *&0 p17 fig1 0% cm1 Bibliogr1 II *'.)0 '%&1%-))01(9:0&1 %(''1 :A?O@OL+ E1 :ubstanţe au,iliare farmaceutice1 ?1 :tănescu+ E1 :a"opol1 Bucureşti 7Editura 4edicală+ %.'.1 (%) p1 7 tab1 08 cm1 Bibliogr1 p1 8'0-8&(1 II *.80. '%(9:==1 %('=1 :A?2+ Iulian1 oţiuni de farmacografie şi terapeutică medicală1 Iulian :a"u1 Constanţa 7O"idius 2ni"ersitK @ress+ 0)%01 &= p1 0) cm1 I:B .=&-.=*-'%8=).-&1 II 8))*( '%(9:%%1 %('&1 :XCEA 2+ Ale,andru1 Gematoamele intracraniene traumatice1 Ale,andru :ăceanu1 CluH- apoca 7 ;acia+ %.&%1 %'= p1 7 fig1 0% cm1 Bibliogr1 '%'1&9:%%1 %('.1 :XLX<EA + ?1 Conţinutul asistenţei prenatale1 I1 ?inţi ?1 :ălăgean1 Bucureşti 7 EdituraFtiinţifică şi Enciclopedică+ %.==1 %88 p1 0% cm1 MEnciclopedia de bu!unarN1 II *.((0 '%&101 %(=)1 :ănătatea mintală 7 re!umat de politici1 ;a"id 4c;aid+ <ra#am T#ornicroft+ 4artin 3napp+Claire Curran trad1 Bogdan 2ilecan1 C#işinău 7 Editura Te#nica-Info+ 0))=1 * "ol1 0% cm1 Lucraelaborată de Organi!aţia 4ondială a :ănătăţii 5 n6 0))( pentru Obser"atorul european pentrusisteme şi politici de sănătate1 II *..(%1 %(=%1 :ănătatea mintală n lumea contemporană1 sub redacţia7 ?1 4ironţo"-[uculescu ?1@redescu C1 Oancea1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&'1 00% p1 7 tab1 0( cm1 '%'1&.9:%.1 %(=01 :XRACI+ <eorge1 :indroame pediatrice1 <eorge :ăraci1 CluH- apoca 7 Editura 4edicală2ni"ersitară ZIuliu GaţieganuZ CluH- apoca+ 0))(1 5"ol16 0)cm1 I:B .=*-'.*-%)'-81 II 0.%&01 %(=*1 :XRX[EA 2+ ;an1 ?accinuri "irale1 ;an :ărăţeanu+ Costin Cernescu1 Bucureşti 7 Editura4edicală+ %.=01 0&8 p1 0% cm1 Bibliogr1 la finele cap1 II *.80( '%(1*9:0*1 %(=81 : 4@ELEA + ;orel1 4etabolismul gluco!ei şi aminoaci!ilor n bolile ficatului1 ;orel:Ympelean1 CluH- apoca 7 Editura 4edicală 2ni"ersitară ZIuliu GaţieganuZ CluH- apoca+ 0))*1 0%0

p1 7 tab1 08 cm1 I:B .=*-&*&(-0(-*1 III 0)=8* '%'1*'9:0%1 %(=(1 : RB+ :imona1 GistologK1 :imona :Yrb+ Ce!ar <Kenes+ 4arius Raica1 Timişoara 72ni"ersitatea de 4edicină şi armacie Z?ictor BabeşZ din Timişoara+ 0)))-1 5?ol161 III %=)&)1 %(='1 : RB2+ ?asile1 @agini din istoria c#irurgiei romYneşti1 ?asile :Yrbu1 Bucureşti 7 EdituraAcademiei RomYne%%'* p17 fig1 *) cm1 Bibliogr1 I:B .=*-0=-%)*=-*1 I? =*(& '%=1(9:0*1 %(==1 :BE <GE+ Tudor1 3inesiologie 7 ştiinţa mişcării1 @rof1 dr1 Tudor :beng#e1 Bucureşti Editura 4edicală+ 0))01 '0* p1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*.-)*==-.1 III %''*0 III %''*01 %(=&1 :BE <GE+ Tudor1 Recuperarea medicală a sec#elelor posttraumatice ale membrelor1 Tudor:beng#e1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&%1 8*& p1 08 cm1 Bibliogr1 III %&*)0 '%'1=9:*%1 %(=.1 :BE <GE-[E[2+ Liliana1 Aspecte de patologie oto-rino-laringologică1 Liliana :beng#e-[eţu+ Radu Ang#elide1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&'1 0=. p1 08 cm1 Bibliogr1 '%'109A')1

%(&)1 :CARLAT+ @a"el1 C#istul #idratic la copil1 @a"el :carlat ;an @anaitescu ?enera :carlat1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&=1 =8 p1 08 cm1 Bibliogr1 '%'-)(*109:*01 %(&%1 :CGwCGTER+ A1 4edicaţia diuretică1 dr1 A1 :c# c#ter+ dr1 ?1 4a,imilian1 Bucureşti

Page 83: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 83/98

Editura 4edicală+ %.'81 0&= p1 0) cm1 Bibliogr1 II *'..' '%(9:**1 %(&01 :CGEI 4A + @ierre1 Allergologie p>diatri ue1 @ierre :c#einmann+ ac ues de Blic1@aris 7 lammarion1 4>decine-:ciences+ 0))=1 5 I?6+ *=8 p1 7 sc#1+ diagr1 0' cm1 Bibliogr1 finele cap1 I:B .=&-0-0(=%-*8&=-(1 III %.='* '%'-)(*109:**1 %(&*1 :CG4ALGOR:T+ @#ilipp :ebastian1 BiosKnt#esis of galactofuranose containing glKcansand t#eir rele"ance for t#e pat#ogenic fungus ZAspargillus umigatusZ 7 dissertation1 @#ilipp

:ebastian :c#mal#orst1 Ganno"er 7 2ni"ersit t Ganno"er+ 0)).1 =) p1 7 fig1+ tab1 *) cm1 Bibliogr1 p1 '*-'=1 I? &*(' (=&9:*81 %(&81 :CGUARCV+ oe1 4ituri+ fobii şi ade"ăruri despre alimente 7 '' constatări ştiinţifice carene pot sal"a+ prelungi şi mbunatăţi "iaţa1 dr1 oe :c# arc! traducere şi adaptare de <abriela :ofia4artina1 Gouse of <uides+ 0)).1 *'= p1 0) cm1 ote de subsol1 I:B .=&-')'-(%*-).*-=1 II*.*(0 '%*109:*'1 %(&(1 :cintigrafia sec"enţială n gastroenterologie 7 imagistică normală şi patologică 7 aplicaţiiclinice1 :ub redacţia lui :abin Cotul1 CluH apoca 7 ;acia+ %.&&1 %.% p1 7 fig1 0% cm1 Bibliog*'.&* '%'1*9C=.1 %(&'1 :colio!a 7 clinică+ terapie+ recuperare1 Corneliu Va#aria+ ;umitru ;umitrescu+ ;anTeculescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&)1 %.( p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%.*) '%'1=9V% %(&=1 :CRI@CAR2+ <#eorg#e1 Coordonate deontologice ale actului medical1 4oise Terbancea<#1 :cripcaru1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&.1 *8% p1 0( cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*.-))8=-&1 '%8109T8(1 %(&&1 :CRI@CAR2+ <#eorg#e1 4edicină legală1 <#eorg#e :cripcaru1 Bucureşti 7 Editura;idactică şi @edagogică+ %..*1 8*& p17 fig1 08 cm1 <losar medico-legal1 I:B .=*-*)-0.0)-*1 '%'-).%9:*&1 %(&.1 :CRI@CAR2+ <#eorg#e1 @atologie medico-legală1 <#eorg#e :cripcaru 41 Terbancea1 a 0a re"i!uită şi adăugită7 Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ %.&*1 ((% p17 fig1 08 cmBibliogr1 '%'-).%9:*01 %(.)1 :C2REI+ Ale,andru1 @neumotora,ul1 Ale,andru :curei1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+%..%1 %)* p17 fig 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*.-)%0&-&1 '%=9:*.1 %(.%1 :C2TEL IC2+ ;orina1 Elemente de semiologie neurologică 7 ndreptar pentru stagiu1;orina :cutelnicu1 Timişoara 7 4irton+ 0))=1 %.) p1 7 il1 0* cm1 I:B .=&-.=*-(0-)0(&-*1 III%.=8' '%'1&9:*.1 %(.01 :C2TEL IC2+ ;orina1 eurologie 7 curs1 ;orina :cutelnicu1 Timişoara 7 4irton+ 0))=1*'. p1 7 fig1 0* cm1 M4edicaN1 I:B .=&-.=*-(0-)0(=-'1 III %.=8) '%'1&9:*.1 %(.*1 :eafood and fres# ater to,ins 7 p#armacologK+ p#KsiologK+ and detection1 edited bK Luis 4Botana1 0nd ed7 Boca Raton 7 TaKlor D rancis <roup+ ))&1 ,"ii+ .8% p1 7 fig1+ diagr1 0' cmBibliogr1 la finele capitolelor1 I:B )-&8.*-=8*=-(1 III 0)((= ''81.(91.=9:8)1 %(.81 :EBE I+ 4i#aela1 Contribuţii la studiul corelaţiilor #istopatologice9imagistice n patologiasYnului 7 re!umatul te!ei de doctorat1 drd1 dr1 4i#aela :ebeni cond1 şt1 prof1 dr1 4ircea ?lădăreanu

Bucureşti 7 2ni"ersitatea de 4edicină şi armacie ZCarol ;a"ilaZ din Bucureşti+ 0))'1 00 f1 *)cm1 ?erso file alb1 I? =(8) '%&1%9:8)1 %(.(1 :ECARX+ Otilia1 @si#iatria şi psi#opatologia de!"oltării copilului şi adolescentului1 coordTiberiu 4ircea1 Timişoara 7 Lito 2141 1T+ 0))&1 00% p1 08 cm1 III %...( '%'1&.9@.=1 %(.'1 :E<AL+ Brad C1 Obţinerea produselor dietetice şi pentru alimentaţia copiilor1 conf1 dr1Rodica :egal+ prof1 dr1 Brad :egal1 <alaţi+ %.==1 80 p1 ,ero, 7 fig1 *) cm1 Bibliogr1 p1 8%-80*8'' ''89:8%1 %(.=1 :E<AL+ Rodica1 CKtoprotection et alimentation1 prof1dr1 Brad :egal+ prof1dr1 Rodica :egConstanţa 7 Editura 2ni"ers+ %..01 '&= p1 muligr1 0. cm1 MAcademia pentru Alimente şAlimentaţieN1 Bibliogr1 p1 '=-'&1 I? (*'( I? (*'(1 %(.&1 :E<AL+ Rodica1 @rincipiile nutriţiei 7 alimentele şi sănătatea1 prof1Rodica :egal1 <alaţ

Academica+ 0))01 0&& p1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-&*%'-0&-'1 III %'8== III %'8==1 %(..1 :E<AL+ Rodica1 Te#nologia produselor alimentare de protecţie1 prof1dr1ing Brad :egal+ prof1dr1ing1 Rodica :egal1 Bucureşti 7 Ceres+ %..%1 0%( p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1 p1 0

Page 84: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 84/98

I:B .=*-8)-)%&*-*1 III %%%*& III %%%*&1 %'))1 :E<AL+ Rodica1 ?aloarea nutriti"ă a produselor agroalimentare1 dr1ing1 Rodica :egal+ dr1?asile <#eorg#e+ dr1ing1 Brad :egal+ dr1ing1 ?italie Teodoru1 Bucureşti 7 Ceres+ %.&*1 0*) p1 cm1 Bibliogr1 III .%8& ''89:8%1 %')%1 :ELB]+ @#ilip1 LJ Art de bien "ieillir 7 guide prati ue de sant>1 @#ilip :elbK+ Adri<riffit#s1 <en "e 7 ditions Eboris+ %..(1 0*( p1 7 tab1 0% cm1 I:B 0-.8)%0%-%%-=1 II *'(((

