+ All Categories
Home > Documents > 120056801 Mediul de Securitate Contemporan

120056801 Mediul de Securitate Contemporan

Date post: 31-Jan-2016
Category:
Upload: catalin-munteanu
View: 19 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
asd
of 20 /20
CARACTERISTICI ALE MEDIULUI CARACTERISTICI ALE MEDIULUI DE SECURITATE CONTEMPORAN. DE SECURITATE CONTEMPORAN. TIPURI DE AMENINŢĂRI LA ADRESA TIPURI DE AMENINŢĂRI LA ADRESA SECURITĂŢII REGIONALE ŞI GLOBALE SECURITĂŢII REGIONALE ŞI GLOBALE UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I” UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I” D EPARTAMENT EPARTAMENTU L OPERA L OPERA ŢII ÎNTRUNITE, STUDII STRATEGICE ŢII ÎNTRUNITE, STUDII STRATEGICE ŞI DE ŞI DE SECURITATE SECURITATE Conf. univ. dr. Gheorghe Conf. univ. dr. Gheorghe DEACONU DEACONU TEMA TEMA 1 1 5 5
Transcript
Page 1: 120056801 Mediul de Securitate Contemporan

CARACTERISTICI ALE MEDIULUICARACTERISTICI ALE MEDIULUI DE SECURITATE CONTEMPORAN. DE SECURITATE CONTEMPORAN.

TIPURI DE AMENINŢĂRI LA ADRESA TIPURI DE AMENINŢĂRI LA ADRESA SECURITĂŢII REGIONALE ŞI GLOBALESECURITĂŢII REGIONALE ŞI GLOBALE

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”

DDEPARTAMENTEPARTAMENTUUL OPERAL OPERAȚII ÎNTRUNITE, STUDII STRATEGICE ȚII ÎNTRUNITE, STUDII STRATEGICE ŞI DE SECURITATEŞI DE SECURITATE

Conf. univ. dr. Gheorghe DEACONUConf. univ. dr. Gheorghe DEACONU

TEMA TEMA 1 155

Page 2: 120056801 Mediul de Securitate Contemporan

,,,,Umanitatea se află într-un moment decisiv al istoriei sale. Ne Umanitatea se află într-un moment decisiv al istoriei sale. Ne confruntăm cu o disparitate crescută între popoare şi în cadrul acestora, o confruntăm cu o disparitate crescută între popoare şi în cadrul acestora, o creştere a sărăciei, tot mai multă foamete, tot mai multe boli şi tot mai mulţi creştere a sărăciei, tot mai multă foamete, tot mai multe boli şi tot mai mulţi analfabeţi, precum şi o deteriorare continuă a ecosistemelor de care depinde analfabeţi, precum şi o deteriorare continuă a ecosistemelor de care depinde bunăstarea noastră. bunăstarea noastră.

Prin integrarea şi respectarea sporită a intereselor cu privire la Prin integrarea şi respectarea sporită a intereselor cu privire la mediu şi dezvoltare vom reuşi să facem posibilă îndeplinirea necesităţilor de mediu şi dezvoltare vom reuşi să facem posibilă îndeplinirea necesităţilor de bază, ameliorarea nivelului de trai al tuturor oamenilor, o protecţie sporită şi bază, ameliorarea nivelului de trai al tuturor oamenilor, o protecţie sporită şi o mai bună administrare a ecosistemelor şi un viitor mai sigur şi mai prosper. o mai bună administrare a ecosistemelor şi un viitor mai sigur şi mai prosper. Nici o naţiune nu poate face acest lucru de una singură. Nici o naţiune nu poate face acest lucru de una singură.

Dar împreună putem: într-un parteneriat global pentru o dezvoltare Dar împreună putem: într-un parteneriat global pentru o dezvoltare durabilă."durabilă."

