Home >Documents >AGENTJA REGIONALA PENTRU PROTECTJA Local al comunei Malureni.pdfPDF filesedintei Comisiei de Analiza...

AGENTJA REGIONALA PENTRU PROTECTJA Local al comunei Malureni.pdfPDF filesedintei Comisiei de Analiza...

Date post:27-Aug-2018
Category:
View:218 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • AGENTJA REGIONALA PENTRU PROTECTJA MEDJULUI PJTESTI

  Nr. 10100 din PROIECT DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

  Nr. din

  Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MALURENI, inregistrata la ARPM Pitesti cu nr.IOIOO din 20.06.2011 , in baza Hotararii Guvernului nr.445/2009 privind evaJuarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, eonservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, eu modifiearile si cornpletarile ulterioare, ARPM Pitesti decide, ea urmare a consultarilor desfasurate in eadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 08.08.201 L ca proiectul Refacere terasament DC 216 A si aparare de maluri in punctele ). La Vladu " si " O ortan " din comuna Malureni. judetul Arges propus a fi realizat in comuna Malureni, sat. Malureni , judetul Arges, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

  Justificarea prezentei decizii: 1. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a

  impactului asupra mediului sunt urmatoarele : -proiectul intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului

  anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in anexa nr.2, la pct.! Oe constructia drum urilor ...

  -proiectul propus intra sub incidenta art.28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, eu modificariJe si completarile ulterioare

  1) Caracteristicile proiectului a) Luerari noi: . Lucrarile sunt amplasate in comuna Malureni, pe traseul existent al drumului

  cornunal DC216A, pozitiile kmO+OOO la Km1+670. Terenul pe care se vor executa lucrarile proiectate se afla pe teritoriul adrninistrativ al comunei Malureni, judetul Arges si apartine domeniului public. Drumul comunal DC216A se formeaza din drumul judetean 017031 si este principala legatura spre catunul Soptana din comuna Malureni si deserveste aproxirnativ 60 de gospodarii. Datorita situatiei create de precipitatiile abundente si a viiturilor produse pe raul Valsan s-au produs eroziuni ale malului drept al raului conducand la prabusirea terasamentului drumului comunal DC216A in punctele la "Vladu" si "Ciortan" avand ca efect ingustarea partii carosabile Lucrarile propuse in prezenta doeumentatie au ca scop refacerea tersamentului drumului DC216A in punctele afectate de viituri, refacerea partii carosabile distruse si protejarea malului drept al raului Valsan cu gabioane in punctele la "Vladu" si "Ciortan'', pietruirea drurnului comunal pe 1670m incepand din drumul judetean DJ703I precum si refacerea si decolmatarea santurilor si podetelor de pe traseu.

  Drumul eomunal DC216A se incadreaza in categoria drumurilor de utilitate publica.

  ~--------AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

  Adresa: str.Egalitatii,Nr. 50A, Pitesti , cod 110049 Tel .0248 213 099; 0348401 992; 0746/248597 Fax: 0248213200; 0348401993

  e-mail : [email protected] http://arpmag.anpm.ro

  mailto:[email protected]

 • Traseul este compus dintr-o succesiune de aliniamente racordate prin curbe cu raze cuprinse intre 20m si 400m desfasurandu-se la limita proprietatilor particulare prezente in zona. Vifeza de proiectare este de 10Kmlh. Lungimea drumului comunal pietruit, conform profilelor longitudinale, este de 1671,41m. Linia rosie proiectata a DC216A respecta pe cat posibil prevederile normative lor in vigoare iar declivitatile au valori cuprinse intre 0,3% si 7,5%. In zona de fonnare din Dn03!, linia rosie proiectata prezinta la desprindere pe 0 distanta de 7.50m 0 declivitate mai mica (de 3.5%) pentru asigurarea stationarii in siguranta a vehiculelor ce se vor inscrie pe D.1703I. Dupa aceasta unneaza un sector cu 0 declivitate maxima de 7.5% pe 0 distanta de 27.50m , linia rosie intre cele doua declivitati racordandu-se printr-o curba cu raza de 300m .

  Sistemul rutier proiectat pentru DC216A este alcatuit dintr-o imbracaminte de 20em grosime realizata din piatra sparta asternuta in prealabil pe fundatia existenta a drumului, fundatie ce se va reprofila, se va compacta se va aduce la cota prin completari cu balast. Se va asigura un grad de cornpactare pe platfonna pregatita de minim 98%.

  Imbracamintea din piatra va avea in sectiune transversala latimea de 4.00m si se va executa eu panta unica de 4% corespunzator imbraeamintilor balastate. Pentru asigurarea depasirilor si circulatia in ambele sensuri s-au prevazut 6 platforme de intalnire cu dimensiunile 15x15x15m si latime 2m (vezi planurile de situatie). Sistemul rutier proiectat pentru pJatfonnele de intalnire este alcatuit dintr-o imbracaminte de 20cm grosime realizata din piatra sparta, fundatie din balast de 20em pe un strat de nisip de l Ocrn grosime, astemut in prealabil pe patul drumului amenajat.