'%*9:8*1 %')01 :election and breeding programs in a uaculture1 ed1 bK TrKg"e <Hedrem1 ;ordrec#t 7:pringer 7 A$"afors$+ ))(1 ,"ii+ *'8 p1 7 fig1+ tab1+ diagr1 08 cm1 Bibliogr1+ inde,1 I:B %-8)0)-**8%-.1 III %.*&% '*.1*9:8*1 %')*1 :emiologie medicală 7 curs uni"ersitar pentru studenţii facultăţii de medicină dentară1 subredacţia 7 conf1 dr1 Goria Bălan+ şef lucr1 ;elia ;onciu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ 0)%)1 *'8 p1 08 cm1 Bibliogr1 p1 *'*1 I:B .=&-.=*-*.-)'&'-(1 III 0)==( '%'1*9:881 %')81 :emiologie medicală 7 5curs61 sub red1 prof1 uni"1 dr1 Tudor Constantin1 Timişoara+ 0))."ol1 08 cm1 III 0)0*01 %')(1 :emiologie medicală1 sub red1 @rof1 dr1 Ion I1 Bruc$ner1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ 0))8'8 p17 fig1 08 cm1 I:B .=*-*.-)8.0-.1 III %&808 '%'-)=9:881 %')'1 :ERRE+ ean-Louis1 Les ;iagnostics g>n>ti ues1 ean-Louis :erre et coll1 @aris 7 ;unod+))01 II+ *)& p1 00 cm1 Inde,1 I:B 0-%)-))((..-01 II *'*0* '%'-)('9:8.1 %')=1 :ERRE+ ean-Louis1 <>n>ti ue 7 rappels de cours+ e,ercices et probl mes corrig>s1 ean-Louis :erre1 @aris 7 ;unod+ 0))%1 II+ *'8 p1 7 fig1 08 cm1 M:ciences :2@N1 Bibliogr1 şi indI:B 0-%)-)8&==)-%1 III %==%0 (=(9:8.1 %')&1 :esiune Ftiinţifică Z:ocolaZ-Iaşi 7 %%-%0 octombrie %.&( 7Z@si#iatria a!i 7 actualită perspecti"e n asistenţa bolilor psi#iceZ1 @si#iatria a!i 7 actualităţi şi perspecti"e n asistenţa bolilor psi#ice 7 :esiune Ftiinţifică Z:ocolaZ-Iaşi 7 %%-%0 octombrie %.&(1 sub redacţia T1 @iro!Kns$i1 Re"ista 4edico-C#irurgicală a :ocietăţii de 4edici şi aturalişti din Iaşi+ %.&(1 =)* p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1 select1 '%'1&.9@.=1 %').1 :ETLACEC+ ;an1 Complicaţiile se"ere postapendicectomie1 ;1 :etlacec+ I1 Aşc#ie1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %..81 008 p1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*.-)08=-)1 '%=1((9:()1 %'%)1 :ETLACEC+ ;an1 @atologia c#irurgicală a glandelor suprarenale1 ;an :etlacec+ Eugen@roca1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&'1 0%% p1 7 fotogr1 08 cm1 Bibliogr1 '%=1((9:()1 %'%%1 :GERLOC3+ :#eila1 Le 4alattie del fegato e delle "ie biliari1 :#eila :#erloc$ presenta!ione del prof1 Enrico iasc#i1 a 0-a7 @ado"a 7 @iccin Editore+ %.=81 I?+ =&. p1 7 il1+ f08 cm1 Indice1 I? =*80 '%'1*'9:(01 %'%01 :GREE?E+ Caroline1 Totul despre #ipertensiunea arterială1 dr1 Caroline :#ree"e trad1 dedr1 Tatiana A"acum1 Bucureşti 7 @olimar$+ %...1 %(& p1 0) cm1 MTotul despreN1 Indice1 I:B .*)0-)&-81 II *.8&( '%'1%09:(01 %'%*1 :IBILA+ :1 Tuberculo!a la " rsta pubertăţii şi adolescenţei1 :1 :ibila+ Olga ierbinţeanu1

Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=81 00& p1 7 tab1+ fig1 0% cm1 Bibliogr1 p1 00=-00&1 II *'%'109:(*1 %'%81 :I;E CO+ Elena-Luminiţa1 Coloana "ertebrală şi membrul inferior 7 e"aluareamioarticulară n $inetoterapie şi n medicina sporti"ă1 ;r1 Elena-Luminiţa :idenco1 Bucureşti 7Editura undaţiei ZRomYnia de 4YineZ+ 0))*1 %.' p1 0) cm1 Bibliogr1 I:B .=*-(&0-'('-.1 II*(&(0 II *(&(01 %'%(1 :I;E CO+ Elena-Luminiţa1 E"aluarea articulară şi musculară a membrului superior 7aplicaţii n $inetoterapie şi n medicina sporti"ă1 ;r1 Elena-Luminiţa :idenco1 Bucureşti 7 Edituraundaţiei ZRomYnia de 4YineZ+ 0))*1 %&& p1 0) cm1 Bibliogr1 I:B .=*-(&0-'(8-01 II *(&8& =.'9:(*e1 %'%'1 :I;E CO+ Elena-Luminiţa1 4asaHul n $inetoterapie 7 masaHul terapeutic clasic+ te#nici de

masaH refle,+ te#nici complementare1 ;r1 Elena-Luminiţa :idenco1 Bucureşti 7 Editura undaţieiZRomYnia de 4YineZ+ 0))*1 *0) p1 0) cm1 Bibliogr1 şi planşe1 I:B .=*-(&0-'=*-.1 II *(&8. II*(&8.1

Page 85: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 85/98

%'%=1 :ILBER A<L+ :tefan1 i!iopatologie 7 atlas color1 :tefan :ilbernagl+ lorian Lang15Bucureşti6 7 Editura 4edicală Callisto+ 0)%%1 8*) p1 0) cm1 I:B .=&-*-%*-%%'((0-=1 II 8)%8'%.9:((1 %'%&1 :I4A+ Laurenţiu1 Actualităţi n tratamentul tumorilor #epatice1 Laurenţiu :ima1 Timişoara Timpolis+ 0))'1 %8( p1 7 fig1+ fotogr1+ tab1 0* cm1 Bibliogr1 I:B .=*-&(.0*-&-)1 III %&.%'%=1((9:('1

%'%.1 :I4ICI+ @1 Elemente de c#irurgie intestinală1 @1 :imici1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.*=8 p1 7 fig1 08 cm1 III 0%%0. '%=1((9:('1 %'0)1 :I4IO E:C2+ 1 4odele e,perimentale c#irurgicale ale glandelor endocrine1 1:imionescu+ 4aia :c#er!er1 Bucureşti 7 Editura Academiei R:R+ %.'.1 *%8 p1 7 fig1 08 cm1Bibliogr1 la finele cap1 III 0)..' '%=1(9:(=1 %'0%1 :I4ITI+ Ioan1 Elemente de farmacie clinică1 sub redacţia I1 :imiti1 CluH- apoca 7 ;acia+%.&81 %.' p1 7 fig1+ tab1 0) cm1 MBiblioteca farmacistuluiN1 '%(9:(=1 %'001 :I44O :+ o#n1 %)) cei mai mari sa"anţi ai lumii1 o#n :immons trad1 Constantin;umitru-@alcus+ Li"iu 4ateescu1 Bucureşti 7 Lider 7 Cartea pentru toţi+ ..'1 *=. p1 7 fotogr1 08cm1 MCultură generală 0=N1 I:B .=*-'0.-))*-81 III %&(&& M)*N(9'9:(=1 %'0*1 :I42+ <eorge1 Imunitate şi cancer1 ;r1 <eorge :imu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=&10.8 p17 fig1 0% cm1 Bibliogr1 II 8)%.) '%'-))'9:(&1 %'081 :I42+ <eorgeta 4aria1 Lucrări practice şi probleme de c#imie fi!ică pentru farmacişti1<eorgeta 4aria :imu+ Ionuţ ?alentin Ledeţi1 Timişoara 7 2ni"ersitatea de 4edicină şi armacieZ?ictor BabeşZ din Timişoara+ 0))&1 %'8 p1 7 tab1+ diagr1+ fig1 0. cm1 Bibliogr1 p1 %'81 I? &(89:(&1 %'0(1 :I42+ 4i#aela1 Curs de neurologie1 4i#aela :imu1 Timişoara 7 Lito 2141 1T+ 0))=1 *%% p1 7 fig1 0* cm1 Bibliogr1 p1 *%%1 III %.=8% '%'1&9:(&1 %'0'1 :I42+ 4i#aela1 eurologK course1 4i#aela :imu1 Timişoara 7 Lito 2141 1T+ 0))=1 0.= p1 7fig1+ sc#1 0* cm1 Bibliogr1 p1 0.=1 III %.=*& '%'1&9:(&1 %'0=1 :I E:C2+ Ioanel1 2rologie oncologică1 I1 :inescu+ <1 <l c$+ 41 GYr!a1 Bucureşti 7 Editura2ni"ersitară ZCarol ;a"ilaZ din Bucureşti+ 0))'1 0 "ol1 0. cm1 Bibliogr1 la finele cap1 I:B .=*-=)&-).'-*1 I? =(%01 %'0&1 :IROTA+ Andr>1 Conduite per"erse n grup 7 interpretări şi inter"enţii1 Andr> :irota tradde Oana @opescu pref1 de Adrian eculau1 Iaşi 7 @olirom+ %..&1 0))p1 08 cm1 MCollegium1 FtiieducaţieiN1 I:B .=*-'&*-%*'-%1 III %(*)' III %(*)'1 %'0.1 :istemul arterial aortic 7 patologie şi tratament c#irurgical1 :ub redacţia @op ;1 @opa Ioan1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&0-%.&*1 0 "ol1 08 cm1 Bibliogr1 III %&0(=1 %'*)1 :QRB2+ @anait1 C#irurgia funcţională a uterului 7 principii generale pri"ind indicaţiile şmodalităţile de reali!are1 @anait : rbu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=%1 %0* p1 7 fig1 08 Bibliogr1 III 0%%0% '%&1%81 %'*%1 :QRB2+ ?asile1 Elemente de propedeutică c#irurgicală1 ?asile : rbu Octa"ian 2nc

Timurlen$ Iusuf1 Constanţa 7 2ni"ersitatea ZO"idiusZ din Constanţa+ %..*1 000 p17 fig1 08 cmBibliogr1 I:B .=*-.(0='-8-=1 '%=1(-)=9:')1 %'*01 :LAC3+ onat#an1 Biologie du d>"eloppement1 onat#an :la$ trad1 după prima ediţie nlimba engle!ă de T#ierrK Lesni$ re"1 şt1 Etienne Brac#et1 Bru,elles 7 ;e Boec$ 2ni"ersit>+ 0))818&0 p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 MEn bref111N1 Tit1 orig1 n lb1 engle!ă 7 Essential ;e"elopmental BI:B 0-&)8%-8**=-'1 III %.%*( (=(9(='9:'*1 %'**1 :mit#Js Anest#esia for Infants and C#ildren1 ed1 bK Etsuro 31 4otoKama+ @eter 1 ;a"is1 ea =-a7 @#iladelp#ia 7 4osbK Else"ier+ 0))'1 %0(' p1 ** cm1 Inde,1 I:B )-*0*-)0'8=-&1 I? =(%. '%'1)(*109:'81 %'*81 :OBOTTA+ o#annes1 @r>cis dJ#istologie 7 cKtologie+ #istologie+ anatomie microscopio#annes :obotta+ 2lric# Uelsc# traduction fran_aise Antoine ;#em1 Cac#an 7 ditions 4>dicales

Internationales 7 La"oisier+ 0))81 (.= p1 7 &%% il1+ 0% tab1 0= cm1 Bibliogr1 I:B 0-=8*)-)=)%I? =(&( '%%9:'(1 %'*(1 :ocietatea şi bolna"ii psi#ic1 Conferinţă naţională1 M 0))= CluH- apoca N1 :ocietatea şi

Page 86: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 86/98

bolna"ii psi#ic 7 perspecti"e pri"ind asistare comunitară n psi#iatrie 7 lucrările Conferinţei de@si#iatrie Comunitară+ 2ni"ersitatea Babeş-BolKai CluH+ %=-%& mai+ 0))=1 coord1 4aria Rot#1 apoca6 7 @resa 2ni"ersitară CluHeană+ 0))&1 0%' p1 7 il1+ tab1 0) cm1 I:B .=&-.=*--'%)-=&=-)1*&((. *'8109:'(1 %'*'1 :OCOTEA 2+ Ion1 C#irurgie cardiacă 7 note de curs1 prof1 dr1 Ion :ocoteanu1 Timişoara 72ni"ersitatea de 4edicină şi armacie Z?ictor BabeşZ din Timişoara+ 0))(1 0*0 p1 7 fig1 0* cm1

Bibliogr1 II %==** '%=9:'(1 %'*=1 :O@A-?LX;A + Angela1 :emiologie medicală pentru medicina dentară1 Angela ?lădan:opa1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ 0))(1 %.= p1 08 cm1 I:B .=*-*.-)(')-=1 III 0%&*. '%'1*%9?=*1 %'*&1 :O2CGAR;+ @#ilippe-Emmanuel1 <Kmnasti ue posturale et tec#ni ue 4>!i res1@#ilippe-Emmanuel :ouc#ard1 :1E1;1 ZLe @ouso>Z+ %.&%1 %8% p1 7 fig1 0( cm1 III %'%(1&9:=)1 %'*.1 :O2CGAR;+ @#ilippe-Emmanuel1 @ostures 4>!i res1 @#ilippe-Emmanuel :ouc#ard1Bordeau, 7 :1E1;1 ZLe @ouso>Z+ %.&%1 %&. p1 7 il 0( cm1 III %=.)= '%(1&9:=)1 %'8)1 :O2::A + 4ic#a l1 Radiologie 7 Radio @oc$et1 4ic#a l :oussan1 @aris 7 ?erna!obres-<rego+ 5s1a161 %&= p1 %* cm1 I:B 0-&8%*'-'8'-81 II *=&'. '%'-)=*1=9:'(1 %'8%1 :@E CER+ Brenda E1 Efficacit> du pr>ser"atif7 de"eloppement dJun outil dJanalK>pist>mologi ue pour d>finir les priorit>s de rec#erc#e1 Brenda E1 :pencer1 @aris 7 Les ditionsI :ER4+ %..'1 .) p1 08 cm1 M uestions en :ant> @ubli ueN1 Bibliogr1 I:B 0-&((.&-'0(-=1 III%=&&= '%'1.=9:=01 %'801 :@ICER+ o#n U1 @rati ue clini ue en bact>riologie+ mKcologie et parasitologie1 U1 o#:picer il1 de @eter Lamb trad1 de r>d>ric Gallaert1 @aris 7 lammarion1 4>decine-:ciences+0))*1 ?III+ 008 p1 7 il1+ fotogr1 0. cm1 Inde,1 I:B 0-0(=-%)8).-.1 I? =')( '%'1.&9:=*1 %'8*1 :@IRC2+ Tiberiu1 Informatica n medicină1 Tiberiu :pircu+ Ftefan [igan1 Bucureşti 7 Teor%..(1 %.0 p1 08 cm1 M4edicină 0N1 I:B .=*-')%--%&&-=1 III 0%(). '%9:=*1 %'881 :@OC3+ BenHamin1 BabK and c#ild care1 BenHamin :poc$ 4ic#ael B1 Rot#enberg1 e]or$ 7 @oc$et Boo$s+ %.&(1 III =8) p17 fig %& cm1 Inde, alfab1 I:B )-'=%-'.(0.-)1 I 8%=( '%'-)(*109:=81 %'8(1 :TA4ATIA + lorin1 Atlas de ecografie obstetrică1 lorin :tamatian1 Bucureşti 7 EdituraAcademiei R:R+ %.&.1 0'* p17 fig1+ il1 08 cm1 Bibliogr1 III %&..= '%&109:=(1 %'8'1 :TA44BER<ER+ Gein!1 E:: - Endoscopic ;iagnosis and :urgerK of t#e @aranasal:inuses and Anterior :$ull Base 7 t#e 4esser$linger Tec#ni ue and Ad"anced Applications fron t#e<ra! :c#ool1 @rof1 Gein! :tammberger+ 41;1 Tuttlingen 7 Endo-@ress+ %...1 &0 p17 fig1+ fotocolor 0& cm1 I:B *-&.=('-)%8-*1 I? =*&8 '%%10%-)=*1(9:=(1 %'8=1 :TA C2+ Emilian1 Tratat de criminalistică1 Emilian :tancu1 Ed1 a 8-a re"1 şi adăug7Bucureşti 7 2ni"ersul uridic+ 0))=1 =80 p1 08 cm1 I:B .=&-.=*-%0=-))&-%1 III 0%=*0 *8*1.9:='1

%'8&1 :TA2;E 4A]ER+ German1 En"ironmental illness 7 mKt# and realitK1 German:taudenmaKer1 Boca Raton London 7 Le is @ublis#ers+ ...1 + *=' p1 0' cm1 Bibliogr1 I:B%-(''=)-*)(-)1 III %'))( '%(1.9:=.1 %'8.1 :TX E:C2+ Alin icolae1 4odele socio-culturale de alimentaţie şi anemia sugarului 7re!umatul te!ei de doctorat1 drd1 Alin icolae :tănescu cond1 şt1 prof1 dr1 Adrian <eorgescu1Bucureşti 7 2ni"ersitatea de 4edicină şi armacie ZCarol ;a"ilaZ din Bucureşti+ 0))'1 *. p1 0%cm1 II *=8(. '%'9:==1 %'()1 :TX E:C2+ ?ictor1 Comprimate farmaceutice1 ?1 :tănescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+%.=01 *&8 p1 7 fig1+ tab1 0) cm1 Inde, p1 *=.-*&81 II *.80' '%(9:==1 %'(%1 :TEI :CG EI;ER+ R1 @at#ologie p>diatri ue g>n>rale1 R1 :teinsc#neider1 @aris 74asson+ %..)1 ?III+ 000 p1 7 fig1 0= cm1 MCa#iers de lJInfirmi re %(N1 <losar1 I:B 0-00(-&%&

1 III %&*0) '%'-)(*109:&*1 %'(01 :TEI :CG EI;ER+ R1 @>diatrie du nou"eau-n> @ediatrie sociale1 R1 :teinsc#neider+ A1@eri"ier+ ;1 4aillard1 @aris 7 4asson+ %..)1 + %&& p1 7 tab1+ fig1 0= cm1 MCa#iers de lJInfi

Page 87: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 87/98

0*N1 <losar1 I:B 0-00(-&%&0*-%1 III %&*0% '%'-)(*109:&*1 %'(*1 :TE?E :+ Alan1 Anatomie pat#ologi ue 7 atlas de U#eater1 Alan :te"ens+ ames :1 Lo e+Barbara ]oung traducere de 7 @ierre ?alidire+ @atricia ?alidire-C#arpK1 Bru,elles 7 ;e Boec$ 2ni"ersit>+ 0))81 ?III+ 0.( p1 7 fig1+ sc#1+ fotogr1 0. cm1 Inde,1 I:B 0-&)8%-880&-*1 I? =')8 '%'-).%9:&81 %'(81 :TOELTI <+ Robert 31 @#armacologK D p#KsiologK in anest#etic practice1 Robert 31

:toelting+ :imon C1 Gillier1 8t# Edition7 e ]or$ 7 Lippincott Uilliams Uil$ins+ 0))'1 .)* p1 1MAnest#esiologKN1 I:B .=&-)-=&%=-(8'.-.1 I? &')& '%(9:&'1 %'((1 :TOE E:C2+ ;umitru1 odulul tiroidian #iperfuncţional1 dr1 ;umitru :toenescu+ dr1Raina Iane"a1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&*1 %'= p1 08 cm1 Bibliogr1 '%'189:&'1 %'('1 :TOE E:C2+ <ineta1 4aternitatea şi cultura fi!ică1 <ineta :toenescu1 Bucureşti 7 :port-Turism+ %.&*1 0&( p17 fig11 fotogr1 0% cm1 Bibliogr1 '%(1&9:&'1 %'(=1 :TOE E:C2+ 4i#ail1 Copilul alergic1 4i#ail :toenescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+%..%1 0%8 p17 fig1 0% cm1 4ic dicţionar de termeni medicali1 I:B .=*-*.-))&=-=1 '%'-)(*109:&'1 %'(&1 :TOE E:C2+ Radu1 Colecistul n condiţii fi!iologice şi n unele afecţiuni ale tubuluidigesti"1 Radu :toenescu1 Bucureşti 7 Editura Academiei R:R+ %.=01 %(( p1 0% cm1 Bibliogr1*.8.. '%'1*9:&'1 %'(.1 :TOICA+ Traian Tr1 Antrectomia asociată cu "agotomia n tratamentul ulcerului gastric şiduodenal1 dr1 Traian Tr1 :toica1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=&1 0*% p17 fig1 08 cm1 Biblio0).&( '%'1*9:&&1 %'')1 :TOICA+ Tudor1 :e,ologie normală şi patologică1 Tudor :toica1 Bucureşti 7 Editura4edicală+ %.=)1 0'= p1 0% cm1 Bibliogr1 la finele cap1 II *.8'* '%'189:&&1 %''%1 :TOICA+ Tudor1 :e,ologie1 Tudor :toica1 Ed1 a 0-a+ re"1 şi ad7 Bucureşti 7 Editur4edicală+ %.=(1 *=8 p1 7 fig1 0% cm1 Bibliogr1 p1 *'0-*'*1 II *.8'0 '%'189:&&1 %''01 :TOICE:C2+ Constantin1 armacodinamia apelor minerale de cură internă din RomYnia 7implicaţii practice1 Constantin :toicescu1 Bucureşti 7 Editura Academiei R:R+ %.&01 0%8 p17 fitab1 08 cm1 Bibliogr1 '%(1&9:&&1 %''*1 :TO4 + :peranţa1 <#id pentru implementarea corectă a sistemului de management alsănătăţii şi securităţii ocupaţionale1 dr1 ing1 :peranţa :tomff1 Bucureşti 7 :tandardi!area+ 0))=1 "iii+%)8 \ 5.86 p1 0. cm1 M:isteme de managementN1 I:B .=&-.=*-&&8*.-'-=1 I? &%*& '(9:&.1 %''81 :TREI 2-CERCEL+ Adrian1 Totul despre #epatite şi "irusurile #epatice1 prof1 dr1 Adrian:treinu-Cercel colab1 Anca :treinu-Cercel+ Oana :treinu-Cercel1 Bucureşti 7 Coreus @ublis#ing+0)).1 %&* p1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=&-.=*-&=8..-=-.1 III 0)*&) '%'1*'9:.)1 %''(1 :TROE:C2+ ?alentin1 Ba!ele farmacologice ale practicii medicale1 prof1 dr1 doc1 ?alentin:troescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %..(1 %*00 p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 Inde,1 I:B .=*-*.-)0')-&1 '%(9:.%1 %'''1 :TROE:C2+ ?alentin1 Ba!ele farmacologice ale practicii medicale1 prof1 dr1 doc1 ?alentin

:troescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&&1 0 "ol1 08 cm1 III %&00&1 %''=1 :TROE:C2+ ?alentin1 armacologie clinică1 ?alentin :troescu1 Bucureşti 7 Editura4edicală+ %.=01 *.' p1 0% cm1 Indice1 II 8)%&8 '%(9:.%1 %''&1 :TROE:C2+ ?alentin1 <#idul medicamentelor esenţiale1 prof1 dr1 doc1 ?alentin :troescu1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %..*1 *%= p1 0% cm1 Ane,e+ bibliogr1 şi inde,1 I:B .=*-*.-)0)*- 1 '%(9:.%1 %''.1 :TROIA+ ?aleria1 Curs de pediatrie1 Conf1 uni"1 dr1 ?aleria :troia1 Constanţa 7 O"idius2ni"ersitK @ress+ 0))%-1 5"ol161 I? =)==1 %'=)1 :2CI2+ Radu E1 Cercetări genetice la peşti n ;elta ;unării 7 te!ă de doctorat1 ing1 Radu E1:uciu cond şt1 prof1 dr1 ;umitru Bogatu+ prof1 dr1 ing1 icolae Bacalbaşa-;obro"ici1 <alaţi 72ni"ersitatea Z;unărea de osZ din <alaţi+ %..81 %*' p1 *) cm1 Bibliografie p1 %0)-%*'1 I? '0&)

'*.1*9:.81 %'=%1 :2ETE :+ @aul1 undamentals of medical imaging1 @aul :uetens1 Cambridge 7 Cambridge2ni"ersitK @ress+ 0)).1 0(* p1 7 fig1+ fotogr1 color+ diagr1 0( cm1 M4edicineN1 Bibliogr1 p1 08

