+ All Categories
Home > Documents > 5.ORGANIZAREA FIRMEI

5.ORGANIZAREA FIRMEI

Date post: 19-Feb-2015
Category:
Upload: tobyrh69
View: 281 times
Download: 34 times
Share this document with a friend
Description:
management
of 51 /51
ORGANI ORGANI ZAREA FIRMEI ZAREA FIRMEI Păs Păs t t rez şase slujitori cinstiţi rez şase slujitori cinstiţi Ei m-au învăţat tot ceea ce ştiu; Ei m-au învăţat tot ceea ce ştiu; Numele lor sunt Ce şi De ce şi Când Numele lor sunt Ce şi De ce şi Când Şi Cum şi Unde şi Cine” Şi Cum şi Unde şi Cine” Rudyard Kipling Rudyard Kipling O structură greşită este garanţia O structură greşită este garanţia rezultatelor nule” rezultatelor nule” Peter F. Drucker Peter F. Drucker
Transcript
Page 1: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

ORGANIORGANIZAREA ZAREA FIRMEIFIRMEI

““PăsPăsttrez şase slujitori cinstiţirez şase slujitori cinstiţiEi m-au învăţat tot ceea ce ştiu;Ei m-au învăţat tot ceea ce ştiu;

Numele lor sunt Ce şi De ce şi CândNumele lor sunt Ce şi De ce şi CândŞi Cum şi Unde şi Cine”Şi Cum şi Unde şi Cine”

Rudyard KiplingRudyard Kipling

““O structură greşită este garanţiaO structură greşită este garanţiarezultatelor nule”rezultatelor nule”

Peter F. DruckerPeter F. Drucker

Page 2: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

ORGANIORGANIZAREA FIRMEIZAREA FIRMEI

1.1. Organizarea procesualăOrganizarea procesuală

2.2. Organizarea structuralăOrganizarea structurală

3.3. Elaborarea structurii organizatoriceElaborarea structurii organizatorice

4.4. Tipuri de structuri organizatoriceTipuri de structuri organizatorice

5.5. Tipuri de organigrameTipuri de organigrame

6.6. Regulamentul de organizare şi Regulamentul de organizare şi funcţionarefuncţionare

Page 3: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

ORGANIZAREA ORGANIZAREA PROCESUALĂPROCESUALĂ

• Definire:Definire:• OrganizareaOrganizarea = descompunerea firmei în = descompunerea firmei în

elementele componente ale procesului de elementele componente ale procesului de producţie, analiza acestora în vederea producţie, analiza acestora în vederea recompunerii lor în raport cu anumite recompunerii lor în raport cu anumite criterii economice, tehnice şi de personal criterii economice, tehnice şi de personal în vederea realizării obiectivelor stabilite în în vederea realizării obiectivelor stabilite în condiţii de eficienţă sporităcondiţii de eficienţă sporită

• Organizarea procesualăOrganizarea procesuală = organizarea = organizarea ansamblului de procese de muncă ce se ansamblului de procese de muncă ce se desfăşoară în cadrul firmeidesfăşoară în cadrul firmei

Page 4: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

1. Elementele organizării 1. Elementele organizării procesualeprocesuale

1.1. FuncţiuneaFuncţiunea

2.2. ActivitateaActivitatea

3.3. AtribuţiaAtribuţia

4.4. SarcinaSarcina

5.5. Operaţia Operaţia • Funcţiunea Funcţiunea = ansamblul activităţilor = ansamblul activităţilor

omogene sau complementare omogene sau complementare desfăşurate de personalul de o anumită desfăşurate de personalul de o anumită specialitate, folosind metode şi tehnici specialitate, folosind metode şi tehnici specifice pentru realizarea obiectivelor specifice pentru realizarea obiectivelor derivate de gradul I.derivate de gradul I.

