+ All Categories
Home > Documents > „MãrepatriezdinFranþaurgentdacã Dobrogea ...NicolaeManolescuavorbit,ieri,la Mangalia, într-o...

„MãrepatriezdinFranþaurgentdacã Dobrogea ...NicolaeManolescuavorbit,ieri,la Mangalia, într-o...

Date post: 20-Oct-2020
Category:
Upload: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
1
N icolae Manolescu a vorbit, ieri, la Mangalia, într-o conferinþã din cadrul Festivalului „Zile ºi Nopþi de Literaturã”, despre relaþia dintre literaturã, comunism ºi scriitori, cunoscutul critic literar considerînd în România existã o generaþie de scriitori care nu vor sã aibã memorie. Relaþia dintre scriitori ºi literaturã a fost abordatã în colocviul de marþi, organizat la Hotelul President din Mangalia, ºi de criticul Mircea Ghiþulescu, poeta Ioana Ieronim, profesorul Stefan Hertmans ºi scriitorul Peter Esterhazy. Astfel, Nicolae Manolescu, preºedintele Uniunii Scriitorilor din România (USR) ºi principalul organizator al festivalului, a apreciat ferm cã „nu se poate ca literatura sã nu aibã viitor”. „Specia umanã supravieþuieºte prin procreaþie. Dar nu am niciun motiv sã nu cred cã omul nu poate supravieþui prin creaþie (...). Lãsaþi-ne pe noi, apreciem preþul binefacerilor comunismului”, a spus Manolescu, în momentul în care unul dintre vorbitori a fãcut referire la o nostalgie comunistã în ceea ce priveºte viitorul literaturii. „Eu vreau sã mã repatriez din Franþa urgent, dacã se întîmplã vreo revoluþie comunistã”, a adãugat Nicolae Manolescu. „Problema noastrã, a intelectualilor din Est, este mult mai puþin viitorul literaturii, ci mai mult memoria. Existã, acum, în România, o generaþie de scriitori care nu vor sã aibã memorie. Cu ei, dialogul este mult mai greu, pentru cã este greu sã îi convingi sã te asculte vorbind despre literaturã”, a explicat Manolescu. El a propus ca una dintre temele ediþiei viitoare a Festivalului sã abordeze „trecutul literaturii”. În ton cu afirmaþiile lui Manolescu a fost ºi scriitorul Peter Esterhazy. El a atras atenþia cã, în prezent, situaþia s-a schimbat faþã de perioada comunistã, cînd literatura era singurul spaþiu în care cititorii puteau evada. „Cititorii au schimbat literatura cu media. Întrebarea nu este unde s-au dus cititorii, ci cum s-au schimbat cititorii. Nu trebuie sã fim speriaþi de asta”, considerã Esterhazy. La rîndul sãu, profesorul Stefan Hertmans a spus: „Este o insultã la adresa literaturii sã spunem cã nu se mai citeºte, cînd 270 milioane volume din Harry Potter s- au vîndut în lume. Adorno citea Karl May cînd creºtea”. Prezent la conferinþã, criticul Mircea Ghiþulescu a abordat un alt aspect al literaturii, dramaturgia, considerînd cã, în prezent, în România existã mai multe manifeste literare decît literaturã. ªi poeta Ioana Ieronim a remarcat cã lumea virtualã împarte lucrurile în „cool ºi ne-cool”. „Eºti cool sau nu exiºti deloc”. În cadrul ultimei sesiuni de comunicãri au mai citit Samuel Abraham, Nicoleta Sãlcudeanu, Ioana Pârvulescu ºi Ileana Olrich. 38 de poeþi au citit din creaþiile lor, în perioada 7-11 iunie, la cea de-a VII-a ediþie a Festivalului „Zile ºi Nopþi de Literaturã” - eveniment organizat de USR la Neptun ºi Mangalia - , în cele trei sesiuni de lecturi poetice. De asemenea, alþi 24 de prozatori ºi-au prezentat operele, în cadrul colocviului, care s-a desfãºurat sub titulatura „Viitorul literaturii, literatura viitorului”. Preºedintele USR, Nicolae Manolescu: „Mã repatriez din Franþa urgent dacã se întîmplã vreo revoluþie comunistã” 7 11 iunie 2008 Cultura Noi membri la USR Dobrogea Georgeta CHIRPIZISU Uniunea Scriitorilor din România (USR), Filiala Dobrogea ºi-a mãrit, recent, componenþa. Astfel, în