Page 88: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 88/98

I:B .=&-)-(0%-(%.%(-%1 III 0%%.& '%'-)=*9:.81 %'=01 :upra"eg#erea epidemiologică GI?9:I;A 7 utili!atorii de droguri inHectabile+ lucrătoarelese,ului comercial+ deţinuţii P GI?9AI;: :ur"eillance 7 InHecting drug users+ commercial se,or$ers+ inmates1 ngriH1 de :tela Bi"ol1 5C#işinău6 7 Editura Te#nica-Info+ 0))81 %&& p1 08 cm0%'(. '%'-)*'1009:.81 %'=*1 :2RCEL+ ?asile I1 ibromiomul uterin1 ?asile I1 :urcel1 CluH 7 ;acia+ %..)1 %'( p1 7 fig1\

%0 f1 7 fotogr1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*(-)%('-(1 III %&.(* '%'-))'9:.(1 %'=81 :urgerK for o"arian cancer 7 principles and practices1 edited bK 7 Robert E1 Bristo and Bet#]1 3arlan1 London e ]or$ 7 TaKlor D rancis <roup+ 0))'1 + 80' p1 7 il1+ fotogr1 color 0. cm1Bibliogr1 la finele cap1 I:B %-&80%8-%'(-%1 I? =(=' '%&1%9:.(1 %'=(1 :2TV2+ Ale,andru1 Alienatul n faţa societăţii şi a ştiinţei1 Ale,andru :ut!u ngriH1 de?alentin ?eron Toma1 Bucureşti 7 Editura Academiei RomYne+ 0)).1 0.0 p1 08 cm1 I:B .=&-.=*-0=-%&*'-)1 III 0)=*8 '%'1&9:.81 %'='1 :Kmposium1 unctional ood :afetK Aspects M 0))8 Bonn N1 unctional ood 7 :afetKAspects 7 :Kmposium1 ed1 bK <er#ard Eisenbrand1 Bonn 7 UileK-?CG+ 0))81 *&8 p1 08 cm1 I:B*-(0=-0=='(- 1 III %&(8' '%*109 .=1 %'==1 :Kmposium1 Le d>ficit "isuel 7 de la neurop#Ksiologie ^ la prati ue de la r>adaptation M %. <en "e N1 Le ;>ficit "isuel 7 de la neurop#Ksiologie ^ la prati ue de la r>adaptation 7 :Kmposiumde neuro-op#talmologie et de r>adaptation pour d>ficients "isuels 7 <en "e+ %8 et %( f>"rier %..81sous la direction de A1 B1 :afran et A1 Assimacopoulos1 @aris 7 4asson+ %..(1 I?+ 0*8 p1 7 fig1 0cm1 I:B 0-00(-&8='&-%1 III %&).. '%=1=9;0=1 %'=&1 :Kmposium1 Treatment of pediatric ast#ma M %..) Toronto N1 Treatment of pediatrast#ma 7 a canadian consensus 7 proceedings of sKmposium #eld in Toronto+ september %..)1 Edited bK GenrK Le"ison1 O,ford 7 T#e 4edicine @ublis#ing oundation'+ %)' p1 7 fig1+ sc#em1 08 cmI:B )-&&''%-%.&-.1 III %&*'* '%'-)(*109T&*1 %'=.1 Les :Kndromes de la tra"ers>e t#oraco-brac#iale1 :ous la direction de E1 3ieffer1 @aris 7AERC?+ %.&.1 + *** p17 fig1 *) cm1 Bibliogr1 I:B 0-.)=0*0-)0-.1 '%'109:.&1 %'&)1 FCGIO@2+ 2rsula1 @si#ologia copilului1 2rsula Fc#iopu1 Bucureşti 7 RomYnia @ress+ 8%8 p1 0) cm1 I:B .=&-.=*-&0*'-.&-%1 II *.00= %(.1.9:**1 %'&%1 F;IC+ Laurian1 3inetoterapia n recuperarea algiilor şi a tulburărilor de statică "ertebrală1Laurian Fdic1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&01 %.) p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 '%(1&9:*.1 %'&01 FERBA + ;an1 :iguranţă alimentelor+ garanţia protecţiei consumatorului1 dr1 ;an Ferban+Cristina 4aria CanHa1 Braşo" 7 Editura 2ni"ersităţii ZTransil"aniaZ din Braşo"+ 0)%)1 0=( p1 08cm1 Bibliogr1 p1 0=8-0=(1 I:B .=&-.=*-(.&-='%-.1 III 0%'== '%81*9:8=1 %'&*1 FERBA + ?iorel1 Boli metabolice1 ?iorel Ferban1 Timişoara 7 2ni"ersitatea de 4edicină şiarmacie Z?ictor BabeşZ din Timişoara+ 0))81 %&% p1 0* cm1 Bibliogr1 III %=(*' '%'9:8=b1 %'&81 FERBA + ?iorel1 @atologia aparatului respirator 7 5curs61 ?iorel Ferban1 Timişoara2ni"ersitatea de 4edicină şi armacie Z?ictor BabeşZ din Timişoara+ 0))'1 0)& p1 7 fotogr1+ tab1 0*

cm1 III %&=(8 '%'109:8=1 %'&(1 FERBX E:C2+ Tudor1 eurologie @si#iatrie Endocrinologie 7 manual pentru cadremedii1 Tudor Ferbănescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=&1 *%% p1 7 fig1 0% cm1 II *.'%'1&9:8=1 %'&'1 FERBX E:C2-BERAR+ Ileana1 Cu sau fără !a#ăr1 Ileana Ferbănescu-Berar1 Bucureşti 7Editura Te#nică+ %.&'1 .' p1 %' cm1 MFtiinţa şi te#nica pentru toţiN1 '%*109:8=1 %'&=1 FERB2+ Elena1 Contribuţii pri"ind epidemiologia+ diagnosticul şi pre"enirea bursiteinfecţioase a"iare 7 re!umatul te!ei de doctorat1 Elena Ferbu conducător ştiinţific prof1 uni"1 dr1Tudor @erianu1 Iaşi 7 2ni"ersitatea de Ftiinţe Agricole şi 4edicină ?eterinară ZIon Ionescu de laBradZ din Iaşi+ 0))&1 '' p1 7 tab1 diagr1 0) cm1 Bibliogr1 p1 8(-''1 II *&&.= '*'9:8&1 %'&&1 FO LETEA+ Al1 eurologie clinică1 Al1 Fofletea1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.'=1 (&

p1 7 fig1+ tab1 0( cm1 Inde, alfab1 III %&0)= '%'1&-)09:''1 %'&.1 FORA+ Teodor1 <#id terapeutic de urgenţe traumatologice1 Teodor Fora+ @ompiliu @etre;an ?1 @oenaru1 Timişoara 7 acla+ %.&)1 *)& p1 7 il1 0% cm1 Bibliogr1 II *.=(( '%'-))%9:'.1

Page 89: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 89/98

%'.)1 FTE A E[+ :"etlana1 :ănătatea şi de!"oltarea tinerilor 7 studiu de e"aluare a cunoştinţelor+atitudinilor şo ptacticilor tinerilor1 dr1 :"etlana Ftefăneţ+ dr1 <alina Leşco coord1 2 ICE LarisaLa!arescu-:peteţc#i1 C#işinău 7 Asociaţia Z:anătate pentru TineriZ+ 0))(1 %(0 p1 7 tab1+ fotogr1 cm1 Bibliogr1 p1 .'-.=1 I:B ..=(-.'))-(-=1 I? &*)' '%8109:&01 %'.%1 FTE LEA+ ;umitru1 Reflectări cronobiologice n medicină1 ;umitru Fteflea1 Bucureşti 7Editura 4edicală+ %.&81 %&0 p17 fig 0% cm1 Bibliogr1 '%01&9:&01

%'.01 F2TE2+ Ironim1 @ara!itica1 Ironim Futeu1 CluH- apoca 7 Risoprint+ 0))(1 %=% p1 7 fotogr1 08 cm1 M?eterinariaN1 Bibliogr1 I:B .=*-'('-.'&-*1 III %&.0) (='1&9:.'1 %'.*1 F2TE2+ Iuliu1 Qndreptar de urgenţe traumatologice1 prof1 dr1 doc1 I1 Futeu+ O1TroianescBucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=(1 ((( p1 08 cm1 III %&.=( '%'-))%9I-8.1 %'.81 TA<2IE + @ierre-Andr>1 La Bio>t#i ue ou Le Huste milieu 7 une uSte de sens ^ lJYge duni#ilisme tec#nicien1 @ierre-Andr> Taguieff1 aKard+ 0))=1 *'( p1 00 cm1 ote de subsol1 I:B.=&-0-0%*-'0=0*-'1 III %.=&= '%8109T%*1 %'.(1 TAI ;EL+ Claudiu1 Bolile infecţioase ale copilului1 Claudiu Taindel1 Bucureşti 7 Editura4edicală+ %.&'1 %*' p1 %= cm1 '%'-)(*109T%*1 %'.'1 TAI ;EL+ Claudiu1 Infecţii acute ale sistemului ner"os central1 conf1 dr1 Cl1 Taindel dr1 I1@redescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=(1 *8' p1 7 fig1+ tab1 0( cm1 Bibliogr1 select1 III 0%'%'1&9T%*1 %'.=1 TAI ;EL+ Claudiu1 4eningite şi encefalite acute umane1 Claudiu Taindel Ion @redescu1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&*1 **& p1 08 cm1 Bibliogr1 '%'1&9T%*1 %'.&1 TAFCX+ Constantin1 Curs de morfopatologie1 dr1 Constantin Taşcă1 Bucureşti 7 ALL+ %*8( p1 08 cm1 M4edicinalisN1 I:B .=*-(=%-)0*-81 '%'-).09T0(1 %'..1 TAFCX+ Constantin1 Gistopatologia tiroidei1 Constantin Taşcă1 Bucureşti 7 EdituraAcademiei R:R+ %.=&1 %(= p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%.** '%'189T081 %=))1 TAFCX+ Constantin1 Introducere n morfologia cantitati"ă cito-#istologică1 ConstantinTaşcă1 Bucureşti 7 Editura Academiei R:R+ %.='1 %=% p1 08 cm1 Bibliogr1 p1 %'%-%=%1 III 0(='9T0(1 %=)%1 TAFCX+ Constantin1 4orfopatologia sistemelor de reglare endocrină1 Constantin TaşcăLucia Ftefănescu1 Bucureşti 7 Editura Academiei R:R+ %.&*1 %0& p17 fig1 08 cm1 Biblio'%'189T0(1 %=)01 TAT2+ Alin Laurenţiu1 ;ermatologie-"enerologie 7 note de curs1 ;r1 Alin Laurenţiu Tatu1<alaţi 7 Editura undaţiei 2ni"ersitare Z;unărea de osZ din <alaţi+ 0))'1 %8= p1 %& cm1 M4edicaNI:B .=*-'0=-0&0-'1 II *'=.8 '%'1(M)=(1&N9T%%1 %=)*1 TAT2+ Alin Laurenţiu1 :inte!e+ notiţe şi atlas de dermato-"enerologie 7 suport de curs pentru studenţii acultăţii de 4edicină 5din6 <alaţi1 dr1 Alin Laurenţiu Tatu ref1 şt1 dr1 Ale,andru;umitrescu1 <alaţi 7 Vigotto+ 0)%)1 %*% p1+ 5'.6 f1 fotogr1 color 08 cm1 Bibliogr1 p1 %0.-%*%.=&-')'-&)&(-8%-&1 III 0)=(. '%'1(9T0=1 %=)81 TXRXB2[X-COR;2 + <eorgeta1 Tumori şi pseudo-tumori de o"ar1 <eorgeta Tărăbuţă-

Cordun 4arieta Cernea1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&*1 %&. p17 fig1+ fotogr1 08 cm1 Biblio'%'-))'9T001 %=)(1 Tec#nologK of functional cereal products1 edited bK Bruce R1 Gama$er1 Cambridge 7 CR@ress 7 Uood#ead @ublis#ing Ltd+ 0))&1 (8& p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1 la finele cap1.=&-%-80))-''=*-.1 III %.=(. ''81'9T*01 %=)'1 Te#nică farmaceutică1 prof1 dr1 :toian Ionescu+ conf1 dr1 Ludo"ic Adam+ conf1 dr1 AurRub :aidac+ 111 Ed1 a 0-a re"7 Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ %.=(1 =88 p1 7 fig1+ 08 cm1 Bibliogr1 la finele cap1 III 0).8& '%(1 %=)=1 Te#nici c#irurgicale1 I1 u"ara ;1 Burlui ;1 :etlacec ;1 Rădulescu :1 <a"rilescu1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&8-%.&.1 0 "ol1 *) cm1 Bibliogr1