Page 5: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

1. Elementele organizării 1. Elementele organizării procesualeprocesuale

• ActivitateaActivitatea = atribuţii omogene = atribuţii omogene îndeplinite de personalul ce posedă îndeplinite de personalul ce posedă cunoştinţe de specialitate dintr-un cunoştinţe de specialitate dintr-un domeniu mai restrâns pentru domeniu mai restrâns pentru realizarea obiectivelor derivate de realizarea obiectivelor derivate de gradul II.gradul II.

• AtribuţiaAtribuţia =munci executate =munci executate ssistematicistematic//periodic de personalul cu periodic de personalul cu cunoştinţe specifice unui domeniu cunoştinţe specifice unui domeniu restrâns şi care concură la realizarea restrâns şi care concură la realizarea unui obiectiv specific.unui obiectiv specific.

Page 6: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

1. Elementele organizării 1. Elementele organizării procesualeprocesuale

• SarcinaSarcina = o parte elementară a unui = o parte elementară a unui proces de muncă proces de muncă ce privece priveşte şte îndeplinirii unui obiectiv individual, îndeplinirii unui obiectiv individual, repartizat unei singure persoane.repartizat unei singure persoane.

• OperaţiaOperaţia = cel mai simlu element în = cel mai simlu element în care se descompune procesul de care se descompune procesul de muncă. Ea se execută într-un timp muncă. Ea se execută într-un timp normat la un loc de muncă anume.normat la un loc de muncă anume.

Page 7: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

2. Funcţiunile firmei2. Funcţiunile firmei• Nu prezintă aceeaşi intensitate de Nu prezintă aceeaşi intensitate de

manifestare în fiecare etapă de manifestare în fiecare etapă de dezvoltare şi sunt:dezvoltare şi sunt:

1.1. Cercetare-dezvoltareCercetare-dezvoltare

2.2. ProducţieProducţie

3.3. ComercialăComercială

4.4. Financiar-contabilăFinanciar-contabilă

5.5. Personal Personal

Page 8: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

1. Funcţiunea de cercetare-1. Funcţiunea de cercetare-dezvoltaredezvoltare

• Ansamblul activităţilorAnsamblul activităţilor care se care se desfdesfăşoară în cadrul firmei în ăşoară în cadrul firmei în vederea realizării obiectivelor din vederea realizării obiectivelor din domeniul producerii de noi idei şi domeniul producerii de noi idei şi transformării ideilor în noutăţi utile transformării ideilor în noutăţi utile dezvoltării în viitor a acesteia.dezvoltării în viitor a acesteia.

• Are un caracter complex şi se Are un caracter complex şi se manifestă în toate domeniile.manifestă în toate domeniile.

Page 9: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

1. Funcţiunea de cercetare-1. Funcţiunea de cercetare-dezvoltaredezvoltare

• Activităţi:Activităţi:

1.1. Cercetarea ştiinţifică, ingineria tehnologică şi Cercetarea ştiinţifică, ingineria tehnologică şi introducerea progresului tehnicintroducerea progresului tehnic

2.2. Investiţii şi construcţiiInvestiţii şi construcţii

3.3. Organizarea producţiei şi a munciiOrganizarea producţiei şi a muncii• Obiectiv = economisirea resurselor de muncă, Obiectiv = economisirea resurselor de muncă,

materiale, financiare şi de energiemateriale, financiare şi de energie

Page 10: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

2. Funcţiunea de producţie2. Funcţiunea de producţie• Ansamblul activităţilor de bază, auxiliare Ansamblul activităţilor de bază, auxiliare

şi de servire prin care se realizeză şi de servire prin care se realizeză obiectivele din domeniul fabricării obiectivele din domeniul fabricării produselor, executării lucrărilor şi produselor, executării lucrărilor şi prestării serviciilor din cadrul firmei.prestării serviciilor din cadrul firmei.

• Activităţi:Activităţi:

1.1. Fabricarea sau exploatareaFabricarea sau exploatarea

2.2. Controlul tehnic de calitateControlul tehnic de calitate

3.3. Întreţinerea şi repararea utilajelorÎntreţinerea şi repararea utilajelor

4.4. Producţia auxiliarăProducţia auxiliară

Page 11: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

3. Funcţiunea comercială3. Funcţiunea comercială• Activităţile menite să concure la realizarea Activităţile menite să concure la realizarea

obiectivelor din domeniul stabilirii obiectivelor din domeniul stabilirii legăturilor firmei cu mediul ambiant în legăturilor firmei cu mediul ambiant în vederea procurării mijloacelor necesare şi vederea procurării mijloacelor necesare şi desfacerii produselor, serviciilor şi desfacerii produselor, serviciilor şi lucrărilor care fac obiectul de bază al lucrărilor care fac obiectul de bază al unităţii.unităţii.

Page 12: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

3. Funcţiunea comercială3. Funcţiunea comercială• Activităţi:Activităţi:

1.1. Aprovizionarea tehnico-materialăAprovizionarea tehnico-materială

2.2. DesfacereaDesfacerea

3.3. MarketingulMarketingul

Page 13: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

4. Funcţiunea financiar-4. Funcţiunea financiar-contabilăcontabilă

• AActivităţilctivităţilee prin care se realizeză prin care se realizeză obiectivele privind obţinerea şi folosirea obiectivele privind obţinerea şi folosirea mijloacelor financiare necesare firmei, mijloacelor financiare necesare firmei, precum şi înregistrarea şi evidenţa în precum şi înregistrarea şi evidenţa în expresie valorică a fenomenelor expresie valorică a fenomenelor economice din organizaţie.economice din organizaţie.

• Activităţi:Activităţi:

1.1. Activitatea financiarăActivitatea financiară

2.2. Activitatea contabilăActivitatea contabilă

Page 14: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

5. Funcţiunea de personal5. Funcţiunea de personal• Ansamblul activităţilor desfăşurate în Ansamblul activităţilor desfăşurate în

cadrul firmei pentru realizarea cadrul firmei pentru realizarea obiectivelor din domeniul asigurării şi obiectivelor din domeniul asigurării şi dezvoltării potenţialului uman necesardezvoltării potenţialului uman necesar

• Activităţi:Activităţi:1.1. Planificarea personaluluiPlanificarea personalului2.2. Recrutarea şi selecţia personaluluiRecrutarea şi selecţia personalului3.3. Perfecţionarea personaluluiPerfecţionarea personalului4.4. Motivarea şi salarizarea personaluluiMotivarea şi salarizarea personalului5.5. Protecţia personaluluiProtecţia personalului

Page 15: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

ORGANIZAREA ORGANIZAREA STRUCTURALĂSTRUCTURALĂ

• Ansamblul personalului, al obiectelor Ansamblul personalului, al obiectelor muncii, al mijloacelor de muncă şi al muncii, al mijloacelor de muncă şi al relaţiilor ce se stabilesc între ele în relaţiilor ce se stabilesc între ele în vederea realizării obiectivelor stabilite.vederea realizării obiectivelor stabilite.

• Organizarea formală (structura Organizarea formală (structura organizatorică)organizatorică)

• Organizarea informalăOrganizarea informală

Page 16: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

Structura organizatoricăStructura organizatorică

• Scheletul firmeiScheletul firmei• Are 2 părţi:Are 2 părţi:1.1. Structura de conducere sau funcţionalăStructura de conducere sau funcţională2.2. Structura de producţie sau operaţionalăStructura de producţie sau operaţionalăStructura de conducere = persoanele, Structura de conducere = persoanele,

compartimentele şi relaţiile compartimentele şi relaţiile organizaţionale constituite şi plasate organizaţionale constituite şi plasate astfel încât să asigure condiţiile necesare astfel încât să asigure condiţiile necesare desfăşurării procesului managerial şi al desfăşurării procesului managerial şi al proceselor de execuţieproceselor de execuţie

Page 17: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

Structura organizatoricăStructura organizatorică• Structura de producţie = ansamblul Structura de producţie = ansamblul

persoanelor, compartimentelor şi persoanelor, compartimentelor şi relaţiilor organizaţionale constituite în relaţiilor organizaţionale constituite în scopul realizării directe a obiectului de scopul realizării directe a obiectului de activitate al firmei.activitate al firmei.

• Ambele structuri au ca elemente primare Ambele structuri au ca elemente primare următoarele:următoarele:

Postul, Funcţia, Compartimentul, Nivelul Postul, Funcţia, Compartimentul, Nivelul ierarhic, Ponderea ierarhică şi Relaţiile ierarhic, Ponderea ierarhică şi Relaţiile organizatorice.organizatorice.

Page 18: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

PostulPostul • Obiectivele, sarcinile, competenţele şi Obiectivele, sarcinile, competenţele şi

responsabilităţile desemnate pe un interval responsabilităţile desemnate pe un interval de timp unui angajat al firmei.de timp unui angajat al firmei.

• Competenţa organizaţională = autoritatea Competenţa organizaţională = autoritatea formală (ierarhică sau funcţională)formală (ierarhică sau funcţională)

• Autoritatea profesionalăAutoritatea profesională• Responsabilitatea = obligaţia de a indeplini Responsabilitatea = obligaţia de a indeplini

anumite sarcini sau atribuţii, de a realiza anumite sarcini sau atribuţii, de a realiza obiectivele individualeobiectivele individuale

• Triunghiul de aur al managementuluiTriunghiul de aur al managementului

Page 19: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

FuncţiaFuncţia • Factorul de generalizare al unor posturi Factorul de generalizare al unor posturi

asemănătoare din punct de vedere al ariei asemănătoare din punct de vedere al ariei de cuprindere a autorităţii şi de cuprindere a autorităţii şi responsabilităţii.responsabilităţii.

• Funcţii de conducereFuncţii de conducere//de execuţiede execuţie

Page 20: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

CompartimentulCompartimentul • Unitatea structurală alcătuită dintr-un număr de Unitatea structurală alcătuită dintr-un număr de

persoane subordonate unei autorităţi unice şi persoane subordonate unei autorităţi unice şi care execută în mod permanent anumite care execută în mod permanent anumite activităţi precis determinate.activităţi precis determinate.

• După modul de participare la actul de După modul de participare la actul de conducere:conducere:

1.1. De comandăDe comandă2.2. De stat majorDe stat major3.3. De execuţieDe execuţie• După modul de exercitare a autorităţiiDupă modul de exercitare a autorităţii1.1. IerarhiceIerarhice2.2. FuncţionaleFuncţionale

Page 21: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

Nivelul ierarhicNivelul ierarhic

• Poziţia succesivă faţă de organul suprem Poziţia succesivă faţă de organul suprem de conducerede conducere

• Factori:Factori:1.1. Dimensiunea întreprinderiiDimensiunea întreprinderii2.2. Diversitatea activităţilorDiversitatea activităţilor3.3. Complexitatea şi tipul producţieiComplexitatea şi tipul producţiei4.4. Dispersarea teritorială a subunităţilorDispersarea teritorială a subunităţilor5.5. Competenţa cadrelorCompetenţa cadrelor• Piramida ierarhică: înălţime şi bazăPiramida ierarhică: înălţime şi bază• Relaţia înălţime - delegareRelaţia înălţime - delegare

Page 22: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

Ponderea ierarhicăPonderea ierarhică• Numărul de persoane conduse direct şi Numărul de persoane conduse direct şi

nemijlocit de către un şef.nemijlocit de către un şef.• Factori de influenţă:Factori de influenţă:1.1. Natura şi complexitatea sarcinilor-variaţie pe Natura şi complexitatea sarcinilor-variaţie pe

orizontală şi pe verticalăorizontală şi pe verticală2.2. Nivelul de pregătire şi capacitatea Nivelul de pregătire şi capacitatea

organizatorică a cadrelororganizatorică a cadrelor3.3. Posibilitatea de percepere şi prelucrare a Posibilitatea de percepere şi prelucrare a

informaţieiinformaţiei4.4. Dispersarea teritorială a obiectivelor conduseDispersarea teritorială a obiectivelor conduse4-6 subordonaţi la niveluri ierarhice superioare4-6 subordonaţi la niveluri ierarhice superioare20-30 subordonaţi la niveluri ierarhice inferioare20-30 subordonaţi la niveluri ierarhice inferioare

Page 23: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

Relaţiile organizatoriceRelaţiile organizatorice

• Contactele care se stabilesc între Contactele care se stabilesc între funcţiile şi compartimentele aparatului de funcţiile şi compartimentele aparatului de conducere.conducere.

• Din punct de vedere al structurii de Din punct de vedere al structurii de conducere:conducere:

1.1. Relaţii de autoritateRelaţii de autoritate

2.2. Relaţii de cooperareRelaţii de cooperare

3.3. Relaţii de controlRelaţii de control

4.4. Relaţii de reprezentareRelaţii de reprezentare

Page 24: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

Relaţiile de autoritateRelaţiile de autoritate

• Sunt instituite de conducerea firmei prin Sunt instituite de conducerea firmei prin acte sau norme care atrag după sine acte sau norme care atrag după sine obligativitatea exercitării lor.obligativitatea exercitării lor.

• Pot fi:Pot fi:

1.1. Relaţii de autoritate ierarhicăRelaţii de autoritate ierarhică

2.2. Relaţii de autoritate funcţionalăRelaţii de autoritate funcţională

3.3. Relaţii de autoritate de stat majorRelaţii de autoritate de stat major

Page 25: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

Relaţiile de cooperareRelaţiile de cooperare

• preponderent neformalepreponderent neformale

• au caracter facultativau caracter facultativ

• Se manifestă pe orizontală între persoane Se manifestă pe orizontală între persoane sau compartimente aflate pe acelaşi nivel sau compartimente aflate pe acelaşi nivel ierarhicierarhic

• Pot fi: de colaborare şi de consultarePot fi: de colaborare şi de consultare

Page 26: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

• Relaţiile de control –Relaţiile de control – se stabilesc între se stabilesc între anumite persoane care efectuează anumite persoane care efectuează controlul şi persoanele controlate.controlul şi persoanele controlate.

• Relaţiile de reprezentare –Relaţiile de reprezentare – se stabilesc se stabilesc între anumite persoane (lideri) şi între anumite persoane (lideri) şi conducerea firmei.conducerea firmei.

Page 27: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

ORGANIZAREA ORGANIZAREA INFORMALĂINFORMALĂ

• Ansamblul grupurilor şi al relaţiilor Ansamblul grupurilor şi al relaţiilor interumane stabilite spontan între interumane stabilite spontan între membrii unei organizaţii, orientate spre membrii unei organizaţii, orientate spre satisfacerea unor interese personale.satisfacerea unor interese personale.

• Grupul informal – roluri – liderGrupul informal – roluri – lider• Relaţiile informale pot fi:Relaţiile informale pot fi:1.1. De tip şuviţăDe tip şuviţă2.2. De tip margaretăDe tip margaretă3.3. NecoerenteNecoerente4.4. De tip ciorchineDe tip ciorchine

Page 28: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

RelaRelaţii de tip şuviţăţii de tip şuviţă

Page 29: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

Relaţii de tip margaretăRelaţii de tip margaretă

Page 30: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

Relaţii necoerenteRelaţii necoerente

Page 31: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

Relaţii de tip ciorchineRelaţii de tip ciorchine

Page 32: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

3 ELABORAREA STRUCTURII 3 ELABORAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE DE ORGANIZATORICE DE

CONDUCERECONDUCERE• Principii de structurare organizatoricăPrincipii de structurare organizatorică

1.1. Principiul managementului participativPrincipiul managementului participativ

2.2. Principiul supremaţiei obiectivelorPrincipiul supremaţiei obiectivelor

3.3. Principiul unităţii de decizie şi acţiunePrincipiul unităţii de decizie şi acţiune

4.4. Principiul apropierii managementului de Principiul apropierii managementului de execuţieexecuţie

5.5. Principiul interdependenţei minimePrincipiul interdependenţei minime

Page 33: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

Principii de structurare Principii de structurare organizatorică (continuare)organizatorică (continuare)

6.6. Principiul permanenţei managementuluiPrincipiul permanenţei managementului7.7. Principiul drumului informaţional minimPrincipiul drumului informaţional minim8.8. Principiul definirii armonPrincipiul definirii armoniizate a posturilor şi zate a posturilor şi

funcţiilorfuncţiilor9.9. Principiul concordanţei dintre cerinţele postului Principiul concordanţei dintre cerinţele postului

şi caracteristicile titularuluişi caracteristicile titularului10.10. Principiul formării de echipe Principiul formării de echipe

intercompartimentaleintercompartimentale11.11. Principiul flexibilităţiiPrincipiul flexibilităţii12.12. Principiul reprezentării structuriiPrincipiul reprezentării structurii

Page 34: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

3 ELABORAREA STRUCTURII 3 ELABORAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE DE ORGANIZATORICE DE

CONDUCERECONDUCERE• ETAPEETAPE1.1. Analiza profundă a obiectivelor firmeiAnaliza profundă a obiectivelor firmei2.2. Stabilirea şi delimitarea cât mai analitică a Stabilirea şi delimitarea cât mai analitică a

activităţilor ce trebuie realizateactivităţilor ce trebuie realizate3.3. Determinarea volumului de muncă necesar Determinarea volumului de muncă necesar

pentru realizarea fiecărei activităţipentru realizarea fiecărei activităţi4.4. Stabilirea compartimentelor în care se va realiza Stabilirea compartimentelor în care se va realiza

fiecare activitatefiecare activitate5.5. Stabilirea legăturilor între compartimentele de Stabilirea legăturilor între compartimentele de

pe toate nivelurile ierarhicepe toate nivelurile ierarhice6.6. Întocmirea organigrameiÎntocmirea organigramei7.7. Elaborarea regulamentului intern de organizareElaborarea regulamentului intern de organizare8.8. Evaluarea eficienţei structuriiEvaluarea eficienţei structurii

Page 35: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

4. TIPURI DE STRUCTURI 4. TIPURI DE STRUCTURI ORGANIZATORICE DE ORGANIZATORICE DE

MANAGEMENTMANAGEMENT

• STRUCTURA IERARHIC – LINIARĂSTRUCTURA IERARHIC – LINIARĂ

• STRUCTURA FUNCŢIONALĂSTRUCTURA FUNCŢIONALĂ

• STRUCTURA MIXTĂ (IERARHIC-STRUCTURA MIXTĂ (IERARHIC-FUNCŢIONALĂ)FUNCŢIONALĂ)

Page 36: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

STRUCTURA IERARHIC - STRUCTURA IERARHIC - LINIARĂLINIARĂ

B3

B11 B21 B31B12 B22 B32

A

B1 B2

Page 37: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

STRUCTURA IERARHIC - STRUCTURA IERARHIC - LINIARĂLINIARĂ

• Avantaje:Avantaje:

1.1. Sisteme de comunicaţii rapide în ambele Sisteme de comunicaţii rapide în ambele sensurisensuri

2.2. Autoritatea şi răspunderea sunt clar Autoritatea şi răspunderea sunt clar definitedefinite

3.3. Schemele organizatorice sunt simple şi Schemele organizatorice sunt simple şi nu necesită specialiştinu necesită specialişti

4.4. Operativitatea adoptării deciziilorOperativitatea adoptării deciziilor

5.5. Sunt excluse contradicţiileSunt excluse contradicţiile

Page 38: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

STRUCTURA IERARHIC - LINIARĂSTRUCTURA IERARHIC - LINIARĂ

• Dezavantaje:Dezavantaje:

1.1. Circulaţie greoaie a informaţiilor în plan Circulaţie greoaie a informaţiilor în plan orizontalorizontal

2.2. Şeful trebuie să aibă o pregătire Şeful trebuie să aibă o pregătire multilateralămultilaterală

3.3. Favorizează apariţia inerţiei legată de Favorizează apariţia inerţiei legată de adaptarea la o situaţie nouăadaptarea la o situaţie nouă

Page 39: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

STRUCTURA FUNCŢIONALĂSTRUCTURA FUNCŢIONALĂ

B3

B11 B21 B31B12 B22 B32

A

B1 B2

Page 40: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

STRUCTURA FUNCŢIONALĂSTRUCTURA FUNCŢIONALĂ

• Avantaje:Avantaje:

1.1. Pune în valoare cunoştinţele specialiştilorPune în valoare cunoştinţele specialiştilor

2.2. Nu este nevoie de un număr mare de Nu este nevoie de un număr mare de conducători compleţiconducători compleţi

3.3. Asigură compAsigură compeetenţă mare în luarea tenţă mare în luarea deciziilordeciziilor

4.4. Grupele de muncă sunt alcătuite strict pe Grupele de muncă sunt alcătuite strict pe criterii profesionalecriterii profesionale

Page 41: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

STRUCTURA FUNCŢIONALĂSTRUCTURA FUNCŢIONALĂ

• Dezavantaje:Dezavantaje:

1.1. Se încalcă principiul unicităţii conducerii Se încalcă principiul unicităţii conducerii şi răspunderiişi răspunderii

2.2. Creşte complexitatea legăturilor dintre Creşte complexitatea legăturilor dintre compartimente şi persoanecompartimente şi persoane

3.3. Defavorizează formarea unor cadre cu Defavorizează formarea unor cadre cu vederi de sintezăvederi de sinteză

4.4. Se diluează responsabilitateaSe diluează responsabilitatea

Page 42: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

STRUCTURA MIXTĂSTRUCTURA MIXTĂ

A

B11 B21 B31B12 B22 B32

B1 B2 B3

Page 43: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

STRUCTURA MIXTĂSTRUCTURA MIXTĂ• Avantaje:Avantaje:1.1. Asigură încărcarea mai echilibrată a funcţiilor Asigură încărcarea mai echilibrată a funcţiilor

de conducerede conducere2.2. Asigură promovarea muncii de concepţieAsigură promovarea muncii de concepţie• Dezavantaje:Dezavantaje:1.1. Poate genera confuziiPoate genera confuzii2.2. LLegături complicate între compartimetele egături complicate între compartimetele

ierarhice şi cele funcţionaleierarhice şi cele funcţionale3.3. LLimitează activitatea experţilor în aplicarea imitează activitatea experţilor în aplicarea

recomandărilorrecomandărilor4.4. PPretinde o delimitare clară şi completă a retinde o delimitare clară şi completă a

competenţelor şi răspunderilorcompetenţelor şi răspunderilor

Page 44: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

5. 5. TIPURI DE TIPURI DE ORGANIGRAMEORGANIGRAME

• Organigrama are ca obiectiv punerea în Organigrama are ca obiectiv punerea în evidenţă a următoarelor elemente:evidenţă a următoarelor elemente:-a funcţiilor, a întinderii lor şi a repartizării între -a funcţiilor, a întinderii lor şi a repartizării între diferite servicii operaţionale a funcţiilor;diferite servicii operaţionale a funcţiilor;-a responsabilităţilor serviciilor cu nivelul lor -a responsabilităţilor serviciilor cu nivelul lor ierarhic, numele şi întinderea autorităţii;ierarhic, numele şi întinderea autorităţii;-a relaţiilor (legăturilor) serviciilor care pot fi -a relaţiilor (legăturilor) serviciilor care pot fi ierarhice sau funcţionaleierarhice sau funcţionale

• Organigrama este în acest fel deopotrivă un Organigrama este în acest fel deopotrivă un element de informare şi de analiză, respectiv de element de informare şi de analiză, respectiv de studiu.studiu.

Page 45: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

55. . TIPURI DE TIPURI DE ORGANIGRAMEORGANIGRAME

• În raport de modul lor de construcţie, În raport de modul lor de construcţie, organigramele pot fi:organigramele pot fi:

1.1. rectangularerectangulare (verticale sau orizontale) (verticale sau orizontale)2.2. circularecirculare• Organigrama rectangulară verticalăOrganigrama rectangulară verticală

este o construcţie grafică în care este o construcţie grafică în care nivelurile ierarhice sunt ordonate de sus nivelurile ierarhice sunt ordonate de sus în jos, iar legăturile ierarhice sunt redate în jos, iar legăturile ierarhice sunt redate prin linii continueprin linii continue

Page 46: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

5. 5. TIPURI DE TIPURI DE ORGANIGRAMEORGANIGRAME

• Organigramele verticaleOrganigramele verticale în raport de în raport de numărul de subordonaţi ce revin unui numărul de subordonaţi ce revin unui conducător pot fi:conducător pot fi:

• -organigrame de tip grilă;-organigrame de tip grilă;

• -organigrame de tip evantai.-organigrame de tip evantai.

Page 47: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

5. 5. TIPURI DE TIPURI DE ORGANIGRAMEORGANIGRAME

• Organigrama orizontală Organigrama orizontală are unele avantaje are unele avantaje faţă de reprezentarea verticală:faţă de reprezentarea verticală:

• -respectă sensul normal de scriere şi citire -respectă sensul normal de scriere şi citire de la stânga la dreapta;de la stânga la dreapta;

• -ilustrează clar diferitele niveluri de -ilustrează clar diferitele niveluri de organizare;organizare;

• -indică lungimea relativă a competenţei -indică lungimea relativă a competenţei ierarhice;ierarhice;

• -este mai simplă şi mai compactă, redând -este mai simplă şi mai compactă, redând sugestiv complexitatea structurii de conducere.sugestiv complexitatea structurii de conducere.

Page 48: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

5. 5. TIPURI DE TIPURI DE ORGANIGRAMEORGANIGRAME

• Organigrama circularăOrganigrama circulară nu prezintă nu prezintă avantaje deosebite fiind incomodă sub avantaje deosebite fiind incomodă sub toate aspectele. Se poate utiliza în mod toate aspectele. Se poate utiliza în mod deosebit pentru întreprinderile cu un grad deosebit pentru întreprinderile cu un grad mic de organizaremic de organizare

Page 49: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

Organigrama circularăOrganigrama circulară

Page 50: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

6. Regulamentul de organizare şi 6. Regulamentul de organizare şi funcţionarefuncţionare

• Structura şi conţinutul regulamentului de Structura şi conţinutul regulamentului de organizare şi funcţionare se referă la organizare şi funcţionare se referă la următoarele:următoarele:

1.1. Organizarea unităţiiOrganizarea unităţii

2.2. Structura organizatoricăStructura organizatorică

3.3. Atribuţii şi sarciniAtribuţii şi sarcini

4.4. Conducerea unităţiiConducerea unităţii

5.5. Dispoziţii finaleDispoziţii finale

Page 51: 5.ORGANIZAREA FIRMEI

6. Regulamentul de organizare şi 6. Regulamentul de organizare şi funcţionarefuncţionare

• ROF trebuie să precizeze următoarele:ROF trebuie să precizeze următoarele:1.1. conturarea şi definirea unităţilor structurale şi a conturarea şi definirea unităţilor structurale şi a

posturilor;posturilor;2.2. ordinea ierarhică a acestoraordinea ierarhică a acestora3.3. legăturile existente între elementele structurii;legăturile existente între elementele structurii;4.4. principalele funcţiuni ale componentelor fiecărui principalele funcţiuni ale componentelor fiecărui

organism al întreprinderii;organism al întreprinderii;5.5. atribuţiile fiecărui şef şi posibilităţile de delegare a atribuţiile fiecărui şef şi posibilităţile de delegare a

autorităţii;autorităţii;6.6. pe cine înlocuieşte şi de cine este înlocuit fiecare pe cine înlocuieşte şi de cine este înlocuit fiecare

şef;şef;7.7. circuitele şi fluxurile informaţionale ale acţiunilor circuitele şi fluxurile informaţionale ale acţiunilor

executate.executate.


Recommended