prezent, numãrul scriitorilor care fac parte din aceastã organizaþie a ajuns la 47, faþã de 43 de membri, cum erau pînã nu demult. Potrivit preºedintelui USR, Filiala Dobrogea, Ovidiu Dunãreanu, numãrul de membri impus de Consiliul USR, conform noului statut de funcþionare a acestei organizaþii culturale, trebuie sã fie de 50. În urma deliberãrii Consiliului, cei patru noi membri ai filialei dobrogene sînt: eseistul ºi istoricul Dumitru Tiutiuca, cadru didactic la Universitatea „Ovidius” din Constanþa, precum ºi la Universitatea „Dunãrea de Jos” din Galaþi, poetul ºi prozatorul George Vasilievici — redactor ºef al revistei de culturã „Tomis”, poetul Mugur Grosu - redactor ºef adjunct al revistei „Tomis” ºi prozatorul, eseistul ºi istoricul Nicolae Cuºa. Decizia aparþine Consiliului Uniunii Scriitorilor din România (USR), care a susþinut, recent, o ºedinþã la sediul din Bucureºti, unde au fost prezenþi toþi preºedinþii filialelor USR din þarã. De asemenea, tot în cadrul acelei întîlniri, preºedintele USR, Nicolae Manolescu, a înmînat membrilor consiliului ºi preºedinþilor filialelor din þarã, medalia aniversarã a USR, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la înfiinþarea Societãþii Scriitorilor Români, precursoare a USR. În cadrul filialei dobrogene, medaliile au fost oferite prozatorului Ovidiu Dunãreanu ºi poetei Emilia Dabu, membru al Consiliului USR. Preºedintele USR, Filiala Dobrogea, Ovidiu Dunãreanu Maia Morgenstern ºi fiul sãu, într-un tangou de familie, la Constanþa Graþiela GHEORGHE Pe scena Casei de Culturã a Sindicatelor a avut loc, luni searã, un spectacol extraordinar, prezentat de Teatrul Evreiesc de Stat din Bucureºti ºi susþinut de celebra actriþã Maia Morgenstern, împreunã cu fiul sãu, Tudor Aaron Istodor. Este vorba despre piesa „Tangou final“, de Mario Diament, în montarea de excepþie a lui Moshe Yassur, care a cunoscut succesul pe numeroase scene naþionale. La Constanþa, în ciuda concurenþei fãcute de meciul România- Franþa, spectacolul s-a bucurat de prezenþa a sute de iubitori de teatru, fapt constatat cu încîntare ºi de cei doi protagoniºti ai piesei. Publicul a urmãrit un spectacol cu o mare încãrcãturã emoþionalã, o poveste simplã, dar centratã în jurul unui personaj extrem de complex, interpretat cu mãiestrie de inegalabila Maia Morgenstern. Artista a uimit, încã o datã, prin energia, temperamentul, graþia ºi dezinvoltura cu care a trecut prin multitudinea de stãri impuse de o partiturã dificilã, aceasta dînd viaþã unei mari actriþe care, la final de carierã, se confruntã cu umbrele ºi luminile propriei existenþe. Este rolul unei dive, acum „decãzutã”, o fostã stea de cinema, care urãºte ziariºtii pentru cã i-au distrus viaþa ºi cariera, dar care acceptã sã acorde un ultim interviu. Mãcinatã de trecutul tenebros, aceasta este silitã sã dezvãluie aspecte ciudate, reprobabile, din viaþa de vedetã, unui tînãr ziarist (Tudor Aaron Istodor), care a idolatrizat-o, el însuºi chinuit de propriile complexe. Este un interviu nonconformist, care nu va ajunge niciodatã în paginile ziarului, pentru rãzbunarea fostei dive va fi cruntã. Alãturi de experimentata sa mamã, Maia Morgenstern, Tudor Aaron Istodor a reuºit sã convingã, la rîndul sãu, publicul, în rolul tînãrului stîngaci, al ziaristului care este conºtient cã urmeazã sã realizeze interviul vieþii lui. Secvenþele de umor negru, suspansul ºi imprevizibilul din replicile celor doi, interpretarea absolut de excepþie a Maiei Morgenstern, o actriþã desãvîrºitã, care s-a dãruit trup ºi suflet acestui rol, au fost aplaudate îndelung de publicul constãnþean. „E extraordinar, cît de multã lume a fost, ce reacþie a avut publicul! Se întîmplã ceva formidabil. Pe drum, glumeam cã mergem direct la plajã, cã precis nu o sã fie nimeni sã se uite...”, a declarat Maia Morgenstern, încîntatã, la finalul spectacolului. „Îmi face mare plãcere sã joc alãturi de mama, la Constanþa, ne-am bucurat cã a fost foarte multã lume, în ciuda meciului”, a adãugat Tudor Aaron. Referitor la rolurile din aceastã piesã, cei doi artiºti, mamã ºi fiu, au spus cã s-au completat reciproc ºi fiecare a avut ceva de învãþat de la celãlalt. „M-a ajutat foarte mult mama, eu mã ajut de forþa ei, de duritatea ei, de faptul cã e cea mai deschisã la improvizaþii ºi asta mi se pare cel mai important. Este un ajutor reciproc. Ne ºi distrãm, în acelaºi timp...”, a spus Tudor Aaron Istodor. „Nu e adevãrat, el mã ajutã ºi mã molipsesc de inocenþa ºi de bucuria descoperirii lui, de tinereþea ºi de puritatea lui, de curãþenia cu care se izbeºte de tot felul de situaþii”, a intervenit Maia. Celebra actriþã a completat: „Mi- am dat seama cît de drag îmi este acest rol din uºurinþa cu care am învãþat, de fapt, acest text, pentru situaþiile paradoxale, rãsturnãrile de situaþie se cer unele pe altele ºi corespund unei motivaþii psihologice foarte bine argumentate ºi foarte bine studiate de autor, Mario Diament, iar cu Moshe Yassur am lucrat foarte bine”. Ropotele de aplauze ale sutelor de constãnþeni prezenþi, luni searã, în sala Casei de Culturã a Sindicatelor, nu au contenit preþ de cîteva minute. Maia Morgenstern a promis cã va reveni, în curînd, la Constanþa, cu piesa „Tangou final“ sau cu un alt spectacol de excepþie. Expoziþii inedite la Muzeul de Artã Georgeta CHIRPIZISU Galeria „Alexandru Ciucurencu” din cadrul Muzeului de Artã va gãzdui, timp de aprox. o lunã, expoziþia de fotografie în colaje intitulatã „Fotocolaj”, realizatã de graficianul Leonte Nãstase, membru al Uniunii Artiºtilor Plastici din România (USR) încã din anul 1990, acesta fiind cunoscut publicului ca ºi caricaturist. De aceastã datã, artistul intenþioneazã prezinte publicului pasionat de arta fotograficã o altã faþã ºi un alt fel de exprimare a artei. Vernisajul expoziþiei „Fotocolaj” va avea loc joi, la ora 17.00, iar lucrãrile vor fi prezentate de directorul Muzeului de Artã, criticul de artã dr. Doina Pãuleanu. Graficianul umorist Leonte Nãstase este absolvent al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureºti, precum ºi colaborator, de aproape 40 de ani, la numeroase reviste, ziare sau almanahuri. A realizat, pînã în prezent, nenumãrate expoziþii personale în þarã ºi strãinãtate - Belgia, Italia, Franþa ºi Bulgaria. Una dintre cele mai importante lucrãri de caricaturã umoristicã ale sale este cea intitulatã „Din Balcani spre Europa”. Tot la Muzeul de Artã, vineri, începînd cu ora 18.00, va avea loc vernisajul unei expoziþii de excepþie, realizatã de tînãrul artist Marius Vãtãmanu, student la Facultatea de Arte din cadrul Universitãþii „Ovidius”. Potrivit criticului de artã Doina Pãuleanu, expoziþia este dedicatã studiilor artistului asupra personajelor în care dominã figurativul, într-o viziune personalã. Lucrãrile vor fi prezentate de dr. Doina Pãuleanu ºi gãzduite de „Galeria Museion”.
Transcript
 • Nicolae Manolescu a vorbit, ieri, laMangalia, într-o conferinþã dincadrul Festivalului „Zile ºi Nopþi deLiteraturã”, despre relaþia dintre literaturã,comunism ºi scriitori, cunoscutul critic literarconsiderînd cã în România existã ogeneraþie de scriitori care nu vor sã aibãmemorie. Relaþia dintre scriitori ºi literaturã afost abordatã în colocviul de marþi, organizatla Hotelul President din Mangalia, ºi decriticul Mircea Ghiþulescu, poeta IoanaIeronim, profesorul Stefan Hertmans ºiscriitorul Peter Esterhazy.

  Astfel, Nicolae Manolescu, preºedinteleUniunii Scriitorilor din România (USR) ºi

  principalul organizator al festivalului, aapreciat ferm cã „nu se poate ca literatura sãnu aibã viitor”. „Specia umanãsupravieþuieºte prin procreaþie. Dar nu amniciun motiv sã nu cred cã omul nu poatesupravieþui prin creaþie (...). Lãsaþi-ne pe noi,sã apreciem preþul binefacerilorcomunismului”, a spus Manolescu, înmomentul în care unul dintre vorbitori a fãcutreferire la o nostalgie comunistã în ceea cepriveºte viitorul literaturii. „Eu vreau sã mãrepatriez din Franþa urgent, dacã se întîmplãvreo revoluþie comunistã”, a adãugat NicolaeManolescu. „Problema noastrã, aintelectualilor din Est, este mult mai puþin

  viitorul literaturii, ci mai mult memoria.Existã, acum, în România, o generaþie descriitori care nu vor sã aibã memorie. Cu ei,dialogul este mult mai greu, pentru cã estegreu sã îi convingi sã te asculte vorbinddespre literaturã”, a explicat Manolescu. El apropus ca una dintre temele ediþiei viitoare aFestivalului sã abordeze „trecutul literaturii”.

  În ton cu afirmaþiile lui Manolescu a fostºi scriitorul Peter Esterhazy. El a atrasatenþia cã, în prezent, situaþia s-a schimbatfaþã de perioada comunistã, cînd literaturaera singurul spaþiu în care cititorii puteauevada. „Cititorii au schimbat literatura cumedia. Întrebarea nu este unde s-au duscititorii, ci cum s-au schimbat cititorii. Nutrebuie sã fim speriaþi de asta”, considerãEsterhazy. La rîndul sãu, profesorul StefanHertmans a spus: „Este o insultã la adresaliteraturii sã spunem cã nu se mai citeºte,cînd 270 milioane volume din Harry Potter s-au vîndut în lume. Adorno citea Karl Maycînd creºtea”.

  Prezent la conferinþã, criticul MirceaGhiþulescu a abordat un alt aspect alliteraturii, dramaturgia, considerînd cã, înprezent, în România existã mai multemanifeste literare decît literaturã. ªi poetaIoana Ieronim a remarcat cã lumea virtualãîmparte lucrurile în „cool ºi ne-cool”. „Eºticool sau nu exiºti deloc”. În cadrul ultimeisesiuni de comunicãri au mai citit SamuelAbraham, Nicoleta Sãlcudeanu, IoanaPârvulescu ºi Ileana Olrich.

  38 de poeþi au citit din creaþiile lor, înperioada 7-11 iunie, la cea de-a VII-a ediþiea Festivalului „Zile ºi Nopþi de Literaturã” -eveniment organizat de USR la Neptun ºiMangalia - , în cele trei sesiuni de lecturipoetice. De asemenea, alþi 24 de prozatoriºi-au prezentat operele, în cadrul colocviului,care s-a desfãºurat sub titulatura „Viitorulliteraturii, literatura viitorului”. �

  Preºedintele USR, Nicolae Manolescu:

  „Mã repatriez din Franþa urgent dacãse întîmplã vreo revoluþie comunistã”