%=)&1 TELE4A + <#eorg#e1 Implicaţii urologice n ginecologie şi obstetrică1 <#eorg#e

Teleman+ 1 4Ynecan+ Em1 <#eorg#iţă1 Iaşi 7 unimea+ %.&*1 0.& p17 fig1 0% cm1 MEsculapBibliogr1 II *&==8 '%&9T*81 %=).1 TE4E:+ Roberta1 Gipno!a1 dr1 Roberta Temes trad1 de Anca-Elena ;umitru1 Bucureşti 7

Page 90: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 90/98

Curtea ?ec#e+ 0)).1 *(& p1 7 il1 08 cm1 MT#e Complete IdiotJs <uideN1 <losar1 I:B .=&-.=*-''.-=88-.1 III 0).%% '%(1&(9T%(1 %=%)1 Tendinţe actuale de diagnostic şi tratament n practica medicală1 dr1 Luminiţa Agac#i+ ;aAndronescu+ Teodor Bădescu+ Cristina Be!nea+ 111 sub red1 dr1 Constantin C#ira+ icolCalomfirescu1 Bucureşti 7 Editura 4inisterului de Interne+ 0))01 8(% p1 7 fig1+ diagr1+ tab1+ foto0* cm1 Bibliogr1 la finele capitolelor1 I:B .=*-&*)=-%'-*1 III %&&&0 '%'-)=9-)&9T*'1

%=%%1 Tendinţe moderne n pediatrie1 :ub redaţia 4ircea O1 4aiorescu1 Bucureşti 7 Editur4edicală+ %.&01 *&' p1 08 cm1 Bibliogr1 '%'-)(*109T*'1 %=%01 TEO;ORE:C2+ 4ircea1 Atlas de c#irurgie ginecologică1 prof1 4ircea Teodorescu colaboratori 7 dr1 Cornel Babescu+ Ftefan C#io"sc#i+ Ioan Lig#e!an1 Timişoara 7 acla+ %.=.1 *% p1 7 fig1 08 cm1 III 0%%%0 '%&1%9T*&1 %=%*1 TEO;ORO?ICI+ <rigore1 Epidemiologia bolilor transmisibile1 <rigore Teodoro"ici1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=&1 8=& p1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%)=8 '%'-)*'1009T*.1 %=%81 TEO;OR2+ <1 C1 Efectele secundare ale contracepţiei moderne1 dr1 <1 C1 TeodoBucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&(1 8( p1 7 il1 %' cm1 M4edicina pentru toţi 8'N1 I 800)'%&1%9T8)1 %=%(1 Terapeutica medicală1 sub redacţia R1 @ăun1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&01 * "olcm1 III %&0%.1 %=%'1 Teste de stomatologie şi c#irurgie oro-ma,ilo-facială Mconcurs medicalN1 sub redacţia 7 prdr1 icolae <ănuţă1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %..&1 0=% p1 08 cm1 Bibliogr1 la finele caI:B .=*-*.-)**)-=1 III %.=08 '%'1*%9T8=1 %=%=1 Teste pentru concursul de admitere la acultatea de Educaţie i!ică şi :port+ speciali!area 7asistent medical generalist1 conf1 uni"1 dr1 <#eorg#e ;an 4ălăescu+ as1 med1 pr1 Ion 4ălăescu+ lectuni"1 dr1 Camelia ;aniela @lăstoi+ prof1 Hr1 :imona ;umitriu1 TYrgu- iu 7 Editura ZAcademiBrYncuşiZ TYrgu- iu+ 0)%)1 %%% p1 0. cm1 I:B .=&-.=*-%88-*(*-.1 I? &*.' =.'9=..9T8'1 %=%&1 Te,tboo$ of medicine1 ed1 bK ames B1 UKngaarden+ LloKd G1 :mit# r1 %'t# @#iladelp#ia 7 :aunders+ %.&01 0 "ol1 0. cm1 I? =*8=1 %=%.1 T#eorK and practice of #istological tec#ni ues1 ed1 bK o#n ;1 Bancroft+ 4arKlin <amble't# ed7 5s1 l16 7 C#urc#ill Li"ingstone+ ))&1 ,"+ =0( p1 7 fotogr1 color+ diagr1+ tab1 0( cm1 Bibla finele capitolelor1 I:B .=&-)-88*-%)0=.-)1 III %.&*. '%'-).%9T((1 %=0)1 T#>rapeuti ue dermatologi ue1 Louis ;ubertret+ :elim Aractingi+ C#ristine Bodemer+ 11@aris 7 lammarion1 4>decine-:ciences+ 50))%61 %0&& p1 0= cm1 Bibliogr1 la finele cap1 I:B0(=-%(((.-.1 I? =('& '%'1(9T((1 %=0%1 TGIEL+ Golger1 @#armacologie et t#>rapeuti ue en anest#>sie 7 @#armacologie g>n>rsp>cifi ue pour lJanest#>sie+ la r>animation c#irurgicale+ les urgences et le traitement de la douleurGolger T#iel+ orbert Roe er trad1 <uK reKs1 @aris 7 lammarion1 4>decine-:ciences+ 0))'1 8(' p1 *) cm1 Inde,1 I:B 0-0(=-%)).(-'1 I? =(&* '%(1)*9T('1 %=001 TI4OFCA+ <#eorg#e1 C#irurgie buco-ma,ilo-facială1 <#eorg#e Timoşca Corneliu

Burlibaşa1 Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ %.&*1 ((* p17 fig1+ fotogr1 08 cm1 Bibli'%=1(%91(*9T'%1 %=0*1 TITIRCX+ Lucreţia1 2rgenţe medico-c#irurgicale 7 sinte!e pentru asistenţii medicaliLucreţia Titircă1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %..81 *.& p1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*.-))(%-'1 '%'-)&.9T'(1 %=081 TITIRCX+ Lucreţia1 2rgenţele medico-c#irurgicale 7 sinte!e pentru asistenţii medicaliLucreţia Titircă1 Ed1 a *-a7 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ 0)).1 *.' p1 08 cm1 I:B .=*-*.-)(''-'1III 0).%( '%'-)&.1&9T'(1 %=0(1 TITIRCX+ Lucreţia1 2rgenţele medico-c#irurgicale7 sinte!e pentru asistenţii medicaliLucreţia Titircă1 a *-a7 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %..&1 *.& p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=**.-))(%-'1 III %&*%* '%'-)&.9T'(1

%=0'1 TITIRCX+ Lucreţia1 2rgenţele medico-c#irurgicale7 sinte!e pentru cadre medii1 LucreţiTitircă1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&.1 *.& p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*.-))(%-'1 '%'-)&.9T'(1

Page 91: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 91/98

%=0=1 TO;EA+ :eptimiu lorian1 E,erciţiu fi!ic n educaţie fi!ică+ sport şi $inetoterapie 7 teorie şimetodică1 @rof1 uni"1 dr1 :eptimiu lorian Todea1 Bucureşti 7 Editura undaţiei ZRomYnia d4YineZ+ 0))%1 0&) p1 0) cm1 Bibliogr1 II *(&(8 =.'9T'&1 %=0&1 TO;EA-<RO::+ C#rista1 Qndrumarul medical şi creştin despre "iaţă al ederaţieiOrgani!aţiilor Ortodo,e @ro-?ita din RomYnia1 dr1 C#rista Todea-<ross+ pr1 prof1 dr1 Ilie 4oldo"anCluH- apoca 7 Renaşterea+ 0))&1 88( p1 7 fotogr1 0% cm1 Lucrare tipărită cu binecu"Yntarea Q

@rea :finţitului @ărinte Bartolomeu+ Ar#iepiscop al ?ladului+ eleacului şi CluHului1 I:B .=&-.=*-%=%8-8(-(1 II *&*0. 08%1%9T'&1 %=0.1 TO4A+ Ale,andrina1 Cercetări pri"ind reali!area unor produse destinate alimentaţieisugarilor 7 re!umatul te!ei de doctorat1 ing1 Ale,andrina Toma1 cond1 şt1 prof1 dr1 ing1 <1 41 Cost<alaţi 7 2ni"ersitatea Z;unărea de osZ din <alaţi+ 0))01 ') p17 tab1+ diagr1+ sc#1 0% cm1 Bibliogra p1 (8-')1 II *(%=( II *(%=(1 %=*)1 TO4A+ Ale,andrina1 Cercetări pri"ind reali!area unor produse destinate alimentaţieisugarilor 7 te!ă de doctorat1 ing1 Ale,andrina Toma1 cond1 şt1 prof1 dr1 ing1 <1 41 Costin1 <ala2ni"ersitatea Z;unărea de osZ din <alaţi+ 0))01 0%' p17 tab1+ diagr1+ sc#1 *) cm1 Bibliografie 0).-0%'1 I? '&&. '*=1%9T=%1 %=*%1 TO4OAIA+ <#eorg#e1 Curs de ortopedie1 <#eorg#e Tomoaia1 CluH- apoca 7 Editu4edicală Iuliu Gaţieganu+ 0))(1 **( p1 0) cm1 I:B .=*-'*.-)'(-*1 III %&8'0 '%=7'%(-)(9T'=1 %=*01 TO2ITO2+ ]"an1 @#armacie 7 t#>rapeuti ue m>dicamenteuse1 ]"an Touitou1 a '-are"ă!ută7 @aris 7 4asson+ %.&(1 III+ *'% p1 7 fig1 0% cm1 Bibliogr1 I:B 0-00(-&)*(%-,1 *'.&( '%(1)*9T=&1 %=**1 To,icomanie+ to,icomanes 7 gestion ou traitement1 @aris 7 LJGarmattan+ %..(1 %(& p1cm1 I:B 0-=*&8-**'0-'1 II *'80% '%'9T=.1 %=*81 Trait> dJendocrinologie1 sous la direction de 7 @#ilippe C#anson et ac ues ]oung pr>faceRoger <uillemin1 @aris 7 lammarion1 4>decine-:ciences+ 0))=1 %08' p1 7 fig1+ il1+ tab1+ pl1 c0& cm1 MTrait>sN1 Bibliogr1 la finele cap1 I:B .=&-0-0(=%-0))(-01 I? &%)& '%'189T&%1 %=*(1 TRA4ALLO I+ ean1 cograp#ie de la tKro de1 ean Tramalloni+ Ger"e 4onpeKssen1 @aris7 4asson+ 0))'1 %=( p1 0* cm1 I:B 0-0.8-)%=.%-.1 II *=&=% '%(1&89T&01 %=*'1 Tratamente aplicate n sclero!a multiplă1 trad1 sub redacţia dr1 Arcadiu @etrescu1 BucureştEditura 4edicală+ %.&=1 %0' p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 '%'1&9T&%1 %=*=1 Tratamentul c#irurgical n ginecologie 7 pentru medicii re!idenţi1 4i#ai <eorgescu Brăila:orin Oprescu :abina Berceanu ?aleriu Gor#oianu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ 0))01 (.& p17fig1 0*+( cm1 Bibliogr1 selecti"ă1 I:B .=*-*.-)8=0-81 III %&80* '%&1%-)&.9T&%1 %=*&1 Tratat de neurologie1 sub redacţia prof1 dr1 doc1 C1 Arseni1 Bucureşti 7 Editura 4edicală( 0( cm1 Titlul şi cuprins şi n l1 engle!ă1 III %=.(01 %=*.1 Tratat de patologie c#irurgicală1 sub redacţia prof1 Eugen @roca1 Bucureşti 7 Editu4edicală+ %.&.-1 %) "ol1 08 cm1 I:B .=*-*.-))88-*1 III %&*%&1 %=8)1 Tratat de patologie medico-c#irurgicală 7 c#irurgie generală pentru stomatologie1 sub

redacţia prof1 dr1 med1 Ioan Romoşan1 Timişoara 7 2ni"ersitatea de 4edicină şi armacie Z?ictor BabeşZ din Timişoara5"ol16 0* cm1 III %=*=%1 %=8%1 Tratat de pediatrie1 sub redacţia prof1 dr1 lorea Iordăc#escu1 Bucureşti 7 Editura aţiona0))'-1 * "ol1 0. cm1 I? &8('1 %=801 Tratat de plante medicinale culti"ate şi spontane1 Leon :orin 4untean+ 4ircea Tămaş+ :orin4untean+ Leon 4untean+ 111 CluH- apoca 7 Risoprint+ 0))=1 .0& p1 7 pl1 color 0* cm1 BiblioI:B .=&-.=*-=(%-8'*-.1 III %.(*( '%(9T&%1 %=8*1 Tratat de ultrasonografie clinică1 Radu Ion Badea @etru Adrian 4ircea :orin 4arian;udea lorin :tamatian1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ 0))81 "ol1 0'+( cm1 I? =*'01 %=881 Traumatologie1 ;an ?1 @oenaru+ Icona Bor!a1 Bucureşti 7 2ni"ersitatea de 4edicină şiarmacie Z?ictor BabeşZ din Timişoara+ 0))*1 %*) p1 0* cm1 Bibliogr1 III %=)&* '%%9'%.9@=8

%=8(1 Traumatologie practică1 Aurel ;enisc#i+ Ion Ionescu+ ?alentin eagu+ Emil @apa#agi colaboratori 7 41 1 ;a"id+ Al1 Epurescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.'*1 *)& p1 7 il1 0* cmIII %&*=% '%'-))%9T&01

Page 92: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 92/98

%=8'1 TRIA ;A + I1 Aspecte actuale de clinică şi terapeutică farmacologică1 prof1 dr1 doc1 I1Triandaf+ dr1 O1 C1 4ungiu1 Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ 5%.&061 %=0 p1 7diagr1 08 cm1 Bibliogr1 la finele cap1 III %&*'. '%'-)=9T&81 %=8=1 TRI A + 4ariana @1 ;inamică şi bifurcaţie n studiul matematic al cancerului1 4ariana @1Trifan1 @iteşti 7 Editura @ămYntul+ 0))'1 %.0 p1 7 fig1+ tab1+ graf1 0* cm1 M4atematică aplindustrială 00N1 Bibliogr1 p1 %&.-%.01 I:B .=*-&0&)-&)- 1 III %.'=* '%'-))'9T&(1

%=8&1 TRI A + icolae 1 @uericultură şi pediatrie 7 manual pentru n"ăţămYntul sanitar postliceal+ profesiunea asistentă medicală1 icolae 1 Trifan1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %..=18)& p1 08 cm1 MAsistenta medicalăN1 Bibliogr1 I:B .=*-*.-)*0%-*1 III %&*%0 '%'-)(*109T&(1 %=8.1 TRI A + icolae 1 :emiologie pediatrică1 icolae 1 Trifan1 Iaşi 7 Institutul de 4edicinăşi armacie+ %.&=1 "ol1 Bibliogr1 III %&*')1 %=()1 TROIA E:C2+ Octa"1 C#irurgia #erniilor1 Octa" Troianescu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+%.(.1 0'8 p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III 00)(. '%=1(9T&=1 %=(%1 TR2F+ Constantin1 C#irurgie 7 teste grilă+ e,amene+ licenţă şi re!idenţiat1 Constantin TrIulian Constantin+ Ana-4aria Truş1 <alaţi 7 Editura undaţiei 2ni"ersitare Z;unărea de osZ din<alaţi+ 0))81 8+ %&' p1 *) cm1 M4edicaN1 I:B .=*-'0=-%()-%1 I? =%&% '%9T&&c1 %=(01 T2;OR+ ?asile1 ?ariola+ #olera1 ?asile Tudor+ Ioan :trati1 Bucureşti 7 Editura 4ilitară+%.=)1 08* p1 0% cm1 II *.(*& '%'1.9T.%1 %=(*1 T2;O:E+ Lucian1 @roiectare optimală cu algoritmi genetici1 Conf1 dr1 ing1 Lucian Tudos prof1 dr1 ing1 ;umitru @op1 CluH- apoca 7 4ediamira+ 0))01 *8* p1 08 cm1 Bibliogr1+ ane,einde,1 I:B .=*-.*(&-.8-01 III %'&8& (%)1(9T.)1 %=(81 Tulburări de creştere staturală şi ponderală1 ed1 Corina <ăleşanu colab1 prof1 dr1 Cori<ăleşanu+ s1 l1 dr1 Codrina Ancuţa+ s1 l1 dr1 ;umitru ;1 Brănişteanu+ prof1 dr1 O"idiu BrumariuIaşi 7 Editura Z<r1 T1 @opaZ+ 2141 1 Iaşi+ 0))=1 5"i6 p1+ (&& p1 7 il1+ fotogr1+ tab1+ diagM:KllabusN1 I:B .=&-.=*-='&0-%%-'1 I? ==*. '%'-)(*109T.*1 %=((1 Tulburări de limbaH la copil1 :ub redacţia Constantin @ăunescu1 Bucureşti 7 Editur4edicală+ %.&81 00& p1 08 cm1 '%'-)(*109T.*1 %=('1 Tumori benigne şi maligne1 Rodica Bălan+ 4ariana Ftefania BYrsu+ 4ioara Bendescu+ 111sub redacţia 7 <eorgeta Tărăbuţă-Cordun1 Iaşi 7 unimea+ %.=.-%.&*1 0 "ol1 0% cm1 II 8)0%'1 %=(=1 T2T2 AR2+ ;ana1 Bioc#imie 7 lucrări practice 5pentru6 medicină1 ;ana Tutunaru+ BiancaIoana C#esaru1 <alaţi 7 Vigotto+ 0)%)1 0 "ol1 08 cm1 I:B .=&-')'-&)&(-(8-&1 III 0%)=)1 %=(&1 T2T2 AR2+ ;ana1 Bioc#imie clinică1 ;ana Tutunaru1 <alaţi 7 Europlus+ 0))'1 0%' p1 0*cm1 I:B .=*-=&8(-%'-%1 III 0)%&& (==1%9T.'1 %=(.1 T2T2 AR2+ ;ana1 Bioc#imie medicală 7 note de curs1 ;ana Tutunaru1 <alaţi 7 Europlus+0))=1 00' p1 0( cm1 MAs$lepiosN1 I:B .=&-.=*-=&8(-(=-*1 III 0)%&* (==1%9T.'1 %=')1 T2T2 AR2+ ;aniel1 Abordul laparoscopic n endometrio!ă 7 te!ă de doctorat1 drd1 dr1;aniel Tutunaru cond1 şt1 prof1 dr1 Traian Rebedea1 Bucureşti 7 2ni"ersitatea de 4edicină şiarmacie ZCarol ;a"ilaZ din Bucureşti+ 5%..'61 (. p1 7 tab1 0% cm1 Bibliogr1 II *=880 '%&1%9T.

%='%1 [I<XIER2+ ;aniela1 :tudiul "ariabilităţii n cadrul unor populaţii #ibride la fasolea degrădină M@#aseolus "ulgaris L1N 7 re!umatul te!ei de doctorat1 ing1 ;aniela [igiăeru MTrifanN coşt1 prof1 uni"1 dr1 Constantin Leonte1 Iaşi+ 0)).1 &( p1 7 tab1+ diagr1+ fotogr1 0% cm1 Bibl*&&(& '*(1'(09T(.1 %='01 [2RAI+ I1 C#irurgia pancreasului 7 cercetări clinice şi e,perimentale1 I1 [urai+ 41 CiurelBucureşti 7 Editura Academiei R:R+ %.=)1 00( p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%%%= '%=1((9T.8 %='*1 [2RCA 2+ Louis1 Bolile digesti"e la copil1 Louis [urcanu Ioan :imedrea1 Bucureşti 7Editura 4edicală+ %.&&1 '** p1 08 cm1 Bibliogr1 '%'-)(*109B''1 %='81 [2RCA 2+ Louis1 <astro-enterologie pediatrică1 L1 [urcanu E1 Oteşteanu1 Timişoara 7acla+ %.=(1 0)& p1 08 cm1 Bibliogr1 III %&%&0 '%'-)=9-)&9T.81 %='(1 [2RCA 2+ Louis1 <#id terapeutic n pediatrie1 Louis [urcanu+ Ioan :abău1 Timişoara 7

acla+ %.&%1 0.& p1 0% cm1 Bibliogr1 '%'-)(*109<8.1 %=''1 [2RCA 2+ Louis1 efrologie pediatrică1 @rof1 dr1 Louis [urcanu ;r1 Ioan :abău1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.==1 0.( p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III %&%8. '%'-)(*109T.81

Page 93: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 93/98

%='=1 [2RCA 2+ Louis1 eonatologie1 ;r1 Louis [urcanu ;r1 Lucia 4itrofan1 Bucureşti 7Editura 4edicală+ %.&(1 8(* p1 08 cm1 Inde, alfab1 '%'-)(*109T.81 %='&1 2ltrasunetele n medicină şi biologie1 :ub redacţia ?asile ?asilescu agK I1 Iosif1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&81 *'' p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 '%'-)=*9?**1 %='.1 2ni"ersitatea de 4edicină şi armacie ZCarol ;a"ilaZ din Bucureşti1 armacogno!ie+fitoc#imie+ fitoterapie1 prof1 dr1 ?iorica Istudor1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ 0))(-1 * "ol1 08 cm

I:B .=*-*.-)*'8-=1 III 0%*%.1 %==)1 2ni"ersitatea Z@olite#nicaZ din Bucureşti1 @rocese şi utilaHe pentru ecologi!arlocalităţilor1 Conf1 dr1 ing1 <#org#e ?oicu1 Bucureşti 7 4ATRI -RO4+ 0))01 %&) p1 08 cm1Bibliogr1 I:B .=*-'&(-88&-(1 III %=0'. '0&189?&*1 %==%1 2RECGIA+ C1 I1 4aladii infecţioase şi tulburări neuro-psi#ice 7 patogenie - clinicătratament1 prof1 dr1 C1 I1 2rec#ia dr1 Al1 Bete!eanu dr1 Octa" 4aller pref1 prof1 dr1 C1 I1 @aBucureşti 7 Editura de :tat pentru Literatură 4edicală+ %.8.1 0*= p1 0) cm1 '%'1&92=(1 %==01 2rgences D soins intensifs p>diatri ues1 sous la direction de ac ues Lacroi,+ 4arie<aut#ier+ @#ilippe Gubert+ rancis Leclerc+ @ierre <audreault1 0`e >dition7 5s1 l16 7 ditions dCG2 :ainte- ustine 7 Else"ier 4asson+ ))=1 ?II+ %*'& p1 7 tab1+ sc#1+ fotogr1 0& cm1 Bibliogr1la finele capitolelor1 I:B .=&-0-0.8-)&'*(-.1 I? &%00 '%'-)(*1092=(1 %==*1 Les 2rgences en @at#ologie ORL et Cer"ico- aciale1 ;e la clini ue ^ lJimage+ de lJimage autraitement1 coordonn>e par 31 4arsot-;upuc# et :1 Bobin a"ant propos de @1 LasHaunias et :1Bobin1 0- me >d1 re"ue et corrig>e7 4ontpellier 7 :auramps 4>dical+ 0))(1 80' p1 0= cm1 Inde,1I:B 0-&8)0*-80'-01 I? =(.8 '%'10%92=(1 %==81 2rgences en traumatologie 7 les %)) principau, diagnostics1 Robert A1 o"elline+ ames T1R#ea+ T#omas T1 @ta$111 @aris 7 4aloine+ 0))81 *0% p1 %' cm1 MLa Radiologie ;E @OCGEN)-=0%'-)8(.-(1 II *=8'& '%'-)=9-)&92=01 %==(1 2rgenţe n pediatrie1 :ub redacţia Ion Anca1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %..%1 (&% p1 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*.-))=(-*1 '%'-)(*109A()1 %=='1 2rologie1 Bernard ;ebr>+ @ierre TeKssier+ @ascal "rard111 @aris 7 4asson+ %..01 II+ p1 7 fig1 0% cm1 MAbr>g>sN1 Inde,1 I:B 0-00(-&08.0-81 II *'**8 '%'1'92&%1 %===1 2rologK 7 lecture notes for students1 ?ictor Bucuraş+ Ră!"an Bardan+ Alin CumpănaTimişoara 7 Z?ictor BabeşZ 2ni"ersitK of 4edicine and @#armacK Timişoara+ 0))(1 %'0 p1 0* cm1III %&)8' '%'1'9B&=1 %==&1 2R:ACGI+ <abriela1 Contribuţii la studiul morfologic al tumorilor mamare la carni"ore re!umatul te!ei de doctorat1 gabriela 2rsac#i conducător ştiinţific prof1 uni"1 dr1 Otilia Coţofan1Iaşi 7 2ni"ersitatea de Ftiinţe Agricole şi 4edicină ?eterinară ZIon Ionescu de la BradZ din Iaşi+0))=1 *( p1 7 tab1+ fotogr1 0) cm1 Bibliogr1 p1 *%-*(1 II *&.%. '*'92&81 %==.1 2R:EA+ icolae1 Actualităţi n nefrologie1 icolae 2rsea1 Bucureşti 7 Editura undaţieiZRomYnia de 4YineZ+ 0)))1 8.8 p1 0& cm1 Bibliogr1 la finele cap1 I:B .=*-(&0-0%%-*1 I? =&&'%'1'92&81

%=&)1 2R:EA+ icolae1 Esenţialul n nefrologie1 icolae 2rsea1 5Bucureşti6 7 Editura undaţiaRomYnă a Rinic#iului+ 0)))1 80& p1 0. cm1 I:B .=*-.&)(%-%-'1 I? =&&) '%'1'92&81 %=&%1 2R:EA+ icolae1 Infecţiile tractului reno-urinar1 icolae 2rsea+ <rigore ;ogaru+ 4irceaComan1 5Bucureşti6 7 Editura undaţia RomYnă a Rinic#iului+ 0)))1 %&) p1 *) cm1 Bibliogr1 I:B.=*-.&)(%-*-01 I? =&&% '%'1'92&81 %=&01 2R:EA+ icolae1 Rinic#iul artificial şi alte miHloace de epuraţie e,trarenală1 icolae 2rsea1Bucureşti 7 Editura undaţia RomYnă a Rinic#iului+ %..=1 %0*) p1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-.&)(%-)-&1 III %.('% '%'1'92&81 %=&*1 2R:EA+ icolae1 Tratat de nefrologie1 icolae 2rsea colab1 :il"ia Alecu+ 4i#aiArdeleanu+ ;imitrie Capşa+ 111 ed1 a 0-a7 Bucureşti 7 Editura undaţia RomYnă a Rinic#iului+ 0))'1"ol1 *) cm1 I:B .=*-.&)(%-=-(1 I? ==))1

%=&81 2R:EA+ icolae1 2rgenţe n medicină1 icolae 2rsea1 Bucureşti 7 Editura undaţiaRomYnă a Rinic#iului+ 0))%1 %*&& p1 0= cm1 Bibliogr1 I:B .=*-.&)(%-8-)1 III %.(') '%'-)&*92&81

Page 94: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 94/98

Page 95: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 95/98

%&)=1 ? RTE + @etrac#e1 <inecologie endocrinologică1 @etrac#e ?YrteH+ Ioana ? rteH+ Cătă@oiană colab1 Anca ? rteH1 Ed1 a *-a7 Bucureşti 7 ALL+ 0)%)1 '8= p1 0( cm1 I:B .=&-.=*-(=%.('-01 III 0%&8) '%&1%9?0'1 %&)&1 ? RTE + @etrac#e1 <inecologie1 @etrac#e ?YrteH colab1 Ioana ?YrteH1 ed1 a 0-aBucureşti 7 BIC-ALL+ 0))01 (80 p1 08 cm1 MAll 4edicallN1 I:B .=*-(=%-*&(-*1 III 0)'&' '%&1%9?0'1

%&).1 ?egetarisc# in *) 4inuten1 Cornelia Adam+ Adel#eid BeKreder+ Eri$a Caspare$-T r$$an+Rosemarie ;on#auser+ Ingrid r c#tel+ AntHe <r ner+ 111 4xnc#en 7 <r fe und 2n!er ?erlag <mbG+))%1 0&& p1 7 fotogr1 color 0* cm1 MCoo$ Boo$N1 Inde,1 I:B *-==80-())(-=1 III %'00&'8%1(9?8)1 %&%)1 ?ELICA + C1 Etiopatogenia aterosclero!ei1 C1 ?elican ;oina ?elican1 Bucureşti 7 Editura4edicală+ %.&%1 *=( p1 7 fig1+ tab1 0( cm1 Bibliogr1 III 00)'( '%'1%*9?8*1 %&%%1 ?E V4ER+ <er#ard1 oua carte a sănătăţii 7 cu contribuţia unui colecti" de reputaţispecialişti1 <er#ard ?en!mer1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=)1 =%& p17 fig1 08 cm1 Bibliog'%*9?8(1 %&%01 ?ERB2[X+ Aneta1 Te#nologie farmaceutică 7 soluţii farmaceutice de u! intern şi 9 sae,tern1 Aneta ?erbuţă1 Iaşi 7 Tipo 4oldo"a+ 0)).1 80* p1 0) cm1 I:B .=*-&800-80-'1 II *.0(. '%(9?8'1 %&%*1 ?EREA 2+ ;1 C#irurgie infantilă şi ortopedie 7 urgenţe1 dr1 ;1 ?ereanu1 Bucureşti 7 Editur4edicală+ %.=*1 (%8 p1 08 cm1 III %&*)) '%'-)(*109?8'1 %&%81 ?ER4E:A + Goria1 Curs de ortopedie şi traumatologie1 prof1 uni"1 dr1 Goria ?ermesan+ şlucr1 dr1 Radu @reHbeanu1 Timişoara 7 2ni"ersitatea de 4edicină şi armacie Z?ictor BabeşZ dinTimişoara+ 0))&-1 5"ol16 0* cm1 III 0)%*'1 %&%(1 ?ER?LOET+ ;aniel1 Trait> dJallergologie1 ;aniel ?er"loet+ Antoine 4agnan1 @aris 7lammarion+ 0))*1 ?I+ %%(% p1 7 fig1 0& cm1 M4>decine-:ciences1 Trait>N1 Inde,1 I:B 0-0(%)(0(-=1 I? =08) '%'9?8.1 %&%'1 ?E?ERA+ ?aleriu1 i!iopatologia şi clinica fierului1 dr1 ?aleriu ?e"era1 Bucureşti 7 Editura4edicală+ %.=&1 0') p1 7 fig1+ tab1+ diagr1 08 cm1 Bibliogr1 p1 0*8-0((1 III 0%))) '%'-).09?(*1 %&%=1 ?E LER+ L1 4ica c#irurgie1 L1 ?e,ler+ 1 ;ănilă1 Iaşi 7 unimea+ %.&81 *=( p17 fig1 0%MEsculap 80N1 Bibliogr1 '%=1(9?(*1 %&%&1 ?ieillir en bonne sant>1 sous la direction Ren>e :ebag-Lano 1 @aris 7 ;escl>e de Brou e%..=1 *8= p1 0* cm1 Bibliogr1 I:B 0-00)-)*.)'-81 III %=.(' '%*9:8)1 %&%.1 ?I TILX+ Iuliana1 Ftiinţă şi artă n catering1 conf1 dr1 ing1 Iuliana ?intilă+ dr1 n medicFtefan C#icoş1 Bucureşti 7 Editura ;idactică şi @edagogică+ 0))81 0&= p1 7 fig1+ tab1 08 cm1 AnI:B .=*-*)-%=.*-)1 III %.*&( '8%9'809?'81 %&0)1 ?I TILX+ Iuliana1 Te#nologia acti"ităţilor din unităţile de alimentaţie publică şi turism1conf1 dr1 ing1 Iuliana ?intilă+ prof1 gr1 I Aurelia Turcescu1 Bucureşti 7 Editura ;idactică ş@edagogică+ 0))(1 8(% p1 7 fig1+ fotogr1+ tab1 08 cm1 Ane,e1 I:B .=*-*)-%&'(-%1 III %.*&

'8%9'809?'81 %&0%1 ?I [I+ ;an1 ;iagnosticul ecografic n obstetrică şi ginecologie1 ;an ?inţi+ lorin:tamatian1 CluH apoca 7 ;acia+ %.&01 %'& p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 p1 %'(-%'=1 III 0)()'%&1%9?'81 %&001 ?I [I+ Ioan1 Conţinutul profilactic al consultaţiei prenupţiale1 @rof1 dr1 Ioan ?inţi dCornel @ascu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&81 %)8 p1 08 cm1 Bibliogr1%&0*1 ?irologie m>dicale1 Coord1 Radu Crainic+ ean-Claude icolas1 Cac#an 7 ditions 4>dicalesInternationales+ %..=1 (8) p1 7 fig1 08 cm1 MBiologie 4>dicaleN1 Inde,1 I:B 0-&(0)'-.).-%1 III%=.%' '%'9?''1 %&081 ?isul 7 probleme de fi!iologie+ psi#ologie si patologie1 sub redacţia Li"iu @opo"iciu1 Cl apoca 7 ;acia+ %.=&1 0=& p1 7 fig1 0( cm1 Bibliogr1 III 0%.0. '%'1&.9?'=1

%&0(1 ?LA;+ Ce!ar1 Afecţiunile urinare 5pentru practica generală61 ;r1 Ce!ar ?lad1 Bucureşti 7Editura 4edicală+ %.=*1 %=) p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 II *'.&0 '%'1'9?=*1 %&0'1 ?LA;+ Li"iu1 C#irurgie #epatică 7 aspecte actuale1 Li"iu ?lad1 CluH apoca 7 Casa Cărţii

Page 96: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 96/98

de Ftiinţă+ %..*1 0%= p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-.(.(.-)-%1 '%=1((9?=*1 %&0=1 ?LA;+ Terenţiu-Tiberiu1 Recuperarea bolna"ului #emiplegic adult1 Tiberiu ?lad+ Li"iu@endefunda1 Iaşi 7 Contact International+ %..01 008 p17 fig1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-.(%0-.1 '%(1&9?=*1 %&0&1 ?OET+ ;onald1 Bioc#imie1 ;1 ?oet+ 1<1 ?oet1 @aris 7 ;e Boec$ 2ni"ersit>+ 0))(1 %(&* *) cm1 I:B 0-&)8%-8=.(-.1 I? =(.0 (==9?&%1

%&0.1 ?OET+ ;onald1 Bioc#imie1 ;onald ?oet+ udit# <1 ?oet trad1 par ]"es <audemer1 @aris 7;e Boec$ 2ni"ersit>+ 0))01 ?III+ %*'% p1 7 il1 0= cm1 Inde,1 I:B 0-=88(-))%'- 1 I? =0*' (==1%9?&)1 %&*)1 ?OIC2LE:C2+ Constantin1 Antibioticele şi imunitatea1 conf1 uni"1 dr1 Constantin?oiculescu+ dr1 icolae Radu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&=1 %8' p1 7 fig1+ tab1 08 cBibliogr1 şi inde,1 '%(9?&*1 %&*%1 ?OIC2LE:C2+ La"inia1 @roteinele n alimentaţie1 Constantin Banu+ La"inia ?oiculescu4aria Iordan1 TYrgo"işte 7 Editura 4acarie+ 0))01 =. p1 0. cm1 Bibliogr1 I:B .=*-&%*(-(.-%1 I?=)(( I? =)((1 %&*01 ?OIC2LE:C2+ 4arin <#1 Boli infecţioase 7 clinică şi epidemiologie1 4arin ?oiculescu1Ed1 a 0-a+ re"1 şi adăug7 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=%1 .%0 p1 08 cm1 Bibliogr1 III %&'%'1.9?&*1 %&**1 ?OIC2LE:C2+ 4arin <#1 Boli infecţioase 7 clinică şi epidemiologie1 4arin ?oiculescu1Ed1 a *-a+ re"1 şi adăug7 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&%1 %%=) p1 08 cm1 Bibliogr1 III %'%'1.9?&*1 %&*81 ?OIC2LE:C2+ 4arin <#1 Boli infecţioase1 prof1 dr1 doc1 4arin <#1 ?oiculescu1Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&.-%..)1 0 "ol1 0( cm1 I:B .=*-*.-)))0-&1 III 0%')*1 %&*(1 ?OIC2LE[+ icolae1 4ecanisme moleculare n cancerogene!a c#imică1 icolae ?oiculeţ+Ion iculescu-;u"ă!1 Bucureşti 7 Editura Ftiinţifică+ %..%1 80= p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-88-)))8-(1 '%'-))'9?&*1 %&*'1 ?OI EA+ Andrei1 Elemente de c#irurgie ortopedică1 Andrei ?oinea+ Corneliu Va#aria1Bucureşti 7 Editura 4ilitară+ %.&(1 *.= p1 7 fig1+ fotogr1 08 cm1 Bibliogr1 '%=1*9?&81 %&*=1 ?OI EA+ Andrei1 @ractica osteosinte!ei metalice1 Andrei ?oinea+ icolae <orun1 Bucureşt7 Editura ;idactică şi @edagogică+ %.='1 *=& p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%%)0 '%'1=%9?&8 %&*&1 ?2LCA + @a"el1 Bolile părului şi ung#iilor1 @a"el ?ulcan+ Adrian Uolfs#aut+ ConstanBogdan1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&.1 8*& p1 7 fotogr1 0( cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*.-))'*-1 '%'1(9?.=1 %&*.1 ?2LCA + @a"el1 C#irurgie dermatologică1 prof1 dr1 @a"el ?ulcan+ dr1 Adrian ?asilc4o!ăceni1 Iaşi 7 unimea+ %.&&1 00= p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 III %.))) '%=1(9?.=1 %&8)1 ?2LCA + @a"el1 ;ermato!ele " rstnicului1 @1 ?ulcan+ A1 Uolfs#aut+ C1 Bogdan1 BucureşEditura 4edicală+ %.&(1 0(& p1 7 fig1 0( cm1 Bibliogr1 '%'1(9?.=1 %&8%1 ?2LCA + @a"el1 :emne şi simptome cutanate n patologia generală7 de la simptomul

cutanat la boala generală1 dr1 @a"el ?ulcan1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=01 *)= p17 fig1+ tabcm1 Bibliogr1 III %&%.) '%'1(-)=9?.&1 %&801 ?2L@E+ ?asile1 @ara!iţi şi para!ito!e ale peştilor dulcicoli1 ?asile ?uple1 Iaşi 7 :tef+ 0))=08% p1 7 fotogr1+ tab1 08 cm1 M:tef AcademicN1 Bibliogr1 p1 00.-08%1 I:B .=&-.=*-%&).-%)0)0*. '*.1091(9?.&1 %&8*1 UAT:O + 1 ;1 Biologia moleculară a genei1 1 ;1 Uatson1 Bucureşti 7 Editura Ftiinţifică+%.=81 ((% p17 fig1+ fotogr1+ diagr1+ sc#1+ tab1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%&&= (==109U*01 %&881 UA]+ La rence U1 Current surgical diagnosis D treatment1 La rence U1 UaK1 a &-a7@rentice Gall+ %.&&1 III+ %0** p17 fig1 *) cm1 Bibliogr1 I:B )-&*&(-%800-=1 '%'1%91.9C.( %&8(1 UEIR+ amie1 Imagerie du corps #umain 7 atlas dJanatomie1 amie Ueir+ @eter GAbra#ams colab1 41 ;1 Gouri#an+ A1 41 Belli+ 1 R1 4oore+ 1 @1 O en trad1 Antoine ;#em1

*`e >dition7 Bru,elles 7 ;e Boec$ 2ni"ersit>+ 0))81 III+ 0*% p1 7 fotogr1 *) cm1 Tit1 orig1 n lb1engle!ă 7 Imaging Atlas of Guman AnatomK1 I:B 0-&)8%-8'0(-%1 I? =(.. '%%9U8'1 %&8'1 U#ite boo$ 7 dermatologK and "enereologK in Europe1 Editor @eter ritsc#1 Bern 7 Europe

Page 97: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 97/98

;ermatologK orum+ 0))%1 %') p1 0% cm1 I:B *-.(00%.)-)-01 II *'..) '%'1(9U'*1 %&8=1 UGITE+ <arK1 Atlas en couleurs de dermatologie1 <arK U#ite trad1 din limba engle!ă dr1 ean-Luc @radel1 *- me >d7 @aris 7 4osbK 7 4aloine+ 0))(1 *&) p1 7 fig1+ il1+ fotogr1 color 0Tit1 orig1 n limba engle!ă 7 Colour Atlas of ;ermatologK1 I:B 0-008-)0&**-81 II *=8=' '%'1(9U'*1 %&8&1 UIE:E+ AnHa G1 4ole$ulargenetisc#e und fun$tionelle C#aracterisierung des GKdantoi

Operons aus Art#robacter aurescens ;:4*=8=1 AnHa G1 Uiese1 :tuttgart 7 <auer+ 0)))1 %&& p1 0cm1 Bibliogr1 I:B *-&'%&'-*00-=1 II *8&.' II *8&.'1 %&8.1 UI<4ORE+ Ann1 Iarba de grYu+ i!"or de sănătate1 Ann Uigmore trad1 de <abriela4adaras1 TYrgu 4ureş 7 Edupoint+ 0)%)1 %*& p1 7 il1 08 cm1 Bibliogr1+ inde,1 I:B .=&-')'-.0)%=(-'1 III 0%0(8 '%*10'9U'=1 %&()1 UIL:O + o#n1 Biologie mol>culaire de la cellule7 li"re dJe,ercices1 o#n Uilson+ TimGunt trad1 Louise Blotti re1 8->me ed7 @aris 7 lammarion1 4>decine-:ciences+ ))81 II+ =%% p1 0=+( cm1 Inde,1 I:B 0-0(=-%'%0)-*1 I? =0%& (='1*9U=)1 %&(%1 ULO;ARCV]3-4A32LA+ 4aria1 VmianK iloscio e a podc!as oc!Ks!c!aniascie$ i pr!er b$i osad 1 4aria Ulodarc!K$-4a$ula1 C!estoc#o a 7 UKda nict o @olitec#ni$iC!estoc#o s$ieH+ 0))=1 %8( p1 7 tab1+ diagr1 08 cm1 M@olitec#ni$a C!estoc#o s$a1 4onograf%0'9I:: )&')-()%=N1 Bibliogr1 p1 %*8-%8*1 I:B .=&-&*-=%.*-**0-(1 III 0)(8%1 %&(01 UOL E+ ran$ie A"alon1 Refle,oterapia1 ran$ie A"alon Uolfe trad1 din lb1 engle!ă deAndreea Rosemarie Lutic1 Ed1 a *-a7 Bucureşti 7 Curtea ?ec#e+ 0)).1 *=0 p1 7 il1+ fotogr1 08 cMT#e Complete IdiotJs <uideN1 I:B .=&-.=*-''.-=8(-'1 III 0).%) '%(1&0%9U&%1 %&(*1 UOO;UAR;+ @aula 1 Obst>tri ue 7 les %)) principau, diagnostics1 @aula 1 Uood ard+Anne 3ennedK+ RoKa :o#aeK1 @aris 7 4aloine+ 0))(1 **. p1 0% cm1 MLa Radiologie ;E @OCGI:B )-=0%'-)880-)1 II *=8'. '%&1091*9U&*1 %&(81 GAR;EV+ ]"es1 ?errouillage et protection de la colonne dorso-lombaire1 ]"es #arde! ?>roni ue Clo uet1 0` me >dition re"1 et act7 @aris 7 ditions rison-Roc#e+ %..81 %(( p17 fotogr108 cm1 I:B 0-&='=%-%=0-.1 III %=&&8 '%'1=9 (=1 %&((1 ]A<IELA+ o#n A1 @#armacologK and t#erapeutics for dentistrK1 o#n A1 ]agiela+ ran$ ;o d+ Barton :1 o#nson111 't# Edition7 e ]or$ 7 Else"ier+ 0))81 ... p1 *) cm1 I:B .=&-)-*0*-)((.*-01 I? &'%) '%(9@'*1 %&('1 VAGARIA+ Corneliu1 @arali!iile posttraumatice ale ple,ului bra#ial1 Corneliu Va#ariaOli"iu <#işe1 CluH apoca 7 ;acia+ %.&81 %&8 p17 fig1 08 cm1 Bibliogr1 '%'1&9V%&1 %&(=1 VA4 IRE:C2+ Ale,andru1 Gistiocito!a Langer#ans 7 determinări osoase la copil 75re!umatul te!ei de doctorat61 drd1 Ale,andru Vamfirescu cond1 şt1 prof1 dr1 doc1 Oleg 4edreaBucureşti 7 2ni"ersitatea de 4edicină şi armacie ZCarol ;a"ilaZ din Bucureşti+ 0))'1 00 f1 0%cm1 ?erso file alb1 II *=888 '%'9V0(1 %&(&1 VARA+ 4argareta Lăcrămioara1 Inocuitatea produselor alimentare 7 contaminarea c#imiccontaminarea biologică1 4argareta Vara referent ştiinţific 7 prof1 dr1 ing1 Aurelia Ionescu1 <alaţi

Europlus+ 0))'1 %*& p1 08 cm1 I:B .=*-=&8(-0&-(1 III %.8.0 (=.9V**1 %&(.1 VA?ATE+ Olga1 Entero"irusuri nepoliomielitice 7 implicaţii n patologie şi n poluareamediului ambiant1 Olga Va"ate icolae CaHal1 Bucureşti 7 Editura Academiei R:R+ %.&*1 %.0 p08 cm1 Bibliogr1 '%'1.9V*.1 %&')1 VX<REA 2+ Ioan1 ;iagnosticul clinic al cardiopatiilor congenitale1 Ioan Văgreanu1 CluH apoca 7 ;acia+ %.&.1 %.. p1 7 fig1 08 cm1 Bibliogr1 I:B .=*-*(-))('-.1 III %&%(% '%'1%09V%(1 %&'%1 VBRA CA+ Eusebie1 Contracepţia1 E1 Vbranca1 Iaşi 7 unimea+ %..)1 %*' p1 7 tab1+ icm1 Bibliogr1 selecti"ă1 I:B .=*-*=-)%)&-81 I 800. '%*1&&&9V8)1 %&'01 VBRA CA+ Eusebie1 Curs de endocrinologie clinică1 E1 Vbranca+ ?1 <nea!do"sc#iBucureşti 7 Institutul de 4edicină şi armacie+ %.&)1 %'& p1 0% cm1 III 0)%0% '%018*9V8%1 %&'*1 VBRA CA+ Eusebie1 E,plorări paraclinice n endocrinologie 7 diagnosticul

endocrinopatiilor1 Eusebie Vbranca1 Iaşi 7 unimea+ %.&%1 **' p1 0% cm1 Bibliogr1 '%'189V8)1 %&'81 Vilele 4edicale <ălăţene1 :impo!ion1 M 0)). <alaţi N1 ?olum de lucrări şi re!umate pre!entate cu oca!ia Vilelor 4edicale <ălăţene+ manifestare naţională anuală 7 <alaţi+ noiembrie

Page 98: BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

7/23/2019 BUDJG Bib Carti Asist Med Mai 2013

http://slidepdf.com/reader/full/budjg-bib-carti-asist-med-mai-2013 98/98

0)).1 te#noredactare prof1 dr1 ;umitru Cristea1 <alaţi 7 <alaţi 2ni"ersitK @ress M<2@N+ )).1 %'8 p1 7 tab1+ diagr1+ fotogr1 color 08 cm1 MFtiinţe medicaleN1 Qnaintea tit1 7 2ni"ersitatea Z;unosZ1 acultatea de 4edicină şi armacie <alaţi+ Colegiul 4edicilor <alaţi+ ;irecţia de :ănătate@ublică <alaţi+ Ordinul Asistenţilor 4edicali şi 4oaşelor din RomYnia1 I:B .=&-')'-&))&-((-81III 0)'*= '%9?&=1 %&'(1 VITTI+ E1 C#irurgie funcţională toracică1 E1 Vitti1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.=)1

p17 fotogr1+ sc#1 08 cm1 Bibliogr1 III 0%%%8 '%=1(89V=*1 %&''1 VOTA+ ?ictor1 C#imie farmaceutică 7 manual pentru şcolile te#nice sanitare1 farm1 ?1 Votfarm1 ;1 Oţeleanu1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.'01 =)) p1 0% cm1 '%(9V&'1 %&'=1 VOTA+ ?ictor1 C#imie farmaceutică 7 unele aspecte teoretice şi practice1 prof1 dr1 doc1 ?icVota1 Bucureşti 7 Editura 4edicală+ %.&(1 =** p1 7 fig1 08 cm1 Inde, p1 =%.-=**1 III 0).*'%(9V&'1 %&'&1 V]CGLI :3I+ ;aniela 4 ller1 @romoter and (Jsplice site interactions in retro"iruses andretro"iral "ectors 7 5dissertation61 dipl1 biol1 ;aniela VKc#lins$i+ geb1 4 ller referent dr1 med1 Baum1 Ganno"er+ 0)).1 %0' f1 7 fig1+ diagr1+ sc#1 *) cm1 Bibliogr1 I? &*(& '%'1.&9V..1

*%1)(10)%* Qntocmit+Bibliotecar+Lenuţa 2rsac#i


Recommended