Raportul ONU privind Agenda 21Raportul ONU privind Agenda 21

Page 3: 120056801 Mediul de Securitate Contemporan

Peste 6 miliarde de oameni ,,oameni trăiesc în acelaşi timp fizic, Peste 6 miliarde de oameni ,,oameni trăiesc în acelaşi timp fizic, dar nu şi în acelaşi timp istoric.”dar nu şi în acelaşi timp istoric.”[1][1]

,,În lume se strigă neîntrerupt ajutor”,,În lume se strigă neîntrerupt ajutor”[2][2], iar din punctul de , iar din punctul de vedere al condiţiilor umane de viaţă, al gradului de civilizaţie şi vedere al condiţiilor umane de viaţă, al gradului de civilizaţie şi de succes, al nevoii de securitate omenirea este profund de succes, al nevoii de securitate omenirea este profund stratificată într-o formă piramidală.stratificată într-o formă piramidală.

La început a fost întrebarea şi a rămas curiozitatea, setea de a La început a fost întrebarea şi a rămas curiozitatea, setea de a şti”nevoia de a clarifica: încotro? spre unde?şti”nevoia de a clarifica: încotro? spre unde?

Într-o eră în care se adoptă atâtea măsuri se dovedeşte că Într-o eră în care se adoptă atâtea măsuri se dovedeşte că oamenilor le lipseşte măsura.oamenilor le lipseşte măsura.

[1][1] Petru Petru Pânzaru – Condiţia umană în perspectiva vieţii cotidiene, Editura Albatros, Bucureşti 1981, p.35Pânzaru – Condiţia umană în perspectiva vieţii cotidiene, Editura Albatros, Bucureşti 1981, p.35[[22]] Augustin Buzura, Vocile nopţii, Editura Bucureşti, p. 350 Augustin Buzura, Vocile nopţii, Editura Bucureşti, p. 350

Page 4: 120056801 Mediul de Securitate Contemporan

Mediul de securitateMediul de securitate

Principali factori de insecuritate ai lumii Principali factori de insecuritate ai lumii contemporane sunt profund interdependenţi, iar contemporane sunt profund interdependenţi, iar probleme ca terorismul, conflictele interetnice şi probleme ca terorismul, conflictele interetnice şi interreligioase sau sărăcia nu pot fi tratate interreligioase sau sărăcia nu pot fi tratate

independent unele de altele.independent unele de altele.

Page 5: 120056801 Mediul de Securitate Contemporan

FACTORII CARE DETERMINĂ FACTORII CARE DETERMINĂ EVOLUŢIA MEDIULUI DE EVOLUŢIA MEDIULUI DE

SECURITATESECURITATE

1. Globalizare1. Globalizare2. Interesele 2. Interesele actoriloractorilor3. Accesul la resurse3. Accesul la resurse4. Mediul natural4. Mediul natural5. Informaţia, ştiinţa şi tehnologia 5. Informaţia, ştiinţa şi tehnologia 6.6.

Page 6: 120056801 Mediul de Securitate Contemporan

TIPURI TIPURI de de AMENINŢĂRIAMENINŢĂRI

1.1. AAMENINŢĂRI CARE PRIVESC ÎNTREAGA LUMEMENINŢĂRI CARE PRIVESC ÎNTREAGA LUME

2.2. AAMENINŢĂRI CENTRATE PE DIFERITE REGIUNIMENINŢĂRI CENTRATE PE DIFERITE REGIUNI

3.3. AAMENINŢĂRI TRANSFRONTALIEREMENINŢĂRI TRANSFRONTALIERE

4. A4. AMENINŢĂRI INTERNE (CARE VIZEAZĂ STATELE)MENINŢĂRI INTERNE (CARE VIZEAZĂ STATELE)

5. 5. AAMENINŢĂRI LA ADRESA SECURITĂŢII PROPRIETĂŢIIMENINŢĂRI LA ADRESA SECURITĂŢII PROPRIETĂŢII

6. 6. AAMENINŢĂRI LA ADRESA ORDINII DE DREPTMENINŢĂRI LA ADRESA ORDINII DE DREPT

7. 7. AAMENINŢĂRI LA ADRESA PERSOANEIMENINŢĂRI LA ADRESA PERSOANEI

Page 7: 120056801 Mediul de Securitate Contemporan

-proliferarea armelor de distrugere în masă, a sistemelor de arme, a armelor geofizice şi

cosmice;

- încălzirea planetei, seceta, fenomenele meteorologice extreme, cosmice şi cele care ţin de

geofizică;

- sărăcia;

- expolzia demografică (în special în ţările sărace)

- subnutriţia şi malnutriţia;

-lipsa apei potabile;

- conflictele de tot felul ;

- exploatarea iraţională a resurselor >> împuţinarea acestora;

- proliferarea maladiilor distructive (cancer, SIDA, boli de malnutriţie etc.);

- terorismul;

- traficul de droguri, de arme şi de carne vie;

- criminalitatea organizată - transfrontalieră (care tinde, de asemenea, să depăşească

proporţiile unor continente sau spaţii geografice restrânse).

1. AMENINŢĂRI CARE PRIVESC ÎNTREAGA LUME1. AMENINŢĂRI CARE PRIVESC ÎNTREAGA LUME

Page 8: 120056801 Mediul de Securitate Contemporan

- proliferarea armelor de distrugere în masă, a sistemelor de arme,

a armelor geofizice şi cosmice;

Un factor de creştere a acestei difuzii este costul relativ redus al

noilor tehnologii nucleare. De exemplu, cheltuielile necesare realizării

unui reactor moderat, cu grafit, de tipul cel mai simplu, capabil să

producă într-un an suficient plutoniu 239 pentru două arme nucleare (cca

10 kg) ar putea fi de numai 25–50 milioane de dolari, sumă accesibilă

multor state, organizaţii sau persoane.

1. AMENINŢĂRI CARE PRIVESC ÎNTREAGA LUME1. AMENINŢĂRI CARE PRIVESC ÎNTREAGA LUME

Page 9: 120056801 Mediul de Securitate Contemporan

- sărăcia

Pentru regiuni întinse ale globului, subdezvoltarea (bomba sărăciei)

devine o ameninţare tot mai mare. Subdezvoltarea va rămâne un flagel

caracteristic pentru numeroase ţări şi popoare, iar contradicţia dintre statele

bogate şi cele sărace (Nord-Sud), ori între cele sărace (Sud-Sud), vor contribui

la creşterea tensiunilor.

1. AMENINŢĂRI CARE PRIVESC ÎNTREAGA LUME1. AMENINŢĂRI CARE PRIVESC ÎNTREAGA LUME

Page 10: 120056801 Mediul de Securitate Contemporan

- expolzia demografică (în special în ţările sărace)

- O sursă majoră de insecuritate o reprezintă explozia demografică.

Statisticile în legătură cu acest domeniu sunt îngrijorătoare. Conform

datelor furnizate de Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie, numărul

locuitorilor Pământului, de 7 miliarde, s-a dublat din 1960 şi continuă

să crească cu 80 de milioane (aproape cât populaţia Germaniei)

anual. Ţările în curs de dezvoltare contribuie cu 95 la sută la

creşterea populaţiei, în timp ce aceasta s-a încetinit sau s-a oprit în

Europa, America de Nord şi Japonia, Rusia, etc.

1. AMENINŢĂRI CARE PRIVESC ÎNTREAGA LUME1. AMENINŢĂRI CARE PRIVESC ÎNTREAGA LUME

Page 11: 120056801 Mediul de Securitate Contemporan

- lipsa apei potabile;

O ameninţare majoră la adresa securităţii naţiunilor este reprezentată

de insuficienţa surselor de apă, în condiţiile în care cererea de apă a crescut din

1950 până în prezent de trei ori.

Cercetători de la institute prestigioase de profil din SUA atrag atenţia că

distribuţia inegală a apei “are şansele să devină principala sursă în declanşarea

conflictelor”, că apele fluviilor sunt resurse care “pot genera cel mai uşor

conflicte între state”

1. AMENINŢĂRI CARE PRIVESC ÎNTREAGA LUME1. AMENINŢĂRI CARE PRIVESC ÎNTREAGA LUME

Page 12: 120056801 Mediul de Securitate Contemporan

CONFLICTE ÎNGHEŢATE ………… SAU CONFLICTE PERPETUE ???

AMENINŢĂRI CARE PRIVESC ÎNTREAGA AMENINŢĂRI CARE PRIVESC ÎNTREAGA LUMELUME

Page 13: 120056801 Mediul de Securitate Contemporan

2. AMENINŢĂRI CENTRATE PE DIFERITE REG2. AMENINŢĂRI CENTRATE PE DIFERITE REGIUNIIUNI

- programele nucleare sau chimice, biologice, radiologice şi nucleare (CBRN);

- lipsa apei potabile;

- deşertizarea unor teritorii întinse;

- catastrofele naturale;

- diferendele etnice;

- terorismul;

- probleme de frontieră;

- regimurile dictatoriale;

- războaiele civile;

- insurgenţa.

Page 14: 120056801 Mediul de Securitate Contemporan

3.3. AAMENINŢĂRI TRANSFRONTALIEREMENINŢĂRI TRANSFRONTALIERE

- migraţia clandestină;

- reţelele violente mafiote, de crimă organizată, de spălare a banilor etc.;

- terorismul transfrontalier, îndeosebi cel sinucigaş;

- reţelele transfrontaliere de trafic cu bunuri înalt taxabile;

- reţelele locale transfrontaliere de trafic al drogurilor;

- reţelele transfrontaliere de prostituţie;

- reţelele transfrontaliere ale economiei subterane şi crimei economico-

financiare.

Page 15: 120056801 Mediul de Securitate Contemporan

4. 4. AAMENINŢĂRI INTERNEMENINŢĂRI INTERNE

- distrugerea unităţilor economice naţionale;

- diferendele etnice;

- corupţia;

- reţelele de distribuţie a drogurilor;

- economia subterană;

- reţelele şi găştile de cartier;

- lipsa acută a locurilor de muncă;

- reţelele de prostituţie;

- crima organizată;

- spălarea banilor.

Page 16: 120056801 Mediul de Securitate Contemporan

5. 5. AAMENINŢĂRI LA ADRESA SECURITĂŢII MENINŢĂRI LA ADRESA SECURITĂŢII PROPRIETĂŢIIPROPRIETĂŢII

- inconsistenţa legislaţiei care reglementează proprietatea sau neconcordanţa dintre diferite reglementări;

- dificultatea revenirii de la proprietatea de stat şi obştească la proprietatea privată;

- Corupţia în rândul funcţionarilor de stat şi altor persoane….;

- problemele nesoluţionate cu privire la punerea în posesie şi la acordarea titlurilor de proprietate;

- calamităţile şi dezastrele naturale;

- infracţionalitatea încă ridicată cu privire la proprietate.

Page 17: 120056801 Mediul de Securitate Contemporan

6. 6. AAMENINŢĂRI LA ADRESA ORDINII DE DREPTMENINŢĂRI LA ADRESA ORDINII DE DREPT

- bulversarea economiei naţionale şi creşterea gradului de nesiguranţă socială;

- migraţia masivă a forţei de muncă spre ţările din Vestul Europei, cu toate consecinţele care decurg de aici;

- fluctuaţia foarte mare de bunuri, persoane şi servicii;

- proliferarea economiei subterane;

- criminalitatea economico-financiară ridicată;

- nesiguranţă socială.

Page 18: 120056801 Mediul de Securitate Contemporan

7. 7. AAMENINŢĂRI LA ADRESA PERSOANEIMENINŢĂRI LA ADRESA PERSOANEI

- creşterea gradului de înstrăinare şi de alienare a persoanei;

- lipsa acută a mijloacelor de subzistenţă;

- nesiguranţa locului de muncă;

- nesiguranţa străzii;

- corupţia omniprezentă şi la un nivel ridicat;

- criminalitatea crescută;

- migraţia;

- diferendele etnice;

- terorismul;

- calamităţile.

Page 19: 120056801 Mediul de Securitate Contemporan

SARCINĂ DIDACTICĂ:SARCINĂ DIDACTICĂ:

ÎNTOCMIREA UNUI REFERAT (de aprox. 6 pagini) în care să fie analizat mediul actual de securitate din perspectiva factorilor care determină evoluţia acestuia şi a ameninţărilor la adresa securităţii. Pentru originalitate: poate fi realizat un studiu de caz pe o regiune, stat etc.

OBLIGATORIU: se va specifica bibliografia folosită.

TERMEN PREDARE referat: ianuarie 2013

Page 20: 120056801 Mediul de Securitate Contemporan

Recommended