  Intre pozitiile Km 0+342 - Km 0+490, Km 0+792 - Km 0+988 si Km 1+522 - Krn 1+590, ca unnare a prabusirii tersamentului drumului sunt prevazute luerari de refacere a partii carosabile cat si de aparari de maluri eu gabioane si saltele. Pe aceste sectoare de drum, sistemul rutier proieetat este compus din: - 20cm piatra sparta pentru drumuri. - 20cm fundatie din balast de rau, - umplutura eu material local.

  Pentru scurgerea apelor pluviale de pe suprafata drumurilor s-au proiectat pante longitudinale sl tranvsersale astfel incat acestea sa fie eonduse catre elernentele de scurgere a apelor. In acest scop au fost prevazute santuri din pamant in lungime de 610m si rigole pereate in lungime de 140m ce vor deversa in viroagele existente prin intennediul podetelor. Rigolele pereate se vor executa din pereu din placi de beton simplu clasa C 12/15, turnat pe loc in campuri separate pana la 2mp suprafata, impartita prin rosturi de 2.5cm , cu grosimea pereului de 10 em. Aeeste santuri si rigole vor desearca in podete tubulare care se vor amplasa in felul urmator: km 0+143 .78 - podet tubular existent din beton, F80cm, L=5.00m KmO+ 188.00 - podet tubular existent din beton, FI00cm, L=5.00m KmO+498.22 - podet tubular metal ie, existent. F700mm, L=5.00m KmO+723.40 - podet tubular gofrat din PEHD, F60cm, L=5.00m, proieetat KmO+781.72 - podet tubular gofrat din PEHD, F60em, L=5.00m, proieetat Km 1+411.35 - podet tubular gofrat din PEHD, F60em, L=5.00m , proiectat

  Deasernenea, pentru preluarea si dirijarea apelor din zona podetelor au fost prevazute eamere de eaptare (in numar de 6) eu dimensiunile 1.00x1.60m (1 bue.), respeetiv 0.80x1.20m (5 bue.) (conform plan de situatie). Curatirea si intretinerea acestora trebuie realizata periodic prin grija beneficiarului . Pentru asigurarea seurgerii ape lor in santurile si viroagele adiacente drumului DC216A, la intrarile in curti (intre piehetii 79 - 88) s-au prevazut 8 podete tubulare F 30cm CLl L=5.00mlbuc.

  Pentru refaeerea malului drept al raului Valsan intre pozitiile KmO+342 - KmO+490, KmO+792 KmO+988 sunt prevazute lucrari de aparari de maluri eu eosuri (eutii) din gabioane si saltele cu diafragme la distanta de 1.00m, umplute eu bolovani de rau. Deasernenea, intre pozitiile Km 1+522 - Km1+590 au fost prevazute luerari de refaeere a partii carosabile prin amplasarea de gabioane si

 • saltele (vezi planurile de situatie).Dimensiunile eosurilor folosite la reaJizarea gabioaneJor SI salteleor sunt: -gabionOI 1.50x 1.00 x 4.00m n=37+49+17=103buc. - gabion 02 1.00 x 1.00 x 4.00m n = 29 + 49 + 17 = 95 bue. - gabion 03 2.00 x 1.00 x 4.00m n = 20 bue. - gabion G4 0.50 x 1.00 x 4.00m n = 8 bue - saltea S 2.50 x 0.50 x 4.00m n = 103 bue. Salteaua va fi amplasata eu fata superioara sub nivelul talvegului raului .

  Pentru realizarea cosurilor si a diafragmelor se va folosi otel beton OB37F 14mm. Acestea vor fi invelite cu piasa din sarma zincata eu grosimea de 2.70mm si ochiuri eu dirnensiunile 8x IOmm. In spatele gabioanelor se va realiza umplutura eu material local.

  Dupa montarea gabioanelor si realizarea umpluturilor din spatele acestora sc va refaee continuitatea drumului comunal DC216 in punctele afectate.

  lntre pichetii 102 - 104, in spatele zidului de sprijin existent, se vor executa lucrari de refaeere a drenului pe intreaga sa lungime (vezi plan de situatie si profile caracteristice) , Deasernenea, pe toata lungimea acestuia, in fata zidului de sprijin se va executa rigola betonata ce se va continua eu rigola din pamant si va deversa in camera de eaptare a podetului tubular de la pozitia km1+4 I 1.35. b) cumularea cu alte proiecte - nll este cazul c) utilizarea resurselor naturale: nu este cazul d) productia de deseuri-deseurile produse in timpul constructiei si functionarii obiectivului vor fi colectate selectiv si eliminate sau valorificate prin societati autorizate e) emisiile in aer - praf si poluantii specifici constructiei - zgomotul generat de utilajele folosite in timpul realizarii investitiei f) riseul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile

  utilizate - nu este cazul . 2. Localizarea proiectului: 2.1. utilizarea existenta a terenului - obiectivul de investitie se situeaza in com. Malureni , judetul Arges 2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a aeestora - nu este eazul 2.3. capacitatea de absorbtie a mediului:

  a) zoneIe umede - nu este cazul; b) zonele costiere - nu este cazul; c) zonele montane si cele impadurite - nu este cazul d) parcurile, rezervatiile naturale sau zone de protectie speeiala - exista Avizul custodelui Valea Valsanului e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole , bazine piscicole naturale si bazine piscicole amena

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended