+ All Categories
Home > Documents > Acatist Arsenie Boca

Acatist Arsenie Boca

Date post: 02-Jun-2018
Category:
Upload: aflorea31
View: 272 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
34
8/10/2019 Acatist Arsenie Boca http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 1/34
Transcript
Page 1: Acatist Arsenie Boca

8/10/2019 Acatist Arsenie Boca

http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 1/34

Page 2: Acatist Arsenie Boca

8/10/2019 Acatist Arsenie Boca

http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 2/34

  catistut Paraclisul

'SAntului PIrinteIui nostr

ARSENIE BOCA

Page 3: Acatist Arsenie Boca

8/10/2019 Acatist Arsenie Boca

http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 3/34

  catistul

Sfilntului Pgrintelui nostru

rsenie Boca

Binecuvdntat este Dumnezeul nos-

tru totdeauna acum i pururea ~ in

vecii vecilor: Amin.

Sfinte Dumnezeule

...

Preasf nt5

Treime... Tat51 nostru... Doamne mi-

luiegte (de

12

ori).

Slav5...

$i

act

Veniti s5 ne inchinam imp5ratului

nostru Durnnezeu.

Page 4: Acatist Arsenie Boca

8/10/2019 Acatist Arsenie Boca

http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 4/34

 

2

 

E

 

S

P

 

r

 

*

 

v

 

-

~

 

,

2

C

 

<

E

<

 

S

 

2

 

.

 

'

*

 

L

C

 

E

z

c

 

.

>

 

s

 

-

3

 

2

 

Page 5: Acatist Arsenie Boca

8/10/2019 Acatist Arsenie Boca

http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 5/34

Page 6: Acatist Arsenie Boca

8/10/2019 Acatist Arsenie Boca

http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 6/34

d d d d

Icosul a1 2 lea

Terminfind teologia ai fost chemat

la m5n5stirea Brfincoveanu de mitro-

politul Nicolae BZilan,

q

fiind cHlug5rit

la muntele Athos ai fost trimis, unde,

intr-o pgdure, Maicii Domnului te-ai

rugat sZi

te

dea in seama unui povZip-

itor induhovnicit. Cu adev5rat ai fost

ascultat qi dupa cum numai o dat8,

pentru sm erenie, ai spus acestea, noi

?ti

1 aducem laude, zicfind:

BucurZi-te, PHrinte, cH Maica Dom-

I

nului te-a ascultat;

I

BucurSi-te, c5 Maica Domnului la

I

1 tine a venit;

BucurH-te, cH ea de m3nH te-a luat;

Bucur5-te, cSici pe munte inalt de

mfin5 te-a dus;

I

W P ? i

BucurSi-te, cSi te-a urcat piing sus;

BucurSi-te, cSi acolo, in grija sfintu-

lui, ce tr5ia pe pHmint de 2 de ani

te-a dat;

Bucur2-te, cii apoi Maica Domnului

s-a mcut n e v h ti i ;

BucurSI-te, c5 urcind, fricSi nu-ti

era;

BucurSi-te, c2 mare dar ai primit;

Bucuril-te, cH pe mulli i-ai luminat;

Bucur5-te, Sfinte, Prea Cuvioase

PHrinte Arsenie

Condacul

a1

3 lea

Ai spus, Parinte, cZi Domnului Iisus

in pildure mult te-ai rugat s5-ti trimit5

in ca le un

bun

povSigitor, dar n-ai fost

ascultat.

Iar

dupa un timp, ti-ai dat sea-

Page 7: Acatist Arsenie Boca

8/10/2019 Acatist Arsenie Boca

http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 7/34

  d c I ~ u I zitdti

ma

ma c5 El are o mama bung, care mijlo-

cevte pentru noi. i atunci cu lacrimi

te-ai mgat ei, iar ea de maini te-a luat

gi sfintului in viifil muntelui in grijB

te-a dat, iar noi, minunbndu-ne de aga

mare dar, iii cant5m: Alil

I

Icosul a1 3 lea

Dupg un an ai venit de la muntele

Athos la m5n5stirea Briincoveanu gi,

incepbnd munca de duhovnic, infi-i-

covat te-ai ar5tat nou5 gi multora care

veneau la rniirturisit, c5ci mai dinainte

le gtiai faptele. Iar noi, despre dam1 pe

care-1 aveai ili cbntgm acestea:

Bucur5-te, ucenicul Maicii Sfinte;

Bucurg-te, c5 de la ea ai primit cin-

ste;

Y

bt*/G F ma

Bucur5-te, c5'dar de a prooroci ai

primit;

Bucur5-te, c5 multora pe nume le

spuneai;

Bucur5-te, c5 faptele gi p5catele le

descopereai;

Bucur5-te, c3 gi sfirvitul unei fste

1-ai spus;

Bucur5-te, c5 ea venise s5 te ispi-

teasc5;

Bucur5-te, cti i-ai spus s5 se preg5-

teasc5;

I

Bucur5-te, c5 Mirele ei este pe cale

I

sa vina s5 o ducii;

I

Bucur5-te, c5 moartea, dup5 putin

timp a dus-o;

Bucur5-te, c5 noi tare ne-am minu-

nat;

YY

Page 8: Acatist Arsenie Boca

8/10/2019 Acatist Arsenie Boca

http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 8/34

c2a? d

pH /; 3O ca

B u c d - te , cii m u la lurne te-a l5udat;

Bucur5-te, Sfinte, Prea Cuvioase

Piirinte Arsenie

Condacul a1 4 lea

Fiiciindu-te preot gi duhovnic gi

incepdnd lumea a m5rturisi, gi doar

pe unii a-i irnpiirtiigi, pov5~indu-i-ai

s5 nu mai p5c5tuiasc5, ci s5 ciinte lui

Dum nezeu: Aliluia

Icosul a1 4 lea

Multi dintre credinciogi s-au dedat

iarHgi la ri iuat i dup5 ce i-ai impiirtA~it,

iar

tu

Piirinte, simtind cu duhul rEiut5tile

lor, te-ai rugat lui Durnnezeu s5-ti des-

copere pricina pentru care nu se las5 de

;ICIJ

Pmd di 16ais 23O ca

piicate gi acestea ri s-au ar5tat qi nouii

ni le-ai spus, pentru care te 15ud5m:

Bucur5-te, c5 in grZidina m5n5stirii

sa n d , in am iaza mare, nor negru ai vH-

1 zut pe munte;

Bucur5-te, c5 in nor, mare g515gie

ai auzit;

Bucurii-te, c5ci cu mare atentie ai

privit;

Bucur5-te, c6 in mijlocul norului,

pe un scaun infiicogiitor, pe satana, de

ce ap dr5ceasc5, 1-ai v h t ncojurat;

Bucurii-te, cii ai auzit c5 poruncii

dracilor, satana, le-a dat;

Bucur5-te, cii viclegugul lor 1-ai au-

zit, adic5 sii gopteasc5 oam enilor c5 nu

exist4 Durnnezeu;

Bucu rk te , c5 gi a1 doilea viclegug

7 3

Page 9: Acatist Arsenie Boca

8/10/2019 Acatist Arsenie Boca

http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 9/34

g

a

 

.

n

.

A

 

2

 

c

d

 

-

 

8

 

8

 

2

 

.

*

8

 

>

 

3

 

5

 

a

 

%

.

c

:

m

 

s

 

U

 

c

d

 

i

 

=

g

 

a

 

2

 

g

2

 

g

c

d

z

a

 

c

d

 

C

 

S

s

 

0

 

2

 

3

 

i

 

%

 

2

-

=

 

:

a

cb

?

 

-

%

&

.

,

-

 

*

 

.

n

y

i

;

.

h

?

s

Y

<

g

 

0

 

2

 

2

 

8

 

?

'

>

+

?

 

&

+

 

c

d

2

 

a

,h

%

,

h

d

e

 

-

.

-

a

 

'.+

2

 

4

 

t

i

?

?

 

2

 

c

d

o

 

a

 

a

o

~

 

I

 

o

 

-

2

 

a

 

-

 

O

=

 

c

S

 

,

g

a

 

a

 

-

m

 

s

 

-

 

p

c

d

m

 

+

a

 

E

 

E

 

Page 10: Acatist Arsenie Boca

8/10/2019 Acatist Arsenie Boca

http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 10/34

  ;*id

PA . -

Dumnezeu, ca s i te rogi de oameni

sB-gi indrepte v ia p ;

Bucuri-te, c i ploaie mare a venit;

Bucur2-te, c5 lurnea s-a inveselit;

Bucuri-te, c i pe s&aci ai miluit;

Bucuri-te, c& ai spus celor ce vor

s i ie;

Bucur2-te, luminat propoviduitor;

BucurPi-te, Sfinte, Prea Cuvioase

j

I

Pir inte Arsenie

Condacul al &lea

Celor ce voiau s& se f a c i preoti gi

veneau la tine le dideai sfaturi gi pove-

te, minunAndu-se .yi cinand lui Dum-

nezeu: Aliluia

a

a-t ,i S orn

Icosul al6-le a

Fiind intrebat, Prea Cuvioase P2-

rinte, de cei ce doreau s i fie preoti, cu

ce pot ei dovedi celor care nu cred c i

este Durnnezeu, le-ai spus foarte inte-

lept gi cu adevgrat, c&prin via@ qi felu l

lor de M ir e duhovniceasci pot dovedi

c& Dum nezeu exist&. Pentru care noi

ne m inunim $i cfintBm acestea:

Bucurs-te, cB ai fost dumnezeiesc

in trup p5mfintesc;

BucurB-te, c i ai fost inger in trup;

Bucura-te, c&numai la fa'ti d t te

priveam, ne m inunam;

BucurB-te, c i viitorul multora I-ai

spus;

Bucura-te, c&pe multi i-ai indem-

nat sa-1 urm eze pe Iisus;

77

Page 11: Acatist Arsenie Boca

8/10/2019 Acatist Arsenie Boca

http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 11/34

@Q zh&d ~dduc2M&m% 'om

BucuA,te, cSi pe multi cTrlugZiri i-ai

%cut;

Bucurg-te, ci de cillugiiri ai

striins;

BucurTr-te, cg gi obgte de maici ai

format;

Bucuril-te, cil prin multe incercTLri

ai trecut;

Bucurg-te, c5 ispite de tot felul ai

rgbdat;

BucurTr-te, cil gi la munci grele ai

fost pus;

Bucurg-te, Sfinte, Prea Cuvioase

Pgrinte Arsenie

Condacul a1 7 lea

i

voit, Pgrinte, dupTL cum ti s-au

ariltat, sB faci chipul lui Hristos gi, apu-

f

dM I

Y a

'OclaOcla

cilndu-te de lucru, ai auzit un glas: De

acum s6 M6 pictezi

n

sufletele oam e-

nilor, ca s6-Mi ccinte mie: Alilu ia "

Icosul a1 7 lea

Ai spus, Pgrinte, cZi

tu

cunogti pe

oameni, pe fat5 care se miintuiesc, cilci

celor ce duc o via;% de rugilciune, fiind

tot timpul cu giindul la Durnnezeu, li se

zugr8vegte in lumina ochilor chipul lui

u+tos. Si, tu, Pilrinte, cu dam1 Duhu-

:e-L aveai, vedeai aceasti

z

loi te liludgm, ziciind:

3ucurTL-te, cgci cunogteal

GIG

as-

cunse ale oamenilor;

BucurTr-te, cilci gtiai dacg se miin-

tuiegte;

Page 12: Acatist Arsenie Boca

8/10/2019 Acatist Arsenie Boca

http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 12/34

1 , GG&&&%G 9 OO(

 

Bucur5-te, c5ci le spuneai ce s5 fac5

in via &;

Bucurg-te, c5 tinerii veneau s5 i po-

v5piegti;

Bucurg-te, c5 unii veneau s%-ibine-

cuvantezi;

Bucur5-te, c5 pe femeile care se

ropseau le certai;

Bucur5-te, c5 pe morari de la 15co-

,

mie ii opreai;

Bucur5-te, c5 pe fumatori de la

fu

mat P opreai;

Bucur5-te, inv5t5tor de cele sfinte;

Bucur5-te, vh5torule a1 celor ne-

v5zute;

I

Bucurfr-te, c5 acurn in cer te odih-

negti;

2

I

@J hhdP B-

I

Bucur5-te, Sfinte, Prea Cuvioase

PSirinte Arsenie

Condacul a1 8 lea

Fiind rkboi mare, veneau la tine,

Pgrinte, tineri care trebuiau s5 plece in

rgzboi, ca sii te rogi pentru ei, iar u cu-

i

noqteai care sc5pau cu via@ $i noi ne

I minungm, cintindu-ti: Aliluia

Icosul a1 8 lea

Pgrinte, celor ce gtiai c5 vor muri

le dfrdeai mina de o sgrutau, iar celor

care qtiai c5 r m i n in viat5 nu le dgdeai

miina. Si ei, intristiindu-se, te intrebau

e ce lor nu le dai mana, iar tu Pfrrinte,

le spuneai cdci cu voi md mai intcil

2

Page 13: Acatist Arsenie Boca

8/10/2019 Acatist Arsenie Boca

http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 13/34

(2dw hhl

P&i

m

nesc, iar cu aceia nu . Pentru aceasta

te 15ud5m, ziciind:

Bucur5-te, v5z5torule a1 voiniei lui

Dumnezeu;

Bucur5-te, v5z5torule a1 celor vii-

toare;

Bucur5-te, c5 vedeai via@ omului;

Bucur5-te, c5 gtiai sfirgitul vietii

lui;

Bucur5-te, c5 noi mult ne minu-

n5m;

Bucur5-te, c5 minunat prooroc te-ai

ar5tat;

BucurZi-te, c5 pe Domnul pentru

tine I1 l5ud5m;

Bucur5-te, c5ci cu ingerii te vese-

legti;

~ M M

P i I I i

-

Bucur5-te, c5ci acum in ce.ruri d5n-

piefl i ;

Bucur5-te, c5ci cu heruvimii acum

slujegti;

Bucur5-te, indreptgtor a1 crediniei;

Bucur5-te, Sfinte, Prea Cuvioase

rinte Arsenie

Condacul a1 9 lea

Venit-a, Pgrinte, btr -o zi de Rusalii

,,vastea Domnului" la m5n5stire gi o

unitate militar5. Iar tu Pgrinte, ai zis:

Iata ca' s-a intblnit <Oastea Dornnu-

i ~ i y

u <Oastea prii>

ca s5 ciinte

Iurnnezeu: Aliluia

Icosul a1 9 lea

F5ciindu-se utrenie in Biseric5, ai

3

Page 14: Acatist Arsenie Boca

8/10/2019 Acatist Arsenie Boca

http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 14/34

cL LzMdP&&B-

iegit, Pasinte, cu cintiiretii gi cu toti

credinciogii, ca s2 savirgegti Sfinta Li-

turghie pe altarul din fata mHnHstirii gi,

fiind ling2 tine cintiireful care indoit

cu credintH era, te-a v2mt inconjurat

de fl2cHri de foc, care erau darul Sfin-

tului Duh. Atunci el s-a insp2imintat yi

a strigat, iar tu 1-ai oprit sH nu spun%,

doar cH simteai c2 te arde ceva. De ace-

ea, noi te IHudHm, zicind:

Bucur5-te, licagul Duhului Sfant;

Bucur2-te c5 in w p fiind pe p i

mint, ai fost vHmt inconjurat de Duhul

Sfint;

Bucur5-te, c5 prin acest Duh Sfant

ai proorocit;

Bucur5-te, cHci cu Duhul Sfint,

stilp a1 Bisericii ai fost;

4

eG&biidP&&B-

Bucur2-te, c2ci cu Duhul, ca tram-

ai r5sunat;

Bucur2-te, c2ci cu trambita Duhului

nulfi ai adunat;

Bucur5-te, viopra care cfintai cu

Duhul;

Bucurg-te, c5 prin tine s-a veselit

'izduhul;

Bucur2-te, c2 turma de oi cuvfintg-

are ai adunat;

BucurH-te, Pgrinte, de Duh S fh t

feleptit;

Bucur5-te, Sfinte, Prea Cuvioase

irinte Arsenie

Condacul a1 10 lea

Venit-a, P2rinte in timpul unei Sfin-

te Litwghii o femeie s2-fi spun2 neca-

5

Page 15: Acatist Arsenie Boca

8/10/2019 Acatist Arsenie Boca

http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 15/34

Page 16: Acatist Arsenie Boca

8/10/2019 Acatist Arsenie Boca

http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 16/34

w P e B a

Condacul a1 11 lea

inzestrat ai fost cu multe daruri de

la Dumnezeu, Ph-inte, ciici vi apa, ca

Moise, ai a c u t sii izvoreascii din stiin-

cii. Cu preotia ai fost incununat, cu da-

rul proorociei, cu milostivirea, cu bliin-

detea vi cu buna povii@ire. De aceea,

noi te l5ud5m, ciintiind lui Durnnezeu:

Alilu'ia

1

Icosul a1 11 lea

Bucurg-te, predicator un a1 lui

istos;

Bucur5-te, c5 multora ai fost de fo-

ruie

oprit;

Bucurii-te, cii pe noii c5s5toriti la

ere de copii i-ai indem nat;

iucurii-te, c5 i-ai indemnat sii st5-

in rug5ciune;

Bucurii-te, c5 la milostenie i-ai po-

Ai avut, Piirinte, dar de a predica

it;

$i de a tliicui Sfiinta Evanghelie a lui

5ucurii-te, c5 Biserica le-ai spus s-o

Hristos, luminiind multe suflete, ab5-

eteze;

3ucur5-te, c5 la s5rb5tori le-ai spus

tiindu-le de la rZit5cire la calea miintu-

u

lucreze;irii. Pentru toate acestea laude ?ti adu-

3ucur5-te, c5 pe cei bolnavi i-ai pus

cem , ziciind: s5-i cerceteze;

Page 17: Acatist Arsenie Boca

8/10/2019 Acatist Arsenie Boca

http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 17/34

F

G z k W w e

93

Bucuril-te, c5 sfaturile Bisericii i-ai

spui s5 le urmeze;

Bucuril-te, Sfinte, Prea Cuvioase

Pgrinte Arsenie

Condacul a1 12 lea

fn satul Driigfinescu, de liingil Bu-

curegti, ai pictat biserica, iar cei ce o

viziteazg se uimesc de dam1 pe care

1-ai avut, cgci, privind pe sfinti, se pare

c5 sunt vii. De aceea, cu totii ne minu-

nilm gi te lgudgm ziciind: Aliluia

Icosul a1 12 lea

Minunat pictor ai fost

.

de icoane,

'

de biserici gi de suflete cil bisericg

nespus de frumoasil ai pictat vi mula

3

...I .

tea

me merge s5 o vadB iar de fi-umuse-

ei se minuneazg, ziciind:

Bucurg-te, iscusit pictor de bise-

Bucuril-te, pictor prea minunat;

Bucurg-te, cB gi in suflete pe Hristos

i zugr5ivit;

Bucurg-te, cilci glas de la Do&ul

vut ca s5 pictezi gi in suflete;

BucurSi-te, cgci te-ai silit pe Hristos

urmezi;

Bucuril-te, cilci noug gi multora pil-

e-ai ficut;

Bucuril-te, cgci ai primit veste cil

viap $i este pe sfirvite;

Bucuril-te,

cT

ziceai cti mai ai trei

calendare;

f

Page 18: Acatist Arsenie Boca

8/10/2019 Acatist Arsenie Boca

http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 18/34

d PM f.s X.,

Bucurg-te, cSI ne-ai dat pildii de riib-

dare;

Bucur2-te, cil in ceasul moflii ai gti-

ut unde te duci;

Bucurii-te, Sfinte, Prea Cuvioase

Pgrinte Arsenie

Condacul a1 13 lea

0

prea minunate, Parintele nos-

tru

Arsenie, primegte aceste laude qi

multumiri de la noi, nevrednicii fiii

tai, rugiindu-te sii fii milostiv pentru

noi inaintea Domnului Hristos, ca sii

ne invredniceasca gi pe noi vietii celei

fericite gi impreuna cu tine sii c8nt5m:

Aliluia

(de or@

,/

Pam dd

Apoi iarggi se zice Icosul 1: Din

pa'rin bine credincio~iai ra'sdri~..,

Troparul: h t r u tine, Pririnte... gi Con-

dacul 1

:

Prea Cuviosului Pa'rintelui

nostru...

Rugficiune

Doamne, Iisuse Hristoase, primegte

ostenelile, slujbele gi sfintele rugaciun i

ale robului TEiu, PSirintele nostru A rse-

nie, care mult s-a ostenit gi a slujit Tie,

ca sg-ti cii~tige dete, intorciindu-le

de la v ia p gi faptele cele pgci5toase ale

lor (ca gi de la moarte, de ciiteva ori a

surprins gi a sc5pat o &&ii in mom en-

tul ciind voia s5 se sinucidEi) gi pilda

de rgbdare qi dragoste piirinteasca ne-a

dat.

3

Page 19: Acatist Arsenie Boca

8/10/2019 Acatist Arsenie Boca

http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 19/34

I

I

d

& @ &&ma

Te ruggm, Stiipiine, ajut5-ne s5 slu-

jim gi noi cu dragoste, in curZifie tru-

peasca gi sufleteascil, prin ruggciuni

neincetate sil Te milrim, s5 Te bine-

cuviintgm gi s5 urrnam sfaturile robului

Tilu, Pgrintele nostru Arsenie, pe care il

rugiim: roag5-te, Sfinte, Prea Cuvioase

Pilrinte Arsenie, ca gi noi, in viap ce

' I

] ne-o petrecem s5 implinim poruncile

Domnului gi sfaturile ce ni le-ai dat gi

inv5t5turile din multele gi minunatele

predici pe care le-ai rostit.

Pomenegte-ne, acum, din imp5r5-

fia Cerurilor, unde Te veselegti' cu toti

Sfintii tji cu Prea Sfinta NBsc5toare

de Durnnezeu, care te-a incredintat in

I

Muntele Athosului sEntului ce triiia

acolo cu doug sute de ani in urrnii gi cu

tine s5 ne veselim in veci. Amin.

Par aclisul

intului Pgrintelui nostru

rsenie Boca

em:

obi~nuitulnceput zicl

I

Tropare glasul a1 4 lea:

'e Sf antu1 P5rinte Arsenie, slujito-

u bel plin de riivn5 gi dragoste dumne-

zeiasca, cu bucurie toti cei credin-

ciogi s5-1 l5ud5m, c5ci sfiint povtipitor

tji rugator fierbinte ni l-a d5ruit Dum-

nezeu spre izb5vire din necazuri, boli

qi

suferinte -spre miintuirea gi sfintirea

sufletelor noastre. de 2 ori

.

Page 20: Acatist Arsenie Boca

8/10/2019 Acatist Arsenie Boca

http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 20/34

p P- 4. d ;a

B

Slav&...

i acum...

Nu vom tiicea, NgscZitoare de Dum-

nezeu, pururi a spune puterile tale noi

nevrednicii, cii de nu ai

fi

stat tu inainte

rugiindu-te, cine ne-ar

fi

izb5vit pe noi

din atAtea nevoi sau cine ne-ar

fi

pazit

p6n5 acum slobozi? Nu ne vom dep*-

ta de la tine, StgpAn5, cti tu izbgvevegti pe

robii tiii pururi din toate nevoile.

Psalmul50

Canonul

Cantarea fntPi,

glasul a1 8-Iea

Apa trecand-o ca pe uscat veg din

rautatea egiptenilor scipAnd israelitea-

nul, striga: Izb5vitorului gi Dumnezeu-

lui nostru s5-I ciintilrn.

Stih: SBnte Pzrinte Arsenie roa-

g6-te lui Hristos Dumnezeu pentru

noi fiii

t .

P d

d i

u'lgstar ales din pgmiint romgnesc,

p~am5dit u har in griidina Maicii Sfin-

te, ai adunat, Piirinte, cu imbelgugare

damn ceregti gi roade nemuritoare,

spre a Dornnului sliivire gi a noastrg

miinwire.

Stih: Sjrnte PGrinte Arsenie roa-

ga-te lui Hristos Dumnezeu pentru

noi Jiii tGi.

Chemat spre a Dornnului slujire,

prin

a

MZiicurei Cerevegti ocrotire, ai

purtat cu aleas5 cinstire preotiei jerti-

fire, prin care ca

u

parinte adevgrat cu

vrednicie te-ai icununat.

Slav ...

Fgclie luminoasii te-ai ar5tat celor

riit5cesc

in

neguri de piicat. Lumi-

neaz5-ne ~i pe noi, PZirinte Sfinte, cu

 

d 3

Page 21: Acatist Arsenie Boca

8/10/2019 Acatist Arsenie Boca

http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 21/34

/ Pm ,*. h 93

harul gi ruggciunea ta fierbinte, ca sti

urrngm spre innoire, liman de mintuire

qi sfintire.

acurn...

.

Fecioar5 Preacurat5 ai mil5 gi te

roagii pentru noi, cei cufundati in pa-

timi gi nevoi, sti alegem calea de sfin-

tenie, asemenea Sfintului P5rinte

Ar

senie, care urmiindu-ti tie, este s5la~

striilucitor de curatie.

Cantarea a 3 a

Doamne, Cel ce ai Gcut cele de

deasupra crugului cresc gi ai zidit Bi-

serica, Tu pe mine m5 inttire~te ntru

dragostea Ta; c5 Tu egti marginea do-

ririlor gi credinciogilor intrire, Unule,

iubitorule de oameni.

58

Stih:

SBnte Pa rinte Arsenie, roa-

A?

lui Hristos Dumnezeu pentru:

fiii

ta i

gciindu-te asemenea serafirnilor

.....

lujire neprihgnitil, prin post, ru-

giiciune gi asprg nevointg te-ai imbo-

giitit cu rodul ostenelilor, din care ne

dhiegte gi nou5 grabnicul tiiu ajutor.

Stih:

SJinte Pa rinte Arsenie, roa-

gri-te lui Hristos Durnnezeu pentru

noi,Jiii ta i.

rin lacrim5 gi nevoint5, prin jertfi

.ferintii, te-ai acut, Sfinte PTLrinte,

de cur5tie gi rgbdare, de-aprin-

sa

rug

gi iubire, ajungiind la limanul

cel lin, de unde ne ajuti ca gi noi s5 ne

sfintim.

Slav ...

9

Page 22: Acatist Arsenie Boca

8/10/2019 Acatist Arsenie Boca

http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 22/34

P d P B -

Dumnezeiescule Pgrinte izbiindii

in via@ gi mtingliere in nevoi ugurare

En ispite gi vindecare de piicate ne d h -

iegte celor de am dobiindit mijlocirea

ta fierbinte gi a1 tc?U ajutor.

i acum ...

Preasfdnta Ma icufi?, podoabd de

lumina cereasca gi har dumnezeiesc,

lumineaza gi sufletele noastre, ca sd

cunoasca pacea gi bucuria Mirelui Ce-

resc.

Izba vegte-ne pe noi j i i ta i, Sfinte

Pa rinte Arsenie, purta torule de Dum-

nezeu, pe cei ce cu credinfa curata

alerga m la tine, ca la un grabnic ajutci-

tor in nevoi gi cere pentru tofi indrep-

tare, su@telor luminare qi trupurilor

vindecare.

1

P P A 3

Cauta cu milostivire, cu totul

la udata , NiSsca toare de Dumnezeu, la

necazuI cel cumplit a1 trupului meu gi

vindeca durerea suJetului meu.

Ectenie...

Sedealna, glasul a1 2-lea

Apiirtor puternic gi turn nebiruit

te-ai ariitat preainlelepte celor ce cu

credintii gi cucernicie aleargii la tine iar

cu umilintii gi niidejde iti strigii: Sfinte

Piirinte Arsenie de Dumnezeu purtgto-

rule vino degrabii gi din primejdii ne

slobozegte ca cel ce stai pumri inain-

tea Sfintei Treimi.

CBntarea a 4-a

Am auzit Doamne taina riinduielii

Tale am inleles lucrurile mtiinilor Tale

gi am preasliivit dumnezeirea Ta.

I

Page 23: Acatist Arsenie Boca

8/10/2019 Acatist Arsenie Boca

http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 23/34

Vffmd dQ.lv;n Iie

B

Stih: SJinte Pa rinte Arsenie, roa-

g6-te lui Hristos Dumnezeu pentru

noi, Ji ii ta i.

Cel ce intreaga-ti fiptur5 yi inim5

le-ai impodobit cu iubirea cea sGnt5 yi

durnnezeiascg prin mijlocire dragoste

gi miingiiiere p5rinteasc5 nu inceta din

sfintita rug5ciune pentru pacea intre

oameni yi bun5-voire in lume.

Stih: SJinte Pa rinte Arsenie, roa-

gii-te lui Hristos Dumnezeu pentru

noi, Ji ii ta i.

Sciinteie de har ce aprinde suflete-

le noastre de c5int5 de rug5 yi ceresc

dar eyti pentru noi Pgrinte ficlie spre

luminare gi cale spre cer prin smerit5

ascultare.

I

sfiinl

mile

Pa I

Pmi~te/ui

B

SlavZi

:u r8vn5 gi trud5 neobosit5 ai adu-

Pgrinte vistierii nemuritoare po-

e gi daruri alese din care ne im-

iteyti pe noi cei s5r5citi ce suntem

atimi yi p5cate istoviti.

acurn

5

be dor ceresc yi riivn5 sGnt5 Prea-

ta Preacurata Maic5 ne umple ini-

noastre iar prin a ta bun5 pov5p-

-idic5-ne din multa lenevire.

Cintarea

a

5 a

umineaz5-ne pe noi Doarrme cu

lncile Tale yi cu brapl Tau cel in-

pacea Ta d5-ne-o n 0 ~ 4ubitorule

Page 24: Acatist Arsenie Boca

8/10/2019 Acatist Arsenie Boca

http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 24/34

  a d

P ?

Stih:

Sfinte Pa rinte Arsenie, roa-

ga -te lui Hristos Dumnezeu pentru

noi, fiii ta i.

Din dureri p5cate gi amar aducem

lacrimi gi rug5 fierbinte ca s5 primim

iertare gi mfingfiiere de har prin tine

bun gi sant P5rinte.

Stih:

Sfinte Pa rinte Arsenie, roa-

ga -te lui Hristos Dumnezeu pentru

noi,Jiii ta i.

D5ruit de Cerul Preainalt pentru

a noasti-5 miintuire dreptar te-ai ficut

prin povgpire inim5 curat5 arziind de

foc ceresc gi iubire; arat5-ne gi nou ca-

lea ce duce la nepgtimire prin iertare de

p5cate gi dumnezeiasc5 int5rire

Slav ...

d 4.

Dumnezeiescule Paxinte a paman-

tului romfinesc odraslh sBnt4 sfegnic

luminat gi podoab5 binecuviintatg ali-

nare gi vindecare a durerilor te rug5m

scap5-ne de viforul primejdiilor.

I acum

Prea binecuviintatg St5pSn5 de

Dumnezeu Ngscgtoare de-a pururi

a noastr5 mijlocitoare caut5 spre fiii

duhovnicegti ai Pgrintelui Arsenie po-

viipindu-ne pe calea de smerenie gi te

roag5 Fiului tau s5 ne piizeasc5 de ispi-

ta celui r5u.

Cantarea

6 a

Rug5ciunea mea voi v5rsa c5tre

Domnul gi Lui voi spune necazurile

mele c5ci s-a umplut sufletul meu de

rsiutati gi viap mea s-a apropiat de iad

5

Pa

P

-

QdP- d 93-

Page 25: Acatist Arsenie Boca

8/10/2019 Acatist Arsenie Boca

http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 25/34

vi ca Iona mil rog: Dumnezeule, din

stricilciune scoate-mi .

I

Stih:

S nte Pa rinte Arsenie, roa-

g6-te lui Hristos Dumnezeu pentru

noi,fiii ta i

I

Ruggmu-te pe tine, Sfinte, ca prin

ruggciunile tale qi cu a

ta

apsrare de-

grab5 s5 aflgm uprare, de vicleniile

I

cele multe, dgruindu-ne cu indurare a

ta, binecuviintare.

I

I

Stih:

S nte Pa rinte Arsenie, roa-

I gci-ie lui Hristos Dumnezeu pentru

I noi, ii ta i.

I

I

Cuviint de infelepciune, prin glasul

t5u ceresc, rostegte-1 cu putere inimi-

I

lor noastre, ca sg ne izbgvim de patimi

~i ngpaste, prin mult5 str5duint5 ~i cu

I

adiincg pocgintg.

6

Slav ..

lcrotitor vi pavilz5 nebimita evti

s

ce te cheamg la vreme de ispita,

cu grgbire ridici amara suferinp

e

g5segti un bob de rodnicg credin-

tropit cu lacrim&de umilintg.

acum...

2reasBntTL Maicg, a noastrg bung

ruggtoare, ne fii de-a pururi luming

c515uzitoare pe marea vietii involbura-

te de rl t a t e ~i pacate, sH ajungem la

viatii de sfintenie, asemenea Sfiintului

P5rinte Arsenie.

Apoi troparele

de dup5 csntarea a 3-a

zba ve~te-ne e noi, fiii ta i, Sfinte

;rite

Arsenie, purta torule de

Durn

zeu, pe cei ce cu credinp curata

7

Page 26: Acatist Arsenie Boca

8/10/2019 Acatist Arsenie Boca

http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 26/34

  d d i B-

alergiim la tine, ca la un grabnic aju-

tiitor in nevoi, qi cere nouii indreptare,

sufletelor lurninare qi trupurilor vinde-

care.

Cautii cu milostivire, cu totul lii-

udatii, NGsciitoar-e de Dumnezeu, la

necazul cel cumplit al trupu lui meu qi

vindecii durerea sufletului meu.

Doam ne miluieqte (de 3 ori).

Slav&... i acum...

PBrinte de trei ori fericite jertfelnic

slujitor a1 Tainelor Sfinte fierbinte

rugBtor ~i mare liturghisitor stiilp de

r5bdare gi cale de hdreptare ai mult i

indurare spre cei de rele inl5npiti spre

cei din lurne istovili ai mil5 gi te roa-

g i

Cerescului Parinte s5 scape vi ale

noastre s de te prih5nite.

8

P

P -

Prochimen: glasul a1 '4-lea

Cinstita este inaintea Domnului

moartea cuviosului

Stih: Ce vom riispliiti Domnului

tru toate c it e ne-a dat nouii?

Evanghelia de la Ioan

15 7-16

3acii riirninefi in Mine 8i cuvin tele

Mele riimcin in voi, cerefi ceea ce voif i

qi se

v

da vouii. fntru aceasta a fost

slivit Tatiil Meu, ca sii aducifi roadii

multa qi sii vii facefi ucenici ai Mei.

Precurn M-a iubit pe Mine Tatiil, aqa

v-am iubit gi Eu pe voi; riimcinefi intru

iu b rea M ea.

Dacii pa zifi poruncile Mele, vefi

rfimine intru iubirea Mea, dupii cum

qi Eu am piizit poruncile Tatiilui Meu

qi rfimdn intru iubirea Lui. Acestea vi

9

 &Ad/

Pornad

& o m

Page 27: Acatist Arsenie Boca

8/10/2019 Acatist Arsenie Boca

http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 27/34

le-am spus, ca bucuria Mea sci e in

voi ~i ca bucuria voastrci s& e deplinci.

Aceasta este porunca mea: sci vci iubifi

unul pe altul, precum v-am iubit Eu.

Mai mare dragoste decdt aceasta ni-

meni nu are, ca sujetul lui sci ~i-lpunci

pentru prietenii scii. Voi suntefi priete-

nii Mei, dacd facefi ceea ce vci porun-

cesc. De acum nu vci mai zic slugi, cci

sluga nu tie ce face stcipdnul sciu, ci

v-am numit pe voi prieteni, pentru

cd

toate cdte am auzit de la Tatcil Meu vi

le-am flcut cunoscute.

u

voi M-afi ales pe Mine, ci Eu

v-am ales pe voi qi v-am rdnduit sci

mergefi qi road& sci aduceti ~i roada

voastrci sci rcimdnci, ca Tatcil sci vci dea

orice-l vefi cere in numele Meu.

&&I/ BRMir cJIIC d b Boa

Slavii...

Pentru rugaciunile CuviosuluiTgu

Milostive curfiteyte multimea gregeli-

jor noastre.

I

acurn...

Pentru rugilciunile NSlscatoarei de

Dumnezeu Milostive cur5teyte multi-

mea gre~elilor oastre.

Stih: Miluie~te-mci, Dumnezeule.

Dupci mare mila Ta ~i dupd mulfimea

indurcirilor Tale Sterge flrcidelegile

noastre.

Stihira glasului a1 6 lea

Mare

apargtor ~i rugator te are pe

tine neamul nostru romlnesc acoperg-

mlnt ~i sapare te-au dobftndit cei ce cu

credinta te cheama in ruggciune. Pentru

aceasta nu ne lipsi pe noi fiii t i i de a ta

5

Page 28: Acatist Arsenie Boca

8/10/2019 Acatist Arsenie Boca

http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 28/34

  i

QE W-'B-

~ a a e h d ~ U

~ ~ m e

Page 29: Acatist Arsenie Boca

8/10/2019 Acatist Arsenie Boca

http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 29/34

gi har, in care noi ciintgm cu adevgrat;

tih: Sfinte Ptirinte Arsenie, roa-

Dumnezeul p5rintilor nogtri bine egti

lui Hristos Dumnezeu pentru

lobulde credint5 a1 sufletului meu,

viat5 curat5 gi minte luminatg,

du

fi 1

s5 rodeasc5 apa cereasc5 a darului

de smerenie gi riivna spre sfintenie, d5-

tgu, ca impreun5 cu ai tgi fii, s5 fiu p5r-

I

miegte-ne, Fecioar5 Preasfgntg gi Prea-

tag vegniciei bucurii, ca ~ 5 - Ll5vim pe

curat5, in care noi ciint5m cu adevilrat:

~ ~ e z e un n oti vecii.

Dumnezeul p5rintilor nogtri, bine egti

lcuvQnt5mp Tatgl i p Fiul ~i

cuviintat p Sfintul Duh.

Cantarea a 8-a

lristoase, prea dulce Miintuitor, s5

S5 nu ne lagi, Pgrinte, lipsiti de aju-

e pierzi pe noi robiti de patimi gi

tom1 Gu, c5 mult ne-am dep5rtat de

~i , i ne iartg pentru a1 nostru so-

Bunul Dumnezeu, de aceea te mg5m:

Pgrintele Arsenie, scump gi sBnt

intinde a ta miing, s5 ne agezi din nou

intru lumin5, ca s5-L ciint5m gi s5-L

acum...

prea in5lt5m pe Hristos intru toti vecii.

rimegte sufletele noastre, o, Mai-

l

c5 SBnt5 Preacurat5, gi ruga noastr5

I

5 55

r

P

Y& cz @Lw93

P a

3 I

Page 30: Acatist Arsenie Boca

8/10/2019 Acatist Arsenie Boca

http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 30/34

cea s5racil o-nal~5n cerurile sfinte, de

,,ih:

Sjinte Pdrinte Arsenie roa-

unde i a1 nostru bun Pilrinte, ne ajuti

g H e lui Hrjstos Dumnezeu pentru

cu rnult mai mult ca inainte. noi iii tcii.

Cantarea a

9-a

rin

rugilciune, jertfi qi vial5 nein-

Cu adevilrat, Ngsciltoare de Durn

p i la aleas5 i binecuviintata, te-ai

1

nezeu, te m5rturisim pe tine Fecioar5

I

spre bucuria celor pilmiinte~ti i

curat5, noi cei izbilvi~i rin tine, slilvin-

v,,,,lgvirea celor sfinte i ceregti.

du-te cu cetele cele fT'r5 de trup.

Slav .,

Stih: Sfinte P6rinte Arsenie roa-

inte Preacuvioase Pilrinte Arse-

gri-te lui Hristos Dumnezeu pentru

ne uita pe noi cei ren5scuti spre

noi fiii tii.

nie, c5ci alergilm la tine purtati

Cine va putea liluda viata ta, fericite

agostea fireasc5 i-nvredniciti de

Parinte, i cine Va SpUIle multimea fap-

rnang ierea te dumnezeiasc&

telor tale sfinte, de care se imp5rt5gesc

i

acurn...

ai t5i fii ce te cinstesc, bucurati de a ta

M5icufa sfintg pr eacWa~,,

0cr0tire i povilpire, Spre a lor sfintire

rninunat5 bucurie, ac oper5m~n~lelor

gi-nduhovnicire.

ce te iubesc pe tine, roag5-te impreun5

6

7

  d h ~

d i d B

Page 31: Acatist Arsenie Boca

8/10/2019 Acatist Arsenie Boca

http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 31/34

cu dumnezeiescul Arsenie, s5i dobdn-

dim cu totii cereascg-mpiirtggire.

Cuvine-se cu adevgrat sil te fericim,

NZisc5toare de Dumnezeu, cea pururea

fericita gi preanevinovatii gi Maica

Dumnezeului nostru. Ceea ce evti mai

cinstitg decilt heruvimii gi mai maritti

fir3 de asemanare decdt serafimii, care

fir8 striciiciune pe Dumnezeu Cuvdn-

tul ai nascut, pe tine cea cu adevgrat,

Niiscatoare de Dumnezeu, fe marim

Pe cel minunat W e slujitorii gi

sfintii Mdntuitorului Hristos, m5rgZi-

ritar ceresc gi-a ar5itat prin via@ inge-

reasca gi trudii pilmdnteascii, pe Parin-

tele Arsenie cel binecuvdntat, cu laude

gi ciintgri s5-1 laudam.

Pe steaua cea str8lucitoare yi in chip

8

-+5it0r 1uminZitoare pe durnnezeies-

irinte Arsenie, toti fiii siii cu mare

ste cinstindu-1, s&- IZiudZim.

Se bucur5 pgmdntul rominesc, tre-

inimile toate de darul cel durn-

csc, cu care Domnul vi Mgicuta

hcununat, c5ci sufletele noastre

n

adinc le-a cercetat,gi pentru aceas-

ta

mulpmirea drept credinciogilor cu

cintiiri s2-ll5udZim.

"3s ales de sfintenie si purtgtor

lhului Sflint, cc cereascil

idit5 din a1 nc iimo.yesc

pamant, pe Arsenie Pannte Sfdnt, cu

aleasii dragoste in rugaciuni s8-1 lgu-

dam.

Cu dragoste ~i mdngiiiere parinteas-

c5, ne d5mi pace gi linigte cereascii,

9

~moarii

,stru str

.

P d

c?~5 k- 93

P P i 3

Page 32: Acatist Arsenie Boca

8/10/2019 Acatist Arsenie Boca

http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 32/34

pentru a triii spre a Domnului slgvire

:

iciune cstre Sfgntul Pgrintele

a ta pornenire gi cinstire.

nostru rsenie

Bucurii-te a1 tuturor creatinilor grab.

ru cei aflafi in mari dureri mbh-

nic mijlocitor bucurii-te a1 bolnavilo~

niri gi

bolo

tamiiduitor gi a1 intristatilor miingiiie.

finte Preacuvioase Piirinte Arse-

tor. Bucur5-te a1 Sfintului Altar ale5

indreptiitor a1 sufletelor noastre ai

liturghisitor bucurii-te cinstit Piirintc

duitor a1 bolilor sufletegti ai tru-

cu sufletul aprins de foc ai ceresc dor.

ca cel ce ai fost impodobit cu

bucurs-te de-a p m r i a1 nostru bun

i

c de cunoaatere a fipturii ome-

sfint povii@itor.

te r u g h in vreme de durere gi

cu

N sc-toarea

de Durnezeu cu

miihnire cautii

u

mila spre noi piiciito-

lnaintemerggtorul Domului cu

A ~ ~ ~ -

ii fiii tiii ai mijlocegte Preabunul

tolii cu Mucenicii cu sfintii ai toti cu- n0sl3-u Miintuitor iertare de pgcate 9i

viogii roagg-te lui D-ezeu Sfinte

vindecare de toat5 neputinta.

Preacuvioase Patinte Arsenic penm

P5rinte Sfinte ce ai mare indriiz-

sufletele noastre.

nealii inaintea Tronului Ceresc te che-

m8m cu amare lacrimi dar cu niidejde

c8 cele spre vindecare sufleteascii ai

60 6

Page 33: Acatist Arsenie Boca

8/10/2019 Acatist Arsenie Boca

http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 33/34

Page 34: Acatist Arsenie Boca

8/10/2019 Acatist Arsenie Boca

http://slidepdf.com/reader/full/acatist-arsenie-boca 34/34


Recommended