  711 iunie 2008 Cultura

  Noi membri la USRDobrogeaGeorgeta CHIRPIZISU

  Uniunea Scriitorilor din România (USR), FilialaDobrogea ºi-a mãrit, recent, componenþa. Astfel, înprezent, numãrul scriitorilor care fac parte din aceastãorganizaþie a ajuns la 47, faþã de 43 de membri, cum eraupînã nu demult. Potrivit preºedintelui USR, FilialaDobrogea, Ovidiu Dunãreanu, numãrul de membri impusde Consiliul USR, conform noului statut de funcþionare aacestei organizaþii culturale, trebuie sã fie de 50. În urmadeliberãrii Consiliului, cei patru noi membri ai filialeidobrogene sînt: eseistul ºi istoricul Dumitru Tiutiuca,cadru didactic la Universitatea „Ovidius” din Constanþa,precum ºi la Universitatea „Dunãrea de Jos” din Galaþi,poetul ºi prozatorul George Vasilievici — redactor ºef alrevistei de culturã „Tomis”, poetul Mugur Grosu - redactorºef adjunct al revistei „Tomis” ºi prozatorul, eseistul ºi

  istoricul Nicolae Cuºa. Decizia aparþine Consiliului UniuniiScriitorilor din România (USR), care a susþinut, recent, oºedinþã la sediul din Bucureºti, unde au fost prezenþi toþipreºedinþii filialelor USR din þarã.

  De asemenea, tot în cadrul acelei întîlniri,preºedintele USR, Nicolae Manolescu, a înmînatmembrilor consiliului ºi preºedinþilor filialelor din þarã,medalia aniversarã a USR, cu prilejul împlinirii a 100 deani de la înfiinþarea Societãþii Scriitorilor Români,precursoare a USR. În cadrul filialei dobrogene, medaliileau fost oferite prozatorului Ovidiu Dunãreanu ºi poeteiEmilia Dabu, membru al Consiliului USR. �

  Preºedintele USR, Filiala Dobrogea, Ovidiu DunãreanuMaia Morgenstern ºi fiul sãu, într-un tangoude familie, la ConstanþaGraþiela GHEORGHE

  Pe scena Casei de Culturãa Sindicatelor a avut loc, lunisearã, un spectacolextraordinar, prezentat deTeatrul Evreiesc de Stat dinBucureºti ºi susþinut de celebraactriþã Maia Morgenstern,împreunã cu fiul sãu, TudorAaron Istodor. Este vorbadespre piesa „Tangou final“, de

  Mario Diament, în montarea deexcepþie a lui Moshe Yassur,care a cunoscut succesul penumeroase scene naþionale. LaConstanþa, în ciuda concurenþeifãcute de meciul România-Franþa, spectacolul s-a bucuratde prezenþa a sute de iubitori deteatru, fapt constatat cuîncîntare ºi de cei doiprotagoniºti ai piesei.

  Publicul a urmãrit unspectacol cu o mareîncãrcãturã emoþionalã, o

  poveste simplã, dar centratã înjurul unui personaj extrem decomplex, interpretat cumãiestrie de inegalabila MaiaMorgenstern. Artista a uimit,încã o datã, prin energia,temperamentul, graþia ºidezinvoltura cu care a trecutprin multitudinea de stãriimpuse de o partiturã dificilã,aceasta dînd viaþã unei mariactriþe care, la final de carierã,

  se confruntã cu umbrele ºiluminile propriei existenþe. Esterolul unei dive, acum„decãzutã”, o fostã stea decinema, care urãºte ziariºtiipentru cã i-au distrus viaþa ºicariera, dar care acceptã sãacorde un ultim interviu.Mãcinatã de trecutul tenebros,aceasta este silitã sã dezvãluieaspecte ciudate, reprobabile,din viaþa de vedetã, unui tînãrziarist (Tudor Aaron Istodor),care a idolatrizat-o, el însuºi

  chinuit de propriile complexe.Este un interviu nonconformist,care nu va ajunge niciodatã înpaginile ziarului, pentru cãrãzbunarea fostei dive va ficruntã.

  Alãturi de experimentata samamã, Maia Morgenstern,Tudor Aaron Istodor a reuºit sãconvingã, la rîndul sãu, publicul,în rolul tînãrului stîngaci, alziaristului care este conºtient cã

  urmeazã sã realizeze interviulvieþii lui. Secvenþele de umornegru, suspansul ºiimprevizibilul din replicile celordoi, interpretarea absolut deexcepþie a Maiei Morgenstern, oactriþã desãvîrºitã, care s-adãruit trup ºi suflet acestui rol,au fost aplaudate îndelung depublicul constãnþean.

  „E extraordinar, cît de multãlume a fost, ce reacþie a avutpublicul! Se întîmplã cevaformidabil. Pe drum, glumeam

  cã mergem direct la plajã, cãprecis nu o sã fie nimeni sã seuite...”, a declarat MaiaMorgenstern, încîntatã, lafinalul spectacolului. „Îmi facemare plãcere sã joc alãturi demama, la Constanþa, ne-ambucurat cã a fost foarte multãlume, în ciuda meciului”, aadãugat Tudor Aaron. Referitorla rolurile din aceastã piesã, ceidoi artiºti, mamã ºi fiu, au spuscã s-au completat reciproc ºifiecare a avut ceva de învãþatde la celãlalt. „M-a ajutat foartemult mama, eu mã ajut de forþaei, de duritatea ei, de faptul cã ecea mai deschisã la improvizaþiiºi asta mi se pare cel maiimportant. Este un ajutorreciproc. Ne ºi distrãm, înacelaºi timp...”, a spus TudorAaron Istodor. „Nu e adevãrat,el mã ajutã ºi mã molipsesc deinocenþa ºi de bucuriadescoperirii lui, de tinereþea ºide puritatea lui, de curãþenia cucare se izbeºte de tot felul desituaþii”, a intervenit Maia.Celebra actriþã a completat: „Mi-am dat seama cît de drag îmieste acest rol din uºurinþa cucare am învãþat, de fapt, acesttext, pentru cã situaþiileparadoxale, rãsturnãrile desituaþie se cer unele pe altele ºicorespund unei motivaþiipsihologice foarte bineargumentate ºi foarte binestudiate de autor, MarioDiament, iar cu Moshe Yassuram lucrat foarte bine”.

  Ropotele de aplauze alesutelor de constãnþeni prezenþi,luni searã, în sala Casei deCulturã a Sindicatelor, nu aucontenit preþ de cîteva minute.Maia Morgenstern a promis cãva reveni, în curînd, laConstanþa, cu piesa „Tangoufinal“ sau cu un alt spectacol deexcepþie. �

  Expoziþii ineditela Muzeul de ArtãGeorgeta CHIRPIZISU

  Galeria „AlexandruCiucurencu” din cadrulMuzeului de Artã va gãzdui,timp de aprox. o lunã,expoziþia de fotografie încolaje intitulatã „Fotocolaj”,realizatã de graficianulLeonte Nãstase, membru alUniunii Artiºtilor Plastici dinRomânia (USR) încã dinanul 1990, acesta fiindcunoscut publicului ca ºicaricaturist. De aceastãdatã, artistul intenþioneazãsã prezinte publiculuipasionat de arta fotograficão altã faþã ºi un alt fel deexprimare a artei. Vernisajulexpoziþiei „Fotocolaj” va avealoc joi, la ora 17.00, iarlucrãrile vor fi prezentate dedirectorul Muzeului de Artã,criticul de artã dr. DoinaPãuleanu.

  Graficianul umoristLeonte Nãstase esteabsolvent al Institutului deArte Plastice „NicolaeGrigorescu” din Bucureºti,

  precum ºi colaborator, deaproape 40 de ani, lanumeroase reviste, ziare saualmanahuri. A realizat, pînãîn prezent, nenumãrateexpoziþii personale în þarã ºistrãinãtate - Belgia, Italia,Franþa ºi Bulgaria. Unadintre cele mai importantelucrãri de caricaturãumoristicã ale sale este ceaintitulatã „Din Balcani spreEuropa”.

  Tot la Muzeul de Artã,vineri, începînd cu ora18.00, va avea loc vernisajulunei expoziþii de excepþie,realizatã de tînãrul artistMarius Vãtãmanu, student laFacultatea de Arte din cadrulUniversitãþii „Ovidius”.Potrivit criticului de artãDoina Pãuleanu, expoziþiaeste dedicatã studiilorartistului asuprapersonajelor în care dominãfigurativul, într-o viziunepersonalã. Lucrãrile vor fiprezentate de dr. DoinaPãuleanu ºi gãzduite de„Galeria Museion”. �


Recommended